Procedura : 2017/2025(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0242/2017

Teksty złożone :

A8-0242/2017

Debaty :

PV 12/09/2017 - 20
CRE 12/09/2017 - 20

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0334

SPRAWOZDANIE     
PDF 666kWORD 66k
28.6.2017
PE 602.942v02-00 A8-0242/2017

w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami

(2017/2025(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Cristian Dan Preda

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami

(2017/2025(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zawarte w 2004 r. partnerstwo strategiczne UE-Indie oraz wspólny plan działania w ramach partnerstwa strategicznego UE-Indie podpisany dnia 7 września 2005 r.,

–  uwzględniając plan działania UE–Indie na okres do roku 2020 i wspólne oświadczenie przyjęte na 13. szczycie UE–Indie,

–  uwzględniając globalną strategię UE na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa opublikowaną w czerwcu 2016 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 września 2001 r. zatytułowany „Europa i Azja: strategiczne ramy wzmocnionego partnerstwa” (COM(2001)0469),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 234/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi(1),

–  uwzględniając zalecenie PE dla Rady z dnia 28 października 2004 r. w sprawie stosunków między UE a Indiami(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 września 2005 r. w sprawie stosunków między UE a Indiami: partnerstwo strategiczne(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przygotowań do szczytu UE-Indie (Marsylia, 29 września 2008 r.)(4),

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje dotyczące Indii, w tym rezolucje w sprawie naruszeń praw człowieka, demokracji i państwa prawa,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie polityki zagranicznej UE wobec krajów BRICS i innych wschodzących mocarstw: cele i strategie(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie piractwa morskiego(7),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 października 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej(8),

–  uwzględniając wyjazd Komisji Spraw Zagranicznych do Indii w dniach 21–22 lutego 2017 r.,

–  uwzględniając 11. szczyt Azja–Europa (ASEM), który odbył się w Ułan Bator w dniach 15–16 lipca 2016 r. oraz 9. posiedzenie Partnerstwa Parlamentarnego Azja–Europa (ASEP), które odbyło się w Ułan Bator w dniach 21–22 kwietnia 2016 r., a także odpowiednie deklaracje przyjęte na obydwu posiedzeniach,

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0242/2017),

A.  mając na uwadze, że UE i Indie są dwiema największymi demokracjami na świecie, które opierają się na głębokiej historii kulturowej i są wspólnie zaangażowane w promowanie pokoju, stabilności, bezpieczeństwa, dobrobytu, zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej, a także w poszanowanie praw człowieka, podstawowych wolności, praworządności i dobrych rządów;

B.  mając na uwadze, że UE i Indie utworzyły w ostatnich dwóch dziesięcioleciach partnerstwo strategiczne oparte na wspólnych wartościach i interesach, z uwagi na fakt, że są one naturalnymi partnerami i czynnikami mającymi wpływ na stabilność w dzisiejszym wielobiegunowym świecie; mając na uwadze, że to partnerstwo strategiczne powinno zostać pogłębione, ponieważ ma ono duży potencjał w zapewnianiu nowej dynamiki na poziomie międzynarodowym, w tym na szczeblu Narodów Zjednoczonych, oraz w podejmowaniu takich kwestii, jak cele zrównoważonego rozwoju czy kontakty międzyludzkie;

C.  mając na uwadze, że podczas 13. szczytu UE-Indie, który odbył się w dniu 30 marca 2016 r., po czteroletniej przerwie, przyjęto nowy plan działań na rzecz partnerstwa strategicznego na następne pięć lat;

D.  mając na uwadze, że na 13. szczycie UE-Indie przyjęto szereg wspólnych deklaracji: w sprawie wspólnego planu w zakresie migracji i mobilności, o partnerstwie wodnym UE–Indie, o partnerstwie w dziedzinie czystej energii i klimatu oraz w sprawie walki z terroryzmem;

E.  mając na uwadze, że UE i Indie – będące ważnymi partnerami gospodarczymi, handlowymi i inwestycyjnymi i przy uwzględnieniu faktu, że UE jest pierwszym partnerem handlowym Indii – od 2007 r. prowadzą negocjacje w sprawie ambitnej umowy o wolnym handlu i inwestycjach, która powinna zostać zawarta w możliwie najkrótszym terminie; mając na uwadze, że plan działania UE-Indie na okres do roku 2020 potwierdza zobowiązanie obu stron do ustanowienia stabilnych warunków gospodarczych, korzystnych dla rozwinięcia handlu i współpracy gospodarczej;

F.  mając na uwadze, że zwiększona koordynacja między UE i jej państwami członkowskimi w odniesieniu do ich stosunków z Indiami pozwoliłaby na dodatkowe wzmocnienie partnerstwa strategicznego;

G.  mając na uwadze, że Indie są tętniącą życiem demokracją i otwartym społeczeństwem posiadającym wolną prasę i aktywne społeczeństwo obywatelskie; mając na uwadze, że UE i Indie regularnie wymieniają się najlepszymi praktykami w zakresie praw człowieka i demokracji, w tym w obszarze wolności wypowiedzi i zrzeszania się i rządów prawa, a także traktowania migrantów, poszanowania mniejszości i promowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn, zgodnie ze zobowiązaniami powziętymi przez UE;

Solidne podstawy wartościowego partnerstwa

1.  wyraża pełne poparcie dla silniejszego i głębszego partnerstwa pomiędzy UE i Indiami, zakorzenionego we wzajemnych silnych powiązaniach politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych i opartego na wspólnych wartościach demokracji, poszanowaniu praw człowieka i pluralizmu oraz na wzajemnym szacunku i wspólnych interesach;

2.  uważa, że pogłębione stosunki polityczne między tymi dwoma partnerami mogłyby pozytywnie przyczynić się do wspierania współpracy regionalnej i międzynarodowej w świecie zmagającym się z wieloma globalnymi problemami, takimi jak napięcia związane z bezpieczeństwem, brak poszanowania prawa międzynarodowego, terroryzm, ekstremizm i radykalizacja, międzynarodowa przestępczość zorganizowana i korupcja, nieuregulowana migracja i handel ludźmi, skutki zmiany klimatu, ubóstwo, nierówność, brak poszanowania praw człowieka, a także wzrost populizmu;

3.  podkreśla fakt, że UE i Indie, jako dwie największe na świecie demokracje, są wspólnie odpowiedzialne za promowanie na całym świecie idei pokoju, praworządności i praw człowieka, w tym poprzez rozszerzoną współpracę na szczeblu ONZ;

4.  uważa, że od czasu wydania wspólnego oświadczenia politycznego z 1993 r. zwiększył się zakres i poprawiła się jakość stosunków między UE a Indiami; podkreśla znaczenie partnerstwa strategicznego UE-Indie zawartego w 2004 r. i mającego na celu potwierdzenie ich ścisłych powiązań i oraz pogłębienie i zintensyfikowanie ich stosunków;

5.  podkreśla, że partnerstwo między UE a Indiami nie rozwinęło jeszcze w pełni swojego potencjału; uważa, że niezbędne jest silniejsze zaangażowanie polityczne po obu stronach, aby uczynić te stosunki bardziej dynamicznymi i cennymi w obliczu wyzwań stojących przed obydwoma partnerami na szczeblu regionalnym i międzynarodowym; wzywa do większego zaangażowania się w zacieśnianie więzi pomiędzy UE27 a Indiami; podkreśla, że ważne jest dokonanie pełnej oceny funkcjonowania partnerstwa strategicznego, aby dostarczyć pomysłów na temat możliwych sposobów jego rozwijania;

Wzmocnione partnerstwo na rzecz wzajemnych korzyści dla UE i Indii

6.  z zadowoleniem przyjmuje zorganizowanie 13. szczytu UE-Indie, który odbył się w Brukseli w dniu 30 marca 2016 r.; wzywa UE i Indie do corocznego organizowania szczytów, zgodnie z powziętym przez nich zobowiązaniem, gdyż takie spotkania na wysokim szczeblu w pozytywny sposób przyczyniają się do zwiększenia współpracy, wzajemnego zrozumienia i wzajemnej widoczności;

7.  z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie planu działania UE–Indie na okres do roku 2020, który stanowi plan działania na rzecz intensyfikacji partnerstwa strategicznego w ciągu następnych pięciu lat; z zadowoleniem odnotowuje, że w 2016 r. została wznowiona współpraca w licznych obszarach, takich jak bezpieczeństwo, zwalczanie terroryzmu, migracja i mobilność, handel, transfer technologii i kultura, zmiana klimatu, rozwój, energia i woda; apeluje o skuteczne wdrożenie planu działania, z uwzględnieniem jasno określonych etapów i terminów;

8.  ponownie podkreśla swoje poparcie dla zawarcia kompleksowego i ambitnego porozumienia o wolnym handlu między UE a Indiami, które powinno być opłacalne dla obu stron z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i politycznego; przypomina, że UE jest wiodącym blokiem handlowym na świecie i że Indie wykazują jedną z najwyższych stóp wzrostu PKB na świecie; przypomina również, że UE jest głównym partnerem Indii pod względem handlu i inwestycji, i że przepływy w przywozie i wywozie pomiędzy tymi partnerami są stosunkowo wyważone;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE i Indie podjęły na nowo dyskusje na temat sposobów dalszego prowadzenia negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu, zwanej również kompleksową umową handlowo-inwestycyjną (BTIA); wzywa obie strony do dalszych negocjacji w celu możliwie jak najszybszego zawarcia umowy o wolnym handlu, w duchu wzajemności i obopólnych korzyści oraz przy uwzględnieniu norm międzynarodowych, do których przestrzegania obie strony się zobowiązały, w tym norm określonych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; uznaje, że taka umowa, mająca zrównoważony charakter względem obaw obu stron, może zapewnić, że podjęte w niej środki będą korzystne zarówno dla obywateli europejskich, jak i indyjskich, w tym poprzez zwalczanie ubóstwa i promowanie przestrzegania praw człowieka;

10.  zaleca przyjęcie spójnej strategii na szczeblu UE na rzecz stosunków z Indiami, zawierającej jasno określone priorytety; zwraca uwagę, że ważne jest, aby zarówno instytucje UE, jak i państwa członkowskie, wdrażały tę strategię w spójny i skoordynowany sposób; uważa, że priorytety UE w odniesieniu do Indii można również określić w zaktualizowanej strategii na rzecz stosunków między UE a Azją;

11.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) do sprzyjania długoterminowym inwestycjom w Indiach w zakresie infrastruktury o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego, społecznego i zrównoważonego pod względem środowiska; zwraca się do EBI o wywiązanie się z tego zobowiązania i o wzmocnienie wsparcia dla trwałych inwestycji w Indiach;

12.  podkreśla znaczenie zorganizowanego dialogu międzyparlamentarnego dla funkcjonowania partnerstwa strategicznego; zachęca przewodniczącego indyjskiego parlamentu do utworzenia grupy przyjaźni pomiędzy UE a Indiami składającej się z parlamentarzystów Izby Ludowej (Lok Sabha) i Izby Stanów (Rajya Sabha), która będzie działała jako odpowiednik delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Republiką Indii;

Szeroko zakrojony plan współpracy w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

13.  przypomina, że w dzisiejszym środowisku międzynarodowym UE i Indie stoją w obliczu pilnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, które wymagają dyplomatycznej reakcji w połączeniu ze zwiększonym potencjałem odstraszającym, poszanowaniem prawa międzynarodowego i współpracą demokratycznych państw;

14.  zwraca uwagę na istotny potencjał zwiększenia synergii między UE a Indiami w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; jest przekonany, że regularny i spójny dialog może utorować drogę dla wzajemnego zrozumienia i, co za tym idzie, zwiększenia koordynacji między programami UE i Indii w dziedzinie polityki zagranicznej na poziomie regionalnym i międzynarodowym, w tym w odniesieniu do zagadnień, wobec których w przeszłości stosowano różne podejścia;

15.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie podjęte w ramach planu działania UE-Indie na okres do roku 2020 dotyczące utworzenia forów ds. polityki zagranicznej i konsultacji dotyczących bezpieczeństwa; podkreśla wartość dodaną zwiększenia częstotliwości i wagi kontaktów na wysokim szczeblu w dziedzinie spraw zagranicznych i bezpieczeństwa;

16.  apeluje do UE, aby wraz z państwami członkowskimi i Indiami kontynuowała i wzmacniała wysiłki na rzecz promowania skutecznego, opartego na przepisach multilateralizmu na szczeblu globalnym; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Radę do poparcia reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym wniosku Indii o stałe członkostwo; zachęca UE i Indie do koordynowania w możliwie największym stopniu swoich stanowisk i inicjatyw na szczeblu ONZ w kwestiach, w których ich współpraca mogłaby mieć istotne znaczenie, ale także na innych forach międzynarodowych, takich jak WTO;

17.  przyjmuje do wiadomości cenne i bardziej intensywne kontakty w kwestiach o znaczeniu globalnym, które odbywają się w ramach dialogu Azja-Europa –forum współpracy wielostronnej obejmującego zarówno UE, jak i Indie; popiera procesy integracji regionalnej w Azji, zarówno na szczeblu politycznym, jak i gospodarczym, ponieważ mogą się one przyczynić w pozytywny sposób do ograniczenia liczby konfliktów i do dobrobytu w regionie;

18.  podkreśla znaczną wartość dodaną, jaka płynie ze współpracy między UE a Indiami we wspieraniu przemian demokratycznych w Azji; ponadto podkreśla znaczenie koordynowania przez UE i Indie ich strategii politycznych w dziedzinie pomocy humanitarnej i rozwoju, w świetle wysokiego poziomu działalności rozwojowej podejmowanej przez obie strony w Azji, aby pozytywnie przyczynić się do rozwoju politycznego, gospodarczego i społecznego w zainteresowanych krajach, w tym w odniesieniu do mniejszości i bezpaństwowców, takich jak Rohindżowie; apeluje o pogłębienie dialogu w tej kwestii;

19.  zwraca uwagę na wspólne oświadczenie UE i Indii z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, mające na celu wzmocnienie współpracy w zakresie zapobiegania radykalizacji postaw, brutalnemu ekstremizmowi i terroryzmowi oraz przeciwdziałania tym zjawiskom; podkreśla znaczenie kontynuowania współpracy między organami ścigania i bezpieczeństwa UE i Indii na podstawie istniejących uzgodnień w ramach Europolu; zaleca ułatwianie wymiany najlepszych praktyk i informacji między Indiami a UE, w tym między jej państwami członkowskimi; zachęca obie strony do wspólnego propagowania przyjęcia całościowej konwencji dotyczącej terroryzmu międzynarodowego na szczeblu ONZ, jak również do zwiększenia skuteczności uznawania organizacji za terrorystyczne przez ONZ;

20.  podkreśla znaczenie zacieśnienia współpracy między UE a Indiami na rzecz Afganistanu, a mianowicie przyczynienia się do procesu pokoju i pojednania prowadzonego przez Afgańczyków i pozostającego w ich gestii, do budowy stabilnych instytucji i funkcjonującego państwa oraz powstawania środowiska politycznego i gospodarczego, które pozwoli na umocnienie pokoju i bezpieczeństwa; zachęca w szczególności do ściślejszej koordynacji politycznej w kwestiach bezpieczeństwa i kwestiach wojskowych, do wspierania rozwoju i do podejmowania środków dotyczących kontekstu regionalnego; podkreśla, że proces „Serce Azji” stanowi ważne forum służące budowie zaufania i współpracy politycznej w regionie;

21.  wzywa do wznowienia wysiłków na rzecz zbliżenia między Indiami a Pakistanem i do przywrócenia dobrych stosunków sąsiedzkich między tymi krajami poprzez kompleksowy dialog i ewentualne podejście stopniowe, zaczynając od dyskusji na temat kwestii technicznych i środków budowy zaufania, ostatecznie prowadzących do spotkań politycznych na wysokim szczeblu; podkreśla znaczenie dwustronnego wymiaru w działaniach na rzecz ustanowienia długotrwałego pokoju i współpracy między Indiami a Pakistanem, które przyczyniłyby się do zwiększenia bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego w regionie; podkreśla ponadto, że obydwa państwa, będące potęgami jądrowymi, ponoszą odpowiedzialność za pokój; wzywa UE, aby zachęcała do procesu pojednania między Indiami i Pakistanem, a także wspierała ten proces; podkreśla, że sprawą najwyższej wagi jest zwalczanie terroryzmu we wszystkich jego formach i przejawach, w tym terroryzmu sponsorowanego przez państwa;

22.  zaleca dalszą współpracę na rzecz powszechnego rozbrojenia, nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i bezpieczeństwa jądrowego, do których to celów dąży zarówno UE, jak i Indie; w związku z tym wzywa wszystkie państwa członkowskie, aby poparły wniosek Indii o przystąpienie do reżimów kontroli eksportu, takich jak Grupa Dostawców Jądrowych, Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych, porozumienie z Wassenaar i Grupa Australijska; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Indie ratyfikowały protokół dodatkowy MAEA;

23.  z zadowoleniem przyjmuje stanowcze stanowisko zarówno Indii, jak i UE w sprawie nielegalnego programu jądrowego i programu budowy pocisków balistycznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD), które to programy stanowią zagrożenie dla pokoju na szczeblu regionalnym i międzynarodowym, a także zachęca do dalszej współpracy na rzecz zapewnienia szerokiego wdrażania sankcji ONZ wobec KRLD;

24.  odnotowuje zaniepokojenie Indii dotyczące Chin, szczególnie w świetle asertywnej polityki Chin w regionie Morza Południowochińskiego, znacznej modernizacji armii, strategicznych stosunków z Pakistanem i nierozstrzygniętych kwestii granicznych; uważa, że jedynie prawdziwy dialog w oparciu o zasady prawa międzynarodowego może przyczynić się do przezwyciężenia tych różnic i budowy zaufania;

25.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie wyrażone podczas 13. szczytu UE-Indie przez obie strony na rzecz pełnego wdrożenia porozumienia z Mińska przez wszystkie strony konfliktu we wschodniej Ukrainie; przypomina, że UE zdecydowanie potępiła agresywne działania Rosji i że stosuje politykę nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola; ma nadzieję, że dzięki dialogowi UE i Indie będą mogły jeszcze bardziej zbliżyć swoje stanowiska;

26.  zachęca UE i Indie do dalszej wymiany poglądów – zarówno w czasie szczytów oraz podczas regularnych konsultacji w dziedzinie spraw zagranicznych i bezpieczeństwa – na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz na temat obszarów ewentualnej współpracy, która mogłaby przyczynić się do poprawy stabilizacji w regionie, w tym poprzez działania na szczeblu międzynarodowym; zwraca w szczególności uwagę na znaczenie współpracy na rzecz zapewnienia trwałego rozwiązania politycznego w Syrii zgodnie z istniejącymi, zatwierdzonymi przez ONZ ramami i komunikatem z Genewy z dnia 30 czerwca 2012 r., a także na rzecz wspierania odbudowy i pojednania po tym, jak zawarte zostanie porozumienie i kiedy rozpocznie się wiarygodny proces przemian politycznych prowadzonych przez Syryjczyków i pozostających w ich gestii;

27.  podkreśla, że UE i Indie mogłyby nasilić współpracę i wymianę najlepszych praktyk w odniesieniu do krajów afrykańskich, aby zapewnić komplementarność ich działań na rzecz rozwoju;

28.  podkreśla znaczne wzajemne korzyści, jakie UE i Indie mogłyby czerpać z zacieśniania współpracy w takich dziedzinach, jak bezpieczeństwo na morzu, bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona danych, jak również migracja i mobilność;

29.  podkreśla fakt, że UE i Indie mają żywotne wspólne interesy i podkreśla, ze powinny one zacieśnić współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o zwalczanie piractwa, ale również w celu utrzymania pokoju i stabilności oraz zabezpieczenia morskiej linii komunikacyjnej na Morzu Południowochińskim i Oceanie Indyjskim; w związku z tym zaleca opracowanie wspólnych standardowych procedur operacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego i zwalczania piractwa, a także opracowanie wspólnej interpretacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, w ramach której uwzględniona zostanie wolność żeglugi, rozwiązane zostaną wszelkie nierozstrzygnięte kwestie i wskazane najbardziej odpowiednie wspólne działania w zakresie współpracy;

30.  z zadowoleniem odnotowuje wspólną deklarację o partnerstwie w dziedzinie czystej energii i klimatu przyjętą przez UE i Indie na 13. szczycie UE–Indie w marcu 2016 r.; podkreśla pozytywny wpływ Indii i UE na negocjacje w sprawie porozumienia klimatycznego z Paryża oraz wiodącą pozycję obu partnerów; wzywa obu partnerów do zwiększenia wysiłków w celu zapewnienia wdrożenia porozumienia przez wszystkich sygnatariuszy; w związku z tym wzywa do zacieśnienia współpracy UE–Indie w dziedzinie energii, a zwłaszcza w zakresie energii odnawialnej;

31.  odnotowuje z zainteresowaniem wspólną deklarację o partnerstwie wodnym przyjętą przez UE i Indie na 13. szczycie UE–Indie w marcu 2016 r.; w związku z tym wzywa Unię do zacieśnienia współpracy z Indiami i do zwiększenia wsparcia dla indyjskich projektów z zakresu zrównoważonego gospodarowania wodą, takich jak „Clean Ganga”;

32.  z zadowoleniem odnotowuje wspólne oświadczenie w sprawie wspólnego programu w obszarze migracji i mobilności mającego zapewnić ramy współpracy w zakresie propagowania legalnej migracji, zapobiegania migracji nieuregulowanej i handlowi ludźmi oraz zmaksymalizowania wpływu mobilności na rozwój;

33.  uważa, że kontakty międzyludzkie powinny stanowić jeden z głównych wymiarów partnerstwa strategicznego między UE i Indiami; podkreśla w szczególności, że ważne jest nasilenie kontaktów w dziedzinie edukacji, kultury i badań naukowych, w tym w dziedzinie IT, i dlatego z zadowoleniem przyjmuje wzrost liczby studentów biorących udział w wymianie w ramach programu Erasmus+, który należy jeszcze bardziej rozszerzyć; również z zadowoleniem przyjmuje perspektywy współpracy w zakresie rozwoju umiejętności i w ramach inicjatywy „Make in India", jak zapisano w planie działania na okres do roku 2020, i podkreśla znaczenie tych perspektyw dla zintensyfikowania wymiany handlowej i stosunków społecznych; apeluje o angażowanie w te programy studentek, kobiet-naukowców, badaczek oraz specjalistek na równi z mężczyznami;

Zintensyfikowanie wymiany poglądów na temat aspektów związanych z prawami człowieka w ramach partnerstwa

34.  z zadowoleniem przyjmuje potwierdzone zobowiązanie do zintensyfikowania wymiany poglądów na temat aspektów związanych z prawami człowieka w ramach partnerstwa strategicznego UE-Indie, jako że obywatele obu stron mogą odnieść korzyści ze ściślejszej współpracy w licznych kwestiach dotyczących praw człowieka; podkreśla w szczególności potrzebę wzmocnienia kontaktów i koordynacji między oboma partnerami w ramach ONZ, w tym we wdrażaniu zaleceń udzielonych w ramach powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka; podkreśla ponadto znaczenie dialogu na temat praw człowieka; zauważa, że od 2013 r. nie podejmowano rozmów w tej kwestii i apeluje, aby dyskusja odbyła się możliwie jak najszybciej;

35.  przypomina, że od dawna sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci we wszystkich przypadkach i we wszystkich okolicznościach; ponawia swój apel o natychmiastowe moratorium na wykonywanie egzekucji w Indiach;

36.  przypomina, że wolność wyrażania opinii i zrzeszania się stanowią integralną część tętniącego życiem demokratycznego społeczeństwa; zdaje sobie sprawę z konieczności podjęcia środków w celu zwiększenia przejrzystości finansowanych przez podmioty zagraniczne działań, które mogą zagrażać pokojowi i stabilności lub bezpieczeństwu wewnętrznemu, a także wprowadzenia ograniczeń takiej działalności; wyraża jednakże zaniepokojenie wpływem obowiązującego prawa indyjskiego dotyczącego udziału podmiotów zagranicznych w finansowaniu organizacji pozarządowych (ustawa o zagranicznym wkładzie) na wolność słowa i wolność zrzeszania się;

37.  uznaje znaczne wysiłki poczynione przez władze indyjskie, mające na celu zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na przynależność kastową; zauważa jednak z niepokojem, że dyskryminacja ze względu na przynależność kastową nadal stanowi źródło nadużycia, zachęca zatem władze indyjskie do wzmożenia wysiłków zmierzających do zwalczania tych naruszeń praw człowieka; ponadto zachęca Indie do zapewnienia pełnej ochrony mniejszości, zwłaszcza mniejszości religijnych i etnicznych, oraz zwraca uwagę na znaczenie, jakie dla zapobiegania przemocy między społecznościami ma promowanie tolerancji wobec różnorodności; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Sąd Najwyższy Indii orzekł ponowne zbadanie postępowań w sprawie przemocy skierowanej przeciwko chrześcijanom w 2008 r. oraz przyznanie odpowiednich odszkodowań ofiarom;

38.  nalega na Indie, aby ratyfikowały konwencję przeciwko torturom i protokół fakultatywny do niej oraz konwencję o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem;

39.  uważa, że ze względu na fakt, że UE i Indie potwierdziły zobowiązanie do zacieśnienia współpracy w kwestiach związanych z prawami człowieka, prawa kobiet powinny zostać włączone do programu dialogu dotyczącego praw człowieka między tymi dwoma partnerami; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie rządu indyjskiego do poprawy praw kobiet i wprowadzenia równouprawnienia kobiet i mężczyzn w programowaniu działań politycznych i zachęca władze Indii do podejmowania dalszych kroków w celu wykrywania przemocy na tle płciowym i zapobiegania jej, a także promowania równości płci; z zadowoleniem przyjmuje ponadto fakt, że w Indiach realizowane są projekty finansowane przez UE dotyczące przemocy wobec kobiet i dzieci i zaleca, aby to finansowanie zostało utrzymane; wzywa do wzmocnienia praw osób LGBTIQ oraz uchylenia sekcji 377 indyjskiego kodeksu karnego;

°

°  °

40.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji oraz rządowi i parlamentowi Indii.

(1)

Dz.U. L 077 z 15.3.2014, s. 77.

(2)

Dz.U. C 174 z 14.7.2005, s. 63.

(3)

Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, s. 589.

(4)

Dz.U. C 8 E z 14.1.2010, s. 69.

(5)

Dz.U. C 239 E z 20.8.2013, s. 1.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0120.

(7)

Dz.U. C 261 E z 10.9.2013, s. 34.

(8)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0424.


STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (4.5.2017)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami

(2017/2025(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Mariya Gabriel

PA_Leg

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Projekt sprawozdania

Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt sprawozdania

Poprawka

 

  uwzględniając wspólny dokument roboczy pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020”1,

 

____________________

 

1 SWD(2015)0182.

Poprawka  2

Projekt sprawozdania

Motyw G

Projekt sprawozdania

Poprawka

G.  mając na uwadze, że Indie są tętniącą życiem demokracją i otwartym społeczeństwem posiadającym wolną prasę i aktywne społeczeństwo obywatelskie; mając na uwadze, że UE i Indie regularnie wymieniają się najlepszymi praktykami w zakresie praw człowieka i demokracji;

G.  mając na uwadze, że Indie są tętniącą życiem demokracją i otwartym społeczeństwem posiadającym wolną prasę i aktywne społeczeństwo obywatelskie; mając na uwadze, że UE i Indie regularnie wymieniają się najlepszymi praktykami w zakresie praw człowieka i demokracji; mając na uwadze, że prawa kobiet stanowią nieodzowną część praw człowieka;

Poprawka  3

Projekt sprawozdania

Motyw G a (nowy)

Projekt sprawozdania

Poprawka

 

Ga.  mając na uwadze, że równouprawnienie kobiet i mężczyzn to podstawowa zasada Unii Europejskiej zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej, a także jeden z wielu celów i zadań UE; mając na uwadze, że UE kieruje się również tą zasadą w działaniach zewnętrznych;

Poprawka  4

Projekt sprawozdania

Motyw G b (nowy)

Projekt sprawozdania

Poprawka

 

Gb.  mając na uwadze, że poziom umiejętności czytania i pisania wśród mężczyzn w Indiach wynosi 82,1 %, zaś wśród kobiet jest niższy i wynosi 65,5 %; mając na uwadze, że współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w tym kraju jest nierówny i wynosi odpowiednio 54,4 % i 21,9 %1, zaś gwałty, przemoc wobec kobiet oraz przemoc domowa stanowią w tym kraju nadal poważny problem;

 

_________________________________

 

1 http://in.one.un.org/gender-equity/

Poprawka  5

Projekt sprawozdania

Ustęp 10 a (nowy)

Projekt sprawozdania

Poprawka

 

10a.  zwraca uwagę, że w ramach planu działania UE–Indie na okres do roku 2020 obie strony powinny dążyć do zapewnienia wzajemnego dostępu naukowców do udziału w wybranych elementach programu „Horyzont 2020” oraz w programach realizowanych w Indiach, a także do zintensyfikowania dialogu i współpracy w zakresie kształcenia, m.in. za pomocą indyjskiego programu GIAN oraz unijnego programu Erasmus+; apeluje o angażowanie w programy studentek, kobiet-naukowców, badaczek oraz specjalistek na równi z mężczyznami;

Poprawka  6

Projekt sprawozdania

Ustęp 23

Projekt sprawozdania

Poprawka

23.  z zadowoleniem przyjmuje potwierdzone zobowiązanie do zintensyfikowania wymiany poglądów na temat aspektów związanych z prawami człowieka w ramach partnerstwa strategicznego UE-Indie, jako że obywatele obu stron mogą odnieść korzyści ze ściślejszej współpracy w kwestiach dotyczących praw człowieka; podkreśla w tym kontekście znaczenie dialogu na temat praw człowieka; zauważa, że od 2013 r. nie podejmowano rozmów w tej kwestii i apeluje, aby dyskusja odbyła się możliwie jak najszybciej;

23.  z zadowoleniem przyjmuje potwierdzone zobowiązanie do zintensyfikowania wymiany poglądów na temat aspektów związanych z prawami człowieka w ramach partnerstwa strategicznego UE-Indie, jako że obywatele obu stron mogą odnieść korzyści ze ściślejszej współpracy w kwestiach dotyczących praw człowieka; podkreśla w tym kontekście znaczenie dialogu na temat praw człowieka; zauważa, że od 2013 r. nie podejmowano rozmów w tej kwestii i apeluje, aby dyskusja odbyła się możliwie jak najszybciej; domaga się, by prawa kobiet oraz aktywniejszy udział kobiet w procesach decyzyjnych zostały włączone do programu działań dialogu dotyczącego praw człowieka na zasadzie priorytetu;

Poprawka  7

Projekt sprawozdania

Ustęp 23 a (nowy)

Projekt sprawozdania

Poprawka

 

23a.  z zadowoleniem odnosi się do faktu, że w ramach planu działania UE–Indie na okres do roku 2020 oba te kraje zobowiązały się do wskazania możliwości wzmocnionej współpracy i koordynacji na forach międzynarodowych, w tym do ewentualnego dialogu na temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn; apeluje do nawiązania takiego dialogu;

Poprawka  8

Projekt sprawozdania

Ustęp 23 b (nowy)

Projekt sprawozdania

Poprawka

 

23b.  z zadowoleniem odnosi się do faktu, że rząd Indii podjął działania na rzecz uwzględnienia kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w programowaniu działań politycznych, wprowadzając inicjatywy na rzecz ochrony i upodmiotowienia dziewczynek, zdobywania umiejętności przez kobiety oraz programy zatrudnienia dla kobiet i usługi mikrofinansowania dla defaworyzowanych kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, a także wzmacniając prawodawstwo, aby zająć się problemem molestowania seksualnego, przemocy domowej i nierównych wynagrodzeń; wzywa rząd Indii do kontynuowania i zintensyfikowania wysiłków w tym zakresie;

Poprawka  9

Projekt sprawozdania

Ustęp 23 c (nowy)

Projekt sprawozdania

Poprawka

 

23c.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w Indiach realizowane są projekty finansowane przez UE, które dotyczą przemocy wobec kobiet i dzieci, a także zapobiegania zabijaniu niemowląt płci żeńskiej; wzywa Wysokiego Przedstawiciela oraz Komisję do utrzymania finansowania tych projektów, a także wzmocnienia projektów mających na celu poprawę pozycji kobiet.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

3.5.2017

 

 

 


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

2

12

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pál Csáky, Dietmar Köster, Alex Mayer


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

46

+

ALDE

 

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Pál Csáky, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

12

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności