Procedure : 2017/0016(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0237/2017

Ingediende teksten :

A8-0237/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/07/2017 - 8.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0294

AANBEVELING     ***
PDF 360kWORD 48k
27.6.2017
PE 604.618v02-00 A8-0237/2017

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Kateřina Konečná

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

((07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad ((07725/2017),

–  gezien de wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal, die is goedgekeurd tijdens de 28e vergadering van de Partijen bij het Protocol van Montreal, die is gehouden in Kigali, Rwanda, in oktober 2016,

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0157/2017),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0237/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


TOELICHTING

Het belangrijkste resultaat van de 28e vergadering van de partijen bij het Protocol van Montreal, die heeft plaatsgehad van 10-15 oktober 2016 in Kigali, Rwanda, is de goedkeuring van de wijziging van het Protocol van Montreal (hierna het protocol). Deze wijziging heeft betrekking op de toevoeging van fluorkoolwaterstoffen (hierna hfk's) aan de lijst van met het protocol gereguleerde stoffen, met zodanige wijziging van de desbetreffende artikelen van het protocol dat de toevoeging van hfk's aan de protocoltekst hierin op overeenkomstige wijze wordt gereflecteerd. Het gebruik van hfk's is gangbaar in klimaatregelings- en koelsystemen, aerosolen, schuimen en andere producten. Zij zijn ingevoerd ter vervanging van chloorfluorkoolstoffen (cfk’s) en andere stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag, waarvan het gebruik is verminderd dankzij de maatregelen die in het kader van de tenuitvoerlegging van het protocol zijn genomen. Er bleek evenwel dat hfk's helaas krachtige broeikasgassen zijn, met een opwarmingspotentieel dat duizend keer groter is dan dat van kooldioxide. Daarom moet het gebruik ervan zo snel mogelijk worden beperkt. De eerste vermindering van hfk's in de meeste ontwikkelde landen moet gerealiseerd worden in de periode 2019-2023. De meeste ontwikkelingslanden zullen volgen met een bevriezing van het verbruik en de productie van hfk's in de periode 2024-2028, waarna de rest het verbruik en de productie bevriest in de periode 2028-2031. Met een snelle goedkeuring van de wijziging van Kigali kan de EU het signaal afgeven dat zij zich verplicht tot een concrete bijdrage aan een vermindering van de broeikasgasemissies en zodoende een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs. Daarom moet de lidstaten worden verzocht het ratificatieproces van de overeenkomst binnen de geplande termijnen te voltooien. De rapporteur verwelkomt en waardeert het besluit van het Verenigd Koninkrijk, dat zich er ook in het kader van de aan de gang zijnde brexit toe heeft verplicht de wijziging van Kigali goed te keuren en naar behoren te ratificeren.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

In Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

Document- en procedurenummers

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

15.5.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.6.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

22.6.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

55

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Datum indiening

27.6.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid