Förfarande : 2017/0016(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0237/2017

Ingivna texter :

A8-0237/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0294

REKOMMENDATION     ***
PDF 352kWORD 53k
27.6.2017
PE 604.618v02-00 A8-0237/2017

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Kigaliändringen av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Kateřina Konečná

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Kigaliändringen av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07725/2017),

–  med beaktande av Kigaliändringen till Montrealprotokollet, antaget vid det 28:e mötet med parterna i Montrealprotokollet, som hölls i Kigali, Rwanda, i oktober 2016,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 192.1 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0157/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0237/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.


MOTIVERING

Det viktigaste resultatet från det 28:e mötet mellan parterna i Montrealprotokollet, som ägde rum i Kigali i Rwanda den 10–15 oktober 2016, var antagandet av ändringen till Montrealprotokollet (nedan kallat protokollet). Denna ändring går ut på att föra upp fluorkolväten (HFC) på förteckningen över ämnen som regleras av protokollet och att ändra relevanta artiklar i protokollet så att införandet av fluorkolvätena på vederbörligt vis återspeglas i protokollets text. Fluorkolväten används normalt i klimatanläggningar, kylaggregat, aerosoler, skum och andra produkter. De infördes som ersättning för klorfluorkarboner (CFC) och andra ämnen som skadar ozonlagret och vilkas användning reducerades tack vare de åtgärder som antogs inom ramen för genomförandet av protokollet. Det visade sig dock att fluorkolväten beklagligt nog är verksamma växthusgaser med tusenfalt större inverkan på den globala uppvärmningen jämfört med koldioxid. Därför måste användningen av dem begränsas snarast möjligt. En första begränsning av fluorkolväten i flertalet ekonomiskt utvecklade länder har krävts för perioden 2019–2023. De flesta utvecklingsländer kommer att följa efter och lägga produktionen av fluorkolväten på is under perioden 2024–2028, varefter övriga länder ställer in konsumtion och produktion under 2028−2031. EU kommer genom ett snabbt antagande av Kigalitillägget att signalera sitt åtagande för konkreta insatser för att minska utsläppet av växthusgaser och därigenom bidra till målen i Parisavtalet. Därför måste medlemsstaterna uppmanas att slutföra ratificeringsförfarandet av avtalet enligt den planerade tidplanen. Föredraganden välkomnar och värdesätter Storbritanniens beslut att under pågående unionsutträde åta sig att anta och ratificera Kigalitillägget.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtalet om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, antaget i Kigali

Referensnummer

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

15.5.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Behandling i utskott

21.6.2017

 

 

 

Antagande

22.6.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Ingivande

27.6.2017

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy