Διαδικασία : 2016/0304(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0244/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0244/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0084

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1001kWORD 111k
28.6.2017
PE 601.044v02-00 A8-0244/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγητές: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – άρθρο 55 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0625),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0404/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις 15 Φεβρουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών στις 16 Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0244/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)   Τα άτομα, κατά την αναζήτηση εργασίας ή τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το τι και πού να μάθουν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν, χρειάζονται πρόσβαση σε πληροφορίες για τις διαθέσιμες ευκαιρίες, τα μέσα αξιολόγησης των δεξιοτήτων τους και τα μέσα παρουσίασης πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα τους.

(1)   Τα άτομα, κατά την αναζήτηση εργασίας ή τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το τι και πού να μάθουν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν, χρειάζονται πρόσβαση σε πληροφορίες για τις διαθέσιμες ευκαιρίες, τα μέσα αξιολόγησης των δεξιοτήτων τους και τα μέσα παρουσίασης πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες, τα επαγγελματικά προσόντα και τις γνώσεις τους, καθώς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Τροπολογία     2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στοιχεία δείχνουν ότι το Europass χρησιμοποιείται από κοινωνικές ομάδες με υψηλό ψηφιακό γραμματισμό, ενώ οι ομάδες που βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση, όπως τα άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, οι ηλικιωμένοι ή οι μακροχρόνια άνεργοι συχνά δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να επωφεληθούν από το Europass και τα εργαλεία που παρέχει.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)   Οι διαφορές στη γλώσσα, στους ορισμούς, στα μορφότυπα των εγγράφων, καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης και επικύρωσης των επαγγελματικών προσόντων, αποτελούν στο σύνολό τους σημαντικές προκλήσεις για τα άτομα, τους εργοδότες και τις αρμόδιες αρχές. Οι εν λόγω προκλήσεις προκύπτουν ιδίως όταν τα άτομα μετακινούνται μεταξύ χωρών, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών, αλλά και όταν αναζητούν νέες θέσεις εργασίας ή επιδίδονται στη μάθηση. Η παροχή σαφών πληροφοριών και η κοινή κατανόηση είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

(2)   Οι διαφορές στη γλώσσα, στους ορισμούς, στα μορφότυπα των εγγράφων, καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης και επικύρωσης των επαγγελματικών προσόντων, αποτελούν στο σύνολό τους σημαντικές προκλήσεις για τα άτομα, τους εργοδότες και τις αρμόδιες αρχές. Οι εν λόγω προκλήσεις προκύπτουν ιδίως όταν τα άτομα μετακινούνται μεταξύ χωρών, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών, αλλά και όταν αναζητούν νέες θέσεις εργασίας ή επιδίδονται στη μάθηση. Η παροχή σαφών πληροφοριών, η απλούστευση του πλαισίου Europass, η ευρύτερη διάδοση πληροφοριών, η κοινή κατανόηση και η βελτιωμένη διαφάνεια είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών και τη διευκόλυνση της κινητικότητας με ταυτόχρονη διασφάλιση επαρκούς ευελιξίας όσον αφορά τις καθιερωμένες πρακτικές των κρατών μελών και με σεβασμό στην πολυμορφία, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)    Η απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 θέσπισε ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Το εν λόγω πλαίσιο είχε ως στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και των ικανοτήτων μέσω ενός συνόλου εγγράφων, γνωστού ως «Europass», το οποίο τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιούν σε προαιρετική βάση. Η απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ θέσπισε επίσης εθνικούς φορείς, γνωστούς ως εθνικά κέντρα Europass, για την εφαρμογή του πλαισίου Europass.

(3)   Η απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 θέσπισε ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Το εν λόγω πέτυχε τη βελτίωση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των επαγγελματικών προσόντων και των ικανοτήτων μέσω ενός συνόλου εγγράφων, γνωστού ως «Europass», το οποίο τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιούν σε προαιρετική βάση, στοιχείο που πρέπει να διατηρηθεί. Η απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ θέσπισε επίσης εθνικούς φορείς, γνωστούς ως εθνικά κέντρα Europass (ΕΚΕ), για την εφαρμογή του πλαισίου Europass.

__________________

__________________

24 ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 6.

24 ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 6.

Τροπολογία     5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Τα έγγραφα Europass θα πρέπει να εξελίσσονται προκειμένου να επιτρέπουν την περιγραφή των διαφόρων ειδών μάθησης και δεξιοτήτων και, ιδίως, όσων αποκτώνται μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Τροπολογία     6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Το νέο πλαίσιο Europass που προβλέπει ο παρών κανονισμός προσαρμόζει τις υφιστάμενες υπηρεσίες Europass στις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών και των παρόχων, ήτοι, των σπουδαστών, των ατόμων που αναζητούν εργασία, των εργαζομένων, των εργοδοτών (ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των επαγγελματιών επαγγελματικού προσανατολισμού, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των κοινωνικών εταίρων, των εθελοντών, των οργανώσεων της νεολαίας, των παρόχων θέσεων απασχόλησης για νέους, των ΕΚΕ και των αρμόδιων εθνικών αρχών. Οι κύριοι στόχοι αυτής της απόφασης είναι η απλούστευση, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα, με σεβασμό των εθνικών δομών και των διοικητικών ρυθμίσεων. Όλα τα μέσα και τα εργαλεία θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα και ευθυγραμμισμένα κατά τρόπον ώστε οι ειδικοί στόχοι τους να μην αλληλεπικαλύπτονται και δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν υπέρμετρα το Europass.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3γ)  Ως γενική αρχή, οι υποχρεώσεις και τα διοικητικά και οικονομικά βάρη επί των κρατών μελών θα πρέπει να είναι σαφώς προβλέψιμα και ισορροπημένα όσον αφορά το κόστος και τις ωφέλειες.

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Για την επίτευξη του κύριου στόχου του, το πλαίσιο Europass επικεντρώθηκε σε εργαλεία για την τεκμηρίωση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. Τα εν λόγω εργαλεία έχουν γνωρίσει ευρεία χρήση. Οι δραστηριότητες των εθνικών κέντρων Europass παρέχουν στήριξη και προάγουν την τεκμηρίωση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων25.

(4)  Για την επίτευξη του κύριου στόχου του, το πλαίσιο Europass επικεντρώθηκε σε εργαλεία για την τεκμηρίωση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. Τα εν λόγω εργαλεία έχουν γνωρίσει ευρεία χρήση, ωστόσο είχαν άνιση κατανομή όσον αφορά τις γεωγραφικές τοποθεσίες και τις ηλικιακές ομάδες και έτυχαν διαφορετικής αποδοχής από τους διάφορους κλάδους της αγοράς εργασίας. Οι δραστηριότητες των ΕΚΕ παρέχουν ολοκληρωμένη στήριξη και προάγουν την τεκμηρίωση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων25.

__________________

__________________

25 Δεύτερη αξιολόγηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass), COM(2013) 899 final.

25 Δεύτερη αξιολόγηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass), COM(2013) 899 final.

Τροπολογία     9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Οι δραστηριότητες που προσφέρουν τα ΕΚΕ παρέχουν στήριξη στους χρήστες και προωθούν την τεκμηρίωση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. Το Δίκτυο Euroguidance έχει επίσης συμβάλει στην ανάπτυξη της παροχής πληροφοριών σχετικά με τα εργαλεία της Ένωσης για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα. Η στήριξη και ο μεγαλύτερος συντονισμός των εθνικών αυτών υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζονται ώστε να ενισχύεται ο αντίκτυπός τους, με παράλληλο σεβασμό της ποικιλομορφίας των εθνικών συστημάτων.

Τροπολογία     10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης κάλεσε τα κράτη μέλη να θεσπίσουν, το αργότερο έως το 2018 και σύμφωνα με τις εθνικές τους συνθήκες και ιδιαιτερότητες και με τον τρόπο που κρίνουν σκόπιμο, ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης που παρέχουν στα άτομα τη δυνατότητα να αποκτούν επικύρωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απέκτησαν μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης και να αποκτούν πλήρη, ή, κατά περίπτωση, μερικό τίτλο επαγγελματικών προσόντων.

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)   Η Επιτροπή έθεσε σε πιλοτική εφαρμογή την ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO) ως κοινή γλώσσα και επιχειρησιακό εργαλείο για την εκπαίδευση/κατάρτιση και την εργασία30. Η ESCO κατατάσσει τις έννοιες που είναι χρήσιμες για την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση της ΕΕ σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες: i) τα επαγγέλματα, ii) τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες και iii) τα επαγγελματικά προσόντα. Οι πυλώνες ESCO μπορούν να συμπληρωθούν με βοηθητικά λεξιλόγια που καλύπτουν συναφείς τομείς, όπως το εργασιακό πλαίσιο, πεδία της εκπαίδευσης και κατάρτισης ή οικονομικούς τομείς.

(10)  Η Επιτροπή αναπτύσσει και δοκιμάζει την ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO) ως κοινή γλώσσα και επιχειρησιακό εργαλείο για την εκπαίδευση/κατάρτιση και την εργασία30. Η ESCO αποσκοπεί να κατατάξει τις έννοιες που είναι χρήσιμες για την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση της ΕΕ σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες: i) τα επαγγέλματα, ii) τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες και iii) τα επαγγελματικά προσόντα, τα οποία μπορούν, σε προαιρετική βάση, να διασαφηνίσουν συναφείς τομείς, όπως οι δεξιότητες και τα προσόντα. Μόλις η ESCO έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί πλήρως στα κράτη μέλη, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ορολογία αναφοράς του Europass. Επιπλέον, η ταξινόμηση της ESCO θα μπορούσε να συμπληρωθεί με βοηθητικά λεξιλόγια που καλύπτουν συναφείς τομείς, όπως το εργασιακό πλαίσιο, πεδία της εκπαίδευσης και κατάρτισης ή οικονομικούς τομείς.

__________________

__________________

30 Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ανακοινώθηκε ότι η Επιτροπή θα εργαστεί για τη διαμόρφωση του εν λόγω πλαισίου, ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM (2010) 2020 τελικό.

30 Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ανακοινώθηκε ότι η Επιτροπή θα εργαστεί για τη διαμόρφωση του εν λόγω πλαισίου, ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM (2010) 2020 τελικό.

Τροπολογία     12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Η ESCO δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βάση για μια ορολογία αναφοράς του Europass. Λόγω του γεγονότος ότι το έργο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, η ESCO αποτελεί ένα μέσο που δεν έχει πλήρως αναπτυχθεί ή δοκιμαστεί και δεν έχει εγκριθεί από τα κράτη μέλη. Η χρήση της ESCO ως ορολογίας αναφοράς εξαρτάται, ως εκ τούτου, από την προσπάθεια της Επιτροπής να αξιολογήσει την αποδοχή της από τους χρήστες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τη χρησιμότητά της για αυτούς, καθώς και από την προσπάθεια ανάδειξης της θέσης της ESCO στο πλαίσιο των μέσων της Ένωσης, προκειμένου να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία της χρήσης της για τις αγορές εργασίας, τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και τα άτομα που αναζητούν εργασία, και τις συνέργειες που δημιουργήθηκαν από τη χρήση της ESCO με τρόπο που να συνάδει με τα ΕΠΕΠ στο Europass. Από τη στιγμή που η ESCO θα αναγνωριστεί ως αποδεκτή ορολογία αναφοράς για το Europass, θα πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κοινωνικοί εταίροι, οι επαγγελματικές ενώσεις, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ερευνητικά ιδρύματα, οι στατιστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες απασχόλησης.

Τροπολογία    13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 θεσπίζει τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης (EURES), ένα δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης και έναν μηχανισμό για την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας μέσω της κοινής πλατφόρμας ΤΠ EURES. Για να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή και η αντιστοίχιση των κενών θέσεων εργασίας με τους υποψήφιους, ο εν λόγω μηχανισμός πρέπει να διαθέτει κοινόχρηστο και πολυγλωσσικό κατάλογο των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελμάτων. Με την ανάπτυξη της ESCO, η Επιτροπή παρέχει ένα κατάλληλο για αυτόν τον σκοπό πολυγλωσσικό σύστημα ταξινόμησης των επαγγελμάτων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων.

(11)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 θεσπίζει τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης (EURES), ένα δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης και έναν μηχανισμό για την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας μέσω της κοινής πλατφόρμας ΤΠ EURES. Για να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή και η αντιστοίχιση των κενών θέσεων εργασίας με τους υποψήφιους, ο εν λόγω μηχανισμός θα μπορούσε να επωφεληθεί από έναν κοινόχρηστο και πολυγλωσσικό κατάλογο των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελμάτων. Με την ανάπτυξη της ESCO, η Επιτροπή αποσκοπεί να παράσχει ένα πολυγλωσσικό σύστημα ταξινόμησης των επαγγελμάτων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων που θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του σκοπού αφού αφιερωθεί αρκετός χρόνος σε μια διεξοδική αναθεώρηση. Στο πλαίσιο του δικτύου EURES παρέχεται συνδρομή σε άτομα που αναζητούν εργασία και επιθυμούν να μετεγκατασταθούν σε άλλη χώρα, καθώς και σε εργοδότες που αναζητούν εργαζομένους από άλλη χώρα. Η διασύνδεση και η συνεργασία μεταξύ των δικτυακών πυλών Europass και EURES θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερο αποδοτική χρήση των δύο υπηρεσιών.

__________________

__________________

31 ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1.

31 ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1.

Τροπολογία    14

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η εκπαίδευση και η κατάρτιση παρέχονται όλο και περισσότερο υπό νέες μορφές και περιβάλλοντα από ποικιλία παρόχων, ιδίως με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και πλατφορμών. Επίσης, οι δεξιότητες, οι εμπειρίες και τα επιτεύγματα μάθησης αναγνωρίζονται υπό διαφορετικές μορφές, για παράδειγμα με τα ψηφιακά ανοικτά διακριτικά (open badges). Τα εν λόγω διακριτικά είναι επίσης γνωστά και χρησιμοποιούνται για δεξιότητες που αποκτώνται μέσω μη τυπικής μάθησης, όπως οι κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους.

(13)  Η τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση και η κατάρτιση παρέχονται όλο και περισσότερο υπό νέες μορφές και περιβάλλοντα, όπως οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (OER), από ποικιλία παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων μη τυπικής εκπαίδευσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και πλατφορμών, μάθησης από απόσταση, ηλεκτρονικής μάθησης, μάθησης μεταξύ ομοτίμων και ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC). Επίσης, οι δεξιότητες, οι εμπειρίες και τα επιτεύγματα μάθησης αναγνωρίζονται υπό διαφορετικές μορφές, για παράδειγμα με τα ψηφιακά ανοικτά διακριτικά (open badges) και άλλα αναγνωρισμένα εργαλεία αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων αυτοαξιολόγησης. Τα εν λόγω διακριτικά είναι επίσης γνωστά και χρησιμοποιούνται για εγκάρσιες και μη τεχνικές (soft) δεξιότητες που αποκτώνται μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης, όπως οι κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους και οι εθελοντικές αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Τροπολογία    15

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Είναι ευρέως αποδεκτή η αυξανόμενη σημασία των πολυδύναμων ή μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) που μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους τομείς. Τα άτομα έχουν ανάγκη από εργαλεία και καθοδήγηση σχετικά με την αυτοαξιολόγηση και την περιγραφή αυτών και άλλων δεξιοτήτων, για παράδειγμα ψηφιακά ή γλωσσικά εργαλεία.

(14)  Η σημασία των τεχνικών δεξιοτήτων (hard skills) έχει αναγνωριστεί και, επιπλέον, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η σημασία των πολυδύναμων και μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills), όπως η κριτική σκέψη, η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων και η δημιουργικότητα, καθώς και μια πληθώρα δεξιοτήτων για την καθημερινή ζωή που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσωπική και επαγγελματική ολοκλήρωση και, συνεπώς, μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους τομείς της εργασίας, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Τα άτομα έχουν ανάγκη και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από εργαλεία και καθοδήγηση σχετικά με την αυτοαξιολόγηση και την περιγραφή αυτών και άλλων δεξιοτήτων, για παράδειγμα ψηφιακές ή γλωσσικές δεξιότητες, όπως ορίζονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο βασικών ικανοτήτων.

Τροπολογία    16

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η ανάλυση των κενών θέσεων εργασίας και άλλων τάσεων της αγοράς εργασίας αποτελεί καθιερωμένο τρόπο ανάπτυξης πληροφοριών για τις δεξιότητες με σκοπό την κατανόηση προβλημάτων όπως τα κενά και οι ελλείψεις δεξιοτήτων και η λανθασμένη αντιστοίχιση επαγγελματικών προσόντων. Η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών, όπως οι διαδικτυακές δραστηριότητες ανίχνευσης και τα μαζικά δεδομένα, συμβάλλει στη βελτίωση της συλλογής πληροφοριών για τις δεξιότητες και, ως εκ τούτου, στην αντιμετώπιση των λανθασμένων αντιστοιχίσεων δεξιοτήτων.

(16)  Οι αναλύσεις των κενών θέσεων εργασίας και άλλων τάσεων της αγοράς εργασίας αποτελούν καθιερωμένους τρόπους ανάπτυξης πληροφοριών για τις δεξιότητες από τα κράτη μέλη με σκοπό την κατανόηση προβλημάτων όπως τα κενά και οι ελλείψεις δεξιοτήτων και οι λανθασμένες αντιστοιχίσεις επαγγελματικών προσόντων. Η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και των ανταλλαγών δεδομένων θα μπορούσε να συμβάλλει στον προσδιορισμό και στη βελτίωση της συλλογής πληροφοριών για τις δεξιότητες και, ως εκ τούτου, στην αντιμετώπιση των λανθασμένων αντιστοιχίσεων δεξιοτήτων.

Τροπολογία    17

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η υφιστάμενη επικέντρωση του πλαισίου Europass στην τεκμηρίωση είναι πολύ περιορισμένη για να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες. Προκειμένου να κοινοποιούν τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και μάθησης, οι χρήστες χρειάζονται πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες και τα εργαλεία για την κατανόηση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και σε εργαλεία τεκμηρίωσης των δικών τους δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων.

(17)  Η υφιστάμενη επικέντρωση του πλαισίου Europass απαιτεί την ανάπτυξη κοινής ορολογίας στην τεκμηρίωση, η οποία επί του παρόντος είναι πολύ περιορισμένη για να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες. Προκειμένου να κοινοποιούν τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, μάθησης και επικύρωσης, οι χρήστες χρειάζονται πρόσβαση στις σχετικές επικαιροποιημένες πληροφορίες και τα εργαλεία για την κατανόηση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και σε εργαλεία τεκμηρίωσης των δικών τους δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με το ΕΠΕΠ.

Τροπολογία    18

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες της Ένωσης για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες πρακτικές και τις προόδους της τεχνολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί η χρησιμότητα και η αξία τους για τους χρήστες. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ των σχετικών εργαλείων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, ώστε να προσφερθεί μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υπηρεσία.

(18)  Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες της Ένωσης για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες πρακτικές και τις προόδους της τεχνολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί η χρησιμότητα και η αξία τους για τους χρήστες. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των σχετικών ενωσιακών και εθνικών εργαλείων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, ώστε να προσφερθεί μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και ενισχύοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται μέτρα επαλήθευσης της ταυτότητας για τη στήριξη της επικύρωσης ψηφιακών εγγράφων σχετικά με δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα.

Τροπολογία    19

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19  Η προσέγγιση του αναθεωρημένου πλαισίου Europass θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των δυνητικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών, των ατόμων που αναζητούν εργασία, των εργαζομένων, των εργοδοτών, των επαγγελματιών επαγγελματικού προσανατολισμού, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών εταίρων, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οργανισμών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής.

(19)  Η προσέγγιση του αναθεωρημένου πλαισίου Europass θα πρέπει να σέβεται τον εθελοντικό χαρακτήρα του Europass και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των δυνητικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών, των ατόμων που αναζητούν εργασία, των ατόμων με αναπηρία, των εργαζομένων, των εργοδοτών, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των επαγγελματιών επαγγελματικού προσανατολισμού, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών εταίρων, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των εθελοντών, των οργανώσεων της νεολαίας και, των οργανισμών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους και άλλων παρόχων θέσεων απασχόλησης για τους νέους, καθώς και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Η αποδεδειγμένη σημασία του πλαισίου Europass για τους τελικούς χρήστες θα πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά.

Τροπολογία    20

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)   Η ενωσιακή νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν διάφορες επιλογές για τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα τους ή σε ορισμένα χαρακτηριστικά τους.

Τροπολογία     21

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται επιγραμμικά σε επίπεδο Ένωσης. Οι υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και χρήση ανοικτών προτύπων, σχημάτων μεταδεδομένων και σημασιολογικών στοιχείων για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, κατάλληλα μέτρα επαλήθευσης της ταυτότητας ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη στα ψηφιακά έγγραφα, και συλλογή πληροφοριών για τις δεξιότητες. Επιπλέον, οι υπηρεσίες υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να προωθούν και να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών.

διαγράφεται

Τροπολογία    22

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)   Ως εκ τούτου, το πλαίσιο Europass που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθεί από νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων αναγκών.

(21)  Προκειμένου να καθοριστούν στόχοι για μια κοινή ορολογία για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και συστημάτων μη τυπικής εκπαίδευσης και να αντιμετωπιστούν οι μεταβαλλόμενες ανάγκες και η τεχνολογική πρόοδος, τηρώντας το πλαίσιο συντονισμού των εθνικών διοικήσεων, το πλαίσιο Europass που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθεί από νέο και επικαιροποιημένο προαιρετικό πλαίσιο.

Τροπολογία     23

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Το EURES είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργασία και των εργοδοτών. Παρέχει δωρεάν υποστήριξη στα άτομα που αναζητούν εργασία και επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη χώρα και βοηθά τους εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενους από άλλες χώρες. Θα πρέπει να διασφαλιστούν οι συνέργειες και η συνεργασία μεταξύ του Europass και του EURES ώστε να ενισχυθούν τα αποτελέσματα και των δύο υπηρεσιών.

διαγράφεται

Τροπολογία    24

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Το/τα υπόδειγμα/-είγματα βιογραφικού σημειώματος, συμπεριλαμβανομένου του καθιερωμένου βιογραφικού σημειώματος Europass, και το/τα υπόδειγμα/-είγματα συμπληρώματος επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να αποτελούν μέρος του πλαισίου. Τα υποδείγματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα επιγραμμικά.

(23)  Το/τα υπόδειγμα/-είγματα βιογραφικού σημειώματος, συμπεριλαμβανομένου του καθιερωμένου βιογραφικού σημειώματος Europass, και το/τα υπόδειγμα/-είγματα συμπληρώματος επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να αποτελούν μέρος του πλαισίου. Τα υποδείγματα θα πρέπει να είναι διαδραστικά, τροποποιήσιμα, προσβάσιμα από όλους, διαθέσιμα επιγραμμικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τελικών χρηστών.

Τροπολογία     25

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Η επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων στο Europass θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο ανωνυμοποιημένο ώστε να συμβάλλει στην αποτροπή των διακρίσεων με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, το φύλο ή την ηλικία, και να υποστηρίζει την ανάπτυξη αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Τροπολογία    26

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ο ορισμός εθνικών σημείων συντονισμού δεξιοτήτων ως κύριων σημείων διασύνδεσης και δικαιούχων της χρηματοδότησης της Ένωσης θα συμβάλει στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και μπορεί να στηρίξει τη διεύρυνση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων εθνικών κέντρων Europass, των εθνικών σημείων συντονισμού ΕΠΕΠ και του δικτύου Euroguidance, με την επιφύλαξη των εθνικών ρυθμίσεων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την οργάνωση.

διαγράφεται

Τροπολογία     27

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, των υπηρεσιών απασχόλησης, των επαγγελματιών επαγγελματικού προσανατολισμού, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των κοινωνικών εταίρων, όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι ενώσεις εργοδοτών, έχει καίρια σημασία για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου Europass.

Τροπολογία    28

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)   Η Επιτροπή θα διασφαλίσει μια πλατφόρμα συνεργασίας με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να εξασφαλιστεί η γενική συνοχή της εφαρμογής και παρακολούθησης της παρούσας απόφασης.

(27)   Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή και παρακολούθηση της παρούσας απόφασης μέσω μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων για το Europass που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πρέπει ιδίως να παρέχει συμβουλές σχετικά με την ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων για την τεκμηρίωση πληροφοριών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα, καθώς και σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της επιγραμμικής πλατφόρμας του Europass.

Τροπολογία    29

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης, δηλαδή η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου διαλειτουργικού πλαισίου εργαλείων, υπηρεσιών και πληροφοριών για τους σκοπούς της απασχόλησης και της μάθησης, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς μόνο από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί μάλλον, λόγω των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα, τηρώντας παράλληλα την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(28)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης, δηλαδή η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου, αποτελεσματικού, διαλειτουργικού και εύχρηστου πλαισίου εργαλείων, απλουστευμένων και προσβάσιμων υπηρεσιών και σαφών πληροφοριών για τους σκοπούς της απασχόλησης και της μάθησης, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς μόνο από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί μάλλον, λόγω των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα, τηρώντας παράλληλα την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Τροπολογία     30

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Οι δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης θα υποστηρίζονται από την εμπειρογνωμοσύνη των οργανισμών της Ένωσης, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους,

(29)  Οι δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης θα υποστηρίζονται από την εμπειρογνωμοσύνη των οργανισμών της Ένωσης, στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 337/75.

Τροπολογία     31

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Τα κράτη μέλη και η Ένωση έχουν δεσμευτεί να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας καθώς και στις τεχνολογίες και τα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνίας.

Τροπολογία    32

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Η παρούσα απόφαση θεσπίζει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει διαδικτυακά εργαλεία, πληροφορίες και την ανάπτυξη ανοικτών προτύπων για την υποστήριξη της διαφάνειας και της κατανόησης των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. Το πλαίσιο θα είναι γνωστό ως «Europass».

1.   Η παρούσα απόφαση θεσπίζει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, γνωστό ως «Europass», το οποίο βασίζεται σε ένα προαιρετικό προσωπικό σύνολο εγγράφων με σκοπό τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων και τη διαλειτουργικότητά τους εντός και μεταξύ των κρατών μελών, ενώ το Europass περιλαμβάνει προσβάσιμα διαδικτυακά εργαλεία, πληροφορίες και την ανάπτυξη ανοικτών προτύπων για την καλύτερη υποστήριξη της διαφάνειας και της κατανόησης των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών, που αποκτώνται μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης και μέσω πρακτικών εμπειριών, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας. Αυτά τα διαδικτυακά εργαλεία και οι πληροφορίες έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους χρήστες να κοινοποιούν και να παρουσιάζουν καλύτερα τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα τους.

Τροπολογία    33

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το Europass θα βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και θα υποστηρίζεται από τα εθνικά σημεία συντονισμού δεξιοτήτων.

2.  Το Europass θα βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και θα υποστηρίζεται από τα εθνικά κέντρα Europass, σύμφωνα με τις δομές και τις διοικητικές ρυθμίσεις των κρατών μελών.

Τροπολογία     34

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η χρήση του Europass δεν συνεπάγεται υποχρεώσεις ή δικαιώματα άλλα από τα καθοριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

3.  Η χρήση του Europass είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται υποχρεώσεις ή δικαιώματα άλλα από τα καθοριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

Τροπολογία    35

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «συμπλήρωμα πιστοποιητικού»: έγγραφο που επισυνάπτεται σε πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαίδευσης, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τρίτους να κατανοούν τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει αποκτήσει ο κάτοχος του διπλώματος, καθώς και τη φύση, το επίπεδο, το πλαίσιο, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών που έχουν ολοκληρωθεί·

α)  «συμπλήρωμα πιστοποιητικού»: έγγραφο που επισυνάπτεται σε πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) ή επαγγελματικό πιστοποιητικό, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τρίτους να κατανοούν τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει αποκτήσει ο κάτοχος του διπλώματος, καθώς και τη φύση, το επίπεδο, το πλαίσιο, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών που έχουν ολοκληρωθεί και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί·

Τροπολογία     36

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  «καθοδήγηση»: συνεχής διαδικασία που επιτρέπει στα άτομα να εντοπίζουν τις δυνατότητες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να λαμβάνουν αποφάσεις όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία, και να διαχειρίζονται την προσωπική τους πορεία στη μάθηση, την εργασία και άλλα περιβάλλοντα εντός των οποίων μαθαίνουν ή χρησιμοποιούν αυτές τις δυνατότητες και ικανότητες·

Τροπολογία     37

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα δεδομένα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με άλλα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στα έγγραφα Europass·

διαγράφεται

Τροπολογία     38

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «σχήματα μεταδεδομένων»: η περιγραφή των στοιχείων μεταδεδομένων, των πιθανών τιμών τους, της προαιρετικότητας των τιμών και των σχέσεων μεταξύ των εν λόγω στοιχείων μεταδεδομένων·

διαγράφεται

Τροπολογία    39

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  «επάγγελμα»: το σύνολο θέσεων εργασίας με παρόμοια καθήκοντα και οι οποίες απαιτούν παρόμοιο σύνολο δεξιοτήτων·

στ)  «επάγγελμα»: μια δέσμη θέσεων εργασίας των οποίων τα βασικά καθήκοντα και ευθύνες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ομοιότητας·

Τροπολογία    40

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)   «οργανισμοί»: οι εργοδότες, υπεύθυνοι προσλήψεων, ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που ενδιαφέρονται για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης·

ζ)   «οργανισμοί»: οι κοινωνικοί εταίροι, υπεύθυνοι προσλήψεων, ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εμπορικά επιμελητήρια, πάροχοι μη τυπικής εκπαίδευσης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που ενδιαφέρονται για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης·

Τροπολογία     41

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  «επαγγελματικό προσόν»: το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές·

η)  «επαγγελματικό προσόν»: το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας, όπως ένας εθνικός φορέας που έχει οριστεί από τον νόμο ως υπεύθυνος, διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές·

Τροπολογία    42

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  «σημασιολογικo στοιχείο»: η συλλογή μεταδεδομένων με υψηλή δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ή δεδομένα αναφοράς, όπως κατάλογοι κωδικών, ταξινομήσεις, λεξικά ή λεξιλόγια, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη συστημάτων·

διαγράφεται

Τροπολογία     43

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  «αξιολόγηση δεξιοτήτων»: η διαδικασία ή η μέθοδος αξιολόγησης, μέτρησης και τελικώς περιγραφής των δεξιοτήτων των ατόμων. Σε αυτήν μπορεί να περιλαμβάνεται αυτοαξιολόγηση ή αξιολόγηση πιστοποιούμενη από τρίτο μέρος·

ι)  «αξιολόγηση δεξιοτήτων»: η διαδικασία ή η μέθοδος αξιολόγησης, μέτρησης και τελικώς περιγραφής των δεξιοτήτων των ατόμων που αποκτώνται μέσω τυπικών ή μη τυπικών περιβαλλόντων. Σε αυτήν μπορεί να περιλαμβάνεται αυτοαξιολόγηση ή αξιολόγηση πιστοποιούμενη από τρίτο μέρος·

Τροπολογία     44

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  «πρότυπα»: οι αναγνωρισμένες συμφωνίες σχετικά με τα κριτήρια ή τις προδιαγραφές ενός προϊόντος, υπηρεσίας, διαδικασίας ή μεθόδου, συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων μεταδεδομένων και των σημασιολογικών στοιχείων.

ια)  «πρότυπα»: οι αναγνωρισμένες συμφωνίες σχετικά με τα κριτήρια ή τις προδιαγραφές ενός προϊόντος, υπηρεσίας, διαδικασίας ή μεθόδου.

Τροπολογία    45

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Europass παρέχει τα ακόλουθα διαδικτυακά εργαλεία:

Το Europass παρέχει τα ακόλουθα διαδικτυακά εργαλεία και συμπληρώματα με προσβάσιμο τρόπο:

Τροπολογία     46

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο - α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  εργαλεία για την τεκμηρίωση και την περιγραφή δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται μέσω εργασιακής και μαθησιακής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής κινητικότητας·

Τροπολογία     47

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εργαλεία αυτοαξιολόγησης των δεξιοτήτων των ατόμων, μεταξύ άλλων μέσω ερωτηματολογίων, παραπομπής σε καθιερωμένες περιγραφές δεξιοτήτων ή μέσω ενσωμάτωσης δεδομένων που προέρχονται από άλλα υφιστάμενα εργαλεία αυτοαξιολόγησης της ΕΕ, όπως το Youthpass·

β)  εργαλεία αυτοαξιολόγησης των δεξιοτήτων των ατόμων, κατά τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, μέσω επικυρωμένων μεθόδων, μεταξύ άλλων μέσω ερωτηματολογίων, παραπομπής σε καθιερωμένες περιγραφές δεξιοτήτων ή μέσω ενσωμάτωσης δεδομένων που προέρχονται από άλλα υφιστάμενα, ευθυγραμμισμένα και συγχρονισμένα, εργαλεία αυτοαξιολόγησης της ΕΕ, όπως το Youthpass και άλλα αναγνωρισμένα εργαλεία αυτοαξιολόγησης, που έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιούνται από οργανώσεις νεολαίας, όπως τα διακριτικά ψηφιακής μάθησης·

Τροπολογία    48

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υπόδειγμα/-είγματα συμπληρώματος επαγγελματικών προσόντων Europass, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5·

γ)  συμπληρώματα Europass όσον αφορά τους τίτλους σπουδών και τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων·

Τροπολογία     49

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  εργαλεία, ανάλογα με τις ανάγκες, για την υποστήριξη της παρουσίασης και της ανταλλαγής πληροφοριών από τους οργανισμούς.

δ)  εργαλεία για την υποστήριξη της παρουσίασης και της ανταλλαγής πληροφοριών από τους οργανισμούς.

Τροπολογία    50

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το Europass παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

2.  Το Europass, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

Τροπολογία     51

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

a α)  επαγγελματικά προσόντα και πλαίσια επαγγελματικών προσόντων

Τροπολογία    52

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)   πρακτικές και αποφάσεις σχετικά με την αναγνώριση σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών, με σκοπό να βοηθηθούν τα άτομα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοούν τα επαγγελματικά προσόντα·

γ)   νόμοι, πρακτικές και αποφάσεις σχετικά με την αναγνώριση σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών, με σκοπό να βοηθηθούν τα άτομα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να συγκρίνουν και να κατανοούν τα επαγγελματικά προσόντα·

Τροπολογία     53

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ανάλυση των τάσεων της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων και άλλα είδη συλλογής πληροφοριών για τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σε γεωγραφικό και τομεακό επίπεδο, με χρήση τεχνολογικών μέσων όπως η ανάλυση μαζικών δεδομένων και οι διαδικτυακές δραστηριότητες ανίχνευσης·

διαγράφεται

Τροπολογία     54

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα οι οποίες θα μπορούσαν να σχετίζονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μεταναστών που φθάνουν ή διαμένουν στην Ένωση, προκειμένου να στηριχθεί η ένταξή τους.

στ)  οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα οι οποίες θα μπορούσαν να σχετίζονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες των υπηκόων τρίτων χωρών που φθάνουν ή διαμένουν στην Ένωση, με έννομα μέσα, προκειμένου να στηριχθεί η ένταξή τους.

Τροπολογία    55

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το Europass παρέχει ενημέρωση σύμφωνα με την παράγραφο 2 ύστερα από διαβούλευση με τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία    56

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.   Το Europass υποστηρίζει τη συνεργασία για την ανάπτυξη, χρήση και διάδοση ανοικτών προτύπων, στα οποία περιλαμβάνονται σχήματα μεταδεδομένων και σημασιολογικά στοιχεία, με σκοπό τη διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα σε επίπεδο ΕΕ και από τα κράτη μέλη και τρίτα μέρη. Για τη στήριξη του εν λόγω έργου, χρησιμοποιείται το πολυγλωσσικό σύστημα ταξινόμησης ESCO (Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων) που αναφέρεται στο άρθρο 6.

3.   Το Europass υποστηρίζει τη συνεργασία για την ανάπτυξη, χρήση και διάδοση ανοικτών προτύπων με σκοπό τη διευκόλυνση μιας αποτελεσματικότερης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα σε επίπεδο ΕΕ και από τα κράτη μέλη και τρίτα μέρη.

Τροπολογία    57

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πληροφορίες και τα ανοικτά πρότυπα που παρέχονται μέσω του Europass δημοσιεύονται, δωρεάν, για περαιτέρω χρήση από τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθελοντική βάση.

1.  Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του Europass δημοσιεύονται, δωρεάν, για περαιτέρω χρήση από τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθελοντική βάση.

Τροπολογία    58

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το Europass αποσκοπεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και την κατανόηση της μάθησης που αποκτάται σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα, καθώς και μέσω της πρακτικής πείρας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας.

2.   Το Europass αποσκοπεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και την κατανόηση της μάθησης που αποκτάται σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα, καθώς και μέσω της πρακτικής πείρας, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης κινητικότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εθελοντισμού. Τα εργαλεία αξιολόγησης υπόκεινται σε διαδικασία διασφάλισης ποιότητας προτού ενσωματωθούν στο Europass.

Τροπολογία     59

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το Europass περιλαμβάνει εργαλεία για τη διευκόλυνση της κατανόησης των δεξιοτήτων μέσω αξιολόγησης από τρίτους και αυτόβουλης δήλωσης από τα άτομα.

3.  Το Europass περιλαμβάνει συντονισμένα και δοκιμασμένα εργαλεία για τη διευκόλυνση της κατανόησης των δεξιοτήτων μέσω αξιολόγησης από τρίτους και αυτόβουλης δήλωσης από τα άτομα.

Τροπολογία     60

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) χρησιμοποιείται ως πλαίσιο στήριξης για την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο του Europass. Οι πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα, οι περιγραφές των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλα συναφή θέματα θα περιλαμβάνουν παραπομπή στο ΕΠΕΠ.

4.  Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο στήριξης για την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο του Europass. Οι πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα, οι περιγραφές των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλα συναφή θέματα θα περιλαμβάνουν παραπομπή στο ΕΠΕΠ. Οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των πλαισίων που προτείνονται από το ΕΠΕΠ και την ESCO διευθετείται πριν από την εφαρμογή του Europass.

Τροπολογία    61

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.   Το Europass χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO) που θεσπίζεται στο άρθρο 6 με σκοπό τη διασφάλιση της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των εργαλείων τεκμηρίωσης και παροχής πληροφοριών. Το ESCO παρέχει επίσης πλατφόρμα για τη διαλειτουργικότητα με άλλες συναφείς υπηρεσίες, όπως όσες αναπτύσσονται από την αγορά εργασίας.

5.   Αφού δοκιμαστεί και εγκριθεί πλήρως από τα κράτη μέλη, το Europass μπορεί να προβεί στην αποτελεσματική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO) που θεσπίζεται στο άρθρο 6 με σκοπό τη διασφάλιση της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των εργαλείων τεκμηρίωσης και παροχής πληροφοριών. Το ESCO μπορεί να παρέχει επίσης πλατφόρμα για τη διαλειτουργικότητα με άλλες συναφείς υπηρεσίες, όπως όσες αναπτύσσονται από την αγορά εργασίας.

Τροπολογία    62

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.   Το πλαίσιο Europass μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των προσωπικών στοιχείων των χρηστών, όπως το προσωπικό προφίλ.

6.   Το πλαίσιο Europass μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποθηκεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως το προσωπικό προφίλ, με διασφάλιση του απορρήτου και της προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία    63

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.   Τα διαδικτυακά εργαλεία Europass παρέχονται στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.   Τα διαδικτυακά εργαλεία Europass παρέχονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διαλειτουργικά, ασφαλή και προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία.

Τροπολογία    64

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Το Europass αποβλέπει στη στήριξη και διασφάλιση συνεργειών με άλλα μέσα και υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο. Η ανάπτυξη ανοικτών σχημάτων μεταδεδομένων είναι συμβατή με τα τεχνικά πρότυπα που εφαρμόζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589.

10.  Το Europass αποβλέπει στη στήριξη και διασφάλιση συνεργειών με άλλα μέσα και υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία     65

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α.  Το Europass διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων των χρηστών του ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης αποφασίζει ποιες πληροφορίες μπορούν να δουν και να αναζητήσουν οι εργοδότες και οι χρήστες.

Τροπολογία     66

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το συμπλήρωμα/- ώματα επαγγελματικών προσόντων Europass εκδίδεται/-ονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με τα υποδείγματα που αναπτύσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς32, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO.

1.  Το συμπλήρωμα/- ώματα επαγγελματικών προσόντων Europass εκδίδεται/-ονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή από αναγνωρισμένες επαγγελματικές ενώσεις και φορείς σύμφωνα με τα υποδείγματα που αναπτύσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς32, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO, εφόσον αυτά χαρακτηρίζονται από συνοχή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στον τομέα αυτόν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, να αναφέρονται και να ευθυγραμμίζονται με τα αποτελέσματα του έργου της συμβουλευτικής ομάδας για την αναθεώρηση του συμπληρώματος τίτλου σπουδών της ομάδας παρακολούθησης της Μπολόνια.

_________________

_________________

32 Τα υφιστάμενα συμπληρώματα είναι το συμπλήρωμα πιστοποιητικού και το παράρτημα διπλώματος.

32 Τα υφιστάμενα συμπληρώματα είναι το συμπλήρωμα πιστοποιητικού και το παράρτημα διπλώματος.

Τροπολογία     67

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τηρούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές κατά τη συμπλήρωση και έκδοση των συμπληρωμάτων. Ειδικότερα, πρέπει να τηρείται η σειρά κάθε στοιχείου και κάθε πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη κατανόηση και η παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών·

α)  τηρούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις αναγνωρισμένες επαγγελματικές ενώσεις και φορείς κατά τη συμπλήρωση και έκδοση των συμπληρωμάτων. Ειδικότερα, πρέπει να τηρείται η σειρά κάθε στοιχείου και κάθε πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη κατανόηση και η παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών·

Τροπολογία     68

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  υπόκεινται σε τακτικές αναθεωρήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η χρησιμότητα και η χρηστικότητα των συμπληρωμάτων.

δ)  υπόκεινται σε τακτικές αναθεωρήσεις, που περιλαμβάνουν έρευνες ικανοποίησης των χρηστών, συστάσεις των εθνικών κέντρων Europass και των ομάδων εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρησιμότητα και η χρηστικότητα των συμπληρωμάτων.

Τροπολογία    69

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.   Όλα τα έγγραφα συμπληρώματος επαγγελματικών προσόντων Europass που εκδίδονται από εγκεκριμένους φορείς εκδίδονται αυτομάτως και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή, στην εθνική γλώσσα και/ή σε μία από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που συμφωνούνται μεταξύ των φορέων έκδοσης και των εθνικών σημείων συντονισμού δεξιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 8, και σύμφωνα με τυχόν διαδικασίες που συμφωνούνται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων φορέων.

3.   Όλα τα έγγραφα συμπληρώματος επαγγελματικών προσόντων Europass που εκδίδονται από εγκεκριμένους φορείς εκδίδονται αυτομάτως και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή, στην εθνική γλώσσα και/ή σε μία από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που συμφωνούνται μεταξύ των φορέων έκδοσης και των εθνικών κέντρων Europass, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8, και σύμφωνα με τυχόν διαδικασίες που συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων φορέων.

Τροπολογία    70

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

διαγράφεται

Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO)

 

1.   Η Επιτροπή διαχειρίζεται μια πολυγλωσσική ταξινόμηση των εννοιών που είναι χρήσιμες για την αγορά εργασίας και το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ, η οποία είναι γνωστή ως ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO).

 

2.   Η ταξινόμηση ESCO υποστηρίζει άμεσα την λειτουργία του Europass, παρέχοντας μια κοινή γλώσσα αναφοράς για την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων σχετικά με τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα και για τους σκοπούς της αναζήτησης εργασίας, της αντιστοίχισης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, της αναζήτησης ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης και της παροχής καθοδήγησης σχετικά με τη μάθηση και επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Τροπολογία     71

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη:

1.  Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και ταυτόχρονα με πλήρη σεβασμό της ευθύνης των κρατών μελών για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση:

Τροπολογία     72

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αναπτύσσει διαδικτυακά εργαλεία για τη λειτουργία του Europass·

α)  αναπτύσσει διαλειτουργικά, εύχρηστα και ασφαλή διαδικτυακά εργαλεία, τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα από όλους τους χρήστες, για τη λειτουργία του Europass· Τα έγγραφα Europass που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ πρέπει να ενσωματωθούν στο πλαίσιο Europass που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση.

Τροπολογία     73

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

a α)  συμβαδίζει με και ενσωματώνει τις τελευταίες γνώσεις σχετικά με τους δικτυακούς τόπους και τις κινητές εφαρμογές που μπορούν να βελτιώσουν την προσβασιμότητα των ηλικιωμένων ατόμων και των ατόμων με αναπηρία στο Europass·

Τροπολογία     74

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών δραστηριοτήτων προώθησης και ενημέρωσης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών και των ενδιαφερόμενων φορέων·

β)  διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών και αποτελεσματικών δραστηριοτήτων προώθησης, ενημέρωσης και καθοδήγησης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, και των ενδιαφερόμενων φορέων·

Τροπολογία     75

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  επικαιροποιεί τακτικά την ταξινόμηση ESCO, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματικές ενώσεις, ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ερευνητικά ιδρύματα, στατιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης.

διαγράφεται

Τροπολογία     76

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προωθεί και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών εργαλείων Europass και επικαιροποιεί και αναπτύσσει τις υπηρεσίες Europass σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών·

α)  προωθεί και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διαλειτουργικών, εύκολα προσβάσιμων από όλους, εύχρηστων και ασφαλών διαδικτυακών εργαλείων Europass, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητάς τους από άτομα με αναπηρία, και επικαιροποιεί και αναπτύσσει τις υπηρεσίες Europass σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών·

Τροπολογία    77

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)   παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της στήριξης της ανάπτυξης ανοικτών προτύπων, σχημάτων μεταδεδομένων και σημασιολογικών στοιχείων ως προς τη διαλειτουργικότητά τους·

β)   παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της στήριξης της ανάπτυξης ανοικτών προτύπων·

Τροπολογία     78

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στηρίζει την εφαρμογή του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589 σε σχέση με την ταξινόμηση ESCO, και στηρίζει τη συνεχή επικαιροποίηση της ESCO·

διαγράφεται

Τροπολογία     79

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  στηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές και τις αποφάσεις αναγνώρισης·

ε)  στηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές και τις αποφάσεις συγκρισιμότητας και αναγνώρισης·

Τροπολογία     80

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  στηρίζει την ανάπτυξη πολιτικής καθοδήγησης και υπηρεσιών καθοδήγησης·

στ)  στηρίζει την ανάπτυξη πολιτικής καθοδήγησης και υπηρεσιών καθοδήγησης, μεταξύ άλλων μέσω προσωπικής επαφής με τα άτομα·

Τροπολογία    81

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)   παρακολουθεί τις δραστηριότητες των εθνικών σημείων συντονισμού δεξιοτήτων, τη συνέπεια των πληροφοριών που παρέχουν για την ανάλυση των τάσεων προσφοράς και ζήτησης, και τις πληροφορίες που παρέχονται για τις ευκαιρίες μάθησης στην οικεία δικτυακή πύλη σε επίπεδο Ένωσης·

ζ)   παρακολουθεί τις δραστηριότητες των εθνικών κέντρων Europass και τη συνέπεια των πληροφοριών που παρέχουν για την ανάλυση των τάσεων προσφοράς και ζήτησης, και τις πληροφορίες που παρέχονται για τις ευκαιρίες μάθησης στην οικεία δικτυακή πύλη σε επίπεδο Ένωσης·

Τροπολογία    82

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

η)  οργανώνει ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία     83

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ορίζουν και διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο, ένα εθνικό σημείο συντονισμού δεξιοτήτων για την υποστήριξη του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση·

α)  ορίζουν και διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο, ένα εθνικό κέντρο Europass για την υποστήριξη του συντονισμού και της συνεργασίας, τόσο των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όσο και μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση·

Τροπολογία    84

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εξασφαλίζουν, μέσω του εθνικού σημείου συντονισμού δεξιοτήτων, την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή των δεδομένων και των πληροφοριών που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο για την επικαιροποίηση του πλαισίου Europass·

β)  εξασφαλίζουν, μέσω του εθνικού κέντρου Europass, την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή των δεδομένων και των πληροφοριών που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο για την επικαιροποίηση του πλαισίου Europass·

Τροπολογία    85

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)   παρέχουν στους χρήστες του Europass πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες ή τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα εντός του κράτους μέλους, και ιδίως στις πληροφορίες για τις ευκαιρίες μάθησης, τα επαγγελματικά προσόντα, τα συστήματα επαγγελματικών προσόντων και τα σημασιολογικά στοιχεία σε εθνικό επίπεδο·

(γ)   παρέχουν στους χρήστες του Europass, με εύκολο, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες ή τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα εντός του κράτους μέλους, και ιδίως στις πληροφορίες για τις ευκαιρίες μάθησης και επικύρωσης, τα επαγγελματικά προσόντα, τα συστήματα επαγγελματικών προσόντων και τα σημασιολογικά στοιχεία σε εθνικό επίπεδο·

Τροπολογία     86

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  διασφαλίζει την προβολή του Europass και την προώθησή του σε εθνικό επίπεδο, μέσω φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης·

Τροπολογία    87

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε εθνικό σημείο συντονισμού δεξιοτήτων:

2.  Κάθε εθνικό κέντρο Europass:

Τροπολογία    88

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)   προωθεί και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την καθοδήγηση για τους σκοπούς της μάθησης και του τον επαγγελματικού προσανατολισμού και δημοσιοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης σε εθνικό επίπεδο και στο διαδικτυακό εργαλείο της Ένωσης·

β)  προωθεί και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την καθοδήγηση για τους σκοπούς της μάθησης και του επαγγελματικού προσανατολισμού, κατά περίπτωση·

Τροπολογία    89

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παρακολουθεί τη συλλογή και διάδοση των τεκμηριωμένων πληροφοριών που παρέχονται σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις δεξιότητες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

διαγράφεται

Τροπολογία    90

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα εθνικά σημεία συντονισμού δεξιοτήτων είναι οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης της Ένωσης που χορηγείται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

3.  Τα εθνικά κέντρα Europass είναι οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης της Ένωσης που χορηγείται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Τροπολογία     91

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση υλοποιούνται σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/200133.

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση υλοποιούνται σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/200133.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παραμένουν υπό την εξουσία του προσώπου στο οποίο αναφέρονται, το οποίο είναι σε θέση να διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς του Europass, καθίστανται ανώνυμα.

_________________

_________________

33 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

33 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία     92

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης συγχρηματοδοτείται μέσω προγραμμάτων της Ένωσης. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

1.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την παροχή πολυετών επιδοτήσεων λειτουργίας στα εθνικά κέντρα Europass. Η Επιτροπή προβλέπει μια πενταετή πρόβλεψη που περιλαμβάνει τις εκτιμώμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις για τα κράτη μέλη.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει τη νέα ατζέντα για τα επαγγελματικά προσόντα και αποτιμά πολύ θετικά τις προσπάθειες της Επιτροπής για επικαιροποίηση, εκσυγχρονισμό και βελτίωση των ευρωπαϊκών εργαλείων και υπηρεσιών όσον αφορά τα προσόντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες.

Η απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θέσπισε ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Το εν λόγω πλαίσιο καθόρισε τις ευθύνες και πέτυχε τη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και των ικανοτήτων μέσω ενός συνόλου εγγράφων, γνωστού ως «Europass», το οποίο τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιούν σε προαιρετική βάση.

Ύστερα από μία και πλέον δεκαετία μετά την έκδοση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ, η ανάγκη ανανέωσης είναι επιτακτική. Ωστόσο, το να καταστεί το Europass ένα εντελώς νέο μέσο είναι κάτι υπερβολικά ριζοσπαστικό. Κύριο μέλημα είναι να μην τεθούν σε κίνδυνο τα όσα επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα. Το Europass δεν θα πρέπει να καταστεί πύλη «μιας στάσης» για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Υπάρχουν διάφορα άλλα εργαλεία της ΕΕ που παρέχουν ήδη τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Για μία καλύτερη συνέργεια, η πύλη Europass θα πρέπει να συνδεθεί με αυτά. Υπάρχουν ήδη καθιερωμένες και λειτουργούσες ομάδες εμπειρογνωμόνων, οι οποίες διασφαλίζουν ότι τα εργαλεία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας και χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Η αλλαγή θα πρέπει να είναι σταδιακή, προκειμένου να αποτραπεί μεγάλη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητο οργανωτικό κόστος.

Στόχος είναι να καταστούν τα επαγγελματικά προσόντα και οι δεξιότητες των πολιτών της ΕΕ διαφανή και διαλειτουργικά εντός και μεταξύ των κρατών μελών, περιλαμβάνοντας διαδικτυακά εργαλεία, πληροφορίες και την ανάπτυξη ανοικτών προτύπων για την υποστήριξη της διαφάνειας και της κατανόησης των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. Το Europass θα πρέπει να αποσκοπεί στο να βελτιώσει την κατανόηση της μάθησης που αποκτάται σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα, καθώς και μέσω της πρακτικής πείρας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας.

Η απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ θέσπισε επίσης εθνικούς φορείς, γνωστούς ως εθνικά κέντρα Europass, για την εφαρμογή του πλαισίου Europass. Τα εν λόγω κέντρα θα πρέπει επίσης να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο του νέου πλαισίου.

Το νέο κοινό πλαίσιο που παρέχεται με το παρόν κείμενο χρησιμεύει στην προσαρμογή των υπηρεσιών Europass στις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών και των παρόχων από όλες τις πλευρές: μαθητευόμενοι, άτομα που αναζητούν εργασία, εργοδότες – ειδικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις –, ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι, εθνικά κέντρα Europass και αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι αναθεωρημένες υπηρεσίες Europass θα χρησιμοποιήσουν επίσης και θα προσαρμόσουν το δυναμικό των μελλοντικών ψηφιακών συστημάτων.

Με σεβασμό προς την ποικιλομορφία και τα καθήκοντα, η απλούστευση, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα αποτελούν τους βασικούς στόχους. Όλα τα μέσα θα πρέπει να σχεδιαστούν καταλλήλως και δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν υπέρμετρα το Europass.

Ως γενική αρχή, οι υποχρεώσεις και τα διοικητικά και οικονομικά βάρη επί των κρατών μελών πρέπει να είναι σαφώς προβλέψιμα και ισορροπημένα όσον αφορά το κόστος και τις ωφέλειες.

Η Επιτροπή έθεσε σε πιλοτική εφαρμογή την ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO) ως κοινή γλώσσα και επιχειρησιακό εργαλείο για την εκπαίδευση/κατάρτιση και την εργασία. Επί του παρόντος, η ESCO δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βάση για μια ορολογία αναφοράς του Europass. Η ESCO είναι ένα μέσον, το οποίο επί του παρόντος αποτελεί σχέδιο που δεν έχει αναπτυχθεί, δοκιμαστεί ή εγκριθεί πλήρως από τα κράτη μέλη.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Καλύτερες υπηρεσίες για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

4.10.2016

 

 

 

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

19.1.2017

Εξέταση στην επιτροπή

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

70

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Λάμπρος Φουντούλης, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Ημερομηνία κατάθεσης

28.6.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου