SPRÁVA o politických vzťahoch EÚ s Indiou

28.6.2017 - (2017/2025(INI))

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Cristian Dan Preda

Postup : 2017/2025(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0242/2017
Predkladané texty :
A8-0242/2017
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o politických vzťahoch EÚ s Indiou

(2017/2025(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na strategické partnerstvo EÚ a Indie uzavreté v roku 2004 a spoločný akčný plán strategického partnerstva EÚ a Indie zo 7. septembra 2005,

–  so zreteľom na akčný program EÚ – India do roku 2020 prijatý na 13. samite EÚ – India a na spoločné vyhlásenie na tomto samite,

–  so zreteľom na globálnu stratégiu EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku z júna 2016,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. septembra 2001 s názvom Európa a Ázia: Strategický rámec pre posilnené partnerstvá (COM(2001)0469),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 234/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami[1],

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 28. októbra 2004 o vzťahoch medzi EÚ a Indiou[2],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2005 o vzťahoch medzi EÚ a Indiou: strategické partnerstvo[3],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. septembra 2008 o príprave samitu EÚ – India (Marseille, 29. septembra 2008)[4],

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Indii vrátane uznesení o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2012 o zahraničnej politike EÚ voči skupine BRICS a ďalším rozvíjajúcim sa mocnostiam: ciele a stratégie[5],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. apríla 2016 o EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet[6],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2012 o námornom pirátstve[7],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2016 o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní[8],

–  so zreteľom na služobnú cestu Výboru pre zahraničné veci do Indie, ktorá sa konala 21. – 22. februára 2017,

–  so zreteľom na 11. samit ASEM (stretnutie Ázia – Európa), ktorý sa konal 15. – 16. júla 2016 v Ulanbátare, a 9. zasadnutie parlamentného partnerstva Ázie a Európy (ASEP), ktoré sa konalo 21. – 22. apríla 2016 v Ulanbátare, a na vyhlásenia prijaté na oboch týchto zasadnutiach

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0242/2017),

A.   keďže EÚ a India sú dve najväčšie demokracie na svete a obe vychádzajú z hlbokej kultúrnej histórie a sú odhodlané spoločne podporovať mier, stabilitu, bezpečnosť, prosperitu, trvalo udržateľný rozvoj a sociálnu spravodlivosť, ako aj dodržiavať ľudské práva, základné slobody, zásady právneho štátu a dobrej správy vecí verejných;

B.  keďže EÚ a India ako prirodzení partneri a faktory stability v súčasnom multipolárnom svete vybudovali počas ostatných dvoch desaťročí strategické partnerstvo založené na spoločných hodnotách a záujmoch; keďže strategické partnerstvo by sa malo prehĺbiť, pretože má veľký potenciál novej dynamiky na medzinárodnej úrovni, a to aj na úrovni OSN, a riešenia takých otázok, ako sú ciele trvalo udržateľného rozvoja či medziľudské kontakty;

C.  keďže na 13. samite EÚ – India, ktorý sa po štvorročnej prestávke konal 30. marca 2016, bol prijatý nový plán pre strategické partnerstvo na nasledujúcich päť rokov;

D.  keďže na 13. samite EÚ – India bolo prijatých niekoľko spoločných vyhlásení: o spoločnom programe v oblasti migrácie a mobility, o partnerstve pre vodu medzi Indiou a EÚ, o partnerstve v oblasti čistej energetiky a klímy a o boji proti terorizmu;

E.  keďže EÚ a India ako významní hospodárski, obchodní a investiční partneri rokujú od roku 2007 o ambicióznej dohode o voľnom obchode a investíciách, ktorá by sa mala čo najskôr uzatvoriť, pričom EÚ je prvým obchodným partnerom Indie; keďže v akčnom programe EÚ – India 2020 sa opätovne potvrdzuje záväzok oboch strán vytvoriť stabilné hospodárske prostredie priaznivé pre rozvoj obchodu a hospodárskej spolupráce;

F.  keďže užšia koordinácia medzi EÚ a jej členskými štátmi, pokiaľ ide o ich vzťahy s Indiou, by umožnila ďalšie prehĺbenie strategického partnerstva;

G.  keďže India je dynamickou demokraciou a otvorenou spoločnosťou so slobodou tlače a aktívnou občianskou spoločnosťou; keďže EÚ a India si navzájom pravidelne vymieňali osvedčené postupy v súvislosti s otázkami ľudských práv a demokracie vrátane otázok týkajúcich sa slobody vyjadrovania a združovania a právneho štátu, ako aj otázok týkajúcich sa zaobchádzania s migrantmi, rešpektovania menšín a presadzovania rovnosti medzi ženami a mužmi, k čomu sa zaväzuje EÚ;

Pevné základy cenného partnerstva

1.  vyjadruje plnú podporu pevnejšej a hlbšej spolupráci medzi EÚ a Indiou vychádzajúcej zo silných politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych väzieb a založenej na spoločných hodnotách demokracie, dodržiavaní ľudských práv a plurality a na vzájomnom rešpektovaní a spoločných záujmoch;

2.  nazdáva sa, že posilnenie vzájomných politických vzťahov by mohlo pozitívne prispieť k upevneniu regionálnej a medzinárodnej spolupráce vo svete, ktorý čelí viacerým globálnym výzvam, ako napríklad bezpečnostnému napätiu, porušovaniu medzinárodného práva, terorizmu, extrémizmu a radikalizácii, nadnárodnému organizovanému zločinu a korupcii, neregulovanej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi, dôsledkom zmeny klímy, chudobe, nerovnosti a nedodržiavaniu ľudských práv i rastúcemu populizmu;

3.  zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ a India majú ako dve najväčšie demokracie na svete spoločnú zodpovednosť za podporu mieru, právneho štátu a ľudských práv na celom svete, a to aj prostredníctvom posilnenej spolupráce na úrovni OSN;

4.  domnieva sa, že vzťahy medzi EÚ a Indiou sa od prijatia spoločného politického vyhlásenia v roku 1993 výrazne posilnili z hľadiska kvality a rozsahu; zdôrazňuje význam strategického partnerstva EÚ a Indie, ktoré bolo uzavreté v roku 2004 s cieľom potvrdiť úzke väzby medzi oboma partnermi a pozdvihnúť vzájomné vzťahy na vyššiu a intenzívnejšiu úroveň;

5.  zdôrazňuje, že partnerstvo medzi EÚ a Indiou ešte nedosiahlo svoj plný potenciál; nazdáva sa, že obidve strany by mali zvýšiť politické nasadenie, aby sa ich vzájomné vzťahy stali ešte dynamickejšími a cennejšími z hľadiska výziev, ktorým obaja partneri čelia na regionálnej a medzinárodnej úrovni; vyzýva, aby sa zvýšili investície do posilňovania vzájomných väzieb medzi EÚ-27 a Indiou; zdôrazňuje dôležitosť úplného posúdenia fungovania strategického partnerstva s cieľom priniesť nápady o tom, ako partnerstvo ďalej prehlbovať;

Pevnejšie partnerstvo pre vzájomný prospech EÚ a Indie

6.  víta konanie 13. samitu EÚ – India 30. marca 2016 v Bruseli; naliehavo vyzýva EÚ a Indiu, aby tak, ako sa zaviazali, zorganizovali jeden samit za rok, keďže takéto stretnutia na vysokej úrovni pozitívne prispievajú k prehlbovaniu spolupráce, vzájomného porozumenia a vzájomnej viditeľnosti;

7.  víta schválenie akčného programu EÚ – India do roku 2020, ktorý je plánom zameraným na posilnenie strategického partnerstva počas nasledujúcich piatich rokov; berie s uspokojením na vedomie oblasti, v ktorých bola v roku 2016 obnovená spolupráca, ako napríklad boj proti terorizmu, bezpečnosť, migrácia a mobilita, obchod, transfer technológií a kultúra, energetika a vodné hospodárstvo; vyzýva, aby sa tento program vykonával účinne, pomocou jasne stanovených krokov a lehôt;

8.  opakuje svoju podporu prijatiu komplexnej a ambicióznej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou, ktorá by mala mať hospodársky, sociálny a politický prínos pre obe strany; pripomína, že EÚ je vedúcim svetovým obchodným blokom a že India má jednu z najvyšších mier rastu HDP na celom svete; pripomína tiež, že EÚ je pre Indiu prvoradým partnerom v oblasti obchodu a investícií a že dovozné a vývozné toky medzi oboma stranami sú pomerne vyvážené;

9.  s potešením berie na vedomie skutočnosť, že EÚ a India opäť diskutujú o tom, ako pokračovať v rokovaniach o dohode o voľnom obchode, ktorá je známa aj ako všeobecná dohoda o obchode a investíciách; naliehavo žiada obe strany, aby s ohľadom na čo najrýchlejšie uzatvorenie dohody o voľnom obchode pokračovali v rokovaniach v duchu reciprocity a vzájomných výhod a zohľadňovali pritom medzinárodné normy, ku ktorým sa obe strany zaviazali, vrátane noriem stanovených v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Medzinárodnej organizácie práce, ako aj zásadu sociálnej zodpovednosti podnikov; uznáva, že ak bude táto dohoda vyrovnaná v súvislosti s obavami oboch strán, možno ňou zaistiť, že z opatrení budú mať prospech európski aj Indickí občania, a to aj v oblasti boja proti chudobe a dodržiavania ľudských práv;

10.  odporúča prijať na úrovni EÚ ucelenú stratégiu pre vzťahy s Indiou s jasne stanovenými prioritami; upozorňuje na to, že je dôležité, aby inštitúcie EÚ, ako aj členské štáty vykonávali takúto stratégiu premysleným a koordinovaným spôsobom; nazdáva sa, že priority EÚ pre Indiu by sa mohli tiež stanoviť v aktualizovanej stratégii pre vzťahy EÚ – Ázia;

11.  víta záväzok Európskej investičnej banky (EIB) podporovať v Indii dlhodobé investície do infraštruktúry, ktorá je kľúčová pre hospodársky, sociálny a environmentálne udržateľný rozvoj; vyzýva EIB, aby splnila tento záväzok a posilnila podporu udržateľných investícií v Indii;

12.  zdôrazňuje, že pre fungovanie strategického partnerstva je dôležitý medziparlamentný štruktúrovaný dialóg; nabáda predsedu indického parlamentu, aby sa z poslancov dolnej snemovne (Lok Sabha) a hornej snemovne (Radžja Sabha) indického parlamentu čo najskôr zriadila skupina priateľstva medzi Indiou a Európou ako náprotivok Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Indickou republikou;

Rozsiahly program spolupráce v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky

13.  Opakuje, že v dnešnom medzinárodnom prostredí čelia EÚ aj India naliehavým bezpečnostným výzvam, ktoré si vyžadujú diplomatickú reakciu spolu s posilnenou politikou odstrašovania, dodržiavanie medzinárodného práva a spoluprácu demokratických štátov;

14.  zdôrazňuje, že v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky možno medzi EÚ a Indiou dosiahnuť oveľa väčšiu súčinnosť; vyjadruje presvedčenie, že pravidelný a dôsledný dialóg môže pomôcť vzájomnému porozumeniu, a tým podporiť lepšiu koordináciu medzi EÚ a Indiou v oblasti zahraničnej politiky na regionálnej a medzinárodnej úrovni, a to aj pokiaľ ide o témy, v ktorých obe strany využívali v minulosti odlišné postupy;

15.  víta záväzok, ktorý India prijala v akčnom programe EÚ – India do roku 2020, ktorým je zriadenie fóra pre konzultácie o zahraničnej politike a bezpečnosti; zdôrazňuje pridanú hodnotu zvýšenia frekvencie a významu výmen na vysokej úrovni v oblasti zahraničných vecí a bezpečnosti;

16.  žiada Európsku úniu, ako aj členské štáty a Indiu, aby sa na celosvetovej úrovni naďalej usilovali presadzovať účinný multilateralizmus založený na pravidlách a aby svoje úsilie v tejto oblasti ešte zvýšili; naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Radu, aby podporili reformu Bezpečnostnej rady OSN vrátane snahy Indie o stále členstvo; nabáda Úniu a Indiu, aby na úrovni OSN, ale aj na iných medzinárodných fórach, akými sú napríklad WTO, čo najviac koordinovali svoje pozície a iniciatívy v otázkach, v ktorých by ich spolupráca mohla byť prínosná;

17.  oceňuje hodnotné a intenzívne výmeny v otázkach globálneho významu, ktoré sa uskutočňujú v rámci stretnutí Ázia – Európa, ktoré sú fórom viacstrannej spolupráce zahŕňajúce EÚ aj Indiu; podporuje regionálne integračné procesy v Ázii tak na politickej, ako aj na hospodárskej úrovni, keďže môžu pozitívne prispievať k zníženiu počtu konfliktov a k prosperite tohto regiónu;

18.  zdôrazňuje významnú pridanú hodnotu spolupráce medzi EÚ a Indiou, pokiaľ ide o podporu demokratických procesov v Ázii; zdôrazňuje okrem toho, že je dôležité, aby EÚ a India koordinovali svoje politiky v oblasti humanitárnej pomoci a rozvoja, s ohľadom na vysokú úroveň rozvojových činností oboch strán v Ázii s cieľom pozitívne prispievať k politickému, hospodárskemu a sociálnemu pokroku v príslušných krajinách, a to aj pokiaľ ide o menšiny či osoby bez štátnej príslušnosti, ako sú Rohingyovia; vyzýva na zintenzívnenie dialógu na tento účel;

19.  berie na vedomie spoločné vyhlásenie Indie a EÚ o boji proti terorizmu z 30. marca 2016 zamerané na posilnenie spolupráce pri predchádzaní radikalizácii, násilnému extrémizmu a terorizmu a boji proti nim; zdôrazňuje, že je dôležité, aby naďalej pokračovala spolupráca bezpečnostných orgánov a orgánov presadzovania práva EÚ a Indie v rámci existujúcej dohody s Europolom; navrhuje uľahčiť výmenu osvedčených postupov a informácií medzi Indiou a EÚ, a to aj s jednotlivými členskými štátmi; nabáda obidve strany, aby spoločne presadzovali prijatie dohody o komplexnom dohovore o medzinárodnom terorizme na úrovni OSN, ako aj zvýšenie účinnosti systému označovania teroristických organizácií, ktorý používa OSN;

20.  zdôrazňuje význam užšej spolupráce medzi EÚ a Indiou, pokiaľ ide Afganistan, konkrétne prispievania k procesu budovania mieru a zmierovacieho procesu pod vedením Afganistanu, budovania stabilných inštitúcií a fungujúceho štátu a vytvorenia politického a hospodárskeho prostredia, ktoré umožní budovanie mieru a bezpečnosti; nabáda najmä na posilnenie politickej koordinácie v bezpečnostných a vojenských otázkach, pri podpore rozvoja a pri vykonávaní opatrení zameraných na na regionálne otázky; zdôrazňuje, že proces Srdce Ázie je významným fórom pre budovanie dôvery a politickej spolupráce v regióne;

21.  požaduje oživenie úsilia o zblíženie a obnovenie dobrých susedských vzťahov Indie s Pakistanom prostredníctvom komplexného dialógu a prípadným graduálnym prístupom, ktorý začína diskusiou o technických otázkach a opatreniami na budovanie dôvery a napokon vedie k politickým stretnutiam na vysokej úrovni; zdôrazňuje význam bilaterálneho rozmeru v práci na dosiahnutí trvalého mieru a spolupráce medzi Indiou a Pakistanom, čo by pozitívne prispelo k hospodárskemu rozvoju a bezpečnosti v regióne; okrem toho zdôrazňuje zodpovednosť za mier ako povinnosť oboch strán, ktoré sú jadrovými mocnosťami; vyzýva EÚ, aby podnecovala a podporovala proces zmierenia medzi Indiou a Pakistanom; zdôrazňuje zásadný význam boja proti terorizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch vrátane štátom podporovaného terorizmu;

22.  odporúča prehĺbiť spoluprácu v oblasti všeobecného odzbrojenia, nešírenia zbraní hromadného ničenia a jadrovej bezpečnosti, čo sú ciele, ktoré sa zaviazali presadzovať EÚ aj India; v tejto súvislosti vyzýva všetky členské štáty, aby podporovali snahu Indie pristúpiť k systémom kontroly vývozu, ako sú Skupina jadrových dodávateľov, Režim kontroly raketových technológií, Wassenaarske usporiadanie a Austrálska skupiny; víta skutočnosť, že India ratifikovala dodatkový protokol MAAE;

23.  víta nekompromisný postoj Indie aj EÚ k nelegálnemu jadrovému programu a programu balistických rakiet v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), ktoré ohrozujú regionálny a medzinárodný mier, a nabáda na ďalšiu spoluprácu s cieľom zabezpečiť široké uplatňovanie sankcií OSN voči KĽDR;

24.  berie na vedomie obavy Indie týkajúce sa Číny, najmä vzhľadom na asertívnu politiku Číny v oblasti Juhočínskeho mora, významnú vojenskú modernizáciu, strategický vzťah s Pakistanom a nevyriešené otázky hraníc; domnieva sa, že len skutočný dialóg založený na zásadách medzinárodného práva môže prispieť k prekonaniu týchto rozdielov a budovaniu dôvery;

25.  berie s uspokojením na vedomie podporu, ktorú na 13. samite EÚ – India obe strany vyjadrili úplnému vykonávaniu dohody z Minska všetkými stranami v súvislosti s konfliktom na východnej Ukrajine; pripomína, že EÚ dôrazne odsúdila agresívne konanie Ruska a neuznáva protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopoľa; vyjadruje nádej, že prostredníctvom dialógu by EÚ a India mohli ešte viac zosúladiť svoje pozície;

26.  nabáda EÚ a Indiu, aby si na samitoch, ako aj v rámci pravidelných zahraničnopolitických a bezpečnostných konzultácií naďalej vymieňali názory na situáciu na Blízkom východe a na oblasti možnej spolupráce, ktoré by mohli podporiť stabilizáciu regiónu, a to aj prostredníctvom opatrení na medzinárodnej úrovni; upozorňuje predovšetkým na význam spolupráce zameranej na zaistenie trvalého politického riešenia situácie v Sýrii v existujúcom rámci OSN v súlade so Ženevským komuniké z 30. júna 2012 a na podporu rekonštrukcie a zmierenia v nadväznosti na uzatvorenie dohody potom, ako sa podarí naštartovať proces dôveryhodnej politickej zmeny pod vedením Sýrie a s jej zodpovednosťou;

27.  zdôrazňuje, že EÚ a India by mohli posilniť svoju spoluprácu a výmenu osvedčených postupov, pokiaľ ide o africké krajiny, aby zabezpečili, že sa ich úsilie v oblasti rozvoja navzájom dopĺňa;

28.  poukazuje na značný vzájomný prospech, ktorý by mohol pre EÚ a Indiu vyplynúť zo zintenzívnenia vzájomnej spolupráce v oblastiach, ako je ochrana námornej plavby, kybernetická bezpečnosť a ochrana údajov, ako aj migrácia a mobilita;

29.  zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ majú spoločné záujmy a zdôrazňuje, že by mali zvýšiť spoluprácu v oblasti námornej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o boj proti pirátstvu, ale aj o zachovanie mieru a stability a zabezpečenie námornej komunikačnej línie v Juhočínskom mori a Indickom oceáne; odporúča preto, aby sa v oblasti námornej bezpečnosti a boja proti pirátstvu vypracovali spoločné stále operačné postupy, ako aj spoločná dohoda o Dohovore OSN o morskom práve, ktorá zohľadní slobodu plavby, vyrieši všetky zostávajúce otázky a stanoví najvhodnejšie spoločné opatrenia opatrenia pre spoluprácu v rámci dohody;

30.  víta prijatie spoločného vyhlásenia medzi EÚ a Indiou o partnerstve pre čistú energiu a klímu na 13. samite EÚ – India v marci 2016; zdôrazňuje pozitívny vplyv Indie a EÚ na rokovaniach o Parížskej klimatickej dohode a vedúce postavenie oboch partnerov vo svete; naliehavo žiada oboch partnerov, aby zintenzívnili svoje úsilie s cieľom zabezpečiť, aby všetci signatári túto dohodu plnili; v tomto zmysle vyzýva na zintenzívnenie spolupráce medzi EÚ a Indiou najmä v oblasti energetiky;

31.  so záujmom berie na vedomie prijatie spoločného vyhlásenia medzi EÚ a Indiou o partnerstve pre vodu na 13. samite EÚ – India v marci 2016; preto žiada EÚ, aby posilnila svoju spoluprácu s Indiou a zintenzívnila podporu indických projektov udržateľného hospodárenia s vodou, ako je „Clean Ganga“;

32.  s uspokojením berie na vedomie spoločné vyhlásenie k spoločnému programu v oblasti migrácie a mobility, ktorého cieľom je poskytnúť rámec pre spoluprácu v oblasti podpory legálnej migrácie, zabraňovania nelegálnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi, a maximalizovať rozvojový vplyv mobility;

33.  domnieva sa, že medziľudské výmeny by mal byť jedným z hlavných rozmerov strategického partnerstva medzi EÚ a Indiou; zdôrazňuje najmä význam nárastu výmen v oblasti vzdelávania, kultúry a vedeckého výskumu vrátane IT a víta preto nárast počtu študentských výmen v rámci programu Erasmus+, ktorý by sa mal ešte rozšíriť; rovnako s uspokojením berie na vedomie možnosti spolupráce v oblasti rozvoja zručností v rámci iniciatívy Make in India, ako sa uvádza v Akčnom programe 2020, a zdôrazňuje ich význam pre zintenzívnenie obchodných a sociálnych vzťahov; žiada, aby do týchto programov boli na báze rovnosti začlenené študentky, vedkyne, výskumné pracovníčky a odborníčky;

Posilnená výmena informácií o ľudskoprávnom rozmere partnerstva

34.  víta opätovne potvrdený záväzok zintenzívniť výmenu v oblasti ľudských práv v rámci strategického partnerstva EÚ a Indie, keďže posilnená spolupráca v otázkach ľudských práv môže byť prínosná pre občanov oboch strán; zdôrazňuje najmä, že je potrebné posilniť výmenu a koordináciu medzi týmito dvomi partnermi v rámci OSN vrátane vykonávania odporúčaní vyplývajúcich zo všeobecného pravidelného preskúmania OSN o ľudských právach; rovnako zdôrazňuje význam dialógu o ľudských právach; poznamenáva, že od roku 2013 sa neuskutočnila žiadna výmena, a naliehavo žiada, aby sa dialóg uskutočnil čo najskôr;

35.  opätovne pripomína svoje dlhodobé odmietavé stanovisko k trestu smrti v akýchkoľvek prípadoch a za akýchkoľvek okolností; opakuje svoju výzvu na okamžité moratórium na vykonávanie popráv v Indii;

36.  pripomína, že sloboda prejavu a sloboda združovania sú neoddeliteľnou súčasťou živej demokratickej spoločnosti; chápe, že je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie transparentnosti činností financovaných zahraničnými subjektmi a zaviesť obmedzenia pre tieto činnosti, ktoré môžu predstavovať ohrozenie mieru a stability alebo vnútornej bezpečnosti; v tejto súvislosti však vyjadruje obavy v súvislosti s účinkami platného indického zákona o účasti zahraničných subjektov na financovaní MVO (zákon o regulácii zahraničných príspevkov) na slobodu prejavu a združovania;

37.  uznáva značné úsilie, ktoré indické orgány vynaložili v boji proti všetkým formám diskriminácie vrátane diskriminácie na základe príslušnosti ku kaste; konštatuje však so znepokojením, že diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste je naďalej zdrojom zlého zaobchádzania a nabáda preto orgány Indie, aby zvýšili úsilie s cieľom odstrániť takéto porušovanie ľudských práv; nabáda ďalej Indiu, aby v plnej miere zabezpečila ochranu menšín, najmä náboženských a etnických menšín, a zdôrazňuje význam podpory tolerancie rôznorodosti pri predchádzaní násilia medzi komunitami; víta skutočnosť, že najvyšší súd Indie nariadil prešetriť súdne konania týkajúce sa protikresťanského násilia v roku 2008 a obete primerane odškodniť;

38.  nalieha na Indiu, aby ratifikovala Dohovor proti mučeniu a jeho opčný protokol a Dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím;

39.  domnieva sa, že v kontexte záväzku k posilneniu spolupráce v otázkach ľudských práv, ktorý EÚ a India opätovne potvrdili, by sa mali práva žien začleniť do programu dialógu o ľudských právach medzi týmito partnermi; víta záväzky indickej vlády k zlepšeniu práv žien a nastoleniu rovnosti medzi ženami a mužmi v politickom programovaní a nabáda indické orgány, aby prijali ďalšie opatrenia na boj proti rodovému násiliu a podporu rodovej rovnosti; víta navyše skutočnosť, že EÚ v Indii financuje projekty, ktoré sa zaoberajú násilím páchaným na ženách a deťoch a odporúča, aby sa toto financovanie zachovalo; vyzýva na zlepšenie v oblasti práv LGBTIQ osôb a na zrušenie časti 377 indického trestného zákonníka;

°

°  °

40.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii a vláde a parlamentu Indie.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 077, 15.3.2014, s. 77.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 174, 14.7.2005, s. 63.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 589.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 69.
  • [5]  Ú. v. EÚ C 239 E, 20.8.2013, s. 1.
  • [6]  Prijaté texty, P8_TA(2016)0120.
  • [7]  Ú. v. EÚ C 261 E, 10.9.2013, s. 34.
  • [8]  Prijaté texty, P8_TA(2016)0424.

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (4.5.2017)

pre Výbor pre zahraničné veci

on EU political relations with India

(2017/2025(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Mariya Gabriel

PA_Leg

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh1

Návrh správy

Citácia 5 a (nová)

Návrh správy

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na spoločný pracovný dokument útvarov s názvom Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien1,

 

____________________

 

SWD(2015)0182.

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh správy

Odôvodnenie G

Návrh správy

Pozmeňujúci návrh

G. keďže India je dynamickou demokraciou a otvorenou spoločnosťou so slobodou tlače a aktívnou občianskou spoločnosťou; keďže EÚ a India si pravidelne vymieňajú najlepšie postupy týkajúce sa ľudských práv a demokracie;

G. keďže India je dynamickou demokraciou a otvorenou spoločnosťou so slobodou tlače a aktívnou občianskou spoločnosťou; keďže EÚ a India si pravidelne vymieňajú najlepšie postupy týkajúce sa ľudských práv a demokracie; keďže práva žien sú nevyhnutnou súčasťou ľudských práv;

Pozmeňujúci návrh  3

Návrh správy

Odôvodnenie G a (nové)

Návrh správy

Pozmeňujúci návrh

 

keďže rodová rovnosť je základnou zásadou Európskej únie, ktorá je zakotvená v Zmluve o Európskej únii a predstavuje jeden z cieľov a úloh EÚ; keďže EÚ sa touto zásadou riadi aj v rámci svojej vonkajšej činnosti;

Pozmeňujúci návrh  4

Návrh správy

Odôvodnenie G b (nové)

Návrh správy

Pozmeňujúci návrh

 

Gb. keďže zatiaľ čo miera gramotnosti mužov v Indii je 82,1 %, miera gramotnosti žien za ňou zaostáva – je na úrovni 65,5 %; keďže miera ekonomickej aktivity mužov v krajine je 54,5 % a žien 21,9 %;1 keďže znásilňovanie, násilie páchané na ženách a domáce násilie sú v Indii naďalej veľkým problémom;

 

_________________________________

 

http://in.one.un.org/gender-equity/

Pozmeňujúci návrh  5

Návrh správy

Odsek 10 a (nový)

Návrh správy

Pozmeňujúci návrh

 

10a. konštatuje, že v rámci akčného programu EÚ – India 2020 by mali obe strany vyvíjať úsilie smerujúce k vzájomnému prístupu výskumných pracovníkov k vybraným programom EÚ Horizont 2020 a indickým programom a k posilneniu dialógu a spolupráce vo vzdelávaní, a to aj prostredníctvom indického programu GIAN a programu EÚ Erasmus+; žiada, aby do týchto programov boli na báze rovnosti začlenené študentky, vedkyne, výskumné pracovníčky a odborníčky;

Pozmeňujúci návrh  6

Návrh správy

Odsek 23

Návrh správy

Pozmeňujúci návrh

23. víta opätovne potvrdený záväzok zintenzívniť výmenu v oblasti ľudských práv v rámci strategického partnerstva EÚ a Indie, keďže posilnená spolupráca v otázkach ľudských práv môže byť prínosná pre občanov oboch strán; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam dialógu o ľudských právach; poznamenáva, že od roku 2013 sa neuskutočnila žiadna výmena, a naliehavo žiada, aby sa dialóg uskutočnil čo najskôr;

23. víta opätovne potvrdený záväzok zintenzívniť výmenu v oblasti ľudských práv v rámci strategického partnerstva EÚ a Indie, keďže posilnená spolupráca v otázkach ľudských práv môže byť prínosná pre občanov oboch strán; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam dialógu o ľudských právach; poznamenáva, že od roku 2013 sa neuskutočnila žiadna výmena, a naliehavo žiada, aby sa dialóg uskutočnil čo najskôr; žiada, aby do programu dialógu o ľudských právach boli ako jedna z prioritných tém zaradené práva žien a zvýšená účasť žien na rozhodovacích procesoch;

Pozmeňujúci návrh  7

Návrh správy

Odsek 23 a (nový)

Návrh správy

Pozmeňujúci návrh

 

23a. víta skutočnosť, že EÚ a India sa v rámci akčného programu EÚ – India 2020 zaviazali určiť príležitosti na posilnenie spolupráce a koordinácie na medzinárodných fórach vrátane možného dialógu o rodovej rovnosti; žiada o začatie takéhoto dialógu;

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh správy

Odsek 23 b (nový)

Návrh správy

Pozmeňujúci návrh

 

23b. víta skutočnosť, že indická vláda zintenzívnila svoje úsilie zaviesť a integrovať rodovú rovnosť v plánovaní politík tým, že zaviedla iniciatívy na ochranu a posilnenie postavenia dievčat, programy na podporu vzdelávania a zamestnanosti pre ženy a mikrofinančné služby pre znevýhodnené ženy žijúce vo vidieckych oblastiach a že posilnila právne predpisy s cieľom riešiť sexuálne obťažovanie, domáce násilie a nerovnaké odmeňovanie; vyzýva indickú vládu, aby pokračovala a zvyšovala toto úsilie;

Pozmeňujúci návrh  9

Návrh správy

Odsek 23 c (nový)

Návrh správy

Pozmeňujúci návrh

 

23c. víta skutočnosť, že EÚ v Indii financuje projekty, ktoré sa zaoberajú násilím páchaným na ženách a deťoch vrátane predchádzania zabíjania plodov ženského pohlavia; vyzýva vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby zachovali toto financovanie a podporovali projekty na posilnenie postavenia žien.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

3.5.2017

 

 

 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

2

12

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Dietmar Köster, Alex Mayer

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

46

+

ALDE

 

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Pál Csáky, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

12

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania