Postupak : 2017/0016(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0237/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0237/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2017 - 8.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0294

PREPORUKA     ***
PDF 446kWORD 54k
27.6.2017
PE 604.618v02-00 A8-0237/2017

o nacrtu odluke Vijeća   o sklapanju, u ime Europske unije, Kigalijske izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Kateřina Konečná

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Kigalijske izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (07725/2017),

–  uzimajući u obzir Kigalijsku izmjenu Montrealskog protokola, donesenu na 28. sastanku stranaka Montrealskog protokola, koji se održao u Kigaliju (Ruanda) u listopadu 2016.,

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 192. stavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0157/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0237/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Glavni rezultat 28. sastanka stranaka Montrealskog protokola koji se održao u Kigaliju (Ruanda) od 10. do 15. listopada 2016., bio je usvajanje teksta izmjene Montrealskog protokola (dalje u tekstu „Protokol”). Ta se izmjena odnosi na uvrštavanje fluorougljikovodika (dalje u tekstu „tvari HFC”) u popis tvari reguliranih Protokolom te se u skladu s tim mijenjaju odgovarajući članci Protokola. Tvari HFC obično se upotrebljavaju u klimatizacijskim i rashladnim uređajima, aerosolima, pjenama i nekim drugim proizvodima. Uvedeni su kao zamjena za klorofluorougljike (tvari CFC) i ostale tvari koje oštećuju ozonski sloj i čije je korištenje smanjeno zahvaljujući usvojenim mjerama iz Protokola. Međutim, pokazalo se, nažalost, da su tvari HFC djelatni staklenički plinovi čiji je potencijal globalnog zatopljenja tisuću puta veći od potencijala ugljikova dioksida. Zbog toga je njihovo korištenje potrebno čim prije ograničiti. Većina gospodarski razvijenih zemalja mora smanjiti proizvodnju i korištenje tvari HFC u razdoblju od 2019. do 2023. godine. Većina zemalja u razvoju slijedit će taj primjer zaustavljanjem korištenja i proizvodnje tvari HFC u razdoblju od 2024. do 2028., a ostale će zaustaviti korištenje i proizvodnju u razdoblju od 2028. do 2031. Brzim usvajanjem izmjene iz Kigalija Europska unija pokazat će da se obvezala dati konkretan doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova i time doprinijeti ostvarenju ciljeva Pariškog sporazuma. Zbog toga je potrebno pozvati države članice da završe proces ratifikacije teksta izmjene u skladu s planiranim rasporedom. Izvjestiteljica pozdravlja i pohvaljuje odluku Ujedinjene Kraljevine, koja se unatoč Brexitu obvezala da će prihvatiti i ratificirati izmjenu iz Kigalija.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o izmjeni Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj donesen u Kigaliju

Referentni dokumenti

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

15.5.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.6.2017

 

 

 

Datum usvajanja

22.6.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Datum podnošenja

27.6.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti