Procedure : 2013/0448(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0241/2017

Indgivne tekster :

A8-0241/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2017 - 8.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0295

HENSTILLING     ***
PDF 372kWORD 55k
27.6.2017
PE 551.879v02-00 A8-0241/2017

om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af en ændring til 1999-protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen

(07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Adina-Ioana Vălean

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af en ændring til 1999-protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen

(07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07524/2017),

–  der henviser til ændringen af teksten og bilag II til IX til protokollen af 1999 angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen og tilføjelsen af de nye bilag X og XI (07524/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 192, stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0143/2017),

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...(1) om udkast til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og stk. 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0241/2017),

1.  godkender ændringen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(0000)0000.


BEGRUNDELSE

Konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande har til formål at beskytte det menneskelige miljø mod luftforurening. Efter at en række undersøgelser foretaget mellem 1972 og 1977 havde vist, at luftforurenende stoffer kunne rejse flere tusinde kilometer, inden de aflejredes, indså man, at det var nødvendigt at tage spørgsmålet om luftforurening op på internationalt plan. Denne konvention, som blev undertegnet i 1979 og trådte i kraft i 1983, var det første internationale, retligt bindende instrument på området. Den skabte rammerne for at kunne kontrollere og begrænse den grænseoverskridende luftforurenings skadevirkninger for menneskers sundhed og miljøet. Konventionen implementeres og overvåges via samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa (EMEP).

Konventionen er til dato blevet udvidet med otte protokoller indeholdende specifikke foranstaltninger, som parterne skal træffe for at nedbringe deres emissioner af luftforurenende stoffer. Den ottende protokol – Göteborgprotokollen fra 1999 om nedbringelse af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen – er udformet med henblik på at nedbringe forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen ved at fastsætte emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og ammoniak, som skulle opfyldes inden 2010. I august 2014 var protokollen blevet ratificeret af 26 parter, omfattende 25 stater og Den Europæiske Union. Den 4. maj 2012 nåede Göteborgprotokollens parter til enighed om et betydeligt antal ændringer, herunder indførelse af strengere emissionsreduktionsforpligtelser for 2020. Flere af protokollens tekniske bilag blev ændret med ajourførte emissionsgrænseværdier for både stationære og mobile kilder. Den reviderede protokol er også den første bindende aftale, der omfatter emissionsreduktionsforpligtelser for fine partikler. Protokollen omfatter nu også foranstaltninger til håndtering af kortlivede klimaforurenende sodpartikler. Reduktion af partikler (herunder sod) via gennemførelse af protokollen anses således for at være et vigtigt skridt til reduktion af luftforureningen, samtidig med at det letter opnåelsen af klimamæssige sidegevinster.

Disse ændringer skal nu ratificeres af parterne for at gøre dem bindende. I EU implementeres Göteborgprotokollen via direktivet om nationale emissionslofter.

Ratificeringen af ændringerne vil være et vigtigt skridt i retning af et højere niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet mod grænseoverskridende luftforurening. Ordføreren hilser derfor udkastet til Rådets afgørelse velkomment og foreslår, at Parlamentet giver sin godkendelse.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen

Referencer

07524/2017 – C8-0143/2017 – COM(2013)09172013/0448(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

28.4.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

15.5.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

15.5.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

10.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

21.6.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

57

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tibor Szanyi, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck

Dato for indgivelse

28.6.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

57

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

 

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jan Keller, Constanze Krehl, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

 

 

1

0

EFDD

Julia Reid

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik