Procedura : 2016/0176(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0240/2017

Teksty złożone :

A8-0240/2017

Debaty :

PV 14/09/2021 - 15
CRE 14/09/2021 - 15

Głosowanie :

PV 15/09/2021 - 12

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0374

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1253kWORD 179k
28.6.2017
PE 595.499v05-00 A8-0240/2017

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności

(COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Claude Moraes

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):

Jean Lambert, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności

(COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0378),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 lit. a) i b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8–0213/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Bułgarii, a także przez Izbę Poselską i Senat Republiki Czeskiej, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego jest niezgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ...(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 grudnia 2016 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0240/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka     1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: Strategia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”30 stawia przed Unią cel, jakim jest stworzenie gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie przedsiębiorstw oraz lepsze dopasowywanie popytu i podaży na rynku pracy. Środki mające ułatwić przyjmowanie pracowników o wysokich umiejętnościach, będących obywatelami państw trzecich należy rozpatrywać w takim szerszym kontekście.

(1)  Komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: Strategia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”30 stawia przed Unią cel, jakim jest stworzenie gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie przedsiębiorstw oraz lepsze dopasowywanie popytu i podaży na rynku pracy, a także wskazuje na potrzebę całościowej polityki w dziedzinie migracji pracowników oraz lepszej integracji migrantów. Środki mające ułatwić przyjmowanie pracowników o wysokich umiejętnościach, będących obywatelami państw trzecich należy rozpatrywać w takim szerszym kontekście.

_________________

_________________

30  COM(2010) 2020 final

30  COM(2010) 2020 final

Poprawka     2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W Europejskim programie w zakresie migracji przyjętym w dniu 13 maja 2015 r. apeluje się o ogólnounijny system, który byłby atrakcyjny dla wysoce wykwalifikowanych obywateli państw trzecich, i stwierdza, że konieczny jest przegląd dyrektywy Rady 2009/50/WE31, aby zwiększyć jej skuteczność w przyciąganiu talentów do Unii, a tym samym by sprostać wyzwaniom demograficznym, przed którymi stoi Unia, i rozwiązać problem niedoboru siły roboczej i pracowników o określonych umiejętnościach w kluczowych sektorach gospodarki unijnej.

(3)  W Europejskim programie w zakresie migracji przyjętym w dniu 13 maja 2015 r. apeluje się o ogólnounijny system, który byłby atrakcyjny dla wysoce wykwalifikowanych obywateli państw trzecich, i stwierdza się, że konieczny jest przegląd dyrektywy Rady 2009/50/WE31, aby zwiększyć jej skuteczność w przyciąganiu talentów do Unii, a tym samym by sprostać wyzwaniom demograficznym, przed którymi stoi Unia, i rozwiązać problem niedoboru siły roboczej i pracowników o określonych umiejętnościach w kluczowych sektorach gospodarki unijnej w celu zapewnienia wzrostu gospodarczego i większej konkurencyjności gospodarki Unii.

_________________

_________________

31  Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 17).

31  Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 17).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  W rezolucji z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji Parlament Europejski zauważył wady obecnej dyrektywy w sprawie niebieskiej karty UE, w tym bardzo ograniczony poziom harmonizacji, jaki dyrektywa ta umożliwiła. PE wezwał do ambitnego i ukierunkowanego przeglądu dyrektywy, w tym jej zakresu. Ponadto, zauważywszy, że istniejące rozproszone ramy ustawodawcze UE regulujące dostęp obywateli państw trzecich do rynku pracy w Unii mogą służyć jedynie zaspokajaniu krótkoterminowych i określonych potrzeb, wezwał także Unię do przyjęcia w perspektywie średnio- i długoterminowej bardziej ogólnych przepisów regulujących wjazd i pobyt obywateli państw trzecich szukających zatrudniania w Unii, w tym w sektorach o niskich i średnich płacach.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  Przewiduje się, że liczba ludności w wieku produkcyjnym w Unii spadnie o 7,5 miliona do 2020 r.1a, a prognozy dotyczące rozwoju potrzeb na rynku pracy w Unii wskazują na pojawiające się i przyszłe niedobory w określonych dziedzinach.

 

_________________

 

1a  Patrz: wspólne wytyczne polityki UE–OECD pt. „Matching Economic Migration with Labour Market Needs in Europe” [Dopasowanie migracji ekonomicznej do potrzeb rynku pracy w Europie], wrzesień 2014 r., s. 5.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Konieczna jest reakcja na wyzwania wskazane w sprawozdaniu z wdrażania dyrektywy 2009/50/WE. Unia powinna dążyć do stworzenia atrakcyjniejszego i skuteczniejszego ogólnounijnego systemu dla pracowników o wysokich umiejętnościach. Podejście UE do pozyskiwania pracowników o wysokich umiejętnościach powinno być przedmiotem dalszej harmonizacji, a niebieska karta UE powinna stać się głównym narzędziem w tym zakresie i powinny jej towarzyszyć szybsze procedury, bardziej elastyczne i otwarte kryteria przyjmowania, a także szersze prawa, w tym łatwiejsza mobilność wewnątrz UE. Ponieważ wymagałoby to wprowadzenia znacznych zmian do dyrektywy 2009/50/WE, dyrektywę tę należy zatem uchylić i zastąpić nową dyrektywą.

(4)  Konieczna jest reakcja na wyzwania wskazane w sprawozdaniu z wdrażania dyrektywy 2009/50/WE. Unia powinna dążyć do stworzenia atrakcyjniejszego i skuteczniejszego ogólnounijnego systemu dla pracowników o wysokich umiejętnościach. Przegląd dyrektywy 2009/50/WE stanowi również szansę na usprawnienie legalnej migracji do Europy. Podejście UE do pozyskiwania pracowników o wysokich umiejętnościach powinno być przedmiotem dalszej harmonizacji, a niebieska karta UE powinna stać się głównym narzędziem w tym zakresie i powinny jej towarzyszyć szybsze procedury, bardziej elastyczne i otwarte kryteria przyjmowania, a także szersze prawa, w tym łatwiejsza mobilność wewnątrz UE. Ponieważ wymagałoby to wprowadzenia znacznych zmian do dyrektywy 2009/50/WE, dyrektywę tę należy zatem uchylić i zastąpić nową dyrektywą.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Aby wzmocnić i promować system niebieskiej karty UE oraz przyciągnąć pracowników o wysokich umiejętnościach i ułatwiać ich perspektywy gospodarcze, ambasady i delegatury Unii i państw członkowskich w państwach trzecich powinny wzmocnić swoją działalność reklamową i kampanie informacyjne dotyczące niebieskiej karty UE. Powinny one dysponować wystarczającymi zasobami ludzkimi i finansowymi w celu przekazywania na miejscu obywatelom państw trzecich informacji na temat niebieskiej karty UE.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Zgodnie z komunikatem Komisji z 2014 r. dotyczącym wdrożenia dyrektywy 2009/50/WE tylko 2,1% osób korzystających z niebieskiej karty na pierwszym etapie wdrażania w 2012 r. pochodziło z Afryki Subsaharyjskiej. Może to wskazywać na ukrytą dyskryminację ze względu na rasę uniemożliwiającą pewnym typom pracowników dostęp do korzystniejszego statusu, a zatem do równego traktowania z innymi pracownikami lub innymi członkami rodzin. Brak różnorodności wśród posiadaczy niebieskiej karty UE może odzwierciedlać politykę i praktyki krajowe, które mogą utrwalać formy bezpośredniej, pośredniej lub instytucjonalnej dyskryminacji wobec nowych kandydatów.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Należy stworzyć ogólnounijny system przyjmowania w celu przyciągania do Unii i zatrzymywania pracowników o wysokich umiejętnościach. Państwa członkowskie powinny wydawać niebieską kartę UE zamiast krajowego zezwolenia wszystkim wnioskodawcom podlegającym niniejszej dyrektywie. Państwa członkowskie powinny zachować prawo do wydawania zezwoleń innych niż niebieska karta UE do celów zatrudnienia obywatelom państw trzecich, którzy nie podlegają przepisom niniejszej dyrektywy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z innych dyrektyw w dziedzinie migracji pracowników.

(5)  Należy stworzyć jasny i przejrzysty ogólnounijny system przyjmowania w celu przyciągania do Unii i zatrzymywania w niej pracowników o wysokich umiejętnościach oraz sprzyjania ich mobilności. Państwa członkowskie powinny wydawać niebieską kartę UE wszystkim wnioskodawcom podlegającym niniejszej dyrektywie. Państwa członkowskie powinny zachować prawo do wydawania zezwoleń innych niż niebieska karta UE do celów zatrudnienia obywatelom państw trzecich, którzy nie podlegają przepisom niniejszej dyrektywy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z innych dyrektyw w dziedzinie migracji pracowników.

Poprawka     9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  O ile jest to zgodne z duchem niniejszej dyrektywy, zachęca się państwa członkowskie do stosowania najlepszych praktyk oraz bardziej korzystnych przepisów w odniesieniu do niniejszej dyrektywy, a w szczególności w odniesieniu do gwarancji proceduralnych, opłat, czasowego braku zatrudnienia, równego traktowania, przepisów dotyczących członków rodzin i statusu rezydenta długoterminowego posiadaczy niebieskiej karty UE.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  W tym kontekście należy uwzględnić zwiększenie dostępu do europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), tak aby wszystkie możliwości zatrudnienia w państwach członkowskich były także dostępne dla obywateli państw trzecich, gdyż aby otrzymać niebieską kartę UE, obywatele państw trzecich muszą najpierw otrzymać ofertę pracy. Zwiększenie dostępu do EURES umożliwiłoby obywatelom państw trzecich korzystanie z koniecznej pomocy i wsparcia podczas użytkowania platformy.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Pojęcie pracownika o wysokich umiejętnościach powinno zastąpić pojęcie wysoce wykwalifikowanego pracownika w celu podkreślenia, że zarówno kwalifikacje uzyskane w ramach formalnego kształcenia, jak i równoważne doświadczenie zawodowe powinny być na równi brane pod uwagę jako kryteria przyjmowania. Zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r.32 walidacja wyników nauki, tj. kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw)33 uzyskanych w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, może odegrać ważną rolę w zwiększaniu szans na zatrudnienie i mobilności. Zaleca ona państwom członkowskim wprowadzenie, najpóźniej do 2018 r., rozwiązań dotyczących walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Jako że mechanizmy oceny i walidacji doświadczenia zawodowego i odnośne ustalenia nie są łatwo dostępne we wszystkich państwach członkowskich, należy przewidzieć dodatkowy okres transpozycji, wynoszący dwa lata od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, w odniesieniu do przepisów dotyczących uznawania doświadczenia zawodowego w celu umożliwienia państwom członkowskim, w miarę potrzeby, opracowania takich mechanizmów i ustaleń. Krajowe punkty kontaktowe ds. niebieskiej karty UE w państwach członkowskich powinny być zaangażowane w skuteczną współpracę z zainteresowanymi podmiotami i sieciami w obszarze edukacji, szkoleń, zatrudnienia i młodzieży, a także innymi odnośnymi obszarami polityki w celu uznania doświadczenia zawodowego na mocy niniejszej dyrektywy.

(6)  Pojęcie pracownika o wysokich umiejętnościach powinno zastąpić pojęcie wysoce wykwalifikowanego pracownika w celu podkreślenia, że zarówno kwalifikacje uzyskane w ramach formalnego kształcenia, jak i równoważne doświadczenie zawodowe powinny być na równi brane pod uwagę jako kryteria przyjmowania. Zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r.32 walidacja wyników nauki, tj. kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw)33 uzyskanych w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, może odegrać ważną rolę w zwiększaniu szans na zatrudnienie i mobilności. Zaleca ona państwom członkowskim wprowadzenie, najpóźniej do 2018 r., rozwiązań dotyczących walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Jako że mechanizmy oceny i walidacji doświadczenia zawodowego i odnośne ustalenia nie są łatwo dostępne we wszystkich państwach członkowskich, okres transpozycji niniejszej dyrektywy powinien uwzględniać ten aspekt w celu umożliwienia państwom członkowskim, w razie potrzeby, opracowanie takich mechanizmów i ustaleń. Państwa członkowskie powinny konsultować się z partnerami społecznymi przy opracowywaniu takich mechanizmów i ustaleń. Krajowe punkty kontaktowe ds. niebieskiej karty UE w państwach członkowskich powinny być zaangażowane w skuteczną współpracę z zainteresowanymi podmiotami i sieciami w obszarze edukacji, szkoleń, zatrudnienia i młodzieży, a także innymi odnośnymi obszarami polityki w celu uznania doświadczenia zawodowego na mocy niniejszej dyrektywy.

__________________

__________________

32  Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (2012/C 398/01) (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1).

32  Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (2012/C 398/01) (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1).

33  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 10).

33  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 10).

Poprawka     12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Co najmniej do czasu wprowadzenia takich rozwiązań dotyczących walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego każda osoba ubiegająca się powinna mieć obowiązek przedstawienia dowodów poświadczających co najmniej trzyletnie doświadczenie, takich jak rekomendacje od poprzednich pracodawców, wcześniejsze umowy o pracę, referencje zawodowe lub świadectwa pracy.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Podczas transponowania niniejszej dyrektywy i w celu lepszego zaspokojenia potrzeb rynku pracy w Unii państwa członkowskie i Komisja powinny gromadzić dane oraz sporządzać wykaz sektorów zatrudnienia lub obszarów geograficznych, w których występują niedobory w zatrudnieniu i w których trudno jest obsadzić wolne stanowiska pracy, a także przekazywać te informacje do wiadomości publicznej.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c)  W odniesieniu do kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym i wyższych umiejętności zawodowych osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej i osób korzystających z ochrony międzynarodowej przebywających na terytorium Unii, które nie posiadają dokumentów koniecznych do udowodnienia swoich kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, państwa członkowskie powinny być zachęcane do ustanowienia odpowiednich ocen umiejętności i wiedzy umożliwiających określenie ich poziomu kwalifikacji i/lub umiejętności zawodowych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do określenia wielkości napływu obywateli państw trzecich przybywających na ich terytorium z państw trzecich w celu podjęcia pracy zgodnie z art. 79 ust. 5 Traktatu. Na tej podstawie państwa członkowskie powinny być w stanie albo uznać wniosek o niebieską kartę UE za niedopuszczalny albo go odrzucić. Jako że art. 79 ust. 5 TFUE odnosi się wyłącznie do obywateli państw trzecich przybywających z państw trzecich, prawo do określenia wielkości napływu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy obywatel państwa trzeciego został już przyjęty na terytorium państw członkowskich zgodnie z niniejszą dyrektywą i dąży do przedłużenia okresu pobytu w tym samym lub innym państwie członkowskim.

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do określenia wielkości napływu obywateli państw trzecich przybywających na ich terytorium z państw trzecich w celu podjęcia pracy zgodnie z art. 79 ust. 5 Traktatu. Jako że art. 79 ust. 5 TFUE odnosi się wyłącznie do obywateli państw trzecich przybywających z państw trzecich, prawo do określenia wielkości napływu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy obywatel państwa trzeciego został już przyjęty na terytorium państw członkowskich zgodnie z niniejszą dyrektywą i dąży do przedłużenia okresu pobytu w tym samym lub innym państwie członkowskim.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a) dyrektywy 2011/95/UE Parlamentu Europejskiego i Rady34 korzystają z szerokiego zbioru praw, w tym prawa dostępu do rynku pracy w państwie członkowskim, które przyznało im ochronę. W celu dalszego wspierania włączenia społecznego tych osób, a także poprawy ich szans na rynku pracy w całej Unii, osoby o wysokich umiejętnościach powinny być uprawnione do ubiegania się o wydanie niebieskiej karty UE. Powinny one podlegać takim samym przepisom jak każdy inny obywatel państwa trzeciego objęty zakresem niniejszej dyrektywy, posiadając jednocześnie status osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej i posiadacza niebieskiej karty UE. Jednakże dla zachowania jasności prawa i spójności przepisów dotyczących równego traktowania i łączenia rodzin niniejszej dyrektywy nie należy stosować do tej grupy posiadaczy niebieskiej karty UE w państwie członkowskim, które przyznało im ochronę międzynarodową. Prawa te powinny być nadal regulowane przepisami dorobku prawnego UE dotyczącymi azylu oraz, w stosownych przypadkach, przepisami dyrektywy Rady 2003/86/WE35.

(8)  Osoby korzystające z ochrony międzynarodowej i niektóre kategorie osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej korzystają ze zbioru praw, w tym prawa dostępu do rynku pracy, w państwie członkowskim, które przyznało im ochronę lub które jest odpowiedzialne za ich wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. W celu dalszego wspierania włączenia społecznego tych osób, a także poprawy ich szans na rynku pracy w całej Unii, osoby o wysokich umiejętnościach powinny być uprawnione do ubiegania się o wydanie niebieskiej karty UE. Powinny one podlegać takim samym przepisom jak każdy inny obywatel państwa trzeciego objęty zakresem niniejszej dyrektywy, posiadając jednocześnie status osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej lub osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej i posiadacza niebieskiej karty UE. Jednakże dla zachowania jasności prawa i spójności przepisów dotyczących równego traktowania i łączenia rodzin niniejszej dyrektywy nie należy stosować do uchodźców, którzy posiadają niebieska kartę UE w państwie członkowskim, które przyznało im ochronę międzynarodową. Prawa te powinny być nadal regulowane przepisami dorobku prawnego UE dotyczącymi azylu oraz, w stosownych przypadkach, przepisami dyrektywy Rady 2003/86/WE35.

__________________

__________________

34  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja przekształcona) (Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9).

34  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (wersja przekształcona) (Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9).

35  Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz.U. L 251 z 3.10.2003, s. 12).

35  Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz.U. L 251 z 3.10.2003, s. 12).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Jeżeli osoby ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej są objęte zakresem niniejszej dyrektywy, powinny one podlegać takim samym przepisom jak każdy inny obywatel państwa trzeciego objęty zakresem niniejszej dyrektywy. W przypadku zawieszenia wniosku o ochronę międzynarodową w wyniku przyznania niebieskiej karty UE państwo członkowskie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku nie powinno go uznawać za wycofany w sposób dorozumiany.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Przekazanie odpowiedzialności za ochronę osób korzystających z ochrony międzynarodowej wychodzi poza zakres niniejszej dyrektywy: statusu ochrony i praw z nim związanych nie należy przekazywać do innego państwa członkowskiego na podstawie wydania niebieskiej karty UE.

(9)  Przekazanie odpowiedzialności za ochronę osób korzystających z ochrony międzynarodowej lub odpowiedzialności za osoby ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej wychodzi poza zakres niniejszej dyrektywy: statusów tych i praw z nimi związanych nie należy przekazywać do innego państwa członkowskiego na podstawie wydania niebieskiej karty UE.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do kategorii obywateli państw trzecich, wobec których zastosowanie ma szczególny system na mocy prawa Unii, wraz ze szczególnymi warunkami wjazdu i zestawem praw, jeżeli włączenie tych kategorii do niniejszej dyrektywy byłoby sprzeczne z logiką danego systemu, skutkowałoby niepotrzebnymi komplikacjami prawnymi lub pociągałoby za sobą ryzyko nadużyć. Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o prawo pobytu w państwie członkowskim jako naukowcy w celu prowadzenia projektu badawczego, ponieważ podlegają oni dyrektywie (UE) 2016/801 Parlamentu Europejskiego i Rady37, która ustanawia szczególną procedurę przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych. Legalnie przebywający naukowcy, przyjęci na podstawie dyrektywy (UE) 2016/801, powinni jednak mieć prawo ubiegać się o niebieską kartę UE na podstawie niniejszej dyrektywy w celach innych niż te objęte zakresem dyrektywy (UE) 2016/801.

(11)  Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o prawo pobytu w państwie członkowskim jako naukowcy w celu prowadzenia projektu badawczego, ponieważ podlegają oni dyrektywie (UE) 2016/801 Parlamentu Europejskiego i Rady37, która ustanawia szczególną procedurę przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych. Legalnie przebywający naukowcy, przyjęci na podstawie dyrektywy (UE) 2016/801, powinni jednak mieć prawo ubiegać się o niebieską kartę UE na podstawie niniejszej dyrektywy w celach innych niż te objęte zakresem dyrektywy (UE) 2016/801. Na tej samej zasadzie legalnie przebywający posiadacze niebieskiej karty UE powinni być uprawnieni do ubiegania się o prawo pobytu jako naukowcy na mocy dyrektywy (UE) 2016/801. Przepisy dyrektywy należy sprecyzować dla zapewnienia takiej możliwości.

__________________

__________________

37  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21).

37  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Należy przewidzieć elastyczny system przyjmowania, sterowany zapotrzebowaniem i oparty na obiektywnych kryteriach, takich jak umowa o pracę lub wiążąca oferta pracy na okres co najmniej 6 miesięcy, próg wynagrodzenia dostosowywany przez państwa członkowskie do sytuacji na rynku pracy oraz wyższe kwalifikacje zawodowe.

(13)  Należy przewidzieć elastyczny, jasny i zrównoważony system przyjmowania oparty na obiektywnych kryteriach, takich jak umowa o pracę lub wiążąca oferta pracy na okres co najmniej dziewięciu miesięcy, zgodność z obowiązującymi prawami, układami zbiorowymi lub krajowymi praktykami w danych sektorach zawodowych, próg wynagrodzenia dostosowywany przez państwa członkowskie do sytuacji na rynku pracy oraz kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na poziomie wyższym lub wyższe umiejętności zawodowe.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W celu zapewnienia dostatecznego poziomu harmonizacji warunków przyjmowania w całej Unii należy ustalić zarówno minimalne, jak i maksymalne współczynniki uwzględniane przy obliczaniu progu wynagrodzenia. Państwa członkowskie powinny ustalić własne progi wynagrodzenia stosownie do sytuacji na swoim rynku pracy, jego organizacji oraz swojej ogólnej polityki imigracyjnej.

(15)  Oprócz warunków określonych w niniejszej dyrektywie przy jej transpozycji państwa członkowskie wprowadzają próg wynagrodzenia w porozumieniu z partnerami społecznymi. Próg ten nie może być niższy niż 1,0-krotność (ani wyższy niż 1,4-krotność) średniego rocznego wynagrodzenia brutto w danym państwie członkowskim. W porozumieniu z partnerami społecznymi państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nieokreślaniu progu wynagrodzenia w niektórych sektorach zawodowych, jeżeli uzgodniono, że taki próg jest niepotrzebny. Może się tak stać, gdy układ zbiorowy reguluje wynagrodzenia mające zastosowanie do tego sektora zawodowego. Należy przestrzegać zasady takiego samego traktowania jak w przypadku pracowników będących obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Należy określić niższy próg wynagrodzenia dla określonych zawodów, jeśli dane państwo członkowskie uważa, że występuje szczególny brak dostępnej siły roboczej, i gdy zawody te należą do głównej grupy 1 lub 2 klasyfikacji ISCO („Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Zawodów”).

skreśla się

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Niższy próg wynagrodzenia należy również ustanowić na korzyść obywateli państw trzecich przez określony czas po zakończeniu przez nich nauki. Okres ten powinien być przyznany za każdym razem, gdy obywatel państwa trzeciego osiągnie poziom wykształcenia odpowiadający celom niniejszej dyrektywy, tj. poziom 6, 7 lub 8 ISCED 2011 lub poziom 6, 7 lub 8 EQF, zgodnie z prawem krajowym danego państwa członkowskiego. Powyższe powinno mieć zastosowanie w sytuacji, gdy obywatel państwa trzeciego ubiega się o pierwszą niebieską kartę UE lub o jej przedłużenie w ciągu trzech lat od daty uzyskania kwalifikacji, a ponadto gdy obywatel ten po raz pierwszy składa wniosek o przedłużenie niebieskiej karty UE, a pierwsza niebieska karta UE została wydana na okres krótszy niż 24 miesiące. Po upływie podanych wyżej okresów karencji, które mogą biec równolegle, można zasadnie oczekiwać, że młodzi pracownicy zdobyli dostateczne doświadczenie zawodowe, by spełnić kryterium dotyczące regularnego progu wynagrodzenia.

skreśla się

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Państwa członkowskie powinny odrzucać wnioski o niebieską kartę UE i mieć prawo do cofnięcia lub odmowy przedłużenia niebieskiej karty UE, jeżeli istnieje zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego. Podstawą odmowy ze względu na zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego powinno być indywidualne zachowanie danej osoby zgodnie z zasadą proporcjonalności. Choroba lub niepełnosprawność, na którą obywatel państwa trzeciego zaczął się uskarżać po tym, jak został przyjęty na terytorium pierwszego państwa członkowskiego, nie powinna być wyłączną podstawą cofnięcia niebieskiej karty UE lub odmowy jej przedłużenia albo odmowy wydania niebieskiej karty UE w drugim państwie członkowskim.

(20)  Państwa członkowskie powinny mieć prawo odrzucania wniosków o niebieską kartę UE i do cofnięcia lub odmowy przedłużenia niebieskiej karty UE, jeżeli istnieje potwierdzone zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego. Podstawą odmowy ze względu na zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego powinno być indywidualne zachowanie danej osoby zgodnie z zasadą proporcjonalności. Choroba lub niepełnosprawność, na którą obywatel państwa trzeciego uskarża się, będąc posiadaczem niebieskiej karty UE, nie powinna być podstawą cofnięcia niebieskiej karty UE.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Państwa członkowskie powinny mieć prawo do cofnięcia niebieskiej karty UE lub odmowy jej przedłużenia, jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE albo nie spełnia warunków mobilności na podstawie niniejszej dyrektywy albo wielokrotnie nadużywa praw do mobilności, na przykład ubiega się o niebieską kartę UE w drugim państwie członkowskim i podejmuje natychmiast pracę, choć nie ulega wątpliwości, że warunki nie zostaną spełnione i wniosek zostanie odrzucony.

(21)  Państwa członkowskie powinny mieć prawo do cofnięcia niebieskiej karty UE lub odmowy jej przedłużenia, jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE nie spełnia warunków mobilności na podstawie niniejszej dyrektywy.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Każda decyzja o odrzuceniu wniosku o niebieską kartę UE lub o cofnięciu albo o odmowie przedłużenia niebieskiej karty UE powinna uwzględniać konkretne okoliczności danej sprawy i być zgodna z zasadą proporcjonalności. W szczególności, gdy podstawa odmowy ma związek z działalnością pracodawcy, drobne uchybienia w żadnym wypadku nie powinny być wyłączną podstawą odmownego rozpatrzenia wniosku, cofnięcia lub odmowy przedłużenia zezwolenia.

(22)  Każda decyzja o odrzuceniu wniosku o niebieską kartę UE lub o cofnięciu albo o odmowie przedłużenia niebieskiej karty UE powinna uwzględniać konkretne okoliczności danej sprawy i być proporcjonalna. W szczególności, gdy podstawa odmowy, cofnięcia lub odmowy przedłużenia ma związek z postępowaniem pracodawcy, drobne uchybienia pracodawcy w żadnym wypadku nie powinny być wyłączną podstawą odmownego rozpatrzenia wniosku, cofnięcia lub odmowy przedłużenia zezwolenia.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Przepisy regulujące czas rozpatrywania wniosków o niebieską kartę UE powinny gwarantować szybkie wydawanie zezwoleń we wszystkich przypadkach. Ustalając czas przetwarzania wniosku o niebieską kartę UE, nie należy uwzględniać czasu potrzebnego, w stosownych przypadkach, na uznanie kwalifikacji zawodowych lub na wydanie wizy.

(24)  Przepisy regulujące czas rozpatrywania wniosków o niebieską kartę UE powinny odzwierciedlać cel ułatwiania przyjmowania pracowników o wysokich umiejętnościach, będących obywatelami państw trzecich. Ustalając czas przetwarzania wniosku o niebieską kartę UE, nie należy uwzględniać czasu potrzebnego, w stosownych przypadkach, na uznanie kwalifikacji zawodowych lub na wydanie wizy. Aby zmodernizować i uprościć procedurę ubiegania się o niebieską kartę UE, państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę możliwość przyjmowania wniosków elektronicznych.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Dane państwo członkowskie powinno zapewnić, by wnioskodawcy mieli prawo do zaskarżenia przed sądem lub trybunałem decyzji o odrzuceniu wniosku o niebieską kartę UE, odmowie przedłużenia jej ważności lub jej cofnięcia. Powyższe nie wpływa na możliwość wyznaczenia organu administracyjnego, który będzie przeprowadzał przegląd administracyjny takich decyzji.

(26)  Dane państwo członkowskie powinno zapewnić, by wnioskodawcy mieli prawo do zaskarżenia przed sądem lub trybunałem decyzji o odrzuceniu wniosku o niebieską kartę UE lub decyzji o odmowie przedłużenia jej ważności bądź jej cofnięcia. Państwa członkowskie mogą także wyznaczyć organ administracyjny, który będzie przeprowadzał przegląd administracyjny takich decyzji.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Ponieważ posiadacze niebieskiej karty UE są pracownikami o wysokich umiejętnościach przyczyniającymi się do rozwiązania problemu niedoboru siły roboczej i pracowników o określonych umiejętnościach w kluczowych sektorach, ogólną zasadą powinna być zasada dostępu do rynku pracy. Jednakże w sytuacji gdy rynek pracy danego państwa członkowskiego ulega poważnym zakłóceniom, takim jak wysoki poziom bezrobocia w danym zawodzie lub sektorze, na całości lub części jego terytorium, państwo to powinno mieć możliwość uwzględnienia tej sytuacji przed wydaniem niebieskiej karty UE.

(27)  Ponieważ posiadacze niebieskiej karty UE są pracownikami o wysokich umiejętnościach przyczyniającymi się do rozwiązania problemu niedoboru siły roboczej i pracowników o określonych umiejętnościach w kluczowych sektorach, ogólną zasadą powinna być zasada dostępu do rynku pracy. W sytuacji gdy rynek pracy danego państwa członkowskiego jest dotknięty wysokim poziomem bezrobocia w danym zawodzie lub sektorze, na całości lub części jego terytorium, państwo to powinno mieć możliwość – po konsultacjach z partnerami społecznymi – uwzględnienia tej sytuacji przed wydaniem niebieskiej karty UE.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  W przypadku gdy państwa członkowskie postanawiają skorzystać z tej możliwości w odniesieniu do danego zawodu lub sektora, na całości lub części swojego terytorium, przesyłają Komisji powiadomienie, wyjaśniając kwestie gospodarcze i społeczne oraz inne powody uzasadniające decyzję o zastosowaniu takiego badania rynku pracy przez następne 12 miesięcy oraz czynią to również w odniesieniu do każdego następnego 12-miesięcznego okresu. Państwa członkowskie mogą włączyć partnerów społecznych do oceny sytuacji dotyczącej swojego rynku pracy. Weryfikacja taka nie powinna być możliwa w przypadku przedłużenia ważności niebieskiej karty UE w pierwszym państwie członkowskim. W przypadku wniosku o niebieską kartę UE w drugim państwie członkowskim, uwzględnienie sytuacji na rynku pracy powinno być możliwe wyłącznie w przypadku, gdy dane państwo członkowskie wprowadziło również takie badania w odniesieniu do pierwszych wniosków obywateli państw trzecich przybywających z państw trzecich oraz po przekazaniu odrębnego, odpowiednio uzasadnionego powiadomienia. W przypadku gdy państwa członkowskie postanawiają skorzystać z tej możliwości, powinny powiadomić o tym wnioskodawców i pracodawców w jasny, przystępny i przejrzysty sposób, również za pośrednictwem internetu.

(28)  W razie gdy państwo członkowskie postanawia skorzystać z tej możliwości w odniesieniu do danego zawodu lub sektora, na całości lub części swojego terytorium, przesyła Komisji powiadomienie, wyjaśniając kwestie gospodarcze i społeczne oraz inne powody uzasadniające decyzję o zastosowaniu takiego badania rynku pracy przez następne sześć miesięcy oraz czyni to również w odniesieniu do każdego następnego sześciomiesięcznego okresu. Państwa członkowskie powinny włączyć partnerów społecznych do oceny sytuacji dotyczącej swojego rynku pracy. Taki test rynku pracy nie powinien być możliwy, jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE chce przedłużyć ważność swojej niebieskiej karty UE w pierwszym państwie członkowskim. Gdy obywatel państwa trzeciego powiadamia drugie państwo członkowskie o zamiarze podjęcia pracy w tym państwie członkowskim, uwzględnienie sytuacji na rynku pracy przy zakwestionowaniu takiego powiadomienia powinno być możliwe wyłącznie w przypadku, gdy dane państwo członkowskie wprowadziło również takie badania w odniesieniu do pierwszych wniosków obywateli państw trzecich przybywających z państw trzecich oraz po przekazaniu odrębnego, odpowiednio uzasadnionego powiadomienia. W przypadku gdy państwa członkowskie postanawiają skorzystać z tej możliwości, powinny powiadomić o tym wnioskodawców i pracodawców w jasny, przystępny i przejrzysty sposób, również za pośrednictwem internetu.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  W toku wdrażania niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny powstrzymać się od aktywnej rekrutacji w sektorach cierpiących na niedobór personelu w krajach rozwijających się. Należy opracować etyczne strategie i zasady rekrutacji obowiązujące pracodawców z sektora publicznego i prywatnego w sektorach o kluczowym znaczeniu, na przykład w sektorze zdrowia. Jest to zgodne z zaangażowaniem UE w stosowanie przyjętego przez Światową Organizację Zdrowia w 2010 r. kodeksu dobrych praktyk w międzynarodowej rekrutacji personelu medycznego39, a także z konkluzjami Rady i państw członkowskich z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie europejskiego programu działań na rzecz rozwiązania poważnego niedoboru pracowników służby zdrowia w krajach rozwijających się (2007–2013), oraz, w stosownych przypadkach, w sektorze edukacji. Powyższe zasady i polityki należy poprzeć opracowaniem i zastosowaniem mechanizmów, wytycznych i innych narzędzi ułatwiających, w stosownych przypadkach, migrację cyrkulacyjną i czasową, jak również innych środków mogących zminimalizować negatywne i zmaksymalizować pozytywne skutki imigracji pracowników o wysokich umiejętnościach dla krajów rozwijających się, tak by „drenaż mózgów” zmienił się w „pozyskiwanie mózgów”.

(29)  W toku wdrażania niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny powstrzymać się od aktywnej rekrutacji w sektorach cierpiących na niedobór personelu w krajach rozwijających się, w kluczowych sektorach o zasadniczym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju. Należy opracować etyczne strategie i zasady rekrutacji obowiązujące pracodawców z sektora publicznego i prywatnego w sektorach o kluczowym znaczeniu, na przykład w sektorze zdrowia. Jest to zgodne z zaangażowaniem UE w stosowanie przyjętego przez Światową Organizację Zdrowia w 2010 r. kodeksu dobrych praktyk w międzynarodowej rekrutacji personelu medycznego39, a także z konkluzjami Rady i państw członkowskich z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie europejskiego programu działań na rzecz rozwiązania poważnego niedoboru pracowników służby zdrowia w krajach rozwijających się (2007–2013), oraz, w stosownych przypadkach, w sektorze edukacji. Powyższe zasady i polityki należy poprzeć opracowaniem i zastosowaniem mechanizmów, wytycznych i innych narzędzi ułatwiających, w stosownych przypadkach, migrację cyrkulacyjną i czasową, jak również innych środków mogących zminimalizować negatywne i zmaksymalizować pozytywne skutki imigracji pracowników o wysokich umiejętnościach dla krajów rozwijających się, tak by „drenaż mózgów” zmienił się w „pozyskiwanie mózgów”.

_________________

_________________

39 Kodeks dobrych praktyk WHO w międzynarodowej rekrutacji personelu medycznego, przyjęty 21 maja 2010 r. przez 63. Światowe Zgromadzenie Zdrowia w rezolucji WHA63.16.

39 Kodeks dobrych praktyk WHO w międzynarodowej rekrutacji personelu medycznego, przyjęty 21 maja 2010 r. przez 63. Światowe Zgromadzenie Zdrowia w rezolucji WHA63.16.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Należy przewidzieć uproszczoną procedurę dla pracodawców, którzy zostali zatwierdzeni w tym celu, oraz nieobowiązkowo dla państw członkowskich. Status zatwierdzonego pracodawcy powinien przynieść konkretne ułatwienia w zakresie procedur i warunków przyjmowania (które składałyby się na procedurę uproszczoną zgodnie z niniejszą dyrektywą), a państwa członkowskie powinny przewidzieć wystarczające zabezpieczenia przed nadużyciami. W przypadku gdy status zatwierdzonego pracodawcy został cofnięty w okresie ważności niebieskiej karty UE wydanej w ramach procedury uproszczonej, zwykłe warunki przyjmowania powinny mieć zastosowanie przy przedłużaniu ważności niebieskiej karty UE, chyba że dany obywatel państwa trzeciego został zatrudniony przez innego zatwierdzonego pracodawcę.

(30)  Należy przewidzieć uproszczoną procedurę dla pracodawców, którzy zostali zatwierdzeni w tym celu. Status zatwierdzonego pracodawcy powinien przynieść konkretne ułatwienia w zakresie procedur i warunków przyjmowania (które składałyby się na procedurę uproszczoną zgodnie z niniejszą dyrektywą), a państwa członkowskie powinny przewidzieć wystarczające zabezpieczenia przed nadużyciami. W przypadku gdy status zatwierdzonego pracodawcy został cofnięty w okresie ważności niebieskiej karty UE wydanej w ramach procedury uproszczonej, zwykłe warunki przyjmowania powinny mieć zastosowanie przy przedłużaniu ważności niebieskiej karty UE, chyba że dany obywatel państwa trzeciego został zatrudniony przez innego zatwierdzonego pracodawcę.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Mając na uwadze promowanie innowacyjnej przedsiębiorczości, obywatelom państw trzecich przyjętym na mocy niniejszej dyrektywy należy przyznać prawo do prowadzenia równocześnie działalności na własny rachunek i nie powinno to wpływać na ich prawo pobytu w charakterze posiadaczy niebieskiej karty UE. Prawo to powinno pozostawać bez uszczerbku dla obowiązku spełniania w sposób ciągły warunków przyjmowania zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, a zatem posiadacz niebieskiej karty UE powinien pozostawać zatrudniony w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności.

(31)  Mając na uwadze promowanie innowacyjnej przedsiębiorczości, obywatelom państw trzecich przyjętym na mocy niniejszej dyrektywy należy przyznać prawo do prowadzenia równocześnie działalności na własny rachunek na takich samych warunkach, jakie obowiązują obywateli danego państwa i innych obywateli Unii w państwie członkowskim, które wydało niebieską kartę UE, i nie powinno to wpływać na ich prawo pobytu w charakterze posiadaczy niebieskiej karty UE. Prawo to powinno pozostawać bez uszczerbku dla obowiązku spełniania w sposób ciągły warunków przyjmowania zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, a zatem posiadacz niebieskiej karty UE powinien pozostawać zatrudniony w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności. Wszelka działalność na własny rachunek prowadzona przez posiadaczy niebieskiej karty UE powinna mieć charakter uzupełniający w stosunku do ich zatrudnienia na podstawie tejże karty.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Kwalifikacje zawodowe uzyskane przez obywatela państwa trzeciego w innym państwie członkowskim należy uznawać w taki sam sposób, jak w przypadku obywateli Unii. Kwalifikacje uzyskane w państwie trzecim należy uwzględniać zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady42. W przypadku gdy obywatel państwa trzeciego ubiega się o niebieską kartę UE w celu wykonywania zawodu nieregulowanego, państwa członkowskie powinny unikać stosowania nadmiernych wymogów formalnych oraz pełnych procedur uznawania kwalifikacji, jeżeli wystarczające dowody można uzyskać w inny sposób.

(34)  Kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia, umiejętności zawodowe i doświadczenie zawodowe uzyskane przez obywatela państwa trzeciego w innym państwie członkowskim należy uznawać w taki sam sposób, jak w przypadku obywateli Unii. Kwalifikacje uzyskane w państwie trzecim należy uwzględniać zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady42. W przypadku gdy obywatel państwa trzeciego ubiega się o niebieską kartę UE w celu wykonywania zawodu nieregulowanego, państwa członkowskie powinny unikać stosowania nadmiernych wymogów formalnych oraz pełnych procedur uznawania kwalifikacji, jeżeli wystarczające dowody można uzyskać w inny sposób.

__________________

__________________

42  Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).

42  Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).

Poprawka     35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a)  Wielu obywateli państw trzecich posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, które zwykle zdobyli jednak na innych rynkach pracy i w innych systemach kształcenia. Zatem państwa członkowskie i pracodawcy powinni skupić się na udoskonaleniu procedur i metod uznawania i akredytowania szkolenia, umiejętności i kwalifikacji wcześniej nabytych przez obywateli państw trzecich.

 

 

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Prawa nabyte przez osoby objęte ochroną międzynarodową na podstawie niebieskiej karty UE nie powinny naruszać praw przysługujących danej osobie na mocy dyrektywy 2011/95/UE oraz na mocy konwencji genewskiej w państwie członkowskim, które przyznało status ochrony. Aby uniknąć sprzecznych przepisów, określone w niniejszej dyrektywie przepisy dotyczące równego traktowania i łączenia rodzin nie powinny mieć zastosowania w tym państwie członkowskim. Osoby, które są objęte ochroną międzynarodową w jednym z państw członkowskich oraz uzyskały niebieską kartę UE w innym państwie członkowskim, powinny korzystać z takich samych praw, w tym prawa do równego traktowania z obywatelami państwa członkowskiego pobytu, co inni posiadacze niebieskiej karty UE w tym państwie.

(35)  Prawa nabyte przez osoby objęte ochroną międzynarodową na podstawie niebieskiej karty UE nie powinny naruszać praw przysługujących danej osobie na mocy dyrektywy 2011/95/UE oraz na mocy konwencji genewskiej w państwie członkowskim, które przyznało status ochrony. Korzystniejsze, określone w niniejszej dyrektywie przepisy dotyczące równego traktowania i łączenia rodzin powinny mieć zastosowanie w tym państwie członkowskim. Osoby, które są objęte ochroną międzynarodową w danym państwie członkowskim, uzyskały niebieską kartę UE w innym państwie członkowskim, powinny korzystać z takich samych praw, w tym prawa do równego traktowania z obywatelami państwa członkowskiego pobytu i praw do łączenia rodzin, co inni posiadacze niebieskiej karty UE w tym państwie członkowskim. Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową powinny korzystać z takich samych praw, w tym prawa do równego traktowania z obywatelami państwa członkowskiego pobytu i praw do łączenia rodzin, co inni posiadacze niebieskiej karty UE w tym państwie członkowskim, bez względu na państwo członkowskie, w którym złożył wniosek o ochronę międzynarodową. Na status osoby objętej ochroną międzynarodową nie powinien wpływać na fakt, iż osoba taka jest również posiadaczem niebieskiej karty UE, lub fakt, że niebieska karta UE wkrótce wygaśnie.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Korzystne warunki łączenia rodzin oraz swobodnego dostępu małżonków do rynku pracy powinny stanowić podstawowy element niniejszej dyrektywy, służący ułatwieniu pozyskiwania pracowników o wysokich umiejętnościach. Aby osiągnąć ten cel, należy ustanowić specjalne odstępstwa od dyrektywy Rady 2003/86/WE. Warunki odnoszące się do integracji lub okresów oczekiwania nie powinny być stosowane przed umożliwieniem połączenia rodziny, ponieważ prawdopodobnie pracownicy o wysokich umiejętnościach i ich rodziny będą mieli korzystną sytuację wyjściową w zakresie integracji z przyjmującą ich społecznością. W celu ułatwienia szybkiego wjazdu i pobytu pracowników o wysokich umiejętnościach, zezwolenia na pobyt dla członków ich rodzin powinny być wydawane równocześnie z niebieską kartą UE, z zastrzeżeniem spełnienia odpowiednich warunków i pod warunkiem równoczesnego złożenia wniosków.

(36)  Korzystne warunki łączenia rodzin oraz swobodnego dostępu małżonków do rynku pracy powinny stanowić podstawowy element niniejszej dyrektywy, służący ułatwieniu pozyskiwania pracowników o wysokich umiejętnościach. Aby osiągnąć ten cel, należy ustanowić specjalne odstępstwa od dyrektywy Rady 2003/86/WE. Aby podnieść atrakcyjność niebieskiej karty UE, warunki odnoszące się do integracji lub okresów oczekiwania nie powinny być stosowane przed umożliwieniem połączenia rodziny, z uwzględnieniem faktu, że posiadacz niebieskiej karty UE już ma umowę o pracę lub wiążącą ofertę zatrudnienia wymagającego wysokich umiejętności w chwili przyjazdu. W celu ułatwienia szybkiego wjazdu i pobytu pracowników o wysokich umiejętnościach, zezwolenia na pobyt dla członków ich rodzin powinny być wydawane równocześnie z niebieską kartą UE, z zastrzeżeniem spełnienia odpowiednich warunków i pod warunkiem równoczesnego złożenia wniosków.

Poprawka     38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36a)  Zgodnie z dyrektywą 2003/86/WE państwa członkowskie powinny być zachęcane do dopilnowania, aby członkom rodziny posiadaczy niebieskiej karty UE przyznawano odrębne zezwolenie na pobyt, niezależne od zezwolenia posiadacza niebieskiej karty UE, w przypadku owdowienia, rozwodu, separacji lub śmierci krewnych wstępnych lub zstępnych pierwszego stopnia.

Poprawka     39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  W celu przyciągnięcia pracowników o wysokich umiejętnościach i zachęcenia ich do stałego pobytu w Unii, przy jednoczesnym umożliwieniu im mobilności wewnątrz UE oraz migracji cyrkulacyjnej, należy przewidzieć odstępstwa od dyrektywy Rady 2003/109/WE43 w celu zapewnienia posiadaczom niebieskiej karty UE łatwiejszego dostępu do unijnego statusu rezydenta długoterminowego.

(37)  W celu przyciągnięcia pracowników o wysokich umiejętnościach i zachęcenia ich do stałego pobytu w Unii, przy jednoczesnym umożliwieniu im mobilności wewnątrz UE oraz migracji cyrkulacyjnej, należy przewidzieć odstępstwa od dyrektywy Rady 2003/109/WE43 w celu zapewnienia posiadaczom niebieskiej karty UE i członkom ich rodzin łatwiejszego dostępu do unijnego statusu rezydenta długoterminowego.

_________________

_________________

43  Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (Dz.U. L 16 z 23.1.2004, s. 44).

43  Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (Dz.U. L 16 z 23.1.2004, s. 44).

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Mając na uwadze wspieranie mobilności pracowników o wysokich umiejętnościach z państw trzecich między UE a ich krajem pochodzenia, należy przewidzieć odstępstwa od dyrektywy 2003/109/WE, by zezwolić na dłuższe okresy nieobecności niż te przewidziane w tej dyrektywie po uzyskaniu przez wspomnianych pracowników statusu rezydentów długoterminowych UE.

skreśla się

Poprawka     41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Należy znaleźć rozwiązanie dla istniejącej niepewności prawa dotyczącej podróży służbowych pracowników o wysokich umiejętnościach poprzez zdefiniowanie tego pojęcia oraz ustalenie wykazu działalności, które w każdym przypadku powinny być uznawane za działalność zawodową we wszystkich państwach członkowskich. Drugie państwa członkowskie nie powinny mieć prawa wymagać od posiadacza niebieskiej karty UE prowadzącego działalność zawodową zezwolenia na pracę ani żadnego innego zezwolenia niż niebieska karta UE wydana przez pierwsze państwo członkowskie. Jeżeli niebieską kartę UE wydało państwo członkowskie, które nie stosuje w pełni przepisów dorobku Schengen, należy zezwolić jej posiadaczowi na wjazd i swobodne przemieszczanie się na terytorium co najmniej jednego drugiego państwa członkowskiego na podstawie niebieskiej karty UE w celach zawodowych przez okres nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie 180 dni.

(40)  Należy znaleźć rozwiązanie dla istniejącej niepewności prawa dotyczącej podróży służbowych pracowników o wysokich umiejętnościach poprzez zdefiniowanie tego pojęcia oraz ustalenie wykazu działalności, które w każdym przypadku powinny być uznawane za działalność zawodową we wszystkich państwach członkowskich. Drugie państwa członkowskie nie powinny mieć prawa wymagać od posiadacza niebieskiej karty UE prowadzącego działalność zawodową zezwolenia na pracę ani żadnego innego zezwolenia niż niebieska karta UE wydana przez pierwsze państwo członkowskie. Jeżeli niebieską kartę UE wydało państwo członkowskie, które nie stosuje w pełni przepisów dorobku Schengen, należy zezwolić jej posiadaczowi na wjazd i swobodne przemieszczanie się na terytorium co najmniej jednego drugiego państwa członkowskiego na podstawie niebieskiej karty UE w celach zawodowych zgodnie z niniejszą dyrektywą i rozporządzeniem (UE) nr 2016/399 Parlamentu Europejskiego i Rady1a w sprawie kodeksu granicznego Schengen.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 77, z 23.3.2016, s. 1).

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Posiadacze niebieskiej karty UE powinni mieć możliwość przemieszczenia się na uproszczonych warunkach do drugiego państwa członkowskiego, w którym zamierzają złożyć wniosek o nową niebieską kartę UE na podstawie istniejącej umowy o pracę lub wiążącej oferty pracy. Drugie państwa członkowskie nie powinny mieć prawa wymagać od posiadaczy niebieskiej karty UE żadnego innego zezwolenia niż niebieska karta UE wydana przez pierwsze państwo członkowskie. Z chwilą złożenia wniosku o niebieską kartę UE w terminie przewidzianym w niniejszej dyrektywie, posiadacze ci powinni mieć prawo rozpoczęcia pracy. W drugim państwie członkowskim procedura wydawania niebieskiej karty UE powinna zostać uproszczona w porównaniu z procedurą wydawania pierwszej niebieskiej karty UE; ponieważ mobilny posiadacz niebieskiej karty UE wykonywał już zawód wymagający wysokich umiejętności w jednym państwie członkowskim przez pewien okres czasu, drugie państwo członkowskie nie powinno musieć kontrolować ponownie tych samych danych. Niemniej jednak mobilność powinna pozostać uwarunkowana zapotrzebowaniem i w związku z tym umowa o pracę powinna zawsze być wymagana w drugim państwie członkowskim, a wynagrodzenie powinno osiągnąć próg określony przez drugie państwo członkowskie zgodnie z niniejszą dyrektywą.

(41)  Posiadacze niebieskiej karty UE powinni mieć możliwość przemieszczenia się wraz z członkami rodzin do drugiego państwa członkowskiego na mocy ich niebieskiej karty UE, pod warunkiem że poinformują drugie państwo członkowskie o fakcie, iż przemieszczają się do tego drugiego państwa członkowskiego w celu podjęcia zatrudnienia na mocy niebieskiej karty UE. Drugie państwa członkowskie nie powinny mieć prawa wymagać od posiadaczy niebieskiej karty UE zezwolenia innego niż niebieska karta UE wydana przez pierwsze państwo członkowskie. Po przesłaniu powiadomienia przez posiadacza niebieskiej karty UE w terminie przewidzianym w niniejszej dyrektywie posiadacz ten powinien mieć prawo rozpoczęcia pracy. Drugie państwo członkowskie powinno zachować prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec mobilności, lecz procedura powinna zostać uproszczona; ponieważ mobilny posiadacz niebieskiej karty UE wykonywał już zawód wymagający wysokich umiejętności w jednym państwie członkowskim przez pewien okres czasu, drugie państwo członkowskie nie powinno musieć kontrolować ponownie tych samych danych. Jednak umowa o pracę powinna zawsze być wymagana w drugim państwie członkowskim, wszystkie warunki odnośnych przepisów ustawowych, układów zbiorowych lub praktyk stosowanych w odnośnych grupach zawodowych powinny zostać spełnione lub wynagrodzenie powinno osiągnąć próg określony przez drugie państwo członkowskie zgodnie z niniejszą dyrektywą

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  W niniejszej dyrektywie zawarto niektóre przepisy szczególne w odniesieniu do wjazdu i pobytu w drugim państwie członkowskim do celów działalności zawodowej, jak również przeniesienia się do drugiego państwa członkowskiego w celu złożenia wniosku o nową niebieską kartę UE na terytorium tego państwa, niemniej jednak zastosowanie mają wszystkie pozostałe zasady regulujące przepływ osób przez granice, określone w stosownych przepisach dorobku Schengen.

(42)  W niniejszej dyrektywie zawarto niektóre przepisy szczególne w odniesieniu do wjazdu i pobytu w drugim państwie członkowskim do celów działalności zawodowej, jak również przeniesienia się do drugiego państwa członkowskiego w celu pobytu i podjęcia pracy na mocy niebieskiej karty UE na terytorium tego państwa, niemniej jednak zastosowanie mają wszystkie pozostałe zasady regulujące przepływ osób przez granice, określone w stosownych przepisach dorobku Schengen.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Jeżeli niebieska karta UE jest wydawana przez państwo członkowskie niestosujące w pełni dorobku Schengen, a jej posiadacz, w ramach sytuacji mobilności przewidzianych w niniejszej dyrektywie, przekracza granicę zewnętrzną w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2016/399 Parlamentu Europejskiego i Rady44, to państwo członkowskie powinno mieć prawo wymagać przedstawienia dowodów na to, że posiadacz niebieskiej karty UE wkracza na jego terytorium w celach związanych z działalnością zawodową lub w celu ubiegania się o nową niebieską kartę UE na podstawie istniejącej umowy o pracę lub wiążącej oferty pracy. W przypadku mobilności związanej z wykonywaniem działalności zawodowej, to państwo członkowskie powinno mieć możliwość zażądania dowodów dotyczących zawodowego celu pobytu, takich jak zaproszenia, bilety wstępu, lub dokumenty opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa oraz stanowisko posiadacza niebieskiej karty UE w przedsiębiorstwie.

(43)  Jeżeli niebieska karta UE jest wydawana przez państwo członkowskie niestosujące w pełni dorobku Schengen, a jej posiadacz, w ramach sytuacji mobilności przewidzianych w niniejszej dyrektywie, przekracza granicę zewnętrzną w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2016/399 Parlamentu Europejskiego i Rady44, to państwo członkowskie powinno mieć prawo wymagać przedstawienia dowodów na to, że posiadacz niebieskiej karty UE wkracza na jego terytorium w celach związanych z działalnością zawodową lub w celu pobytu i podjęcia pracy na mocy niebieskiej karty UE.

__________________

 

44  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 77, z 23.3.2016, s. 1).

 

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  Jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE przenosi się do drugiego państwa członkowskiego w celu ubiegania się o niebieską kartę UE i towarzyszą mu członkowie rodziny, takie państwo członkowskie powinno móc zażądać dowodów ich legalnego pobytu w pierwszym państwie członkowskim. Poza tym w przypadku przekraczania granicy zewnętrznej w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2016/399 państwa członkowskie stosujące w pełni dorobek Schengen powinny sprawdzić dane w Systemie Informacyjnym Schengen i odmówić prawa wjazdu osobom lub zgłosić sprzeciw wobec mobilności osób, w przypadku których dokonano w tym systemie wpisu do celów odmowy wjazdu i pobytu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady45.

(44)  Jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE przenosi się do drugiego państwa członkowskiego w celu ubiegania się o niebieską kartę UE i towarzyszą mu członkowie rodziny, takie państwo członkowskie powinno móc zażądać od członków rodziny okazania zezwolenia na pobyt wydanego w pierwszym państwie członkowskim. W przypadku przekraczania granicy zewnętrznej w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2016/399 państwa członkowskie stosujące w pełni dorobek Schengen powinny sprawdzić dane w Systemie Informacyjnym Schengen i odmówić prawa wjazdu osobom lub zgłosić sprzeciw wobec mobilności osób, w przypadku których dokonano w tym systemie wpisu do celów odmowy wjazdu i pobytu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady45.

__________________

__________________

45  Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4).

45  Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4).

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45)  W celu umożliwienia pobytu osób objętych ochroną międzynarodową we wszystkich państwach członkowskich, niezbędne jest zapewnienie, by państwa członkowskie inne niż państwo, które przyznało ochronę międzynarodową, były informowane o okolicznościach przyznanej tym osobom ochrony, tak aby umożliwić państwom członkowskim wypełnianie ich zobowiązań wynikających z zasady non-refoulement.

(45)  W celu umożliwienia pobytu osób objętych ochroną międzynarodową lub odpowiednich kategorii osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich, niezbędne jest zapewnienie, by państwa członkowskie inne niż państwo, które przyznało ochronę międzynarodową, lub inne niż państwo członkowskie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową były informowane o okolicznościach przyznanej tym osobom ochrony lub złożenia wniosku, tak aby umożliwić państwom członkowskim wypełnianie ich zobowiązań wynikających z zasady non-refoulement.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46a)  W przypadku gdy państwo członkowskie zamierza wydalić osobę, która uzyskała niebieską kartę UE w tym państwie członkowskim i która złożyła wniosek o ochronę międzynarodową w innym państwie członkowskim, to drugie państwo członkowskie jest zobowiązane do wypełnienia zobowiązań wynikających z zasady non-refoulement.

Poprawka     48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(48a)  W ramach swojej roli w zakresie monitorowania wdrażania niniejszej dyrektywy Komisja powinna oceniać zastosowanie podobnych systemów migracji pracowników w innych sektorach zatrudnienia, w szczególności w sektorach o niskich i średnich płacach. Unia powinna rozważyć utworzenie dalszych ogólnounijnych systemów przyjmowania w celu przyciągania i zatrzymywania pracowników – którzy nie są sklasyfikowani jako pracownicy o wysokich umiejętnościach – w przypadku gdy zaspokoiliby oni zidentyfikowane potrzeby na rynku pracy w państwach członkowskich.

Poprawka     49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 48 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(48b)  Aby zapewnić odpowiednie egzekwowanie niniejszej dyrektywy, a w szczególności przepisów dotyczących praw i warunków pracy, państwa członkowskie powinny zapewnić wdrożenie odpowiednich mechanizmów na potrzeby monitorowania dyrektywy.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  posiada wymagane kompetencje, potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi.

-  posiada wymagane kwalifikacje lub umiejętności poświadczone dowodem kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym lub wyższych umiejętności zawodowych;

Poprawka     51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „niebieska karta UE” oznacza zezwolenie na pobyt opatrzone napisem „Niebieska Karta UE”, uprawniające posiadacza do pobytu i pracy na terytorium państwa członkowskiego na warunkach określonych w niniejszej dyrektywie;

c)  „niebieska karta UE” oznacza zezwolenie na pobyt opatrzone napisem „Niebieska Karta UE”, uprawniające posiadacza, a zgodnie z dyrektywą 2003/86/WE członków jego rodziny do pobytu i pracy na terytorium państwa członkowskiego na warunkach określonych w niniejszej dyrektywie;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  „wyższe kwalifikacje zawodowe” oznaczają kwalifikacje poświadczone dowodem kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym lub wyższych umiejętności zawodowych;

skreśla się

Poprawka     53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  „kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na poziomie wyższym” oznaczają wszelkie dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, wydane przez właściwy organ, potwierdzające pomyślne ukończenie studiów wyższych lub równoważnego programu kształcenia wyższego, czyli cyklu zajęć prowadzonych przez instytucję edukacyjną uznaną za instytucję szkolnictwa wyższego przez państwo, w którym ma ona siedzibę, przy czym czas trwania tego cyklu wymaganego do uzyskania wspomnianych kwalifikacji wynosił co najmniej trzy lata i odpowiadał co najmniej poziomowi 6 ISCED 2011 lub poziomowi 6 europejskich ram kwalifikacji (EQF), zgodnie z prawem krajowym;

h)  „kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na poziomie wyższym” oznaczają wszelkie dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji, wydane przez właściwy organ, potwierdzające pomyślne ukończenie studiów wyższych lub równoważnego programu kształcenia wyższego, czyli cyklu zajęć prowadzonych przez instytucję edukacyjną uznaną za instytucję szkolnictwa wyższego przez państwo, w którym ma ona siedzibę, przy czym czas trwania tego cyklu wymaganego do uzyskania wspomnianych kwalifikacji wynosił co najmniej trzy lata i odpowiadał co najmniej poziomowi 6 ISCED 2011 lub poziomowi 6 europejskich ram kwalifikacji (EQF), zgodnie z prawem krajowym;

Poprawka     54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  „doświadczenie zawodowe” oznacza faktyczne i legalne wykonywanie danego zawodu;

j)  „doświadczenie zawodowe” oznacza faktyczne i udokumentowane wykonywanie danego zawodu;

Poprawka     55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  „działalność zawodowa” oznacza tymczasową działalność związaną z interesami gospodarczymi pracodawcy, np. udział w wewnętrznych i zewnętrznych spotkaniach biznesowych, udział w konferencjach i seminariach, prowadzenie negocjacji biznesowych, udział w transakcjach sprzedaży lub działaniach marketingowych, prowadzenie audytów wewnętrznych lub audytów u klienta, badanie możliwości biznesowych, lub uczestnictwo w szkoleniu;

l)  „działalność zawodowa” oznacza tymczasową działalność związaną z interesami gospodarczymi pracodawcy, np. udział w wewnętrznych i zewnętrznych spotkaniach biznesowych, udział w konferencjach i seminariach, prowadzenie negocjacji biznesowych oraz udział w transakcjach sprzedaży lub działaniach marketingowych;

Poprawka     56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  „ochrona międzynarodowa” ma znaczenie określone w art. 2 lit. a) dyrektywy 2011/95/UE Parlamentu Europejskiego i Rady.

m)  „ochrona międzynarodowa” ma znaczenie określone w art. 2 lit. a) dyrektywy 2011/95/UE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz, w stosownych przypadkach, zdefiniowane w prawie krajowym.

Poprawka     57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1– litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ma)  „zagrożenie dla zdrowia publicznego” oznacza każdą chorobę mogącą przerodzić się w epidemię według definicji Międzynarodowych przepisów zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia lub inną chorobę zakaźną lub zakaźną chorobę pasożytniczą, jeżeli są one objęte przepisami dotyczącymi ochrony, mającymi zastosowanie do obywateli państw członkowskich.

Poprawka     58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie lub zostali przyjęci na terytorium państwa członkowskiego w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności.

1.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie lub zostali przyjęci na terytorium państwa członkowskiego w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie również do obywateli państw trzecich, którzy uzyskali już zezwolenie na pobyt na terytorium państwa członkowskiego na podstawie dyrektywy (UE) 2016/801.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  którzy ubiegają się o ochronę międzynarodową i oczekują na wydanie decyzji dotyczącej ich statusu, lub którzy korzystają z ochrony czasowej zgodnie z dyrektywą Rady 2001/55/WE47 w jednym z państw członkowskich;

a)  którzy ubiegają się o ochronę międzynarodową i oczekują na wydanie decyzji dotyczącej ich statusu, lub którzy korzystają z ochrony czasowej zgodnie z dyrektywą Rady 2001/55/WE47 w jednym z państw członkowskich oraz którzy nie są uprawnieni do dostępu do rynku pracy w czasie, gdy oczekują na wydanie tej decyzji zgodnie z art. 15 dyrektywy 2013/33/EU Parlamentu Europejskiego i Rady47a;

__________________

__________________

47 Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz.U. L 212z 7.8.2001, s. 12).

47   Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz.U. L 212z 7.8.2001, s. 12).

 

47a   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 96).

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  którzy ubiegają się o ochronę zgodnie z prawem krajowym, zobowiązaniami międzynarodowymi lub krajową praktyką danego państwa członkowskiego i oczekują na wydanie decyzji dotyczącej ich statusu, lub którzy korzystają z ochrony na podstawie przepisów krajowych, międzynarodowych zobowiązań lub praktyki danego państwa członkowskiego;

b)  którzy ubiegają się o ochronę zgodnie z prawem krajowym, zobowiązaniami międzynarodowymi lub krajową praktyką danego państwa członkowskiego i oczekują na wydanie decyzji dotyczącej ich statusu, lub którzy korzystają z ochrony na podstawie przepisów krajowych, międzynarodowych zobowiązań lub praktyki danego państwa członkowskiego i którzy nie są uprawnieni do dostępu do rynku pracy w tym państwie członkowskim na mocy właściwego prawa krajowego;

Poprawka     61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  którzy ubiegają się o prawo pobytu w jednym z państw członkowskich jako naukowcy w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/801 w celu przeprowadzenia projektu badawczego;

skreśla się

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  którzy zostali przyjęci na terytorium danego państwa członkowskiego w charakterze pracowników sezonowych zgodnie z dyrektywą 2014/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady49;

skreśla się

__________________

 

49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 375).

 

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Niniejsza dyrektywa nie narusza żadnych umów zawartych między Unią i jej państwami członkowskimi lub między państwami członkowskimi i państwem trzecim lub państwami trzecimi, dotyczących wyłączania określonych zawodów z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy, aby w sektorach cierpiących na niedobór personelu zagwarantować etyczną rekrutację poprzez ochronę zasobów ludzkich w krajach rozwijających się będących sygnatariuszami tych umów.

skreśla się

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Obywatel państwa trzeciego składający wniosek o niebieską kartę UE:

1.  W odniesieniu do przyjęcia obywatela państwa trzeciego na podstawie niniejszej dyrektywy wnioskodawca:

Poprawka     65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przedkłada ważną umowę o pracę lub, jak stanowi prawo krajowe, wiążącą ofertę pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności na okres co najmniej sześciu miesięcy w danym państwie członkowskim;

a)  przedkłada ważną umowę o pracę lub, jak stanowi prawo krajowe, wiążącą ofertę pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności na okres co najmniej dziewięciu miesięcy w danym państwie członkowskim;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w przypadku zawodów nieregulowanych, przedkłada dokumenty poświadczające wyższe kwalifikacje zawodowe;

c)  w przypadku zawodów nieregulowanych, przedkłada pisemne dokumenty poświadczające kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na poziomie wyższym lub wyższe umiejętności zawodowe;

Poprawka     67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przedkłada ważny dokument podróży, zgodnie z prawem krajowym, oraz – o ile jest wymagany – wniosek o wizę lub ważną wizę lub, w stosownych przypadkach, ważne zezwolenie na pobyt lub ważną wizę długoterminową;

d)  przedkłada ważny dokument podróży, zgodnie z prawem krajowym, oraz – o ile jest wymagany – wniosek o wizę lub ważną wizę lub, w stosownych przypadkach, ważne zezwolenie na pobyt lub ważną wizę długoterminową bądź potwierdzenie, że wniosek o ochronę międzynarodową lub ochronę na mocy prawa krajowego oczekuje na rozpatrzenie;

Poprawka     68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Oprócz warunków określonych w ust. 1, roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia podanego w umowie o pracę lub wiążącej ofercie pracy nie może być niższe od krajowego progu wynagrodzenia, określanego i publikowanego w tym celu przez państwa członkowskie. Próg ten nie może być niższy niż 1,0-krotność (ani wyższy niż 1,4-krotność) średniego rocznego wynagrodzenia brutto w danym państwie członkowskim.

skreśla się

Poprawka     69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Oprócz warunków określonych w ust. 1 i 2, przy transpozycji niniejszej dyrektywy państwa członkowskie wprowadzają próg wynagrodzenia w porozumieniu z partnerami społecznymi. W takim przypadku miesięczne lub roczne wynagrodzenie podane w umowie o pracę nie może być niższe od krajowego progu wynagrodzenia, określanego i publikowanego w tym celu przez państwa członkowskie, ani niższe od wynagrodzenia, które otrzymuje lub otrzymywałby pracownik na porównywalnym stanowisku w tym samym sektorze – na podstawie obowiązujących przepisów, układów zbiorowych oraz stosowanych praktyk – w danym państwie członkowskim. W każdym wypadku próg ten nie może być niższy niż 1,0-krotność (ani wyższy niż 1,4-krotność) średniego rocznego wynagrodzenia brutto w danym państwie członkowskim.

 

W porozumieniu z partnerami społecznymi państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nieokreślaniu progu wynagrodzenia w niektórych sektorach zawodowych, jeżeli uzgodniono, że taki próg jest niepotrzebny. Może się tak stać, gdy układ zbiorowy reguluje wynagrodzenia mające zastosowanie do tego sektora zawodowego.

Poprawka     70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W drodze odstępstwa od ust. 2 i do celów zatrudnienia w zawodach, w których istnieje szczególne zapotrzebowanie na pracowników z państw trzecich i które należą do głównych grup 1 i 2 ISCO, próg wynagrodzenia wynosi 80 % progu wynagrodzenia określonego przez dane państwo członkowskie zgodnie z ust. 2.

skreśla się

Poprawka     71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W drodze odstępstwa od ust. 2, w odniesieniu do obywateli państw trzecich, którzy uzyskali wykształcenie wyższe nie więcej niż trzy lata przed złożeniem wniosku o niebieską kartę UE, próg wynagrodzenia wynosi 80 % progu wynagrodzenia określonego przez dane państwo członkowskie zgodnie z ust. 2. Ten trzyletni okres stosuje się ponownie po osiągnięciu każdego poziomu kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym.

skreśla się

Próg wynagrodzenia, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, stosuje się w każdym przypadku, w którym wniosek o pierwszą niebieską kartę UE lub o jej przedłużenie został złożony we wspomnianym trzyletnim okresie. Jeżeli niebieska karta UE wydana w tym trzyletnim okresie zostaje przedłużona po upływie tego okresu, zastosowanie ma próg wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2. Jeżeli jednak pierwszą niebieską kartę UE wydano w okresie trzyletnim na okres krótszy niż 24 miesiące, niższy próg wynagrodzenia, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, stosuje się po pierwszym przedłużeniu.

 

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.   Zgodnie z ust. 1 lit. c) państwa członkowskie ułatwiają walidację i uznawanie dokumentów poświadczających stosowne wyższe kwalifikacje zawodowe.

6.  Zgodnie z ust. 1 lit. c) państwa członkowskie ułatwiają szybką walidację i uznawanie dokumentów poświadczających stosowne wyższe kwalifikacje edukacyjne i wysokie umiejętności zawodowe, które należy potwierdzić.

Poprawka     73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie opracowują mechanizmy i rozwiązania na potrzeby oceny wyższych umiejętności zawodowych zdefiniowanych w art. 2 lit. i) oraz walidacji doświadczenia zawodowego zdefiniowanego w art. 2 lit. j). Podczas opracowywania takich mechanizmów i rozwiązań państwa członkowskie konsultują się z partnerami społecznymi.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie odrzucają wnioski obywateli państw trzecich, którzy zostali uznani za osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.

skreśla się

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Państwa członkowskie mogą zażądać od obywatela państwa trzeciego, by podał adres na ich terytorium.

skreśla się

Jeżeli prawo krajowe danego państwa członkowskiego wymaga, by w momencie składania wniosku został podany adres zamieszkania, a obywatel państwa trzeciego nie zna jeszcze swojego przyszłego adresu, to państwa członkowskie akceptują także adres tymczasowy. W takim przypadku obywatel państwa trzeciego podaje swój stały adres zamieszkania najpóźniej w momencie wydania niebieskiej karty UE zgodnie z art. 8.

 

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie odrzucają wniosek o niebieską kartę UE w każdym z następujących przypadków:

1.  Państwa członkowskie odrzucają wniosek o niebieską kartę UE:

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art. 5;

a)  jeżeli wnioskodawca nie spełnia kryteriów określonych w art. 5; lub

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeżeli przedstawione dokumenty zostały uzyskane w drodze oszustwa albo zostały podrobione lub przerobione.

b)  jeżeli obywatel państwa trzeciego został uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli sytuacja na ich rynku pracy ulega poważnym zakłóceniom, takim jak wysoki poziom bezrobocia w danym zawodzie lub sektorze, na całości lub części ich terytorium, państwa członkowskie mogą zbadać, czy określone wolne stanowisko pracy nie może zostać obsadzone przez pracowników krajowych lub unijnych lub przez obywateli państw trzecich, którzy posiadają prawo pobytu w tym państwie członkowskim i są już obecni na jego rynku pracy na mocy prawa unijnego lub krajowego lub przez rezydentów długoterminowych UE, którzy wyrażają chęć przeniesienia się do tego państwa członkowskiego w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności zgodnie z rozdziałem III dyrektywy 2003/109/WE.

skreśla się

Zainteresowane państwo członkowskie powiadamia Komisję o zamiarze przeprowadzenia takiego badania w danym zawodzie lub sektorze, na całości lub części ich terytorium, w odniesieniu do obywateli państw trzecich przybywających z państw trzecich, w okresie kolejnych 12 miesięcy, oraz przedstawiają Komisji wszelkie istotne powody uzasadniające tę decyzję. W przypadku każdorazowego przedłużenia o dalsze 12 miesięcy państwo członkowskie przesyła nowe uzasadnione powiadomienie.

 

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą odrzucić wniosek o niebieską kartę UE, jeżeli:

3.  Państwa członkowskie mogą odrzucić wniosek o niebieską kartę UE:

Poprawka     81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  pracodawca nie wypełnił swoich obowiązków prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego, podatków, praw pracowniczych lub warunków pracy;

a)  jeżeli pracodawca wielokrotnie nie wypełnił swoich obowiązków prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego, podatków, praw pracowniczych lub warunków pracy w okresie pięciu lat przed datą złożenia wniosku;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przedsiębiorstwo pracodawcy jest w trakcie likwidacji lub zostało zlikwidowane na mocy krajowych przepisów o niewypłacalności, lub jeżeli nie jest w nim prowadzona żadna działalność gospodarcza; lub

b)  jeżeli przedsiębiorstwo pracodawcy jest w trakcie likwidacji lub zostało zlikwidowane na mocy krajowych przepisów o niewypłacalności, lub jeżeli nie jest w nim prowadzona żadna działalność gospodarcza;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  pracodawca był karany za zatrudnianie nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, zgodnie z art. 9 dyrektywy 2009/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady51 lub za pracę nierejestrowaną lub nielegalne zatrudnienie, zgodnie z prawem krajowym.

c)  jeżeli pracodawca był karany za zatrudnianie nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, zgodnie z art. 9 dyrektywy 2009/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady51, lub za pracę nierejestrowaną lub nielegalne zatrudnienie, zgodnie z prawem krajowym;

__________________

__________________

51  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.1.2009, s. 24).

51  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.1.2009, s. 24).

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  a) niebieska karta UE lub przedstawione dokumenty uzyskano w drodze oszustwa albo zostały podrobione lub przerobione za wiedzą posiadacza; or

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  aby zagwarantować etyczny nabór w sektorach doświadczających braku wykwalifikowanych pracowników w krajach pochodzenia.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  w przypadku wysokiego poziomu bezrobocia w danym zawodzie lub sektorze, na całości lub części terytorium, i po zbadaniu przez dane państwo członkowskie, czy określone wolne stanowisko pracy nie może zostać obsadzone przez pracowników krajowych lub unijnych, przez obywateli państw trzecich, którzy posiadają prawo pobytu w tym państwie członkowskim i są już obecni na jego rynku pracy na mocy prawa unijnego lub krajowego, lub przez długoterminowych rezydentów UE, którzy wyrażają chęć przeniesienia się do tego państwa członkowskiego w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności zgodnie z rozdziałem III dyrektywy 2003/109/WE.

 

Zainteresowane państwo członkowskie powiadamia Komisję, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, o zamiarze przeprowadzenia takiego badania w danym zawodzie lub sektorze, na całości lub części swojego terytorium, w odniesieniu do obywateli państw trzecich przybywających z państw trzecich, w okresie kolejnych sześciu miesięcy, oraz przedstawia Komisji wszelkie istotne powody uzasadniające tę decyzję. Państwa członkowskie włączają partnerów społecznych do oceny sytuacji dotyczącej swojego rynku pracy. W przypadku każdorazowego przedłużenia o dalsze 6 miesięcy zainteresowane państwo członkowskie przesyła nowe uzasadnione powiadomienie.

Poprawka     87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie, w stosownym przypadku, po konsultacji z partnerami społecznymi, sporządzają wykaz sektorów zatrudnienia, w których występuje problem niedoboru pracowników o wysokich umiejętnościach. Wykaz ten zostaje zgłoszony Komisji. Państwa członkowskie mogą zmieniać takie wykazy, w stosownych przypadkach, po konsultacji z partnerami społecznymi.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie mogą odrzucić wniosek o niebieską kartę UE, aby zagwarantować etyczną rekrutację w sektorach cierpiących na niedobór wykwalifikowanych pracowników w krajach pochodzenia.

skreśla się

Poprawka    89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1, w każdej decyzji o odrzuceniu wniosku uwzględnia się szczególne okoliczności danej sprawy i respektuje zasadę proporcjonalności.

5.  Każda decyzja o odrzuceniu wniosku na mocy ust. 3 uwzględnia szczególne okoliczności danej sprawy i jest proporcjonalna.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cofnięcie niebieskiej karty UE lub odmowa przedłużenia jej ważności

Cofnięcie niebieskiej karty UE

Poprawka    91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie cofają niebieską kartę UE lub odmawiają przedłużenia jej ważności, jeżeli:

1.  Państwa członkowskie cofają niebieską kartę UE, jeżeli obywatel państwa trzeciego nie posiada już ważnej umowy o pracę w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności lub kwalifikacji wymaganych w art. 5 ust. 1 lit. b) i c) lub też, w stosownych przypadkach, jego wynagrodzenie nie odpowiada już poziomowi lub progowi określonemu zgodnie z art. 5, z zastrzeżeniem sytuacji, w której obywatel państwa trzeciego jest osobą bezrobotną.

a)  niebieska karta UE lub przedstawione dokumenty uzyskano w drodze oszustwa albo zostały podrobione lub przerobione;

 

b)  obywatel państwa trzeciego nie posiada już ważnej umowy o pracę w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności lub kwalifikacji wymaganych w art. 5 ust. 1 lit. b) i c), lub też jego wynagrodzenie jest poniżej progu, o którym mowa, w zależności od przypadku, w art. 5 ust. 2, 4 lub 5, bez uszczerbku dla art. 14.

 

Poprawka    92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą cofnąć niebieską kartę UE wydaną na podstawie niniejszej dyrektywy lub odmówić przedłużenia jej ważności w każdym z następujących przypadków:

Państwa członkowskie mogą cofnąć niebieską kartę UE wydaną na podstawie niniejszej dyrektywy:

Poprawka    93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w stosownych przypadkach, gdy pracodawca nie wypełnił swoich obowiązków prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego, podatków, praw pracowniczych lub warunków pracy;

skreśla się

Poprawka     94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  jeżeli obywatel państwa trzeciego nie przekazał w stosownych przypadkach informacji o zmianach, o których mowa w art. 13 ust. 1 oraz w art. 14 ust. 3;

d)  jeżeli obywatel państwa trzeciego nie przekazał informacji o zmianach, o których mowa w art. 13 ust. 1;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  jeżeli obywatel państwa trzeciego nie posiada już ważnego dokumentu podróży;

e)  jeżeli obywatel państwa trzeciego nie posiada już ważnego dokumentu podróży, pod warunkiem że przed cofnięciem niebieskiej karty UE państwo członkowskie wyznaczyło rozsądny termin na uzyskanie i przedstawienie przez danego obywatela państwa trzeciego ważnego dokumentu podróży;

Poprawka    96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  jeżeli obywatel państwa trzeciego nie spełnia warunków mobilności określonych w niniejszym rozdziale lub wielokrotnie nadużywał przepisów mobilności określonych w niniejszym rozdziale.

f)  jeżeli obywatel państwa trzeciego nie spełnia warunków mobilności określonych w niniejszym rozdziale;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  jeżeli obywatel państwa trzeciego pozostaje bezrobotny przez okres przekraczający sześć kolejnych miesięcy, o ile bezrobocie to nie jest wynikiem choroby lub niepełnosprawności; lub

Poprawka    98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  jeżeli za wiedzą danego obywatela państwa trzeciego niebieska karta UE lub dokumenty przedstawione do celów przyjęcia na podstawie art. 5 zostały uzyskane w drodze oszustwa albo podrobione lub przerobione;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku cofnięcia niebieskiej karty UE lub odmowy przedłużenia jej ważności na podstawie ust. 2 lit. e) państwa członkowskie przed cofnięciem niebieskiej karty UE lub odmową przedłużenia jej ważności wyznaczają rozsądny termin dla obywatela państwa trzeciego w celu umożliwienia mu uzyskania i przedstawienia ważnego dokumentu podróży.

skreśla się

Poprawka    100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Braku powiadomienia przewidzianego w art. 13 ust. 1 lub art. 14 ust. 3 nie uznaje się za dostateczny powód cofnięcia niebieskiej karty UE lub odmowy przedłużenia jej ważności, jeżeli jej posiadacz wykaże, że powiadomienie to nie zostało dostarczone do właściwego organu z powodów niezależnych od jego woli.

3.  Braku powiadomienia przewidzianego w art. 13 ust. 1 nie uznaje się za dostateczny powód cofnięcia niebieskiej karty UE, jeżeli jej posiadacz wykaże, że powiadomienie to nie zostało dostarczone do właściwego organu z powodów niezależnych od jego woli.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1, w każdej decyzji o cofnięciu niebieskiej karty UE lub odmowie przedłużenia jej ważności uwzględnia się szczególne okoliczności danej sprawy i respektuje zasadę proporcjonalności.

4.  Z zastrzeżeniem ust. 1 każda decyzja o cofnięciu niebieskiej karty UE podjęta na mocy ust. 2 uwzględnia szczególne okoliczności danej sprawy i jest proporcjonalna.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Odmowa przedłużenia ważności niebieskiej karty UE

 

1.  Jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE lub jego pracodawca złożył wniosek o przedłużenie ważności niebieskiej karty UE, państwa członkowskie odmawiają przedłużenia jej ważności w następujących przypadkach:

 

a)  obywatel państwa trzeciego został uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego;

 

b)  obywatel państwa trzeciego nie posiada już ważnej umowy o pracę w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności lub kwalifikacji wymaganych w art. 5 ust. 1 lit. b) i c) lub też, w stosownych przypadkach, jego wynagrodzenie nie odpowiada już poziomowi lub progowi określonemu zgodnie z art. 5.

 

2.  Jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE lub jego pracodawca złożył wniosek o przedłużenie ważności niebieskiej karty UE, państwa członkowskie odmawiają przedłużenia jej ważności w następujących przypadkach:

 

a)  za wiedzą danego obywatela państwa trzeciego niebieska karta UE lub dokumenty przedstawione do celów przyjęcia na podstawie art. 5 zostały uzyskane w drodze oszustwa albo podrobione bądź przerobione;

 

b)  pracodawca wielokrotnie nie wypełnił swoich obowiązków prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego, podatków, praw pracowniczych lub warunków pracy i nie naprawił sytuacji w rozsądnym terminie;

 

c)  obywatel państwa trzeciego pozostaje bezrobotny przez okres przekraczający sześć kolejnych miesięcy;

 

d)  obywatel państwa trzeciego nie posiada już ważnego dokumentu podróży, pod warunkiem że przed odmową przedłużenia ważności niebieskiej karty UE państwo członkowskie wyznaczyło rozsądny termin na uzyskanie i przedstawienie przez obywatela państwa trzeciego ważnego dokumentu podróży; lub

 

e)  podczas obowiązywania przyznanej wcześniej niebieskiej karty UE obywatel państwa trzeciego naruszył warunki mobilności określone w rozdziale V.

 

Każda decyzja o odmowie przedłużenia ważności niebieskiej karty UE na mocy niniejszego ustępu uwzględnia szczególne okoliczności danej sprawy i jest proporcjonalna.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie ustalają standardowy okres ważności niebieskiej karty UE, wynoszący co najmniej 24 miesiące. Jeżeli umowa o pracę obejmuje okres krótszy, to okres, na który wydaje się niebieską kartę UE, jest co najmniej równy okresowi obowiązywania umowy o pracę powiększonemu o trzy miesiące. W przypadku przedłużenia ważności niebieskiej karty UE, okres jej ważności wynosi co najmniej 24 miesiące.

2.  Państwa członkowskie ustalają standardowy okres ważności niebieskiej karty UE, wynoszący co najmniej 36 miesięcy. Jeżeli umowa o pracę obejmuje okres krótszy, to okres, na który wydaje się niebieską kartę UE, jest co najmniej równy okresowi obowiązywania umowy o pracę powiększonemu o trzy miesiące. W przypadku przedłużenia ważności niebieskiej karty UE okres jej ważności wynosi co najmniej 36 miesięcy.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Jeżeli państwo członkowskie wydaje niebieską kartę UE obywatelowi państwa trzeciego, który wystąpił o ochronę międzynarodową w tym państwie członkowskim, państwo to wpisuje następującą uwagę w rubryce „Uwagi” niebieskiej karty UE tego obywatela: „Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową w [nazwa państwa członkowskiego] od dnia [data złożenia wniosku o ochronę międzynarodową]”.

 

Jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE postanowi po jej uzyskaniu wycofać wniosek o ochronę międzynarodową, zostaje mu wydana nowa niebieska karta UE bez tej uwagi.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Jeżeli państwo członkowskie wydało niebieską kartę UE obywatelowi państwa trzeciego ubiegającemu się o ochronę międzynarodową w innym państwie członkowskim, państwo członkowskie, które wydało niebieską kartę UE, wpisuje na niej uwagę „Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową w [nazwa państwa członkowskiego] od dnia [data złożenia wniosku o ochronę międzynarodową]”.

 

Zanim państwo członkowskie wpisze tę uwagę, powiadamia państwo członkowskie, które ma zostać w niej wymienione, o wydaniu niebieskiej karty UE i zwraca się do tego państwa członkowskiego z wnioskiem o udzielenie informacji, czy posiadacz niebieskiej karty UE nadal ubiega się o ochronę międzynarodową. Państwo członkowskie wymienione w uwadze odpowiada nie później niż miesiąc po otrzymaniu wniosku o udzielenie informacji. Jeżeli wniosek o ochronę międzynarodową został wycofany, państwo członkowskie wydające niebieską kartę UE nie wpisuje takiej uwagi.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie ustalają, czy wnioski o niebieską kartę UE powinni sporządzać obywatele państw trzecich, czy ich pracodawcy. Państwa członkowskie mogą również zezwolić na składanie wniosku przez dowolną z tych stron.

1.  Państwa członkowskie zezwalają, aby wnioski o niebieską kartę UE były składane przez obywateli państw trzecich albo przez ich pracodawców. Jeżeli zgodnie z art. 12 we wniosek zaangażowany jest zatwierdzony pracodawca, wówczas to on składa wniosek. Wniosek złożony przez pracodawcę nie ogranicza praw proceduralnych obywatela państwa trzeciego ubiegającego się o niebieską kartę UE w trakcie procedury składania wniosku ani praw, z których posiadacz niebieskiej karty UE korzysta w trakcie zatrudnienia lub procedury przedłużenia ważności niebieskiej karty UE.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową zostanie przyznana niebieska karta UE, jej wniosek o ochronę międzynarodową uznaje się za zawieszony na okres ważności niebieskiej karty UE. W związku z tym państwo członkowskie, które wydało niebieską kartę UE, przekazuje władzom państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową szczegółowe informacje, wskazując zwłaszcza datę wydania niebieskiej karty UE i okres jej ważności.

 

Jeżeli wniosek o ochronę międzynarodową zostaje zawieszony, państwo członkowskie odpowiedzialne za rozpatrzenie tego wniosku nie uznaje go za wycofany w sposób dorozumiany.

 

Z chwilą wygaśnięcia niebieskiej karty UE państwo członkowskie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową zezwala zainteresowanemu na ponowny wjazd na swoje terytorium w celach związanych z wnioskiem o ochronę międzynarodową. Jeżeli w państwie członkowskim, które wydało niebieską kartę UE, do zainteresowanego dołączyli członkowie rodziny, nie są oni uprawnieni do wjazdu do tego państwa członkowskiego lub pozostania w nim na podstawie nieważnej już niebieskiej karty UE.

Poprawka     108

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy państw członkowskich podejmują decyzję w sprawie wniosku o wydanie niebieskiej karty UE i zawiadamiają o niej wnioskodawcę na piśmie zgodnie z procedurami zawiadamiania przewidzianymi w prawie krajowym danego państwa członkowskiego. Zawiadomienia dokonuje się nie później niż w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.

Właściwe organy państw członkowskich podejmują decyzję w sprawie wniosku o wydanie niebieskiej karty UE i zawiadamiają o niej wnioskodawcę na piśmie zgodnie z procedurami zawiadamiania przewidzianymi w prawie krajowym danego państwa członkowskiego. Zawiadomienia dokonuje się jak najszybciej i nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia początkowego wniosku lub wniosku o przedłużenie.

Poprawka     109

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli pracodawca został zatwierdzony zgodnie z art. 12, zawiadomienia dokonuje się nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jeżeli pracodawca został zatwierdzony zgodnie z art. 12, zawiadomienia dokonuje się jak najszybciej i nie później niż w ciągu 15 dni od daty złożenia początkowego wniosku lub wniosku o przedłużenie.

Poprawka     110

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli informacje lub dokumenty, które przedstawiono na poparcie wniosku, są niewystarczające lub niekompletne, właściwe organy zawiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie dodatkowe informacje są wymagane, oraz wyznaczają rozsądny termin ich dostarczenia. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, wstrzymuje się do czasu otrzymania przez właściwe organy wymaganych dodatkowych informacji lub dokumentów. Jeżeli dodatkowe informacje lub dokumenty nie zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, wniosek może zostać odrzucony.

3.  Przed odrzuceniem wniosku o niebieską kartę UE lub wniosku o przedłużenie jej ważności, jeżeli informacje lub dokumenty, które przedstawiono na poparcie początkowego wniosku lub wniosku o przedłużenie, są niewystarczające lub niekompletne, właściwe organy zawiadamiają wnioskodawcę o tym, jakie dodatkowe informacje są wymagane, oraz wyznaczają rozsądny termin ich dostarczenia. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, wstrzymuje się do czasu otrzymania przez właściwe organy wymaganych dodatkowych informacji lub dokumentów. Jeżeli dodatkowe informacje lub dokumenty nie zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, wniosek może zostać odrzucony.

Poprawka     111

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  O odrzuceniu wniosku o niebieską kartę UE, odmowie przedłużenia jej ważności lub jej cofnięciu zawiadamia się na piśmie obywatela państwa trzeciego oraz, w odpowiednich przypadkach, jego pracodawcę zgodnie z procedurami zawiadamiania przewidzianymi w odpowiednich przepisach prawa krajowego. W zawiadomieniu podaje się uzasadnienie decyzji oraz właściwy organ, do którego można złożyć odwołanie, oraz termin złożenia odwołania. Państwa członkowskie zapewniają skuteczny środek zaskarżenia tej decyzji, zgodnie z prawem krajowym.

4.  O każdej decyzji dotyczącej odrzucenia wniosku o niebieską kartę UE, jej cofnięcia lub odmowy przedłużenia jej ważności zawiadamia się na piśmie obywatela państwa trzeciego oraz, w odpowiednich przypadkach, jego pracodawcę zgodnie z procedurami zawiadamiania przewidzianymi w odpowiednich przepisach prawa krajowego. W zawiadomieniu podaje się uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji oraz właściwy organ, do którego można złożyć odwołanie, oraz termin złożenia odwołania. Państwa członkowskie zapewniają skuteczny środek zaskarżenia tej decyzji, zgodnie z prawem krajowym. Decyzja o odrzuceniu wniosku o niebieską kartę UE nie wpływa na prawo obywatela państwa trzeciego do złożenia nowego wniosku, w szczególności jeżeli odrzucenie było związane z postępowaniem pracodawcy określonym w art. 6 ust. 3 lit. a), b) i c).

Poprawka     112

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Każda decyzja o cofnięciu niebieskiej karty UE wchodzi w życie dopiero po należytym powiadomieniu posiadacza niebieskiej karty przez właściwe organy danego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie zapewniają, aby powiadomienia takiego dokonywano najpóźniej 30 dni przed wejściem w życie cofnięcia niebieskiej karty UE.

Poprawka     113

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jeżeli w trakcie procedury przedłużania niebieskiej karty UE upłynie termin jej ważności, państwa członkowskie zezwalają obywatelowi państwa trzeciego na pobyt na swoim terytorium do czasu podjęcia przez właściwe organy decyzji w sprawie wniosku.

6.  Jeżeli w trakcie procedury przedłużania niebieskiej karty UE upłynie termin jej ważności, państwa członkowskie zezwalają obywatelowi państwa trzeciego na pobyt na swoim terytorium na takich samych warunkach, jakie określono w niniejszej dyrektywie, do czasu podjęcia przez właściwe organy decyzji w sprawie wniosku o przedłużenie.

Poprawka     114

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Podczas pierwotnej procedury składania wniosku, procedury cofnięcia lub procedury składnia wniosku o przedłużenie państwa członkowskie zakazują wszelkich form arbitralności lub dyskryminacji w procesie podejmowania decyzji zgodnie z dyrektywą Rady 76/207/EWG1a, dyrektywą Rady 2000/43/WE1b oraz dyrektywą Rady 2000/78/WE‎1c.

 

_________________

 

1a Dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (Dz.U. L 39 z 14.2.1976, s. 40).

 

1b Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22).

 

1c Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16)

Poprawka    115

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wysokość opłat wymaganych przez państwa członkowskie za rozpatrzenie wniosku nie może być nieproporcjonalna ani wygórowana.

Państwa członkowskie mogą wymagać uiszczania opłat za rozpatrzenie wniosków zgodnie z niniejszą dyrektywą. Wysokość opłat wymaganych przez państwo członkowskie za rozpatrzenie wniosku nie może być nieproporcjonalna ani wygórowana oraz ogółem nie może przekraczać poziomu opłat wymaganych za inne wnioski o zezwolenia na pobyt i pracę w tym państwie członkowskim.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą ustanowić procedury zatwierdzania pracodawców zgodnie ze swoim prawem krajowym lub praktyką administracyjną do celów stosowania uproszczonych procedur uzyskiwania niebieskiej karty UE.

Państwa członkowskie ustanawiają procedury zatwierdzania pracodawców zgodnie ze swoim prawem krajowym lub praktyką administracyjną do celów stosowania uproszczonych procedur uzyskiwania niebieskiej karty UE. Państwa członkowskie przekazują zainteresowanym pracodawcom jasne i przejrzyste informacje.

Poprawka     117

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedury zatwierdzania nie mogą powodować nieproporcjonalnych lub nadmiernych obciążeń administracyjnych lub kosztów po stronie pracodawców.

Procedury zatwierdzania nie mogą powodować nieproporcjonalnych lub nadmiernych obciążeń administracyjnych lub kosztów po stronie pracodawców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą odmówić zatwierdzenia pracodawcy zgodnie z ust. 1, jeżeli pracodawca był karany za zatrudnianie nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, zgodnie z dyrektywą 2009/52/WE.

Państwa członkowskie mogą odmówić zatwierdzenia pracodawcy zgodnie z ust. 1, jeżeli pracodawca był karany zgodnie z dyrektywą 2009/52/WE za zatrudnianie obywateli państw trzecich przebywających bez uregulowanego statusu lub jeżeli pracodawca nie wypełnił swoich obowiązków prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego, podatków, praw pracowniczych lub warunków pracy.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedury uproszczone obejmują rozpatrywanie wniosków zgodnie z art. 10 ust. 1 akapit drugi. Wnioskodawcy są zwolnieni z obowiązku przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. c) i e) oraz w art. 5 ust. 8..

Procedury uproszczone obejmują rozpatrywanie wniosków zgodnie z art. 10 ust. 1 akapit drugi. Wnioskodawcy są zwolnieni z obowiązku przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. e).

Poprawka    120

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają środki służące zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Środki te mogą obejmować monitorowanie, ocenę w regularnych odstępach czasu oraz, w stosownych przypadkach, kontrole zgodnie z krajowym prawem lub praktyką administracyjną.

Państwa członkowskie regularnie monitorują i oceniają funkcjonowanie i skuteczność procedur zatwierdzania pracodawców zgodnie z ust. 1. W tym celu – zastrzeżeniem art. 10 ust. 6a – przeprowadzają, w stosownych przypadkach, inspekcje zgodnie z krajowym prawem lub praktyką administracyjną.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Posiadacze niebieskiej karty UE mają pełny dostęp do zatrudnienia w zawodach wymagających wysokich umiejętności w danym państwie członkowskim. Państwa członkowskie mogą wymagać, by zmiana pracodawcy oraz zmiany mające wpływ na spełnienie kryteriów przyjmowania określonych w art. 5 były zgłaszane zgodnie z procedurami ustanowionymi w prawie krajowym.

Posiadacze niebieskiej karty UE mają pełny dostęp do zatrudnienia w zawodach wymagających wysokich umiejętności w danym państwie członkowskim. W okresie braku zatrudnienia posiadaczowi niebieskiej karty UE zezwala się na poszukiwanie i podejmowanie pracy wymagającej wysokich umiejętności. Państwa członkowskie mogą wymagać, by zmiana pracodawcy oraz zmiany mające wpływ na spełnienie kryteriów przyjmowania określonych w art. 5 były zgłaszane zgodnie z procedurami ustanowionymi w prawie krajowym.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Bez uszczerbku dla kryteriów przyjmowania określonych w art. 5, posiadacze niebieskiej karty UE mogą prowadzić działalność na własny rachunek równolegle z zatrudnieniem w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności.

2.  Z zastrzeżeniem kryteriów przyjmowania określonych w art. 5, posiadacze niebieskiej karty UE mogą prowadzić działalność na własny rachunek na takich samych warunkach, jakie obowiązują obywateli danego państwa i innych obywateli Unii w państwie członkowskim, które wydało niebieską kartę, równolegle z zatrudnieniem w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności. Wszelka taka działalność ma charakter uzupełniający w stosunku do ich zatrudnienia na podstawie niebieskiej karty UE.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

skreśla się

Czasowy brak zatrudnienia

 

1.   Brak zatrudnienia nie stanowi sam w sobie powodu do cofnięcia niebieskiej karty UE, chyba że okres braku zatrudnienia przekracza trzy kolejne miesiące lub wystąpi więcej niż raz w okresie ważności niebieskiej karty UE.

 

2.   W okresie, o którym mowa w ust. 1, posiadaczowi niebieskiej karty UE zezwala się na poszukiwanie pracy i podejmowanie jej zgodnie z warunkami określonymi w art. 13.

 

3.   Posiadacz niebieskiej karty UE powiadamia właściwe organy państwa członkowskiego pobytu zgodnie z odpowiednimi procedurami krajowymi o rozpoczęciu okresu braku zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach, o zakończeniu tego okresu.

 

Poprawka    124

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  uznawania dyplomów, świadectw i innych kwalifikacji zawodowych zgodnie z odpowiednimi procedurami krajowymi;

d)  uznawania dyplomów, świadectw i innych kwalifikacji zawodowych, w tym nabycia umiejętności drogą pozaformalną, zgodnie z odpowiednimi procedurami krajowymi;

Poprawka    125

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  dostępu do wymiaru sprawiedliwości i do wsparcia, jeżeli spotkają się oni z jakimkolwiek rodzajem dyskryminacji, w tym na rynku pracy, przez stosowanie zasad i zabezpieczeń, o których mowa w dyrektywie 2000/43/WE i w dyrektywie 2000/78/WE;

Poprawka    126

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  niedyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Państwa członkowskie pociągają do odpowiedzialności pracodawcę posiadacza niebieskiej karty UE w przypadku wszelkich powtarzających się lub znaczących naruszeń art. 5 ust. 3 oraz art. 15.

 

Zainteresowane państwo członkowskie określa kary w przypadkach, w których pracodawca zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  Państwa członkowskie przewidują środki służące zapobieganiu ewentualnym naruszeniom art. 5 ust. 3 i art. 15. Środki te obejmują monitorowanie, ocenę w regularnych odstępach czasu oraz, w stosownych przypadkach, kontrole zgodnie z prawem krajowym lub krajową praktyką administracyjną.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2003/86/WE dyrektywa ta, wraz z odstępstwami, o których mowa w niniejszym artykule, ma zastosowanie do posiadaczy niebieskiej karty UE, których wniosek o ochronę międzynarodową został zawieszony na okres ważności niebieskiej karty UE zgodnie z art. 9 ust. 2a niniejszej dyrektywy.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy 2003/86/WE, jeżeli spełnione są warunki łączenia rodzin, a wnioski zostały złożone jednocześnie, zezwolenia na pobyt dla członków rodziny przyznawane są w tym samym czasie co niebieska karta UE. W przypadku gdy członkowie rodziny dołączają do posiadacza niebieskiej karty UE po przyznaniu mu tej karty oraz gdy spełnione są warunki łączenia rodzin, zezwolenie na pobyt przyznaje się nie później niż w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.

4.  W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy 2003/86/WE, jeżeli spełnione są warunki łączenia rodzin, a wnioski zostały złożone jednocześnie, zezwolenia na pobyt dla członków rodziny przyznawane są w tym samym czasie co niebieska karta UE. W przypadku gdy członkowie rodziny dołączają do posiadacza niebieskiej karty UE po przyznaniu mu tej karty oraz gdy spełnione są warunki łączenia rodzin, zezwolenie na pobyt przyznaje się nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zanim członek rodziny uzyska dostęp do zatrudnienia, państwo członkowskie może zbadać, czy dane wolne stanowisko pracy nie może zostać obsadzone przez pracowników krajowych lub unijnych lub przez obywateli państw trzecich, którzy posiadają prawo pobytu w tym państwie członkowskim i są już obecni na jego rynku pracy na mocy prawa unijnego lub krajowego, przez rezydentów długoterminowych UE, którzy wyrażają chęć przeniesienia się do tego państwa członkowskiego w celu podjęcia pracy zgodnie z rozdziałem III dyrektywy 2003/109/WE.

skreśla się

Poprawka     132

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie do posiadaczy niebieskiej karty UE, którzy są objęci ochroną międzynarodową, dopiero wtedy, gdy przebywają w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, które przyznało im ochronę międzynarodową.

10.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie do posiadaczy niebieskiej karty UE, którzy są objęci ochroną międzynarodową, w odniesieniu do wszelkich korzystniejszych warunków przysługujących członkom rodziny, potencjalnie wynikających z niniejszej dyrektywy, także wtedy, gdy przebywają w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, które przyznało im ochronę międzynarodową.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Status rezydenta długoterminowego UE przyznany zgodnie z pierwszym akapitem niniejszego ustępu może zostać cofnięty przed upływem legalnego i nieprzerwanego pięcioletniego okresu pobytu na terytorium państw członkowskich, o którym mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2003/109/WE, w przypadku gdy obywatel państwa trzeciego traci pracę i nie dysponuje środkami wystarczającymi na utrzymanie siebie oraz, w stosownych przypadkach, członków swojej rodziny bez korzystania z systemu pomocy społecznej danego państwa członkowskiego.

skreśla się

Poprawka    134

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Status rezydenta długoterminowego UE nie zostaje jednak cofnięty, jeżeli obywatel państwa trzeciego:

skreśla się

a)   jest czasowo niezdolny do pracy w wyniku choroby lub wypadku;

 

b)   jest na należycie odnotowanym niedobrowolnym bezrobociu i jest zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy w odpowiednim urzędzie pracy;

 

c)   rozpoczyna szkolenie zawodowe, które, o ile dany obywatel państwa trzeciego nie jest na niedobrowolnym bezrobociu, jest związane z poprzednim zatrudnieniem.

 

Poprawka    135

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W drodze odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/109/WE, państwa członkowskie przedłużają do 24 następujących po sobie miesięcy okres nieobecności poza terytorium państw członkowskich, do którego uprawnieni są: rezydent długoterminowy UE będący posiadaczem długoterminowego zezwolenia na pobyt opatrzonego uwagą, o której mowa w art. 18 ust. 2 niniejszej dyrektywy, i członkowie jego rodziny, którym przyznano status rezydenta długoterminowego UE.

skreśla się

Poprawka    136

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Odstępstwa określone w ust. 4 i 5 mogą być ograniczone do przypadków, w których obywatel państwa trzeciego jest w stanie wykazać, że opuścił terytorium państw członkowskich w celu wykonywania działalności gospodarczej na cudzy lub własny rachunek lub w celu podjęcia służby ochotniczej lub nauki w swoim kraju pochodzenia.

skreśla się

Poprawka    137

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działalność zawodowa w drugim państwie członkowskim

Krótkoterminowa mobilność posiadaczy niebieskiej karty UE

Poprawka    138

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Obywatel państwa trzeciego posiadający niebieską kartę UE wydaną przez państwo członkowskie niestosujące w pełni dorobku Schengen ma prawo do wjazdu i pobytu w celu wykonywania działalności zawodowej na terytorium co najmniej jednego drugiego państwa członkowskiego przez okres nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie 180 dni na podstawie niebieskiej karty UE wydanej przez pierwsze państwo członkowskie. Drugie państwo członkowskie nie wymaga żadnych innych zezwoleń na wykonywanie takiej działalności zawodowej oprócz niebieskiej karty UE wydanej przez pierwsze państwo członkowskie.

2.  Obywatel państwa trzeciego posiadający niebieską kartę UE wydaną przez państwo członkowskie niestosujące w pełni dorobku Schengen ma prawo do wjazdu i pobytu w celu wykonywania działalności zawodowej na terytorium co najmniej jednego drugiego państwa członkowskiego przez okres nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie 180 dni na podstawie niebieskiej karty UE wydanej przez pierwsze państwo członkowskie oraz ważnego dokumentu podróży. Drugie państwo członkowskie nie wymaga żadnych innych zezwoleń na wykonywanie takiej działalności zawodowej oprócz niebieskiej karty UE wydanej przez pierwsze państwo członkowskie. Jeżeli jednak drugie państwo członkowskie stosuje w pełni dorobek Schengen, może wymagać od posiadacza niebieskiej karty UE, aby przy przekraczaniu granicy zewnętrznej przedkładał dowody potwierdzające zawodowy cel jego pobytu w tym państwie członkowskim.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek o niebieską kartę UE w drugim państwie członkowskim

Długoterminowa mobilność posiadaczy niebieskiej karty UE

Poprawka     140

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Po dwunastu miesiącach legalnego pobytu w pierwszym państwie członkowskim w charakterze posiadacza niebieskiej karty UE, obywatel państwa trzeciego jest uprawniony do wjazdu na terytorium drugiego państwa członkowskiego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności na podstawie niebieskiej karty UE i ważnego dokumentu podróży, na warunkach określonych w niniejszym artykule.

1.  Po dwunastu miesiącach legalnego pobytu w pierwszym państwie członkowskim w charakterze posiadacza niebieskiej karty UE, obywatel państwa trzeciego jest uprawniony do wjazdu na terytorium jednego lub większej liczby państw członkowskich oraz do pobytu i zatrudnienia tamże w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności na podstawie niebieskiej karty UE i ważnego dokumentu podróży, na warunkach określonych w niniejszym artykule.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jak najszybciej i nie później niż w terminie jednego miesiąca od przybycia na terytorium drugiego państwa członkowskiego posiadacz niebieskiej karty UE lub jego pracodawca lub oboje składają właściwym organom tego państwa członkowskiego wniosek o niebieską kartę UE oraz przedkładają wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie względem drugiego państwa członkowskiego warunków określonych w ust. 3.

Jak najszybciej i nie później niż w terminie jednego miesiąca od przybycia na terytorium drugiego państwa członkowskiego posiadacz niebieskiej karty UE lub jego pracodawca albo zarówno posiadacz karty, jak i jego pracodawca informują właściwy organ drugiego państwa członkowskiego o zatrudnieniu posiadacza karty w tym państwie członkowskim oraz przedkładają dokumenty wymagane na mocy ust. 3.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Posiadaczowi niebieskiej karty UE zezwala się na pracę w drugim państwie członkowskim niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Posiadaczowi niebieskiej karty UE zezwala się na pracę w drugim państwie członkowskim niezwłocznie po dokonaniu powiadomienia.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek może być również składany we właściwych organach drugiego państwa członkowskiego, podczas gdy posiadacz niebieskiej karty UE w dalszym ciągu przebywa na terytorium pierwszego państwa członkowskiego.

Powiadomienie może być również przedkładane właściwym organom drugiego państwa członkowskiego, podczas gdy posiadacz niebieskiej karty UE w dalszym ciągu przebywa na terytorium pierwszego państwa członkowskiego.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Do celów wniosku, o którym mowa w ust. 2, posiadacz niebieskiej karty UE przedstawia:

3.  Do celów powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, posiadacz niebieskiej karty UE przedstawia:

Poprawka    145

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  dowód na spełnienie wymogu dotyczącego progu wynagrodzenia określonego w drugim państwie członkowskim w zastosowaniu ust. 2 lub, w stosownych przypadkach, art. 5 ust. 4 lub 5.

e)  w razie konieczności dowód na spełnienie wymogu dotyczącego progu wynagrodzenia określonego w drugim państwie członkowskim w zastosowaniu art. 5 ust. 2 lub, w stosownych przypadkach, art. 5 ust. 4 lub 5.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeżeli niebieska karta UE została wydana przez państwo członkowskie niestosujące dorobku Schengen w całości, a jej posiadacz przekracza granicę zewnętrzną do celów mobilności długoterminowej, drugie państwo członkowskie może wymagać, by jako dowód mobilności przedstawił umowę o pracę lub wiążącą ofertę zatrudnienia wymagającego wysokich umiejętności na okres co najmniej 6 miesięcy w tymże drugim państwie członkowskim.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Drugie państwo członkowskie odrzuca wniosek o niebieską kartę UE w każdym z następujących przypadków:

4.  W terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia drugie państwo członkowskie może zgłosić sprzeciw wobec mobilności w każdym z następujących przypadków:

Poprawka     148

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeżeli dokumenty uzyskano w drodze oszustwa albo zostały podrobione lub przerobione;

b)  jeżeli dokumenty zostały, za wiedzą danego obywatela państwa trzeciego, uzyskane w drodze oszustwa albo podrobione lub przerobione.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego;

Poprawka    150

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 4 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  jeżeli drugie państwo członkowskie przeprowadza badanie zgodnie z art. 6 ust. 3a i po przesłaniu uzasadnionego powiadomienia określonego w tym artykule, wyłącznie jeżeli to drugie państwo członkowskie również wprowadziło takie badania na mocy niniejszej dyrektywy w odniesieniu do obywateli państw trzecich przybywających z państw trzecich.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Każda decyzja o zgłoszeniu sprzeciwu wobec mobilności podjęta na mocy niniejszego ustępu uwzględnia szczególne okoliczności danej sprawy i jest proporcjonalna. W odniesieniu do wszelkich decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu wobec mobilności stosuje się, mutatis mutandis, art. 10 ust. 3 i 4.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Drugie państwo członkowskie może odrzucić wniosek o wydanie niebieskiej karty UE, jeżeli obywatel państwa trzeciego stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.

5.  Drugie państwo członkowskie informuje pierwsze państwo członkowskie na piśmie, a jednocześnie informuje posiadacza niebieskiej karty UE, jego pracodawcę, lub też zarówno posiadacza, jak i pracodawcę o wszelkim sprzeciwie wobec mobilności oraz może nakazać opuszczenie swojego terytorium posiadaczowi niebieskiej karty UE i członkom jego rodziny, zgodnie z procedurami przewidzianymi w prawie krajowym.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Drugie państwo członkowskie może odrzucić wniosek o wydanie niebieskiej karty UE na podstawie badania przeprowadzonego zgodnie z art. 6 ust. 2 i po przesłaniu uzasadnionego powiadomienia określonego w tym artykule, wyłącznie jeżeli to drugie państwo członkowskie również wprowadziło takie badania na mocy niniejszej dyrektywy w odniesieniu do obywateli państw trzecich przybywających z państw trzecich.

6.  Jeżeli drugie państwo członkowskie zgłosi sprzeciw wobec mobilności, sprzeciw ten nie ma wpływu na przedłużenie ważności niebieskiej karty UE lub ponowny wjazd posiadacza niebieskiej karty UE i członków jego rodziny do pierwszego państwa członkowskiego. Na wniosek drugiego państwa członkowskiego pierwsze państwo członkowskie umożliwia taki ponowny wjazd bez formalności i niezwłocznie. Dotyczy to także przypadków, gdy podczas rozpatrywania powiadomienia upłynął termin ważności niebieskiej karty UE wydanej przez pierwsze państwo członkowskie lub gdy niebieska karta została cofnięta. Posiadacz niebieskiej karty UE lub jego pracodawca w drugim państwie członkowskim może ponosić odpowiedzialność za koszty związane z ponownym wjazdem posiadacza niebieskiej karty UE i członków jego rodziny.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Drugie państwo członkowskie może odrzucić wniosek o wydanie niebieskiej karty UE, jeżeli obywatel państwa trzeciego wielokrotnie nadużywał możliwości wjazdu i pracy w drugim państwie członkowskim zgodnie z niniejszym artykułem. Drugie państwo członkowskie powiadamia pierwsze państwo członkowskie o odrzuceniu wniosku do celów art. 7 ust. 2 lit. f).

7.  Jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE korzysta z mobilności na podstawie niniejszego artykułu oraz zamierza uzyskać przedłużenie ważności niebieskiej karty UE i nadal pracować w drugim państwie członkowskim, posiadacz niebieskiej karty UE lub jego pracodawca występuje o przedłużenie ważności w tym drugim państwie członkowskim. Jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE złoży wniosek o przedłużenie ważności w pierwszym państwie członkowskim, będzie obowiązany przepracować 12 miesięcy w tym pierwszym państwie członkowskim, zanim ponownie skorzysta z prawa do mobilności długoterminowej, zgodnie z ust. 1.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1, drugie państwo członkowskie podejmuje decyzję w sprawie wniosku o wydanie niebieskiej karty UE i informuje wnioskodawcę i pierwsze państwo członkowskie na piśmie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, że postanowiło albo:

8.  W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1, drugie państwo członkowskie podejmuje decyzję w sprawie powiadomienia oraz informuje posiadacza niebieskiej karty UE i pierwsze państwo członkowskie na piśmie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty powiadomienia, że postanowiło albo:

Poprawka    156

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 8 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeżeli warunki określone w niniejszym artykule zostały spełnione, wydać niebieską kartę UE oraz zezwolić obywatelowi państwa trzeciego na pobyt na swoim terytorium do celów związanych z zatrudnieniem w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności; lub

a)  jeżeli warunki określone w niniejszym artykule zostały spełnione, nie zgłaszać sprzeciwu wobec mobilności; lub

Poprawka    157

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 8 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeżeli warunki określone w niniejszym artykule nie zostały spełnione, odmówić wydania niebieskiej karty UE oraz nakazać wnioskodawcy i członkom jego rodziny opuszczenie jego terytorium zgodnie z procedurami przewidzianymi w swoim prawie krajowym.

b)  jeżeli warunki określone w niniejszym artykule nie zostały spełnione, zgłosić sprzeciw wobec mobilności oraz nakazać wnioskodawcy i członkom jego rodziny opuszczenie jego terytorium zgodnie z procedurami przewidzianymi w swoim prawie krajowym.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Jeżeli w trakcie procedury upłynął termin ważności niebieskiej karty UE wydanej przez pierwsze państwo członkowskie, drugie państwo członkowskie może – jeżeli wymaga tego prawo krajowe – wydać tymczasowe krajowe zezwolenia na pobyt lub równoważne im zezwolenia, na podstawie których wnioskodawca będzie mógł legalnie pozostać na ich terytorium do czasu podjęcia decyzji w sprawie wniosku przez właściwe organy.

9.  Jeżeli w trakcie procedury powiadamiania upłynął termin ważności niebieskiej karty UE wydanej przez pierwsze państwo członkowskie, drugie państwo członkowskie może – jeżeli wymaga tego prawo krajowe – wydać tymczasowe krajowe zezwolenia na pobyt lub równoważne im zezwolenia, na podstawie których wnioskodawca będzie mógł legalnie pozostać na ich terytorium do czasu podjęcia decyzji w sprawie przedłużenia ważności niebieskiej karty UE przez właściwe organy.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE przenosi się do drugiego państwa członkowskiego zgodnie z art. 20, a jego rodzina już została założona w pierwszym państwie członkowskim, członkom rodziny zezwala się na towarzyszenie mu przy wjeździe i pobyciu w drugim państwie członkowskim na podstawie ważnych zezwoleń na pobyt uzyskanych w pierwszym państwie członkowskim w charakterze członków rodziny posiadacza niebieskiej karty UE.

1.  Jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE przenosi się do drugiego państwa członkowskiego zgodnie z art. 20, a jego rodzina dołączyła do niego lub została założona w pierwszym państwie członkowskim, członkowie jego rodziny są uprawnieni do towarzyszenia mu przy wjeździe i pobycie w drugim państwie członkowskim na podstawie ważnych zezwoleń na pobyt, które uzyskali w pierwszym państwie członkowskim jako członkowie rodziny posiadacza niebieskiej karty UE. Jeżeli niebieska karta UE została wydana przez państwo członkowskie niestosujące w pełni dorobku Schengen, a członkowie rodziny jej posiadacza dołączają do niego, przekraczając granicę zewnętrzną w celu przeniesienia się do drugiego państwa członkowskiego, drugie państwo członkowskie jest uprawnione, by wymagać od członków rodziny przedstawienia zezwoleń na pobyt w pierwszym państwie członkowskim, które to zezwolenia uzyskali jako członkowie rodziny posiadacza niebieskiej karty UE.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Drugie państwo członkowskie może żądać od zainteresowanych członków rodziny, aby do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt dołączyli:

3.  Drugie państwo członkowskie może żądać od zainteresowanych członków rodziny, aby razem z wnioskiem przekazali zezwolenie na pobyt z pierwszego państwa członkowskiego oraz ważny dokument podróży lub ich uwierzytelnione odpisy.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zezwolenie na pobyt z pierwszego państwa członkowskiego oraz ważny dokument podróży lub ich uwierzytelnione odpisy;

skreśla się

Poprawka    162

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dokumenty potwierdzające, że przebywali w charakterze członków rodziny posiadacza niebieskiej karty UE w pierwszym państwie członkowskim.

skreśla się

Poprawka     163

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie do posiadaczy niebieskiej karty UE, którzy są objęci ochroną międzynarodową, dopiero wtedy, gdy przenoszą się w celu zamieszkania w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, które przyznało im ochronę międzynarodową.

7.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie do posiadaczy niebieskiej karty UE, którzy są objęci ochroną międzynarodową, zarówno wtedy, gdy przenoszą się w celu zamieszkania w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, które przyznało im ochronę międzynarodową, jak i wówczas, gdy pozostają w państwie członkowskim, które przyznało im ochronę międzynarodową.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy niebieska karta UE została wydana przez państwo członkowskie niestosujące w pełni dorobku Schengen, a jej posiadacz przekracza granicę zewnętrzną w ramach mobilności, o której mowa w art. 19 i 20, drugie państwo członkowskie jest uprawnione do tego, by wymagać od niego przedstawienia jako dowodu mobilności:

skreśla się

a) ważnej niebieskiej karty UE wydanej przez pierwsze państwo członkowskie;

 

b) do celów art. 19, dowodu potwierdzającego zawodowy cel pobytu;

 

c) do celów art. 20, umowy o pracę lub wiążącej oferty pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności na okres przynajmniej sześciu miesięcy, w drugim państwie członkowskim.

 

Poprawka     165

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie przyjmują środki służące zapobieganiu ewentualnym nadużyciom oraz nakładaniu kar w przypadku naruszeń niniejszej dyrektywy. Środki takie obejmują monitorowanie, ocenę i, w stosownych przypadkach, kontrole zgodnie z prawem unijnym, w szczególności dyrektywą 2009/52/WE, oraz prawem krajowym lub krajową praktyką administracyjną.

Poprawka     166

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy niebieska karta UE została wydana przez państwo członkowskie niestosujące w pełni dorobku Schengen, a członkowie rodziny jej posiadacza dołączają do niego, przekraczając granicę zewnętrzną w celu przeniesienia się do drugiego państwa członkowskiego, o czym mowa w art. 21 ust. 1, drugie państwo członkowskie jest uprawnione, by oprócz dowodów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wymagać od członków rodziny przedstawienia zezwoleń na pobyt w pierwszym państwie członkowskim w charakterze członków rodziny posiadacza niebieskiej karty UE.

skreśla się

Poprawka    167

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli drugie państwo członkowskie odrzuci wniosek o niebieską kartę UE zgodnie z art. 20 ust. 8 lit. b), pierwsze państwo członkowskie zezwala – na wniosek drugiego państwa członkowskiego – na ponowny wjazd posiadacza niebieskiej karty UE i, w stosownych przypadkach, członków jego rodziny, bez formalności i w trybie natychmiastowym. Dotyczy to także przypadków, w których podczas rozpatrywania wniosku upłynął termin ważności niebieskiej karty wydanej przez pierwsze państwo członkowskie lub niebieska karta została cofnięta. Art. 14 stosuje się po ponownym wjeździe do pierwszego państwa członkowskiego.

skreśla się

Poprawka    168

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Posiadacz niebieskiej karty UE lub jego pracodawca w drugim państwie członkowskim może ponosić odpowiedzialność za koszty związane z ponownym wjazdem posiadacza niebieskiej karty UE i członków jego rodziny, o których mowa w ust. 4.

skreśla się

Poprawka    169

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą pociągnąć do odpowiedzialności pracodawcę posiadacza niebieskiej karty UE za niezastosowanie się do warunków mobilności określonych w niniejszym rozdziale lub za wielokrotne nadużywanie przepisów mobilności określonych w niniejszym rozdziale.

Państwa członkowskie pociągają do odpowiedzialności pracodawcę posiadacza niebieskiej karty UE za celowe niezastosowanie się do właściwych warunków mobilności określonych w niniejszym rozdziale lub za wielokrotne nadużywanie przepisów mobilności określonych w niniejszym rozdziale.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zainteresowane państwo członkowskie określa kary w przypadkach, w których pracodawca zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Zainteresowane państwo członkowskie określa kary w przypadkach, w których udowodniono odpowiedzialność pracodawcy, szczególnie jeżeli pracodawca nie wypełnił swoich obowiązków prawnych dotyczących zatrudnienia lub warunków pracy. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka     171

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  W przypadku gdy niebieska karta UE została wydana przez państwo członkowskie niestosujące w pełni dorobku Schengen, a członkowie rodziny jej posiadacza dołączają do niego, przekraczając granicę zewnętrzną w celu przeniesienia się do drugiego państwa członkowskiego, o czym mowa w art. 21 ust. 1, drugie państwo członkowskie jest uprawnione, by oprócz dowodów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wymagać od członków rodziny przedstawienia zezwoleń na pobyt w pierwszym państwie członkowskim w charakterze członków rodziny posiadacza niebieskiej karty UE.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego, państwo członkowskie, które wydało decyzję o wydaleniu, zachowuje, zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi, prawo do wydalenia obywatela państwa trzeciego do państwa innego niż państwo członkowskie, które przyznało ochronę międzynarodową, w przypadku gdy obywatel ten spełnia warunki określone w art. 21 ust. 2 dyrektywy 2011/95/UE.

skreśla się

Poprawka    173

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Jeżeli państwo członkowskie cofa niebieską kartę lub odmawia przedłużenia niebieskiej karty opatrzonej uwagą, o której mowa w art. 8 ust. 4a, i podejmuje decyzję o wydaleniu obywatela państwa trzeciego, państwo to zwraca się do państwa członkowskiego wymienionego w tej uwadze, by potwierdziło, czy dana osoba wycofała wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Państwo członkowskie wymienione w tej uwadze odpowiada w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku o udzielenie informacji.

 

Jeżeli obywatel państwa trzeciego nie wycofał wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w państwie członkowskim wymienionym w tej uwadze, jest on wydalany do tego państwa członkowskiego, które – z zastrzeżeniem mającego zastosowanie prawa unijnego lub krajowego oraz zasady jedności rodziny – natychmiast i bez formalności zezwala na ponowny wjazd tej osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Poprawka     174

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE lub członkowie jego rodziny przekraczają granicę zewnętrzną państwa członkowskiego stosującego w pełni dorobek Schengen, państwo to sprawdza dane w Systemie Informacyjnym Schengen. Państwo to odmawia prawa wjazdu osobom, w przypadku których w Systemie Informacyjnym Schengen dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu i pobytu.

7.  Jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE lub członkowie jego rodziny przekraczają granicę zewnętrzną państwa członkowskiego stosującego w pełni dorobek Schengen, państwo to – zgodnie z kodeksem granicznym Schengen – sprawdza dane w Systemie Informacyjnym Schengen. Państwo to odmawia prawa wjazdu osobom, w przypadku których w Systemie Informacyjnym Schengen dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu i pobytu.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają wnioskodawcom łatwy dostęp do informacji dotyczących wszystkich dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku oraz do informacji dotyczących wjazdu i pobytu, w tym praw, obowiązków i zabezpieczeń proceduralnych przysługujących obywatelom państw trzecich objętym zakresem niniejszej dyrektywy oraz członkom ich rodzin. Informacje te obejmują informacje na temat progów wynagrodzenia określonych w danym państwie członkowskim zgodnie z art. 5 ust. 2, 4 i 5 oraz na temat obowiązujących opłat.

Państwa członkowskie zapewniają wnioskodawcom łatwy dostęp do informacji dotyczących wszystkich dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku oraz do informacji dotyczących wjazdu i pobytu, w tym praw, obowiązków i zabezpieczeń proceduralnych przysługujących obywatelom państw trzecich objętym zakresem niniejszej dyrektywy oraz członkom ich rodzin.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Obejmuje to, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące progów wynagrodzenia oraz tego, czy w danym państwie członkowskim obowiązuje opłata za złożenie wniosku, informacje dotyczące terminów, procedur i organów właściwych do spraw odwołań od decyzji podjętych przez właściwe organy państw członkowskich na podstawie niniejszej dyrektywy, informacje dotyczące wszelkich zawodów lub sektorów zatrudnienia, w których występuje wysoki poziom bezrobocia do celów art. 6 ust. 3 lit. cc), oraz informacje dotyczące tych sektorów zatrudnienia, w których występuje problem niedoboru pracowników o wysokich umiejętnościach, o czym mowa w art. 6 ust. 3a.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  terminów, procedur, i organów właściwych do spraw odwołań od decyzji podjętych przez właściwe organy państw członkowskich na podstawie niniejszej dyrektywy.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy państwa członkowskie zdecydują się skorzystać z możliwości przewidzianej w art. 6 ust. 2, informacja o zastosowaniu badania sytuacji na rynku pracy w danym zawodzie lub sektorze w danym regionie przekazywane są w ten sam sposób.

skreśla się

Poprawka    179

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przekazują Komisji każdego roku oraz pp każdej zmianie współczynnik, który zdecydowały się wykorzystać do celów ustalenia rocznych progów wynagrodzenia oraz wynikających z nich kwot nominalnych zgodnie z art. 5 ust. 2, 4 i 5.

Jeżeli państwa członkowskie ustalą progi wynagrodzenia, przekazują Komisji każdego roku oraz po każdej zmianie współczynnik, który zdecydowały się wykorzystać do celów ustalenia rocznych progów wynagrodzenia oraz wynikających z nich kwot nominalnych zgodnie z art. 5 ust. 2, 4 i 5.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy państwa członkowskie odrzucają wnioski o wydanie niebieskiej karty UE z uwagi na etyczną rekrutację zgodnie z art. 6 ust. 4, przekazują Komisji i pozostałym państwom członkowskim właściwie uzasadnioną decyzję, wskazując państwa i sektory, których ona dotyczy.

W przypadku gdy państwa członkowskie odrzucają wnioski o wydanie niebieskiej karty UE z uwagi na etyczną rekrutację zgodnie z art. 6 ust. 3, przekazują Komisji i pozostałym państwom członkowskim właściwie uzasadnioną decyzję, wskazując państwa i sektory, których ona dotyczy.

Poprawka     181

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu informacje otrzymane na podstawie ust. 2 i 3.

Poprawka     182

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Co roku, a po raz pierwszy najpóźniej do…52 państwa członkowskie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 862/200753, przekazują Komisji dane statystyczne z poprzedniego roku kalendarzowego o liczbie obywateli państw trzecich, którym przyznano niebieską kartę UE, o liczbie obywateli, których wnioski zostały odrzucone, (wyszczególniając wnioski odrzucone w zastosowaniu art. 6 ust. 2), a także o liczbie obywateli państw trzecich, którym przedłużono lub cofnięto niebieską kartę UE. Takie dane należy przedstawić w podziale na następujące kategorie: obywatelstwo, zawód, okres ważności zezwoleń, płeć i wiek wnioskodawców oraz sektor gospodarki. Te dane statystyczne dotyczące obywateli państw trzecich, którym przyznano niebieską kartę UE, należy dalej pogrupować według kategorii: beneficjenci ochrony międzynarodowej, osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się oraz osoby, które uzyskały status rezydenta długoterminowego UE zgodnie z art. 17.

Co roku, a po raz pierwszy najpóźniej do…52 państwa członkowskie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 862/200753, przekazują Komisji dane statystyczne z poprzedniego roku kalendarzowego o liczbie obywateli państw trzecich, którym przyznano niebieską kartę UE, o liczbie obywateli, których wnioski zostały odrzucone, (wyszczególniając wnioski odrzucone w zastosowaniu art. 6 ust. 2), a także o liczbie obywateli państw trzecich, którym przedłużono lub cofnięto niebieską kartę UE. Takie dane należy przedstawić w podziale na następujące kategorie: obywatelstwo, zawód, okres ważności zezwoleń, płeć i wiek wnioskodawców, obszar działalności, wielkość przedsiębiorstwa pracodawcy oraz sektor gospodarki. Te dane statystyczne dotyczące obywateli państw trzecich, którym przyznano niebieską kartę UE, należy dalej pogrupować według kategorii: beneficjenci ochrony międzynarodowej, osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się, osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, byli posiadacze dokumentu pobytowego na podstawie dyrektywy (UE) 2016/801 i dyrektywy 2014/36/UE oraz osoby, które uzyskały status rezydenta długoterminowego UE zgodnie z art. 17.

_________________

_________________

52  Cztery lata od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy

52  Cztery lata od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy

53  Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 23).

53  Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 23).

Poprawka     183

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów wdrożenia art. 5 ust. 2, 4 i 5, należy odwołać się do danych przekazywanych do Eurostatu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 549/201354.

2.  Do celów wdrożenia art. 5 należy odwołać się do danych przekazywanych do Eurostatu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 549/201354.

_________________

_________________

54  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).

54  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).

Poprawka    184

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Co trzy lata, a za pierwszym razem nie później niż [pięć lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy w państwach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do oceny skutków przepisów art. 5, 12, 19 i 20, oraz jej wpływu na krajowe rynki pracy. Komisja proponuje wszelkie niezbędne zmiany.

Co trzy lata, a za pierwszym razem nie później niż [pięć lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy w państwach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do oceny skutków przepisów art. 3, 5, 10, 12, 15, 19 i 20, oraz jej wpływu na krajowe rynki pracy. Komisja proponuje wszelkie niezbędne zmiany. W ramach oceny Komisja weryfikuje stosowność podobnych systemów w przypadku migracji pracowników do innych sektorów zatrudnienia, w szczególności sektorów o niskich i średnich wynagrodzeniach.

Poprawka     185

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja ocenia w szczególności znaczenie progu wynagrodzenia określonego w art. 5 oraz odstępstw ustanowionych w tym artykule, uwzględniając między innymi zróżnicowanie sytuacji gospodarczej, sektorowej i geograficznej państw członkowskich, a także zróżnicowany wpływ na krajowe rynki pracy.

Komisja ocenia w szczególności znaczenie progu wynagrodzenia określonego w art. 5, uwzględniając między innymi zróżnicowanie sytuacji gospodarczej, sektorowej i geograficznej państw członkowskich, a także zróżnicowany wpływ na krajowe rynki pracy.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 26a

 

Zmiana w dyrektywie (UE) 2016/801

 

W dyrektywie (UE) nr 2016/801 art. 2 lit. g) otrzymuje brzmienie:

 

„g)  „którzy złożyli wniosek o zezwolenie na pobyt w państwie członkowskim w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności w rozumieniu dyrektywy (UE) 2017/…*+.

 

__________

 

*  Directive (EU) .../... of the European Parliament and of the Council of ... on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment (OJ L ..., p. ...)."

 

+  Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer dyrektywy zawartej w dokumencie o kodzie międzyinstytucjonalnym (2016/0176(COD)) oraz wstawić w przypisie numer, nazwę, datę i odesłanie do publikacji w Dz.U. tej dyrektywy.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1, państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 2 lit. g) oraz i) w odniesieniu do uznawania wyższych umiejętności zawodowych jako wyższych kwalifikacji zawodowych przed [2 lata po upływie ogólnego terminu transpozycji].

skreśla się

(1)

Dz.U. 00 z 00.00.0000, s. 0.

(2)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Polityka ułatwiająca lepsze zarządzanie migracją ma zasadnicze znaczenie dla poprawy reagowania UE na przepływy migracyjne. W związku z tym przegląd dyrektywy w sprawie niebieskiej karty stanowi szansę na udoskonalenie bezpiecznych i legalnych dróg do Europy. Główny cel to wysłanie pozytywnego przekazu w odniesieniu do migracji pracowników przez podniesienie atrakcyjności niebieskiej karty, próbę zwiększenia jej wykorzystywania w całej Unii oraz zapewnienie jej przydatności dla obywateli państw trzecich o wysokich umiejętnościach, dla potencjalnych pracodawców w UE i dla służb administracyjnych, które muszą dokonać transpozycji dyrektywy oraz stosować ją i egzekwować. W świetle wyzwań demograficznych w Europie należy też zwrócić uwagę na to, że państwa członkowskie powinny pilnie zintensyfikować wysiłki w celu przyciągnięcia utalentowanych osób posiadających wysokie umiejętności, pochodzących z państw trzecich. Zdrowy rynek pracy jest niezwykle istotny dla pomyślnej integracji uchodźców i migrantów. Dotychczas niebieska karta UE nie cieszy się wielkim powodzeniem w państwach członkowskich. Udoskonalenie dyrektywy w sprawie niebieskiej karty będzie istotnym krokiem w reakcji na rosnące wyzwania demograficzne, przed którymi stoi UE.

Zważywszy na cel, jakim jest wysłanie pozytywnego przekazu w odniesieniu do migracji pracowników, sprawozdawca zaproponował poprawki służące uproszczeniu i doprecyzowaniu procedur (kryteria przyjmowania, kryteria odmowy i cofnięcia, terminy oraz przepisy dotyczące mobilności), aby uczynić je bardziej logicznymi i przyjaznymi dla obywateli państw trzecich, potencjalnych pracodawców oraz administracji krajowych. Ponadto przedstawione poprawki odnoszą się do zakresu stosowania dyrektywy, do roli partnerów społecznych oraz do progów wynagrodzeń.

Co do zakresu stosowania – sprawozdawca proponuje, aby objąć nim osoby ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej, które już mają dostęp do rynku pracy na podstawie przepisów UE dotyczących azylu. Stanowi to pozytywny sygnał, gdyż umożliwi osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej posiadającym wysokie umiejętności skorzystanie również z niebieskiej karty.

Zważywszy, że w państwach członkowskich niebieska karta UE jest mało zauważana, zniesienie systemów krajowych dotyczących zatrudnienia wymagającego wysokich umiejętności bardziej zachęci państwa członkowskie do inwestowania w niebieską kartę UE i do korzystania z niej. Sprawozdawca nie złożył poprawek do propozycji Komisji dotyczących zniesienia systemów krajowych, gdyż zwiększy ono wartość dodaną niebieskiej karty.

Co do kwestii progów wynagrodzeń – proponuje się uczynienie progów wynagrodzeń obowiązkowymi dla państw członkowskich, jednak z możliwością odstępstwa dla niektórych grup zawodowych, jeżeli zostanie ustalone z partnerami społecznymi, że nie jest to niezbędne, np. gdy wynagrodzenie stosowane w danej branży zawodowej zostało już uregulowane w układzie zbiorowym. Powinno to pomóc w uwzględnieniu zróżnicowanych krajowych rynków pracy. Należy priorytetowo zobowiązać wszystkie państwa członkowskie do zagwarantowania, że warunki określone w ich prawodawstwie, układach zbiorowych i krajowych praktykach w danych sektorach zawodowych są zawsze spełnione w przypadku zatrudnienia wymagającego wysokich umiejętności.

Partnerzy społeczni najlepiej nadają się do tego, by pomagać państwom członkowskim w stosowaniu kluczowych elementów niebieskiej karty UE. Biorąc to pod uwagę, sprawozdawca proponuje, aby zobowiązać państwa członkowskie do konsultowania się z partnerami społecznymi przy określaniu, co stanowi doświadczenie zawodowe, oraz do dokonywania z nimi uzgodnień przy ustalaniu progu wynagrodzenia lub podejmowaniu decyzji o nieustalaniu takiego progu w niektórych grupach zawodowych. Nadanie partnerom społecznym roli w tych kluczowych obszarach uspokoi obawy dotyczące potencjalnego zaniżania dotychczasowych standardów rynku pracy.

Sprawozdawca proponuje też złożenie poprawek służących uproszczeniu i racjonalizacji kryteriów przyznawania niebieskiej karty oraz podstaw do cofnięcia karty i do odmowy jej wydania. W szczególności starano się zharmonizować różne elementy tekstu dotyczące potencjalnych podstaw do odmowy wydania karty lub do jej cofnięcia (bezrobocie, względy bezpieczeństwa). Ponadto zadbano o to, by w przypadkach, gdy dana podstawa nie ma automatycznego zastosowania, decyzja o odmowie wydania karty, o jej cofnięciu lub o nieprzedłużaniu jej ważności była zawsze proporcjonalna do okoliczności danej sprawy. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje też propozycje Komisji dotyczące wprowadzenia przyspieszonej procedury dla zatwierdzonych pracodawców; złożono poprawki służące zobowiązaniu wszystkich państw członkowskich do wprowadzenia tego środka do prawa krajowego. Będzie to kolejnym czynnikiem podnoszącym atrakcyjność niebieskiej karty.

Wreszcie, sprawozdawca proponuje też zbiór poprawek służących uproszczeniu procedury dotyczącej mobilności wewnątrz UE. Inspirując się innymi przepisami UE dotyczącymi migracji pracowników, można by zmienić propozycje dotyczące niebieskiej karty tak, aby zastąpić dodatkowe wnioski powiadomieniami oraz zezwolić posiadaczowi niebieskiej karty na pracę w drugim państwie członkowskim po powiadomieniu danego państwa członkowskiego. Uproszczenie procedury dotyczącej mobilności wewnątrz UE znacznie podniesie atrakcyjność niebieskiej karty UE.

Podsumowując – ogólny cel wszystkich poprawek zaproponowanych przez sprawozdawcę to podniesienie atrakcyjności niebieskiej karty i procedury jej przyznawania dla potencjalnych posiadaczy, pracodawców oraz administracji krajowych, których zadaniem będzie rozpatrywanie wniosków. W czasach, gdy migracja należy do priorytetowych zagadnień politycznych, przegląd dyrektywy w sprawie niebieskiej karty UE pozostaje jedynym instrumentem dotyczącym migracji pracowników zaproponowanym przez Komisję. W związku z tym, a także ze względu na osiągnięcia Parlamentu w dążeniu do bardziej pozytywnej wizji migracji, sprawozdawca zamierza pracować nad rozbudowaniem wniosku Komisji, aby uczynić go bardziej przyjaznym dla migrantów i zawrzeć w nim pozytywny przekaz w odniesieniu do migracji.


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (31.5.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności

(COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Jean Lambert

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W celu zapewnienia dostatecznego poziomu harmonizacji warunków przyjmowania w całej Unii należy ustalić zarówno minimalne, jak i maksymalne współczynniki uwzględniane przy obliczaniu progu wynagrodzenia. Państwa członkowskie powinny ustalić własne progi wynagrodzenia stosownie do sytuacji na swoim rynku pracy, jego organizacji oraz swojej ogólnej polityki imigracyjnej.

(15)  W celu zapewnienia dostatecznej przejrzystości i pewnego stopnia harmonizacji warunków przyjmowania w całej Unii należy ustalić zarówno minimalne, jak i maksymalne współczynniki uwzględniane przy obliczaniu progu wynagrodzenia. Państwa członkowskie powinny ustalić własne progi wynagrodzenia stosownie do sytuacji na swoim rynku pracy, jego organizacji oraz swojej ogólnej polityki imigracyjnej, a także w porozumieniu z partnerami społecznymi Należy przestrzegać zasady takiego samego traktowania jak w przypadku pracowników będących obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Mając na uwadze promowanie innowacyjnej przedsiębiorczości, obywatelom państw trzecich przyjętym na mocy niniejszej dyrektywy należy przyznać prawo do prowadzenia równocześnie działalności na własny rachunek i nie powinno to wpływać na ich prawo pobytu w charakterze posiadaczy niebieskiej karty UE. Prawo to powinno pozostawać bez uszczerbku dla obowiązku spełniania w sposób ciągły warunków przyjmowania zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, a zatem posiadacz niebieskiej karty UE powinien pozostawać zatrudniony w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności.

(31)  Mając na uwadze promowanie innowacyjnej przedsiębiorczości, obywatelom państw trzecich przyjętym na mocy niniejszej dyrektywy należy przyznać prawo do prowadzenia równocześnie działalności na własny rachunek na takich samych warunkach, jakie obowiązują obywateli danego państwa i innych obywateli Unii w państwie członkowskim, które wydało niebieską kartę, i nie powinno to wpływać na ich prawo pobytu w charakterze posiadaczy niebieskiej karty UE. Prawo to powinno pozostawać bez uszczerbku dla obowiązku spełniania w sposób ciągły warunków przyjmowania zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, a zatem posiadacz niebieskiej karty UE powinien pozostawać zatrudniony w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności. Wszelka działalność na własny rachunek prowadzona przez posiadaczy niebieskiej karty UE powinna mieć charakter uzupełniający w stosunku do ich zatrudnienia na podstawie tejże karty.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b – tiret 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  posiada wymagane kompetencje, potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi.

–  posiada wymagane kwalifikacje lub umiejętności poświadczone dowodem kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym lub wyższych umiejętności zawodowych lub dowodem szczególnego talentu artystycznego bądź sportowego;

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  „wyższe kwalifikacje zawodowe” oznaczają kwalifikacje poświadczone dowodem kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym lub wyższych umiejętności zawodowych;

skreśla się

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Oprócz warunków określonych w ust. 1, roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia podanego w umowie o pracę lub wiążącej ofercie pracy nie może być niższe od krajowego progu wynagrodzenia, określanego i publikowanego w tym celu przez państwa członkowskie. Próg ten nie może być niższy niż 1,0-krotność (ani wyższy niż 1,4-krotność) średniego rocznego wynagrodzenia brutto w danym państwie członkowskim.

2.  Oprócz warunków określonych w ust. 1 państwa członkowskie wprowadzają próg wynagrodzenia w porozumieniu z partnerami społecznymi. W takim przypadku roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia podanego w umowie o pracę lub wiążącej ofercie pracy nie może być niższe od krajowego progu wynagrodzenia, określanego i publikowanego w tym celu przez państwa członkowskie, ani niższe od wynagrodzenia, które otrzymuje lub otrzymywałby pracownik na porównywalnym stanowisku w tym samym sektorze – na podstawie obowiązujących przepisów, układów zbiorowych oraz stosowanych praktyk – w danym państwie członkowskim. Próg ten nie może być niższy niż 1,0-krotność (ani wyższy niż 1,4-krotność) średniego rocznego wynagrodzenia brutto w danym państwie członkowskim. Państwa członkowskie konsultują się z partnerami społecznymi przed wprowadzeniem progu wynagrodzenia.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  pracodawca nie wypełnił swoich obowiązków prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego, podatków, praw pracowniczych lub warunków pracy;

a)  jeżeli pracodawca wielokrotnie nie wypełnił swoich obowiązków prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego, podatków, praw pracowniczych lub warunków pracy w okresie pięciu lat przed datą złożenia wniosku;

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w stosownych przypadkach, gdy pracodawca nie wypełnił swoich obowiązków prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego, podatków, praw pracowniczych lub warunków pracy;

skreśla się

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  jeżeli obywatel państwa trzeciego pozostaje bezrobotny przez okres przekraczający sześć kolejnych miesięcy, o ile bezrobocie to nie jest wynikiem choroby lub niepełnosprawności;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Odmowa przedłużenia ważności niebieskiej karty UE

 

Jeżeli posiadacz niebieskiej karty UE lub jego pracodawca występuje o przedłużenie jej ważności, państwa członkowskie mogą odmówić przedłużenia jej ważności:

 

a)  jeżeli pracodawca wielokrotnie nie wypełnił swoich obowiązków prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego, podatków, praw pracowniczych lub warunków pracy i nie naprawił sytuacji w rozsądnym terminie;

 

b)  jeżeli obywatel państwa trzeciego pozostaje bezrobotny przez okres przekraczający sześć kolejnych miesięcy, o ile bezrobocie to nie jest wynikiem choroby lub niepełnosprawności, które zaistniały, gdy był on zatrudniony jako posiadacz niebieskiej karty UE.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Bez uszczerbku dla kryteriów przyjmowania określonych w art. 5, posiadacze niebieskiej karty UE mogą prowadzić działalność na własny rachunek równolegle z zatrudnieniem w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności.

2.  Z zastrzeżeniem kryteriów przyjmowania określonych w art. 5, posiadacze niebieskiej karty UE mogą prowadzić działalność na własny rachunek na takich samych warunkach, jakie obowiązują obywateli danego państwa i innych obywateli Unii w państwie członkowskim, które wydało niebieską kartę, równolegle z zatrudnieniem w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności. Wszelka taka działalność ma charakter uzupełniający w stosunku do ich zatrudnienia na podstawie niebieskiej karty UE.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

Artykuł 14

Czasowy brak zatrudnienia

Czasowy brak zatrudnienia

1.  Brak zatrudnienia nie stanowi sam w sobie powodu do cofnięcia niebieskiej karty UE, chyba że okres braku zatrudnienia przekracza trzy kolejne miesiące lub wystąpi więcej niż raz w okresie ważności niebieskiej karty UE.

 

2.  W okresie, o którym mowa w ust. 1, posiadaczowi niebieskiej karty UE zezwala się na poszukiwanie pracy i podejmowanie jej zgodnie z warunkami określonymi w art. 13.

1.  W okresie braku zatrudnienia posiadaczowi niebieskiej karty UE zezwala się na poszukiwanie pracy i podejmowanie jej zgodnie z warunkami określonymi w art. 13.

3.  Posiadacz niebieskiej karty UE powiadamia właściwe organy państwa członkowskiego pobytu zgodnie z odpowiednimi procedurami krajowymi o rozpoczęciu okresu braku zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach, o zakończeniu tego okresu.

2.  Posiadacz niebieskiej karty UE powiadamia właściwe organy państwa członkowskiego pobytu zgodnie z odpowiednimi procedurami krajowymi o rozpoczęciu okresu braku zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach, o zakończeniu tego okresu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  uznawania dyplomów, świadectw i innych kwalifikacji zawodowych zgodnie z odpowiednimi procedurami krajowymi;

d)  uznawania dyplomów, świadectw i innych kwalifikacji zawodowych, w tym nabycia umiejętności drogą pozaformalną, zgodnie z odpowiednimi procedurami krajowymi;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  dostępu do wymiaru sprawiedliwości i do wsparcia, jeżeli spotkają się oni z jakimkolwiek rodzajem dyskryminacji, w tym na rynku pracy, przez stosowanie zasad i zabezpieczeń, o których mowa w dyrektywie Rady 2000/43/WE i w dyrektywie Rady 2000/78/WE;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  niedyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Państwa członkowskie pociągają do odpowiedzialności pracodawcę posiadacza niebieskiej karty UE w przypadku wszelkich powtarzających się lub znaczących naruszeń art. 5 ust. 3 oraz art. 15.

 

Zainteresowane państwo członkowskie określa kary w przypadkach, w których pracodawca zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  Państwa członkowskie przewidują środki służące zapobieganiu ewentualnym naruszeniom art. 5 ust. 3 i art. 15. Środki te obejmują monitorowanie, ocenę w regularnych odstępach czasu oraz, w stosownych przypadkach, kontrole zgodnie z prawem krajowym lub krajową praktyką administracyjną.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą pociągnąć do odpowiedzialności pracodawcę posiadacza niebieskiej karty UE za niezastosowanie się do warunków mobilności określonych w niniejszym rozdziale lub za wielokrotne nadużywanie przepisów mobilności określonych w niniejszym rozdziale.

Państwa członkowskie pociągają do odpowiedzialności pracodawcę posiadacza niebieskiej karty UE za celowe niezastosowanie się do właściwych warunków mobilności określonych w niniejszym rozdziale lub za wielokrotne nadużywanie przepisów mobilności określonych w niniejszym rozdziale.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zainteresowane państwo członkowskie określa kary w przypadkach, w których pracodawca zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Zainteresowane państwo członkowskie określa kary w przypadkach, w których udowodniono odpowiedzialność pracodawcy, szczególnie jeżeli pracodawca nie wypełnił swoich obowiązków prawnych dotyczących zatrudnienia lub warunków pracy. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu informacje otrzymane na podstawie ust. 2 i 3.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy wymagającej wysokich kwalifikacji

Odsyłacze

COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

4.7.2016

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

19.1.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jean Lambert

4.10.2016

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2017

22.3.2017

 

 

Data przyjęcia

30.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

6

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Terry Reintke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Sophia in ‘t Veld

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Yana Toom, Sophia in 't Veld

Georges Bach, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Joachim Schuster, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

ENF

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

GUE/NGL

Laura Agea

Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy wymagającej wysokich kwalifikacji

Odsyłacze

COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

Data przedstawienia w PE

7.6.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

4.7.2016

JURI

4.7.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

5.9.2016

 

 

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Claude Moraes

29.2.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.7.2016

31.1.2017

23.3.2017

15.6.2017

Data przyjęcia

15.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

10

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Data złożenia

28.6.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Emil Radev, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

2

0

ECR

John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności