Procedure : 2016/0304(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0244/2017

Indgivne tekster :

A8-0244/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0084

BETÆNKNING     ***I
PDF 658kWORD 101k
28.6.2017
PE 601.044v02-00 A8-0244/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Ordfører: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

(Procedure med fælles udvalgsmøder – forretningsordenens artikel 55)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0625),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 165 og 166 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0404/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 15. februar 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 16. december 2016(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Kultur- og Uddannelsesudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0244/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)   Personer, der leder efter beskæftigelse, eller overvejer, hvad og hvor de vil lære, studere eller arbejde, har brug for adgang til oplysninger om tilgængelige muligheder, værktøjer til at vurdere deres færdigheder og værktøjer til at præsentere information om deres færdigheder og kvalifikationer.

(1)   Personer, der leder efter beskæftigelse, eller overvejer, hvad og hvor de vil lære, studere eller arbejde, har brug for adgang til oplysninger om tilgængelige muligheder, værktøjer til at vurdere deres færdigheder og værktøjer til at præsentere information om deres færdigheder, kvalifikationer og viden samt karrierevejledning.

Ændringsforslag     2

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Undersøgelser viser, at Europass anvendes af sociale grupper med højere digital kunnen, mens mindre gunstigt stillede grupper som personer med en lavere uddannelse, ældre borgere eller langtidsarbejdsløse ofte ikke er bevidste om dets eksistens og derfor ikke kan drage fordel af Europass og de eksisterende værktøjer.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)   Forskelle i sprog, definitioner, dokumentformater samt metoder til vurdering og validering af kvalifikationer indebærer alle betydelige udfordringer for enkeltpersoner, arbejdsgivere og kompetente myndigheder. Disse udfordringer opstår navnlig, når personer flytter til et andet land, herunder et tredjeland, men også når de leder efter et nyt job eller påbegynder læring. Det er nødvendigt med klare oplysninger og en fælles forståelse for at overvinde disse udfordringer.

(2)   Forskelle i sprog, definitioner, dokumentformater samt metoder til vurdering og validering af kvalifikationer indebærer alle betydelige udfordringer for enkeltpersoner, arbejdsgivere og kompetente myndigheder. Disse udfordringer opstår navnlig, når personer flytter til et andet land, herunder et tredjeland, men også når de leder efter et nyt job eller påbegynder læring. Det er nødvendigt med klare oplysninger, forenkling af Europass-rammen, en bredere formidling af oplysninger, fælles forståelse og større gennemsigtighed for at overvinde disse udfordringer og fremme mobiliteten og samtidig sikre tilstrækkelig fleksibilitet med hensyn til etablerede praksis i medlemsstaterne og respektere mangfoldighed, nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)    Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF24 blev der fastsat en ramme med henblik på at overvinde disse udfordringer. Den havde til formål at sikre større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer ved oprettelse af en mappe af dokumenter, kaldet "Europass", som borgerne kan anvende på frivillig basis. Ved beslutning nr. 2241/2004/EF blev der oprettet nationale organer, kaldet nationale Europass-centre, som skulle gennemføre Europass-rammen.

(3)   Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF24 blev der fastsat en ramme med henblik på at overvinde disse udfordringer. Den sikrede større gennemsigtighed og sammenlignelighed af kvalifikationer og kompetencer ved oprettelse af en mappe af dokumenter, kaldet "Europass", som borgerne kan anvende på frivillig basis, en funktion, som bør bevares. Ved beslutning nr. 2241/2004/EF blev der oprettet nationale organer, kaldet nationale Europass-centre, som skulle gennemføre Europass-rammen.

__________________

__________________

24 EUT L 390 af 31.12.2004, s. 6.

24 EUT L 390 af 31.12.2004, s. 6.

Ændringsforslag     5

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Europass-dokumenter skal videreudvikles, så det bliver muligt at beskrive forskellige former for læring og færdigheder og særligt dem, som erhverves gennem ikkeformel og uformel læring.

Ændringsforslag     6

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  Den nye Europass-ramme i henhold til denne forordning tilpasser de nuværende Europass-faciliteter til brugernes og udbydernes forventninger og behov, f.eks. elever, jobsøgende, arbejdstagere, arbejdsgivere (særligt små og mellemstore virksomheder), offentlige arbejdsformidlinger, erhvervsvejledere, almene og faglige uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, frivillige, ungdomsorganisationer, udbydere af ungdomsarbejde, nationale Europass-centre samt de ansvarlige nationale myndigheder. Hovedsigtet med denne afgørelse er forenkling, effektivitet og produktivitet, samtidig med at de nationale strukturer og administrative ordninger respekteres. Alle instrumenter og redskaber bør udformes og tilpasses på en sådan måde, at deres særlige mål ikke overlapper hinanden, og bør ikke overbelaste Europass.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c)  Som hovedregel bør medlemsstaternes forpligtelser og administrative og finansielle byrder være klart forudsigelige og afbalancerede med hensyn til omkostninger og fordele.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For at opnå sit hovedmål var Europass-rammen målrettet mod værktøjer til dokumentation af færdigheder og kvalifikationer. Der er opnået bred anvendelse af disse værktøjer. De nationale Europass-centre tilbyder gennem deres aktiviteter støtte til og fremme af dokumenter vedrørende færdigheder og kvalifikationer25.

(4)  For at opnå sit hovedmål var Europass-rammen målrettet mod værktøjer til dokumentation af færdigheder og kvalifikationer. Der er opnået bred anvendelse af disse værktøjer, men rækkevidden af dem har været ulige fordelt på geografiske områder og aldersgrupper, og der har været stor forskel på anvendelsen af dem i de forskellige sektorer på arbejdsmarkedet. De nationale Europass-centre tilbyder gennem deres aktiviteter samlet støtte til og fremme af dokumenter vedrørende færdigheder og kvalifikationer25.

__________________

__________________

25 Anden evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass), COM(2013) 899 final.

25 Anden evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass), COM(2013) 899 final.

Ændringsforslag     9

Forslag til afgørelse

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  De nationale Europass-centre støtter brugerne gennem deres aktiviteter og fremmer dokumentationen af færdigheder og kvalifikationer. Euroguidance-netværket har også bidraget til udviklingen af informationsindsatsen vedrørende Unionens værktøjer for færdigheder og kvalifikationer. Der bør sikres støtte til og en bedre samordning af sådanne nationale tjenester for at øge deres indvirkning, alt imens de nationale systemers forskellighed respekteres.

Ændringsforslag     10

Forslag til afgørelse

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  I Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring blev medlemsstaterne opfordret til senest i 2018, i overensstemmelse med nationale omstændigheder og særlige forhold, og som de anser for passende, at have indført ordninger for validering af ikkeformel og uformel læring, som giver personer mulighed for at få viden, færdigheder og kompetencer, som er opnået igennem ikkeformel og uformel læring, valideret og opnå fuld kvalifikation eller i givet fald delvis kvalifikation.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)   Kommissionen har udviklet et europæisk klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO) som et fælles sprog og operationelt værktøj for uddannelse og arbejde30. I ESCO struktureres begreber, der er relevante for EU's arbejdsmarked og uddannelsesområde i tre indbyrdes forbundne søjler: i) erhverv, ii) viden, færdigheder og kompetencer og iii) kvalifikationer. ESCO-søjlerne kan suppleres af yderligere vokabularer, der dækker tilknyttede områder, som f.eks. arbejdssammenhæng, uddannelsesområder eller økonomiske sektorer.

(10)  Kommissionen er i gang med at udvikle og afprøve et europæisk klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO) som et fælles terminologisk og operationelt værktøj for uddannelse og arbejde30. ESCO sigter mod at strukturere begreber, der er relevante for EU's arbejdsmarked og uddannelsesområde i tre indbyrdes forbundne søjler: i) erhverv ii) viden, færdigheder og kompetencer iii) og kvalifikationer, som på frivillig basis kan synliggøre forbundne områder inden for færdigheder og kvalifikationer. Når ESCO er fuldt udviklet og afprøvet i medlemsstaterne, kan det danne udgangspunkt for Europass’ terminologiske referencegrundlag. Endvidere kunne ESCO-klassificeringen suppleres af yderligere vokabularer, der dækker tilknyttede områder, som f.eks. arbejdssammenhæng, uddannelsesområder eller økonomiske sektorer.

__________________

__________________

30 I Europa 2020-strategien annoncerede Kommissionen, at den ville arbejde med en sådan ramme. Meddelelse fra Kommissionen "EUROPA 2020 En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", KOM(2010) 2020 endelig.

30 I Europa 2020-strategien annoncerede Kommissionen, at den ville arbejde med en sådan ramme. Meddelelse fra Kommissionen "EUROPA 2020 En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", KOM(2010) 2020 endelig.

Ændringsforslag     12

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  ESCO kan ikke anses for at være terminologisk referencegrundlag for Europass. På grund af det forhold, at det stadig er et igangværende projekt, er ESCO et instrument, der endnu ikke er fuldt ud udviklet eller afprøvet, og som ikke er blevet godkendt af medlemsstaterne. Brugen af ESCO som referenceterminologi er derfor betinget af, at Kommissionen foretager en vurdering af dens accept og brugbarhed blandt brugere og andre interesserede parter, og at der gøres en indsats for at påvise ESCOs placering inden for Unionen værktøjer med henblik på at vise merværdien af dens anvendelse for arbejdsmarkedet, ansatte, arbejdsgivere og jobsøgende samt de synergier, der opstår ved brugen af ESCO på en måde, som er i overensstemmelse med EQF i Europass. Når ESCO er blevet anerkendt som en acceptabel referenceterminologi for Europass, bør det opdateres regelmæssigt i tæt samarbejde med medlemsstaterne og relevante interesserede parter som f.eks. arbejdsmarkedets parter, faglige sammenslutninger, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, statistiske kontorer og arbejdsformidlinger.

Ændringsforslag    13

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/58931 oprettes der et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), et netværk af arbejdsformidlinger og et system til automatisk matchning af jobsøgende og job gennem Eures-nettets fælles IT-platform. Med henblik på at muliggøre udveksling og matchning af ledige job med kandidater har dette system brug for en fælles flersproget liste over færdigheder, kompetencer og erhverv. Ved at udvikle ESCO tilvejebringer Kommissionen et flersproget system til klassificering af erhverv, færdigheder, kompetencer og kvalifikationer, som kan anvendes til dette formål.

(11)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/58931 oprettes der et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), et netværk af arbejdsformidlinger og et system til automatisk matchning af jobsøgende og job gennem Eures-nettets fælles IT-platform. Med henblik på at muliggøre udveksling og matchning af ledige job med kandidater kunne dette system drage fordel af en fælles flersproget liste over færdigheder, kompetencer og erhverv. Ved at udvikle ESCO søger Kommissionen at tilvejebringe et flersproget system til klassificering af erhverv, færdigheder, kompetencer og kvalifikationer, som kunne bidrage til opfyldelsen af dette formål efter, at der er taget tilstrækkelig tid til en grundig gennemgang. Inden for EURES-netværket ydes der assistance til arbejdssøgende, der ønsker at skifte bopæl til et andet land, samt til arbejdsgivere, der søger ansatte i et andet land. Samkøring og samarbejde mellem portalerne Europass og EURES kunne føre til en mere effektiv udnyttelse af begge tjenester.

__________________

__________________

31 EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1.

31 EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1.

Ændringsforslag    14

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Uddannelse tilbydes i stigende grad i nye former og sammenhænge af forskellige udbydere, især ved brug af digitale teknologier og platforme. Færdigheder, erfaringer og læringsresultater anerkendes ligeledes i stigende grad i forskellige former, som f.eks. "Digital Open Badges". De kendes og anvendes også i forbindelse med færdigheder, der er opnået via ikkeformel læring, f.eks. ungdomsarbejde.

(13)  Formel, ikkeformel og uformel uddannelse tilbydes i stigende grad i nye former og sammenhænge såsom åbne uddannelsesressourcer af forskellige udbydere, herunder ikkeformelle uddannelsesudbydere og civilsamfundsorganisationer, især ved brug af digitale teknologier og platforme, fjernundervisning, e-læring, "peer to peer"-læring og omfattende åbne kurser på nettet (MOOC'er). Færdigheder, erfaringer og læringsresultater anerkendes ligeledes i stigende grad i forskellige former, som f.eks. "Digital Open Badges" og andre anerkendte vurderingsværktøjer, herunder selvevalueringsværktøjer. De kendes og anvendes også i forbindelse med tværgående og bløde færdigheder, der er opnået via ikkeformel og uformel læring, f.eks. ungdomsarbejde og frivillige sports- og kunstaktiviteter.

Ændringsforslag    15

Forslag til afgørelse

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Tværgående eller "bløde" færdigheder, som kan anvendes inden for forskellige områder, anerkendes og tillægges stadig stigende betydning. Enkeltpersoner har brug for værktøjer til og vejledning i, hvordan de foretager egenvurdering og beskriver disse og andre færdigheder, f.eks. digitale eller sproglige færdigheder.

(14)  Ud over den anerkendte vigtighed af hårde færdigheder er den en stigende anerkendelse af tværgående og bløde færdigheder, såsom kritisk tænkning, teamarbejde, problemløsning og kreativitet og forskellige livsfærdigheder, som er en afgørende forudsætning for personlig og professionel tilfredsstillelse, og som derfor kan anvendes på forskellige arbejds- og uddannelsesområder. Enkeltpersoner har brug for og kunne drage fordel af værktøjer til og vejledning i, hvordan de foretager egenvurdering og beskriver disse og andre færdigheder, f.eks. digitale eller sproglige færdigheder, som defineret af den europæiske ramme for nøglekompetencer.

Ændringsforslag    16

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Analyse af ledige job og andre arbejdsmarkedstendenser anvendes generelt til at tilvejebringe information om færdigheder med henblik på at forstå problemer med kvalifikationsmangler og misforhold mellem kvalifikationer og behov. Anvendelsen af informationsteknologi såsom webcrawling og big data hjælper med at udvide informationen om færdigheder og dermed med at afhjælpe misforholdet mellem færdigheder og behov.

(16)  Analyser af ledige job og andre arbejdsmarkedstendenser anvendes generelt af medlemsstaterne til at udvikle information om færdigheder med henblik på at forstå problemer med kvalifikationsmangler og misforhold mellem kvalifikationer og behov. Anvendelsen af informationsteknologi og dataudveksling kunne hjælpe med at identificere og udvide informationen om færdigheder og dermed med at afhjælpe misforholdet mellem færdigheder og behov.

Ændringsforslag    17

Forslag til afgørelse

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Europass-rammens nuværende fokus dokumentation begrænser mulighederne for at imødekomme nuværende og fremtidige behov. For at kunne oplyse om færdigheder og kvalifikationer og træffe beslutninger om beskæftigelses- og læringsmuligheder har brugerne behov for adgang til relevante oplysninger og værktøjer til at forstå færdigheder og kvalifikationer samt værktøjer til at dokumentere deres egne færdigheder og kvalifikationer.

(17)  Der er behov for inden for Europass-rammens nuværende fokus at udvikle en fælles terminologi i dokumentationen, som i øjeblikket er for begrænset til at imødekomme nuværende og fremtidige behov. For at kunne oplyse om færdigheder og kvalifikationer og træffe beslutninger om beskæftigelses- og lærings- samt valideringsmuligheder har brugerne behov for adgang til relevante, ajourførte oplysninger og værktøjer til at forstå færdigheder og kvalifikationer samt værktøjer til at dokumentere deres egne færdigheder og kvalifikationer i overensstemmelse med EQF.

Ændringsforslag    18

Forslag til afgørelse

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  EU-værktøjer og -tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer bør tilpasse sig til skiftende praksis og teknologisk fremskridt for at sikre, at de er relevante og nyttige for brugerne. Dette bør opnås ved bl.a. at skabe mere synergi mellem tilknyttede værktøjer og tjenester, herunder værktøjer og tjenester, der er udviklet af tredjemand, med henblik på at tilbyde en mere omfattende og effektiv tjeneste.

(18)  EU-værktøjer og -tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer bør tilpasse sig til skiftende praksis og teknologisk fremskridt for at sikre, at de er relevante og nyttige for brugerne. Dette bør opnås ved bl.a. at skabe flere synergier mellem tilknyttede EU- og nationale værktøjer og tjenester, herunder værktøjer og tjenester, der er udviklet af tredjemand, med henblik på at tilbyde en mere omfattende og effektiv tjeneste, under hensyntagen til de specifikke behov, som personer med handicap har, og ved at forbedre udvekslingen af bedste praksis blandt medlemsstaterne. Derudover kunne autentifikationsforanstaltninger bruges til at understøtte verificeringen af digitale dokumenter om færdigheder og kvalifikationer.

Ændringsforslag    19

Forslag til afgørelse

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19  Denne reviderede Europass-ramme bør tage hensyn til alle potentielle brugeres behov, dvs. lærende, jobsøgende, arbejdstagere, arbejdsgivere, vejledere, offentlige arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesudbydere, organisationer, der beskæftiger sig med ungdomsarbejde, og politikere.

(19)  Denne reviderede Europass-ramme bør respektere Europass’ frivillige karakter og bør tage hensyn til alle potentielle brugeres behov, dvs. lærende, jobsøgende, personer med handicap, arbejdstagere, arbejdsgivere, særligt små og mellemstore virksomheder, vejledere, offentlige arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesudbydere, frivillige, ungdomsorganisationer og organisationer, der beskæftiger sig med ungdomsarbejde, og andre udbydere af ungdomsarbejde samt politikere. Det ledende princip bør være Europass-rammens påviste relevans for slutbrugerne, og de interesserede parter bør inddrages.

Ændringsforslag    20

Forslag til afgørelse

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)   Unionens databeskyttelseslovgivning bør gælde ved bearbejdning af personlige data. Brugere bør kunne vælge mellem en række muligheder for at begrænse adgangen til deres data eller til visse tilhørende attributter.

Ændringsforslag     21

Forslag til afgørelse

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Tjenester bør stilles til rådighed online på europæisk plan. Tjenester bør også omfatte udviklingen og anvendelsen af åbne standarder, metadataskemaer og semantiske aktiver med det formål at lette den effektive udveksling af information, hensigtsmæssige autentifikationsforanstaltninger for at sikre tilliden til digitale dokumenter og information om færdigheder. Desuden bør støttetjenester på nationalt plan fremme og sikre bred adgang for forskellige brugere, herunder tredjelandsstatsborgere.

udgår

Ændringsforslag    22

Forslag til afgørelse

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)   Europass-rammen oprettet ved beslutning nr. 2241/2004/EF bør derfor afløses af en ny ramme, som imødekommer nye behov.

(21)  Med henblik på at udvikle målene om en fælles terminologi til anerkendelse af kompetencer og ikkeformelle uddannelsessystemer og kunne imødekomme nye behov og teknologiske fremskridt under overholdelse af rammen for samarbejde mellem de nationale forvaltninger bør Europass-rammen oprettet ved beslutning nr. 2241/2004/EF afløses af en ny og ajourført frivillig ramme.

Ændringsforslag     23

Forslag til afgørelse

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Eures er et samarbejdsnet, som er ansvarligt for udvekslingen af information og fremme af interaktionen mellem jobsøgende og arbejdsgivere. Det giver gratis assistance til jobsøgende, som ønsker at flytte til et andet land, og hjælper arbejdsgivere, der ønsker at rekruttere arbejdstagere fra andre lande. Der bør sikres synergier og samarbejde mellem Europass og Eures med henblik på at styrke begge tjenesters gennemslagskraft.

udgår

Ændringsforslag    24

Forslag til afgørelse

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Rammen bør omfatte CV-modeller, herunder de vedtagne modeller for Europass-CV og for kvalifikationstillæg. Modeller bør være tilgængelige online.

(23)  Rammen bør omfatte CV-modeller, herunder de vedtagne modeller for Europass-CV og for kvalifikationstillæg. Modeller bør være interaktive, kunne ændres, være tilgængelige for alle, være tilgængelige online og være tilpasset slutbrugernes behov.

Ændringsforslag     25

Forslag til afgørelse

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Bearbejdningen af CV’er i Europass bør ske på en anonymiseret måde for at bidrage til at undgå forskelsbehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse, køn eller alder og fremme udviklingen af inklusive arbejdsmarkeder.

Ændringsforslag    26

Forslag til afgørelse

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Udpegelsen af nationale koordinationspunkter for færdigheder som hovedkontaktpunkt og modtager af EU-midler vil bidrage til en enklere administration og rapportering og kan fremme samarbejdet og koordineringen mellem de nationale tjenester, herunder de eksisterende nationale Europass-centre, de nationale koordinationspunkter for EQF og Euroguidance-centrene, uden at det tilsidesætter nationale ordninger med hensyn til gennemførelse og tilrettelæggelse.

udgår

Ændringsforslag     27

Forslag til afgørelse

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Det konstruktive samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne, arbejdsformidlinger, erhvervsvejledere, almene og faglige uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter som fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer er altafgørende for udviklingen og etableringen af Europass-rammen.

Ændringsforslag    28

Forslag til afgørelse

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)   Kommissionen vil sikre en platform for samarbejde med medlemsstaterne og relevante interessenter for at sikre en sammenhængende gennemførelse og overvågning af denne afgørelse.

(27)   Kommissionen bør sikre en sammenhængende gennemførelse og overvågning af denne afgørelse gennem en Europass-ekspertgruppe sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne og relevante interessenter. Ekspertgruppen bør især rådgive om udviklingen af web-baserede værktøjer til dokumentation af information om færdigheder og kvalifikationer og om information, der leveres igennem Europass’ onlineplatform.

Ændringsforslag    29

Forslag til afgørelse

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Målet for denne afgørelse, nemlig oprettelse af en omfattende og interoperabel ramme for værktøjer, tjenester og oplysninger til beskæftigelses- og læringsformål, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene og kan som følge af virkningerne af denne foranstaltning bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage gennemførelsesforanstaltninger med respekt for nærhedsprincippet fastsat i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(28)  Målet for denne afgørelse, nemlig oprettelse af en omfattende, effektiv, interoperabel og brugervenlig ramme for værktøjer, forenklede og tilgængelige tjenester og klare oplysninger til beskæftigelses- og læringsformål, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene og kan som følge af virkningerne af denne foranstaltning bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage gennemførelsesforanstaltninger med respekt for nærhedsprincippet fastsat i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag     30

Forslag til afgørelse

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  De aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af denne afgørelse, understøttes af EU-agenturernes ekspertise, navnlig Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), inden for deres kompetenceområde

(29)  De aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af denne afgørelse, understøttes af EU-agenturernes ekspertise inden for deres kompetenceområde, navnlig Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 337/75.

Ændringsforslag     31

Forslag til afgørelse

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  Medlemsstaterne og Unionen har givet tilsagn om at foretage det fornødne til at sikre personer med handicap lige adgang til arbejdsmarkedet og til informations- og kommunikationsteknologier og -systemer.

Ændringsforslag    32

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Ved denne afgørelse oprettes en europæisk ramme bestående af webbaserede værktøjer, information og udvikling af åbne standarder med henblik på at støtte gennemsigtigheden og forståelsen af færdigheder og kvalifikationer. Rammen kaldes "Europass".

1.   Ved denne afgørelse oprettes en europæisk ramme, kaldet Europass, der bygger på en frivillig personlig dokumentsamling, med det formål at gøre kvalifikationer og kompetencer gennemsigtige og interoperable i og mellem medlemsstaterne, bestående af webbaserede værktøjer, information og udvikling af åbne standarder med henblik på bedre at støtte gennemsigtigheden og forståelsen af færdigheder og kvalifikationer mellem medlemsstater, der er erhvervet gennem formel, ikke-formel og uformel læring samt gennem praktiske erfaringer, herunder mobilitet. Disse webbaserede værktøjer og denne information er beregnet på at hjælpe brugere med bedre at kommunikere og præsentere deres færdigheder og kvalifikationer.

Ændringsforslag    33

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Europass forvaltes af Kommissionen og understøttes af nationale koordinationspunkter for færdigheder.

2.  Europass forvaltes af Kommissionen og understøttes af nationale Europass-centre på en måde, der respekterer medlemsstaternes strukturer og administrative ordninger.

Ændringsforslag     34

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Anvendelsen af Europass indebærer ingen forpligtelser eller rettigheder ud over dem, der er fastlagt i denne afgørelse.

3.  Anvendelsen af Europass er frivillig og indebærer ingen forpligtelser eller rettigheder ud over dem, der er fastlagt i denne afgørelse.

Ændringsforslag    35

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "tillæg til et erhvervsuddannelsesbevis": et dokument, der er knyttet til et erhvervsuddannelsesbevis, og som skal gøre det lettere for tredjemand at forstå de læringsresultater, som indehaveren af kvalifikationen har opnået, samt arten, niveauet, konteksten, indholdet og status af den gennemførte uddannelse

a)  "tillæg til et erhvervsuddannelsesbevis": et dokument, der er knyttet til et erhvervsuddannelsesbevis eller et erhvervscertifikat, og som skal gøre det lettere for tredjemand at forstå de læringsresultater, som indehaveren af kvalifikationen har opnået, samt arten, niveauet, konteksten, indholdet og status af den gennemførte uddannelse og de erhvervede færdigheder

Ændringsforslag     36

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  "vejledning": en kontinuerlig proces, der sætter enkeltpersoner i stand til at identificere deres evner, kompetencer og interesser, til at træffe uddannelses-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesmæssige beslutninger og forvalte deres individuelle livsforløb med hensyn til læring, arbejde og andre sammenhænge, hvor disse kapaciteter og kompetencer tilegnes eller bruges

Ændringsforslag     37

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "metadata": data, som giver information om andre data, der anvendes i Europass-dokumenter

udgår

Ændringsforslag     38

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "metadataskemaer": en beskrivelse af metadataelementer, deres mulige værdier, værdiernes forpligtelsesniveau og forholdet mellem disse metadataelementer

udgår

Ændringsforslag    39

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  "erhverv": en gruppering af job, der involverer mere eller mindre identiske opgaver, og som kræver mere eller mindre identiske færdigheder

f)  "erhverv": en række job, hvor de vigtigste opgaver og pligter i høj grad ligner hinanden

Ændringsforslag    40

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)   "organisationer": arbejdsgivere, rekrutteringsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner eller andre interessenter med interesse i uddannelses- og beskæftigelsesspørgsmål

g)   "organisationer": arbejdsmarkedsparter, rekrutteringsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter såsom handelskamre, udbydere af ikkeformel uddannelse og civilsamfundsorganisationer med interesse i uddannelses- og beskæftigelsesspørgsmål

Ændringsforslag     41

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  "kvalifikation": et formelt anerkendt resultat af en evaluerings- og valideringsproces, der opnås, når en kompetent myndighed fastslår, at en bestemt person har opnået læringsresultater i henhold til bestemte standarder

h)  "kvalifikation": et formelt anerkendt resultat af en evaluerings- og valideringsproces, der opnås, når en kompetent myndighed som f.eks. et nationalt organ, der ved lov er udpeget som ansvarlig, fastslår, at en bestemt person har opnået læringsresultater i henhold til bestemte standarder

Ændringsforslag    42

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  "semantisk aktiv": en samling af særdeles genanvendelige metadata eller referencedata, som f.eks. kodelister, taksonomier, ordbøger eller vokabularer, der anvendes til systemudvikling

udgår

Ændringsforslag     43

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  "færdighedsvurdering": den proces eller metode, der anvendes til at evaluere, måle og i sidste ende beskrive enkeltpersoners færdigheder. Dette kan omfatte egenvurdering eller vurdering certificeret af tredjepart

(j)  "færdighedsvurdering": den proces eller metode, der anvendes til at evaluere, måle og i sidste ende beskrive enkeltpersoners færdigheder, som er opnået i formelle og ikkeformelle sammenhænge. Dette kan omfatte egenvurdering eller vurdering certificeret af tredjepart

Ændringsforslag     44

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  "standarder": anerkendte aftaler om kriterier eller specifikationer for et produkt, en tjeneste, en proces eller en metode, herunder metadata og semantiske aktiver.

k)  "standarder": anerkendte aftaler om kriterier eller specifikationer for et produkt, en tjeneste, en proces eller en metode.

Ændringsforslag    45

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Europass tilvejebringer følgende webbaserede værktøjer:

Europass tilvejebringer følgende webbaserede værktøjer og tillæg på en tilgængelig måde:

Ændringsforslag     46

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  værktøjer til at dokumentere og beskrive færdigheder og kvalifikationer, som er opnået gennem arbejds- og læringserfaring, herunder grænseoverskridende mobilitet

Ændringsforslag     47

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  værktøjer til (egen)vurdering af færdigheder, bl.a. ved brug af spørgeskemaer, ved henvisning til fastlagte beskrivelser af færdigheder eller via integrering af data fra andre eksisterende EU-egenvurderingsværktøjer, f.eks. ungdomspasset

b)  værktøjer til (egen)vurdering af færdigheder, på den bredest mulige måde, gennem validerede metoder, bl.a. ved brug af spørgeskemaer, ved henvisning til fastlagte beskrivelser af færdigheder eller via integrering af data fra andre eksisterende tilpassede og synkroniserede EU-egenvurderingsværktøjer, f.eks. ungdomspasset og andre anerkendte (selv)vurderingsværktøjer, som er skabt og anvendes af ungdomsorganisationer såsom digitale læringsbadges;

Ændringsforslag    48

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  modeller for Europass-kvalifikationstillæg, jf. artikel 5

c)  Europass-kvalifikationstillæg til eksamensbeviser og erhvervsuddannelsesbeviser

Ændringsforslag     49

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  værktøjer, som kan understøtte organisationers præsentation og udveksling af oplysninger.

(Vedrører ikke den danske tekst)   værktøjer til støtte for forelæggelse og udveksling af oplysninger af organisationer

Ændringsforslag    50

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Europass tilvejebringer oplysninger om følgende:

2.  Europass kan i samarbejde med medlemsstaterne tilvejebringe oplysninger om følgende:

Ændringsforslag     51

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  kvalifikationer og kvalifikationsrammer

Ændringsforslag    52

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)   praksis for og beslutninger om anerkendelse i forskellige lande, herunder tredjelande, med det formål at hjælpe enkeltpersoner og andre interessenter med at forstå kvalifikationer

c)   love om, praksis for og beslutninger om anerkendelse i forskellige lande, herunder tredjelande, med det formål at hjælpe enkeltpersoner og andre interessenter med at sammenligne og forstå kvalifikationer

Ændringsforslag     53

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  analyse af tendenser med hensyn til udbud af og efterspørgsel efter færdigheder og andre typer information om færdigheder, herunder på geografisk plan og sektorplan, ved brug af teknologi, som f.eks. big data-analyse og webcrawling

udgår

Ændringsforslag     54

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  eventuelle yderligere oplysninger om færdigheder og kvalifikationer, der kan være relevante for de særlige behov, der gør sig gældende for migranter, som ankommer til eller opholder sig i Unionen, for at støtte deres integration.

f)  eventuelle yderligere oplysninger om færdigheder og kvalifikationer, der kan være relevante for de særlige behov, der gør sig gældende for tredjelandsborgere, som ankommer til eller opholder sig i Unionen på lovlig vis, for at støtte deres integration.

Ændringsforslag    55

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Europass tilvejebringer oplysningerne i stk. 2 efter høring af de pågældende medlemsstater.

Ændringsforslag    56

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Europass støtter samarbejdet om udviklingen, anvendelsen og udbredelsen af åbne standarder, herunder metadataskemaer og semantiske aktiver, med det formål at lette en mere effektiv udveksling af oplysninger om færdigheder og kvalifikationer på EU-plan og af medlemsstater og tredjeparter. Det flersprogede klassifikationssystem ESCO (det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv), jf. artikel 6, anvendes som støtte for dette arbejde.

3.   Europass kan støtte samarbejdet om udviklingen, anvendelsen og udbredelsen af åbne standarder, med det formål at lette en mere effektiv udveksling af oplysninger om færdigheder og kvalifikationer på EU-plan og af medlemsstater og tredjeparter.

Ændringsforslag    57

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De oplysninger og åbne standarder, der tilbydes gennem Europass, offentliggøres gratis med henblik på genanvendelse af medlemsstaterne og andre interessenter på frivilligt grundlag.

1.  De oplysninger, der tilbydes gennem Europass, offentliggøres gratis med henblik på genanvendelse af medlemsstaterne og andre interessenter på frivilligt grundlag.

Ændringsforslag    58

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med Europass tilstræbes det at forbedre gennemsigtigheden og forståelsen af læring opnået i formelle, ikkeformelle og uformelle sammenhænge samt gennem praktisk erfaring, herunder mobilitet.

2.   Med Europass tilstræbes det at forbedre gennemsigtigheden og forståelsen af læring opnået i formelle, ikkeformelle og uformelle sammenhænge samt gennem praktisk erfaring, herunder mobilitet på lang og kort sigt på alle niveauer af uddannelse og frivilligt arbejde. Vurderingsværktøjer skal gå igennem en kvalitetssikringsproces, før de integreres i Europass.

Ændringsforslag     59

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Europass omfatter værktøjer, der kan fremme forståelsen af færdigheder, ved brug af tredjeparters vurdering og enkeltpersoners egenerklæringer.

3.  Europass omfatter koordinerede og velafprøvede værktøjer, der kan fremme forståelsen af færdigheder, ved brug af tredjeparters vurdering og enkeltpersoners egenerklæringer.

Ændringsforslag     60

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) anvendes som referenceramme ved angivelse af oplysninger i Europass. Der henvises til EQF i oplysninger om kvalifikationer, i beskrivelser af nationale uddannelsessystemer og inden for andre relevante emneområder.

4.  Den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) kan anvendes som referenceramme ved angivelse af oplysninger i Europass. Der henvises til EQF i oplysninger om kvalifikationer, i beskrivelser af nationale uddannelsessystemer og inden for andre relevante emneområder. Enhver uoverensstemmelse mellem de rammer der foreslås af EQF og ESCO, skal afhjælpes inden implementeringen af Europass.

Ændringsforslag    61

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Europass anvender det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO), som oprettet ved artikel 6, til at sikre semantisk interoperabilitet mellem værktøjerne til dokumentation og information. ESCO tilvejebringer også en platform for interoperabilitet med andre relevante tjenester, herunder tjenester, der er udviklet af arbejdsmarkedet.

5.   Når det er færdigtestet og godkendt af medlemsstaterne, kan Europass fortsætte med den effektive udvikling af det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO) til at sikre semantisk interoperabilitet mellem værktøjerne til dokumentation og information. ESCO kan også tilvejebringe en platform for interoperabilitet med andre relevante tjenester, herunder tjenester, der er udviklet af arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag    62

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.   Europass-rammen kan omfatte en løsning, der giver brugerne mulighed for at lagre personlige oplysninger, f.eks. en personlig profil.

6.   Europass-rammen kan omfatte en løsning, der giver brugerne mulighed for at lagre personlige data f.eks. en personlig profil, samtidig med at privatlivets fred og databeskyttelse sikres.

Ændringsforslag    63

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.   Webbaserede Europass-værktøjer stilles til rådighed på Den Europæiske Unions officielle sprog.

8.   Webbaserede Europass-værktøjer stilles til rådighed på alle Den Europæiske Unions officielle sprog og skal være interoperable og sikre og tilgængelige for personer med handicap;

Ændringsforslag    64

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Europass anvendes med henblik på at støtte og sikre synergi med andre instrumenter og tjenester, der tilbydes på EU-plan og på nationalt plan. Udviklingen af åbne metadataskemaer skal være forenelig med de tekniske standarder, der anvendes i henhold til forordning (EU) 2016/589.

10.  Europass anvendes med henblik på at støtte og sikre synergi med andre instrumenter og tjenester, der tilbydes på EU-plan og på nationalt plan.

Ændringsforslag     65

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a.  Europass skal til enhver tid sikre beskyttelsen af brugernes personoplysninger. Brugeren beslutter, hvilke oplysninger der er synlige og/eller søgbare for arbejdsgivere og brugere.

Ændringsforslag     66

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Europass-kvalifikationstillæg udstedes af de kompetente nationale myndigheder i overensstemmelse med modeller udviklet af Kommissionen og andre interessenter32, eksempelvis Europarådet og UNESCO.

1.  Europass-kvalifikationstillæg udstedes af de kompetente nationale myndigheder eller anerkendte faglige organisationer og organer i overensstemmelse med modeller udviklet af Kommissionen og andre interessenter32, eksempelvis Europarådet og UNESCO, såfremt de er overensstemmende. Alle ændringer på dette område bør tage hensyn til, henvise til og være på linje med resultaterne af arbejdet i opfølgningsgruppen for Bologna-processens rådgivende gruppe om revision af tillæg til eksamensbeviser.

_________________

_________________

32 På nuværende tidspunkt hører tillæg til erhvervsuddannelsesbevis og tillæg til eksamensbevis til disse tillæg.

32 På nuværende tidspunkt hører tillæg til erhvervsuddannelsesbevis og tillæg til eksamensbevis til disse tillæg.

Ændringsforslag     67

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  følges af de relevante nationale myndigheder, når de udfylder og udsteder tillæg. Især rækkefølgen af de enkelte punkter bør overholdes, og hvert felt skal udfyldes af hensyn til forståelsen og for at sikre tilvejebringelse af udførlige oplysninger

a)  følges af de relevante nationale myndigheder og anerkendte faglige organisationer og organer, når de udfylder og udsteder tillæg. Især rækkefølgen af de enkelte punkter bør overholdes, og hvert felt skal udfyldes af hensyn til forståelsen og for at sikre tilvejebringelse af udførlige oplysninger

Ændringsforslag     68

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  revideres regelmæssigt med henblik på at sikre, at de er relevante og anvendelige.

d)  revideres regelmæssigt, blandt andet i form af tilfredshedsundersøgelser for brugerne, anbefalinger fra de nationale Europass-centre og ekspertarbejdsgrupper, med henblik på at sikre, at de er relevante og anvendelige.

Ændringsforslag    69

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Alle Europass-kvalifikationstillæg, der udstedes af bemyndigede organer, udstedes automatisk og gratis i elektronisk form på det nationale sprog og/eller et udbredt europæisk sprog med de procedurer, der er aftalt mellem de udstedende organer og de nationale koordinationspunkter for færdigheder, jf. artikel 8, og i overensstemmelse med procedurer, der måtte være aftalt mellem Europa-Kommissionen og interessenter.

3.   Alle Europass-kvalifikationstillæg, der udstedes af bemyndigede organer, udstedes automatisk og gratis i elektronisk form på det nationale sprog og/eller et udbredt europæisk sprog med de procedurer, der er aftalt mellem de udstedende organer og de nationale Europass-centre, jf. artikel 8, og i overensstemmelse med procedurer, der måtte være aftalt mellem Europa-Kommissionen og interessenter.

Ændringsforslag    70

Forslag til afgørelse

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

udgår

Det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO)

 

1.   Kommissionen forvalter et flersproget klassifikationssystem for begreber, der er relevante for EU's arbejdsmarked og uddannelsesområde, der kaldes det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO).

 

2.   ESCO-klassifikationssystemet understøtter direkte den måde, hvorpå Europass fungerer, ved at tilvejebringe et fælles referencesprog til udveksling af oplysninger og dokumenter vedrørende færdigheder og kvalifikationer og i forbindelse med jobsøgning, jobmatchning, søgning efter uddannelsesmuligheder samt lærings- og karrierevejledning.

 

Ændringsforslag     71

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne:

1.  Kommissionen skal efter samråd og i samarbejde med medlemsstaterne, samtidig med at medlemsstaternes ansvar for uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitik respekteres fuldt ud:

Ændringsforslag     72

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udvikle webbaserede værktøjer til gennemførelsen af Europass

a)  udvikle interoperable, brugervenlige og sikre webbaserede værktøjer, som er lettilgængelige for alle brugere, til gennemførelsen af Europass. De Europass-dokumenter, der er omhandlet i artikel 2 i beslutning 2241/2004/EF, skal indarbejdes i den Europass-ramme, der indføres ved denne afgørelse.

Ændringsforslag     73

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  følge og indarbejde den nyeste viden om hjemmesider og mobilapplikationer, der kan forbedre tilgængeligheden af Europass for ældre og personer med handicap;

Ændringsforslag     74

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  sikre, at der gennemføres passende PR- og informationstiltag på EU-plan og nationalt plan med henblik på at nå ud til relevante brugere og interessenter

b)  sikre, at der gennemføres passende og effektive PR-, informations- og vejledningstiltag på EU-plan og nationalt plan med henblik på at nå ud til relevante brugere, herunder personer med handicap og interessenter;

Ændringsforslag     75

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  regelmæssigt ajourføre ESCO-klassifikationssystemet i tæt samarbejde med medlemsstaterne og relevante interessenter, som f.eks. arbejdsmarkedets parter, faglige sammenslutninger, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, statistiske kontorer og arbejdsformidlinger.

udgår

Ændringsforslag     76

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fremme og overvåge effektiviteten af de webbaserede Europass-værktøjer og ajourføre og udvikle Europass-tjenester i overensstemmelse med brugernes behov

a)  fremme og overvåge effektiviteten af de interoperable, let tilgængelige for alle, brugervenlige og sikre webbaserede Europass-værktøjer, herunder adgangen for personer med handicap, og ajourføre og udvikle Europass-tjenester i overensstemmelse med brugernes behov

Ændringsforslag    77

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)   overvåge effektiviteten af støtten til udvikling af åbne standarder, metadataskemaer og semantiske aktiver med henblik på interoperabilitet

b)   overvåge effektiviteten af støtten til udvikling af åbne standarder

Ændringsforslag     78

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  støtte gennemførelsen af artikel 14 i forordning (EU) 2016/589 for så vidt angår ESCO-klassifikationssystemet og støtte den løbende ajourføring af ESCO

udgår

Ændringsforslag     79

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  støtte udvekslingen af oplysninger om praksis for og beslutninger om anerkendelse

e)  støtte udvekslingen af oplysninger om sammenlignelighed og praksis for og beslutninger om anerkendelse

Ændringsforslag     80

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  støtte udviklingen af vejledningspolitik og vejledningstjenester

f)  støtte udviklingen af vejledningspolitik og vejledningstjenester, blandt andet gennem ansigt-til-ansigt-kontakt med enkeltpersoner

Ændringsforslag    81

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)   overvåge aktiviteterne i de nationale koordinationspunkter for færdigheder, overensstemmelsen af de oplysninger, som de indgiver til analysen af tendenser med hensyn til udbud af og efterspørgsel efter færdigheder, og overensstemmelsen af de oplysninger om læringsmuligheder, der indgives på den relevante portal på EU-plan

g)   overvåge aktiviteterne i de nationale Europass-centre og overensstemmelsen af de oplysninger, som de indgiver til analysen af tendenser med hensyn til udbud af og efterspørgsel efter færdigheder, og overensstemmelsen af de oplysninger om læringsmuligheder, der indgives på den relevante portal på EU-plan

Ændringsforslag    82

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  etablere peer reviews og udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne.

h)  etablere udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag     83

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  i overensstemmelse med de nationale forhold udpege og forvalte et nationalt koordinationspunkt for færdigheder med henblik på at støtte koordineringen og samarbejdet mellem de nationale tjenester, der er omhandlet i denne afgørelse

a)  i overensstemmelse med de nationale forhold udpege og forvalte et nationalt Europass-center med henblik på at støtte koordineringen og samarbejdet både om de specifikke aktiviteter og mellem de nationale tjenester, der er omhandlet i denne afgørelse

Ændringsforslag    84

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  gennem det nationale koordinationspunkt for færdigheder sikre rettidig og effektiv levering af data og oplysninger, der er tilgængelige på nationalt plan, med henblik på ajourføring af Europass-rammen

b)  gennem det nationale Europass-center for færdigheder sikre rettidig og effektiv levering af data og oplysninger, der er tilgængelige på nationalt plan, med henblik på ajourføring af Europass-rammen

Ændringsforslag    85

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)   give Europass-brugere adgang til relevante oplysninger eller data, som er tilgængelige i medlemsstaten, herunder navnlig adgang til oplysninger om læringsmuligheder, kvalifikationer og kvalifikationssystemer, og til semantiske aktiver på nationalt plan

c)   på en simpel, effektiv og omkostningseffektiv måde give Europass-brugere adgang til relevante oplysninger eller data, som er tilgængelige i medlemsstaten, herunder navnlig adgang til oplysninger om lærings- og valideringsmuligheder, kvalifikationer og kvalifikationssystemer, og til semantiske aktiver på nationalt plan

Ændringsforslag     86

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(da)  sikre, at Europass synliggøres og fremmes på nationalt plan ved hjælp af uddannelsesinstitutioner og andre interessenter inden for uddannelse og beskæftigelse

Ændringsforslag    87

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvert nationalt koordinationspunkt skal:

2.  Hvert nationalt Europass-center skal:

Ændringsforslag    88

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)   fremme og tilvejebringe oplysninger om vejledning med henblik på læring og karriere og offentliggøre oplysninger om læringsmuligheder på nationalt plan og i det webbaserede EU-værktøj

b)  fremme og tilvejebringe oplysninger om vejledning henblik på læring og karriere, hvis det er relevant

Ændringsforslag    89

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  overvåge indsamlingen og udbredelsen af evidensbaserede realtidsoplysninger om færdigheder på nationalt og regionalt plan

udgår

Ændringsforslag    90

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De nationale koordinationspunkter for færdigheder modtager de EU-midler, som tildeles med henblik på gennemførelsen af denne afgørelse.

3.  De nationale Europass-centre modtager de EU-midler, som tildeles med henblik på gennemførelsen af denne afgørelse.

Ændringsforslag     91

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltningerne i denne afgørelse gennemføres i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, navnlig direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/200133.

Foranstaltningerne i denne afgørelse gennemføres i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, navnlig direktiv 95/46/EF33 og forordning (EF) nr. 45/2001.

Personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med de højeste standarder. Personoplysninger forbliver under den registreredes kontrol, og denne er i stand til at rette eller slette oplysningerne. Når personoplysninger behandles med henblik på Europass, skal de anonymiseres.

_________________

_________________

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag     92

Forslag til afgørelse

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Gennemførelsen af denne afgørelse samfinansieres via EU-programmer. De årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for den finansielle ramme.

1.   Denne afgørelse gennemføres ved tilvejebringelsen af flerårige driftstilskud til de nationale Europass-centre. Kommissionen skal udarbejde et femårigt overslag over de skønnede finansielle konsekvenser for medlemsstaterne.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet hilser den nye dagsorden for færdigheder velkommen og påskønner Kommissionens indsats for at ajourføre, modernisere og forbedre de europæiske værktøjer og tjenester vedrørende færdigheder, kompetencer og kvalifikationer.

Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF blev der fastsat en ramme med henblik på at overvinde disse udfordringer. Den fastlagde klare ansvarsområder og sikrede større gennemsigtighed i forbindelse med kvalifikationer og kompetencer gennem indførelsen af en dokumentmappe kaldet "Europass", som borgerne kan anvende på frivillig basis.

Mere end ti år efter vedtagelsen af beslutning 2241/2004/EF er der et påtrængende behov for en ny udformning. Det forekommer dog for radikalt, at lave et helt nyt instrument ud af Europass. De væsentligste bekymringer angår frygt for at bringe allerede opnåede resultater i fare. Europass bør ikke blive til en "one stop"- portal for uddannelse og erhvervsuddannelse. Der er forskellige andre EU-redskaber, der allerede yder de nødvendige tjenester. For at sikre bedre synergi kan Europass-portalen knyttes til dem. Der findes allerede veletablerede og velfungerende ekspertgrupper, der sikrer, at de værktøjer og tjenester, der ydes, er af høj kvalitet og rent faktisk anvendes.

Ændringen bør ske gradvist for at undgå en tung administrativ byrde for medlemsstaterne, som kan føre til uventede organisationsmæssige udgifter.

Målet er at gøre EU-borgeres kvalifikationer og kompetencer gennemsigtige og interoperable i og mellem medlemsstaterne gennem anvendelse af webbaserede værktøjer, information og udvikling af åbne standarder for at støtte gennemsigtigheden og forståelsen af kvalifikationer og kompetencer. Europass bør sigte mod at forbedre forståelsen af læring, der er erhvervet ikke blot i formelle, men også i ikke-formelle og uformelle sammenhænge og gennem praktiske erfaringer, herunder mobilitet.

Ved beslutning nr. 2241/2004/EF blev der oprettet nationale organer, kaldet nationale Europass-centre, til at gennemføre Europass-rammen. Disse centre skal også være hjørnestenen i den nye ramme.

Den nye fælles ramme, der opstilles med denne tekst, har til formål at tilpasse Europass’ tjenester til behovene og forventningerne hos alle typer brugere og leverandører: studerende, jobsøgende, arbejdsgivere, navnlig små og mellemstore virksomheder, uddannelses- og erhvervsuddannelsesfaciliteter, arbejdsmarkedets parter, nationale Europass-centre og de ansvarlige nationale myndigheder. De reviderede Europass-tjenester skal også anvende og tilpasse sig mulighederne i fremtidige digitale systemer.

Respekt for forskelligheder og ansvarsområder, forenkling og effektivitet er de centrale mål. Alle instrumenter skal udformes hensigtsmæssigt og må ikke overbelaste Europass.

Som hovedregel skal forpligtelser og administrative og finansielle byrder for medlemsstaterne være klart forudsigelige og afbalancerede med hensyn til omkostninger og fordele.

Kommissionen har udviklet et europæisk klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO) som et fælles sprog og operationelt værktøj for uddannelse og arbejde. I øjeblikket kan ESCO ikke anvendes som terminologisk referencegrundlag for Europass. ESCO er et instrument, som endnu ikke er fuldt udviklet, afprøvet og godkendt af medlemsstaterne.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass)

Referencer

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Dato for høring af EP

4.10.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

       

19.1.2017

Behandling i udvalg

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Dato for vedtagelse

21.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

70

0

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Dato for indgivelse

28.6.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik