Menettely : 2016/0304(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0244/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0244/2017

Keskustelut :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0084

MIETINTÖ     ***I
PDF 650kWORD 102k
28.6.2017
PE 601.044v02-00 A8-0244/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä puitteista parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) ja päätöksen N:o 2241/2004/EY kumoamiseksi

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Esittelijä: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

(Valiokuntien yhteiskokoukset – työjärjestyksen 55 artikla)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä puitteista parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) ja päätöksen N:o 2241/2004/EY kumoamiseksi

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0625),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 165 artiklan ja 166 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0404/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. helmikuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 16. joulukuuta 2016 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A8-0244/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)   Etsiessään työtä sekä tehdessään päätöksiä oppimis-, opiskelu- ja työskentelyalasta ja -paikasta ihmiset tarvitsevat tietoa käytettävissä olevista mahdollisuuksista sekä välineitä, joilla he voivat arvioida taitonsa ja esittää tiedot taidoistaan ja tutkinnoistaan.

(1)   Etsiessään työtä sekä tehdessään päätöksiä oppimis-, opiskelu- ja työskentelyalasta ja -paikasta ihmiset tarvitsevat tietoa käytettävissä olevista mahdollisuuksista ja välineitä, joilla he voivat arvioida taitonsa ja esittää tiedot taidoistaan, tutkinnoistaan ja tietämyksestään, sekä uramahdollisuuksia koskevaa ohjausta.

Tarkistus     2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  On näyttöä siitä, että Europass-puitteita käyttävät yhteiskuntaryhmät, joilla on hyvä digitaalinen lukutaito, kun taas heikommassa asemassa olevat ryhmät, kuten vähemmän koulutetut henkilöt, iäkkäät kansalaiset tai pitkäaikaistyöttömät eivät yleensä ole tietoisia puitteiden olemassaolosta eivätkä sen vuoksi voi hyötyä niiden olemassa olevista välineistä.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)   Kielten, määritelmien ja asiakirjojen muodoissa sekä arvioinnin ja tutkintojen vahvistamisen menetelmissä olevat erot aiheuttavat kaikki huomattavia haasteita yksittäisille henkilöille, työnantajille ja toimivaltaisille viranomaisille. Näitä haasteita esiintyy erityisesti, kun henkilöt siirtyvät maasta toiseen, myös kolmansiin maihin, mutta myös, kun he etsivät uutta työpaikkaa tai opiskelevat. Vastaaminen näihin haasteisiin edellyttää selkeää tietoa ja yhteistä ymmärrystä.

(2)   Kielten, määritelmien ja asiakirjojen muodoissa sekä arvioinnin ja tutkintojen vahvistamisen menetelmissä olevat erot aiheuttavat kaikki huomattavia haasteita yksittäisille henkilöille, työnantajille ja toimivaltaisille viranomaisille. Näitä haasteita esiintyy erityisesti, kun henkilöt siirtyvät maasta toiseen, myös kolmansiin maihin, mutta myös, kun he etsivät uutta työpaikkaa tai opiskelevat. Vastaaminen näihin haasteisiin ja liikkuvuuden helpottaminen edellyttävät selkeää tietoa, Europass-puitteiden yksinkertaistamista, tietojen laajempaa levittämistä, yhteistä ymmärrystä ja avoimuuden parantamista samoin kuin jäsenvaltioiden vakiintuneita käytäntöjä koskevan riittävän joustavuuden varmistamista sekä moninaisuuden, toissijaisuuden ja oikeasuhteisuuden periaatteiden kunnioittamista.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)    Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 2241/2004/EY24 vahvistettiin puitteet, joilla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin. Tavoitteena oli selkeyttää tutkintoja ja pätevyyksiä luomalla asiakirjoista koostuva kansio (Europass), jota ihmiset voivat halutessaan käyttää. Päätöksellä N:o 2241/2004/EY myös perustettiin kansalliset elimet, kansalliset Europass-keskukset, joiden avulla Europass-puitteet pannaan täytäntöön.

(3)   Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 2241/2004/EY24 vahvistettiin puitteet, joilla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin. Siten selkeytettiin tutkintoja ja pätevyyksiä ja niiden vertailtavuutta luomalla asiakirjoista koostuva kansio (Europass), jota ihmiset voivat halutessaan käyttää. Tämä Europass-puitteiden vapaaehtoinen luonne olisi säilytettävä. Päätöksellä N:o 2241/2004/EY myös perustettiin kansalliset elimet, kansalliset Europass-keskukset (KEK), joiden avulla Europass-puitteet pannaan täytäntöön.

__________________

__________________

24 EUVL L 390, 28.5.2004, s. 6.

24 EUVL L 390, 28.5.2004, s. 6.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Europass-asiakirjoja olisi kehitettävä, jotta niissä voidaan kuvailla erilaisia oppimistapoja ja taitoja ja etenkin sellaisia, jotka on saatu epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen kautta.

Tarkistus     6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Tässä asetuksessa tarkoitetuissa uusissa Europass-puitteissa nykyiset Europass-palvelut mukautetaan erityisesti seuraavien käyttäjien ja tarjoajien tarpeisiin ja odotuksiin: opiskelijat, työnhakijat, työntekijät, työnantajat (etenkin pienet ja keskisuuret yritykset), julkiset työvoimapalvelut, koulutus- ja työvoimaneuvojat, koulutuksen järjestäjät, työmarkkinaosapuolet, vapaaehtoistyöntekijät, nuorisojärjestöt, nuorisotyön tarjoajat, kansalliset Europass-keskukset ja asiasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Päätöksen päätavoitteita ovat yksinkertaistaminen, vaikuttavuus ja tehokkuus kansalliset rakenteet ja hallinnolliset järjestelyt huomioon ottaen. Kaikki välineet olisi suunniteltava asianmukaisesti ja mukautettava toisiinsa siten, että vältetään päällekkäisyydet niiden erityistavoitteissa, eikä niiden vuoksi saisi ylittää Europass-järjestelmän kapasiteettia.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c)  Yleisperiaatteena olisi pidettävä sitä, että jäsenvaltioille aiheutuvat velvollisuudet sekä hallinnolliset ja taloudelliset rasitteet ovat selkeästi ennustettavissa ja niiden kustannukset ja hyödyt ovat tasapainossa.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Keskeisimmän tavoitteen saavuttamiseksi Europass-puitteissa keskityttiin välineisiin, joita käytetään taitojen ja tutkintojen dokumentointiin. Näitä välineitä on käytetty laajasti. Kansalliset Europass-keskukset tarjoavat tukea ja edistävät taitojen ja tutkintojen dokumentointia25.

(4)  Keskeisimmän tavoitteen saavuttamiseksi Europass-puitteissa keskityttiin välineisiin, joita käytetään taitojen ja tutkintojen dokumentointiin. Näitä välineitä on käytetty laajasti, mutta niiden vaikutukset ovat jakautuneet maantieteellisesti ja ikäryhmittäin epätasaisesti ja niihin on suhtauduttu eri tavoin työmarkkinoiden eri sektoreilla. Kansalliset Europass-keskukset tarjoavat kokonaisvaltaista tukea ja edistävät taitojen ja tutkintojen dokumentointia25.

__________________

__________________

25 Yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen toinen arviointi, COM(2013) 899 final.

25 Yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen toinen arviointi, COM(2013) 899 final.

Tarkistus     9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Kansalliset Europass-keskukset tarjoavat käyttäjille tukea ja edistävät taitojen ja tutkintojen dokumentointia. Myös Euroguidance-verkosto on auttanut kehittämään taitoja ja tutkintoja koskeviin EU:n välineisiin liittyvien tietojen antamista. Olisi varmistettava, että näitä kansallisia palveluja tuetaan ja koordinoidaan paremmin, jotta tehostetaan niiden vaikutuksia kansallisten järjestelmien monimuotoisuutta kunnioittaen.

Tarkistus     10

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston suosituksessa kehotetaan jäsenvaltioita toteuttamaan vuoteen 2018 mennessä kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen ja asianmukaiseksi katsomallaan tavalla epävirallisen ja arkioppimisen validointia varten järjestelyt, joiden perusteella ihmiset voivat saada epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä hankkimansa tiedot, taidot ja osaamisen validoitua ja saada todistus kokonaisen tutkinnon tai tarvittaessa tutkinnon osan suorittamisesta.

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)   Komission tarkoituksena on saada ESCO-portaali (eurooppalainen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokittelu) yhteiseksi kieleksi ja välineeksi koulutusta ja työtä varten. ESCO-portaalissa esitetään järjestelmällisesti käsitteitä, joilla on merkitystä EU:n työmarkkinoille ja koulutukselle, kolmessa yhteenliitetyssä osassa: i) ammatit, ii) tieto, taidot ja pätevyydet sekä iii) tutkinnot. ESCO-luokittelun osia voidaan täydentää muilla sanastoilla, jotka kattavat tähän liittyviä aloja, kuten työelämä, koulutuksen alat tai talous.

(10)  Komissio kehittää ja testaa eurooppalaista taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokittelua (ESCO) koulutusta ja työtä koskevana yhteisenä terminologisena ja operatiivisena välineenä30. ESCO-luokittelussa pyritään esittämään järjestelmällisesti käsitteitä, joilla on merkitystä EU:n työmarkkinoille ja koulutukselle, kolmessa yhteenliitetyssä osassa: i) ammatit, ii) tieto, taidot ja pätevyydet sekä iii) tutkinnot. Näillä käsitteillä voidaan tarvittaessa selkeyttää taitoihin ja tutkintoihin liittyviä aloja. Kun ESCO-luokittelu on täysin kehitetty ja testattu, sitä voitaisiin käyttää Europass-viitesanaston perustana. ESCO-luokittelua voitaisiin myös täydentää muilla sanastoilla, jotka kattavat tähän liittyviä aloja, kuten työelämä, koulutuksen alat tai talous.

__________________

__________________

30 Eurooppa 2020 -strategiassa ilmoitettiin, että komissio laatisi tällaiset puitteet (komission antama tiedonanto ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, COM(2010) 2020 final).

30 Eurooppa 2020 -strategiassa ilmoitettiin, että komissio laatisi tällaiset puitteet (komission antama tiedonanto ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, COM(2010) 2020 final).

Tarkistus     12

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  ESCO luokittelua ei voida pitää perustana Europass-viitesanastolle, koska ESCO-välineen kehittäminen on vielä kesken eikä sitä ole riittävästi testattu eivätkä jäsenvaltiot ole sitä hyväksyneet. Näin ollen ESCO-luokittelun käyttö viitesanastona edellyttää, että komissio arvioi sen hyväksyttävyyttä ja hyödyllisyyttä käyttäjien ja muiden sidosryhmien kannalta ja että osoitetaan ESCO-luokittelun asema unionin välineiden joukossa, jotta voidaan osoittaa sen käytön tuottama lisäarvo työmarkkinoille, työnantajille, työntekijöille ja työnhakijoille sekä synergiavaikutukset, joita ESCO-luokittelun käyttö Europass-kehykseen sisältyvän eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kanssa johdonmukaisella tavalla synnyttää. Kun ESCO-luokittelu on tunnustettu hyväksyttäväksi Europass-viitesanastoksi, sitä olisi päivitettävä säännöllisesti tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien, kuten työmarkkinaosapuolten, ammatillisten yhdistysten, koulutuslaitosten, tutkimuslaitosten, tilastokeskusten ja työvoimapalvelujen, kanssa.

Tarkistus    13

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/58931 perustetaan Euroopan työnvälitysverkosto EURES, työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto ja järjestelmä, jolla automaattisesti yhdistetään ihmisiä ja työpaikkoja yhteisen tietoteknisen järjestelmän avulla. Jotta mahdollistetaan vapaiden työpaikkojen ja työnhakijoiden yhdistäminen, tässä järjestelmässä tarvitaan yhteinen ja monikielinen luettelo taidoista, pätevyyksistä ja ammateista. Kehittämällä ESCO-luokittelun komissio tarjoaa monikielisen ammattien, taitojen, pätevyyksien ja tutkintojen luokittelujärjestelmän, joka on tähän tarkoitukseen sopiva.

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/58931 perustetaan Euroopan työnvälitysverkosto EURES, työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto ja järjestelmä, jolla automaattisesti yhdistetään ihmisiä ja työpaikkoja yhteisen tietoteknisen järjestelmän avulla. Jotta mahdollistetaan vapaiden työpaikkojen ja työnhakijoiden yhdistäminen, tässä järjestelmässä voitaisiin hyötyä yhteisestä ja monikielisestä luettelosta taidoista, pätevyyksistä ja ammateista. Kehittämällä ESCO-luokittelun komissio pyrkii tarjoamaan monikielisen ammattien, taitojen, pätevyyksien ja tutkintojen luokittelujärjestelmän, joka voisi edistää tämän tavoitteen saavuttamista, kun ensin on käytetty riittävästi aikaa luokittelun perusteelliseen uudelleentarkasteluun. EURES-verkosto tarjoaa apua työnhakijoille, jotka haluavat siirtyä toiseen maahan sekä työnantajille, jotka hakevat työntekijöitä toisesta maasta. Europass- ja EURES-portaalien yhteensovittaminen ja niihin liittyvä yhteistyö voisivat edistää palveluiden tehokkaampaa hyödyntämistä.

__________________

__________________

31 EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1.

31 EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1.

Tarkistus    14

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Erilaiset koulutuslaitokset tarjoavat koulutusta yhä enemmän uusissa muodoissa ja uusissa ympäristöissä, erityisesti käyttäen digitaalitekniikkaa ja ‑alustoja. Samalla taidot, kokemukset ja oppimistulokset tunnustetaan eri muodoissa, esimerkiksi digitaalisina osaamismerkkeinä. Ne myös tunnetaan ja niitä käytetään epämuodollisen oppimisen (kuten nuorisotyön) kautta hankittuja taitoja varten.

(13)  Erilaiset koulutuksen tarjoajat, myös epävirallisen koulutuksen tarjoajat ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt, tarjoavat virallista ja epävirallista koulutusta sekä arkioppimista yhä enemmän uusissa muodoissa ja uusissa ympäristöissä, kuten avoimet oppimisresurssit, erityisesti käyttäen digitaalitekniikkaa ja -alustoja, etäoppimista, verkko-oppimista, vertaisoppimista ja laajoja avoimia verkkokursseja (MOOC). Samalla taidot, kokemukset ja oppimistulokset tunnustetaan eri muodoissa, esimerkiksi digitaalisten osaamismerkkien ja muiden tunnustettujen arviointivälineiden ja itsearviointivälineiden avulla. Ne myös tunnetaan ja niitä käytetään epämuodollisen ja arkioppimisen (kuten nuorisotyön ja vapaaehtoisen urheilu- ja taidetoiminnan) kautta hankittujen monialaisten taitojen ja pehmeän osaamisen kuvaajina .

Tarkistus    15

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tämän lisäksi tunnustetaan yhä useammin myös eri aloilla sovellettavan monialaisen tai "pehmeän" osaamisen merkitys. Yksittäiset henkilöt tarvitsevat välineitä ja ohjausta itsearvioinnista ja näiden ja muiden taitojen, esimerkiksi digitaali- tai kielitaitojen, kuvaamisesta.

(14)  Niin sanotun kovan osaamisen merkityksen tunnustamisen lisäksi tunnustetaan yhä useammin myös monialaisen ja ”pehmeän” osaamisen, kuten kriittisen ajattelun, ryhmätyöskentelyn, ongelmanratkaisun, luovuuden sekä erilaisten elämäntaitojen, merkitys olennaisena edellytyksenä henkilökohtaisten ja ammatillisten mahdollisuuksien toteutumiselle, koska sitä voidaan soveltaa työelämän ja koulutuksen eri aloilla. Yksittäiset henkilöt tarvitsevat välineitä ja ohjausta ja voisivat hyödyntää niitä näiden ja muiden taitojen, esimerkiksi digitaali- tai kielitaitojen, itsearvioinnissa ja kuvaamisessa avaintaitoja koskevan eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti.

Tarkistus    16

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Avoimien työpaikkojen ja muiden työmarkkinasuuntausten analyysi on vakiintunut tapa hankkia taitoja koskevaa tietoa, jotta voidaan ymmärtää taidoissa olevia aukkoja ja puutteita sekä tutkintojen kohtaanto-ongelmia. Tietotekniikan (kuten hakurobottien ja massatiedon) käyttö auttaa parantamaan taitoja koskevaa tietoa ja sen vuoksi korjaamaan taitojen kohtaanto-ongelmia.

(16)  Avoimien työpaikkojen ja muiden työmarkkinasuuntausten analyysit ovat jäsenvaltioissa vakiintuneita tapoja hankkia taitoja koskevaa tietoa, jotta voidaan ymmärtää taidoissa olevia aukkoja ja puutteita sekä tutkintojen kohtaanto-ongelmia. Tietotekniikan käyttö ja tietojen vaihto voisi helpottaa taitoja koskevan tiedon tunnistamista ja parantaa sen laatua ja siten ratkaista taitojen kohtaanto-ongelmia.

Tarkistus    17

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Europass-puitteissa keskitytään tällä hetkellä asiakirjoihin, ja tämä lähestymistapa on liian rajallinen, jotta voidaan vastata tämänhetkisiin ja tuleviin tarpeisiin. Jotta käyttäjät voivat viestiä taidoista ja tutkinnoista ja tehdä päätöksiä työllisyys- ja koulutusmahdollisuuksista, he tarvitsevat asianmukaisia tietoja ja välineitä, joiden avulla he voivat ymmärtää taitoja ja tutkintoja, sekä välineitä, joiden avulla he voivat dokumentoida omia taitojaan ja tutkintojaan.

(17)  Europass-puitteiden nykyinen painopiste edellyttää asiakirjoissa käytettävän yhteisen terminologian kehittämistä, ja tämä lähestymistapa on nykyisellään liian rajallinen tämänhetkisiin ja tuleviin tarpeisiin vastaamiseksi. Jotta käyttäjät voivat viestiä taidoista ja tutkinnoista ja tehdä päätöksiä työllisyys- ja koulutus- ja validointimahdollisuuksista, he tarvitsevat relevantteja ja ajankohtaisia tietoja ja välineitä, joiden avulla he voivat ymmärtää taitoja ja tutkintoja, sekä välineitä, joiden avulla he voivat dokumentoida omia taitojaan ja tutkintojaan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Taitoja ja tutkintoja koskevia unionin tason välineitä ja palveluja olisi mukautettava muuttuviin käytäntöihin sekä tekniikan edistymiseen sen varmistamiseksi, että ne ovat edelleen merkityksellisiä ja arvokkaita käyttäjille. Tähän olisi pyrittävä muun muassa luomalla enemmän synergiaa toisiinsa liittyvien välineiden ja palvelujen, myös kolmansien osapuolten laatimien välineiden, välille, jotta voidaan tarjota kattavampi ja tehokkaampi palvelu.

(18)  Taitoja ja tutkintoja koskevia unionin tason välineitä ja palveluja olisi mukautettava muuttuviin käytäntöihin sekä tekniikan edistymiseen sen varmistamiseksi, että ne ovat edelleen merkityksellisiä ja arvokkaita käyttäjille. Tähän olisi pyrittävä muun muassa luomalla enemmän synergiaa toisiinsa liittyvien unionin ja kansallisten välineiden ja palvelujen, myös kolmansien osapuolten laatimien välineiden, välille, jotta voidaan tarjota kattavampi ja tehokkaampi palvelu, ottaen huomioon vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja parantamalla parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Todennustoimenpiteitä voidaan käyttää myös taitoja ja tutkintoja koskevien digitaalisten asiakirjojen varmennuksen tukena.

Tarkistus    19

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19  Tarkistetussa Europass-puitteita koskevassa lähestymistavassa olisi tarkasteltava kaikkien mahdollisten käyttäjien tarpeita, mukaan lukien opiskelijat, työnhakijat, työntekijät, työnantajat, koulutus- ja työllisyysalan ohjaajat, julkiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, koulutuslaitokset, nuorisotyöjärjestöt ja päättäjät.

(19)  Tarkistetussa Europass-puitteita koskevassa lähestymistavassa olisi kunnioitettava Europass-puitteiden vapaaehtoista luonnetta ja tarkasteltava kaikkien mahdollisten käyttäjien tarpeita, mukaan lukien opiskelijat, työnhakijat, vammaiset henkilöt, työntekijät, työnantajat, erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, koulutus- ja työllisyysalan ohjaajat, julkiset työvoimapalvelut, työmarkkinaosapuolet, koulutuksen järjestäjät, vapaaehtoistyöntekijät, nuorisojärjestöt ja nuorisotyöjärjestöt sekä muut nuorisolle työtä tarjoavat tahot ja päättäjät. Pääperiaatteena olisi oltava puitteiden toteen näytetty merkityksellisyys käyttäjille, ja sidosryhmät olisi otettava tiivisti mukaan.

Tarkistus    20

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)   Tällaisten henkilötietojen käsittelyyn olisi sovellettava unionin tietosuojalainsäädäntöä. Käyttäjien olisi voitava valita eri vaihtoehdoista, joilla he voivat rajoittaa heitä koskevien yleisten tai tiettyjen määrittelevien tietojen saantia.

Tarkistus     21

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Palveluita olisi tarjottava verkossa unionin tasolla. Palveluihin olisi kuuluttava myös avoimien standardien, metadatakaavioiden ja semanttisten kokoelmien kehittäminen ja käyttö, jotta helpotetaan tehokasta tiedonvaihtoa, asianmukaisia todennustoimenpiteitä, joilla varmistetaan luottamus digitaalisiin asiakirjoihin, sekä taitoja koskeva tiedonhankinta ja tiedotus. Lisäksi kansallisen tason tukipalveluilla olisi edistettävä ja varmistettava erilaisten käyttäjien, myös kolmansien maiden kansalaisten, mahdollisuus käyttää palveluja.

Poistetaan.

Tarkistus    22

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)   Päätöksellä N:o 2241/2004/EY perustetut Europass-puitteet olisi sen vuoksi korvattava uusilla puitteilla, joissa otetaan huomioon kehittyvät tarpeet.

(21)  Päätöksellä N:o 2241/2004/EY perustetut Europass-puitteet olisi sen vuoksi korvattava uusilla ja päivitetyillä vapaaehtoisilla puitteilla, joiden avulla kehitetään tutkintojen tunnustamisessa ja epävirallisen koulutuksen tunnustamisessa käytettävään yhteiseen terminologiaan liittyviä tavoitteita ja joissa voidaan ottaa huomioon kehittyvät tarpeet ja teknologian kehitys, kunnioittaen kansallisten viranomaisten koordinointipuitteita.

Tarkistus     23

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  EURES on yhteistyöverkosto, jonka avulla vaihdetaan tietoa ja helpotetaan vuorovaikutusta työnhakijoiden ja työntekijöiden välillä. Sillä tarjotaan maksutonta apua työnhakijoille, jotka haluavat muuttaa toiseen maahan, ja avustetaan työnantajia, jotka haluavat rekrytoida työntekijöitä muista maista. Europass- ja EURES-järjestelmien välinen synergia ja yhteistyö olisi varmistettava molempien palvelujen vaikutuksen lisäämiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus    24

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Ansioluettelojen, myös vakiintuneiden Europass-ansioluettelojen ja tutkintotodistusten liitteiden, olisi muodostettava osa Europass-puitteista. Mallit olisi asetettava saataville verkossa.

(23)  Ansioluettelojen mallien, myös vakiintuneiden Europass-ansioluettelojen ja tutkintotodistusten mallien, olisi muodostettava osa Europass-puitteista. Mallien olisi oltava vuorovaikutteisia, vaihdettavia, kaikkien saavutettavissa, ja ne olisi asetettava saataville verkossa ja mukautettava loppukäyttäjien tarpeisiin.

Tarkistus     25

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Ansioluetteloita olisi käsiteltävä Europass-puitteissa siten, että niistä poistetaan henkilötiedot, jotta vältetään rotuun tai etniseen alkuperään, sukupuoleen tai ikään perustuvaa syrjintää ja jotta tuetaan osallistavien työmarkkinoiden kehittämistä.

Tarkistus    26

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Nimeämällä kansalliset osaamisen koordinointipisteet unionin rahoituksen pääasialliseksi raja-pinnaksi ja edunsaajaksi tuetaan yksinkertaistettua hallintoa ja raportointia ja voidaan tukea parempaa yhteistyötä ja koordinointia kansallisten palvelujen välillä, mukaan lukien olemassa olevat kansalliset Europass-keskukset, EQF:n kansalliset koordinointipisteet ja Euroguidance-verkosto, tämän kuitenkaan rajoittamatta täytäntöönpanon ja organisaation kansallisia järjestelyjä.

Poistetaan.

Tarkistus     27

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Komission, jäsenvaltioiden, työvoimapalveluiden, koulutus- ja työllisyysalan ohjaajien, koulutuksen järjestäjien, työmarkkinaosapuolten, kuten ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen, rakentava yhteistyö on äärimmäisen tärkeää Europass-puitteiden menestykselliselle kehittämiselle ja täytäntöönpanolle.

Tarkistus    28

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)   Komissio takaa yhteistyöalustan jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa, jotta varmistetaan tämän päätöksen täytäntöönpanon ja seurannan yleinen johdonmukaisuus.

(27)   Komission olisi varmistettava tämän päätöksen täytäntöönpanon ja seurannan johdonmukaisuus jäsenvaltioiden ja sidosryhmien edustajista koostuvan Europass-asiantuntijaryhmän avulla. Asiantuntijaryhmän olisi erityisesti annettava neuvoja sellaisten verkkopohjaisten työkalujen kehittämisestä, jotka on tarkoitettu taitoja ja tutkintoja koskevien tietojen dokumentointiin, sekä Europass-verkkoalustan kautta tarjottavista tiedoista.

Tarkistus    29

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta eli välineiden, palvelujen ja tietojen kattavien ja yhteentoimivien puitteiden perustamista työllisyys- ja oppimistarkoituksia varten, vaan se voidaan toimen vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(28)  Jäsenvaltiot eivät voi yksin riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta eli työllisyyttä ja oppimista koskevien yksinkertaistettujen ja saavutettavien palvelujen ja selkeiden tietojen tarjoamiseen tarkoitettujen kattavien, tehokkaiden, yhteentoimivien ja helppokäyttöisten välineiden luomista, vaan se voidaan kyseisen toimen vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus     30

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Tämän päätöksen yhteydessä suoritettuja toimia tuetaan unionin virastojen, erityisesti Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop), asiantuntemuksella niiden toimivallan puitteissa,

(29)  Tämän päätöksen yhteydessä suoritettuja toimia tuetaan toimivaltansa puitteissa toimivien unionin virastojen, erityisesti Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop), asiantuntemuksella asetuksen (ETY) N:o 337/75 mukaisesti.

Tarkistus     31

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Jäsenvaltiot ja unioni ovat sitoutuneet toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden tasa-arvoinen pääsy työmarkkinoille sekä mahdollisuus käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ja ‑järjestelmiä.

Tarkistus    32

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.   Tällä päätöksellä perustetaan eurooppalaiset puitteet, jotka koostuvat verkkopohjaisista välineistä, tiedoista ja avoimien standardien kehittämisestä, jotta voidaan tukea taitoja ja tutkintoja koskevaa avoimuutta ja ymmärrystä. Puitteet tunnetaan Europass-puitteina.

1.   Tällä päätöksellä perustetaan eurooppalaiset puitteet, jotka tunnetaan Europass-puitteina ja perustuvat vapaaehtoisen henkilökohtaisen asiakirjakansion käyttöön ja joilla pyritään tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseen ja yhteentoimivuuteen jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä. Europass-puitteet koostuvat saavutettavista verkkopohjaisista välineistä, tiedoista ja avoimien standardien kehittämisestä, jotta voidaan paremmin tukea virallisen ja epävirallisen oppimisen, arkioppimisen sekä käytännön kokemuksen, myös liikkuvuuden, kautta hankittuja taitoja ja suoritettuja tutkintoja koskevaa avoimuutta ja ymmärrystä jäsenvaltioissa. Näillä verkkopohjaisilla välineillä ja tiedoilla pyritään auttamaan käyttäjiä ilmoittamaan ja esittämään paremmin taitonsa ja tutkintonsa.

Tarkistus    33

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Europass-puitteita hallinnoi komissio ja niitä tuetaan kansallisilla osaamisen koordinointipisteillä.

2.  Europass-puitteita hallinnoi komissio ja niitä tuetaan kansallisilla Europass-keskuksilla kansallisten hallinnollisten rakenteiden ja järjestelyjen mukaisesti.

Tarkistus     34

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Europass-järjestelyn käyttämisestä ei synny muita velvollisuuksia tai oikeuksia kuin mitä tässä päätöksessä määritellään.

3.  Europass-järjestelyn käyttö on vapaaehtoista, eikä sen käyttämisestä synny muita velvollisuuksia tai oikeuksia kuin mitä tässä päätöksessä määritellään.

Tarkistus    35

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  'ammatillisen tutkintotodistuksen liitteellä' ammatillisesta koulutuksesta annettavaan todistukseen liitettävää asiakirjaa, jonka tarkoituksena on tehdä kolmansille osapuolille helpommaksi ymmärtää tutkinnon omaavan henkilön oppimistuloksia sekä henkilön suorittamien opintojen luonnetta, tasoa, asiayhteyttä, sisältöä ja asemaa;

a)  'ammatillisen tutkintotodistuksen liitteellä' ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta pätevyydestä annettavaan todistukseen liitettävää asiakirjaa, jonka tarkoituksena on tehdä kolmansille osapuolille helpommaksi ymmärtää tutkinnon omaavan henkilön oppimistuloksia sekä henkilön suorittamien opintojen ja hankittujen taitojen luonnetta, tasoa, asiayhteyttä, sisältöä ja asemaa;

Tarkistus     36

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ’ohjauksella’ jatkuvaa prosessia, jonka avulla yksilöt voivat tunnistaa valmiutensa, osaamisensa ja kiinnostuksensa, tehdä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä ja hallita yksilöllistä elämänpolkuaan oppimis-, työ- ja muissa ympäristöissä, joissa nämä valmiudet ja osaaminen opitaan ja/tai joissa niitä käytetään;

Tarkistus     37

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  'metadatalla' tietoa muista Europass-asiakirjoissa käytetyistä tiedoista;

Poistetaan.

Tarkistus     38

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  'metadatakaaviolla' kuvausta metadatan osista, niiden mahdollisista arvoista, arvojen velvoitetasosta sekä näiden metadataosien välisistä suhteista;

Poistetaan.

Tarkistus    39

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  'ammatilla' sellaisten työpaikkojen ryhmää, joihin liittyy samanlaisia tehtäviä ja jotka edellyttävät samanlaisia taitoja;

f)  ’ammatilla’ sellaisten työpaikkojen joukkoa, joissa keskeiset tehtävät ja velvollisuudet ovat hyvin samanlaisia;

Tarkistus    40

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)   'organisaatioilla' työnantajia, rekrytoijia, koulutuslaitoksia ja muita sidosryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita koulutus- ja työllisyyskysymyksistä;

g)   'organisaatioilla' työmarkkinaosapuolia, rekrytoijia, koulutuslaitoksia ja muita sidosryhmiä – kuten kauppakamareita, epävirallisen koulutuksen tarjoajia ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä – jotka ovat kiinnostuneita koulutus- ja työllisyyskysymyksistä;

Tarkistus     41

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  'tutkinnolla' arviointi- ja validointiprosessin virallista tulosta, joka saadaan, kun toimivaltainen elin vahvistaa, että henkilö on saavuttanut tietyt vaatimukset täyttävät oppimistulokset;

h)  ’tutkinnolla’ arviointi- ja validointiprosessin virallista tulosta, joka saadaan, kun toimivaltainen elin (asianomaisen lain mukaisesti nimetty asiasta vastaava kansallinen elin) vahvistaa, että henkilö on saavuttanut tietyt vaatimukset täyttävät oppimistulokset;

Tarkistus    42

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  'semanttisella kokoelmalla' suuressa määrin uudelleenkäytettävää metadataa tai viitetietoa, kuten koodiluetteloita, luokitteluja, sanakirjoja tai sanastoja, joita käytetään järjestelmien kehittämiseen;

Poistetaan.

Tarkistus     43

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  'taitojen arvioinnilla' prosessia tai menetelmää, jota käytetään yksittäisten henkilöiden taitojen arvioimiseen, mittaamiseen ja mahdollisesti kuvaamiseen. Tähän voi kuulua itsearviointi tai kolmannen osapuolen sertifioima arviointi;

j)  ’taitojen arvioinnilla’ prosessia tai menetelmää, jota käytetään virallisen ja epävirallisen oppimisen ympäristöissä hankittujen yksittäisten henkilöiden taitojen arvioimiseen, mittaamiseen ja mahdollisesti kuvaamiseen. Tähän voi kuulua itsearviointi tai kolmannen osapuolen sertifioima arviointi;

Tarkistus     44

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  'standardeilla' tunnustettuja sopimuksia kriteereistä tai tuotteen, palvelun, prosessin tai menetelmän kriteereistä tai eritelmistä, mukaan lukien metadatakaaviot ja semanttiset kokoelmat.

k)  'standardeilla' tunnustettuja sopimuksia kriteereistä tai tuotteen, palvelun, prosessin tai menetelmän kriteereistä tai eritelmistä.

Tarkistus    45

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Europass-puitteissa on tarjottava seuraavat verkkopohjaiset välineet:

Europass-puitteissa on tarjottava seuraavat verkkopohjaiset välineet ja asiakirja-aineisto saavutettavassa muodossa:

Tarkistus     46

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  välineet, joilla dokumentoidaan ja kuvataan työ- ja oppimiskokemusten, myös rajat ylittävän liikkuvuuden, kautta hankittuja taitoja ja tutkintoja;

Tarkistus     47

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  välineet, joilla (itse-)arvioidaan henkilökohtaisia taitoja, myös käyttämällä kyselylomakkeita, viittaamalla taitojen vakiintuneisiin kuvauksiin tai yhdistämällä tietoja muista olemassa olevista EU:n itsearviointivälineistä, kuten Youthpass-todistuksesta;

b)  välineet, joilla (itse)arvioidaan henkilökohtaisia taitoja mahdollisimman laajasti ja validoitujen menetelmien avulla, myös käyttämällä kyselylomakkeita, viittaamalla taitojen vakiintuneisiin kuvauksiin tai yhdistämällä tietoja muista olemassa olevista toisiinsa mukautetuista ja synkronoiduista EU:n itsearviointivälineistä, kuten Youthpass-todistuksesta ja muista tunnustetuista, muun muassa nuorisojärjestöjen luomista ja käyttämistä (itse)arviointivälineistä, kuten digitaaliset osaamismerkit;

Tarkistus    48

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  5 artiklassa tarkoitetut tutkinnon Europass-liiteasiakirjojen mallit;

c)  korkeakoulututkintotodistuksen ja ammatillisen tutkintotodistuksen Europass-liitteet;

Tarkistus     49

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  välineet, jotka ovat tarpeen organisaatioiden tukemiseksi niiden esittäessä ja vaihtaessa tietoa.

d)  välineet organisaatioiden tukemiseksi niiden esittäessä ja vaihtaessa tietoa.

Tarkistus    50

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Europass-puitteissa tarjotaan tietoa seuraavista:

2.  Europass-puitteissa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa voidaan tarjota tietoa seuraavista:

Tarkistus     51

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  tutkinnot ja tutkintopuitteet

Tarkistus    52

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)   tunnustamiskäytännöt ja ‑päätökset eri maissa, mukaan lukien kolmannet maat, jotta voidaan auttaa yksittäisiä henkilöitä ja muita sidosryhmiä ymmärtämään tutkintoja;

c)   tunnustamislainsäädäntö, ‑käytännöt ja -päätökset eri jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, jotta voidaan auttaa yksittäisiä henkilöitä ja muita sidosryhmiä vertaamaan ja ymmärtämään tutkintoja;

Tarkistus     53

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  analyysi taitojen tarjonnan ja kysynnän suuntauksista ja muuntyyppinen taitoja koskeva tieto, myös maantieteellisellä ja alakohtaisella tasolla, käyttäen teknologian keinoja, kuten massadata-analyysejä ja hakurobotteja;

Poistetaan.

Tarkistus     54

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  kaikki taitoja ja tutkintoja koskevat lisätiedot, joilla voisi olla merkitystä unioniin saapuvien tai siellä asuvien maahanmuuttajien tarpeiden kannalta heidän kotoutumisensa tukemiseksi.

f)  kaikki taitoja ja tutkintoja koskevat lisätiedot, joilla voisi olla merkitystä laillisesti unioniin saapuvien tai siellä asuvien kolmannen maan kansalaisten tarpeiden kannalta heidän kotoutumisensa tukemiseksi.

Tarkistus    55

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Europass-puitteissa tarjotaan 2 kohdassa tarkoitettua tietoa asianomaisten jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen.

Tarkistus    56

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.   Europass-puitteilla on tuettava avoimien standardien kehittämistä, käyttöä ja levittämistä koskevaa yhteistyötä, mukaan lukien metadatakaaviot ja semanttiset kokoelmat, jotta helpotetaan tehokkaampaa tietojenvaihtoa taidoista ja tutkinnoista EU:n tasolla sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien osapuolten toimesta. Tämän työn tukena on käytettävä 6 artiklassa tarkoitettua monikielistä ESCO-luokittelujärjestelmää (eurooppalainen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokittelu).

3.   Europass-puitteilla on tuettava avoimien standardien kehittämistä, käyttöä ja levittämistä koskevaa yhteistyötä, jotta tehostetaan EU:n tason sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien osapuolten tietojenvaihtoa taidoista ja tutkinnoista.

Tarkistus    57

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Europass-puitteiden kautta tarjotut tiedot ja avoimet standardit on julkaistava maksutta ja jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät voivat käyttää niitä halutessaan.

1.  Europass-puitteiden kautta tarjotut tiedot on julkaistava maksutta, ja jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät voivat käyttää niitä halutessaan.

Tarkistus    58

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Europass-puitteilla on pyrittävä parantamaan selkeyttä ja ymmärtämystä virallisen, arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen sekä käytännön kokemuksen, myös liikkuvuuden, kautta hankitusta osaamisesta.

2.   Europass-puitteilla on pyrittävä parantamaan selkeyttä ja ymmärtämystä virallisen, arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen sekä käytännön kokemuksen, myös kaikkia koulutustasoja ja vapaaehtoistyötä koskevan pitkän ja lyhyen aikavälin liikkuvuuden, kautta hankitusta osaamisesta. Ennen kuin arviointivälineet integroidaan Europass-puitteisiin, ne on käsiteltävä laadunvarmistusmenettelyssä.

Tarkistus     59

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Europass-puitteiden on sisällettävä välineitä, joilla helpotetaan taitoja koskevaa ymmärrystä kolmansien osapuolten suorittaman arvioinnin ja henkilöiden omien ilmoitusten kautta.

3.  Europass-puitteiden on sisällettävä koordinoituja ja testattuja välineitä, joilla helpotetaan taitoja koskevaa ymmärrystä kolmansien osapuolten suorittaman arvioinnin ja henkilöiden omien ilmoitusten kautta.

Tarkistus     60

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF) on käytettävä tukirakenteena tietojen tarjoamiseksi Europass-puitteissa. EQF-viitekehykseen on viitattava tiedoissa, jotka koskevat tutkintoja, kansallisten koulutusjärjestelmien kuvauksia ja muita merkityksellisiä aiheita.

4.  Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä (EQF) voidaan käyttää tukirakenteena tietojen tarjoamiseksi Europass-puitteissa. EQF-viitekehykseen on viitattava tiedoissa, jotka koskevat tutkintoja, kansallisten koulutusjärjestelmien kuvauksia ja muita merkityksellisiä aiheita. Mahdolliset ristiriidat eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja ESCO-luokittelun välillä on ratkaistava ennen Europass-puitteiden täytäntöönpanoa.

Tarkistus    61

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.   Europass-puitteissa on käytettävä 6 artiklassa tarkoitettua eurooppalaista taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokittelua (ESCO) semanttisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi dokumentointi- ja tietovälineiden välillä. ESCO-luokittelulla on tarjottava myös alusta yhteentoimivuudelle muiden asiaan liittyvien, esimerkiksi työmarkkinoiden luomien, palvelujen kanssa.

5.   Kun Europass-puitteet on kaikilta osin testattu ja hyväksytty jäsenvaltioissa, niissä voidaan kehittää tehokkaasti eurooppalaista taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokittelua (ESCO) semanttisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi dokumentointi- ja tietovälineiden välillä. ESCO-luokittelulla voidaan tarjota myös alusta yhteentoimivuudelle muiden asiaan liittyvien, esimerkiksi työmarkkinoiden luomien, palvelujen kanssa.

Tarkistus    62

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.   Europass-puitteet voivat sisältää mahdollisuuden siihen, että käyttäjät tallentavat henkilökohtaisia tietoja, kuten henkilöprofiilin.

6.   Europass-puitteet voivat sisältää mahdollisuuden siihen, että käyttäjät tallentavat henkilötietoja, kuten henkilöprofiilin, siten, että yksityisyyden ja henkilötietojen suoja varmistetaan.

Tarkistus    63

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.   Europass-puitteiden verkkopohjaiset palvelut on tarjottava Euroopan unionin virallisilla kielillä.

8.   Europass-puitteiden verkkopohjaiset palvelut on tarjottava kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä, ja niiden on oltava yhteentoimivia ja turvallisia sekä vammaisille henkilöille saavutettavia.

Tarkistus    64

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Europass-puitteita on käytettävä tukemaan ja varmistamaan synergia muiden unionin ja kansallisella tasolla tarjottavien välineiden ja palvelujen kanssa. Avointen metadatakaavioiden kehittämisen on oltava yhteensopivaa asetuksen (EU) 2016/589 mukaisesti sovellettavien teknisten standardien kanssa.

10.  Europass-puitteita on käytettävä tukemaan ja varmistamaan synergia muiden unionin ja kansallisella tasolla tarjottavien välineiden ja palvelujen kanssa.

Tarkistus     65

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a.  Europass-puitteilla varmistetaan käyttäjien tietojen suojelu kaikkina aikoina. Käyttäjä päättää, mitkä tiedot ovat työnantajien ja muiden käyttäjien näkyvissä ja haettavissa.

Tarkistus     66

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on myönnettävä tutkinnon Europass-liiteasiakirjat Euroopan komission ja muiden sidosryhmien32, kuten Euroopan neuvoston ja Unescon, laatimien mallien mukaisesti.

1.  Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tai tunnustettujen ammatillisten yhdistysten tai elinten on myönnettävä tutkinnon Europass-liiteasiakirjat Euroopan komission ja muiden sidosryhmien32, kuten Euroopan neuvoston ja Unescon, laatimien mallien mukaisesti, mikäli ne ovat yhteneväisiä. Kaikissa tähän liittyvissä muutoksissa olisi otettava huomioon Bolognan seurantaryhmän tutkintotodistusten liitteiden tarkastamista käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän työn tulokset, viitattava näihin tuloksiin ja noudatettava niitä.

_________________

_________________

32 Tämänhetkisiä liiteasiakirjoja ovat korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite ja ammattitutkintotodistuksen Europass-liite.

32 Tämänhetkisiä liiteasiakirjoja ovat korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite ja ammattitutkintotodistuksen Europass-liite.

Tarkistus     67

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  asiaa hoitavien kansallisten viranomaisten on noudatettava niitä, kun ne laativat ja myöntävät liiteasiakirjat. Erityisesti on noudatettava kunkin kohdan järjestystä ja täytettävä kukin kenttä, jotta varmistetaan, että tiedot on helppo ymmärtää ja että annetaan kaikki tiedot;

a)  asiaa hoitavien kansallisten viranomaisten ja tunnustettujen ammatillisten yhdistysten ja elinten on noudatettava niitä, kun ne laativat ja myöntävät liiteasiakirjat. Erityisesti on noudatettava kunkin kohdan järjestystä ja täytettävä kukin kenttä, jotta varmistetaan, että tiedot on helppo ymmärtää ja että annetaan kaikki tiedot;

Tarkistus     68

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ne on tarkastettava säännöllisesti, jotta varmistetaan liiteasiakirjojen merkitys ja käytettävyys.

d)  ne on tarkastettava säännöllisesti ja sisällytettävä tarkastuksiin käyttäjien tyytyväisyyskyselyitä sekä kansallisten Europass-keskusten ja asiantuntijaryhmien suosituksia, jotta varmistetaan liiteasiakirjojen merkitys ja käytettävyys.

Tarkistus    69

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.   Kaikki valtuutettujen elimien myöntämät tutkinnon Europass-liiteasiakirjat on myönnettävä automaattisesti ja maksutta sähköisessä muodossa, kansallisella kielellä tai/ja jollakin Euroopan pääkielistä niiden menettelyiden mukaisesti, joista myöntävät elimet ja 8 artiklassa tarkoitetut kansalliset osaamisen koordinointipisteet ovat sopineet, sekä noudattaen Euroopan komission ja sidosryhmien mahdollisesti sopimia menettelyjä.

3.   Kaikki valtuutettujen elimien myöntämät tutkinnon Europass-liiteasiakirjat on myönnettävä automaattisesti ja maksutta sähköisessä muodossa, kansallisella kielellä tai/ja jollakin Euroopan pääkielistä niiden menettelyiden mukaisesti, joista myöntävät elimet ja 8 artiklassa tarkoitetut kansalliset Europass-keskukset ovat sopineet, sekä noudattaen komission ja sidosryhmien mahdollisesti sopimia menettelyjä.

Tarkistus    70

Ehdotus päätökseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

Poistetaan.

Eurooppalainen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokittelu (ESCO)

 

1.   Komissio hallinnoi monikielistä eurooppalaista taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokittelua (ESCO) käsitteistä, joilla on merkitystä EU:n työmarkkinoille ja koulutusjärjestelmälle.

 

2.   ESCO-luokittelulla tuetaan suoraan Europass-puitteiden toimintaa tarjoamalla yhteinen viitekieli taitoja ja tutkintoja koskevien tietojen ja asiakirjojen vaihdolle sekä työnhaun, työnhakijoiden ja työpaikkojen yhteensovittamisen, koulutusmahdollisuuksien ja oppimis- ja uramahdollisuuksia koskevan ohjauksen tarkoituksia varten.

 

Tarkistus     71

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että

1.  Komissio varmistaa jäsenvaltioita kuultuaan ja yhteistyössä niiden kanssa, kunnioittaen täysimääräisesti jäsenvaltioiden vastuuta koulutuspolitiikan alalla, että

Tarkistus     72

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kehitetään verkkopohjaisia välineitä Europass-toimintoja varten;

a)  Kehitetään yhteentoimivia, käyttäjäystävällisiä, helposti kaikkien käyttäjien saavutettavissa olevia ja turvallisia verkkopohjaisia välineitä Europass-toimintoja varten; Päätöksen N:o 2241/2004/EY 2 artiklassa tarkoitetut Europass-asiakirjat sisällytetään tällä päätöksellä perustettuihin Europass-puitteisiin.

Tarkistus     73

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  seuraa ja hyödyntää tuoreinta tietämystä verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista, joiden avulla parantaa Europass-puitteiden saatavuutta ikääntyneille ja vammaisille henkilöille;

Tarkistus     74

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  varmistetaan, että unionin ja kansallisella tasolla suoritetaan edistämis- ja tiedotustoimia käyttäjien ja sidosryhmien saavuttamiseksi;

b)  varmistetaan, että unionin ja kansallisella tasolla suoritetaan soveltuvia ja tehokkaita edistämis-, tiedotus- ja ohjaustoimia käyttäjien, myös vammaisten henkilöiden, ja sidosryhmien saavuttamiseksi;

Tarkistus     75

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  päivitetään säännöllisesti ESCO-luokittelua tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien, kuten työmarkkinaosapuolet, ammatilliset yhdistykset, koulutuslaitokset, tutkimuslaitokset, tilastokeskukset ja työvoimapalvelut, kanssa.

Poistetaan.

Tarkistus     76

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  edistää ja seuraa Europass-järjestelmän verkkopohjaisten välineiden tehokkuutta ja kehittää Europass-palveluita käyttäjien tarpeiden mukaisesti;

a)  edistää ja seuraa Europass-järjestelmän yhteentoimivien, helposti kaikkien saatavilla olevien, käyttäjäystävällisten ja turvallisten verkkopohjaisten välineiden tehokkuutta ja niiden saatavuutta vammaisille henkilöille sekä päivittää ja kehittää Europass-palveluita käyttäjien tarpeiden mukaisesti;

Tarkistus    77

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)   seuraa sitä, miten tehokkaasti avoimien standardien, metadatakaavioiden ja semanttisten kokoelmien tuki edistää yhteentoimivuutta;

b)   seuraa sitä, miten tehokkaasti avoimien standardien kehittämistä tuetaan;

Tarkistus     78

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tukee asetuksen (EU) 2016/589 14 artiklan täytäntöönpanoa ESCO-luokittelun kannalta ja tukee ESCO-luokittelun jatkuvaa päivitystä;

Poistetaan.

Tarkistus     79

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  tukee tiedon vaihtoa tutkintojen tunnustamista koskevista käytänteistä ja päätöksistä;

e)  tukee tiedon vaihtoa tutkintojen vertailukelpoisuutta ja tunnustamista koskevista käytänteistä ja päätöksistä;

Tarkistus     80

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tukee ohjausta koskevan toimintapolitiikan ja ohjauspalvelujen kehittämistä;

f)  tukee ohjausta koskevan toimintapolitiikan ja ohjauspalvelujen kehittämistä, myös yksittäisten henkilöiden henkilökohtaisen palvelun avulla;

Tarkistus    81

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)   seuraa kansallisten osaamisen koordinointipisteiden toimintaa, tietoja, joita ne toimittavat taitojen tarjontaa ja kysyntää koskevien suuntausten analyyseja varten, sekä tietoja, joita toimitetaan oppimismahdollisuuksista sitä koskevaan portaaliin unionin tasolla;

g)   seuraa kansallisten Europass-keskusten toimintaa, tietoja, joita ne toimittavat taitojen tarjontaa ja kysyntää koskevien suuntausten analyyseja varten, sekä tietoja, joita toimitetaan oppimismahdollisuuksista sitä koskevaan portaaliin unionin tasolla;

Tarkistus    82

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  järjestää vertaisarviointeja ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä.

h)  järjestää parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus     83

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  nimettävä kansallinen osaamisen koordinointipiste ja hallinnoitava sitä kansallisten olosuhteiden mukaisesti, jotta tuetaan koordinaatiota ja yhteistyötä tässä päätöksessä tarkoitettujen kansallisten palvelujen parissa;

a)  nimettävä kansallinen Europass-keskus ja hallinnoitava sitä kansallisten olosuhteiden mukaisesti, jotta tuetaan koordinaatiota ja yhteistyötä tässä päätöksessä tarkoitetuissa erityistoimissa sekä kansallisten palvelujen parissa.

Tarkistus    84

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  varmistettava kansallisen osaamisen koordinointipisteen kautta oikea-aikainen ja tehokas tietojen toimittaminen kansallisella tasolla Europass-puitteiden päivittämiseksi;

b)  varmistettava kansallisen Europass-keskuksen kautta oikea-aikainen ja tehokas tietojen toimittaminen kansallisella tasolla Europass-puitteiden päivittämiseksi;

Tarkistus    85

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)   tarjottava Europass-käyttäjille pääsy jäsenvaltiossa saatavilla olevaan tietoon, erityisesti pääsy oppimismahdollisuuksia, tutkintoja ja tutkintojärjestelmiä koskevaan tietoon, sekä semanttisiin kokoelmiin kansallisella tasolla;

c)   tarjottava Europass-käyttäjille yksinkertaisella, toimivalla ja kustannustehokkaalla tavalla pääsy jäsenvaltiossa saatavilla olevaan tietoon, erityisesti pääsy oppimis- ja validointimahdollisuuksia, tutkintoja ja tutkintojärjestelmiä koskevaan tietoon, sekä semanttisiin kokoelmiin kansallisella tasolla;

Tarkistus     86

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  varmistettava Europass-puitteiden näkyvyys ja edistäminen kansallisella tasolla oppilaitosten, ammattioppilaitosten ja muiden koulutus- ja työllisyysalan sidosryhmien kautta;

Tarkistus    87

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin kansallisen osaamisen koordinointipisteen on

2.  Kunkin kansallisen Europass-keskuksen on

Tarkistus    88

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)   edistettävä ja tarjottava tietoa oppimista ja ammatinvalintaa koskevasta ohjauksesta ja asetettava oppimismahdollisuuksia koskeva tieto julkisesti saataville kansallisella tasolla ja unionin verkkopohjaisessa välineessä;

b)  edistettävä koulutus- ja uraohjausta ja tarjottava tarvittaessa tietoa siitä;

Tarkistus    89

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  seurattava näyttöön pohjautuvan ja reaaliaikaisen taitoja koskevan tiedon keräystä ja levittämistä kansallisella ja alueellisella tasolla;

Poistetaan.

Tarkistus    90

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten myönnetyn unionin rahoituksen edunsaajia ovat kansalliset osaamisen koordinointipisteet.

3.  Tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten myönnetyn unionin rahoituksen edunsaajia ovat kansalliset Europass-keskukset.

Tarkistus     91

Ehdotus päätökseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet suoritetaan henkilötietojen suojaa koskevan EU-lainsäädännön, erityisesti direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/200133, mukaisesti

Tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet suoritetaan henkilötietojen suojaa koskevan EU-lainsäädännön, erityisesti direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/200133, mukaisesti

Henkilötietoja on suojeltava tiukimpien vaatimusten mukaisesti. Henkilötietoja koskeva päätösvalta on rekisteröidyllä, joka voi oikaista kyseisiä tietoja tai poistaa ne. Kun henkilötietoja käsitellään Europass-puitteita varten, niiden tunnistettavuus on poistettava.

_________________

_________________

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus     92

Ehdotus päätökseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.   Tämän päätöksen täytäntöönpano rahoitetaan osittain unionin ohjelmista. Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät vuosittaiset määrärahat rahoituskehyksen puitteissa.

1.   Tämän päätöksen täytäntöönpano rahoitetaan kansallisille Europass-keskuksille myönnettävillä monivuotisilla toiminta-avustuksilla. Komissio esittää viisivuotissuunnitelman, johon sisältyy arvio jäsenvaltioille aiheutuvista rahoitusvaikutuksista.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Euroopan parlamentti suhtautuu myönteisesti uuteen osaamisohjelmaan ja arvostaa suuresti komission pyrkimyksiä saattaa ajan tasalle, uudenaikaistaa ja parantaa eurooppalaisia välineitä ja palveluja, jotka koskevat taitoja, pätevyyksiä ja tutkintoja.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 2241/2004/EY vahvistettiin puitteet, joilla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin. Siinä määriteltiin selkeästi vastuualueet ja onnistuttiin selkeyttämään tutkintoja ja pätevyyksiä sellaisen Europass-asiakirjakansion luomisen avulla, jonka käyttö on vapaaehtoista.

Yli kymmenen vuotta voimassa ollutta päätöstä N:o 2241/2004/EY on päivitettävä kiireellisesti. Europass-järjestelmän muuttaminen kokonaan uudeksi välineeksi on kuitenkin liian raju uudistus. Ei varsinkaan haluta vaarantaa jo saavutettuja tuloksia. Europass-järjestelmästä ei saisi tulla ”yhden luukun” -portaalia yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla. On olemassa muita EU:n välineitä, jotka jo tarjoavat tarpeellisia palveluja. Yhteentoimivuuden tehostamiseksi Europass-portaali voitaisiin kytkeä niihin. On olemassa jo vakiintuneita ja toimivia asiantuntijaryhmiä, jotka varmistavat, että tarjotut välineet ja palvelut ovat korkealaatuisia ja niitä todella käytetään.

Muutos olisi toteutettava asteittain, jotta voidaan estää sellaisten painavien hallinnollisten rasitteiden koitumista jäsenvaltioille, jotka voivat johtaa odottamattomiin organisatorisiin kustannuksiin.

Tavoitteena on selkeyttää EU:n kansalaisten tutkintoja ja pätevyyksiä ja tehdä ne yhteentoimiviksi jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä verkkopohjaisten välineiden ja tietojen sekä avoimien standardien kehittämisen avulla, jotta voidaan tukea taitoja ja tutkintoja koskevaa avoimuutta ja ymmärrystä. Europass-puitteilla olisi pyrittävä parantamaan ymmärtämystä paitsi virallisen myös epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen sekä käytännön kokemuksen, myös liikkuvuuden, kautta hankitusta osaamisesta.

Päätöksellä N:o 2241/2004/EY myös perustettiin kansalliset elimet, kansalliset Europass-keskukset, joiden avulla Europass-puitteet pannaan täytäntöön. Näiden keskusten olisi myös oltava uusien Europass-puitteiden kulmakivi.

Tässä tekstissä esitettyjen uusien puitteiden avulla Europass-palvelut mukautetaan seuraavien käyttäjien ja palveluntarjoajien tarpeisiin ja odotuksiin: oppijat, työnhakijat, työnantajat – erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset –, oppilaitokset, työmarkkinaosapuolet, Europass-keskukset ja asiasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Uudistetut Europass-palvelut myös hyödyntäisivät tulevien digitaalisten järjestelmien mahdollisuuksia ja mukautuisivat niihin.

Keskeisiä tavoitteita ovat yksinkertaistaminen, vaikuttavuus ja tehokkuus moninaisuutta ja vastuullisuutta kunnioittaen. Kaikki välineet olisi suunniteltava asianmukaisesti, eikä niiden saisi ylittää Europass-järjestelmän kapasiteettia.

Yleisperiaatteena on pidettävä sitä, että jäsenvaltioille aiheutuvat velvollisuudet sekä hallinnolliset ja taloudelliset rasitteet ovat selkeästi ennustettavissa ja niiden kustannukset ja hyödyt tasapainossa.

Komission tarkoituksena on saada eurooppalainen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokittelu (ESCO) koulutusta ja työtä koskevaksi yhteiseksi kieleksi ja operatiiviseksi välineeksi. ESCO-luokittelua ei nykyisellään voida pitää perustana Europass-viitesanastolle, koska ESCO-välineen kehittäminen on vielä kesken eikä sitä ole riittävästi testattu eivätkä jäsenvaltiot ole sitä hyväksyneet.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Parempien palvelujen tarjoaminen taitojen ja tutkintojen alalla (Europass)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

4.10.2016

 

 

 

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

Valiokuntien yhteiskokousmenettely (55 art.)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

19.1.2017

Valiokuntakäsittely

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

70

0

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.6.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö