SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista tehtyä Montrealin pöytäkirjaa koskevan Kigalin muutoksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

27.6.2017 - (07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE)) - ***

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Kateřina Konečná

Menettely : 2017/0016(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0237/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0237/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista tehtyä Montrealin pöytäkirjaa koskevan Kigalin muutoksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07725/2017),

–  ottaa huomioon Montrealin pöytäkirjaan tehdyn Kigalin muutoksen, joka hyväksyttiin Montrealin pöytäkirjan osapuolten Kigalissa Ruandassa lokakuussa 2016 pidetyssä 28. kokouksessa,

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 1 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0157/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen (A8-0237/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Montrealin pöytäkirjan osapuolten 28. kokous pidettiin 10.–15. lokakuuta 2016 Kigalissa Ruandassa ja sen keskeinen tulos oli muutoksen hyväksyminen Montrealin pöytäkirjaan. Muutoksella lisätään fluorihiilivetyjä pöytäkirjalla säänneltyjen aineiden luetteloon ja tarkistetaan pöytäkirjan niitä koskevia artikloja vastaavasti. Fluorihiilivetyjä käytetään yleisesti ilmastointilaitteissa, jääkaapeissa, aerosoleissa, vaahdoissa ja muissa tuotteissa. Niitä on otettu käyttöön vaihtoehtoina kloorifluorihiilivedyille ja muille otsonikerrokselle haitallisille aineille, joiden käyttöä on vähennetty pöytäkirjan mukaisesti toteutetuilla toimilla. On kuitenkin käynyt ilmi, että fluorihiilivedyt ovat aktiivisia kasvihuonekaasuja, joiden vaikutus ilmaston lämpenemiseen voi olla tuhat kertaa suurempi kuin hiilidioksidin. Siksi niiden käyttöä on vähennettävä mahdollisimman pikaisesti. Useimpien taloudellisesti kehittyneiden maiden on vähennettävä fluorihiilivetyjen tuotantoa ja käyttöä vuosina 2019–2023. Useimpien kehitysmaiden on pidettävä fluorihiilivetyjen kulutus ja tuotanto ennallaan vuosina 2024–2028. Muiden on pidettävä kulutus ja tuotanto ennallaan vuosina 2028–2031. Hyväksymällä Kigalin muutoksen ripeästi EU voi osoittaa sitoutuneensa osallistumaan merkittävällä tavalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja siten Pariisin sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Sen vuoksi jäsenvaltioita olisi kehotettava saattamaan prosessi loppuun ratifioimalla muutos ehdotetun aikataulun mukaisesti. Esittelijä pitää myönteisenä ja arvostaa Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä hyväksyä ja ratifioida Kigalin muutos huolimatta neuvotteluista, jotka koskevat maan eroa unionista.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn sopimuksen tekeminen

Viiteasiakirjat

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

15.5.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.6.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.6.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää