Betänkande - A8-0238/2017Betänkande
A8-0238/2017

BETÄNKANDE
om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område (medlingsdirektivet)
(2016/2066(INI))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Kostas Chrysogonos

27.6.2017

Förfarande : 2016/2066(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0238/2017
Ingivna texter :
A8-0238/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: