RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2241/2004/EÜ

28.6.2017 - (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)) - ***I

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Raportöör: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov
(Komisjonide ühiste koosolekutega menetlus – kodukorra artikkel 55)


Menetlus : 2016/0304(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0244/2017
Esitatud tekstid :
A8-0244/2017
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2241/2004/EÜ

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0625),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikleid 165 ja 166, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0404/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. veebruari 2017. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 16. detsembri 2016. aasta arvamust[2],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni ühiseid arutelusid vastavalt kodukorra artiklile 55,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ja kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A8-0244/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon selle asendab, seda oluliselt muudab või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)   Töö otsimisel või selle üle otsustamisel, mida või kus õppida või kus töötada, on inimestel vaja juurdepääsu teabele olemasolevate võimaluste kohta ning vahenditele, mille abil hinnata oma oskusi ja esitada teave oma oskuste ja kvalifikatsioonide kohta.

(1)   Töö otsimisel või selle üle otsustamisel, mida või kus õppida või kus töötada, on inimestel vaja juurdepääsu teabele olemasolevate võimaluste kohta ning vahenditele, mille abil hinnata oma oskusi ja esitada teave oma oskuste, kvalifikatsioonide ja teadmiste kohta, aga ka kutsenõustamisele.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Tõendusmaterjal näitab, et Europassi kasutavad sotsiaalsed rühmad, kelle digitaalse kirjaoskuse tase on kõrge, samas kui ebasoodsamas olukorras olevad rühmad, näiteks madalama haridustasemega inimesed, eakad või pikaajalised töötud ei ole sageli selle olemasolust teadlikud ega saa seepärast Europassist ja selle olemasolevatest vahenditest kasu.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)   Keelte, määratluste, dokumendivormingute ning hindamismeetodite ja kvalifikatsioonivalideerimise meetodite erinevused valmistavad märkimisväärseid probleeme nii isikutele, tööandjatele kui ka pädevatele asutustele. Need probleemid tekivad eelkõige siis, kui isikud lähevad välismaale, sh kolmandatesse riikidesse, või kui nad otsivad uut töökohta või asuvad õppima. Nende probleemide lahendamiseks on vaja selget teavet ja ühist arusaama.

(2)   Keelte, määratluste, dokumendivormingute ning hindamismeetodite ja kvalifikatsioonivalideerimise meetodite erinevused valmistavad märkimisväärseid probleeme nii isikutele, tööandjatele kui ka pädevatele asutustele. Need probleemid tekivad eelkõige siis, kui isikud lähevad välismaale, sh kolmandatesse riikidesse, või kui nad otsivad uut töökohta või asuvad õppima. Nende probleemide lahendamiseks ja liikuvuse hõlbustamiseks on vaja selget teavet, Europassi raamistiku lihtsustamist, teabe laiemat levitamist, ühist arusaama ja läbipaistvuse parandamist, tagades samal ajal piisava paindlikkuse liikmesriikide väljakujunenud tavade suhtes ning austades mitmekesisust, subsidiaarsust ja proportsionaalsust.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 2241/2004/EÜ24 loodi raamistik kõnealuste probleemide lahendamiseks. Eesmärk oli muuta kvalifikatsioonid ja kompetentsid läbipaistvamaks tänu Europassi nime all tuntud dokumendikogule, mida isikud saavad kasutada vabatahtlikkuse alusel. Otsusega nr 2241/2004/EÜ nähti ette ka Europassi raamistiku rakendamise riiklikud asutused ehk riiklikud Europassi keskused.

(3)   Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 2241/2004/EÜ24 loodi raamistik kõnealuste probleemide lahendamiseks. See muutis kvalifikatsioonid ja kompetentsid läbipaistvamaks ja võrreldavamaks tänu Europassi nime all tuntud dokumendikogule, mida isikud saavad kasutada vabatahtlikkuse alusel – funktsioon, mis tuleks säilitada. Otsusega nr 2241/2004/EÜ nähti ette ka Europassi raamistiku rakendamise riiklikud asutused ehk riiklikud Europassi keskused.

__________________

__________________

24 ELT L 390, 31.12.2004, lk 6.

24 ELT L 390, 31.12.2004, lk 6.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Europassi dokumente tuleks arendada, et need võimaldaksid kirjeldada eri liiki õpikogemusi ja oskusi, eelkõige selliseid, mis on saadud mitteformaalse ja informaalse õppimise teel.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b)  Käesolevas määruses sätestatud uues Europassi raamistikus kohandatakse olemasolevad teenused kasutajate ja teenuseosutajate – nimelt õpilaste, tööotsijate, töötajate, tööandjate (eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad), riiklike tööturuasutuste, nõustajate, hariduse ja koolituse pakkujate, sotsiaalpartnerite, vabatahtlike, noorteorganisatsioonide, noorsootöö pakkujate, riiklike Europassi keskuste ja vastutavate riiklike asutuste – vajaduste ja ootustega. Selle otsuse peamised eesmärgid on lihtsustamine, tulemuslikkus ja tõhusus koos austusega riiklike struktuuride ja halduskorralduse vastu. Kõik õigusaktid ja vahendid tuleks kujundada ja kohandada selliselt, et nende konkreetsed eesmärgid ei kattuks ja nad ei koormaks Europassi.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 c)  Üldise põhimõttena peaksid liikmesriikide kohustused ning haldus- ja finantskoormus olema selgelt prognoositavad ning kulude ja kasu osas tasakaalustatud.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Europassi raamistiku põhieesmärgi täitmiseks olid raamistiku keskmes oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimise vahendid. Neid vahendeid on laialdaselt kasutatud. Riiklikud Europassi keskused toetavad ja edendavad oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimist25.

(4)  Europassi raamistiku põhieesmärgi täitmiseks olid raamistiku keskmes oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimise vahendid. Neid vahendeid on laialdaselt kasutatud, kuid sõltuvalt geograafilisest asukohast ja vanuserühmast eri määral, ning nende kasutamise määr tööturu eri sektorites on olnud väga erinev. Riiklikud Europassi keskused pakuvad terviklikku tuge ning edendavad oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimist25.

__________________

__________________

25 Kvalifikatsioonide ja kompetentside läbipaistvuse ühtset ühenduse raamistikku (Europass) käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse teine hindamine, COM(2013) 899 final.

25 Kvalifikatsioonide ja kompetentside läbipaistvuse ühtset ühenduse raamistikku (Europass) käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse teine hindamine, COM(2013) 899 final.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Riiklike Europassi keskuste tegevustega tagatakse kasutajatele tugi ja edendatakse oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimist. Ka Euroguidance’i võrgustik on andnud oma panuse oskusi ja kvalifikatsioone käsitlevatest liidu vahenditest teavitamise parandamisse. Tagada tuleks kõnealuste riiklike teenuste toetamine ja parem koordineerimine, et suurendada nende mõju, austades samas riiklike süsteemide mitmekesisust.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovituses mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kohta kutsutakse liikmesriike üles kehtestama hiljemalt 2018. aastaks, riigi olusid ja eripära arvesse võttes ning neile sobivatel tingimustel, mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise korda, mis võimaldab isikute mitteformaalse ja informaalse õppimise teel saadud teadmiste, oskuste ja kompetentside valideerimist ning võimaldab neil saada täiskvalifikatsiooni või vajaduse korral osalise kvalifikatsiooni.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)   Komisjon on katsetanud oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatorit (ESCO) kui haridus- / koolitus- ja tööhõivevaldkonna ühise terminoloogia allikat ja töövahendit30. ESCOs on ELi tööturu ning haridus- ja koolitusvaldkonna jaoks olulised üldmõisted jaotatud kolme omavahel seotud kategooriasse: i) ametid, ii) teadmised, oskused ja kompetentsid ning iii) kvalifikatsioonid. Neid ESCO kategooriaid saab täiendada muid seonduvaid valdkondi, nt tööga seotud küsimusi, haridus- ja koolitusvaldkondi ning majandussektoreid hõlmava sõnavaraga.

(10)  Komisjon on välja töötamas ja katsetamas oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatorit (ESCO) kui haridus- / koolitus- ja tööhõivevaldkonna ühise terminoloogia allikat ja töövahendit30. ESCO abil soovitakse välja töötada ELi tööturu ning haridus- ja koolitusvaldkonna jaoks oluliste üldmõistete struktuur, mis on jaotatud kolme omavahel seotud kategooriasse: i) ametid, ii) teadmised, oskused ja kompetentsid ning iii) kvalifikatsioonid, mis võivad vabatahtlikkuse alusel aidata selgitada oskuste ja kvalifikatsioonide omavahel seotud valdkondi. Kui ESCO on liikmesriikides täielikult välja töötatud ja katsetatud, võiks seda kasutada Europassi viiteterminoloogia alusena. Lisaks saaks ESCO klassifikatsiooni täiendada muid seonduvaid valdkondi, nt tööga seotud küsimusi, haridus- ja koolitusvaldkonda ning majandussektorit hõlmava sõnavaraga.

__________________

__________________

30 Komisjoni töö sellise raamistikuga on lisatud strateegiasse „Euroopa 2020“ (Komisjoni teatis „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia“, KOM(2010) 2020 (lõplik)).

30 Komisjoni töö sellise raamistikuga on lisatud strateegiasse „Euroopa 2020“ (Komisjoni teatis „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia“, KOM(2010) 2020 (lõplik)).

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  ESCOt ei saa praegu pidada Europassi viiteterminoloogia aluseks. Kuna ESCO on veel käimasolev projekt, on see vahend, mis ei ole täielikult välja töötatud ja katsetatud ja mida liikmesriigid ei ole heaks kiitnud. ESCO viiteterminoloogiana kasutamine sõltub seetõttu komisjoni jõupingutusest hinnata selle vastuvõttu kasutajate poolt ning selle kasulikkust kasutajatele ja teistele sidusrühmadele ning samuti jõupingutusest näidata ESCO paigutamist liidu vahendite hulka, et näidata selle kasutamisest tulenevat lisaväärtust tööturgudele, tööandjatele, töötajatele ja tööotsijatele ning ESCO kasutamisega loodud sünergiaid viisil, mis on kooskõlas Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga Europassis. Niipea kui ESCOt tunnustatakse vastuvõetava Europassi viiteterminoloogiana, tuleks seda korrapäraselt ajakohastada tihedas koostöös liikmesriikide ja sidusrühmadega, nagu sotsiaalpartnerid, kutseliidud, haridus- ja koolitusasutused ning uurimis-, statistika- ja tööturuasutused.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/58931 loodi Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES), mis hõlmab tööturuasutusi ja toimib mehhanismina, mis võimaldab inimesed ja töökohad automaatselt EURESe ühise IT-platvormi kaudu kokku sobitada. Et selle mehhanismi abil saaks vabade töökohtade alast teavet vahetada ning vabu töökohti ja kandidaate sobitada, on vaja ühist mitmekeelset oskuste, kompetentside ja ametite loetelu. ESCO väljatöötamisega tagab komisjon selleks otstarbeks sobiva mitmekeelse oskuste, kompetentside ja ametite klassifitseerimise süsteemi.

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/58931 loodi Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES), mis hõlmab tööturuasutusi ja toimib mehhanismina, mis võimaldab inimesed ja töökohad automaatselt EURESe ühise IT-platvormi kaudu kokku sobitada. Et selle mehhanismi abil saaks vabade töökohtade alast teavet vahetada ning vabu töökohti ja kandidaate sobitada, võiks mehhanismile kasuks olla ühine mitmekeelne oskuste, kompetentside ja ametite loetelu. ESCO väljatöötamisega soovib komisjon luua mitmekeelse oskuste, kompetentside ja ametite klassifitseerimise süsteemi, mis võiks pärast piisava aja jooksul tehtavat põhjalikku läbivaatamist selle eesmärgi täitmisele kaasa aidata. EURESe võrgustiku raames pakutakse abi tööotsijatele, kes soovivad kolida teise riiki, ning tööandjatele, kes otsivad töötajaid muust riigist. Europassi ja EURESe portaalide vaheline ühendatus ja koostöö võiks tuua kaasa mõlema teenuse tõhusama kasutamise.

__________________

__________________

31 ELT L 107, 22.4.2016, lk 1.

31 ELT L 107, 22.4.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Haridus- ja koolitusteenuseid osutavad üha laialdasemalt eri teenuseosutajad uutmoodi kujul ja keskkonnas, eelkõige digitehnoloogia ja -platvormide abil. Ka oskuste, kogemuste ja õpisaavutuste tunnustamiseks on eri viise, näiteks avatud tunnistused. Neid kasutatakse ka mitteformaalsel teel, nt noorsootöö kaudu omandatud oskuste puhul.

(13)  Formaalse, mitteformaalse ja informaalse hariduse ja koolituse teenuseid osutavad üha laialdasemalt eri teenuseosutajad – sh mitteformaalse haridusteenuse osutajad ja vabaühendused – uutmoodi kujul ja keskkonnas, näiteks avatud õppematerjalid, eelkõige digitehnoloogia ja -platvormide, kaugõppe, e-õppe, teistelt õppimise ja laialt avatud e-õppe (MOOC) abil. Ka oskuste, kogemuste ja õpisaavutuste tunnustamiseks on eri viise, näiteks avatud tunnistused ja muud tunnustatud hindamisvahendid, sh enesehindamisvahendid. Neid kasutatakse ka mitteformaalsel ja informaalsel teel, nt noorsootöö ja vabatahtliku töö, spordi ja muude tegevuste kaudu omandatud valdkonnaüleste ja pehmete oskuste puhul.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  On üldteada, et järjest olulisemaks muutuvad eri valdkondades kasutust leida võivad valdkonnaülesed ehk pehmed oskused. Inimestel on nende ja muudegi oskuste, nt digi- ja keeleoskuste ise hindamiseks ja kirjeldamiseks vaja vahendeid ja nõuandeid.

(14)  Lisaks nn tugevate oskuste tuntud tähtsusele tunnustatakse ka järjest rohkem eri valdkondades kasutust leida võivaid valdkonnaüleseid ehk pehmeid oskusi, näiteks kriitiline mõtlemine, meeskonnatöö, probleemide lahendamine, loovus ja erinevad elus toimetulekuks vajalikud oskused, mis on isikliku ja tööalase eneseteostuse oluline eeldus ja võivad seega töö, hariduse ja kutsehariduse valdkonnas kasutust leida. Inimestel on nende ja muudegi oskuste, nt digi- ja keeleoskuste ise hindamiseks ja kirjeldamiseks ning neist kasu saamiseks vaja vahendeid ja nõuandeid, nagu on määratletud võtmepädevuste Euroopa raamistikus.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Vabade töökohtade ja muude tööturusuundumuste analüüsimine on laialt levinud meetod oskuste prognoosimiseks, et mõista selliseid probleeme nagu oskuste nappus ning kvalifikatsioonide nõudlusele mittevastavus. Infotehnoloogia (nt ämblikotsingu ja suurandmete) kasutamisega saab oskuste prognoosimist parandada ja seega oskuste nõudlusele mittevastavust vähendada.

(16)  Vabade töökohtade ja muude tööturusuundumuste analüüsimine on liikmesriikides laialt levinud meetod oskuste prognoosimiseks, et mõista oskuste nappust ning kvalifikatsioonide nõudlusele mittevastavust. Infotehnoloogia kasutamine ja andmevahetus võivad aidata oskuste prognoosimist parandada ja seega oskuste nõudlusele mittevastavust vähendada.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Europassi raamistiku praegune dokumendikeskne lähenemine on praeguste ja edaspidiste vajaduste rahuldamiseks liiga piiratud. Oskuste ja kvalifikatsioonide kirjeldamiseks ning töö- ja õppimisvõimaluste kohta otsuste tegemiseks on kasutajatel vaja juurdepääsu teabele ja vahenditele, mis on vajalikud oskuste ja kvalifikatsioonide mõistmiseks ning nende endi oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimiseks.

(17)  Europassi raamistiku praeguses käsituses on vaja välja arendada dokumentatsiooni ühtne terminoloogia, mis hetkel on praeguste ja edaspidiste vajaduste rahuldamiseks liiga piiratud. Oskuste ja kvalifikatsioonide kirjeldamiseks ning töö-, õppimis- ja valideerimisvõimaluste kohta otsuste tegemiseks on kasutajatel vaja juurdepääsu ajakohasele teabele ja vahenditele, mis on vajalikud oskuste ja kvalifikatsioonide mõistmiseks ning nende endi oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimiseks vastavalt Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud liidu vahendeid ja teenuseid tuleks kohandada muutuvate tavade ja tehnoloogia arenguga, et need oleksid asjakohased ja kasutajatele kasulikud. Selleks tuleks muu hulgas suurendada seonduvate (sh kolmandate isikute väljatöötatud) vahendite ja teenuste sünergiat, et pakkuda ulatuslikumat ja paremaid tulemusi andvat teenust.

(18)  Oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud liidu vahendeid ja teenuseid tuleks kohandada muutuvate tavade ja tehnoloogia arenguga, et need oleksid asjakohased ja kasutajatele kasulikud. Selleks tuleks muu hulgas suurendada seonduvate liidu ja riikide (sh kolmandate isikute väljatöötatud) vahendite ja teenuste sünergiat, et pakkuda ulatuslikumat ja paremaid tulemusi andvat teenust, võttes arvesse puuetega inimeste erivajadusi, ning suurendada liikmesriikide vahel parimate tavade vahetust. Lisaks võidakse kasutada autentimismeetmeid, et toetada oskusi ja kvalifikatsioone tõendavate digidokumentide kontrollimist.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Läbivaadatud Europassi raamistikus tuleks arvesse võtta kõikvõimalike kasutajate, sh õppijate, tööotsijate, töötajate, tööandjate, nõustajate, avalike tööturuasutuste, sotsiaalpartnerite, haridus- ja koolitusteenuste osutajate, noorsootööorganisatsioonide ning poliitikakujundajate vajadusi.

(19)  Läbivaadatud Europassi raamistikus tuleks austada Europassi vabatahtlikku iseloomu ning arvesse võtta kõikvõimalike kasutajate, sh õppijate, tööotsijate, puuetega inimeste, töötajate, tööandjate (eelkõige väikestes ja keskmise suurusega ettevõtjates), nõustajate, avalike tööturuasutuste, sotsiaalpartnerite, haridus- ja koolitusteenuste osutajate, vabatahtlike, noorteorganisatsioonide ja noorsootööorganisatsioonide ning muude noorsootöö pakkujate ja poliitikakujundajate vajadusi. Juhtpõhimõtteks peaks olema Europassi raamistiku tõendatud vastavus lõppkasutajate vajadustele ning sidusrühmad peaksid olema tihedalt kaasatud.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)   Isikuandmete töötlemisel tuleks kohaldada liidu andmekaitsealaseid õigusakte. Kasutajatel peaks olema võimalik valida mitme variandi vahel, et piirata juurdepääsu oma andmetele või nende teatavatele tunnustele.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Teenuseid tuleks osutada elektrooniliselt liidu tasandil. Need peaksid hõlmama ka avatud standardite, metaandmeskeemide ja semantikavarade arendamist ja kasutamist, et võimaldada tulemuslikku teabevahetust, asjakohaste autentimismeetmete kasutamist digidokumentide usaldusväärsuse tagamiseks ning oskuste prognoosimist ja nendega seotud teabe esitamist. Lisaks tuleks pakkuda riigi tasandi tugiteenuseid, et eespool nimetatud teenuseid tutvustada ja need laiale kasutajaskonnale, sh kolmandate riikide kodanikele kättesaadavaks teha.

välja jäetud

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)   Seepärast tuleks otsusega nr 2241/2004/EÜ loodud Europassi raamistik asendada muutuvate vajaduste arvessevõtmiseks uue raamistikuga.

(21)  Selleks et määratleda eesmärgid kvalifikatsioonide ja mitteformaalse õppe süsteemide terminoloogia ühise tunnustamise vallas, tuleks otsusega nr 2241/2004/EÜ loodud Europassi raamistik asendada muutuvate vajaduste ja tehnoloogia arengu arvessevõtmiseks uue ja ajakohastatud vabatahtliku raamistikuga, ilma et see piiraks riiklike asutuste koordinatsiooniraamistikku.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  EURES on koostöövõrgustik, mis hõlbustab teabevahetust ning tööotsijate ja -andjate omavahelist suhtlemist. Võrgustik pakub tasuta abi välismaale tööle asuda soovijatele ning aitab tööandjaid, kes soovivad välismaalt töötajaid värvata. Europassi ja EURESe sünergiat ja koostööd tuleks suurendada, et tagada mõlema teenuse suurem mõju.

välja jäetud

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Raamistik peaks hõlmama CV vormi/vorme, sh juba olemasolev Europassi CV, ja kvalifikatsioonilisade vormi/vorme. Vormid peaksid olema elektrooniliselt kättesaadavad.

(23)  Raamistik peaks hõlmama CV vormi/vorme, sh juba olemasolev Europassi CV, ja kvalifikatsioonilisade vormi/vorme. Vormid peaksid olema interaktiivsed, muudetavad, kõigi jaoks juurdepääsetavad, elektrooniliselt kättesaadavad ning kohandatud lõppkasutajate vajaduste järgi.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  CVsid tuleks Europassis töödelda anonüümselt, et aidata ennetada diskrimineerimist rassilise või etnilise päritolu, soo või vanuse alusel ning toetada kaasavate tööturgude arenemist.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Riiklike oskuste koordineerimise asutuste kui peamiste kokkupuutepunktide ja liidu rahaliste vahendite saajate määramine hõlbustab haldamist ja aruandlust ning võib toetada suuremat koostööd ja koordineerimist riigisiseste teenuste, sh olemasolevate riiklike Europassi keskuste, riiklike Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku koordineerimise asutuste ja Euroguidance’i võrgustiku vahel, mõjutamata samas nende riigisisest rakendus- ja töökorda.

välja jäetud

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(26 a)  Konstruktiivne koostöö komisjoni, liikmesriikide, tööturuasutuste, nõustajate, haridus- ja koolitusteenuste osutajate, sotsiaalpartnerite, näiteks ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide vahel on Europassi raamistiku edukaks väljatöötamiseks ja rakendamiseks ülimalt tähtis.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)   Komisjon tagab liikmesriikide ja asjakohaste sidusrühmadega koostöö tegemise platvormi, et kindlustada käesoleva otsuse ühtne rakendamine ja järelevalve.

(27)   Komisjon peaks käesoleva otsuse ühtse rakendamise ja järelevalve tagama liikmesriikide ja asjakohaste sidusrühmade esindajatest koosneva Europassi eksperdirühma kaudu. Eksperdirühm peaks eelkõige andma nõu oskusi ja kvalifikatsioone käsitleva teabe dokumenteerimiseks mõeldud veebivahendite väljatöötamise ja Europassi veebiplatvormi kaudu pakutava teabe kohta.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Kuna liikmesriigid ei suuda üksi piisaval määral saavutada käesoleva otsuse eesmärki luua hariduse ja tööhõivega seotud vahendite, teenuste ja teabe ulatuslik ja koostalitlusvõimeline raamistik, vaid see on meetme mõju tõttu paremini saavutatav liidu tasandil, võib liit võtta rakendusmeetmeid kooskõlas aluslepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(28)  Kuna liikmesriigid ei suuda üksi piisaval määral saavutada käesoleva otsuse eesmärki luua hariduse ja tööhõivega seotud vahendite, lihtsustatud ja kättesaadavate teenuste ja selge teabe tulemuslik, koostalitlusvõimeline ja kasutajasõbralik raamistik, vaid see on meetme mõju tõttu paremini saavutatav liidu tasandil, võib liit võtta rakendusmeetmeid kooskõlas aluslepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Käesoleva otsuse raames meetmete võtmisel kasutatakse liidu ametitelt, eelkõige Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuselt (Cedefop) saadud oskusteavet nende pädevusvaldkonda kuuluvates küsimustes,

(29)  Käesoleva otsuse raames meetmete võtmisel kasutatakse liidu ametitelt, eelkõige Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuselt (Cedefop) nende pädevusvaldkonda kuuluvates küsimustes saadud oskusteavet vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 337/75.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a)  Liikmesriigid ja liit on võtnud endale kohustuse võtta sobivaid meetmeid, et tagada puuetega inimeste võrdne juurdepääs tööturule ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele ja -süsteemidele.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Käesoleva otsusega kehtestatakse Euroopa raamistik, mis hõlmab veebivahendeid, teavet ja avatud standardite väljatöötamist oskuste ja kvalifikatsioonide läbipaistvuse ja arusaadavuse edendamiseks. Raamistiku nimi on Europass.

1.   Käesoleva otsusega kehtestatakse Euroopa raamistik, mida tuntakse nimetuse all „Europass“ ja mis põhineb vabatahtlikul isiklikul dokumendikaustal, et muuta kvalifikatsioonid ja pädevused liikmesriikide vahel läbipaistvaks ja koostalitlusvõimeliseks, ning mis hõlmab juurdepääsetavaid veebivahendeid, teavet ja avatud standardite väljatöötamist formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe ja praktiliste kogemuste, sh liikuvuse kaudu omandatud oskuste ja kvalifikatsioonide läbipaistvuse ja arusaadavuse paremaks edendamiseks liikmesriikide vahel. Need veebivahendid ja asjakohane kättesaadav teave on mõeldud selleks, et aidata kasutajatel oma oskusi ja kvalifikatsioone paremini tutvustada ja esitada.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Europassi haldab komisjon ja seda toetavad riiklikud oskuste koordineerimise asutused.

2.  Europassi haldab komisjon ja seda toetavad riiklikud Europassi keskused kooskõlas liikmesriikide struktuuride ja halduskorraldusega.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Europassi kasutamisega ei kaasne mingeid kohustusi ega õigusi peale nende, mis on kindlaks määratud käesolevas otsuses.

3.  Europassi kasutamine on vabatahtlik ja sellega ei kaasne mingeid kohustusi ega õigusi peale nende, mis on kindlaks määratud käesolevas otsuses.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  „kutsetunnistuse lisa“ – kutsetunnistusele lisatud dokument, mis aitab kolmandatel isikutel paremini aru saada kvalifikatsiooni omaniku saavutatud õpiväljunditest ning läbitud õpingute laadist, tasemest, kontekstist, sisust ja staatusest;

(a)  „kutsetunnistuse lisa“ – kutsehariduse ja -õppe tunnistusele või erialatunnistusele lisatud dokument, mis aitab kolmandatel isikutel paremini aru saada kvalifikatsiooni omaniku saavutatud õpiväljunditest ning läbitud õpingute ja omandatud oskuste laadist, tasemest, kontekstist, sisust ja staatusest;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  „nõustamine“ – pidev protsess, mis aitab isikutel teha kindlaks oma võimed, oskused ja huvid, teha haridus-, koolitus- ja tööalaseid otsuseid ning kujundada oma elu hariduse, töö ja muus vallas, kus kõnealuseid võimeid ja oskuseid õpitakse või kasutatakse;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  „metaandmed“ – andmed, mis annavad teavet muude Europassi dokumentides kasutatud andmete kohta;

välja jäetud

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  „metaandmeskeemid“ – metaandmeelementide, nende võimalike väärtuste, väärtuste kohustuslikkuse määra ja kõnealuste metaandmeelementide omavahelise seose kirjeldus;

välja jäetud

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  „amet“ – sarnaseid ülesandeid hõlmavate ja sarnaseid oskusi nõudvate tööde kogum;

(f)  „amet“ – tööde kogum, mille peamisi ülesandeid ja kohustusi iseloomustab suur sarnasus;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)   „organisatsioonid“ – haridus-, koolitus- ja tööhõiveküsimustest huvitatud tööandjad, värbajad, haridus- ja koolitusasutused ning muud sidusrühmad;

(g)   „organisatsioonid“ – haridus-, koolitus- ja tööhõiveküsimustest huvitatud tööturu osapooled, värbajad, haridus- ja koolitusasutused ning muud sidusrühmad, nagu kaubanduskojad, mitteformaalse hariduse pakkujad ja kodanikuühiskonna organisatsioonid;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  „kvalifikatsioon“ – sellise hindamis- ja valideerimisprotsessi ametlik tulemus, mille käigus pädev asutus otsustab, et isik on saavutanud teatavatele standarditele vastavad õpiväljundid;

(h)  „kvalifikatsioon“ – sellise hindamis- ja valideerimisprotsessi ametlik tulemus, mille käigus pädev asutus (nt seaduse kohaselt vastutavaks määratud riiklik asutus) otsustab, et isik on saavutanud teatavatele standarditele vastavad õpiväljundid;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  „semantikavara“ – süsteemiarendamiseks kasutatavate, laialdast korduskasutust võimaldavate meta- või viiteandmete (nt koodiloendid, klassifikatsioonisüsteemid, sõnaraamatud või sõnastikud) kogum;

välja jäetud

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  „oskuste hindamine“ – isikute oskuste hindamise, mõõtmise ja kirjeldamise protsess või meetod. See võib hõlmata enesehindamist või hindamist, mille kohta on tõendi andnud kolmas isik;

(j)  „oskuste hindamine“ – isikute formaalsel või mitteformaalsel teel omandatud oskuste hindamise, mõõtmise ja kirjeldamise protsess või meetod. See võib hõlmata enesehindamist või hindamist, mille kohta on tõendi andnud kolmas isik;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  „standardid“ – teatavale tootele, teenusele, protsessile või meetodile kehtivaid kriteeriume või spetsifikaate käsitlevad tunnustatud kokkulepped, sh metaandmeskeemid ja semantikavarad.

(k)  „standardid“ – teatavale tootele, teenusele, protsessile või meetodile kehtivaid kriteeriume või spetsifikaate käsitlevad tunnustatud kokkulepped.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Europass hõlmab järgmisi veebivahendeid:

Europass pakub kättesaadaval viisil järgmisi veebivahendeid ja lisasid:

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  vahendid töö- ja õpikogemuste, sh piiriülese liikuvuse kaudu omandatud oskuste ja kvalifikatsioonide dokumenteerimiseks ja kirjeldamiseks;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  vahendid, mis võimaldavad individuaalseid oskusi (ise) hinnata, kasutades muu hulgas küsimustikke, kasutusel olevaid oskuste kirjeldusi või muudest olemasolevatest ELi enesehindamisvahenditest (nt noortepass) pärit andmeid;

(b)  vahendid, mis võimaldavad individuaalseid oskusi võimalikult ulatuslikult valideeritud meetodite abil (ise) hinnata, kasutades muu hulgas küsimustikke, kasutusel olevaid oskuste kirjeldusi või muudest olemasolevatest ühtlustatud ja sünkroniseeritud ELi enesehindamisvahenditest (nt noortepass) pärit andmeid ning muid tunnustatud (enese)hindamisvahendeid, mille on loonud ja mida kasutavad noorteorganisatsioonid (nt avatud tunnistused);

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  artikli 5 kohased Europassi kvalifikatsioonilisade vormid;

(c)  Europassi akadeemiline õiend ja kutsetunnistuse lisad;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  organisatsioonide teabeesituse ja -vahetuse toetamiseks vajalikud vahendid.

(d)  vahendid organisatsioonide teabeesituse ja -vahetuse toetamiseks.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Europassist saab teavet järgmise kohta:

2.  Europassis võib koostöös liikmesriikidega esitada teavet järgmise kohta:

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  kvalifikatsioonid ja kvalifikatsiooniraamistikud;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)   eri riikides, sh kolmandates riikides kasutusel olevad tunnustamistavad ja -otsused, et aidata üksikisikutel ja muudel sidusrühmadel kvalifikatsioonidest paremini aru saada;

(c)   eri riikides, sh kolmandates riikides kasutusel olevad tunnustamist käsitlevad õigusaktid, tavad ja otsused, et aidata üksikisikutel ja muudel sidusrühmadel kvalifikatsioone võrrelda ja neist paremini aru saada;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  olemasolevate ja vajalike oskuste suundumuste analüüs ning muu oskuste prognoosimine muu hulgas geograafilisel ja sektorite tasandil, kasutades selliseid tehnilisi vahendeid nagu suurandmete analüüs ja ämblikotsing;

välja jäetud

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  muu oskusi ja kvalifikatsioone käsitlev lisateave, mis võib olla vajalik liitu saabuvate või liidus elavate rändajate erivajaduste jaoks, et toetada nende lõimumist.

(f)  muu oskusi ja kvalifikatsioone käsitlev lisateave, mis võib olla vajalik seaduslikke võimalusi kasutades liitu saabuvate või liidus elavate kolmandate riikide kodanike erivajaduste jaoks, et toetada nende lõimumist.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Europassis esitatakse pärast asjaomaste liikmesriikidega konsulteerimist lõike 2 kohast teavet.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.   Europassiga toetatakse koostööd avatud standardite, sh metaandmeskeemide ja semantikavarade arendamisel, kasutamisel ja levitamisel, et ELi tasandil ning liikmesriikidel ja kolmandatel riikidel oleks võimalik oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud teavet tulemuslikumalt vahetada. Seda tööd toetatakse artikli 6 kohase mitmekeelse klassifitseerimissüsteemiga ESCO (oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaator).

3.   Europassiga toetatakse koostööd avatud standardite arendamisel, kasutamisel ja levitamisel, et ELi tasandil ning liikmesriikidel ja kolmandatel riikidel oleks võimalik oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud teavet tulemuslikumalt vahetada.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Teave ja avatud standardid, mis Europassi kaudu kättesaadavaks tehakse, avaldatakse liikmesriikidele ja muudele sidusrühmadele vabatahtlikuks tasuta kasutamiseks.

1.  Teave, mis Europassi kaudu kättesaadavaks tehakse, avaldatakse liikmesriikidele ja muudele sidusrühmadele vabatahtlikuks tasuta kasutamiseks.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Europassi eesmärk on parandada formaalsel, mitteformaalsel ja informaalsel teel ning praktiliste, sh liikuvuskogemuste kaudu omandatud teadmiste läbipaistvust ja arusaadavust.

2.   Europassi eesmärk on parandada formaalsel, mitteformaalsel ja informaalsel teel ning praktiliste, sh pika- ja lühiajaliste liikuvuskogemuste kaudu omandatud teadmiste läbipaistvust ja arusaadavust hariduse ja vabatahtliku töö igal tasandil. Hindamisvahendid läbivad enne Europassi lõimimist kvaliteedi tagamise protsessi.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Europass hõlmab vahendeid, mis aitavad kolmanda isiku poolse hindamise ja isikute enesehindamise põhjal oskustest paremini aru saada.

3.  Europass hõlmab koordineeritud ja tõendatud vahendeid, mis aitavad kolmanda isiku poolse hindamise ja isikute enesehindamise põhjal oskustest paremini aru saada.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Europassis teabe esitamist toetava raamistikuna kasutatakse Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku (EQF). Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku kasutatakse viiteallikana kvalifikatsioone käsitlevas teabes, riikide haridus- ja koolitussüsteemide kirjeldamisel ning muude asjakohaste teemade puhul.

4.  Europassis teabe esitamist toetava raamistikuna võib kasutada Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku (EQF). Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku kasutatakse viiteallikana kvalifikatsioone käsitlevas teabes, riikide haridus- ja koolitussüsteemide kirjeldamisel ning muude asjakohaste teemade puhul. Enne Europassi rakendamist kõrvaldatakse mis tahes lahkhelid Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku ja ESCO pakutud raamistike vahel.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Europassis kasutatakse artikli 6 kohast oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatorit (ESCO), mis tagab dokumenteerimis- ja teabevahendite semantilise koostalitlusvõime. Lisaks võimaldab ESCO tagada koostalitlusvõime muude asjakohaste teenustega, näiteks tööturu väljatöötatud teenused.

5.   Kui Europass on täielikult katsetatud ja liikmesriigid on selle heaks kiitnud, võib Europassis tulemuslikult edasi arendada artikli 6 kohast oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatorit (ESCO), mis tagab dokumenteerimis- ja teabevahendite semantilise koostalitlusvõime. Lisaks võib ESCO tagada koostalitlusvõime muude asjakohaste teenustega, näiteks tööturu väljatöötatud teenused.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.   Europassi raamistik võib hõlmata kasutaja isikuandmete, nt isikliku profiili salvestamise võimalust.

6.   Europassi raamistik võib hõlmata kasutajate jaoks võimalust salvestada oma isikuandmeid, nt isiklikku profiili, kusjuures samas tagatakse eraelu puutumatus ja andmekaitse.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.   Europassi veebivahendid tehakse kättesaadavaks Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

8.   Europassi koostalitlusvõimelised ja turvalised veebivahendid tehakse kättesaadavaks Euroopa Liidu kõigis ametlikes keeltes, nad on koostalitlusvõimelised ja turvalised ning juurdepääsetavad puuetega inimestele.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  Europass toimib viisil, mis toetab muid liidu ja riikide tasandil pakutavaid vahendeid ja teenuseid ning tagab nendega sünergia. Avatud metaandmeskeeme koostatakse määruse (EL) 2016/589 alusel kohaldatavate tehniliste standardite kohaselt.

10.  Europass toimib viisil, mis toetab muid liidu ja riikide tasandil pakutavaid vahendeid ja teenuseid ning tagab nendega sünergia.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

10 a.  Europass tagab alati oma kasutajate andmete kaitse. Kasutaja otsustab, milline teave on tööandjatele ja kasutajatele nähtav ja otsitav.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Europassi kvalifikatsioonilisad annavad välja riikide pädevad asutused, kasutades Euroopa Komisjoni ja muude sidusrühmade, nagu Euroopa Nõukogu ja UNESCO koostatud vorme32.

1.  Europassi kvalifikatsioonilisad annavad välja riikide pädevad asutused või tunnustatud kutseliidud ja -asutused, kasutades Euroopa Komisjoni ja muude sidusrühmade32, nagu Euroopa Nõukogu ja UNESCO koostatud vorme, kui need on sobivad. Mis tahes muudatustes selles valdkonnas tuleks võtta arvesse Bologna protsessi jälgimise rühma diplomilisa läbivaatamise nõuanderühma töö tulemusi, neile viidata ja nendega kooskõla tagada.

_________________

_________________

32 Praegused kvalifikatsioonilisad on kutsetunnistuse lisa ja akadeemiline õiend.

32 Praegused kvalifikatsioonilisad on kutsetunnistuse lisa ja akadeemiline õiend.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  riikide asjakohased ametiasutused peavad neid järgima kvalifikatsioonilisade koostamisel ja väljaandmisel. Eelkõige tuleks järgida andmeelementide järjekorda ja täita tuleb kõik väljad, et tagada arusaadavus ja terviklik teave;

(a)  riikide asjakohased ametiasutused ning tunnustatud kutseliidud ja -asutused peavad neid järgima kvalifikatsioonilisade koostamisel ja väljaandmisel. Eelkõige tuleks järgida andmeelementide järjekorda ja täita tuleb kõik väljad, et tagada arusaadavus ja terviklik teave;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  need tuleb asjakohasuse ja kasutatavuse tagamiseks korrapäraselt läbi vaadata.

(d)  need tuleb asjakohasuse ja kasutatavuse tagamiseks korrapäraselt läbi vaadata, korraldades muu hulgas kasutajate rahuloluküsitlusi ning võttes arvesse riiklike Europassi keskuste ja eksperdirühmade soovitusi.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.   Kõik volitatud asutuste välja antavad Europassi kvalifikatsioonilisad antakse välja automaatselt, tasuta, elektrooniliselt ning riigikeeles ja/või ühes peamistest Euroopa keeltest, järgides väljaandvate asutuste ja artiklis 8 osutatud riiklike oskuste koordineerimise asutuste vahel kokku lepitud korda ning Euroopa Komisjoni ja sidusrühmade vahel kokku lepitud mis tahes korda.

3.   Kõik volitatud asutuste välja antavad Europassi kvalifikatsioonilisad antakse välja automaatselt, tasuta, elektrooniliselt ning riigikeeles ja/või ühes peamistest Euroopa keeltest, järgides väljaandvate asutuste ja artiklis 8 osutatud riiklike Europassi keskuste vahel kokku lepitud korda ning komisjoni ja sidusrühmade vahel kokku lepitud korda.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6

välja jäetud

Oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaator (ESCO)

 

1.   Komisjon haldab oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatorit (ESCO), mis on mitmekeelne ELi tööturu ning haridus- ja koolitussüsteemi jaoks asjakohaste üldmõistete klassifitseerimise süsteem.

 

2.   ESCO klassifikatsiooniga toetatakse vahetult Europassi toimimist, sest sellega tagatakse ühine viiteterminoloogia oskusi ja kvalifikatsioone käsitlevate andmete ja dokumentide vahetamiseks, töö otsimiseks, tööotsijate ja töökohtade kokkuviimiseks, haridus- ja koolitusvõimaluste otsimiseks ning õppe- ja kutsenõustamisteenuste pakkumiseks.

 

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon teeb koostöös liikmesriikidega järgmist:

1.  Komisjon teeb pärast liikmesriikidega konsulteerimist ja koostöös liikmesriikidega, austades samal ajal täielikult liikmesriikide vastutust haridus- ja koolituspoliitika eest, järgmist:

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  töötab välja Europassi toimimiseks vajalikud veebivahendid;

(a)  töötab välja Europassi toimimiseks vajalikud koostalitlusvõimelised, kasutajasõbralikud ja turvalised veebipõhised vahendid, mis on hõlpsasti kõigile kasutajatele juurdepääsetavad; Europassi dokumendid, millele on osutatud otsuse nr 2241/2004/EÜ artiklis 2, lisatakse käesoleva otsusega kehtestatud Europassi raamistikku;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  hoiab end kursis uusima teabega veebisaitide ja mobiilirakenduste kohta, mis võivad parandada Europassi juurdepääsetavust eakate ja puuetega inimeste jaoks, ja rakendab seda teavet;

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tagab, et asjakohaste kasutajate ja sidusrühmadeni jõudmiseks tehakse liidu ja riikide tasandil piisavat tutvustus- ja teavitustööd;

(b)  tagab, et asjakohaste kasutajate(sh puuetega inimeste) ja sidusrühmadeni jõudmiseks tehakse liidu ja riikide tasandil piisavat ning mõjusat tutvustus-, teavitus- ja nõustamistööd;

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  ajakohastab korrapäraselt ESCO klassifikatsiooni tihedas koostöös liikmesriikide ja sidusrühmadega, nagu sotsiaalpartnerid, kutseliidud, haridus- ja koolitusasutused ning uurimis-, statistika- ja tööturuasutused.

välja jäetud

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  edendab ja jälgib Europassi veebivahendite tulemuslikkust ning ajakohastab ja arendab Europassi teenuseid vastavalt kasutajavajadustele;

(a)  edendab ja jälgib Europassi koostalitlusvõimeliste, kõigile hõlpsasti juurdepääsetavate, kasutajasõbralike ja turvaliste veebivahendite tulemuslikkust, sealhulgas nende juurdepääsetavust puuetega inimeste jaoks, ning ajakohastab ja arendab Europassi teenuseid vastavalt kasutajavajadustele;

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)   jälgib, kui tulemuslikult toetatakse avatud standardite, metaandmeskeemide ja semantikavarade arendamist koostalitlusvõime tagamiseks;

(b)   jälgib, kui tulemuslikult toetatakse avatud standardite arendamist;

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  toetab määruse (EL) 2016/589 artikli 14 rakendamist ESCO klassifikatsiooni suhtes ja ESCO pidevat ajakohastamist;

välja jäetud

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  toetab tunnustamistavasid ja -otsuseid käsitleva teabe vahetamist;

(e)  toetab võrreldavus- ja tunnustamistavasid ja -otsuseid käsitleva teabe vahetamist;

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  toetab nõustamispoliitika ja -teenuste arendamist;

(f)  toetab nõustamispoliitika ja -teenuste arendamist, sealhulgas inimestega otsekontakti kaudu;

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)   jälgib riiklike oskuste koordineerimise asutuste tegevust, nende asutuste poolt olemasolevate ja vajalike oskuste suundumuste analüüsimiseks esitatud teabe järjepidevust ning nende poolt asjakohasesse liidu portaali edastatud teavet õppimisvõimaluste kohta;

(g)   jälgib riiklike Europassi keskuste tegevust ja nende asutuste poolt olemasolevate ja vajalike oskuste suundumuste analüüsimiseks esitatud teabe järjepidevust ning nende poolt asjakohasesse liidu portaali edastatud teavet õppimisvõimaluste kohta;

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  korraldab liikmesriikide vahel vastastikust hindamist ja parimate tavade jagamist.

(h)  korraldab liikmesriikide vahel parimate tavade jagamist.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  määrab riigi olusid arvesse võttes riikliku oskuste koordineerimise asutuse ja haldab seda, et toetada käesolevas otsuses osutatud riigisiseste teenuste vahelist koordineerimist ja koostööd;

(a)  määrab riigi olusid arvesse võttes riikliku Europassi keskuse ja haldab seda, et toetada nii käesolevas otsuses osutatud konkreetsete tegevuste kui ka riigisiseste teenuste vahelist koordineerimist ja koostööd;

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tagab riikliku oskuste koordineerimise asutuse kaudu, et riigi tasandil kättesaadavad andmed ja teave esitatakse õigeaegselt ja tulemuslikult Europassi raamistiku ajakohastamiseks;

(b)  tagab riikliku Europassi keskuse kaudu, et riigi tasandil kättesaadavad andmed ja teave esitatakse õigeaegselt ja tulemuslikult Europassi raamistiku ajakohastamiseks;

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)   tagab Europassi kasutajatele juurdepääsu liikmesriigis kättesaadavatele andmetele ja asjakohasele teabele, eelkõige teabele õppimisvõimaluste, kvalifikatsioonide ja kvalifikatsioonisüsteemide kohta, ning riigi tasandi semantikavaradele;

(c)   tagab Europassi kasutajatele lihtsal, tulemuslikul ja kulutõhusal viisil juurdepääsu liikmesriigis kättesaadavatele andmetele ja asjakohasele teabele, eelkõige teabele õppimis- ja valideerimisvõimaluste, kvalifikatsioonide ja kvalifikatsioonisüsteemide kohta, ning riigi tasandi semantikavaradele;

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  tagab Europassi nähtavuse ja selle edendamise riiklikul tasandil haridus- ja koolitusasutuste ning muude hariduse, koolituse ja tööhõive valdkonna sidusrühmade kaudu;

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Riiklik oskuste koordineerimise asutus teeb järgmist:

2.  Riiklik Europassi keskus teeb järgmist:

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)   levitab ja annab teavet õppe- ja kutsenõustamisteenuste kohta ning teeb riigi tasandil ja liidu veebivahendis üldsusele kättesaadavaks õppimisvõimalusi käsitleva teabe;

(b)  levitab ja annab teavet õppe- ja kutsenõustamisteenuste kohta, kui see on asjakohane;

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  jälgib tõenditel põhineva ja reaalajas saadava oskusi käsitleva teabe kogumist ja levitamist riigi ja piirkondade tasandil;

välja jäetud

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Riiklikud oskuste koordineerimise asutused on käesoleva otsuse rakendamiseks eraldatud liidu rahaliste vahendite saajad.

3.  Riiklikud Europassi keskused on käesoleva otsuse rakendamiseks eraldatud liidu rahaliste vahendite saajad.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmeid viiakse ellu kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusaktidega, eelkõige direktiiviga 95/46/EÜ ja määrusega (EÜ) nr 45/200133.

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmeid viiakse ellu kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusaktidega, eelkõige direktiiviga 95/46/EÜ ja määrusega (EÜ) nr 45/200133.

Isikuandmeid kaitstakse kõrgeimate standardite kohaselt. Isikuandmed jäävad andmesubjekti käsutusse, kes on võib neid parandada või kustutada. Kui isikuandmeid töödeldakse Europassi jaoks, muudetakse need anonüümseks.

_________________

_________________

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Käesoleva otsuse rakendamist kaasrahastatakse liidu programmide kaudu. Euroopa Parlament ja nõukogu kinnitavad iga-aastased assigneeringud finantsraamistiku piires.

1.   Käesolevat otsust rakendatakse Europassi riiklikele keskustele antavate mitmeaastaste tegevustoetuste kaudu. Komisjon esitab viie aasta prognoosi, milles on toodud eeldatavad kulud liikmesriikidele.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
  • [2]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Euroopa Parlament kiidab heaks uue oskuste tegevuskava ning hindab kõrgelt komisjoni jõupingutusi ajakohastada, kaasajastada ja parandada Euroopa vahendeid ja teenuseid oskuste, pädevuste ja kvalifikatsioonide vallas.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 2241/2004/EÜ loodi raamistik kõnealuste probleemide lahendamiseks. Selles määratleti selgelt kohustusvaldkonnad ning muudeti kvalifikatsioonid ja kompetentsid läbipaistvamaks tänu Europassi nime all tuntud dokumendikogule, mida isikud saavad kasutada vabatahtlikkuse alusel.

Otsuse nr 2241/2004/EÜ vastuvõtmisest on möödas üle kümne aasta ja seda on hädavajalik uuendada. Kuid Europassi kujundamine täiesti uue vahendina oleks siiski liiga radikaalne samm. Põhiliselt ei taheta seada ohtu seda, mis on juba saavutatud. Europass ei tohiks saada hariduse ja koolituse valdkonna ainsaks kontaktpunktiks ja portaaliks. On ka mitmeid teisi ELi vahendeid, mis juba pakuvad vajalikke teenuseid. Parema koostoime huvides saaks Europassi portaali nendega siduda. Olemas on juba tuntud ja toimivad eksperdirühmad, mis tagab, et pakutavad vahendid ja teenused on kvaliteetsed ja et neid tegelikult ka kasutatakse.

Muutus peaks toimuma järk-järgult, et vältida liikmesriikidele raske halduskoormuse tekitamist, mis võib tuua kaasa ettenägematuid korralduslikke kulusid.

Eesmärk on muuta ELi kodanike kvalifikatsioonid ja pädevused liikmesriikide vahel läbipaistvaks ja koostalitlusvõimeliseks, kasutades oskuste ja kvalifikatsioonide läbipaistvuse ja arusaadavuse edendamiseks veebivahendeid, teavet ja avatud standardite väljatöötamist. Europassi eesmärk peaks olema parandada mitte ainult formaalsel, vaid ka mitteformaalsel ja informaalsel teel, ning praktiliste, sh liikuvuskogemuste kaudu omandatud teadmiste läbipaistvust ja arusaadavust.

Otsusega nr 2241/2004/EÜ nähti ette ka Europassi raamistiku rakendamise riiklikud asutused ehk riiklikud Europassi keskused. Need keskused peaksid olema ka uue raamistiku aluseks.

Käesolevas tekstis esitatud ühtne raamistik kohandab Europassi teenuseid selliste eri kasutajate ja teenusepakkujate vajadustele ja ootustele, nagu õpilased, tööotsijad, tööandjad (eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted), haridus- ja koolitusasutused, tööturu osapooled ning Europassi keskused ja vastutavad riiklikud asutused. Läbivaadatud Europassi teenused kasutaksid ka tulevaste digitaalsete süsteemide potentsiaali ja kohaneksid sellega.

Peamised eesmärgid on mitmekesisuse ja vastutusvaldkondade austamine, lihtsustamine, tulemuslikkus ja tõhusus. Kõik vahendid peaksid olema kavandatud asjakohaseks ja need ei tohiks Europassi koormata.

Üldise põhimõttena peavad liikmesriikide kohustused ning ka haldus- ja finantskoormus olema selgelt prognoositav ning kulude ja kasu osas tasakaalustatud.

Komisjon on katsetanud oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatorit (ESCO) kui haridus- / koolitus- ja tööhõivevaldkonna ühise terminoloogia allikat ja töövahendit. Praegu ei saa kaaluda ESCO kui Europassi viiteterminoloogia kasutuselevõttu. ESCO on vahend, mis on praegu projekti staadiumis ja mida liikmesriigid ei ole veel täielikult välja töötanud, katsetanud ega heaks kiitnud.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumine (Europass)

Viited

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

EP-le esitamise kuupäev

4.10.2016

 

 

 

Vastutavad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

Artikkel 55 – Komisjonide ühismenetlus

       istungil teada andmise kuupäev

       

       

19.1.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.6.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

70

0

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Esitamise kuupäev

28.6.2017

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu