Procedūra : 2017/0016(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0237/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0237/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 05/07/2017 - 8.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0294

IETEIKUMS     ***
PDF 651kWORD 54k
27.6.2017
PE 604.618v02-00 A8-0237/2017

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu vienošanos grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta Kigali

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referente: Kateřina Konečná

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu vienošanos grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta Kigali

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (07725/2017),

–  ņemot vērā Kigali grozījumu Monreālas protokolā, ko pieņēma Monreālas protokola pušu 28. sanāksmē, kas notika Kigali, Ruandā, 2016. gada oktobrī,

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0157/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu (A8-0237/2017),

1.  sniedz piekrišanu vienošanās noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


ĪSS PAMATOJUMS

Galvenais Monreālas protokola pušu 28. sanāksmes, kas notika Kigali, Ruandā, 2016. gada 10.–15. oktobrī, iznākums bija grozījuma pieņemšana Monreālas protokolā (turpmāk – “Protokols”). Ar šo grozījumu to vielu sarakstā, kas tiek reglamentētas ar minēto protokolu, iekļauj fluorogļūdeņražus (HFC) un attiecīgi groza Protokolā atbilstīgos pantus. HFC parasti lieto gaisa kondicionieros, ledusskapjos, aerosolos, putās un citos izstrādājumos. Tie tika ieviesti kā alternatīva hlorofluorogļūdeņražiem (CFCs) un citām vielām, kuras ir kaitīgas ozona slānim un kuru izmantošana tika samazināta, īstenojot Protokolā paredzētos pasākumus. Tomēr tika atklāts, ka HFCs ir aktīvas siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls var būt tūkstoš reizes lielāks nekā oglekļa dioksīdam. Tāpēc to lietošana ir pēc iespējas ātrāk jāsamazina. Ekonomiski attīstītajām valstīm HFCs ražošana un lietošana būs jāsamazina laika posmā no 2019. līdz 20123. gadam. Pēc tam ekonomiski attīstītajām valstīm laika posmā no 2024. līdz 2028. gadam HFCs ražošana un lietošana būs jāiesaldē. Parējās valstis HFCs ražošanu un lietošanu iesaldēs laika posmā no 2028. līdz 2031gadam. ES, savlaicīgi pieņemot Kigali protokolu, paudīs apņemšanos dot ievērojamu ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā un tādējādi īstenot Parīzes nolīgumā izvirzītos mērķus. Šā iemesla dēļ dalībvalstis vajadzētu aicināt pabeigt šā grozījuma ratificēšanas procesu atbilstīgi ierosinātajam grafikam. Referente atzinīgi vērtē Apvienotās Karalistes lēmumu pieņemt un ratificēt Kigali grozījumu, neraugoties uz notiekošajām Brexit sarunām.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Vienošanās grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta Kigali

Atsauces

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

15.5.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.6.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.6.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

55

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Iesniegšanas datums

27.6.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika