PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1219kWORD 168k
28.6.2017
PE 595.499v05-00 A8-0240/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų

(COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Claude Moraes

Nuomonės referentė (*):

Jean Lambert, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų

(COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0378),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 79 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0213/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Bulgarijos Respublikos Nacionalinio Susirinkimo ir Čekijos Respublikos Atstovų Rūmų ir Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 8 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0240/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“30 nustatytas tikslas Sąjungai tapti žiniomis ir inovacijomis grindžiama ekonomika, mažinti bendrovėms tenkančią administracinę naštą ir geriau suderinti darbo jėgos pasiūlą su paklausa. Priemones, kuriomis siekiama lengvinti aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, priėmimą, reikia vertinti atsižvelgiant į platesnį kontekstą;

(1)  2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“30 nustatytas tikslas Sąjungai tapti žiniomis ir inovacijomis grindžiama ekonomika, mažinti bendrovėms tenkančią administracinę naštą ir geriau suderinti darbo jėgos pasiūlą su paklausa bei įvardijama būtinybė taikyti visapusišką darbo jėgos migracijos politiką ir geriau integruoti migrantus. Priemones, kuriomis siekiama lengvinti aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, priėmimą, reikia vertinti atsižvelgiant į platesnį kontekstą;

_________________

_________________

30  COM(2010)2020 final

30  COM(2010)2020 final

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2015 m. gegužės 13 d. priimtoje Europos migracijos darbotvarkėje raginama kurti patrauklią visos ES sistemą aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečiams ir nurodoma, kad reikia persvarstyti Tarybos direktyvą 2009/50/EB31, kad ji būtų veiksmingesnė pritraukiant talentus į Sąjungą ir padėtų spręsti Sąjungos patiriamas demografines problemas bei darbo jėgos ir įgūdžių trūkumą svarbiausiuose Sąjungos ekonomikos sektoriuose;

(3)  2015 m. gegužės 13 d. priimtoje Europos migracijos darbotvarkėje raginama kurti patrauklią visos ES sistemą aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečiams ir nurodoma, kad reikia persvarstyti Tarybos direktyvą 2009/50/EB31, kad ji būtų veiksmingesnė pritraukiant talentus į Sąjungą ir padėtų spręsti Sąjungos patiriamas demografines problemas bei darbo jėgos ir įgūdžių trūkumą svarbiausiuose Sąjungos ekonomikos sektoriuose, siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir konkurencingesnę Sąjungos ekonomiką;

_________________

_________________

31  2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL L 155, 2009 6 18, p. 17).

31  2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL L 155, 2009 6 18, p. 17).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  Europos Parlamentas savo 2016 m. balandžio 12 d. rezoliucijoje dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją atkreipė dėmesį į esamos ES mėlynosios kortelės direktyvos trūkumus, įskaitant tai, kad pagal ją numatytas labai ribotas suderinimo lygis. Joje buvo raginama atlikti plataus užmojo ir tikslingą direktyvos peržiūrą, įskaitant jos taikymo srities klausimą. Be to, atkreipus dėmesį į tai, kad, taikant dabartinę susiskaidžiusią Sąjungos teisės aktų, kuriais reglamentuojamos trečiųjų šalių piliečių galimybės įsidarbinti Sąjungoje, sistemą, galima prisidėti tik prie konkrečių trumpalaikių poreikių užtikrinimo, joje Sąjunga taip pat buvo raginama vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu nustatyti bendresnio pobūdžio taisykles, kuriomis būtų reglamentuojamas trečiųjų šalių piliečių, siekiančių įsidarbinti Sąjungoje – taip pat ir sektoriuose, kuriuose mokami nedideli ir vidutinio dydžio atlyginimai – atvykimas ir apsigyvenimas;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  prognozuojama, jog iki 2020 m. darbingo amžiaus gyventojų skaičius Sąjungoje sumažės iki 7,5 mln.1a, o darbo rinkos poreikių vystymosi Sąjungoje prognozės rodo, kad bus susidurta su trūkumais konkrečiose srityse;

 

_________________

 

1a  Žr. bendrą ES ir EBPO politikos santrauką „Matching Economic Migration with Labour Market Needs in Europe“ („Ekonominės migracijos ir darbo rinkos poreikių derinimas Europoje“), 2014 m. rugsėjo mėn., p. 5.

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  būtina reaguoti į problemas, nustatytas Direktyvos 2009/50/EB įgyvendinimo ataskaitoje. Sąjunga turėtų siekti nustatyti patrauklesnę ir veiksmingesnę visos ES sistemą aukšto lygio įgūdžių turintiems darbuotojams. Reikėtų toliau derinti Sąjungos požiūrį į aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų pritraukimą, o ES mėlynoji kortelė šiuo atžvilgiu turėtų tapti pagrindine priemone, leidžiančia taikyti spartesnes procedūras, lankstesnius ir įtraukesnius priėmimo kriterijus ir suteikti daugiau teisių, įskaitant paprastesnį judumą ES viduje. Tam reikia esminių Direktyvos 2009/50/EB pakeitimų, todėl ją reikėtų panaikinti ir pakeisti nauja direktyva;

(4)  būtina reaguoti į problemas, nustatytas Direktyvos 2009/50/EB įgyvendinimo ataskaitoje. Sąjunga turėtų siekti nustatyti patrauklesnę ir veiksmingesnę visos ES sistemą aukšto lygio įgūdžių turintiems darbuotojams. Direktyvos 2009/50/EB peržiūra – taip pat ir proga pagerinti teisėtą migraciją į Europą. Reikėtų toliau derinti Sąjungos požiūrį į aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų pritraukimą, o ES mėlynoji kortelė šiuo atžvilgiu turėtų tapti pagrindine priemone, leidžiančia taikyti spartesnes procedūras, lankstesnius ir įtraukesnius priėmimo kriterijus ir suteikti daugiau teisių, įskaitant paprastesnį judumą ES viduje. Tam reikia esminių Direktyvos 2009/50/EB pakeitimų, todėl ją reikėtų panaikinti ir pakeisti nauja direktyva;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  kad būtų stiprinama ir skatinama ES mėlynosios kortelės sistema ir pritraukiama aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų, Sąjungos ir valstybių narių ambasados ir delegacijos trečiosiose šalyse turėtų stiprinti reklaminę veiklą ir informacijos kampanijas, susijusias su ES mėlynąja kortele. Jos turėtų disponuoti pakankamais žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais, kad informaciją apie ES mėlynąją kortelę trečiųjų šalies piliečiams galėtų teikti vietoje;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  remiantis Komisijos komunikatu dėl Direktyvos 2009/50/EB įgyvendinimo, 2014 m. tik 2,1 proc. asmenų, kuriems mėlynoji kortelė buvo suteikta pirmuoju įgyvendinimo etapu 2012 m., buvo atvykėliai iš Užsachario Afrikos. Tai gali būti netiesioginio rasinio šališkumo požymis, dėl kurio kai kurių tipų darbuotojai negali įgyti tam tikro palankesnio statuso ir tuo pačiu užsitikrinti vienodo požiūrio, koks užtikrinamas kitiems darbuotojams ar kitiems šeimos nariams. Gali būti, kad nepakankama ES mėlynos kortelės turėtojų įvairovė atspindi nacionalinę politiką ir praktiką, dėl kurių naujų kandidatų atžvilgiu gali įsigalėti tiesioginės, netiesioginės ar institucinės formos diskriminacija;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  reikėtų sukurti visoje ES taikomą priėmimo sistemą, siekiant pritraukti į Europos Sąjungą ir išlaikyti joje aukšto lygio įgūdžių turinčius darbuotojus. Valstybės narės turėtų išduoti ES mėlynąją kortelę vietoj nacionalinio leidimo visiems pareiškėjams, kuriems taikoma ši direktyva. Valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė trečiųjų šalių piliečiams, nepatenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį, visais įdarbinimo tikslais išduoti kitus leidimus nei ES mėlynoji kortelė, taikant iš kitų darbo jėgos migracijos srities direktyvų kylančius apribojimus;

(5)  reikėtų sukurti aiškią ir skaidrią visoje ES taikomą priėmimo sistemą, siekiant pritraukti į Sąjungą aukšto lygio įgūdžių turinčius darbuotojus ir skatinti jų judumą. Valstybės narės turėtų išduoti ES mėlynąją kortelę visiems pareiškėjams, kuriems taikoma ši direktyva. Valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė trečiųjų šalių piliečiams, nepatenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį, visais įdarbinimo tikslais išduoti kitus leidimus nei ES mėlynoji kortelė, taikant iš kitų darbo jėgos migracijos srities direktyvų kylančius apribojimus;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  valstybės narės raginamos taikyti geriausią praktiką ir palankesnes nuostatas šios direktyvos atžvilgiu – visų pirma procedūrinių apsaugos priemonių, mokesčių, laikino nedarbo, vienodo požiūrio, nuostatų dėl šeimos narių ir ilgalaikio gyventojo statuso suteikimo ES mėlynosios kortelės turėtojams atžvilgiu – jei tik tai nepakenkia šios direktyvos dvasiai;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  atsižvelgiant į tai turėtų būti svarstoma galimybė plėsti prieigą prie Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES), kad visos galimybės įsidarbinti valstybėse narėse būtų prieinamos ir trečiųjų šalių piliečiams, nes, norėdami gauti ES mėlynąją kortelę, šie trečiųjų šalių piliečiai pirma turi gauti darbo pasiūlymą. Plečiant prieigą prie EURES, trečiųjų šalių piliečiai galėtų pasinaudoti pagalba ir parama, kuri būtina naudojantis šia platforma;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  terminą „aukštos kvalifikacijos darbuotojas“ reikėtų pakeisti terminu „aukšto lygio įgūdžių turintis darbuotojas“ siekiant pabrėžti, kad ir formaliojo švietimo suteikta kvalifikacija, ir lygiavertė profesinė patirtis turėtų būti vienodai svarbūs priėmimo kriterijai. Pagal 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendaciją32 mokymosi rezultatų, būtent kompetencijos (žinių, gebėjimų ir požiūrio)33, įgytų dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos, patvirtinimas galėtų atlikti svarbų vaidmenį gerinant galimybes įsidarbinti ir judumą. Joje valstybėms narėms rekomenduojama ne vėliau kaip 2018 m. nustatyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo priemones. Kadangi visose valstybėse narėse dar nėra profesinės patirties vertinimo ir patvirtinimo mechanizmų ir priemonių, reikėtų numatyti papildomą dvejų metų perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį po šios direktyvos įsigaliojimo, taikomą nuostatoms, susijusioms su profesinės patirties pripažinimu, kad valstybės narės prireikus galėtų parengti šiuos mechanizmus ir priemones. Valstybių narių nacionaliniai ES mėlynosios kortelės ryšių centrai turėtų dalyvauti veiksmingai bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais subjektais ir tinklais švietimo, mokymo, užimtumo ir jaunimo sektoriuose, taip pat kitose atitinkamose politikos srityse, siekiant pripažinti profesinę patirtį pagal šią direktyvą;

(6)  terminą „aukštos kvalifikacijos darbuotojas“ reikėtų pakeisti terminu „aukšto lygio įgūdžių turintis darbuotojas“ siekiant pabrėžti, kad ir formaliojo švietimo suteikta kvalifikacija, ir lygiavertė profesinė patirtis turėtų būti vienodai svarbūs priėmimo kriterijai. Pagal 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendaciją32 mokymosi rezultatų, būtent kompetencijos (žinių, gebėjimų ir požiūrio)33, įgytų dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos, patvirtinimas galėtų atlikti svarbų vaidmenį gerinant galimybes įsidarbinti ir judumą. Joje valstybėms narėms rekomenduojama ne vėliau kaip 2018 m. nustatyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo priemones. Kadangi visose valstybėse narėse dar nėra profesinės patirties vertinimo ir patvirtinimo mechanizmų ir priemonių, šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpiu turėtų būti atsižvelgiama į šį veiksnį, kad valstybės narės prireikus galėtų parengti šiuos mechanizmus ir priemones. Rengdamos tokius mechanizmus ir priemones, valstybės narės turėtų konsultuotis su socialiniais partneriais. Valstybių narių nacionaliniai ES mėlynosios kortelės ryšių centrai turėtų dalyvauti veiksmingai bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais subjektais ir tinklais švietimo, mokymo, užimtumo ir jaunimo sektoriuose, taip pat kitose atitinkamose politikos srityse, siekiant pripažinti profesinę patirtį pagal šią direktyvą;

__________________

__________________

32  2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (2012/C 398/01 (OL C 398, 2012 12 22, p. 1).

32  2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (2012/C 398/01) (OL C 398, 2012 12 22, p. 1).

33  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (OL L 394, 2006 12 30, p. 10).

33  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (OL L 394, 2006 12 30, p. 10).

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl direktyvos

6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  bent tol, kol bus nustatyta tokia neformaliojo mokymosi ir savišvietos patvirtinimo tvarka, turėtų būti reikalaujama, kad kiekvienas pareiškėjas pateiktų mažiausiai trejų metų profesinės patirties įrodymą, pavyzdžiui, ankstesnio darbuotojo rekomendaciją, ankstesnę darbo sutartį, darbuotojo charakteristiką arba įsidarbinimą patvirtinantį dokumentą;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  perkeldamos šią direktyvą į nacionalinę teisę ir siekdamos labiau atsižvelgti į Sąjungos darbo rinkos poreikius, valstybės narės ir Komisija turėtų rinkti duomenis ir parengti užimtumo sektorių ar geografinių vietovių, kuriuose susiduriama su darbuotojų trūkumu arba sudėtinga užpildyti laisvas darbo vietas, sąrašą ir viešai paskelbti šią informaciją;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c)  kalbant apie aukštojo mokslo kvalifikaciją ir aukšto lygio profesinius įgūdžius tarptautinės apsaugos prašytojų arba gavėjų, gyvenančių Sąjungos teritorijoje, tačiau neturinčių dokumentų, būtinų jų kvalifikacijai ir (arba) profesiniams įgūdžiams įrodyti, atveju, valstybės narės turėtų būti raginamos pasirūpinti tinkamais įgūdžių ir žinių vertinimais, kuriuos atliekant būtų galima nustatyti jų kvalifikaciją ir (arba) profesinius įgūdžius;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių teisei pagal SESV 79 straipsnio 5 dalį nustatyti, kiek trečiųjų šalių piliečių gali atvykti į jų teritoriją iš trečiųjų šalių dirbti. Taigi valstybės narės turėtų turėti galimybę paraišką išduoti ES mėlynąją kortelę laikyti nepriimtina arba atmesti ją. Kadangi SESV 79 straipsnio 5 dalyje nurodyti tik iš trečiųjų šalių atvykstantys trečiųjų šalių piliečiai, teisė nustatyti priimamų asmenų skaičių netaikoma tais atvejais, kai trečiosios šalies pilietis pagal šią direktyvą jau buvo priimtas į valstybių narių teritoriją ir siekia toliau gyventi toje pat arba antrojoje valstybėje narėje;

(7)  ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių teisei pagal SESV 79 straipsnio 5 dalį nustatyti, kiek trečiųjų šalių piliečių gali atvykti į jų teritoriją iš trečiųjų šalių dirbti. Kadangi SESV 79 straipsnio 5 dalyje nurodyti tik iš trečiųjų šalių atvykstantys trečiųjų šalių piliečiai, teisė nustatyti priimamų asmenų skaičių netaikoma tais atvejais, kai trečiosios šalies pilietis pagal šią direktyvą jau buvo priimtas į valstybių narių teritoriją ir siekia toliau gyventi toje pat arba antrojoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tarptautinės apsaugos gavėjai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES34 2 straipsnio a punkte, turi daug įvairių teisių, įskaitant teisę patekti į tarptautinę apsaugą jiems suteikusios valstybės narės darbo rinką. Siekiant toliau skatinti šių asmenų socialinę įtrauktį ir didinti jų galimybes darbo rinkoje visoje Sąjungoje, aukšto lygio įgūdžių turintys darbuotojai turėtų turėti teisę kreiptis dėl ES mėlynosios kortelės išdavimo. Jiems turėtų būti taikomos tos pačios taisyklės kaip ir bet kuriam kitam trečiosios šalies piliečiui, kuriam taikoma ši direktyva, taip pat jie turėtų išlaikyti ir tarptautinės apsaugos gavėjo, ir ES mėlynosios kortelės turėtojo statusą. Tačiau, siekiant teisinio aiškumo ir nuoseklumo, šios direktyvos nuostatos dėl vienodo požiūrio ir šeimos susijungimo neturėtų būti taikomos šiai ES mėlynosios kortelės turėtojų grupei valstybėje narėje, kuri suteikė jiems tarptautinę apsaugą. Šios teisės turėtų būti ir toliau reglamentuojamos pagal prieglobsčio acquis ir, jei taikytina, pagal Tarybos direktyvą 2003/86/EB35;

(8)  tarptautinės apsaugos gavėjai ir tam tikrų kategorijų tarptautinės apsaugos prašytojai turi apibrėžtas teises, įskaitant teisę patekti į tarptautinę apsaugą jiems suteikusios ar už jų tarptautinės apsaugos prašymą atsakingos valstybės narės darbo rinką. Siekiant toliau skatinti šių asmenų socialinę įtrauktį ir didinti jų galimybes darbo rinkoje visoje Sąjungoje, aukšto lygio įgūdžių turintys darbuotojai turėtų turėti teisę kreiptis dėl ES mėlynosios kortelės išdavimo. Jiems turėtų būti taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir bet kuriam kitam trečiosios šalies piliečiui, kuriam taikoma ši direktyva, taip pat jie turėtų išlaikyti ir tarptautinės apsaugos gavėjo ar tarptautinės apsaugos prašytojo, ir ES mėlynosios kortelės turėtojo statusą; Tačiau, siekiant teisinio aiškumo ir nuoseklumo, šios direktyvos nuostatos dėl vienodo požiūrio ir šeimos susijungimo neturėtų būti taikomos pabėgėliams, kurie yra ES mėlynosios kortelės turėtojai tarptautinę apsaugą jiems suteikusioje valstybėje narėje. Šios teisės turėtų būti ir toliau reglamentuojamos pagal prieglobsčio acquis ir, jei taikytina, pagal Tarybos direktyvą 2003/86/EB35;

__________________

__________________

34  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).

34  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).

35  2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (OL L 251, 2003 10 3, p. 12).

35  2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (OL L 251, 2003 10 3, p. 12).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  kai tarptautinės apsaugos prašytojai patenka į šios direktyvos taikymo sritį, jiems turėtų būti taikomos tokios pat taisyklės, kaip ir visiems kitiems į šios direktyvos taikymo sritį patenkantiems trečiosios šalies piliečiams. Kai tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimas sustabdomas dėl to, kad asmeniui suteikiama ES mėlynoji kortelė, už šio prašymo nagrinėjimą atsakinga valstybė narė neturėtų laikyti prašymo netiesiogiai atsiimtu;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atsakomybės už tarptautinės apsaugos gavėjų apsaugą perleidimas nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį: išdavus ES mėlynąją kortelę apsaugos statusas ir su juo susijusios teisės kitai valstybei narei neperleidžiami;

(9)  atsakomybės už tarptautinės apsaugos gavėjų apsaugą ar už tarptautinės apsaugos prašymus perleidimas nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį: išdavus ES mėlynąją kortelę šie statusai ir su jais susijusios teisės kitai valstybei narei neperleidžiami;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  ši direktyva neturėtų būti taikoma trečiųjų šalių piliečių kategorijoms, kurioms pagal Sąjungos teisę taikoma konkreti sistema, kuria reglamentuojamos konkrečios atvykimo sąlygos ir teisės, jeigu šių kategorijų įtraukimas į šią direktyvą prieštarautų konkrečios sistemos logikai, nulemtų nereikalingą teisinį sudėtingumą ar sukeltų piktnaudžiavimo riziką. Ši direktyva neturėtų būti taikoma trečiųjų šalių piliečiams, besikreipiantiems dėl gyvenimo valstybėje narėje kaip tyrėjai, kad vykdytų mokslinių tyrimų projektą, nes jiems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/80137, kuria nustatoma speciali trečiųjų šalių piliečių priėmimo mokslinių tyrimų tikslais procedūra. Tačiau pagal Direktyvą (ES) 2016/801 priimti ir teisėtai šalyje gyvenantys tyrėjai turėtų turėti teisę kreiptis dėl ES mėlynosios kortelės pagal šią direktyvą kitais tikslais nei nurodytieji Direktyvoje (ES) 2016/801;

(11)  ši direktyva neturėtų būti taikoma trečiųjų šalių piliečiams, besikreipiantiems dėl gyvenimo valstybėje narėje kaip tyrėjai, kad vykdytų mokslinių tyrimų projektą, nes jiems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/80137, kuria nustatoma speciali trečiųjų šalių piliečių priėmimo mokslinių tyrimų tikslais procedūra. Tačiau pagal Direktyvą (ES) 2016/801 priimti ir teisėtai šalyje gyvenantys tyrėjai turėtų turėti teisę kreiptis dėl ES mėlynosios kortelės pagal šią direktyvą kitais tikslais nei nurodytieji Direktyvoje (ES) 2016/801. Lygiai taip pat teisėtai šalyje gyvenantys ES mėlynosios kortelės turėtojai turėtų turėti teisę pateikti paraišką apsigyventi kaip tyrėjai pagal Direktyvą (ES) 2016/801. Šios direktyvos nuostatos turėtų būti patikslintos, siekiant užtikrinti tokią galimybę;

__________________

__________________

37  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

37  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  reikia numatyti lanksčią, paklausa grindžiamą priėmimo sistemą, paremtą objektyviais kriterijais, pavyzdžiui, bent 6 mėnesių trukmės darbo sutartimi ar įpareigojančiu darbo pasiūlymu, darbo užmokesčio riba, kurią valstybės narės galėtų pritaikyti prie padėties jų darbo rinkose, ir aukšta profesine kvalifikacija;

(13)  reikia numatyti lanksčią, aiškią ir subalansuotą priėmimo sistemą, paremtą objektyviais kriterijais, pavyzdžiui, bent devynių mėnesių trukmės darbo sutartimi ar įpareigojančiu darbo pasiūlymu, taikomų įstatymų, kolektyvinių sutarčių ar nacionalinės praktikos atitinkamose profesinėse srityse laikymusi, darbo užmokesčio riba, kurią valstybės narės galėtų pritaikyti prie padėties jų darbo rinkose, ir aukštojo mokslo kvalifikacija ar aukšto lygio profesiniais įgūdžiais;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant užtikrinti pakankamą priėmimo sąlygų suderinimo lygį visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyt ir minimalųjį, ir maksimalųjį veiksnius darbo užmokesčio ribai apskaičiuoti. Valstybės narės turėtų nustatyti savo ribą atsižvelgdamos į padėtį savo atitinkamose darbo rinkose ir jų organizavimą bei savo bendrąją imigracijos politiką;

(15)  neskaitant šioje direktyvoje nustatytų sąlygų, perkeldamos ją į nacionalinę teisę valstybės narės, susitarusios su socialiniais partneriais, turėtų nustatyti darbo užmokesčio ribą. Ši darbo užmokesčio riba turėtų bent 1,0 karto, tačiau ne daugiau kaip 1,4 karto viršyti vidutinį metinį bruto darbo užmokestį atitinkamoje valstybėje narėje. Valstybės narės, susitarusios su socialiniais partneriais, galėtų priimti sprendimą nenustatyti darbo užmokesčio ribos tam tikrose profesinėse srityse, jei sutariama, kad tokia riba nereikalinga. Pavyzdžiui, taip galėtų būti atvejais, kai atlyginimai konkrečioje profesinėje srityje reglamentuojami kolektyvine sutartimi. Turėtų būti vadovaujamasi principu laikytis vienodo požiūrio, kaip ir darbuotojų, kurie yra priimančiosios valstybės narės piliečiai, atžvilgiu;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  žemesnė darbo užmokesčio riba turėtų būti nustatyta konkrečioms profesijoms, jeigu atitinkama valstybė narė mano, kad konkrečioje srityje trūksta darbo jėgos ir šios profesijos priskiriamos ISCO (Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus) pagrindinėms 1 ar 2 profesijų grupėms;

Išbraukta.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  mažesnė darbo užmokesčio riba trečiųjų šalių piliečiams taip pat turėtų būti taikoma tam tikrą laikotarpį po mokslų baigimo. Šis laikotarpis turėtų būti nustatomas kiekvieną kartą, kai trečiosios šalies pilietis įgyja šiai direktyvai reikšmingą išsilavinimo lygį, būtent 2011 m. ISCED 6, 7 ar 8 lygį arba EKS 6, 7 ar 8 lygį pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę. Jis turėtų būti taikomas, jeigu trečiosios šalies pilietis prašo išduoti ES mėlynąją kortelę pirmą kartą arba ją pratęsti per trejus metus nuo kvalifikacijos įgijimo, be to, jeigu trečiosios šalies pilietis pirmą kartą kreipiasi dėl ES mėlynosios kortelės galiojimo pratęsimo, o ES mėlynoji kortelė buvo pirmą kartą išduota trumpesniam nei 24 mėnesių laikotarpiui. Pasibaigus šiems lengvatiniams laikotarpiams, kurie gali būti taikomi lygiagrečiai, galima pagrįstai tikėtis, kad jauni specialistai bus įgiję pakankamai profesinės patirties, kad jiems galėtų būti taikoma įprasta darbo užmokesčio riba;

Išbraukta.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  valstybės narės turėtų atmesti ES mėlynosios kortelės paraiškas ir joms turėtų būti leidžiama panaikinti ES mėlynąją kortelę arba atsisakyti pratęsti jos galiojimą, jeigu kyla grėsmė viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar sveikatai. Bet koks paraiškos atmetimas remiantis viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais turėtų būti grindžiamas individualiu atitinkamo asmens elgesiu, laikantis proporcingumo principo. Trečiosios šalies piliečio liga ar negalia po to, kai jis buvo priimtas į pirmosios valstybės narės teritoriją, neturėtų būti vienintelis pagrindas panaikinti ES mėlynąją kortelę ar atsisakyti pratęsti jos galiojimą arba neišduoti ES mėlynosios kortelės antrojoje valstybėje narėje;

(20)  valstybės narės turėtų turėti teisę atmesti ES mėlynosios kortelės paraiškas ir joms turėtų būti leidžiama panaikinti ES mėlynąją kortelę arba atsisakyti pratęsti jos galiojimą, kai turima įrodymų apie grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar sveikatai. Bet koks paraiškos atmetimas remiantis viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais turėtų būti grindžiamas individualiu atitinkamo asmens elgesiu, laikantis proporcingumo principo. Trečiosios šalies piliečio liga ar negalia, kuria jis susirgo ar kurią įgijo būdamas ES mėlynosios kortelės turėtoju, neturėtų būti pagrindas panaikinti ES mėlynąją kortelę;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  valstybėms narėms turėtų būti leidžiama panaikinti ES mėlynąją kortelę arba atsisakyti pratęsti ES mėlynosios kortelės galiojimą, jeigu jos turėtojas neįvykdė judumo sąlygų pagal šią direktyvą arba pakartotinai piktnaudžiaudamas pasinaudojo judumo teisėmis, pavyzdžiui, kreipėsi dėl ES mėlynosios kortelės išdavimo antrojoje valstybėje narėje ir iš karto pradėjo darbą, nors buvo aišku, kad sąlygos nebus įvykdytos ir paraiška bus atmesta;

(21)  valstybėms narėms turėtų būti leidžiama panaikinti ES mėlynąją kortelę arba atsisakyti pratęsti ES mėlynosios kortelės galiojimą, jeigu jos turėtojas neįvykdė judumo sąlygų pagal šią direktyvą;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  priimant bet kokį sprendimą atmesti paraišką išduoti ES mėlynąją kortelę, panaikinti ES mėlynąją kortelę arba atsisakyti pratęsti jos galiojimą, reikėtų atsižvelgti į konkrečias atvejo aplinkybes ir laikytis proporcingumo principo. Visų pirma, jeigu atmetimo pagrindas yra susijęs su darbdavio veikla, mažareikšmis pažeidimas bet kuriuo atveju neturėtų būti vienintelis pagrindas atmesti paraišką, panaikinti leidimą arba atsisakyti pratęsti jo galiojimą;

(22)  bet kuriuo sprendimu atmesti paraišką išduoti ES mėlynąją kortelę, panaikinti ES mėlynąją kortelę arba atsisakyti pratęsti jos galiojimą reikėtų atsižvelgti į konkrečias atvejo aplinkybes ir jis turėtų būti proporcingas. Visų pirma, jeigu jos atmetimo, panaikinimo ar atsisakymo ją atnaujinti pagrindas yra susijęs su darbdavio elgesiu, darbdavio mažareikšmis pažeidimas bet kuriuo atveju neturėtų būti vienintelis pagrindas atmesti paraišką, panaikinti leidimą arba atsisakyti pratęsti jo galiojimą;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  taisyklėmis, kuriomis reglamentuojamas ES mėlynosios kortelės paraiškų nagrinėjimo laikas, visais atvejais turėtų būti užtikrintas skubus leidimų išdavimas. Nustatant terminą, per kurį turi būti išnagrinėta ES mėlynosios kortelės paraiška, neturėtų būti įskaičiuojamas laikas, kurio reikia profesinei kvalifikacijai, kai tinkama, pripažinti arba vizai, jei reikia, išduoti;

(24)  taisyklės, kuriomis reglamentuojamas ES mėlynosios kortelės paraiškų nagrinėjimo laikas, turėtų atspindėti tikslą palengvinti aukšto lygio įgūdžių turinčių trečiųjų šalių piliečių priėmimą. Nustatant terminą, per kurį turi būti išnagrinėta ES mėlynosios kortelės paraiška, neturėtų būti įskaičiuojamas laikas, kurio reikia profesinei kvalifikacijai, kai tinkama, pripažinti arba vizai, jei reikia, išduoti. Kad ES mėlynosios kortelės paraiškų pateikimo procedūra būtų modernizuota ir supaprastinta, valstybės narės turėtų svarstyti galimybę priimti elektronines paraiškas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  atitinkama valstybė narė turėtų užtikrinti, kad pareiškėjai turėtų teisę teisme ginčyti bet kokį sprendimą atmesti paraišką išduoti ES mėlynąją kortelę arba sprendimą nepratęsti šios kortelės galiojimo arba ją panaikinti. Tai neturėtų daryti poveikio galimybei paskirti administracinę instituciją, kuri atliktų šių sprendimų išankstinę administracinę patikrą;

(26)  atitinkama valstybė narė turėtų užtikrinti, kad pareiškėjai turėtų teisę teisme ginčyti sprendimą atmesti paraišką išduoti ES mėlynąją kortelę arba sprendimą nepratęsti šios kortelės galiojimo arba ją panaikinti. Valstybės narės taip pat gali paskirti administracinę instituciją, kuri atliktų šių sprendimų išankstinę administracinę patikrą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  kadangi ES mėlynosios kortelės turėtojai yra aukšto lygio įgūdžių turintys darbuotojai, prisidedantys prie darbo jėgos ir įgūdžių trūkumo problemos sprendimo svarbiausiuose sektoriuose, galimybės patekti į darbo rinką principas turėtų būti taikomas kaip bendra taisyklė. Tačiau jeigu vidaus darbo rinkoje yra rimtų sutrikimų, pavyzdžiui, didelis nedarbo lygis konkrečios profesijos srityje ar sektoriuje, kuris gali apimti konkrečius regionus ar kitas teritorijos dalis, valstybė narė, prieš išduodama ES mėlynąją kortelę, turėtų turėti galimybę atsižvelgti į padėtį savo darbo rinkoje;

(27)  kadangi ES mėlynosios kortelės turėtojai yra aukšto lygio įgūdžių turintys darbuotojai, prisidedantys prie darbo jėgos ir įgūdžių trūkumo problemos sprendimo svarbiausiuose sektoriuose, galimybės patekti į darbo rinką principas turėtų būti taikomas kaip bendra taisyklė. Jeigu vidaus darbo rinkoje yra didelis nedarbo lygis konkrečios profesijos srityje ar sektoriuje, kuris gali apimti konkrečius regionus ar kitas teritorijos dalis, valstybė narė, pasikonsultavusi su socialiniais partneriais, prieš išduodama ES mėlynąją kortelę, turėtų turėti galimybę atsižvelgti į padėtį savo darbo rinkoje;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  jeigu valstybės narės nusprendžia pasinaudoti minėta galimybe dėl konkrečios profesijos ar konkretaus sektoriaus, galbūt apsiribodamos tam tikra savo teritorijos dalimi, jos turėtų nusiųsti apie tai pranešimą Komisijai ir jame paaiškinti ekonomines, socialines ir kitas priežastis, kuriomis grindžiamas sprendimas per kitus 12 mėnesių vykdyti tokį darbo rinkos tyrimą, o vėliau tokį pranešimą kartoti kas 12 mėnesių. Valstybės narės, vertindamos aplinkybes, susijusias su vidaus darbo rinka, gali į šį vertinimą įtraukti socialinius partnerius. Ši patikra neturėtų būti galima, jeigu ES mėlynosios kortelės galiojimas pratęsiamas pirmojoje valstybėje narėje. Jeigu ES mėlynoji kortelė išduodama antrojoje valstybėje narėje, atsižvelgti į padėtį darbo rinkoje turėtų būti galima tik jeigu ta valstybė narė tokias patikras taip pat taiko dėl iš trečiųjų šalių atvykstančių trečiųjų šalių piliečių pirmųjų paraiškų ir pateikus atskirą pagrįstą pranešimą. Jeigu valstybės narės nusprendžia pasinaudoti šia galimybe, jos turėtų aiškiai, prieinamai ir skaidriai pranešti apie tai pareiškėjams ir darbdaviams, taip pat ir internetu;

(28)  tuo atveju, kai valstybė na nusprendžia pasinaudoti minėta galimybe dėl konkrečios profesijos ar konkretaus sektoriaus, galbūt apsiribodama tam tikra savo teritorijos dalimi, ji turėtų nusiųsti apie tai pranešimą Komisijai ir jame paaiškinti ekonomines, socialines ir kitas priežastis, kuriomis grindžiamas sprendimas per kitus šešis mėnesius vykdyti tokį darbo rinkos tyrimą, o vėliau tokį pranešimą kartoti kas šešis mėnesius. Valstybės narės, vertindamos aplinkybes, susijusias su vidaus darbo rinka, turėtų į šį vertinimą įtraukti socialinius partnerius. Šis darbo rinkos tyrimas neturėtų būti galimas, kai ES mėlynosios kortelės turėtojas siekia pratęsti savo ES mėlynosios kortelės galiojimą pirmojoje valstybėje narėje. Kai trečiosios šalies pilietis praneša antrajai valstybei narei apie savo ketinimą pradėti dirbti toje valstybėje narėje, atsižvelgti į padėtį darbo rinkoje nepritariant tokiam pranešimui turėtų būti galima tik jeigu ta valstybė narė tokias patikras taip pat taiko dėl iš trečiųjų šalių atvykstančių trečiųjų šalių piliečių pirmųjų paraiškų ir pateikus atskirą pagrįstą pranešimą. Jeigu valstybės narės nusprendžia pasinaudoti šia galimybe, jos turėtų aiškiai, prieinamai ir skaidriai pranešti apie tai pareiškėjams ir darbdaviams, taip pat ir internetu;

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  įgyvendindamos šią direktyvą, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo aktyvios įdarbinimo politikos besivystančiose šalyse tuose sektoriuose, kuriuose trūksta personalo. Svarbiausiuose sektoriuose, pavyzdžiui, sveikatos sektoriuje turėtų būti puoselėjama etiško įdarbinimo politika ir principai, taikomi viešojo ir privačiojo sektoriaus darbdaviams. Ši nuostata atitinka ES įsipareigojimą laikytis atitinkamai 2010 m. PSO visuotinio kodekso dėl sveikatos darbuotojų tarptautinio įdarbinimo39 ir 2007 m. gegužės 14 d. Tarybos ir valstybių narių išvadų dėl Europos veiklos programos kritinio sveikatos sistemos darbuotojų trūkumo besivystančiose šalyse problemai spręsti (2007–2013 m.), ir švietimo sektoriuje. Šiuos principus ir politiką reikėtų stiprinti sukuriant ir taikant mechanizmus, gaires ir kitas priemones, kuriomis prireikus lengvinama apykaitinė ir laikina migracija, taip pat kitas priemones, kurios kuo labiau sumažintų neigiamą ir padidintų teigiamą aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų migracijos poveikį besivystančioms šalims, pakeičiant „protų nutekėjimą“ „protų įtekėjimu“;

(29)  įgyvendindamos šią direktyvą, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo aktyvios įdarbinimo politikos besivystančiose šalyse tuose darniam vystymuisi itin svarbiuose sektoriuose, kuriuose trūksta personalo. Svarbiausiuose sektoriuose, pavyzdžiui, sveikatos sektoriuje turėtų būti puoselėjama etiško įdarbinimo politika ir principai, taikomi viešojo ir privačiojo sektoriaus darbdaviams. Ši nuostata atitinka ES įsipareigojimą laikytis atitinkamai 2010 m. PSO visuotinio kodekso dėl sveikatos darbuotojų tarptautinio įdarbinimo39 ir 2007 m. gegužės 14 d. Tarybos ir valstybių narių išvadų dėl Europos veiklos programos kritinio sveikatos sistemos darbuotojų trūkumo besivystančiose šalyse problemai spręsti (2007–2013 m.), ir švietimo sektoriuje. Šiuos principus ir politiką reikėtų stiprinti sukuriant ir taikant mechanizmus, gaires ir kitas priemones, kuriomis prireikus lengvinama apykaitinė ir laikina migracija, taip pat kitas priemones, kurios kuo labiau sumažintų neigiamą ir padidintų teigiamą aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų migracijos poveikį besivystančioms šalims, pakeičiant „protų nutekėjimą“ „protų įtekėjimu“;

_________________

_________________

39 PSO sveikatos srities darbuotojų tarptautinio įdarbinimo praktikos kodeksas, kurį 2010 m. gegužės 21 d. priėmė 63-ioji pasaulio sveikatos asamblėja Rezoliucija WHA63.16.

39 PSO sveikatos srities darbuotojų tarptautinio įdarbinimo praktikos kodeksas, kurį 2010 m. gegužės 21 d. priėmė 63-ioji pasaulio sveikatos asamblėja Rezoliucija WHA63.16.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  turėtų būti numatyta valstybėms narėms neprivaloma, supaprastinta procedūra, taikoma šiuo tikslu pripažintiems darbdaviams. Pripažinto darbdavio statusas turėtų ypatingai palengvinti padėtį, kiek ji susijusi su procedūromis ir priėmimo sąlygomis, taip nustatant supaprastintą procedūrą pagal šią direktyvą, o valstybės narės turėtų įtraukti pakankamas apsaugos priemones nuo piktnaudžiavimo. Jeigu ES mėlynosios kortelės galiojimo laikotarpiu pripažinto darbdavio statusas panaikinamas, pratęsiant šios ES mėlynosios kortelės galiojimą turėtų būti taikomos įprastos priėmimo sąlygos, nebent atitinkamas trečiosios šalies pilietis yra įdarbinamas kito pripažinto darbdavio;

(30)  turėtų būti numatyta supaprastinta procedūra, taikoma šiuo tikslu pripažintiems darbdaviams. Pripažinto darbdavio statusas turėtų ypatingai palengvinti padėtį, kiek ji susijusi su procedūromis ir priėmimo sąlygomis, taip nustatant supaprastintą procedūrą pagal šią direktyvą, o valstybės narės turėtų įtraukti pakankamas apsaugos priemones nuo piktnaudžiavimo. Jeigu ES mėlynosios kortelės galiojimo laikotarpiu pripažinto darbdavio statusas panaikinamas, pratęsiant šios ES mėlynosios kortelės galiojimą turėtų būti taikomos įprastos priėmimo sąlygos, nebent atitinkamas trečiosios šalies pilietis yra įdarbinamas kito pripažinto darbdavio;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  siekiant skatinti inovatyvų verslumą, pagal šią direktyvą priimtiems trečiųjų šalių piliečiams reikėtų suteikti teisę lygiagrečiai verstis savarankiškai dirbančiojo veikla, nepaveikiant jo, kaip ES mėlynosios kortelės turėtojo, teisės gyventi šalyje. Ši teisė neturėtų daryti poveikio prievolei nepertraukiamai tenkinti priėmimo sąlygas pagal šią direktyvą, todėl ES mėlynosios kortelės turėtojas turėtų ir toliau dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą;

(31)  siekiant skatinti inovatyvų verslumą, pagal šią direktyvą priimtiems trečiųjų šalių piliečiams reikėtų suteikti teisę lygiagrečiai verstis savarankiškai dirbančiojo veikla tokiomis pat sąlygomis, kaip ir valstybės narės, kurioje buvo išduota ES mėlynoji kortelė, piliečiams ir kitiems joje esantiems Sąjungos piliečiams, nepaveikiant jo, kaip ES mėlynosios kortelės turėtojo, teisės gyventi šalyje. Ši teisė neturėtų daryti poveikio prievolei nepertraukiamai tenkinti priėmimo sąlygas pagal šią direktyvą, todėl ES mėlynosios kortelės turėtojas turėtų ir toliau dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą. Bet kokia savarankiškai dirbančio ES mėlynosios kortelės turėtojo veikla turėtų būti papildoma jo darbo, atliekamo naudojantis ES mėlynąja kortele, požiūriu;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  trečiosios šalies piliečio kitoje valstybėje narėje įgyta profesinė kvalifikacija turėtų būti pripažinta tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos Sąjungos piliečiams. Turėtų būti atsižvelgta į kvalifikaciją, įgytą trečiojoje šalyje, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB42. Jeigu trečiosios šalies pilietis kreipiasi dėl ES mėlynosios kortelės išdavimo verstis nereglamentuojama profesija, valstybės narės turėtų vengti perteklinių formalių reikalavimų ir išsamių pripažinimo procedūrų, susijusių su kvalifikacijomis, jeigu pakankamų įrodymų galima gauti kitais būdais;

(34)  trečiosios šalies piliečio kitoje valstybėje narėje įgyta mokslo kvalifikacija, profesiniai įgūdžiai ir profesinė patirtis turėtų būti pripažinti tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos Sąjungos piliečiams. Turėtų būti atsižvelgta į kvalifikaciją, įgytą trečiojoje šalyje, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB42. Jeigu trečiosios šalies pilietis kreipiasi dėl ES mėlynosios kortelės išdavimo verstis nereglamentuojama profesija, valstybės narės turėtų vengti perteklinių formalių reikalavimų ir išsamių pripažinimo procedūrų, susijusių su kvalifikacijomis, jeigu pakankamų įrodymų galima gauti kitais būdais;

__________________

__________________

42  2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22).

42  2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22).

Pakeitimas     35

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a)  daug trečiųjų šalių piliečių turi deramus įgūdžius ir kvalifikacijas, tačiau paprastai jie būna įgyti kitokiose darbo rinkose ir švietimo sistemose. Taigi valstybės narės ir darbdaviai turi skirti ypatingą dėmesį siekiui gerinti trečiųjų šalių piliečių anksčiau įgyto išsilavinimo, įgūdžių ir kvalifikacijų pripažinimo ir akreditavimo procedūras bei metodus;

 

 

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  teisės, kurias tarptautinės apsaugos gavėjas įgijo kaip ES mėlynosios kortelės turėtojas, neturėtų paveikti teisių, kurias atitinkamas asmuo turi pagal Direktyvą 2011/95/ES ir Ženevos konvenciją valstybėje narėje, kuri suteikė apsaugos statusą. Siekiant išvengti viena kitai prieštaraujančių taisyklių, toje valstybėje narėje neturėtų būti taikomos šios direktyvos nuostatos dėl vienodo požiūrio ir šeimos susijungimo. Asmenys, kurie yra tarptautinės apsaugos gavėjai vienoje valstybėje narėje ir ES mėlynosios kortelės turėtojai kitoje valstybėje narėje, turėtų turėti tas pačias teises, įskaitant vienodą požiūrį, kokias turi gyvenamosios vietos valstybės narės piliečiai ir kokias pastarojoje valstybėje narėje turi kiti ES mėlynosios kortelės turėtojai;

(35)  teisės, kurias tarptautinės apsaugos gavėjas įgijo kaip ES mėlynosios kortelės turėtojas, neturėtų paveikti teisių, kurias atitinkamas asmuo turi pagal Direktyvą 2011/95/ES ir Ženevos konvenciją valstybėje narėje, kuri suteikė apsaugos statusą. Toje valstybėje narėje turėtų būti taikomos palankesnės šios direktyvos nuostatos dėl vienodo požiūrio ir šeimos susijungimo. Asmenys, kurie yra tarptautinės apsaugos gavėjai valstybėje narėje ir kurie tampa ES mėlynosios kortelės turėtojais kitoje valstybėje narėje, turėtų turėti tas pačias teises, įskaitant vienodą požiūrį, kokias turi gyvenamosios vietos valstybės narės piliečiai, ir tokias šeimos susijungimo teises, kokias toje valstybėje narėje turi kiti ES mėlynosios kortelės turėtojai. Tarptautinės apsaugos prašytojai turėtų turėti tas pačias teises, įskaitant vienodą požiūrį, kokias turi gyvenamosios vietos valstybės narės piliečiai, ir tokias šeimos susijungimo teises, kokias toje valstybėje narėje turi kiti ES mėlynosios kortelės turėtojai – nesvarbu, kurioje valstybėje narėje jie yra pateikę tarptautinės apsaugos prašymą. Tarptautinės apsaugos gavėjo statusas neturėtų nukentėti dėl to, kad tas asmuo yra ir ES mėlynosios kortelės turėtojas, arba dėl to, kad ES mėlynoji kortelė baigia galioti;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  palankios sąlygos šeimos susijungimui ir sutuoktinių galimybei gauti darbą turėtų būti svarbiausias šios direktyvos, kuria siekiama lengvinti aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų pritraukimą, elementas. Kad šis tikslas būtų pasiektas, reikėtų numatyti specialias nuostatas, kuriomis leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2003/86/EB. Sąlygos, susijusios su integracija ar laukimo laikotarpiais, neturėtų būti taikomos prieš leidžiant susijungti šeimai, nes tikėtina, kad aukšto lygio įgūdžių turintys darbuotojai ir jų šeimos nariai turės palankias pradines sąlygas integruotis į priimančiąją bendruomenę. Siekiant palengvinti sklandų aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų atvykimą, leidimai gyventi šalyje jų šeimos nariams turėtų būti išduodami tuo pat metu kaip ir ES mėlynoji kortelė, jeigu yra įvykdomos atitinkamos sąlygos ir paraiškos pateikiamos vienu metu;

(36)  palankios sąlygos šeimos susijungimui ir sutuoktinių galimybei gauti darbą turėtų būti svarbiausias šios direktyvos, kuria siekiama lengvinti aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų pritraukimą, elementas. Kad šis tikslas būtų pasiektas, reikėtų numatyti specialias nuostatas, kuriomis leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2003/86/EB. Siekiant didinti ES mėlynosios kortelės patrauklumą, sąlygos, susijusios su integracija ar laukimo laikotarpiais, neturėtų būti taikomos prieš leidžiant susijungti šeimai atsižvelgiant į tai, kad atvykdamas ES mėlynosios kortelės turėtojas jau turi darbo sutartį ar įpareigojantį aukštos kvalifikacijos darbo pasiūlymą. Siekiant palengvinti sklandų aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų atvykimą, leidimai gyventi šalyje jų šeimos nariams turėtų būti išduodami tuo pat metu kaip ir ES mėlynoji kortelė, jeigu yra įvykdomos atitinkamos sąlygos ir paraiškos pateikiamos vienu metu;

Pakeitimas     38

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36a)  vadovaujantis Direktyva 2003/86/EB, valstybės narės turėtų būti raginamos užtikrinti, kad ES mėlynosios kortelės turėtojų šeimos nariams būtų suteiktas atskiras leidimas gyventi šalyje, nesusijęs su ES mėlynosios kortelės turėtojo leidimu gyventi šalyje, jei būtų susidurta su našlystės, skyrybų, gyvenimo skyrium arba pirmos eilės tiesiosios aukštutinės ar žemutinės linijos giminaičio mirties atveju;

Pakeitimas     39

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  norint pritraukti aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų ir paskatinti nuolatinį jų buvimą Sąjungoje ir kartu sudaryti sąlygas judumui Sąjungoje bei apykaitinei migracijai, reikėtų numatyti nuostatas, kuriomis būtų leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2003/109/EB43, kad ES mėlynosios kortelės turėtojams būtų lengviau įgyti ES ilgalaikio gyventojo statusą;

(37)  norint pritraukti aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų ir paskatinti nuolatinį jų buvimą Sąjungoje ir kartu sudaryti sąlygas judumui Sąjungoje bei apykaitinei migracijai, reikėtų numatyti nuostatas, kuriomis būtų leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2003/109/EB43, kad ES mėlynosios kortelės turėtojams ir jų šeimos nariams būtų lengviau įgyti ES ilgalaikio gyventojo statusą;

_________________

_________________

43  2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16, 2004 1 23, p. 44).

43  2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16, 2004 1 23, p. 44).

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  siekiant skatinti aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų judumą tarp Sąjungos ir jų kilmės šalių, turėtų būti numatytos nuostatos, kuriomis būtų leidžiama nukrypti nuo Direktyvos 2003/109/EB, kad būtų galima taikyti ilgesnius išvykimo iš valstybių narių teritorijos laikotarpius, nei numatyta šioje direktyvoje, po to, kai aukšto lygio įgūdžių turintys trečiosios šalies darbuotojai įgyja ES ilgalaikio gyventojo statusą;

Išbraukta.

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  reikėtų atsižvelgti į esamą teisinį netikrumą, susijusį su aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų komandiruotėmis, apibrėžiant šią sąvoką ir pateikiant veiklos, kuri visose valstybėse narėse bet kuriuo atveju turėtų būti laikoma verslo veikla, sąrašą. Antrajai valstybei narei neturėtų būti leidžiama reikalauti, kad ES mėlynosios kortelės turėtojai, kurie verčiasi verslo veikla, turėtų darbo leidimą ar kokį nors kitą leidimą nei pirmosios valstybės narės išduota ES mėlynoji kortelė. Jeigu ES mėlynąją kortelę išduoda valstybė narė, kuri taiko ne visą Šengeno acquis, šios kortelės turėtojas, remiantis ES mėlynąja kortele, turėtų turėti teisę atvykti į vieną ar kelias antrąsias valstybes nares ir pasilikti ten siekiant vykdyti verslo veiklą ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

(40)  reikėtų atsižvelgti į esamą teisinį netikrumą, susijusį su aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų komandiruotėmis, apibrėžiant šią sąvoką ir pateikiant veiklos, kuri visose valstybėse narėse bet kuriuo atveju turėtų būti laikoma verslo veikla, sąrašą. Antrajai valstybei narei neturėtų būti leidžiama reikalauti, kad ES mėlynosios kortelės turėtojai, kurie verčiasi verslo veikla, turėtų darbo leidimą ar kokį nors kitą leidimą nei pirmosios valstybės narės išduota ES mėlynoji kortelė. Jeigu ES mėlynąją kortelę išduoda valstybė narė, kuri taiko ne visą Šengeno acquis, šios kortelės turėtojas, remiantis ES mėlynąja kortele, turėtų turėti teisę atvykti į vieną ar kelias antrąsias valstybes nares ir pasilikti ten siekiant vykdyti verslo veiklą pagal šią direktyvą ir Reglamentą (ES) 2016/399 dėl Šengeno sienų kodekso1a;

 

_________________

 

1a 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  ES mėlynosios kortelės turėtojams turėtų būti leidžiama persikelti į antrąją valstybę narę supaprastintomis sąlygomis, jeigu jie, remdamiesi esama darbo sutartimi ar įpareigojančiu darbo pasiūlymu, ketina prašyti išduoti naują ES mėlynąją kortelę. Antrajai valstybei narei neturėtų būti leidžiama reikalauti, kad ES mėlynosios kortelės turėtojai turėtų kokį nors kitą leidimą nei pirmosios valstybės narės išduota ES mėlynoji kortelė. Kai tik jie per šioje direktyvoje nustatytą terminą pateikia paraišką išduoti ES mėlynąją kortelę, jiems turėtų būti leidžiama pradėti dirbti. Antrojoje valstybėje narėje ES mėlynosios kortelės išdavimo procedūra turėtų būti supaprastinta, palyginti su pirmosios ES mėlynosios kortelės išdavimo procedūra. Kadangi persikeliantis ES mėlynosios kortelės turėtojas vienoje valstybėje narėje kurį laiką jau vykdė aukšto lygio įgūdžių reikalaujančią veiklą, antrajai valstybei narei nereikėtų dar kartą tikrinti visų tų pačių duomenų. Tačiau judumas ir toliau turėtų būti grindžiamas paklausa, todėl antrojoje valstybėje narėje visuomet reikėtų reikalauti darbo sutarties, o darbo užmokestis turėtų atitikti tos antrojoje valstybės narės pagal šią direktyvą nustatytą ribą;

(41)  ES mėlynosios kortelės turėtojams ir jų šeimos nariams turėtų būti leidžiama persikelti į antrąją valstybę narę su savo ES mėlynąja kortele, tačiau jie turi pranešti antrajai valstybei narei apie tai, kad keliasi į tą antrąją valstybę narę siekdami dirbti pagal ES mėlynosios kortelės sistemą. Antrajai valstybei narei neturėtų būti leidžiama reikalauti, kad ES mėlynosios kortelės turėtojai turėtų kokį nors kitą leidimą nei pirmosios valstybės narės išduota ES mėlynoji kortelė. Kai ES mėlynosios kortelės turėtojas pateikia savo pranešimą per šioje direktyvoje nustatytą terminą, jam turėtų būti leidžiama pradėti dirbti. Antroji valstybė narė turėtų išsaugoti teisę pareikšti prieštaravimą dėl judėjimo, tačiau turėtų būti taikoma supaprastinta procedūra. Kadangi persikeliantis ES mėlynosios kortelės turėtojas vienoje valstybėje narėje kurį laiką jau vykdė aukšto lygio įgūdžių reikalaujančią veiklą, antrajai valstybei narei nereikėtų dar kartą tikrinti visų tų pačių duomenų. Tačiau antrojoje valstybėje narėje visuomet reikėtų reikalauti darbo sutarties, turėtų būti laikomasi visų galiojančiais įstatymais, kolektyvinėmis sutartimis ar praktika atitinkamoje profesinėje srityje numatytų sąlygų arba darbo užmokestis turėtų atitikti tos antrojoje valstybės narės pagal šią direktyvą nustatytą ribą;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  nors šioje direktyvoje nustatytos tam tikros specialios su atvykimu į antrąją valstybę narę ir pasilikimu joje siekiant vykdyti verslo veiklą ir su vykimu į antrąją valstybę narę prašyti jos teritorijoje išduoti naują ES mėlynąją kortelę susijusios taisyklės, taip pat taikomos visos kitos atitinkamose Šengeno acquis nuostatose įtvirtintos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas asmenų judėjimas per sienas;

(42)  nors šioje direktyvoje nustatytos tam tikros specialios su atvykimu į antrąją valstybę narę ir pasilikimu joje siekiant vykdyti verslo veiklą ir su vykimu į antrąją valstybę narę gyventi ir dirbti jos teritorijoje pagal ES mėlynosios kortelės sistemą susijusios taisyklės, taip pat taikomos visos kitos atitinkamose Šengeno acquis nuostatose įtvirtintos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas asmenų judėjimas per sienas;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  jeigu ES mėlynąją kortelę išduoda valstybė narė, kuri taiko ne visą Šengeno acquis, ir ES mėlynosios kortelės turėtojas šioje direktyvoje numatytais persikėlimo atvejais kerta išorės sieną, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/39944, valstybė narė turėtų turėti teisę reikalauti įrodymų, kad ES mėlynosios kortelės turėtojas atvyksta į jos teritoriją siekdamas vykdyti verslo veiklą arba norėdamas prašyti išduoti naują ES mėlynąją kortelę pagal darbo sutartį arba įpareigojantį darbo pasiūlymą. Jeigu persikeliama siekiant vykdyti verslo veiklą, toji valstybė narė turėtų galėti reikalauti veiklos tikslo ir pasilikimo įrodymų, pavyzdžiui, kvietimų, atvykimo bilietų arba dokumentų, kuriuose apibūdinama bendrovės verslo veikla ir ES mėlynosios kortelės turėtojo užimamos pareigos bendrovėje;

(43)  jeigu ES mėlynąją kortelę išduoda valstybė narė, kuri taiko ne visą Šengeno acquis, ir ES mėlynosios kortelės turėtojas šioje direktyvoje numatytais persikėlimo atvejais kerta išorės sieną, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/399, valstybė narė turėtų turėti teisę reikalauti įrodymų, kad ES mėlynosios kortelės turėtojas atvyksta į jos teritoriją siekdamas vykdyti verslo veiklą arba norėdamas ten gyventi ir dirbti pagal ES mėlynosios kortelės sistemą;

__________________

 

44  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).

 

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  jeigu ES mėlynosios kortelės turėtojas vyksta į antrąją valstybę narę siekdamas prašyti išduoti ES mėlynąją kortelę ir yra lydimas šeimos narių, ši valstybė narė turėtų galėti reikalauti jų teisėto gyvenimo pirmojoje valstybėje narėje įrodymų. Be to, išorės sienos kirtimo atveju, kaip tai suprantama pagal Reglamentą (ES) 2016/399, valstybės narės, kurios taiko visą Šengeno acquis, turėtų patikrinti duomenis Šengeno informacinėje sistemoje ir neleisti atvykti asmenims, dėl kurių sistemoje pateiktas įspėjimas dėl neleidimo atvykti ar pasilikti, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1987/200645, arba pareikšti prieštaravimą dėl tokių asmenų judėjimo;

(44)  jeigu ES mėlynosios kortelės turėtojas vyksta į antrąją valstybę narę siekdamas prašyti išduoti ES mėlynąją kortelę ir yra lydimas šeimos narių, ši valstybė narė turėtų galėti reikalauti šeimos narių pateikti savo leidimus gyventi, išduotus pirmojoje valstybėje narėje. Išorės sienos kirtimo atveju, kaip tai suprantama pagal Reglamentą (ES) 2016/399, valstybės narės, kurios taiko visą Šengeno acquis, turėtų patikrinti duomenis Šengeno informacinėje sistemoje ir neleisti atvykti asmenims, dėl kurių sistemoje pateiktas įspėjimas dėl neleidimo atvykti ar pasilikti, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1987/200645, arba pareikšti prieštaravimą dėl tokių asmenų judėjimo;

__________________

__________________

45  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 381, 2006 12 28, p. 4).

45  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 381, 2006 12 28, p. 4).

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  tarptautinės apsaugos gavėjų gyvenimo valstybėse narėse tikslais būtina užtikrinti, kad kitos valstybės narės nei ta, kuri suteikė tarptautinę apsaugą, būtų informuotos apie atitinkamų asmenų apsaugos aplinkybes, kad valstybės narės galėtų vykdyti su negrąžinimo principu susijusias prievoles;

(45)  tarptautinės apsaugos gavėjų ar atitinkamos kategorijos tarptautinės apsaugos prašytojų gyvenimo valstybėse narėse tikslais būtina užtikrinti, kad kitos valstybės narės nei ta, kuri suteikė tarptautinę apsaugą, ar ta, kuri atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymą, būtų informuotos apie atitinkamų asmenų apsaugos ar prašymo pateikimo aplinkybes, kad valstybės narės galėtų vykdyti su negrąžinimo principu susijusias prievoles;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(46a)  jei valstybė narė ketina išsiųsti ES mėlynąją kortelę toje valstybėje narėje gavusį asmenį, kuris yra pateikęs tarptautinės apsaugos prašymą kitoje valstybėje narėje, ta kita valstybė narė turi pareigą laikytis negrąžinimo principo;

Pakeitimas     48

Pasiūlymas dėl direktyvos

48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48a)  kaip dalį savo vaidmens, apimančio šios direktyvos įgyvendinimo stebėseną, Komisija turėtų vertinti panašių sistemų pritaikomumą darbo jėgos migracijai į kitus užimtumo sektorius, ypač tuos, kuriuose mokamas nedidelis ir vidutinio dydžio atlyginimas. Sąjunga turėtų svarstyti papildomų Sąjungos masto priėmimo sistemų galimybes, siekiant pritraukti ir išlaikyti darbuotojus, kurie nepriskiriami turintiems aukšto lygio įgūdžių, bei užtikrinti įvardytus darbo rinkos poreikius valstybėse narėse;

Pakeitimas     49

Pasiūlymas dėl direktyvos

48 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48b)  siekiant garantuoti tinkamą šios direktyvos – ypač nuostatų, susijusių su teisėmis ir darbo sąlygomis – vykdymą, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų taikomi tinkami direktyvos stebėsenos mechanizmai;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  kuris turi reikiamą kompetenciją, kurią įrodo aukšta profesinė kvalifikacija;

–  kuris turi reikiamas kvalifikacijas ar įgūdžius, patvirtintus aukštojo mokslo kvalifikacijų įrodymu arba aukšto lygio profesiniais įgūdžiais;

Pakeitimas     51

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  ES mėlynoji kortelė – leidimo gyventi šalyje dokumentas su įrašu „ES mėlynoji kortelė“, suteikiantis jos turėtojui teisę apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pagal šioje direktyvoje nustatytas sąlygas;

c)  ES mėlynoji kortelė – leidimo gyventi šalyje dokumentas su įrašu „ES mėlynoji kortelė“, suteikiantis jos turėtojui ir, vadovaujantis Direktyva 2003/86/EB, jo šeimos nariams teisę apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pagal šioje direktyvoje nustatytas sąlygas;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  aukšta profesinė kvalifikacija – kvalifikacija, kurią patvirtina aukštojo mokslo kvalifikacijų įrodymas arba aukšto lygio profesiniai įgūdžiai;

Išbraukta.

Pakeitimas     53

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  aukštojo mokslo kvalifikacija – diplomas, pažymėjimas ar kitas formalios kvalifikacijos įrodymas, kurį išdavė kompetentinga institucija ir kuriuo patvirtinama, kad sėkmingai baigta aukštojo mokslo ar lygiavertė tretinio mokslo programa, t. y. kursai, organizuojami švietimo įstaigos, kurią valstybė, kurioje ji yra, yra pripažinusi aukštojo mokslo įstaiga ar lygiaverte tretinio lavinimo institucija, jeigu studijos šiai kvalifikacijai įgyti truko ne trumpiau kaip trejus metus ir atitinka bent 2011 m. ISCED 6 lygį arba EKS 6 lygį pagal nacionalinę teisę;

h)  aukštojo mokslo kvalifikacija – diplomas, pažymėjimas ar kitas formalią kvalifikaciją patvirtinantis įrodymas, kurį išdavė kompetentinga institucija ir kuriuo patvirtinama, kad sėkmingai baigta aukštojo mokslo ar lygiavertė tretinio mokslo programa, t. y. kursai, organizuojami švietimo įstaigos, kurią valstybė, kurioje ji yra, yra pripažinusi aukštojo mokslo įstaiga ar lygiaverte tretinio lavinimo institucija, jeigu studijos šiai kvalifikacijai įgyti truko ne trumpiau kaip penkerius metus ir atitinka bent 2011 m. ISCED 6 lygį arba EKS 6 lygį pagal nacionalinę teisę;

Pakeitimas     54

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  profesinė patirtis – faktinis ir teisėtas atitinkamos profesinės veiklos vykdymas;

j)  profesinė patirtis – faktinis ir dokumentais patvirtintas atitinkamos profesinės veiklos vykdymas;

Pakeitimas     55

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dali pastraipos l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  verslo veikla – laikina veikla, susijusi su darbdavio verslo interesais, pavyzdžiui, dalyvavimas vidaus ir išorės verslo susitikimuose, konferencijose ir seminaruose, derybose dėl verslo sandorių, pardavimo arba rinkodaros veikla, vidaus arba klientų audito vykdymas, verslo galimybių tyrimas arba dalyvavimas mokymuose ir mokymasis;

l)  verslo veikla – laikina veikla, susijusi su darbdavio verslo interesais, pavyzdžiui, dalyvavimas vidaus ir išorės verslo susitikimuose, konferencijose ir seminaruose, derybose dėl verslo sandorių ir pardavimo arba rinkodaros veikla;

Pakeitimas     56

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  tarptautinė apsauga – kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio a punkte.

m)  tarptautinė apsauga – kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio a punkte ir, kai taikoma, kaip apibrėžta nacionalinės teisės aktuose.

Pakeitimas     57

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ma)  grėsmė visuomenės sveikatai – bet kuri potencialiai epideminė liga, apibrėžta Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinėse sveikatos taisyklėse, ir kitos infekcinės ligos arba užkrečiamos parazitinės ligos, jeigu jų atžvilgiu galioja nuostatos dėl apsaugos, taikomos valstybių narių piliečiams.

Pakeitimas     58

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1.  Ši direktyva taikoma trečiųjų šalių piliečiams, kurie kreipiasi dėl priėmimo į valstybės narės teritoriją arba buvo priimti į ją siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą.

1.  Ši direktyva taikoma trečiųjų šalių piliečiams, kurie kreipiasi dėl priėmimo į valstybės narės teritoriją arba buvo priimti į ją siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą. Direktyva taip pat taikoma trečiųjų šalių piliečiams, kurie jau turi leidimą gyventi valstybėje narėje, išduotą remiantis Direktyva (ES) 2016/801.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kurie prašo tarptautinės apsaugos ir laukia sprendimo dėl statuso arba kuriems valstybėje narėje pagal Tarybos direktyvą 2001/55/EB47 suteikta laikinoji apsauga;

a)  kurie prašo tarptautinės apsaugos ir laukia sprendimo dėl savo statuso arba kuriems valstybėje narėje pagal Tarybos direktyvą 2001/55/EB47 suteikta laikinoji apsauga ir kurie neturi teisės patekti į darbo rinką, kol laukia šio sprendimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/33/ES 15 straipsnį47a;

__________________

__________________

47  2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant masiniam srautui, ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius pusiausvyrą (OL L 212, 2001 8 7, p. 12).

47  2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant masiniam srautui, ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius pusiausvyrą (OL L 212, 2001 8 7, p. 12).

 

47a  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (OL L 180, 2013 6 29, p. 96).

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kurie siekia apsaugos pagal valstybės narės nacionalinę teisę, tarptautinius įsipareigojimus arba praktiką ir laukia sprendimo dėl savo statuso arba kuriems apsauga taikoma pagal valstybės narės nacionalinę teisę, tarptautinius įsipareigojimus ar praktiką;

b)  kurie siekia apsaugos pagal valstybės narės nacionalinę teisę, tarptautinius įsipareigojimus arba praktiką ir laukia sprendimo dėl savo statuso arba kuriems apsauga taikoma pagal valstybės narės nacionalinę teisę, tarptautinius įsipareigojimus ar praktiką ir kurie neturi teisės patekti į tos valstybės narės darbo rinką pagal atitinkamą nacionalinę teisę;

Pakeitimas     61

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kurie kreipiasi dėl leidimo apsigyventi valstybėje narėje kaip tyrėjai, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2016/801, kad galėtų vykdyti mokslinių tyrimų projektą;

Išbraukta.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  kurie priimti į valstybės narės teritoriją kaip sezoniniai darbuotojai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/36/ES49;

Išbraukta.

__________________

 

49 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/36/ES dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų (OL L 94, 2014 3 28, p. 375).

 

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šia direktyva nedaromas poveikis jokiam Sąjungos ir jos valstybių narių arba valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių susitarimui, kuriame išvardijamos profesijos, kurioms ši direktyva netaikoma, siekiant užtikrinti etišką įdarbinimą sektoriuose, kuriuose trūksta darbuotojų, apsaugant žmogiškuosius išteklius tokius susitarimus pasirašiusiose besivystančiose šalyse.

Išbraukta.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Trečiosios šalies pilietis, prašantis išduoti ES mėlynąją kortelę:

1.  Kalbant apie trečiosios šalies piliečio priėmimą pagal šią direktyvą, prašytojas:

Pakeitimas     65

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pateikia galiojančią darbo sutartį arba, kaip numatyta nacionalinėje teisėje, įpareigojantį pasiūlymą atitinkamoje valstybėje narėje ne trumpesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą;

a)  pateikia galiojančią darbo sutartį arba, kaip numatyta nacionalinėje teisėje, įpareigojantį pasiūlymą atitinkamoje valstybėje narėje ne trumpesnį kaip devynių mėnesių laikotarpį dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  dėl nereglamentuojamų profesijų: pateikia įrodymą, patvirtinantį aukštą profesinę kvalifikaciją;

c)  dėl nereglamentuojamų profesijų: pateikia raštišką įrodymą, patvirtinantį aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukšto lygio profesinius įgūdžius;

Pakeitimas     67

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pateikia galiojantį kelionės dokumentą, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje, ir, jei reikia, prašymą išduoti vizą arba galiojančią vizą, arba, kai taikoma, galiojantį leidimą gyventi šalyje, arba galiojančią ilgalaikę vizą;

d)  pateikia galiojantį kelionės dokumentą, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje, ir, jei reikia, prašymą išduoti vizą arba galiojančią vizą arba, kai taikoma, galiojantį leidimą gyventi šalyje, arba galiojančią ilgalaikę vizą, arba įrodymą, kad svarstomas tarptautinės apsaugos prašymas arba prašymas dėl apsaugos pagal nacionalinę teisę;

Pakeitimas     68

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Be 1 dalyje nustatytų sąlygų, metinis bruto darbo užmokestis, gaunamas pagal darbo sutartyje arba įpareigojančiame darbo pasiūlyme nurodytą mėnesinį arba metinį darbo užmokestį, negali būti mažesnis nei darbo užmokesčio riba, kurią šiuo tikslu yra nustačiusios ir paskelbusios valstybės narės. Valstybių narių nustatyta darbo užmokesčio riba turi bent 1,0 karto, tačiau ne daugiau kaip 1,4 karto viršyti vidutinį metinį bruto darbo užmokestį atitinkamoje valstybėje narėje.

Išbraukta.

Pakeitimas     69

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Neskaitant 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų, perkeldamos šią direktyvą į nacionalinę teisę valstybės narės, susitarusios su socialiniais partneriais, nustato darbo užmokesčio ribą. Tokiu atveju darbo sutartyje nurodytas mėnesinis arba metinis darbo užmokestis neturi būti mažesnis negu darbo užmokesčio riba, kurią valstybė narė yra nustačiusi ir paskelbusi šiuo tikslu, ir negu atlyginimas, kuris taikomas ar būtų taikomas panašiam to paties sektoriaus darbuotojui, remiantis atitinkamoje valstybėje narėje taikomais teisės aktais, kolektyvinėmis sutartimis ir praktika. Bet kuriuo atveju, ši darbo užmokesčio riba turėtų bent 1,0 karto, tačiau ne daugiau kaip 1,4 karto viršyti vidutinį metinį bruto darbo užmokestį atitinkamoje valstybėje narėje.

 

Valstybės narės, susitarusios su socialiniais partneriais, gali priimti sprendimą nenustatyti darbo užmokesčio ribos tam tikrose profesinėse srityse, jei sutariama, kad tokia riba nereikalinga. Taip galėtų būti atvejais, kai atlyginimai konkrečioje profesinėje srityje reglamentuojami kolektyvine sutartimi.

Pakeitimas     70

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nukrypstant nuo 2 dalies, darbo užmokesčio riba profesijoms, dėl kurių esama ypač didelė darbuotojų iš trečiųjų šalių paklausa ir kurios priskiriamos ISCO 1 ir 2 svarbiausioms grupėms, yra 80 proc. pagal šio straipsnio 2 dalį atitinkamos valstybės narės nustatytos darbo užmokesčio ribos.

Išbraukta.

Pakeitimas     71

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nukrypstant nuo 2 dalies, kalbant apie trečiųjų šalių piliečius, kurie ne anksčiau nei prieš trejus metus iki ES mėlynosios kortelės paraiškos padavimo įgijo aukštojo mokslo kvalifikaciją, darbo užmokesčio riba yra 80 proc. pagal šio straipsnio 2 dalį atitinkamos valstybės narės nustatytos darbo užmokesčio ribos. Trejų metų laikotarpis taikomas pakartotinai po kiekvieno aukštojo mokslo kvalifikacijos lygio.

Išbraukta.

Šios dalies pirmojoje pastraipoje nurodyta darbo užmokesčio riba taikoma visais atvejais, kai per šį trejų metų laikotarpį pateikiama paraiška išduoti pirmąją ES mėlynąją kortelę arba pratęsti jos galiojimą. Jeigu per trejų metų laikotarpį išduotos ES mėlynosios kortelės galiojimas pratęsiamas pasibaigus trejų metų laikotarpiui, taikoma šio straipsnio 2 dalyje nurodyta darbo užmokesčio riba. Tačiau jeigu pirmoji ES mėlynoji kortelė, išduota per trejų metų laikotarpį, buvo išduota trumpesniam nei 24 mėnesių laikotarpiui, jos galiojimą pratęsiant pirmą kartą taikoma mažesnė šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta darbo užmokesčio riba.

 

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.   Valstybės narės lengvina dokumentų, kuriais pagal 1 dalies c punktą patvirtinama atitinkama aukšta profesinė kvalifikacija, patvirtinimą ir pripažinimą.

6.  Valstybės narės lengvina greitą dokumentų, kuriais pagal 1 dalies c punktą patvirtinama atitinkama aukštojo mokslo kvalifikacija ir aukšto lygio profesiniai įgūdžiai, patvirtinimą ir pripažinimą.

Pakeitimas     73

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės parengia mechanizmus ir tvarką aukšto lygio profesiniams įgūdžiams, apibrėžtiems 2 straipsnio i punkte, įvertinti ir profesinei patirčiai, apibrėžtai 2 straipsnio j punkte, patvirtinti. Rengdamos tokius mechanizmus ir tvarką, valstybės narės tariasi su socialiniais partneriais.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės atmeta trečiųjų šalių piliečių, kurie laikomi keliančiais grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai, paraiškas.

Išbraukta.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Valstybės narės gali reikalauti, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis nurodytų savo adresą jų teritorijoje.

Išbraukta.

Jei pagal valstybės narės nacionalinę teisę paraiškos padavimo metu reikalaujama nurodyti adresą, o atitinkamas trečiosios šalies pilietis savo būsimo adreso dar nežino, valstybės narės priima laikiną adresą. Tokiu atveju savo nuolatinį adresą trečiosios šalies pilietis nurodo vėliausiai tuo metu, kai pagal 8 straipsnį išduodama ES mėlynoji kortelė.

 

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės atmeta ES mėlynosios kortelės paraišką bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų:

1.  Valstybės narės atmeta ES mėlynosios kortelės paraišką, jeigu:

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pareiškėjas netenkina 5 straipsnyje nurodytų sąlygų;

a)  pareiškėjas netenkina 5 straipsnyje nurodytų kriterijų arba

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pateikti dokumentai gauti apgaule, yra suklastoti arba padirbti.

b)  laikoma, kad trečiosios šalies pilietis kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu valstybės narės darbo rinkoje įvyksta didelių sutrikimų (pavyzdžiui, atsiranda aukštas tam tikros profesijos ar tam tikro sektoriaus darbuotojų nedarbo lygis), kurie gali pasireikšti tik tam tikroje jos teritorijos dalyje, valstybės narės gali patikrinti, ar konkrečios laisvos darbo vietos negalėtų užimti tos valstybės narės ar Sąjungos darbuotojai, trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys toje valstybėje narėje ir jau esantys jos darbo rinkos dalimi pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę, arba ES ilgalaikiai gyventojai, norintys persikelti į šią valstybę narę ir dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą pagal Direktyvos 2003/109/EB III skyrių.

Išbraukta.

Atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie savo ketinimą atlikti tokią su konkrečia profesija ar konkrečiu sektoriumi susijusią patikrą, kurią ji gali apriboti konkrečioje jos teritorijos dalyje susidariusia padėtimi, dėl per kitus 12 mėnesių iš trečiųjų šalių atvykstančių trečiųjų šalių piliečių ir pateikia Komisijai visas svarbias priežastis, kuriomis toks sprendimas yra grindžiamas. Kiekvieną kartą pratęsdama šį laikotarpį 12 mėnesių, atitinkama valstybė narė siunčia naują pagrįstą pranešimą.

 

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali atmesti ES mėlynosios kortelės paraišką, jeigu:

3.  Valstybės narės gali atmesti ES mėlynosios kortelės paraišką:

Pakeitimas     81

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  darbdavys neįvykdė savo teisinių prievolių socialinės apsaugos, mokesčių, darbo teisių ar darbo sąlygų srityse;

a)  penkerių metų laikotarpiu iki paraiškos datos darbdavys ne kartą nevykdė savo teisinių prievolių socialinės apsaugos, mokesčių, darbo teisių ar darbo sąlygų srityse;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pagal nacionalinius nemokumo įstatymus darbdavio verslas yra likviduojamas ar buvo likviduotas arba jeigu nevykdoma jokia ekonominė veikla, arba

b)  jeigu pagal nacionalinius nemokumo įstatymus darbdavio verslas yra likviduojamas ar buvo likviduotas arba jeigu nevykdoma jokia ekonominė veikla,

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  darbdavys yra nubaustas už neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/52/EB51 9 straipsnį arba už nedeklaruojamą ar neteisėtą darbą pagal nacionalinę teisę.

c)  jeigu darbdavys yra nubaustas už neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/52/EB51 9 straipsnį arba už nedeklaruojamą ar neteisėtą darbą pagal nacionalinę teisę.

__________________

__________________

51  2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 168, 2009 6 30, p. 24).

51  2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 168, 2009 6 30, p. 24).

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  jeigu, žinant trečiosios šalies piliečiui, priėmimo tikslais pagal 5 straipsnį pateikti dokumentai buvo gauti apgaule arba buvo suklastoti arba padirbti, arba

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  kad užtikrintų etišką įdarbinimą sektoriuose, kuriuose kilmės šalyse trūksta kvalifikuotų darbuotojų.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  jeigu valstybėse narėse atsiranda aukštas tam tikros profesijos ar tam tikro sektoriaus darbuotojų nedarbo lygis, kuris gali pasireikšti tik tam tikroje jų teritorijos dalyje, ir jeigu valstybės narės patikrino, ar konkrečią laisvą darbo vietą galėtų užimti tos valstybės narės ar Sąjungos darbuotojai, trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys toje valstybėje narėje ir jau esantys jos darbo rinkos dalimi pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę, arba ES ilgalaikiai gyventojai, norintys persikelti į šią valstybę narę ir dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą pagal Direktyvos 2003/109/EB III skyrių.

 

Atitinkama valstybė narė bent prieš mėnesį praneša Komisijai apie savo ketinimą atlikti tokią su konkrečia profesija ar konkrečiu sektoriumi susijusią patikrą, kurią ji gali apriboti konkrečioje jos teritorijos dalyje susidariusia padėtimi, dėl per kitus šešis mėnesius iš trečiųjų šalių atvykstančių trečiųjų šalių piliečių ir pateikia Komisijai visas svarbias priežastis, kuriomis toks sprendimas yra grindžiamas. Valstybės narės, vertindamos aplinkybes, susijusias su vidaus darbo rinka, turėtų į šį vertinimą įtraukti socialinius partnerius. Kiekvieną kartą pratęsdama šį laikotarpį 6 mėnesiams, atitinkama valstybė narė siunčia naują pagrįstą pranešimą.

Pakeitimas     87

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės, kai tinkama, konsultuodamosi su socialiniais partneriais, sudaro užimtumo sektorių, kuriuose trūksta aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų, sąrašą. Apie šį sąrašą pranešama Komisijai. Valstybės narės gali iš dalies pakeisti tokius sąrašus, prireikus pasikonsultavusios su socialiniais partneriais.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės gali atmesti ES mėlynosios kortelės paraišką, kad užtikrintų etišką įdarbinimą sektoriuose, kuriuose kilmės šalyse trūksta kvalifikuotų darbuotojų.

Išbraukta.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nedarant poveikio 1 daliai, priimant kiekvieną sprendimą atmesti paraišką atsižvelgiama į konkrečias atvejo aplinkybes ir laikomasi proporcingumo principo.

5.  Visuose sprendimuose neleisti atvykti, priimamuose remiantis 3 dalimi, atsižvelgiama į konkrečias atvejo aplinkybes ir jie visi yra proporcingi.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ES mėlynosios kortelės panaikinimas arba jos galiojimo nepratęsimas

ES mėlynosios kortelės panaikinimas

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės panaikina ES mėlynąją kortelę arba atsisako pratęsti jos galiojimą, jeigu:

1.  Valstybės narės panaikina ES mėlynąją kortelę arba atsisako pratęsti jos galiojimą, jeigu trečiosios šalies pilietis nebeturi galiojančios aukšto lygio įgūdžių reikalaujančio darbo sutarties ar pagal 5 straipsnio 1 dalies b ir c punktus reikalaujamos kvalifikacijos arba, kai taikoma, jo darbo užmokestis nebeatitinka 5 straipsnyje nurodyto darbo užmokesčio lygio ar ribos, nedarant poveikio atvejui, kai trečiosios šalies pilietis yra bedarbis.

a)  ES mėlynoji kortelė arba pateikti dokumentai gauti apgaule, yra suklastoti ar padirbti;

 

b)  trečiosios šalies pilietis nebeturi galiojančios aukšto lygio įgūdžių reikalaujančio darbo sutarties ar pagal 5 straipsnio 1 dalies b ir c punktus reikalaujamos kvalifikacijos arba, kai taikoma, jo darbo užmokestis nebeatitinka 5 straipsnio 2, 4 ar 5 dalyse nurodytos darbo užmokesčio ribos, nedarant poveikio 14 straipsniui.

 

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės pagal šią direktyvą išduotą ES mėlynąją kortelę gali panaikinti arba atsisakyti pratęsti jos galiojimą bet kuriuo iš šių atvejų:

Valstybės narės pagal šią direktyvą išduotą ES mėlynąją kortelę gali panaikinti:

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai taikoma, jeigu darbdavys neįvykdė savo teisinių prievolių socialinės apsaugos, mokesčių, darbo teisių ar darbo sąlygų srityse;

Išbraukta.

Pakeitimas     94

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  jeigu trečiosios šalies pilietis nepranešė apie pasikeitimus, nurodytus 13 straipsnio 1 dalyje, kai taikoma, ir 14 straipsnio 3 dalyje;

d)  jeigu trečiosios šalies pilietis nepranešė apie pasikeitimus, nurodytus 13 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  jeigu trečiosios šalies pilietis nebeturi galiojančio kelionės dokumento;

e)  jeigu trečiosios šalies pilietis nebeturi galiojančio kelionės dokumento, su sąlyga, kad valstybė narė, prieš panaikindama mėlynąją kortelę, atitinkamam trečiosios šalies piliečiui nustatė pagrįstą terminą, per kurį jis turėjo gauti ir pateikti galiojantį kelionės dokumentą.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  jeigu trečiosios šalies pilietis netenkina judumo sąlygų pagal šį skyrių arba piktnaudžiaudamas pakartotinai naudojasi šio skyriaus judumo nuostatomis.

f)  jeigu trečiosios šalies pilietis netenkina judumo sąlygų pagal šį skyrių;

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  jeigu trečiųjų šalių piliečiai neturėjo darbo ilgesnį kaip šešių mėnesių iš eilės laikotarpį, išskyrus kai nedarbas yra dėl ligos arba negalios, arba

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  jeigu, žinant trečiosios šalies piliečiui, priėmimo tikslais pagal 5 straipsnį pateikta ES mėlynoji kortelė ar dokumentai buvo gauti apgaule arba buvo suklastoti arba padirbti.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu ES mėlynoji kortelė panaikinama arba jos galiojimas nepratęsiamas remiantis šio straipsnio 2 dalies e punktu, valstybės narės, prieš panaikindamos ES mėlynąją kortelę ar atsisakydamos atnaujinti jos galiojimą, atitinkamam trečiosios šalies piliečiui nustato pagrįstą terminą, per kurį jis turi gauti ir pateikti galiojantį kelionės dokumentą.

Išbraukta.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Informacijos trūkumas pagal 13 straipsnio 1 dalį arba 14 straipsnio 3 dalį nelaikomas pakankama priežastimi panaikinti ES mėlynąją kortelę arba nepratęsti jos galiojimo, jei kortelės turėtojas įrodo, kad informacija nepasiekė kompetentingų institucijų dėl nuo jo valios nepriklausančios priežasties.

3.  Informacijos trūkumas pagal 13 straipsnio 1 dalį nelaikomas pakankama priežastimi panaikinti ES mėlynąją kortelę arba nepratęsti jos galiojimo, jei kortelės turėtojas įrodo, kad informacija nepasiekė kompetentingų institucijų dėl nuo jo valios nepriklausančios priežasties.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nedarant poveikio 1 daliai, priimant kiekvieną sprendimą panaikinti ES mėlynąją kortelę arba atsisakyti pratęsti jos galiojimą atsižvelgiama į konkrečias atvejo aplinkybes ir laikomasi proporcingumo principo.

4.  Nedarant poveikio 1 daliai, priimant kiekvieną sprendimą panaikinti ES mėlynąją kortelę pagal 2 dalį atsižvelgiama į konkrečias atvejo aplinkybes ir užtikrinamas proporcingumas.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

ES mėlynosios kortelės galiojimo nepratęsimas

 

1.  Kai ES mėlynosios kortelės turėtojas arba jo darbdavys kreipiasi dėl ES mėlynosios kortelės galiojimo pratęsimo, valstybės narės atsisako jį pratęsti, jeigu:

 

a)  manoma, kad trečiosios šalies pilietis kelia grėsmę viešajai politikai, visuomenės saugumui arba visuomenės sveikatai;

 

b)  trečiosios šalies pilietis nebeturi galiojančios aukšto lygio įgūdžių reikalaujančio darbo sutarties ar pagal 5 straipsnio 1 dalies b ir c punktus reikalaujamos kvalifikacijos arba, kai taikoma, jo darbo užmokestis nebeatitinka 5 straipsnyje nurodytos darbo užmokesčio lygio ar ribos.

 

2.  Kai ES mėlynosios kortelės turėtojas arba jo darbdavys kreipiasi dėl ES mėlynosios kortelės galiojimo pratęsimo, valstybės narės atsisako jį pratęsti, jeigu:

 

a)  žinant trečiosios šalies piliečiui, priėmimo tikslais pagal 5 straipsnį pateikta ES mėlynoji kortelė ar dokumentai buvo gauti apgaule arba buvo suklastoti arba padirbti;

 

b)  darbdavys ne kartą nevykdė savo teisinių prievolių, susijusių su socialine apsauga, apmokestinimu, darbo teisėmis ar darbo sąlygomis, ir per deramą laikotarpį neištaisė padėties;

 

c)  trečiosios šalies pilietis neturėjo darbo ilgesnį kaip šešių mėnesių iš eilės laikotarpį;

 

d)  trečiosios šalies pilietis nebeturi galiojančio kelionės dokumento, su sąlyga, kad valstybė narė prieš atsisakydama pratęsti mėlynosios kortelės galiojimą, atitinkamam trečiosios šalies piliečiui nustatė pagrįstą terminą, per kurį jis turėjo gauti ir pateikti galiojantį kelionės dokumentą, arba

 

e)  trečiosios šalies pilietis, kuriam anksčiau buvo suteikta mėlynoji kortelė, netenkina judumo sąlygų pagal V skyrių.

 

Visuose sprendimuose atsisakyti pratęsti mėlynosios kortelės galiojimą, priimamuose remiantis šia dalimi, atsižvelgiama į konkrečias atvejo aplinkybes ir jie visi yra proporcingi.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės nustato standartinį ES mėlynosios kortelės galiojimo laikotarpį, kuris turi būti bent 24 mėnesiai. Jei darbo sutartis sudaryta trumpesniam laikotarpiui, ES mėlynoji kortelė išduodama bent darbo sutarties laikotarpiui ir dar trims mėnesiams. Jeigu ES mėlynoji kortelė pratęsiama, jos galiojimo laikotarpis bet kuriuo atveju turi būti bent 24 mėnesiai.

2.  Valstybės narės nustato standartinį ES mėlynosios kortelės galiojimo laikotarpį, kuris turi būti bent 36 mėnesiai. Jei darbo sutartis sudaryta trumpesniam laikotarpiui, ES mėlynoji kortelė išduodama bent darbo sutarties laikotarpiui ir dar trims mėnesiams. Jeigu ES mėlynoji kortelė pratęsiama, jos galiojimo laikotarpis bet kuriuo atveju turi būti bent 36 mėnesiai.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Jeigu valstybė narė išduoda ES mėlynąją kortelę trečiosios šalies piliečiui, kuriam ji suteikė tarptautinę apsaugą, ji šio trečiosios šalies piliečio ES mėlynosios kortelės skiltyje „Pastabos“ įrašo tokią pastabą: „Tarptautinės apsaugos prašytojas [valstybės narės pavadinimas] nuo [tarptautinės apsaugos prašymo pateikimo data].“

 

Jeigu mėlynosios kortelės turėtojas nuspręstų atsiimti savo paraišką dėl tarptautinės apsaugos po to, kai gautų ES mėlynąją kortelę, naujoji ES mėlynoji kortelė būtų išduota be šios pastabos.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Jeigu valstybė narė išduoda ES mėlynąją kortelę trečiosios šalies piliečiui, kuriam tarptautinę apsaugą suteikė kita valstybė narė, ES mėlynąją kortelę išduodanti valstybė narė ES mėlynojoje kortelėje įrašo pastabą „Tarptautinės apsaugos prašytojas [valstybės narės pavadinimas] nuo [tarptautinės apsaugos prašymo pateikimo data]“.

 

Prieš įrašydama šią pastabą, valstybė narė praneša toje pastaboje nurodytinai valstybei narei apie ES mėlynosios kortelės išdavimą ir paprašo šios valstybės narės pateikti informaciją apie tai, ar ES mėlynosios kortelės turėtojui vis dar taikoma tarptautinė apsauga. Pastaboje nurodyta valstybė narė į prašymą suteikti informaciją atsako ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio prašymo gavimo. Jeigu tarptautinės apsaugos prašymas buvo atsiimtas, ES mėlynąją kortelę išduodanti valstybė narė neįrašo pastabos.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nusprendžia, ar ES mėlynosios kortelės paraišką pateikia trečiosios šalies pilietis, ar jo darbdavys. Valstybės narės taip pat gali leisti, kad paraišką pateiktų bet kuris iš jų.

1.  Valstybės narės leidžia ES mėlynosios kortelės paraišką pateikti trečiųjų šalių piliečiams ir jų darbdaviams. Jeigu darbdavys yra pripažintas pagal 12 straipsnį, paraišką pateikia darbdavys. Darbdavio pateikta paraiška neriboja ES mėlynosios kortelės siekiančio trečiosios šalies piliečio procesinių teisių per paraiškos nagrinėjimo procedūrą arba ES mėlynosios kortelės turėtojo teisių įdarbinimo ar ES mėlynosios kortelės galiojimo pratęsimo laikotarpiu.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kai tarptautinės apsaugos prašytojui suteikiama ES mėlynoji kortelė, jo tarptautinės apsaugos prašymas laikomas sustabdytu tol, kol galioja ES mėlynoji kortelė. Atsižvelgdama į tai ES mėlynąją kortelę išduodanti valstybė narė informuoja už tarptautinės apsaugos prašymą atsakingas valstybės narės valdžios institucijas apie detales, visų pirma, apie ES mėlynosios kortelės išdavimo datą ir galiojimo laikotarpį.

 

Kai tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimas sustabdomas, už tą prašymą atsakinga valstybė narė neturėtų manyti, kad prašymas yra netiesiogiai atsiimtas.

 

Kai ES mėlynosios kortelės galiojimas pasibaigia už tarptautinės apsaugos prašymą atsakinga valstybė narė leidžia atitinkamam asmeniui pakartotinai atvykti į jos teritoriją tarptautinės apsaugos prašymo tikslais. Kai atitinkamo asmens šeimos nariai prisijungia ES mėlynąją kortelę išdavusioje valstybėje narėje, jie neturi teisės atvykti į tą valstybę narę arba joje pasilikti, jeigu ES mėlynosios kortelės galiojimas pasibaigęs.

Pakeitimas     108

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių kompetentingos institucijos priima sprendimą dėl ES mėlynosios kortelės paraiškos ir raštu informuoja pareiškėją, laikydamosi atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktuose nustatytos informavimo tvarkos. Pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo paraiškos pateikimo dienos.

Valstybių narių kompetentingos institucijos priima sprendimą dėl ES mėlynosios kortelės paraiškos ir raštu informuoja pareiškėją, laikydamosi atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktuose nustatytos informavimo tvarkos. Pranešimas pateikiamas kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pradinės paraiškos arba paraiškos pratęsti kortelės galiojimą pateikimo dienos.

Pakeitimas     109

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu darbdavys yra pripažintas pagal 12 straipsnį, pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos pateikimo dienos.

Jeigu darbdavys yra pripažintas pagal 12 straipsnį, pranešimas pateikiamas kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pradinės paraiškos arba paraiškos dėl galiojimo pratęsimo pateikimo dienos.

Pakeitimas     110

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu su paraiška pateikta patvirtinamoji informacija ar dokumentai yra netinkami ar neišsamūs, kompetentingos institucijos praneša pareiškėjui, kokia papildoma informacija yra reikalinga, ir nustato pagrįstą terminą tokiai informacijai pateikti. 1 dalyje nurodytas laikotarpis sustabdomas, kol valdžios institucijos gaus reikiamą papildomą informaciją ar dokumentus. Jei per nustatytą terminą papildoma informacija ar dokumentai nepateikiami, paraiška gali būti atmesta.

3.  Jeigu su pradine paraiška ar paraiška dėl galiojimo pratęsim pateikta patvirtinamoji informacija ar dokumentai yra netinkami ar neišsamūs, prieš atmesdamos ES mėlynosios kortelės paraišką arba paraišką pratęsti ES mėlynosios kortelės galiojimą kompetentingos institucijos praneša pareiškėjui, kokia papildoma informacija yra reikalinga, ir nustato pagrįstą terminą tokiai papildomai informacijai pateikti. 1 dalyje nurodytas laikotarpis sustabdomas, kol valdžios institucijos gaus reikiamą papildomą informaciją ar dokumentus. Jei per nustatytą terminą papildoma informacija ar dokumentai nepateikiami, paraiška gali būti atmesta.

Pakeitimas     111

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Apie kiekvieną sprendimą atmesti ES mėlynosios kortelės paraišką ar sprendimą nepratęsti ES mėlynosios kortelės galiojimo arba ją panaikinti raštu pranešama atitinkamam trečiosios šalies piliečiui ir, kai tinkama, jo darbdaviui, laikantis atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose nustatytos informavimo tvarkos. Pranešime nurodomos sprendimo priežastys ir kompetentinga institucija, kuriai galima pateikti skundą, taip pat skundo pateikimo terminas. Valstybės narės pagal nacionalinę teisę numato veiksmingą teisminę teisių gynimo priemonę.

4.  Apie kiekvieną sprendimą atmesti ES mėlynosios kortelės paraišką, kiekvieną sprendimą panaikinti ES mėlynąją kortelę ar kiekvieną sprendimą nepratęsti ES mėlynosios kortelės galiojimo arba ją panaikinti raštu pranešama atitinkamam trečiosios šalies piliečiui ir, kai tinkama, jo darbdaviui, laikantis atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose nustatytos informavimo tvarkos. Pranešime nurodomos faktinės ir teisinės sprendimo priežastys ir kompetentinga institucija, kuriai galima pateikti skundą, taip pat skundo pateikimo terminas. Valstybės narės pagal nacionalinę teisę numato veiksmingą teisminę teisių gynimo priemonę. Bet koks sprendimas atmesti paraišką išduoti ES mėlynąją kortelę neturi poveikio trečiosios šalies piliečio teisei pateikti naują paraišką, ypač kai sprendimas neišduoti kortelės buvo pagrįstas darbdavio elgesiu pagal 6 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktus.

Pakeitimas     112

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Bet koks sprendimas panaikinti ES mėlynąją kortelę įsigalioja tik kai atitinkamos valstybės narės atsakingos institucijos deramai informuoja mėlynosios kortelės turėtoją. Valstybės narės užtikrina, kad tokia informacija būtų pateikta mažiausiai 30 dienų iki kortelės panaikinimo įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas     113

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jeigu ES mėlynoji kortelė baigia galioti per galiojimo pratęsimo procedūrą, valstybės narės leidžia trečiosios šalies piliečiui pasilikti savo teritorijoje, kol kompetentingos institucijos priims sprendimą dėl paraiškos.

6.  Jeigu ES mėlynoji kortelė baigia galioti per galiojimo pratęsimo procedūrą, valstybės narės leidžia trečiosios šalies piliečiui pasilikti savo teritorijoje tokiomis pačiomis šioje direktyvoje nurodytomis sąlygomis, kol kompetentingos institucijos priims sprendimą dėl paraiškos pratęsti kortelės galiojimą.

Pakeitimas     114

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Per pradinės paraiškos nagrinėjimo procedūrą, kortelės panaikinimo procedūrą ar paraiškos pratęsti kortelės galiojimą procedūrą valstybės narės draudžia visų formų savivaliavimą ir (arba) diskriminaciją vykstant sprendimų priėmimo procesui pagal Tarybos direktyvą 76/207/EEB1a, Tarybos direktyvą 2000/43/EB1b ir Tarybos direktyvą 2000/78/EB1c.

 

_________________

 

1a 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu (OL L 39, 1976 2 14, p. 40).

 

1b 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (OL L 180, 2000 7 19, p. 22).

 

1c 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16).

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių už paraiškų nagrinėjimą renkami mokesčiai negali būti neproporcingi ar per dideli.

Valstybės narės gali reikalauti sumokėti mokestį už paraiškų tvarkymą pagal šią direktyvą. Valstybės narės už paraiškų nagrinėjimą renkami mokesčiai negali būti neproporcingi ar per dideli ir apskritai negali būti didesni už mokesčius, kurių reikalaujama už kitas leidimo gyventi ir dirbti toje valstybėje narėje paraiškas.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti numatyti darbdavių pripažinimo procedūras pagal savo nacionalinę teisę arba administracinę praktiką, kad būtų taikomos supaprastintos ES mėlynosios kortelės gavimo procedūros.

Valstybės narės numato darbdavių pripažinimo procedūras pagal savo nacionalinę teisę arba administracinę praktiką, kad būtų taikomos supaprastintos ES mėlynosios kortelės gavimo procedūros. Valstybės narės atitinkamiems darbdaviams teikia aiškią ir skaidrią informaciją.

Pakeitimas     117

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dėl pripažinimo procedūrų darbdaviai neturi patirti neproporcingos ar pernelyg didelės administracinės naštos ar sąnaudų.

Dėl pripažinimo procedūrų darbdaviai, visų pirma mažosios ir vidutinės įmonės, neturi patirti neproporcingos ar pernelyg didelės administracinės naštos ar sąnaudų.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali atsisakyti pripažinti darbdavį pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu darbdavys nubaustas už neteisėtai šalyje esančių trečiosios šalies piliečių įdarbinimą pagal Direktyvą 2009/52/EB.

Valstybės narės gali atsisakyti pripažinti darbdavį pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu darbdavys nubaustas už neteisėtai šalyje esančių trečiosios šalies piliečių įdarbinimą pagal Direktyvą 2009/52/EB arba jeigu darbdavys nevykdė savo teisinių prievolių socialinės apsaugos, mokesčių, darbo teisių ar darbo sąlygų srityse.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Supaprastintos procedūros apima paraiškų nagrinėjimą, kaip numatyta 10 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. Pareiškėjai atleidžiami nuo pareigos pateikti 5 straipsnio 1 dalies c ir e punktuose ir 5 straipsnio 8 dalyje nurodytus įrodymus.

Supaprastintos procedūros apima paraiškų nagrinėjimą, kaip numatyta 10 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. Pareiškėjai atleidžiami nuo pareigos pateikti 5 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytus įrodymus.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės numato priemones užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams. Šios priemonės gali apimti stebėjimą, reguliarų vertinimą ir, kai tinkama, patikrą pagal nacionalinę teisę ar administracinę praktiką.

Valstybės narės stebi ir reguliariais intervalais vertina darbdavių pripažinimo pagal 1 dalį procedūrų veikimą ir veiksmingumą. Šiuo tikslu, nedarant poveikio 10 straipsnio 6a daliai, jis, kai tinkama, atlieka patikras pagal nacionalinę teisę ar administracinę praktiką.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ES mėlynosios kortelės turėtojams suteikiamos visos galimybės gauti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą atitinkamoje valstybėje narėje. Valstybės narės gali reikalauti, kad apie darbdavio pasikeitimą ir pokyčius, turinčius įtakos 5 straipsnyje nurodytų priėmimo kriterijų atitikčiai, būtų pranešama nacionalinėje teisėje nustatyta tvarka.

ES mėlynosios kortelės turėtojams suteikiamos visos galimybės gauti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą atitinkamoje valstybėje narėje. Nedarbo laikotarpiu ES mėlynosios kortelės turėtojui leidžiama ieškoti aukšto lygio įgūdžių reikalaujančio darbo ir jo imtis. Valstybės narės gali reikalauti, kad apie darbdavio pasikeitimą ir pokyčius, turinčius įtakos 5 straipsnyje nurodytų priėmimo kriterijų atitikčiai, būtų pranešama nacionalinėje teisėje nustatyta tvarka.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nedarant poveikio 5 straipsnyje nurodytiems priėmimo kriterijams, ES mėlynosios kortelės turėtojai lygiagrečiai su aukšto lygio įgūdžių reikalaujančiu darbu gali imtis savarankiškai dirbančiojo veiklos.

2.  Nedarant poveikio 5 straipsnyje nurodytiems priėmimo kriterijams, ES mėlynosios kortelės turėtojai lygiagrečiai su aukšto lygio įgūdžių reikalaujančiu darbu gali imtis savarankiškai dirbančiojo veiklos tokiomis pat sąlygomis, kaip ir valstybės narės, kurioje buvo išduota mėlynoji kortelė, piliečiai bei kiti joje esantys ES piliečiai. Bet kokia tokia veikla turėtų būti papildoma jų darbo, dirbamo naudojantis ES mėlynąja kortele, požiūriu.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

Išbraukta.

Laikinas nedarbas

 

1.  Nedarbas savaime negali būti ES mėlynosios kortelės panaikinimo priežastis, nebent nedarbo laikotarpis trunka ilgiau nei tris mėnesius iš eilės arba bedarbiu tampama dažniau negu kartą per ES mėlynosios kortelės galiojimo laikotarpį.

 

2.  Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį ES mėlynosios kortelės turėtojui leidžiama ieškoti darbo ir jo imtis 13 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

 

3.  ES mėlynosios kortelės turėtojas pagal reikiamą nacionalinę tvarką gyvenamosios vietos valstybės narės kompetentingoms institucijoms praneša apie nedarbo laikotarpio pradžią ir, kai tinkama, pabaigą.

 

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinės kvalifikacijos dokumentų pripažinimo pagal atitinkamas nacionalines procedūras;

d)  diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinės kvalifikacijos, įskaitant neformaliai įgytus įgūdžius, dokumentų pripažinimo pagal atitinkamas nacionalines procedūras;

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  galimybės kreiptis į teismą ir gauti paramą jiems susidūrus su bet kurios formos diskriminacija – taip pat ir darbo rinkoje – taikant Direktyvoje 2000/43/EB ir Direktyvoje 2000/78/EB išdėstytus principus ir apsaugos priemones;

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  nediskriminavimo dėl kilmės, lyties, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Valstybės narės laiko ES mėlynosios kortelės turėtojo darbdavį atsakingu už bet kokį pakartotinį ar reikšmingą 5 straipsnio 3 dalies ir 15 straipsnio nuostatų nesilaikymą.

 

Atitinkama valstybė narė numato sankcijas, jeigu darbdavys laikomas atsakingu. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b.  Valstybės narės numato priemones, reikalingas užkirsti kelią galimiems 5 straipsnio 3 dalies ir 15 straipsnio pažeidimams. Šios priemonės apima stebėseną, reguliarų vertinimą ir, kai tinkama, patikrą vadovaujantis nacionalinės teisės nuostatomis arba administracine praktika.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Nukrypstant nuo Direktyvos 2003/86/ES 3 straipsnio 2 dalies a punkto ši direktyva, kartu su šiame straipsnyje išdėstytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis taikoma ES mėlynosios kortelės turėtojams, kurių tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimas sustabdytas tol, kol galioja mėlynoji kortelė pagal šios direktyvos 9 straipsnio 2a dalį.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nukrypstant nuo Direktyvos 2003/86/EB 5 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos, jeigu tenkinamos šeimos susijungimo sąlygos ir paraiškos pateiktos vienu metu, leidimai gyventi šalyje šeimos nariams išduodami tuo pat metu kaip ir ES mėlynoji kortelė. Jeigu šeimos nariai prie ES mėlynosios kortelės turėtojo prisijungia po to, kai jam išduodama ES mėlynoji kortelė, ir jeigu yra tenkinamos šeimos susijungimo sąlygos, leidimai gyventi šalyje išduodami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo paraiškos padavimo dienos.

4.  Nukrypstant nuo Direktyvos 2003/86/EB 5 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos, jeigu tenkinamos šeimos susijungimo sąlygos ir paraiškos pateiktos vienu metu, leidimai gyventi šalyje šeimos nariams išduodami tuo pat metu kaip ir ES mėlynoji kortelė. Jeigu šeimos nariai prie ES mėlynosios kortelės turėtojo prisijungia po to, kai jam išduodama ES mėlynoji kortelė, ir jeigu yra tenkinamos šeimos susijungimo sąlygos, leidimai gyventi šalyje išduodami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos padavimo dienos.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš suteikdamos galimybę įsidarbinti šeimos nariui, valstybės narės gali patikrinti, ar atitinkamos laisvos darbo vietos negalėtų užimti tos valstybės narės ar Sąjungos darbuotojai, trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys toje valstybėje narėje ir jau esantys jos darbo rinkos dalimi pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę, arba ES ilgalaikiai gyventojai, pageidaujantys persikelti į šią valstybę narę ir dirbti pagal Tarybos direktyvos 2003/109/EB III skyrių.

Išbraukta.

Pakeitimas     132

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  ES mėlynosios kortelės turėtojams, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, šis straipsnis taikomas tik jeigu jie gyvena kitoje valstybėje narėje nei tarptautinę apsaugą jiems suteikusi valstybė narė.

10.  ES mėlynosios kortelės turėtojams, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, šis straipsnis taikomas, kiek tai yra susiję su bet kokia dėl šios direktyvos sąlygų palankesne padėtimi šeimos nariams, be kita ko, jeigu jie gyvena kitoje valstybėje narėje nei tarptautinę apsaugą jiems suteikusi valstybė narė.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ES ilgalaikio gyventojo statusas, suteiktas pagal šios dalies pirmą pastraipą, gali būti panaikintas prieš pasibaigiant Direktyvos 2003/109/EB 4 straipsnio 1 dalyje nurodytam penkerių metų teisėto ir nepertraukiamo gyvenimo valstybių narių teritorijoje laikotarpiui, jeigu trečiosios šalies pilietis tampa bedarbiu ir neturi pakankamai išteklių sau ir, jei taikytina, savo šeimos nariams išlaikyti, nepasinaudodamas atitinkamos valstybės narės socialinės paramos sistema.

Išbraukta.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau ES ilgalaikio gyventojo statusas nenaikinamas, jeigu trečiosios šalies pilietis:

Išbraukta.

a)  laikinai negali dirbti dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo;

 

b)  yra tinkamai registruotas priverstinis bedarbis ir užsiregistravo atitinkamoje įdarbinimo tarnyboje kaip ieškantysis darbo;

 

c)  pradeda profesinį mokymą, kuris yra susijęs su ankstesniu darbu, nebent atitinkamas trečiosios šalies pilietis yra priverstinis bedarbis.

 

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nukrypstant nuo Direktyvos 2003/109/EB 9 straipsnio 1 dalies c punkto, valstybės narės iki dvidešimt keturių iš eilės einančių mėnesių pratęsia laikotarpį, per kurį ES ilgalaikio leidimo gyventi šalyje su šios direktyvos 18 straipsnio 2 dalyje nurodytu įrašu turėtojas ir jo šeimos nariai, kuriems suteiktas ES ilgalaikio gyventojo statusas, gali būti išvykę iš valstybių narių teritorijos.

Išbraukta.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  4 ir 5 dalyse nustatytų leidžiančių nukrypti nuostatų taikymas gali būti apribotas tais atvejais, kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis gali įrodyti, kad jis buvo išvykęs iš valstybių narių teritorijos, kad vykdytų ekonominę veiklą kaip samdomas ar savarankiškai dirbantis darbuotojas arba vykdytų savanorišką veiklą, arba studijuotų savo kilmės šalyje.

Išbraukta.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Verslo veikla antrojoje valstybėje narėje

Trumpalaikis ES mėlynosios kortelės turėtojų judumas

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Trečiosios šalies pilietis, turintis galiojančią ES mėlynąją kortelę, išduotą valstybės narės, kuri taiko ne visą Šengeno acquis, turi teisę atvykti į vieną ar kelias antrąsias valstybes nares ir ten pasilikti siekdamas vykdyti verslo veiklą ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį pagal pirmosios valstybės narės išduotą ES mėlynąją kortelę. Antroji valstybė narė nereikalauja jokio leidimo vykdyti verslo veiklą, išskyrus pirmosios valstybės narės išduotą ES mėlynąją kortelę.

2.  Trečiosios šalies pilietis, turintis galiojančią ES mėlynąją kortelę, išduotą valstybės narės, kuri taiko ne visą Šengeno acquis, turi teisę atvykti į vieną ar kelias antrąsias valstybes nares ir ten pasilikti siekdamas vykdyti verslo veiklą ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį pagal pirmosios valstybės narės išduotą ES mėlynąją kortelę ir galiojantį kelionės dokumentą. Antroji valstybė narė nereikalauja jokio leidimo vykdyti verslo veiklą, išskyrus pirmosios valstybės narės išduotą ES mėlynąją kortelę. Tačiau, jei antroji valstybė narė taiko visą Šengeno acquis, ji gali reikalauti, kad ES mėlynosios kortelės turėtojas, kirsdamas išorės sieną, pateiktų verslo veiklos tikslo, dėl kurio jis pasilieka toje valstybėje narėje, įrodymą.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Paraiška išduoti ES mėlynąją kortelę antrojoje valstybėje narėje

ES mėlynosios kortelės turėtojų ilgalaikis judumas

Pakeitimas     140

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai trečiosios šalies pilietis pirmojoje valstybėje narėje kaip ES mėlynosios kortelės turėtojas teisėtai pragyvena dvylika mėnesių, jis įgyja teisę vykti į antrąją valstybę narę dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą pagal ES mėlynąją kortelę ir galiojantį kelionės dokumentą šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

1.  Kai trečiosios šalies pilietis pirmojoje valstybėje narėje kaip ES mėlynosios kortelės turėtojas teisėtai pragyvena dvylika mėnesių, jis įgyja teisę vykti į vieną ar kelias valstybes nares, joje ar jose likti ar dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą pagal ES mėlynąją kortelę ir galiojantį kelionės dokumentą šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo atvykimo į antrosios valstybės narės teritoriją, ES mėlynosios kortelės turėtojas ar jo darbdavys arba jie abu paduoda tos valstybės narės kompetentingai institucijai ES mėlynosios kortelės paraišką ir pateikia visus dokumentus, įrodančius, kad tos antrosios valstybės narės atžvilgiu tenkinamos 3 dalyje nustatytos sąlygos.

Kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo atvykimo į antrosios valstybės narės teritoriją, ES mėlynosios kortelės turėtojas arba jo darbdavys arba jie abu praneša tos antrosios valstybės narės kompetentingai institucijai apie jo darbą toje valstybėje narėje ir pateikia visus dokumentus, kurių reikalaujama 3 dalyje.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ES mėlynosios kortelės turėtojui leidžiama dirbti antrojoje valstybėje narėje iš karto po paraiškos pateikimo.

ES mėlynosios kortelės turėtojui leidžiama dirbti antrojoje valstybėje narėje iš karto po pranešimo pateikimo.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Paraišką antrosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms taip pat galima pateikti, kol ES mėlynosios kortelės turėtojas tebegyvena pirmosios valstybės narės teritorijoje.

Pranešimą antrosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms taip pat galima pateikti, kol ES mėlynosios kortelės turėtojas tebegyvena pirmosios valstybės narės teritorijoje.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pateikdamas 2 dalyje nurodytą paraišką, ES mėlynosios kortelės turėtojas pateikia:

3.  Pateikdamas 2 dalyje nurodytą pranešimą, ES mėlynosios kortelės turėtojas pateikia:

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  įrodymą, kad tenkinama antrojoje valstybėje narėje pagal 5 straipsnio 2 dalį arba, kai tinkama, 4 ar 5 dalis nustatyta darbo užmokesčio riba.

e)  prireikus įrodymą, kad tenkinama antrojoje valstybėje narėje pagal 5 straipsnio 2 dalį arba, kai tinkama, 5 straipsnio 4 ar 5 dalis nustatyta darbo užmokesčio riba.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jeigu ES mėlynąją kortelę išduoda valstybė narė, taikanti ne visą Šengeno acquis, o turėtojas kerta išorės sieną ilgalaikio judumo tikslais, antroji valstybė narė gali reikalauti kaip judumo įrodymą pateikti darbo sutartį ar įpareigojantį aukšto lygio įgūdžių reikalaujančio bent šešių mėnesių darbo antrojoje valstybėje narėje pasiūlymą.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Antroji valstybė narė atmeta ES mėlynosios kortelės paraišką bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų:

4.  Per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos antroji valstybė narė gali pareikšti prieštaravimą dėl judėjimo bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų:

Pakeitimas     148

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pateikti dokumentai gauti apgaule, yra suklastoti arba padirbti;

b)  pateikti dokumentai, susijusiam trečiosios šalies piliečiui žinant, gauti apgaule, yra suklastoti arba padirbti.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  kai ES mėlynosios kortelės turėtojas kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai;

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 4 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  jeigu antroji valstybė narė atlieka patikrą pagal 6 straipsnio 3a dalį, prieš tai pateikusi tame straipsnyje nurodytą pagrįstą pranešimą, ir tik jeigu antroji valstybė narė tokias patikras taip pat taiko iš trečiųjų šalių pagal šią direktyvą atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Visuose sprendimuose pareikšti prieštaravimą dėl judėjimo, priimamuose remiantis šia dalimi, atsižvelgiama į konkrečias atvejo aplinkybes ir jie visi yra proporcingi. Sprendimui pareikšti prieštaravimą dėl judėjimo mutatis mutandis taikomos 10 straipsnio 3 ir 4 dalys.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Antroji valstybė narė atmeta ES mėlynosios kortelės paraišką, jeigu trečiosios šalies pilietis kelia grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai.

5.  Tuo pat metu, kai antroji valstybė narė informuoja ES mėlynosios kortelės turėtoją, jo darbdavį arba abu, ji raštu praneša pirmajai valstybei narei apie bet kokį sprendimą pareikšti prieštaravimą dėl judėjimo ir gali įpareigoti ES mėlynosios kortelės turėtoją ir jo šeimos narius išvykti iš jos teritorijos vadovaujantis nacionalinėje teisėje nustatyta tvarka.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Antroji valstybė narė ES mėlynosios kortelės paraišką gali atmesti, jei pagal 6 straipsnio 2 dalį atliekama patikra, prieš tai pateikusi tame straipsnyje nurodytą pagrįstą pranešimą, ir tik jeigu ta antroji valstybė narė tokias patikras taip pat taiko iš trečiųjų šalių pagal šią direktyvą atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams.

6.  Antrajai valstybei narei pareiškus prieštaravimą dėl judumo, šis prieštaravimas nedaro poveikio ES mėlynosios kortelės atnaujinimui arba pakartotiniam ES mėlynosios kortelės turėtojo ir jo ar jos šeimos narių atvykimui į pirmąją valstybę narę. Antrajai valstybei narei paprašius, pirmoji valstybė narė leidžia pakartotinai atvykti be formalumų ir nedelsiant. Tai taikytina ir pasibaigus pirmosios valstybės narės išduotos ES mėlynosios kortelės galiojimui arba ją panaikinus pranešimo laikotarpiu. ES mėlynosios kortelės turėtojas arba jo darbdavys antrojoje valstybėje narėje gali būti laikomi atsakingais už sąnaudas, susijusias su pakartotiniu ES mėlynosios kortelės turėtojo ir jo šeimos narių atvykimu.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Antroji valstybė narė gali atmesti ES mėlynosios kortelės paraišką, jeigu trečiosios šalies pilietis pakartotinai piktnaudžiaudamas pasinaudoja galimybe pagal šį straipsnį atvykti į antrąją valstybę narę ir ten dirbti. 7 straipsnio 2 dalies f punkto tikslais antroji valstybė apie paraiškos atmetimą praneša pirmajai valstybei.

7.  Jeigu ES mėlynosios kortelės turėtojas naudojosi judumu pagal šio straipsnio nuostatas ir pageidauja atnaujinti ES mėlynąją kortelę bei toliau dirbti antrojoje valstybėje narėje, ES mėlynosios kortelės turėtojas arba jo darbdavys paraišką dėl atnaujinimo pateikia toje antrojoje valstybėje narėje. Jeigu paraišką dėl atnaujinimo jis pateikia pirmojoje valstybėje narėje, prieš galėdamas vėl naudotis savo teise į ilgalaikį judumą vadovaujantis 1 dalimi, jis turės 12 mėnesių dirbti toje pirmojoje valstybėje narėje.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, antroji valstybė narė priima toliau nurodytą sprendimą dėl ES mėlynosios kortelės paraiškos ir raštu apie jį praneša pareiškėjui bei pirmajai valstybei narei ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos pateikimo dienos:

8.  Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, antroji valstybė narė priima sprendimą dėl pranešimo ir raštu apie jį informuoja ES mėlynosios kortelės turėtoją bei pirmąją valstybę narę ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo pateikimo dienos:

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 8 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  išduoti ES mėlynąją kortelę ir leisti trečiosios šalies piliečiui apsigyventi jos teritorijoje siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą, jeigu šio straipsnio sąlygos tenkinamos, arba

a)  neprieštarauti dėl judumo, jeigu šio straipsnio sąlygos tenkinamos, arba

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 8 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atsisakyti išduoti ES mėlynąją kortelę ir įpareigoti pareiškėją ir jo šeimos narius palikti jos teritoriją pagal šios valstybės narės nacionalinėje teisėje numatytas procedūras, jeigu šiame straipsnyje nustatytos sąlygos netenkinamos.

b)  pateikti prieštaravimą dėl judumo ir įpareigoti pareiškėją ir jo šeimos narius palikti jos teritoriją pagal šios valstybės narės nacionalinėje teisėje numatytas procedūras, jeigu šiame straipsnyje nustatytos sąlygos netenkinamos.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Jei procedūros metu baigiasi pirmosios valstybės narės išduotos ES mėlynosios kortelės galiojimas, antroji valstybė narė, jei to reikalaujama pagal nacionalinę teisę, gali išduoti laikinus nacionalinius leidimus gyventi šalyje arba lygiaverčius leidimus, kuriais pareiškėjui leidžiama toliau teisėtai būti jos teritorijoje, kol kompetentingos institucijos priims sprendimą dėl paraiškos.

9.  Jei pranešimo procedūros metu baigiasi pirmosios valstybės narės išduotos ES mėlynosios kortelės galiojimas, antroji valstybė narė, jei to reikalaujama pagal nacionalinę teisę, gali išduoti laikinus nacionalinius leidimus gyventi šalyje arba lygiaverčius leidimus, kuriais pareiškėjui leidžiama toliau teisėtai būti jos teritorijoje, kol kompetentingos institucijos priims sprendimą dėl ES mėlynosios kortelės galiojimo pratęsimo.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu pagal 20 straipsnį ES mėlynosios kortelės turėtojas persikelia į antrąją valstybę narę ir jeigu šeima jau sukurta pirmojoje valstybėje narėje, jo šeimos nariams leidžiama ES mėlynosios kortelės turėtoją lydėti vykstant į antrąją valstybę narę ir ten pasiliekant pagal galiojančius leidimus gyventi šalyje, kuriuos ES mėlynosios kortelės turėtojo šeimos nariai gavo pirmojoje valstybėje narėje.

1.  Jeigu pagal 20 straipsnį ES mėlynosios kortelės turėtojas persikelia į antrąją valstybę narę ir jeigu prie ES mėlynosios kortelės turėtojo yra prisijungusi šeima arba ji buvo sukurta pirmojoje valstybėje narėje, ES mėlynosios kortelės turėtojo šeimos nariai turi teisę jį lydėti vykstant į antrąją valstybę narę ir ten pasiliekant pagal galiojančius leidimus gyventi šalyje, kuriuos ES mėlynosios kortelės turėtojo šeimos nariai gavo pirmojoje valstybėje narėje. Jeigu ES mėlynąją kortelę išduoda valstybė narė, taikanti ne visą Šengeno acquis, o ES mėlynosios kortelės turėtojo šeimos nariai prisijungia prie jo kertant išorės sieną, kad persikeltų į antrąją valstybę narę, antroji valstybė narė turi teisę reikalauti, kad šeimos nariai pateiktų savo leidimus gyventi pirmojoje valstybėje narėje, kuriuos gavo kaip ES mėlynosios kortelės turėtojo šeimos nariai.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Antroji valstybė narė gali pareikalauti, kad atitinkami šeimos nariai kartu su paraiška išduoti leidimą gyventi šalyje pateiktų:

3.  Antroji valstybė narė gali pareikalauti, kad atitinkami šeimos nariai kartu su paraiška perduotų savo leidimą gyventi pirmojoje valstybėje narėje kartu su galiojančiu kelionės dokumentu arba patvirtintas jų kopijas.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  leidimą gyventi pirmojoje valstybėje narėje ir galiojantį kelionės dokumentą arba patvirtintas jų kopijas;

Išbraukta.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  įrodymą, kad pirmojoje valstybėje narėje jie gyveno kaip ES mėlynosios kortelės turėtojo šeimos nariai.

Išbraukta.

Pakeitimas     163

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  ES mėlynosios kortelės turėtojams, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, šis straipsnis taikomas tik jeigu jie persikelia gyventi į kitą valstybę narę nei ta, kuri suteikė jiems tarptautinę apsaugą.

7.  ES mėlynosios kortelės turėtojams, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, šis straipsnis taikomas ir jeigu jie persikelia gyventi į kitą valstybę narę nei ta, kuri suteikė jiems tarptautinę apsaugą, ir jiems likus toje valstybėje narėje.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu ES mėlynąją kortelę išduoda valstybė narė, taikanti ne visą Šengeno acquis, o ES mėlynosios kortelės turėtojas kerta išorės sieną judumo tikslais, kaip nurodyta 19 ir 20 straipsniuose, antroji valstybė narė turi teisę reikalauti ES mėlynosios kortelės turėtojo, kad jis kaip judumo įrodymą pateiktų:

Išbraukta.

a) pirmosios valstybės narės išduotą galiojančią ES mėlynąją kortelę;

 

b) taikant 19 straipsnį – pasilikimo verslo tikslais įrodymą;

 

c) taikant 20 straipsnį – darbo sutartį arba įpareigojantį darbo pasiūlymą antrojoje valstybėje narėje ne trumpiau kaip šešis mėnesius dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą;

 

Pakeitimas     165

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės numato priemones užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui ir taikyti sankcijas už šios direktyvos pažeidimus. Tokios priemonės apima stebėseną, vertinimą ir atitinkamais atvejais tikrinimą pagal Sąjungos teisę, visų pirma Direktyvą 2009/52/EB, ir nacionalinę teisę arba administracinę praktiką.

Pakeitimas     166

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  jeigu ES mėlynąją kortelę išduoda valstybė narė, taikanti ne visą Šengeno acquis, o ES mėlynosios kortelės turėtojo šeimos nariai prisijungia prie jo kertant išorės sieną, kad persikeltų į antrąją valstybę narę, kaip nurodyta 21 straipsnio 1 dalyje, antroji valstybė narė, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įrodymų, turi teisę reikalauti, kad šeimos nariai pateiktų savo leidimus gyventi pirmojoje valstybėje narėje, kuriuos gavo kaip ES mėlynosios kortelės turėtojo šeimos nariai.

Išbraukta.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu antroji valstybė narė atmeta paraišką išduoti ES mėlynąją kortelę pagal 20 straipsnio 8 dalies b punktą, pirmoji valstybė narė, gavusi antrosios valstybės narės prašymą, nedelsdama be jokių formalumų leidžia pakartotinai atvykti ES mėlynosios kortelės turėtojui ir, jei taikytina, jo šeimos nariams. Ši nuostata taip pat taikoma, jei baigėsi pirmosios valstybės narės išduotos ES mėlynosios kortelės galiojimas arba ji buvo panaikinta paraiškos nagrinėjimo metu. Pakartotinai atvykus į pirmąją valstybę narę, taikomas 14 straipsnis.

Išbraukta.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  ES mėlynosios kortelės turėtojas arba jo darbdavys antrojoje valstybėje narėje gali būti laikomi atsakingais už sąnaudas, susijusias su šio straipsnio 4 dalyje nurodytu pakartotiniu ES mėlynosios kortelės turėtojo ir jo šeimos narių atvykimu.

Išbraukta.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali laikyti ES mėlynosios kortelės turėtojo darbdavį atsakingu už šiame skyriuje nustatytų judumo sąlygų neįvykdymą ar pakartotinį piktnaudžiaujamą pasinaudojimą šiame skyriuje išdėstytomis judumo nuostatomis.

Valstybės narės laiko ES mėlynosios kortelės turėtojo darbdavį atsakingu už tyčinį šiame skyriuje nustatytų atitinkamų judumo sąlygų neįvykdymą ar pakartotinį piktnaudžiaujamą pasinaudojimą šiame skyriuje išdėstytomis judumo nuostatomis.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė numato sankcijas, jeigu darbdavys laikomas atsakingu. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Atitinkama valstybė narė numato sankcijas, jeigu įrodoma, kad darbdavys atsakingas, ypač kai darbdavys neįvykdė savo teisinių prievolių, susijusių su darbu ar darbo sąlygomis. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Pakeitimas     171

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  jeigu ES mėlynąją kortelę išduoda valstybė narė, taikanti ne visą Šengeno acquis, o ES mėlynosios kortelės turėtojo šeimos nariai prisijungia prie jo kertant išorės sieną, kad persikeltų į antrąją valstybę narę, kaip nurodyta 21 straipsnio 1 dalyje, antroji valstybė narė, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų įrodymų, turi teisę reikalauti, kad šeimos nariai pateiktų savo leidimus gyventi pirmojoje valstybėje narėje, kuriuos gavo kaip ES mėlynosios kortelės turėtojo šeimos nariai.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo antros pastraipos, sprendimą dėl išsiuntimo priėmusi valstybė narė išsaugo teisę įgyvendindama savo tarptautines prievoles išsiųsti trečiosios šalies pilietį ne į tarptautinę apsaugą suteikusią valstybę narę, bet į kitą valstybę, jei tas asmuo tenkina Direktyvos 2011/95/ES 21 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

Išbraukta.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Jeigu valstybė narė panaikina ES mėlynąją kortelę su 8 straipsnio 4a dalyje nurodyta pastaba arba nepratęsia jos galiojimo ir nusprendžia trečiosios šalies pilietį išsiųsti, ji turi paprašyti toje pastaboje nurodytos valstybės narės patvirtinti, ar atitinkamas asmuo atsiėmė savo paraišką dėl tarptautinės apsaugos. Pastaboje nurodyta valstybė narė atsako per vieną mėnesį nuo šio prašymo suteikti informaciją gavimo.

 

Jei trečiosios šalies pilietis nėra atsiėmęs savo paraiškos dėl tarptautinės apsaugos toje pastaboje nurodytoje valstybėje narėje, tas asmuo išsiunčiamas į tą valstybę narę, o ji, nedarydama poveikio taikomiems Sąjungos ar nacionalinės teisės aktams bei šeimos vientisumo principui, nedelsdama ir netaikydama formalumų leidžia pakartotinai atvykti tam paraišką dėl tarptautinės apsaugos pateikusiam asmeniui.

Pakeitimas     174

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Kai ES mėlynosios kortelės turėtojas arba jo šeimos nariai kerta valstybės narės, kuri taiko visą Šengeno acquis, išorės sieną, ši valstybė narė patikrina duomenis Šengeno informacinėje sistemoje. Ta valstybė narė neleidžia atvykti asmenims, dėl kurių Šengeno informacinėje sistemoje yra pateiktas įspėjimas dėl neleidimo atvykti ir pasilikti.

7.  Kai ES mėlynosios kortelės turėtojas arba jo šeimos nariai kerta valstybės narės, kuri taiko visą Šengeno acquis, išorės sieną, ši valstybė narė, vadovaudamasi Šengeno sienų kodeksu patikrina duomenis Šengeno informacinėje sistemoje. Ta valstybė narė neleidžia atvykti asmenims, dėl kurių Šengeno informacinėje sistemoje yra pateiktas įspėjimas dėl neleidimo atvykti ir pasilikti.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės sudaro sąlygas pareiškėjams lengvai gauti informaciją apie visus patvirtinamuosius dokumentus, kuriuos reikia pateikti su paraiška, ir informaciją apie atvykimo ir apsigyvenimo šalyje sąlygas, įskaitant trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikoma ši direktyva, ir jų šeimos narių teises, prievoles ir procedūrines apsaugos priemones. Ši informacija apima informaciją apie atitinkamoje valstybėje narėje pagal 5 straipsnio 2, 4 ir 5 dalis nustatytas darbo užmokesčio ribas ir taikomus mokesčius.

Valstybės narės sudaro sąlygas pareiškėjams lengvai gauti informaciją apie visus patvirtinamuosius dokumentus, kuriuos reikia pateikti su paraiška, ir informaciją apie atvykimo ir apsigyvenimo šalyje sąlygas, įskaitant trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikoma ši direktyva, ir jų šeimos narių teises, prievoles ir procedūrines apsaugos priemones.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tai apima, kai taikoma, informaciją apie darbo užmokesčio ribas ir, jei atitinkamoje valstybėje narėje yra numatytas mokestis už paraišką, informaciją apie terminus, tvarką ir kompetentingas institucijas, kurioms galima pateikti apeliacinius skundus dėl valstybių narių kompetentingų institucijų pagal šią direktyvą priimtų sprendimų, informaciją apie visas profesijas ar užimtumo sektorius, kuriuose yra didelis nedarbas, 6 straipsnio 3 dalies cc punkto tikslais, ir informaciją apie užimtumo sektorius, kuriuose trūksta aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų pagal 6 straipsnio 3a dalį.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  terminus, tvarką ir kompetentingas institucijas, kurioms galima pateikti apeliacinius skundus dėl valstybių narių kompetentingų institucijų pagal šią direktyvą priimtų sprendimų;

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu valstybės narės nusprendžia pasinaudoti 6 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybe, apie darbo rinkos padėties patikrą, susijusią su konkrečia profesija ar sektoriumi konkrečiame regione, pranešama ta pačia tvarka.

Išbraukta.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės kasmet ir po kiekvieno pakeitimo praneša Komisijai apie tai, kokį koeficientą jos nusprendė taikyti nustatydamos metinio darbo užmokesčio ribas pagal 5 straipsnio 2, 4 ir 5 dalis, ir atitinkamas nominaliąsias sumas.

Jeigu valstybės narės nustato darbo užmokesčio ribą, jos kasmet ir po kiekvieno pakeitimo praneša Komisijai apie tai, kokį koeficientą jos nusprendė taikyti nustatydamos metinio darbo užmokesčio ribas pagal 5 straipsnio 2, 4 ir 5 dalis, ir atitinkamas nominaliąsias sumas.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu valstybės narės dėl etiško įdarbinimo motyvų pagal 6 straipsnio 4 dalį atmeta paraiškas išduoti ES mėlynąją kortelę, jos pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms tinkamai pagrįstą sprendimą, kuriame nurodomos atitinkamos šalys ir sektoriai.

Jeigu valstybės narės dėl etiško įdarbinimo motyvų pagal 6 straipsnio 3 dalį atmeta paraiškas išduoti ES mėlynąją kortelę, jos pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms tinkamai pagrįstą sprendimą, kuriame nurodomos atitinkamos šalys ir sektoriai.

Pakeitimas     181

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija Europos Parlamentui kasmet teikia informaciją, kurią ji gauna pagal 2 ir 3 dalis.

Pakeitimas     182

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kasmet, o pirmą kartą – ne vėliau kaip …52 valstybės narės pagal Reglamentą (EB) Nr. 862/200753 pateikia Komisijai statistinius duomenis apie trečiųjų šalių piliečių, kuriems išduota ES mėlynoji kortelė, ir trečiųjų šalių piliečių, kurių paraiškos buvo atmestos, skaičių, nurodydama tuos, kurių paraiškos buvo atmestos pagal 6 straipsnio 2 dalį, ir kiek trečiųjų šalių piliečių ES mėlynosios kortelės paraiškų galiojimas buvo pratęstas arba kiek šių kortelių panaikinta per praėjusius metus. Šie statistiniai duomenys turėtų būti suskirstyti pagal pareiškėjų pilietybę, profesiją, leidimų galiojimo laiką, lytį ir amžių, taip pat pagal ekonomikos sektorių. Trečiųjų šalių piliečių, kuriems išduota ES mėlynoji kortelė, statistiniai duomenys toliau suskirstomi pagal tarptautinės apsaugos gavėjus, teisės į laisvą judėjimą turėtojus ir tuos, kurie pagal 17 straipsnį įgijo ES ilgalaikio gyventojo statusą.

Kasmet, o pirmą kartą – ne vėliau kaip …52 valstybės narės pagal Reglamentą (EB) Nr. 862/200753 pateikia Komisijai statistinius duomenis apie trečiųjų šalių piliečių, kuriems išduota ES mėlynoji kortelė, ir trečiųjų šalių piliečių, kurių paraiškos buvo atmestos, skaičių, nurodydama tuos, kurių paraiškos buvo atmestos pagal 6 straipsnio 2 dalį, ir kiek trečiųjų šalių piliečių ES mėlynosios kortelės paraiškų galiojimas buvo pratęstas arba kiek šių kortelių panaikinta per praėjusius metus. Šie statistiniai duomenys turėtų būti suskirstyti pagal pareiškėjų pilietybę, profesiją, leidimų galiojimo laiką, lytį ir amžių, veiklos sritį, darbdavio įmonės dydį ir ekonomikos sektorių. Trečiųjų šalių piliečių, kuriems išduota ES mėlynoji kortelė, statistiniai duomenys toliau suskirstomi pagal tarptautinės apsaugos gavėjus, teisės į laisvą judėjimą turėtojus, tarptautinės apsaugos prašytojus, buvusius leidimo gyventi turėtojus pagal Direktyvą (ES) 2016/801 ir Direktyvą 2014/36/ES ir tuos, kurie pagal 17 straipsnį įgijo ES ilgalaikio gyventojo statusą.

_________________

_________________

52  Ketveri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

52  Ketveri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

53  2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (OL L 199, 2007 7 31, p. 23).

53  2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (OL L 199, 2007 7 31, p. 23).

Pakeitimas     183

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Įgyvendinant 5 straipsnio 2, 4 ir 5 dalis remiamasi Eurostatui pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/201354 siunčiamais duomenimis.

2.  Įgyvendinant 5 straipsnį remiamasi Eurostatui pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/201354 siunčiamais duomenimis.

_________________

_________________

54  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

54  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kas trejus metus, o pirmą kartą – ne vėliau kaip [penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo valstybėse narėse ataskaitą, kurioje visų pirma įvertina 5, 12, 19 ir 20 straipsnių poveikį ir šios direktyvos poveikį padėčiai nacionalinėse darbo rinkose. Komisija siūlo visus būtinus pakeitimus.

Kas trejus metus, o pirmą kartą – ne vėliau kaip [penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo valstybėse narėse ataskaitą, kurioje visų pirma įvertina 3, 5, 10, 12, 15, 19 ir 20 straipsnių poveikį ir šios direktyvos poveikį padėčiai nacionalinėse darbo rinkose. Komisija siūlo visus būtinus pakeitimus. Atlikdama vertinimą Komisija vertina panašių sistemų pritaikomumą darbo jėgos migracijai į kitus užimtumo sektorius, ypač tuos, kuriuose mokamas mažas ir vidutinio dydžio atlyginimas.

Pakeitimas     185

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija visų pirma įvertina, ar 5 straipsnyje nustatyta darbo užmokesčio riba ir tame straipsnyje numatytos leidžiančios nukrypti nuostatos yra tinkamos, be kita ko, atsižvelgdama į skirtingą valstybių narių ekonominę, sektorių ir geografinę padėtį bei poveikį darbo rinkai.

Komisija visų pirma įvertina, ar 5 straipsnyje nustatyta darbo užmokesčio riba yra tinkama, be kita ko, atsižvelgdama į skirtingą valstybių narių ekonominę, sektorių ir geografinę padėtį bei poveikį darbo rinkai.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26a straipsnis

 

Direktyvos (ES) 2016/801 dalinis pakeitimas

 

Direktyvos (ES) Nr. 2016/801 2 straipsnio g punktas pakeičiamas taip:

 

„g)  besikreipiantiems dėl apsigyvenimo valstybėje narėje aukšto lygio įgūdžių reikalaujančiam darbui, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2017/...*, dirbti.

 

__________

 

*  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų (OL L ..., p. ...).“

 

+  OL: prašom tekste įrašyti dokumente su tarpinstituciniu kodu (2016/0176(COD)) esančios direktyvos numerį ir išnašoje įrašyti tos direktyvos numerį, pavadinimą, datą ir OL nuorodą.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 2 straipsnio g ir i punktų dėl aukšto lygio profesinių įgūdžių pripažinimo aukšta profesine kvalifikacija būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [2 metai nuo bendrojo perkėlimo į nacionalinę teisę termino].

Išbraukta.

AIŠKINAMOJI DALIS

Politika, kurią įgyvendinant būtų geriau valdoma migracija, nepaprastai svarbi norint užtikrinti geresnį ES atsaką į migracijos srautų problemą. Atsižvelgiant į tai, ES mėlynosios kortelės direktyvos peržiūra yra proga sustiprinti saugius ir teisėtus kelius į Europą. Pagrindinis tikslas – siųsti pozityvią žinią apie darbo jėgos migraciją didinant mėlynosios kortelės patrauklumą, stengiantis užtikrinti didesnį jos naudojimą visoje Sąjungoje ir garantuojant, kad ji būtų naudinga aukšto lygio įgūdžių turintiems trečiųjų šalių piliečiams, potencialiems darbdaviams ES ir administracijoms, kurios direktyvą turi perkelti į nacionalinę teisę, ją taikyti ir vykdyti. Dėl demografinių pokyčių Europoje dėmesys krypsta ir į tai, jog valstybės narės turi nedelsdamos didinti pastangas, kad pritrauktų aukšto lygio įgūdžių turinčių talentingų žmonių iš trečiųjų šalių. Sveika darbo rinka nepaprastai svarbi sėkmingai ilgalaikei pabėgėlių ir migrantų integracijai. Iki šiol ES mėlynoji kortelė itin didelės sėkmės valstybėse narėse nesulaukė. Mėlynosios kortelės direktyvos patobulinimas bus svarbus žingsnis sprendžiant didėjančių demografinių iššūkių, su kuriais susiduria ES, problemą.

Atsižvelgdamas į tikslą siųsti pozityvią žinią apie darbo jėgos migraciją, pranešėjas pasiūlė kai kuriuos pakeitimus, kad, supaprastinus ir paaiškinus tvarką (priėmimo kriterijus, atsisakymo išduoti kortelę ir sprendimo ją panaikinti pagrindus, laikotarpius ir judumo nuostatas), jos taptų logiškesnės ir suprantamesnės trečiųjų šalių piliečiams, potencialiems darbdaviams ir nacionalinėms administracijoms. Be to, pateikti pakeitimai susiję su taikymo sritimi, socialinių partnerių vaidmeniu ir darbo užmokesčio ribomis.

Kalbant apie taikymo sritį, pranešėjas siūlo ją išplėsti įtraukiant tarptautinės apsaugos prašytojus, kurie jau turi prieigą prie darbo rinkos remiantis ES prieglobsčio taisyklėmis. Tai būtų pozityvus ženklas, suteiksiantis tarptautinės apsaugos prašytojams galimybę dalyvauti ir pagal ES mėlynosios kortelės sistemą numatytoje veikloje.

Kadangi valstybėse narėse ES mėlynajai kortelei skiriama nepakankamai dėmesio, panaikinus nacionalines aukšto lygio įgūdžių reikalaujančio darbo schemas valstybėms narėms atsiras daugiau paskatų investuoti į ES mėlynosios kortelės sistemą ir ją naudoti. Pranešėjas nepateikė pakeitimų, susijusių su Komisijos pasiūlymais naikinti nacionalines schemas, nes taip išaugtų papildoma mėlynosios kortelės vertė.

Kalbant apie darbo užmokesčio ribą, siūloma, kad valstybėse narėse jos taptų privalomomis, tačiau su galimybe taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas tam tikroms profesinėms sritimis, jei su socialiniais partneriais susitariama, kad tai nebūtina, pvz., tada, kai atlyginimai toje profesinėje srityje jau reglamentuojami kolektyvine sutartimi. Tai turėtų padėti prisitaikyti įvairioms nacionalinėms darbo rinkoms. Prioritetas turėtų būti teikiamas siekiui įpareigoti visas valstybes nares užtikrinti, kad aukšto lygio įgūdžių reikalaujančio darbo atžvilgiu visuomet būtų laikomasi jų įstatymais, kolektyvinėmis sutartimis ir nacionaline praktika atitinkamuose profesiniuose sektoriuose numatytų sąlygų.

Socialiniai partneriai pajėgiausi padėti valstybėms narėms taikyti esminius ES mėlynosios kortelės aspektus. Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas siūlo įpareigoti valstybes nares konsultuotis su socialiniais partneriais apibrėžiant, kas sudaro profesinę patirtį, ir tartis su jais nustatant darbo užmokesčio ribą ar priimant sprendimą tokios ribos nenustatyti tam tikrose profesinėse srityse. Suteikiant socialiniams partneriams vaidmenį šiose itin svarbiose srityse visada bus nuraminti nuogąstaujantieji dėl esamų darbo rinkos standartų silpnėjimo.

Pranešėjas taip pat siūlo pakeitimus siekiant supaprastinti ir racionalizuoti mėlynosios kortelės užtikrinimo kriterijus ir jos panaikinimo bei atsisakymo ją išduoti pagrindus. Pirmiausia siekiama suderinti iš esmės skirtingus teksto dėl galimų atsisakymo ją išduoti ir jos panaikinimo pagrindų elementus (nedarbo, saugumo sumetimų). Be to, siekiama užtikrinti, kad tais atvejais, kai pagrindas netaikomas tiesiogiai, sprendimas atsisakyti ją išduoti, panaikinti ar jos neatnaujinti visuomet būtų proporcingas atsižvelgiant į atvejo aplinkybes. Pranešėjas taip pat teigiamai vertina Komisijos pasiūlymus įvesti pagreitintą tvarką pripažintiems darbdaviams: pateikti pakeitimai siekiant įpareigoti visas valstybes nares įtraukti šią priemonę į nacionalinės teisės aktus. Tai bus dar vienas esminis veiksnys užtikrinant didesnį mėlynosios kortelės patrauklumą.

Pagaliau pranešėjas taip pat siūlo pakeitimus judumo ES viduje procedūrai supaprastinti. Kaip ir kituose ES teisės aktuose dėl darbo jėgos migracijos, pasiūlymai dėl mėlynosios kortelės gali būti iš dalies pakeisti siekiant papildomas paraiškas pakeisti pranešimais, o mėlynosios kortelės turėtojas galėtų dirbti antrojoje valstybėje narėje informavęs atitinkamą valstybę narę. Supaprastinus judumo ES viduje procedūrą, ES mėlynoji kortelė taptų gerokai patrauklesnė.

Apibendrinant, bendras visų pranešėjo pasiūlytų pakeitimų tikslas yra užtikrinti, kad mėlynoji kortelė ir jos gavimo tvarka taptų patrauklesnė potencialiems jos turėtojams, darbdaviams ir nacionalinėms administracijoms, kurios turės nagrinėti paraiškas. Šiuo metu, kai migracija yra opiausias politinės darbotvarkės klausimas, peržiūrima ES mėlynosios kortelės direktyva tebėra vienintelė Komisijos pasiūlyta darbo jėgos migraciją reglamentuojanti priemonė. Atsižvelgdamas į tai ir turėdama galvoje Parlamento pastangas siekiant pozityvesnės migracijos vizijos, pranešėjas siekia plėtoti Komisijos pasiūlymą, kad jis taptų palankesnis migrantams ir skleistų teigiamą žinią apie migraciją.

31.5.2017

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų

(COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

Nuomonės referentė: Jean Lambert

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant užtikrinti pakankamą priėmimo sąlygų suderinimo lygį visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyti ir minimalųjį, ir maksimalųjį veiksnius darbo užmokesčio ribai apskaičiuoti. Valstybės narės turėtų nustatyti savo ribą atsižvelgdamos į padėtį savo atitinkamose darbo rinkose ir jų organizavimą bei savo bendrąją imigracijos politiką;

(15)  siekiant užtikrinti pakankamą skaidrumą ir tam tikrą priėmimo sąlygų suderinimo visoje Sąjungoje laipsnį, reikėtų nustatyti ir minimalųjį, ir maksimalųjį veiksnius darbo užmokesčio ribai apskaičiuoti. Valstybės narės turėtų nustatyti savo ribą atsižvelgdamos į padėtį savo atitinkamose darbo rinkose ir jų organizavimą bei savo bendrąją imigracijos politiką, taip pat tardamosi su socialiniais partneriais. Turėtų būti užtikrinamas vienodas požiūris, kaip ir į darbuotojus, kurie yra priimančiosios valstybės narės piliečiai;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  siekiant skatinti inovatyvų verslumą, pagal šią direktyvą priimtiems trečiųjų šalių piliečiams reikėtų suteikti teisę lygiagrečiai verstis savarankiškai dirbančiojo veikla, nepaveikiant jo, kaip ES mėlynosios kortelės turėtojo, teisės gyventi šalyje. Ši teisė neturėtų daryti poveikio prievolei nepertraukiamai tenkinti priėmimo sąlygas pagal šią direktyvą, todėl ES mėlynosios kortelės turėtojas turėtų ir toliau dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą;

(31)  siekiant skatinti inovatyvų verslumą, pagal šią direktyvą priimtiems trečiųjų šalių piliečiams reikėtų suteikti teisę lygiagrečiai verstis savarankiškai dirbančiojo veikla tokiomis pat sąlygomis, kaip ir valstybės narės, kurioje buvo išduota mėlynoji kortelė, piliečiams bei joje esantiems kitiems Sąjungos piliečiams, nepaveikiant jo, kaip ES mėlynosios kortelės turėtojo, teisės gyventi šalyje. Ši teisė neturėtų daryti poveikio prievolei nepertraukiamai tenkinti priėmimo sąlygas pagal šią direktyvą, todėl ES mėlynosios kortelės turėtojas turėtų ir toliau dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą. Bet kokia savarankiškai dirbančio ES mėlynosios kortelės turėtojo veikla turėtų būti papildoma jo darbo, dirbamo naudojantis ES mėlynąja kortele, požiūriu;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos b punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  kuris turi reikiamą kompetenciją, kurią įrodo aukšta profesinė kvalifikacija;

–  kuris yra įgijęs reikiamas kvalifikacijas ar įgūdžius, patvirtintus aukštojo mokslo kvalifikacijos ar aukšto lygio profesinių įgūdžių įrodymu arba konkretaus talento meno ar sporto srityje įrodymu;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  aukšta profesinė kvalifikacija – kvalifikacija, kurią patvirtina aukštojo mokslo kvalifikacijos įrodymas arba aukšto lygio profesiniai įgūdžiai;

Išbraukta.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Be 1 dalyje nustatytų sąlygų, metinis bruto darbo užmokestis, gaunamas pagal darbo sutartyje arba įpareigojančiame darbo pasiūlyme nurodytą mėnesinį arba metinį darbo užmokestį, negali būti mažesnis nei darbo užmokesčio riba, kurią šiuo tikslu yra nustačiusios ir paskelbusios valstybės narės. Valstybių narių nustatyta darbo užmokesčio riba turi bent 1,0 karto, tačiau ne daugiau kaip 1,4 karto viršyti vidutinį metinį bruto darbo užmokestį atitinkamoje valstybėje narėje.

2.  Be 1 dalyje nustatytų sąlygų valstybės narės, tardamosi su socialiniais partneriais, nustato darbo užmokesčio ribą. Tokiu atveju metinis bruto darbo užmokestis, gaunamas pagal darbo sutartyje arba įpareigojančiame darbo pasiūlyme nurodytą mėnesinį arba metinį darbo užmokestį, negali būti mažesnis nei darbo užmokesčio riba, kurią šiuo tikslu yra nustačiusios ir paskelbusios valstybės narės, arba mažesnis už atlyginimą, kuris taikomas ar būtų taikomas panašiam to paties sektoriaus darbuotojui, remiantis taikomas teisės aktais, kolektyvinėmis sutartimis ir praktika atitinkamoje valstybėje narėje. Valstybių narių nustatyta darbo užmokesčio riba turi bent 1,0 karto, tačiau ne daugiau kaip 1,4 karto viršyti vidutinį metinį bruto darbo užmokestį atitinkamoje valstybėje narėje. Prieš nustatydama darbo užmokesčio ribą, valstybė narė konsultuojasi su socialiniais partneriais.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  darbdavys neįvykdė savo teisinių prievolių socialinės apsaugos, mokesčių, darbo teisių ar darbo sąlygų srityse;

a)  penkerių metų laikotarpiu iki paraiškos datos darbdavys ne kartą nevykdė savo teisinių prievolių socialinės apsaugos, mokesčių, darbo teisių ar darbo sąlygų srityse;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kai taikoma, jeigu darbdavys neįvykdė savo teisinių prievolių socialinės apsaugos, mokesčių, darbo teisių ar darbo sąlygų srityse;

Išbraukta.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  jeigu trečiosios šalies pilietis buvo bedarbis ilgesniu nei šešių mėnesių iš eilės laikotarpiu, nebent tokią padėtį būtų nulėmusi liga arba negalia;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

ES mėlynosios kortelės galiojimo nepratęsimas

 

ES mėlynosios kortelės turėtojui arba jo darbdaviui kreipusis dėl jo ES mėlynosios kortelės galiojimo pratęsimo, valstybės narės gali atsisakyti jį pratęsti:

 

a)  jei darbdavys ne kartą nevykdė savo teisinių prievolių, susijusių su socialine apsauga, apmokestinimu, darbo teisėmis ar darbo sąlygomis, ir per deramą laikotarpį neištaisė padėties;

 

b)  jeigu trečiosios šalies pilietis buvo bedarbis ilgesniu nei šešių mėnesių iš eilės laikotarpiu, nebent tokią padėtį būtų nulėmusi liga arba negalia, kuria jis susirgo arba kurią įgijo dirbdamas darbą, gautą jam tapus ES mėlynosios kortelės turėtoju.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nedarant poveikio 5 straipsnyje nurodytiems priėmimo kriterijams, ES mėlynosios kortelės turėtojai lygiagrečiai su aukšto lygio įgūdžių reikalaujančiu darbu gali imtis savarankiškai dirbančiojo veiklos.

2.  Nedarant poveikio 5 straipsnyje nurodytiems priėmimo kriterijams, ES mėlynosios kortelės turėtojai lygiagrečiai su aukšto lygio įgūdžių reikalaujančiu darbu gali imtis savarankiškai dirbančiojo veiklos tokiomis pat sąlygomis, kaip ir valstybės narės, kurioje buvo išduota mėlynoji kortelė, piliečiai bei kiti joje esantys ES piliečiai. Bet kokia tokia veikla turėtų būti papildoma jų darbo, dirbamo naudojantis ES mėlynąja kortele, požiūriu.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

14 straipsnis

Laikinas nedarbas

Laikinas nedarbas

1.  Nedarbas savaime negali būti ES mėlynosios kortelės panaikinimo priežastis, nebent nedarbo laikotarpis trunka ilgiau nei tris mėnesius iš eilės arba bedarbiu tampama dažniau negu kartą per ES mėlynosios kortelės galiojimo laikotarpį.

 

2.  Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį ES mėlynosios kortelės turėtojui leidžiama ieškoti darbo ir jo imtis 13 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

1.  Nedarbo laikotarpiu ES mėlynosios kortelės turėtojui leidžiama ieškoti darbo ir jo imtis 13 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

3.  ES mėlynosios kortelės turėtojas pagal reikiamą nacionalinę tvarką gyvenamosios vietos valstybės narės kompetentingoms institucijoms praneša apie nedarbo laikotarpio pradžią ir, kai tinkama, pabaigą.

2.  ES mėlynosios kortelės turėtojas pagal reikiamą nacionalinę tvarką gyvenamosios vietos valstybės narės kompetentingoms institucijoms praneša apie nedarbo laikotarpio pradžią ir, kai tinkama, pabaigą.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinės kvalifikacijos dokumentų pripažinimo pagal atitinkamas nacionalines procedūras;

d)  diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinės kvalifikacijos, įskaitant neformaliai įgytus įgūdžius, dokumentų pripažinimo pagal atitinkamas nacionalines procedūras;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  galimybės kreiptis į teismą ir gauti paramą jiems susidūrus su bet kurios formos diskriminacija – taip pat ir darbo rinkoje – taikant Tarybos direktyvoje 2000/43/EB ir Tarybos direktyvoje 2000/78/EB išdėstytus principus ir apsaugos priemones;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  nediskriminavimo dėl kilmės, lyties, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Valstybės narės laiko ES mėlynosios kortelės turėtojo darbdavį atsakingu už bet kokį pakartotinį ar reikšmingą 5 straipsnio 3 dalies ir 15 straipsnio nuostatų nesilaikymą.

 

Atitinkama valstybė narė numato sankcijas, jeigu darbdavys laikomas atsakingu. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b.  Valstybės narės numato priemones, reikalingas užkirsti kelią galimiems 5 straipsnio 3 dalies ir 15 straipsnio pažeidimams. Šios priemonės apima stebėseną, reguliarų vertinimą ir, kai tinkama, patikrą vadovaujantis nacionalinės teisės nuostatomis arba administracine praktika.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali laikyti ES mėlynosios kortelės turėtojo darbdavį atsakingu už šiame skyriuje nustatytų judumo sąlygų neįvykdymą ar pakartotinį piktnaudžiaujamą pasinaudojimą šiame skyriuje išdėstytomis judumo nuostatomis.

Valstybės narės laiko ES mėlynosios kortelės turėtojo darbdavį atsakingu už tyčinį šiame skyriuje nustatytų atitinkamų judumo sąlygų neįvykdymą ar pakartotinį piktnaudžiaujamą pasinaudojimą šiame skyriuje išdėstytomis judumo nuostatomis.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė numato sankcijas, jeigu darbdavys laikomas atsakingu. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Atitinkama valstybė narė numato sankcijas, jeigu įrodoma, kad darbdavys atsakingas, ypač kai darbdavys neįvykdė savo teisinių prievolių, susijusių su darbu ar darbo sąlygomis. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija Europos Parlamentui kasmet pateikia informaciją, kurią ji gauna pagal 2 ir 3 dalis.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygos

Nuorodos

COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

4.7.2016

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

19.1.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jean Lambert

4.10.2016

Svarstymas komitete

25.1.2017

22.3.2017

 

 

Priėmimo data

30.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

6

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Terry Reintke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Arena, Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Sophia in ‘t Veld

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Yana Toom, Sophia in 't Veld

Georges Bach, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Joachim Schuster, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

ENF

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

GUE/NGL

Laura Agea

Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygos

Nuorodos

COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.6.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

4.7.2016

JURI

4.7.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

5.9.2016

 

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Claude Moraes

29.2.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

12.7.2016

31.1.2017

23.3.2017

15.6.2017

Priėmimo data

15.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

10

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Pateikimo data

28.6.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Emil Radev, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

2

0

ECR

John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 00, 0000 00 00, p. 0.

(2)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika