Postopek : 2017/0016(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0237/2017

Predložena besedila :

A8-0237/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2017 - 8.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0294

PRIPOROČILO     ***
PDF 511kWORD 54k
27.6.2017
PE 604.618v02-00 A8-0237/2017

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, kigalijske spremembe Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Kateřina Konečná

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, kigalijske spremembe Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07725/2017),

–  ob upoštevanju spremembe Montrealskega protokola, ki je bila sprejeta na osemindvajsetem srečanju pogodbenic oktobra 2016 v Kigaliju v Ruandi,

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 192(1) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0157/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0237/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poglavitni dosežek na 28. srečanju pogodbenic Montrealskega protokola, ki je potekalo od 10. do 15. oktobra 2016 v Kigaliju v Ruandi, je bila odločitev o spremembi protokola (kigalijska sprememba). Novost je, da so bili na seznam snovi, ki se urejajo z Montrealskim protokolom, dodani fluorirani ogljikovodiki (HFC), skladno s tem pa so bili spremenjeni tudi ustrezni členi protokola. Fluorirani ogljikovodiki se običajno uporabljajo v hladilnih in klimatskih napravah, aerosolih, penah in drugih proizvodih. Uvedeni so bili namesto klorofluoroogljikovodikov (CFC) in drugih snovi, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč in katerih uporaba se je zmanjšala zaradi ukrepov, sprejetih na podlagi protokola. Žal se je izkazalo, da so fluorirani ogljikovodiki aktivni toplogredni plini, ki imajo tisočkrat večji potencial globalnega segrevanja kot ogljikov dioksid, zato je treba čim prej omejiti njihovo porabo. Zmanjšanje proizvodnje in uporabe fluoriranih ogljikovodikov je najprej predvideno v večini gospodarsko razvitih držav v obdobju 2019–2023. Večina držav v razvoju bo njihovo uporabo in proizvodnjo zamrznila v obdobju 2024–2028. Ostale države bodo uporabo in proizvodnjo zamrznile v obdobju 2028–2031. EU bo s hitrim sprejetjem kigalijske spremembe pokazala, da se zavezuje konkretno prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in s tem k uresničevanju ciljev Pariškega sporazuma. Zato je treba države članice pozvati, naj postopek ratifikacije izvedejo po predvidenem časovnem razporedu. Poročevalka pozdravlja in odobrava odločitev Velike Britanije, ki se je kljub pogajanjem o izstopu iz EU zavezala sprejeti in ratificirati kigalijsko spremembo.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o spremembi Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, sprejeti v Kigaliju

Referenčni dokumenti

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

15.5.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

21.6.2017

 

 

 

Datum sprejetja

22.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Datum predložitve

27.6.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov