ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES

28.6.2017 - (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)) - ***I

Výboru pro zaměstnanost a sociální věciVýbor pro kulturu a vzdělávání
Zpravodaj: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov
(Postup společných schůzí výborů – článek 55 jednacího řádu)


Postup : 2016/0304(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0244/2017
Předložené texty :
A8-0244/2017
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0625),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0404/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. února 2017[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 16. prosince 2016[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0244/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)   Při hledání zaměstnání nebo při rozhodování o tom, co a kde se učit, studovat nebo zvolit za práci, potřebují jednotlivci přístup k informacím o příležitostech, které jsou k dispozici, o způsobech posuzování jejich dovedností a o způsobech uvádění informací o jejich dovednostech a kvalifikacích.

(1)   Při hledání zaměstnání nebo při rozhodování o tom, co a kde se učit, studovat nebo zvolit za práci, potřebují jednotlivci přístup k informacím o příležitostech, které jsou k dispozici, o způsobech posuzování jejich dovedností a o způsobech uvádění informací o jejich dovednostech, kvalifikacích a znalostech, jakož i přístup k poradenství pro volbu povolání.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Z důkazů vyplývá, že Europass využívají sociální skupiny s velkou mírou digitální gramotnosti, zatímco méně zvýhodněné skupiny, jako jsou osoby s nižším stupněm vzdělání, starší občané nebo dlouhodobě nezaměstnaní, často ani nevědí o jeho existenci, a proto nemohou z Europassu ani jeho stávajících nástrojů těžit.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)   Rozdíly v jazyce, definicích, vzorech dokladů, jakož i v metodách posuzování a validace kvalifikací, to vše představuje značné problémy pro jednotlivce, zaměstnavatele a příslušné orgány. Tyto problémy vznikají zejména tehdy, když se jednotlivci stěhují mezi zeměmi, včetně třetích zemí, rovněž však v případě, že se chtějí najít nové zaměstnání nebo začít studovat. Řešení těchto výzev vyžaduje jasné informace a společné porozumění.

(2)   Rozdíly v jazyce, definicích, vzorech dokladů, jakož i v metodách posuzování a validace kvalifikací, to vše představuje značné problémy pro jednotlivce, zaměstnavatele a příslušné orgány. Tyto problémy vznikají zejména tehdy, když se jednotlivci stěhují mezi zeměmi, včetně třetích zemí, rovněž však v případě, že se chtějí najít nové zaměstnání nebo začít studovat. K řešení těchto výzev a usnadnění mobility jsou nutné jasné informace, zjednodušení rámce Europass, rozsáhlejší šíření informací, společné porozumění a větší transparentnost, přičemž je zapotřebí zajistit dostatečnou flexibilitu, pokud jde o zavedené postupy v členských státech, a respektovat rozmanitost, subsidiaritu a proporcionalitu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)    Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES24 se ustavil rámec pro řešení těchto problémů. Jeho cílem je dosáhnout větší transparentnosti v oblasti kvalifikací a schopností vytvořením souboru dokladů nazvaného „Europass“, který mohou jednotlivci dobrovolně používat. Rozhodnutí č. 2241/2004/ES také stanovilo vnitrostátní orgány, označované jako národní střediska Europassu, které mají rámec Europass provádět.

(3)   Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES24 se ustavil rámec pro řešení těchto problémů. Toto rozhodnutí dosáhlo větší transparentnosti a srovnatelnosti kvalifikací a schopností vytvořením souboru dokladů nazvaného „Europass“, který mohou jednotlivci dobrovolně používat, což je prvek, který by měl být zachován. Rozhodnutí č. 2241/2004/ES také stanovilo vnitrostátní orgány, označované jako národní střediska Europassu (NSE), které mají rámec Europass provádět.

__________________

__________________

24 Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 6.

24 Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 6.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Doklady Europassu by se měly vyvíjet, aby umožňovaly popis různých druhů vzdělání a dovedností a zejména vzdělání a dovedností, které byly získány prostřednictvím neformálního a informálního učení.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Nový rámec Europass, který je stanoven v tomto nařízení, upravuje stávající služby Europassu potřebám a očekáváním uživatelů a poskytovatelů, konkrétně studentů, uchazečů o zaměstnání, pracovníků, zaměstnavatelů (zejména malých a středních podniků), veřejných služeb zaměstnanosti, profesních poradců, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy, sociálních partnerů, dobrovolníků, mládežnických organizací, poskytovatelů práce s mládeží, národních středisek Europassu a vnitrostátních odpovědných orgánů. Hlavními cíli tohoto rozhodnutí je zjednodušení, účelnost a účinnost, ovšem s ohledem na vnitrostátní struktury a správní ujednání. Všechny nástroje by měly být náležitě navrženy a sladěny tak, aby se jejich specifické cíle nepřekrývaly, a neměly by Europass přetěžovat.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c)  Jako obecná zásada by mělo platit, že povinnosti a správní a finanční zátěž členských států by měly být jasně předvídatelné a vyvážené s ohledem na náklady a přínosy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Aby naplnil svůj hlavní cíl, zaměřil se rámec Europass na nástroje pro zaznamenávání dovedností a kvalifikací. Tyto nástroje se nyní používají v široké míře. Národní střediska Europassu nabízejí v rámci své činnosti podporu a prosazování pro zaznamenávání dovedností a kvalifikací25.

(4)  Aby naplnil svůj hlavní cíl, zaměřil se rámec Europass na nástroje pro zaznamenávání dovedností a kvalifikací. Tyto nástroje se nyní používají v široké míře, ale mají rozdílný vliv z hlediska zeměpisného rozložení i věkových skupin, a jejich využívání se velmi liší mezi jednotlivými odvětvími trhu práce. NSE nabízejí v rámci své činnosti ucelenou podporu a prosazují zaznamenávání dovedností a kvalifikací25.

__________________

__________________

25 Druhé hodnocení rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass), COM(2013) 899 final.

25 Druhé hodnocení rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass), COM(2013) 899 final.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  NSE nabízejí v rámci své činnosti svým uživatelům podporu a prosazují zaznamenávání dovedností a kvalifikací. Síť Euroguidance rovněž přispěla k rozvoji poskytování informací o nástrojích Unie pro dovednosti a kvalifikace. Je třeba zajistit podporu a větší koordinaci těchto vnitrostátních služeb, aby byl zvýšen jejich dopad, přičemž je třeba respektovat rozmanitost vnitrostátních systémů.

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení ze dne 20. prosince 2012 vyzývá členské státy, aby nejpozději do roku 2018 – podle okolností a zvláštních podmínek jednotlivých států a jak považují za vhodné – zavedly fungující režim uznávání neformálního a informálního učení, který jednotlivcům umožní dosáhnout uznání znalostí, dovedností a kompetencí, které si osvojili prostřednictvím neformálního a informálního učení, a získat úplnou kvalifikaci, nebo případně částečnou kvalifikaci.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)   Rámec klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO) pilotně zavedla Komise jako společnou terminologii a provozní nástroj pro oblast vzdělávání / odborné přípravy a práce30. ESCO strukturuje pojmy, které jsou významné pro trh práce a pro oblast vzdělávání a odborné přípravy v EU, do tří vzájemně propojených pilířů: i) povolání, ii) znalosti, dovednosti a kompetence a iii) kvalifikace. Pilíře klasifikace ESCO lze doplnit pomocnými slovníčky, které se týkají souvisejících oblastí, například oblasti práce, oblasti vzdělávání a odborné přípravy nebo hospodářských odvětví.

(10)  Rámec klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO) je v současné době vyvíjen a testován Komisí jako společná terminologie a provozní nástroj pro oblast vzdělávání / odborné přípravy a práce30. ESCO usiluje o strukturování pojmů, které jsou významné pro trh práce a pro oblast vzdělávání a odborné přípravy v EU, do tří vzájemně propojených pilířů: i) povolání, ii) znalosti, dovednosti a kompetence a iii) kvalifikace, které mohou na dobrovolném základě zpřehlednit související oblasti dovedností a kvalifikací. Jakmile bude klasifikace ESCO plně vypracována a vyzkoušena v členských státech, mohla by být používána jako základ pro referenční terminologii Europassu. Klasifikace ESCO by navíc mohla být doplněna pomocnými slovníčky, které se týkají souvisejících oblastí, například oblasti práce, oblasti vzdělávání a odborné přípravy nebo hospodářských odvětví.

__________________

__________________

30V souvislosti se strategií Evropa 2020 bylo oznámeno, že Komise bude na takovém rámci pracovat, sdělení Komise Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, COM(2010) 2020 final.

30V souvislosti se strategií Evropa 2020 bylo oznámeno, že Komise bude na takovém rámci pracovat, sdělení Komise Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, COM(2010) 2020 final.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Klasifikaci ESCO však nelze považovat za základ referenční terminologie Europassu. Jelikož je tato klasifikace stále probíhajícím projektem, nejedná se o nástroj, jenž by byl plně vypracovaný a vyzkoušený a jenž by schválily členské státy. Použití klasifikace ESCO jako referenční terminologie je proto podmíněno úsilím Komise o posouzení její přijatelnosti a užitečnosti pro uživatele a další zúčastněné strany, jakož i úsilím vyjasnit postavení klasifikace ESCO mezi nástroji Unie, aby byla prokázána přidaná hodnota jejího používání pro trhy práce, zaměstnavatele, zaměstnance a uchazeče o zaměstnání, jakož i součinnosti vytvářené díky využívání ESCO způsobem, který je v souladu s evropským rámcem kvalifikací v Europassu. Jakmile bude klasifikace ESCO uznána jako přijatelná referenční terminologie pro Europass, je třeba ji pravidelně aktualizovat, a to v úzké spolupráci s členskými státy a se zúčastněnými stranami, jako jsou sociální partneři, profesní sdružení, instituce pro vzdělávání a odbornou přípravu, výzkumné ústavy, statistické ústavy a služby zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/58931 byly zřízeny Evropské služby zaměstnanosti (EURES), síť služeb zaměstnanosti a mechanismus pro automatizované zprostředkovávání pracovních míst jednotlivcům prostřednictvím společné IT platformy EURES. Tento mechanismus, aby umožnil výměnu a přiřazování volných pracovních míst uchazečům, potřebuje společný vícejazyčný seznam dovedností, kompetencí a povolání. Vypracováním klasifikace ESCO Komise poskytuje vícejazyčný systém klasifikace povolání, dovedností a kompetencí a kvalifikací, který uvedenému účelu vyhovuje.

(11)  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/58931 byly zřízeny Evropské služby zaměstnanosti (EURES), síť služeb zaměstnanosti a mechanismus pro automatizované zprostředkovávání pracovních míst jednotlivcům prostřednictvím společné IT platformy EURES. Aby byla umožněna výměna a přiřazování volných pracovních míst uchazečům, mohl by tento mechanismus využívat společný vícejazyčný seznam dovedností, kompetencí a povolání. Vypracováním klasifikace ESCO si Komise klade za cíl poskytnout vícejazyčný systém klasifikace pro povolání, dovednosti, kompetence a kvalifikace, který by mohl poté, co bude dostatečný čas věnován jeho důkladnému přezkumu, přispět k dosažení tohoto cíle. V rámci sítě EURES je poskytována pomoc uchazečům o zaměstnání, kteří chtějí přesídlit do jiného státu, stejně jako zaměstnavatelům, kteří hledají zaměstnance v jiném státě. Propojení a spolupráce mezi portály Europass a EURES by mohly vyústit v účinnější využívání obou služeb.

__________________

__________________

31 Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.

31 Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Nejrůznější poskytovatelé stále větší měrou nabízejí vzdělávání a odbornou přípravu v nových formách a prostředích, zejména s využitím digitálních technologií a platforem. Stejně tak jsou dovednosti, zkušenosti a výsledky učení uznávány různou formou, například pomocí digitálních osvědčení „open badges“. Ty jsou také známy a používány v souvislosti s dovednostmi získanými prostřednictvím neformálního vzdělávání, jako je práce s mládeží.

(13)  Nejrůznější poskytovatelé, včetně poskytovatelů neformálního vzdělávání a organizací občanské společnosti, stále větší měrou nabízejí formální, neformální a informální vzdělávání a odbornou přípravu v nových formách a prostředích, jako jsou například otevřené vzdělávací zdroje, zejména s využitím digitálních technologií a platforem, distančního vzdělávání, elektronického učení, vzájemného učení a otevřených internetových kurzů pro širokou veřejnost. Stejně tak jsou dovednosti, zkušenosti a výsledky učení uznávány různou formou, například pomocí digitálních osvědčení „open badges“ a dalších uznávaných způsobů hodnocení, včetně nástrojů sebehodnocení. Ty jsou také známy a používány v souvislosti s průřezovými a měkkými dovednostmi získanými prostřednictvím neformálního a informálního vzdělávání, jako je práce s mládeží a dobrovolné sportovní či umělecké aktivity.

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Je uznáván stále větší význam průřezových nebo „měkkých“ dovedností, které lze uplatňovat v různých oblastech. Jednotlivci potřebují nástroje a pokyny k sebehodnocení a k popisu těchto a jiných dovedností, například digitálních nebo jazykových.

(14)  Kromě toho, že je uznáván význam odborných dovedností („hard skills“), je nyní rovněž stále více uznáván i význam průřezových a „měkkých“ dovedností, jako jsou např. kritické myšlení, týmová práce, řešení problémů a tvořivost a nejrůznější životní dovednosti, jež jsou nezbytným předpokladem osobního a profesionálního naplnění, a lze je tedy uplatňovat v různých oblastech práce, vzdělávání a odborné přípravy. Jednotlivci potřebují a mohli by mít prospěch z nástrojů a pokynů k sebehodnocení a k popisu těchto a jiných dovedností, například digitálních nebo jazykových dovedností, jak jsou definovány v evropském rámci klíčových schopností.

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Analýza volných pracovních míst a jiných trendů na trhu práce je obecně zavedeným způsobem získávání poznatků o požadovaných dovednostech, které umožňují porozumět problematice rozdílů a nedostatků v oblasti dovedností i nesouladu v oblasti kvalifikací. Zlepšit získávání poznatků o požadovaných dovednostech, a tudíž i vyřešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi pomáhá využití informačních technologií, například automatické stahování z internetu (web crawling) a data velkého objemu.

(16)  Analýzy volných pracovních míst a jiných trendů na trhu práce jsou obecně zavedeným způsobem, jímž členské státy získávají poznatky o požadovaných dovednostech s cílem porozumět rozdílům a nedostatkům v oblasti dovedností i nesouladu v oblasti kvalifikací. K identifikaci a zlepšení získávání poznatků o požadovaných dovednostech, a tudíž i k vyřešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, by mohlo přispět využití informačních technologií, jakož i provádění výměny údajů.

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Stávající zaměření rámce Europass na dokumentaci je příliš omezující z hlediska reakce na současné a budoucí potřeby. K informování o dovednostech a kvalifikacích a k rozhodování o možnostech zaměstnání a vzdělávání potřebují uživatelé mít přístup k relevantním informacím a nástrojům pro pochopení dovedností a kvalifikací a také k nástrojům pro zaznamenávání svých dovedností a kvalifikací.

(17)  Stávající zaměření rámce Europass vyžaduje rozvinutí společné terminologie v dokumentaci, neboť ta je v současnosti příliš omezující z hlediska reakce na současné a budoucí potřeby. K informování o dovednostech a kvalifikacích a k rozhodování o možnostech zaměstnání a vzdělávání či validace potřebují mít uživatelé přístup k relevantním a aktuálním informacím a nástrojům pro pochopení dovedností a kvalifikací a také k nástrojům pro zaznamenávání svých dovedností a kvalifikací v souladu s evropským rámcem kvalifikací.

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Nástroje a služby Unie pro dovednosti a kvalifikace by se měly přizpůsobit měnícím se postupům a technologickému pokroku, aby se zajistila jejich relevantnost a hodnota pro uživatele. Toho by mělo být dosaženo mimo jiné zajištěním větší součinnosti mezi souvisejícími nástroji a službami, včetně těch, které vyvinuly třetí strany, s cílem nabídnout komplexnější a účinnější službu.

(18)  Nástroje a služby Unie pro dovednosti a kvalifikace by se měly přizpůsobit měnícím se postupům a technologickému pokroku, aby se zajistila jejich relevantnost a hodnota pro uživatele. Toho by mělo být dosaženo mimo jiné zajištěním větší součinnosti mezi souvisejícími unijními a vnitrostátními nástroji a službami, včetně těch, které vyvinuly třetí strany, s cílem nabídnout komplexnější a účinnější službu, přičemž je třeba přihlédnout ke zvláštním potřebám osob se zdravotním postižením, a posílením výměny osvědčených postupů mezi členskými státy. Kromě toho lze k podpoře ověření digitálních dokumentů o dovednostech a kvalifikacích použít opatření k ověřování pravosti.

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Revidovaný rámec Europass by měl přihlédnout k potřebám všech potenciálních uživatelů, včetně studujících, uchazečů o zaměstnání, pracovníků, zaměstnavatelů, profesních poradců, veřejných služeb zaměstnanosti, sociálních partnerů, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy, organizací pracujících s mládeží a tvůrců politik.

(19)  Revidovaný rámec Europass by měl respektovat dobrovolnost Europassu a přihlédnout k potřebám všech potenciálních uživatelů, včetně studujících, uchazečů o zaměstnání, osob se zdravotním postižením, pracovníků, zaměstnavatelů – zejména malých a středních podniků –, profesních poradců, veřejných služeb zaměstnanosti, sociálních partnerů, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy, dobrovolníků, mládežnických organizací a organizací pracujících s mládeží, jakož i tvůrců politik. Hlavní zásadou by měl být prokázaný význam rámce Europass pro koncové uživatele a do činnosti tohoto rámce by měly být úzce zapojeny zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)   Zpracování osobních údajů by se mělo řídit právními předpisy Unie na ochranu údajů. Uživatelé by měli mít možnost zvolit si mezi několika možnostmi omezení přístupu ke svým údajům nebo k jejich některým prvkům.

Pozměňovací návrh   21

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Služby by se měly poskytovat online na úrovni Unie. Měly by zahrnovat i vývoj a používání otevřených standardů, schémat metadat a sémantických aktiv, které usnadní účinnou výměnu informací, vhodných opatření k ověřování pravosti, která zajistí důvěru v digitální dokumenty, a získávání poznatků a informací o potřebných dovednostech. Kromě toho by měly podpůrné služby na vnitrostátní úrovni prosazovat a zajišťovat přístup široké škále uživatelů včetně státních příslušníků třetích zemí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    22

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)   Rámec Europass zřízený rozhodnutím č. 2241/2004/ES by proto měl být nahrazen novým rámcem, který by tyto měnící se potřeby naplňoval.

(21)  V zájmu rozvoje cílů společné terminologie pro uznávání kvalifikací a systémů neformálního vzdělávání, jakož i v zájmu reakce na měnící se potřeby a technologický pokrok, aniž by došlo k narušení rámce koordinace mezi vnitrostátními orgány, by rámec Europass zřízený rozhodnutím č. 2241/2004/ES měl být nahrazen novým a aktualizovaným dobrovolným rámcem.

Pozměňovací návrh   23

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  EURES je síť pro spolupráci, která odpovídá za výměnu informací a zprostředkovávání interakce mezi uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli. Nabízí bezplatnou pomoc uchazečům o zaměstnání, kteří se chtějí přestěhovat do jiné země, a je nápomocna zaměstnavatelům, kteří chtějí provádět nábor pracovníků z jiných zemí. Měla by se zajistit součinnost a spolupráce mezi Europassem a sítí EURES, aby se posílil dopad obou služeb.

vypouští se

Pozměňovací návrh    24

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Součástí rámce by měly být vzory životopisu včetně zavedeného dokladu Europass-CV, a vzory dodatku kvalifikací. Vzory by měly být k dispozici online.

(23)  Součástí rámce by měly být vzory životopisu včetně zavedeného dokladu Europass-CV, a vzory dodatku kvalifikací. Vzory by měly být interaktivní, měnitelné, přístupné všem, měly by být k dispozici online a měly by být přizpůsobené potřebám koncových uživatelů.

Pozměňovací návrh   25

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Životopisy v Europassu by měly být zpracovávány anonymně, aby se přispělo k prevenci diskriminace na základě rasového nebo etnického původu, pohlaví nebo věku a aby se podpořil rozvoj inkluzivních trhů práce.

Pozměňovací návrh    26

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Stanovením národních koordinačních středisek pro dovednosti jakožto hlavního rozhraní a příjemce finanční podpory Unie se podpoří zjednodušení správy a podávání zpráv a může se díky němu podpořit užší spolupráce a koordinace vnitrostátních služeb včetně stávajících národních středisek Europassu, národních koordinačních středisek ERK a sítě Euroguidance, aniž by tím byla dotčena vnitrostátní ujednání týkající se realizace a organizace.

vypouští se

Pozměňovací návrh   27

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Konstruktivní spolupráce mezi Komisí, členskými státy, službami zaměstnanosti, profesními poradci, poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a sociálními partnery, jako jsou odbory a sdružení zaměstnavatelů, má zásadní význam pro úspěšný rozvoj a provádění rámce Europass.

Pozměňovací návrh    28

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)   Komise zajistí platformu spolupráce s členskými státy a příslušnými zúčastněnými stranami, aby se zajistila celková soudržnost provádění a sledování tohoto rozhodnutí.

(27)   Komise by měla zajistit soudržné provádění a sledování tohoto rozhodnutí prostřednictvím odborné skupiny Europassu složené ze zástupců členských států a příslušných zúčastněných stran. Odborná skupina by měla zejména poskytovat poradenství v otázkách vývoje internetových nástrojů pro dokumentaci informací o dovednostech a kvalifikacích, jakož i v otázkách informací poskytovaných prostřednictvím on-line platformy Europassu.

Pozměňovací návrh    29

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, jmenovitě zřízení komplexního a interoperabilního rámce nástrojů, služeb a informací pro účely zaměstnání a učení, nelze dostatečně dosáhnout v samotných členských státech, ale lépe – z důvodu účinku opatření – spíše na úrovni EU, může Unie přijmout prováděcí opatření a zároveň přitom dodržet zásadu subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(28)  Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, jmenovitě zřízení komplexního, účinného a interoperabilního rámce nástrojů vstřícného vůči uživatelům, zjednodušených a přístupných služeb a jasných informací pro účely zaměstnání a učení, nelze dostatečně dosáhnout v samotných členských státech, ale lépe – z důvodu účinku opatření – spíše na úrovni EU, může Unie přijmout prováděcí opatření a zároveň přitom dodržet zásadu subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh   30

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Činnosti prováděné v souvislosti s tímto rozhodnutím budou svými odbornými znalostmi podporovat agentury Unie v rámci oblasti své působnosti, zejména pak Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop),

(29)  Činnosti prováděné v souvislosti s tímto rozhodnutím budou svými odbornými znalostmi podporovat agentury Unie v rámci oblasti své působnosti, zejména pak Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 337/75.

Pozměňovací návrh   31

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Členské státy a Unie se zavázaly, že přijmou příslušná opatření, která zajistí rovný přístup osob se zdravotním postižením na pracovní trh a k informačním a komunikačním technologiím a systémům.

Pozměňovací návrh    32

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Toto rozhodnutí zřizuje evropský rámec, který obsahuje internetové nástroje, informace a vývoj otevřených standardů za účelem podpory transparentnosti a pochopení dovedností a kvalifikací. Tento rámec se nazývá „Europass“.

1.   Toto rozhodnutí zřizuje evropský rámec známý jako „Europass“, který je založen na dobrovolném osobním portfoliu dokumentů a jehož cílem je transparentnost a interoperabilita kvalifikací a kompetencí v jednotlivých členských státech i mezi nimi. Europass obsahuje přístupné internetové nástroje, informace a vývoj otevřených standardů za účelem lepší podpory transparentnosti a pochopení dovedností a kvalifikací, jež byly získány formálním, neformálním a informálním učením a praktickými zkušenostmi včetně mobility, mezi členskými státy. Tyto internetové nástroje a informace mají pomoci uživatelům lépe komunikovat a prezentovat své dovednosti a kvalifikace.

Pozměňovací návrh    33

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Europass řídí Komise a podporují jej národní koordinační střediska pro dovednosti.

2.  Europass řídí Komise a podporují jej národní střediska Europassu, a to způsobem, který respektuje struktury a správní ujednání členských států.

Pozměňovací návrh   34

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Používání Europassu neukládá žádné povinnosti ani neposkytuje žádná práva jiná než práva nebo povinnosti vymezené v tomto rozhodnutí.

3.  Používání Europassu je dobrovolné a neukládá žádné povinnosti ani neposkytuje žádná práva jiná než práva nebo povinnosti vymezené v tomto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    35

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „dodatkem k osvědčení“ se rozumí dokument připojený k osvědčení o odborné přípravě, díky němuž třetí strany snadněji porozumí výsledkům vzdělávání, kterých držitel kvalifikace dosáhl, a povaze, úrovni, kontextu, obsahu a statusu absolvovaného studia;

a)  „dodatkem k osvědčení“ se rozumí dokument připojený k osvědčení o odborném vzdělání a přípravě nebo k odbornému osvědčení, díky němuž třetí strany snadněji porozumí výsledkům vzdělávání, kterých držitel kvalifikace dosáhl, a povaze, úrovni, kontextu, obsahu a statusu absolvovaného studia a získaných dovedností;

Pozměňovací návrh   36

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „poradenstvím“ se rozumí trvalý proces, který umožňuje jednotlivcům rozpoznat své schopnosti, kompetence a zájmy, přijímat rozhodnutí v oblasti vzdělání, odborné přípravy a volby povolání a řídit svou individuální životní dráhu ve vzdělávacím, pracovním a jiném prostředí, v němž se tyto schopnosti a kompetence získávají či uplatňují;

Pozměňovací návrh   37

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „metadaty“ se rozumí údaje poskytující informace o jiných údajích, které se používají v dokumentech Europassu;

vypouští se

Pozměňovací návrh   38

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „schématy metadat“ se rozumí popis metadatových prvků, jejich možných hodnot, úrovně závaznosti těchto hodnot a vztahů mezi těmito metadatovými prvky;

vypouští se

Pozměňovací návrh    39

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  „povoláním“ se rozumí seskupení pracovních míst, která předpokládají podobné úkoly a vyžadují podobný soubor dovedností;

f)  „povoláním“ se rozumí soubor pracovních míst, s nimiž spjaté hlavní úkoly a povinnosti se vyznačují vysokým stupněm podobnosti;

Pozměňovací návrh    40

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)   „organizacemi“ se rozumí zaměstnavatelé, náborové subjekty, instituce poskytující vzdělání a odbornou přípravu a jiné strany zainteresované na otázkách vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti;

g)   „organizacemi“ se rozumí sociální partneři, náborové subjekty, instituce poskytující vzdělání a odbornou přípravu a jiné zúčastněné strany, jako jsou obchodní komory, poskytovatelé neformálního vzdělávání a organizace občanské společnosti, zainteresované na otázkách vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti;

Pozměňovací návrh   41

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  „kvalifikací“ se rozumí formální výstup procesu hodnocení a potvrzení, kterého je dosaženo v případě, že příslušný orgán rozhodne, že jednotlivec dosáhl výsledků učení v souladu s příslušnými standardy;

h)  „kvalifikací“ se rozumí formální výstup procesu hodnocení a potvrzení, kterého je dosaženo v případě, že příslušný orgán, např. vnitrostátní subjekt stanovený právními předpisy, rozhodne, že jednotlivec dosáhl výsledků učení v souladu s příslušnými standardy;

Pozměňovací návrh    42

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  „sémantickým aktivem“ se rozumí soubor opakovaně vysoce použitelných metadat nebo referenčních dat, jako jsou seznamy kódů, taxonomie, slovníky nebo slovníčky, které se používají pro rozvoj systému;

vypouští se

Pozměňovací návrh   43

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  „hodnocením dovedností“ se rozumí postup nebo metoda použitá k posouzení, měření a v důsledku k popisu dovedností jednotlivců. Může jít mimo jiné o sebehodnocení či hodnocení potvrzené třetí stranou;

j)  „hodnocením dovedností“ se rozumí postup nebo metoda použitá k posouzení, měření a v důsledku k popisu dovedností jednotlivců, jež byly získány formálním nebo neformálním učením. Může jít mimo jiné o sebehodnocení či hodnocení potvrzené třetí stranou;

Pozměňovací návrh   44

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  „standardy“ se rozumí uznaná ujednání o kritériích či specifikacích produktu, služby, postupu nebo metody včetně metadatových schémat a sémantických aktiv.

k)  „standardy“ se rozumí uznaná ujednání o kritériích či specifikacích produktu, služby, postupu nebo metody.

Pozměňovací návrh    45

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Europass nabízí následující internetové nástroje:

Europass nabízí přístupným způsobem následující internetové nástroje a dodatky:

Pozměňovací návrh   46

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. - a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  nástroje pro dokumentaci a popis dovedností a kvalifikací získaných prostřednictvím pracovních zkušeností a zkušeností nabytých učením, včetně přeshraniční mobility;

Pozměňovací návrh   47

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nástroje pro (sebe)hodnocení jednotlivých dovedností, mimo jiné pomocí dotazníků, přiřazením ke stanoveným popisům dovedností nebo integrací dat z dalších existujících nástrojů sebehodnocení EU, jako je pas mládeže (Youthpass);

b)  nástroje pro (sebe)hodnocení jednotlivých dovedností v nejširším možném rozsahu prostřednictvím ověřených metod, mimo jiné pomocí dotazníků, přiřazením ke stanoveným popisům dovedností nebo integrací dat z dalších existujících sladěných a synchronizovaných nástrojů sebehodnocení EU, jako je pas mládeže (Youthpass), a dalších uznávaných nástrojů (sebe)hodnocení vytvořených a používaných mládežnickými organizacemi, jako jsou osvědčení digitálního učení („digital learning badges“);

Pozměňovací návrh    48

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  vzor(y) dodatku kvalifikací Europassu, jak se uvádí v článku 5;

c)  dodatek k diplomu Europass a dodatek k osvědčení o kvalifikacích Europass;

Pozměňovací návrh   49

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  nástroje potřebné k doložení uváděných informací a k výměně informací organizacemi.

d)  nástroje k doložení uváděných informací a k výměně informací organizacemi.

Pozměňovací návrh    50

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Europass poskytuje informace o následujících oblastech:

2.  Europass může ve spolupráci s členskými státy poskytovat informace o následujících oblastech:

Pozměňovací návrh   51

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  kvalifikace a rámce kvalifikací;

Pozměňovací návrh    52

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)   postupy uznávání a rozhodnutí o uznání v různých zemích včetně třetích zemích, které mají jednotlivcům a ostatním zúčastněným stranám pomoci porozumět kvalifikacím;

c)   právní předpisy a postupy v oblasti uznávání a rozhodnutí o uznání v různých členských státech a ve třetích zemích, jež mají jednotlivcům a ostatním zúčastněným stranám pomoci porovnat příslušné kvalifikace a porozumět jim;

Pozměňovací návrh   53

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  analýza trendů v oblasti nabídky dovedností a poptávky po nich a jiné druhy poznatků o požadovaných dovednostech, a to i na zeměpisné a odvětvové úrovni, za pomoci technologických prostředků, jako je analýza dat velkého objemu a automatické stahování z internetu (web crawling);

vypouští se

Pozměňovací návrh   54

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  jakékoli další informace o dovednostech a kvalifikacích, jež by mohly být významné pro konkrétní potřeby migrantů, kteří přicházejí do Unie nebo mají v EU bydliště, a podpořit jejich začleňování.

f)  jakékoli další informace o dovednostech a kvalifikacích, jež by mohly být významné pro konkrétní potřeby státních příslušníků třetích zemí, kteří legálně přicházejí do Unie nebo v EU mají legálně bydliště, a podpořit jejich začleňování.

Pozměňovací návrh    55

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Europass poskytuje informace podle odstavce 2 po konzultaci s dotčenými členskými státy.

Pozměňovací návrh    56

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.   Europass podporuje spolupráci v oblasti vývoje, používání a šíření otevřených standardů, které zahrnují schémata metadat a sémantická aktiva, s cílem usnadnit účinnější výměnu informací o dovednostech a kvalifikacích na úrovni EU a na úrovni členských států a třetích stran. Na podporu těchto činností se použije vícejazyčný systém klasifikace ESCO (klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání) uvedený v článku 6.

3.   Europass podporuje spolupráci v oblasti vývoje, používání a šíření otevřených standardů s cílem usnadnit účinnější výměnu informací o dovednostech a kvalifikacích na úrovni EU a na úrovni členských států a třetích stran.

Pozměňovací návrh    57

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Informace a otevřené standardy nabízené prostřednictvím Europassu jsou bezplatně zveřejňovány, aby je členské státy a ostatní zúčastněné strany mohly dobrovolně opakovaně používat.

1.  Informace nabízené prostřednictvím Europassu jsou bezplatně zveřejňovány, aby je členské státy a ostatní zúčastněné strany mohly dobrovolně opakovaně používat.

Pozměňovací návrh    58

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Europass se snaží posilovat transparentnost a pochopení výsledků učení dosažených formálním, neformálním a informálním učením a praktickými zkušenostmi včetně mobility.

2.   Europass se snaží posilovat transparentnost a pochopení výsledků učení dosažených formálním, neformálním a informálním učením a praktickými zkušenostmi včetně dlouhodobé i krátkodobé mobility na všech úrovních vzdělávání a dobrovolnictví. Nástroje hodnocení procházejí před svým začleněním do Europassu procesem zajištění kvality.

Pozměňovací návrh   59

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Europass zahrnuje nástroje, které mají usnadnit pochopení dovedností pomocí posouzení provedeného třetími stranami a pomocí vlastních prohlášení jednotlivců.

3.  Europass zahrnuje koordinované a osvědčené nástroje, které mají usnadnit pochopení dovedností pomocí posouzení provedeného třetími stranami a pomocí vlastních prohlášení jednotlivců.

Pozměňovací návrh   60

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Jako podpůrný rámec při poskytování informací v rámci Europass se použije Evropský rámec kvalifikací (ERK). Odkaz na ERK bude uváděn v informacích o kvalifikacích, v popisech vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy a ostatních příslušných tématech.

4.  Jako podpůrný rámec při poskytování informací v rámci Europass se může použít Evropský rámec kvalifikací (ERK). Odkaz na ERK bude uváděn v informacích o kvalifikacích, v popisech vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy a ostatních příslušných tématech. Jakékoli nesrovnalosti mezi rámci navrhovanými evropským rámcem kvalifikací a klasifikací ESCO se vyjasní před provedením Europassu.

Pozměňovací návrh    61

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.   Europass využívá klasifikaci evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO), uvedenou v článku 6, aby zajistil sémantickou interoperabilitu nástrojů pro zaznamenávání a informace. Klasifikace ESCO bude také představovat platformu pro interoperabilitu s jinými příslušnými službami, například s těmi, které se vyvíjí na trhu práce.

5.   Europass může přikročit k efektivnímu vývoji klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO), jakmile ji členské státy v plné míře vyzkouší a schválí, aby zajistil sémantickou interoperabilitu nástrojů pro zaznamenávání a informace. Klasifikace ESCO může také představovat platformu pro interoperabilitu s jinými příslušnými službami, například s těmi, které se vyvíjí na trhu práce.

Pozměňovací návrh    62

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.   Do rámce Europass může být zařazena možnost uživatelů ukládat osobní údaje, například osobní profil.

6.   Do rámce Europass může být zařazena možnost pro uživatele ukládat osobní údaje, například osobní profil, přičemž je nutné zajistit ochranu soukromí a údajů.

Pozměňovací návrh    63

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.   Internetové nástroje Europassu jsou poskytovány v úředních jazycích Evropské unie.

8.   Internetové nástroje Europassu jsou poskytovány ve všech úředních jazycích Evropské unie, jsou interoperabilní, bezpečné a přístupné osobám se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    64

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Europass je provozován s cílem podpořit a zajistit součinnost s dalšími nástroji a službami nabízenými na úrovni Unie a vnitrostátní úrovni. Vývoj otevřených schémat metadat je v souladu s technickými normami uplatňovanými v rámci nařízení (EU) 2016/589.

10.  Europass je provozován s cílem podpořit a zajistit součinnost s dalšími nástroji a službami nabízenými na úrovni Unie a vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh   65

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a.  Europass zajišťuje nepřetržitou ochranu údajů svých uživatelů. Uživatel rozhodne, které informace mají být viditelné a vyhledatelné zaměstnavateli a dalšími uživateli.

Pozměňovací návrh   66

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dodatek (dodatky) kvalifikací Europassu vystavují příslušné vnitrostátní orgány v souladu se vzory, které vypracují Evropská komise a ostatní zúčastněné strany32, jako je Rada Evropy a UNESCO.

1.  Dodatek (dodatky) kvalifikací Europassu vystavují příslušné vnitrostátní orgány nebo uznaná profesní sdružení a subjekty v souladu se vzory, které vypracují Evropská komise a ostatní zúčastněné strany32, jako je Rada Evropy a UNESCO, jsou-li konzistentní. Veškeré změny v této oblasti by měly zohledňovat výsledky činnosti poradní skupiny pro revizi dodatku k diplomu v rámci skupiny pro monitorování boloňského procesu, měly by na ně odkazovat a být s nimi v souladu.

_________________

_________________

32Stávajícími dodatky jsou dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu.

32Stávajícími dodatky jsou dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu.

Pozměňovací návrh   67

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jsou dodržovány ze strany vnitrostátních orgánů při vyplňování a vystavování dodatků. Zejména by mělo být dodržováno pořadí jednotlivých položek a musí být vyplněno každé pole, aby se zajistilo snadné porozumění a poskytování úplných informací;

a)  jsou dodržovány ze strany vnitrostátních orgánů a uznaných profesních sdružení a subjektů při vyplňování a vystavování dodatků. Zejména by mělo být dodržováno pořadí jednotlivých položek a musí být vyplněno každé pole, aby se zajistilo snadné porozumění a poskytování úplných informací;

Pozměňovací návrh   68

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podléhají pravidelným revizím, aby byla zajištěna relevantnost a použitelnost dodatků.

d)  podléhají pravidelným revizím, jež zahrnují průzkumy spokojenosti uživatelů a doporučení národních středisek Europassu a odborných pracovních skupin, aby byla zajištěna relevantnost a použitelnost dodatků.

Pozměňovací návrh    69

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.   Všechny doklady dodatku kvalifikací Europassu vydané oprávněnými institucemi jsou vydávány automaticky a bezplatně v elektronické podobě ve vnitrostátním jazyce nebo v jednom z hlavních evropských jazyků podle postupů, na kterých se dohodly vydávající instituce a národní koordinační střediska pro dovednosti uvedená v článku 8, a v souladu s postupy dohodnutými mezi Evropskou komisí a zainteresovanými stranami.

3.   Všechny doklady dodatku kvalifikací Europassu vydané oprávněnými institucemi jsou vydávány automaticky a bezplatně v elektronické podobě ve vnitrostátním jazyce nebo v jednom z hlavních evropských jazyků podle postupů, na kterých se dohodly vydávající instituce a národní střediska Europassu uvedená v článku 8, a v souladu s postupy dohodnutými mezi Komisí a zainteresovanými stranami.

Pozměňovací návrh    70

Návrh rozhodnutí

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

vypouští se

Klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO)

 

1.   Komise spravuje vícejazyčnou klasifikaci pojmů relevantních pro trh práce a pro systém vzdělávání a odborné přípravy v EU, která se označuje jako klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO).

 

2.   Klasifikace ESCO přímo podporuje fungování Europassu tím, že poskytuje společnou referenční terminologii pro výměnu informací a dokumentů o dovednostech a kvalifikacích a pro účely hledání pracovního místa, zprostředkování zaměstnání, hledání příležitostí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a poradenství pro volbu vzdělání a povolání.

 

Pozměňovací návrh   71

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise ve spolupráci s členskými státy:

1.  Komise po konzultaci s členskými státy a ve spolupráci s nimi a při plném respektování odpovědnosti členských států za politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy:

Pozměňovací návrh   72

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  rozvíjí internetové nástroje pro činnost Europassu;

a)  rozvíjí interoperabilní, uživatelsky vstřícné a bezpečné internetové nástroje pro činnost Europassu, které jsou snadno přístupné všem uživatelům; do rámce Europass stanoveného tímto nařízením jsou začleněny doklady Europassu uvedené v článku 2 rozhodnutí č. 2241/2004/ES.

Pozměňovací návrh   73

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  sleduje a zapracovává aktuální poznatky o internetových stránkách a mobilních aplikacích, které by mohly zlepšit přístupnost Europassu pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh   74

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajišťuje, aby byly na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni prováděny odpovídající propagační a informační činnosti, které osloví příslušné uživatele a zúčastněné strany;

b)  zajišťuje, aby byly na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni prováděny odpovídající a účinné propagační, informační a poradenské činnosti, které osloví příslušné uživatele, včetně osob se zdravotním postižením, a zúčastněné strany;

Pozměňovací návrh   75

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  pravidelně aktualizuje klasifikaci ESCO v úzké spolupráci s členskými státy a se zúčastněnými stranami, jako jsou sociální partneři, profesní sdružení, instituce pro vzdělávání a odbornou přípravu, výzkumné ústavy, statistické ústavy a služby zaměstnanosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh   76

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporuje a sleduje účinnost internetových nástrojů Europassu a aktualizuje a rozvíjí služby Europassu v souladu s potřebami uživatelů;

a)  podporuje a sleduje účinnost interoperabilních, všem snadno přístupných, uživatelsky vstřícných a bezpečných internetových nástrojů Europassu, včetně jejich přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a aktualizuje a rozvíjí služby Europassu v souladu s potřebami uživatelů;

Pozměňovací návrh    77

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)   sleduje účinnost podpory vývoje otevřených standardů, schémat metadat a sémantických aktiv pro účely interoperability;

b)   sleduje účinnost podpory vývoje otevřených standardů;

Pozměňovací návrh   78

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podporuje provádění článku 14 nařízení (EU) 2016/589 ve vztahu ke klasifikaci ESCO a podporuje soustavnou aktualizaci klasifikace ESCO;

vypouští se

Pozměňovací návrh   79

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podporuje výměnu informací o postupech uznávání a rozhodnutích o uznání;

e)  podporuje výměnu informací o srovnatelnosti a postupech uznávání a rozhodnutích o uznání;

Pozměňovací návrh   80

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  podporuje rozvoj politiky v oblasti poradenství a poradenských služeb;

f)  podporuje rozvoj politiky v oblasti poradenství a poradenských služeb, a to i prostřednictvím osobního kontaktu s jednotlivci;

Pozměňovací návrh    81

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)   sleduje činnost národních koordinačních středisek pro dovednosti, soudržnost informací, které tato střediska poskytují pro analýzu trendů nabídky a poptávky v oblasti dovedností, a informací o vzdělávacích příležitostech poskytovaných příslušnému portálu na úrovni Unie;

g)   sleduje činnost národních středisek Europassu a soudržnost informací, které tato střediska poskytují pro analýzu trendů nabídky a poptávky v oblasti dovedností, a informací o vzdělávacích příležitostech poskytovaných příslušnému portálu na úrovni Unie;

Pozměňovací návrh    82

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  zavede vzájemná hodnocení a výměny osvědčených postupů mezi členskými státy.

h)  zavede výměny osvědčených postupů mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh   83

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  určují a v souladu s vnitrostátními podmínkami řídí národní koordinační středisko pro dovednosti s cílem podporovat koordinaci a spolupráci mezi vnitrostátními službami uvedenými v tomto rozhodnutí;

a)  určují a v souladu s vnitrostátními podmínkami řídí národní středisko Europassu s cílem podporovat koordinaci a spolupráci mezi specifickými činnostmi i mezi vnitrostátními službami uvedenými v tomto rozhodnutí;

Pozměňovací návrh    84

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  prostřednictvím národního koordinačního střediska pro dovednosti zajišťují včasné a účinné poskytování údajů a informací dostupných na vnitrostátní úrovni pro aktualizaci rámce Europass;

b)  prostřednictvím národního střediska Europassu zajišťují včasné a účinné poskytování údajů a informací dostupných na vnitrostátní úrovni pro aktualizaci rámce Europass;

Pozměňovací návrh    85

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)   poskytují uživatelům Europassu přístup k příslušným informacím nebo údajům dostupným v členském státě, zejména přístup k informacím o vzdělávacích příležitostech, kvalifikacích a systémech kvalifikací a k sémantickým aktivům na vnitrostátní úrovni;

c)   jednoduchým, účinným a nákladově efektivním způsobem poskytují uživatelům Europassu přístup k příslušným informacím nebo údajům dostupným v členském státě, zejména přístup k informacím o vzdělávacích příležitostech a možnostech validace, kvalifikacích a systémech kvalifikací a k sémantickým aktivům na vnitrostátní úrovni;

Pozměňovací návrh   86

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zajišťují zviditelnění a propagaci Europassu na vnitrostátní úrovni prostřednictvím vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy a dalších zúčastněných stran v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti;

Pozměňovací návrh    87

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 2 – Návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každé národní koordinační středisko pro dovednosti:

2.  Každé národní středisko Europassu:

Pozměňovací návrh    88

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)   propaguje a poskytuje informace pro účely poradenství pro volbu vzdělání a povolání a zveřejňuje informace o možnostech vzdělávání na vnitrostátní úrovni a na online nástroji Unie;

b)  ve vhodných případech propaguje a poskytuje informace pro účely poradenství pro volbu vzdělání a povolání;

Pozměňovací návrh    89

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  sleduje sbírání a šíření informací založených na důkazech v reálném čase o dovednostech na vnitrostátní a regionální úrovni;

vypouští se

Pozměňovací návrh    90

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Národní koordinační střediska pro dovednosti jsou příjemci finanční podpory Unie poskytované pro účely provádění tohoto rozhodnutí.

3.  Národní střediska Europassu jsou příjemci finanční podpory Unie poskytované pro účely provádění tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   91

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření stanovená tímto rozhodnutí se provádějí v souladu s právními předpisy EU o ochraně osobních údajů, zejména se směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) č. 45/200133.

Opatření stanovená tímto rozhodnutí se provádějí v souladu s právními předpisy EU o ochraně osobních údajů, zejména se směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) č. 45/200133.

Osobní údaje jsou chráněny podle nejpřísnějších standardů. Osobní údaje zůstávají v kompetenci subjektu údajů, který je může opravit nebo odstranit. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely Europassu, jsou anonymizovány.

_________________

_________________

33Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

33Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh   92

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Provádění tohoto rozhodnutí bude spolufinancováno prostřednictvím programů Unie. Roční rozpočtové prostředky schvaluje Evropský parlament a Rada v mezích finančního rámce.

1.   Toto rozhodnutí je prováděno prostřednictvím víceletých operačních grantů poskytovaných národním střediskům Europassu. Komise poskytne pětiletou prognózu obsahující odhadované finanční důsledky pro členské státy.

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
  • [2]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament vítá novou agendu dovedností a vysoce oceňuje úsilí Komise o aktualizaci, modernizaci a zlepšení evropských nástrojů a služeb v oblasti dovedností, kompetencí a kvalifikací.

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES se ustavil rámec pro řešení těchto problémů. Toto rozhodnutí vymezilo povinnosti a umožnilo dosáhnout větší transparentnosti v oblasti kvalifikací a schopností vytvořením souboru dokladů nazvaného „Europass“, který mohou jednotlivci dobrovolně používat.

Vzhledem k tomu, že od přijetí rozhodnutí č. 2241/2004/ES uplynulo už více než deset let, je potřeba aktualizace naléhavá. Zavést Europass jako zcela nový nástroj by nicméně bylo příliš radikální. Hlavní výhrady proti takovému kroku vyplývají z toho, že není žádoucí ohrozit to, čeho již bylo dosaženo. Europass by se neměl stát jediným společným portálem pro vzdělávání a odbornou přípravu. Existují i různé další nástroje EU, jejichž prostřednictvím jsou potřebné služby již poskytovány. S ohledem na lepší součinnost je možné s nimi portál Europass propojit. Existují také již dobře zavedené a fungující odborné skupiny, které zajišťují vysokou kvalitu a skutečné využívání nástrojů a poskytovaných služeb.

Změna by měla být postupná, aby členským státům nezpůsobila příliš velkou administrativní zátěž, která by mohla vést k neočekávaným organizačním nákladům.

Cílem je dosáhnout toho, aby kvalifikace a kompetence občanů EU byly transparentní a interoperabilní v jednotlivých členských státech i mezi nimi navzájem, a v rámci toho zajistit internetové nástroje, informace a vývoj otevřených standardů za účelem podpory transparentnosti a pochopení dovedností a kvalifikací. Účelem Europassu by mělo být lepší pochopení výsledků učení dosažených nejen formálním, ale i neformálním a informálním učením a praktickými zkušenostmi včetně mobility.

Rozhodnutí č. 2241/2004/ES také stanovilo vnitrostátní orgány, označované jako národní střediska Europassu, které mají rámec Europass provádět. Tato střediska by rovněž měla být úhelným kamenem nového rámce.

Nový společný rámec, který je stanoven tímto předpisem, pro Europass přizpůsobuje služby Europassu potřebám a očekáváním uživatelů a poskytovatelů na všech stranách: studentů, uchazečů o zaměstnání, zaměstnavatelů – zejména malých a středních podniků –, vzdělávacích zařízení a zařízení odborné přípravy, sociálních partnerů, národních středisek Europassu a odpovědných vnitrostátních orgánů. Revidované služby Europassu by rovněž využívaly potenciálu budoucích digitálních systémů a přizpůsobovaly by se mu.

Mezi hlavní cíle patří zohledňování rozmanitosti a odpovědnosti, zjednodušování, účelnost a účinnost. Všechny nástroje by měly být vhodně koncipovány a neměly by Europass přetěžovat.

Jako obecná zásada by mělo platit, že povinnosti a správní a finanční zátěž členských států musí být jasně předvídatelné a měly by být v rovnováze s ohledem na náklady a přínosy.

Rámec klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO) pilotně zavedla Komise jako společnou terminologii a provozní nástroj pro oblast vzdělávání / odborné přípravy a práce. V současné době však nelze klasifikaci ESCO považovat za základ referenční terminologie Europassu. ESCO je nástroj, jenž ve své současné podobě představuje projekt, který není ještě zcela dokončen a vyzkoušen a který také dosud nebyl schválen členskými státy.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Lepší služby pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass)

Referenční údaje

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Datum předložení EP

4.10.2016

 

 

 

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

19.1.2017

Projednání ve výboru

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Datum přijetí

21.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

70

0

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Datum předložení

28.6.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se