Betänkande - A8-0240/2017Betänkande
A8-0240/2017

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning

  28.6.2017 - (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)) - ***I

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  Föredragande: Claude Moraes
  Föredragande av yttrande (*):
  Jean Lambert, utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  (*) Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen


  Förfarande : 2016/0176(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0240/2017
  Ingivna texter :
  A8-0240/2017
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning

  (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0378),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2 och 79.2 a och b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8 0213/2016),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av de motiverade yttrandena från Republiken Bulgariens nationalförsamling samt Republiken Tjeckiens deputeradekammare och senat som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

  –  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...[1],

  –  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 december 2016[2],

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0240/2017).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag     1

  Förslag till direktiv

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  I kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 med titeln En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla30 anges som målsättning att unionen ska bli en ekonomi baserad på kunskap och innovation och att den ska minska företagens administrativa börda och uppnå en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Åtgärder för att underlätta mottagandet av högkompetenta arbetstagare som är tredjelandsmedborgare bör ses mot denna bredare bakgrund.

  (1)  I kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 med titeln En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla30 anges som målsättning att unionen ska bli en ekonomi baserad på kunskap och innovation och att den ska minska företagens administrativa börda och uppnå en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, och det konstateras att det finns behov av en övergripande politik för arbetskraftsmigration och bättre integration av migranter. Åtgärder för att underlätta mottagandet av högkompetenta arbetstagare som är tredjelandsmedborgare bör ses mot denna bredare bakgrund.

  _________________

  _________________

  30 COM(2010) 2020 final

  30 COM(2010) 2020 final

  Ändringsförslag     2

  Förslag till direktiv

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  I den europeiska migrationsagendan som antogs den 13 maj 2015 efterlystes ett attraktivt EU-övergripande system för högkvalificerade tredjelandsmedborgare samtidigt som man påkallade en översyn av rådets direktiv 2009/50/EG31 för på ett mer effektivt sätt locka begåvningar till unionen och därmed hantera såväl de demografiska utmaningar som unionen står inför som arbetskraftsbrist och kompetensbrist i nyckelsektorer av unionens ekonomi.

  (3)  I den europeiska migrationsagendan som antogs den 13 maj 2015 efterlystes ett attraktivt EU-övergripande system för högkvalificerade tredjelandsmedborgare samtidigt som man påkallade en översyn av rådets direktiv 2009/50/EG för att på ett mer effektivt sätt locka begåvningar till unionen och därmed hantera såväl de demografiska utmaningar som unionen står inför som arbetskraftsbrist och kompetensbrist i nyckelsektorer av unionens ekonomi, för att främja ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftigare ekonomi i EU.

  _________________

  _________________

  31 Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17).

  31 Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17).

  Ändringsförslag    3

  Förslag till direktiv

  Skäl 3a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (3a)  I sin resolution av den 12 april 2016 om situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU noterade Europaparlamentet bristerna i EU:s nuvarande blåkortsdirektiv, inbegripet den mycket begränsade harmonisering det har medfört. Parlamentet efterlyste en ambitiös och riktad översyn av direktivet, inbegripet om frågan om dess omfattning. Efter att ha noterat att det aktuella och fragmenterade unionsrättliga ramverk som reglerar tredjelandsmedborgares tillträde till anställning i unionen endast kan bidra till att uppfylla kortsiktiga och specifika behov, uppmanade parlamentet också unionen att, på medellång och lång sikt, införa mer allmänna bestämmelser om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare som söker sysselsättning i unionen, även i sektorer med låga och medelhöga lönenivåer.

  Ändringsförslag     4

  Förslag till direktiv

  Skäl 3b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (3b)  Befolkningen i arbetsför ålder i unionen förutses minska med 7,5 miljoner fram till 20211a och prognoserna för utvecklingen av arbetsmarknadens behov i EU pekar på nya och kommande brister inom specifika områden.

   

  _________________

   

  1a Se EU:s och OECD:s gemensamma rapport om matchningen av ekonomisk migration och arbetsmarknadens behov i Europa, ”Matching Economic Migration with Labour Market Needs in Europe”, september 2014, s. 5.

  Ändringsförslag     5

  Förslag till direktiv

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  Det är nödvändigt att reagera på de utmaningar som kartlagts i genomföranderapporten om direktiv 2009/50/EG. Unionen bör eftersträva att inrätta ett mer attraktivt och effektivt EU-övergripande system för högkompetenta arbetstagare. Unionens hållning när det gäller att locka högkompetenta arbetstagare bör ytterligare harmoniseras och blåkort bör bli det viktigaste verktyget för snabbare förfaranden, mer flexibla och inkluderande tillträdeskriterier samt fler rättigheter, däribland rörlighet inom EU. Eftersom detta kräver väsentliga ändringar i direktiv 2009/50/EG bör det direktivet upphävas och ersättas av ett nytt direktiv.

  (4)  Det är nödvändigt att reagera på de utmaningar som kartlagts i genomföranderapporten om direktiv 2009/50/EG. Unionen bör eftersträva att inrätta ett mer attraktivt och effektivt EU-övergripande system för högkompetenta arbetstagare. Översynen av direktiv 2009/50/EG erbjuder också en möjlighet att förbättra laglig migration till Europa. Unionens hållning när det gäller att locka högkompetenta arbetstagare bör ytterligare harmoniseras och blåkort bör bli det viktigaste verktyget för snabbare förfaranden, mer flexibla och inkluderande tillträdeskriterier samt fler rättigheter, däribland rörlighet inom EU. Eftersom detta kräver väsentliga ändringar i direktiv 2009/50/EG bör det direktivet upphävas och ersättas av ett nytt direktiv.

  Ändringsförslag     6

  Förslag till direktiv

  Skäl 4a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4a)  För att stärka och främja systemet med blåkort och för att dra till sig högkompetenta arbetstagare och underlätta deras ekonomiska framtidsutsikter bör unionens och medlemsstaternas ambassader och delegationer i tredjeländer stärka reklamverksamhet och informationskampanjer om EU-blåkortet. De bör förfoga över tillräckliga mänskliga och ekonomiska resurser för att erbjuda information på plats om EU-blåkortet till medborgare i tredjeländer.

  Ändringsförslag     7

  Förslag till direktiv

  Skäl 4b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4b)  Enligt meddelandet från kommissionen om genomförandet av direktiv 2009/50/EG från 2014 kom endast 2,1 procent av innehavarna av ett blåkort under den första fasen av införandet 2012 från Afrika söder om Sahara. Detta kan tyda på underförstådda rasmotiverade fördomar som förhindrar en viss typ av arbetstagare att nå en bättre position och därför även åtnjuta lika behandling med andra arbetstagare eller andra familjemedlemmar. Bristen på mångfald bland blåkortsinnehavarna kan återspegla nationell policy eller praxis som gör att former av direkt, indirekt eller institutionell diskriminering av nya sökande fortsätter.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till direktiv

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Ett EU-övergripande system för att unionen ska kunna locka och behålla högkompetenta arbetstagare bör inrättas. Medlemsstaterna bör utfärda EU-blåkort (nedan kallat blåkort) istället för nationella tillstånd till alla sökande som omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv. Medlemsstaterna bör få behålla rätten att utfärda andra tillstånd än blåkort för alla anställningsändamål för tredjelandsmedborgare som inte omfattas av detta direktiv, inom ramen för de begränsningar som följer av andra direktiv om arbetskraftsmigration.

  (5)  Ett tydligt och insynsvänligt EU-övergripande system för att unionen ska kunna locka och behålla högkompetenta arbetstagare samt främja rörlighet bör inrättas. Medlemsstaterna bör utfärda EU-blåkort (nedan kallat blåkort) till alla sökande som omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv. Medlemsstaterna bör få behålla rätten att utfärda andra tillstånd än blåkort för alla anställningsändamål för tredjelandsmedborgare som inte omfattas av detta direktiv, inom ramen för de begränsningar som följer av andra direktiv om arbetskraftsmigration.

  Ändringsförslag     9

  Förslag till direktiv

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  I den utsträckning som det inte undergräver andemeningen i detta direktiv uppmuntras medlemsstaterna att tillämpa bästa praxis och gynnsammare bestämmelser med avseende på detta direktiv och i synnerhet när det gäller rättssäkerhetsgarantier, avgifter, tillfällig arbetslöshet, likabehandling, bestämmelser om familjemedlemmar och ställningen som varaktigt bosatt för innehavare av blåkort.

  Ändringsförslag     10

  Förslag till direktiv

  Skäl 5b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5b)  I detta sammanhang bör man överväga att utvidga tillträdet till det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures), så att alla arbetstillfällen i medlemsstaterna också är tillgängliga för tredjelandsmedborgare, eftersom dessa först måste ha ett anställningserbjudande innan de kan få ett blåkort. Ett utökat tillträde till Eures skulle ge tredjelandsmedborgare möjlighet att få den hjälp och det stöd de behöver när de använder denna plattform.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till direktiv

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Begreppet högkompetent arbetstagare bör ersätta begreppet högkvalificerad arbetstagare för att betona att såväl formella utbildningskvalifikationer som motsvarande yrkeserfarenhet bör beaktas vid bedömning av tillträdeskriterierna. Enligt rådets rekommendation av den 20 december 201232 kan validering av läranderesultat, det vill säga kunskap, färdigheter och kompetens33 som erhållits genom icke-formellt och informellt lärande spela en viktig roll för att förbättra anställbarheten och rörligheten. Medlemsstaterna rekommenderas att senast år 2018 inrätta åtgärder för att kunna validera icke-formella och informella kunskaper. Eftersom alla medlemsstater ännu inte förfogar över system och åtgärder för att bedöma och validera yrkeserfarenhet, bör en ytterligare införlivandeperiod på två år efter det att direktivet trätt i kraft beviljas avseende bestämmelserna om erkännande av yrkeserfarenhet för att vid behov ge medlemsstaterna möjlighet att ta fram sådana system och åtgärder. Medlemsstaternas nationella kontaktpunkter bör delta i det konkreta samarbetet med aktörer och nätverk i fråga om utbildning, fortbildning, sysselsättning och ungdomsrelaterade frågor samt andra berörda politikområden när det gäller erkännande av yrkeserfarenhet enligt bestämmelserna i detta direktiv.

  (6)  Begreppet högkompetent arbetstagare bör ersätta begreppet högkvalificerad arbetstagare för att betona att såväl formella utbildningskvalifikationer som motsvarande yrkeserfarenhet bör beaktas vid bedömning av tillträdeskriterierna. Enligt rådets rekommendation av den 20 december 201232 kan validering av läranderesultat, det vill säga kunskap, färdigheter och kompetens33 som erhållits genom icke-formellt och informellt lärande spela en viktig roll för att förbättra anställbarheten och rörligheten. Medlemsstaterna rekommenderas att senast år 2018 inrätta åtgärder för att kunna validera icke-formella och informella kunskaper. Eftersom alla medlemsstater ännu inte förfogar över system och åtgärder för att bedöma och validera yrkeserfarenhet, bör införlivandeperioden för detta direktiv beakta denna faktor för att vid behov göra det möjligt för medlemsstaterna att utveckla sådana system och åtgärder. Medlemsstaterna bör samråda med arbetsmarknadens parter vid utveckling av sådana system och åtgärder. Medlemsstaternas nationella kontaktpunkter bör delta i det konkreta samarbetet med aktörer och nätverk i fråga om utbildning, fortbildning, sysselsättning och ungdomsrelaterade frågor samt andra berörda politikområden när det gäller erkännande av yrkeserfarenhet enligt bestämmelserna i detta direktiv.

  __________________

  __________________

  32 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande (2012/C 398/01) (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1).

  32 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande (2012/C 398/01) (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1).

  33 Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (EUT L 394, 30.12.2006, s. 10).

  33 Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (EUT L 394, 30.12.2006, s. 10).

  Ändringsförslag     12

  Förslag till direktiv

  Skäl 6a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6a)  Åtminstone fram till dess att ett arrangemang för validering av icke-formellt och informellt lärande har inrättats bör varje sökande avkrävas bevis på yrkeserfarenhet på minst tre år, såsom rekommendationer från tidigare arbetsgivare, tidigare arbetsavtal, arbetsreferenser eller anställningsintyg.

  Ändringsförslag     13

  Förslag till direktiv

  Skäl 6b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6b)  Vid införlivandet av detta direktiv, och i syfte att bättre bemöta arbetsmarknadens behov i unionen, bör medlemsstaterna och kommissionen samla in uppgifter och uppge de branscher eller geografiska områden där det råder brist på arbetskraft eller där det är svårt att tillsätta tjänster samt offentliggöra denna information.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till direktiv

  Skäl 6c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6c)  När det gäller högre utbildningskvalifikationer och högre yrkeskompetens för personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd och som är bosatta på EU:s territorium, men inte har de handlingar som krävs för att styrka sina kvalifikationer eller sin yrkeskompetens, bör medlemsstaterna uppmuntras att inrätta lämpliga färdighets- och kunskapsbaserade bedömningar för att kunna fastställa deras kvalifikationsnivå och yrkeskompetens.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till direktiv

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas rätt att bestämma hur många tredjelandsmedborgare som får beviljas inresa för säsongsarbete från ett tredjeland till deras territorium i enlighet med artikel 79.5 i fördraget. På grundval av detta bör medlemsstaterna antingen få bedöma att en ansökan om blåkort är otillåtlig eller besluta att avslå den. Eftersom artikel 79.5 i EUF-fördraget enbart avser tredjelandsmedborgare som anländer från tredjeland tillämpas inte rätten att bestämma hur många tredjelandsmedborgare som ska beviljas inresa på sådana tredjelandsmedborgare som redan har beviljats inresa till en medlemsstats territorium enligt detta direktiv och som vill förlänga bosättningsperioden i samma medlemsstat eller en andra medlemsstat.

  (7)  Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas rätt att bestämma hur många tredjelandsmedborgare som får beviljas inresa för säsongsarbete från ett tredjeland till deras territorium i enlighet med artikel 79.5 i fördraget. Eftersom artikel 79.5 i EUF-fördraget enbart avser tredjelandsmedborgare som anländer från tredjeland tillämpas inte rätten att bestämma hur många tredjelandsmedborgare som ska beviljas inresa på sådana tredjelandsmedborgare som redan har beviljats inresa till en medlemsstats territorium enligt detta direktiv och som vill förlänga bosättningsperioden i samma medlemsstat eller en andra medlemsstat.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till direktiv

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Personer som åtnjuter internationellt skydd i den mening som avses i artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU34 har en rad rättigheter, däribland rätt att få tillträde till arbetsmarknaden i den medlemsstat som beviljat skyddet. För att ytterligare underlätta den sociala inkluderingen och tillträdet till arbetsmarknaden inom hela unionen bör högkompetenta personer ha rätt att ansöka om blåkort. De bör omfattas av samma bestämmelser som övriga tredjelandsmedborgare som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde, samtidigt som de parallellt har ställning som personer som beviljats internationellt skydd och är innehavare av blåkort. Med hänvisning till den rättsliga förutsebarheten och konsekvensen bör bestämmelserna om likabehandling och familjeåterförening i detta direktiv inte tillämpas på denna kategori av blåkortsinnehavare i den medlemsstat som beviljat dem internationellt skydd. Dessa rättigheter bör även fortsättningsvis regleras genom asylregelverket och i tillämpliga fall genom rådets direktiv 2003/86/EG35.

  (8)  Personer som åtnjuter internationellt skydd och vissa kategorier av personer som ansöker om internationellt skydd har en rad rättigheter, däribland rätt att få tillträde till arbetsmarknaden i den medlemsstat som beviljat skyddet eller ansvarar för deras ansökan om internationellt skydd. För att ytterligare underlätta den sociala inkluderingen och tillträdet till arbetsmarknaden inom hela unionen bör högkompetenta personer ha rätt att ansöka om blåkort. De bör omfattas av samma bestämmelser som övriga tredjelandsmedborgare som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde, samtidigt som de parallellt har ställning som personer som beviljats internationellt skydd, eller ansöker om internationellt skydd, och är innehavare av blåkort. Med hänvisning till den rättsliga förutsebarheten och konsekvensen bör bestämmelserna om likabehandling och familjeåterförening i detta direktiv inte tillämpas på flyktingar som är blåkortsinnehavare i den medlemsstat som beviljat dem internationellt skydd. Dessa rättigheter bör även fortsättningsvis regleras genom asylregelverket och i tillämpliga fall genom rådets direktiv 2003/86/EG35.

  __________________

  __________________

  34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 20.12.2011, s. 9).

  34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 20.12.2011, s. 9).

  35 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EUT L 251, 3.10.2003, s. 12).

  35 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EUT L 251, 3.10.2003, s. 12).

  Ändringsförslag    17

  Förslag till direktiv

  Skäl 8a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (8a)  I de fall personer som ansöker om internationellt skydd omfattas av detta direktiv bör de lyda under samma bestämmelser som andra tredjelandsmedborgare som omfattas av detta direktiv. Om en ansökan om internationellt skydd skjuts upp till följd av beviljande av ett blåkort bör den medlemsstat som ansvarar för denna ansökan inte anse att den underförstått har dragits tillbaka.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till direktiv

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  Överföring av ansvaret för personer som beviljats internationellt skydd ligger utanför detta direktivs tillämpningsområde; därför bör skyddsstatus och de rättigheter som följer av denna inte överföras till en annan medlemsstat på grundval av att ett blåkort utfärdats.

  (9)  Överföring av ansvaret för personer som beviljats internationellt skydd eller av ansvaret för ansökningar om internationellt skydd ligger utanför detta direktivs tillämpningsområde; därför bör dessa statusar och de rättigheter som följer av dessa inte överföras till en annan medlemsstat på grundval av att ett blåkort utfärdats.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till direktiv

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Det föreliggande direktivet bör inte tillämpas på sådana kategorier av tredjelandsmedborgare som omfattas av särskilda unionsbestämmelser avseende inresa och rättigheter om det skulle strida mot grundvalen för de bestämmelserna, medföra onödiga rättsliga komplikationer eller risk för missbruk att räkna in dessa tredjelandsmedborgare i de personkategorier som omfattas av det föreliggande direktivet. Detta direktiv bör inte tillämpas på tredjelandsmedborgare som ansöker om rätt att vistas i en medlemsstat som forskare i syfte att genomföra ett forskningsprojekt, eftersom detta faller inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/80137 som inför ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte. Däremot bör forskare som lagligen uppehåller sig i unionen och som rest in i enlighet med direktiv (EU) 2016/801 få ansöka om blåkort enligt detta direktiv för andra syften än de som omfattas av direktiv (EU) 2016/801.

  (11)  Detta direktiv bör inte tillämpas på tredjelandsmedborgare som ansöker om rätt att vistas i en medlemsstat som forskare i syfte att genomföra ett forskningsprojekt, eftersom detta faller inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/80137 som inför ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte. Däremot bör forskare som lagligen uppehåller sig i unionen och som rest in i enlighet med direktiv (EU) 2016/801 få ansöka om blåkort enligt detta direktiv för andra syften än de som omfattas av direktiv (EU) 2016/801. På samma sätt bör lagligen bosatta innehavare av blåkort ha rätt att ansöka om vistelse som forskare i enlighet med direktiv (EU) 2016/801. Bestämmelserna i det direktivet bör förtydligas för att säkerställa en sådan möjlighet.

  __________________

  __________________

  37 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (EUT L 132, 21.5.2016, s. 21).

  37 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (EUT L 132, 21.5.2016, s. 21).

  Ändringsförslag    20

  Förslag till direktiv

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13)  Detta direktiv bör innehålla bestämmelser om ett flexibelt och efterfrågestyrt system för inresa som baseras på objektiva kriterier, till exempel ett anställningsavtal eller ett bindande anställningserbjudande om minst ett halvårs anställning, en lönetröskel som kan anpassas av medlemsstaterna till situationen på arbetsmarknaden i landet och kan jämföras med lönenivåerna i medlemsstaterna, och högre yrkeskvalifikationer.

  (13)  Detta direktiv bör innehålla bestämmelser om ett flexibelt, tydligt och balanserat system för inresa som baseras på objektiva kriterier, till exempel ett anställningsavtal eller ett bindande anställningserbjudande om minst nio månaders anställning, efterlevnad av tillämplig lagstiftning, kollektivavtal eller nationell relevant branschpraxis, en lönetröskel som kan anpassas av medlemsstaterna till situationen på arbetsmarknaden i landet och högre utbildningskvalifikationer eller högre yrkeskompetens.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till direktiv

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  För att uppnå tillräcklig harmonisering av inträdesvillkoren inom hela unionen bör både minimi- och maximinivåer för att beräkna lönetröskeln fastställas. Medlemsstaterna bör fastställa sina trösklar på ett sätt som överensstämmer med situationen och organisationen på deras respektive arbetsmarknader och med deras allmänna invandringspolitik.

  (15)  Utöver villkoren i detta direktiv bör medlemsstaterna vid genomförandet fastställa en lönetröskel genom överenskommelse med arbetsmarknadens parter. Denna lönetröskel bör motsvara minst 1,0 gånger och högst 1,4 gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna skulle, genom överenskommelse med arbetsmarknadens parter, kunna besluta att inte införa någon lönetröskel inom vissa yrkesbranscher där det råder enighet om att en sådan tröskel inte behövs. Detta kan vara fallet när ett kollektivavtal reglerar de löner som tillämpas inom den yrkesbranschen. Det är lämpligt att respektera principen att arbetstagare bör behandlas på samma sätt som medborgare i värdmedlemsstaten.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till direktiv

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  Lägre lönetrösklar bör fastställas för specifika yrken där den berörda medlemsstaten anser att det finns särskild brist på tillgänglig arbetskraft och när de ingår i de större grupperna 1 och 2 i Isco-klassificeringen (International Standard Classification of Occupation).

  utgår

  Ändringsförslag    23

  Förslag till direktiv

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17)  En lägre lönetröskel bör också fastställas för att gynna tredjelandsmedborgare en viss tid efter deras utexaminering. Denna period bör beviljas varje gång tredjelandsmedborgaren uppnår en utbildningsnivå som är relevant för syftena med detta direktiv, nämligen 2011 års Isced-nivå 6, 7 eller 8 eller EQF-nivå 6, 7 eller 8, beroende på den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten. Perioden bör tillämpas varje gång tredjelandsmedborgaren ansöker om ett första utfärdande eller förlängning av blåkort inom tre år från det att kvalifikationen erhållits och även när samma tredjelandsmedborgare för första gången ansöker om förlängning av ett blåkort som ursprungligen utfärdats för en period under 24 månader. När dessa toleransperioder – som kan löpa parallellt – har löpt ut kan unga yrkesutövare rimligtvis förutsättas ha nått tillräcklig yrkeserfarenhet för att nå upp till den sedvanliga lönetröskeln.

  utgår

  Ändringsförslag    24

  Förslag till direktiv

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20)  Medlemsstaterna bör avslå ansökningar om blåkort och bör få återkalla eller vägra förlänga blåkort om det föreligger ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa. Avslag med hänvisning till allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa bör bygga på den berörda personens eget beteende i enlighet med proportionalitetsprincipen. Sjukdom eller handikapp som uppkommer efter det att tredjelandsmedborgaren beviljas inresa till den första medlemsstatens territorium får inte utgöra det enda skälet till att blåkortet återkallas eller inte förlängs eller till att inget blåkort utfärdas i den andra medlemsstaten.

  (20)  Medlemsstaterna bör ha rätt att avslå ansökningar om blåkort och bör få återkalla eller vägra förlänga blåkort om det visas att det föreligger ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa. Avslag med hänvisning till allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa bör bygga på den berörda personens eget beteende i enlighet med proportionalitetsprincipen. Sjukdom eller handikapp som uppkommer medan tredjelandsmedborgaren innehar blåkort bör inte utgöra ett skäl till att blåkortet återkallas.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till direktiv

  Skäl 21

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (21)  Medlemsstaterna bör ha rätt att återkalla eller vägra förlänga blåkort om innehavaren inte uppfyller kraven för rörlighet enligt detta direktiv eller upprepade gånger missbrukat rätten till rörlighet, till exempel genom att ansöka om blåkort i andra medlemsstater och börja på ett nytt arbete trots att det är uppenbart att villkoren inte är uppfyllda och att ansökan kommer att avslås.

  (21)  Medlemsstaterna bör ha rätt att återkalla eller vägra förlänga blåkort om innehavaren inte uppfyller kraven för rörlighet enligt detta direktiv.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till direktiv

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22)  Alla beslut om att avslå en ansökan om blåkort eller om återkallande eller vägran att förlänga ett blåkort ska beakta de särskilda omständigheterna i fallet och följa proportionalitetsprincipen. När det enda skälet till avslag rör arbetsgivarens verksamhet bör en mindre förseelse inte under några förutsättningar få utgöra enda skäl till att ansökan avslås, återkallas eller att förlängning av tillståndet vägras.

  (22)  Alla beslut om att avslå en ansökan om blåkort eller om återkallande eller vägran att förlänga ett blåkort ska beakta de särskilda omständigheterna i fallet och vara proportionerliga. När det enda skälet till avslag, återkallande eller vägran att förnya rör arbetsgivarens beteende bör en mindre förseelse från arbetsgivarens sida inte under några förutsättningar få utgöra enda skäl till att ansökan avslås, återkallas eller att förlängning av tillståndet vägras.

  Ändringsförslag    27

  Förslag till direktiv

  Skäl 24

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (24)  Bestämmelserna om handläggningstid för ansökningar om blåkort bör säkerställa att tillstånd utfärdas snabbt i samtliga fall. Handläggningstiden för en ansökan om blåkort bör inte inbegripa den tid som krävs för erkännande av yrkeskvalifikationer eller i förekommande fall den tid som krävs för eventuellt utfärdande av en visering.

  (24)  Bestämmelserna om handläggningstid för ansökningar om blåkort bör spegla målet att underlätta för mottagandet av högkompetenta tredjelandsmedborgare. Handläggningstiden för en ansökan om blåkort bör inte inbegripa den tid som krävs för erkännande av yrkeskvalifikationer eller i förekommande fall den tid som krävs för eventuellt utfärdande av en visering. För att modernisera och förenkla förfarandet för ansökan om blåkort bör medlemsstaterna överväga att acceptera elektroniska ansökningar.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till direktiv

  Skäl 26

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (26)  Den berörda medlemsstaten bör se till att sökanden har rätt att inför domstol invända mot alla beslut om att avslå ansökan om blåkort, vägran att förlänga blåkortet eller beslut om att återkalla det. Detta påverkar inte möjligheten att utse en administrativ myndighet för att göra en inledande administrativ omprövning av besluten.

  (26)  Den berörda medlemsstaten bör se till att sökanden har rätt att inför domstol invända mot ett beslut om att avslå ansökan om blåkort, eller ett beslut om att inte förnya eller att återkalla det. Medlemsstaterna har också möjlighet att utse en administrativ myndighet för att göra en inledande administrativ omprövning av besluten.

  Ändringsförslag    29

  Förslag till direktiv

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (27)  Eftersom blåkortsinnehavare är högkompetenta arbetstagare som ska bidra till att avhjälpa brist på arbetskraft och kompetens i nyckelsektorer bör den allmänna regeln vara att bevilja tillträde till arbetsmarknaden. Men i situationer där den inhemska arbetsmarknaden är utsatt för allvarliga störningar, till exempel hög arbetslöshet i ett givet yrke eller en given bransch, vilka kan begränsas till vissa regioner eller delar av territoriet, bör medlemsstaten få ta hänsyn till situationen på sin arbetsmarknad innan den utfärdar blåkort.

  (27)  Eftersom blåkortsinnehavare är högkompetenta arbetstagare som ska bidra till att avhjälpa brist på arbetskraft och kompetens i nyckelsektorer bör den allmänna regeln vara att bevilja tillträde till arbetsmarknaden. I situationer där den inhemska arbetsmarknaden drabbas av hög arbetslöshet i ett givet yrke eller en given bransch, vilka kan begränsas till vissa regioner eller delar av territoriet, bör medlemsstaten efter samråd med arbetsmarknadens parter få ta hänsyn till situationen på sin arbetsmarknad innan den utfärdar blåkort.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till direktiv

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28)  När en medlemsstat beslutar att utnyttja denna möjlighet för ett givet yrke eller en given bransch, eventuellt inom ett visst område av territoriet, bör de underrätta kommissionen om detta och åberopa de ekonomiska, sociala och övriga skäl som motiverar beslutet att införa arbetsmarknadstest under de påföljande 12 månaderna; underrättelse ska lämnas för varje påföljande tolvmånadersperiod. Medlemsstaterna får låta arbetsmarknadens parter delta i bedömningen av omständigheterna på landets arbetsmarknad. Arbetsmarknadstest bör inte tillåtas när blåkort förlängs i den första medlemsstaten. Vid utfärdande av blåkort i en andra medlemsstat bör beaktande av situationen på arbetsmarknaden bara tillåtas om den medlemsstaterna även har infört arbetsmarknadstest vid förstagångsansökan som lämnas in av tredjelandsmedborgare som anländer från tredjeland och efter en separat motiverad underrättelse. Medlemsstater som vill utföra arbetsmarknadstester bör på ett tydligt, lättillgängligt och insynsvänligt sätt informera sökande och arbetsgivare om detta, däribland online.

  (28)  Om en medlemsstat beslutar att utnyttja denna möjlighet för ett givet yrke eller en given bransch, eventuellt inom ett visst område av territoriet, bör den underrätta kommissionen om detta och åberopa de ekonomiska, sociala och övriga skäl som motiverar beslutet att införa arbetsmarknadstest under de påföljande 6 månaderna; underrättelse ska lämnas för varje påföljande sexmånadersperiod. Medlemsstaterna bör låta arbetsmarknadens parter delta i bedömningen av omständigheterna på landets arbetsmarknad. Arbetsmarknadstest bör inte tillåtas när en innehavare av ett blåkort ansöker om förlängning av blåkortet i den första medlemsstaten. Om en tredjelandsmedborgare underrättar en andra medlemsstat om sin avsikt att arbeta i den medlemsstaten bör beaktande av situationen på arbetsmarknaden vid invändning mot en sådan underrättelse bara tillåtas om den medlemsstaten även har infört arbetsmarknadstest vid förstagångsansökan som lämnas in av tredjelandsmedborgare som anländer från tredjeland och efter en separat motiverad underrättelse. Medlemsstater som vill utföra arbetsmarknadstester bör på ett tydligt, lättillgängligt och insynsvänligt sätt informera sökande och arbetsgivare om detta, däribland online.

  Ändringsförslag     31

  Förslag till direktiv

  Skäl 29

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (29)  Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna avstå från att i utvecklingsländer aktivt rekrytera inom sektorer som lider brist på personal. Det bör utvecklas etiska rekryteringsrutiner och rekryteringsprinciper för offentliga och privata arbetsgivare inom nyckelsektorer, till exempel hälsosektorn. Detta ligger i linje med EU:s åtaganden från mötet med Världshälsoorganisationen år 201039 tillsammans med rådets och medlemsstaternas slutsatser av den 14 maj 2007 om det europeiska handlingsprogrammet för att avhjälpa den akuta bristen på hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländer (2007–2013), och om det är lämpligt för utbildningssektorn. Vid sidan av dessa principer och denna politik bör mekanismer, riktlinjer och andra verktyg utarbetas och tillämpas för att vid behov underlätta cirkulär och temporär migration samt andra åtgärder som kan bidra till att så långt möjligt minska de negativa verkningarna för utvecklingsländer vid migration av högkompetenta arbetstagare och maximera de positiva verkningarna för att vända kompetensflykt till kompetensinflöde.

  (29)  Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna avstå från att i utvecklingsländer aktivt rekrytera inom sektorer som lider brist på personal inom nyckelsektorer som är väsentliga för hållbar utveckling. Det bör utvecklas etiska rekryteringsrutiner och rekryteringsprinciper för offentliga och privata arbetsgivare inom nyckelsektorer, till exempel hälsosektorn. Detta ligger i linje med EU:s åtaganden från mötet med Världshälsoorganisationen år 201039 tillsammans med rådets och medlemsstaternas slutsatser av den 14 maj 2007 om det europeiska handlingsprogrammet för att avhjälpa den akuta bristen på hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländer (2007–2013), och om det är lämpligt för utbildningssektorn. Vid sidan av dessa principer och denna politik bör mekanismer, riktlinjer och andra verktyg utarbetas och tillämpas för att vid behov underlätta cirkulär och temporär migration samt andra åtgärder som kan bidra till att så långt möjligt minska de negativa verkningarna för utvecklingsländer vid migration av högkompetenta arbetstagare och maximera de positiva verkningarna för att vända kompetensflykt till kompetensinflöde.

  _________________

  _________________

  39 WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel, antagen vid Världshälsoförsamlingens sextiotredje möte den 21 maj 2010 genom resolution WHA63.16.

  39 WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel, antagen vid Världshälsoförsamlingens sextiotredje möte den 21 maj 2010 genom resolution WHA63.16.

  Ändringsförslag    32

  Förslag till direktiv

  Skäl 30

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (30)  Ett förenklat förfarande bör införas för arbetsgivare som har godkänts, som medlemsstaterna kan välja att tillämpa eller inte. Att en arbetsgivare godkänts bör leda till lättnader i förfaranden och inresevillkor – ett förenklat förfarande – enligt detta direktiv och medlemsstaterna bör införa tillräckliga garantier för att motverka missbruk. Om godkännandet av en arbetsgivare återkallas under giltighetstiden för ett blåkort som utfärdats enligt det förenklade förfarandet bör sedvanliga inresevillkor tillämpas vid förlängning av blåkortet, om inte den berörda tredjelandsmedborgaren anställs av en annan godkänd arbetsgivare.

  (30)  Ett förenklat förfarande bör införas för arbetsgivare som har godkänts. Att en arbetsgivare godkänts bör leda till lättnader i förfaranden och inresevillkor – ett förenklat förfarande – enligt detta direktiv och medlemsstaterna bör införa tillräckliga garantier för att motverka missbruk. Om godkännandet av en arbetsgivare återkallas under giltighetstiden för ett blåkort som utfärdats enligt det förenklade förfarandet bör sedvanliga inresevillkor tillämpas vid förlängning av blåkortet, om inte den berörda tredjelandsmedborgaren anställs av en annan godkänd arbetsgivare.

  Ändringsförslag    33

  Förslag till direktiv

  Skäl 31

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (31)  För att främja innovativt företagande bör tredjelandsmedborgare som beviljas inresa enligt detta direktiv ha rätt att parallellt arbeta som egenföretagare utan det påverkar deras rätt till vistelse med hänvisning till blåkortet. Denna rätt bör inte påverka tillämpningen av den fortgående skyldigheten att uppfylla de villkor som ställs för inresa enligt detta direktiv, och kravet på att blåkortsinnehavaren ägnar sig åt en högkompetent anställning.

  (31)  För att främja innovativt företagande bör tredjelandsmedborgare som beviljas inresa enligt detta direktiv ha rätt att parallellt arbeta som egenföretagare, på samma villkor som medborgare och andra unionsmedborgare i den medlemsstat som utfärdade blåkortet, utan att det påverkar deras rätt till vistelse med hänvisning till blåkortet. Denna rätt bör inte påverka tillämpningen av den fortgående skyldigheten att uppfylla de villkor som ställs för inresa enligt detta direktiv, och kravet på att blåkortsinnehavaren ägnar sig åt en högkompetent anställning. All verksamhet som egenföretagare som utförs av blåkortsinnehavare bör vara underordnad deras anställning genom blåkortet.

  Ändringsförslag    34

  Förslag till direktiv

  Skäl 34

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (34)  Yrkeskvalifikationer som en tredjelandsmedborgare har förvärvat i en annan medlemsstat bör erkännas på samma villkor som en unionsmedborgares kvalifikationer. Kvalifikationer som förvärvats i ett tredjeland bör beaktas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG42. När tredjelandsmedborgare ansöker om blåkort för att utöva ett oreglerat yrke bör medlemsstaterna inte ställa oskäliga formella krav eller tillämpa fullständiga förfaranden för erkännande av kvalifikationer, om tillräcklig bevisning kan erhållas på annat sätt.

  (34)  Utbildningskvalifikationer, yrkeskompetens och arbetslivserfarenhet som en tredjelandsmedborgare har förvärvat i en annan medlemsstat bör erkännas på samma villkor som för en unionsmedborgare. Kvalifikationer som förvärvats i ett tredjeland bör beaktas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG42. När tredjelandsmedborgare ansöker om blåkort för att utöva ett oreglerat yrke bör medlemsstaterna inte ställa oskäliga formella krav eller tillämpa fullständiga förfaranden för erkännande av kvalifikationer, om tillräcklig bevisning kan erhållas på annat sätt.

  __________________

  __________________

  42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).

  42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).

  Ändringsförslag     35

  Förslag till direktiv

  Skäl 34a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (34a)  Många tredjelandsmedborgare har lämpliga färdigheter och kvalifikationer, men de har vanligtvis erhållits på andra arbetsmarknader och i andra utbildningssystem. Medlemsstater och arbetsgivare måste således fokusera på att förbättra förfarandena och metoderna för att erkänna och ackreditera utbildning, färdigheter och kvalifikationer som tidigare förvärvats av tredjelandsmedborgare.

   

   

  Ändringsförslag    36

  Förslag till direktiv

  Skäl 35

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (35)  De rättigheter som en person som åtnjuter internationellt skydd förvärvar i egenskap av innehavare av ett blåkort ska inte påverka de rättigheter personen åtnjuter enligt direktiv 2011/95/EU och enligt Genevekonventionen i den medlemsstat som beviljat internationellt skydd. För att undvika motstridiga bestämmelser bör bestämmelserna i det här direktivet om likabehandling och familjeåterförening inte tillämpas i den medlemsstaten. Personer som åtnjuter internationellt skydd i en medlemsstat och innehar blåkort i en annan ska åtnjuta samma rättigheter, däribland likabehandling med medborgare i bosättningslandet, som övriga blåkortsinnehavare i den sistnämnda medlemsstaten.

  (35)  De rättigheter som en person som åtnjuter internationellt skydd förvärvar i egenskap av innehavare av ett blåkort ska inte påverka de rättigheter personen åtnjuter enligt direktiv 2011/95/EU och enligt Genevekonventionen i den medlemsstat som beviljat internationellt skydd. Gynnsammare bestämmelser om likabehandling och familjeåterförening enligt det här direktivet bör tillämpas i den medlemsstaten. Personer som åtnjuter internationellt skydd i en medlemsstat och som blir innehavare av blåkort i en annan ska åtnjuta samma rättigheter, däribland likabehandling med medborgare i bosättningslandet och rätt till familjeåterförening, som övriga blåkortsinnehavare i den medlemsstaten. Personer som ansöker om internationellt skydd bör åtnjuta samma rättigheter, däribland likabehandling med medborgare i bosättningslandet samt rätt till familjeåterförening, som övriga blåkortsinnehavare i den medlemsstaten, oavsett i vilken medlemsstat de lämnat in sin ansökan om internationellt skydd. Statusen för en person som åtnjuter internationellt skydd bör inte påverkas av att denna person också är blåkortsinnehavare, eller av att blåkortets giltighet upphör.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till direktiv

  Skäl 36

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (36)  Förmånliga villkor för familjeåterförening och obehindrat tillträde till arbetsmarknaden för makar bör vara ett grundläggande inslag i detta direktiv, för att göra det lättare att attrahera högkompetenta arbetstagare. Särskilda undantag från rådets direktiv 2003/86/EG bör införas för att uppnå detta mål. Krav på integration eller väntetid bör inte tillämpas innan familjeåterförening tillåts eftersom högkompetenta arbetstagare och deras familjemedlemmar förmodligen har goda förutsättningar för integration i värdlandet. För att underlätta snabb inresa för högkompetenta arbetstagare bör uppehållstillstånd för deras familjemedlemmar utfärdas på samma gång som blåkortet, om tillämpliga villkor är uppfyllda och ansökningarna lämnats in samtidigt.

  (36)  Förmånliga villkor för familjeåterförening och obehindrat tillträde till arbetsmarknaden för makar bör vara ett grundläggande inslag i detta direktiv, för att göra det lättare att attrahera högkompetenta arbetstagare. Särskilda undantag från rådets direktiv 2003/86/EG bör införas för att uppnå detta mål. För att öka blåkortets attraktionskraft bör krav på integration eller väntetid inte tillämpas innan familjeåterförening tillåts, med tanke på att en innehavare av ett blåkort redan har ett anställningsavtal eller ett bindande anställningserbjudande om högkompetent anställning vid ankomsten. För att underlätta snabb inresa för högkompetenta arbetstagare bör uppehållstillstånd för deras familjemedlemmar utfärdas på samma gång som blåkortet, om tillämpliga villkor är uppfyllda och ansökningarna lämnats in samtidigt.

  Ändringsförslag     38

  Förslag till direktiv

  Skäl 36a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (36a)  I enlighet med direktiv 2003/86/EG bör medlemsstaterna uppmuntras att säkerställa att familjemedlemmar till blåkortsinnehavare beviljas ett självständigt uppehållstillstånd, som är oberoende av blåkortsinnehavaren, i händelse av makes död, skilsmässa, separation eller på grund av att förstagradssläktingar i direkt upp- eller nedstigande led avlidit.

  Ändringsförslag     39

  Förslag till direktiv

  Skäl 37

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (37)  För att locka högkompetenta arbetstagare och främja deras fortlöpande vistelse i unionen, samtidigt som man möjliggör rörlighet inom unionen och cirkulär migration bör undantag göras från rådets direktiv 2003/109/EG43 för att underlätta blåkortsinnehavares möjligheter att få ställning som varaktigt bosatt i en EU-medlemsstat.

  (37)  För att locka högkompetenta arbetstagare och främja deras fortlöpande vistelse i unionen, samtidigt som man möjliggör rörlighet inom unionen och cirkulär migration bör undantag göras från rådets direktiv 2003/109/EG43 för att underlätta blåkortsinnehavares och deras familjemedlemmars möjligheter att få ställning som varaktigt bosatt i en EU-medlemsstat.

  _________________

  _________________

  43 Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, 23.1.2004, s. 44).

  43 Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, 23.1.2004, s. 44).

  Ändringsförslag    40

  Förslag till direktiv

  Skäl 38

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (38)  För att främja högkompetenta arbetstagares rörlighet mellan unionen och ursprungsländerna bör undantag från direktiv 2003/109/EG införas för att högkompetenta tredjelandsmedborgare som förvärvat ställning som varaktigt bosatta i EU ska kunna vara borta under längre perioder än vad som fastställs i det direktivet.

  utgår

  Ändringsförslag     41

  Förslag till direktiv

  Skäl 40

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (40)  Den rättsosäkerhet som idag finns i fråga om högkompetenta arbetstagares affärsresor bör hanteras genom att man definierar begreppet och fastställer en förteckning över verksamheter som i samtliga fall är att betrakta som affärsverksamhet i alla medlemsstater. Andra medlemsstater bör inte få kräva att blåkortsinnehavare som deltar i affärsverksamhet ska ha arbetstillstånd eller något annat tillstånd än det blåkort som utfärdats av den första medlemsstaten. Om blåkortet utfärdats av en medlemsstat som inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut bör innehavaren få resa in och vistas i en eller flera andra medlemsstater för affärsverksamhet i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod med stöd i blåkortet.

  (40)  Den rättsosäkerhet som idag finns i fråga om högkompetenta arbetstagares affärsresor bör hanteras genom att man definierar begreppet och fastställer en förteckning över verksamheter som i samtliga fall är att betrakta som affärsverksamhet i alla medlemsstater. Andra medlemsstater bör inte få kräva att blåkortsinnehavare som deltar i affärsverksamhet ska ha arbetstillstånd eller något annat tillstånd än det blåkort som utfärdats av den första medlemsstaten. Om blåkortet utfärdats av en medlemsstat som inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut bör innehavaren få resa in och vistas i en eller flera andra medlemsstater för affärsverksamhet i enlighet med detta direktiv och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/3991a om kodexen om Schengengränserna.

   

  _________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

  Ändringsförslag    42

  Förslag till direktiv

  Skäl 41

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (41)  Blåkortsinnehavare bör tillåtas att flytta till en andra medlemsstat enligt förenklade förfaranden om de har för avsikt att ansöka om ett nytt blåkort med hänvisning till ett befintligt arbetsavtal eller bindande anställningserbjudande. Andra medlemsstater bör inte få kräva att blåkortsinnehavare ska ha arbetstillstånd eller något annat tillstånd än det blåkort som utfärdats av den första medlemsstaten. När en ansökan om blåkort inlämnats inom den frist som fastställs i det här direktivet bör personen få börja arbeta. I den andra medlemsstaten bör förfarandet för att utfärda blåkortet förenklas jämfört med det första blåkortet. Eftersom den blåkortsinnehavare som utövar rätten till rörlighet redan har bedrivit högkompetent verksamhet i en medlemsstat under en viss period bör den andra medlemsstaten inte behöva kontrollera alla uppgifter en andra gång. Rörligheten bör dock vara efterfrågestyrd och därför bör det alltid krävas ett arbetsavtal i den andra medlemsstaten, och lönen bör uppfylla de krav på lönetröskel som ställts i den andra medlemsstaten i enlighet med detta direktiv.

  (41)  Blåkortsinnehavare bör tillåtas att flytta till en andra medlemsstat med hjälp av sitt blåkort förutsatt att de meddelar den andra medlemsstaten om att de flyttar till denna andra medlemsstat i anställningssyfte genom sitt blåkort. Andra medlemsstater bör inte få kräva att blåkortsinnehavare ska ha något annat tillstånd än det blåkort som utfärdats av den första medlemsstaten. När innehavaren av blåkortet har lämnat in sitt meddelande inom den frist som fastställs i det här direktivet bör personen få börja arbeta. Den andra medlemsstaten bör behålla rätten att invända mot rörligheten, men förfarandet bör förenklas. Eftersom den blåkortsinnehavare som utövar rätten till rörlighet redan har bedrivit högkompetent verksamhet i en medlemsstat under en viss period bör den andra medlemsstaten inte behöva kontrollera alla uppgifter en andra gång. Dock bör det alltid krävas ett arbetsavtal i den andra medlemsstaten, alla villkor i tillämpliga lagar, kollektivavtal eller praxis inom relevant yrkesbransch bör följas eller lönen bör uppfylla de krav på lönetröskel som ställts i den andra medlemsstaten i enlighet med detta direktiv.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till direktiv

  Skäl 42

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (42)  I detta direktiv fastställs vissa specialbestämmelser om inresa och vistelse i en andra medlemsstat för affärsverksamhet, samt om flytt till en andra medlemsstat i syfte att ansöka om ett nytt blåkort på dess territorium, men alla andra regler om gränspassage för personer enligt de relevanta bestämmelserna i Schengenregelverket är fortsättningsvis tillämpliga.

  (42)  I detta direktiv fastställs vissa specialbestämmelser om inresa och vistelse i en andra medlemsstat för affärsverksamhet, samt om flytt till en andra medlemsstat i syfte att bo och arbeta med stöd av blåkortet på dess territorium, men alla andra regler om gränspassage för personer enligt de relevanta bestämmelserna i Schengenregelverket är fortsättningsvis tillämpliga.

  Ändringsförslag    44

  Förslag till direktiv

  Skäl 43

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (43)  När blåkortet utfärdas av en medlemsstat som inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut och blåkortsinnehavare, som utövar rätten till rörlighet i enlighet med detta direktiv, passerar en sådan yttre gräns som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/39944, bör denna medlemsstat ha rätt att kräva bevis för att innehavaren reser in på dess territorium antingen för att bedriva affärsverksamhet eller för att ansöka om ett nytt blåkort med stöd i ett arbetsavtal eller bindande anställningserbjudande. När fri rörlighet utnyttjas för att bedriva affärsverksamhet bör den medlemsstaten ha rätt att kräva bevis för att vistelsen sker i affärssyfte, till exempel genom inbjudningar, inträdesbiljetter eller handlingar som beskriver företagets affärsverksamhet och vilken ställning innehavaren av blåkortet har i företaget.

  (43)  När blåkortet utfärdas av en medlemsstat som inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut och blåkortsinnehavare, som utövar rätten till rörlighet i enlighet med detta direktiv, passerar en sådan yttre gräns som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399, bör denna medlemsstat ha rätt att kräva bevis för att innehavaren reser in på dess territorium antingen för att bedriva affärsverksamhet eller för att vistas och arbeta där med stöd av blåkortet.

  __________________

   

  44 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

   

  Ändringsförslag    45

  Förslag till direktiv

  Skäl 44

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (44)  När innehavaren av blåkortet flyttar till en andra medlemsstat för att ansöka om ett blåkort och åtföljs av sina familjemedlemmar bör den medlemsstaten ha rätt att kräva bevis för att de vistats lagligen i den första medlemsstaten. Vid passage av en yttre gräns i den mening som avses i förordning (EU) 2016/399 bör dessutom de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut göra sökningar i Schengens informationssystem och neka inresa eller motsätta sig rörlighet för personer som är registrerade i syfte att neka inresa eller vistelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/200645.

  (44)  När innehavaren av blåkortet flyttar till en andra medlemsstat för att ansöka om ett blåkort och åtföljs av sina familjemedlemmar bör den medlemsstaten ha rätt att kräva att familjemedlemmarna visar upp sina uppehållstillstånd som utfärdats i den första medlemsstaten. Vid passage av en yttre gräns i den mening som avses i förordning (EU) 2016/399 bör de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut göra sökningar i Schengens informationssystem och neka inresa eller motsätta sig rörlighet för personer som är registrerade i syfte att neka inresa eller vistelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/200645.

  __________________

  __________________

  45 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 381, 28.12.2006, s. 4).

  45 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 381, 28.12.2006, s. 4).

  Ändringsförslag    46

  Förslag till direktiv

  Skäl 45

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (45)  I fråga om bosättning av personer som beviljats internationellt skydd i övriga medlemsstater är det nödvändigt att informera övriga medlemsstater utöver den som beviljat internationellt skydd om personens skyddsstatus för att dessa medlemsstater ska kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om principen om non-refoulement.

  (45)  I fråga om bosättning av personer som beviljats internationellt skydd, eller relevant kategori av personer som ansöker om internationellt skydd i någon av medlemsstaterna, är det nödvändigt att informera de övriga medlemsstaterna utöver den som beviljat internationellt skydd, eller utöver den som ansvarar för ansökan om internationellt skydd, om personens skyddsstatus eller ansökningsstatus för att dessa medlemsstater ska kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om principen om non-refoulement.

  Ändringsförslag    47

  Förslag till direktiv

  Skäl 46a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (46a)  Om en medlemsstat har för avsikt att utvisa en person som har beviljats blåkort i den medlemsstaten och som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd i en annan medlemsstat, är den senare medlemsstaten skyldig att iaktta principen om non-refoulement.

  Ändringsförslag     48

  Förslag till direktiv

  Skäl 48a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (48a)  Som en del i sin roll för att övervaka genomförandet av detta direktiv bör kommissionen utvärdera om det skulle gå att tillämpa liknande system för arbetskraftsmigration inom andra sysselsättningssektorer, framför allt sektorer med låga och medelhöga löner. Unionen bör överväga nya unionsövergripande system för inresa, för att kunna dra till sig och behålla arbetstagare som inte kategoriseras som högkompetenta, för att fylla arbetsmarknadsbehov i medlemsstaterna.

  Ändringsförslag     49

  Förslag till direktiv

  Skäl 48b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (48b)  För att säkerställa en korrekt efterlevnad av detta direktiv, och i synnerhet av bestämmelserna om rättigheter och arbetsvillkor, bör medlemsstaterna se till att lämpliga mekanismer inrättas för att övervaka direktivet.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led b – strecksats 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  –  har den kompetens som krävs, enligt högre yrkeskvalifikationer.

  –  har de kvalifikationer eller den kompetens som krävs, vilket styrks genom bevis på högre utbildningskvalifikationer eller högre yrkeskompetens.

  Ändringsförslag     51

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  EU-blåkort: ett uppehållstillstånd med beteckningen EU-blåkort (nedan kallat blåkort) som ger innehavaren rätt att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium i enlighet med villkoren i detta direktiv.

  (c)  EU-blåkort: ett uppehållstillstånd med beteckningen EU-blåkort (nedan kallat blåkort) som ger innehavaren, och i enlighet med direktiv 2003/86/EG dennes familjemedlemmar, rätt att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium i enlighet med villkoren i detta direktiv.

  Ändringsförslag    52

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  högre yrkeskvalifikationer: kvalifikationer som kan styrkas genom bevis på högre utbildning eller högre yrkeskompetens.

  utgår

  Ändringsförslag     53

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led h

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (h)  bevis på högre utbildning: examens-, utbildnings- eller annat behörighetsbevis på formella kvalifikationer som utfärdats av en behörig instans och som styrker slutförandet av ett program för eftergymnasial högre utbildning eller motsvarande högskoleutbildning, nämligen en uppsättning kurser som tillhandahålls av en högre utbildningsanordnare som erkänns som lärosäte eller motsvarande högskola av den stat där den är belägen, förutsatt att minst tre års studier krävts för att erhålla kvalifikationen på minst 2011 års Isced-nivå 6 eller EQF-ramen nivå 6 i enlighet med nationell lagstiftning.

  (h)  bevis på högre utbildning: examens-, utbildnings- eller annat styrkande behörighetsbevis på formella kvalifikationer som utfärdats av en behörig instans och som styrker slutförandet av ett program för eftergymnasial högre utbildning eller motsvarande högskoleutbildning, nämligen en uppsättning kurser som tillhandahålls av en högre utbildningsanordnare som erkänns som lärosäte eller motsvarande högskola av den stat där den är belägen, förutsatt att minst tre års studier krävts för att erhålla kvalifikationen på minst 2011 års Isced-nivå 6 eller EQF-ramen nivå 6 i enlighet med nationell lagstiftning.

  Ändringsförslag     54

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led j

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (j)  yrkeserfarenhet: faktiskt och lagligt utövande av yrket i fråga.

  (j)  yrkeserfarenhet: faktiskt och dokumenterat utövande av yrket i fråga.

  Ändringsförslag     55

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led l

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (l)  affärsverksamhet: en tillfällig verksamhet med koppling till arbetsgivarens affärsintressen, såsom närvaro vid interna och externa affärssammanträden, konferenser och seminarier, förhandla fram affärsöverenskommelser, genomföra försäljnings- eller marknadsföringsåtgärder, utföra revision internt eller hos kunder, utforska affärsmöjligheter eller ge och få utbildning.

  (l)  affärsverksamhet: en tillfällig verksamhet med koppling till arbetsgivarens affärsintressen, såsom närvaro vid interna och externa affärssammanträden, konferenser och seminarier, förhandla fram affärsöverenskommelser och genomföra försäljnings- eller marknadsföringsåtgärder.

  Ändringsförslag     56

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led m

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (m)  internationellt skydd: skydd enligt definitionen i artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU.

  (m)  internationellt skydd: skydd enligt definitionen i artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU och, i tillämpliga fall, enligt definitionen i nationell lagstiftning.

  Ändringsförslag     57

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led ma (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ma)  hot mot folkhälsan: en sjukdom med epidemisk potential, enligt definitionen i Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente, och andra infektionssjukdomar eller smittsamma parasitsjukdomar, om de omfattas av skyddsbestämmelser som är tillämpliga på medlemsstaternas medborgare.

  Ändringsförslag     58

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Detta direktiv ska tillämpas på tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa eller som har rest in till en medlemsstats territorium för högkompetent anställning.

  1.  Detta direktiv ska tillämpas på tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa eller som har rest in till en medlemsstats territorium för högkompetent anställning. Detta direktiv ska också tillämpas på sådana tredjelandsmedborgare som redan innehar uppehållstillstånd i en medlemsstat på grundval av direktiv (EU) 2016/801.

  Ändringsförslag    59

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  söker internationellt skydd och avvaktar beslut om sin status eller som beviljats tillfälligt skydd i en medlemsstat i enlighet med rådets direktiv 2001/55/EG47,

  (a)  söker internationellt skydd och avvaktar beslut om sin status eller som beviljats tillfälligt skydd i en medlemsstat i enlighet med rådets direktiv 2001/55/EG47, och som inte har rätt till tillträde till arbetsmarknaden i väntan på detta beslut i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU47a,

  __________________

  __________________

  47 Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta (EGT L 212, 7.8.2001, s. 12).

  47 Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta (EGT L 212, 7.8.2001, s. 12).

   

  47a Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.13, s. 96).

  Ändringsförslag    60

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  söker skydd i enlighet med nationell lagstiftning, internationella förpliktelser eller praxis i medlemsstaten eller som beviljats skydd i enlighet med nationell lagstiftning, internationella förpliktelser eller praxis i medlemsstaten,

  (b)  söker skydd i enlighet med den nationella lagstiftningen, internationella förpliktelser eller praxis i medlemsstaten eller som beviljats skydd i enlighet med den nationella lagstiftningen, internationella förpliktelser eller praxis i medlemsstaten och som inte har rätt till tillträde till arbetsmarknaden i den medlemsstaten enligt den relevanta nationella lagstiftningen,

  Ändringsförslag     61

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  ansöker om rätt att vistas i medlemsstaten som forskare i den mening som avses i direktiv (EU) 2016/801, i syfte att genomföra ett forskningsprojekt,

  utgår

  Ändringsförslag    62

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  har beviljats inresa till en medlemsstats territorium i egenskap av säsongsarbetare i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU,49

  utgår

  __________________

   

  49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU av den 26 februari 2014 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (EUT L 94, 28.3.2014, s. 375).

   

  Ändringsförslag    63

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av eventuella avtal mellan unionen och dess medlemsstater eller mellan medlemsstaterna och ett eller flera tredjeländer, vilka innehåller en förteckning över yrken som ska undantas från tillämpningen av detta direktiv för att säkerställa en etisk rekrytering inom sektorer som kännetecknas av personalbrist, genom att skydda arbetskraft i utvecklingsländer som undertecknat dessa avtal.

  utgår

  Ändringsförslag    64

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  En tredjelandsmedborgare som ansöker om ett blåkort ska

  1.  Vad gäller inresa för en tredjelandsmedborgare enligt detta direktiv ska sökanden

  Ändringsförslag     65

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  visa upp ett giltigt anställningsavtal eller, i enlighet med nationell lagstiftning, ett bindande anställningserbjudande om minst ett halvårs högkompetent anställning i den berörda medlemsstaten,

  (a)  visa upp ett giltigt anställningsavtal eller, i enlighet med nationell lagstiftning, ett bindande anställningserbjudande om minst nio månaders högkompetent anställning i den berörda medlemsstaten,

  Ändringsförslag    66

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  när det gäller oreglerade yrken, lägga fram handlingar som styrker högre yrkeskvalifikationer,

  (c)  när det gäller oreglerade yrken, lägga fram skriftliga handlingar som styrker högre utbildningskvalifikationer eller högre yrkeskompetens,

  Ändringsförslag     67

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  uppvisa en resehandling, som är giltig enligt nationell rätt, och en viseringsansökan eller, vid behov, en visering samt, i förekommande fall, ett giltigt uppehållstillstånd eller en nationell visering för längre vistelse,

  (d)  uppvisa en resehandling, som är giltig enligt nationell rätt, och en viseringsansökan eller, vid behov, en visering samt, i förekommande fall, ett giltigt uppehållstillstånd eller en nationell visering för längre vistelse, eller bevis på att en ansökan om internationellt skydd eller skydd enligt nationell rätt är under behandling,

  Ändringsförslag     68

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Utöver villkoren i punkt 1 får den bruttoårslön som är resultatet av den månadslön eller årslön som anges i anställningsavtalet, eller i det bindande anställningserbjudandet, inte understiga en lönetröskel som medlemsstaterna för ändamålet ska fastställa och offentliggöra. Den lönetröskel som medlemsstaterna för ändamålet ska fastställa ska vara minst en gång större och högst 1,4 gånger större än den genomsnittliga bruttoårslönen i den berörda medlemsstaten.

  utgår

  Ändringsförslag     69

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Utöver villkoren i punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna vid införlivandet av detta direktiv fastställa en lönetröskel genom överenskommelse med arbetsmarknadens parter. I ett sådant fall får den månads- eller årslön som anges i anställningsavtalet inte understiga en lönetröskel som medlemsstaterna för ändamålet ska fastställa och offentliggöra, eller understiga den lön som gäller eller skulle gälla för en jämförbar arbetstagare inom samma sektor, baserat på tillämplig lagstiftning, kollektivavtal och praxis i den berörda medlemsstaten. Under alla omständigheter ska denna lönetröskel motsvara minst 1,0 gånger och högst 1,4 gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i den berörda medlemsstaten.

   

  Medlemsstaterna får, genom överenskommelse med arbetsmarknadens parter, besluta att inte införa någon lönetröskel inom vissa yrkesbranscher där det råder enighet om att en sådan tröskel inte behövs. Detta kan vara fallet när ett kollektivavtal reglerar de löner som tillämpas inom den yrkesbranschen.

  Ändringsförslag     70

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Med avvikelse från punkt 2 ska lönetröskeln för anställning inom de yrken där efterfrågan på arbetstagare från tredjeland är särskilt stor och som ingår i de stora grupperna 1 och 2 enligt Isco, utgöra minst 80 procent av den lönetröskel som den berörda medlemsstaten fastställt i enlighet med punkt 2.

  utgår

  Ändringsförslag     71

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Med avvikelse från punkt 2 ska tredjelandsmedborgare med bevis på högre utbildning som inte är äldre än tre år när ansökan om blåkort lämnas in omfattas av en lönetröskel på minst 80 procent av den lönetröskel som den berörda medlemsstaten fastställt i enlighet med punkt 2. Treårsperioden ska börja löpa på nytt varje gång ett nytt bevis på högre utbildning erhållits.

  utgår

  Den tröskel som avses i första stycket i denna punkt ska tillämpas varje gång ansökan om ett första utfärdande av blåkort eller om förlängning lämnas in under treårsperioden. När blåkort som utfärdats under treårsperioden förlängs efter det att treårsperioden löpt ut ska den lönetröskel som avses i punkt 2 tillämpas. Om det första blåkort som utfärdats under treårsperioden gällde i mindre än 24 månader ska dock den lägre lönetröskel som avses i första stycket i denna punkt tillämpas vid den första förlängningen.

   

  Ändringsförslag    72

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.   Medlemsstaterna ska underlätta validering och erkännande av handlingar som styrker relevanta högre yrkeskvalifikationer i enlighet med punkt 1 c.

  6.  Medlemsstaterna ska underlätta snabb validering och erkännande av handlingar som styrker relevant högre utbildningskvalifikationer och högre yrkeskompetens, som ska verifieras i enlighet med punkt 1 c.

  Ändringsförslag     73

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna ska utveckla mekanismer och system för utvärdering av högre yrkeskompetens enligt definitionen i artikel 2 i och för validering av yrkeserfarenhet enligt definitionen i artikel 2 j. Vid arbetet med att utveckla dessa mekanismer och system ska medlemsstaterna samråda med arbetsmarknadens parter.

  Ändringsförslag    74

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7.  Medlemsstaterna ska avslå ansökningar från tredjelandsmedborgare som anses utgöra ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.

  utgår

  Ändringsförslag    75

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  8.  Medlemsstaterna får kräva att den berörda tredjelandsmedborgaren ska lämna uppgift om sin adress på deras territorium.

  utgår

  Om det enligt en medlemsstats nationella rätt krävs att en adress uppges vid tidpunkten för ansökan och den berörda tredjelandsmedborgaren ännu inte känner till sin kommande adress, ska medlemsstaten godkänna en tillfällig adress. Tredjelandsmedborgaren ska i sådana fall uppge sin fasta adress senast vid tidpunkten för utfärdandet av ett blåkort enligt artikel 8.

   

  Ändringsförslag    76

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska avslå en ansökan om blåkort om

  (Berör inte den svenska versionen.)

  Ändringsförslag    77

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  sökanden inte uppfyller kraven i artikel 5,

  (a)  sökanden inte uppfyller kriterierna i artikel 5, eller

  Ändringsförslag    78

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  de uppvisade handlingarna har erhållits på falska grunder, förfalskats eller ändrats i något avseende.

  (b)  tredjelandsmedborgaren anses utgöra ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa,

  Ändringsförslag    79

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  I situationer där arbetsmarknaden i medlemsstaterna är utsatt för allvarliga störningar, till exempel hög arbetslöshet i ett givet yrke eller en given bransch, vilka kan begränsas till vissa regioner eller andra delar av territoriet, får medlemsstaterna kontrollera om den berörda lediga platsen inte kan tillsättas med nationell arbetskraft, med arbetskraft från unionen, med tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i den medlemsstaten och redan utgör en del av dess arbetsmarknad på grund av unionslagstiftning eller nationell lagstiftning eller med personer med EU-ställning som varaktigt bosatta som önskar flytta till den medlemsstaten för högkompetent anställning i enlighet med kapitel III i direktiv 2003/109/EG.

  utgår

  Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen om sin avsikt att avseende tredjelandsmedborgare som anländer från tredjeland under de kommande 12 månaderna införa sådana kontroller för ett givet yrke eller en given bransch, och får begränsa dessa till en del av sitt territorium; medlemsstaten ska underrätta kommissionen om alla relevanta skäl som motiverar detta beslut. För varje förlängning på 12 månader ska den berörda medlemsstaten lämna en ny motivering.

   

  Ändringsförslag    80

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 3 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Medlemsstaterna får avslå en ansökan om blåkort om

  3.  Medlemsstaterna får avslå en ansökan om blåkort

  Ändringsförslag     81

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 3 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  arbetsgivaren inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter eller arbetsvillkor,

  (a)  om arbetsgivaren inom en period på fem år före datum för ansökan upprepade gånger inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter eller arbetsvillkor,

  Ändringsförslag    82

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 3 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  arbetsgivarens verksamhet avvecklas eller har avvecklats enligt nationell insolvensrätt eller arbetsgivaren inte bedriver någon ekonomisk verksamhet, eller

  (b)  om arbetsgivarens verksamhet avvecklas eller har avvecklats enligt nationell insolvensrätt eller arbetsgivaren inte bedriver någon ekonomisk verksamhet,

  Ändringsförslag    83

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 3 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  arbetsgivaren har anlitat tredjelandsmedborgare som vistats olagligt på territoriet och har ålagts sanktioner enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG51, eller har sanktionerats enligt nationell lagstiftning för odeklarerat arbete eller olaglig anställning.

  (c)  om arbetsgivaren har anlitat tredjelandsmedborgare som vistats olagligt på territoriet och har ålagts sanktioner enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG51, eller har sanktionerats enligt nationell lagstiftning för odeklarerat arbete eller olaglig anställning,

  __________________

  __________________

  51 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24).

  51 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24).

  Ändringsförslag    84

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 3 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  om de handlingar som uppvisats i inresesyfte i enlighet med artikel 5 har erhållits på ett bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats och tredjelandsmedborgaren är medveten om detta, eller

  Ändringsförslag    85

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 3 – led cb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cb)  för att säkerställa etisk rekrytering inom de sektorer som är viktiga för hållbar utveckling och där det råder brist på kvalificerad arbetskraft i ursprungsländerna,

  Ändringsförslag    86

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 3 – led cc (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cc)  om det råder hög arbetslöshet inom ett visst yrke eller en viss bransch som kan begränsas till vissa delar av territoriet och där medlemsstaten i fråga har kontrollerat om den berörda lediga platsen inte skulle kunna tillsättas med nationell arbetskraft, med arbetskraft från unionen, med tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i den medlemsstaten och redan utgör en del av dess arbetsmarknad på grund av unionslagstiftning eller nationell lagstiftning, eller med personer som är varaktigt bosatta i EU och önskar flytta till den medlemsstaten för högkompetent anställning i enlighet med kapitel III i direktiv 2003/109/EG.

   

  Den berörda medlemsstaten ska, senast en månad i förväg, meddela kommissionen sin avsikt att för tredjelandsmedborgare som anländer från tredjeländer under de kommande sex månaderna införa sådana kontroller för ett givet yrke eller en given bransch, och den får begränsa dessa till en del av sitt territorium och ska underrätta kommissionen om alla relevanta skäl som motiverar detta beslut. Medlemsstaterna ska låta arbetsmarknadens parter delta i bedömningen av omständigheterna på landets arbetsmarknad. För varje förlängning på sex månader ska den berörda medlemsstaten lämna ett nytt meddelande med en motivering.

  Ändringsförslag     87

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Medlemsstaterna ska, där så är lämpligt efter samråd med arbetsmarknadens parter, upprätta en förteckning över branscher med brist på högkompetenta arbetstagare. Denna förteckning ska anmälas till kommissionen. Medlemsstaterna får, där så är lämpligt efter samråd med arbetsmarknadens parter, ändra förteckningen.

  Ändringsförslag    88

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Medlemsstaterna får avslå en ansökan om blåkort för att säkerställa etiska krav inom de sektorer där det råder brist på kvalificerad arbetskraft i ursprungsländerna.

  utgår

  Ändringsförslag    89

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska alla beslut om att avslå en ansökan fattas med beaktande av de särskilda omständigheterna i fallet och med respekt för proportionalitetsprincipen.

  5.  Alla beslut om att avslå en ansökan enligt punkt 3 ska fattas med beaktande av de särskilda omständigheterna i fallet och vara proportionerliga.

  Ändringsförslag    90

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Grunder för att återkalla eller inte förlänga blåkort

  Grunder för att återkalla blåkort

  Ändringsförslag    91

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna får återkalla eller besluta att inte förlänga ett blåkort i följande fall:

  1.  Medlemsstaterna får återkalla ett blåkort om tredjelandsmedborgaren inte längre har något giltigt anställningsavtal för högkompetent anställning eller de kvalifikationer som krävs enligt artikel 5.1 b och 5.1 c eller, i tillämpliga fall, en lön som inte längre uppfyller lönenivån eller lönetröskeln enligt definitionen i enlighet med artikel 5, utan att det påverkar den situation där tredjelandsmedborgaren är arbetslös.

  (a)  Om det blåkort eller de handlingar som uppvisats har erhållits på ett bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende.

   

  (b)  Om tredjelandsmedborgaren inte längre har något giltigt arbetstillstånd för högkompetent anställning, de kvalifikationer som krävs enligt artikel 5.1 b och c eller en lön som inte längre uppfyller lönetröskeln i artikel 5.2, 5.4 eller 5.5 beroende på vilken som är tillämplig, utan att det hindrar tillämpningen av artikel 14.

   

  Ändringsförslag    92

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna får återkalla eller avslå en ansökan om förlängning av ett blåkort som utfärdats på grundval av detta direktiv i något av följande fall:

  Medlemsstaterna får återkalla ett blåkort som utfärdats på grundval av detta direktiv i följande fall:

  Ändringsförslag    93

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  I förekommande fall om arbetsgivaren inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande de sociala trygghetssystemen, skatter, arbetstagares rättigheter eller arbetsvillkor.

  utgår

  Ändringsförslag     94

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Om tredjelandsmedborgaren inte meddelat de förändringar som avses i artikel 13.1 och i förekommande fall i artikel 14.3.

  (d)  om tredjelandsmedborgaren inte meddelat de förändringar som avses i artikel 13.1,

  Ändringsförslag    95

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Om tredjelandsmedborgaren inte längre innehar giltig resehandling.

  (e)  om tredjelandsmedborgaren inte längre innehar giltig resehandling, förutsatt att medlemsstaten innan blåkortet återkallas fastställer en rimlig frist för att den berörda tredjelandsmedborgaren ska av kunna införskaffa och förete en giltig resehandling,

  Ändringsförslag    96

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  Om tredjelandsmedborgaren inte uppfyller kraven för rörlighet enligt detta kapitel eller upprepade gånger missbrukat rörlighetsbestämmelserna i detta kapitel.

  (f)  om tredjelandsmedborgaren inte uppfyller kraven för rörlighet enligt detta kapitel,

  Ändringsförslag    97

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fa)  om tredjelandsmedborgaren har varit arbetslös under en längre period än sex månader i följd, utom när sådan arbetslöshet beror på sjukdom eller funktionsnedsättning, eller

  Ändringsförslag    98

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led fb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fb)  om blåkortet eller de handlingar som uppvisats i inresesyfte i enlighet med artikel 5 har erhållits på ett bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats och den berörda tredjelandsmedborgaren är medveten om detta.

  Ändringsförslag    99

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om ett blåkort återkallas eller inte förlängs i enlighet med 2 e ska medlemsstaterna innan blåkortet återkallas eller inte förlängs fastställa en rimlig frist för att den berörda tredjelandsmedborgaren ska av kunna införskaffa och förete en giltig resehandling.

  utgår

  Ändringsförslag    100

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Underlåtenhet att informera enligt artikel 13.1 eller artikel 14.3 ska inte anses utgöra tillräcklig grund för att återkalla eller inte förlänga ett blåkort om innehavaren bevisar att informationen inte nådde de behöriga myndigheterna av orsaker som innehavaren inte rådde över.

  3.  Underlåtenhet att informera enligt artikel 13.1 ska inte anses utgöra tillräcklig grund för att återkalla ett blåkort om innehavaren bevisar att informationen inte nådde de behöriga myndigheterna av orsaker som innehavaren inte rådde över.

  Ändringsförslag    101

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska alla beslut att återkalla ett tillstånd eller att avslå en ansökan om förlängning av ett blåkort fattas med beaktande av de särskilda omständigheterna i fallet och med respekt för proportionalitetsprincipen.

  4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska alla beslut att återkalla ett blåkort enligt punkt 2 fattas med beaktande av de särskilda omständigheterna i fallet och vara proportionerliga.

  Ändringsförslag    102

  Förslag till direktiv

  Artikel 7a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 7a

   

  Icke-förlängning av blåkort

   

  1.  Om en blåkortsinnehavare eller hans eller hennes arbetsgivare ansöker om att förlänga innehavarens blåkort, ska medlemsstaterna avslå ansökan om förlängning om

   

  (a)  tredjelandsmedborgaren anses utgöra ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa,

   

  (b)  tredjelandsmedborgaren inte längre har något giltigt arbetstillstånd för högkompetent anställning, de kvalifikationer som krävs enligt artikel 5.1 b och c eller, där så är lämpligt, en lön som inte längre uppfyller lönenivån eller lönetröskeln enligt definitionen i artikel 5.

   

  2.  Om en blåkortsinnehavare eller hans eller hennes arbetsgivare ansöker om att förlänga innehavarens blåkort, får medlemsstaterna avslå ansökan om förlängning om

   

  (a)  blåkortet eller de handlingar som uppvisats i inresesyfte i enlighet med artikel 5 har erhållits på ett bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats och den berörda tredjelandsmedborgaren är medveten om detta,

   

  (b)  arbetsgivaren upprepade gånger inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter eller arbetsvillkor, och inte rättat till situationen inom rimlig tid,

   

  (c)  tredjelandsmedborgaren har varit arbetslös under en längre period än sex månader i följd,

   

  (d)  tredjelandsmedborgaren inte längre innehar någon giltig resehandling, förutsatt att den berörda medlemsstaten, innan den avslår en ansökan om förlängning av blåkortet, fastställer en rimlig frist för att den berörda tredjelandsmedborgaren ska kunna införskaffa och förete en giltig resehandling, eller

   

  (e)  tredjelandsmedborgaren i samband med det tidigare beviljade blåkortet inte uppfyllde kraven för rörlighet enligt kapitel V.

   

  Alla beslut att avslå ansökan om förlängning av ett blåkort enligt denna punkt ska fattas med beaktande av de särskilda omständigheterna i fallet och vara proportionerliga.

  Ändringsförslag    103

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Medlemsstaterna ska fastställa en standardiserad giltighetstid för blåkortet på minst 24 månader. Om anställningsavtalet omfattar en kortare period ska blåkortet utfärdas åtminstone för den period som anställningsavtalet gäller, plus tre månader. Om blåkortet förlängs ska det vara giltigt i minst 24 månader.

  2.  Medlemsstaterna ska fastställa en standardiserad giltighetstid för blåkortet på minst 36 månader. Om anställningsavtalet omfattar en kortare period ska blåkortet utfärdas åtminstone för den period som anställningsavtalet gäller, plus tre månader. Om blåkortet förlängs ska det vara giltigt i minst 36 månader.

  Ändringsförslag    104

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Om en medlemsstat utfärdar ett blåkort för en tredjelandsmedborgare som har ansökt om internationellt skydd i den medlemsstaten ska den göra följande anmärkning på blåkortet, under rubriken ”Anmärkningar”: ”Sökande av internationellt skydd i [medlemsstatens namn] från och med den [datum för inlämnande av ansökan om internationellt skydd].”

   

  Om blåkortsinnehavaren skulle besluta sig för att återkalla sin ansökan om internationellt skydd efter att ha erhållit blåkortet, ska det utfärdas ett nytt blåkort utan den ovannämnda anmärkningen.

  Ändringsförslag    105

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  Om en medlemsstat har utfärdat ett blåkort till en tredjelandsmedborgare som ansöker om internationellt skydd i en annan medlemsstat ska den medlemsstat som utfärdar blåkortet föra in anmärkningen ”Sökande av internationellt skydd i [medlemsstatens namn] från och med den [datum för inlämnande av ansökan om internationellt skydd]” på blåkortet.

   

  Innan medlemsstaten inför anmärkningen ska den underrätta den medlemsstat som kommer att omnämnas i anmärkningen om att ett blåkort utfärdas och begära att denna medlemsstat lämnar uppgifter om huruvida blåkortsinnehavaren fortfarande upprätthåller sin ansökan om internationellt skydd. Den medlemsstat som nämns i anmärkningen ska svara senast en månad efter det att den har mottagit begäran om information. Om ansökan om internationellt skydd har återkallats ska den medlemsstat som utfärdar blåkortet inte föra in anmärkningen i fråga.

  Ändringsförslag    106

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemsstaterna ska fastställa huruvida ansökningar om blåkort ska göras av den berörda tredjelandsmedborgaren eller av arbetsgivaren. Medlemsstaterna får också tillåta ansökningar från endera av dessa två.

  1.  Medlemsstaterna ska tillåta att ansökningar om blåkort görs antingen av den berörda tredjelandsmedborgaren eller av arbetsgivaren. Om en ansökan involverar en godkänd arbetsgivare i enlighet med artikel 12, ska arbetsgivaren lämna in ansökan. Om ansökan görs av arbetsgivaren får detta inte medföra att de processuella rättigheter som åtnjuts av den blåkortsansökande tredjelandsmedborgaren begränsas under ansökningsförfarandet, eller att de rättigheter som åtnjuts av blåkortsinnehavaren begränsas under anställningstiden eller så länge förfarandet för förlängning av blåkortet pågår.

  Ändringsförslag    107

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Om en person som ansöker om internationellt skydd beviljas ett blåkort ska hans eller hennes ansökan om internationellt skydd betraktas som uppskjuten under blåkortets giltighetstid. I detta avseende ska den medlemsstat som utfärdar blåkortet förse myndigheterna i den medlemsstat som ansvarar för ansökan om internationellt skydd med närmare uppgifter, i synnerhet om den tidpunkt då blåkortet utfärdades och dess giltighetstid.

   

  Om en ansökan om internationellt skydd skjuts upp ska den medlemsstat som ansvarar för ansökan inte betrakta detta som att ansökan underförstått har dragits tillbaka.

   

  Om ett blåkort löper ut ska den medlemsstat som ansvarar för ansökan om internationellt skydd tillåta den berörda personen att på nytt resa in på medlemsstatens territorium för att ansöka om internationellt skydd. Om familjemedlemmarna till den berörda personen anslutit sig till honom eller henne i den medlemsstat som utfärdade blåkortet, ska de inte ha rätt att resa in eller vistas i den medlemsstaten på grundval av det blåkort vars giltighetstid löpt ut.

  Ändringsförslag     108

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska fatta beslut om ansökan om ett blåkort och, i enlighet med förfarandena i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, skriftligen underrätta sökanden om beslutet. Underrättelsen ska göras inom 60 dagar från det att ansökan lämnades in.

  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska fatta beslut om ansökan om ett blåkort och, i enlighet med förfarandena i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, skriftligen underrätta sökanden om beslutet. Underrättelsen ska göras snarast möjligt och senast inom 30 dagar från det att en inledande ansökan eller en ansökan om förnyelse lämnades in.

  Ändringsförslag     109

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om arbetsgivaren har godkänts i enlighet med artikel 12 ska underrättelsen göras inom 30 dagar från det att ansökan lämnades in.

  Om arbetsgivaren har godkänts i enlighet med artikel 12 ska underrättelsen göras snarast möjligt och senast inom 15 dagar från det att ansökan eller en ansökan om förnyelse lämnades in.

  Ändringsförslag     110

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Om de uppgifter eller handlingar som lämnats till stöd för ansökan är otillräckliga eller ofullständiga, ska de behöriga myndigheterna underrätta sökanden om vilka ytterligare uppgifter som krävs samt fastställa en rimlig tidsfrist för att lämna dessa uppgifter. Den tidsfrist som anges i punkt 1 ska upphöra att löpa till dess att myndigheterna har mottagit de ytterligare uppgifter och handlingar som krävs. Om de ytterligare uppgifterna och handlingarna inte har lämnats inom tidsfristen får ansökan avslås.

  3.  Innan en ansökan om blåkort eller en ansökan om förnyelse av ett blåkort avslås ska de behöriga myndigheterna, om de uppgifter eller handlingar som lämnats till stöd för den inledande ansökan eller ansökan om förnyelse är otillräckliga eller ofullständiga, underrätta sökanden om vilka ytterligare uppgifter som krävs samt fastställa en rimlig tidsfrist för att lämna dessa uppgifter. Den tidsfrist som anges i punkt 1 ska upphöra att löpa till dess att myndigheterna har mottagit de ytterligare uppgifter och handlingar som krävs. Om de ytterligare uppgifterna och handlingarna inte har lämnats inom tidsfristen får ansökan avslås.

  Ändringsförslag     111

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Avslag på en ansökan om blåkort, eller beslut om att inte förlänga ett blåkort, ska meddelas genom en skriftlig underrättelse till den berörda tredjelandsmedborgaren och, i förekommande fall, till dennes arbetsgivare, i enlighet med de förfaranden som gäller enligt den relevanta nationella lagstiftningen. Underrättelsen ska ange vilka skäl som ligger till grund för beslutet och hos vilken behörig myndighet beslutet kan överklagas, samt fristen för överklagande. Medlemsstaterna ska tillhandahålla ett effektivt rättsmedel i enlighet med nationell lagstiftning.

  4.  Beslut om avslag på en ansökan om blåkort, beslut om att återkalla ett blåkort, eller beslut om att inte förnya ett blåkort, ska meddelas genom en skriftlig underrättelse till den berörda tredjelandsmedborgaren och, i förekommande fall, till dennes arbetsgivare, i enlighet med de förfaranden som gäller enligt den relevanta nationella lagstiftningen. Underrättelsen ska ange vilka faktiska och juridiska skäl som ligger till grund för beslutet och hos vilken behörig myndighet beslutet kan överklagas, samt fristen för överklagande. Medlemsstaterna ska tillhandahålla ett effektivt rättsmedel i enlighet med nationell lagstiftning. Ett beslut om att avslå en ansökan om blåkort ska inte påverka en tredjelandsmedborgares rätt att inge en ny ansökan, särskilt inte när avslaget grundats på arbetsgivarens beteende i enlighet med artikel 6.3 a, b och c.

  Ändringsförslag     112

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Varje beslut att återkalla ett blåkort får verkan först efter det att blåkortsinnehavaren har anmälts på vederbörligt sätt av de ansvariga myndigheterna i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna ska säkerställa att en sådan anmälan görs senast 30 dagar innan återkallandet träder i kraft.

  Ändringsförslag     113

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Om giltigheten för blåkortet löper ut under förfarandet för förlängning, ska medlemsstaterna ge tredjelandsmedborgaren tillåtelse att vistas på deras territorium tills de behöriga myndigheterna har fattat ett beslut om ansökan.

  6.  Om giltigheten för blåkortet löper ut under förfarandet för förlängning, ska medlemsstaterna ge tredjelandsmedborgaren tillåtelse att vistas på deras territorium på samma villkor som de villkor som fastställs i detta direktiv tills de behöriga myndigheterna har fattat ett beslut om ansökan om förnyelse.

  Ändringsförslag     114

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  Under det inledande ansökningsförfarandet, förfarandet för återkallande eller förfarandet för en ansökan om förnyelse ska medlemsstaterna förbjuda varje form av godtycklighet och/eller diskriminering i beslutsprocessen, i enlighet med rådets direktiv 76/207/EEG1a, rådets direktiv 2000/43/EG1b och rådets direktiv 2000/78/EG1c.

   

  _________________

   

  1a Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (EGT L 39, 14.2.1976, s. 40; svensk specialutgåva: område 5, volym 1, s. 191).

   

  1b Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

   

  1c Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16).

  Ändringsförslag    115

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  De avgifter som tas ut av medlemsstaterna för att behandla ansökningarna får inte vara oproportionerliga eller oskäliga.

  Medlemsstaterna får ta ut avgifter för handläggningen av ansökningar enligt detta direktiv. De avgifter som tas ut av en medlemsstat för att behandla ansökningarna får inte vara oproportionerliga eller oskäliga och överlag inte högre än avgifterna för andra ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd i den medlemsstaten.

  Ändringsförslag    116

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna får besluta att inrätta ett godkännandeförfarande för arbetsgivare i enlighet med sin nationella rätt eller administrativa praxis för att tillämpa ett förenklat förfarande för utfärdande av blåkort.

  Medlemsstaterna ska inrätta ett godkännandeförfarande för arbetsgivare i enlighet med sin nationella rätt eller administrativa praxis för att tillämpa ett förenklat förfarande för utfärdande av blåkort. Medlemsstaterna ska förse de berörda arbetsgivarna med klar och tydlig information.

  Ändringsförslag     117

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1 – stycke 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Godkännandeförfarandet får inte utmynna i oproportionerliga eller oskäliga administrativa bördor eller kostnader för arbetsgivarna.

  Godkännandeförfarandet får inte utmynna i oproportionerliga eller oskäliga administrativa bördor eller kostnader för arbetsgivarna, i synnerhet inte för små och medelstora företag.

  Ändringsförslag    118

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna får vägra godkänna en arbetsgivare i enlighet punkt 1 om arbetsgivaren har ålagts sanktioner för att ha anlitat tredjelandsmedborgare som vistats olagligt på territoriet i enlighet med direktiv 2009/52/EG.

  Medlemsstaterna får vägra godkänna en arbetsgivare i enlighet punkt 1 om arbetsgivaren har ålagts sanktioner för att ha anlitat tredjelandsmedborgare som vistats irreguljärt på territoriet i enlighet med direktiv 2009/52/EG, eller om arbetsgivaren inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande de sociala trygghetssystemen, skatter, arbetstagares rättigheter eller arbetsvillkor.

  Ändringsförslag    119

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Det förenklade förfarandet ska omfatta sådan handläggning av ansökningar som avses i artikel 10.1 andra stycket. De sökande ska befrias från skyldigheten att uppvisa de bevis som avses i artikel 5.1 c och e samt artikel 5.8.

  Det förenklade förfarandet ska omfatta sådan handläggning av ansökningar som avses i artikel 10.1 andra stycket. De sökande ska befrias från skyldigheten att uppvisa de bevis som avses i artikel 5.1 e.

  Ändringsförslag    120

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder i syfte att förhindra potentiellt missbruk. Åtgärderna kan omfatta övervakning, bedömning med jämna mellanrum och, i lämpliga fall, kontroll i enlighet med nationell rätt eller administrativ praxis.

  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum övervaka och bedöma hur godkännandeförfarandet för arbetsgivare enligt punkt 1 fungerar och hur ändamålsenligt det är. I detta syfte ska de, utan att det påverkar artikel 10.6a, i lämpliga fall genomföra kontroller i enlighet med nationell rätt eller administrativ praxis.

  Ändringsförslag    121

  Förslag till direktiv

  Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Innehavare av blåkort ska har fullt tillträde till högkompetent anställning i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna får kräva att byte av arbetsgivare och sådana förändringar som påverkar uppfyllandet av de inresekriterier som avses i artikel 5 ska meddelas i enlighet med förfarandena i nationell lagstiftning.

  Innehavare av blåkort ska ha fullt tillträde till högkompetent anställning i den berörda medlemsstaten. Under en arbetslöshetsperiod ska blåkortsinnehavaren få söka och ta högkompetent anställning. Medlemsstaterna får kräva att byte av arbetsgivare och sådana förändringar som påverkar uppfyllandet av de inresekriterier som avses i artikel 5 ska meddelas i enlighet med förfarandena i nationell lagstiftning.

  Ändringsförslag    122

  Förslag till direktiv

  Artikel 13 – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Utan att det påverkar tillämpningen av de inresekriterier som avses i artikel 5 får blåkortsinnehavare utöva verksamhet som egenföretagare parallellt med verksamheten i högkompetent anställning.

  2.  Utan att det påverkar tillämpningen av de inresekriterier som avses i artikel 5 får blåkortsinnehavare utöva verksamhet som egenföretagare, på samma villkor som medborgare och andra unionsmedborgare i den medlemsstat som utfärdade blåkortet, parallellt med verksamheten i högkompetent anställning. All sådan verksamhet ska vara underordnad deras anställning genom blåkortet.

  Ändringsförslag    123

  Förslag till direktiv

  Artikel 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 14

  utgår

  Tillfällig arbetslöshet

   

  1.   Arbetslöshet ska inte i sig kunna ligga till grund för återkallande av ett blåkort, om inte arbetslösheten överstiger tre månader i följd eller inträffar mer än en gång under blåkortets giltighetstid.

   

  2.   Under den period som avses i punkt 1 ska blåkortsinnehavaren ha möjlighet att söka och ta anställning enligt de villkor som anges i artikel 13.

   

  3.   Blåkortsinnehavaren ska, i enlighet med relevanta nationella förfaranden, meddela de behöriga myndigheterna i vistelsemedlemsstaten när arbetslöshetsperioden börjar och när så är lämpligt när den slutar.

   

  Ändringsförslag    124

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Erkännande av examensbevis, utbildningsbevis för teoretiska utbildningar och andra yrkeskvalifikationer i enlighet med relevanta nationella förfaranden.

  (d)  Erkännande av examensbevis, utbildningsbevis för teoretiska utbildningar och andra yrkeskvalifikationer, inbegripet icke-formellt förvärvande av kunskaper, i enlighet med relevanta nationella förfaranden.

  Ändringsförslag    125

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 1 – led fa (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fa)  Tillgång till rättslig prövning och stöd om de möter någon form av diskriminering, bland annat på arbetsmarknaden, genom tillämpning av de principer och skyddsåtgärder som avses i direktiv 2000/43/EG och direktiv 2000/78/EG.

  Ändringsförslag    126

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 1 – led fb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fb)  Icke-diskriminering på grund av ursprung, kön, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

  Ändringsförslag    127

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  Medlemsstaterna ska hålla arbetsgivare till blåkortsinnehavare ansvariga för alla upprepade eller betydande brister i efterlevnaden av artikel 5.3 och artikel 15.

   

  Den berörda medlemsstaten ska fastställa sanktioner om arbetsgivaren hålls ansvarig. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

  Ändringsförslag    128

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 6b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6b.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder i syfte att förhindra potentiellt missbruk av artikel 5.3 och artikel 15. Åtgärderna ska omfatta övervakning, bedömning med jämna mellanrum och, i lämpliga fall, kontroll i enlighet med nationell rätt eller administrativ praxis.

  Ändringsförslag    129

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Med avvikelse från artikel 3.2 a i direktiv 2003/86/EU ska det direktivet, tillsammans med de undantag som fastställs i denna artikel, tillämpas på blåkortsinnehavare vilkas ansökan om internationellt skydd skjuts upp under blåkortets giltighetstid enligt artikel 9.2a i detta direktiv.

  Ändringsförslag    130

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Med avvikelse från artikel 5.4 första stycket i direktiv 2003/86/EG ska uppehållstillstånd för familjemedlemmar beviljas på samma gång som blåkortet, om villkoren för familjeåterförening är uppfyllda och ansökningarna lämnats in samtidigt. När blåkortsinnehavarens familjemedlemmar förenar sig med denne efter det att blåkortet utfärdats ska uppehållstillstånd för familjemedlemmarna beviljas senast 60 dagar från den dag ansökan lämnades in, om villkoren för familjeåterförening är uppfyllda.

  4.  Med avvikelse från artikel 5.4 första stycket i direktiv 2003/86/EG ska uppehållstillstånd för familjemedlemmar beviljas på samma gång som blåkortet, om villkoren för familjeåterförening är uppfyllda och ansökningarna lämnats in samtidigt. När blåkortsinnehavarens familjemedlemmar förenar sig med denne efter det att blåkortet utfärdats ska uppehållstillstånd för familjemedlemmarna beviljas senast 30 dagar från den dag ansökan lämnades in, om villkoren för familjeåterförening är uppfyllda.

  Ändringsförslag    131

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 6 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Innan en familjemedlem får tillträde till anställning får medlemsstaterna kontrollera om den berörda lediga platsen inte kan tillsättas med nationell arbetskraft, med arbetskraft från unionen, med tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i den medlemsstaten och redan utgör en del av dess arbetsmarknad på grund av unionslagstiftning eller nationell lagstiftning eller med personer med EU-ställning som varaktigt bosatta som önskar flytta till den medlemsstaten för högkompetent anställning i enlighet med kapitel III i direktiv 2003/109/EG.

  utgår

  Ändringsförslag     132

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  10.  Denna artikel är tillämplig på blåkortsinnehavare som åtnjuter internationellt skydd, endast om de är bosatta i en annan medlemsstat än den medlemsstat som beviljat det internationella skyddet.

  10.  Denna artikel är tillämplig på blåkortsinnehavare som åtnjuter internationellt skydd, till den del de såsom familjemedlemmar skulle kunna komma i fråga för förmånligare villkor enligt detta direktiv, också om de bor i en annan medlemsstat än den medlemsstat som beviljat det internationella skyddet.

  Ändringsförslag    133

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Ställningen som varaktigt bosatt i EU som beviljats i enlighet med första stycket i denna punkt får återkallas före utgången av den femårsperiod av laglig och oavbruten bosättning inom medlemsstaternas territorium som avses i artikel 4.1 i direktiv 2003/109/EG om tredjelandsmedborgaren blir arbetslös och inte har tillräckliga medel för att bekosta sitt, och i förekommande fall familjemedlemmarnas, uppehälle utan att behöva ta den berörda medlemsstatens sociala biståndssystem i anspråk.

  utgår

  Ändringsförslag    134

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 2 – stycke 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Ställningen som varaktigt bosatt i EU ska dock inte återkallas om tredjelandsmedborgaren

  utgår

  (a)   har drabbats av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall,

   

  (b)   är vederbörligen anmäld som ofrivilligt arbetslös och har registrerat sig som arbetssökande med berörd arbetsförmedling,

   

  (c)   inleder yrkesutbildning som, om inte tredjelandsmedborgaren är ofrivilligt arbetslös, ska ha koppling till den tidigare anställningen.

   

  Ändringsförslag    135

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Med avvikelse från artikel 9.1 c i direktiv 2003/109/EG ska medlemsstaterna förlänga den period som en varaktigt bosatt person i EU som innehar ett långvarigt uppehållstillstånd med den markering som avses i artikel 18.2, och de av dennes familjemedlemmar som har beviljats ställning som varaktigt bosatta, tillåts vara borta från medlemsstaternas territorium till 24 på varandra följande månader.

  utgår

  Ändringsförslag    136

  Förslag till direktiv

  Artikel 17 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  De undantag som föreskrivs i punkterna 4 och 5 får begränsas till fall där den berörda tredjelandsmedborgaren kan lägga fram bevis för att han eller hon har lämnat medlemsstaternas territorium för att bedriva verksamhet som anställd eller egenföretagare, utföra volontärarbete eller studera i sitt ursprungsland.

  utgår

  Ändringsförslag    137

  Förslag till direktiv

  Artikel 19 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Affärsverksamhet i andra medlemsstater

  Blåkortsinnehavares rörlighet för kortare vistelse

  Ändringsförslag    138

  Förslag till direktiv

  Artikel 19 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  En tredjelandsmedborgare med giltigt blåkort som utfärdats av en medlemsstat som inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut ska ha rätt att i syfte att bedriva affärsverksamhet resa in och vistas i en eller flera andra medlemsstater i 90 dagar under en 180-dagarsperiod på grundval av det blåkort som utfärdats av den första medlemsstaten. Den andra medlemsstaten får inte kräva andra tillstånd för affärsverksamheten än det blåkort som utfärdats av den första medlemsstaten.

  2.  En tredjelandsmedborgare med giltigt blåkort som utfärdats av en medlemsstat som inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut ska ha rätt att i syfte att bedriva affärsverksamhet resa in och vistas i en eller flera andra medlemsstater i 90 dagar under en 180-dagarsperiod på grundval av det blåkort som utfärdats av den första medlemsstaten och en giltig resehandling. Den andra medlemsstaten får inte kräva andra tillstånd för affärsverksamheten än det blåkort som utfärdats av den första medlemsstaten. Om den andra medlemsstaten tillämpar Schengenregelverket fullt ut får den dock kräva att blåkortsinnehavaren vid passage av en yttre gräns tillhandahåller bevis för att hans eller hennes vistelse i den medlemsstaten sker i affärssyfte.

  Ändringsförslag    139

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Ansökan om blåkort i andra medlemsstater

  Blåkortsinnehavares rörlighet för längre vistelse

  Ändringsförslag     140

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Efter tolv månaders laglig vistelse i den första medlemsstaten som innehavare av ett blåkort, får tredjelandsmedborgaren resa till en andra medlemsstat för högkompetent anställning på grundval av blåkortet och en giltig resehandling på de villkor som anges i denna artikel.

  1.  Efter tolv månaders laglig vistelse i den första medlemsstaten som innehavare av ett blåkort, får tredjelandsmedborgaren resa in, stanna och arbeta i en eller flera medlemsstater för högkompetent anställning på grundval av blåkortet och en giltig resehandling på de villkor som anges i denna artikel.

  Ändringsförslag    141

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Snarast möjligt och senast en månad efter inresan till den andra medlemsstatens territorium ska blåkortsinnehavaren, dennes arbetsgivare eller båda lämna in en ansökan om blåkort till den berörda medlemsstatens behöriga myndighet och lägga fram alla handlingar som styrker uppfyllande av de villkor som avses i punkt 3 i den andra medlemsstaten.

  Snarast möjligt och senast en månad efter inresan till den andra medlemsstatens territorium ska blåkortsinnehavaren, dennes arbetsgivare eller båda underrätta den andra medlemsstatens behöriga myndighet om blåkortsinnehavarens anställning i den medlemsstaten och lägga fram de handlingar som krävs enligt punkt 3.

  Ändringsförslag    142

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Blåkortsinnehavaren ska ha rätt att arbeta i den andra medlemsstaten omedelbart efter det att ansökan lämnats in.

  Blåkortsinnehavaren ska ha rätt att arbeta i den andra medlemsstaten omedelbart efter det att underrättelsen lämnats in.

  Ändringsförslag    143

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 2 – stycke 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Ansökan kan också lämnas in till de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten medan innehavaren av blåkortet fortfarande är bosatt på den första medlemsstatens territorium.

  Underrättelsen kan också lämnas in till de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten medan innehavaren av blåkortet fortfarande är bosatt på den första medlemsstatens territorium.

  Ändringsförslag    144

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 3 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  För den ansökan som avses i punkt 2 ska blåkortsinnehavaren förete

  3.  För den underrättelse som avses i punkt 2 ska blåkortsinnehavaren förete

  Ändringsförslag    145

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 3 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  handlingar som styrker att han eller hon uppfyller kraven i fråga om den lönetröskel som fastställts i den andra medlemsstaten med tillämpning av punkt 2 eller i förekommande fall artikel 5.4 eller 5.5.

  (e)  vid behov handlingar som styrker att han eller hon uppfyller kraven i fråga om den lönetröskel som fastställts i den andra medlemsstaten med tillämpning av artikel 5.2 eller i förekommande fall artikel 5.4 eller 5.5.

  Ändringsförslag    146

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  När blåkortet har utfärdats av en medlemsstat som inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut, och innehavaren passerar en yttre gräns i samband med utövandet av rätten till rörlighet för längre vistelse, får den andra medlemsstaten som bevis på rörligheten kräva ett anställningsavtal eller ett bindande anställningserbjudande om minst ett halvårs högkompetent anställning i den andra medlemsstaten.

  Ändringsförslag    147

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 4 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Den andra medlemsstaten ska avslå en ansökan om blåkort i något av följande fall:

  4.  Inom 30 dagar från det att underrättelsen mottagits får den andra medlemsstaten motsätta sig rörlighet i något av följande fall:

  Ändringsförslag     148

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 4 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Handlingarna har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende.

  (b)  Handlingarna har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende, med den berörda tredjelandsmedborgarens vetskap om detta.

  Ändringsförslag    149

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 4 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Blåkortsinnehavaren utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa.

  Ändringsförslag    150

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 4 – led cb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cb)  Om den andra medlemsstaten gör en kontroll i enlighet med artikel 6.3a med en sådan vederbörlig motivering som krävs enligt den artikeln, och endast om den andra medlemsstaten också har infört sådana kontroller för tredjelandsmedborgare enligt detta direktiv.

  Ändringsförslag    151

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Varje beslut om att motsätta sig rörlighet enligt denna punkt ska fattas med beaktande av de särskilda omständigheterna i fallet och vara proportionerliga. I fråga om varje beslut om att invända mot rörlighet ska artikel 10.3 och 10.4 tillämpas i tillämpliga delar.

  Ändringsförslag    152

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Den andra medlemsstaten ska avslå ansökan om blåkort om tredjelandsmedborgaren utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa.

  5.  Den andra medlemsstaten ska underrätta den första medlemsstaten skriftligen, och samtidigt underrätta blåkortsinnehavaren, dennes arbetsgivare, eller båda, om eventuella invändningar mot rörlighet och får ålägga blåkortsinnehavaren och dennes familjemedlemmar att lämna territoriet i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i nationell lagstiftning.

  Ändringsförslag    153

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Den andra medlemsstaten får avslå ansökan om blåkort med hänvisning till en kontroll i enlighet med artikel 6.2 med en sådan vederbörlig motivering som krävs enligt den artikeln, och endast om den andra medlemsstaten också infört sådana kontroller för tredjelandsmedborgare enligt detta direktiv.

  6.  Om en andra medlemsstat motsätter sig rörlighet, får detta inte påverka förlängningen av blåkortet eller återresan för blåkortsinnehavaren och hans eller hennes familjemedlemmar till den första medlemsstaten. På den andra medlemsstatens begäran ska den första medlemsstaten tillåta sådan återresa utan formaliteter eller dröjsmål. Detta gäller också om giltighetstiden för det blåkort som utfärdats av den första medlemsstaten har löpt ut eller om det har återkallats under underrättelseperioden. Blåkortsinnehavaren eller hans eller hennes arbetsgivare i den andra medlemsstaten kan hållas ansvarig för de kostnader som uppkommer i samband med att blåkortsinnehavaren och hans eller hennes familjemedlemmar reser tillbaka.

  Ändringsförslag    154

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7.  Den andra medlemsstaten får avslå ansökan om blåkort om tredjelandsmedborgaren upprepade gånger missbrukat möjligheten att resa till och arbeta i andra medlemsstater i enlighet med denna artikel. Den andra medlemsstaten ska underrätta den första medlemsstaten om avslag i enlighet med artikel 7.2 f.

  7.  Om blåkortsinnehavaren har utövat sin rätt till rörlighet i enlighet med denna artikel och vill förlänga sitt blåkort och fortsätta att arbeta i den andra medlemsstaten, ska blåkortsinnehavaren eller hans eller hennes arbetsgivare ansöka om förlängning i den andra medlemsstaten. Om han eller hon ansöker om förnyelse i den första medlemsstaten, måste han eller hon arbeta i tolv månader i den första medlemsstaten innan han eller hon utövar sin rätt till rörlighet för längre vistelse igen i enlighet med punkt 1.

  Ändringsförslag    155

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 8 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  8.  Med avvikelse från artikel 10.1 ska den andra medlemsstaten fatta beslut om ansökan och inom 30 dagar från det att ansökan lämnades in skriftligen underrätta sökanden och den första medlemsstaten om sitt beslut att endera

  8.  Med avvikelse från artikel 10.1 ska den andra medlemsstaten fatta beslut om underrättelsen och inom 30 dagar från det att underrättelsen lämnades in skriftligen underrätta blåkortsinnehavaren och den första medlemsstaten om sitt beslut att endera

  Ändringsförslag    156

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 8 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  utfärda ett blåkort och tillåta tredjelandsmedborgaren att vistas på sitt territorium för högkompetent anställning om villkoren i denna artikel är uppfyllda, eller

  (a)  inte motsätta sig rörlighet om villkoren i denna artikel är uppfyllda, eller

  Ändringsförslag    157

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 8 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  vägra att utfärda ett blåkort och i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i nationell lagstiftning ålägga sökanden och dennes familjemedlemmar att lämna territoriet, om villkoren i denna artikel inte är uppfyllda.

  (b)  motsätta sig rörlighet och i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i nationell lagstiftning ålägga sökanden och dennes familjemedlemmar att lämna territoriet, om villkoren i denna artikel inte är uppfyllda.

  Ändringsförslag    158

  Förslag till direktiv

  Artikel 20 – punkt 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  9.  Om ett blåkort som har utfärdats av den första medlemsstaten löper ut under förfarandet får den andra medlemsstaten, om den nationella lagstiftningen kräver detta, utfärda nationella tillfälliga uppehållstillstånd eller motsvarande tillstånd, som gör det möjligt för sökanden att fortsätta att lagligen vistas på dess territorium, till dess att de behöriga myndigheterna har fattat ett beslut om ansökan.

  9.  Om ett blåkort som har utfärdats av den första medlemsstaten löper ut under underrättelseförfarandet får den andra medlemsstaten, om den nationella lagstiftningen kräver detta, utfärda nationella tillfälliga uppehållstillstånd eller motsvarande tillstånd, som gör det möjligt för sökanden att fortsätta att lagligen vistas på dess territorium, till dess att de behöriga myndigheterna har fattat ett beslut om förnyelse av blåkortet.

  Ändringsförslag    159

  Förslag till direktiv

  Artikel 21 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Om blåkortsinnehavaren flyttar till en andra medlemsstat i enlighet med artikel 20 och familjen vid den tidpunkten redan var bildad i den första medlemsstaten, ska vederbörandes familjemedlemmar ges tillstånd att följa med för att resa in och vistas i den andra medlemsstaten på grundval av giltiga uppehållstillstånd som erhållits i den första medlemsstaten för familjemedlemmar till blåkortsinnehavare.

  1.  Om blåkortsinnehavaren flyttar till en andra medlemsstat i enlighet med artikel 20 och familjen vid den tidpunkten har anslutit sig till blåkortsinnehavaren eller om familjen bildades i den första medlemsstaten, ska blåkortsinnehavarens familjemedlemmar ha rätt att följa med för att resa in och vistas i den andra medlemsstaten på grundval av giltiga uppehållstillstånd som erhållits i den första medlemsstaten för familjemedlemmar till blåkortsinnehavaren. Om blåkortet utfärdas av en medlemsstat som inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut och familjemedlemmar till blåkortsinnehavaren ansluter sig till denne vid passage av en yttre gräns i syfte att flytta till en andra medlemsstat, ska den andra medlemsstaten även ha rätt att kräva att familjemedlemmarna ska förete sina uppehållstillstånd i den första medlemsstaten i egenskap av familjemedlemmar till en blåkortsinnehavare.

  Ändringsförslag    160

  Förslag till direktiv

  Artikel 21 – punkt 3 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Den andra medlemsstaten får kräva att de berörda familjemedlemmarna tillsammans med ansökan om uppehållstillstånd ger in

  3.  Den andra medlemsstaten får kräva att de berörda familjemedlemmarna tillsammans med ansökan överlämnar sitt uppehållstillstånd i den första medlemsstaten, tillsammans en giltig resehandling eller bestyrkt kopia av den.

  Ändringsförslag    161

  Förslag till direktiv

  Artikel 21 – punkt 3 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  sitt uppehållstillstånd i den första medlemsstaten och en giltig resehandling eller bestyrkt kopia av den,

  utgår

  Ändringsförslag    162

  Förslag till direktiv

  Artikel 21 – punkt 3 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  bevis som styrker att de i egenskap av familjemedlemmar till innehavaren av blåkort har varit bosatta i den första medlemsstaten.

  utgår

  Ändringsförslag     163

  Förslag till direktiv

  Artikel 21 – punkt 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7.  Denna artikel är tillämplig på blåkortsinnehavare som åtnjuter internationellt skydd, endast när de flyttar för att bosätta sig i en annan medlemsstat än den medlemsstat som beviljat det internationella skyddet.

  7.  Denna artikel är tillämplig på blåkortsinnehavare som åtnjuter internationellt skydd, både om de flyttar för att bosätta sig i en annan medlemsstat än den medlemsstat som beviljat det internationella skyddet och om de stannar kvar i den medlemsstaten.

  Ändringsförslag    164

  Förslag till direktiv

  Artikel 22 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  När blåkort utfärdas av en medlemsstat som inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut och innehavaren passerar en yttre gräns i samband med utövandet av rätten till rörlighet i enlighet med artiklarna 19 och 20 ska den andra medlemsstaten ha rätt att kräva att blåkortsinnehavaren ska förete följande bevis:

  utgår

  (a) Det gällande blåkort som har utfärdats av den första medlemsstaten.

   

  (b) Med avseende på artikel 19, bevis för vistelsens affärssyfte.

   

  (c) Med avseende på artikel 20, ett anställningsavtal eller ett bindande anställningserbjudande om minst ett halvårs högkompetent anställning i den andra medlemsstaten.

   

  Ändringsförslag     165

  Förslag till direktiv

  Artikel 22 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder i syfte att förhindra potentiellt missbruk och ålägga sanktioner vid överträdelser av detta direktiv. Sådana åtgärder ska omfatta övervakning, bedömning och, i lämpliga fall, kontroll i enlighet med unionsrätten, särskilt direktiv 2009/52/EG, och nationell rätt eller administrativ praxis.

  Ändringsförslag     166

  Förslag till direktiv

  Artikel 22 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  När blåkortet utfärdas av en medlemsstat som inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut och familjemedlemmar till innehavaren av blåkortet ansluter sig till denne vid passage av en yttre gräns i syfte att flytta till en andra medlemsstat i enlighet med artikel 21.1, ska den andra medlemsstaten, utöver de bevis som avses i punkt 1 i denna artikel, även ha rätt att kräva att familjemedlemmarna ska förete sina uppehållstillstånd i den första medlemsstaten i egenskap av familjemedlemmar till en blåkortsinnehavare.

  utgår

  Ändringsförslag    167

  Förslag till direktiv

  Artikel 22 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Om den andra medlemsstaten avslår ansökan om blåkort i enlighet med artikel 20.8 b ska den första medlemsstaten på anmodan av den andra medlemsstaten utan övriga formaliteter snarast tillåta återresa för blåkortsinnehavaren och i förekommande fall dennes familjemedlemmar. Detta ska också tillämpas om giltighetstiden för det blåkort som utfärdats av den första medlemsstaten har löpt ut eller återkallats under prövningen av ansökan. Artikel 14 är tillämplig efter återresa till den första medlemsstaten.

  utgår

  Ändringsförslag    168

  Förslag till direktiv

  Artikel 22 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Blåkortsinnehavaren eller dennes arbetsgivare i den andra medlemsstaten kan hållas ansvarig för kostnaderna när blåkortsinnehavaren och dennes familjemedlemmar reser tillbaka på det sätt som avses i punkt 4.

  utgår

  Ändringsförslag    169

  Förslag till direktiv

  Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna kan hålla arbetsgivare till blåkortsinnehavare ansvariga för att de villkor som ställs för rörlighet enligt detta kapitel inte uppfyllts och för upprepat missbruk av bestämmelserna om fri rörlighet i detta kapitel

  Medlemsstaterna ska hålla arbetsgivare till blåkortsinnehavare ansvariga för att de relevanta villkor som ställs för rörlighet enligt detta kapitel avsiktligen inte uppfyllts och för upprepat missbruk av bestämmelserna om fri rörlighet i detta kapitel.

  Ändringsförslag    170

  Förslag till direktiv

  Artikel 22 – punkt 5 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den berörda medlemsstaten ska fastställa sanktioner om arbetsgivaren hålls ansvarig. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

  Den berörda medlemsstaten ska fastställa sanktioner om arbetsgivaren visar sig vara ansvarig, särskilt när arbetsgivaren inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande anställnings- eller arbetsvillkor. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

  Ändringsförslag     171

  Förslag till direktiv

  Artikel 22 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  När blåkortet utfärdas av en medlemsstat som inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut, och familjemedlemmar till innehavaren av blåkortet ansluter sig till denne vid passage av en yttre gräns i syfte att flytta till en andra medlemsstat i enlighet med artikel 21.1, ska den andra medlemsstaten, utöver de bevis som avses i punkt 1 i den här artikeln, även ha rätt att kräva att familjemedlemmarna ska förete sina uppehållstillstånd i den första medlemsstaten i egenskap av familjemedlemmar till en blåkortsinnehavare.

  Ändringsförslag    172

  Förslag till direktiv

  Artikel 22 – punkt 6 – stycke 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Genom undantag från andra stycket ska den medlemsstat som beslutade att utvisa en tredjelandsmedborgare behålla rätten att, i överensstämmelse med sina internationella förpliktelser, avvisa tredjelandsmedborgaren till ett annat land än den medlemsstat som beviljade internationellt skydd om den personen uppfyller villkoren i artikel 21.2 i direktiv 2011/95/EU.

  utgår

  Ändringsförslag    173

  Förslag till direktiv

  Artikel 22 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  Om en medlemsstat återkallar eller vägrar att förnya ett blåkort som innehåller den anmärkning som avses i artikel 8.4a och beslutar att utvisa tredjelandsmedborgaren, ska den uppmana den medlemsstat som nämns i den anmärkningen att bekräfta huruvida personen i fråga har dragit tillbaka sin ansökan om internationellt skydd. Den medlemsstat som nämns i anmärkningen ska svara inom en månad efter det att den har mottagit begäran om information.

   

  Om tredjelandsmedborgaren inte har dragit tillbaka sin ansökan om internationellt skydd i den medlemsstat som nämns i anmärkningen, ska den personen utvisas till den medlemsstaten, som omedelbart och utan formaliteter, utan att det påverkar tillämplig unionslagstiftning eller nationell lagstiftning och principen om familjens enhet, ska bevilja inresa för denna person som ansöker om internationellt skydd.

  Ändringsförslag     174

  Förslag till direktiv

  Artikel 22 – punkt 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7.  Om innehavaren av blåkort eller dennes familjemedlemmar passerar den yttre gränsen för en medlemsstat som tillämpar Schengenregelverket fullt ut, ska den medlemsstatenen göra sökningar i Schengens informationssystem. Medlemsstaten ska neka inresa för personer som finns registrerade i Schengens informationssystem i syfte att neka inresa och vistelse.

  7.  Om innehavaren av blåkort eller dennes familjemedlemmar passerar den yttre gränsen för en medlemsstat som tillämpar Schengenregelverket fullt ut, ska den medlemsstatenen göra sökningar i Schengens informationssystem, i överensstämmelse med kodexen om Schengengränserna. Medlemsstaten ska neka inresa för personer som finns registrerade i Schengens informationssystem i syfte att neka inresa och vistelse.

  Ändringsförslag    175

  Förslag till direktiv

  Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska se till att det är lätt för sökande att få tillgång till information om all skriftlig bevisning som behövs för en ansökan och om villkoren för inresa och vistelse, inbegripet rättigheter, skyldigheter och rättssäkerhetsgarantier för tredjelandsmedborgare som omfattas av detta direktiv och deras familjemedlemmar. Uppgifterna ska omfatta upplysningar om de lönetrösklar som fastställs i den berörda medlemsstater i enlighet med artikel 5.2, 5.4 och 5.5, samt om tillämpliga avgifter.

  Medlemsstaterna ska se till att det är lätt för sökande att få tillgång till information om all skriftlig bevisning som behövs för en ansökan och om villkoren för inresa och vistelse, inbegripet rättigheter, skyldigheter och rättssäkerhetsgarantier för tredjelandsmedborgare som omfattas av detta direktiv och deras familjemedlemmar.

  Ändringsförslag    176

  Förslag till direktiv

  Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Uppgifterna ska, där så är tillämpligt, omfatta upplysningar om lönetrösklarna och huruvida en avgift tas ut för ansökan i den berörda medlemsstaten, upplysningar om tidsfrister, förfaranden och behöriga myndigheter för överklagande av medlemsstaternas behöriga myndigheters beslut enligt detta direktiv, upplysningar om eventuella yrken och branscher där det råder sådan hög arbetslöshet som avses i artikel 6.3 cc och upplysningar om de branscher med brist på högkompetenta arbetstagare som avses i artikel 6.3a.

  Ändringsförslag    177

  Förslag till direktiv

  Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Uppgifter om tidsfrister, förfaranden och behöriga myndigheter för överklagande av medlemsstaternas behöriga myndigheters beslut enligt detta direktiv.

  Ändringsförslag    178

  Förslag till direktiv

  Artikel 23 – punkt 1 – stycke 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om medlemsstaterna beslutar att använda dem möjlighet som erbjuds i artikel 6.2 ska kontrollerna av situationen på arbetsmarknaden i ett givet yrke, given bransch eller en given region meddelas på samma sätt.

  utgår

  Ändringsförslag    179

  Förslag till direktiv

  Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska varje år och efter varje ändring underrätta kommissionen om vilken nivå de satt för att fastställa de årliga lönetrösklarna och resulterande nominalbelopp i enlighet med artikel 5.2, 5.4 och 5.5.

  Om medlemsstaterna fastställer en lönetröskel ska de varje år och efter varje ändring underrätta kommissionen om vilken nivå de satt för att fastställa de årliga lönetrösklarna och resulterande nominalbelopp i enlighet med artikel 5.2, 5.4 och 5.5.

  Ändringsförslag    180

  Förslag till direktiv

  Artikel 23 – punkt 2 – stycke 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstater som avslår ansökningar om blåkort av hänsyn till etisk rekrytering i enlighet med artikel 6.4 ska till kommissionen och övriga medlemsstater överlämna ett motiverat beslut som anger berörda länder och branscher.

  Medlemsstater som avslår ansökningar om blåkort av hänsyn till etisk rekrytering i enlighet med artikel 6.3 ska till kommissionen och övriga medlemsstater överlämna ett motiverat beslut som anger berörda länder och branscher.

  Ändringsförslag     181

  Förslag till direktiv

  Artikel 23 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Kommissionen ska varje år överlämna de uppgifter som den mottar enligt punkterna 2 och 3 till Europaparlamentet.

  Ändringsförslag     182

  Förslag till direktiv

  Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska årligen och första gången senast den ...52 i enlighet med förordning (EG) nr 862/200753 till kommissionen lämna statistik över hur många tredjelandsmedborgare som beviljats blåkort och uppgifter om vilka ansökningar som avslagits, med angivande av vilka som avslagits enlighet med artikel 6.2, samt om hur många blåkort för tredjelandsmedborgare som har förlängts eller återkallats under föregående kalenderår. Statistiken ska vara uppdelad efter medborgarskap, yrke, tillståndens giltighetstid, sökandens kön och ålder samt den bransch som berörs. Statistiken över tredjelandsmedborgare som beviljats blåkort ska vidare delas upp i personer som beviljats internationellt skydd, personer som har rätt till fri rörlighet och personer som har förvärvat ställning som varaktigt bosatt i EU i enlighet med artikel 17.

  Medlemsstaterna ska årligen och första gången senast den ...52 i enlighet med förordning (EG) nr 862/200753 till kommissionen lämna statistik över hur många tredjelandsmedborgare som beviljats blåkort och uppgifter om vilka ansökningar som avslagits, med angivande av vilka som avslagits enlighet med artikel 6.2, samt om hur många blåkort för tredjelandsmedborgare som har förlängts eller återkallats under föregående kalenderår. Statistiken ska vara uppdelad efter medborgarskap, yrke, tillståndens giltighetstid, sökandens kön och ålder, verksamhetsområde, storleken på arbetsgivarens företag samt den bransch som berörs. Statistiken över tredjelandsmedborgare som beviljats blåkort ska vidare delas upp i personer som beviljats internationellt skydd, personer som har rätt till fri rörlighet, personer som ansöker om internationellt skydd, tidigare innehavare av uppehållstillstånd enligt direktiv (EU) 2016/801 och direktiv 2014/36/EU och personer som har förvärvat ställning som varaktigt bosatt i EU i enlighet med artikel 17.

  _________________

  _________________

  52 Fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

  52 Fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

  53 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare (EUT L 199, 31.7.2007, s. 23).

  53 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare (EUT L 199, 31.7.2007, s. 23).

  Ändringsförslag     183

  Förslag till direktiv

  Artikel 24 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Vid tillämpningen av artikel 5.2, 5.4 och 5.5 ska hänvisning göras till information som överlämnas till Eurostat i enlighet med förordning (EU) nr 549/201354.

  2.  2. Vid tillämpningen av artikel 5 ska hänvisning göras till information som överlämnas till Eurostat i enlighet med förordning (EU) nr 549/201354.

  _________________

  _________________

  54 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

  54 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

  Ändringsförslag    184

  Förslag till direktiv

  Artikel 25 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Vart tredje år, och första gången [fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft], ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktivet i medlemsstaterna, särskilt konsekvensbedömningen av artiklarna 5, 12, 19 och 20, och av hur direktivet påverkat den nationella arbetsmarknaden. Kommissionen ska vid behov föreslå eventuella ändringar.

  Vart tredje år, och första gången [fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft], ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktivet i medlemsstaterna, särskilt konsekvensbedömningen av artiklarna 3, 5, 10, 12, 15, 19 och 20, och av hur direktivet påverkat den nationella arbetsmarknaden. Kommissionen ska vid behov föreslå eventuella ändringar. Som en del av sin bedömning ska kommissionen utvärdera om det vore lämpligt med liknande system för arbetskraftsmigration inom andra branscher, framför allt sådana med låga och medelhöga löner.

  Ändringsförslag     185

  Förslag till direktiv

  Artikel 25 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Kommissionen ska särskilt bedöma om den lönetröskel som anges i artikel 5 och de undantag som föreskrivs i samma artikel är ändamålsenliga, bland annat med beaktande av de olikartade ekonomiska, sektorsvisa och geografiska förhållandena och påverkan på arbetsmarknaden inom medlemsstaterna.

  Kommissionen ska särskilt bedöma om den lönetröskel som anges i artikel 5 är ändamålsenlig, bland annat med beaktande av de olikartade ekonomiska, sektorsvisa och geografiska förhållandena och påverkan på arbetsmarknaden inom medlemsstaterna.

  Ändringsförslag    186

  Förslag till direktiv

  Artikel 26a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 26a

   

  Ändring av direktiv (EU) 2016/801

   

  Artikel 2 g i direktiv (EU) 2016/801 ska ersättas med följande:

   

  ”g)  som ansöker om rätt att vistas i en medlemsstat för högkompetent anställning i den mening som avses i direktiv (EU) 2017/...*+.

   

  __________

   

  * Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) .../... om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (EUT L ..., s. ...).”

   

  + EUT: Numret på det direktiv som ingår i dokumentet med den interinstitutionella koden (2016/0176(COD)) samt nummer, benämning, datum och EUT-referens för det direktivet.

  Ändringsförslag    187

  Förslag till direktiv

  Artikel 28 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Med avvikelse från punkt 1 ska medlemsstaterna senast [två år efter detta direktivs ikraftträdande] sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 2 g och i när det gäller erkännande av högre yrkeskompetens som högre yrkeskvalifikationer.

  utgår

  • [1]  EUT C 00, 00.00.0000, s. 0.
  • [2]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

  MOTIVERING

  En politik som underlättar bättre hantering av migrationen är viktig för att förbättra EU:s reaktion på migrationsflödena. Översynen av blåkortsdirektivet innebär i detta hänseende en möjlighet att stärka säkra och lagliga migrationskanaler till Europa. Syftet är främst att sända ett positivt budskap om arbetskraftsmigration genom att göra blåkortet mer attraktivt, försöka öka dess användning i hela unionen och se till att det fungerar för högkvalificerade tredjelandsmedborgare, potentiella arbetsgivare inom EU och de förvaltningar som ansvarar för att direktivet införlivas, tillämpas och efterlevs. De demografiska utmaningarna i Europa pekar också på det akuta behovet av att medlemsstaterna ökar sina insatser för att locka till sig högkompetenta tredjelandsmedborgare. En sund arbetsmarknad är avgörande för en lyckad integration av flyktingar och migranter på lång sikt. Hittills har blåkortet emellertid haft mycket begränsad framgång i medlemsstaterna. Genom att blåkortsdirektivet förbättras kommer det att bli ett viktigt steg mot en lösning på de allt större demografiska utmaningar som EU står inför.

  Med tanke på målet att sända ett positivt budskap om arbetskraftsmigration har föredraganden föreslagit ändringar som syftar till att förenkla och förtydliga förfarandena (tillträdeskriterier, grunder för avslag och återkallande, tidsfrister och bestämmelser om rörlighet) för att se till att de blir mer logiska och användarvänliga för tredjelandsmedborgare, potentiella arbetsgivare och nationella förvaltningar. De ändringsförslag som har lagts fram rör även tillämpningsområdet, den roll som arbetsmarknadens parter spelar samt lönetrösklar.

  När det gäller tillämpningsområdet föreslår föredraganden att det utvidgas till att även omfatta personer som ansöker om internationellt skydd och som redan har tillgång till arbetsmarknaden enligt EU:s asylregler. Detta är ett positivt tecken som innebär att högkompetenta personer som ansöker om internationellt skydd kommer att erbjudas möjligheten att även delta i systemet med blåkort.

  Med tanke på den ringa uppmärksamhet som blåkortet ges i medlemsstaterna kommer avskaffandet av nationella system för högkompetent anställning att medföra starkare incitament för medlemsstaterna att investera i och använda blåkortet. Föredraganden har inte lagt fram förslag till ändringar av kommissionens förslag om att avskaffa nationella system eftersom detta skulle öka blåkortets mervärde.

  I fråga om lönetrösklar föreslås det att sådana görs obligatoriska för medlemsstaterna, dock med en möjlighet till undantag för vissa yrkesbranscher där det råder enighet med arbetsmarknadens parter om att en sådan tröskel inte behövs, exempelvis när ett kollektivavtal redan reglerar de löner som tillämpas inom den yrkesbranschen. Detta bör bidra till att behoven på de olika nationella arbetsmarknaderna tillgodoses. Man bör prioritera att se till att alla medlemsstater blir skyldiga att säkerställa att villkoren i deras lagar, kollektivavtal och relevant branschpraxis alltid uppfylls när det gäller högkompetent anställning.

  Arbetsmarknadens parter är bäst lämpade att hjälpa medlemsstaterna att tillämpa viktiga aspekter som rör blåkortet. Med detta i åtanke föreslår föredraganden att medlemsstaterna ska bli skyldiga att samråda med arbetsmarknadens parter när de fastställer vad som utgör yrkeskompetens och att enas med dem när de inför en lönetröskel eller beslutar att inte införa någon sådan tröskel inom vissa branscher. Att arbetsmarknadens parter involveras på dessa viktiga områden kommer att dämpa oron för eventuell underminering av befintliga arbetsmarknadsstandarder.

  Föredraganden föreslår även ändringar som syftar till att förenkla och rationalisera kriterierna för att erhålla blåkort och grunderna för återkallande och avslag. I synnerhet bör man försöka föra samman de olika elementen i texten om möjliga grunder för avslag och återkallande (arbetslöshet och säkerhetsaspekter). Dessutom bör man se till att ett beslut om avslag, återkallande eller icke-förlängning alltid står i proportion till omständigheterna i det enskilda fallet. Föredraganden välkomnar också kommissionens förslag om att införa ett påskyndat system för godkända arbetsgivare. Ändringsförslag har lagts fram som syftar till att göra alla medlemsstater skyldiga att införa bestämmelser om detta i sin nationella lagstiftning. Detta kommer att vara ytterligare en viktig faktor för att göra blåkortet mer attraktivt.

  Slutligen föreslår föredraganden även en uppsättning ändringar som syftar till att förenkla förfarandet för rörlighet inom EU. Med inspiration från annan EU-lagstiftning om arbetskraftsmigration kan förslagen om blåkortet ändras så att ytterligare ansökningar ersätts av underrättelser och blåkortsinnehavaren tillåts att arbeta i en annan medlemsstat så snart som han/hon har underrättat den berörda medlemsstaten. Genom att förfarandet för rörlighet inom EU förenklas kommer blåkortet att bli betydligt mer attraktivt.

  Sammanfattningsvis har de ändringsförslag som föreslås av föredraganden gemensamt att de syftar till att göra blåkortet, och förfarandet för att erhålla det, mer attraktivt för potentiella innehavare, arbetsgivare och de nationella myndigheter som kommer att behöva handlägga ansökningarna. Vid en tidpunkt då migrationen står högst upp på den politiska dagordningen är översynen av blåkortsdirektivet det enda instrument för arbetsmarknadsmigration som kommissionen har föreslagit. Med detta i åtanke, och med tanke på parlamentets tidigare försök att åstadkomma en mer positiv syn på migration, strävar föredraganden efter att bygga vidare på kommissionens förslag för att se till att det blir migrationsvänligt och sänder ett positivt budskap om migration.

  YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (31.5.2017)

  till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning
  (COM(2016)0378) – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

  Föredragande av yttrande (*): Jean Lambert

  (*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till direktiv

  Skäl 15

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  För att uppnå tillräcklig harmonisering av inträdesvillkoren inom hela unionen bör både minimi- och maximinivåer för att beräkna lönetröskeln fastställas. Medlemsstaterna bör fastställa sina trösklar på ett sätt som överensstämmer med situationen och organisationen på deras respektive arbetsmarknader och med deras allmänna invandringspolitik.

  (15)  För att uppnå tillräcklig insyn i och ett visst mått av harmonisering av inträdesvillkoren inom hela unionen, bör både minimi- och maximinivåer för att beräkna lönetröskeln fastställas. Medlemsstaterna bör fastställa sina trösklar på ett sätt som överensstämmer med situationen och organisationen på deras respektive arbetsmarknader och med deras allmänna invandringspolitik, och enligt överenskommelse med arbetsmarknadens parter. Det är lämpligt att respektera principen att arbetstagare ska behandlas på samma sätt som medborgare i värdmedlemsstaten.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till direktiv

  Skäl 31

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (31)  För att främja innovativt företagande bör tredjelandsmedborgare som beviljas inresa enligt detta direktiv ha rätt att parallellt arbeta som egenföretagare utan det påverkar deras rätt till vistelse med hänvisning till blåkortet. Denna rätt bör inte påverka tillämpningen av den fortgående skyldigheten att uppfylla de villkor som ställs för inresa enligt detta direktiv, och kravet på att blåkortsinnehavaren ägnar sig åt en högkompetent anställning.

  (31)  För att främja innovativt företagande bör tredjelandsmedborgare som beviljas inresa enligt detta direktiv ha rätt att parallellt arbeta som egenföretagare på samma villkor som medborgare och andra unionsmedborgare i den medlemsstat som utfärdade blåkortet utan att det påverkar deras rätt till vistelse med hänvisning till blåkortet. Denna rätt bör inte påverka tillämpningen av den fortgående skyldigheten att uppfylla de villkor som ställs för inresa enligt detta direktiv, och kravet på att blåkortsinnehavaren ägnar sig åt en högkompetent anställning. All verksamhet som egenföretagare som utförs av blåkortsinnehavare bör vara underordnad deras anställning genom blåkortet.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led 1 – led b – strecksats 3

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  –  har den kompetens som krävs, enligt högre yrkeskvalifikationer.

  –  har de kvalifikationer eller den kompetens som krävs och kan styrka detta genom bevis på högre utbildning eller högre yrkeskompetens eller bevis på en särskild konstnärlig eller idrottsrelaterad begåvning.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led 1 – led g

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  högre yrkeskvalifikationer: kvalifikationer som kan styrkas genom bevis på högre utbildning eller högre yrkeskompetens.

  utgår

  Ändringsförslag    5

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Utöver villkoren i punkt 1 får den bruttoårslön som är resultatet av den månadslön eller årslön som anges i anställningsavtalet, eller i det bindande anställningserbjudandet, inte understiga en lönetröskel som medlemsstaterna för ändamålet ska fastställa och offentliggöra. Den lönetröskel som medlemsstaterna för ändamålet ska fastställa ska vara minst en gång större och högst 1,4 gånger större än den genomsnittliga bruttoårslönen i den berörda medlemsstaten.

  2.  Utöver villkoren i punkt 1 ska medlemsstaterna fastställa en lönetröskel i överensstämmelse med arbetsmarknadens parter. I ett sådant fall ska den bruttoårslön som är resultatet av den månadslön eller årslön som anges i anställningsavtalet, eller i det bindande anställningserbjudandet, inte understiga en lönetröskel som medlemsstaterna för ändamålet ska fastställa och offentliggöra eller understiga den lön som gäller eller skulle gälla för en jämförbar arbetstagare inom samma sektor, baserat på tillämplig lagstiftning, kollektivavtal och praxis, i den berörda medlemsstaten. Den lönetröskel som medlemsstaterna för ändamålet ska fastställa ska vara minst en gång större och högst 1,4 gånger större än den genomsnittliga bruttoårslönen i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna ska samråda med arbetsmarknadens parter innan de inför en lönetröskel.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 3 – led a

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  arbetsgivaren inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter eller arbetsvillkor,

  (a)  arbetsgivaren inom en period på fem år före datum för ansökan upprepade gånger inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter eller arbetsvillkor,

  Ändringsförslag    7

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  I förekommande fall om arbetsgivaren inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande de sociala trygghetssystemen, skatter, arbetstagares rättigheter eller arbetsvillkor.

  utgår

  Ändringsförslag    8

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fa)  Om tredjelandsmedborgaren har varit arbetslös under en längre period än sex månader i följd, utom när sådan arbetslöshet beror på sjukdom eller funktionsnedsättning.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till direktiv

  Artikel 7a (ny)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 7a

   

  Icke-förlängning av blåkort

   

  Om blåkortsinnehavaren eller hans eller hennes arbetsgivare ansöker om att förlänga innehavarens blåkort, får medlemsstaterna avslå ansökan om förlängning av blåkortet

   

  (a)  om arbetsgivaren upprepade gånger inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter eller arbetsvillkor, och inte rättat till situationen inom rimlig tid.

   

  (b)  om tredjelandsmedborgaren har varit arbetslös under en längre period än sex månader i följd, utom när sådan arbetslöshet beror på sjukdom eller funktionsnedsättning som inträffade under tiden för anställningen som blåkortsinnehavare.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till direktiv

  Artikel 13 – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Utan att det påverkar tillämpningen av de inresekriterier som avses i artikel 5 får blåkortsinnehavare utöva verksamhet som egenföretagare parallellt med verksamheten i högkompetent anställning.

  2.  Utan att det påverkar tillämpningen av de inresekriterier som avses i artikel 5 får blåkortsinnehavare utöva verksamhet som egenföretagare, på samma villkor som medborgare och andra unionsmedborgare i den medlemsstat som utfärdade blåkortet, parallellt med verksamheten i högkompetent anställning. All sådan verksamhet ska vara underordnad deras anställning genom blåkortet.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till direktiv

  Artikel 14

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 14

  Artikel 14

  Tillfällig arbetslöshet

  Tillfällig arbetslöshet

  1.  Arbetslöshet ska inte i sig kunna ligga till grund för återkallande av ett blåkort, om inte arbetslösheten överstiger tre månader i följd eller inträffar mer än en gång under blåkortets giltighetstid.

   

  2.  Under den period som avses i punkt 1 ska blåkortsinnehavaren ha möjlighet att söka och ta anställning enligt de villkor som anges i artikel 13.

  1.  Under en arbetslöshetsperiod ska blåkortsinnehavaren ha möjlighet att söka och ta anställning enligt de villkor som anges i artikel 13.

  3.  Blåkortsinnehavaren ska, i enlighet med relevanta nationella förfaranden, meddela de behöriga myndigheterna i vistelsemedlemsstaten när arbetslöshetsperioden börjar och när så är lämpligt när den slutar.

  2.  Blåkortsinnehavaren ska, i enlighet med relevanta nationella förfaranden, meddela de behöriga myndigheterna i vistelsemedlemsstaten när arbetslöshetsperioden börjar och när så är lämpligt när den slutar.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Erkännande av examensbevis, utbildningsbevis för teoretiska utbildningar och andra yrkeskvalifikationer i enlighet med relevanta nationella förfaranden.

  (d)  Erkännande av examensbevis, utbildningsbevis för teoretiska utbildningar och andra yrkeskvalifikationer, inbegripet icke-formellt förvärvande av kunskaper, i enlighet med relevanta nationella förfaranden.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 1 – led fa (nytt)

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fa)  Tillgång till rättslig prövning och stöd om de upplever någon form av diskriminering, bland annat på arbetsmarknaden, genom att tillämpa de principer och skyddsåtgärder som avses i rådets direktiv 2000/43/EG och rådets direktiv 2000/78/EG.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 1 – led fb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fb)  Icke-diskriminering på grund av ursprung, kön, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  Medlemsstaterna ska hålla arbetsgivare till blåkortsinnehavare ansvariga för alla upprepade eller betydande brister i efterlevnaden av artikel 5.3 och artikel 15.

   

  Den berörda medlemsstaten ska fastställa sanktioner om arbetsgivaren hålls ansvarig. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 6b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6b.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder i syfte att förhindra potentiellt missbruk av artikel 5.3 och artikel 15. Åtgärderna ska omfatta övervakning, bedömning med jämna mellanrum och, i lämpliga fall, kontroll i enlighet med nationell rätt eller administrativ praxis.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till direktiv

  Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna kan hålla arbetsgivare till blåkortsinnehavare ansvariga för att de villkor som ställs för rörlighet enligt detta kapitel inte uppfyllts och för upprepat missbruk av bestämmelserna om fri rörlighet i detta kapitel

  Medlemsstaterna ska hålla arbetsgivare till blåkortsinnehavare ansvariga för att de relevanta villkor som ställs för rörlighet enligt detta kapitel avsiktligen inte uppfyllts och för upprepat missbruk av bestämmelserna om fri rörlighet i detta kapitel.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till direktiv

  Artikel 22 – punkt 5 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den berörda medlemsstaten ska fastställa sanktioner om arbetsgivaren hålls ansvarig. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

  Den berörda medlemsstaten ska fastställa sanktioner om arbetsgivaren visar sig vara ansvarig, särskilt när arbetsgivaren inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande anställnings- eller arbetsvillkor. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till direktiv

  Artikel 23 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Kommissionen ska varje år överlämna de uppgifter som den mottar enligt punkterna 2 och 3 till Europaparlamentet.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning

  Referensnummer

  COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  4.7.2016

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

  4.7.2016

  Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

  19.1.2017

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Jean Lambert

  4.10.2016

  Behandling i utskott

  25.1.2017

  22.3.2017

   

   

  Antagande

  30.5.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  34

  6

  4

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Terry Reintke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Maria Arena, Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Sophia in ‘t Veld

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  34

  +

  ALDE

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Enrique Calvet Chambon, Yana Toom, Sophia in 't Veld

  Georges Bach, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

  Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Joachim Schuster, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

  Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

  6

  -

  ECR

  ENF

  NI

  Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

  Dominique Martin

  Lampros Fountoulis

  4

  0

  EFDD

  GUE/NGL

  Laura Agea

  Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning

  Referensnummer

  COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)

  Framläggande för parlamentet

  7.6.2016

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  4.7.2016

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

  4.7.2016

  JURI

  4.7.2016

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  JURI

  5.9.2016

   

   

   

  Associerade utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

  19.1.2017

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Claude Moraes

  29.2.2016

   

   

   

  Behandling i utskott

  12.7.2016

  31.1.2017

  23.3.2017

  15.6.2017

  Antagande

  15.6.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  45

  10

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Ingivande

  28.6.2017

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  45

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

  EFDD

  Ignazio Corrao, Laura Ferrara

  GUE/NGL

  Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Emil Radev, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

  10

  -

  ECR

  Branislav Škripek, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

  EFDD

  Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

  ENF

  Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

  PPE

  Kinga Gál

  2

  0

  ECR

  John Procter

  GUE/NGL

  Malin Björk

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster