SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvään happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevaan vuoden 1999 pöytäkirjaan tehtävän muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

27.6.2017 - (07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE)) - ***

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Adina-Ioana Vălean

Menettely : 2013/0448(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0241/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0241/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvään happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevaan vuoden 1999 pöytäkirjaan tehtävän muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

(07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07524/2017),

–  ottaa huomioon happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan vuoden 1999 pöytäkirjan tekstiin ja liitteisiin II–IX tehdyt muutokset sekä uusien liitteiden X ja XI lisäämisen (07524/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 1 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0143/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen (A8-02412017),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjaan tehtävän muutoksen hyväksymiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Yleissopimuksen valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta (LRTAP-yleissopimus) on tarkoitus suojella ihmisen elinympäristöä ilman epäpuhtauksilta. Useat vuosina 1972–1977 tehdyt tutkimukset osoittivat, että epäpuhtaudet voivat kulkeutua useiden tuhansien kilometrien päähän ennen laskeutumistaan, minkä vuoksi ilman epäpuhtauksista katsottiin aiheelliseksi päättää kansainvälisellä tasolla. Vuonna 1979 allekirjoitettu ja vuonna 1983 voimaan tullut yleissopimus oli ensimmäinen kansainvälinen oikeudellisesti sitova väline tällä alalla. Se loi puitteet valvoa ja vähentää vahinkoja, joita valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kulkeutumisesta aiheutuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Yleissopimuksen täytäntöönpano ja valvonta tapahtuu ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailua ja arviointia koskevan Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) avulla.

Tähän mennessä yleissopimusta on laajennettu kahdeksalla pöytäkirjalla, joissa määritellään erityiset toimenpiteet, joihin sopimuspuolten on ryhdyttävä epäpuhtauspäästöjensä vähentämiseksi. Kahdeksas pöytäkirja eli vuonna 1999 tehty happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskeva pöytäkirja (ns. monivaikutuspöytäkirja tai Göteborgin pöytäkirja) on useita epäpuhtauksia kattava pöytäkirja, jonka tarkoitus on vähentää happamoitumista, rehevöitymistä ja alailmakehän otsonia asettamalla vuoteen 2010 mennessä saavutettavat päästörajat rikkidioksidille, typen oksideille, haihtuville orgaanisille yhdisteille sekä ammoniakille. Elokuuhun 2014 mennessä pöytäkirjan oli ratifioinut 26 sopimuspuolta eli 25 valtiota sekä Euroopan unioni. Göteborgin pöytäkirjan sopimuspuolet päättivät 4. toukokuuta 2012 tehdä pöytäkirjaan merkittävän määrän muutoksia ja muun muassa sisällyttää siihen tiukempia, vuoteen 2020 mennessä saavutettavia päästövähennyssitoumuksia. Moniin pöytäkirjan teknisiin liitteisiin päivitettiin tarkistetut päästöraja-arvot keskeisille kiinteille lähteille sekä liikkuville lähteille. Muutettu pöytäkirja on lisäksi ensimmäinen sitova sopimus, jossa vahvistetaan pienhiukkasia koskeva päästövähennyssitoumus. Pöytäkirjassa määritellyissä toimenpiteissä otetaan nyt huomioon myös lyhytvaikutteiseksi ilman epäpuhtaudeksi määriteltävät nokipäästöt, sillä noki on yksi päästöhiukkasten ainesosa. Pöytäkirjan täytäntöönpanoon sisältyvä hiukkaspäästöjen vähentäminen (nokipäästöt mukaan luettuina) nähdään siis merkittävänä askeleena ilman epäpuhtauksien vähentämisessä, ja siitä katsotaan samalla koituvan ilmastohyötyjä.

Sopimuspuolten on nyt ratifioitava muutokset, jotta niistä tulisi sitovia. EU:ssa Göteborgin pöytäkirja on pantu täytäntöön kansallisia päästörajoja koskevalla direktiivillä.

Tarkistusten ratifiointi on tärkeä askel matkalla kohti ihmisten terveyden ja ympäristön parempaa suojelemista valtiosta toiseen kulkeutuvilta ilman epäpuhtauksilta. Esittelijä suhtautuu näin ollen myönteisesti esitykseen neuvoston päätökseksi ja ehdottaa, että parlamentti antaa hyväksyntänsä.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Valtiosta toiseen tapahtuva ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutuminen ja happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentäminen

Viiteasiakirjat

07524/2017 – C8-0143/2017 – COM(2013)09172013/0448(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

28.4.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.5.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

15.5.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

10.7.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.6.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

57

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tibor Szanyi, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.6.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

57

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

 

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jan Keller, Constanze Krehl, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

 

 

1

0

EFDD

Julia Reid

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää