ZPRÁVA o politických vztazích EU s Indií

28.6.2017 - (2017/2025(INI))

Výbor pro zahraniční věci
Zpravodaj: Cristian Dan Preda

Postup : 2017/2025(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0242/2017
Předložené texty :
A8-0242/2017
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o politických vztazích EU s Indií

(2017/2025(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na strategické partnerství mezi EU a Indií, které bylo uzavřeno v roce 2004, a na společný akční plán strategického partnerství Indie-EU ze dne 7. září 2005,

–  s ohledem na akční program EU-Indie 2020 přijatý na 13. summitu EU-Indie a na společné prohlášení z téhož summitu,

–  s ohledem na globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie zveřejněnou v červnu 2016,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. září 2001 nazvané „Evropa a Asie: Strategický rámec pro posílené partnerství“ (COM(2001)0469),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 234/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi[1],

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 28. října 2004 o vztazích mezi Evropskou unií a Indií[2],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 29. září 2005 o vztazích EU-Indie: strategické partnerství[3],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. září 2008 o přípravě summitu EU-Indie (Marseille, 29. září 2008)[4],

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Indii, včetně usnesení o případech porušování lidských práv, demokracie a zásad právního státu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o zahraniční politice EU ve vztahu k zemím BRICS a dalším vznikajícím velmocím: cíle a strategie[5],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2016 nazvané „EU v měnícím se globálním prostředí – více propojený, zpochybňovaný a složitý svět“[6],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2012 o námořním pirátství[7],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 o jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní[8],

–  s ohledem na pracovní cestu Výboru pro zahraniční věci do Indie, která se uskutečnila ve dnech 21.–22. února 2017,

–  s ohledem na 11. summit Asie-Evropa (ASEM), který se konal ve dnech 15.–16. července 2016 v Ulánbátaru, a na 9. setkání parlamentního partnerství Asie-Evropa (ASEP), které se uskutečnilo ve dnech 21.–22. dubna 2016 v Ulánbátaru, a s ohledem na příslušná prohlášení přijatá na obou těchto setkáních,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0242/2017),

A.   vzhledem k tomu, že EU a Indie jsou dvě největší světové demokracie, které staví na bohaté kulturní historii a jsou odhodlány společně prosazovat mír, stabilitu, bezpečnost, prosperitu, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost spolu s dodržováním lidských práv, základních svobod právní stát a řádnou správu věcí veřejných;

B.  vzhledem k tomu, že EU a Indie, jakožto přirození partneři a prvky stability v dnešním multipolárním světě, v uplynulých dvou desetiletích budovaly strategické partnerství, které se zakládá na sdílených hodnotách a zájmech; vzhledem k tomu, že toto strategické partnerství je třeba prohlubovat, neboť má velký potenciál z hlediska nové dynamiky na mezinárodní úrovni, a to i na úrovni OSN, a řešení otázek, jako jsou cíle udržitelného rozvoje či mezilidské kontakty;

C.  vzhledem k tomu, že na 13. summitu EU-Indie, který se konal dne 30. března 2016 po čtyřleté přestávce, byl přijat nový plán strategického partnerství pro období příštích pěti let;

D.  vzhledem k tomu, že na 13. summitu EU-Indie byla přijata řada společných prohlášení: o společném programu pro migraci a mobilitu, o partnerství mezi Indií a EU v oblasti hospodaření s vodou, o partnerství v oblasti čisté energie a klimatu a o boji proti terorismu;

E.  vzhledem k tomu, že EU a Indie jakožto významní ekonomičtí, obchodní a investiční partneři, přičemž EU je nejdůležitějším světovým obchodním partnerem Indie, vedou od roku 2007 jednání o ambiciózní dohodě o volném obchodu a investicích, která by měla být uzavřena co nejdříve; vzhledem k tomu, že akční program EU-Indie 2020 opětovně potvrzuje závazek obou stran vytvořit stabilní ekonomické prostředí, které by bylo příznivé pro rozvoj obchodu a hospodářské spolupráce;

F.  vzhledem k tomu, že k dalšímu posílení strategického partnerství by přispěla větší koordinace mezi EU a jejími členskými státy, pokud jde o vztahy s Indií;

G.  vzhledem k tomu, že Indie je dynamickou demokracií a otevřenou společností se svobodným tiskem a aktivní občanskou společností; vzhledem k tomu, že EU a Indie si pravidelně vyměňují osvědčené postupy v oblasti lidských práv a demokracie, a to i pokud jde o otázky svobody projevu a sdružování, právního státu, ale i jednání s migranty, respektu vůči menšinám a prosazování rovnosti žen a mužů, k čemuž se EU zavázala;

Pevné základy hodnotného partnerství

1.  vyjadřuje plnou podporu pevnějšímu a prohloubenějšímu partnerství mezi EU a Indií, které vychází z významných vzájemných vztahů v politické, hospodářské, sociální a kulturní oblasti a je založeno na sdílených hodnotách demokracie, dodržování lidských práv, pluralismu a vzájemné úcty a na společných zájmech;

2.  domnívá se, že posílené politické vztahy mezi oběma partnery by mohly ve světě, který se potýká s mnohočetnými výzvami, jako je bezpečnostní napětí, nedodržování mezinárodního práva, terorismus, extrémismus a radikalizace, mezinárodní organizovaná trestná činnost, korupce, neregulovaná migrace a obchodování s lidmi, dopady změny klimatu, chudoba, nerovnost, porušování lidských práv či narůstající populismus, přispět k posílení regionální a mezinárodní spolupráce;

3.  zdůrazňuje, že EU a Indie nesou jakožto největší světové demokracie společnou odpovědnost za prosazování míru, zásad právního státu a lidských práv ve světě, a to i prostřednictvím posílené spolupráce na úrovni OSN;

4.  je přesvědčen, že vztahy mezi EU a Indií doznaly po společném politickém prohlášení z roku 1993 významných změn, a to pokud jde o kvalitu i rozsah; zdůrazňuje význam strategického partnerství EU-Indie, které bylo uzavřeno v roce 2004 s cílem potvrdit vzájemné úzké vazby a povznést jejich vztahy na vyšší a intenzívnější úroveň;

5.  zdůrazňuje, že partnerství EU a Indie ještě nedosáhlo svého plného potenciálu; domnívá se, že je zapotřebí silnější politické angažovanosti na obou stranách, aby jejich vzájemné vztahy získaly na dynamice a staly se hodnotnějšími z hlediska výzev, jimž oba partneři čelí na regionální a mezinárodní úrovni; vyzývá k tomu, aby se do posílení vztahů mezi EU27 a Indií investovalo v daleko větší míře; zdůrazňuje, že má-li se přijít s nápady, jak tomu napomoci, pak je důležité kompletní hodnocení fungování tohoto strategického partnerství;

Pevnější přátelství ku prospěchu EU i Indie

6.  vítá skutečnost, že dne 30. března 2016 se uskutečnil 13. summit EU-Indie v Bruselu; naléhavě žádá EU a Indii, aby v souladu se svým závazkem pořádaly summit každý rok, neboť takové schůzky na vysoké úrovni přispívají k prohlubování spolupráce, vzájemnému porozumění a oboustrannému zviditelnění;

7.  vítá schválení akčního programu EU-Indie 2020, který představuje plán zintenzivnění strategického partnerství na období příštích pěti let; s uspokojením bere na vědomí, že v roce 2016 se obnovila spolupráce v četných oblastech, jako je bezpečnost, boj proti terorismu, migrace a mobilita, obchod, přenos technologií a kultura, změna klimatu, rozvoj, energetika a vodohospodářství; vyzývá k účinnému uskutečňování akčního programu prostřednictvím jasně stanovených kroků a lhůt;

8.  znovu opakuje, že podporuje sjednání komplexní a ambiciózní dohody o volném obchodu (FTA) mezi EU a Indií, která by měla být z hlediska hospodářského, sociálního i politického přínosem pro obě strany; připomíná, že EU je vedoucím světovým obchodním blokem a že Indie má jeden z nejrychleji rostoucích HDP na světě; obdobně připomíná, že EU je hlavním partnerem Indie, pokud jde o obchod a investice, a že objem dovozu a vývozu mezi nimi je poměrně vyvážený;

9.  s uspokojením bere na vědomí, že EU a Indie znovu diskutují o tom, jak postoupit ve věci jednání o dohodě FTA, taktéž známé jako komplexní dohoda o obchodu a investicích (BTIA); naléhavě žádá obě strany, aby v zájmu co nejrychlejšího uzavření dohody FTA pokračovaly v jednáních v duchu vzájemnosti a oboustranného přínosu a při zohlednění mezinárodních standardů, k nimž se obě strany zavázaly, a to i standardů stanovených v rámci Světové obchodní organizace (WTO) a |Mezinárodní organizace práce (MOP) a zásady sociální odpovědnosti podniků; uznává, že takováto oboustranně vyvážená dohoda zohledňující zájmy obou stran může zajistit, aby z přijatých opatření měli prospěch evropští i indičtí občané, a to i tím, že bude bojovat proti chudobě a prosazovat dodržování lidských práv;

10.  doporučuje, aby byla na úrovni EU přijata jednotná strategie pro vztahy s Indií, která bude mít stanoveny jasné priority; upozorňuje, že je důležité, aby jak orgány a instituce EU, tak členské státy prováděly tuto strategii jednotným a koordinovaným způsobem; domnívá se, že priority EU ve vztahu k Indii by mohly být vymezeny také v aktualizované strategii pro vztahy mezi EU a Asií;

11.  vítá závazek Evropské investiční banky (EIB) k navýšení dlouhodobých investic do indické infrastruktury nezbytné pro hospodářský, sociální a environmentálně udržitelný rozvoj; vyzývá EIB, aby splnila svůj závazek a zintenzivnila svou podporu udržitelného investování v Indii;

12.  zdůrazňuje, že pro fungování strategického partnerství je důležitý meziparlamentní strukturovaný dialog; vybízí předsedu indického parlamentu, aby zřídil skupinu přátelství mezi Indií a Evropou, která by se skládala z poslanců obou komor parlamentu, Lok Sabha a Rajya Sabha, a která by působila jako protějšek delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Indickou republikou;

Rozsáhlý program spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky

13.  opakuje, že v dnešním mezinárodním prostředí se jak EU, tak Indie potýkají s naléhavými bezpečnostními problémy, které vyžadují diplomatickou odpověď doplněnou posílenými prostředky odstrašení, dodržování mezinárodního práva a spolupráci mezi demokratickými státy;

14.  zdůrazňuje, že pokud jde o zahraniční a bezpečnostní politiku, nabízí se EU a Indii značné možnosti pro větší vzájemnou součinnost; je přesvědčen o tom, že pravidelný a důsledný dialog umožní vytvořit předpoklady pro vzájemné porozumění a následně i zvýšenou koordinaci mezi agendami zahraniční politiky EU a Indie na regionální a mezinárodní úrovni, a to i pokud se jedná o otázky, k nimž byla v minulosti zaujímána odlišná stanoviska;

15.  vítá závazek přijatý v rámci akčního programu EU-Indie 2020 týkající se zřízení fór pro konzultace v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti; zdůrazňuje, že bude velmi přínosné, zvýší-li se v oblasti zahraničních věcí a bezpečnosti četnost výměn na nejvyšší úrovni a bude-li se jim přikládat větší význam;

16.  vyzývá EU a členské státy, aby se společně s Indií i nadále snažily na celosvětové úrovni prosazovat účinný multilateralismus založený na respektování pravidel a toto své úsilí posilovaly; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Radu, aby podpořily reformu Rady bezpečnosti OSN včetně snahy Indie o získání stálého členství v tomto orgánu; vybízí EU a Indii, aby v případě otázek, které lze účinněji řešit pomocí spolupráce, co nejvíce koordinovaly své postoje a iniciativy, a to jak na úrovni OSN, tak i v rámci dalších mezinárodních fór, jako je WTO;

17.  uznává hodnotné a intenzivní výměny o otázkách celosvětového významu, k nímž dochází v rámci setkání Asie-Evropa – fóra pro mnohostrannou spolupráci, jehož se účastní EU i Indie; vyjadřuje podporu regionálním integračním procesům v Asii na politické i hospodářské úrovni, neboť mohou kladně přispět k omezení počtu konfliktů a k prosperitě v regionu;

18.  zdůrazňuje, že pokud jde o podporu demokratických procesů v Asii, je spolupráce mezi EU a Indií významnou přidanou hodnotou; dále zdůrazňuje, že je důležité, aby EU a Indie koordinovaly svou politiku v oblasti humanitární pomoci a rozvoje, s ohledem na vysoký stupeň rozvojové činnosti prováděné oběma stranami v Asii, s cílem pozitivně přispět k politickému, hospodářskému a sociálnímu pokroku v dotčených zemích, a to i pokud jde o menšiny a osoby bez státní příslušnosti, jako jsou Rohingyjové; za tímto účelem vyzývá k zintenzivnění dialogu;

19.  bere na vědomí společné prohlášení EU a Indie ze dne 30. března 2016 o boji proti terorismu, které si klade za cíl posílit spolupráci týkající se předcházení radikalizaci, násilnému extremismu a terorismu a jejich potírání; zdůrazňuje, že je důležité pokračovat ve spolupráci mezi bezpečnostními službami a donucovacími orgány EU a Indie, která probíhá na základě stávajících ujednání v rámci Europolu; doporučuje, aby byla usnadněna výměna osvědčených postupů a informací mezi Indií a EU, včetně jejich členských států; vybízí obě strany, aby se na úrovni OSN společně zasazovaly o přijetí všeobecné úmluvy o mezinárodním terorismu a o zvýšení účinnosti, pokud jde o označování teroristických skupin ze strany OSN;

20.  zdůrazňuje, že prohloubená spolupráce mezi EU a Indií má velký význam pro Afghánistán, a to konkrétně v tom, že by mohla přispět k mírovému procesu usmíření, který by probíhal pod vedením Afghánců a za nějž by Afghánci sami odpovídali, k vybudování stabilních institucí a fungujícího státu a vzniku politického a hospodářského prostředí, jež umožní upevnění míru a bezpečnosti; vybízí zejména k rozšířené politické koordinaci v bezpečnostních a vojenských otázkách, při podpoře rozvoje a při provádění opatření zaměřených na regionální záležitosti; zdůrazňuje, že proces „Srdce Asie“ představuje významné fórum pro budování vzájemné důvěry a pro politickou spolupráci v regionu;

21.  vyzývá k obnovení úsilí o sblížení a opětovné nastolení dobrých sousedských vztahů mezi Indií a Pákistánem prostřednictvím komplexního dialogu a případně i přístupu založeného na postupných krocích, přičemž začít by se mohlo diskusí o technických otázkách a opatřeních na budování důvěry a vše by vyvrcholilo politickými setkáními na vysoké úrovni; zdůrazňuje význam bilaterálního rozměru úsilí o nastolení trvalého míru a spolupráce mezi Indií a Pákistánem, což by přispělo k hospodářskému rozvoji a bezpečnosti v tomto regionu; dále zdůrazňuje, že obě strany jakožto jaderné mocnosti musí nést odpovědnost za mír; vyzývá EU, aby povzbudila a podpořila proces usmíření mezi Indií a Pákistánem; zdůrazňuje, že je zásadně důležité bojovat proti všem formám a projevům terorismu, včetně státem podporovaného terorismu;

22.  doporučuje, aby se i nadále spolupracovalo na všeobecném odzbrojení, nešíření zbraní hromadného ničení a jaderné bezpečnosti, což jsou cíle, k nimž se zavázaly jak EU, tak Indie; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby podpořily úsilí Indie o přistoupení k režimům pro kontrolu vývozu, jako je Skupina jaderných dodavatelů, Režim kontroly raketových technologií, Wassenaarské ujednání a Australská skupina; vítá skutečnost, že Indie ratifikovala dodatkový protokol MAAE;

23.  vítá postoj, který k otázce nelegálního jaderného programu a programu balistických raket Korejské lidově demokratické republiky (KLDR), jenž představuje hrozbu pro regionální a mezinárodní mír, zastává Indie i EU, a vybízí k další spolupráci, která by zajistila rozsáhlé uplatňování sankcí OSN vůči KLDR;

24.  bere na vědomí znepokojení Indie ohledně Číny, zejména s ohledem na čínskou asertivní politiku v Jihočínském moři, podstatnou modernizaci ozbrojených sil, strategický vztah s Pákistánem a nevyřešené otázky ohledně hranic; má za to, že k překonání těchto rozdílů a budování důvěry může přispět jen opravdový dialog založený na zásadách mezinárodního práva;

25.  s uspokojením bere na vědomí, že obě strany na 13. summitu EU-Indie podpořily plné uplatňování minské dohody všemi stranami, kterých se týká konflikt na východě Ukrajiny; připomíná, že EU ostře odsoudila agresivní kroky Ruska a uplatňuje politiku neuznání protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu; doufá, že by EU a Indie mohly pomocí dialogu své postoje ještě vice sjednotit;

26.  vybízí EU a Indii, aby si během summitů i pravidelných konzultací zaměřených na zahraniční věci a bezpečnost i nadále vyměňovaly stanoviska k situaci na Blízkém východě a k oblastem možné spolupráce, která by mohla zlepšit stabilitu v regionu, a to i prostřednictvím opatření na mezinárodní úrovni; upozorňuje zejména na význam spolupráce, která by zajistila trvalé politické řešení v Sýrii v rámci stávajícího rámce schváleného OSN v souladu se ženevským komuniké ze dne 30. června 2012 a podpořila obnovu a usmíření v období po uzavření dohody, jakmile bude probíhat věrohodná politická transformace, již povedou a za níž ponesou odpovědnost sami Syřané;

27.  zdůrazňuje, že by EU a Indie mohly zlepšit svou spolupráci a výměnu osvědčených postupů, pokud jde o africké země, aby tak zajistily komplementaritu svých činností v oblasti rozvoje;

28.  zdůrazňuje, že pokud budou EU a Indie v daleko větší míře spolupracovat v oblastech, jako je námořní bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana údajů a migrace a mobilita, přinese to oběma stranám nemalé výhody;

29.  zdůrazňuje, že EU a Indie sdílejí životně důležité zájmy a že by měly prohloubit spolupráci v oblasti námořní bezpečnosti, zejména pokud jde o boj proti pirátství, ale i pokud jde o zachování míru a stability a zajištění námořního spojení v Jihočínském moři a Indickém oceánu; doporučuje tudíž, aby se v oblasti námořní bezpečnosti a boji proti pirátství dospělo ke společným standardním operačním postupům a jednotnému chápání Úmluvy OSN o mořském právu, které by zohledňovalo svobodu plavby, vyřešilo všechny otevřené otázky a určilo nejvhodnější společná opatření pro spolupráci v rámci této úmluvy;

30.  vítá společné prohlášení EU a Indie o partnerství v oblasti čisté energetiky a klimatu, které bylo přijato na 13. summitu EU-Indie v březnu 2016; zdůrazňuje pozitivní vliv Indie a EU při sjednávání Pařížské dohody o klimatu a celosvětové vedoucí postavení obou partnerů; naléhá na obě strany, aby vystupňovaly své úsilí s cílem zajistit provedení dohody všemi signatáři; v této souvislosti vyzývá k zintenzivnění spolupráce mezi EU a Indií v oblasti energetiky, a to především pokud jde o obnovitelnou energii;

31.  se zájmem bere na vědomí společné prohlášení EU a Indie o partnerství v oblasti hospodaření s vodou, které bylo přijato na 13. summitu EU-Indie v březnu 2016; vyzývá proto Unii, aby posílila svou spolupráci s Indií a zvýšila svou podporu indickým projektům udržitelného hospodaření s vodou, jako je „Clean Ganga“ (Čistá Ganga);

32.  s uspokojením bere na vědomí společné prohlášení o společném programu pro migraci a mobilitu, jehož cílem je poskytnout rámec pro spolupráci v oblasti legální migrace, bránit nelegální migraci a obchodu s lidmi a maximalizovat dopad mobility na rozvoj;

33.  je přesvědčen, že jedním z hlavních rozměrů strategického partnerství mezi EU a Indií by měly být výměny mezi lidmi; zdůrazňuje zejména nezbytnost posílení výměn v oblasti vzdělávání, kultury a vědeckého výzkumu, včetně informačních technologií, a vítá proto nedávné zvýšení počtu studentských výměn v rámci programu Erasmus+, které je třeba ještě rozšířit; pozitivně vnímá také nabízející se možnosti spolupráce v oblasti rozvoje dovedností a v rámci iniciativy „Make in India“, jak je uvedeno v akčním programu EU-Indie 2020, a zdůrazňuje, že je důležité posílit obchodní a sociální vztahy; požaduje, aby do těchto programů byly rovně začleněny studentky, vědkyně, výzkumné pracovnice a odbornice;

Posílená výměna týkající se lidskoprávního rozměru partnerství

34.  vítá skutečnost, že bylo opětovně potvrzeno odhodlání posílit výměnu v oblasti lidských práv v rámci strategického partnerství EU-Indie, neboť občané na obou stranách mohou mít z rozšířené spolupráce v řadě otázek souvisejících s lidskými právy prospěch; zdůrazňuje zejména, že je nutné posilovat výměnu a koordinaci mezi těmito partnery v rámci OSN, a to i pokud jde o provádění doporučení vydaných v rámci všeobecného pravidelného přezkumu v oblasti lidských práv; zdůrazňuje též význam dialogů o lidských právech; konstatuje, že od roku 2013 neproběhla žádná výměna, a naléhavě žádá, aby byl dialog zahájen co nejdříve;

35.  znovu zdůrazňuje své dlouhodobé odmítání trestu smrti ve všech případech a za všech okolností; opětovně žádá zavedení okamžitého moratoria na popravy v Indii;

36.  připomíná, že svoboda projevu a sdružování tvoří nedílnou součást demokratické společnosti; chápe potřebu přijmout opatření ke zvýšení transparentnosti činností financovaných zahraničními subjekty, jež mohou představovat riziko pro mír a stabilitu či pro vnitřní bezpečnost, a zavést omezení takových činností; znepokojují jej však důsledky, které by pro svobodu projevu a sdružování mohla mít ustanovení platných indických právních předpisů upravujících zahraniční účast na financování nevládních organizací (zákon o regulaci příspěvků ze zahraničí);

37.  oceňuje značné úsilí, které indické orgány vynakládají na boj proti všem formám diskriminace, včetně diskriminace na základě příslušnosti ke kastám; se znepokojením však konstatuje, že diskriminace na základě příslušnosti ke kastám je i nadále zdrojem zneužívání, a vybízí proto indické orgány, aby své úsilí o ukončení porušování lidských práv posílily; dále Indii vyzývá k zajištění plné ochrany menšin, zejména náboženských a etnických, a zdůrazňuje důležitost šíření tolerance rozmanitosti pro prevenci násilí mezi komunitami; vítá skutečnost, že indický nejvyšší soud nařídil znovu vyšetřit násilí proti křesťanům z roku 2008 a dostatečně odškodnit jejich oběti;

38.  naléhavě vyzývá Indii, aby ratifikovala Úmluvu OSN proti mučení a opční protokol k této úmluvě a Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před nuceným zmizením;

39.  domnívá se, že vzhledem k tomu, že EU a Indie potvrdily svůj závazek prohlubovat spolupráci v otázkách lidských práv, měla by součást agendy dialogu těchto partnerů o lidských právech tvořit také práva žen; vítá závazek indické vlády ke zlepšení práv žen a zařazení otázek rovnosti ženy a mužů na politický program a vybízí indické orgány, aby podnikly další kroky, jež umožní prošetřit násilí na základě pohlaví a předcházet mu a pomohou prosadit rovnost žen a mužů; dále vítá skutečnost, že EU v Indii financuje projekty, které se zabývají násilím páchaným na ženách a dětech, adoporučuje, aby se v tomto financování pokračovalo; vyzývá ke zlepšení práv osob LGBTIQ a zrušení oddílu 377 indického trestního zákoníku;

°

°  °

40.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi a vládě a parlamentu Indie.

  • [1]  Úř. věst. L 077, 15.03.2014, s. 77.
  • [2]  Úř. věst. C 174, 14.07.2005, s. 63.
  • [3]  Úř. věst. C 227 E, 21.9. 2006, s. 589.
  • [4]  Úř. věst. C 8E, 14.1.2010, s. 69.
  • [5]  Úř. věst. C 239E, 20.8.2013, s. 1.
  • [6]  Přijaté texty, P8_TA(2016)0120.
  • [7]  Úř. věst. C 261 E, 10.9. 2013, s. 34.
  • [8]  Přijaté texty, P8_TA(2016)0424.

POSTOJ V PODOBĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (4.5.2017)

pro Výbor pro zahraniční věci

k politickým vztahům EU s Indií

(2017/2025(INI))

Zpravodajka: Mariya Gabriel

PA_Leg

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh zprávy

Právní východisko 5 a (nové)

Návrh zprávy

Pozměňovací návrh

 

– s ohledem na společný pracovní dokument útvarů „Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna životů dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU v období let 2016–2020“1,

 

____________________

 

1 SWD(2015)0182.

Pozměňovací návrh  2

Návrh zprávy

Bod odůvodnění G

Návrh zprávy

Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Indie je dynamickou demokracií a otevřenou společností se svobodným tiskem a aktivní občanskou společností; vzhledem k tomu, že EU a Indie si pravidelně vyměňují osvědčené postupy v oblasti lidských práv a demokracie;

G. vzhledem k tomu, že Indie je dynamickou demokracií a otevřenou společností se svobodným tiskem a aktivní občanskou společností; vzhledem k tomu, že EU a Indie si pravidelně vyměňují osvědčené postupy v oblasti lidských práv a demokracie; vzhledem k tomu, že práva žen tvoří neoddělitelnou součást lidských práv;

Pozměňovací návrh  3

Návrh zprávy

Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh zprávy

Pozměňovací návrh

 

Ga. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou ze základních zásad EU, jež je zakotvena ve Smlouvě o Evropské unii, a také jedním z cílů a úkolů EU; vzhledem k tomu, že EU se touto zásadou řídí i ve své vnější činnosti;

Pozměňovací návrh  4

Návrh zprávy

Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh zprávy

Pozměňovací návrh

 

Gb. vzhledem k tomu, že zatímco míra gramotnosti mužů v Indii je 82,1 %, míra gramotnosti žen za ní s 65,5 % zaostává; vzhledem k tomu, že míra ekonomické aktivity mužů je 54,4 %, zatímco ekonomicky aktivních žen je pouze 21,9 %1; vzhledem k tomu, že znásilňování, násilí páchané na ženách a domácí násilí v Indii nadále představují závažné problémy;

 

_________________________________

 

http://in.one.un.org/gender-equity/

Pozměňovací návrh  5

Návrh zprávy

Bod 10 a (nový)

Návrh zprávy

Pozměňovací návrh

 

10a. konstatuje, že v rámci akčního programu EU-Indie 2020 by měly obě strany vyvíjet úsilí směřující ke vzájemnému přístupu výzkumných pracovníků v rámci programu Horizont 2020 a vybraných indických programů a k posílení dialogu a spolupráce ve vzdělávání, a to i prostřednictvím indického programu GIAN a programu EU Erasmus+; požaduje, aby do těchto programů byly rovně začleněny studentky, vědkyně, výzkumné pracovnice a odbornice;

Pozměňovací návrh  6

Návrh zprávy

Bod 23

Návrh zprávy

Pozměňovací návrh

23. vítá skutečnost, že bylo opětovně potvrzeno odhodlání posílit výměnu týkající se lidskoprávního rozměru strategického partnerství EU-Indie, neboť občané na obou stranách mohou mít z rozšířené spolupráce v oblasti lidských práv prospěch; v této souvislosti zdůrazňuje význam dialogů o lidských právech; konstatuje, že od roku 2013 neproběhla žádná výměna, a naléhavě žádá, aby byl dialog zahájen co nejdříve;

23. vítá skutečnost, že bylo opětovně potvrzeno odhodlání posílit výměnu týkající se lidskoprávního rozměru strategického partnerství EU-Indie, neboť občané na obou stranách mohou mít z rozšířené spolupráce v oblasti lidských práv prospěch; v této souvislosti zdůrazňuje význam dialogů o lidských právech; konstatuje, že od roku 2013 neproběhla žádná výměna, a naléhavě žádá, aby byl dialog zahájen co nejdříve; požaduje, aby na program dialogu o lidských právech byla zařazena jako jedno z prioritních témat práva žen a zvýšená účast žen v rozhodovacích procesech;

Pozměňovací návrh  7

Návrh zprávy

Bod 23 a (nový)

Návrh zprávy

Pozměňovací návrh

 

23a. vítá skutečnost, že se EU a Indie v akčním programu EU-Indie 2020 zavázaly určit příležitosti k posílení spolupráce a koordinace na mezinárodních fórech, včetně možného dialogu o rovnosti mezi ženami a muži; vyzývá k zahájení tohoto dialogu;

Pozměňovací návrh  8

Návrh zprávy

Bod 23 b (nový)

Návrh zprávy

Pozměňovací návrh

 

23b. vítá skutečnost, že indická vláda zintenzivnila své úsilí o zavedení rovnosti mezi ženami a muži v plánování politik tím, že zavedla iniciativy na ochranu a posílení postavení dívek, programy v oblasti vzdělávání a podpory zaměstnanosti pro ženy a mikrofinanční služby pro znevýhodněné ženy žijící ve venkovských oblastech a že posílila právní předpisy s cílem ukončit sexuální obtěžování, domácí násilí a nerovné odměňování; vyzývá indickou vládu, aby pokračovala a své úsilí zvyšovala;

Pozměňovací návrh  9

Návrh zprávy

Bod 23 c (nový)

Návrh zprávy

Pozměňovací návrh

 

23c. vítá skutečnost, že EU v Indii financuje projekty, které se zabývají násilím páchaným na ženách a dětech, včetně předcházení zabíjení lidských plodů ženského pohlaví; vyzývá vysokou představitelku a Komisi, aby zachovaly toto financování a podporovaly projekty na posílení postavení žen.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

3.5.2017

 

 

 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

2

12

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pál Csáky, Dietmar Köster, Alex Mayer

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

46

+

ALDE

 

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Pál Csáky, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

12

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se