Postupak : 2013/0448(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0241/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0241/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2017 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0295

PREPORUKA     ***
PDF 452kWORD 54k
27.6.2017
PE 551.879v02-00 A8-0241/2017

o nacrtu odluke Vijeća o prihvatu, u ime Europske unije, izmjene Protokola iz 1999. o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

(07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o prihvatu, u ime Europske unije, izmjene Protokola iz 1999. o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

(07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (07524/2017),

–  uzimajući u obzir izmjenu teksta i priloga II. do IX. Protokolu o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona iz 1999. i dodavanje novih priloga X. i XI. (07524/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 192. stavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0143/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0241/2017),

1.  daje suglasnost za prihvaćanje izmjena Protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.


OBRAZLOŽENJE

Namjena Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka zaštititi je ljudski okoliš od onečišćenja zraka. Nekoliko studija provedenih od 1972. do 1977. pokazalo je da tvari koje onečišćuju zrak mogu putovati nekoliko tisuća kilometara prije taloženja zbog čega je zaključeno da problem onečišćenja zraka treba rješavati na međunarodnoj razini. Konvencija je potpisana 1979. i na snagu je stupila 1983. te je bila prvi međunarodni pravno obvezujući instrument na tom području. Njome je stvoren okvir za kontrolu i smanjenje štete od prekograničnog onečišćenja zraka za ljudsko zdravlje i okoliš. Konvencija se provodi i prati zajedničkim programom praćenja i procjene dalekosežnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku u Europi (EMEP).

Do sada je Konvencija proširena kroz osam protokola, kojima se utvrđuju mjere koje stranke trebaju provoditi kako bi smanjile svoje emisije onečišćivača zraka. Protokolom iz Göteborga iz 1999. o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona, osmim po redu, poznatim kao Višestruki protokol ili Protokol iz Göteborga, obuhvaćeno je više onečišćivača i utvrđene su gornje granice emisija sumpornog dioksida, dušikovih oksida, hlapivih organskih spojeva i amonijaka, koje je trebalo postići do 2010. kako bi se smanjilo zakiseljavanje, eutrofikacija i prizemni ozon. Do kolovoza 2014. Protokol je ratificiralo 26 stranki, što uključujuće 25 država i Europsku uniju. Stranke Protokola iz Göteborga dogovorile su 4. svibnja 2012. veći broj promjena, prije svega uvođenje strožih obveza u pogledu smanjenja emisija do 2020. Izmijenjeno je nekoliko tehničkih priloga Protokolu i ažurirani su setovi graničnih vrijednosti emisija za ključne stacionarne izvore i pokretne izvore. Revidirani je Protokol također prvi obvezujući sporazum koji sadrži obveze u pogledu smanjenja emisija sitnih čestica. Protokol sada također sadrži mjere za rješavanje problema kratkotrajnog klimatskog onečišćivača crnog ugljika (ili čađe) kao sastavnog dijela čestica. Stoga se smanjivanje čestica (uključujući crni ugljik) provedbom Protokola smatra važnim korakom u smanjenju onečišćenja zraka pri čemu se istovremeno omogućuju zajedničke koristi za klimu.

Da bi te izmjene postale obvezujuće, stranke ih sada moraju ratificirati. U Europskoj se uniji Protokol iz Göteborga provodi Direktivom o nacionalnim gornjim granicama emisije.

Ratifikacija tih izmjena bit će važan korak prema višoj razini zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od prekograničnog onečišćenja zraka. Izvjestiteljica stoga pozdravlja nacrt odluke Vijeća i predlaže da Europski parlament da svoju suglasnost.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Dalekosežno prekogranično onečišćenje zraka u vezi sa suzbijanjem zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona

Referentni dokumenti

07524/2017 – C8-0143/2017 – COM(2013)09172013/0448(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

28.4.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

15.5.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

15.5.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

12.2.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

10.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.6.2017

 

 

 

Datum usvajanja

22.6.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

57

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Bart Staes, Tibor Szanyi, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck

Datum podnošenja

28.6.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

57

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

 

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jan Keller, Constanze Krehl, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

 

 

1

0

EFDD

Julia Reid

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti