MIETINTÖ EU:n poliittisista suhteista Intiaan

  28.6.2017 - (2017/2025(INI))

  Ulkoasiainvaliokunta
  Esittelijä: Cristian Dan Preda

  Menettely : 2017/2025(INI)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0242/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0242/2017
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  EU:n poliittisista suhteista Intiaan

  (2017/2025(INI))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon vuonna 2004 perustetun EU:n ja Intian strategisen kumppanuuden ja 7. syyskuuta 2005 hyväksytyn EU:n ja Intian strategisen kumppanuuden yhteisen toimintasuunnitelman,

  –  ottaa huomioon 13:nnessa EU:n ja Intian välisessä huippukokouksessa hyväksytyn EU:n ja Intian toimintasuunnitelman 2020 ja kyseisen huippukokouksen yhteisen lausuman,

  –  ottaa huomioon kesäkuussa 2016 julkaistun Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian,

  –  ottaa huomioon 4. syyskuuta 2001 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa ja Aasia: strateginen toimintakehys kumppanuuksien edistämistä varten” (COM(2001)0469),

  –  ottaa huomioon kumppanuusvälineen perustamisesta kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 234/2014[1],

  –  ottaa huomioon 28. lokakuuta 2004 neuvostolle antamansa suosituksen EU:n ja Intian suhteista[2],

  –  ottaa huomioon 29. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman EU:n ja Intian suhteista: strateginen kumppanuus[3],

  –  ottaa huomioon 24. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n ja Intian huippukokouksen (Marseille, 29. syyskuuta 2008) valmistelusta[4],

  –  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Intiasta ja myös ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista,

  –  ottaa huomioon 2. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman BRICS-maita ja muita nousevia talouksia koskevasta EU:n ulkopolitiikasta: tavoitteet ja strategiat[5],

  –  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman ”EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma”[6],

  –  ottaa huomioon 10. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman merirosvoudesta[7],

  –  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman ydinturvasta ja asesulusta[8],

  –  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ulkoasianvaliokunnan valtuuskunnan vierailun Intiassa 21.–22. helmikuuta 2017,

  –  ottaa huomioon Ulaanbaatarissa 15.–16. heinäkuuta 2016 pidetyn yhdennentoista Aasia–Eurooppa-huippukokouksen (Asem) ja Ulaanbaatarissa 21.–22. huhtikuuta 2016 pidetyn yhdeksännen Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen (Asep) sekä näissä kokouksissa hyväksytyt julistukset,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

  –  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0242/2017),

  A.  toteaa, että EU ja Intia ovat maailman suurimmat demokratiat, joiden molempien kulttuurien juuret ovat syvällä historiassa, ja että ne ovat molemmat sitoutuneet edistämään rauhaa, vakautta, turvallisuutta, vaurautta, kestävää kehitystä ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia, perusvapauksia, oikeusvaltion periaatetta ja hyvää hallintotapaa;

  B.  ottaa huomioon, että EU ja Intia ovat rakentaneet kahden viime vuosikymmenen ajan yhteisiin arvoihin ja etuihin perustuvaa strategista kumppanuutta, koska ne ovat luonnollisia kumppaneita ja vakautta edistäviä tekijöitä nykyajan moninapaisessa maailmassa; toteaa, että tätä strategista kumppanuutta olisi syvennettävä, koska sillä on suuret mahdollisuudet synnyttää uutta dynamiikkaa kansainvälisellä tasolla, myös YK:ssa, ja käsitellä sellaisia kysymyksiä kuin kestävän kehityksen tavoitteet ja kansojen väliset yhteydet;

  C.  ottaa huomioon, että 13:nnessa EU:n ja Intian välisessä huippukokouksessa, joka pidettiin 30. maaliskuuta 2016 neljä vuotta edellisen kokouksen jälkeen, hyväksyttiin strategista kumppanuutta koskeva etenemissuunnitelma seuraaviksi viideksi vuodeksi;

  D.  ottaa huomioon, että 13:nnessa EU:n ja Intian välisessä huippukokouksessa hyväksyttiin useita yhteisiä julistuksia: maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevasta yhteisestä toimintasuunnitelmasta, vesivarojen hoitoa koskevasta Intian ja EU:n kumppanuudesta, puhtaan energian ja ilmaston alan kumppanuudesta sekä terrorismin torjunnasta;

  E.  ottaa huomioon, että EU ja Intia ovat tärkeinä talous-, kauppa- ja investointikumppaneina – EU on Intian tärkein kauppakumppani – neuvotelleet vuodesta 2007 lähtien kunnianhimoisesta vapaakauppa- ja investointisopimuksesta, joka on määrä tehdä mahdollisimman pian; ottaa huomioon, että EU:n ja Intian toimintasuunnitelma 2020:ssa vahvistetaan edelleen, että molemmat osapuolet sitoutuvat luomaan suotuisan taloudellisen ilmapiirin, joka edistää kaupallisen ja taloudellisen yhteistyön laajentamista;

  F.  katsoo, että Intian-suhteiden parempi koordinointi EU:n ja jäsenvaltioiden välillä edistäisi entisestään strategisen kumppanuuden vahvistamista;

  G.  toteaa, että Intia on elinvoimainen demokratia ja avoin yhteiskunta, jossa on vapaa lehdistö ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta; ottaa huomioon, että EU ja Intia ovat säännöllisesti vaihtaneet ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevia parhaita käytäntöjä esimerkiksi ilmaisun- ja kokoontumisvapautta sekä oikeusvaltion periaatetta koskevista kysymyksistä sekä muuttajien kohtelusta, vähemmistöjen kunnioittamisesta ja naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisestä, kuten EU on sitoutunut tekemään;

  Arvokkaan kumppanuuden vankat perustukset

  1.  antaa täyden tukensa vahvemmalle ja syvemmälle EU:n ja Intian väliselle kumppanuudelle, joka perustuu vahvoihin poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin yhteyksiin, yhteisiin demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja moniarvoisuuden arvoihin sekä molemminpuoliseen kunnioitukseen ja yhteisiin etuihin;

  2.  katsoo, että EU:n ja Intian poliittisten suhteiden parantaminen voisi osaltaan edistää alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä maailmassa, jossa on useita globaaleja haasteita, kuten turvallisuutta koskevat jännitteet, kansainvälisen oikeuden halveksinta, terrorismi, ääriajattelu ja radikalisoituminen, kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio, hallitsematon muuttoliike ja ihmiskauppa, ilmastonmuutoksen vaikutukset, köyhyys, eriarvoisuus ja ihmisoikeuksien halveksiminen sekä kasvava populismi;

  3.  korostaa, että maailman kahtena suurimpana demokratiana EU:lla ja Intialla on yhteinen vastuu rauhan, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien edistämisestä kaikkialla maailmassa ja että niiden olisi pyrittävä tähän tehostamalla yhteistyötään YK:ssa;

  4.  katsoo, että EU:n ja Intian suhteiden laatu on parantunut ja ulottuvuus laajentunut vuonna 1993 julkaistun yhteisen poliittisen lausuman jälkeen; korostaa vuonna 2004 perustetun EU:n ja Intian strategisen kumppanuuden tärkeyttä ja muistuttaa, että kumppanuuden tavoitteena oli tunnustaa EU:n ja Intian läheiset suhteet sekä syventää ja laajentaa niitä;

  5.  painottaa, että EU:n ja Intian kumppanuuden täyttä potentiaalia ei ole vielä hyödynnetty; katsoo, että molemmilta osapuolilta tarvitaan vahvempaa poliittista sitoutuneisuutta, jotta suhteista voidaan tehdä dynaamisemmat ja hyödyllisemmät osapuolten paikallisella ja kansainvälisellä tasolla kohtaamiin haasteisiin vastaamisen kannalta; kehottaa panostamaan 27 jäsenvaltion EU:n ja Intian välisten suhteiden vahvistamiseen; katsoo, että on tärkeää tehdä täydellinen strategisen kumppanuuden toimivuuden arviointi, jotta saadaan ideoita, kuinka kumppanuutta voitaisiin kehittää;

  Vahvempi kumppanuus EU:n ja Intian yhteiseksi eduksi

  6.  pitää myönteisenä 13:nnen EU:n ja Intian välisen huippukokouksen pitämistä Brysselissä 30. maaliskuuta 2016; kehottaa EU:ta ja Intiaa järjestämään huippukokouksia vuosittain, mihin ne ovat sitoutuneet, sillä korkean tason kokoukset auttavat lisäämään yhteistyötä, keskinäistä ymmärrystä ja vastavuoroista näkyvyyttä;

  7.  pitää myönteisenä, että EU:n ja Intian toimintasuunnitelma 2020 eli strategisen kumppanuuden syventämistä koskeva etenemissuunnitelma seuraaviksi viideksi vuodeksi hyväksyttiin; panee tyytyväisenä merkille, että yhteistyö lukuisilla aloilla, joita ovat turvallisuus, terrorismin torjunta, muuttoliike ja liikkuvuus, kauppa, teknologian ja kulttuurin siirto, ilmastonmuutos, kehitys, energia ja vesiala, on käynnistetty uudelleen vuonna 2016; kehottaa panemaan toimintasuunnitelman tehokkaasti täytäntöön toteuttamalla selkeitä toimia ja määräaikoja noudattaen;

  8.  ilmaisee uudelleen tukensa EU:n ja Intian välisen kattavan ja kunnianhimoisen vapaakauppasopimuksen tekemiselle, jonka pitäisi hyödyttää molempia osapuolia taloudellisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti; muistuttaa, että EU on maailman johtava kaupparyhmittymä ja Intian bruttokansantuotteen kasvu on yksi maailman nopeimmista; muistuttaa myös, että EU on Intian tärkein kauppa- ja investointikumppani ja että kahdenväliset tuonti- ja vientivirrat ovat suhteellisen tasapainoiset;

  9.  panee tyytyväisenä merkille, että EU ja Intia ovat käynnistämässä uudelleen keskustelua tavoista, joilla voidaan edetä neuvotteluissa vapaakauppasopimuksesta, joka tunnetaan myös laaja-alaisena kauppa- ja investointisopimuksena; kehottaa molempia osapuolia käynnistämään neuvottelut vastavuoroisuuden ja keskinäisen edun hengessä ja ottamaan niissä huomioon kansainväliset normit, joihin molemmat osapuolet ovat sitoutuneet, mukaan lukien ne, jotka on vahvistettu Maailman kauppajärjestön (WTO) ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kehyksessä, sekä yritysten yhteiskuntavastuun, jotta osapuolet voivat solmia vapaakauppasopimuksen mahdollisimman pian; panee merkille, että tällaisella molempien osapuolten kannalta tasapainoisella sopimuksella voidaan varmistaa, että toimet hyödyttävät sekä EU:n että Intian kansalaisia, myös torjumalla köyhyyttä ja edistämällä ihmisoikeuksien kunnioittamista;

  10.  suosittaa, että otetaan käyttöön unionin tason yhtenäinen Intian-suhteita koskeva strategia, joka sisältää selkeät painopisteet; huomauttaa, että on tärkeää, että sekä EU:n toimielimet että jäsenvaltiot panevat kyseisen strategian täytäntöön johdonmukaisesti ja koordinoidusti; katsoo, että EU:n Intiaa koskevat painopisteet voitaisiin määrittää myös päivitetyssä EU:n ja Aasian suhteita koskevassa strategiassa;

  11.  on tyytyväinen Euroopan investointipankin (EIP) sitoumukseen edistää pitkän aikavälin investointeja Intiassa keskeiseen infrastruktuuriin taloudellista, sosiaalista ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä varten; kehottaa EIP:tä täyttämään sitoumuksensa ja vahvistamaan tukeaan kestäviin investointeihin Intiassa;

  12.  korostaa parlamenttien välisen jäsennellyn vuoropuhelun merkittävää roolia strategisen kumppanuuden toimivuuden kannalta; kehottaa Intian parlamentin puhemiestä perustamaan Intia–Eurooppa-ystävyysryhmän, johon osallistuu Intian parlamentin ylä- ja alahuoneen jäseniä ja joka olisi Euroopan parlamentin Intian-suhteista vastaavan valtuuskunnan vastine;

  Laaja ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteistyötä koskeva toimintaohjelma

  13.  muistuttaa, että nykyisessä kansainvälisessä ympäristössä EU:lla ja Intialla on kiireellisiä turvallisuushaasteita, jotka vaativat diplomaattista vastausta, johon liittyy pelotevaikutusten tehostaminen, kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen ja demokraattisten valtioiden välinen yhteistyö;

  14.  painottaa, että EU:n ja Intian välillä on mahdollista lisätä merkittävästi ulko- ja turvallisuuspolitiikan synergiaetuja; on vakuuttunut, että säännöllinen ja johdonmukainen vuoropuhelu voi helpottaa keskinäisen ymmärryksen saavuttamista ja siten EU:n ja Intian ulkopoliittisten toimintaohjelmien koordinoinnin lisäämistä paikallisella ja kansainvälisellä tasolla myös sellaisissa kysymyksissä, joissa on aikaisemmin sovellettu erilaisia lähestymistapoja;

  15.  pitää myönteisenä EU:n ja Intian toimintasuunnitelma 2020:ssä tehtyä sitoumusta perustaa foorumeita ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevia kuulemisia varten; korostaa lisäarvoa, joka saadaan lisäämällä korkean tason vaihtoja ja niiden painoarvoa ulkopolitiikan ja turvallisuuden alalla;

  16.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita sekä Intiaa vahvistamaan pyrkimyksiään edistää tehokasta sääntöihin perustuvaa monenkeskisyyttä maailmanlaajuisesti; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja neuvostoa tukemaan YK:n turvallisuusneuvoston uudistamista, mukaan lukien Intian hakemus pysyvästä jäsenyydestä; kannustaa EU:ta ja Intiaa yhdistämään kantojaan ja aloitteitaan niin paljon kuin mahdollista kysymyksissä, joissa yhteistyöstä voisi olla hyötyä, sekä YK:n tasolla että muissa kansainvälisissä foorumeissa, kuten Maailman kauppajärjestössä (WTO);

  17.  antaa tunnustusta arvokkaalle ja tiiviimmälle vuoropuhelulle maailmanlaajuisesti huolta aiheuttavista kysymyksistä Aasia–Eurooppa-huippukokouksessa, joka on monenvälinen yhteistyöfoorumi, johon sekä EU että Intia kuuluvat; tukee Aasian alueellisia yhdentymisprosesseja sekä taloudellisella että poliittisella tasolla, sillä ne voivat edistää konfliktien lukumäärän vähentämistä ja alueen vaurautta;

  18.  korostaa, että EU:n ja Intian yhteistyöstä saadaan merkittävää lisäarvoa demokraattisten prosessien tukemisessa Aasiassa; painottaa myös, että EU:n ja Intian on tärkeää koordinoida humanitaarista apua ja kehityspolitiikkojaan, kun otetaan huomioon kummankin osapuolen korkeatasoinen kehittämistoiminta Aasiassa, jotta voidaan edistää alueen maiden ja myös valtiottomiin vähemmistöihin kuuluvien, kuten rohingyaväestön, poliittista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä; kehottaa lisäämään tätä koskevaa vuoropuhelua;

  19.  panee merkille 30. maaliskuuta 2016 laaditun EU:n ja Intian yhteisen terrorismin torjuntaa koskevan julistuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä radikalisoitumisen, väkivaltaisten ääriliikkeiden ja terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi; korostaa, että on edistettävä yhteistyötä EU:n ja Intian turvallisuus- ja lainvalvontaviranomaisten välillä Europolin nykyisen sisäisen järjestelyn kautta; suosittelee, että helpotetaan parhaiden käytäntöjen ja tietojen vaihtoa Intian ja EU:n sekä sen jäsenvaltioiden välillä; kehottaa molempia osapuolia kannattamaan yhdessä laajan kansainvälistä terrorismia koskevan yleissopimuksen hyväksymistä YK:ssa ja lisäämään YK:n terroristijärjestöjen luettelojen vaikuttavuutta;

  20.  korostaa, että tarvitaan syvempää EU:n ja Intian välistä Afganistania koskevaa yhteistyötä, jotta voidaan erityisesti edistää afgaanien johtamaa ja omaksi kokemaa rauhan- ja sovintoprosessia, vakaiden instituutioiden ja toimivan valtion rakentamista ja sellaisen poliittisen ja taloudellisen ympäristön luomista, joka mahdollistaa rauhan ja turvallisuuden lujittamisen; kannustaa tehostamaan politiikkojen koordinointia erityisesti turvallisuutta ja sotilastoimintaa koskevissa kysymyksissä sekä kehitystuen ja paikallisen kontekstin käsittelyä koskevien toimenpiteiden osalta; korostaa, että ”Heart of Asia” -prosessi on tärkeä foorumi alueelliselle luottamuksen rakentamiselle ja poliittiselle yhteistyölle;

  21.  kehottaa tehostamaan Intian ja Pakistanin välistä lähentymistä ja hyvien naapurisuhteiden palauttamista koskevia toimia kattavan vuoropuhelun avulla ja mahdollisesti noudattaen vaiheittaista lähestymistapaa, joka käynnistyy keskustelulla teknisistä seikoista ja luottamusta lisäävistä toimista, ja joka johtaa viime kädessä korkean tason poliittisiin kokouksiin; pitää kahdenvälistä ulottuvuutta tärkeänä pyrittäessä saavuttamaan kestävä rauha ja yhteistyö Intian ja Pakistanin välille, sillä se edistäisi turvallisuutta ja taloudellista kehitystä alueella; painottaa lisäksi, että ydinasevaltioina vastuu rauhasta kuuluu molemmille; kehottaa EU:ta kannustamaan ja tukemaan Intian ja Pakistanin välistä sovintoprosessia; painottaa, että on äärimmäisen tärkeää torjua terrorismin kaikkia muotoja ja ilmentymiä, mukaan lukien valtion tukema terrorismi;

  22.  kannustaa syventämään maailmanlaajuista aseistariisuntaa, joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä ja ydinturvaa koskevaa yhteistyötä ja muistuttaa, että sekä EU että Intia ovat sitoutuneet kyseisiin tavoitteisiin; kehottaa tässä yhteydessä kaikkia jäsenvaltioita tukemaan Intian pyrkimyksiä liittyä vientivalvontajärjestelmiin, kuten ydinalan viejämaiden ryhmä, ohjusteknologian valvontajärjestely, Wassenaarin järjestely ja Australia-ryhmä; pitää myönteisenä, että Intia on ratifioinut IAEA:n lisäpöytäkirjan;

  23.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Intialla ja EU:lla on tiukka asenne Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korean) ydinohjusten ja ballististen ohjusten alalla toteuttamiin laittomiin ohjelmiin, jotka ovat uhka alueelliselle ja kansainväliselle rauhalle, ja kehottaa lisäämään yhteistyötä, jotta varmistetaan YK:n Pohjois-Korealle asettamien pakotteiden laaja täytäntöönpano;

  24.  panee merkille Intian huolenaiheet Kiinasta ja ottaa erityisesti huomioon Kiinan aggressiivisen politiikan Etelä-Kiinan merellä, merkittävät sotilaalliset uudistamistoimet, strategisen kumppanuuden Pakistanin kanssa ja ratkaisemattomat raja-asiat; katsoo, että ainoastaan kansainvälisen oikeuden periaatteisiin perustuvalla todellisella vuoropuhelulla voidaan edistää näiden erimielisyyksien selvittämistä ja luottamuksen rakentamista;

  25.  pitää myönteisenä, että 13:nnessa EU:n ja Intian välisessä huippukokouksessa molemmat osapuolet osoittivat tukensa sille, että kaikki osapuolet panevat täysimääräisesti täytäntöön Itä-Ukrainan konfliktia koskevan Minskin sopimuksen; muistuttaa, että EU on jyrkästi tuominnut Venäjän aggressiivisen toiminnan ja että se ei tunnusta Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä Venäjään; toivoo, että EU ja Intia voisivat vuoropuhelun avulla edelleen yhdenmukaistaa kantojaan;

  26.  kannustaa EU:ta ja Intiaa jatkamaan sekä huippukokouksissa että säännöllisissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kuulemisissaan näkemysten vaihtoa Lähi-idän tilanteesta ja mahdollisista aloista, joilla tehtävällä yhteistyöllä voitaisiin edistää alueen vakauttamista myös kansainvälisellä tasolla toteutettavien toimien avulla; muistuttaa erityisesti, että on tehtävä yhteistyötä voimassa olevassa YK:n neuvottelemassa viitekehyksessä, jotta Syyriaan voidaan löytää pysyvä poliittinen ratkaisu 30. kesäkuuta 2012 annetun Geneven julkilausuman mukaisesti ja jotta voidaan tukea sopimuksen jälkeistä jälleenrakentamista ja sovinnontekoa, kun syyrialaisten johtama ja omakseen kokema uskottava poliittinen siirtymäprosessi on käynnissä;

  27.  korostaa, että EU ja Intia voisivat tehostaa Afrikan valtioihin liittyvää yhteistyötään ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, jotta varmistetaan, että niiden kehittämispyrkimykset täydentävät toisiaan;

  28.  korostaa, että sekä EU että Intia hyötyisivät merkittävästi yhteistyön syventämisestä meriturvallisuuden, tietoverkkoturvallisuuden ja tietosuojan sekä muuttoliikkeen ja liikkuvuuden kaltaisilla aloilla;

  29.  painottaa, että EU:lla ja Intialla on yhteisiä elintärkeitä etuja ja korostaa, että niiden olisi lisättävä yhteistyötä meriturvallisuuden alalla erityisesti merirosvouksen torjumiseksi sekä rauhan ja vakauden säilyttämiseksi ja keskeisten meriyhteyksien turvaamiseksi Etelä-Kiinan merellä ja Intian valtamerellä; suosittaa siksi, että kehitetään yhteiset vakioidut toimintamenettelyt meriturvallisuuden ja merirosvouksen torjunnan alalla ja muodostetaan Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksesta yhteisymmärrys, jossa otetaan huomioon merenkulun vapaus, ratkaistaan keskeneräiset kysymykset ja tunnistetaan sopivimmat yhteiset toimenpiteet, joita toteutetaan yleissopimuksen muodostamassa viitekehyksessä tehtävässä yhteistyössä;

  30.  panee tyytyväisenä merkille EU:n ja Intian maaliskuussa 2016 13:nnessa EU:n ja Intian välisessä huippukokouksessa antaman yhteisen julkilausuman kumppanuudesta puhtaan energian ja ilmaston alalla; korostaa Intian ja EU:n myönteistä vaikutusta Pariisin ilmastosopimusta koskeviin neuvotteluihin sekä molempien osapuolten maailmanlaajuista johtoasemaa; kehottaa kumpaakin kumppania lisäämään ponnistelujaan sen varmistamiseksi, että kaikki allekirjoittajat panevat sopimuksen täytäntöön; pyytää tältä osin tehostamaan EU:n ja Intian yhteistyötä energia-alalla etenkin uusiutuvien energialähteiden osalta;

  31.  panee tyytyväisenä merkille EU:n ja Intian maaliskuussa 2016 13:nnessa EU:n ja Intian välisessä huippukokouksessa antaman yhteisen julkilausuman Intian ja EU:n vesikumppanuudesta; pyytää unionia tässä yhteydessä tehostamaan yhteistyötään Intian kanssa ja vahvistamaan tukeaan Intian kestävää vesihuoltoa koskeville hankkeille, kuten ”Clean Ganga” -aloitteelle;

  32.  suhtautuu myönteisesti yhteiseen julistukseen maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevasta yhteisestä toimintasuunnitelmasta, jonka tarkoituksena on luoda puitteet yhteistyölle sääntöjen mukaisen maahanmuuton edistämiseksi, laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan ehkäisemiseksi sekä liikkuvuuden kehitysvaikutuksen enimmäistämiseksi;

  33.  katsoo, että ihmisten välisten yhteyksien pitäisi olla yksi EU:n ja Intian strategisen kumppanuuden tärkeimmistä ulottuvuuksista; korostaa etenkin vaihdon lisäämisen merkitystä koulutuksen, kulttuurin ja tieteellisen tutkimuksen, informaatio- ja tietotekniikka mukaan lukien, alalla ja pitää siksi myönteisenä Erasmus+-ohjelman opiskelijavaihdon lisääntymistä ja katsoo, että tätä vaihtoa olisi entisestään laajennettava; panee tyytyväisenä merkille myös mahdollisuudet yhteistyöhön ammattitaidon kehittämisessä ja ”Make in India” -aloitteen puitteissa, kuten toimintasuunnitelma 2020:ssa on todettu, ja korostaa niiden merkitystä kauppasuhteiden ja sosiaalisten suhteiden lisäämisessä; kehottaa huolehtimaan naispuolisten opiskelijoiden, tieteentekijöiden, tutkijoiden ja ammattilaisten tasapuolisesta osallistumisesta näihin ohjelmiin;

  Ihmisoikeuksia koskevan vaihdon lisääminen strategisessa kumppanuudessa

  34.  pitää myönteisenä, että sitoumus tehostaa ihmisoikeuksia koskevaa näkemystenvaihtoa EU:n ja Intian strategisessa kumppanuudessa vahvistettiin uudelleen, sillä sekä EU:n että Intian kansalaiset voivat hyötyä yhteistyön syventämisestä ihmisoikeuskysymyksissä; korostaa erityisesti, että on tarpeen tehostaa tietojenvaihtoa ja koordinointia näiden kahden kumppanin välillä YK:n puitteissa, myös ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa esitettyjen suositusten täytäntöönpanossa; korostaa myös ihmisoikeuksiin keskittyvää vuoropuhelua; huomauttaa, että kyseistä vaihtoa ei ole tehty vuoden 2013 jälkeen, ja vaatii järjestämään vuoropuhelun niin pian kuin mahdollista;

  35.  muistuttaa vastustaneensa kuolemanrangaistusta jo pitkään kaikissa tapauksissa ja olosuhteissa; kehottaa jälleen lopettamaan välittömästi teloitusten täytäntöönpanon Intiassa;

  36.  muistuttaa, että sananvapaus ja yhdistymisvapaus ovat erottamaton osa elinvoimaista demokraattista yhteiskuntaa; ymmärtää tarpeen toteuttaa toimia avoimuuden lisäämiseksi ja rajoitusten soveltamiseksi ulkomaisten toimijoiden rahoittamiin toimenpiteisiin, jotka voivat vaarantaa rauhan ja vakauden tai sisäisen turvallisuuden; on kuitenkin huolissaan siitä, että Intian voimassa oleva kansalaisjärjestöjen ulkomailta tulevaa rahoitusta koskeva lainsäädäntö vaikuttaa haitallisesti sanan- ja yhdistymisvapauteen (ulkomaista rahoitusta koskeva laki, Foreign Contribution Regulation Act);

  37.  panee merkille Intian viranomaisten merkittävät pyrkimykset torjua syrjinnän kaikkia muotoja, myös kasteihin perustuvaa syrjintää; on kuitenkin huolestunut siitä, että kasteihin perustuva syrjintä on edelleen yksi hyväksikäytön muoto, ja kehottaa tämän vuoksi Intian viranomaisia pyrkimään voimakkaammin lopettamaan tämän ihmisoikeuksien loukkauksen; kehottaa lisäksi Intiaa varmistamaan vähemmistöjen, erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen, täyden suojelun ja korostaa, että moniarvoisuuden kunnioittamisen edistäminen on tärkeää yhteisöjen välisten väkivaltaisuuksien ehkäisemiseksi; pitää myönteisenä, että Intian korkein oikeus määräsi tutkimaan uudelleen kristinuskon vastaista väkivaltaa vuonna 2008 ja myöntämään asianmukaisia korvauksia uhreille;

  38.  kehottaa Intiaa ratifioimaan kidutuksen vastaisen yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan sekä yleissopimuksen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta;

  39.  katsoo, että EU:n ja Intian yhteistyön lujittamisesta ihmisoikeuskysymyksissä annetun sitoumuksen yhteydessä kahden osapuolen käymän ihmisoikeusvuoropuhelun asialistalle olisi sisällytettävä naisten oikeudet; pitää myönteisenä Intian hallituksen sitoumusta parantaa naisten oikeuksia ja sisällyttää naisten ja miesten välinen tasa-arvo ohjelmasuunnitteluun, ja kehottaa Intian viranomaisia toteuttamaan lisätoimia, jotta voidaan tutkia ja ehkäistä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja edistää sukupuolten tasa-arvoa; pitää lisäksi myönteisenä, että EU rahoittaa Intiassa hankkeita, joilla puututaan naisiin ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan, ja suosittelee, että tämä rahoitus säilytetään; kehottaa parantamaan hlbtiq-henkilöiden oikeuksia ja kumoamaan Intian rikoslain 377 pykälän;

  °

  °  °

  40.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle sekä Intian hallitukselle ja parlamentille.

  • [1]  EUVL L 77, 15.3.2014, s. 77.
  • [2]  EUVL C 174, 14.7.2005, s. 63.
  • [3]  EUVL C 227 E, 21.9.2006, s. 589.
  • [4]  EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 69.
  • [5]  EUVL C 239 E, 20.8.2013, s. 1.
  • [6]  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0120.
  • [7]  EUVL C 261 E, 10.9.2013, s. 34.
  • [8]  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0424.

  NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.5.2017)

  ulkoasiainvaliokunnalle

  EU:n poliittisista suhteista Intiaan
  (2017/2025(INI))

  Valmistelija: Mariya Gabriel

  EHDOTUKSET

  Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus1

  Mietintöluonnos

  Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

  Mietintöluonnos

  Tarkistus

   

    ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämistä EU:n ulkosuhteiden avulla käsittelevän yhteisen valmisteluasiakirjan Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016–20201,

   

  ____________________

   

  1 SWD(2015)0182.

  Tarkistus  2

  Mietintöluonnos

  Johdanto-osan G kappale

  Mietintöluonnos

  Tarkistus

  G.   toteaa, että Intia on elinvoimainen demokratia ja avoin yhteiskunta, jossa on vapaa lehdistö ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta; ottaa huomioon, että EU ja Intia ovat säännöllisesti vaihtaneet ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevia parhaita käytäntöjä;

  G.   toteaa, että Intia on elinvoimainen demokratia ja avoin yhteiskunta, jossa on vapaa lehdistö ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta; ottaa huomioon, että EU ja Intia ovat säännöllisesti vaihtaneet ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevia parhaita käytäntöjä; katsoo, että naisten oikeudet ovat välttämätön osa ihmisoikeuksia;

  Tarkistus  3

  Mietintöluonnos

  Johdanto-osan G a kappale (uusi)

  Mietintöluonnos

  Tarkistus

   

  G a.   ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on yksi EU:n perusperiaatteista, joka on vahvistettu Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa, ja yksi sen tavoitteista ja tehtävistä; toteaa, että tämä periaate ohjaa myös EU:n ulkoista toimintaa;

  Tarkistus  4

  Mietintöluonnos

  Johdanto-osan G b kappale (uusi)

  Mietintöluonnos

  Tarkistus

   

  G b.   toteaa, että Intiassa miehistä on lukutaitoisia 82,1 prosenttia mutta naisista vain 65,5 prosenttia; toteaa, että miehistä 54,4 prosenttia kuuluu työvoimaan ja naisista vain 21,9 prosenttia1; ottaa huomioon, että raiskaukset, naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta ovat edelleen vakavia ongelmia Intiassa;

   

  _________________________________

   

  1 http://in.one.un.org/gender-equity/

  Tarkistus  5

  Mietintöluonnos

  10 a kohta (uusi)

  Mietintöluonnos

  Tarkistus

   

  10 a.   panee merkille, että EU:n ja Intian toimintasuunnitelman 2020 mukaisesti molempien osapuolten tulisi pyrkiä mahdollistamaan toistensa tutkijoiden osallistuminen tiettyihin EU:n Horisontti 2020 -ohjelmiin ja Intian ohjelmiin sekä tehostamaan koulutusvuoropuhelua ja -yhteistyötä muun muassa Intian GIAN-ohjelman ja EU:n Erasmus+ -ohjelman kautta; kehottaa huolehtimaan naispuolisten opiskelijoiden, tieteentekijöiden, tutkijoiden ja ammattilaisten tasapuolisesta osallistumisesta näihin ohjelmiin;

  Tarkistus  6

  Mietintöluonnos

  23 kohta

  Mietintöluonnos

  Tarkistus

  23.   pitää myönteisenä, että sitoumus lisätä ihmisoikeuksia koskevaa näkemystenvaihtoa EU:n ja Intian strategisessa kumppanuudessa vahvistettiin uudelleen, sillä sekä EU:n että Intian kansalaiset voivat hyötyä yhteistyön syventämisestä ihmisoikeuskysymyksissä; korostaa tässä yhteydessä ihmisoikeuksiin keskittyvää vuoropuhelua; huomauttaa, että kyseistä vaihtoa ei ole tehty vuoden 2013 jälkeen, ja vaatii järjestämään vuoropuhelun niin pian kuin mahdollista;

  23.   pitää myönteisenä, että sitoumus lisätä ihmisoikeuksia koskevaa näkemystenvaihtoa EU:n ja Intian strategisessa kumppanuudessa vahvistettiin uudelleen, sillä sekä EU:n että Intian kansalaiset voivat hyötyä yhteistyön syventämisestä ihmisoikeuskysymyksissä; korostaa tässä yhteydessä ihmisoikeuksiin keskittyvää vuoropuhelua; huomauttaa, että kyseistä vaihtoa ei ole tehty vuoden 2013 jälkeen, ja vaatii järjestämään vuoropuhelun niin pian kuin mahdollista; kehottaa sisällyttämään naisten oikeudet ja naisten päätöksentekoon osallistumisen lisäämisen ihmisoikeusvuoropuhelun asialistalle yhtenä sen prioriteettialoista;

  Tarkistus  7

  Mietintöluonnos

  23 a kohta (uusi)

  Mietintöluonnos

  Tarkistus

   

  23 a.   pitää myönteisenä, että EU:n ja Intian toimintasuunnitelman 2020 mukaisesti EU ja Intia ovat sitoutuneet etsimään kansainvälisillä foorumeilla mahdollisuuksia tehostaa yhteistyötä ja koordinointia, mukaan lukien mahdollinen vuoropuhelu naisten ja miesten tasa-arvosta; kehottaa aloittamaan tällaisen vuoropuhelun;

  Tarkistus  8

  Mietintöluonnos

  23 b kohta (uusi)

  Mietintöluonnos

  Tarkistus

   

  23 b.   pitää myönteisenä, että Intian hallitus on tehostanut toimiaan naisten ja miesten tasa-arvon ottamiseksi politiikkasuunnittelun olennaiseksi osaksi käynnistämällä aloitteita, joilla pyritään säästämään tyttölasten henki ja parantamaan heidän mahdollisuuksiaan, käynnistämään naisten ammattikoulutus- ja työllistämisohjelmia ja tarjoamaan mikrorahoituspalveluja maaseudun vähäosaisille naisille sekä tehostamaan lainsäädäntöä, jolla puututaan seksuaaliseen häirintään, perheväkivaltaan ja palkkaeroihin; kehottaa Intian hallitusta jatkamaan ja tehostamaan näitä toimia;

  Tarkistus  9

  Mietintöluonnos

  23 c kohta (uusi)

  Mietintöluonnos

  Tarkistus

   

  23 c.   pitää myönteisenä, että EU rahoittaa Intiassa hankkeita, joilla puututaan naisiin ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan, mukaan lukien tyttösikiöiden abortoinnin estäminen; kehottaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komissiota säilyttämään tämän rahoituksen ja tehostamaan hankkeita naisten vaikutusvallan lisäämiseksi;

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  3.5.2017

   

   

   

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  20.6.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  46

  2

  12

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Pál Csáky, Dietmar Köster, Alex Mayer

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  46

  +

  ALDE

   

  Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

  ECR

  Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

  PPE

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Pál Csáky, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

  S&D

  Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

  2

  -

  EFDD

  James Carver

  NI

  Georgios Epitideios

  12

  0

  ENF

  Mario Borghezio

  GUE/NGL

  Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Janusz Korwin-Mikke

  Verts/ALE

  Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää