ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων

28.6.2017 - (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Claude Moraes
Συντάκτης γνωμοδότησης (*):
Jean Lambert, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2016/0176(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0240/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0240/2017
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων

(COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0378),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 εδάφια α) και β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0213/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ...[1],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Δεκεμβρίου 2016[2],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0240/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία     1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»30 θέτει τον στόχο της Ένωσης να καταστεί μια οικονομία βασιζόμενη στη γνώση και την καινοτομία, να μειώσει τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων και να βελτιώσει την αντιστοίχιση της προσφοράς εργατικού δυναμικού με τη ζήτηση. Μέτρα για τη διευκόλυνση της εισδοχής εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να εξετάζονται σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο.

(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»30 θέτει τον στόχο της Ένωσης να καταστεί μια οικονομία βασιζόμενη στη γνώση και την καινοτομία, να μειώσει τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων και να βελτιώσει την αντιστοίχιση της προσφοράς εργατικού δυναμικού με τη ζήτηση και αναγνωρίζει την ανάγκη χάραξης ολοκληρωμένης πολιτικής μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού και καλύτερης ένταξης των μεταναστών. Μέτρα για τη διευκόλυνση της εισδοχής εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να εξετάζονται σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο.

_________________

_________________

30  COM(2010) 2020 τελικό

30  COM(2010) 2020 τελικό

Τροπολογία     2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση που εγκρίθηκε στις 13 Μαΐου 2015 προτείνει τη δημιουργία ενός ελκυστικού προγράμματος σε επίπεδο ΕΕ για τους υπηκόους τρίτων χωρών υψηλής ειδίκευσης και διευκρινίζει ότι απαιτείται αναθεώρηση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου31, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη στην προσέλκυση ταλέντων στην Ένωση και στον χειρισμό τόσο των δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση όσο και των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς της οικονομίας της Ένωσης.

(3)  Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση που εγκρίθηκε στις 13 Μαΐου 2015 προτείνει τη δημιουργία ενός ελκυστικού προγράμματος σε επίπεδο ΕΕ για τους υπηκόους τρίτων χωρών υψηλής ειδίκευσης και διευκρινίζει ότι απαιτείται αναθεώρηση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ31 του Συμβουλίου, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη στην προσέλκυση ταλέντων στην Ένωση και στον χειρισμό τόσο των δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση όσο και των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς της οικονομίας της Ένωσης, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και μια πιο ανταγωνιστική οικονομία στην ΕΕ.

_________________

_________________

31  Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 17).

31  Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 17).

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση, επεσήμανε τις ατέλειες της τρέχουσας οδηγίας ΕΕ περί Mπλε Kάρτας, συμπεριλαμβανομένου του πολύ περιορισμένου επιπέδου εναρμόνισης που αυτή απέδωσε. Ζήτησε δε μια φιλόδοξη και εύστοχη αναθεώρηση της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής της. Επιπλέον, αφού επεσήμανε ότι το τρέχον κατακερματισμένο ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχόληση στην Ένωση μπορεί να χρησιμεύσει μόνο για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων, συγκεκριμένων αναγκών, κάλεσε την Ένωση να καθιερώσει, μεσομακροπρόθεσμα, γενικότερους κανόνες για την είσοδο και τη διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών που αναζητούν εργασία στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των τομέων με χαμηλούς και μέσους μισθούς.

Τροπολογία     4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Ο πληθυσμός της Ένωσης σε ηλικία εργασίας προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 7,5 εκατομμύρια έως το 2020 και οι προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη των αναγκών της αγοράς εργασίας εφιστούν την προσοχή στις αναδυόμενες και τις μελλοντικές ελλείψεις που υπάρχουν σε συγκεκριμένους τομείς.

 

_________________

 

  Βλέπε Κοινή σύνοψη πολιτικής ΕΕ-ΟΟΣΑ «Matching Economic Migration with Labour Market Needs in Europe» (Αξιοποίηση της οικονομικής μετανάστευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας), Σεπτέμβριος 2014, σ. 5.

Τροπολογία     5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που εντοπίζονται στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/50/ΕΚ. Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει τη θέσπιση ενός ελκυστικότερου και αποτελεσματικότερου καθεστώτος της ΕΕ για τους εργαζόμενους με υψηλές δεξιότητες. Η προσέγγιση της Ένωσης για την προσέλκυση εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες θα πρέπει να εναρμονιστεί περαιτέρω και η μπλε κάρτα της ΕΕ θα πρέπει να καταστεί το κύριο εργαλείο ως προς αυτό, με ταχύτερες διαδικασίες, περισσότερο ευέλικτα και χωρίς αποκλεισμούς κριτήρια εισδοχής, και περισσότερα δικαιώματα και μεγαλύτερη διευκόλυνση της κινητικότητας στο εσωτερικό της ΕΕ. Επειδή αυτό θα επέφερε ουσιώδεις αλλαγές στην οδηγία 2009/50/ΕΚ, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέα οδηγία.

(4)  Είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που εντοπίζονται στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/50/ΕΚ. Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει τη θέσπιση ενός ελκυστικότερου και αποτελεσματικότερου καθεστώτος της ΕΕ για τους εργαζόμενους με υψηλές δεξιότητες. Η αναθεώρηση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ παρέχει μια ευκαιρία βελτίωσης της νόμιμης μετανάστευσης στην Ευρώπη. Η προσέγγιση της Ένωσης για την προσέλκυση εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες θα πρέπει να εναρμονιστεί περαιτέρω και η μπλε κάρτα της ΕΕ θα πρέπει να καταστεί το κύριο εργαλείο ως προς αυτό, με ταχύτερες διαδικασίες, περισσότερο ευέλικτα και χωρίς αποκλεισμούς κριτήρια εισδοχής, και περισσότερα δικαιώματα και μεγαλύτερη διευκόλυνση της κινητικότητας στο εσωτερικό της ΕΕ. Επειδή αυτό θα επέφερε ουσιώδεις αλλαγές στην οδηγία 2009/50/ΕΚ, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέα οδηγία.

Τροπολογία     6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Προκειμένου να ενισχυθεί και να προωθηθεί το καθεστώς μπλε κάρτας της ΕΕ, να προσελκυστούν εργαζόμενοι υψηλών δεξιοτήτων και να βελτιωθούν οι οικονομικές προοπτικές τους, οι πρεσβείες και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ και των κρατών μελών σε τρίτες χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν τις διαφημιστικές δραστηριότητες και τις ενημερωτικές εκστρατείες που αφορούν την μπλε κάρτα της ΕΕ. Θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους ώστε να παρέχουν επί τόπου πληροφορίες σχετικά με την μπλε κάρτα της ΕΕ σε υπηκόους τρίτων χωρών.

Τροπολογία     7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/50/ΕΚ το 2014, μόνο το 2,1% του αριθμού δικαιούχων της μπλε κάρτας κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης το 2012 προερχόταν από την Υποσαχάρεια Αφρική. Το γεγονός αυτό πιθανόν να υποδηλώνει την υφιστάμενη σιωπηρή φυλετική μεροληψία που εμποδίζει ορισμένα είδη εργαζομένων να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα πιο ευνοϊκά καθεστώτα και συνεπώς να απολαύουν ίσης μεταχείρισης με άλλους εργαζομένους ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Η έλλειψη πολυμορφίας των κατόχων μπλε κάρτας μπορεί να αντανακλά τις εθνικές πολιτικές και πρακτικές, οι οποίες μπορούν να διαιωνίζουν μορφές άμεσων, έμμεσων ή θεσμικών διακρίσεων εις βάρος των νέων υποψηφίων.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εισδοχής για την προσέλκυση και τη διατήρηση εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες στην Ένωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδίδουν την μπλε κάρτα της ΕΕ αντί της εθνικής άδειας σε όλους τους αιτούντες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να χορηγούν και άλλες άδειες εκτός από την μπλε κάρτα της ΕΕ για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με την απασχόληση σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη των περιορισμών που απορρέουν από άλλες οδηγίες στον τομέα της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού.

(5)  Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σαφές και διαφανές πανευρωπαϊκό σύστημα εισδοχής για την προσέλκυση και την προώθηση της κινητικότητας εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες στην Ένωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδίδουν την μπλε κάρτα της ΕΕ σε όλους τους αιτούντες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να χορηγούν και άλλες άδειες εκτός από την μπλε κάρτα της ΕΕ για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με την απασχόληση σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη των περιορισμών που απορρέουν από άλλες οδηγίες στον τομέα της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού.

Τροπολογία     9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Εφόσον δεν υπονομεύεται το πνεύμα της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές και ευνοϊκότερες διατάξεις σε σύγκριση με την παρούσα οδηγία και συγκεκριμένα όσον αφορά τις διαδικαστικές εγγυήσεις, τα τέλη, την προσωρινή ανεργία, την ίση μεταχείριση, τις διατάξεις για τα μέλη της οικογένειας και το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ για τους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ.

Τροπολογία     10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της πρόσβασης στο ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) ούτως ώστε να είναι επίσης προσβάσιμες από υπηκόους τρίτων χωρών όλες οι ευκαιρίες απασχόλησης στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι, για την απόκτηση άδειας «μπλε κάρτας της ΕΕ» πρέπει να έχει προσφερθεί πρώτα στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών θέση εργασίας. Η επέκταση της πρόσβασης στο EURES θα δώσει τη δυνατότητα στους υπηκόους τρίτων χωρών να επωφεληθούν από την αναγκαία βοήθεια και στήριξη κατά τη χρήση της πλατφόρμας.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η έννοια του εργαζόμενου με υψηλές δεξιότητες θα πρέπει να αντικαταστήσει την έννοια του εργαζόμενου υψηλής ειδίκευσης, ώστε να δοθεί έμφαση στο ότι θα πρέπει να λαμβάνονται εξίσου υπόψη ως κριτήρια εισδοχής τόσο οι επίσημοι τίτλοι σπουδών όσο και η ισοδύναμη επαγγελματική πείρα. Σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 201232, η επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, δηλ. των ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφοράς)33 που αποκτήθηκαν μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας. Συνιστά στα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή, το αργότερο μέχρι το 2018, ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Επειδή οι μηχανισμοί και οι ρυθμίσεις για την αξιολόγηση και την επικύρωση της επαγγελματικής πείρας δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη, θα πρέπει να προβλεφθεί συμπληρωματική μεταβατική περίοδος δύο ετών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας για τις διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας, ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη, όταν αυτό είναι αναγκαίο, να αναπτύσσουν παρόμοιους μηχανισμούς και ρυθμίσεις. Τα εθνικά σημεία επαφής των κρατών μελών για την μπλε κάρτα της ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχουν, σε αποτελεσματική συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και δίκτυα στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης και της νεολαίας, καθώς και σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής, με σκοπό την αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας βάσει της παρούσας οδηγίας.

(6)  Η έννοια του εργαζόμενου με υψηλές δεξιότητες θα πρέπει να αντικαταστήσει την έννοια του εργαζόμενου υψηλής ειδίκευσης, ώστε να δοθεί έμφαση στο ότι θα πρέπει να λαμβάνονται εξίσου υπόψη ως κριτήρια εισδοχής τόσο οι επίσημοι τίτλοι σπουδών όσο και η ισοδύναμη επαγγελματική πείρα. Σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 201232, η επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, δηλ. των ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφοράς)33 που αποκτήθηκαν μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας. Συνιστά στα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή, το αργότερο μέχρι το 2018, ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Επειδή οι μηχανισμοί και οι ρυθμίσεις για την αξιολόγηση και την επικύρωση της επαγγελματικής πείρας δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη, στη μεταβατική περίοδο για την παρούσα οδηγία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο παράγοντας αυτός, ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη, όταν αυτό είναι αναγκαίο, να αναπτύσσουν παρόμοιους μηχανισμούς και ρυθμίσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους όποτε αναπτύσσουν παρόμοιους μηχανισμούς και ρυθμίσεις. Τα εθνικά σημεία επαφής των κρατών μελών για την μπλε κάρτα της ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχουν, σε αποτελεσματική συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και δίκτυα στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης και της νεολαίας, καθώς και σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής, με σκοπό την αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας βάσει της παρούσας οδηγίας.

__________________

__________________

32  Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (2012/C 398/01) (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1).

32  Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (2012/C 398/01) (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1).

33  Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10).

33  Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10).

Τροπολογία     12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Τουλάχιστον έως τη θέσπιση αυτών των ρυθμίσεων για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, κάθε αιτών θα πρέπει να καλείται να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία τουλάχιστον τριετούς επαγγελματικής πείρας, όπως συστάσεις προηγούμενων εργοδοτών, προηγούμενες συμβάσεις εργασίας, επαγγελματικές συστάσεις ή πιστοποιητικά απασχόλησης.

Τροπολογία     13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Κατά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να συλλέξουν δεδομένα και να καταγράψουν τους τομείς απασχόλησης ή τις γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχουν ελλείψεις απασχόλησης ή όπου οι κενές θέσεις καλύπτονται δύσκολα και να δημοσιοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ)  Όσον αφορά τα υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα και τις υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες των αιτούντων ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας που διαμένουν στο έδαφος της Ένωσης και δεν διαθέτουν τα έγγραφα που απαιτούνται για να αποδείξουν τα προσόντα τους και/ή τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να θεσπίσουν τις κατάλληλες αξιολογήσεις δεξιοτήτων που να βασίζονται στη γνώση και που θα καθιστούσαν δυνατό τον προσδιορισμό των προσόντων και/ή των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τους όγκους εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών που προσέρχονται από τρίτες χώρες με σκοπό την αναζήτηση εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 5 της Συνθήκης. Σε αυτή τη βάση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να κρίνουν μια αίτηση χορήγησης μπλε κάρτας της ΕΕ μη αποδεκτή είτε να την απορρίπτουν. Εφόσον το άρθρο 79 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ αναφέρεται μόνο σε υπηκόους τρίτων χωρών που προέρχονται από τρίτες χώρες, το δικαίωμα καθορισμού του όγκου εισδοχής δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει ήδη γίνει δεκτός στην επικράτεια των κρατών μελών βάσει της παρούσας οδηγίας και επιδιώκει να συνεχίσει την περίοδο διαμονής στο ίδιο ή σε δεύτερο κράτος μέλος.

(7)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τους όγκους εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών που προσέρχονται από τρίτες χώρες με σκοπό την αναζήτηση εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 5 της Συνθήκης. Εφόσον το άρθρο 79 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ αναφέρεται μόνο σε υπηκόους τρίτων χωρών που προέρχονται από τρίτες χώρες, το δικαίωμα καθορισμού του όγκου εισδοχής δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει ήδη γίνει δεκτός στην επικράτεια των κρατών μελών βάσει της παρούσας οδηγίας και επιδιώκει να συνεχίσει την περίοδο διαμονής στο ίδιο ή σε δεύτερο κράτος μέλος.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, έχουν ευρύ σύνολο δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους που τους έχει χορηγήσει προστασία. Για την περαιτέρω προώθηση της κοινωνικής ένταξης των προσώπων αυτών και για να τους δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας σε όλη την Ένωση, τα άτομα με υψηλές δεξιότητες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση μπλε κάρτας της ΕΕ. Θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως κάθε άλλος υπήκοος τρίτης χώρας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, διατηρώντας ταυτόχρονα τα καθεστώτα του δικαιούχου διεθνούς προστασίας και του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ. Ωστόσο, για λόγους νομικής σαφήνειας και συνοχής, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ίση μεταχείριση και την οικογενειακή επανένωση δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτή την κατηγορία κατόχων μπλε κάρτας της ΕΕ στο κράτος μέλος που τους χορήγησε διεθνή προστασία. Τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ρυθμίζονται βάσει του κεκτημένου στον τομέα του ασύλου και, κατά περίπτωση, της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου35.

(8)  Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και ορισμένες κατηγορίες αιτούντων διεθνή προστασία έχουν ευρύ σύνολο δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους που τους έχει χορηγήσει προστασία ή που έχει τη ευθύνη για την δική τους αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας. Για την περαιτέρω προώθηση της κοινωνικής ένταξης των προσώπων αυτών και για να τους δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας σε όλη την Ένωση, τα άτομα με υψηλές δεξιότητες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση μπλε κάρτας της ΕΕ. Θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως κάθε άλλος υπήκοος τρίτης χώρας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, διατηρώντας ταυτόχρονα τα καθεστώτα του δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή του αιτούντος διεθνή προστασία και του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ. Ωστόσο, για λόγους νομικής σαφήνειας και συνοχής, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ίση μεταχείριση και την οικογενειακή επανένωση δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε πρόσφυγες που είναι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ στο κράτος μέλος που τους χορήγησε διεθνή προστασία. Τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ρυθμίζονται βάσει του κεκτημένου στον τομέα του ασύλου και, κατά περίπτωση, της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου35.

__________________

__________________

34  Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9).

34  Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9).

35  Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12).

35  Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12).

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, οι αιτούντες διεθνή προστασία θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με κάθε άλλο υπήκοο τρίτης χώρας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Όταν μια αίτηση διεθνούς προστασίας έχει ανασταλεί ως αποτέλεσμα της χορήγησης της μπλε κάρτας της ΕΕ, το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την αίτηση δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι η αίτηση ανακλήθηκε σιωπηρώς.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η μεταφορά της ευθύνης για την προστασία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας: το καθεστώς προστασίας και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος βάσει της έκδοσης μπλε κάρτας της ΕΕ.

(9)  Η μεταφορά της ευθύνης για την προστασία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ή της ευθύνης για αιτήσεις χορήγησης διεθνούς προστασίας είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας: τα εν λόγω καθεστώτα και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος βάσει της έκδοσης μπλε κάρτας της ΕΕ.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ορισμένες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους εφαρμόζεται ένα συγκεκριμένο καθεστώς δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισόδου και σύνολα δικαιωμάτων, εάν ο συνυπολογισμός των εν λόγω κατηγοριών στην παρούσα οδηγία θα ήταν αντίθετος με τη λογική του συγκεκριμένου καθεστώτος, θα δημιουργούσε περιττή νομική πολυπλοκότητα ή θα ενείχε τον κίνδυνο καταχρήσεων. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση διαμονής σε κράτος μέλος ως ερευνητές με σκοπό την εκτέλεση ερευνητικού έργου, διότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Ωστόσο, αφότου γίνονται δεκτοί βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/801, οι νομίμως διαμένοντες ερευνητές θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ βάσει της παρούσας οδηγίας για σκοπούς άλλους εκτός από εκείνους που καλύπτονται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/801.

(11)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση διαμονής σε κράτος μέλος ως ερευνητές με σκοπό την εκτέλεση ερευνητικού έργου, διότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. Ωστόσο, αφότου γίνονται δεκτοί βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/801, οι νομίμως διαμένοντες ερευνητές θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ βάσει της παρούσας οδηγίας για σκοπούς άλλους εκτός από εκείνους που καλύπτονται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/801. Ομοίως, οι νομίμως διαμένοντες κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση διαμονής ως ερευνητές στο πλαίσιο της οδηγίας (ΕΕ) 2016/801. Οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να διευκρινιστούν ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα αυτή.

__________________

__________________

37  Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.05.2016, σ. 21).

37  Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.05.2016, σ. 21).

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ένα ευέλικτο σύστημα εισδοχής με γνώμονα τη ζήτηση, που θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως μια σύμβαση εργασίας ή δεσμευτική προσφορά εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, ένα κατώτατο όριο μισθού, που μπορεί να προσαρμόζεται από τα κράτη μέλη στην κατάσταση της αγοράς εργασίας, και υψηλά επαγγελματικά προσόντα.

(13)  Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ένα ευέλικτο, σαφές και ισόρροπο σύστημα εισδοχής, που θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως μια σύμβαση εργασίας ή δεσμευτική προσφορά εργασίας διάρκειας τουλάχιστον εννέα μηνών, η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις εθνικές πρακτικές στον αντίστοιχο επαγγελματικό κλάδο, ένα κατώτατο όριο μισθού, που μπορεί να προσαρμόζεται από τα κράτη μέλη στην κατάσταση της αγοράς εργασίας, και τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο εναρμόνισης των προϋποθέσεων εισδοχής σε όλη την Ένωση, θα πρέπει να καθοριστούν τόσο κατώτατοι όσο και ανώτατοι συντελεστές για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου μισθού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν το κατώτατο όριό τους σύμφωνα με την κατάσταση και την οργάνωση των οικείων αγορών εργασίας και τις γενικές μεταναστευτικές πολιτικές τους.

(15)  Εκτός από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, κατά την μεταφορά της, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν κατώτατο όριο μισθού σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους. Το εν λόγω κατώτατο όριο μισθού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,0 και όχι περισσότερες από 1,4 φορές υψηλότερο από τον μέσο ακαθάριστο ετήσιο μισθό στο οικείο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν, κατόπιν συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους, να αποφασίσουν να μην καθορίσουν κατώτατο όριο μισθού σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους σε περίπτωση που συμφωνηθεί ότι ένα τέτοιο όριο είναι περιττό. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που οι μισθοί που ισχύουν στον εν λόγω επαγγελματικό κλάδο διέπονται από συλλογική σύμβαση. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης με τους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι του κράτους μέλους υποδοχής, θα πρέπει να τηρείται.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Θα πρέπει να θεσπιστεί χαμηλότερο κατώτατο όριο μισθού για ειδικά επαγγέλματα, όταν το οικείο κράτος μέλος κρίνει ότι υπάρχει ιδιαίτερη έλλειψη διαθέσιμου εργατικού δυναμικού και όταν τα επαγγέλματα αυτά ανήκουν στη μείζονα ομάδα 1 ή 2 της ταξινόμησης ISCO («Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση Επαγγελμάτων»).

διαγράφεται

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί χαμηλότερο κατώτατο όριο μισθού προς όφελος υπηκόων τρίτων χωρών για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την αποφοίτησή τους. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να παρέχεται κάθε φορά που ο υπήκοος τρίτης χώρας ολοκληρώνει επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα τα επίπεδα 6, 7 ή 8 της ταξινόμησης ISCED 2011, ή τα επίπεδα 6, 7 ή 8 του EQF, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους. Θα πρέπει να εφαρμόζεται κάθε φορά που ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει για πρώτη φορά αίτηση για τη μπλε κάρτα της ΕΕ ή για την ανανέωσή της , εντός τριών ετών από την ημερομηνία απόκτησης των τίτλων σπουδών, και επιπλέον όταν ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση για πρώτη ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ και η αρχική μπλε κάρτα της ΕΕ είχε χορηγηθεί για περίοδο μικρότερη των 24 μηνών. Μετά την παρέλευση αυτών των περιόδων χάριτος – που μπορεί να ισχύουν παράλληλα – οι νεαροί επαγγελματίες μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι έχουν αποκτήσει επαρκή επαγγελματική πείρα ώστε να πληρούν το κανονικό κατώτατο όριο μισθού.

διαγράφεται

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να απορρίπτουν αιτήσεις για μπλε κάρτα της ΕΕ και να έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν ή να αρνούνται την ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ, εάν υπάρχει απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Κάθε απόρριψη για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να βασίζεται στην ατομική συμπεριφορά του ενδιαφερομένου προσώπου, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Η επέλευση ασθένειας ή αναπηρίας μετά την εισδοχή του υπηκόου τρίτης χώρας στην επικράτεια του πρώτου κράτους μέλους δεν θα πρέπει να αποτελεί τον μόνο λόγο για την ανάκληση ή την άρνηση της ανανέωσης μπλε κάρτας της ΕΕ ή της μη έκδοσης μπλε κάρτας της ΕΕ σε ένα δεύτερο κράτος μέλος.

(20)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δικαιούνται να απορρίπτουν αιτήσεις για μπλε κάρτα της ΕΕ και να έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν ή να αρνούνται την ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ, όποτε υπάρχει αποδεδειγμένα απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Κάθε απόρριψη για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να βασίζεται στην ατομική συμπεριφορά του ενδιαφερομένου προσώπου, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Η επέλευση ασθένειας ή αναπηρίας ενόσω ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο για την ανάκληση μπλε κάρτας της ΕΕ.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να ανακαλούν ή να αρνούνται την ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ, όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ είτε δεν πληροί τις προϋποθέσεις για κινητικότητα βάσει της παρούσας οδηγίας είτε έχει επανειλημμένα ασκήσει καταχρηστικά τα δικαιώματα κινητικότητας, για παράδειγμα, υποβάλλοντας αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ σε δεύτερο κράτος μέλος και αρχίζοντας την απασχόληση αμέσως, ενώ είναι σαφές ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και ότι η αίτηση θα απορριφθεί.

(21)  Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να ανακαλούν ή να αρνούνται την ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ, όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ δεν πληροί τις προϋποθέσεις για κινητικότητα βάσει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης για χορήγηση μπλε κάρτας της ΕΕ ή για ανάκληση ή απόρριψη της ανανέωσης μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας. Ειδικότερα, όταν ο λόγος της απόρριψης είναι σχετικός με τη δραστηριότητα του εργοδότη, ένα παραπτώματα ήσσονος σημασίας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συνιστά τον μοναδικό λόγο για την απόρριψη μιας αίτησης ή την ανάκληση ή απόρριψη της ανανέωσης της άδειας.

(22)  Κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης για χορήγηση μπλε κάρτας της ΕΕ ή για ανάκληση ή απόρριψη της ανανέωσης μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και να είναι αναλογική. Ειδικότερα, όταν ο λόγος της απόρριψης, ανάκλησης ή άρνησης ανανέωσης είναι σχετικός με τη διαγωγή του εργοδότη, ένα παράπτωμα ήσσονος σημασίας του εργοδότη δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συνιστά τον μοναδικό λόγο για την απόρριψη μιας αίτησης ή την ανάκληση ή απόρριψη της ανανέωσης της άδειας.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Οι κανόνες όσον αφορά τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων για μπλε κάρτα της ΕΕ θα πρέπει να εγγυώνται την ταχεία έκδοση των αδειών σε όλες τις περιπτώσεις. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της εξέτασης της αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ούτε τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση θεώρησης, εφόσον απαιτείται.

(24)  Οι κανόνες όσον αφορά τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων για μπλε κάρτα της ΕΕ θα πρέπει να απηχούν τον στόχο της διευκόλυνσης της εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλές δεξιότητες. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της εξέτασης της αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ούτε τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση θεώρησης, εφόσον απαιτείται. Προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και να απλοποιηθεί η διαδικασία εφαρμογής της μπλε κάρτας της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν ενώπιον δικαστηρίου κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ ή μη ανανέωσης ή ανάκλησης μπλε κάρτας της ΕΕ. Αυτό δεν θίγει τη δυνατότητα να ορίζει διοικητική αρχή για να διενεργεί προκαταρκτική διοικητική επανεξέταση τέτοιων αποφάσεων.

(26)  Το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν ενώπιον δικαστηρίου απόφαση απόρριψης αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ ή απόφαση μη ανανέωσης ή ανάκλησης μπλε κάρτας της ΕΕ. Tο κράτος μέλος δύναται επίσης να ορίζει διοικητική αρχή για να διενεργεί προκαταρκτική διοικητική επανεξέταση τέτοιων αποφάσεων.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Εφόσον οι κάτοχοι της μπλε κάρτας της ΕΕ είναι εργαζόμενοι με υψηλές δεξιότητες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς, η αρχή της πρόσβασης στην αγορά εργασίας θα πρέπει να αποτελεί τον γενικό κανόνα. Ωστόσο, σε περίπτωση που η εγχώρια αγορά εργασίας υφίσταται σοβαρές διαταραχές, όπως υψηλό επίπεδο ανεργίας σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή τομέα, που περιορίζονται ενδεχομένως σε συγκεκριμένες περιοχές ή άλλα τμήματα της επικράτειάς του, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της αγοράς εργασίας του πριν χορηγήσει μπλε κάρτα της ΕΕ.

(27)  Εφόσον οι κάτοχοι της μπλε κάρτας της ΕΕ είναι εργαζόμενοι με υψηλές δεξιότητες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς, η αρχή της πρόσβασης στην αγορά εργασίας θα πρέπει να αποτελεί τον γενικό κανόνα. Σε περίπτωση που η εγχώρια αγορά εργασίας πλήττεται από υψηλό επίπεδο ανεργίας σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή τομέα, που περιορίζονται ενδεχομένως σε συγκεκριμένες περιοχές ή άλλα τμήματα της επικράτειάς του, ένα κράτος μέλος θα πρέπει, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, να είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της αγοράς εργασίας του πριν χορηγήσει μπλε κάρτα της ΕΕ.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή τομέα, ενδεχομένως σε συγκεκριμένο τμήμα της επικράτειάς τους, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή, εξηγώντας τους οικονομικούς, κοινωνικούς και άλλους λόγους που δικαιολογούν την απόφαση για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας εξέτασης των αναγκών της αγοράς εργασίας για τους επόμενους 12 μήνες και για κάθε επόμενη περίοδο 12 μηνών. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην αξιολόγηση των περιστάσεων που συνδέονται με την τοπική αγορά εργασίας. Η επαλήθευση αυτή δεν θα πρέπει να είναι δυνατή κατά την ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ στο πρώτο κράτος μέλος. Για την έκδοση μπλε κάρτας της ΕΕ σε ένα δεύτερο κράτος μέλος, η συνεκτίμηση της κατάστασης της αγοράς εργασίας θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος έχει επίσης θεσπίσει ελέγχους για τις πρώτες αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έρχονται από τρίτες χώρες και μετά από χωριστή αιτιολογημένη κοινοποίηση. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν με σαφή, προσιτό και διαφανή τρόπο στους αιτούντες και τους εργοδότες, μεταξύ άλλων μέσω του διαδικτύου.

(28)  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή τομέα, ενδεχομένως σε συγκεκριμένο τμήμα της επικράτειάς του, θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή, εξηγώντας τους οικονομικούς, κοινωνικούς και άλλους λόγους που δικαιολογούν την απόφαση για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας εξέτασης των αναγκών της αγοράς εργασίας για τους επόμενους έξι μήνες και για κάθε επόμενη περίοδο έξι μηνών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην αξιολόγηση των περιστάσεων που συνδέονται με την τοπική αγορά εργασίας. Η εξέταση αυτής της αγοράς εργασίας δεν θα πρέπει να είναι δυνατή όταν ένας κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ επιδιώκει την ανανέωση της μπλε κάρτας της ΕΕ στο πρώτο κράτος μέλος. Όταν ένας υπήκοος τρίτης χώρας κοινοποιήσει σε ένα δεύτερο κράτος μέλος την πρόθεσή του να πιάσει δουλειά σε αυτό το κράτος μέλος, η συνεκτίμηση της κατάστασης της αγοράς εργασίας σε περίπτωση εναντίωσης στην ανωτέρω κοινοποίηση θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος έχει επίσης θεσπίσει ελέγχους για τις πρώτες αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έρχονται από τρίτες χώρες και μετά από χωριστή αιτιολογημένη κοινοποίηση. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν με σαφή, προσιτό και διαφανή τρόπο στους αιτούντες και τους εργοδότες, μεταξύ άλλων μέσω του διαδικτύου.

Τροπολογία     31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να ασκούν ενεργό πολιτική προσλήψεων στις αναπτυσσόμενες χώρες σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη προσωπικού. Οι πολιτικές και οι αρχές προσλήψεων βάσει κανόνων δεοντολογίας που εφαρμόζονται στους εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να αναπτύσσονται σε βασικούς τομείς, όπως ο τομέας της υγείας. Αυτό συνάδει με τη δέσμευση της ΕΕ στον παγκόσμιο κώδικα πρακτικής του 2010 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, για την πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού σε διεθνές επίπεδο39, καθώς και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των κρατών μελών, της 14ης Μαΐου 2007, σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της σοβαρής έλλειψης ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες (2007–2013) και στον τομέα της εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Αυτές οι αρχές και πολιτικές θα πρέπει να ενισχυθούν με την ανάπτυξη και την εφαρμογή μηχανισμών, κατευθυντήριων γραμμών και άλλων μέσων για τη διευκόλυνση, κατά περίπτωση, της κυκλικής και της προσωρινής μετανάστευσης, καθώς και άλλων μέτρων που θα ελαχιστοποιούν τις αρνητικές και θα μεγιστοποιούν τις θετικές συνέπειες της μετανάστευσης εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε η διαρροή εγκεφάλων να μετατραπεί σε εισροή εγκεφάλων.

(29)  Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να ασκούν ενεργό πολιτική προσλήψεων στις αναπτυσσόμενες χώρες σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη προσωπικού σε βασικούς τομείς ουσιώδους σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολιτικές και οι αρχές προσλήψεων βάσει κανόνων δεοντολογίας που εφαρμόζονται στους εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να αναπτύσσονται σε βασικούς τομείς, όπως ο τομέας της υγείας. Αυτό συνάδει με τη δέσμευση της ΕΕ στον παγκόσμιο κώδικα πρακτικής του 2010 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, για την πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού σε διεθνές επίπεδο39, καθώς και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των κρατών μελών, της 14ης Μαΐου 2007, σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της σοβαρής έλλειψης ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες (2007–2013) και στον τομέα της εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Αυτές οι αρχές και πολιτικές θα πρέπει να ενισχυθούν με την ανάπτυξη και την εφαρμογή μηχανισμών, κατευθυντήριων γραμμών και άλλων μέσων για τη διευκόλυνση, κατά περίπτωση, της κυκλικής και της προσωρινής μετανάστευσης, καθώς και άλλων μέτρων που θα ελαχιστοποιούν τις αρνητικές και θα μεγιστοποιούν τις θετικές συνέπειες της μετανάστευσης εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε η διαρροή εγκεφάλων να μετατραπεί σε εισροή εγκεφάλων.

_________________

_________________

39 Ο παγκόσμιος κώδικας πρακτικής της ΠΟΥ για την πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού σε διεθνές επίπεδο, που εγκρίθηκε στις 21 Μαΐου 2010 από την εξηκοστή τρίτη συνέλευση της ΠΟΥ στο ψήφισμα WHA63.16.

39 Ο παγκόσμιος κώδικας πρακτικής της ΠΟΥ για την πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού σε διεθνές επίπεδο, που εγκρίθηκε στις 21 Μαΐου 2010 από την εξηκοστή τρίτη συνέλευση της ΠΟΥ στο ψήφισμα WHA63.16.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Θα πρέπει να προβλεφθεί μια απλοποιημένη διαδικασία για εργοδότες που έχουν αναγνωριστεί για τον σκοπό αυτό, η οποία θα είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη. Το καθεστώς του αναγνωρισμένου εργοδότη θα πρέπει να προσφέρει ειδική διευκόλυνση σε σχέση με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις εισδοχής – που ισοδυναμούν με απλουστευμένη διαδικασία – βάσει της παρούσας οδηγίας, και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν επαρκείς διασφαλίσεις κατά των καταχρήσεων. Εάν το καθεστώς αναγνωρισμένου εργοδότη ανακληθεί εντός της περιόδου ισχύος μιας μπλε κάρτας της ΕΕ που έχει εκδοθεί βάσει της απλοποιημένης διαδικασίας, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι συνήθεις προϋποθέσεις εισδοχής κατά την ανανέωση της εν λόγω μπλε κάρτας της ΕΕ, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας απασχολείται από άλλον αναγνωρισμένο εργοδότη.

(30)  Θα πρέπει να προβλεφθεί μια απλοποιημένη διαδικασία για εργοδότες που έχουν αναγνωριστεί για τον σκοπό αυτό. Το καθεστώς του αναγνωρισμένου εργοδότη θα πρέπει να προσφέρει ειδική διευκόλυνση σε σχέση με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις εισδοχής – που ισοδυναμούν με απλουστευμένη διαδικασία – βάσει της παρούσας οδηγίας, και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν επαρκείς διασφαλίσεις κατά των καταχρήσεων. Εάν το καθεστώς αναγνωρισμένου εργοδότη ανακληθεί εντός της περιόδου ισχύος μιας μπλε κάρτας της ΕΕ που έχει εκδοθεί βάσει της απλοποιημένης διαδικασίας, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι συνήθεις προϋποθέσεις εισδοχής κατά την ανανέωση της εν λόγω μπλε κάρτας της ΕΕ, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας απασχολείται από άλλον αναγνωρισμένο εργοδότη.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκούν συγχρόνως ανεξάρτητη δραστηριότητα, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα διαμονής τους ως κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ. Το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη συνεχή υποχρέωση συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις εισδοχής βάσει της παρούσας οδηγίας και ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσει να ασκεί μισθωτή δραστηριότητα υψηλών δεξιοτήτων.

(31)  Για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκούν συγχρόνως ανεξάρτητη δραστηριότητα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους υπηκόους του κράτους μέλους που εξέδωσε την μπλε κάρτα της ΕΕ και άλλους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε αυτό, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα διαμονής τους ως κατόχων μπλε κάρτας της ΕΕ. Το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη συνεχή υποχρέωση συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις εισδοχής βάσει της παρούσας οδηγίας και ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσει να ασκεί μισθωτή δραστηριότητα υψηλών δεξιοτήτων. Κάθε ανεξάρτητη δραστηριότητα κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς την απασχόλησή του με βάση την μπλε κάρτα της ΕΕ.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται από υπήκοο τρίτης χώρας σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να αναγνωρίζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως για τους πολίτες της Ένωσης. Τα προσόντα που αποκτώνται σε τρίτη χώρα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42. Όταν υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ για να ασκήσει μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν τις υπέρμετρες τυπικές απαιτήσεις και διαδικασίες για την πλήρη αναγνώριση προσόντων, όταν μπορούν να ληφθούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία με άλλον τρόπο.

(34)  Οι τίτλοι εκπαίδευσης, οι επαγγελματικές δεξιότητες και η επαγγελματική πείρα που αποκτώνται από υπήκοο τρίτης χώρας σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να αναγνωρίζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως για τους πολίτες της Ένωσης. Τα προσόντα που αποκτώνται σε τρίτη χώρα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42. Όταν υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ για να ασκήσει μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν τις υπέρμετρες τυπικές απαιτήσεις και διαδικασίες για την πλήρη αναγνώριση προσόντων, όταν μπορούν να ληφθούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία με άλλον τρόπο.

__________________

__________________

42  Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22).

42  Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22).

Τροπολογία     35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34α)  Πολλοί υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τα κατάλληλα προσόντα, αλλά συνήθως τα έχουν αποκτήσει σε διαφορετικές αγορές εργασίας και εκπαιδευτικά συστήματα. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη και οι εργοδότες πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή τους στη βελτίωση των διαδικασιών και των μεθόδων για την αναγνώριση και την πιστοποίηση της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο παρελθόν από υπηκόους τρίτων χωρών.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Τα δικαιώματα που αποκτά ένας δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ δεν θα πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα που απολαύει ο ενδιαφερόμενος βάσει της οδηγίας 2011/95/ΕΕ και της Σύμβασης της Γενεύης στο κράτος μέλος που του χορήγησε το καθεστώς προστασίας. Για να αποφεύγονται καταστάσεις αντικρουόμενων κανόνων στο εν λόγω κράτος μέλος, δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ίση μεταχείριση και την οικογενειακή επανένωση. Πρόσωπα που απολαύουν διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος μέλος και είναι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ σε άλλο κράτος θα πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, μεταξύ άλλων ίση μεταχείριση, με τους υπηκόους του κράτους μέλους διαμονής όπως κάθε άλλος κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ στο δεύτερο κράτος μέλος.

(35)  Τα δικαιώματα που αποκτά ένας δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ δεν θα πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα που απολαύει ο ενδιαφερόμενος βάσει της οδηγίας 2011/95/ΕΕ και της Σύμβασης της Γενεύης στο κράτος μέλος που του χορήγησε το καθεστώς προστασίας. Στο εν λόγω κράτος μέλος, θα πρέπει να εφαρμόζονται ευνοϊκότερες διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ίση μεταχείριση και την οικογενειακή επανένωση. Πρόσωπα που απολαύουν διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος μέλος και γίνονται κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ σε άλλο κράτος θα πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, μεταξύ άλλων ίση μεταχείριση, με τους υπηκόους του κράτους μέλους διαμονής και τα ίδια δικαιώματα οικογενειακής επανένωσης όπως κάθε άλλος κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ στο εν λόγω το κράτος μέλος. Οι αιτούντες διεθνή προστασία θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, μεταξύ άλλων ίση μεταχείριση, με τους υπηκόους του κράτους μέλους διαμονής και τα ίδια δικαιώματα οικογενειακής επανένωσης, όπως κάθε άλλος κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ στο εν λόγω κράτος μέλος, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο έχουν υποβάλει την αίτησή τους για παροχή διεθνούς προστασίας. Το καθεστώς δικαιούχου διεθνούς προστασίας δεν πρέπει να επηρεάζεται από το γεγονός ότι το πρόσωπο αυτό είναι επίσης κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ή από το γεγονός ότι η εν λόγω μπλε κάρτα της ΕΕ έχει λήξει.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση και για απρόσκοπτη πρόσβαση των συζύγων στην εργασία θα πρέπει να αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας οδηγίας με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές παρεκκλίσεις από την οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ένταξη ή περίοδοι αναμονής πριν επιτραπεί η οικογενειακή επανένωση, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι με υψηλές δεξιότητες και οι οικογένειές τους ενδέχεται να έχουν ευνοϊκό σημείο εκκίνησης όσον αφορά την ενσωμάτωση στην κοινότητα υποδοχής. Για να διευκολυνθεί η ταχεία είσοδος εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες, οι άδειες διαμονής για τα μέλη των οικογενειών τους θα πρέπει να εκδίδονται ταυτόχρονα με την μπλε κάρτα της ΕΕ, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα.

(36)  Οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση και για απρόσκοπτη πρόσβαση των συζύγων στην εργασία θα πρέπει να αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας οδηγίας με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές παρεκκλίσεις από την οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου. Για να γίνει πιο ελκυστική η μπλε κάρτα της ΕΕ, δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ένταξη ή περίοδοι αναμονής πριν επιτραπεί η οικογενειακή επανένωση, δεδομένου ότι ένας κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ διαθέτει ήδη σύμβαση εργασίας ή δεσμευτική προσφορά εργασίας σε θέση υψηλών δεξιοτήτων μόλις αφιχθεί. Για να διευκολυνθεί η ταχεία είσοδος εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες, οι άδειες διαμονής για τα μέλη των οικογενειών τους θα πρέπει να εκδίδονται ταυτόχρονα με την μπλε κάρτα της ΕΕ, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα.

Τροπολογία     38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(36α)  Σύμφωνα με την οδηγία 2003/86/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εξασφαλίζουν τη χορήγηση στα μέλη των οικογενειών των κατόχων μπλε κάρτας της ΕΕ αυτόνομης άδειας διαμονής, ανεξάρτητης από την άδεια του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ, σε περίπτωση χηρείας, διαζυγίου, χωρισμού ή θανάτου εξ αίματος ανιόντων ή κατιόντων πρώτου βαθμού.

Τροπολογία     39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Για την προσέλκυση εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες και την ενθάρρυνση της συνεχούς παραμονής τους στην Ένωση, ενώ παράλληλα θα επιτρέπεται η κινητικότητα στο εσωτερικό της Ένωσης καθώς και η κυκλική μετανάστευση, θα πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από την οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου43, με σκοπό να έχουν οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ ευκολότερη πρόσβαση στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

(37)  Για την προσέλκυση εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες και την ενθάρρυνση της συνεχούς παραμονής τους στην Ένωση, ενώ παράλληλα θα επιτρέπεται η κινητικότητα στο εσωτερικό της Ένωσης καθώς και η κυκλική μετανάστευση, θα πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από την οδηγία 2003/109/ΕΚ43 του Συμβουλίου, με σκοπό να έχουν οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους ευκολότερη πρόσβαση στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

_________________

_________________

43  Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες (ΕΕ L 16 της 23.1.2004, σ. 44).

43  Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες (ΕΕ L 16 της 23.1.2004, σ. 44).

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Για να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες μεταξύ της Ένωσης και των χωρών καταγωγής τους, θα πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από την οδηγία 2003/109/ΕΚ, με σκοπό να επιτρέπεται η απουσία για περιόδους μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στην εν λόγω οδηγία μετά την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ από εργαζόμενους τρίτων χωρών με υψηλές δεξιότητες.

διαγράφεται

Τροπολογία     41

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Η υφιστάμενη ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα επαγγελματικά ταξίδια των εργαζόμενων υψηλών δεξιοτήτων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ορισμό αυτής της έννοιας και την κατάρτιση καταλόγου δραστηριοτήτων που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να θεωρούνται ως επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη. Δεύτερον, θα πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να απαιτούν, από τους κατόχους της μπλε κάρτας της ΕΕ που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, άδεια εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη άδεια εκτός από την μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος. Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, ο κάτοχος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα εισόδου και διαμονής σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη με σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για διάστημα έως 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών με βάση την μπλε κάρτα της ΕΕ.

(40)  Η υφιστάμενη ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα επαγγελματικά ταξίδια των εργαζόμενων υψηλών δεξιοτήτων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ορισμό αυτής της έννοιας και την κατάρτιση καταλόγου δραστηριοτήτων που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να θεωρούνται ως επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη. Δεύτερον, θα πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να απαιτούν, από τους κατόχους της μπλε κάρτας της ΕΕ που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, άδεια εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη άδεια εκτός από την μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος. Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, ο κάτοχος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα εισόδου και διαμονής σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη με σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουσχετικά με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.03.2016, σ. 1).

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Θα πρέπει να επιτρέπεται στους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ να μετακινούνται με απλουστευμένους όρους σε δεύτερο κράτος μέλος όπου προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για νέα μπλε κάρτα της ΕΕ με βάση την υφιστάμενη σύμβαση εργασίας ή δεσμευτική προσφορά εργασίας. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε δεύτερο κράτος μέλος να απαιτεί από τους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ οποιαδήποτε άλλη άδεια εκτός από την μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος. Μόλις υποβάλουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να επιτρέπεται να αρχίσουν να εργάζονται. Στο δεύτερο κράτος μέλος η διαδικασία έκδοσης μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει να απλοποιηθεί σε σύγκριση με την πρώτη μπλε κάρτα της ΕΕ· εφόσον ο μετακινούμενος κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ έχει ήδη ασκήσει δραστηριότητα υψηλών δεξιοτήτων σε ένα κράτος μέλος για ορισμένη χρονική περίοδο, το δεύτερο κράτος μέλος δεν θα χρειάζεται να ελέγχει όλα τα ίδια στοιχεία για δεύτερη φορά. Ωστόσο, η κινητικότητα θα πρέπει να εξακολουθήσει να βασίζεται στη ζήτηση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαιτείται πάντοτε σύμβαση εργασίας στο δεύτερο κράτος μέλος και οι μισθοί θα πρέπει να τηρούν το κατώτατο όριο που ορίζεται από το δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

(41)  Θα πρέπει να επιτρέπεται στους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ να μετακινούνται μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους σε δεύτερο κράτος μέλος με την μπλε κάρτα τους, υπό τον όρο ότι θα κοινοποιούν στο εν λόγω δεύτερο κράτος μέλος τη μετακίνησή τους σε αυτό για τον σκοπό της απασχόλησης στο πλαίσιο της μπλε κάρτας της ΕΕ. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε δεύτερο κράτος μέλος να απαιτεί από τους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ άλλη άδεια εκτός από την μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος. Εφόσον ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ υποβάλει την κοινοποίησή του εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να του επιτρέπεται να αρχίσει να εργάζεται. Το δεύτερο κράτος μέλος θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να εναντιωθεί στην κινητικότητα, όμως η διαδικασία θα πρέπει να απλουστευθεί· εφόσον ο μετακινούμενος κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ έχει ήδη ασκήσει δραστηριότητα υψηλών δεξιοτήτων σε ένα κράτος μέλος για ορισμένη χρονική περίοδο, το δεύτερο κράτος μέλος δεν θα χρειάζεται να ελέγχει όλα τα ίδια στοιχεία για δεύτερη φορά. Ωστόσο, θα πρέπει να απαιτείται πάντοτε σύμβαση εργασίας στο δεύτερο κράτος μέλος, να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι συλλογικές συμβάσεις ή πρακτικές του αντίστοιχου επαγγελματικού κλάδου ή οι μισθοί θα πρέπει να τηρούν το κατώτατο όριο που ορίζεται από το δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Ενώ η παρούσα οδηγία προβλέπει ορισμένους ειδικούς κανόνες σχετικά με την είσοδο και διαμονή σε δεύτερο κράτος μέλος για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και τη μετάβαση σε δεύτερο κράτος μέλος για την υποβολή αίτησης χορήγησης νέας μπλε κάρτας της ΕΕ στο έδαφός του, εφαρμόζονται όλοι οι άλλοι κανόνες που διέπουν τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα, όπως θεσπίζονται στις σχετικές διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν.

(42)  Ενώ η παρούσα οδηγία προβλέπει ορισμένους ειδικούς κανόνες σχετικά με την είσοδο και διαμονή σε δεύτερο κράτος μέλος για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και τη μετάβαση σε δεύτερο κράτος μέλος για διαμονή και εργασία δυνάμει της μπλε κάρτας της ΕΕ στο έδαφός του, εφαρμόζονται όλοι οι άλλοι κανόνες που διέπουν τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα, όπως θεσπίζονται στις σχετικές διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ, ευρισκόμενος σε συνθήκες κινητικότητας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, διέρχεται εξωτερικά σύνορα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει δικαίωμα να απαιτεί αποδείξεις ότι ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ εισέρχεται στο έδαφός του είτε για να ασκήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε για να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση νέας μπλε κάρτας της ΕΕ βασιζόμενος σε σύμβαση εργασίας ή σε δεσμευτική προσφορά εργασίας. Στην περίπτωση κινητικότητας για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία για τον επιχειρηματικό σκοπό της διαμονής, όπως προσκλήσεις, εισιτήρια εισόδου, ή έγγραφα που περιγράφουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας και τη θέση του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ στην εταιρεία.

(43)  Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ, ευρισκόμενος σε συνθήκες κινητικότητας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, διέρχεται εξωτερικά σύνορα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει δικαίωμα να απαιτεί αποδείξεις ότι ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ εισέρχεται στο έδαφός του είτε για να ασκήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε για να διαμείνει και να εργασθεί εκεί δυνάμει της μπλε κάρτας της ΕΕ.

__________________

 

44  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.03.2016, σ. 1).

 

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος για να υποβάλει αίτηση χορήγησης μπλε κάρτας της ΕΕ και συνοδεύεται από μέλη της οικογένειας, το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία της νόμιμης διαμονής τους στο πρώτο κράτος μέλος. Επιπλέον, στην περίπτωση διέλευσης από εξωτερικά σύνορα, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν θα πρέπει να συμβουλεύονται το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και να αρνούνται την είσοδο ή να αντιτίθενται στην κινητικότητα προσώπων για τα οποία το σύστημα αυτό περιέχει καταχωρίσεις με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45.

(44)  Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος για να υποβάλει αίτηση χορήγησης μπλε κάρτας της ΕΕ και συνοδεύεται από μέλη της οικογένειας, το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να απαιτεί από τα μέλη της οικογένειας να δείξουν την άδειά τους που έχει εκδοθεί στο πρώτο κράτος μέλος. Επιπλέον, στην περίπτωση διέλευσης από εξωτερικά σύνορα, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν θα πρέπει να συμβουλεύονται το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και να αρνούνται την είσοδο ή να αντιτίθενται στην κινητικότητα προσώπων για τα οποία το σύστημα αυτό περιέχει καταχωρίσεις με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45.

__________________

__________________

45  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4).

45  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4).

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Για τον σκοπό της διαμονής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ενημέρωση των άλλων κρατών μελών, εκτός από το κράτος που έχει χορηγήσει διεθνή προστασία, σχετικά με την προηγούμενη κατάσταση προστασίας των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την αρχή της μη επαναπροώθησης.

(45)  Για τον σκοπό της διαμονής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ή της συγκεκριμένης κατηγορίας αιτούντων διεθνή προστασία σε όλα τα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ενημέρωση των άλλων κρατών μελών, εκτός από το κράτος που έχει χορηγήσει διεθνή προστασία, ή εκτός από εκείνο που είναι υπεύθυνο για την αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας, σχετικά με την προηγούμενη κατάσταση προστασίας ή αιτήσεων των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(46α)  Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να απελάσει πρόσωπο που έχει αποκτήσει μπλε κάρτα της ΕΕ σε αυτό το κράτος μέλος και έχει υποβάλει σε άλλο κράτος μέλος αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας, αυτό το άλλο κράτος μέλος υποχρεούται να τηρήσει την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Τροπολογία     48

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(48α)  Στο πλαίσιο του ρόλου της στην παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την δυνατότητα εφαρμογής παρόμοιων καθεστώτων για τη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού σε άλλους τομείς απασχόλησης, ιδίως στους τομείς με χαμηλούς και μέσους μισθούς. Η Ένωση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης περαιτέρω συστημάτων εισδοχής σε ολόκληρη την Ένωση για την προσέλκυση και τη διατήρηση εργαζομένων – που δεν έχουν καταταχθεί στην κατηγορία των εργαζόμενων υψηλών δεξιοτήτων – στους τομείς όπου θα κάλυπταν τις εντοπισμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας στα κράτη μέλη.

Τροπολογία     49

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 48 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(48β)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και ιδίως των διατάξεων που αφορούν τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  έχει την απαιτούμενη γνώση που αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα·

–  έχει τα απαιτούμενα προσόντα ή δεξιότητες, που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες·

Τροπολογία     51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «μπλε κάρτα της ΕΕ»: η άδεια διαμονής που φέρει τη μνεία «μπλε κάρτα της ΕΕ» βάσει της οποίας ο κάτοχός της δικαιούται να διαμένει και να εργάζεται νόμιμα στην επικράτεια κράτους μέλους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας·

γ)  «μπλε κάρτα της ΕΕ»: η άδεια διαμονής που φέρει τη μνεία «μπλε κάρτα της ΕΕ» βάσει της οποίας ο κάτοχός της και, σύμφωνα με την οδηγία 2003/86/ΕΚ, μέλη της οικογένειάς του δικαιούνται να διαμένουν και να εργάζονται νόμιμα στην επικράτεια κράτους μέλους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας·

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  «υψηλά επαγγελματικά προσόντα»: τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες·

διαγράφεται

Τροπολογία     53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  «τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων, εκδοθέντα από αρμόδια αρχή διά των οποίων πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης που έπεται της δευτεροβάθμιας ή ισοδύναμου προγράμματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή μιας δέσμης μαθημάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο αναγνωρίζεται ως ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κράτος στο οποίο βρίσκεται, εφόσον οι σπουδές που χρειάστηκαν για την απόκτηση των προσόντων αυτών διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη και αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ISCED 2011 επίπεδο 6 ή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF) επίπεδο 6, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

η)  «τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά τυπικών προσόντων, εκδοθέντα από αρμόδια αρχή διά των οποίων πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης που έπεται της δευτεροβάθμιας ή ισοδύναμου προγράμματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή μιας δέσμης μαθημάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο αναγνωρίζεται ως ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κράτος στο οποίο βρίσκεται, εφόσον οι σπουδές που χρειάστηκαν για την απόκτηση των προσόντων αυτών διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη και αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ISCED 2011 επίπεδο 6 ή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF) επίπεδο 6, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

Τροπολογία     54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  «επαγγελματική πείρα»: η πραγματική και νόμιμη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος·

ι)  «επαγγελματική πείρα»: η πραγματική και τεκμηριωμένη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος·

Τροπολογία     55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  «επιχειρηματική δραστηριότητα»: προσωρινή δραστηριότητα που σχετίζεται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα του εργοδότη, όπως η συμμετοχή σε εσωτερικές και εξωτερικές επαγγελματικές συναντήσεις, η συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια, η διαπραγμάτευση επιχειρηματικών συμφωνιών, η ανάληψη δραστηριοτήτων πωλήσεων ή μάρκετινγκ, η διενέργεια εσωτερικών ελέγχων ή ελέγχων σε πελάτες, η διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών, ή η παρακολούθηση μαθημάτων και η λήψη κατάρτισης·

ιβ)  «επιχειρηματική δραστηριότητα»: προσωρινή δραστηριότητα που σχετίζεται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα του εργοδότη, όπως η συμμετοχή σε εσωτερικές και εξωτερικές επαγγελματικές συναντήσεις, η συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια, η διαπραγμάτευση επιχειρηματικών συμφωνιών και η ανάληψη δραστηριοτήτων πωλήσεων ή μάρκετινγκ·

Τροπολογία     56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  «διεθνής προστασία»: το καθεστώς που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ιγ)  «διεθνής προστασία»: το καθεστώς που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και, κατά περίπτωση, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία     57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιγ α)  «απειλή κατά της δημόσιας υγείας»: οιαδήποτε νόσος δυνάμενη να προσλάβει χαρακτήρα επιδημίας όπως ορίζεται στον διεθνή υγειονομικό κανονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άλλες λοιμώδεις ή μεταδοτικές παρασιτικές ασθένειες, εφόσον υπάγονται σε διατάξεις περί προστασίας οι οποίες ισχύουν για τους υπηκόους των κρατών μελών.

Τροπολογία     58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής ή έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια κράτους μέλους με σκοπό την απασχόλησή τους σε εργασία υψηλών δεξιοτήτων.

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής ή έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια κράτους μέλους με σκοπό την απασχόλησή τους σε εργασία υψηλών δεξιοτήτων. Η παρούσα οδηγία ισχύει επίσης για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν ήδη άδεια διαμονής σε κράτος μέλος βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/801.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οι οποίοι ζητούν διεθνή προστασία και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους ή δικαιούνται προσωρινή προστασία σύμφωνα με την οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου47 σε ένα κράτος μέλος·

α)  οι οποίοι ζητούν διεθνή προστασία και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους ή δικαιούνται προσωρινή προστασία σύμφωνα με την οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου47 σε ένα κράτος μέλος, και οι οποίοι δεν δικαιούνται πρόσβαση στην αγορά εργασίας όσο τελούν εν αναμονή της απόφασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47α·

__________________

__________________

47  Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων (ΕΕ L 212 της 7.8.2001, σ. 12).

47   Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων (ΕΕ L 212 της 7.8.2001, σ. 12).

 

47α   Οδηγία 2013/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 , σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι οποίοι ζητούν προστασία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική των κρατών μελών και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους, ή δικαιούνται προστασία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική των κρατών μελών·

β)  οι οποίοι ζητούν προστασία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική των κρατών μελών και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους, ή δικαιούνται προστασία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική των κρατών μελών και οι οποίοι δεν δικαιούνται πρόσβαση στην αγορά εργασίας των κρατών μελών δυνάμει της οικείας εθνικής νομοθεσίας·

Τροπολογία     61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για διαμονή σε κράτος μέλος ως ερευνητές κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 με σκοπό να υλοποιήσουν ερευνητικό έργο·

διαγράφεται

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στο έδαφος κράτους μέλους ως εποχιακοί εργαζόμενοι σύμφωνα με την οδηγία 2014/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49·

διαγράφεται

__________________

 

49 Οδηγία 2014/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 375).

 

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της ή μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών, αφετέρου, η οποία απαριθμεί τα επαγγέλματα που δεν εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία, με σκοπό να διασφαλίζεται η δεοντολογική πρόσληψη σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη προσωπικού, με την προστασία των ανθρώπινων πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη των συμφωνιών αυτών.

διαγράφεται

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένας υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση χορήγησης μπλε κάρτας της ΕΕ:

1.  Όσον αφορά την εισδοχή υπηκόου τρίτης χώρας δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ο αιτών:

Τροπολογία     65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προσκομίζει έγκυρη σύμβαση εργασίας ή, όπως προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία, δεσμευτική προσφορά εργασίας που αφορά απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών στο οικείο κράτος μέλος·

α)  προσκομίζει έγκυρη σύμβαση εργασίας ή, όπως προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία, δεσμευτική προσφορά εργασίας που αφορά απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων διάρκειας τουλάχιστον εννέα μηνών στο οικείο κράτος μέλος·

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  για μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προσκομίζει στοιχεία που πιστοποιούν υψηλά επαγγελματικά προσόντα·

γ)  για μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προσκομίζει γραπτά στοιχεία που πιστοποιούν υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα ή υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες·

Τροπολογία     67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  προσκομίζει ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο, κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία, και, εφόσον απαιτείται, αίτηση θεώρησης ή έγκυρη θεώρηση ή, κατά περίπτωση, έγκυρη άδεια διαμονής ή έγκυρη θεώρηση μακράς διαμονής·

δ)  προσκομίζει ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο, κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία, και, εφόσον απαιτείται, αίτηση θεώρησης ή έγκυρη θεώρηση ή, κατά περίπτωση, έγκυρη άδεια διαμονής ή έγκυρη θεώρηση μακράς διαμονής ή αποδεικτικά στοιχεία ότι εκκρεμεί αίτηση διεθνούς προστασίας ή προστασίας δυνάμει του εθνικού δικαίου·

Τροπολογία     68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εκτός από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός που απορρέει από τον μηνιαίο ή ετήσιο μισθό ο οποίος προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας ή τη δεσμευτική προσφορά εργασίας δεν πρέπει να είναι κατώτερος από εθνικό κατώτατο όριο μισθού που έχει καθοριστεί και δημοσιευτεί για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη. Το κατώτατο όριο μισθού που καθορίζεται από τα κράτη μέλη είναι τουλάχιστον 1,0 φορά, αλλά όχι υψηλότερο από 1,4 φορές από τον μέσο ακαθάριστο ετήσιο μισθό στο οικείο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία     69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Εκτός από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, κατά την μεταφορά της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη ορίζουν κατώτατο όριο μισθού σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μηνιαίος ή ετήσιος μισθό ο οποίος προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας δεν πρέπει να είναι ούτε κατώτερος από εθνικό κατώτατο όριο μισθού που έχει καθοριστεί και δημοσιευτεί για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη ούτε κατώτερος από τους μισθούς που ισχύουν ή θα ίσχυαν για έναν συγκρίσιμο εργαζόμενο στον ίδιο τομέα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις και τις πρακτικές, στο οικείο κράτος μέλος. Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω κατώτατο όριο μισθού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,0 και όχι περισσότερες από 1,4 φορές υψηλότερο από τον μέσο ακαθάριστο ετήσιο μισθό στο οικείο κράτος μέλος.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους, να αποφασίσουν να μην καθορίσουν κατώτατο όριο μισθού σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους σε περίπτωση που συμφωνηθεί ότι ένα τέτοιο όριο είναι περιττό. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που οι μισθοί που ισχύουν στον εν λόγω επαγγελματικό κλάδο διέπονται από συλλογική σύμβαση.

Τροπολογία     70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 και για την απασχόληση σε επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για εργαζομένους υπηκόους τρίτων χωρών και τα οποία εντάσσονται στη μείζονα ομάδα 1 και 2 της ταξινόμησης ISCO, το κατώτατο όριο μισθού ανέρχεται στο 80 τοις εκατό του ακαθάριστου ετήσιου κατώτατου ορίου που καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 2.

διαγράφεται

Τροπολογία     71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των τριών ετών πριν από την υποβολή της αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ, το κατώτατο όριο μισθού είναι 80 τοις εκατό του κατώτατου ορίου μισθού που καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η περίοδος των τριών ετών ισχύει εκ νέου μετά την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

διαγράφεται

Το κατώτατο όριο μισθού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται κατά την υποβολή αίτησης για την έκδοση πρώτης μπλε κάρτας της ΕΕ ή για την ανανέωση κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου των τριών ετών. Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί κατά τη διάρκεια των τριών ετών ανανεώνεται μετά την παρέλευση της τριετούς περιόδου, εφαρμόζεται το κατώτατο όριο μισθού που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Εάν, ωστόσο, η πρώτη μπλε κάρτα της ΕΕ που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια των τριών εκδόθηκε για διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, το κατώτατο όριο μισθού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται από την πρώτη ανανέωση.

 

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.   Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την επικύρωση και την αναγνώριση των εγγράφων που πιστοποιούν τα σχετικά υψηλά επαγγελματικά προσόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ).

6.  Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την ταχεία επικύρωση και την αναγνώριση των εγγράφων που πιστοποιούν τα σχετικά υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα και τις σχετικές υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες που πρέπει να επαληθευθούν, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ).

Τροπολογία     73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν μηχανισμούς και ρυθμίσεις για την αξιολόγηση των υψηλών επαγγελματικών δεξιοτήτων όπως ορίζονται στοιχείο θ του άρθρου 2 και για την επικύρωση της επαγγελματικής πείρας όπως ορίζεται στο στοιχείο ι του άρθρου 2. Κατά την ανάπτυξη τέτοιων μηχανισμών και ρυθμίσεων, τα κράτη μέλη διεξάγουν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τα κράτη μέλη απορρίπτουν τις αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών που θεωρούνται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

διαγράφεται

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας να δηλώσει τη διεύθυνσή του στο έδαφός τους.

διαγράφεται

Όταν το εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους απαιτεί τη δήλωση διεύθυνσης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας δεν γνωρίζει ακόμη τη μελλοντική του διεύθυνση, τα κράτη μέλη αποδέχονται μια προσωρινή διεύθυνση. Στην περίπτωση αυτή, ο υπήκοος τρίτης χώρας δηλώνει τη μόνιμη διεύθυνσή του το αργότερο κατά την έκδοση της μπλε κάρτας της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 8.

 

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη απορρίπτουν αίτηση για χορήγηση μπλε κάρτας της ΕΕ σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.  Τα κράτη μέλη απορρίπτουν αίτηση για χορήγηση μπλε κάρτας της ΕΕ:

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εάν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5·

α)  εάν ο αιτών δεν πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 5· ή

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή πλαστογραφηθεί ή άλλως νοθευτεί.

β)  εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας θεωρείται ότι απειλεί τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία·

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της κατάστασης της αγοράς εργασίας τους, όπως ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας σε ένα δεδομένο επάγγελμα ή τομέα, που μπορεί να περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της επικράτειάς τους, τα κράτη μέλη μπορούν να ελέγχουν αν η συγκεκριμένη κενή θέση δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από το εθνικό ή το ενωσιακό εργατικό δυναμικό, από υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο εν λόγω κράτος μέλος και αποτελούν ήδη μέρος του εργατικού δυναμικού του σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή από επί μακρόν διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι επιθυμούν να μετακινηθούν στο εν λόγω κράτος μέλος για απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2003/109/ΕΚ.

διαγράφεται

Το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή του να θεσπίσει τέτοιον έλεγχο σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή τομέα, ο οποίος μπορεί να περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος της επικράτειάς του, για τους υπηκόους τρίτων χωρών που θα έλθουν από τρίτες χώρες κατά τους επόμενους 12 μήνες και κοινοποιούν στην Επιτροπή όλους τους σχετικούς λόγους που αιτιολογούν αυτή την απόφαση. Για κάθε παράταση 12 μηνών, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αποστέλλει νέα αιτιολογημένη κοινοποίηση.

 

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ, όταν:

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ:

Τροπολογία     81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο εργοδότης δεν εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις του όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας·

α)  εάν ο εργοδότης δεν έχει εκπληρώσει επανειλημμένα τις νομικές υποχρεώσεις του όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας για περίοδο πέντε ετών πριν από την υποβολή της αίτησης·

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η επιχείρηση του εργοδότη τίθεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το εθνικό πτωχευτικό δίκαιο ή εάν δεν ασκείται οικονομική δραστηριότητα· ή

β)  εάν η επιχείρηση του εργοδότη τίθεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το εθνικό πτωχευτικό δίκαιο ή εάν δεν ασκείται οικονομική δραστηριότητα·

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ή έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη για την απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51, ή λόγω αδήλωτης εργασίας ή παράνομης απασχόλησης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

γ)  εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη για την απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51, ή λόγω αδήλωτης εργασίας ή παράνομης απασχόλησης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

__________________

__________________

51  Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 168 της 30.6.20097, σ. 24).

51  Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 168 της 30.6.20097, σ. 24).

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  εάν, εν γνώσει του υπηκόου τρίτης χώρας, τα προσκομισθέντα έγγραφα για τον σκοπό της εισδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 5, έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή άλλως νοθευτεί· ή

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  προκειμένου να διασφαλιστεί η δεοντολογική πρόσληψη σε τομείς που έχουν ουσιαστική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες καταγωγής που πάσχουν από έλλειψη ειδικευμένων εργατών.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  εάν υπάρχει υψηλό επίπεδο ανεργίας σε συγκεκριμένο επάγγελμα ή τομέα, που μπορεί να περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της επικράτειάς τους, και εάν το συγκεκριμένο κράτος μέλος έχει ελέγξει αν η συγκεκριμένη κενή θέση δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από το εθνικό ή το ενωσιακό εργατικό δυναμικό, από υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο εν λόγω κράτος μέλος και αποτελούν ήδη μέρος του εργατικού δυναμικού του σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, ή από επί μακρόν διαμένοντες στην ΕΕ οι οποίοι επιθυμούν να μετακινηθούν στο εν λόγω κράτος μέλος για απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2003/109/ΕΚ.

 

Το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα την πρόθεσή του να θεσπίσει τέτοιον έλεγχο σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή τομέα, που μπορεί να περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος της επικράτειάς του, αναφορικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών που θα έλθουν από τρίτες χώρες για τους επόμενους έξι μήνες και κοινοποιεί στην Επιτροπή όλους τους σχετικούς λόγους που αιτιολογούν αυτήν την απόφαση. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην αξιολόγηση των περιστάσεων που συνδέονται με την εγχώρια αγορά εργασίας. Για κάθε παράταση έξι μηνών, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αποστέλλει νέα αιτιολογημένη κοινοποίηση.

Τροπολογία     87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο, κατά περίπτωση μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, των τομέων απασχόλησης που αντιμετωπίζουν ελλείψεις εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων. Ο εν λόγω κατάλογος κοινοποιείται στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιούν τον εν λόγω κατάλογο, εφόσον ενδείκνυται, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλισθούν δεοντολογικές προσλήψεις σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στις χώρες καταγωγής.

διαγράφεται

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και σέβεται την αρχή της αναλογικότητας.

5.  Kάθε απόφαση απόρριψης αίτησης δυνάμει της παραγράφου 3 λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και είναι αναλογική.

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανάκληση ή μη ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ

Ανάκληση μπλε κάρτας της ΕΕ

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη ανακαλούν ή αρνούνται την ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ, όταν:

1.  Τα κράτη μέλη ανακαλούν την μπλε κάρτα της ΕΕ όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν διαθέτει πλέον έγκυρη σύμβαση εργασίας για απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων ή τα προσόντα που απαιτούνται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) ή, κατά περίπτωση, όταν ο μισθός του δεν πληροί πλέον το κατώτατο όριο μισθού, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, με την επιφύλαξη της κατάστασης στην οποία ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι άνεργος.

α)  η μπλε κάρτα της ΕΕ ή τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή άλλως νοθευτεί·

 

β)  ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν διαθέτει πλέον έγκυρη σύμβαση εργασίας για απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων ή τα προσόντα που απαιτούνται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) ή ο μισθός του δεν πληρούν πλέον το κατώτατο όριο μισθού, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4 ή 5, κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη του άρθρου 14.

 

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν ή να αρνούνται την ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ που έχει εκδοθεί βάσει της παρούσας οδηγίας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν την μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί βάσει της παρούσας οδηγίας:

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατά περίπτωση, όταν ο εργοδότης δεν εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις του όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας·

διαγράφεται

Τροπολογία     94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει κοινοποιήσει τις αλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, κατά περίπτωση, και στο άρθρο 14 παράγραφος 3·

δ)  όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει κοινοποιήσει τις αλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1·

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν κατέχει πλέον έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο·

ε)  όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν κατέχει πλέον έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, υπό τον όρο ότι, πριν από την ανάκληση της μπλε κάρτας της ΕΕ, το κράτος μέλος έχει ορίσει εύλογη προθεσμία για τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας προκειμένου να αποκτήσει και να υποβάλλει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο·

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πληροί τις προϋποθέσεις κινητικότητας βάσει του παρόντος κεφαλαίου ή επανειλημμένα κάνει χρήση των διατάξεων περί κινητικότητας του παρόντος κεφαλαίου με τρόπο καταχρηστικό.

στ)  όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πληροί τις προϋποθέσεις κινητικότητας βάσει του παρόντος κεφαλαίου.

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει μείνει άνεργος για διάστημα άνω των έξι συναπτών μηνών, εκτός κι αν αυτή η ανεργία είναι αποτέλεσμα ασθένειας ή αναπηρίας· ή

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  εάν, εν γνώσει του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, η μπλε κάρτα της ΕΕ ή τα έγγραφα που προσκομίζονται για τον σκοπό της εισδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 5, έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή άλλως νοθευτεί·

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση ανάκλησης ή μη ανανέωσης μπλε κάρτας της ΕΕ βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο ε), τα κράτη μέλη ορίζουν, πριν από την ανάκληση ή τη μη ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ, εύλογη προθεσμία για τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας προκειμένου να αποκτήσει και να υποβάλλει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο.

διαγράφεται

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η έλλειψη ανακοίνωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 ή το άρθρο 14 παράγραφος 3 δεν θεωρείται επαρκής λόγος ανάκλησης ή μη ανανέωσης της μπλε κάρτας της ΕΕ, εάν ο κάτοχος αποδείξει ότι η ανακοίνωση δεν διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αρχές για λόγους ανεξάρτητους από τη βούλησή του.

3.  Η έλλειψη ανακοίνωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν θεωρείται επαρκής λόγος ανάκλησης της μπλε κάρτας της ΕΕ, εάν ο κάτοχος αποδείξει ότι η ανακοίνωση δεν διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αρχές για λόγους ανεξάρτητους από τη βούλησή του.

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κάθε απόφαση ανάκλησης ή άρνησης της ανανέωσης μιας μπλε κάρτας της ΕΕ λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κάθε απόφαση ανάκλησης μιας μπλε κάρτας της ΕΕ που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και είναι αναλογική.

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Mη ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ

 

1.  Όταν ένας κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ή ο εργοδότης του υποβάλει αίτηση ανανέωσης της μπλε κάρτας της ΕΕ, τα κράτη μέλη αρνούνται την ανανέωση, εάν:

 

α)  ο υπήκοος τρίτης χώρας θεωρείται ότι απειλεί τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία·

 

β)  ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν διαθέτει πλέον έγκυρη σύμβαση εργασίας για απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων ή τα προσόντα που απαιτούνται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) ή, κατά περίπτωση, όταν ο μισθός του δεν ανταποκρίνεται πλέον στα επίπεδα μισθού, όπως καθορίζονται στο άρθρο 5.

 

2.  Όταν ένας κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ή ο εργοδότης του υποβάλει αίτηση ανανέωσης της μπλε κάρτας της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν την ανανέωση, εάν:

 

α)  εν γνώσει του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, η μπλε κάρτα της ΕΕ ή τα έγγραφα που προσκομίζονται για τον σκοπό της εισδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 5, έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή άλλως νοθευτεί·

 

β)  ο εργοδότης δεν έχει εκπληρώσει επανειλημμένα τις νομικές υποχρεώσεις του όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας και δεν έχει κατορθώσει να διορθώσει την κατάσταση αυτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

 

γ)  ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει μείνει άνεργος για διάστημα άνω των έξι συναπτών μηνών·

 

δ)  ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν κατέχει πλέον έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, υπό τον όρο ότι, πριν από την άρνηση ανανέωσης της μπλε κάρτας της ΕΕ, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει θέσει εύλογη προθεσμία για τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας προκειμένου να αποκτήσει και να υποβάλλει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο· ή

 

ε)  στο πλαίσιο της μπλε κάρτας της ΕΕ που του είχε χορηγηθεί προηγουμένως, ο υπήκοος τρίτης χώρας παρέλειψε να τηρήσει τις προϋποθέσεις κινητικότητας βάσει του κεφαλαίου V.

 

Κάθε απόφαση μη ανανέωσης μιας μπλε κάρτας της ΕΕ δυνάμει της παρούσας παραγράφου λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της περίπτωσης και είναι αναλογική.

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν συγκεκριμένη περίοδο ισχύος της μπλε κάρτας της ΕΕ, η οποία είναι διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών. Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει μικρότερη περίοδο, η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται τουλάχιστον για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας και για τρεις επιπλέον μήνες. Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ ανανεώνεται, η περίοδος ισχύος της είναι τουλάχιστον 24 μήνες.

2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν συγκεκριμένη περίοδο ισχύος της μπλε κάρτας της ΕΕ, η οποία είναι διάρκειας τουλάχιστον 36 μηνών. Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει μικρότερη περίοδο, η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται τουλάχιστον για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας και για τρεις επιπλέον μήνες. Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ ανανεώνεται, η περίοδος ισχύος της είναι τουλάχιστον 36 μήνες.

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί μπλε κάρτα της ΕΕ σε υπήκοο τρίτης χώρας που έχει ζητήσει διεθνή προστασία στο εν λόγω κράτος μέλος, αναγράφει την ακόλουθη παρατήρηση στην μπλε κάρτα της ΕΕ του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας κάτω από την ένδειξη «παρατηρήσεις»: «Aιτών διεθνή προστασία στο/στην [όνομα του κράτους μέλους] από [ημερομηνία υποβολής της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας].»

 

Εάν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ αποφασίσει να ανακαλέσει την αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας όταν λάβει την μπλε κάρτα της ΕΕ, εκδίδεται νέα μπλε κάρτα της ΕΕ που δεν περιέχει αυτήν την παρατήρηση.

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από κράτος μέλος σε υπήκοο τρίτης χώρας που έχει υποβάλει σε άλλο κράτος μέλος αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας, το κράτος μέλος που εκδίδει την μπλε κάρτα της ΕΕ αναγράφει στην μπλε κάρτα της ΕΕ την παρατήρηση «Aιτών διεθνή προστασία στο/στην [όνομα του κράτους μέλους] από [ημερομηνία υποβολής της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας]».

 

Πριν το κράτος μέλος καταχωρίσει την παρατήρηση αυτή, ενημερώνει το κράτος μέλος που θα αναφέρεται στην παρατήρηση σχετικά με την έκδοση μπλε κάρτας της ΕΕ και ζητεί να ενημερωθεί από το εν λόγω κράτος μέλος αν ο κάτοχος της μπλε κάρτας της ΕΕ διατηρεί ακόμη την αίτησή του για παροχή διεθνούς προστασίας. Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παρατήρηση απαντά το αργότερο μετά από έναν μήνα από την παραλαβή της αίτησης παροχής πληροφοριών. Αν η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας έχει ανακληθεί, το κράτος μέλος που εκδίδει την μπλε κάρτα της ΕΕ δεν αναγράφει την εν λόγω παρατήρηση.

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν οι αιτήσεις για μπλε κάρτα της ΕΕ πρέπει να υποβάλλονται από τον υπήκοο τρίτης χώρας ή από τον εργοδότη. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέψουν την υποβολή αίτησης από οποιονδήποτε από τους δύο.

1.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν, οι αιτήσεις για μπλε κάρτα της ΕΕ να υποβάλλονται είτε από τον υπήκοο τρίτης χώρας είτε από τον εργοδότη. Όταν η αίτηση αφορά εργοδότη αναγνωρισμένο βάσει του άρθρου 12, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τον εργοδότη. Η υποβληθείσα από εργοδότη αίτηση δεν πρέπει να περιορίζει τα δικονομικά δικαιώματα που έχει ο υπήκοος τρίτης χώρας που ζητεί μπλε κάρτα της ΕΕ όσο διαρκεί η διεκπεραίωση της αίτησης, ή τα δικαιώματα που έχει ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ όσο διαρκεί η απασχόλησή του ή όσο διαρκεί η διαδικασία ανανέωσης της μπλε κάρτας της ΕΕ.

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν χορηγηθεί μπλέ κάρτα της ΕΕ σε αιτούντα διεθνή προστασία, η αίτησή του για παροχή διεθνούς προστασίας πρέπει να θεωρηθεί ότι ανεστάλη για όσο διάστημα ισχύει η μπλε κάρτα της ΕΕ. Επ’ αυτού, το κράτος μέλος που εκδίδει την μπλε κάρτα της ΕΕ ενημερώνει τις αρχές του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την αίτηση διεθνούς προστασίας σχετικά με τις λεπτομέρειες και ειδικότερα ως προς την ημερομηνία έκδοσης της μπλε κάρτας της ΕΕ και τη διάρκεια ισχύος της.

 

Όταν μια αίτηση διεθνούς προστασίας έχει ανασταλεί, το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εν λόγω αίτηση δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι η αίτηση ανακλήθηκε σιωπηρώς.

 

Όταν λήξει η ισχύς της μπλε κάρτας της ΕΕ, το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την αίτηση διεθνούς προστασίας επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να επανεισέλθει στο έδαφός του για τους σκοπούς της αίτησης διεθνούς προστασίας. Εάν τα μέλη της οικογένειας του ενδιαφερομένου έχουν επανενωθεί μαζί του στο κράτος μέλος που εξέδωσε την μπλε κάρτα της ΕΕ, δεν δικαιούνται να εισέλθουν ή να διαμείνουν στο άλλο κράτος μέλος δυνάμει της ληγμένης μπλε κάρτας της ΕΕ.

Τροπολογία     108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποφασίζουν για την αίτηση χορήγησης μπλε κάρτας της ΕΕ και ενημερώνουν γραπτώς τον αιτούντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που θεσπίζονται στην εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. Η κοινοποίηση της απόφασης πραγματοποιείται το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποφασίζουν για την αίτηση χορήγησης μπλε κάρτας της ΕΕ και ενημερώνουν γραπτώς τον αιτούντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που θεσπίζονται στην εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. Η κοινοποίηση της απόφασης πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης ή μιας αίτησης ανανέωσης.

Τροπολογία     109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν ο εργοδότης έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 12, η κοινοποίηση πραγματοποιείται το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Όταν ο εργοδότης έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 12, η κοινοποίηση πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης ή μιας αίτησης ανανέωσης.

Τροπολογία     110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς ή ατελείς, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον αιτούντα για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες και καθορίζουν εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναστέλλεται μέχρις ότου οι αρχές λάβουν τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα. Εάν οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή τα συμπληρωματικά έγγραφα δεν προσκομισθούν εντός της προθεσμίας αυτής, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί.

3.  Πριν από την απόρριψη αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ ή αίτησης ανανέωσης μπλε κάρτας της ΕΕ, εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που παρέχονται προς υποστήριξη της αρχικής αίτησης ή της αίτησης ανανέωσης είναι ανεπαρκείς ή ατελείς, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν δεόντως τον αιτούντα για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες και καθορίζουν εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναστέλλεται μέχρις ότου οι αρχές λάβουν τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα. Εάν οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή τα συμπληρωματικά έγγραφα δεν προσκομισθούν εντός της προθεσμίας αυτής, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί.

Τροπολογία     111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ ή μη ανανέωσης ή ανάκλησης μπλε κάρτας της ΕΕ κοινοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας και, κατά περίπτωση, στον εργοδότη του σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που ορίζονται στη σχετική εθνική νομοθεσία. Η κοινοποίηση προσδιορίζει τους λόγους της απόφασης και την αρμόδια αρχή στην οποία μπορεί να ασκηθεί έφεση καθώς και την προθεσμία για την άσκηση προσφυγής. Τα κράτη μέλη παρέχουν αποτελεσματικά ένδικα βοηθήματα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

4.  Κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ, κάθε απόφαση ανάκλησης μπλε κάρτας της ΕΕ και κάθε απόφαση μη ανανέωσης μπλε κάρτας της ΕΕ κοινοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας και, κατά περίπτωση, στον εργοδότη του σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που ορίζονται στη σχετική εθνική νομοθεσία. Η κοινοποίηση προσδιορίζει τους πραγματικούς και νομικούς λόγους της απόφασης και την αρμόδια αρχή στην οποία μπορεί να ασκηθεί έφεση καθώς και την προθεσμία για την άσκηση προσφυγής. Τα κράτη μέλη παρέχουν αποτελεσματικά ένδικα βοηθήματα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Καμία απόφαση απόρριψης αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ δεν θίγει το δικαίωμα των υπηκόων τρίτων χωρών να υποβάλουν νέα αίτηση, ιδίως όταν η απόρριψη αυτή βασίζεται στη συμπεριφορά του εργοδότη σύμφωνα με τα σημεία (α), (β) και (γ) του άρθρου 6 παράγραφος 3.

Τροπολογία     112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Κάθε απόφαση ανάκλησης μπλε κάρτας της ΕΕ τίθεται σε ισχύ μόνο μετά τη δέουσα κοινοποίησή της στον κάτοχό της από τις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται τουλάχιστον 30 ημέρες προτού η ανάκληση τεθεί σε ισχύ.

Τροπολογία     113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν η διάρκεια ισχύος της μπλε κάρτας της ΕΕ λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανανέωσης, τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον υπήκοο τρίτης χώρας να παραμείνει στο έδαφός τους μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές λάβουν απόφαση σχετικά με την αίτηση.

6.  Όταν η διάρκεια ισχύος της μπλε κάρτας της ΕΕ λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανανέωσης, τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον υπήκοο τρίτης χώρας να παραμείνει στο έδαφός τους υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που ορίζονται στην παρούσα οδηγία μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές λάβουν απόφαση σχετικά με την αίτηση ανανέωσης.

Τροπολογία     114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Κατά τη διάρκεια της φάσης διεκπεραίωσης της αρχικής αίτησης, της διαδικασίας ανάκλησης ή της διαδικασίας υποβολής αίτησης ανάκλησης, τα κράτη μέλη απαγορεύουν κάθε μορφή αυθαιρεσίας και/ή διάκρισης στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου 76/207/EΚ1a, 2000/43/EΚ και 2000/78/EΚ.

 

_________________

 

Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (ΕΕ L 39 της 14.2.1976, σ. 40).

 

Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22).

 

Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16)

Τροπολογία    115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το επίπεδο των τελών που απαιτούνται από τα κράτη μέλη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα υψηλό ή υπερβολικό.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την καταβολή τελών για την εξέταση των αιτήσεων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Το επίπεδο των τελών που απαιτούνται από τα κράτη μέλη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα υψηλό ή υπερβολικό και γενικά δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από το απαιτούμενο επίπεδο τελών για άλλες αιτήσεις άδειας διαμονής και εργασίας στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    116

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να προβλέψουν διαδικασίες αναγνώρισης για εργοδότες, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τη διοικητική πρακτική για τους σκοπούς της εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών για τη χορήγηση μπλε κάρτας της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν διαδικασίες αναγνώρισης για εργοδότες, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τη διοικητική πρακτική για τους σκοπούς της εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών για τη χορήγηση μπλε κάρτας της ΕΕ. Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφείς και διαφανείς πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους εργοδότες.

Τροπολογία     117

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διαδικασίες αναγνώρισης δεν συνεπάγονται δυσανάλογο ή υπερβολικό διοικητικό φόρτο ή έξοδα για τους εργοδότες.

Οι διαδικασίες αναγνώρισης δεν συνεπάγονται δυσανάλογο ή υπερβολικό διοικητικό φόρτο ή έξοδα για τους εργοδότες, και ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία    118

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να αναγνωρίσουν έναν εργοδότη σύμφωνα με την παράγραφο 1, εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη για απασχόληση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών βάσει της οδηγίας 2009/52/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να αναγνωρίσουν έναν εργοδότη σύμφωνα με την παράγραφο 1, εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη για απασχόληση παράτυπα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών βάσει της οδηγίας 2009/52/ΕΚ ή εάν ο εργοδότης δεν έχει εκπληρώσει τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του ως προς την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας.

Τροπολογία    119

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι απλουστευμένες διαδικασίες περιλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. Οι αιτούντες απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και ε) και στο άρθρο 5 παράγραφος 8.

Οι απλουστευμένες διαδικασίες περιλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. Οι αιτούντες απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

Τροπολογία    120

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, την αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα και, ενδεχομένως, τον έλεγχο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τη διοικητική πρακτική.

Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αναγνώρισης για εργοδότες σύμφωνα με την παράγραφο 1. Προς το σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 6 στοιχείο α) διενεργούν ελέγχους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τη διοικητική πρακτική.

Τροπολογία    121

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ έχουν πλήρη πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης υψηλών δεξιοτήτων στο οικείο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την κοινοποίηση της αλλαγής εργοδότη και αλλαγών που επηρεάζουν την εκπλήρωση των κριτηρίων εισδοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία.

Οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ έχουν πλήρη πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης υψηλών δεξιοτήτων στο οικείο κράτος μέλος. Κατά τη διάρκεια περιόδου ανεργίας, επιτρέπεται στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ να αναζητεί και να αναλαμβάνει απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την κοινοποίηση της αλλαγής εργοδότη και αλλαγών που επηρεάζουν την εκπλήρωση των κριτηρίων εισδοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    122

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη των κριτηρίων εισδοχής που ορίζονται στο άρθρο 5, οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ μπορούν να ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα παράλληλα με τη δραστηριότητα σε απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων.

2.  Με την επιφύλαξη των κριτηρίων εισδοχής που ορίζονται στο άρθρο 5, οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ μπορούν να ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους υπηκόους του κράτους μέλους που εξέδωσε την μπλε κάρτα και άλλους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε αυτό, παράλληλα με τη δραστηριότητα σε απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων. Κάθε δραστηριότητα αυτού του είδους είναι συμπληρωματική προς την απασχόλησή τους βάσει της μπλε κάρτας της ΕΕ.

Τροπολογία    123

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

διαγράφεται

Προσωρινή ανεργία

 

1.   Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης μπλε κάρτας της ΕΕ, εκτός εάν η περίοδος ανεργίας υπερβαίνει τους τρεις συναπτούς μήνες ή συμβαίνει περισσότερες από μία φορές κατά την περίοδο ισχύος της μπλε κάρτας της ΕΕ.

 

2.   Κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, επιτρέπεται στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ να αναζητεί και να αναλαμβάνει απασχόληση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13.

 

3.   Ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ γνωστοποιεί την έναρξη και, κατά περίπτωση, τη λήξη της περιόδου ανεργίας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους διαμονής, σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες.

 

Τροπολογία    124

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες·

δ)  την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής απόκτησης δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες·

Τροπολογία    125

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τη στήριξη σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε διάκριση, μεταξύ άλλων στην αγορά εργασίας, μέσω της εφαρμογής των αρχών και των εγγυήσεων που αναφέρονται στις οδηγίες 2000/43/ΕΕ και 2000/78/ΕΚ.

Τροπολογία    126

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  απαγόρευση διακρίσεων για λόγους καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Τροπολογία    127

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Τα κράτη μέλη θεωρούν υπεύθυνο τον εργοδότη του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ για οποιαδήποτε επανειλημμένη ή σημαντική μη συμμόρφωση με το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 15.

 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις σε περίπτωση που ο εργοδότης κρίνεται υπεύθυνος. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία    128

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων του άρθρου 5 παράγραφος 3 και του άρθρου 15. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, την αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα και, ενδεχομένως, τον έλεγχο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τη διοικητική πρακτική.

Τροπολογία    129

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, η εν λόγω οδηγία, μαζί με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εφαρμόζεται στους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει ανασταλεί για όσο διάστημα ισχύει η μπλε κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2α της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    130

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση και οι αιτήσεις υποβλήθηκαν ταυτόχρονα, οι άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας χορηγούνται ταυτόχρονα με την μπλε κάρτα της ΕΕ. Όταν τα μέλη της οικογένειας ενωθούν με τον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ μετά τη χορήγηση της μπλε κάρτας της ΕΕ σε αυτόν και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση, οι άδειες διαμονής χορηγούνται το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση και οι αιτήσεις υποβλήθηκαν ταυτόχρονα, οι άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας χορηγούνται ταυτόχρονα με την μπλε κάρτα της ΕΕ. Όταν τα μέλη της οικογένειας ενωθούν με τον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ μετά τη χορήγηση της μπλε κάρτας της ΕΕ σε αυτόν και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση, οι άδειες διαμονής χορηγούνται το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τροπολογία    131

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πριν από τη χορήγηση πρόσβασης στην απασχόληση σε μέλος της οικογένειας, τα κράτη μέλη μπορούν να ελέγχουν το κατά πόσον η συγκεκριμένη κενή θέση δεν θα μπορούσε να καλυφθεί από το εθνικό ή ενωσιακό εργατικό δυναμικό, από υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο οικείο κράτος μέλος και αποτελούν ήδη μέρος του εργατικού δυναμικού του, σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή από επί μακρόν διαμένοντες στην ΕΕ οι οποίοι επιθυμούν να μετακινηθούν στο εν λόγω κράτος μέλος για απασχόληση σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2003/109/ΕΚ.

διαγράφεται

Τροπολογία     132

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους κατόχους της μπλε κάρτας της ΕΕ που απολαύουν διεθνούς προστασίας μόνο εφόσον κατοικούν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος το οποίο τους χορήγησε διεθνή προστασία.

10.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους κατόχους της μπλε κάρτας της ΕΕ που απολαύουν διεθνούς προστασίας όσον αφορά την θέσπιση πιο ευνοϊκών όρων για μέλη οικογενειών που μπορεί να απορρέουν από αυτήν την οδηγία, και εφόσον κατοικούν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος το οποίο τους χορήγησε διεθνή προστασία.

Τροπολογία    133

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, μπορεί να ανακληθεί πριν από τη λήξη της νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής των πέντε ετών, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, στο έδαφος των κρατών μελών, όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας μείνει άνεργος και δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του και, κατά περίπτωση, των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να προσφεύγει στο σύστημα κοινωνικής αρωγής του οικείου κράτους μέλους.

διαγράφεται

Τροπολογία    134

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ δεν μπορεί να ανακληθεί όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας:

διαγράφεται

α)   είναι προσωρινά ανίκανος προς εργασία εξ αιτίας ασθενείας ή ατυχήματος·

 

β)   έχει καταγραφεί δεόντως ως ακουσίως άνεργος και έχει εγγραφεί ως αιτών εργασία στο σχετικό γραφείο εύρεσης εργασίας·

 

γ)   αρχίζει επαγγελματική κατάρτιση που σχετίζεται με την προηγούμενη απασχόληση, εκτός εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι ακουσίως άνεργος.

 

Τροπολογία    135

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, τα κράτη μέλη παρατείνουν στους 24 διαδοχικούς μήνες την περίοδο απουσίας από το έδαφος των κρατών μελών, που επιτρέπεται σε επί μακρόν διαμένοντα στην ΕΕ ο οποίος κατέχει άδεια διαμονής μακράς διαρκείας, με την παρατήρηση που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, και στα μέλη της οικογένειάς του στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ.

διαγράφεται

Τροπολογία    136

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι παρεκκλίσεις που θεσπίζονται στις παραγράφους 4 και 5 μπορούν να περιοριστούν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι απουσίασε από την επικράτεια του κράτους μέλους για την άσκηση μισθωτής ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή την προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας ή για σπουδές στη χώρα καταγωγής του.

διαγράφεται

Τροπολογία    137

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος

Βραχυπρόθεσμη κινητικότητα για τους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ

Τροπολογία    138

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρης μπλε κάρτας της ΕΕ εκδοθείσας από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν έχει δικαίωμα εισόδου και διαμονής με σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα ή περισσότερα δεύτερα κράτη μέλη για διάστημα έως 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών βάσει της μπλε κάρτας της ΕΕ που εξέδωσε το πρώτο κράτος μέλος. Το δεύτερο κράτος μέλος δεν απαιτεί καμία άδεια για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εκτός από την μπλε κάρτα της ΕΕ που εξέδωσε το πρώτο κράτος μέλος.

2.  Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρης μπλε κάρτας της ΕΕ εκδοθείσας από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν έχει δικαίωμα εισόδου και διαμονής με σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα ή περισσότερα δεύτερα κράτη μέλη για διάστημα έως 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών βάσει της μπλε κάρτας της ΕΕ που εξέδωσε το πρώτο κράτος μέλος και ενός έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου. Το δεύτερο κράτος μέλος δεν απαιτεί καμία άδεια για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εκτός από την μπλε κάρτα της ΕΕ που εξέδωσε το πρώτο κράτος μέλος. Όμως, εάν το δεύτερο κράτος μέλος εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, δύναται να απαιτήσει από τον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ, τη στιγμή της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων, να αποδείξει τον επαγγελματικό σκοπό της διαμονής του στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    139

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ σε δεύτερο κράτος μέλος

Μακροπρόθεσμη κινητικότητα για τους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ

Τροπολογία     140

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μετά από δώδεκα μήνες νόμιμης διαμονής του στο πρώτο κράτος μέλος ως κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ, ο υπήκοος τρίτης χώρας δικαιούται να εισέλθει σε δεύτερο κράτος μέλος με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων με βάση την μπλε κάρτα της ΕΕ και έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

1.  Μετά από δώδεκα μήνες νόμιμης διαμονής του στο πρώτο κράτος μέλος ως κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ, ο υπήκοος τρίτης χώρας δικαιούται να εισέλθει, να διαμείνει και να εργαστεί σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων με βάση την μπλε κάρτα της ΕΕ και έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    141

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο σε ένα μήνα από την είσοδο στο έδαφος του δεύτερου κράτους μέλους, ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ή ο εργοδότης ή και οι δύο υποβάλλει(-ουν) στην αρμόδια αρχή αυτού του κράτους μέλους αίτηση χορήγησης μπλε κάρτας της ΕΕ και προσκομίζει(-ουν) όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 για το δεύτερο κράτος μέλος.

Το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο σε ένα μήνα από την είσοδο στο έδαφος του δεύτερου κράτους μέλους, ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ή ο εργοδότης ή και οι δύο κοινοποιεί (-ούν) στην αρμόδια αρχή αυτού του δεύτερου κράτους μέλους την απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε αυτό το κράτος μέλος και προσκομίζει(-ουν) τα έγγραφα που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία    142

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ επιτρέπεται να εργαστεί στο δεύτερο κράτος μέλος αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης.

Ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ επιτρέπεται να εργαστεί στο δεύτερο κράτος μέλος αμέσως μετά την υποβολή της κοινοποίησης.

Τροπολογία    143

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές του δεύτερου κράτους μέλους ενώ ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ διαμένει ακόμη στην επικράτεια του πρώτου κράτους μέλους.

Η κοινοποίηση μπορεί επίσης να υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές του δεύτερου κράτους μέλους ενώ ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ διαμένει ακόμη στην επικράτεια του πρώτου κράτους μέλους.

Τροπολογία    144

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 2, ο κάτοχος της μπλε κάρτας της ΕΕ προσκομίζει:

3.  Για τους σκοπούς της κοινοποίησης της παραγράφου 2, ο κάτοχος της μπλε κάρτας της ΕΕ προσκομίζει:

Τροπολογία    145

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  αποδείξεις της τήρησης του κατώτατου ορίου μισθού που καθορίζεται στο δεύτερο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 ή, κατά περίπτωση, των παραγράφων 4 ή 5 του άρθρου 5.

ε)  εφόσον χρειάζεται, αποδείξεις της τήρησης του κατώτατου ορίου μισθού που καθορίζεται στο δεύτερο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 εδάφιο 5 ή, κατά περίπτωση, του άρθρου 5 παράγραφος 4 ή 5.

Τροπολογία    146

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και ο κάτοχος μπλε κάρτας διέρχεται εξωτερικά σύνορα για σκοπούς μακροπρόθεσμης κινητικότητας, το δεύτερο κράτος μέλος δύναται να απαιτήσει ως απόδειξη της κινητικότητας μια σύμβαση εργασίας ή μια δεσμευτική προσφορά εργασίας για απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων διάρκειας έξι τουλάχιστον μηνών στο δεύτερο κράτος μέλος.

Τροπολογία    147

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το δεύτερο κράτος μέλος απορρίπτει αίτηση για χορήγηση μπλε κάρτας της ΕΕ σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

4.  Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, το δεύτερο κράτος μέλος δύναται να αντιταχθεί στην κινητικότητα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία     148

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δόλιας απόκτησης ή πλαστογράφησης ή με άλλον τρόπο νόθευσης των εγγράφων·

β)  δόλιας απόκτησης ή πλαστογράφησης ή με άλλον τρόπο νόθευσης των εγγράφων, εν γνώσει του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.

Τροπολογία    149

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  εάν ο κάτοχος της μπλε κάρτας της ΕΕ θεωρείται ότι απειλεί τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία·

Τροπολογία    150

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  εξέτασης διενεργούμενης από το δεύτερο κράτος μέλος βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3α μετά από αιτιολογημένη κοινοποίηση κατά τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο και μόνον εάν το δεύτερο κράτος μέλος έχει επίσης θεσπίσει τέτοιους ελέγχους για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι έρχονται από τρίτες χώρες βάσει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    151

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α.  Kάθε απόφαση εναντίωσης στην κινητικότητα η οποία λαμβάνεται δυνάμει της παρούσας παραγράφου συνεκτιμά τις ιδιαίτερες περιστάσεις της περίπτωσης και είναι αναλογική. Σε σχέση με κάθε απόφαση εναντίωσης στην κινητικότητα, εφαρμόζεται το άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, τηρουμένων των αναλογιών.

Τροπολογία    152

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το δεύτερο κράτος μέλος απορρίπτει αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ, εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

5.  Tο δεύτερο κράτος μέλος ενημερώνει το πρώτο κράτος μέλος εγγράφως την ίδια στιγμή που ενημερώνει και τον κάτοχο της μπλε κάρτας της ΕΕ, τον εργοδότη του ή και τους δυο, για κάθε αντίρρηση στην κινητικότητα και δύναται να υποχρεώσει τον κάτοχο της μπλε κάρτας της ΕΕ και τα μέλη της οικογενείας του, βάσει των διαδικασιών που προβλέπει το εθνικό δίκαιο, να εγκαταλείψουν το έδαφός του.

Τροπολογία    153

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να απορρίψει αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ βάσει εξέτασης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 μετά από αιτιολογημένη κοινοποίηση, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο και μόνον εάν το δεύτερο κράτος μέλος έχει επίσης θεσπίσει τέτοιους ελέγχους για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι έρχονται από τρίτες χώρες βάσει της παρούσας οδηγίας.

6.  Εάν το δεύτερο κράτος μέλος εναντιωθεί στην κινητικότητα, η εναντίωσή του δεν επηρεάζει την ανανέωση της μπλε κάρτας της ΕΕ ή την επανείσοδο του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ και των μελών της οικογενείας του στο πρώτο κράτος μέλος. Έπειτα από αίτηση του δεύτερου κράτους μέλους, το πρώτο κράτος μέλος επιτρέπει την επανείσοδο χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό ισχύει επίσης εάν η μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος έχει λήξει ή έχει ανακληθεί στη διάρκεια της περιόδου κοινοποίησης. Ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ή ο εργοδότης του στο δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τα έξοδα της επανεισόδου του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ και των μελών της οικογένειάς του.

Τροπολογία    154

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να απορρίψει αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ, εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας κάνει κατ’ επανάληψη χρήση της δυνατότητας εισόδου και εργασίας σε δεύτερο κράτος μέλος βάσει του παρόντος άρθρου με τρόπο καταχρηστικό. Το δεύτερο κράτος μέλος ενημερώνει το πρώτο κράτος μέλος σχετικά με την απόρριψη για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο στ).

7.  Εάν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ έχει ασκήσει κινητικότητα δυνάμει του παρόντος άρθρου και επιθυμεί να ανανεώσει την μπλε κάρτα της ΕΕ και να συνεχίσει να εργάζεται στο δεύτερο κράτος μέλος, ο κάτοχος της μπλε κάρτας της ΕΕ ή ο εργοδότης του υποβάλουν αίτηση ανανέωσης στο εν λόγω δεύτερο κράτος μέλος. Εάν υποβάλει αίτηση ανανέωσης στο πρώτο κράτος μέλος, θα οφείλει να εργαστεί επί 12 μήνες στο εν λόγω πρώτο κράτος μέλος προτού ασκήσει εκ νέου το δικαίωμά του σε μακροπρόθεσμη κινητικότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία    155

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1, το δεύτερο κράτος μέλος λαμβάνει απόφαση σχετικά με αίτηση χορήγησης μπλε κάρτας της ΕΕ και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα και το πρώτο κράτος μέλος το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την απόφασή του είτε:

8.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1, το δεύτερο κράτος μέλος λαμβάνει απόφαση σχετικά με την κοινοποίηση και ενημερώνει εγγράφως τον κάτοχο της μπλε κάρτας της ΕΕ και το πρώτο κράτος μέλος το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της κοινοποίησης της απόφασής του είτε:

Τροπολογία    156

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να χορηγήσει μπλε κάρτα της ΕΕ και να επιτρέψει στον υπήκοο τρίτης χώρας να διαμείνει στην επικράτειά του με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο, · ή

α)  να μην εναντιωθεί στην κινητικότητα εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο· ή

Τροπολογία    157

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να αρνηθεί την έκδοση μπλε κάρτας της ΕΕ και να υποχρεώσει τον αιτούντα και τα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, να εγκαταλείψει την επικράτειά του εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, .

β)  να εναντιωθεί στην κινητικότητα και να υποχρεώσει τον αιτούντα και τα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, να εγκαταλείψει την επικράτειά του εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    158

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί, εάν το απαιτεί η εθνική νομοθεσία, να χορηγεί εθνικές προσωρινές άδειες διαμονής ή άδειες ισοδύναμης ισχύος που επιτρέπουν στον αιτούντα να συνεχίσει να διαμένει νόμιμα στην επικράτειά τους έως ότου οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν για την αίτηση.

9.  Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοινοποίησης,το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί, εάν το απαιτεί η εθνική νομοθεσία, να χορηγεί εθνικές προσωρινές άδειες διαμονής ή άδειες ισοδύναμης ισχύος που επιτρέπουν στον αιτούντα να συνεχίσει να διαμένει νόμιμα στην επικράτειά τους έως ότου οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν για την ανανέωση της μπλε κάρτας της ΕΕ.

Τροπολογία    159

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 και η οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, επιτρέπεται στα μέλη της οικογένειάς του να τον συνοδεύσουν και να εισέλθουν και να διαμείνουν στο δεύτερο κράτος μέλος βάσει των έγκυρων αδειών διαμονής που απέκτησαν ως μέλη της οικογένειας κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ στο πρώτο κράτος μέλος.

1.  Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 και η οικογένειά του έχει ήδη επανενωθεί με τον κάτοχο της μπλε κάρτας της ΕΕ ή έχει συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, δικαιούνται τα μέλη της οικογένειας του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ να τον συνοδεύσουν και να εισέλθουν και να διαμείνουν στο δεύτερο κράτος μέλος βάσει των έγκυρων αδειών διαμονής που απέκτησαν ως μέλη της οικογένειας του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ στο πρώτο κράτος μέλος. Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και τα μέλη της οικογένειας του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ επανενωθούν μαζί του ή διέρχονται εξωτερικά σύνορα με σκοπό τη μετάβαση στο δεύτερο κράτος μέλος, το δεύτερο κράτος μέλος έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τα μέλη της οικογένειας να προσκομίσουν τις άδειες διαμονής τους στο πρώτο κράτος μέλος ως μελών της οικογένειας του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ.

Τροπολογία    160

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας να συνυποβάλουν με την αίτησή τους για άδεια διαμονής:

3.  Το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας να διαβιβάσουν, μαζί με την αίτησή τους, την άδεια διαμονής τους στο πρώτο κράτος μέλος μαζί με ένα έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, ή επικυρωμένα αντίγραφα των ανωτέρω.

Τροπολογία    161

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την άδεια διαμονής τους στο πρώτο κράτος μέλος και έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή επικυρωμένα αντίγραφά τους·

διαγράφεται

Τροπολογία    162

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  αποδεικτικά στοιχεία ότι είχαν διαμείνει ως μέλη της οικογένειας κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ στο πρώτο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία     163

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ που είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μόνον όταν μετακομίζουν για να διαμείνουν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος το οποίο τους χορήγησε διεθνή προστασία.

7.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ που είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας τόσο όταν μετακομίζουν για να διαμείνουν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος το οποίο τους χορήγησε διεθνή προστασία όσο και αν διαμένουν στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία    164

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ διέρχεται εξωτερικά σύνορα για τους σκοπούς της κινητικότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20, το δεύτερο κράτος μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει ως αποδεικτικά στοιχεία της κινητικότητας του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ:

διαγράφεται

α) την έγκυρη μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος·

 

β) για τους σκοπούς του άρθρου 19, αποδεικτικά στοιχεία του επιχειρηματικού σκοπού της διαμονής·

 

γ) για τους σκοπούς του άρθρου 20, σύμβαση εργασίας ή δεσμευτική προσφορά εργασίας απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων τουλάχιστον έξι μηνών στο δεύτερο κράτος μέλος.

 

Τροπολογία     165

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα με στόχο την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων και την τιμωρία των παραβάσεων της παρούσας οδηγίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν παρακολούθηση, αξιολόγηση και, εάν χρειάζεται, επιθεώρηση σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, και συγκεκριμένα την οδηγία 2009/52/EΚ, και το εθνικό δίκαιο ή τη διοικητική πρακτική.

Τροπολογία     166

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και τα μέλη της οικογένειας του κατόχου μπλε της κάρτας της ΕΕ επανενωθούν μαζί του, κατά τη διέλευση εξωτερικών συνόρων με σκοπό τη μετάβαση στο δεύτερο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, το δεύτερο κράτος μέλος έχει δικαίωμα, επιπλέον των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να απαιτήσει από τα μέλη της οικογένειας να προσκομίσουν τις άδειες διαμονής τους στο πρώτο κράτος μέλος ως μέλη της οικογένειας του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ.

διαγράφεται

Τροπολογία    167

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν το δεύτερο κράτος μέλος απορρίψει την αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο β), το πρώτο κράτος μέλος, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου κράτους μέλους, επιτρέπει την επανείσοδο του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ και, κατά περίπτωση, των μελών της οικογενείας του, χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστέρηση. Αυτό ισχύει επίσης εάν η μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος έχει λήξει ή ανακληθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης. Το άρθρο 14 εφαρμόζεται μετά την επανείσοδο στο πρώτο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία    168

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ή ο εργοδότης του στο δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τα έξοδα της επανεισόδου του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ και των μελών της οικογένειάς του που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Τροπολογία    169

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρήσουν τον εργοδότη του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ υπόλογο για μη συμμόρφωση με τους όρους κινητικότητας που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή για κατ’ επανάληψη χρήση των διατάξεων περί κινητικότητας του παρόντος κεφαλαίου με καταχρηστικό τρόπο.

Τα κράτη μέλη θεωρούν τον εργοδότη του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ υπόλογο για σκόπιμη μη συμμόρφωση με τους σχετικούς όρους κινητικότητας που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή για κατ’ επανάληψη χρήση των διατάξεων περί κινητικότητας του παρόντος κεφαλαίου με καταχρηστικό τρόπο.

Τροπολογία    170

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις σε περίπτωση που ο εργοδότης κρίνεται υπεύθυνος. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις σε περίπτωση που ο εργοδότης αποδειχθεί υπεύθυνος, και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις στις οποίες ο εργοδότης δεν τήρησε τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την απασχόληση ή τις συνθήκες εργασίας. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία     171

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α.  Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και τα μέλη της οικογένειας του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ επανενωθούν μαζί του, κατά τη διέλευση εξωτερικών συνόρων με σκοπό τη μετάβαση στο δεύτερο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, το δεύτερο κράτος μέλος έχει δικαίωμα, επιπλέον των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να απαιτήσει από τα μέλη της οικογένειας να προσκομίσουν τις άδειες διαμονής τους στο πρώτο κράτος μέλος ως μελών της οικογένειας του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ.

Τροπολογία    172

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, το κράτος μέλος που εξέδωσε την απόφαση απέλασης διατηρεί το δικαίωμα, βάσει των διεθνών του υποχρεώσεων, να απομακρύνει τον υπήκοο τρίτης χώρας σε άλλη χώρα, διαφορετική από το κράτος μέλος που χορήγησε διεθνή προστασία, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο πληροί τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/95/ΕΚ.

διαγράφεται

Τροπολογία    173

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Εάν ένα κράτος μέλος ανακαλέσει ή δεν ανανεώσει μπλε κάρτα της ΕΕ στην οποία αναγράφεται η παρατήρηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4α νέο και αποφασίσει την απέλαση του υπηκόου τρίτης χώρας, ζητεί από το κράτος μέλος το οποίο μνημονεύεται στην παρατήρηση να επιβεβαιώσει αν το εν λόγω πρόσωπο έχει ανακαλέσει την αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας. Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην εν λόγω παρατήρηση απαντά εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης παροχής πληροφοριών.

 

Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει ανακαλέσει την αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας στο κράτος μέλος που μνημονεύεται στην παρατήρηση, απελαύνεται σε αυτό το κράτος μέλος το οποίο, με την επιφύλαξη του ισχύοντος ενωσιακού ή εθνικού δικαίου και της αρχής της ενότητας της οικογένειας, επιτρέπει άμεσα χωρίς διατυπώσεις την επανείσοδο του αιτούντος διεθνή προστασία.

Τροπολογία     174

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ή μέλη της οικογένειάς του διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα κράτους μέλους που εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, το εν λόγω κράτος μέλος συμβουλεύεται το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Το εν λόγω κράτος μέλος αρνείται την είσοδο σε άτομα για τα οποία το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν περιέχει καταχωρίσεις με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής.

7.  Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ή μέλη της οικογένειάς του διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα κράτους μέλους που εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, συμβουλεύεται το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Το εν λόγω κράτος μέλος αρνείται την είσοδο σε άτομα για τα οποία το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν περιέχει καταχωρίσεις με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής.

Τροπολογία    175

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθιστούν εύκολα διαθέσιμες στους αιτούντες τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεις και των διαδικαστικών εγγυήσεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και των μελών της οικογένειάς τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τα κατώτατα όρια μισθού που έχουν καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4 και 5, και σχετικά με τα ισχύοντα τέλη.

Τα κράτη μέλη καθιστούν εύκολα διαθέσιμες στους αιτούντες τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεις και των διαδικαστικών εγγυήσεων για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και των μελών της οικογένειάς τους.

Τροπολογία    176

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, στοιχεία σχετικά με τα κατώτατα όρια μισθού και εάν προβλέπονται στο οικείο κράτος μέλος τέλη αίτησης, στοιχεία σχετικά με τις προθεσμίες, τις διαδικασίες και τις αρμόδιες αρχές για την άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών βάσει της παρούσας οδηγίας, στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε επαγγέλματα ή τομείς απασχόλησης πλήττονται από έντονη ανεργία για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο γγ), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους τομείς απασχόλησης που αντιμετωπίζουν ελλείψεις εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Τροπολογία    177

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  σχετικά με τις προθεσμίες, τις διαδικασίες και τις αρμόδιες αρχές για την άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    178

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίζουν να κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, η θέσπιση ελέγχου της κατάστασης της αγοράς εργασίας σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή τομέα, σε μια δεδομένη περιοχή, κοινοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο.

διαγράφεται

Τροπολογία    179

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, κάθε έτος και για κάθε τροποποίηση, τον συντελεστή που αποφάσισαν να ορίσουν για τον καθορισμό των κατώτατων ορίων του ετήσιου μισθού και τα προκύπτοντα ονομαστικά ποσά, σύμφωνα με άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4 και 5.

Τα κράτη μέλη που θεσπίζουν κατώτατο όριο μισθού, κοινοποιούν στην Επιτροπή, κάθε έτος και για κάθε τροποποίηση, τον συντελεστή που αποφάσισαν να ορίσουν για τον καθορισμό των κατώτατων ορίων του ετήσιου μισθού και τα προκύπτοντα ονομαστικά ποσά, σύμφωνα με άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4 και 5.

Τροπολογία    180

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που απορρίπτουν αιτήσεις χορήγησης μπλε κάρτας της ΕΕ βάσει κανόνων δεοντολογίας για τις προσλήψεις, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4, κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη δεόντως αιτιολογημένη απόφαση που αναφέρει τις σχετικές χώρες και τους τομείς.

Τα κράτη μέλη που απορρίπτουν αιτήσεις χορήγησης μπλε κάρτας της ΕΕ βάσει κανόνων δεοντολογίας για τις προσλήψεις, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη δεόντως αιτιολογημένη απόφαση που αναφέρει τις σχετικές χώρες και τους τομείς.

Τροπολογία     181

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ετήσια βάση, τις πληροφορίες που λαμβάνει δυνάμει των παραγράφων 2 και 3.

Τροπολογία     182

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε χρόνο, και για πρώτη φορά το αργότερο έως ...52 τα κράτη μέλη κοινοποιούν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007, στην Επιτροπή στατιστικές για τον αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί μπλε κάρτα της ΕΕ και για εκείνους των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε, προσδιορίζοντας τις απορριφθείσες αιτήσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2, καθώς και για τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η μπλε κάρτα της ΕΕ ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία διαχωρίζονται ανά ιθαγένεια, επάγγελμα, διάρκεια ισχύος των αδειών, φύλο και ηλικία των αιτούντων και ανά οικονομικό τομέα. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί μπλε κάρτα της ΕΕ αναλύονται περαιτέρω σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, σε δικαιούχους του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και σε όσους έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ βάσει του άρθρου 17.

Κάθε χρόνο, και για πρώτη φορά το αργότερο έως ...52 τα κράτη μέλη κοινοποιούν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007, στην Επιτροπή στατιστικές για τον αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί μπλε κάρτα της ΕΕ και για εκείνους των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε, προσδιορίζοντας τις απορριφθείσες αιτήσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2, καθώς και για τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η μπλε κάρτα της ΕΕ ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία διαχωρίζονται ανάλογα με την ιθαγένεια, το επάγγελμα, τη διάρκεια ισχύος των αδειών, το φύλο και την ηλικία των αιτούντων, τον τομέα δραστηριότητας, το μέγεθος της εταιρείας και τον οικονομικό τομέα. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί μπλε κάρτα της ΕΕ αναλύονται περαιτέρω σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, σε δικαιούχους του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, σε αιτούντες διεθνή προστασία, σε πρώην κατόχους άδειας διαμονής βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 και της οδηγίας 2014/36/ΕΕ, και σε όσους έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ βάσει του άρθρου 17.

_________________

_________________

52  Τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

52  Τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

53  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23).

53  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23).

Τροπολογία     183

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 2, 4 και 5, γίνεται αναφορά στα δεδομένα που διαβιβάζονται στη Eurostat σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/201354.

2.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 5, γίνεται αναφορά στα δεδομένα που διαβιβάζονται στη Eurostat σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/201354.

_________________

_________________

54  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

54  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

Τροπολογία    184

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά έως [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη, και ιδίως την εκτίμηση επιπτώσεων των άρθρων 5, 12, 19 και 20, και για τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στις καταστάσεις των εθνικών αγορών εργασίας. Η Επιτροπή προτείνει τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις.

Κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά έως [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη, και ιδίως την εκτίμηση επιπτώσεων των άρθρων 3, 5, 10, 12, 15, 19 και 20, και για τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στις καταστάσεις των εθνικών αγορών εργασίας. Η Επιτροπή προτείνει τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις. Στο πλαίσιο της εκτίμησής της, η Επιτροπή αξιολογεί την καταλληλότητα παρόμοιων καθεστώτων για τη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού σε άλλους τομείς απασχόλησης, ιδίως στους τομείς με χαμηλούς και μέσους μισθούς.

Τροπολογία     185

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως την καταλληλότητα του κατώτατου ορίου μισθού που ορίζεται στο άρθρο 5 και των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις οικονομικές, τομεακές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τον αντίκτυπο στην αγορά εργασίας των κρατών μελών.

Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως την καταλληλότητα του κατώτατου ορίου μισθού που ορίζεται στο άρθρο 5, μεταξύ άλλων, τις οικονομικές, τομεακές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τον αντίκτυπο στην αγορά εργασίας των κρατών μελών.

Τροπολογία    186

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 26α

 

Τροπολογία στην οδηγία (ΕΕ) 2016/801

 

Στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2016/801, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«ζ)  που υποβάλλουν αίτηση διαμονής σε κράτος μέλος για σκοπούς απασχόλησης υψηλών δεξιοτήτων κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2017/...*+.

 

__________

 

*  Οδηγία (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων (ΕΕ L ..., σ. ...)

 

+  ΕΕ: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο με τον διοργανικό κωδικό (2016/0176(COD)) και να προστεθεί ο αριθμός, το όνομα, η ημερομηνία και η αναφορά δημοσίευσης της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.

Τροπολογία    187

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 2 στοιχεία ζ) και ι) σχετικά με την αναγνώριση των υψηλών επαγγελματικών δεξιοτήτων ως υψηλών επαγγελματικών προσόντων έως [2 έτη από τη γενική προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο].

διαγράφεται

  • [1]  ΕΕ C 00 της 00.00.0000, σ. 0.
  • [2]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Oι πολιτικές που διευκολύνουν την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης είναι ουσιαστικής σημασίας για να ανταποκριθεί η ΕΕ καλύτερα στις μεταναστευτικές ροές. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναθεώρηση της οδηγίας για τη μπλε κάρτα αποτελεί ευκαιρία για να ενισχύσουμε ασφαλείς και νόμιμους τρόπους εισόδου στην Ευρώπη. Ο κύριος στόχος είναι να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα ως προς τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, κάνοντας πιο ελκυστική τη μπλε κάρτα, προσπαθώντας να αυξήσουμε τη χρήση της σε ολόκληρη την Ένωση και μεριμνώντας ώστε να λειτουργεί για υψηλής ειδίκευσης υπηκόους τρίτων χωρών, για τους πιθανούς εργοδότες εντός της ΕΕ και για τις διοικητικές αρχές που έχουν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο, να εφαρμόσουν και να επιβάλουν την οδηγία. Tα δημογραφικά προβλήματα στην Ευρώπη δείχνουν επίσης την επείγουσα ανάγκη να εντείνουν τα κράτη μέλη τις προσπάθειές τους για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες. Μια υγιής αγορά εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών σε μακροπρόθεσμη βάση. Μέχρι στιγμής, η μπλε κάρτα της ΕΕ έχει πολύ περιορισμένη επιτυχία στα κράτη μέλη. Με τη βελτίωση της οδηγίας για την μπλε κάρτα θα έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων δημογραφικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο του να σταλεί ένα θετικό μήνυμα για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, ο εισηγητής έχει προτείνει τροπολογίες με σκοπό να απλουστεύσει και να αποσαφηνίσει τις διαδικασίες (κριτήρια εισδοχής, λόγους άρνησης και ανάκλησης, προθεσμίες και διατάξεις περί κινητικότητας), ώστε να γίνουν πιο λογικές και φιλικές προς τον χρήστη για τους υπηκόους τρίτων χωρών, τους πιθανούς εργοδότες, και τις εθνικές διοικήσεις. Επιπλέον, οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν αφορούν το πεδίο εφαρμογής, τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και τα κατώτατα όρια μισθών.

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, ο εισηγητής προτείνει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει τους αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι έχουν ήδη πρόσβαση στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για το άσυλο. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι που θα προσφέρει στους αιτούντες διεθνή προστασία με υψηλές δεξιότητες τη δυνατότητα να συμμετέχουν επίσης στο σύστημα της μπλε κάρτας.

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη προσοχής εκ μέρους των κρατών μελών για την μπλε κάρτα της ΕΕ, η κατάργηση των εθνικών συστημάτων για απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων θα προσφέρει περισσότερα κίνητρα για να επενδύσουν τα κράτη μέλη στη μπλε κάρτα της ΕΕ και να τη χρησιμοποιούν. Ο εισηγητής δεν κατέθεσε τροπολογίες στις προτάσεις της Επιτροπής για κατάργηση των εθνικών καθεστώτων, αφού αυτή θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία της μπλε κάρτας.

Σχετικά με το ζήτημα των κατώτατων ορίων μισθού, προτείνεται να καταστούν τα όρια αυτά υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη, αλλά με δυνατότητα παρέκκλισης για ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους σε περίπτωση που συμφωνηθεί με τους κοινωνικούς εταίρους ότι δεν είναι αναγκαίο, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει συλλογική συμφωνία που ρυθμίζει ήδη τους μισθούς που εφαρμόζονται στον εν λόγω επαγγελματικό κλάδο. Αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει στον συγκερασμό των διαφόρων εθνικών αγορών εργασίας. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην θέσπιση υποχρέωση για όλα τα κράτη μέλη να φροντίσουν ώστε οι προϋποθέσεις που υπάρχουν στη νομοθεσία τους, στις συλλογικές συμβάσεις και στις εθνικές πρακτικές των σχετικών επαγγελματικών κλάδων να τηρούνται πάντα για την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων.

Οι κοινωνικοί εταίροι είναι οι πλέον κατάλληλοι για να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή βασικών πτυχών της μπλε κάρτας της ΕΕ. Με αυτό το πνεύμα, ο εισηγητής προτείνει να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους για τον προσδιορισμό του περιεχομένου της επαγγελματικής πείρας και να συνάπτουν συμφωνίες μαζί τους όταν ορίζουν κατώτατα όρια μισθών ή όταν αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν τέτοια όρια σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους. H ανάθεση ενός ρόλου στους κοινωνικούς εταίρους στους βασικούς αυτούς τομείς θα διασκεδάσει τους φόβους που προκαλεί η δυνατότητα υποβάθμισης των σημερινών προδιαγραφών της αγοράς εργασίας.

Ο εισηγητής προτείνει επίσης τροπολογίες για την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των κριτηρίων διασφάλισης της μπλε κάρτας, και των λόγων ανάκλησης και απόρριψης. Ειδικότερα, επιδιώκει να συγκεντρώσει τα διάσπαρτα στοιχεία που περιέχονται στο κείμενο σχετικά με τους πιθανούς λόγους απόρριψης ή ανάκλησης (ανεργία, λόγοι ασφάλειας). Επιπλέον, διασφαλίζει ότι όταν ένας λόγος δεν εφαρμόζεται αυτόματα, οποιαδήποτε απόφαση απόρριψης, ανάκλησης ή μη ανανέωσης πρέπει πάντα να είναι αναλογική προς τις περιστάσεις της υπόθεσης. O εισηγητής επικροτεί επίσης την πρόταση της Επιτροπής να καθιερωθεί μια ταχεία διαδικασία (fast track) για τους αναγνωρισμένους εργοδότες· έχουν κατατεθεί τροπολογίες προκειμένου να υποχρεωθούν όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν το μέτρο αυτό στην εθνική τους νομοθεσία. Αυτό θα είναι άλλος ένας βασικός παράγοντας για να γίνει πιο ελκυστική η μπλε κάρτα.

Τέλος, ο εισηγητής προτείνει επίσης μια σειρά τροπολογίες για την απλούστευση της διαδικασίας ενδοευρωπαϊκής κινητικότητας. Αντλώντας έμπνευση από άλλα ενωσιακά νομοθετήματα για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, οι προτάσεις σχετικά με την μπλε κάρτα μπορούν να τροποποιηθούν ώστε οι συμπληρωματικές αιτήσεις να αντικατασταθούν με κοινοποιήσεις που θα επιτρέπουν στον κάτοχο μπλε κάρτας να εργαστεί σε ένα δεύτερο κράτος μέλος μόλις το κοινοποιήσει σε αυτό. H απλούστευση της διαδικασίας για την ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα θα κάνει πιο ελκυστική τη μπλε κάρτα της ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Εν κατακλείδι, οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής έχουν όλες ως γενικό στόχο να κάνουν τη μπλε κάρτα και τη διαδικασία απόκτησής της πιο ελκυστικές για δυνητικούς δικαιούχους, τους εργοδότες και τις εθνικές διοικήσεις οι οποίες θα χειρίζονται τις αιτήσεις. Σε μια εποχή όπου η μετανάστευση είναι στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, η αναθεώρηση της οδηγίας για την μπλε κάρτα της ΕΕ παραμένει το μόνο μέσο που έχει η Επιτροπή να προτείνει για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού. Με αυτό το σκεπτικό, και δεδομένου του ιστορικού του Kοινοβουλίου ως προς την αναζήτηση μιας πιο θετικής θεώρησης της μετανάστευσης, ο εισηγητής επιδιώκει να οικοδομήσει πάνω στην πρόταση της Επιτροπής για να την κάνει φιλομεταναστευτική και να παρουσιάσει ένα θετικό μήνυμα σχετικά με τη μετανάστευση.31.5.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων
(COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean Lambert

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο εναρμόνισης των προϋποθέσεων εισδοχής σε όλη την Ένωση, θα πρέπει να καθοριστούν τόσο κατώτατοι όσο και ανώτατοι συντελεστές για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου μισθού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν το κατώτατο όριό τους σύμφωνα με την κατάσταση και την οργάνωση των οικείων αγορών εργασίας και τις γενικές μεταναστευτικές πολιτικές τους.

(15)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής διαφάνειας και ένας βαθμός εναρμόνισης των προϋποθέσεων εισδοχής σε όλη την Ένωση, θα πρέπει να καθοριστούν τόσο κατώτατοι όσο και ανώτατοι συντελεστές για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου μισθού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν το κατώτατο όριό τους σύμφωνα με την κατάσταση και την οργάνωση των οικείων αγορών εργασίας και τις γενικές μεταναστευτικές πολιτικές τους, και σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης με τους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι του κράτους μέλους υποδοχής, θα πρέπει να τηρείται.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκούν συγχρόνως ανεξάρτητη δραστηριότητα, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα διαμονής τους ως κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ. Το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη συνεχή υποχρέωση συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις εισδοχής βάσει της παρούσας οδηγίας και ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσει να ασκεί μισθωτή δραστηριότητα υψηλών δεξιοτήτων.

(31)  Για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκούν συγχρόνως ανεξάρτητη δραστηριότητα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους υπηκόους του κράτους μέλους που εξέδωσε την μπλε κάρτα και άλλους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε αυτό, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα διαμονής τους ως κατόχων μπλε κάρτας της ΕΕ. Το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη συνεχή υποχρέωση συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις εισδοχής βάσει της παρούσας οδηγίας και ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσει να ασκεί μισθωτή δραστηριότητα υψηλών δεξιοτήτων. Κάθε ανεξάρτητη δραστηριότητα κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς την απασχόλησή του με βάση την μπλε κάρτα της ΕΕ.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  έχει την απαιτούμενη γνώση που αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα·

–  έχει τα απαιτούμενα προσόντα ή δεξιότητες που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες ή δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχει ειδικά καλλιτεχνικά ή αθλητικά ταλέντα·

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  «υψηλά επαγγελματικά προσόντα»: τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες·

διαγράφεται

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εκτός από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός που απορρέει από τον μηνιαίο ή ετήσιο μισθό ο οποίος προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας ή τη δεσμευτική προσφορά εργασίας δεν πρέπει να είναι κατώτερος από εθνικό κατώτατο όριο μισθού που έχει καθοριστεί και δημοσιευτεί για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη. Το κατώτατο όριο μισθού που καθορίζεται από τα κράτη μέλη είναι τουλάχιστον 1,0 φορά, αλλά όχι υψηλότερο από 1,4 φορές από τον μέσο ακαθάριστο ετήσιο μισθό στο οικείο κράτος μέλος.

2.  Εκτός από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη ορίζουν κατώτατο όριο μισθού σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός που απορρέει από τον μηνιαίο ή ετήσιο μισθό ο οποίος προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας ή τη δεσμευτική προσφορά εργασίας δεν πρέπει να είναι κατώτερος από εθνικό κατώτατο όριο μισθού που έχει καθοριστεί και δημοσιευτεί για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη, ή κατώτερος από τους μισθούς που ισχύουν ή θα ίσχυαν για έναν συγκρίσιμο εργαζόμενο στον ίδιο τομέα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις και τις πρακτικές, στο οικείο κράτος μέλος. Το κατώτατο όριο μισθού που καθορίζεται από τα κράτη μέλη είναι τουλάχιστον 1,0 φορά, αλλά όχι υψηλότερο από 1,4 φορές από τον μέσο ακαθάριστο ετήσιο μισθό στο οικείο κράτος μέλος. Tα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους προτού θεσπίσουν κατώτατο όριο μισθού.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο εργοδότης δεν εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις του όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας·

α)  όταν ο εργοδότης δεν έχει εκπληρώσει επανειλημμένα τις νομικές υποχρεώσεις του όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας για περίοδο πέντε ετών πριν από την υποβολή της αίτησης·

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατά περίπτωση, όταν ο εργοδότης δεν εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις του όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας·

διαγράφεται

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει μείνει άνεργος επί περισσότερους από έξι συναπτούς μήνες, εκτός εάν η ανεργία είναι αποτέλεσμα ασθένειας ή αναπηρίας·

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Mη ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ

 

Όταν κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ή ο εργοδότης του υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της μπλε κάρτας της ΕΕ, τα κράτη μέλη δύνανται να αρνηθούν την ανανέωση της μπλε κάρτας ΕΕ:

 

α)  όταν ο εργοδότης δεν έχει εκπληρώσει επανειλημμένα τις νομικές υποχρεώσεις του όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας και δεν έχει κατορθώσει να διορθώσει την κατάσταση αυτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

 

β)  όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει μείνει άνεργος επί περισσότερους από έξι συναπτούς μήνες, εκτός εάν η ανεργία είναι αποτέλεσμα ασθένειας ή αναπηρίας η οποία προέκυψε όταν εργαζόταν ως κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ·

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη των κριτηρίων εισδοχής που ορίζονται στο άρθρο 5, οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ μπορούν να ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα παράλληλα με τη δραστηριότητα σε απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων.

2.  Με την επιφύλαξη των κριτηρίων εισδοχής που ορίζονται στο άρθρο 5, οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ μπορούν να ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους υπηκόους του κράτους μέλους που εξέδωσε την μπλε κάρτα και άλλους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε αυτό, παράλληλα με τη δραστηριότητα σε απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων. Κάθε δραστηριότητα αυτού του είδους είναι συμπληρωματική προς την απασχόλησή τους βάσει της μπλε κάρτας της ΕΕ.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Προσωρινή ανεργία

Προσωρινή ανεργία

1.  Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης μπλε κάρτας της ΕΕ, εκτός εάν η περίοδος ανεργίας υπερβαίνει τους τρεις συναπτούς μήνες ή συμβαίνει περισσότερες από μία φορές κατά την περίοδο ισχύος της μπλε κάρτας της ΕΕ.

 

2.  Κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, επιτρέπεται στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ να αναζητεί και να αναλαμβάνει απασχόληση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13.

1.  Κατά τη διάρκεια περιόδου ανεργίας, επιτρέπεται στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ να αναζητεί και να αναλαμβάνει απασχόληση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13.

3.  Ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ γνωστοποιεί την έναρξη και, κατά περίπτωση, τη λήξη της περιόδου ανεργίας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους διαμονής, σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες.

2.  Ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ γνωστοποιεί την έναρξη και, κατά περίπτωση, τη λήξη της περιόδου ανεργίας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους διαμονής, σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες·

δ)  την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής απόκτησης δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες·

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τη στήριξη σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε διάκριση, μεταξύ άλλων στην αγορά εργασίας, μέσω της εφαρμογής των αρχών και των εγγυήσεων που αναφέρονται στις οδηγίες 2000/43/ΕΕ και 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  απαγόρευση διακρίσεων για λόγους καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Τα κράτη μέλη θεωρούν υπεύθυνο τον εργοδότη του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ για οποιαδήποτε επανειλημμένη ή σημαντική μη συμμόρφωση με το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 15.

 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις σε περίπτωση που ο εργοδότης κρίνεται υπεύθυνος. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων του άρθρου 5 παράγραφος 3 και του άρθρου 15. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, την αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα και, ενδεχομένως, τον έλεγχο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τη διοικητική πρακτική.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρήσουν τον εργοδότη του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ υπόλογο για μη συμμόρφωση με τους όρους κινητικότητας που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή για κατ’ επανάληψη χρήση των διατάξεων περί κινητικότητας του παρόντος κεφαλαίου με καταχρηστικό τρόπο.

Τα κράτη μέλη θεωρούν τον εργοδότη του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ υπόλογο για σκόπιμη μη συμμόρφωση με τους σχετικούς όρους κινητικότητας που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή για κατ’ επανάληψη χρήση των διατάξεων περί κινητικότητας του παρόντος κεφαλαίου με καταχρηστικό τρόπο.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις σε περίπτωση που ο εργοδότης κρίνεται υπεύθυνος. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις σε περίπτωση που ο εργοδότης αποδειχθεί υπεύθυνος, και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις στις οποίες ο εργοδότης δεν τήρησε τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την απασχόληση ή τις συνθήκες εργασίας. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ετήσια βάση, τις πληροφορίες που λαμβάνει δυνάμει των παραγράφων 2 και 3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

4.7.2016

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.1.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Jean Lambert

4.10.2016

Εξέταση στην επιτροπή

25.1.2017

22.3.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

6

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Elena Gentile, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Terry Reintke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sophia in ‘t Veld

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Yana Toom, Sophia in 't Veld

Georges Bach, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Joachim Schuster, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

ENF

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Λάμπρος Φουντούλης

4

0

EFDD

GUE/NGL

Laura Agea

Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.6.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

4.7.2016

JURI

4.7.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

JURI

5.9.2016

 

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Claude Moraes

29.2.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.7.2016

31.1.2017

23.3.2017

15.6.2017

Ημερομηνία έγκρισης

15.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

10

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ημερομηνία κατάθεσης

28.6.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Emil Radev, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

2

0

ECR

John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή