IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EZ

  28.6.2017 - (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)) - ***I

  Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  Odbor za kulturu i obrazovanje
  Izvjestitelji: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov
  (Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)


  Postupak : 2016/0304(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0244/2017
  Podneseni tekstovi :
  A8-0244/2017
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EZ

  (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0625),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 165. i 166. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0404/2016),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 15. veljače 2017.[1],

  –  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 16. prosinca 2016.[2],

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir zajednička razmatranja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za kulturu i obrazovanje u skladu s člankom 55. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0244/2017),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1)   U potrazi za zaposlenjem ili pri donošenju odluka o tome što će i gdje učiti, studirati ili raditi pojedincima je potreban pristup informacijama o dostupnim mogućnostima, načinima procjene vještina i načinima predstavljanja informacija o vještinama i kvalifikacijama.

  (1)   U potrazi za zaposlenjem ili pri donošenju odluka o tome što će i gdje učiti, studirati ili raditi pojedincima je potreban pristup informacijama o dostupnim mogućnostima, načinima procjene vještina i načinima predstavljanja informacija o vještinama, kvalifikacijama i znanju, kao i profesionalnom usmjeravanju.

  Amandman     2

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 1.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1a)  Dokazi pokazuju da Europass koriste društvene skupine s visokom razinom digitalne pismenosti, dok skupine u nepovoljnijem položaju, kao što su osobe s nižom razinom obrazovanja, starije osobe ili dugotrajno nezaposlene osobe, često nisu svjesni da Europass postoji i stoga ne mogu imati koristi od njega i postojećih povezanih alata.

  Amandman    3

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2)   Razlike u jeziku, definicijama, formatima dokumenata te metodama procjene i vrednovanja kvaliteta velik su problem za pojedince, poslodavce i nadležna tijela. Do tih problema dolazi posebno kad pojedinci prelaze iz zemlje u zemlju, uključujući treće zemlje, ali i kad traže novo radno mjesto ili počinju učiti. Za rješavanje tih problema potrebne su jasne informacije i zajednička vizija.

  (2)   Razlike u jeziku, definicijama, formatima dokumenata te metodama procjene i vrednovanja kvalifikacija velik su problem za pojedince, poslodavce i nadležna tijela. Do tih problema dolazi posebno kad pojedinci prelaze iz zemlje u zemlju, uključujući treće zemlje, ali i kad traže novo radno mjesto ili počinju učiti. Jasne informacije, pojednostavljenje okvira Europass, bolje širenje informacija, zajednička vizija i veća transparentnost potrebni su za rješavanje tih problema i za olakšavanje mobilnosti, uz istovremeno osiguravanje dostatne fleksibilnosti u pogledu ustaljenih praksi država članica i uz poštovanje raznolikosti, supsidijarnosti i proporcionalnosti.

  Amandman    4

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (3)    Odlukom br. 2241/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24 uspostavljen je okvir za njihovo rješavanje. Ona je bila usmjerena na postizanje bolje transparentnosti kvalifikacija i kompetencija putem portfelja dokumenata nazvanog „Europass”, kojim se pojedinci mogu dobrovoljno služiti. Odlukom br. 2241/2004/EZ uspostavljena su i nacionalna tijela, poznata kao nacionalni centri Europass, radi provedbe okvira Europass.

  (3)   Odlukom br. 2241/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24 uspostavljen je okvir za njihovo rješavanje. Njome je postignuta bolja transparentnost i usporedivost kvalifikacija i kompetencija putem portfelja dokumenata nazvanog „Europass”, kojim se pojedinci mogu dobrovoljno služiti, a takvo je uređenje potrebno i zadržati. Odlukom br. 2241/2004/EZ uspostavljena su i nacionalna tijela, poznata kao nacionalni centri Europass, radi provedbe okvira Europass.

  __________________

  __________________

  24 SL L 390, 31.12.2004, str. 6.

  24 SL L 390, 31.12.2004, str. 6.

  Amandman     5

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 3.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a)  Dokumenti Europass trebali bi se razviti kako bi se omogućilo opisivanje različitih oblika učenja i vještina, a posebno onih stečenih neformalnim i informalnim učenjem.

  Amandman     6

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 3.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3b)  Novim okvirom Europass predviđenim ovom Uredbom postojeće usluge Europass prilagođavaju se potrebama i očekivanjima korisnika i pružatelja, točnije učenika, tražitelja zaposlenja, radnika, poslodavaca (osobito malih i srednjih poduzeća), javnih službi za zapošljavanje, službenika za profesionalno usmjeravanje, pružatelja obrazovanja i osposobljavanja, socijalnih partnera, volontera, organizacija mladih, pružatelja rada s mladima, nacionalnih centara Europass i nadležnih nacionalnih tijela. Pojednostavljenje, djelotvornost i učinkovitost, uz poštovanje nacionalnih struktura i administrativnih dogovora, glavni su ciljevi ove Odluke. Svi instrumenti i alati trebali bi biti osmišljeni na odgovarajući način i usklađeni tako da se njihovi posebni ciljevi ne preklapaju i da ne nadilaze Europass.

  Amandman    7

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 3.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3c)  Obveze te administrativno i financijsko opterećenje država članica općenito trebaju biti jasno predvidljivi i uravnoteženi s obzirom na troškove i koristi.

  Amandman    8

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4)  Radi postizanja glavnog cilja okvir Europass bio je usmjeren na alate za dokumentiranje vještina i kvalifikacija. Ti se alati naširoko primjenjuju. Nacionalni centri Europass svojim aktivnostima pružaju podršku i promiču dokumentiranje vještina i kvalifikacija25.

  (4)  Radi postizanja glavnog cilja okvir Europass bio je usmjeren na alate za dokumentiranje vještina i kvalifikacija. Ti se alati naširoko primjenjuju, ali su nejednakog dosega u geografskom pogledu i u smislu dobnih skupina, a njihova stopa korištenja uvelike se razlikuje među različitim sektorima tržišta rada. Nacionalni centri Europass svojim aktivnostima pružaju integralnu podršku i promiču dokumentiranje vještina i kvalifikacija25.

  __________________

  __________________

  25 Druga evaluacija Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom okviru Zajednice za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass), COM(2013) 899 final.

  25 Druga evaluacija Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom okviru Zajednice za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass), COM(2013) 899 final.

  Amandman     9

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 4.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4a)  Nacionalni centri Europass svojim aktivnostima pružaju podršku korisnicima i promiču dokumentiranje vještina i kvalifikacija. Mreža Euroguidance također je doprinijela razvoju pružanja informacija u pogledu alata unije za vještine i kvalifikacije. Trebalo bi osigurati podržavanje tih nacionalnih službi i njihovo bolje koordiniranje kako bi se povećao njihov utjecaj, uz istovremeno poštovanje raznolikosti nacionalnih sustava.

  Amandman     10

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 7.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7a)  Preporukom Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja države članice pozvane su na to da najkasnije do 2018., u skladu s nacionalnim okolnostima i osobitostima te na način koji smatraju prikladnim uspostave mehanizme za vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, kojima će se pojedincima omogućiti vrednovanje njihova znanja, vještina i kompetencija koje su stekli u okviru neformalnog i informalnog učenja te priznavanje punih kvalifikacija ili, gdje je to primjenjivo, dijela kvalifikacija.

  Amandman    11

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 10.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10)   U sklopu pilot-projekta Komisija je izradila Okvir za klasifikaciju europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO) kao zajedničku terminološku osnovu i operativni alat za obrazovanje/osposobljavanje i rad30. ESCO dijeli pojmove relevantne za tržište rada EU-a te obrazovanje i osposobljavanje u tri povezana stupa: i. zanimanja, ii. znanje, vještine i kompetencije te iii. kvalifikacije.. Stupovi ESCO-a mogu se nadopuniti pojmovima iz povezanih područja, poput radnog okruženja, područja obrazovanja ili osposobljavanja ili gospodarskih sektora.

  (10)  Komisija razvija i testira Okvir za klasifikaciju europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO) kao zajedničku terminološku osnovu i operativni alat za obrazovanje/osposobljavanje i rad30. Cilj ESCO-a strukturirati je pojmove relevantne za tržište rada EU-a te obrazovanje i osposobljavanje u tri povezana stupa: i. zanimanja, ii. znanje, vještine i kompetencije te iii. kvalifikacije. Tim se stupovima na dobrovoljnoj osnovi mogu pojasniti povezana područja vještina i kvalifikacija. Nakon što se ESCO u potpunosti razvije i testira u državama članicama, mogao bi se koristiti kao osnova za referentnu terminologiju u sklopu Europassa. Osim toga, klasifikacija u sklopu ESCO-a mogla bi se nadopuniti pojmovima iz povezanih područja, poput radnog okruženja, područja obrazovanja ili osposobljavanja ili sektora gospodarstva.

  __________________

  __________________

  30 U okviru strategije Europa 2020. najavljeno je da će Komisija raditi na takvom okviru, Komunikacija Komisije „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast”, COM(2010) 2020 final.

  30 U okviru strategije Europa 2020. najavljeno je da će Komisija raditi na takvom okviru, Komunikacija Komisije „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast”, COM(2010) 2020 final.

  Amandman     12

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 10.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (10a)  ESCO se ne može smatrati osnovom za referentnu terminologiju u sklopu Europassa. S obzirom na to da je riječ o tekućem projektu, ESCO je instrument koji još nije u potpunosti razvijen ni testiran i koji države članice još nisu odobrile. Stoga upotreba ESCO-a kao referentne terminologije ovisi o naporima koje će Komisija uložiti u ocjenjivanje njegove prihvaćenosti od strane korisnika i drugih dionika te njegove koristi tim osobama, kao i o naporima uloženima u pozicioniranje ESCO-a unutar instrumenata Unije, kako bi se pokazala dodana vrijednost njegove uporabe za tržišta rada, poslodavce, zaposlenike i tražitelje zaposlenja, kao i sinergije stvorene upotrebom ESCO-a na način koji je sukladan Europskom kvalifikacijskom okviru u sklopu Europassa. Nakon što se ESCO prizna kao prihvatljiva referentna terminologija za Europass, potrebno ga je redovito ažurirati, u bliskoj suradnji s državama članicama i dionicima poput socijalnih partnera, strukovnih udruga, ustanova za obrazovanje i osposobljavanje, istraživačkih ustanova, instituta za statistiku i službi za zapošljavanje.

  Amandman    13

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Uredbom (EU) br. 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća31 uspostavljena je Europska služba za zapošljavanje (EURES), mreža službi za zapošljavanje i mehanizam za automatizirano usklađivanje slobodnih radnih mjesta s molbama za posao putem zajedničke IT platforme EURES-a. Kako bi se omogućila razmjena i usklađivanje slobodnih radnih mjesta s molbama kandidata, tom je mehanizmu potreban zajednički i višejezični popis vještina, kompetencija i zanimanja. Razvojem ESCO-a Komisija omogućuje višejezični sustav za klasifikaciju zanimanja, vještina, kompetencija i kvalifikacija koji je primjeren za tu svrhu.

  (11)  Uredbom (EU) br. 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća31 uspostavljena je Europska služba za zapošljavanje (EURES), mreža službi za zapošljavanje i mehanizam za automatizirano usklađivanje slobodnih radnih mjesta s molbama za posao putem zajedničke IT platforme EURES-a. Kako bi se omogućila razmjena i usklađivanje slobodnih radnih mjesta s molbama kandidata, tom bi mehanizmu mogao koristiti zajednički i višejezični popis vještina, kompetencija i zanimanja. Razvojem ESCO-a Komisija nastoji omogućiti višejezični sustav klasifikacije za zanimanja, vještine, kompetencije i kvalifikacije koji bi mogao doprinijeti ispunjavanju te svrhe, nakon što se odvoji dovoljno vremena za temeljito preispitivanje. U sklopu mreže EURES pruža se potpora tražiteljima zaposlenja koji se žele preseliti u drugu zemlju, kao i poslodavcima koji traže zaposlenike u drugim zemljama. Međusobna povezanost i suradnja između portala Europass i EURES mogle bi dovesti do učinkovitije upotrebe obiju usluga.

  __________________

  __________________

  31 SL L 107, 22.4.2016., str. 1.

  31 SL L 107, 22.4.2016., str. 1.

  Amandman    14

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 13.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (13)  Obrazovanje i osposobljavanje sve češće u novim oblicima i okruženjima nude različiti pružatelji tih usluga, posebno upotrebom digitalnih tehnologija i platformi. Isto tako, vještine, iskustva i postignuća u učenju priznaju se u različitim oblicima, primjerice u obliku otvorenih digitalnih znački. Upotrebljavaju se i za vještine koje se stječu neformalnim učenjem kao što je rad s mladima.

  (13)  Formalno, neformalno i informalno obrazovanje i osposobljavanje sve češće u novim oblicima i okruženjima, kao što su otvoreni obrazovni resursi, nude različiti pružatelji tih usluga, uključujući pružatelje neformalnog obrazovanja i organizacije civilnog društva, posebno upotrebom digitalnih tehnologija i platformi, učenja na daljinu, e-učenja, uzajamnog učenja i masovnih otvorenih internetskih tečajeva (MOOC). Isto tako, vještine, iskustva i postignuća u učenju priznaju se u različitim oblicima, primjerice u obliku otvorenih digitalnih znački, i drugim priznatim provjerama, uključujući alate za samoprocjenu. Upotrebljavaju se i za transverzalne i „meke” vještine koje se stječu neformalnim i informalnim učenjem kao što su rad s mladima, volontiranje te sportske i umjetničke aktivnosti.

  Amandman    15

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 14.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (14)  Prepoznata je sve veća važnost transverzalnih ili „mekih” vještina koje je moguće primijeniti u različitim područjima. Pojedincima su potrebni alati i usmjeravanje u pogledu samoprocjene i opisivanja tih i drugih vještina, primjerice digitalnih ili jezičnih.

  (14)  Uz priznatu važnost „tvrdih” vještina, sve se više priznaju i transverzalne i „meke” vještine, kao što su kritičko razmišljanje, timski rad, rješavanje problema i kreativnost, te razne životne vještine koje su preduvjeti za osobno i profesionalno ispunjenje te se stoga mogu primijeniti u različitim područjima rada, obrazovanja i strukovnog osposobljavanja. Pojedincima su potrebni i mogli bi biti korisni alati i usmjeravanje u pogledu samoprocjene i opisivanja tih i drugih vještina, primjerice digitalnih ili jezičnih vještina, kako su utvrđene u europskom okviru ključnih kompetencija.

  Amandman    16

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 16.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16)  Analiza slobodnih radnih mjesta i drugih trendova na tržištu rada široko je prihvaćen način prikupljanja informacija o vještinama kako bi se shvatili nedostaci i manjak vještina te neuravnoteženost u pogledu kvalifikacija. Upotrebom informacijskih tehnologija poput indeksiranja riječi i analize velikih podataka poboljšava se prikupljanje informacija o vještinama i uklanja neuravnoteženost u pogledu vještina.

  (16)  Analize slobodnih radnih mjesta i drugih trendova na tržištu rada široko su prihvaćeni načini na koje države članice razvijaju informacije o vještinama kako bi razumjele nedostatke i manjak vještina te neuravnoteženosti u pogledu kvalifikacija. Upotrebom informacijskih tehnologija i razmjenom podataka moglo bi se doprinijeti utvrđivanju i boljem prikupljanju informacija o vještinama, a time i rješavanju problema neuravnoteženosti u pogledu vještina.

  Amandman    17

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 17.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17)  Trenutačni naglasak okvira Europass na dokumentiranju previše je ograničen da bi se odgovorilo na trenutačne i buduće potrebe. Kako bi mogli predstaviti vještine i kvalifikacije te donijeti odluke o zapošljavanju i mogućnostima učenja, korisnici trebaju pristup relevantnim informacijama i alatima za razumijevanje vještina i kvalifikacija te alatima za dokumentiranje vlastitih vještina i kvalifikacija.

  (17)  Trenutačni fokus okvira Europass zahtijeva razvoj zajedničke terminologije u pogledu dokumentiranja, jer je ono trenutačno previše ograničeno da bi se odgovorilo na trenutačne i buduće potrebe. Kako bi mogli predstaviti vještine i kvalifikacije te donijeti odluke o zapošljavanju i mogućnostima učenja i vrednovanja, korisnici trebaju pristup relevantnim i ažurnim informacijama i alatima za razumijevanje vještina i kvalifikacija te alatima za dokumentiranje vlastitih vještina i kvalifikacija u skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom.

  Amandman    18

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 18.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (18)  Unijine alate i usluge za vještine i kvalifikacije trebalo bi prilagoditi promjenjivim praksama i tehnološkom napretku kako bi korisnicima ostali relevantni i korisni. To bi trebalo postići, među ostalim, stvaranjem veće sinergije između povezanih alata i usluga, uključujući one koje su razvile treće strane, kako bi se mogle ponuditi sveobuhvatnije i učinkovite usluge.

  (18)  Unijine alate i usluge za vještine i kvalifikacije trebalo bi prilagoditi promjenjivim praksama i tehnološkom napretku kako bi korisnicima ostali relevantni i korisni. To bi trebalo postići, među ostalim, stvaranjem više sinergija između povezanih Unijinih i nacionalnih alata i usluga, uključujući one koje su razvile treće strane, kako bi se mogle ponuditi sveobuhvatnije i učinkovite usluge, pri čemu je potrebno voditi računa o posebnim potrebama osoba s invaliditetom i poboljšati razmjenu najboljih praksi među državama članicama. Osim toga, kao prilog provjeri digitalnih dokumenata u vezi s vještinama i kvalifikacijama mogle bi se koristiti mjere autentikacije.

  Amandman    19

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 19.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19  Revidiranim okvirom Europass trebalo bi uzeti u obzir potrebe svih potencijalnih korisnika, uključujući one koji stječu znanja, tražitelje zaposlenja, radnike, poslodavce, savjetnike za usmjeravanje, javne službe za zapošljavanje, socijalne partnere, pružatelje usluga obrazovanja i osposobljavanja te tvorce politika.

  (19)  Revidiranim okvirom Europass trebalo bi poštovati dobrovoljni karakter Europassa te uzeti u obzir potrebe svih potencijalnih korisnika, uključujući one koji stječu znanja, tražitelje zaposlenja, osobe s invaliditetom, radnike, poslodavce, osobito mala i srednja poduzeća, savjetnike za usmjeravanje, javne službe za zapošljavanje, socijalne partnere, pružatelje usluga obrazovanja i osposobljavanja, volontere, organizacije mladih, organizacije za rad s mladima i druge pružatelje rada s mladima te tvorce politika. Dokazana važnost okvira Europass za krajnje korisnike trebala bi biti nit vodilja te bi trebalo osigurati snažnu uključenost dionika.

  Amandman    20

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 19.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (19a)   Na obradu osobnih podataka trebalo bi se primjenjivati pravo Unije u području zaštite podataka. Korisnici bi trebali moći odabrati između niza mogućnosti za ograničavanje pristupa svojim podacima ili određenim karakteristikama tih podataka.

  Amandman     21

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 20.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (20)  Usluge bi se trebale pružati na internetu na razini Unije. U usluge bi trebalo uključiti i razvoj i upotrebu otvorenih standarda, shema metapodataka i semantičke imovine radi omogućivanja učinkovite razmjene informacija, odgovarajućih mjera autentifikacije za zaštitu povjerljivosti digitalnih dokumenata te prikupljanja informacija o vještinama. Osim toga, službe za potporu na nacionalnoj razini trebale bi promicati i osigurati pristup širokom rasponu korisnika, među ostalim državljanima trećih zemalja.

  Briše se.

  Amandman    22

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 21.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (21)   Okvir Europass uspostavljen Odlukom br. 2241/2004/EZ stoga bi trebalo zamijeniti novim okvirom kako bi se uzele u obzir novonastale potrebe.

  (21)  Kako bi se razvili ciljevi povezani sa zajedničkom terminologijom za priznavanje kvalifikacija i sustava neformalnog obrazovanja i kako bi se pružio odgovor na novonastale potrebe i tehnološki napredak, a da se pritom ne narušava okvir za koordinaciju među nacionalnim tijelima, okvir Europass uspostavljen Odlukom br. 2241/2004/EZ trebalo bi zamijeniti novim i ažuriranim dobrovoljnim okvirom.

  Amandman     23

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 22.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (22)  EURES je mreža za suradnju odgovorna za razmjenu informacija i olakšavanje interakcije između tražitelja zaposlenja i poslodavaca. Njome se omogućuje besplatna pomoć tražiteljima zaposlenja koji žele odseliti u drugu zemlju te se pomaže poslodavcima koji žele zaposliti radnike iz drugih zemalja. Trebalo bi osigurati sinergije i suradnju između Europassa i EURES-a kako bi se ojačao učinak obiju usluga.

  Briše se.

  Amandman    24

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 23.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (23)  Obrasci za životopis, uključujući već uvriježeni životopis Europass, te obrasci dopunskih isprava o kvalifikacijama trebali bi biti sastavni dio Okvira. Obrasci bi trebali biti dostupni na internetu.

  (23)  Obrasci za životopis, uključujući već uvriježeni životopis Europass, te obrasci dopunskih isprava o kvalifikacijama trebali bi biti sastavni dio Okvira. Obrasci bi trebali biti interaktivni, promjenjivi, svima pristupačni, dostupni na internetu i prilagođeni potrebama krajnjih korisnika.

  Amandman     25

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 23.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (23a)  Životopisi u sklopu Europassa trebali bi se obrađivati na anonimiziran način, kako bi se pridonijelo sprečavanju diskriminacije na temelju rasnog ili etničkog podrijetla, spola ili dobi te kako bi se podržao razvoj uključivih tržišta rada.

  Amandman    26

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 24.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (24)  Imenovanje nacionalnih koordinacijskih točaka za vještine glavnom točkom za kontakt i korisnikom sredstava Unije doprinijet će pojednostavnjenju upravljanja i izvješćivanja te može potaknuti veću suradnju i koordinaciju među nacionalnim službama, uključujući postojeće nacionalne centre Europass, nacionalne koordinacijske točke za EKO i mrežu za Euroguidance ne dovodeći u pitanje nacionalne aranžmane o provedbi i koordinaciji.

  Briše se.

  Amandman     27

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 26.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (26a)  Konstruktivna suradnja među Komisijom, državama članicama, službama za zapošljavanje, savjetnicima u području profesionalnog usmjeravanja, pružateljima usluga obrazovanja i osposobljavanja te socijalnih partnera, kao što su sindikati i udruge poslodavaca, ključna je za uspješan razvoj i provedbu okvira Europass.

  Amandman    28

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 27.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  27.   Komisija će uspostaviti platformu za suradnju s državama članicama i odgovarajućim dionicima kako bi osigurala da se ova Odluka usklađeno provodi i nadzire.

  (27)   Komisija bi trebala osigurati dosljednu provedbu i praćenje ove Odluke u okviru stručne skupine za Europass sastavljene od predstavnika država članica i relevantnih dionika. Stručna skupina trebala bi posebno pružati savjete o razvoju internetskih alata za dokumentiranje informacija o vještinama i kvalifikacijama te o informacijama prikupljenima s pomoću internetske platforme Europassa.

  Amandman    29

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 28.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (28)  Budući da cilj ove Odluke, odnosno uspostavu sveobuhvatnog i interoperabilnog okvira alata, usluga i informacija za potrebe zapošljavanja i mogućnosti učenja, države članice ne mogu dostatno ostvariti same, već se zbog učinka djelovanja on može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti provedbene mjere poštujući načelo supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

  (28)  Budući da cilj ove Odluke, odnosno uspostavu sveobuhvatnog, djelotvornog, interoperabilnog i korisnicima prilagođenog okvira alata, pojednostavljenih i pristupačnih usluga te jasnih informacija za potrebe zapošljavanja i mogućnosti učenja, države članice ne mogu dostatno ostvariti same, već se zbog učinka djelovanja on može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti provedbene mjere poštujući načelo supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

  Amandman     30

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 29.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (29)  Aktivnosti koje se izvršavaju u kontekstu ove Odluke imat će stručnu potporu agencija Unije, posebno Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja (Cedefop), u okviru njihova područja stručnosti,

  (29)  Aktivnosti koje se izvršavaju u kontekstu ove Odluke imat će stručnu potporu agencija Unije, u okviru njihova područja stručnosti, posebno Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja (Cedefop), u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 337/75.

  Amandman     31

  Prijedlog odluke

  Uvodna izjava 29.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (29a)  Države članice i Unija obvezale su se da će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osobama s invaliditetom zajamčio pristup tržištu rada te informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i sustavima.

  Amandman    32

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.   Ovom se Odlukom uspostavlja europski okvir kojim su obuhvaćeni internetski alati, informacije i razvoj otvorenih standarda za potporu transparentnosti i razumijevanju vještina i kvalifikacija. Taj se okvir naziva „Europass”.

  1.   Ovom se Odlukom uspostavlja europski okvir poznat kao „Europass”, koji se temelji na dobrovoljnom osobnom portfelju dokumenata, u svrhu postizanja transparentnosti i interoperabilnosti kvalifikacija i vještina u pojedinoj državi članici i među državama članicama. Europassom su obuhvaćeni pristupačni internetski alati, informacije i razvoj otvorenih standarda za bolju potporu transparentnosti i razumijevanju vještina i kvalifikacija među državama članicama stečenih u sklopu formalnog, neformalnog i informalnog učenja i u sklopu praktičnog iskustva, uključujući mobilnost. Ti internetski alati i informacije trebali bi pomoći korisnicima u boljem priopćavanju i predstavljanju njihovih vještina i kvalifikacija.

  Amandman    33

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Europassom upravlja Komisija, a podršku joj pružaju nacionalne koordinacijske točke za vještine.

  2.  Europassom upravlja Komisija, a podršku joj pružaju nacionalni centri Europass, na način kojim se poštuju strukture i upravna uređenja država članica.

  Amandman     34

  Prijedlog odluke

  Članak 1. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Primjenom Europassa ne uvode se nikakve obveze niti se dodjeljuju prava osim onih utvrđenih u ovoj Odluci.

  3.  Primjena Europassa dobrovoljna je i njome se ne uvode nikakve obveze niti se dodjeljuju prava osim onih utvrđenih u ovoj Odluci.

  Amandman    35

  Prijedlog odluke

  Članak 2. – stavak 1. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  „prilog svjedodžbi” znači dokument koji se prilaže strukovnoj svjedodžbi da bi se trećim osobama olakšalo razumijevanje ishoda učenja koje je nositelj kvalifikacije stekao, kao i vrste, razine, konteksta, sadržaja i statusa završenog obrazovanja;

  (a)  „prilog svjedodžbi” znači dokument koji se prilaže svjedodžbi o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju ili stručnoj svjedodžbi da bi se trećim osobama olakšalo razumijevanje ishoda učenja koje je nositelj kvalifikacije stekao, kao i vrste, razine, konteksta, sadržaja i statusa završenog obrazovanja te stečenih vještina;

  Amandman     36

  Prijedlog odluke

  Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ca)  „Usmjeravanje” znači kontinuirani proces kojim se pojedincima omogućava da utvrde svoje sposobnosti, kompetencije i interese, da donose odluke u području obrazovanja, osposobljavanja i zanimanja te da upravljaju svojim vlastitim životnim putovima u učenju, poslu i drugim okruženjima u kojima se te sposobnosti i kompetencije uče ili koriste;

  Amandman     37

  Prijedlog odluke

  Članak 2. – stavak 1. – točka d

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d)  „metapodaci” znači podaci kojima se pružaju informacije o drugim podacima koji se upotrebljavaju u dokumentima Europass;

  Briše se.

  Amandman     38

  Prijedlog odluke

  Članak 2. – stavak 1. – točka e

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  „shema metapodataka” znači opis elemenata metapodataka, njihovih mogućih vrijednosti, razina obveze vrijednosti i odnosa među tim elementima metapodataka;

  Briše se.

  Amandman    39

  Prijedlog odluke

  Članak 2. – stavak 1. – točka f

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (f)  „zanimanje” znači skupina poslova koji uključuju slične zadatke i za koje su potrebne slične vještine;

  (f)  „zanimanje” znači skup poslova čiji su glavni zadaci i dužnosti obilježeni visokim stupnjem sličnosti;

  Amandman    40

  Prijedlog odluke

  Članak 2. – stavak 1. – točka g

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (g)   „organizacije” znači poslodavci, osobe koje traže nove kadrove, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje i drugi dionici koje zanimaju pitanja povezana s obrazovanjem, osposobljavanjem i zapošljavanjem;

  (g)   „organizacije” znači socijalni partneri, osobe koje traže nove kadrove, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje i drugi dionici, kao što su gospodarske komore, pružatelji neformalnog obrazovanja i organizacije civilnog društva, koje zanimaju pitanja povezana s obrazovanjem, osposobljavanjem i zapošljavanjem;

  Amandman     41

  Prijedlog odluke

  Članak 2. – stavak 1. – točka h

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (h)  „kvalifikacija” znači formalni rezultat postupka ocjenjivanja i vrednovanja nakon odluke nadležnog tijela da je pojedinac ostvario ishode učenja koji odgovaraju određenom standardu;

  (h)  „kvalifikacija” znači formalni rezultat postupka ocjenjivanja i vrednovanja nakon odluke nadležnog tijela, kao što je nacionalno tijelo koje je za to odgovorno u skladu s pravnim propisima, da je pojedinac ostvario ishode učenja koji odgovaraju određenom standardu;

  Amandman    42

  Prijedlog odluke

  Članak 2. – stavak 1. – točka i

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (i)  „semantička imovina” znači skup metapodataka ili referentnih podataka koji se uvelike mogu ponovno upotrebljavati, poput popisa kodova, klasifikacija, rječnika ili terminologija koji se upotrebljavaju za razvoj sustava;

  Briše se.

  Amandman     43

  Prijedlog odluke

  Članak 2. – stavak 1. – točka j

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (j)  „procjena vještina” znači postupak ili metoda za evaluaciju, mjerenje i opis vještina pojedinaca. Može uključivati samoprocjenu ili procjenu koju potvrđuje treća strana;

  (j)  „procjena vještina” znači postupak ili metoda za evaluaciju, mjerenje i opis vještina pojedinaca, stečenih u okviru formalnog ili neformalnog učenja. Može uključivati samoprocjenu ili procjenu koju potvrđuje treća strana;

  Amandman     44

  Prijedlog odluke

  Članak 2. – stavak 1. – točka k

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (k)  „standardi” znači prihvaćeni dogovori o kriterijima ili specifikacijama proizvoda, usluge, postupka ili metode, uključujući sheme metapodataka i semantičku imovinu.

  (k)  „standardi” znači prihvaćeni dogovori o kriterijima ili specifikacijama proizvoda, usluge, postupka ili metode.

  Amandman    45

  Prijedlog odluke

  Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Europassom se stavljaju na raspolaganje sljedeći internetski alati:

  Europassom se na pristupačan način stavljaju na raspolaganje sljedeći internetski alati i dodaci:

  Amandman     46

  Prijedlog odluke

  Članak 3. – stavak 1. – točka -a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (-a)  alati za dokumentiranje i opisivanje vještina i kvalifikacija stečenih u okviru radnog iskustva i iskustva učenja, uključujući prekograničnu mobilnost;

  Amandman     47

  Prijedlog odluke

  Članak 3. – stavak 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  alati za (samo)procjenu pojedinih vještina, uključujući s pomoću upitnika, upućivanjem na utvrđene opise vještina ili uključivanjem podataka iz drugih postojećih EU-ovih alata za samoprocjenu kao što je Youthpass;

  (b)  alati za (samo)procjenu pojedinih vještina, na najširi mogući način, s pomoću provjerenih metoda, među ostalim i s pomoću upitnika, upućivanjem na utvrđene opise vještina ili uključivanjem podataka iz drugih postojećih usklađenih i sinkroniziranih EU-ovih alata za samoprocjenu kao što je Youthpass i drugih priznatih alata za (samo)procjenu koje su stvorile i koje koriste organizacije mladih, kao što su značke za digitalno učenje („digital learning badges”);

  Amandman    48

  Prijedlog odluke

  Članak 3. – stavak 1. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  obrasci dopunske isprave o kvalifikacijama Europass iz članka 5.;

  (c)  dopunska isprava o studiju i prilog svjedodžbi o kvalifikacijama Europass;

  Amandman     49

  Prijedlog odluke

  Članak 3. – stavak 1. – točka d

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d)  alati potrebni za potporu organizacijama u predstavljanju i razmjeni informacija.

  (d)  alati za potporu organizacijama u predstavljanju i razmjeni informacija.

  Amandman    50

  Prijedlog odluke

  Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Europassom se pružaju informacije o:

  2.  Europassom se, u suradnji s državama članicama, mogu pružati informacije o:

  Amandman     51

  Prijedlog odluke

  Članak 3. – stavak 2. – točka aa (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (aa)  kvalifikacijama i kvalifikacijskim okvirima

  Amandman    52

  Prijedlog odluke

  Članak 3. – stavak 2. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)   praksama i odlukama u pogledu priznavanja u različitim zemljama, uključujući trećim zemljama, kako bi se pomoglo pojedincima i drugim dionicima da razumiju kvalifikacije;

  (c)   zakonima, praksama i odlukama u pogledu priznavanja u različitim zemljama, među ostalim i trećim zemljama, kako bi se pomoglo pojedincima i drugim dionicima da usporede i razumiju kvalifikacije;

  Amandman     53

  Prijedlog odluke

  Članak 3. – stavak 2. – točka e

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  analizama trendova u ponudi i potražnji vještina te drugim vrstama prikupljanja informacija o vještinama, uključujući na geografskoj i sektorskoj razini, primjenom tehnoloških rješenja poput analize velike količine podataka i indeksiranja riječi;

  Briše se.

  Amandman     54

  Prijedlog odluke

  Članak 3. – stavak 2. – točka f

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (f)  svim dodatnim informacijama o vještinama i kvalifikacijama koje bi mogle biti relevantne za posebne potrebe migranata koji dolaze u Uniju ili borave u Uniji kako bi se podržala njihova integracija.

  (f)  svim dodatnim informacijama o vještinama i kvalifikacijama koje bi mogle biti relevantne za posebne potrebe državljana trećih zemalja koji dolaze u Uniju ili borave u Uniji, na zakonit način, kako bi se podržala njihova integracija.

  Amandman    55

  Prijedlog odluke

  Članak 3. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2 a.  Europassom se pružaju informacije u skladu sa stavkom 2. nakon savjetovanja s predmetnim državama članicama.

  Amandman    56

  Prijedlog odluke

  Članak 3. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.   Europassom se podržava suradnja na razvoju, upotrebi i širenju otvorenih standarda koji se sastoje od shema metapodataka i semantičke imovine radi omogućivanja učinkovitije razmjene informacija o vještinama i kvalifikacijama na razini EU-a te među državama članicama i trećim stranama. Višejezični sustav za klasifikaciju ESCO (europske vještine, kompetencije, kvalifikacije i zanimanja) iz članka 6. primjenjuje se radi potpore tom radu.

  3.   Europassom se podržava suradnja na razvoju, upotrebi i širenju otvorenih standarda radi omogućivanja djelotvornije razmjene informacija o vještinama i kvalifikacijama na razini EU-a te među državama članicama i trećim stranama.

  Amandman    57

  Prijedlog odluke

  Članak 4. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Informacije i otvoreni standardi koji se nude u sklopu Europassa objavljuju se besplatno kako bi ih mogle dobrovoljno ponovno upotrijebiti države članice i drugi dionici.

  1.  Informacije koje se nude u sklopu Europassa objavljuju se besplatno kako bi ih mogli dobrovoljno ponovno upotrijebiti države članice i drugi dionici.

  Amandman    58

  Prijedlog odluke

  Članak 4. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Europassom se nastoje poboljšati transparentnost i razumijevanje učenja stečenog u formalnom, neformalnom ili informalnom okruženju, kao i praktičnim iskustvom, uključujući mobilnost.

  2.   Europassom se nastoje poboljšati transparentnost i razumijevanje učenja stečenog u formalnom, neformalnom ili informalnom okruženju, kao i praktičnim iskustvom, uključujući kratkoročnu i dugoročnu mobilnost na svim razinama obrazovanja i volontiranja. Prije integracije u Europass, alati za procjenu prolaze postupak osiguranja kvalitete.

  Amandman     59

  Prijedlog odluke

  Članak 4. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  U okvir Europass uključeni su alati za lakše razumijevanje vještina s pomoću procjene koju provode treće strane i samoprocjene pojedinaca.

  3.  U okvir Europass uključeni su usklađeni i dokazani alati za lakše razumijevanje vještina s pomoću procjene koju provode treće strane i samoprocjene pojedinaca.

  Amandman     60

  Prijedlog odluke

  Članak 4. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Europski kvalifikacijski okvir (EKO) upotrebljava se kao pomoćni okvir za pružanje informacija u okviru Europass. Na EKO će se upućivati u informacijama o kvalifikacijama, opisima nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja i kad je riječ o sličnim temama.

  4.  Europski kvalifikacijski okvir (EKO) može se upotrebljavati kao pomoćni okvir za pružanje informacija u okviru Europass. Na EKO će se upućivati u informacijama o kvalifikacijama, opisima nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja i kad je riječ o sličnim temama. Sve nedosljednosti između okvira predloženih u sklopu EKO-a i ESCO-a moraju se riješiti prije provedbe Europassa.

  Amandman    61

  Prijedlog odluke

  Članak 4. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.   U okviru Europass primjenjuje se europski sustav za klasifikaciju vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO) utvrđen člankom 6. kako bi se osiguralo semantičko međudjelovanje alata za dokumentiranje i informiranje. ESCO omogućuje i platformu za međudjelovanje s drugim relevantnim uslugama poput onih koje razvija tržište rada.

  5.   Nakon što se Europass u potpunosti testira i nakon što ga odobre države članice, u sklopu njega se može krenuti s efektivnim razvojem europskog sustava za klasifikaciju vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO) kako bi se osiguralo semantičko međudjelovanje alata za dokumentiranje i informiranje. ESCO može omogućiti i platformu za međudjelovanje s drugim relevantnim uslugama poput onih koje razvija tržište rada.

  Amandman    62

  Prijedlog odluke

  Članak 4. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.   U okvir Europass mogla bi se uključiti mogućnost pohranjivanja osobnih podataka korisnika, poput osobnog profila.

  6.   U okvir Europass mogla bi se uključiti mogućnost za korisnike da pohranjuju svoje osobne podatke, poput osobnog profila, uz istovremeno osiguranje privatnosti i zaštite podataka.

  Amandman    63

  Prijedlog odluke

  Članak 4. – stavak 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  8.   Internetski alati Europass dostupni su na službenim jezicima Europske unije.

  8.   Internetski alati Europass dostupni su na svim službenim jezicima Europske unije, interoperabilni su i sigurni te su dostupni osobama s invaliditetom.

  Amandman    64

  Prijedlog odluke

  Članak 4. – stavak 10.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  10.  Okvirom Europass upravlja se tako da se podržavaju i osiguravaju sinergije s drugim instrumentima i uslugama ponuđenima na razini Unije i nacionalnoj razini. Razvoj otvorene sheme metapodataka u skladu je s tehničkim standardima koji se primjenjuju u okviru Uredbe (EU) 2016/589.

  10.  Okvirom Europass upravlja se tako da se podržavaju i osiguravaju sinergije s drugim instrumentima i uslugama ponuđenima na razini Unije i nacionalnoj razini.

  Amandman     65

  Prijedlog odluke

  Članak 4. – stavak 10.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  10a.  Europass osigurava zaštitu podataka svojih korisnika u svakom trenutku. Korisnik odlučuje o tome koje informacije poslodavci i korisnici mogu vidjeti i pretraživati.

  Amandman     66

  Prijedlog odluke

  Članak 5. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Dopunske isprave o kvalifikacijama Europass izdaju nadležna nacionalna tijela u skladu s obrascima koje su razvili Europska komisija i drugi dionici32 poput Vijeća Europe i UNESCO-a.

  1.  Dopunske isprave o kvalifikacijama Europass izdaju nadležna nacionalna tijela ili priznate strukovne udruge i tijela, u skladu s obrascima koje su razvili Europska komisija i drugi dionici32 poput Vijeća Europe i UNESCO-a, pod uvjetom da su dosljedni. Sve promjene u tom području trebale bi uzimati u obzir rezultate rada Savjetodavne skupine za reviziju dopunske isprave o studiju u okviru Skupine za praćenje bolonjskog procesa, odnositi se na njih i biti u skladu s njima.

  _________________

  _________________

  32 Trenutačne su dopunske isprave prilog svjedodžbi i dopunska isprava o studiju.

  32 Trenutačne su dopunske isprave prilog svjedodžbi i dopunska isprava o studiju.

  Amandman     67

  Prijedlog odluke

  Članak 5. – stavak 2. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  obrazac je kojeg se pridržavaju relevantna nacionalna tijela pri ispunjavanju i izdavanju dopunskih isprava. Točnije, trebalo bi se pridržavati redoslijeda svake stavke i moralo bi se ispuniti svako polje kako bi se osiguralo razumijevanje i pružanje potpunih informacija;

  (a)  obrazac je kojeg se pridržavaju relevantna nacionalna tijela i priznate strukovne udruge i tijela pri ispunjavanju i izdavanju dopunskih isprava. Točnije, trebalo bi se pridržavati redoslijeda svake stavke i moralo bi se ispuniti svako polje kako bi se osiguralo razumijevanje i pružanje potpunih informacija;

  Amandman     68

  Prijedlog odluke

  Članak 5. – stavak 2. – točka d

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d)  podliježe redovitim revizijama radi osiguranja relevantnosti i iskoristivosti dopunskih isprava.

  (d)  podliježe redovitim revizijama, koje uključuju ankete o zadovoljstvu korisnika, preporuke nacionalnih centara Europass i stručnih radnih skupina, kako bi se osigurala relevantnost i iskoristivost dopunskih isprava.

  Amandman    69

  Prijedlog odluke

  Članak 5. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.   Sve dopunske isprave o kvalifikacijama Europass koje izdaju ovlaštena tijela izdaju se automatski i bez naknade u elektroničkom obliku na nacionalnom jeziku i/ili velikom europskom jeziku, u skladu s postupcima koje dogovore tijela koja ih izdaju i nacionalne koordinacijske točke za vještine iz članka 8. i u skladu sa svim postupcima dogovorenima između Europske komisije i dionika.

  3.   Sve dopunske isprave o kvalifikacijama Europass koje izdaju ovlaštena tijela izdaju se automatski i bez naknade u elektroničkom obliku na nacionalnom jeziku i/ili velikom europskom jeziku, u skladu s postupcima koje dogovore tijela koja ih izdaju i nacionalni centri Europass iz članka 8. i u skladu s postupcima dogovorenima između Komisije i dionika.

  Amandman    70

  Prijedlog odluke

  Članak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 6.

  Briše se.

  Klasifikacija europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO)

   

  1.   Komisija upravlja višejezičnom klasifikacijom pojmova važnih za tržište rada EU-a te sustav obrazovanja i osposobljavanja koja je poznata kao klasifikacija europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO).

   

  2.   Klasifikacijom ESCO-a izravno se podržava rad okvira Europass pružanjem zajedničke referentne terminološke osnove za razmjenu informacija i dokumenata o vještinama i kvalifikacijama te za potrebe traženja posla, pronalaženja odgovarajućeg posla, traženja mogućnosti obrazovanja i osposobljavanja te profesionalnog usmjeravanja.

   

  Amandman     71

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Komisija u suradnji s državama članicama:

  1.  Komisija nakon savjetovanja s državama članicama i u suradnji s njima te uz potpuno poštovanje odgovornosti država članica za politiku obrazovanja i osposobljavanja:

  Amandman     72

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 1. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  razvija internetske alate za rad Europass;

  (a)  za potrebe funkcioniranja okvira Europass, razvija interoperabilne, sigurne i korisnicima prilagođene internetske alate koji su lako dostupni svim korisnicima; Dokumenti Europass iz članka 2. Odluke br. 2241/2004/EZ uvrstit će se u okvir Europass utvrđen ovom Odlukom.

  Amandman     73

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 1. – točka aa (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (aa)  prati i upotrebljava najnovije spoznaje o internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama, koje bi mogle poboljšati pristupačnost Europassa starijim osobama i osobama s invaliditetom;

  Amandman     74

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  osigurava da se na razini Unije i nacionalnoj razini provode odgovarajuće aktivnosti promicanja i obavješćivanja kako bi se doprlo do relevantnih korisnika i dionika;

  (b)  osigurava da se na razini Unije i nacionalnoj razini provode odgovarajuće i djelotvorne aktivnosti promicanja, obavješćivanja i savjetovanja kako bi se doprlo do relevantnih korisnika, uključujući osobe s invaliditetom, i dionika;

  Amandman     75

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 1. – točka d

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d)  redovito ažurira ESCO, u bliskoj suradnji s državama članicama i dionicima poput socijalnih partnera, strukovnih udruga, ustanova za obrazovanje i osposobljavanje, istraživačkih ustanova, instituta za statistiku i službi za zapošljavanje.

  Briše se.

  Amandman     76

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 3. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  promiče i prati učinkovitost internetskih alata Europass te ažurira i razvija usluge Europass u skladu s potrebama korisnika;

  (a)  promiče i prati učinkovitost interoperabilnih, svima dostupnih, korisnicima prilagođenih i sigurnih internetskih alata Europass, uključujući i njihovu dostupnost osobama s invaliditetom, te ažurira i razvija usluge Europass u skladu s potrebama korisnika;

  Amandman    77

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 3. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)   prati učinkovitost potpore razvoju otvorenih standarda, shema metapodataka i semantičke imovine za potrebe međudjelovanja;

  (b)   prati djelotvornost potpore razvoju otvorenih standarda;

  Amandman     78

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 3. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  pruža potporu provedbi članka 14. Uredbe (EU) 2016/589 u vezi s klasifikacijom ESCO-a te podupire stalno ažuriranje ESCO-a;

  Briše se.

  Amandman     79

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 3. – točka e

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  podupire razmjenu informacija o praksama priznavanja i odlukama o priznavanju;

  (e)  podupire razmjenu informacija o praksama uspoređivanja i priznavanja te odlukama o uspoređivanju i priznavanju;

  Amandman     80

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 3. – točka f

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (f)  podupire razvoj politika usmjeravanja i službi za usmjeravanje;

  (f)  podupire razvoj politika usmjeravanja i službi za usmjeravanje, među ostalim i osobnim kontaktom s pojedincima;

  Amandman    81

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 3. – točka g

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (g)   prati aktivnosti nacionalnih koordinacijskih točaka za vještine, dosljednost informacija koje pružaju u svrhu analize trendova u ponudi i potražnji vještina, kao i informacija o mogućnostima učenja koje se pružaju na relevantnom portalu na razini Unije;

  (g)   prati aktivnosti nacionalnih centara Europass, dosljednost informacija koje pružaju u svrhu analize trendova u ponudi i potražnji vještina, kao i informacija o mogućnostima učenja koje se pružaju na relevantnom portalu na razini Unije;

  Amandman    82

  Prijedlog odluke

  Članak 7. – stavak 3. – točka h

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (h)  organizira revizije stručnjaka i razmjene najboljih praksi među državama članicama.

  (h)  organizira razmjene najboljih praksi među državama članicama.

  Amandman     83

  Prijedlog odluke

  Članak 8. – stavak 1. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  u skladu s nacionalnim okolnostima uspostavljaju nacionalnu koordinacijsku točku za vještine i upravljaju njome, kako bi pružile potporu koordinaciji i suradnji među nacionalnim službama navedenima u ovoj Odluci;

  (a)  u skladu s nacionalnim okolnostima uspostavljaju nacionalni centar Europass i upravljaju njime, kako bi pružile potporu koordinaciji i suradnji kako među posebnim aktivnostima tako i među nacionalnim službama navedenima u ovoj Odluci;

  Amandman    84

  Prijedlog odluke

  Članak 8. – stavak 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  s pomoću nacionalne koordinacijske točke za vještine osiguravaju pravodobno i učinkovito pružanje podataka i informacija dostupnih na nacionalnoj razini radi ažuriranja okvira Europass;

  (b)  s pomoću nacionalnog centra Europass osiguravaju pravodobno i učinkovito pružanje podataka i informacija dostupnih na nacionalnoj razini radi ažuriranja okvira Europass;

  Amandman    85

  Prijedlog odluke

  Članak 8. – stavak 1. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)   omogućuju korisnicima okvira Europass pristup relevantnim informacijama ili podacima dostupnima u državi članici, a posebno pristup informacijama o mogućnostima učenja, kvalifikacijama i sustavima kvalifikacija te semantičkoj imovini na nacionalnoj razini;

  (c)   na jednostavan, djelotvoran i isplativ način omogućuju korisnicima okvira Europass pristup relevantnim informacijama ili podacima dostupnima u državi članici, a posebno pristup informacijama o mogućnostima učenja i vrednovanja, kvalifikacijama i sustavima kvalifikacija te semantičkoj imovini na nacionalnoj razini;

  Amandman     86

  Prijedlog odluke

  Članak 8. – stavak 1. – točka da (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (da)  osiguravaju vidljivost i promicanje Europassa na nacionalnoj razini s pomoću tijela za obrazovanje i osposobljavanje i drugih dionika u područjima obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja;

  Amandman    87

  Prijedlog odluke

  Članak 8. – stavak 2. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Svaka nacionalna koordinacijska točka za vještine:

  2.  Svaki nacionalni centar Europass:

  Amandman    88

  Prijedlog odluke

  Članak 8. – stavak 2. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)   promiče i pruža informacije o smjernicama za potrebe učenja i karijere te stavlja informacije o mogućnostima učenja na raspolaganje javnosti na nacionalnoj razini i u okviru internetskog alata Unije;

  (b)  promiče i pruža informacije o smjernicama za potrebe učenja i karijere, prema potrebi;

  Amandman    89

  Prijedlog odluke

  Članak 8. – stavak 2. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  prati prikupljanje i širenje informacija utemeljenih na dokazima i u stvarnom vremenu o vještinama na regionalnoj i nacionalnoj razini;

  Briše se.

  Amandman    90

  Prijedlog odluke

  Članak 8. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Nacionalne koordinacijske točke za vještine korisnici su financijskih sredstava EU-a koja se dodjeljuju za provedbu ove Odluke.

  3.  Nacionalni centri Europass korisnici su financijskih sredstava EU-a koja se dodjeljuju za provedbu ove Odluke.

  Amandman     91

  Prijedlog odluke

  Članak 9. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Mjere predviđene ovom Odlukom provode se u skladu sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti osobnih podataka, osobito Direktivom 95/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 45/200133.

  Mjere predviđene ovom Odlukom provode se u skladu sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti osobnih podataka, osobito Direktivom 95/46/EZ33 i Uredbom (EZ) br. 45/2001.Osobni podaci zaštićeni su u skladu s najvišim standardima. Nad osobnim podacima i dalje je nadležna osoba čiji se podaci obrađuju, koja te podatke može ispraviti ili izbrisati. Ako se osobni podaci obrađuju u svrhu Europassa, oni se anonimiziraju.

   

  _________________

  _________________

  33 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

  33 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

  Amandman     92

  Prijedlog odluke

  Članak 12. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.   Provedba ove Odluke sufinancira se iz programâ Unije. Europski parlament i Vijeće odobravaju godišnja odobrena sredstva unutar granica određenih višegodišnjim financijskim okvirom.

  1.   Ova se Odluka provodi putem dodjele bespovratnih financijskih sredstava za višegodišnja djelovanja nacionalnim centrima Europass. Komisija predstavlja petogodišnju prognozu u kojoj se procjenjuju financijske posljedice za države članice.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [2]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

  OBRAZLOŽENJE

  Europski parlament pozdravlja Novi program vještina i iznimno cijeni nastojanja Komisije da ažurira, modernizira i poboljša europske alate i usluge u području vještina, kompetencija i kvalifikacija.

  Odlukom br. 2241/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća uspostavljen je okvir za rješavanje tih izazova. Njome su jasno utvrđene odgovornosti i postignuta je bolja transparentnost kvalifikacija i kompetencija putem portfelja dokumenata nazvanog „Europass”, kojim se pojedinci mogu služiti na dobrovoljnoj osnovi.

  Budući da je proteklo više od deset godina od donošenja Odluke br. 2241/2004/EZ, potrebna je njezina hitna preinaka. Međutim, pretvaranje Europassa u posve novi instrument previše je radikalan potez. Glavni je problem to što se ne želi ugroziti sve što je dosad postignuto. Europass ne bi trebao postati jedinstveni portal u području obrazovanja i osposobljavanja. Postoje razni drugi alati EU-a koji već pružaju potrebne usluge. Portal Europass može se povezati s njima radi postizanja bolje sinergije. Već postoje provjerene i funkcionalne stručne skupine koje jamče visoku kvalitetu i stvarnu uporabu dostupnih alata i usluga.

  Promjena treba nastupiti postupno kako bi se izbjeglo veliko administrativno opterećenje za države članice, koje može dovesti do neočekivanih organizacijskih troškova.

  Cilj je postizanje transparentnosti i interoperabilnosti kvalifikacija i vještina građana EU-a u pojedinoj državi članici i među državama članicama, uz obuhvaćanje internetskih alata, informacija i razvoja otvorenih standarda za potporu transparentnosti i razumijevanju vještina i kvalifikacija. Svrha Europassa treba biti poboljšanje razumijevanja učenja stečenog ne samo u formalnom, nego i u neformalnom i informalnom okruženju, kao i praktičnim iskustvom, uključujući mobilnost.

  Odlukom br. 2241/2004/EZ uspostavljena su i nacionalna tijela, poznata kao nacionalni centri Europass, radi provedbe okvira Europass. Ti centri također bi trebali biti okosnicom novog okvira.

  Novim zajedničkim okvirom predviđenim ovim tekstom prilagođavaju se usluge Europass potrebama i očekivanjima korisnika i pružatelja usluga na svim stranama, kao što su: osobe koje stječu znanja, tražitelji zaposlenja, poslodavci (osobito mala i srednja poduzeća), ustanove za obrazovanje i osposobljavanje, socijalni partneri, centri Europass i nadležna nacionalna tijela. Revidirane usluge Europass također bi se koristile potencijalom budućih digitalnih sustava i bile prilagođene njemu.

  Temeljni su ciljevi poštovanje raznolikosti i odgovornosti, pojednostavljenje, djelotvornost i učinkovitost. Svi instrumenti trebaju biti prikladno osmišljeni i ne smiju prelaziti granice Europassa.

  Općenito govoreći, obveze te administrativno i financijsko opterećenje država članica trebaju biti jasno predvidljivi i uravnoteženi s obzirom na troškove i koristi.

  U sklopu pilot-projekta Komisija je izradila Okvir za klasifikaciju europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO) kao zajedničku terminološku osnovu i operativni alat za obrazovanje/osposobljavanje i rad. ESCO se trenutačno ne može smatrati temeljem za referentnu terminologiju u okviru Europassa. ESCO je instrument koji trenutačno predstavlja projekt koji još nije u potpunosti razvijen ni ispitan i koji države članice još nisu odobrile.

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass)

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  4.10.2016

   

   

   

  Nadležni odbori

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  EMPL

  6.10.2016

  CULT

  6.10.2016

   

   

  Odbori čije se mišljenje traži

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  6.10.2016

   

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  BUDG

  10.10.2016

   

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Thomas Mann

  25.1.2017

  Svetoslav Hristov Malinov

  25.1.2017

   

   

  Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

         Datum objave na plenarnoj sjednici

         

  19.1.2017

  Razmatranje u odboru

  27.2.2017

  23.3.2017

   

   

  Datum usvajanja

  21.6.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  70

  0

  4

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

  Datum podnošenja

  28.6.2017

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  70

  +

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

  ECR

  Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

  EFDD

  Rosa D'Amato

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

  PPE

  Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  S&D

  Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

  Verts/ALE

  Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

  0

  -

  4

  0

  GUE/NGL

  Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

  NI

  Lampros Fountoulis

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani