Procedura : 2017/0016(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0237/2017

Teksty złożone :

A8-0237/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/07/2017 - 8.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0294

ZALECENIE     ***
PDF 584kWORD 54k
27.6.2017
PE 604.618v02-00 A8-0237/2017

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia przyjętego w Kigali dotyczącego poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawczyni: Kateřina Konečná

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia przyjętego w Kigali dotyczącego poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07725/2017),

–  uwzględniając poprawki do protokołu montrealskiego przyjęte na 28. posiedzeniu stron protokołu montrealskiego, które odbyło się w Kigali (Rwanda) w październiku 2016 r.,

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 192 ust. 1 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0157/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0237/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.


UZASADNIENIE

Głównym wynikiem 28. posiedzenia stron protokołu montrealskiego, które odbyło się w dniach 10–15 października 2016 r. w Kigali (Rwanda), było przyjęcie poprawek do protokołu montrealskiego (zwanego dalej „protokołem”). Poprawki te polegają na włączeniu wodorofluorowęglowodorów (zwanych dalej „HFC”) do wykazu substancji regulowanych na mocy protokołu, a także na zmianie odpowiednich artykułów protokołu w celu odpowiedniego uwzględnienia w nim HFC. HFC są powszechnie stosowane w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, aerozolach, piankach i innych produktach. Zostały wprowadzone jako zamiennik chlorofluorowęglowodorów (CFC) i innych substancji zubażających warstwę ozonową, których zużycie zredukowano dzięki działaniom podjętym w celu wdrożenia protokołu. Okazało się jednak, że HFC przyczyniają się niestety do efektu cieplarnianego, a ich współczynnik ocieplenia globalnego tysiąckrotnie przewyższa oddziaływanie dwutlenku węgla. Dlatego należy jak najszybciej ograniczyć ich wykorzystanie. Pierwsza redukcja zużycia HFC ma zostać wprowadzona w większości państw rozwiniętych w latach 2019–2023. Za nimi pójdzie większość krajów rozwijających się, zaprzestając stosowania i produkcji HFC w latach 2024–2028, a pozostałe państwa zaprzestaną stosowania i produkcji w latach 2028–2031. Szybkie przyjęcie przez UE poprawek z Kigali potwierdzi jej zobowiązanie do wniesienia konkretnego wkładu w ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i przyczyni się tym samym do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. W związku z tym należy zaapelować do państw członkowskich o dokończenie procesu ratyfikacji porozumienia w przewidzianym terminie. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje i docenia decyzję Wielkiej Brytanii, która mimo trwającej procedury Brexitu zobowiązała się przyjąć poprawki z Kigali i ratyfikować porozumienie.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie przyjęte w Kigali dotyczące poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Odsyłacze

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

15.5.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.6.2017

 

 

 

Data przyjęcia

22.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

55

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Data złożenia

27.6.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina

Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności