Διαδικασία : 2017/0016(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0237/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0237/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0294

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 662kWORD 54k
27.6.2017
PE 604.618v02-00 A8-0237/2017

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Kateřina Konečná

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

(COM07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07725/2017),

–  έχοντας υπόψη την τροποποίηση του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, που εγκρίθηκε στην 28η συνεδρίαση των συμβαλλόμενων μερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) τον Οκτώβριο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0157/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0237/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το κύριο αποτέλεσμα της 28ης συνεδρίασης των συμβαλλόμενων μερών του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, η οποία πραγματοποιήθηκε από 10 έως 15 Οκτωβρίου 2016 στο Κιγκάλι (Ρουάντα), ήταν η έγκριση μίας τροποποίησης στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (εφεξής «το πρωτόκολλο»). Η τροποποίηση προσθέτει τους υδροφθοράνθρακες (HFC) στον κατάλογο των ουσιών που ρυθμίζονται από το πρωτόκολλο και τροποποιεί αναλόγως τα εφαρμοστέα άρθρα του πρωτοκόλλου. Οι HFC χρησιμοποιούνται ευρέως στα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τα αερολύματα, τους αφρούς και σε άλλα προϊόντα. Άρχισαν να χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση στους χλωροφθοράνθρακες (CFC) και άλλες ουσίες που βλάπτουν τη στιβάδα του όζοντος, των οποίων η χρήση μειώθηκε με την εφαρμογή μέτρων βάσει του πρωτοκόλλου. Ωστόσο, ανακαλύφθηκε ότι οι HFC είναι ενεργά αέρια θερμοκηπίου, με δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη έως και χίλιες φορές μεγαλύτερο από αυτό του διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς, η χρήση τους πρέπει να μειωθεί το συντομότερο δυνατό. Θα απαιτηθεί από τις περισσότερες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες να μειώσουν την παραγωγή και χρήση HFC μεταξύ 2019 και 2023. Στη συνέχεια, οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες θα παγώσουν την κατανάλωση και παραγωγή HFC μεταξύ 2024 και 2028. Οι υπόλοιπες χώρες θα παγώσουν την κατανάλωση και παραγωγή HFC μεταξύ 2028 και 2031. Η ταχεία έγκριση της τροποποίησης του Κιγκάλι από την ΕΕ θα σηματοδοτήσει τη δέσμευσή της να συνεισφέρει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και, με αυτόν τον τρόπο, να επιτύχει τους στόχους που ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού. Για αυτόν τον λόγο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κληθούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης της τροποποίησης σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. Η εισηγήτρια επιδοκιμάζει και εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να δεχτεί και να επικυρώσει την τροποποίηση του Κιγκάλι, παρά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, η οποία εγκρίθηκε στο Κιγκάλι

Έγγραφα αναφοράς

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

15.5.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.6.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Ημερομηνία κατάθεσης

27.6.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου