Процедура : 2016/0304(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0244/2017

Внесени текстове :

A8-0244/2017

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0084

ДОКЛАД     ***I
PDF 1005kWORD 120k
28.6.2017
PE 601.044v02-00 A8-0244/2017

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО

(COM(2016)0625 – C8‑0404/2016 – 2016/0304(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Комисия по култура и образование

Докладчик: Томас Ман, Светослав Христов Малинов

(Съвместни заседания на комисии – член 55 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО

(COM(2016)0625 – C8‑0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0625),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 165 и 166 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0404/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 декември 2016 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по култура и образование в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по култура и образование (A8-0244/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)   Когато лицата търсят работа или вземат решения за това какво и къде да учат, да се обучават или да работят, те имат нужда от достъп до информация за наличните възможности, средства за оценяване на своите умения и начини за представяне на информацията относно своите умения и квалификации.

(1)   Когато лицата търсят работа или вземат решения за това какво и къде да учат, да се обучават или да работят, те имат нужда от достъп до информация за наличните възможности, средства за оценяване на своите умения и начини за представяне на информацията относно своите умения, квалификации и знания, както и до професионално ориентиране.

Изменение     2

Предложение за решение

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Данните показват, че „Европас“ се използва от социални групи с високо равнище на цифрова грамотност, докато групите в по-неблагоприятно положение, например хората с по-ниско ниво на образование, възрастните граждани или дългосрочно безработните лица, често не знаят за съществуването на „Европас“ и съответно не могат да се възползват от него и от неговите съществуващи инструменти.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)   Различията в езика, определенията, форматите на документите и методите за оценка и валидиране на квалификациите представляват значителни предизвикателства за лицата, работодателите и компетентните органи. Тези предизвикателства възникват по-специално при движенията на лицата от една държава в друга, включително и в трети държави, но също така и когато те търсят нова работа или започват обучение. За да бъдат преодолени тези предизвикателства, са необходими ясна информация и общо разбиране.

(2)   Различията в езика, определенията, форматите на документите и методите за оценка и валидиране на квалификациите представляват значителни предизвикателства за лицата, работодателите и компетентните органи. Тези предизвикателства възникват по-специално при движенията на лицата от една държава в друга, включително и в трети държави, но също така и когато те търсят нова работа или започват обучение. За да бъдат преодолени тези предизвикателства и за да се улесни мобилността, като същевременно се гарантира достатъчна гъвкавост по отношение на установените практики на държавите членки и се зачитат многообразието, субсидиарността и пропорционалността, са необходими ясна информация, опростяване на рамката „Европас“, по-широко разпространение на информацията, общо разбиране и повишена прозрачност.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)    С Решение № 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета24 беше създадена рамка за справяне с тези предизвикателства. Тя имаше за цел постигането на по-голяма прозрачност на квалификациите и компетентностите с помощта на досие от документи, известни като „Европас“, които лицата могат да използват на доброволна основа. Освен това с Решение № 2241/2004/ЕО бяха създадени национални органи за прилагане на рамката „Европас“, известни като национални „Европас“ центрове.

(3)   С Решение № 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета24 беше създадена рамка за справяне с тези предизвикателства. Чрез нея се постигна по-висока степен на прозрачност и съпоставимост на квалификациите и компетентностите с помощта на досие от документи, известни като „Европас“, които лицата могат да използват на доброволна основа – характеристика, която следва да се запази. Освен това с Решение № 2241/2004/ЕО бяха създадени национални органи за прилагане на рамката „Европас“, познати под наименованието национални „Европас“ центрове.

__________________

__________________

24 OВ L 390, 25.11.2004 г, стр. 6.

24 OВ L 390, 25.11.2004 г, стр. 6.

Изменение     5

Предложение за решение

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Документите „Европас“ следва да претърпят развитие, за да може в тях да се описват различни видове учене и умения, и по-специално уменията, придобити чрез неформално или самостоятелно учене.

Изменение     6

Предложение за решение

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  Новата рамка „Европас“, предвидена в настоящия регламент, адаптира съществуващите услуги „Европас“ към потребностите и очакванията на потребителите и доставчиците, а именно, учащите се, търсещите работа лица, заетите лица, работодателите (по-специално малките и средните предприятия), обществените служби по заетостта, лицата, осигуряващи професионални насоки и ориентиране, институциите, предоставящи услуги за образование и обучение, социалните партньори, доброволците, младежките организации, доставчиците на услуги, свързани с работата с младежта, националните „Европас“ центрове и компетентните национални органи. Основните цели на настоящото решение са опростяване, ефективност и ефикасност, като се съблюдават националните структури и административни разпоредби. Всички инструменти и средства следва да бъдат проектирани по целесъобразен начин и да бъдат съгласувани така, че техните конкретни цели да не се припокриват, и те не следва да надхвърлят капацитета на „Европас“.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в)  Като общ принцип задълженията и административната и финансовата тежест, наложени на държавите членки, следва да могат да се предвидят ясно и да бъдат балансирани по отношение на свързаните с тях разходи и ползи.

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  За да постигне своята основна цел, рамката „Европас“ се съсредоточава върху инструменти за документиране на уменията и квалификациите. Тези инструменти са широко използвани. Дейностите на националните „Европас“ центрове предлагат подкрепа и насърчават документирането на уменията и квалификациите25.

(4)  За да постигне своята основна цел, рамката „Европас“ се съсредоточава върху инструменти за документиране на уменията и квалификациите. Тези инструменти са широко използвани, но са неравномерно разпространени в географско отношение и сред възрастовите групи, а и тяхната употреба в различните сектори на пазара на труда варира значително. Дейностите на националните „Европас“ центрове предлагат цялостна подкрепа и насърчават документирането на уменията и квалификациите25.

__________________

__________________

25 Втора оценка на Решението на Европейския парламент и на Съвета относно единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас), COM(2013) 899 final.

25 Втора оценка на Решението на Европейския парламент и на Съвета относно единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас), COM(2013) 899 final.

Изменение     9

Предложение за решение

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Дейностите, предлагани от националните „Европас“ центрове, предоставят подкрепа на потребителите и насърчават документирането на уменията и квалификациите. Мрежата Euroguidance също допринесе за развитието на предлагането на информация относно инструментите на Съюза във връзка с уменията и квалификациите. Следва да се гарантира подкрепа и по-голяма координация на тези национални услуги с цел увеличаване на тяхното въздействие, като същевременно се зачита многообразието на националните системи.

Изменение     10

Предложение за решение

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  В препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене държавите членки бяха приканени да въведат не по-късно от 2018 г. – в съответствие с националните условия и особености и по подходящ според тях начин – разпоредби за валидирането на неформалното и самостоятелното учене, които да дават на всяко лице възможността да валидира знанията, уменията и компетентностите, които е придобило чрез неформално и самостоятелно учене, и да получи пълна или, където е приложимо, частична квалификация.

Изменение    11

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)   Комисията създаде пилотно Европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) като общ терминологичен и оперативен инструмент за образование/обучение и работа30. В ESCO в три взаимосвързани стълба са структурирани понятия, които имат отношение към пазара на труда на ЕС и към образованието и обучението: i) професии, ii) знания, умения и компетентности, и iii) квалификации. Стълбовете на ESCO могат да бъдат допълнени от спомагателни речници, обхващащи свързани области, като например работен контекст, области на образование и обучение или икономически сектори.

(10)  Комисията разработва и изпитва Европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) като общ терминологичен и оперативен инструмент за образование/обучение и работа30. Целта е в ESCO да се структурират понятията, които имат отношение към пазара на труда на ЕС и към образованието и обучението, в три взаимосвързани стълба: i) професии, ii) знания, умения и компетентности и iii) квалификации, чрез които да може на доброволна основа да се изяснят взаимосвързаните области на уменията и квалификациите. След пълното разработване и изпитване в държавите членки на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, тя би могла да се използва като основа за референциалната терминология на „Европас“. Освен това Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите може да бъде допълнена от спомагателни речници, обхващащи свързани области, като например работен контекст, области на образование и обучение или икономически сектори.

__________________

__________________

30 В стратегията „Европа 2020“ беше оповестено, че Комисията ще работи по такава рамка (Съобщение на Комисията „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, COM(2010) 2020 окончателен).

30 В стратегията „Европа 2020“ беше оповестено, че Комисията ще работи по такава рамка (Съобщение на Комисията „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, COM(2010) 2020 окончателен).

Изменение     12

Предложение за решение

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Понастоящем Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите не може да се разглежда като основа за референциалната терминология на „Европас“. Поради факта, че тя все още е в проектна фаза, Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) е инструмент, който все още не е напълно разработен или изпитан и все още не е одобрен от държавите членки. Следователно използването на ESCO като референциална терминология зависи от усилията на Комисията да извърши оценка на нейното възприемане от потребителите и други заинтересовани страни и на това доколко тя е полезна за тях, както и от усилията на Комисията да обясни какво място заема ESCO сред инструментите на Съюза, за да се разяснят добавената стойност от използването ѝ за пазара на труда, работодателите, служителите и търсещите работа лица и синергиите, произтичащи от използването на ESCO по начин, който е съвместим с Европейската квалификационна рамка в „Европас“. След като ESCO бъде призната за приемлива референциална терминология за „Европас“, тя следва да се актуализира редовно в тясно сътрудничество с държавите членки и със заинтересованите страни, например социалните партньори, професионалните сдружения, институтите за образование и обучение, научноизследователските институти, статистическите институти и службите по заетостта.

Изменение    13

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета31 беше създадена европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), която представлява мрежа на службите по заетостта и механизъм за автоматично свързване на потенциалните кандидати и свободните работни места чрез общата ИТ платформа на EURES. За да може да се осъществяват обменът и свързването на свободните работни места с кандидатите, този механизъм се нуждае от общ многоезиков списък на уменията, компетентностите и професиите. С разработването на ESCO Комисията предоставя многоезикова система за класифициране на професиите, уменията и компетентностите и квалификациите, която е подходяща за тази цел.

(11)  С Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета31 беше създадена европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), която представлява мрежа на службите по заетостта и механизъм за автоматично свързване на потенциалните кандидати и свободните работни места чрез общата информационна платформа на EURES. За да може да се осъществяват обменът и свързването на свободните работни места с кандидатите, този механизъм би могъл да извлече полза от наличието на общ многоезиков списък на уменията, компетентностите и професиите. С разработването на ESCO Комисията се стреми да предостави многоезикова система за класифициране на професиите, уменията и компетентностите и квалификациите, която, след като бъде отделено достатъчно време за извършването на обстоен преглед, би могла да допринесе за постигането на тази цел. В рамките на мрежата EURES се предоставя помощ на търсещите работа лица, които желаят да се преместят в друга държава, както и на работодателите, търсещи служители в друга държава. Взаимната свързаност и сътрудничеството между порталите „Европас“ и EURES биха могли да доведат до по-ефикасно използване на двете услуги.

__________________

__________________

31 ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1.

31 ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1.

Изменение    14

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Образованието и обучението все по-често се предлагат от голямо разнообразие от доставчици в нова форма и в нови среди, по-специално чрез използване на цифрови технологии и платформи. По същия начин уменията, опитът и образователните постижения се признават под различна форма, като например цифрови „отворени баджове“. Те са познати и се използват също и за умения, придобити чрез неформално учене, като например работа с младежта;

(13)  Формалното, неформалното и самостоятелното образование и обучение все по-често се предлагат в нова форма и в нови среди, като образователните ресурси със свободен достъп, от различни доставчици, в т.ч. доставчици на неформално образование и организации на гражданското общество, по-специално чрез използване на цифрови технологии и платформи, дистанционно обучение, електронно обучение, обучение между партньори и масови отворени онлайн курсове. По същия начин уменията, опитът и образователните постижения се признават под различна форма, като например цифрови „отворени баджове“ и други признати инструменти за оценка, включително за самооценка. Те са познати и се използват също и за междусекторни и „меки“ умения, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, като например работа с младежта и спортни и художествени дейности на доброволна основа.

Изменение    15

Предложение за решение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Признава се нарастващото значение на трансверсалните или „меки“ умения, които могат да се прилагат в различни области. Гражданите се нуждаят от инструменти и насоки за самооценяване и описване на тези и на други умения, например езиковите умения и уменията в областта на цифровите технологии.

(14)  В допълнение към признатото значение на техническите умения във все по-голяма степен се признава значението на трансверсалните и „меките“ умения, като критичното мислене, работата в екип, разрешаването на проблеми и творческия подход, както и на множество житейски умения, които са съществена предпоставка за личната и професионалната реализация и следователно могат да се прилагат в различни области на труда, образованието и професионалното обучение. Лицата се нуждаят и могат да извлекат полза от инструменти и насоки за самооценяване и описване на тези и на други умения, например езиковите умения и уменията в областта на цифровите технологии, определени в европейската рамка за ключови компетентности.

Изменение    16

Предложение за решение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Анализът на свободните работни места и на други тенденции на пазара на труда е утвърден начин за създаване на аналитични данни за уменията, които да спомогнат да бъдат разбрани проблемите с липсващите и недостатъчните умения и с несъответствието между търсените и предлаганите на пазара на труда квалификации. Използването на информационните технологии, като например обхождането на интернет страници и големите информационни масиви, помага за подобряване на аналитичните данни за уменията и следователно за преодоляване на несъответствието между търсените и предлаганите на пазара на труда умения.

(16)  Анализите на свободните работни места и на други тенденции на пазара на труда са утвърдени начини за създаването от държавите членки на аналитични данни за уменията, с цел да бъдат разбрани проблемите с липсващите и недостатъчните умения и с несъответствието между търсените и предлаганите на пазара на труда квалификации. Използването на информационните технологии и обменът на данни могат да помогнат за определяне и подобряване на аналитичните данни за уменията и следователно за преодоляване на несъответствието между търсените и предлаганите на пазара на труда умения.

Изменение    17

Предложение за решение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Настоящото фокусиране на рамката „Европас“ върху документирането е твърде ограничено, за да отговори на текущите и бъдещите нужди. За да представят своите умения и квалификации и да вземат решения относно възможностите за заетост и обучение, потребителите се нуждаят от достъп до съответната информация и инструменти, които да им помогнат да разберат уменията и квалификациите, както и от инструменти за документиране на своите собствени умения и квалификации.

(17)  Настоящата насоченост на рамката „Европас“ налага да се разработи обща терминология за документирането, което понастоящем е твърде ограничено, за да отговори на текущите и бъдещите нужди. За да представят своите умения и квалификации и да вземат решения относно възможностите за заетост, обучение и валидиране, потребителите се нуждаят от достъп до съответната актуализирана информация и инструменти, които да им помогнат да разберат уменията и квалификациите, както и от инструменти за документиране на своите собствени умения и квалификации в съответствие с Европейската квалификационна рамка.

Изменение    18

Предложение за решение

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Европейските инструменти и услуги в областта на уменията и квалификациите следва да се адаптират към променящите се практики и напредъка в технологиите, за да се гарантира, че те продължават да бъдат релевантни и от полза за потребителите. Това следва да се постигне, наред другото, чрез осигуряване на повече синергии между свързаните инструменти и услуги, включително разработените от трети страни, за да бъде предложена по-всеобхватна и по-ефективна услуга.

(18)  Европейските инструменти и услуги в областта на уменията и квалификациите следва да се адаптират към променящите се практики и напредъка в технологиите, за да се гарантира, че те продължават да бъдат релевантни и от полза за потребителите. Това следва да се постигне, наред другото, чрез осигуряване на повече синергии между свързаните инструменти и услуги на равнището на Съюза и на национално равнище, включително разработените от трети страни, за да бъде предложена по-всеобхватна и по-ефективна услуга, като се вземат под внимание специфичните потребности на лицата с увреждания и като се подобри обменът на най-добри практики сред държавите членки. Освен това в подкрепа на проверката на цифровите документи относно уменията и квалификациите могат да се използват мерки за проверка на автентичността.

Изменение    19

Предложение за решение

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Преработената рамка „Европас“ следва да взема предвид потребностите на всички потенциални потребители, включително учащите, лицата, търсещите работа, заетите лица, работодателите, лицата, осигуряващи професионални насоки и ориентиране, социалните партньори, институциите, предоставящи услуги за образование и обучение, организациите за работа с младежта и създателите на политики.

(19)  Преработената рамка „Европас“ следва да зачита доброволния характер на „Европас“ и следва да взема предвид потребностите на всички потенциални потребители, включително учащите се, търсещите работа лица, заетите лица, работодателите, по-специално малките и средните предприятия, лицата, осигуряващи професионални насоки и ориентиране, обществените служби по заетостта, социалните партньори, институциите, предоставящи услуги за образование и обучение, доброволците, младежките организации, организациите за работа с младежта и други доставчици на услуги, свързани с работата с младежта, както и създателите на политики. Водещ принцип следва да бъде доказаната полза от европейската рамка за крайните потребители, а заинтересованите страни следва да участват активно.

Изменение    20

Предложение за решение

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)   Законодателството на Съюза в областта на защитата на данните следва да се прилага за обработването на личните данни. Потребителите следва да имат възможност да избират сред няколко варианта за ограничаване на достъпа до своите данни или до определени елементи от тези данни.

Изменение     21

Предложение за решение

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Услугите следва да се предоставят онлайн на равнището на Съюза. Те следва да включват също така и разработването и използването на отворени стандарти, схеми с метаданни и семантични набори за улесняване на ефективния обмен на информация, подходящи мерки за проверка на автентичността с цел да се гарантира доверие в цифровите документи и аналитични данни и информация за уменията. В допълнение, спомагателните служби на национално равнище следва да популяризират и да гарантират достъпа до широк кръг ползватели, в това число граждани на трети държави.

заличава се

Изменение    22

Предложение за решение

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)   Ето защо рамката „Европас“, установена с Решение № 2241/2004/ЕО, следва да бъде заменена с нова рамка с цел да се даде отговор на развиващите се потребности.

(21)  Рамката „Европас“, установена с Решение № 2241/2004/ЕО, следва да бъде заменена с нова актуализирана доброволна рамка с цел да се разработят цели по отношение на общата терминология за признаване на квалификациите и системите за неформално образование и да се даде отговор на променящите се потребности и технологичното развитие, като се зачита рамката за координация между националните органи.

Изменение     23

Предложение за решение

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  EURES представлява мрежа за сътрудничество, която отговаря за обмена на информация и улесняване на взаимодействието между търсещите работа лица и работодателите. Тя предоставя безплатна подкрепа за търсещите работа лица, които желаят да се преместят в друга държава, и помага на работодателите, които желаят да наемат работници от други държави. Между „Европас“ и EURES следва да се осигурят синергии и сътрудничество, за да се подсили ефектът на двете услуги.

заличава се

Изменение    24

Предложение за решение

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Формулярът(ите) за автобиография, включително установената автобиография „Европас“ и формулярът(ите) за приложение(я) за квалификации, следва да бъдат част от рамката. Формулярите следва да бъдат достъпни онлайн.

(23)  Формулярът(ите) за автобиография, включително установената автобиография „Европас“ и формулярът(ите) за приложение(я) за квалификации, следва да бъдат част от рамката. Формулярите следва да бъдат интерактивни, да могат да се променят, да бъдат достъпни за всекиго, да бъдат достъпни онлайн и да бъдат съобразени с потребностите на крайните потребители.

Изменение     25

Предложение за решение

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  Автобиографиите в „Европас“ следва да се обработват като анонимни, за да се спомага за избягването на дискриминация въз основа на расов или етнически произход, пол или възраст и за да се подпомага развитието на приобщаващи пазари на труда.

Изменение    26

Предложение за решение

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Определянето на национални звена за координиране относно уменията като основна точка за контакт и бенефициер на финансирането от Съюза ще спомогне за опростяване на управлението и докладването и може да спомогне за по-добро сътрудничество и координация между националните служби, включително съществуващите национални „Европас“ центрове, националните координационни звена за ЕКР и мрежата Euroguidance, без да се засягат националните разпоредби относно прилагането и организацията.

заличава се

Изменение     27

Предложение за решение

Съображение 26 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a)  Конструктивното сътрудничество между Европейската комисия, държавите членки, службите по заетостта, лицата, осигуряващи професионални насоки и ориентиране, институциите, предоставящи услуги за образование и обучение, социалните партньори, например синдикалните организации и сдруженията на работодателите, е от първостепенно значение за успешното развитие и прилагане на рамката „Европас“.

Изменение    28

Предложение за решение

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)   Комисията ще осигури платформа за сътрудничество с държавите членки и съответните заинтересовани страни, за да осигури цялостната съгласуваност на прилагането и мониторинг на настоящото решение.

(27)   Комисията следва да гарантира съгласуваното прилагане и мониторинга на настоящото решение чрез създаването на експертна група за „Европас“, състояща се от представители на държавите членки и на съответните заинтересовани страни. По-конкретно тази експертна група следва да предоставя консултации относно разработването на онлайн инструменти за документиране на информация относно уменията и квалификациите и на информация, която се предоставя посредством онлайн платформата на „Европас“.

Изменение    29

Предложение за решение

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Тъй като целта на настоящото решение, а именно създаването на всеобхватна и оперативно съвместима рамка от инструменти, услуги и информация за целите на заетостта и обучението, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради ефекта на предвиденото действие може по-скоро да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки за прилагане при спазване на принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(28)  Тъй като целта на настоящото решение, а именно създаването на всеобхватна, ефективна, оперативно съвместима и лесна за използване рамка от инструменти, опростени и достъпни услуги и ясна информация за целите на заетостта и обучението, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради последиците от предвиденото действие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки за прилагане при спазване на принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

Изменение     30

Предложение за решение

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Дейностите, извършвани в контекста на настоящото решение, ще бъдат подпомагани от експертните знания на агенциите на Съюза, по-специално Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), в тяхната област на компетентност,

(29)  Дейностите, извършвани в контекста на настоящото решение, ще бъдат подпомагани от експертните знания на агенциите на Съюза, в тяхната област на компетентност, по-специално Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), в съответствие с Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета.

Изменение     31

Предложение за решение

Съображение 29 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a)  Държавите членки и Съюзът са се ангажирали да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че лицата с увреждания имат равен достъп до пазара на труда и до информационните и комуникационните технологии и системи.

Изменение    32

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   С настоящото решение се установява европейска рамка, която обхваща онлайн инструменти, информация и разработването на отворени стандарти за насърчаване на прозрачността и разбирането на уменията и квалификациите. Наименованието на рамката е „Европас“.

1.   С настоящото решение се установява европейска рамка, позната под наименованието „Европас“, която се основава на доброволно лично досие от документи с цел квалификациите и компетентностите да бъдат прозрачни и оперативно съвместими в рамките на и между държавите членки и която обхваща достъпни онлайн инструменти, информация и разработването на отворени стандарти за по-ефективно насърчаване на прозрачността и разбирането между държавите членки на уменията и квалификациите, получени чрез формално, неформално и самостоятелно учене и чрез практически опит, включително мобилност. Тези онлайн инструменти и тази информация са предназначени да помагат на потребителите по-добре да описват и да представят своите умения и квалификации.

Изменение    33

Предложение за решение

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  „Европас“ се управлява от Комисията и се подпомага от националните звена за координация относно уменията.

2.  „Европас“ се управлява от Комисията и се подпомага от националните „Европас“ центрове по начин, който зачита структурите и административните разпоредби на държавите членки.

Изменение     34

Предложение за решение

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Използването на „Европас“ не налага задължения и не предоставя права, различни от задълженията и правата, определени в настоящото решение.

3.  Използването на „Европас“ е доброволно и не налага задължения и не предоставя права, различни от задълженията и правата, определени в настоящото решение.

Изменение    35

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „приложение към сертификат“ означава документ, прикрепен към сертификат за професионално обучение, с цел да се улесни разбирането на трети страни на резултатите от ученето, постигнати от притежателя на квалификацията, както и естеството, нивото, контекста, съдържанието и статуса на завършеното ПОО;

a)  „приложение към сертификат“ означава документ, прикрепен към сертификат за професионално образование и обучение или професионален сертификат, с цел да се улесни разбирането на трети страни на резултатите от ученето, постигнати от притежателя на квалификацията, както и естеството, нивото, контекста, съдържанието и статуса на завършеното обучение и придобитите умения;

Изменение     36

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  „професионално ориентиране“ означава непрекъснат процес, който дава възможност на лицата да определят кои са техните способности, компетентности и интереси, да вземат решения, свързани с образованието, обучението и професиите, и да управляват своето индивидуално развитие в рамките на ученето, работата и други сфери, където тези способности и компетентности се научават или използват;

Изменение     37

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „метаданни“ означава данни, които предоставят информация относно други данни, които се използват в документите „Европас“;

заличава се

Изменение     38

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „схеми с метаданни“ означава описание на елементи на метаданни, възможните им стойности, степента на задължителност на стойностите и връзките между тези елементи на метаданни;

заличава се

Изменение    39

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „професия“ означава група работни места, включващи подобни задачи, за които се изисква подобен набор от умения;

е)  „професия“ означава набор от работни места, в рамките на които основните задачи и задължения са до голяма степен подобни;

Изменение    40

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)   „организации“ означава работодатели, агенции за набиране на персонал, институции, предоставящи образование и обучение, и други заинтересовани страни в сферата на образованието, обучението и заетостта;

ж)   „организации“ означава социалните партньори, агенции за набиране на персонал, институции, предоставящи образование и обучение, и други заинтересовани страни като търговски палати, институции, предоставящи услуги за неформално образование, и организации на гражданското общество, в сферата на образованието, обучението и заетостта;

Изменение     41

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  „квалификация“ означава официален резултат от процеса на оценяване и валидиране, получен, след като компетентен орган установи, че дадено лице е постигнало резултати от ученето, които съответстват на определени стандарти;

з)  „квалификация“ означава официален резултат от процеса на оценяване и валидиране, получен, след като компетентен орган, например национален орган, определен от закона като компетентен орган, установи, че дадено лице е постигнало резултати от ученето, които съответстват на определени стандарти;

Изменение    42

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  „семантичен набор“ означава набор от метаданни или референтни данни с висока степен на многократна ползваемост, като например списъци с кодове, таксономии, речници или глосари, които се използват за развитие на системата;

заличава се

Изменение     43

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  „оценка на уменията“ означава процес или метод за оценка, измерване и в крайна сметка за описание на уменията на лицата. Това може да включва самооценка или оценка, удостоверена от трета страна;

й)  „оценка на уменията“ означава процес или метод за оценка, измерване и в крайна сметка за описание на уменията на лицата, придобити посредством формално или неформално учене; това може да включва самооценка или оценка, удостоверена от трета страна;

Изменение     44

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  „стандарти“ означава признати споразумения относно критерии и спецификации на продукт, услуга, процес или метод, включително схеми с метаданни и семантични активи.

к)  „стандарти“ означава признати споразумения относно критерии и спецификации на продукт, услуга, процес или метод.

Изменение    45

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез „Европас“ се предоставят, наред с другото, следните онлайн инструменти:

Чрез „Европас“ по достъпен начин се предоставят, наред с другото, следните онлайн инструменти и приложения:

Изменение     46

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква - а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  инструменти за документиране и описване на умения и квалификации, придобити посредством професионалния опит и в процеса на учене, включително трансгранична мобилност;

Изменение     47

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  инструменти за (само-)оценка на индивидуални умения, включително чрез въпросници, позоваване на определени описания на уменията или чрез интегриране на данни от други съществуващи инструменти за самооценка на ЕС като например Youthpass;

б)  инструменти за (само)оценка на индивидуални умения възможно най-общо, чрез утвърдени методи, включително чрез въпросници, позоваване на определени описания на уменията или чрез интегриране на данни от други съществуващи приведени в съответствие и синхронизирани инструменти за самооценка на ЕС като например Youthpass и други признати инструменти за (само)оценка, създадени и използвани от младежки организации, като например цифрови баджове за учене;

Изменение    48

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  формуляр(и) за приложения за квалификации „Европас“, както е(са) описан(и) в член 5;

в)  приложения за квалификации „Европас“ към диплома и към сертификат;

Изменение     49

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  инструменти по целесъобразност, които подпомагат представянето и обмена на информация от организациите.

г)  инструменти, които подпомагат представянето и обмена на информация от организациите.

Изменение    50

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  „Европас“ предоставя информация относно:

2.  „Европас“ в сътрудничество с държавите членки може да предоставя информация относно:

Изменение     51

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  квалификациите и квалификационните рамки;

Изменение    52

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)   практиките и решенията за признаване в отделни държави, в това число в трети държави, с цел да се помогне на лицата и други заинтересовани страни да разберат квалификациите;

в)   законите, практиките и решенията за признаване в отделни държави членки, както и в трети държави, с цел да се помогне на лицата и други заинтересовани страни да сравнят и разберат квалификациите;

Изменение     53

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  анализ на тенденциите в предлагането и търсенето на умения и други видове аналитични данни за уменията, включително на географско и секторно равнище, с използване на технологични средства като анализ на големи информационни масиви и обхождане на интернет страници (web crowling);

заличава се

Изменение     54

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  всякаква допълнителна информация за уменията и квалификациите, която може да има отношение към определени нужди на мигрантите, които влизат или пребивават в Съюза с цел да се подпомогне тяхната интеграция.

е)  всякаква допълнителна информация за уменията и квалификациите, която може да има отношение към определени нужди на гражданите на трети държави, които по законен ред влизат или пребивават в Съюза, с цел да се подпомогне тяхната интеграция.

Изменение    55

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  „Европас“ предоставя информация съгласно параграф 2 след консултация със съответните държави членки.

Изменение    56

Предложение за решение

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   „Европас“ подкрепя сътрудничеството при разработването, използването и разпространението на отворени стандарти, включващи схеми с метаданни и семантични набори, за установяване на по-ефективен обмен на европейско равнище от страна на държавите членки и от трети страни на информация относно уменията и квалификациите. За тази цел се използва многоезиковата система за класификация ESCO (Европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите), посочена в член 6.

3.   „Европас“ подкрепя сътрудничеството при разработването, използването и разпространението на отворени стандарти с цел установяване на по-ефективен обмен на европейско равнище от страна на държавите членки и от трети страни на информация относно уменията и квалификациите.

Изменение    57

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Информацията и отворените стандарти, предлагани чрез „Европас“, се публикуват безплатно, за многократно ползване от държавите членки и други заинтересовани страни на доброволен принцип.

1.  Информацията, предлагана чрез „Европас“, се публикува безплатно за многократно ползване от държавите членки и други заинтересовани страни на доброволен принцип.

Изменение    58

Предложение за решение

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  „Европас“ има за цел да повиши прозрачността и подобри разбирането относно формалното, неформалното и самостоятелното учене, както и обучението чрез практически опит, включително мобилност.

2.   „Европас“ има за цел да повиши прозрачността и подобри разбирането относно формалното, неформалното и самостоятелното учене, както и обучението чрез практически опит, включително краткосрочна и дългосрочна мобилност на всички равнища на образование и доброволческа дейност. Преди да бъдат интегрирани в „Европас“, инструментите за оценка се подлагат на процес за осигуряване на качеството.

Изменение     59

Предложение за решение

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  „Европас“ включва инструменти за улесняване на разбирането на уменията чрез оценка от трети страни и самооценката на лицата.

3.  „Европас“ включва координирани и изпитани инструменти за улесняване на разбирането на уменията чрез оценка от трети страни и самооценката на лицата.

Изменение     60

Предложение за решение

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Европейската квалификационна рамка (ЕКР) се използва като спомагателна рамка за предоставяне на информация в „Европас“. В информацията за квалификациите, описанията на националните системи за образование и обучение и в други съответни области ще се прави позоваване на ЕКР.

4.  Европейската квалификационна рамка (ЕКР) може да се използва като спомагателна рамка за предоставяне на информация в „Европас“. В информацията за квалификациите, описанията на националните системи за образование и обучение и в други съответни области ще се прави позоваване на ЕКР. Преди прилагането на „Европас“ следва да бъде отстранено всяко несъответствие между предлаганите от ЕКР и ESCO рамки.

Изменение    61

Предложение за решение

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   „Европас“ използва Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO), въведена в член 6, с цел да се гарантира семантичната оперативна съвместимост между инструментите за документиране и информация. ESCO предоставя и платформа за оперативна съвместимост с други съответни услуги като тези, разработени от пазара на труда.

5.   След като бъде изпитана изцяло и одобрена от държавите членки, „Европас“ може да пристъпи към ефективното разработване на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO), въведена в член 6, с цел да се гарантира семантичната оперативна съвместимост между инструментите за документиране и информация. ESCO може да предоставя и платформа за оперативна съвместимост с други съответни услуги като тези, разработени от пазара на труда.

Изменение    62

Предложение за решение

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.   Рамката „Европас“ може да включва възможност за съхраняване на лична информация от потребителите, като например личен профил.

6.   Рамката „Европас“ може да включва възможност за съхраняване от потребителите на лични данни, като например личен профил, като същевременно се гарантират правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данните.

Изменение    63

Предложение за решение

Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.   Онлайн инструментите „Европас“ се предоставят на официалните езици на Европейския съюз.

8.   Онлайн инструментите „Европас“ се предоставят на всички официални езици на Европейския съюз, са оперативно съвместими и сигурни и са достъпни за лицата с увреждания.

Изменение    64

Предложение за решение

Член 4 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  „Европас“ подкрепя и осигурява синергии с други инструменти и услуги, предлагани на европейско и национално равнище. Разработването на отворени схеми с метаданни е съвместимо с техническите стандарти, прилагани в съответствие с Регламент (EС) 2016/589.

10.  „Европас“ подкрепя и осигурява синергии с други инструменти и услуги, предлагани на европейско и национално равнище.

Изменение     65

Предложение за решение

Член 4 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10а.  „Европас“ осигурява защитата на данните на своите потребители по всяко време. Потребителите решават коя информация да бъде видима и достъпна за търсения от страна на работодателите и потребителите.

Изменение     66

Предложение за решение

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Приложението(ята) за квалификации „Европас“ се издава(т) от компетентните национални органи в съответствие с формулярите, разработени от Европейската комисия и други заинтересовани страни32 като Съвета на Европа и ЮНЕСКО.

1.  Приложението(ята) за квалификации „Европас“ се издава(т) от компетентните национални органи или от признати професионални сдружения и органи в съответствие с формулярите, разработени от Европейската комисия и други заинтересовани страни32 като Съвета на Европа и ЮНЕСКО, при условие че те са съвместими. Всички промени в тази област следва да вземат предвид резултатите от работата на консултативната група към групата за проследяване на процеса от Болоня за преразглеждане на приложенията към дипломите, да се позовават на тези резултати и да бъдат в съответствие с тях.

_________________

_________________

32 Понастоящем приложенията са приложението към сертификат и приложението към диплома.

32 Понастоящем приложенията са приложението към сертификат и приложението към диплома.

Изменение     67

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  се спазва от съответните национални органи при изготвянето и издаването на приложенията; по-специално, спазва се редът на всеки елемент и се попълва всяко поле с цел да се гарантират лесното разбиране и предоставянето на пълна информация;

а)  се спазва от съответните национални органи и признати професионални сдружения и органи при изготвянето и издаването на приложенията; по-специално, спазва се редът на всеки елемент и се попълва всяко поле с цел да се гарантират лесното разбиране и предоставянето на пълна информация;

Изменение     68

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  подлежи на редовно преразглеждане, за да се гарантират релевантността и използваемостта на приложенията.

г)  подлежи на редовно преразглеждане, което включва анкети относно удовлетвореността на потребителите и препоръки на националните „Европас“ центрове и на експертни работни групи, за да се гарантират релевантността и използваемостта на приложенията.

Изменение    69

Предложение за решение

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   Всички приложения за квалификации „Европас“, издадени от упълномощени органи, се издават автоматично и безплатно в електронна форма на съответния език и/или на един от по-разпространените европейски езици, в съответствие с процедурите, съгласувани между издаващите органи и националните звена за координация относно уменията, посочени в член 8, и в съответствие с процедурите, договорени между Европейската комисия и заинтересованите страни.

3.   Всички приложения за квалификации „Европас“, издадени от упълномощени органи, се издават автоматично и безплатно в електронна форма на съответния език и/или на един от по-разпространените европейски езици, в съответствие с процедурите, съгласувани между издаващите органи и националните центрове „Европас“, посочени в член 8, и в съответствие с процедурите, договорени между Европейската комисия и заинтересованите страни.

Изменение    70

Предложение за решение

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

заличава се

Европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO)

 

1.   Комисията управлява многоезична класификация на понятия, които имат отношение към пазара на труда на ЕС и към системата на образованието и обучението, известна като Европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO).

 

2.   Класификацията ESCO подкрепя пряко функционирането на „Европас“, като предоставя общ референтен език за обмен на информация и документи относно уменията и квалификациите, както и за целите на търсенето на работа, свързването на подходящите кандидати и свободните работни места, търсенето на възможности за образование и обучение, както и за целите на професионалното ориентиране.

 

Изменение     71

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията в сътрудничество с държавите членки:

1.  Зачитайки изцяло отговорностите на държавите членки по отношение на политиката в областта на образованието и обучението, Комисията, след консултации с държавите членки и в сътрудничество с тях:

Изменение     72

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  разработва онлайн инструменти за целите на функционирането на „Европас“;

а)  разработва оперативно съвместими, лесни за използване и сигурни онлайн инструменти, които са лесно достъпни за всички потребители, за функционирането на „Европас“; документите, включени в Европас, посочени в член 2 от Решение № 2241/2004/ЕО, се включват в рамката „Европас“, създадена чрез настоящото решение.

Изменение     73

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  следи най-новите познания в областта на уебстраниците и мобилните приложения, които могат да подобрят достъпността на „Европас“ за възрастните хора и лицата с увреждания, и ги интегрира;

Изменение     74

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  гарантира, че на европейско и на национално равнище се провеждат подходящи дейности за популяризиране и информиране, така че да се достигне до съответните ползватели и заинтересовани страни;

б)  гарантира, че на европейско и на национално равнище се провеждат подходящи и ефективни дейности за популяризиране, информиране и професионално ориентиране, така че да се достигне до съответните потребители, включително лицата с увреждания, и заинтересовани страни;

Изменение     75

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  редовно актуализира класификацията ESCO в тясно сътрудничество с държавите членки и със заинтересованите страни, като например социалните партньори, професионалните сдружения, институтите за образование и обучение, научноизследователските институти, статистическите институти и службите за заетост.

заличава се

Изменение     76

Предложение за решение

Член 7 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  насърчава и следи за ефективността на онлайн инструментите „Европас“ и актуализира и развива услугите „Европас“ в съответствие с нуждите на ползвателите;

а)  насърчава и следи за ефективността на оперативно съвместимите, лесно достъпни за всички, лесни за използване и сигурни онлайн инструменти „Европас“, включително тяхната достъпност за лицата с увреждания, и актуализира и развива услугите „Европас“ в съответствие с нуждите на потребителите;

Изменение    77

Предложение за решение

Член 7 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)   следи за ефективността на подкрепата за разработване на отворени стандарти, схеми с метаданни и семантични набори за оперативна съвместимост;

б)   следи за ефективността на подкрепата за разработване на отворени стандарти;

Изменение     78

Предложение за решение

Член 7 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подпомага изпълнението на член 14 от Регламент (EС) 2016/589 по отношение на класификацията ESCO и непрекъснатото актуализиране на ESCO;

заличава се

Изменение     79

Предложение за решение

Член 7 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  подпомага обмена на информация относно практики и решения за признаване;

д)  подпомага обмена на информация относно съпоставимостта и практиките и решенията за признаване;

Изменение     80

Предложение за решение

Член 7 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  подпомага разработването на политика и услуги за професионално ориентиране;

е)  подпомага разработването на политика и услуги за професионално ориентиране, включително посредством непосредствен контакт с лицата;

Изменение    81

Предложение за решение

Член 7 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)   следи дейностите на националните звена за координация относно уменията, съгласуваността на информацията, която те предоставят за анализа на тенденциите в предлагането и търсенето на умения, както и информацията относно възможностите за обучение, предоставяна на съответния портал на европейско равнище;

ж)   следи дейностите на националните „Европас“ центрове, съгласуваността на информацията, която те предоставят за анализа на тенденциите в предлагането и търсенето на умения, както и информацията относно възможностите за обучение, предоставяна на съответния портал на европейско равнище;

Изменение    82

Предложение за решение

Член 7 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  организира партньорски прегледи и обмен на най-добри практики между държавите членки.

з)  организира обмен на най-добри практики между държавите членки.

Изменение     83

Предложение за решение

Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  определят и управляват в съответствие с националните условия национални звена за координация относно уменията, които подпомагат координацията и сътрудничеството между посочените в настоящото решение национални служби;

а)  определят и управляват в съответствие с националните условия национални „Европас“ центрове, които подпомагат координацията и сътрудничеството както между специфичните дейности, така и между посочените в настоящото решение национални служби;

Изменение    84

Предложение за решение

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  осигуряват, чрез националните звена за координация относно уменията, своевременното и ефективно предоставяне на наличните на национално равнище данни и информация за целите на актуализирането на рамката „Европас“;

б)  осигуряват, чрез националните „Европас“ центрове, своевременното и ефективно предоставяне на наличните на национално равнище данни и информация за целите на актуализирането на рамката „Европас“;

Изменение    85

Предложение за решение

Член 8 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)   предоставят на ползвателите на „Европас“ достъп до наличната съответна информация или данни в държавата членка и по-специално достъп до информация относно възможности за обучение, квалификации и квалификационни системи, както и до семантични набори на национално равнище;

в)   предоставят на ползвателите на „Европас“ по опростен, ефикасен и разходоефективен начин достъп до наличната съответна информация или данни в държавата членка и по-специално достъп до информация относно възможности за обучение и валидиране, квалификации и квалификационни системи, както и до семантични набори на национално равнище;

Изменение     86

Предложение за решение

Член 8 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  гарантират видимостта на „Европас“ и нейното популяризиране на национално равнище посредством органите за образование и обучение и други заинтересовани страни в областта на образованието, обучението и заетостта;

Изменение    87

Предложение за решение

Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Националните звена за координация относно уменията:

2.  Националните „Европас“ центрове:

Изменение    88

Предложение за решение

Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)   насърчават и предоставят информация относно услуги за ориентиране в областта на ученето и професионалното развитие, и правят публично достояние на национално равнище и в европейския онлайн инструмент информацията за възможностите за обучение;

б)  насърчават и предоставят информация относно услуги за ориентиране в областта на ученето и професионалното развитие, когато това е целесъобразно;

Изменение    89

Предложение за решение

Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  следят събирането и разпространението на основана на доказателства информация в реално време относно уменията на национално и регионално равнище;

заличава се

Изменение    90

Предложение за решение

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Националните звена за координация относно уменията са бенефициер на финансирането от Съюза, предоставено за изпълнението на настоящото решение.

3.  Националните „Европас“ центрове са бенефициент на финансирането от Съюза, предоставено за изпълнението на настоящото решение.

Изменение     91

Предложение за решение

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерките, предвидени в настоящото решение, се изпълняват в съответствие със законодателството на ЕС относно защитата на личните данни, по-специално Регламент 95/46/EО и Директива (EО) 45/200133.

Мерките, предвидени в настоящото решение, се изпълняват в съответствие със законодателството на ЕС относно защитата на личните данни, по-специално Регламент 95/46/EО и Директива (EО) 45/200133 .

Личните данни се защитават в съответствие с най-високите стандарти. Личните данни остават под контрола на субекта на данните, който може да ги коригира или заличава. На личните данни, които се обработват за целите на Европас, се придава анонимен вид.

_________________

_________________

33 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

33 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение     92

Предложение за решение

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Изпълнението на настоящото решение се съфинансира чрез програми на Съюза. Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в рамките на финансовата рамка.

1.   Настоящото решение се изпълнява чрез отпускането на многогодишни оперативни безвъзмездни средства за националните „Европас“ центрове. Комисията предоставя петгодишна прогноза, която съдържа прогнозните финансови последици за държавите членки.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският парламент посреща със задоволство новата програма за умения и високо оценява усилията на Комисията за осъвременяване, модернизиране и усъвършенстване на европейските инструменти и услуги по отношение на уменията, компетентностите и квалификациите.

С Решение № 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета беше създадена рамка за справяне с тези предизвикателства. Тя ясно определи отговорностите и постигна по-голяма прозрачност на квалификациите и компетентностите с помощта на досие от документи, известни като „Европас“, които лицата могат да използват на доброволна основа.

От приемането на Решение № 2241/2004/ЕО измина повече от десетилетие и сега е спешно то да бъде преразгледано. Въпреки това превръщането на „Европас“ в един изцяло нов инструмент е твърде радикално като решение. Основните опасения са свързани с нежеланието да се застраши вече постигнатото. „Европас“ не трябва да се превръща в портал за „обслужване на едно гише“ в областта на образованието и обучението. Съществуват редица други инструменти на ЕС, които вече предоставят необходимите услуги. С цел по-добро полезно взаимодействие могат да се предоставят линкове между портала „Европас“ и другите услуги. Вече съществуват добре установени и функциониращи експертни групи, които гарантират, че предоставените инструменти и услуги са висококачествени и че те действително се използват.

Промяната следва да бъде постепенна, за да се предотврати прекалено голямата административна тежест за държавите членки, която може да доведе до непредвидени организационни разходи.

Целта е квалификациите и уменията на гражданите на ЕС да бъдат прозрачни и оперативно съвместими в рамките на и между държавите членки благодарение на онлайн инструментите, информацията и разработването на отворени стандарти с цел оказване на подкрепа за прозрачността и разбирането на уменията и квалификациите. „Европас“ следва да има за цел да подобри разбирането на познанията, придобити в рамките не само на формалното, но и на неформалното и самостоятелното учене, и чрез практическия опит, включително мобилност.

Освен това с Решение № 2241/2004/ЕО бяха създадени национални органи за прилагане на рамката „Европас“, познати под наименованието национални „Европас“ центрове. Тези национални „Европас“ центрове следва също да бъдат основни елементи на новата рамка.

Новата обща рамка, предвидена в настоящия текст, има за цел да адаптира услугите на „Европас“ към потребностите и очакванията на потребителите и доставчиците: учащите лица, лицата, търсещи работа, работодателите – по-специално малките и средните предприятия, структурите за образование и обучение, социалните партньори, „Европас“ центровете и компетентните национални органи. Преразгледаните услуги на „Европас“ също ще използват потенциала на бъдещите цифрови системи и ще се адаптират към него.

Зачитането на различията и отговорностите, опростяването, ефективността и ефикасността са основните цели. Всички инструменти следва да се проектират по подходящ начин и те не следва да надхвърлят капацитета на „Европас“.

Като общ принцип задълженията, както и административната и финансовата тежест на държавите членки, трябва да могат да се предвидят ясно и да бъдат балансирани по отношение на свързаните с тях разходи и ползи.

Комисията създаде пилотно Европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) като общ терминологичен и оперативен инструмент за образование и обучение и работа. Понастоящем ESCO не може да се разглежда като основа за референциалната терминология на „Европас“. ESCO е инструмент, който е в проектна фаза и който все още не е изцяло разработен, изпитан или одобрен от държавите членки.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

По-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“)

Позовавания

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Дата на представяне на ЕП

4.10.2016

 

 

 

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

Член 55 ‒ Съвместни заседания на комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

19.1.2017

Разглеждане в комисия

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Дата на приемане

21.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

70

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Дата на внасяне

28.6.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност