POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve

28.6.2017 - (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)) - ***I

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Claude Moraes
Pripravljavka mnenja (*):
Jean Lambert, Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika


Postopek : 2016/0176(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0240/2017
Predložena besedila :
A8-0240/2017
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve

(COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0378),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 79(2)(a) in (b) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0213/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj bolgarske narodne skupščine ter češke poslanske zbornice in senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... [1],

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. decembra 2016[2],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0240/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe   1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  V sporočilu Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“30 je določen cilj, v skladu s katerim bi se morala Unija razviti v gospodarstvo, temelječe na znanju in inovacijah, zmanjšati upravna bremena za podjetja ter bolje uskladiti ponudbo delovne sile in povpraševanje po njej. Ukrepe za olajšanje sprejema visoko usposobljenih delavcev iz tretjih držav je treba gledati s tega širšega vidika.

(1)  V sporočilu Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“30 je določen cilj, v skladu s katerim bi se morala Unija razviti v gospodarstvo, temelječe na znanju in inovacijah, zmanjšati upravna bremena za podjetja ter bolje uskladiti ponudbo delovne sile in povpraševanje po njej, ter opredeljena potreba po celoviti politiki na področju delovnih migracij in boljšem vključevanju migrantov. Ukrepe za olajšanje sprejema visoko usposobljenih delavcev iz tretjih držav je treba gledati s tega širšega vidika.

_________________

_________________

30  COM(2010)2020

30  COM(2010)2020

Predlog spremembe   2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Evropska agenda o migracijah, sprejeta 13. maja 2015, poziva k uvedbi privlačnega sistema na ravni EU za visoko kvalificirane državljane tretjih držav ter navaja, da je potreben pregled Direktive Sveta 2009/50/ES31, da postane uspešnejša pri privabljanju nadarjenih ljudi v Unijo, s čimer hkrati rešuje demografske izzive, s katerimi se sooča Unija, ter pomanjkanje delovne sile in strokovnega znanja v ključnih sektorjih gospodarstva Unije.

(3)  Evropska agenda o migracijah, sprejeta 13. maja 2015, poziva k uvedbi privlačnega sistema na ravni EU za visoko kvalificirane državljane tretjih držav ter navaja, da je potreben pregled Direktive Sveta 2009/50/ES31, da postane uspešnejša pri privabljanju nadarjenih ljudi v Unijo, s čimer hkrati rešuje demografske izzive, s katerimi se sooča Unija, ter pomanjkanje delovne sile in strokovnega znanja v ključnih sektorjih gospodarstva Unije, s čimer bi zagotovili gospodarsko rast in konkurenčnejše gospodarstvo EU.

_________________

_________________

31  Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (UL L 155, 18.6.2009, str. 17).

31  Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (UL L 155, 18.6.2009, str. 17).

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 12. aprila 2016 o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji izpostavil pomanjkljivosti veljavne direktive o modri karti EU, tudi zelo omejeno raven harmonizacije, ki jo je prinesla. Pozval je k ambicioznemu in ciljno usmerjenemu pregledu direktive, tudi z vidika področja uporabe. Ker je poleg tega ugotovil, da lahko sedanji razdrobljeni zakonodajni okvir Unije, ki ureja dostop državljanov tretjih držav do dela v Uniji, prispevajo le k izpolnjevanju kratkoročnih specifičnih potreb, poziva Unijo tudi, naj v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju sprejme splošnejša pravila za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav, ki v Uniji iščejo delo, tudi v sektorjih z nizkimi ali srednje visokimi dohodki.

Predlog spremembe   4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Število delovno sposobnega prebivalstva v Uniji naj bi do leta 2020 predvidoma upadlo za 7,5 milijona1a, napovedi v zvezi z razvojem potreb po delovni sili v Uniji pa kažejo na nastajajoče in prihodnje primanjkljaje na določenih področjih.

 

_________________

 

1a  Gl. skupno poročilo o politikah EU in OECD z naslovom „Matching Economic Migration with Labour Market Needs in Europe“ (Usklajevanje ekonomskih migracij s potrebami trga dela v Evropi), september 2014, str. 5.

Predlog spremembe   5

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Treba se je odzvati na izzive, opredeljene v poročilu o izvajanju Direktive 2009/50/ES. Unija bi si morala prizadevati za vzpostavitev privlačnejšega in uspešnejšega sistema na ravni EU za visoko usposobljene delavce. Pristop Unije k privabljanju visoko usposobljenih delavcev bi bilo treba dodatno uskladiti in modra karta EU bi morala postati pri tem glavni instrument s hitrejšimi postopki, prožnejšimi in bolj vključujočimi merili za sprejem ter zagotavljanjem večjih pravic, vključno z lažjo mobilnostjo znotraj EU. Ker bi to zahtevalo bistvene spremembe Direktive 2009/50/ES, bi bilo treba navedeno direktivo razveljaviti in nadomestiti z novo direktivo.

(4)  Treba se je odzvati na izzive, opredeljene v poročilu o izvajanju Direktive 2009/50/ES. Unija bi si morala prizadevati za vzpostavitev privlačnejšega in uspešnejšega sistema na ravni EU za visoko usposobljene delavce. Revizija Direktive 2009/50/ES ponuja tudi priložnost za izboljšanje zakonitih migracij v Evropo. Pristop Unije k privabljanju visoko usposobljenih delavcev bi bilo treba dodatno uskladiti in modra karta EU bi morala postati pri tem glavni instrument s hitrejšimi postopki, prožnejšimi in bolj vključujočimi merili za sprejem ter zagotavljanjem večjih pravic, vključno z lažjo mobilnostjo znotraj EU. Ker bi to zahtevalo bistvene spremembe Direktive 2009/50/ES, bi bilo treba navedeno direktivo razveljaviti in nadomestiti z novo direktivo.

Predlog spremembe   6

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Veleposlaništva in delegacije Unije in držav članic v tretjih državah bi morali okrepiti oglaševalske dejavnosti in informacijske kampanje v zvezi z modro karto EU, da bi utrdili in spodbujali sistem modre karte EU in s tem privabili visoko usposobljene delavce in izboljšali njihove možnosti v gospodarstvu. Na voljo bi morali imeti ustrezne človeške in finančne vire, s katerimi bi državljanom tretjih držav na terenu zagotavljali informacije o modri karti EU.

Predlog spremembe   7

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  V sporočilu Evropske komisije o izvajanju Direktive 2009/50/ES v letu 2014 je navedeno, da je le 2,1 % vseh upravičencev do modre karte EU v prvi fazi izvajanja leta 2012 prišlo iz podsaharske Afrike. To morda kaže na prisotnost implicitne rasne pristranskosti, ki nekaterim vrstam delavcev preprečuje dostop do nekaterih ugodnejših statusov, v okviru katerih bi bili deležni enakega obravnavanja kot drugi delavci ali drugi družinski člani. Premajhna raznolikost imetnikov modre karte EU morda odraža nacionalne politike in prakse, s katerimi se lahko ohranjajo oblike neposredne, posredne ali institucionalne diskriminacije novih kandidatov.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Vzpostaviti bi bilo treba sistem za sprejem na ravni EU, da bi v Unijo privabili visoko usposobljene delavce in jih zadržali. Države članice bi morale vsem prosilcem, ki spadajo na področje uporabe te direktive, namesto nacionalnega dovoljenja izdati modro karto EU. Države članice bi morale ohraniti pravico, da državljanom tretjih držav, ki ne spadajo na področje uporabe te direktive, izdajajo dovoljenja, ki niso modra karta EU, za kateri koli zaposlitveni namen, ob upoštevanju omejitev, ki izhajajo iz drugih direktiv na področju delovne migracije.

(5)  Vzpostaviti bi bilo treba jasen in pregleden sistem za sprejem na ravni EU, da bi v Unijo privabili visoko usposobljene delavce in jih zadržali, poleg tega pa spodbujali mobilnost. Države članice bi morale vsem prosilcem, ki spadajo na področje uporabe te direktive, izdati modro karto EU. Države članice bi morale ohraniti pravico, da državljanom tretjih držav, ki ne spadajo na področje uporabe te direktive, izdajajo dovoljenja, ki niso modra karta EU, za kateri koli zaposlitveni namen, ob upoštevanju omejitev, ki izhajajo iz drugih direktiv na področju delovne migracije.

Predlog spremembe   9

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  V kolikor to ni v nasprotju z duhom te direktive, se države članice spodbuja k uporabi najboljših praks in ugodnejših določb v zvezi s to direktivo in zlasti v zvezi s postopkovnimi jamstvi, pristojbinami, začasno brezposelnostjo, enakim obravnavanjem, določb v zvezi z družinskimi člani in o statusu rezidenta za daljši čas za imetnike modre karte EU.

Predlog spremembe   10

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)   V zvezi s tem bi bilo treba razmisliti o razširitvi dostopa do evropske mreže služb za zaposlovanje (EURES), da bi bile vse zaposlitvene priložnosti v državah članicah dostopne tudi za državljane tretjih držav, saj morajo ti najprej dobiti ponudbo za zaposlitev, da lahko prejmejo modro karto EU. Razširitev dostopa do mreže EURES bi državljanom tretjih držav omogočila, da dobijo potrebno pomoč in podporo pri uporabi platforme.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Pojem visokokvalificiran delavec bi bilo treba nadomestiti s pojmom visoko usposobljen delavec, da se poudari, da bi bilo treba kot merili za sprejem enakovredno upoštevati tako raven zaključene formalne izobrazbe kot enakovredne poklicne izkušnje. V skladu s priporočilom Sveta z dne 20. decembra 201232 lahko potrjevanje učnih rezultatov, in sicer znanja, spretnosti in kompetenc33, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem, izboljša zaposljivost in mobilnost. Svet priporoča, da bi morale države članice najpozneje do leta 2018 vzpostaviti ureditev za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja. Ker mehanizmi in ureditve za vrednotenje in potrjevanje poklicnih izkušenj še niso na voljo v vseh državah članicah, bi bilo treba po začetku veljavnosti te direktive za določbe, povezane s priznavanjem poklicnih izkušenj, zagotoviti dodaten dveletni rok za prenos, da se državam članicam omogoči vzpostavitev takšnih mehanizmov in ureditev, kjer je potrebno. Nacionalne kontaktne točke držav članic za sistem modre karte EU bi morale biti vključene v uspešno sodelovanje z zainteresiranimi stranmi in mrežami na področjih izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in mladih ter na drugih ustreznih področjih politike za namene priznavanja poklicnih izkušenj v skladu s to direktivo.

(6)  Pojem visokokvalificiran delavec bi bilo treba nadomestiti s pojmom visoko usposobljen delavec, da se poudari, da bi bilo treba kot merili za sprejem enakovredno upoštevati tako raven zaključene formalne izobrazbe kot enakovredne poklicne izkušnje. V skladu s priporočilom Sveta z dne 20. decembra 201232 lahko potrjevanje učnih rezultatov, in sicer znanja, spretnosti in kompetenc33, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem, izboljša zaposljivost in mobilnost. Svet priporoča, da bi morale države članice najpozneje do leta 2018 vzpostaviti ureditev za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja. Ker mehanizmi in ureditve za vrednotenje in potrjevanje poklicnih izkušenj še niso na voljo v vseh državah članicah, bi bilo treba to upoštevati v roku za prenos direktive in tako državam članicam omogočiti, da po potrebi vzpostavijo takšne mehanizme in ureditve. Države članice bi se morale pri oblikovanju teh mehanizmov in ureditev posvetovati s socialnimi partnerji. Nacionalne kontaktne točke držav članic za sistem modre karte EU bi morale biti vključene v uspešno sodelovanje z zainteresiranimi stranmi in mrežami na področjih izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in mladih ter na drugih ustreznih področjih politike za namene priznavanja poklicnih izkušenj v skladu s to direktivo.

__________________

__________________

32  Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (2012/C 398/01) (UL C 398, 22.12.2012, str. 1).

32  Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (2012/C 398/01) (UL C 398, 22.12.2012, str. 1).

33  Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (UL L 394, 30.12.2006, str. 10).

33  Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (UL L 394, 30.12.2006, str. 10).

Predlog spremembe   12

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Vsak prosilec bi moral vsaj do vzpostavitve ureditve za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja predstaviti dokazila, da ima najmanj tri leta poklicnih izkušenj, kot so priporočila nekdanjih delodajalcev, pretekle pogodbe o zaposlitvi, reference za delo ali potrdila o zaposlitvi.

Predlog spremembe   13

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Pri prenosu te direktive in za boljše odzivanje na potrebe trga dela Unije bi morale države članice in Komisija zbrati podatke in oblikovati seznam sektorjev zaposlovanja ali geografskih območij s pomanjkanjem delovne sile ali prostimi delovnimi mesti, ki jih je težko zapolniti, te informacije pa bi morale posredovati javnosti.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c)  V zvezi z visokošolskimi kvalifikacijami in visoko poklicno usposobljenostjo prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do mednarodne zaščite, ki prebivajo na ozemlju Unije in ki nimajo potrebne dokumentacije, da dokažejo svojo usposobljenost in/ali poklicne spretnosti, bi bilo treba države članice spodbuditi, da vzpostavijo ustrezno ocenjevanje na podlagi spretnosti in znanja, ki bi omogočilo določitev ravni njihove kvalificiranosti in/ali poklicnih znanj in spretnosti.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ta direktiva ne bi smela vplivati na pravico držav članic, da določijo obseg sprejema državljanov tretjih držav, ki pridejo na njihovo ozemlje iz tretjih držav, da bi si poiskali delo v skladu s členom 79(5) Pogodbe. Na tej podlagi bi morale imeti države članice možnost, da prošnjo za modro karto EU ocenijo kot nedopustno ali jo zavrnejo. Ker se člen 79(5) PDEU sklicuje samo na državljane tretjih držav, ki prihajajo iz tretjih držav, se pravica do določitve obsega sprejema ne uporablja v razmerah, ko je državljan tretje države že sprejet na ozemlje države članice v skladu s to direktivo in želi podaljšati obdobje prebivanja v isti ali drugi državi članici.

(7)  Ta direktiva ne bi smela vplivati na pravico držav članic, da določijo obseg sprejema državljanov tretjih držav, ki pridejo na njihovo ozemlje iz tretjih držav, da bi si poiskali delo v skladu s členom 79(5) Pogodbe. Ker se člen 79(5) PDEU sklicuje samo na državljane tretjih držav, ki prihajajo iz tretjih držav, se pravica do določitve obsega sprejema ne uporablja v razmerah, ko je državljan tretje države že sprejet na ozemlje države članice v skladu s to direktivo in želi podaljšati obdobje prebivanja v isti ali drugi državi članici.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Upravičenci do mednarodne zaščite, kot so opredeljeni v členu 2(a) Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta34, imajo številne pravice, vključno z dostopom do trga dela v državi članici, ki jim je priznala zaščito. Da bi spodbujali tudi socialno vključenost teh oseb in povečali njihove priložnosti na trgu dela v celotni Uniji, bi morali imeti tisti, ki so visoko usposobljeni, pravico, da zaprosijo za modro karto EU. Zanje bi morala veljati ista pravila kot za katerega koli drugega državljana tretje države, ki spada na področje uporabe te direktive, medtem ko bi hkrati imeli status upravičenca do mednarodne zaščite in imetnika modre karte EU. Vendar se določbe o enakem obravnavanju in združitvi družine iz te direktive zaradi pravne jasnosti in skladnosti ne bi smele uporabljati za to skupino imetnikov modre karte EU v državi članici, ki jim je priznala mednarodno zaščito. Te pravice bi se morale še naprej urejati v okviru pravnega reda o azilu in, kjer je primerno, Direktive Sveta 2003/86/ES35.

(8)  Upravičenci do mednarodne zaščite in nekatere kategorije prosilcev za mednarodno zaščito imajo določen sklop pravic, vključno z dostopom do trga dela v državi članici, ki jim je priznala zaščito ali ki je pristojna za njihovo prošnjo za mednarodno zaščito. Da bi spodbujali tudi socialno vključenost teh oseb in povečali njihove priložnosti na trgu dela v celotni Uniji, bi morali imeti tisti, ki so visoko usposobljeni, pravico, da zaprosijo za modro karto EU. Zanje bi morala veljati ista pravila kot za katerega koli drugega državljana tretje države, ki spada na področje uporabe te direktive, medtem ko bi hkrati imeli status upravičenca do mednarodne zaščite ali prosilca za mednarodno zaščito in imetnika modre karte EU. Vendar se določbe o enakem obravnavanju in združitvi družine iz te direktive zaradi pravne jasnosti in skladnosti ne bi smele uporabljati za begunce, ki so imetniki modre karte EU v državi članici, ki jim je priznala mednarodno zaščito. Te pravice bi se morale še naprej urejati v okviru pravnega reda o azilu in, kjer je primerno, Direktive Sveta 2003/86/ES35.

__________________

__________________

34  Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (prenovitev) (UL L 337, 20.12.2011, str. 9).

34  Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (prenovitev) (UL L 337, 20.12.2011, str. 9).

35  Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL L 251, 3.10.2003, str. 12).

35  Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL L 251, 3.10.2003, str. 12).

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Za prosilce za mednarodno zaščito, ki spadajo na področje uporabe te direktive, bi morala veljati enaka pravila kot za katerega koli drugega državljana tretje države, ki spada na področje uporabe te direktive. Če se prošnja za mednarodno zaščito odloži na podlagi odobritve modre karte EU, pristojna država članica ne bi smela te prošnje obravnavati za implicitno umaknjeno.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Prenos odgovornosti za zaščito upravičencev do mednarodne zaščite je zunaj področja uporabe te direktive: status zaščite in z njim povezane pravice se ne bi smeli prenesti v drugo državo članico na podlagi izdaje modre karte EU.

(9)  Prenos odgovornosti za zaščito upravičencev do mednarodne zaščite ali za prošnje za mednarodno zaščito je zunaj področja uporabe te direktive: ta statusa in z njima povezane pravice se ne bi smeli prenesti v drugo državo članico na podlagi izdaje modre karte EU.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za kategorije državljanov tretjih držav, za katere se uporablja posebna ureditev v skladu z zakonodajo Unije s posebnimi pogoji za vstop in svežnjem pravic, če bi bila vključitev teh kategorij v to direktivo v nasprotju z načeli posebne ureditve ali bi povzročila nepotrebno pravno zapletenost ali tveganje zlorab. Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za državljane tretjih držav, ki zaprosijo za prebivanje v državi članici kot raziskovalci, da bi izvajali raziskovalni projekt, saj spadajo na področje uporabe Direktive (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta37, ki določa poseben postopek za sprejem državljanov tretjih držav za namene znanstvenih raziskav. Vendar bi morali imeti raziskovalci, ki so bili sprejeti na podlagi Direktive (EU) 2016/801 in zakonito prebivajo v EU, pravico zaprositi za modro karto EU v skladu s to direktivo za druge namene, razen tistih, ki so zajeti v Direktivi (EU) 2016/801.

(11)  Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za državljane tretjih držav, ki zaprosijo za prebivanje v državi članici kot raziskovalci, da bi izvajali raziskovalni projekt, saj spadajo na področje uporabe Direktive (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta37, ki določa poseben postopek za sprejem državljanov tretjih držav za namene znanstvenih raziskav. Vendar bi morali imeti raziskovalci, ki so bili sprejeti na podlagi Direktive (EU) 2016/801 in zakonito prebivajo v EU, pravico zaprositi za modro karto EU v skladu s to direktivo za druge namene, razen tistih, ki so zajeti v Direktivi (EU) 2016/801. Prav tako bi morali imeti tudi imetniki modre karte EU, ki zakonito prebivajo v EU, pravico zaprositi za prebivanje kot raziskovalci v skladu z Direktivo (EU) 2016/801. Določbe navedene direktive bi bilo treba razjasniti, da bi se zagotovila ta možnost.

__________________

__________________

37  Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L 132, 21.5.2016, str. 21).

37  Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L 132, 21.5.2016, str. 21).

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Treba je določiti prožen sistem sprejema, ki temelji na povpraševanju in objektivnih merilih, kot so pogodba o zaposlitvi ali zavezujoča ponudba za zaposlitev za obdobje najmanj 6 mesecev, plačni prag, ki ga lahko države članice prilagodijo razmeram na svojem trgu dela, in visoke poklicne kvalifikacije.

(13)  Treba je določiti prožen, jasen in uravnotežen sistem sprejema, ki temelji na objektivnih merilih, kot so pogodba o zaposlitvi ali zavezujoča ponudba za zaposlitev za obdobje najmanj 9 mesecev, skladnost z veljavnimi zakoni, kolektivnimi pogodbami ali nacionalno prakso v ustreznih poklicnih panogah, plačni prag, ki ga lahko države članice prilagodijo razmeram na svojem trgu dela, in visokošolske kvalifikacije ali visoka poklicna usposobljenost.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Da bi zagotovili zadostno raven usklajenosti pogojev za sprejem po vsej Uniji, bi bilo treba določiti tako najnižje kot najvišje dejavnike za izračun plačnega praga. Države članice bi morale svoj prag določiti v skladu z razmerami na svojih trgih dela in njihovo organiziranostjo ter svojimi splošnimi politikami priseljevanja.

(15)  Poleg pogojev iz te direktive bi morale države članice pri prenosu v dogovoru s socialnimi partnerji uvesti plačni prag. Plačni prag bi moral biti vsaj 1,0-kratnik, vendar ne več kot 1,4-kratnik povprečne bruto letne plače v zadevni državi članici. Države članice bi lahko v dogovoru s socialnimi partnerji, odločile, da ne vzpostavijo plačnega praga v nekaterih poklicnih panogah, kjer je dogovorjeno, da tak prag ni potreben. To lahko velja v panogah, kjer plače, ki se uporabljajo v poklicni panogi, ureja kolektivna pogodba. Spoštovati bi bilo treba načelo enakega obravnavanja z delavci, ki so državljani države članice gostiteljice.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za specifične poklice, za katere zadevna država članica meni, da obstaja posebno veliko pomanjkanje razpoložljive delovne sile, in če ti poklici sodijo v glavno skupino 1 ali 2 klasifikacije ISCO (mednarodna standardna klasifikacija poklicev), bi bilo treba določiti nižji plačni prag.

črtano

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Nižji plačni prag bi bilo treba določiti tudi za državljane tretjih držav v določenem obdobju po diplomi. To obdobje bi moralo biti odobreno vsakič, ko državljan tretje države doseže raven izobrazbe, ki je pomembna za namene te direktive, in sicer raven 6, 7 ali 8 ISCED 2011 ali raven 6, 7 ali 8 EOK v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne države članice. Uporabiti bi se moralo vsakič, ko državljan tretje države prvič zaprosi za modro karto EU ali za njeno podaljšanje v treh letih od datuma pridobitve izobrazbe, in poleg tega, če državljan tretje države zaprosi za prvo podaljšanje modre karte EU in je bila prvotna modra karta EU izdana za manj kot 24 mesecev. Ko se ta obdobja odloga, ki lahko potekajo vzporedno, iztečejo, je mogoče razumno pričakovati, da so mladi strokovnjaki nabrali dovolj poklicnih izkušenj za izpolnjevanje pogojev za redni plačni prag.

črtano

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Države članice bi morale zavrniti prošnje za modro karto EU in bi morale imeti možnost, da modro karto EU odvzamejo ali zavrnejo njeno podaljšanje, če obstaja nevarnost za javni red, javno varnost ali javno zdravje. Vsaka zavrnitev iz razlogov javnega reda ali javne varnosti bi morala temeljiti na individualnem ravnanju zadevne osebe v skladu z načelom sorazmernosti. Bolezen ali invalidnost, ki je nastopila po tem, ko je bil državljan tretje države sprejet na ozemlje prve države članice, ne bi smela biti edini razlog za odvzem ali zavrnitev podaljšanja modre karte EU ali za neizdajo modre karte EU v drugi državi članici.

(20)  Države članice bi morale imeti pravico zavrniti prošnje za modro karto EU in bi morale imeti možnost, da modro karto EU odvzamejo ali zavrnejo njeno podaljšanje, če obstaja dokazana nevarnost za javni red, javno varnost ali javno zdravje. Vsaka zavrnitev iz razlogov javnega reda ali javne varnosti bi morala temeljiti na individualnem ravnanju zadevne osebe v skladu z načelom sorazmernosti. Bolezen ali invalidnost, ki je nastopila v obdobju, ko je državljan tretje države že imetnik modre karte EU, ne bi smela biti razlog za odvzem modre karte EU.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Države članice bi morale imeti možnost, da odvzamejo modro karto EU ali zavrnejo njeno podaljšanje, če imetnik modre karte EU ni izpolnjeval pogojev za mobilnost iz te direktive ali je večkrat zlorabil pravice do mobilnosti, na primer z vložitvijo prošenj za modro karto EU v drugih državah članicah ali s takojšnjo zaposlitvijo, čeprav je jasno, da pogoji ne bodo izpolnjeni in da bo prošnja zavrnjena.

(21)  Države članice bi morale imeti možnost, da odvzamejo modro karto EU ali zavrnejo njeno podaljšanje, če imetnik modre karte EU ne izpolnjuje pogojev za mobilnost iz te direktive.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Pri vsaki odločitvi o zavrnitvi prošnje za modro karto EU ali o odvzemu modre karte EU ali zavrnitvi njenega podaljšanja bi bilo treba upoštevati posebne okoliščine primera in spoštovati načelo sorazmernosti. Zlasti če je razlog za zavrnitev povezan z dejavnostjo delodajalca, manjša kršitev v nobenem primeru ne bi smela biti edini razlog za zavrnitev prošnje ali za odvzem ali zavrnitev podaljšanja dovoljenja.

(22)  Pri vsaki odločitvi o zavrnitvi prošnje za modro karto EU ali o odvzemu modre karte EU ali zavrnitvi njenega podaljšanja bi bilo treba upoštevati posebne okoliščine primera in sorazmernost. Zlasti če je razlog za zavrnitev, odvzem ali zavrnitev podaljšanja povezan z ravnanjem delodajalca, manjša kršitev delodajalca v nobenem primeru ne bi smela biti edini razlog za zavrnitev prošnje ali za odvzem ali zavrnitev podaljšanja dovoljenja.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Pravila o rokih za obravnavo prošenj za modro karto EU bi morala zagotoviti hitro izdajanje dovoljenj v vseh primerih. V čas obravnave za preučitev prošnje za modro karto EU ne bi smelo biti zajeto obdobje, potrebno za priznanje poklicnih kvalifikacij, kjer je primerno, ali čas, potreben za izdajo vizuma, če je ta potreben.

(24)  Pravila o rokih za obravnavo prošenj za modro karto EU bi morala odražati cilj, da se poenostavi sprejem visoko usposobljenih državljanov tretjih držav. V čas obravnave za preučitev prošnje za modro karto EU ne bi smelo biti zajeto obdobje, potrebno za priznanje poklicnih kvalifikacij, kjer je primerno, ali čas, potreben za izdajo vizuma, če je ta potreben. Države članice bi morale za posodobitev in poenostavitev postopka prijave za modro karto EU pretehtati možnost dopustitve elektronskega vlaganja prošenj.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Zadevna država članica bi morala zagotoviti, da imajo prosilci pravico pred sodiščem izpodbijati vsako odločitev o zavrnitvi prošnje za modro karto EU ali o odvzemu ali zavrnitvi podaljšanja modre karte EU. To ne posega v možnost, da imenuje upravni organ, ki opravi predhodni upravni pregled takih odločitev.

(26)  Zadevna država članica bi morala zagotoviti, da imajo prosilci pravico pred sodiščem izpodbijati odločitev o zavrnitvi prošnje za modro karto EU ali odločitev o odvzemu ali zavrnitvi podaljšanja modre karte EU. Države članice lahko tudi imenujejo upravni organ, ki opravi predhodni upravni pregled teh odločitev.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Ker so imetniki modre karte EU visoko usposobljeni delavci, ki prispevajo k reševanju pomanjkanja delovne sile in strokovnega znanja v ključnih sektorjih, bi moralo biti načelo dostopa do trga dela splošno pravilo. Vendar bi morala imeti država članica, če se na domačem trgu dela pojavijo resne motnje, kot je visoka stopnja brezposelnosti v določenem poklicu ali sektorju, ki so lahko omejene na določene regije ali druge dele ozemlja, možnost upoštevati razmere na trgu dela pred izdajo modre karte EU.

(27)  Ker so imetniki modre karte EU visoko usposobljeni delavci, ki prispevajo k reševanju pomanjkanja delovne sile in strokovnega znanja v ključnih sektorjih, bi moralo biti načelo dostopa do trga dela splošno pravilo. Če domači trg dela prizadene visoka brezposelnost v določenem poklicu ali sektorju, ki je lahko omejena na določene regije ali druge dele ozemlja, bi morala imeti država članica po posvetovanju s socialnimi partnerji možnost upoštevati razmere na trgu dela pred izdajo modre karte EU.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Če se države članice odločijo, da bodo za določen poklic ali sektor, po možnosti na določenem delu svojega ozemlja, uporabile to možnost, bi morale o tem Komisiji poslati uradno obvestilo, v katerem pojasnijo gospodarske, socialne in druge razloge, ki utemeljujejo odločitev za uvedbo takšnega preskusa trga dela, za naslednjih 12 mesecev ter nato za vsakih 12 mesecev. Države članice lahko v ocenjevanje razmer, povezanih z domačim trgom dela, vključijo tudi socialne partnerje. To preverjanje ne bi smelo biti mogoče, ko se modra karta EU podaljša v prvi državi članici. Za modre karte EU v drugi državi članici bi moralo biti upoštevanje razmer na trgu dela mogoče le, če je ta država članica uvedla preglede tudi za prve prošnje državljanov tretjih držav, ki prihajajo iz tretjih držav, in po ločenem utemeljenem uradnem obvestilu. Če se države članice odločijo za uporabo te možnosti, bi morale o tem jasno, dostopno in pregledno obvestiti prosilce in delodajalce, tudi prek spleta.

(28)  Če se država članica odloči, da bo za določen poklic ali sektor, po možnosti na določenem delu svojega ozemlja, uporabila to možnost, bi morala o tem Komisiji poslati uradno obvestilo, v katerem bi pojasnila gospodarske, socialne in druge razloge, ki utemeljujejo odločitev za uvedbo preskusa trga dela, za naslednjih šest mesecev ter nato za vsakih šest mesecev. Države članice bi morale v ocenjevanje razmer, povezanih z domačim trgom dela, vključiti tudi socialne partnerje. Preskus trga dela ne bi smel biti mogoč, če želi imetnik modre karte EU podaljšati svojo modro karto v prvi državi članici. Če državljan tretje države obvesti drugo državo članico o svoji nameri o delu v tej državi članici in država članica nasprotuje temu obvestilu, bi moralo biti upoštevanje razmer na trgu dela mogoče le, če je ta država članica uvedla preglede tudi za prve prošnje državljanov tretjih držav, ki prihajajo iz tretjih držav, in po ločenem utemeljenem uradnem obvestilu. Če se države članice odločijo za uporabo te možnosti, bi morale o tem jasno, dostopno in pregledno obvestiti prosilce in delodajalce, tudi prek spleta.

Predlog spremembe   31

Predlog direktive

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Države članice bi se morale pri izvajanju te direktive vzdržati politike aktivnega zaposlovanja iz držav v razvoju v sektorjih, ki trpijo zaradi pomanjkanja osebja. V ključnih sektorjih, na primer v zdravstvenem sektorju, bi bilo treba razviti politike etičnega zaposlovanja in načela, ki veljajo za delodajalce iz javnega in zasebnega sektorja. To je skladno z zavezanostjo EU svetovnemu kodeksu mednarodnega zaposlovanja zdravstvenega osebja39, ki ga je izdala SZO leta 2010, ter sklepi Sveta in držav članic z dne 14. maja 2007 o Evropskem akcijskem programu za odpravo velikega pomanjkanja zdravstvenih delavcev v državah v razvoju (2007–2013) oziroma v sektorju izobraževanja. Ta načela in politike bi bilo treba okrepiti z razvojem in uporabo mehanizmov, smernic in drugih orodij za lajšanje krožne in začasne migracije, kot je primerno, ter drugih ukrepov, ki bi čim bolj zmanjšali negativne vplive in čim bolj povečali pozitivne vplive priseljevanja visoko usposobljenih delavcev na države v razvoju, da bi se „beg možganov“ spremenil v „vrnitev možganov“.

(29)  Države članice bi se morale pri izvajanju te direktive vzdržati politike aktivnega zaposlovanja iz držav v razvoju v sektorjih, ki trpijo zaradi pomanjkanja osebja v ključnih sektorjih, bistvenih za trajnostni razvoj. V ključnih sektorjih, na primer v zdravstvenem sektorju, bi bilo treba razviti politike etičnega zaposlovanja in načela, ki veljajo za delodajalce iz javnega in zasebnega sektorja. To je skladno z zavezanostjo EU svetovnemu kodeksu mednarodnega zaposlovanja zdravstvenega osebja39, ki ga je izdala SZO leta 2010, ter sklepi Sveta in držav članic z dne 14. maja 2007 o Evropskem akcijskem programu za odpravo velikega pomanjkanja zdravstvenih delavcev v državah v razvoju (2007–2013) oziroma v sektorju izobraževanja. Ta načela in politike bi bilo treba okrepiti z razvojem in uporabo mehanizmov, smernic in drugih orodij za lajšanje krožne in začasne migracije, kot je primerno, ter drugih ukrepov, ki bi čim bolj zmanjšali negativne vplive in čim bolj povečali pozitivne vplive priseljevanja visoko usposobljenih delavcev na države v razvoju, da bi se „beg možganov“ spremenil v „vrnitev možganov“.

_________________

_________________

39 Svetovni kodeks mednarodnega zaposlovanja zdravstvenega osebja SZO, ki ga je 21. maja 2010 sprejela 63. generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije v resoluciji WHA63.16.

39 Svetovni kodeks mednarodnega zaposlovanja zdravstvenega osebja SZO, ki ga je 21. maja 2010 sprejela 63. generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije v resoluciji WHA63.16.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Predvideti bi bilo treba poenostavljen postopek za delodajalce, ki so bili odobreni v ta namen; ta bi bil za države članice neobvezen. Status odobrenega delodajalca bi moral prinesti specifične poenostavitve postopkov in pogojev za sprejem, kar bi pomenilo poenostavljeni postopek, v skladu s to direktivo in države članice bi morale uvesti zadostne zaščitne ukrepe pred zlorabo. Če se v času veljavnosti modre karte EU, izdane po poenostavljenem postopku, odvzame status odobrenega delodajalca, bi se morali ob podaljšanju veljavnosti te modre karte EU uporabljati redni pogoji za sprejem, razen če je zadevni državljan tretje države zaposlen pri drugem odobrenem delodajalcu.

(30)  Predvideti bi bilo treba poenostavljen postopek za delodajalce, ki so bili odobreni v ta namen. Status odobrenega delodajalca bi moral prinesti specifične poenostavitve postopkov in pogojev za sprejem, kar bi pomenilo poenostavljeni postopek, v skladu s to direktivo in države članice bi morale uvesti zadostne zaščitne ukrepe pred zlorabo. Če se v času veljavnosti modre karte EU, izdane po poenostavljenem postopku, odvzame status odobrenega delodajalca, bi se morali ob podaljšanju veljavnosti te modre karte EU uporabljati redni pogoji za sprejem, razen če je zadevni državljan tretje države zaposlen pri drugem odobrenem delodajalcu.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Uvodna izjava 31

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Za spodbujanje inovativnega podjetništva bi morali imeti državljani tretjih držav, sprejeti v skladu s to direktivo, pravico, da vzporedno opravljajo samostojno dejavnost, ne da bi to vplivalo na pravico do prebivanja, ki jo imajo kot imetniki modre karte EU. Ta pravica ne bi smela posegati v stalno obveznost, da izpolnjujejo pogoje za sprejem v skladu s to direktivo, zato bi moral imetnik modre karte EU ohraniti visoko usposobljeno zaposlitev.

(31)  Za spodbujanje inovativnega podjetništva bi morali imeti državljani tretjih držav, sprejeti v skladu s to direktivo, pravico, da vzporedno in pod enakimi pogoji kot državljani države članice, ki je izdala modro karto, ter drugi državljani Unije v tej državi članici, opravljajo samostojno dejavnost, ne da bi to vplivalo na pravico do prebivanja, ki jo imajo kot imetniki modre karte EU. Ta pravica ne bi smela posegati v stalno obveznost, da izpolnjujejo pogoje za sprejem v skladu s to direktivo, zato bi moral imetnik modre karte EU ohraniti visoko usposobljeno zaposlitev. Samostojne dejavnosti imetnikov modre karte EU bi morale dopolnjevati njihovo zaposlitev na podlagi modre karte EU.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Poklicne kvalifikacije, ki jih je državljan tretje države pridobil v drugi državi članici, bi bilo treba priznati na enak način kot kvalifikacije državljanov Unije. Kvalifikacije, pridobljene v tretji državi, bi bilo treba upoštevati v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES42. Če državljan tretje države zaprosi za izdajo modre karte EU, da bi lahko opravljal nereguliran poklic, bi se morale države članice izogibati čezmernim formalnim zahtevam in popolnim postopkom priznavanja v zvezi s kvalifikacijami, če je zadostna dokazila mogoče pridobiti kako drugače.

(34)  Izobraževalne kvalifikacije, strokovno znanje in delovne izkušnje, ki jih je državljan tretje države pridobil v drugi državi članici, bi bilo treba priznati na enak način kot kvalifikacije državljanov Unije. Kvalifikacije, pridobljene v tretji državi, bi bilo treba upoštevati v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES42. Če državljan tretje države zaprosi za izdajo modre karte EU, da bi lahko opravljal nereguliran poklic, bi se morale države članice izogibati čezmernim formalnim zahtevam in popolnim postopkom priznavanja v zvezi s kvalifikacijami, če je zadostna dokazila mogoče pridobiti kako drugače.

__________________

__________________

42  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22).

42  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22).

Predlog spremembe   35

Predlog direktive

Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34a)  Številni državljani tretjih držav imajo ustrezno strokovno znanje in kvalifikacije, vendar so bili ti običajno pridobljeni na drugačnih trgih dela in v drugačnih izobraževalnih sistemih. Zato se morajo države članice in delodajalci osredotočiti na izboljšanje postopkov in metod za priznavanje in potrditev usposabljanja, znanj in spretnosti ter kvalifikacij državljanov tretjih držav, ki so jih ti že pridobili.

 

 

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Pravice, ki jih upravičenec do mednarodne zaščite pridobi kot imetnik modre karte EU, ne bi smele posegati v pravice, ki jih zadevna oseba uživa na podlagi Direktive 2011/95/EU in Ženevske konvencije v državi članici, ki je priznala status zaščite. V izogib primerom nasprotujočih si pravil se v tej državi članici ne bi smele uporabljati določbe te direktive o enakem obravnavanju in združitvi družine. Osebe, ki so upravičene do mednarodne zaščite v eni državi članici in jim je druga država izdala modro karto EU, bi morale uživati enake pravice, tudi enako obravnavanje, kot državljani države članice prebivanja, tako kot vsi drugi imetniki modre karte EU v slednji državi članici.

(35)  Pravice, ki jih upravičenec do mednarodne zaščite pridobi kot imetnik modre karte EU, ne bi smele posegati v pravice, ki jih zadevna oseba uživa na podlagi Direktive 2011/95/EU in Ženevske konvencije v državi članici, ki je priznala status zaščite. V tej državi članici bi bilo treba uporabljati obstoječe ugodnejše določbe te direktive o enakem obravnavanju in združitvi družine. Osebe, ki so upravičene do mednarodne zaščite v eni državi članici in jim druga država izda modro karto EU, bi morale uživati enake pravice, tudi enako obravnavanje, kot državljani države članice prebivanja, in pravico do združitve družine, tako kot vsi drugi imetniki modre karte EU v tej državi članici. Prosilci za mednarodno zaščito bi morali uživati enake pravice, tudi enako obravnavanje, kot državljani države članice prebivanja, in pravico do združitve družine, tako kot vsi drugi imetniki modre karte EU v tej državi članici, ne glede na to, v kateri državi članici so vložili prošnjo za mednarodno zaščito. Na status upravičenca do mednarodne zaščite ne sme vplivati dejstvo, da je oseba tudi imetnik modre karte EU, ali prenehanje veljavnosti modre karte EU.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Ugodni pogoji za združitev družine in neoviran dostop do dela za zakonce bi morali biti temeljni element te direktive, da bi se lažje privabili visoko usposobljeni delavci. Za dosego tega cilja bi bilo treba določiti posebna odstopanja od Direktive Sveta 2003/86/ES. Pogoji v zvezi z integracijo ali čakalno dobo se ne bi smeli uporabljati pred dovolitvijo združitve družine, saj bodo visoko usposobljeni delavci in njihove družine verjetno imeli ugodno izhodišče pri integraciji v gostiteljsko skupnost. Za olajšanje hitrega vstopa visoko usposobljenih delavcev bi bilo treba njihovim družinskim članom izdati dovoljenja za prebivanje skupaj z modro karto EU, če so izpolnjeni ustrezni pogoji in so bile prošnje vložene hkrati.

(36)  Ugodni pogoji za združitev družine in neoviran dostop do dela za zakonce bi morali biti temeljni element te direktive, da bi se lažje privabili visoko usposobljeni delavci. Za dosego tega cilja bi bilo treba določiti posebna odstopanja od Direktive Sveta 2003/86/ES. Da bi bila privlačnost modre karte EU večja, se pogoji v zvezi z integracijo ali čakalno dobo ne bi smeli uporabljati pred dovolitvijo združitve družine, pri čemer je treba upoštevati, da ima imetnik modre karte EU ob prihodu že pogodbo o zaposlitvi ali zavezujočo ponudbo za visoko usposobljeno zaposlitev. Za olajšanje hitrega vstopa visoko usposobljenih delavcev bi bilo treba njihovim družinskim članom izdati dovoljenja za prebivanje skupaj z modro karto EU, če so izpolnjeni ustrezni pogoji in so bile prošnje vložene hkrati.

Predlog spremembe   38

Predlog direktive

Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36a)  V skladu z Direktivo 2003/86/ES bi bilo treba države članice spodbujati, da poskrbijo za to, da družinski člani imetnikov modre karte EU prejmejo nevezano dovoljenje za prebivanje, neodvisno od imetnika modre karte EU, v primeru vdovstva, razveze, ločitve ali smrti sorodnikov v prvem kolenu v ravni vrsti.

Predlog spremembe   39

Predlog direktive

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Da bi pritegnili visoko usposobljene delavce in spodbujali njihovo neprekinjeno bivanje v Uniji, hkrati pa omogočili mobilnost znotraj Unije in krožno migracijo, bi bilo treba določiti odstopanja od Direktive Sveta 2003/109/ES43, da se imetnikom modre karte EU zagotovi lažji dostop do statusa rezidenta EU za daljši čas.

(37)  Da bi pritegnili visoko usposobljene delavce in spodbujali njihovo neprekinjeno bivanje v Uniji, hkrati pa omogočili mobilnost znotraj Unije in krožno migracijo, bi bilo treba določiti odstopanja od Direktive Sveta 2003/109/ES43, da se imetnikom modre karte EU in njihovim družinskim članom zagotovi lažji dostop do statusa rezidenta EU za daljši čas.

_________________

_________________

43  Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL L 16, 23.1.2004, str. 44).

43  Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL L 16, 23.1.2004, str. 44).

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Za spodbujanje mobilnosti visoko usposobljenih delavcev med Unijo in njihovimi državami izvora bi bilo treba določiti odstopanja od Direktive 2003/109/ES, da se omogočijo daljša obdobja odsotnosti od tistih iz navedene direktive, potem ko visoko usposobljeni delavci iz tretjih držav pridobijo status rezidenta EU za daljši čas.

črtano

Predlog spremembe   41

Predlog direktive

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Obstoječo pravno negotovost v zvezi s poslovnimi potovanji visoko usposobljenih delavcev bi bilo treba odpraviti z opredelitvijo tega pojma in določitvijo seznama dejavnosti, ki bi jih bilo treba v vsakem primeru šteti za poslovne dejavnosti v vseh državah članicah. Drugim državam članicam ne bi smelo biti dovoljeno, da od imetnikov modre karte EU, ki opravljajo poslovne dejavnosti, zahtevajo delovno dovoljenje ali katero koli drugo dovoljenje razen modre karte EU, ki jo je izdala prva država članica. Če modro karto EU izda država članica, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, bi moral imetnik na podlagi modre karte EU imeti pravico do vstopa v eno ali več drugih držav članic in prebivanja v njih za namene poslovne dejavnosti do 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

(40)  Obstoječo pravno negotovost v zvezi s poslovnimi potovanji visoko usposobljenih delavcev bi bilo treba odpraviti z opredelitvijo tega pojma in določitvijo seznama dejavnosti, ki bi jih bilo treba v vsakem primeru šteti za poslovne dejavnosti v vseh državah članicah. Drugim državam članicam ne bi smelo biti dovoljeno, da od imetnikov modre karte EU, ki opravljajo poslovne dejavnosti, zahtevajo delovno dovoljenje ali katero koli drugo dovoljenje razen modre karte EU, ki jo je izdala prva država članica. Če modro karto EU izda država članica, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, bi moral imetnik na podlagi modre karte EU imeti pravico do vstopa v eno ali več drugih držav članic in prebivanja v njih za namene poslovne dejavnosti v skladu s to direktivo in Uredbo (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta - Zakonik o schengenskih mejah1a.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 77, 23.3.2016, str. 1).

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Imetnikom modre karte EU bi moralo biti dovoljeno, da se pod poenostavljenimi pogoji preselijo v drugo državo članico, v kateri nameravajo zaprositi za izdajo nove modre karte EU na podlagi obstoječe pogodbe o zaposlitvi ali zavezujoče ponudbe za zaposlitev. Drugim državam članicam ne bi smelo biti dovoljeno, da od imetnikov modre karte EU zahtevajo katero koli drugo dovoljenje razen modre karte EU, ki jo je izdala prva država članica. Začetek zaposlitve bi bilo treba dovoliti takoj po vložitvi prošnje za modro karto EU v roku iz te direktive. V drugi državi članici bi bilo treba postopek za izdajo modre karte EU v primerjavi s postopkom pri prvi modri karti EU poenostaviti; ker je mobilni imetnik modre karte EU določeno obdobje že opravljal visoko usposobljeno dejavnost v eni državi članici, drugi državi članici ne bi bilo treba ponovno preveriti vseh istih podrobnosti. Vendar bi morala mobilnost še naprej temeljiti na povpraševanju, zato bi se morala v drugi državi članici vedno zahtevati pogodba o zaposlitvi, plača pa bi morala dosegati prag, določen v drugi državi članici v skladu s to direktivo.

(41)  Imetnikom modre karte EU bi moralo biti dovoljeno, da se v okviru modre karte EU s svojimi družinskimi člani preselijo v drugo državo članico, pod pogojem, da drugo državo članico obvestijo, da se bodo vanjo preselili zaradi zaposlitve v okviru modre karte EU. Drugim državam članicam ne bi smelo biti dovoljeno, da od imetnikov modre karte EU zahtevajo katero koli drugo dovoljenje razen modre karte EU, ki jo je izdala prva država članica. Začetek zaposlitve bi bilo treba dovoliti, potem ko imetnik modre karte EU vloži obvestilo v roku iz te direktive. Druga država članica bi morala ohraniti pravico do nasprotovanja tovrstni mobilnosti, toda postopek bi moral biti poenostavljen; ker je mobilni imetnik modre karte EU določeno obdobje že opravljal visoko usposobljeno dejavnost v eni državi članici, drugi državi članici ne bi bilo treba ponovno preveriti vseh istih podrobnosti. Vendar bi se morala v drugi državi članici vedno zahtevati pogodba o zaposlitvi, izpolnjeni bi morali biti vsi pogoji iz veljavnih zakonov, kolektivnih pogodb ali prakse v ustrezni poklicni panogi, plača pa bi morala dosegati prag, določen v drugi državi članici v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Medtem ko so v tej direktivi določena nekatera posebna pravila v zvezi z vstopom v drugo državo članico in bivanjem v njej za namene poslovne dejavnosti ter selitvijo v drugo državo članico z namenom vložitve prošnje za izdajo nove modre karte EU na njenem ozemlju, se uporabljajo vsa druga pravila, ki urejajo gibanje oseb prek meja, kot so določena v ustreznih določbah schengenskega pravnega reda.

(42)  Medtem ko so v tej direktivi določena nekatera posebna pravila v zvezi z vstopom v drugo državo članico in bivanjem v njej za namene poslovne dejavnosti ter selitvijo v drugo državo članico z namenom bivanja in dela na podlagi modre karte EU na njenem ozemlju, se uporabljajo vsa druga pravila, ki urejajo gibanje oseb prek meja, kot so določena v ustreznih določbah schengenskega pravnega reda.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Če modro karto EU izda država članica, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, in imetnik modre karte EU v primerih mobilnosti, določenih v tej direktivi, prečka zunanjo mejo v smislu Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta44, bi morala država članica imeti pravico zahtevati dokazila, da imetnik modre karte EU vstopa na njeno ozemlje bodisi za namene poslovnih dejavnosti bodisi z namenom vložitve prošnje za izdajo nove modre karte EU na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali zavezujoče ponudbe za zaposlitev. V primeru mobilnosti za opravljanje poslovnih dejavnosti bi morala ta država članica imeti možnost, da zahteva dokazila o poslovnem namenu bivanja, kot so vabila, vstopnice ali dokumenti, ki opisujejo poslovne dejavnosti podjetja in položaj imetnika modre karte EU v podjetju.

(43)  Če modro karto EU izda država članica, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, in imetnik modre karte EU v primerih mobilnosti, določenih v tej direktivi, prečka zunanjo mejo v smislu Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta, bi morala država članica imeti pravico zahtevati dokazila, da imetnik modre karte EU vstopa na njeno ozemlje bodisi za namene poslovnih dejavnosti bodisi z namenom bivanja in dela na podlagi modre karte EU.

__________________

 

44  Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 77, 23.3.2016, str. 1).

 

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Če se imetnik modre karte EU preseli v drugo državo članico, da bi vložil prošnjo za modro karto EU, in ga spremljajo družinski člani, bi morala ta država članica imeti možnost, da zahteva dokazila o njihovem zakonitem prebivanju v prvi državi članici. Države članice, ki v celoti uporabljajo schengenski pravni red, bi poleg tega v primeru prehoda zunanje meje v smislu Uredbe (EU) 2016/399 morale opraviti poizvedbo v schengenskem informacijskem sistemu in zavrniti vstop ali nasprotovati mobilnosti za osebe, za katere je bil v tem sistemu razpisan ukrep zavrnitve vstopa ali prepovedi prebivanja iz Uredbe (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta45.

(44)  Če se imetnik modre karte EU preseli v drugo državo članico, da bi vložil prošnjo za modro karto EU, in ga spremljajo družinski člani, bi morala ta država članica imeti možnost, da zahteva, da družinski člani predložijo dovoljenje za prebivanje, izdano v prvi državi članici. Države članice, ki v celoti uporabljajo schengenski pravni red, bi poleg tega v primeru prehoda zunanje meje v smislu Uredbe (EU) 2016/399 morale opraviti poizvedbo v schengenskem informacijskem sistemu in zavrniti vstop ali nasprotovati mobilnosti za osebe, za katere je bil v tem sistemu razpisan ukrep zavrnitve vstopa ali prepovedi prebivanja iz Uredbe (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta45.

__________________

__________________

45  Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 4).

45  Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 4).

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45)  Za namene prebivanja upravičencev do mednarodne zaščite v državah članicah je treba zagotoviti, da so o ozadju zaščite zadevnih oseb obveščene države članice, ki niso država članica, ki je priznala mednarodno zaščito, da se državam članicam omogoči izpolnitev njihovih obveznosti glede načela nevračanja.

(45)  Za namene prebivanja upravičencev do mednarodne zaščite ali ustrezne kategorije prosilcev za mednarodno zaščito v državah članicah je treba zagotoviti, da so o ozadju zaščite zadevnih oseb ali prošnje obveščene države članice, ki niso država članica, ki je priznala mednarodno zaščito ali ki je odgovorna za prošnjo za mednarodno zaščito, da se državam članicam omogoči izpolnitev njihovih obveznosti glede načela nevračanja.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(46a)  Če namerava država članica izgnati osebo, ki je pridobila modro karto EU v tej državi članici in ki je vložila prošnjo za mednarodno zaščito v drugi državi članici, mora ta druga država članica spoštovati načelo nevračanja.

Predlog spremembe   48

Predlog direktive

Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(48a)  Kot del svoje vloge pri spremljanju izvajanja te direktive bi morala Komisija preučiti, ali bi podobne sheme za delovne migracije ustrezale drugim sektorjem zaposlovanja, zlasti sektorjem z nizkimi in srednjimi plačami. Unija bi morala razmisliti o dodatnih sistemih za sprejem na ravni Unije, da bi privabili in zadržali delavce, ki se ne uvrščajo med visoko usposobljene, da bi zapolnili opredeljene potrebe po delovni sili v državah članicah.

Predlog spremembe   49

Predlog direktive

Uvodna izjava 48 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(48b)  Da bi zagotovili ustrezno izvrševanje te direktive, zlasti določb o pravicah in delovnih pogojih, bi morale države članice zagotavljati, da so vzpostavljeni ustrezni mehanizmi za spremljanje Direktive.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  ima zahtevane kompetence, potrjene z visokimi poklicnimi kvalifikacijami;

–  ima zahtevane kvalifikacije ali spretnosti, dokazane z dokazilom o visokošolskih kvalifikacijah ali visoko poklicno usposobljenostjo;

Predlog spremembe   51

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „modra karta EU“ pomeni dovoljenje za prebivanje z nazivom „modra karta EU“, ki imetniku omogoča, da v skladu s pogoji te direktive prebiva in dela na ozemlju države članice;

(c)  „modra karta EU“ pomeni dovoljenje za prebivanje z nazivom „modra karta EU“, ki imetniku in njegovim družinskim članom v skladu z Direktivo 2003/86/ES omogoča, da v skladu s pogoji te direktive prebiva in dela na ozemlju države članice;

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  „visoke poklicne kvalifikacije“ pomeni kvalifikacije, dokazane z dokazilom o visokošolskih kvalifikacijah ali visoki poklicni usposobljenosti;

črtano

Predlog spremembe   53

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  „visokošolske kvalifikacije“ pomeni vsako diplomo, spričevalo ali drugo dokazilo o formalnih kvalifikacijah, ki ga je izdal pristojni organ in ki dokazuje uspešen zaključek posrednješolskega visokošolskega programa ali enakovrednega programa terciarnega izobraževanja, namreč sklopa študijskih predmetov, ki ga zagotavlja izobraževalna ustanova, ki jo država, v kateri ima izobraževalna ustanova sedež, priznava kot visokošolsko ustanovo ali enakovredno ustanovo terciarnega izobraževanja, če je študij, potreben za pridobitev teh kvalifikacij, trajal najmanj tri leta in ustreza najmanj ravni 6 ISCED 2011 ali ravni 6 EOK v skladu z nacionalno zakonodajo;

(h)  „visokošolske kvalifikacije“ pomeni vsako diplomo, spričevalo ali drugo ustrezno dokazilo o formalnih kvalifikacijah, ki ga je izdal pristojni organ in ki dokazuje uspešen zaključek posrednješolskega visokošolskega programa ali enakovrednega programa terciarnega izobraževanja, namreč sklopa študijskih predmetov, ki ga zagotavlja izobraževalna ustanova, ki jo država, v kateri ima izobraževalna ustanova sedež, priznava kot visokošolsko ustanovo ali enakovredno ustanovo terciarnega izobraževanja, če je študij, potreben za pridobitev teh kvalifikacij, trajal najmanj tri leta in ustreza najmanj ravni 6 ISCED 2011 ali ravni 6 EOK v skladu z nacionalno zakonodajo;

Predlog spremembe   54

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  „poklicne izkušnje“ pomeni dejansko in zakonito opravljanje zadevnega poklica;

(j)  „poklicne izkušnje“ pomeni dejansko in z dokazili potrjeno opravljanje zadevnega poklica;

Predlog spremembe   55

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  „poslovna dejavnost“ pomeni začasno dejavnost v zvezi s poslovnimi interesi delodajalca, kot so obiskovanje notranjih in zunanjih poslovnih srečanj, udeležba na konferencah in seminarjih, pogajanja o poslih, dejavnosti prodaje ali trženja, izvajanje notranjih revizij ali revizij strank, iskanje poslovnih priložnosti ali udeležba na usposabljanjih;

(l)  „poslovna dejavnost“ pomeni začasno dejavnost v zvezi s poslovnimi interesi delodajalca, kot so obiskovanje notranjih in zunanjih poslovnih srečanj, udeležba na konferencah in seminarjih, pogajanja o poslih, dejavnosti prodaje ali trženja;

Predlog spremembe   56

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  „mednarodna zaščita“ ima pomen, kot je opredeljen v členu 2(a) Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

(m)  „mednarodna zaščita“ ima pomen, kot je opredeljen v členu 2(a) Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta ali, kjer je ustrezno, v nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe   57

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka m a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ma)  „grožnja javnemu zdravju“ pomeni katero koli bolezen, ki lahko preraste v epidemijo, kakor je opredeljena v Mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, in druge nalezljive bolezni ali nalezljive parazitske bolezni, če so te predmet zaščitnih predpisov, ki se uporabljajo za državljane držav članic.

Predlog spremembe   58

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta direktiva se uporablja za državljane tretjih držav, ki zaprosijo za sprejem ali so sprejeti na ozemlje države članice za namene visoko usposobljene zaposlitve.

1.  Ta direktiva se uporablja za državljane tretjih držav, ki zaprosijo za sprejem ali so sprejeti na ozemlje države članice za namene visoko usposobljene zaposlitve. Ta direktiva se uporablja tudi za državljane tretjih držav, ki že imajo dovoljenje za prebivanje v državi članici na podlagi Direktive (EU) 2016/801.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ki v državi članici zaprosijo za mednarodno zaščito in čakajo na odločitev o svojem statusu ali ki so pridobili začasno zaščito v skladu z Direktivo Sveta 2001/55/ES47;

(a)  ki v državi članici zaprosijo za mednarodno zaščito in čakajo na odločitev o svojem statusu ali ki so pridobili začasno zaščito v skladu z Direktivo Sveta 2001/55/ES47 in ki niso upravičeni do dostopa do trga dela, ko čakajo na odločitev v skladu s členom 15 Direktive 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta47a;

__________________

__________________

47 Direktiva Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb (UL L 212, 7.8.2001, str. 12).

47   Direktiva Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb (UL L 212, 7.8.2001, str. 12).

 

47a   Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL L 180, 29.6.2013, str. 96).

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ki zaprosijo za zaščito v skladu z nacionalno zakonodajo, mednarodnimi obveznostmi ali prakso države članice in čakajo na odločitev o svojem statusu ali ki so pridobili zaščito v skladu z nacionalno zakonodajo, mednarodnimi obveznostmi ali prakso države članice;

(b)  ki zaprosijo za zaščito v skladu z nacionalno zakonodajo, mednarodnimi obveznostmi ali prakso države članice in čakajo na odločitev o svojem statusu ali ki so pridobili zaščito v skladu z nacionalno zakonodajo, mednarodnimi obveznostmi ali prakso države članice in ki niso upravičeni do dostopa do trga dela v tej državi članici v skladu z nacionalnim pravom;

Predlog spremembe   61

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ki zaprosijo za prebivanje v državi članici kot raziskovalci v smislu Direktive (EU) 2016/801 zaradi izvedbe raziskovalnega projekta;

črtano

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  ki so bili sprejeti na ozemlje države članice kot sezonski delavci v skladu z Direktivo 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta49;

črtano

__________________

 

49 Direktiva 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev (UL L 94, 28.3.2014, str. 375).

 

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ta direktiva ne posega v noben sporazum med Unijo in njenimi državami članicami oziroma med državami članicami ter eno ali več tretjimi državami, v katerem so navedeni poklici, ki jih ta direktiva ne zajema, da se zagotovi etično zaposlovanje v sektorjih, v katerih primanjkuje osebja, na način, da se zaščitijo človeški viri v državah v razvoju, ki so podpisnice teh sporazumov.

črtano

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Državljan tretje države, ki vloži prošnjo za izdajo modre karte EU, predloži:

1.  V zvezi s sprejemom državljana tretje države na podlagi te direktive prosilec predloži:

Predlog spremembe   65

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  veljavno pogodbo o zaposlitvi ali zavezujočo ponudbo za visoko usposobljeno zaposlitev, kot to določa nacionalna zakonodaja, za obdobje najmanj šestih mesecev v zadevni državi članici;

(a)  veljavno pogodbo o zaposlitvi ali zavezujočo ponudbo za visoko usposobljeno zaposlitev, kot to določa nacionalna zakonodaja, za obdobje najmanj devetih mesecev v zadevni državi članici;

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  za neregulirane poklice dokazila, ki dokazujejo visoke poklicne kvalifikacije;

(c)  za neregulirane poklice pisna dokazila, ki dokazujejo visokošolske kvalifikacije ali visoko poklicno usposobljenost;

Predlog spremembe   67

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  veljavno potno listino, kot to določa nacionalna zakonodaja, in če se zahteva, prošnjo za izdajo vizuma ali veljavni vizum ali, kjer je ustrezno, veljavno dovoljenje za prebivanje ali veljavni vizum za dolgoročno prebivanje;

(d)  veljavno potno listino, kot to določa nacionalna zakonodaja, in če se zahteva, prošnjo za izdajo vizuma ali veljavni vizum ali, kjer je ustrezno, veljavno dovoljenje za prebivanje ali veljavni vizum za dolgoročno prebivanje ali dokazila, da je prošnja za mednarodno zaščito ali zaščito v skladu z notranjo zakonodajo v obravnavi;

Predlog spremembe   68

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Poleg pogojev iz odstavka 1 bruto letna plača, ki izhaja iz mesečne ali letne plače, navedene v pogodbi o zaposlitvi ali zavezujoči ponudbi za zaposlitev, ne sme biti nižja od plačnega praga, ki ga za ta namen določijo in objavijo države članice. Plačni prag, ki ga določijo države članice, je vsaj 1,0-kratnik, vendar ne več kot 1,4-kratnik povprečne bruto letne plače v zadevni državi članici.

črtano

Predlog spremembe   69

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Poleg pogojev iz odstavkov 1 in 2 države članice pri prenosu te direktive v dogovoru s socialnimi partnerji uvedejo plačni prag. V tem primeru bruto mesečna ali letna plača, navedena v pogodbi o zaposlitvi, ne sme biti nižja od plačnega praga, ki ga za ta namen določijo in objavijo države članice, ali nižja od plač, ki jih prejemajo ali bi jih prejemali primerljivi delavci v zadevni državi članici v istem sektorju na podlagi veljavne zakonodaje, kolektivnih pogodb in prakse. V vsakem primeru je plačni prag vsaj 1,0-kratnik, vendar ne več kot 1,4-kratnik povprečne bruto letne plače v zadevni državi članici.

 

Države članice lahko v dogovoru s socialnimi partnerji odločijo, da ne vzpostavijo plačnega praga v nekaterih poklicnih panogah, kjer je dogovorjeno, da tak prag ni potreben. To lahko velja v panogah, kjer plače, ki se uporabljajo v poklicni panogi, ureja kolektivna pogodba.

Predlog spremembe   70

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Z odstopanjem od odstavka 2 in za zaposlitev v poklicih, v katerih obstaja posebna potreba po delavcih iz tretjih držav in ki pripadajo glavnima skupinama 1 in 2 ISCO, plačni prag znaša 80 odstotkov plačnega praga, ki je v zadevni državi članici določen v skladu z odstavkom 2.

črtano

Predlog spremembe   71

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Z odstopanjem od odstavka 2 za državljane tretjih držav, ki so visokošolske kvalifikacije pridobili največ tri leta pred vložitvijo prošnje za izdajo modre karte EU, plačni prag znaša 80 odstotkov plačnega praga, ki je v zadevni državi članici določen v skladu z odstavkom 2. Obdobje treh let se ponovno uporabi po pridobitvi vsake ravni visokošolskih kvalifikacij.

črtano

Plačni prag iz prvega pododstavka tega odstavka se uporabi, kadar koli se prošnja za izdajo prve modre karte EU ali njeno podaljšanje vloži v navedenem obdobju treh let. Če se modra karta EU, ki je bila izdana v obdobju treh let, podaljša po izteku obdobja treh let, se uporabi plačni prag iz odstavka 2. Če pa je prva modra karta EU, ki je bila izdana v obdobju treh let, izdana za manj kot 24 mesecev, se ob prvem podaljšanju uporabi nižji plačni prag iz prvega pododstavka tega odstavka.

 

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.   Države članice omogočijo potrjevanje in priznavanje dokumentov, ki dokazujejo ustrezne visoke poklicne kvalifikacije v skladu s točko (c) odstavka 1.

6.  Države članice omogočijo hitro potrjevanje in priznavanje dokumentov, ki dokazujejo ustrezne visokošolske kvalifikacije in visoko poklicno usposobljenost, ki jih je treba preveriti, v skladu s točko (c) odstavka 1.

Predlog spremembe   73

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice razvijejo mehanizme in ureditve za ocenjevanje visoke poklicne usposobljenosti, kot je opredeljena v členu 2(i), in potrjevanje poklicnih izkušenj, kot so opredeljene v členu 2(j). Pri razvoju teh mehanizmov in ureditev se države članice posvetujejo s socialnimi partnerji.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice zavrnejo prošnje državljanov tretjih držav, za katere se šteje, da bi lahko ogrožali javni red, javno varnost ali javno zdravje.

črtano

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Države članice lahko od zadevnega državljana tretje države zahtevajo, da navede svoj naslov na njihovem ozemlju.

črtano

Če je po nacionalni zakonodaji držav članic treba ob vložitvi prošnje navesti naslov in zadevni državljan tretje države še ne pozna svojega prihodnjega naslova, državam članicam zadošča seznanjenost z začasnim naslovom. V takšnem primeru državljan tretje države navede svoj stalni naslov najpozneje ob izdaji modre karte EU v skladu s členom 8.

 

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zavrnejo prošnjo za izdajo modre karte EU v katerem koli od naslednjih primerov:

1.  Države članice zavrnejo prošnjo za izdajo modre karte:

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  če prosilec ne izpolnjuje pogojev iz člena 5;

(a)  če prosilec ne izpolnjuje meril iz člena 5; ali

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  če je bila predložena dokumentacija pridobljena na nepošten način oziroma je bila ponarejena ali prirejena.

(b)  če se za državljana tretje države šteje, da ogroža javni red, javno varnost ali javno zdravje;

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar se na trgu dela v državah članicah pojavijo resne motnje, kot je visoka stopnja brezposelnosti v določenem poklicu ali sektorju, ki so lahko omejene na določen del njihovega ozemlja, lahko države članice preverijo, ali zadevnega prostega delovnega mesta ne bi mogla zasesti delovna sila iz države članice ali Unije, državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo v tej državi članici in so že del njenega trga dela na podlagi zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje, ali rezidenti EU za daljši čas, ki se želijo v to državo članico preseliti zaradi visoko usposobljene zaposlitve v skladu s poglavjem III Direktive 2003/109/ES.

črtano

Zadevna država članica o svoji nameri, da bo za državljane tretjih držav, ki prihajajo iz tretjih držav, za naslednjih 12 mesecev v določenem poklicu ali sektorju uvedla tako preverjanje, ki je lahko omejeno na določen del njenega ozemlja, uradno obvesti Komisijo in navede vse ustrezne razloge, ki utemeljujejo to odločitev. Zadevna država članica za vsako podaljšanje za 12 mesecev pošlje novo utemeljeno uradno obvestilo.

 

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice lahko zavrnejo prošnjo za izdajo modre karte, če:

3.  Države članice lahko zavrnejo prošnjo za izdajo modre karte:

Predlog spremembe   81

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  delodajalec ne spoštuje zakonskih obveznosti v zvezi s socialno varnostjo, obdavčitvijo, pravicami iz dela ali delovnimi pogoji;

(a)  če delodajalec v petih letih pred vložitvijo prošnje večkrat ni spoštoval zakonskih obveznosti v zvezi s socialno varnostjo, obdavčitvijo, pravicami iz dela ali delovnimi pogoji;

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  je podjetje delodajalca v postopku likvidacije v skladu z nacionalno zakonodajo o insolventnosti oziroma je bilo v tem postopku ali ne opravlja nobene gospodarske dejavnosti; ali

(b)  če je podjetje delodajalca v postopku likvidacije v skladu z nacionalno zakonodajo o insolventnosti oziroma je bilo v tem postopku ali ne opravlja nobene gospodarske dejavnosti;

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  je bil delodajalec kaznovan zaradi zaposlitve nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav v skladu s členom 9 Direktive 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta51 ali zaradi neprijavljenega dela ali nezakonitega zaposlovanja v skladu z nacionalno zakonodajo.

(c)  če je bil delodajalec kaznovan zaradi zaposlitve nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav v skladu s členom 9 Direktive 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta51 ali zaradi neprijavljenega dela ali nezakonitega zaposlovanja v skladu z nacionalno zakonodajo;

__________________

__________________

51  Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 168, 30.6.2009, str. 24).

51  Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 168, 30.6.2009, str. 24).

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  če so bili dokumenti, predloženi za sprejem v skladu s členom 5, pridobljeni na nepošten način oziroma so bili ponarejeni ali prirejeni, s čimer je bil zadevni državljan tretje države seznanjen; ali

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  da se zagotovi etično zaposlovanje v panogah, ki so nujne za trajnostni razvoj in v katerih v državah izvora primanjkuje kvalificiranih delavcev.

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  kadar je v določenem poklicu ali sektorju visoka stopnja brezposelnosti, ki je lahko omejena na določen del ozemlja, in kadar zadevna država članica preveri, ali zadevnega prostega delovnega mesta ne bi mogla zasesti delovna sila iz države članice ali Unije, državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo v tej državi članici in so že del njenega trga dela na podlagi zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje, ali rezidenti EU za daljši čas, ki se želijo v to državo članico preseliti zaradi visoko usposobljene zaposlitve v skladu s poglavjem III Direktive 2003/109/ES.

 

Zadevna država članica o svoji nameri, da bo za državljane tretjih držav, ki prihajajo iz tretjih držav, za naslednjih šest mesecev v določenem poklicu ali sektorju uvedla tako preverjanje, ki je lahko omejeno na določen del njenega ozemlja, najpozneje en mesec pred tem uradno obvesti Komisijo in ji posreduje vse ustrezne razloge, ki utemeljujejo to odločitev. Države članice v ocenjevanje razmer, povezanih z domačim trgom dela, vključijo tudi socialne partnerje. Zadevna država članica za vsako podaljšanje za šest mesecev pošlje novo utemeljeno uradno obvestilo.

Predlog spremembe   87

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice po potrebi po posvetovanju s socialnimi partnerji, pripravijo seznam sektorjev zaposlovanja, v katerih primanjkuje visoko usposobljenih delavcev. Seznam se sporoči Komisiji. Države članice lahko po potrebi po posvetovanju s socialnimi partnerji spremenijo te sezname.

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice lahko zavrnejo prošnjo za izdajo modre karte EU, da se zagotovi etično zaposlovanje v sektorjih, v katerih v državah izvora primanjkuje kvalificiranih delavcev.

črtano

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Brez poseganja v odstavek 1 se pri vsaki odločitvi o zavrnitvi prošnje upoštevajo posebne okoliščine primera in spoštuje načelo sorazmernosti.

5.  Vsaka odločitev o zavrnitvi prošnje v skladu z odstavkom 3 upošteva posebne okoliščine primera in je sorazmerna.

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odvzem modre karte EU ali zavrnitev njenega podaljšanja

Odvzem modre karte EU

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice odvzamejo modro karto EU ali zavrnejo njeno podaljšanje, če:

1.  Države članice odvzamejo modro karto EU, če državljan tretje države nima več veljavne pogodbe o zaposlitvi za visoko usposobljeno zaposlitev ali kvalifikacij, ki se zahtevajo v točkah (b) in (c) člena 5(1), ali, kjer je to ustrezno, njegova plača ne dosega več plačnega praga, določenega v skladu s členom 5, ne upoštevajoč situacije, ko državljan tretje države postane brezposeln.

(a)  so bili modra karta EU ali predloženi dokumenti pridobljeni na nepošten način oziroma so bili ponarejeni ali prirejeni;

 

(b)  državljan tretje države nima več veljavne pogodbe o zaposlitvi za visoko usposobljeno zaposlitev ali kvalifikacij, ki se zahtevajo v točkah (b) in (c) člena 5(1), ali njegova plača ne dosega več plačnega praga, določenega v skladu s členom 5(2), (4) ali (5), kot je ustrezno, brez poseganja v člen 14.

 

Predlog spremembe    92

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko odvzamejo modro karto EU, izdano na podlagi te direktive, ali zavrnejo njeno podaljšanje v katerem koli od naslednjih primerov:

Države članice lahko odvzamejo modro karto EU, izdano na podlagi te direktive:

Predlog spremembe    93

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  po potrebi, če delodajalec ne spoštuje zakonskih obveznosti v zvezi s socialno varnostjo, obdavčitvijo, pravicami iz dela ali delovnimi pogoji;

črtano

Predlog spremembe   94

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  če državljan tretje države ne sporoči sprememb iz člena 13(1), kjer je ustrezno, in iz člena 14(3);

(d)  če državljan tretje države ne sporoči sprememb iz člena 13(1);

Predlog spremembe    95

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  če državljan tretje države nima več veljavne potne listine;

(e)  če državljan tretje države nima več veljavne potne listine, pod pogojem da je pred odvzemom modre karte EU država članica določila razumen rok, v katerem lahko zadevni državljan tretje države pridobi in predloži veljavno potno listino;

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  če državljan tretje države ne izpolnjuje pogojev za mobilnost iz tega poglavja ali redno zlorablja določbe tega poglavja o mobilnosti.

(f)  če državljan tretje države ne izpolnjuje pogojev za mobilnost iz tega poglavja;

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  če je državljan tretje države brezposeln več kot šest zaporednih mesecev, razen če je ta brezposelnost posledica bolezni ali invalidnosti; ali

Predlog spremembe    98

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  če so bili modra karta EU ali dokumenti, predloženi za sprejem v skladu s členom 5, pridobljeni na nepošten način oziroma so bili ponarejeni ali prirejeni, s čimer je bil zadevni državljan tretje države seznanjen.

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V primeru odvzema modre karte EU ali zavrnitve njenega podaljšanja na podlagi točke (e) odstavka 2 države članice pred odvzemom ali zavrnitvijo podaljšanja določijo razumen rok, v katerem lahko zadevni državljan tretje države pridobi in predloži veljavno potno listino.

črtano

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Neobveščanje v skladu s členom 13(1) ali členom 14(3) ne velja za zadosten razlog za odvzem modre karte EU ali zavrnitev njenega podaljšanja, če imetnik dokaže, da pristojni organi njegovega obvestila niso prejeli zaradi razlogov, na katere imetnik ni mogel vplivati.

3.  Neobveščanje v skladu s členom 13(1) ne velja za zadosten razlog za odvzem modre karte EU, če imetnik dokaže, da pristojni organi njegovega obvestila niso prejeli zaradi razlogov, na katere imetnik ni mogel vplivati.

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Brez poseganja v odstavek 1 se pri vsaki odločitvi o odvzemu modre karte EU ali zavrnitvi njenega podaljšanja upoštevajo posebne okoliščine primera in spoštuje načelo sorazmernosti.

4.  Brez poseganja v odstavek 1 vsaka odločitev o odvzemu modre karte EU v skladu z odstavkom 2 upošteva posebne okoliščine primera in je sorazmerna.

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Zavrnitev podaljšanja modre karte EU

 

1.  Če imetnik modre karte EU ali njegov delodajalec vloži prošnjo za podaljšanje modre karte EU, države članice zavrnejo podaljšanje, če:

 

(a)  se za državljana tretje države šteje, da ogroža javni red, javno varnost ali javno zdravje;

 

(b)  državljan tretje države nima več veljavne pogodbe o zaposlitvi za visoko usposobljeno zaposlitev ali kvalifikacij, ki se zahtevajo v točkah (b) in (c) člena 5(1), ali, kjer je to primerno, njegova plača ne dosega več ravni plač ali plačnega praga, opredeljenih v skladu s členom 5.

 

2.  Če imetnik modre karte EU ali njegov delodajalec vloži prošnjo za podaljšanje modre karte EU, države članice zavrnejo podaljšanje, če:

 

(a)  so bili modra karta EU ali dokumenti, predloženi za sprejem v skladu s členom 5, pridobljeni na nepošten način oziroma so bili ponarejeni ali prirejeni, s čimer je bil zadevni državljan tretje države seznanjen;

 

(b)  delodajalec večkrat ni spoštoval zakonskih obveznosti v zvezi s socialno varnostjo, obdavčitvijo, pravicami delavcev ali delovnimi pogoji in če stanja ni popravil v razumnem roku;

 

(c)  je državljan tretje države brezposeln več kot šest zaporednih mesecev;

 

(d)  državljan tretje države nima več veljavne potne listine, pod pogojem da je pred zavrnitvijo podaljšanja modre karte EU zadevna država članica določila razumen rok, v katerem lahko zadevni državljan tretje države pridobi in predloži veljavno potno listino; ali

 

(e)  državljan tretje države v času trajanja prejšnje modre karte EU ni izpolnil pogojev za mobilnost iz poglavja V.

 

Vsaka odločitev o zavrnitvi podaljšanja modre karte EU v skladu s tem odstavkom upošteva posebne okoliščine primera in je sorazmerna.

Predlog spremembe    103

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice določijo standardno obdobje veljavnosti modre karte EU, ki je najmanj 24 mesecev. Če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za krajše obdobje, se modra karta EU izda vsaj za obdobje pogodbe o zaposlitvi plus tri mesece. Kadar se modra karta EU podaljša, je njena veljavnost najmanj 24 mesecev.

2.  Države članice določijo standardno obdobje veljavnosti modre karte EU, ki je najmanj 36 mesecev. Če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za krajše obdobje, se modra karta EU izda vsaj za obdobje pogodbe o zaposlitvi plus tri mesece. Kadar se modra karta EU podaljša, je njena veljavnost najmanj 36 mesecev.

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Če država članica izda modro karto EU državljanu tretje države, ki je v tej državi članici zaprosil za mednarodno zaščito, v modri karti EU tega državljana tretje države pod naslovom „Opombe“ vpiše naslednjo opombo: „Prosilec za mednarodno zaščito v [ime države članice] od [datum vložitve prošnje za mednarodno zaščito].“

 

Če se imetnik modre karte EU po prejetju modre karte EU odloči, da bo umaknil svojo prošnjo za mednarodno zaščito, se izda nova modra karta EU brez zgoraj omenjene opombe.

Predlog spremembe    105

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Če država članica izda modro karto EU državljanu tretje države, ki je prosilec za mednarodno zaščito v drugi državi članici, država članica, ki izda modro karto EU, v modro karto vpiše opombo „Prosilec za mednarodno zaščito v [ime države članice] od [datum vložitve prošnje za mednarodno zaščito]“.

 

Država članica pred vpisom te opombe obvesti državo članico, navedeno v tej opombi, o izdaji modre karte EU in jo zaprosi za informacije o tem, ali je imetnik modre karte EU še vedno prosilec za mednarodno zaščito. Država članica, navedena v opombi, odgovori najpozneje v enem mesecu od prejema zaprosila za informacije. Če je bila prošnja za mednarodno zaščito umaknjena, država članica, ki izda modro karto EU, te opombe ne vpiše.

Predlog spremembe    106

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice določijo, ali prošnjo za izdajo modre karte EU vloži državljan tretje države ali delodajalec. Države članice lahko tudi določijo, da to stori kateri koli od njiju.

1.  Države članice dovolijo, da prošnjo za izdajo modre karte EU vloži državljan tretje države ali delodajalec. Če prošnja vključuje odobrenega delodajalca v skladu s členom 12, prošnjo vloži delodajalec. Prošnja delodajalca ne omeji procesnih pravic, ki jih v postopku odobritve prošnje uživa državljan tretje države, ki zaprosi za modro karto EU, niti pravic imetnika modre karte EU v obdobju zaposlitve ali v postopku za podaljšanje modre karte EU.

Predlog spremembe    107

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Če prosilec za mednarodno zaščito prejme modro karto EU, se šteje, da je prošnja za mednarodno zaščito odložena za čas veljavnosti modre karte EU. V tem smislu država članica, ki izda modro karto EU, obvesti organe države članice, ki je pristojna za prošnjo za mednarodno zaščito, o podrobnostih, zlasti o datumu izdaje modre karte EU in njenem trajanju.

 

Če se prošnja za mednarodno zaščito odloži, pristojna država članica prošnje ne obravnava za implicitno umaknjeno.

 

Če veljavnost modre karte EU poteče, država članica, ki je pristojna za prošnjo za mednarodno zaščito, zadevni osebi omogoči ponovni vstop na svoje ozemlje za namene prošnje za mednarodno zaščito. Če se družinski člani zadevni osebi pridružijo v državi članici, ki je izdala modro karto EU, na podlagi potekle modre karte EU nimajo pravice, da vstopijo v zgoraj omenjeno državo članico, niti da v njej ostanejo.

Predlog spremembe   108

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organi držav članic sprejmejo odločitev o prošnji za izdajo modre karte EU in o tem uradno pisno obvestijo prosilca v skladu s postopki uradnega obveščanja iz nacionalne zakonodaje zadevne države članice. Uradno obvestilo se pošlje najpozneje v 60 dneh od datuma vložitve prošnje.

Pristojni organi držav članic sprejmejo odločitev o prošnji za izdajo modre karte EU in o tem uradno pisno obvestijo prosilca v skladu s postopki uradnega obveščanja iz nacionalne zakonodaje zadevne države članice. Uradno obvestilo se pošlje čim prej, najpozneje pa v 30 dneh od datuma vložitve prvotne prošnje ali prošnje za podaljšanje.

Predlog spremembe   109

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je delodajalec odobren v skladu s členom 12, se uradno obvestilo pošlje najpozneje v 30 dneh od datuma vložitve prošnje.

Če je delodajalec odobren v skladu s členom 12, se uradno obvestilo pošlje čim prej, najpozneje pa v 15 dneh od datuma vložitve prvotne prošnje ali prošnje za podaljšanje.

Predlog spremembe   110

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če so informacije ali dokumenti, predloženi v podporo prošnji, pomanjkljivi ali nepopolni, pristojni organi uradno obvestijo prosilca o dodatnih zahtevanih informacijah in določijo razumen rok za njihovo predložitev. Rok iz odstavka 1 se prekine, dokler organi ne prejmejo dodatnih zahtevanih informacij ali dokumentov. Če dodatne informacije ali dokumenti niso predloženi v roku, se lahko prošnja zavrne.

3.  Če so informacije ali dokumenti, predloženi v podporo prvotni prošnji ali prošnji za podaljšanje, pomanjkljivi ali nepopolni, pristojni organi, preden zavrnejo prošnjo za modro karto EU ali prošnjo za njeno podaljšanje, ustrezno uradno obvestijo prosilca o dodatnih zahtevanih informacijah in določijo razumen rok za njihovo predložitev. Rok iz odstavka 1 se prekine, dokler organi ne prejmejo dodatnih zahtevanih informacij ali dokumentov. Če dodatne informacije ali dokumenti niso predloženi v roku, se lahko prošnja zavrne.

Predlog spremembe   111

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  O vsaki odločitvi o zavrnitvi prošnje za izdajo modre karte EU, odločitvi o nepodaljšanju ali odločitvi o odvzemu modre karte EU se uradno pisno obvesti zadevnega državljana tretje države in po potrebi njegovega delodajalca v skladu s postopki uradnega obveščanja iz ustrezne nacionalne zakonodaje. V uradnem obvestilu se navedejo razlogi za odločitev in pristojni organ, pri katerem je mogoče vložiti pritožbo, ter rok za vložitev pritožbe. Države članice zagotovijo učinkovito pravno sredstvo v skladu z nacionalno zakonodajo.

4.  O vsaki odločitvi o zavrnitvi prošnje za izdajo modre karte EU, odločitvi o odvzemu modre karte EU ali odločitvi o nepodaljšanju modre karte EU se uradno pisno obvesti zadevnega državljana tretje države in po potrebi njegovega delodajalca v skladu s postopki uradnega obveščanja iz ustrezne nacionalne zakonodaje. V uradnem obvestilu se navedejo dejanski in pravni razlogi za odločitev in pristojni organ, pri katerem je mogoče vložiti pritožbo, ter rok za vložitev pritožbe. Države članice zagotovijo učinkovito pravno sredstvo v skladu z nacionalno zakonodajo. Odločitev o zavrnitvi prošnje za izdajo modre karte EU ne vpliva na pravico državljana tretje države, da vloži novo prošnjo, zlasti če zavrnitev temelji na ravnanju delodajalca v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 6(3).

Predlog spremembe   112

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Vsaka odločitev o odvzemu modre karte EU začne veljati šele po tem, ko so pristojni organi zadevne države članice imetnika karte ustrezno uradno obvestili. Države članice obvestilo zagotovijo vsaj 30 dni pred začetkom veljavnosti odvzema.

Predlog spremembe   113

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če veljavnost modre karte EU poteče med postopkom za njeno podaljšanje, države članice državljanu tretje države dovolijo bivati na njihovem ozemlju, dokler pristojni organi ne sprejmejo odločitve o prošnji.

6.  Če veljavnost modre karte EU poteče med postopkom za njeno podaljšanje, države članice državljanu tretje države dovolijo bivati na njihovem ozemlju, pod pogoji, določenimi v tej direktivi, dokler pristojni organi ne sprejmejo odločitve o prošnji za podaljšanje.

Predlog spremembe   114

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Med postopkom obravnave prvotne prošnje, postopkom odvzema ali postopkom za podaljšanje države članice prepovejo vse oblike arbitrarnosti in/ali diskriminacije v postopku odločanja v skladu z Direktivo Sveta 76/207/EGS1a, Direktivo Sveta 2000/43/ES1b in Direktivo Sveta 2000/78/ES1c.

 

_________________

 

1a Direktiva Sveta 76/207/EGS z dne 9. februarja 1976 o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (UL L 39, 14.2.1976, str. 40).

 

1b Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, str. 22).

 

1c Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L 303, 2.12.2000, str. 16)

Predlog spremembe    115

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Višina taks, ki jih zahtevajo države članice za obravnavo prošenj, ne sme biti nesorazmerna ali pretirana.

Države članice lahko zahtevajo plačilo taks za obravnavo prošenj v skladu s to direktivo. Višina taks, ki jih zahtevajo države članice za obravnavo prošenj, ne sme biti nesorazmerna ali pretirana in na splošno ne sme biti višja od višine taks, ki se zahtevajo za druge prošnje za dovoljenje za prebivanje ali delovno dovoljenje v državi članici.

Predlog spremembe    116

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice se lahko odločijo, da bodo v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso za namene uporabe poenostavljenih postopkov za pridobitev modre karte EU vzpostavile postopke odobritve delodajalcev.

Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso za namene uporabe poenostavljenih postopkov za pridobitev modre karte EU vzpostavijo postopke odobritve delodajalcev. Države članice zadevnim delodajalcem zagotovijo jasne in pregledne informacije.

Predlog spremembe   117

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Postopki odobritve delodajalcem ne smejo povzročiti nesorazmernih ali pretiranih upravnih bremen ali stroškov.

Postopki odobritve delodajalcem, zlasti malim in srednjim podjetjem, ne smejo povzročiti nesorazmernih ali pretiranih upravnih bremen ali stroškov.

Predlog spremembe    118

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko zavrnejo odobritev delodajalca v skladu z odstavkom 1, če je bil delodajalec kaznovan zaradi zaposlitve nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav v skladu z Direktivo 2009/52/ES.

Države članice lahko zavrnejo odobritev delodajalca v skladu z odstavkom 1, če je bil delodajalec kaznovan zaradi zaposlitve državljanov tretjih držav, ki v skladu z Direktivo 2009/52/ES nedovoljeno prebivajo, ali če delodajalec ne spoštuje zakonskih obveznosti v zvezi s socialno varnostjo, obdavčitvijo, pravicami delavcev ali delovnimi pogoji.

Predlog spremembe    119

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poenostavljeni postopki vključujejo obravnavo prošenj, kot je določeno v drugem pododstavku člena 10(1). Prosilci so oproščeni predložitve dokazil iz točk (c) in (e) člena 5(1) in iz člena 5(8)..

Poenostavljeni postopki vključujejo obravnavo prošenj, kot je določeno v drugem pododstavku člena 10(1). Prosilci so oproščeni predložitve dokazil iz točke (e) člena 5(1).

Predlog spremembe    120

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo ukrepe za preprečevanje morebitnih zlorab. Ti ukrepi lahko vključujejo spremljanje, redno ocenjevanje in po potrebi inšpekcijske preglede v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso.

Države članice spremljajo in redno ocenjujejo delovanje in uspešnost postopka odobritve delodajalcev iz odstavka 1. S tem namenom, brez poseganja v člen 10(6a), po potrebi opravljajo inšpekcijske preglede v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso.

Predlog spremembe    121

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Imetniki modre karte EU imajo popoln dostop do visoko usposobljene zaposlitve v zadevni državi članici. Države članice lahko zahtevajo, da se sprememba delodajalca in spremembe, ki vplivajo na izpolnjevanje meril za sprejem iz člena 5, sporočijo v skladu s postopki, določenimi v nacionalni zakonodaji.

Imetniki modre karte EU imajo popoln dostop do visoko usposobljene zaposlitve v zadevni državi članici. Imetnik modre karte EU lahko v obdobju brezposelnosti išče visoko usposobljeno zaposlitev in se v njej zaposli. Države članice lahko zahtevajo, da se sprememba delodajalca in spremembe, ki vplivajo na izpolnjevanje meril za sprejem iz člena 5, sporočijo v skladu s postopki, določenimi v nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe    122

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Brez poseganja v merila za sprejem iz člena 5 lahko imetniki modre karte EU vzporedno z visoko usposobljeno zaposlitvijo opravljajo dejavnost kot samozaposlene osebe.

2.  Brez poseganja v merila za sprejem iz člena 5 lahko imetniki modre karte EU vzporedno z visoko usposobljeno zaposlitvijo in pod enakimi pogoji kot državljani države članice, ki je izdala modro karto, ter drugi državljani Unije v tej državi članici opravljajo dejavnost kot samozaposlene osebe. Te dejavnosti dopolnjujejo njihovo zaposlitev na podlagi modre karte EU.

Predlog spremembe    123

Predlog direktive

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14

črtano

Začasna brezposelnost

 

1.   Brezposelnost sama po sebi ni razlog za odvzem modre karte EU, razen če obdobje brezposelnosti presega tri zaporedne mesece ali če oseba v obdobju veljavnosti modre karte EU več kot enkrat ostane brez zaposlitve.

 

2.   Imetnik modre karte EU lahko v obdobju iz odstavka 1 išče zaposlitev in se zaposli v skladu s pogoji iz člena 13.

 

3.   Imetnik modre karte EU pristojnim organom države članice prebivanja v skladu z ustreznimi nacionalnimi postopki sporoči začetek in po potrebi konec obdobja brezposelnosti.

 

Predlog spremembe    124

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  priznavanja diplom, spričeval in drugih poklicnih kvalifikacij v skladu z ustreznimi nacionalnimi postopki;

(d)  priznavanja diplom, spričeval in drugih poklicnih kvalifikacij, tudi tistih, pridobljenih z neformalnim učenjem, v skladu z ustreznimi nacionalnimi postopki;

Predlog spremembe    125

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  dostopa do pravnega varstva in podpore, če se soočajo s kakršno koli obliko diskriminacije, tudi na trgu dela, na podlagi načel in zaščitnih ukrepov iz direktiv 2000/43/ES in 2000/78/ES;

Predlog spremembe    126

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  nediskriminacije na podlagi porekla narodnosti, spola, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Predlog spremembe    127

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Države članice določijo, da je za večkratno ali znatno kršitev člena 5(3) in člena 15 odgovoren delodajalec imetnika modre karte EU.

 

Zadevna država članica določi sankcije za primere, v katerih je odgovoren delodajalec. Te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Predlog spremembe    128

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b.  Države članice določijo ukrepe za preprečevanje morebitnih zlorab določb iz člena 5(3) in člena 15. Ti ukrepi vključujejo spremljanje, redno ocenjevanje in po potrebi inšpekcijske preglede v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso.

Predlog spremembe    129

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Z odstopanjem od točke (a) člena 3(2) Direktive 2003/86/ES omenjena direktiva, skupaj z odstopanji, določenimi v tem členu, velja za imetnike modre karte EU, katerih prošnja za mednarodno zaščito je odložena za čas veljavnosti modre karte v skladu s členom 9(2a) te direktive.

Predlog spremembe    130

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 5(4) Direktive 2003/86/ES se dovoljenja za prebivanje za družinske člane izdajo skupaj z modro karto EU, če so pogoji za združitev družine izpolnjeni in so bile prošnje vložene hkrati. Če se družinski člani pridružijo imetniku modre karte EU po njeni izdaji in so pogoji za združitev družine izpolnjeni, se dovoljenja za prebivanje izdajo najpozneje v 60 dneh od datuma vložitve prošnje.

4.  Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 5(4) Direktive 2003/86/ES se dovoljenja za prebivanje za družinske člane izdajo skupaj z modro karto EU, če so pogoji za združitev družine izpolnjeni in so bile prošnje vložene hkrati. Če se družinski člani pridružijo imetniku modre karte EU po njeni izdaji in so pogoji za združitev družine izpolnjeni, se dovoljenja za prebivanje izdajo najpozneje v 30 dneh od datuma vložitve prošnje.

Predlog spremembe    131

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preden se družinskemu članu odobri dostop do zaposlitve, lahko države članice preverijo, ali zadevnega prostega delovnega mesta ne bi mogla zasesti delovna sila iz države članice ali Unije, državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo v tej državi članici in so že del njenega trga dela na podlagi zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje, ali rezidenti EU za daljši čas, ki se želijo v to državo članico preseliti zaradi zaposlitve v skladu s poglavjem III Direktive 2003/109/ES.

črtano

Predlog spremembe   132

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Ta člen se uporablja za imetnike modre karte EU, ki so upravičenci do mednarodne zaščite, samo če prebivajo v državi članici, ki ni država članica, ki jim je priznala mednarodno zaščito.

10.  Ta člen se uporablja za imetnike modre karte EU, ki so upravičenci do mednarodne zaščite v zvezi z vsemi ugodnejšimi pogoji za družinske člane, ki bi lahko izhajali iz te direktive, tudi če prebivajo v državi članici, ki ni država članica, ki jim je priznala mednarodno zaščito.

Predlog spremembe    133

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Status rezidenta EU za daljši čas, priznan v skladu s prvim pododstavkom tega odstavka, se lahko odvzame pred iztekom petletnega obdobja zakonitega in neprekinjenega prebivanja na ozemlju držav članic iz člena 4(1) Direktive 2003/109/ES, če državljan tretje države postane brezposeln in nima zadostnih sredstev za preživljanje sebe in, kjer je ustrezno, članov svoje družine brez uporabe sistema socialne pomoči v zadevni državi članici.

črtano

Predlog spremembe    134

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vendar se status rezidenta EU za daljši čas ne odvzame, če je državljan tretje države:

črtano

(a)   začasno nezmožen za delo zaradi bolezni ali nezgode;

 

(b)   ustrezno prijavljen kot neprostovoljno brezposeln in prijavljen kot iskalec zaposlitve pri ustreznem zavodu za zaposlovanje;

 

(c)   začel poklicno usposabljanje, ki je, razen če je zadevni državljan tretje države neprostovoljno brezposeln, povezano s prejšnjo zaposlitvijo.

 

Predlog spremembe    135

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Z odstopanjem od člena 9(1)(c) Direktive 2003/109/ES države članice podaljšajo obdobje odsotnosti z ozemlja držav članic do 24 zaporednih mesecev, ki je dovoljeno rezidentu EU za daljši čas – imetniku dovoljenja za prebivanje za daljši čas z opombo iz člena 18(2) te direktive in njegovim družinskim članom, ki jim je bil priznan status rezidenta EU za daljši čas.

črtano

Predlog spremembe    136

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Odstopanja iz odstavkov 4 in 5 se lahko omejijo na primere, kadar lahko zadevni državljan tretje države predloži dokazila, da je bil odsoten z ozemlja držav članic zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti kot zaposlena ali samozaposlena oseba, opravljanja prostovoljnega dela ali študija v svoji državi izvora.

črtano

Predlog spremembe    137

Predlog direktive

Člen 19 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poslovna dejavnost v drugi državi članici

Kratkoročna mobilnost za imetnike modre karte EU

Predlog spremembe    138

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Državljan tretje države, ki je imetnik veljavne modre karte EU, izdane v državi članici, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, ima na podlagi modre karte EU, ki jo je izdala prva država članica, pravico do vstopa v eno ali več drugih držav članic in prebivanja v njih za namene opravljanja poslovne dejavnosti v trajanju do 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Druga država članica ne zahteva nobenih dovoljenj za opravljanje poslovne dejavnosti razen modre karte EU, ki jo je izdala prva država članica.

2.  Državljan tretje države, ki je imetnik veljavne modre karte EU, izdane v državi članici, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, ima na podlagi modre karte EU, ki jo je izdala prva država članica, in veljavne potne listine pravico do vstopa v eno ali več drugih držav članic in prebivanja v njih za namene opravljanja poslovne dejavnosti v trajanju do 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Druga država članica ne zahteva nobenih dovoljenj za opravljanje poslovne dejavnosti razen modre karte EU, ki jo je izdala prva država članica. Če pa druga država članica schengenski pravni red uporablja v celoti, lahko od imetnika modre karte EU pri prehodu zunanje meje zahteva, naj predloži dokaze o tem, da prebiva v tej državi članici iz poslovnih razlogov.

Predlog spremembe    139

Predlog direktive

Člen 20 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prošnja za izdajo modre karte EU v drugi državi članici

Dolgoročna mobilnost za imetnike modre karte EU

Predlog spremembe   140

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Državljan tretje države ima po dvanajstih mesecih zakonitega prebivanja v prvi državi članici kot imetnik modre karte EU pravico do vstopa v drugo državo članico za namene visoko usposobljene zaposlitve na podlagi modre karte EU in veljavne potne listine pod pogoji iz tega člena.

1.  Državljan tretje države ima po dvanajstih mesecih zakonitega prebivanja v prvi državi članici kot imetnik modre karte EU pravico do vstopa v eno ali več držav članic ter prebivanja in dela v njih za namene visoko usposobljene zaposlitve na podlagi modre karte EU in veljavne potne listine pod pogoji iz tega člena.

Predlog spremembe    141

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Imetnik modre karte EU, njegov delodajalec ali oba čim prej in najpozneje en mesec po vstopu na ozemlje druge države članice pri pristojnem organu te države članice vložita prošnjo za izdajo modre karte EU in predložita vso dokumentacijo, ki dokazuje, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 3 za drugo državo članico.

Imetnik modre karte EU, njegov delodajalec ali oba čim prej, a najpozneje en mesec po vstopu na ozemlje druge države članice, pristojni organ te druge države članice seznanita o zaposlitvi imetnika modre karte EU v tej državi članici in predložita zahtevane dokumente iz odstavka 3.

Predlog spremembe    142

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Imetniku modre karte EU se dovoli opravljanje dela v drugi državi članici takoj po vložitvi prošnje.

Imetniku modre karte EU se dovoli opravljanje dela v drugi državi članici takoj, ko jo o tem obvesti.

Predlog spremembe    143

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prošnja se pri pristojnih organih druge države članice lahko vloži tudi v času, ko imetnik modre karte EU še vedno prebiva na ozemlju prve države članice.

Obvestilo se pri pristojnih organih druge države članice lahko vloži tudi v času, ko imetnik modre karte EU še vedno prebiva na ozemlju prve države članice.

Predlog spremembe    144

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Imetnik modre karte EU za namene prošnje iz odstavka 2 predloži:

3.  Imetnik modre karte EU za namene obvestila iz odstavka 2 predloži:

Predlog spremembe    145

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  dokazila o doseganju plačnega praga, določenega v drugi državi članici v skladu z odstavkom 2 ali, kjer je ustrezno, odstavkom 4 ali 5 člena 5.

(e)  po potrebi dokazila o doseganju plačnega praga, določenega v drugi državi članici v skladu s členom 5(2) ali, kjer je ustrezno, s členom 5 (4) ali (5).

Predlog spremembe    146

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če modro karto EU izda država članica, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, in imetnik modre karte prečka zunanjo mejo zaradi dolgoročne mobilnosti, lahko druga država članica kot dokaz za mobilnost zahteva pogodbo o zaposlitvi ali zavezujočo ponudbo za delovno mesto, ki zahteva visoko poklicno usposobljenost, delo pa se bo v drugi državi članici izvajalo najmanj šest mesecev.

Predlog spremembe    147

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Druga država članica zavrne prošnjo za izdajo modre karte EU v katerem koli od naslednjih primerov:

4.  V 30 dneh od datuma prejema obvestila lahko druga država članica oporeka mobilnosti v katerem koli od naslednjih primerov:

Predlog spremembe   148

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  dokumenti so bili pridobljeni na nepošten način oziroma so bili ponarejeni ali prirejeni;

(b)  dokumenti so bili pridobljeni na nepošten način oziroma so bili ponarejeni ali prirejeni, s čimer je bil zadevni državljan tretje države seznanjen;

Predlog spremembe    149

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  imetnik modre karte EU ogroža javni red, javno varnost ali javno zdravje;

Predlog spremembe    150

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 4 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  če izvede preverjanje v skladu s členom 6(3a) po utemeljenem uradnem obvestilu, določenem v navedenem členu, in le, če je tako preverjanje uvedla tudi za državljane tretjih držav, ki prihajajo iz tretjih držav v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    151

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Vsaka odločitev o oporekanju mobilnosti v skladu s tem odstavkom upošteva posebne okoliščine primera in je sorazmerna. Člen 10(3) in (4) se smiselno uporablja v zvezi z vsako odločitvijo o oporekanju mobilnosti.

Predlog spremembe    152

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Druga država članica zavrne prošnjo za izdajo modre karte EU, če državljan tretje države predstavlja nevarnost za javni red, javno varnost ali javno zdravje.

5.  Druga država članica pisno obvesti prvo državo članico o oporekanju mobilnosti, istočasno o tem obvesti tudi imetnika modre karte EU, njegovega delodajalca ali oba in lahko od imetnika modre karte EU in njegovih družinskih članov zahteva, da v skladu s postopki, ki jih določa nacionalna zakonodaja, zapustijo njeno ozemlje.

Predlog spremembe    153

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Druga država članica lahko zavrne prošnjo za izdajo modre karte EU na podlagi preverjanja v skladu s členom 6(2) po utemeljenem uradnem obvestilu, kot je določeno v navedenem členu, in le, če je taka preverjanja uvedla tudi za državljane tretjih držav, ki prihajajo iz tretjih držav, v skladu s to direktivo.

6.  Če druga država članica oporeka mobilnosti, to ne vpliva na podaljšanje modre karte EU ali na ponovno vrnitev imetnika modre karte EU in njegovih družinskih članov v prvo državo članico. Na zahtevo druge države članice prva država članica omogoča takšno vrnitev brez formalnosti in odlašanja. To velja tudi, če je veljavnost modre karte EU, ki jo je izdala prva država članica, potekla ali če je bila modra karta EU v času posredovanja obvestila odvzeta. Imetnik modre karte EU ali njegov delodajalec v drugi državi članici sta lahko odgovorna za stroške ponovne vrnitve imetnika modre karte EU in njegovih družinskih članov.

Predlog spremembe    154

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Druga država članica lahko zavrne prošnjo za izdajo modre karte EU, če državljan tretje države redno zlorablja možnost vstopa v drugo državo članico in dela v njej v skladu s tem členom. Druga država članica uradno obvesti prvo državo članico o zavrnitvi za namene točke (f) člena 7(2).

7.  Če imetnik modre karte EU izvaja mobilnost v skladu s tem členom in želi podaljšati modro karto EU ter nadaljevati delo v drugi državi članici, imetnik modre karte EU ali njegov delodajalec vloži prošnjo za podaljšanje v tej drugi državi članici. Če vlogo za podaljšanje vloži v prvi državi članici, bo moral najprej 12 mesecev delati v tej prvi državi članici, šele nato bo lahko ponovno uveljavljal pravico do dolgoročne mobilnosti v skladu z odstavkom 1.

Predlog spremembe    155

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Druga država članica z odstopanjem od člena 10(1) sprejme odločitev o prošnji za izdajo modre karte EU in najpozneje v 30 dneh od datuma vložitve prošnje uradno pisno obvesti prosilca in prvo državo članico o svoji odločitvi, da:

8.  Druga država članica z odstopanjem od člena 10(1) sprejme odločitev o obvestilu ter imetnika modre karte EU in prvo državo članico najpozneje v 30 dneh od datuma posredovanja obvestila pisno obvesti o svoji odločitvi, da:

Predlog spremembe    156

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  državljanu tretje države izda modro karto EU, če so pogoji iz tega člena izpolnjeni, in mu dovoli prebivanje na njenem ozemlju za namene visoko usposobljene zaposlitve; ali

(a)  ne oporeka mobilnosti, če so pogoji iz tega člena izpolnjeni, ali

Predlog spremembe    157

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 8 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zavrne izdajo modre karte EU, če pogoji iz tega člena niso izpolnjeni, ter od prosilca in njegovih družinskih članov v skladu s postopki iz nacionalne zakonodaje zahteva, da zapustijo njeno ozemlje.

(b)  oporeka mobilnosti, če pogoji iz tega člena niso izpolnjeni, ter od prosilca in njegovih družinskih članov v skladu s postopki iz nacionalne zakonodaje zahteva, da zapustijo njeno ozemlje.

Predlog spremembe    158

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Če veljavnost modre karte EU, ki jo je izdala prva država članica, poteče med postopkom, lahko druga država članica, če tako zahteva nacionalna zakonodaja, izda nacionalna dovoljenja za začasno prebivanje ali enakovredna dovoljenja, ki prosilcu omogočajo nadaljevanje zakonitega prebivanja na njenem ozemlju, dokler pristojni organi ne sprejmejo odločitve o prošnji.

9.  Če veljavnost modre karte EU, ki jo je izdala prva država članica, poteče med postopkom obveščanja, lahko druga država članica, če tako zahteva nacionalna zakonodaja, izda nacionalna dovoljenja za začasno prebivanje ali enakovredna dovoljenja, ki prosilcu omogočajo nadaljevanje zakonitega prebivanja na njenem ozemlju, dokler pristojni organi ne sprejmejo odločitve o podaljšanju veljavnosti modre karte EU.

Predlog spremembe    159

Predlog direktive

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če se imetnik modre karte EU preseli v drugo državo članico v skladu s členom 20 in je družina že obstajala v prvi državi članici, imajo člani njegove družine pravico, da ga spremljajo, ter pravico do vstopa v drugo državo članico in prebivanja v njej na podlagi veljavnega dovoljenja za prebivanje, ki so ga pridobili kot družinski člani imetnika modre karte EU v prvi državi članici.

1.  Če se imetnik modre karte EU preseli v drugo državo članico v skladu s členom 20 in se družina pridruži imetniku modre karte EU ali če je družina že obstajala v prvi državi članici, imajo člani družine imetnika modre karte EU pravico, da ga spremljajo, ter pravico do vstopa v drugo državo članico in prebivanja v njej na podlagi veljavnega dovoljenja za prebivanje, ki so ga pridobili kot družinski člani imetnika modre karte EU v prvi državi članici. Če modro karto EU izda država članica, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, in imetnika modre karte EU pri prehodu zunanje meje za namene selitve v drugo državo članico spremljajo družinski člani, ima druga država članica pravico zahtevati, da družinski člani predložijo dovoljenja za prebivanje v prvi državi članici kot družinski člani imetnika modre karte EU.

Predlog spremembe    160

Predlog direktive

Člen 21 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Druga država članica lahko od zadevnih družinskih članov zahteva, da prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priložijo:

3.  Druga država članica lahko od zadevnih družinskih članov zahteva, da s prošnjo posredujejo dovoljenje za prebivanje v prvi državi članici ter veljaven potovalni dokument ali njegovo overjeno kopijo.

Predlog spremembe    161

Predlog direktive

Člen 21 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  dovoljenje za prebivanje v prvi državi članici in veljavno potno listino ali overjene kopije teh dokumentov;

črtano

Predlog spremembe    162

Predlog direktive

Člen 21 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  dokazila, da so v prvi državi članici prebivali kot družinski člani imetnika modre karte EU.

črtano

Predlog spremembe   163

Predlog direktive

Člen 21 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Ta člen se uporablja za imetnike modre karte EU, ki so upravičenci do mednarodne zaščite, samo če se z namenom prebivanja preselijo v državo članico, ki ni država članica, ki jim je priznala mednarodno zaščito.

7.  Ta člen se uporablja za imetnike modre karte EU, ki so upravičenci do mednarodne zaščite, če se z namenom prebivanja preselijo v državo članico, ki ni država članica, ki jim je priznala mednarodno zaščito, in če prebivajo v tej državi članici.

Predlog spremembe    164

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če modro karto EU izda država članica, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, in imetnik modre karte EU prečka zunanjo mejo za namene mobilnosti, kot je navedeno v členih 19 in 20, ima druga država članica pravico, da kot dokazilo o mobilnosti imetnika modre karte EU zahteva:

črtano

(a) veljavno modro karto EU, ki jo je izdala prva država članica;

 

(b) za namene člena 19, dokazilo o poslovnem namenu bivanja;

 

(c) za namene člena 20, pogodbo o zaposlitvi ali zavezujočo ponudbo za visoko usposobljeno zaposlitev za obdobje najmanj šestih mesecev v drugi državi članici.

 

Predlog spremembe   165

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice določijo ukrepe za preprečevanje morebitnih zlorab in sankcioniranje kršitev te direktive. Ukrepi vključujejo spremljanje, ocenjevanje in po potrebi inšpekcijske preglede v skladu s pravom Unije, zlasti Direktivo 2009/52/ES, in nacionalnim pravom ali upravno prakso.

Predlog spremembe   166

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če modro karto EU izda država članica, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, in imetnika modre karte EU pri prehodu zunanje meje za namene selitve v drugo državo članico spremljajo družinski člani, kot je navedeno v členu 21(1), ima druga država članica pravico, da poleg dokazil iz odstavka 1 tega člena zahteva, da družinski člani predložijo dovoljenja za prebivanje v prvi državi članici kot družinski člani imetnika modre karte EU.

črtano

Predlog spremembe    167

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če druga država članica zavrne prošnjo za izdajo modre karte EU v skladu s točko (b) člena 20(8), prva država članica na zaprosilo druge države članice imetniku modre karte EU in, kjer je ustrezno, njegovim družinskim članom brez formalnosti in nemudoma dovoli ponovni vstop. To velja tudi, če je veljavnost modre karte EU, ki jo je izdala prva država članica, potekla ali če je bila modra karta EU med obravnavo prošnje odvzeta. Po ponovnem vstopu na ozemlje prve države članice se uporablja člen 14.

črtano

Predlog spremembe    168

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Imetnik modre karte EU ali njegov delodajalec v drugi državi članici sta lahko odgovorna za stroške, povezane s ponovnim vstopom imetnika modre karte EU in njegovih družinskih članov iz odstavka 4.

črtano

Predlog spremembe    169

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko menijo, da je za neizpolnjevanje pogojev za mobilnost iz tega poglavja ali za redno zlorabljanje določb tega poglavja o mobilnosti odgovoren delodajalec imetnika modre karte EU.

Države članice določijo, da je za namerno neizpolnjevanje ustreznih pogojev za mobilnost iz tega poglavja ali za redno zlorabljanje določb tega poglavja o mobilnosti odgovoren delodajalec imetnika modre karte EU.

Predlog spremembe    170

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadevna država članica določi sankcije za primere, v katerih je odgovoren delodajalec. Te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Zadevna država članica določi sankcije za primere, v katerih je dokazano odgovoren delodajalec, zlasti kadar delodajalec ni izpolnil svojih zakonskih obveznosti v zvezi z zaposlitvijo ali delovnimi pogoji. Te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Predlog spremembe   171

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Če modro karto EU izda država članica, ki schengenskega pravnega reda ne uporablja v celoti, in imetnika modre karte EU pri prehodu zunanje meje za namene selitve v drugo državo članico spremljajo družinski člani, kot je navedeno v členu 21(1), ima druga država članica pravico, da poleg dokazil iz odstavka 1 tega člena zahteva, da družinski člani predložijo dovoljenja za prebivanje v prvi državi članici kot družinski člani imetnika modre karte EU.

Predlog spremembe    172

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od drugega pododstavka država članica, ki je sprejela odločitev o izgonu, v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi ohrani pravico, da državljana tretje države odstrani v drugo državo, ki ni država članica, ki mu je priznala mednarodno zaščito, če državljan tretje države izpolnjuje pogoje iz člena 21(2) Direktive 2011/95/EU.

črtano

Predlog spremembe    173

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Če država članica odvzame modro karto EU ali ne podaljša modre karte EU, ki vsebuje opombo iz člena 8(4a), in se odloči za izgon državljana tretje države, državo članico iz opombe zaprosi, naj potrdi, ali je zadevna oseba umaknila svojo prošnjo za mednarodno zaščito. Država članica, navedena v opombi, odgovori v enem mesecu od prejema zahteve za informacijo.

 

Če državljan tretje države v državi članici iz opombe ni umaknil svoje prošnje za mednarodno zaščito, se ga izžene v navedeno državo članico, ki prosilcu za mednarodno pomoč in njegovim družinskim članom brez poseganja v veljavno zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo ter v načelo enotnosti družine nemudoma in brez formalnosti omogoči ponovno vrnitev.

Predlog spremembe   174

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Če imetnik modre karte EU ali njegovi družinski člani prečkajo zunanjo mejo države članice, ki v celoti uporablja schengenski pravni red, ta država članica opravi poizvedbo v schengenskem informacijskem sistemu. Država članica zavrne vstop osebam, za katere je bil v schengenskem informacijskem sistemu razpisan ukrep zavrnitve vstopa in prepovedi prebivanja.

7.  Če imetnik modre karte EU ali njegovi družinski člani prečkajo zunanjo mejo države članice, ki v celoti uporablja schengenski pravni red, ta država članica v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah opravi poizvedbo v schengenskem informacijskem sistemu. Država članica zavrne vstop osebam, za katere je bil v schengenskem informacijskem sistemu razpisan ukrep zavrnitve vstopa in prepovedi prebivanja.

Predlog spremembe    175

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice prosilcem zagotavljajo enostaven dostop do informacij o vseh dokumentarnih dokazilih, potrebnih za prošnjo, ter informacij o pogojih za vstop in prebivanje, vključno s pravicami, obveznostmi in procesnimi jamstvi, za državljane tretjih držav, za katere se uporablja ta direktiva, in njihove družinske člane. Te informacije vključujejo informacije o plačnih pragih, ki so v zadevni državi članici določeni v skladu s členom 5(2), (4) in (5), in veljavnih taksah.

Države članice prosilcem zagotavljajo enostaven dostop do informacij o vseh dokumentarnih dokazilih, potrebnih za prošnjo, ter informacij o pogojih za vstop in prebivanje, vključno s pravicami, obveznostmi in procesnimi jamstvi, za državljane tretjih držav, za katere se uporablja ta direktiva, in njihove družinske člane.

Predlog spremembe    176

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

To po potrebi vključuje informacije o plačnih pragih in, v primeru taks za vložitev prošnje v zadevni državi članici, informacije o rokih, postopkih in pristojnih organih za pritožbe zoper odločitve, ki jih sprejmejo pristojni organi držav članic na podlagi te direktive, informacije o delovnih mestih ali sektorjih, ki imajo zelo visoko stopnjo brezposelnosti v smislu točke (cc) člena 6(3), in informacije o sektorjih zaposlovanja, v katerih primanjkuje visoko usposobljenih delavcev v skladu s členom 6(3a).

Predlog spremembe    177

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  rokih, postopkih in pristojnih organih za pritožbe zoper odločitve, ki jih sprejmejo pristojni organi držav članic v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe    178

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se država članica odloči, da bo uporabila možnost iz člena 6(2), se uvedba preverjanja razmer na trgu dela v določenem poklicu ali sektorju v določeni regiji sporoči na enak način.

črtano

Predlog spremembe    179

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice vsako leto in po vsaki spremembi Komisiji sporočijo faktor, ki ga bodo uporabile za določanje letnih plačnih pragov, in ustrezne nominalne zneske v skladu s členom 5(2), (4) in (5).

Če države članice določijo plačni prag, vsako leto in po vsaki spremembi Komisiji sporočijo faktor, ki ga bodo uporabile za določanje letnih plačnih pragov, in ustrezne nominalne zneske v skladu s členom 5(2), (4) in (5).

Predlog spremembe    180

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če države članice zavrnejo prošnje za izdajo modre karte EU iz razlogov etičnega zaposlovanja v skladu s členom 6(4), Komisiji in drugim državam članicam sporočijo ustrezno utemeljeno odločitev z navedbo zadevnih držav in sektorjev.

Če države članice zavrnejo prošnje za izdajo modre karte EU iz razlogov etičnega zaposlovanja v skladu s členom 6(3), Komisiji in drugim državam članicam sporočijo ustrezno utemeljeno odločitev z navedbo zadevnih držav in sektorjev.

Predlog spremembe   181

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija Evropskemu parlamentu letno posreduje informacije, ki jih prejme v skladu z odstavkoma 2 in 3.

Predlog spremembe   182

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice vsako leto, prvič pa najpozneje do ...52, v skladu z Uredbo (ES) št. 862/200753 Komisiji sporočijo statistične podatke za prejšnje koledarsko leto o številu državljanov tretjih držav, ki jim je bila izdana modra karta EU, in številu državljanov tretjih držav, katerih prošnje so bile zavrnjene, pri čemer se posebej navede število prošenj, zavrnjenih na podlagi člena 6(2), ter številu državljanov tretjih držav, ki jim je bila modra karta EU podaljšana ali odvzeta. Ti statistični podatki se razčlenijo glede na državljanstvo, poklic, trajanje veljavnosti dovoljenj, spol in starost prosilcev ter gospodarski sektor. Statistični podatki o državljanih tretjih držav, ki jim je bila izdana modra karta EU, se nadalje razčlenijo glede na upravičence do mednarodne zaščite, osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja, in osebe, ki so v skladu s členom 17 pridobile status rezidenta EU za daljši čas.

Države članice vsako leto, prvič pa najpozneje do ...52, v skladu z Uredbo (ES) št. 862/200753 Komisiji sporočijo statistične podatke za prejšnje koledarsko leto o številu državljanov tretjih držav, ki jim je bila izdana modra karta EU, in številu državljanov tretjih držav, katerih prošnje so bile zavrnjene, pri čemer se posebej navede število prošenj, zavrnjenih na podlagi člena 6(2), ter številu državljanov tretjih držav, ki jim je bila modra karta EU podaljšana ali odvzeta. Ti statistični podatki se razčlenijo glede na državljanstvo, poklic, trajanje veljavnosti dovoljenj, spol in starost prosilcev, področje dejavnosti, velikost podjetja delodajalca ter gospodarski sektor. Statistični podatki o državljanih tretjih držav, ki jim je bila izdana modra karta EU, se nadalje razčlenijo glede na upravičence do mednarodne zaščite, osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja, prosilce za mednarodno zaščito, nekdanje imetnike dovoljenja za prebivanje v skladu z Direktivo (EU) 2016/801 in Direktivo 2014/36/EU in osebe, ki so v skladu s členom 17 pridobile status rezidenta EU za daljši čas.

_________________

_________________

52  Štiri leta od začetka veljavnosti te direktive.

52  Štiri leta od začetka veljavnosti te direktive.

53  Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih (UL L 199, 31.7.2007, str. 23).

53  Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih (UL L 199, 31.7.2007, str. 23).

Predlog spremembe   183

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene izvajanja člena 5(2), (4) in (5) se navede sklic na podatke, ki se v skladu z Uredbo (EU) št. 549/201354 pošljejo Eurostatu.

2.  Za namene izvajanja člena 5 se navede sklic na podatke, ki se v skladu z Uredbo (EU) št. 549/201354 pošljejo Eurostatu.

_________________

_________________

54  Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).

54  Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).

Predlog spremembe    184

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija vsaka tri leta, prvič pa do [pet let od začetka veljavnosti te direktive], poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi te direktive v državah članicah, zlasti o oceni učinka členov 5, 12, 19 in 20 ter o učinku te direktive na razmere na nacionalnih trgih dela. Komisija predlaga morebitne potrebne spremembe.

Komisija vsaka tri leta, prvič pa do [pet let od začetka veljavnosti te direktive], poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi te direktive v državah članicah, zlasti o oceni učinka členov 3, 5, 10, 12, 15, 19 in 20 ter o učinku te direktive na razmere na nacionalnih trgih dela. Komisija predlaga morebitne potrebne spremembe. Kot del ocene Komisija preuči, ali bi bile podobne sheme za delovne migracije primerne za druge sektorje zaposlovanja, zlasti sektorje z nizkimi in srednjimi plačami.

Predlog spremembe   185

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija predvsem oceni ustreznost plačnega praga iz člena 5 in predvidenih odstopanj iz navedenega člena, pri čemer med drugim upošteva raznolikost gospodarskih, sektorskih in geografskih razmer ter učinek na trg dela v državah članicah.

Komisija predvsem oceni ustreznost plačnega praga iz člena 5, pri čemer med drugim upošteva raznolikost gospodarskih, sektorskih in geografskih razmer ter učinek na trg dela v državah članicah.

Predlog spremembe    186

Predlog direktive

Člen 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26a

 

Sprememba Direktive (EU) 2016/801

 

Točka (g) člena 2 Direktive (EU) 2016/801 se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„(g)  ki vlagajo prošnjo za prebivanje v državi članici zaradi zaposlitve na področju, ki zahteva visoke poklicne kvalifikacije v smislu Direktive (EU) 2017/...*+.

 

__________

 

*  Direktiva (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve(UL L ..., str. ...).“

 

+  UL: prosimo, vstavite v besedilo številko direktive iz dokumenta z medinstitucionalno oznako (2016/0176(COD)) in vstavite številko, naslov, datum in sklic na UL navedene direktive v opombo.

Predlog spremembe    187

Predlog direktive

Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice z odstopanjem od odstavka 1 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s točkama (g) in (i) člena 2 v zvezi s priznavanjem visoke poklicne usposobljenosti kot visokih poklicnih kvalifikacij, do [dve leti od splošnega roka za prenos].

črtano

  • [1]  UL C 00 z dne 00.00.0000, str. 00.
  • [2]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

Politike, ki omogočajo boljše upravljanje migracij, imajo bistveno vlogo pri izboljševanju odziva EU na migracijske tokove. Ob tem dejstvu je revizija direktive o modri karti priložnost za okrepitev varnih in zakonitih poti v Evropo. Glavni namen je poslati pozitivno sporočilo v zvezi z delovnimi migracijami, tako da se poveča privlačnost modre karte, spodbudi njena širša uporaba v Uniji in zagotovi, da bo uporabna za visoko usposobljene državljane tretjih držav, potencialne delodajalce v EU in uprave, ki morajo prenesti, uporabljati in izvrševati direktivo. Demografski izzivi v Evropi tudi kažejo, da je nujno treba okrepiti prizadevanja držav članic za privabljanje visoko usposobljenega nadarjenega kadra iz tretjih držav. Za uspešno dolgoročno vključevanje beguncev in migrantov je ključnega pomena zdrav trg. Doslej je bila modra karta EU v državah članicah le malo uspešna. Izboljšanje direktive o modri karti bo pomemben korak k reševanju demografskih izzivov, s katerimi se sooča EU.

Poročevalec želi poslati pozitivno sporočilo za delovne migracije, zato predlaga spremembe, s katerimi bi poenostavili in razjasnili postopke (merila za sprejem, razlogi za zavrnitev ali odvzem, časovni roki in določbe o mobilnosti), da bi postali bolj logični ter da bi jih državljani tretjih držav, potencialni delodajalci in državne uprave lažje uporabljali. Vloženi predlogi sprememb se obenem nanašajo tudi na področje uporabe, vlogo socialnih partnerjev ter plačne pragove.

Poročevalec predlaga razširitev področja uporabe tudi na prosilce za mednarodno zaščito, ki jim pravila EU o azilu že omogočajo dostop do trga dela. To je pozitiven znak, ki bo visoko usposobljenim prosilcem za mednarodno zaščito omogočil sodelovanje v sistemu modre karte.

Države članice namenjajo premalo pozornosti modri karti EU, zato bo ukinitev nacionalnih sistemov za visoko usposobljeno zaposlitev predvsem spodbudila države članice k vlaganju v modro karto EU in k njeni uporabi. Poročevalec ni predlagal sprememb k predlogu Komisije o ukinitvi nacionalnih sistemov, saj se bo tako povečala dodana vrednost modre karte.

V nekaterih državah članicah v visoko usposobljenih sektorjih ni fiksnih plač, zato poročevalec predlaga, naj imajo države članice možnost izbire glede uvedbe plačnih pragov. To bi moralo zadovoljiti raznolike nacionalne trge dela. Namesto tega bi moralo biti v ospredju, kako obvezati vse države članice, da bodo zagotovile stalno izpolnjevanje pogojev za visoko usposobljeno zaposlitev, ki jih določajo njihovi zakoni, kolektivne pogodbe in nacionalna praksa v ustreznih zaposlitvenih sektorjih.

Pri uresničevanju ključnih vidikov modre karte EU lahko državam članicam najlažje pomagajo socialni partnerji. Poročevalec ob upoštevanju tega predlaga, naj se države članice obveže k posvetovanju s socialnimi partnerji pri opredeljevanju poklicnih izkušenj in tudi, če se država članica odloči uvesti plačni prag. Priznanje ustrezne vloge socialnim partnerjem na omenjenih ključnih področjih bo pomirilo strahove pred morebitnim nižanjem že obstoječih standardov na trgu dela.

Poročevalec predlaga tudi vložitev predlogov sprememb, s katerimi bi poenostavili in racionalizirali merila za pridobitev modre karte ter razloge za odvzem ali zavrnitev. Še posebej želi združiti nepovezane elemente besedila o možnih razlogih za zavrnitev ali odvzem (brezposelnost, varnostni pomisleki), poleg tega pa zagotoviti, da bo v primerih, ko posamezen razlog ne bo veljal samodejno, odločitev o zavrnitvi, odvzemu ali podaljšanju vedno sorazmerna glede na okoliščine. Poročevalec pozdravlja predlog Komisije o uvedbi hitrega postopka za odobrene delodajalce; predlogi sprememb so bili vloženi, da bi obvezali vse države članice k uvedbi tega ukrepa v nacionalno zakonodajo. To bo še eden od bistvenih dejavnikov za večjo privlačnost modre karte.

Kot zadnje poročevalec predlaga še sklop predlogov sprememb za poenostavitev postopka za mobilnost znotraj EU. Po zgledu druge zakonodaje EU na področju migracij delovne sile bi lahko predloge o modri karti spremenili tako, da bi dodatne prošnje nadomestili z obvestili in tako omogočili imetniku modre karte, da dela v drugi državi članici, potem ko jo o tem obvesti. Poenostavitev postopka za mobilnost znotraj EU bo občutno povečala privlačnost modre karte EU.

Vsi poročevalčevi predlogi sprememb imajo torej splošni cilj, da bi modra karta in postopek njene pridobitve postala privlačnejša za potencialne imetnike, delodajalce in državne uprave, ki bodo obravnavale prošnje. V času, ko so migracije med prednostnimi političnimi temami, je revizija direktive o modri karti EU edini instrument za delovne migracije, ki ga je predlagala Komisija. Ob upoštevanju tega dejstva in preteklih dosežkov Parlamenta pri iskanju pozitivnejše predstave o migracijah si je poročevalec zadal nalogo, da bo gradil na predlogu Komisije in ga preoblikoval v migrantom prijaznejšega ter poslal pozitivno sporočilo o migracijah.

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (31.5.2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve
(COM(2016)0378 – C8-0213/206 – 2016/0176(COD))

Pripravljavka mnenja (*): Jean Lambert

(*)  Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Da bi zagotovili zadostno raven usklajenosti pogojev za sprejem po vsej Uniji, bi bilo treba določiti tako najnižje kot najvišje dejavnike za izračun plačnega praga. Države članice bi morale svoj prag določiti v skladu z razmerami na svojih trgih dela in njihovo organiziranostjo ter svojimi splošnimi politikami priseljevanja.

(15)  Da bi zagotovili zadostno preglednost in določeno stopnjo usklajenosti pogojev za sprejem po vsej Uniji, bi bilo treba določiti tako najnižje kot najvišje dejavnike za izračun plačnega praga. Države članice bi morale svoj prag določiti v skladu z razmerami na svojih trgih dela in njihovo organiziranostjo ter svojimi splošnimi politikami priseljevanja ter v dogovoru s socialnimi partnerji. Spoštovati bi bilo treba načelo enakega obravnavanja z delavci, ki so državljani države članice gostiteljice.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 31

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Za spodbujanje inovativnega podjetništva bi morali imeti državljani tretjih držav, sprejeti v skladu s to direktivo, pravico, da vzporedno opravljajo samostojno dejavnost, ne da bi to vplivalo na pravico do prebivanja, ki jo imajo kot imetniki modre karte EU. Ta pravica ne bi smela posegati v stalno obveznost, da izpolnjujejo pogoje za sprejem v skladu s to direktivo, zato bi moral imetnik modre karte EU ohraniti visoko usposobljeno zaposlitev.

(31)  Za spodbujanje inovativnega podjetništva bi morali imeti državljani tretjih držav, sprejeti v skladu s to direktivo, pravico, da vzporedno in pod enakimi pogoji kot državljani države članice, ki je izdala modro karto, ter drugi državljani Unije v tej državi članici opravljajo samostojno dejavnost, ne da bi to vplivalo na pravico do prebivanja, ki jo imajo kot imetniki modre karte EU. Ta pravica ne bi smela posegati v stalno obveznost, da izpolnjujejo pogoje za sprejem v skladu s to direktivo, zato bi moral imetnik modre karte EU ohraniti visoko usposobljeno zaposlitev. Samostojne dejavnosti imetnikov modre karte EU bi morale dopolnjevati njihovo zaposlitev na podlagi modre karte EU.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka b – alinea 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  ima zahtevane kompetence, potrjene z visokimi poklicnimi kvalifikacijami;

–  ima zahtevane kvalifikacije ali strokovno znanje, kar lahko potrdi z dokazilom o visokošolskih kvalifikacijah ali visoki poklicni usposobljenosti, ali posebno umetniško ali športno nadarjenost;

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  „visoke poklicne kvalifikacije“ pomeni kvalifikacije, dokazane z dokazilom o visokošolskih kvalifikacijah ali visoki poklicni usposobljenosti;

črtano

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Poleg pogojev iz odstavka 1 bruto letna plača, ki izhaja iz mesečne ali letne plače, navedene v pogodbi o zaposlitvi ali zavezujoči ponudbi za zaposlitev, ne sme biti nižja od plačnega praga, ki ga za ta namen določijo in objavijo države članice. Plačni prag, ki ga določijo države članice, je vsaj 1,0-kratnik, vendar ne več kot 1,4-kratnik povprečne bruto letne plače v zadevni državi članici.

2.  Poleg pogojev iz odstavka 1 države članice v dogovoru s socialnimi partnerji uvedejo plačni prag. V tem primeru bruto letna plača, ki izhaja iz mesečne ali letne plače, navedene v pogodbi o zaposlitvi ali zavezujoči ponudbi za zaposlitev, ne sme biti nižja od plačnega praga, ki ga za ta namen določijo in objavijo države članice, ali nižja od plač, ki jih prejemajo ali bi jih prejemali primerljivi delavci v zadevni državi članici v istem sektorju na podlagi veljavne zakonodaje, kolektivnih pogodb in prakse. Plačni prag, ki ga določijo države članice, je vsaj 1,0-kratnik, vendar ne več kot 1,4-kratnik povprečne bruto letne plače v zadevni državi članici. Države članice se pred uvedbo plačnega praga posvetujejo s socialnimi partnerji.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  delodajalec ne spoštuje zakonskih obveznosti v zvezi s socialno varnostjo, obdavčitvijo, pravicami iz dela ali delovnimi pogoji;

(a)  delodajalec v petih letih pred vložitvijo prošnje večkrat ni spoštoval zakonskih obveznosti v zvezi s socialno varnostjo, obdavčitvijo, pravicami iz dela ali delovnimi pogoji;

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  po potrebi, če delodajalec ne spoštuje zakonskih obveznosti v zvezi s socialno varnostjo, obdavčitvijo, pravicami iz dela ali delovnimi pogoji;

črtano

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  če je državljan tretje države brezposeln več kot šest zaporednih mesecev, razen če je ta brezposelnost posledica bolezni ali invalidnosti;

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Člen 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Zavrnitev podaljšanja modre karte EU

 

Če imetnik modre karte EU ali njegov delodajalec vloži prošnjo za podaljšanje modre karte EU, države članice lahko zavrnejo podaljšanje, če:

 

(a)  delodajalec večkrat ni spoštoval zakonskih obveznosti v zvezi s socialno varnostjo, obdavčitvijo, pravicami iz dela ali delovnimi pogoji in če stanja ni popravil v razumnem roku;

 

(b)  je državljan tretje države brezposeln več kot šest zaporednih mesecev, razen če je ta brezposelnost posledica bolezni ali invalidnosti, ki je nastala pri delu, ki ga je opravljal kot imetnik modre karte EU.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Brez poseganja v merila za sprejem iz člena 5 lahko imetniki modre karte EU vzporedno z visoko usposobljeno zaposlitvijo opravljajo dejavnost kot samozaposlene osebe.

2.  Brez poseganja v merila za sprejem iz člena 5 lahko imetniki modre karte EU vzporedno z visoko usposobljeno zaposlitvijo in pod enakimi pogoji kot državljani države članice, ki je izdala modro karto, ter drugi državljani EU v tej državi članici opravljajo dejavnost kot samozaposlene osebe. Te dejavnosti dopolnjujejo njihovo zaposlitev na podlagi modre karte EU.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14

Člen 14

Začasna brezposelnost

Začasna brezposelnost

1.  Brezposelnost sama po sebi ni razlog za odvzem modre karte EU, razen če obdobje brezposelnosti presega tri zaporedne mesece ali če oseba v obdobju veljavnosti modre karte EU več kot enkrat ostane brez zaposlitve.

 

2.  Imetnik modre karte EU lahko v obdobju iz odstavka 1 išče zaposlitev in se zaposli v skladu s pogoji iz člena 13.

1.  Imetnik modre karte EU lahko v obdobju brezposelnosti išče zaposlitev in se zaposli v skladu s pogoji iz člena 13.

3.  Imetnik modre karte EU pristojnim organom države članice prebivanja v skladu z ustreznimi nacionalnimi postopki sporoči začetek in po potrebi konec obdobja brezposelnosti.

2.  Imetnik modre karte EU pristojnim organom države članice prebivanja v skladu z ustreznimi nacionalnimi postopki sporoči začetek in po potrebi konec obdobja brezposelnosti.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  priznavanja diplom, spričeval in drugih poklicnih kvalifikacij v skladu z ustreznimi nacionalnimi postopki;

(d)  priznavanja diplom, spričeval in drugih poklicnih kvalifikacij, tudi tistih, pridobljenih z neformalnim učenjem, v skladu z ustreznimi nacionalnimi postopki;

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  njihovega dostopa do pravnega varstva in podpore, če se soočajo s kakršno koli obliko diskriminacije, tudi na trgu dela, na podlagi načel in zaščitnih ukrepov iz direktiv Sveta 2000/43/ES in 2000/78/ES;

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  nediskriminacije na podlagi porekla narodnosti, spola, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Države članice določijo, da je za večkratno ali znatno kršitev člena 5(3) in člena 15 odgovoren delodajalec imetnika modre karte EU.

 

Zadevna država članica določi sankcije za primere, v katerih je odgovoren delodajalec. Te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b.  Države članice določijo ukrepe za preprečevanje morebitnih zlorab določb iz člena 5(3) in člena 15. Ti ukrepi vključujejo spremljanje, redno ocenjevanje in po potrebi inšpekcijske preglede v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko menijo, da je za neizpolnjevanje pogojev za mobilnost iz tega poglavja ali za redno zlorabljanje določb tega poglavja o mobilnosti odgovoren delodajalec imetnika modre karte EU.

Države članice določijo, da je za namerno neizpolnjevanje ustreznih pogojev za mobilnost iz tega poglavja ali za redno zlorabljanje določb tega poglavja o mobilnosti odgovoren delodajalec imetnika modre karte EU.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadevna država članica določi sankcije za primere, v katerih je odgovoren delodajalec. Te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Zadevna država članica določi sankcije za primere, v katerih je dokazano odgovoren delodajalec, zlasti kadar delodajalec ni izpolnil svojih zakonskih obveznosti v zvezi z zaposlitvijo ali delovnimi pogoji. Te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija Evropskemu parlamentu letno posreduje informacije, ki jih prejme v skladu z odstavkoma 2 in 3.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve

Referenčni dokumenti

COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

4.7.2016

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

19.1.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Jean Lambert

4.10.2016

Obravnava v odboru

25.1.2017

22.3.2017

 

 

Datum sprejetja

30.5.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

6

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Terry Reintke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Sophia in ‘t Veld

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

34

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Yana Toom, Sophia in 't Veld

Georges Bach, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Joachim Schuster, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

ENL

NI

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

4

0

EFDD

GUE/NGL

Laura Agea

Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve

Referenčni dokumenti

COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

Datum predložitve EP

7.6.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

4.7.2016

JURI

4.7.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

5.9.2016

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Claude Moraes

29.2.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

12.7.2016

31.1.2017

23.3.2017

15.6.2017

Datum sprejetja

15.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

10

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Datum predložitve

28.6.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Emil Radev, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENL

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

2

0

ECR

John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani