ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia przyjętego w Kigali dotyczącego poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

  27.6.2017 - (07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE)) - ***

  Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  Sprawozdawczyni: Kateřina Konečná

  Procedura : 2017/0016(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0237/2017
  Teksty złożone :
  A8-0237/2017
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia przyjętego w Kigali dotyczącego poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

  (07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

  (Zgoda)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając projekt decyzji Rady (07725/2017),

  –  uwzględniając poprawki do protokołu montrealskiego przyjęte na 28. posiedzeniu stron protokołu montrealskiego, które odbyło się w Kigali (Rwanda) w październiku 2016 r.,

  –  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 192 ust. 1 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0157/2017),

  –  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

  –  uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0237/2017),

  1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

  UZASADNIENIE

  Głównym wynikiem 28. posiedzenia stron protokołu montrealskiego, które odbyło się w dniach 10–15 października 2016 r. w Kigali (Rwanda), było przyjęcie poprawek do protokołu montrealskiego (zwanego dalej „protokołem”). Poprawki te polegają na włączeniu wodorofluorowęglowodorów (zwanych dalej „HFC”) do wykazu substancji regulowanych na mocy protokołu, a także na zmianie odpowiednich artykułów protokołu w celu odpowiedniego uwzględnienia w nim HFC. HFC są powszechnie stosowane w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, aerozolach, piankach i innych produktach. Zostały wprowadzone jako zamiennik chlorofluorowęglowodorów (CFC) i innych substancji zubażających warstwę ozonową, których zużycie zredukowano dzięki działaniom podjętym w celu wdrożenia protokołu. Okazało się jednak, że HFC przyczyniają się niestety do efektu cieplarnianego, a ich współczynnik ocieplenia globalnego tysiąckrotnie przewyższa oddziaływanie dwutlenku węgla. Dlatego należy jak najszybciej ograniczyć ich wykorzystanie. Pierwsza redukcja zużycia HFC ma zostać wprowadzona w większości państw rozwiniętych w latach 2019–2023. Za nimi pójdzie większość krajów rozwijających się, zaprzestając stosowania i produkcji HFC w latach 2024–2028, a pozostałe państwa zaprzestaną stosowania i produkcji w latach 2028–2031. Szybkie przyjęcie przez UE poprawek z Kigali potwierdzi jej zobowiązanie do wniesienia konkretnego wkładu w ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i przyczyni się tym samym do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. W związku z tym należy zaapelować do państw członkowskich o dokończenie procesu ratyfikacji porozumienia w przewidzianym terminie. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje i docenia decyzję Wielkiej Brytanii, która mimo trwającej procedury Brexitu zobowiązała się przyjąć poprawki z Kigali i ratyfikować porozumienie.

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Porozumienie przyjęte w Kigali dotyczące poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

  Odsyłacze

  07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

  Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

  15.5.2017

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ENVI

  18.5.2017

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Kateřina Konečná

  24.4.2017

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  21.6.2017

   

   

   

  Data przyjęcia

  22.6.2017

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  55

  0

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

  Data złożenia

  27.6.2017

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

  W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  55

  +

  ALDE

  Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

  ECR

  Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

  EFDD

  Eleonora Evi

  ENF

  Mireille D'Ornano

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina

  Konečná

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

  0

  -

  1

  0

  EFDD

  Julia Reid

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się