Procedură : 2017/0016(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0237/2017

Texte depuse :

A8-0237/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2017 - 8.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0294

RECOMANDARE     ***
PDF 514kWORD 54k
27.6.2017
PE 604.618v01-00 A8-0237/2017

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Kateřina Konečná

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07725/2017),

–  având în vedere amendamentul de la Kigali la Protocolul de la Montreal, adoptat în cadrul celei de a 28-a reuniuni a părților la Protocolul de la Montreal, care a avut loc la Kigali, în Rwanda, în octombrie 2016,

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 192 alineatul (1) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0157/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0237/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


EXPUNERE DE MOTIVE

Principalul rezultat al celei de-a 28-a reuniuni a părților la Protocolul de la Montreal, care a avut loc în perioada 10-15 octombrie 2016 la Kigali, Rwanda, a fost adoptarea unui amendament la Protocolul de la Montreal (denumit în continuare „protocolul”). Amendamentul adaugă hidrofluorocarburile (HFC) la lista substanțelor reglementate prin protocol și modifică în consecință articolele aplicabile din protocol. HFC sunt utilizate frecvent în aparate de climatizare, frigidere, aerosoli, spume și alte produse. Acestea au fost introduse ca o alternativă la clorofluorocarburi (CFC) și la alte substanțe care sunt dăunătoare pentru stratul de ozon și a căror utilizare a fost redusă prin măsuri puse în aplicare în temeiul protocolului. S-a descoperit, însă, că HFC sunt gaze cu efect de seră active, al căror potențial de încălzire globală poate fi de o mie de ori mai mare decât cel al dioxidului de carbon. Prin urmare, utilizarea lor trebuie redusă cât mai curând posibil. Majoritatea țărilor dezvoltate din punct de vedere economic vor fi nevoite să reducă producția și utilizarea de HFC între 2019 și 2023. Majoritatea țărilor în curs de dezvoltare își vor îngheța apoi consumul și producția de HFC între 2024 și 2028. Restul își vor îngheța consumul și producția între 2028 și 2031. Adoptarea rapidă de către UE a amendamentului de la Kigali va demonstra angajamentul său de a contribui substanțial la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și realizarea, astfel, a obiectivelor stabilite în Acordul de la Paris. Din acest motiv, ar trebui să li se solicite statelor membre să finalizeze procesul de ratificare a amendamentului conform calendarului propus. Raportoarea salută și apreciază decizia Regatului Unit de a accepta și ratifica amendamentul de la Kigali, în ciuda negocierilor în curs în legătură cu Brexit.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Acordul de modificare a Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali

Referințe

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Data consultării / cererii de aprobare

15.5.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Examinare în comisie

21.6.2017

 

 

 

Data adoptării

22.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Data depunerii

27.6.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate