Pranešimas - A8-0237/2017Pranešimas
A8-0237/2017

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų Kigalio pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

27.6.2017 - (07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE)) - ***

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėja: Kateřina Konečná

Procedūra : 2017/0016(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0237/2017
Pateikti tekstai :
A8-0237/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų Kigalio pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07725/2017),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio mėn. Kigalyje (Ruanda) vykusiame 28-ajame Monrealio protokolo šalių susitikime priimtą Monrealio protokolo Kigalio pakeitimą,

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 192 straipsnio 1 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0157/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją (A8-0237/2017),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Svarbiausias 28-ojo Monrealio protokolo šalių susitikimo, vykusio 2016 m. spalio 10–15 d. Kigalyje (Ruanda), rezultatas – priimtas Monrealio protokolo (toliau – Protokolas) pakeitimas. Šiuo pakeitimu medžiagų, kurias reglamentuoja Protokolas, sąrašas papildomas hidrofluorangliavandeniliais (HFC) ir atitinkamai iš dalies pakeičiami taikomi Protokolo straipsniai. Hidrofluorangliavandeniliai paprastai naudojami oro kondicionieriuose, šaldytuvuose, aerozoliuose, putose ir kituose gaminiuose. Jie buvo pradėti naudoti kaip alternatyva chlorfluorangliavandeniliams (CFC) ir kitoms ozono sluoksnį ardančioms medžiagoms, kurių naudojimas sumažintas pagal Protokolą įgyvendinamomis priemonėmis. Vis dėlto buvo nustatyta, kad hidrofluorangliavandeniliai yra aktyviosios šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurių potencialus poveikis visuotiniam atšilimui gali būti tūkstantį kartų didesnis nei anglies dioksido. Dėl to jų naudojimą reikia kuo greičiau sumažinti. Dauguma ekonomiškai išsivysčiusių šalių 2019–2023 m. privalės sumažinti hidrofluorangliavandenilių gamybą ir naudojimą. Dauguma besivystančių šalių 2024–2028 m. privalės nedidinti hidrofluorangliavandenilių naudojimo ir gamybos. Kitos šalys 2028–2031 m. privalės nedidinti hidrofluorangliavandenilių naudojimo ir gamybos. Europos Sąjungos skubiai priimtas Kigalio pakeitimas reikš, kad ES yra įsipareigojusi padėti mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir įgyvendinti Paryžiaus susitarime nustatytus tikslus. Todėl valstybės narės turėtų būti raginamos užbaigti pakeitimo ratifikavimo procesą pagal siūlomą tvarkaraštį. Pranešėja palankiai vertina Jungtinės Karalystės sprendimą priimti ir ratifikuoti Kigalio pakeitimą, nepaisant vykstančių „Brexit“ derybų.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kigalyje priimtas susitarimas iš dalies pakeisti Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų

Nuorodos

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

15.5.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

21.6.2017

 

 

 

Priėmimo data

22.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Pateikimo data

27.6.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė