JELENTÉS a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások egységes keretrendszeréről (Europass) és a 2241/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

28.6.2017 - (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)) - ***I

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov
(Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)


Eljárás : 2016/0304(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0244/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0244/2017
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások egységes keretrendszeréről (Europass) és a 2241/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0625),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 165. és 166. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0404/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. február 15-i véleményére[1],

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2016. december 16-i véleményére[2],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság jelenésére (A8-0244/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   Az álláskeresés vagy az oktatási intézmény/szak kiválasztása során mindenkinek szüksége van arra, hogy tájékozódhasson a rendelkezésre álló lehetőségekről, felmérhesse saját készségeit és prezentálhassa a készségeivel/képesítéseivel kapcsolatos információkat.

(1)   Az álláskeresés vagy az oktatási intézmény/szak kiválasztása során mindenkinek szüksége van arra, hogy tájékozódhasson a rendelkezésre álló lehetőségekről, felmérhesse saját készségeit és prezentálhassa a készségeivel, képesítéseivel, ismereteivel és pályaorientációval kapcsolatos információkat.

Módosítás     2

Határozatra irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A bizonyítékok szerint az Europasst a nagyobb digitális jártassággal rendelkező társadalmi csoportok használják, míg a kevésbé előnyös helyzetű csoportok, mint az alacsonyabb iskolai végzettségű személyek, az idős polgárok és a tartósan munkanélküliek gyakran nem tudnak az Europass létezéséről, így annak sem előnyeit, sem meglévő eszközeit nem használhatják.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   A magánszemélyek, a munkaadók és az illetékes hatóságok számára komoly kihívást jelent, ha a vonatkozó dokumentumok nyelvezete, formátuma, az általuk használt definíciók, illetve az értékelési és képesítésérvényesítési módszerek különbözőek. Ilyen kihívások különösen akkor merülnek föl, ha valaki egy másik országban (ideértve a harmadik országokat is) kíván letelepedni, esetleg állást keres, illetve tanul. Ahhoz, hogy megbirkózzunk ezekkel a kihívásokkal, egyértelmű és közérthető információkra van szükség.

(2)   A magánszemélyek, a munkaadók és az illetékes hatóságok számára komoly kihívást jelent, ha a vonatkozó dokumentumok nyelvezete, formátuma, az általuk használt definíciók, illetve az értékelési és képesítésérvényesítési módszerek különbözőek. Ilyen kihívások különösen akkor merülnek föl, ha valaki egy másik országban (ideértve a harmadik országokat is) kíván letelepedni, esetleg állást keres, illetve tanul. Ahhoz, hogy megbirkózzunk ezekkel a kihívásokkal, és megkönnyítsük a mobilitást, miközben a bevált tagállami gyakorlatokat illetően kellő rugalmasságot biztosítunk, és tiszteletben tartjuk a sokféleséget, a szubszidiaritást és az arányosságot, egyértelmű információkra, az Europass keretrendszer egyszerűsítésére, szélesebb körű információterjesztésre, közös értelmezésre és fokozottabb átláthatóságra van szükség.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)    Az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata24 által létrehozott keret megoldással kívánt szolgálni ezekre a kihívásokra. Célja, hogy az önkéntes alapon használható „Europass” nevű dokumentumcsaláddal javítsa a képesítések és kompetenciák átláthatóságát. A 2241/2004/EK határozat értelmében az Europass keretet nemzeti szervek, azaz nemzeti Europass-központok hajtják végre.

(3)   Az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata24 által létrehozott keret megoldással kívánt szolgálni ezekre a kihívásokra. Az önkéntes alapon használható „Europass” nevű dokumentumcsaláddal – amelynek önkéntes jellegét meg kell őrizni – a képesítések és kompetenciák nagyobb átláthatóságát és összehasonlíthatóságát sikerült elérni. A 2241/2004/EK határozat értelmében az Europass keretet nemzeti szervek, azaz nemzeti Europass-központok hajtják végre.

__________________

__________________

24 HL L 390., 2004.12.31., 6. o.

24 HL L 390., 2004.12.31., 6. o.

Módosítás     5

Határozatra irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Europass-dokumentumokat tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a különféle – és különösen a nem formális és informális tanulás keretében elérhető – tanulási és készségtípusok leírását.

Módosítás     6

Határozatra irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az ebben a rendeletben meghatározott új Europass keretrendszer a meglévő Europass-szolgáltatásokat a felhasználók és a szolgáltatók, azaz a tanulók, az álláskeresők, a munkavállalók, a munkaadók – különösen a kis- és középvállalkozások –, az állami foglalkoztatási szolgálatok, a pályaorientációs tanácsadók, az oktatási és képzési szolgáltatók, a szociális partnerek, az önkéntesek, az ifjúsági szervezetek, az ifjúságimunka-szolgáltatók, a nemzeti Europass-központok és a felelős nemzeti hatóságok igényeihez és elvárásaihoz igazítja. A határozat fő célkitűzése az egyszerűsítés, a hatékonyság és az eredményesség, ugyanakkor tiszteletben tartja a nemzeti struktúrákat és adminisztratív szabályokat. Valamennyi eszközt megfelelően kell kialakítani, és oly módon kell kiigazítani, hogy azok kifejezett céljai ne okozzanak átfedést, és ne terheljék túl az Europasst.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Általános elvként a kötelezettségeknek és a tagállamokra háruló adminisztratív és pénzügyi terheknek egyértelműen kiszámíthatóaknak és kiegyensúlyozottaknak kell lenniük a költségek és előnyök tekintetében.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Fő célkitűzésének elérése céljából az Europass keret középpontjában a készségek és képesítések dokumentálására szolgáló eszközök állnak. Ezeket az eszközöket ma már széles körben használják. A készségek és képesítések dokumentálását a nemzeti Europass-központok támogatják és mozdítják elő25.

(4)  Fő célkitűzésének elérése céljából az Europass keret középpontjában a készségek és képesítések dokumentálására szolgáló eszközök állnak. Ezeket az eszközöket ma már széles körben használják, de földrajzi szempontból és korcsoportoktól függően egyenlőtlen hatást fejtenek ki, és a munkaerőpiac különféle szektorain belül eltérő a fogadtatásuk. A készségek és képesítések dokumentálását a nemzeti Europass-központok szerves módon támogatják és mozdítják elő25.

__________________

__________________

25A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló európai parlamenti és tanácsi határozat második értékelése (COM (2013)899 final).

25A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló európai parlamenti és tanácsi határozat második értékelése (COM (2013)0899).

Módosítás     9

Határozatra irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A nemzeti Europass-központok által kínált tevékenységek támogatást nyújtanak a felhasználók számára, és előmozdítják a készségek és képesítések dokumentálását. Az Euroguidance-hálózat szintén hozzájárult a készségek és képesítések uniós eszközeivel kapcsolatos információnyújtás kidolgozásához. Biztosítani kell az említett nemzeti szolgálatok támogatását és fokozottabb összehangolását hatásuk növelése érdekében, tiszteletben tartva ugyanakkor a nemzeti rendszerek sokféleségét.

Módosítás     10

Határozatra irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló, 2012. december 20-i tanácsi ajánlás felszólítja a tagállamokat, hogy legkésőbb 2018-ra – a nemzeti szintű körülményekkel és sajátosságokkal összhangban és az általuk megfelelőnek ítélt módon – tegyék meg a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítése érdekében szükséges intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az egyének számára, hogy a nem formális és az informális tanulással megszerzett ismereteiket, készségeiket és kompetenciáikat érvényesítsék, és ez alapján teljes vagy adott esetben részleges képesítést szerezzenek.

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)   A készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozását (ESCO) – amely az oktatás/képzés és a munkavégzés témájához kidolgozott egységes nyelvezetként és operációs eszközként szolgál – a Bizottság hozta létre. Az uniós munkaerőpiac, az oktatás és képzés legfontosabb fogalmait az ESCO három, egymással kapcsolatban álló csoportba sorolja, melyek: I. foglalkozások, ii. tudás, készségek és kompetenciák és iii. képesítések. Ezek az ESCO-pillérek a rokon témákra (pl. munkavállalás, oktatási területek, képzés vagy gazdasági ágazatok) kiterjedő kiegészítő szószedetekkel is használhatók.

(10)  A készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozását (ESCO) – amely az oktatás/képzés és a munkavégzés témájához kidolgozott egységes terminológiaként és operációs eszközként szolgál – a Bizottság jelenleg dolgozza ki és teszteli30. Az uniós munkaerőpiac, az oktatás és képzés legfontosabb fogalmait az ESCO három, egymással kapcsolatban álló csoportba kívánja sorolni, melyek: i. foglalkozások, ii. tudás, készségek és kompetenciák és iii. képesítések, melyek önkéntes alapon átláthatóbbá tehetik a készségek és képesítések kapcsolódó területeit. Az ESCO-t a tagállamok által történő teljes körű kialakítását és kipróbálását követően az Europass referenciaterminológiájának alapjaként használni. Továbbá ez az ESCO-osztályozás a rokon témákra (pl. munkavállalás, oktatási területek, képzés vagy gazdasági ágazatok) kiterjedő kiegészítő szószedetekkel is használható.

__________________

__________________

30Az Európa 2020 stratégia tervbe vette, hogy a Bizottság ilyen keretrendszert dolgoz ki; A Bizottság közleménye: „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája”, COM(2010) 2020 végleges.

30Az Európa 2020 stratégia tervbe vette, hogy a Bizottság ilyen keretrendszert dolgoz ki; A Bizottság közleménye: „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája”, COM(2010)2020.

Módosítás     12

Határozatra irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Az ESCO-osztályozást nem lehet az Europass referenciaterminológiájának alapjaként használni. Ennek oka az, hogy az ESCO jelenleg projektfázisban levő eszköz, amelyet a tagállamok nem alakítottak ki, nem próbáltak ki, és nem fogadtak el teljes körűen. Az ESCO referenciaterminológiaként történő használatának tehát az a feltétele, hogy a Bizottság törekedjen az ESCO-felhasználók és más érdekelt felek általi elfogadottságának és az említettek számára megvalósuló hasznosságának értékelésére, továbbá az ESCO uniós eszközökhöz képest viszonyított helyzetének demonstrálására annak érdekében, hogy bemutassa egyrészt az ESCO alkalmazásának hozzáadott értékét a munkaerőpiacok, a munkaadók, a munkavállalók és az álláskeresők tekintetében, másrészt pedig az Europasson belül az ESCO EKKR-rel konzisztens módon történő alkalmazásának köszönhetően létrejött szinergikus hatásokat. Amennyiben az ESCO-t elismerik az Europass elfogadható referenciaterminológiájaként, azt a tagállamokkal és az érintettekkel, úgymint a szociális partnerekkel, szakmai szövetségekkel, oktatási és képzési intézményekkel, kutatóintézetekkel, statisztikai intézetekkel és foglalkoztatási szolgálatokkal szorosan együttműködve rendszeresen frissíteni kell.

Módosítás    13

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/589 rendelete31 létrehozza a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatát (EURES), amely egyrészt különféle foglalkoztatási szolgálatokat kapcsol össze, másrészt pedig olyan automatizált mechanizmus, amely az EURES egységes IT-platformján keresztül megüresedett álláshelyeket társít megfelelő jelentkezőkhöz. Az állásajánlatok és az álláspályázatok megosztása és egymással való megfeleltetése érdekében a mechanizmus működéséhez egységes és többnyelvű listára van szükség a készségekről, kompetenciákról és foglalkozásokról. Az ESCO kidolgozásával a Bizottság gondoskodik a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások többnyelvű európai osztályozásáról, amely megfelel a fent említett célnak.

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/589 rendelete31 létrehozza a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatát (EURES), amely egyrészt különféle foglalkoztatási szolgálatokat kapcsol össze, másrészt pedig olyan automatizált mechanizmus, amely az EURES egységes IT-platformján keresztül megüresedett álláshelyeket társít megfelelő jelentkezőkhöz. Az állásajánlatok és az álláspályázatok megosztása és egymással való megfeleltetése érdekében a mechanizmus működéséhez egységes és többnyelvű listára lehet szükség a készségekről, kompetenciákról és foglalkozásokról. Az ESCO kidolgozásával a Bizottság gondoskodni szándékozik a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások többnyelvű európai osztályozásáról, amely az alapos felülvizsgálatra szánt elegendő időt követően hozzájárulhat a fent említett cél eléréséhez. Az EURES-hálózat keretében segítséget nyújtanak azon álláskeresők számára, akik más országba szeretnének áttelepülni, valamint azoknak a munkáltatóknak is, akik más országban keresnek munkavállalókat. Az Europass- és az EURES-portálok közötti kapcsolat és együttműködés mindkét szolgáltatás hatékonyabb felhasználásához vezetne.

__________________

__________________

31 HL L 107., 2004.4.22., 1. o.

31 HL L 107., 2004.4.22., 1. o.

Módosítás    14

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Számos szolgáltató egyre gyakrabban nyújt új formájú vagy új felállású oktatást és képzést, amihez főleg digitális technológiákat és platformokat használ. A készségek, tapasztalatok és tanulmányi eredmények elismerése is történhet különböző formákban, pl. digitális nyílt igazolás révén. Ezek a nem formális tanulás (pl. ifjúsági munka) során elsajátított készségek kapcsán is ismertek és használatosak.

(13)  Számos szolgáltató – például a nem formális oktatást nyújtó szolgáltatók és a civil társadalmi szervezetek – egyre gyakrabban nyújt új formájú vagy új felállású formális, nem formális és informális oktatást és képzést, például nyitott oktatási segédanyagokat, amihez főleg digitális technológiákat és platformokat, távoktatást, e-oktatást, egymástól tanulást és tömeges nyílt online kurzusokat (MOOC) használ. A készségek, tapasztalatok és tanulmányi eredmények elismerése is történhet különböző formákban, pl. többek között digitális nyílt igazolás és egyéb elismert értékelési módszerek, például önértékelési eszközök révén. Ezek a nem formális és informális tanulás – például ifjúsági munka, önkéntes sport- és művészeti tevékenységek – során elsajátított horizontális és humán készségek kapcsán is ismertek és használatosak.

Módosítás    15

Határozatra irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Köztudott, hogy egyre fontosabbak a különböző területen alkalmazható humán vagy transzverzális készségek. Olyan eszközökre vagy útmutatóra van szükség, amelyekkel az érintettek értékelhetik vagy prezentálhatják saját humán vagy egyéb (digitális, nyelvi stb.) készségeiket.

(14)  A „kemény” készségek köztudott fontosságán túl egyre elismertebbek a személyes és a szakmai kiteljesedés lényeges feltételeinek tekinthető, és ezért a munka, az oktatás és a szakképzés különböző területein alkalmazható humán vagy transzverzális készségek, úgymint a kritikus gondolkodás, a csapatmunka, a problémamegoldás, a kreativitás és a különféle életvezetési készségek. Olyan eszközökre vagy útmutatóra van szükség, amelyeket az érintettek arra használhatnak, hogy értékeljék vagy prezentálják saját humán vagy egyéb – például digitális vagy nyelvi készségeiket a kulcskompetenciák európai keretében foglaltak szerint.

Módosítás    16

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az üres álláshelyek és más munkaerőpiaci tendenciák elemzése közismert módja a készségekkel kapcsolatos információgyűjtésnek, ami feltérképezni hivatott a készség- és munkaerőhiányt, valamint a képesítés-kereslet és a képesítés-kínálat közötti szakadékot. Az információs technológiák (keresőrobotos feltérképezés, nagy adathalmazok) használata javíthatja a készségekkel kapcsolatos információgyűjtést és azáltal a képesítés-kereslet és a képesítés-kínálat közötti egyensúlyhiányt.

(16)  Az üres álláshelyek és más munkaerőpiaci tendenciák elemzése közismert módja a készségekkel kapcsolatos tagállami információgyűjtésnek, ami feltérképezni hivatott a készség- és munkaerőhiányt, valamint a képesítés-kereslet és a képesítés-kínálat közötti szakadékot. Az információs technológiák használata és az adatcsere javíthatja a készségekkel kapcsolatos információgyűjtést és ezáltal a képesítés-kereslet és a képesítés-kínálat közötti egyensúlyhiányt.

Módosítás    17

Határozatra irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A dokumentációt szolgáló Europass keretrendszer a jelenlegi felállásban nem tudja kielégíteni a mostani és a majdani igényeket. A készségek és képesítések prezentálásához, valamint a foglalkoztatással és a tanulási lehetőségekkel kapcsolatos döntések meghozatalához az embereknek szükségük van a készségeket és képesítéseket bemutató releváns információkra és eszközökre, illetve a saját készségeik és képesítéseik dokumentálását szolgáló eszközökre.

(17  A jelenlegi felállású Europass keretrendszer megköveteli a dokumentáció egységes terminológiájának kialakítását, amely egyelőre nem tudja kielégíteni a mostani és a majdani igényeket. A készségek és képesítések prezentálásához, valamint a foglalkoztatással és a tanulási és érvényesítési lehetőségekkel kapcsolatos döntések meghozatalához az embereknek szükségük van a készségeket és képesítéseket bemutató releváns és naprakész információkra és eszközökre, illetve a saját készségeik és képesítéseik dokumentálását szolgáló eszközökre, az európai képesítési keretrendszerrel összhangban.

Módosítás    18

Határozatra irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A készségekkel és képesítésekkel kapcsolatos uniós eszközöket és szolgáltatásokat hozzá kell igazítani a változó gyakorlatokhoz és a technológiai fejlődéshez annak érdekében, hogy továbbra is relevánsak és értékesek legyenek. Ezért az egymással összefüggő eszközöknek és szolgáltatásoknak (ideértve a harmadik felek által kidolgozottakat is) egymással szorosabban kell együttműködniük, hogy átfogóbb és hatékonyabb szolgáltatást nyújtsanak.

(18)  A készségekkel és képesítésekkel kapcsolatos uniós eszközöket és szolgáltatásokat hozzá kell igazítani a változó gyakorlatokhoz és a technológiai fejlődéshez annak érdekében, hogy továbbra is relevánsak és értékesek legyenek. Ezért az egymással összefüggő uniós és nemzeti eszközöknek és szolgáltatásoknak (ideértve a harmadik felek által kidolgozottakat is) egymással szorosabban kell együttműködniük, hogy átfogóbb és hatékonyabb szolgáltatást nyújtsanak, figyelembe véve a fogyatékossággal élők sajátos igényeit, és erősíteniük kell a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét. Emellett hitelesítési műveletek alkalmazhatók a készségekre és képesítésekre vonatkozó digitális dokumentumok ellenőrzésére.

Módosítás    19

Határozatra irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A felülvizsgált Europass keretrendszernek az összes lehetséges felhasználó igényeit tiszteletben kell tartania, ideértve a tanulókat, álláskeresőket, munkavállalókat, pályaorientációs szakembereket, állami foglalkoztatási szolgálatokat, szociális partnereket, oktatási és képzési szolgáltatókat, ifjúságimunka-szervezőket és szakpolitikai döntéshozókat.

(19)  A felülvizsgált Europass keretrendszernek tiszteletben kell tartania az Europass önkéntes jellegét és a szubszidiaritás elvét, valamint figyelembe kell vennie az összes lehetséges felhasználó igényeit, ideértve a tanulókat, álláskeresőket, fogyatékossággal élőket, munkavállalókat, munkaadókat – különösen a kis- és középvállalkozásokat –, pályaorientációs szakembereket, állami foglalkoztatási szolgálatokat, szociális partnereket, oktatási és képzési szolgáltatókat, önkénteseket, ifjúsági szervezeteket, ifjúságimunka-szervezőket és szakpolitikai döntéshozókat. Az Europass keretrendszer vezérelve a végfelhasználók szempontjából mutatkozó, igazolt relevancia kell, hogy legyen, az érdekelt feleket pedig szorosan be kell vonni.

Módosítás    20

Határozatra irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  A személyes adatok feldolgozására az uniós adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak. A felhasználók számára több opciót is biztosítani kell az adataikhoz vagy bizonyos paraméterekhez való hozzáférés korlátozására.

Módosítás     21

Határozatra irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A szolgáltatásoknak online elérhetőknek kell lenniük uniós szinten. A szolgáltatásoknak tartalmazniuk kell nyílt szabványok, metaadatsémák és szemantikai eszközök kidolgozására irányuló tevékenységeket, amelyek elősegíteni hivatottak a hatékony információcserét, a digitális dokumentumok megbízhatóságát célzó megfelelő hitelesítési műveleteket és a készségekkel kapcsolatos információgyűjtést. A tagállami támogató szolgáltatásoknak emellett gondoskodniuk kell arról is, hogy minél többen (ideértve harmadik országok állampolgárait is) használják e szolgáltatásokat.

törölve

Módosítás    22

Határozatra irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)   A változó igények kielégítése érdekében tehát a 2241/2004/EK határozattal létrehozott Europass keret helyébe egy új keretrendszer lép.

(21)  A képesítések elismerésének egységes terminológiájával kapcsolatos célkitűzések kialakítására tekintettel, a szakmai képesítések és a nem formális oktatási rendszerek elismerése, valamint a változó igények és a technológiai fejlődés kielégítése érdekében a 2241/2004/EK határozattal létrehozott Europass keret helyébe egy új és korszerűsített, önkéntes keretrendszer lép, tiszteletben tartva a nemzeti hatóságok koordinációs keretét.

Módosítás     23

Határozatra irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az EURES elnevezésű kooperatív hálózat az álláskeresők és a munkaadók közötti kapcsolatokért és információcseréért felel. Díjmentesen nyújt segítséget azoknak az álláskeresőknek, akik egy másik országban kívánnak dolgozni, és támogatja azokat a munkaadókat, akik más országokból szeretnének munkaerőt toborozni. Biztosítani kell az Europass és az EURES közötti kölcsönös együttműködést, hogy mindkét szolgáltatás hatásfoka növekedjen.

törölve

Módosítás    24

Határozatra irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A keretrendszerbe kell tartoznia egy vagy több önéletrajz-mintának, a már meglévő Europass-önéletrajznak és egy vagy több Europass képesítéskiegészítő-sablonnak is. Ezeknek a dokumentumoknak elérhetőknek kell lenniük az interneten.

(23)  A keretrendszerbe kell tartoznia egy vagy több önéletrajz-mintának, a már meglévő Europass-önéletrajznak és egy vagy több Europass képesítéskiegészítő-sablonnak is. Ezeknek a dokumentumoknak interaktívnak, cserélhetőnek, bárki számára hozzáférhetőnek, interneten elérhetőnek és a végfelhasználók igényeihez igazítottnak kell lenniük.

Módosítás     25

Határozatra irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  Az önéletrajzokat az Europassban anonimizálva kell feldolgozni, hogy elkerülhető legyen a faji vagy etnikai származás, nem vagy életkor alapján történő megkülönböztetés, és hogy támogatni lehessen az inkluzív munkaerőpiacok létrehozását.

Módosítás    26

Határozatra irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A határozat Nemzeti Készségkoordináló Központokat nevez ki az Unió legfőbb finanszírozási kedvezményezettjének és legfontosabb tárgyalópartnerének, ami egyszerűsítheti az adminisztrációt és a jelentéstételt, valamint elősegítheti a tagállami szolgálatok (ideértve a meglévő tagállami Europass központokat, az európai képesítési keretrendszer tagállami koordinációs pontjait vagy az Euroguidance-hálózatot) közötti együttműködést és koordinációt, a végrehajtásra és szervezésre vonatkozó tagállami rendelkezések sérelme nélkül.

törölve

Módosítás     27

Határozatra irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  Az Europass keret sikeres létrehozásához és végrehajtásához elengedhetetlen az Európai Bizottság, a tagállamok, a foglalkoztatási szolgálatok, a pályaorientációs szakemberek, az oktatási és képzési szolgáltatók, továbbá a szociális partnerek, úgymint a szakszervezetek és a munkaadói szövetségek közötti konstruktív együttműködés.

Módosítás    28

Határozatra irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)   A Bizottság a tagállamokkal és a megfelelő érintettekkel folytatott együttműködés céljából platformot hoz létre, hogy garantálja az e határozat végrehajtásának és nyomon követésének egységességét.

(27)   A Bizottság gondoskodik e határozat koherens végrehajtásáról és nyomonkövetéséről a tagállamok és a megfelelő érintettek képviselőiből álló, Europass szakértői csoport útján. A szakértői csoport elsősorban tanácsadást nyújt a készségekre és képesítésekre vonatkozó információkat dokumentáló webalapú eszközök kidolgozásáról és az Europass online platformján keresztül nyújtott információkról.

Módosítás    29

Határozatra irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett az Unió végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, mivel a határozat célját – azaz foglalkoztatási és tanulási célú, átfogó és interoperábilis eszköz-, szolgáltatás- és információs rendszer létrehozást – a tagállamok egyedül nem tudják kielégítően megvalósítani, ezért az intézkedés hatása miatt az uniós szinten jobban megvalósítható. . Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(28)  A Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett az Unió végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, mivel a határozat célját – azaz az eszközök, az egyszerűsített és hozzáférhető szolgáltatások és az egyértelmű információk foglalkoztatási és tanulási célú, átfogó, hatékony, interoperábilis és felhasználóbarát rendszerének létrehozását – a tagállamok egyedül nem tudják kielégítően megvalósítani, ezért az intézkedés hatása miatt az uniós szinten jobban megvalósítható. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás     30

Határozatra irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Az e határozattal kapcsolatban végrehajtott tevékenységeket az uniós ügynökségek, különösen az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) szakértelme támogatja,

(29)  Az e határozattal kapcsolatban végrehajtott tevékenységeket a saját hatáskörükben eljáró uniós ügynökségek, különösen az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) szakértelme támogatja, figyelembe véve az alapszabályában ráruházott feladatokat, és összhangban a 337/75/EGK tanácsi rendelettel.

Módosítás     31

Határozatra irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  A tagállamok és az Unió olyan intézkedések végrehajtására kötelezték magukat, melyek a fogyatékossággal élő személyek számára egyenlő hozzáférést biztosítanak a munkaerőpiachoz és az információs és kommunikációs technológiákhoz és rendszerekhez.

Módosítás    32

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   Ez a határozat európai keretrendszert hoz létre, amely a készségek és képesítések átláthatóságát és közérthetőségét hivatott elősegíteni webalapú eszközökkel, információkkal és nyílt szabványok kidolgozásával. A keretrendszer neve „Europass” lesz.

(1)   Ez a határozat „Europass” néven európai keretrendszert hoz létre, amely a dokumentumok önkéntes, személyes portfolióján alapul, és amelynek célja a képesítések és a kompetenciák átláthatóságának és interoperabilitásának biztosítása a tagállamokon belül és azok között, továbbá amely a formális, nem formális és informális tanulás, illetve a gyakorlati tapasztalatok, például mobilitás útján elsajátított készségek és képesítések tagállamok közötti nagyobb átláthatóságát és közérthetőségét hivatott elősegíteni hozzáférhető webalapú eszközökkel, információkkal és nyílt szabványok kidolgozásával. E webalapú eszközök és információk célja, hogy a felhasználók megfelelőbben kommunikálhassák és ismertethessék készségeiket és képesítéseiket.

Módosítás    33

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Europasst a Nemzeti Készségkoordináló Központok segítségével a Bizottság kezeli.

(2)  Az Europasst a nemzeti Europass-központok segítségével a Bizottság kezeli, tiszteletben tartva a nemzeti struktúrákat és adminisztratív szabályokat.

Módosítás     34

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Europass használata az e határozatban rögzítetteken kívül nem keletkeztet kötelezettségeket és jogokat.

(3)  Az Europass használata önkéntes, és az e határozatban rögzítetteken kívül nem keletkeztet kötelezettségeket és jogokat.

Módosítás    35

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „bizonyítványkiegészítő”: a szakképesítést igazoló bizonyítványhoz csatolt dokumentum, amely révén az adott képesítéssel rendelkező személy ismertetni tudja harmadik felekkel tanulmányi eredményeit, illetve az elvégzett szakképzés jellegét, szintjét, hátterét, tartalmát és státuszát;

a)  „bizonyítványkiegészítő”: a szakoktatást és -képzést igazoló vagy szakmai bizonyítványhoz csatolt dokumentum, amely révén az adott képesítéssel rendelkező személy ismertetni tudja harmadik felekkel tanulmányi eredményeit, illetve az elvégzett szakképzés jellegét, szintjét, hátterét, tartalmát és státuszát, valamint a megszerzett készségeket;

Módosítás     36

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  „orientáció”: olyan tartós folyamat, amelynek segítségével az egyének meghatározhatják saját képességeiket, kompetenciáikat és érdeklődésüket, hogy oktatásra, képzésre és foglalkoztatásra vonatkozó döntéseket hozhassanak, és irányíthassák saját életútjukat olyan tanulási, munka- és más környezetben, amelyben az említett képességek és kompetenciák megtanulhatók és/vagy felhasználhatók;

Módosítás     37

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „metaadatok”: olyan adatok, amelyek az Europass-dokumentumokban használt más adatokkal kapcsolatban szolgálnak információkkal;

törölve

Módosítás     38

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „metaadatsémák”: a metaadatelemek, azok lehetséges értékei, az értékek kötelezettségi szintje és a metaadatelemek közötti kapcsolatok megnevezése;

törölve

Módosítás    39

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  „foglalkozás”: a hasonló feladatok ellátását és hasonló készségcsoport meglétét megkövetelő állások összessége;

f)  „foglalkozás”: állások összessége, amelyek elsődleges feladatait és kötelezettségeit nagy fokú hasonlóság jellemezi;

Módosítás    40

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)   „szervezetek”: az oktatási, képzési és foglalkoztatási kérdések által érintett munkaadók, munkaerő-toborzók, oktatási és képzési intézmények és más érdekeltek;

g)   „szervezetek”: az oktatási, képzési és foglalkoztatási kérdések által érintett szociális partnerek, munkaerő-toborzók, oktatási és képzési intézmények és más érdekeltek, mint az iparkamarák, a nem formális oktatást nyújtó szolgáltatók és a civil társadalmi szervezetek;

Módosítás     41

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  „képesítés”: értékelési és érvényesítése folyamat formális eredménye; megszerzésének feltétele, hogy egy illetékes hatóság megállapítsa, hogy az egyén adott sztenderdeknek megfelelő tanulási eredményt ért el;

h)  „képesítés”: értékelési és érvényesítési folyamat formális eredménye; megszerzésének feltétele, hogy egy illetékes hatóság (például jogszabályban meghatározott illetékes nemzeti szerv) megállapítsa, hogy az egyén adott sztenderdeknek megfelelő tanulási eredményt ért el;

Módosítás    42

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  „szemantikai eszköz”: nagyarányban újra fölhasználható metaadatok vagy hivatkozási adatok (pl. rendszerfejlesztéshez használt kódlisták, osztályozások, szótárak vagy szószedetek) gyűjteménye;

törölve

Módosítás     43

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  „készségfelmérés”: az emberek készségeinek értékeléséhez, méréséhez és adott esetben ismertetéséhez használatos folyamat vagy módszer. Ide tartozhat az egyéni önértékelés vagy egy harmadik fél által végzett hitelesített értékelés is;

j)  „készségfelmérés”: az emberek formális és nem formális keretek között megszerzett készségeinek értékeléséhez, méréséhez és adott esetben ismertetéséhez használatos folyamat vagy módszer. Ide tartozhat az egyéni önértékelés vagy egy harmadik fél által végzett hitelesített értékelés is;

Módosítás     44

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  „szabványok”: egy termék, szolgáltatás, folyamat vagy módszer (ideértve a metaadatsémákat és a szemantikai eszközöket is) ismérveivel vagy jellemzőivel kapcsolatban elfogadott megállapodások.

k)  „szabványok”: egy termék, szolgáltatás, folyamat vagy módszer ismérveivel vagy jellemzőivel kapcsolatban elfogadott megállapodások.

Módosítás    45

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Europass az alábbi webalapú eszközökből áll:

Az Europass az alábbi, hozzáférhető webalapú eszközökből és kiegészítőkből áll:

Módosítás     46

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a munka- és tanulási tapasztalatok keretében, többek között a nemzetközi mobilitás során elsajátított készségeket és képesítéseket dokumentáló és ismertető eszközök;

Módosítás     47

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  egyéni készségek (ön)értékelési eszközei, melyek alapulhatnak pl. kérdőíveken, már létező készségleltárakra történő hivatkozáson vagy egyéb uniós önértékelési eszközökből (pl. Youthpass) nyert információkon;

b)  egyéni készségek lehető legátfogóbb módon, érvényesített módszerekkel működő (ön)értékelési eszközei, melyek alapulhatnak pl. kérdőíveken, már létező készségleltárakra történő hivatkozáson vagy egyéb, ifjúsági szervezetek által létrehozott és használt, egymáshoz igazított és összehangolt, meglévő uniós önértékelési eszközökből (pl. Youthpass) és más elismert (ön)értékelési eszközökből – pl. digitális tanulási igazolásokból – nyert információkon;

Módosítás    48

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az 5. cikkben említett Europass képesítéskiegészítő-sablon(ok)

c)  Europass oklevél- és bizonyítvány-képesítéskiegészítők;

Módosítás     49

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az információk szervezetek által történő ismertetéséhez és cseréjéhez szükséges eszközök.

d)  az információk szervezetek által történő ismertetését és cseréjét támogató eszközök.

Módosítás    50

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Europass az alábbiakkal kapcsolatban nyújt információkat:

(2)  Az Europass a tagállamokkal együttműködve az alábbiakkal kapcsolatban nyújthat információkat:

Módosítás     51

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  képesítések és képesítési keretek;

Módosítás    52

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)   különböző országok, többek között harmadik országok elismerési gyakorlatai és határozatai, annak érdekében, hogy a magánszemélyek és az egyéb érdekelt felek megismerhessék az egyes képesítéseket;

c)   különböző tagállamok, többek között harmadik országok jogszabályai, elismerési gyakorlatai és határozatai, annak érdekében, hogy a magánszemélyek és az egyéb érdekelt felek összehasonlíthassák és megismerhessék az egyes képesítéseket;

Módosítás     53

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a készségkínálat- és kereslet változásának, illetve a készségekkel kapcsolatos egyéb típusú információknak az elemzése, többek között földrajzi és ágazati szinten, technológiai módszerek felhasználásával, pl. keresőrobotos feltérképezéssel és nagy adathalmazok elemzésével;

törölve

Módosítás     54

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  készségekkel és képesítésekkel kapcsolatos egyéb olyan további információk, amelyek fontosak lehetnek az Unióba érkező vagy az ott letelepedett migránsok sajátságos szükségleteinek szempontjából és integrációjuk elősegítése céljából.

f)  készségekkel és képesítésekkel kapcsolatos egyéb olyan további információk, amelyek fontosak lehetnek az Unióba jogszerűen érkező vagy ott ilyen módon letelepedett harmadik országbeli állampolgárok sajátságos szükségleteinek szempontjából és integrációjuk elősegítése céljából.

Módosítás    55

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Europass az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően a (2) bekezdésnek megfelelően nyújt információt.

Módosítás    56

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)   Az Europass támogatja a nyílt szabványok – ideértve a metaadatsémák és szemantikai eszközök – kidolgozására, használatára és népszerűsítésére irányuló együttműködést, amelynek célja, hogy a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatos információcsere uniós szinten, illetve a tagállamok és harmadik országok között hatékonyabb legyen. A fenti tevékenységeket a 6. cikkben említett többnyelvű osztályozási rendszer, az ESCO (készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozása) segíti.

(3)   Az Europass támogatja a nyílt szabványok kidolgozására, használatára és népszerűsítésére irányuló együttműködést annak érdekében, , hogy a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatos információcsere uniós szinten, illetve a tagállamok és harmadik országok között hatékonyabb legyen.

Módosítás    57

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Europass keretében rendelkezésre bocsátott információk és nyílt szabványok ingyenesen kerülnek közzétételre, hogy a tagállamok és egyéb érdekelt felek önkéntes alapon felhasználhassák őket.

(1)  Az Europass keretében rendelkezésre bocsátott információk ingyenesen kerülnek közzétételre, hogy a tagállamok és egyéb érdekelt felek önkéntes alapon felhasználhassák őket.

Módosítás    58

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Europass gondoskodik arról, hogy a formális, a nem formális és az informális, illetve a gyakorlati (pl. mobilitással kapcsolatos) keretek között elsajátított tanulás minél átláthatóbb és közérthetőbb legyen.

(2)   Az Europass gondoskodik arról, hogy a formális, a nem formális és az informális, illetve a gyakorlati (pl. hosszú és rövid távú mobilitással kapcsolatos) keretek között elsajátított tanulás az oktatás és az önkéntesség valamennyi szintjén minél átláthatóbb és közérthetőbb legyen. Az értékelési eszközöket az Europassba történő integrálásukat megelőzően minőségbiztosítási eljárás keretében vizsgálják.

Módosítás     59

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Europass a készségek jobb megismerését célzó eszközöket tartalmazza, amelyek harmadik felek általi felmérésen és az érintettek önértékelésén alapulnak.

(3)  Az Europass a készségek jobb megismerését célzó összehangolt és bevált eszközöket tartalmazza, amelyek harmadik felek általi felmérésen és az érintettek önértékelésén alapulnak.

Módosítás     60

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Europassban szereplő információk alapját az európai képesítési keretrendszer (EKKR) képezi. A keretrendszerre való hivatkozás a képesítésekkel kapcsolatos információk, a tagállamok oktatási és képzési rendszereinek ismertetése és más releváns témák vonatkozásában történik.

(4)  Az Europassban szereplő információk alapját az európai képesítési keretrendszer (EKKR) képezheti. A keretrendszerre való hivatkozás a képesítésekkel kapcsolatos információk, a tagállamok oktatási és képzési rendszereinek ismertetése és más releváns témák vonatkozásában történik. Az EKKR és az ESCO által javasolt keretek közötti esetleges következetlenségeket az Europass végrehajtását megelőzően meg kell oldani.

Módosítás    61

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)   A dokumentációs és információs eszközök szemantikai interoperabilitása céljából az Europass a 6. cikkben említett készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozását (ESCO) használja. Az ESCO képezi az alapját a más (pl. a munkaerőpiac által kidolgozott) releváns szolgáltatásokkal történő interoperabilitásnak is.

(5)   A dokumentációs és információs eszközök szemantikai interoperabilitása céljából az Europass a tagállamok általi teljes körű tesztelést és jóváhagyást követően – hatékony módon kidolgozhatja a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozását (ESCO). Az ESCO képezheti az alapját a más (pl. a munkaerőpiac által kidolgozott) releváns szolgáltatásokkal történő interoperabilitásnak is.

Módosítás    62

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)   Az Europass keretrendszer a felhasználók személyes adatainak tárolására szolgáló opciót (pl. személyes profilt) is tartalmazhat.

(6)   Az Europass keretrendszer a felhasználók számára személyes adatok tárolására szolgáló opciót (pl. személyes profilt) is tartalmazhat, ugyanakkor biztosítja a magánélet védelmét és az adatvédelmet.

Módosítás    63

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)   A webalapú Europass-eszközök az Európai Unió hivatalos nyelvein állnak rendelkezésre.

(8)   Az interoperábilis és biztonságos webalapú Europass-eszközök az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak, és biztosítják a fogyatékossággal élők számára a hozzáférhetőséget.

Módosítás    64

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az Europass keretrendszernek szoros együttműködést kell kialakítania és fenntartania az uniós és tagállami szinten rendelkezésre bocsátott egyéb eszközökkel és szolgáltatásokkal. A nyílt metaadatsémák kidolgozásának összhangban kell állnia az (EU) 2016/589 rendelet értelmében alkalmazott technikai standardokkal.

(10)  Az Europass keretrendszernek szoros együttműködést kell kialakítania és fenntartania az uniós és tagállami szinten rendelkezésre bocsátott egyéb eszközökkel és szolgáltatásokkal.

Módosítás     65

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Az Europass mindenkor biztosítja a felhasználói adatok védelmét. A felhasználó eldöntheti, hogy mely információ legyen látható és/vagy kereshető a munkaadók és a felhasználók számára.

Módosítás     66

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az illetékes tagállami hatóságoknak az Európai Bizottság és az egyéb érintett felek (pl. Európa Tanács, UNESCO) által kidolgozott sablonokkal összhangban32 Europass képesítéskiegészítő(ke)t kell kibocsátaniuk.

(1)  Az illetékes tagállami hatóságoknak vagy az elismert szakmai szövetségeknek és szerveknek az Európai Bizottság és az egyéb érintett felek (pl. Európa Tanács, UNESCO) által kidolgozott sablonokkal összhangban32 Europass-képesítéskiegészítő(ke)t kell kibocsátaniuk, amennyiben azok konzisztensek. E területen valamennyi módosítás során figyelembe kell venni a bolognai folyamat nyomon követéséért felelős munkacsoport bizonyítványkiegészítők felülvizsgálatával foglalkozó tanácsadó csoportja munkájának eredményeit, azokra hivatkozni kell, és azokkal biztosítani kell az összhangot.

_________________

_________________

32 A jelenlegi kiegészítők az oklevélmelléklet és a bizonyítványkiegészítő.

32 A jelenlegi kiegészítők az oklevélmelléklet és a bizonyítványkiegészítő.

Módosítás     67

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  modellként szolgálnak a megfelelő tagállami hatóságok számára a kiegészítők kitöltése és kibocsátása során. A könnyebb érthetőség és az információk hiánytalan közzététele érdekében különösen fontos, hogy a hatóságok betartsák az egyes rovatok sorrendjét, és hogy mindegyik mezőt kitöltsék;

a)  modellként szolgálnak a megfelelő tagállami hatóságok és az elismert szakmai szövetségek és szervek számára a kiegészítők kitöltése és kibocsátása során. A könnyebb érthetőség és az információk hiánytalan közzététele érdekében különösen fontos, hogy a hatóságok betartsák az egyes rovatok sorrendjét, és hogy mindegyik mezőt kitöltsék;

Módosítás     68

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a kiegészítők relevanciájának és használhatóságának szavatolása érdekében rendszeres felülvizsgálat tárgyát képezik.

d)  a kiegészítők relevanciájának és használhatóságának szavatolása érdekében rendszeres felülvizsgálat tárgyát képezik, amelynek felhasználói elégedettségi felmérések, továbbá a nemzeti Europass-központok és a szakértői csoportok ajánlásai is részei.

Módosítás    69

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)   Az erre felhatalmazott szervek által kibocsátott Europass képesítéskiegészítő dokumentumokat automatikusan és díjmentesen, elektronikus formátumban kell közzétenni az adott tagállam nyelvén és/vagy egy fő európai nyelven, a kibocsátó szervek és a 8. cikkben említett Nemzeti Készségkoordináló Központok által kölcsönösen megállapított eljárásokkal, valamint az Európai Bizottság és az érintett felek által kölcsönösen megállapított bármely más eljárással összhangban.

(3)   Az erre felhatalmazott szervek által kibocsátott Europass képesítéskiegészítő dokumentumokat automatikusan és díjmentesen, elektronikus formátumban kell közzétenni az adott tagállam nyelvén és/vagy egy fő európai nyelven, a kibocsátó szervek és a 8. cikkben említett nemzeti Europass-központok által kölcsönösen megállapított eljárásokkal, valamint az Európai Bizottság és az érintett felek által kölcsönösen megállapított bármely más eljárással összhangban.

Módosítás    70

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6 cikk

törölve

A készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozása (ESCO)

 

(1)   A Bizottság az uniós munkaerőpiaccal, valamint az oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos fogalmakat többnyelvű osztályozási rendszerben tartja számon: ez a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozása (ESCO).

 

(2)   Az ESCO közvetlenül segíti az Europass működését, mert egységes referencianyelvet biztosít a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatos információcserékhez és dokumentumokhoz, illetve munkakereséshez, munkaközvetítéshez, oktatási és tanulási lehetőségek kereséséhez, valamint tanulással kapcsolatos tanácsadáshoz és pályaorientációhoz.

 

Módosítás     71

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a tagállamokkal együttműködve:

(1)  A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően és velük együttműködve, valamint teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállamok oktatási és képzési politikával kapcsolatos felelősségét:

Módosítás     72

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  kifejleszti az Europass működéséhez szükséges webalapú eszközöket;

a)  kifejleszti az Europass működéséhez szükséges interoperábilis, felhasználóbarát, biztonságos, valamennyi felhasználó számára könnyen hozzáférhető webalapú eszközöket; A 2241/2004/EK határozat 2. cikkében említett Europass-dokumentumok beépülnek az e határozat által létrehozott Europass keretrendszerbe.

Módosítás     73

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  figyelemmel kíséri és feldolgozza a webhelyekről és mobil alkalmazásokról szóló aktuális ismereteket, melyek lehetővé teszik az Europass keretrendszer jobb hozzáférhetőségét az idősebb személyek és a fogyatékossággal élő személyek számára;

Módosítás     74

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  biztosítja, hogy megfelelő uniós és tagállami szintű promóciós és információs tevékenységeknek köszönhetően a releváns felhasználók és érdekelt felek tudomást szerezzenek az új Europass keretrendszerről;

b)  biztosítja, hogy megfelelő és hatékony uniós és tagállami szintű promóciós, információs és orientációs tevékenységeknek köszönhetően a releváns felhasználók – többek között a fogyatékossággal élő személyek – és érdekelt felek tudomást szerezzenek az új Europass keretrendszerről;

Módosítás     75

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a tagállamokkal és az érintettekkel (pl. szociális partnerekkel, szakmai szövetségekkel, oktatási és képzési intézményekkel, kutatóintézetekkel, statisztikai hivatalokkal és foglalkoztatási szolgálatokkal) rendszeresen frissíti a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozását (az ESCO-t).

törölve

Módosítás     76

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  előmozdítja és nyomon követi a webalapú Europass-eszközök hatékonyságát, valamint a felhasználói igényeket figyelembe véve fejleszti tovább az Europass-szolgáltatásokat;

a)  előmozdítja és nyomon követi az interoperábilis, valamennyi felhasználó számára könnyen hozzáférhető, felhasználóbarát és biztonságos webalapú Europass-eszközök hatékonyságát, beleértve azoknak a fogyatékossággal élő személyek számára való elérhetőségét is, valamint a felhasználói igényeket figyelembe véve fejleszti tovább az Europass-szolgáltatásokat;

Módosítás    77

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)   nyomon követi az interoperabilitást szolgáló nyílt szabványok, metaadatsémák és szemantikai eszközök kidolgozását szolgáló támogatás hatékonyságát;

b)   nyomon követi a nyílt szabványok kidolgozását szolgáló támogatás hatékonyságát;

Módosítás     78

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  támogatja az (EU) 2016/598 rendelet 14. cikkének végrehajtását a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozásával kapcsolatban, illetve az ESCO folyamatos frissítését;

törölve

Módosítás     79

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  támogatja az elismerési gyakorlatokkal és határozatokkal kapcsolatos információcserét;

e)  támogatja az összehasonlíthatósági és elismerési gyakorlatokkal és határozatokkal kapcsolatos információcserét;

Módosítás     80

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  támogatja az orientációs szakpolitikát és az orientációs szolgáltatásokat;

f)  támogatja az orientációs szakpolitikát és az orientációs szolgáltatásokat, az egyénekkel való személyes kontaktust is ideértve;

Módosítás    81

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)   nyomon követi a Nemzeti Készségkoordináló Központok tevékenységeit, az általuk a készségkínálat- és kereslet változásainak elemzéséhez biztosított információk következetességét, illetve a tanulási lehetőségekkel kapcsolatban az uniós szintű portálon közzétett információkat;

g)   nyomon követi a nemzeti Europass-központok tevékenységeit, az általuk a készségkínálat- és kereslet változásainak elemzéséhez biztosított információk következetességét, illetve a tanulási lehetőségekkel kapcsolatban az uniós szintű portálon közzétett információkat;

Módosítás    82

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  szakmai vizsgálatokat indít útjukra és biztosítja, hogy a tagállamok megosszák egymással bevált gyakorlataikat.

h)  biztosítja, hogy a tagállamok megosszák egymással bevált gyakorlataikat.

Módosítás     83

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  saját körülményeinek figyelembevételével Nemzeti Készségkoordináló Központot hoznak létre és működtetnek, az e határozatban említett tagállami szolgálatok közötti koordináció és együttműködés támogatása céljából;

a)  saját körülményeinek figyelembevételével nemzeti Europass-központot hoznak létre és működtetnek, mind a konkrét tevékenységek, mind az e határozatban említett tevékenységek közötti koordináció és együttműködés támogatása céljából;

Módosítás    84

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a Nemzeti Készségkoordináló Központon keresztül kellő időben és hatékonyan rendelkezésre bocsátják a tagállami szinten hozzáférhető adatokat és információkat az Europass keretrendszer frissítése céljából;

b)  a nemzeti Europass-központon keresztül kellő időben és hatékonyan rendelkezésre bocsátják a tagállami szinten hozzáférhető adatokat és információkat az Europass keretrendszer frissítése céljából;

Módosítás    85

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)   hozzáférést biztosítanak az Europass felhasználóinak az adott tagállamban rendelkezésre álló releváns információkhoz vagy adatokhoz, különösen a tanulási lehetőségekkel, a képesítésekkel és a képesítési rendszerekkel kapcsolatos információkhoz, illetve a tagállami szintű szemantikai eszközökhöz;

c)   egyszerű, hatékony és költséghatékony módon hozzáférést biztosítanak az Europass felhasználóinak az adott tagállamban rendelkezésre álló releváns információkhoz vagy adatokhoz, különösen a tanulási és érvényesítési lehetőségekkel, a képesítésekkel és a képesítési rendszerekkel kapcsolatos információkhoz, illetve a tagállami szintű szemantikai eszközökhöz;

Módosítás     86

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  biztosítják az Europass keretrendszer nemzeti szinten történő láthatóságát és népszerűsítését az oktatási és képzési intézmények és az oktatás, képzés és foglalkoztatás terén érintett más érdekeltek segítségével;

Módosítás    87

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az egyes Nemzeti Készségkoordináló Központok:

(2)  Az egyes nemzeti Europass-központok:

Módosítás    88

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)   információkat terjesztenek és tesznek közzé a tanulásra és szakmai előmenetelre vonatkozó orientációval kapcsolatban, illetve nyilvánosságra hozzák a tanulási lehetőségekkel kapcsolatos információkat tagállami szinten és az uniós webalapú eszközben;

b)  adott esetben információkat terjesztenek és tesznek közzé a tanulásra és szakmai előmenetelre vonatkozó orientációval kapcsolatban;

Módosítás    89

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  nyomon követik a készségekkel kapcsolatos, tényeken alapuló és valós idejű tagállami és regionális információk összegyűjtését és elterjesztését;

törölve

Módosítás    90

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Nemzeti Készségkoordináló Központok az e határozat végrehajtása céljából megítélt uniós finanszírozás kedvezményezettjei.

(3)  A nemzeti Europass-központok az e határozat végrehajtása céljából megítélt uniós finanszírozás kedvezményezettjei.

Módosítás     91

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e határozatban előírt intézkedéseket a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogszabályokkal összhangban kell végrehajtani, különös tekintettel a 95/46/EK irányelvre és a 45/2001/EK rendeletre33.

Az e határozatban előírt intézkedéseket a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogszabályokkal összhangban kell végrehajtani, különös tekintettel a 95/46/EK irányelvre33 és a 45/2001/EK rendeletre.

A személyes adatokat a legfejlettebb standardoknak megfelelő védelemben kell részesíteni. A személyes adatok felett továbbra is az érintett rendelkezik, aki javítani vagy törölni tudja az adatokat. Amennyiben a személyes adatokat az Europass céljából dolgozzák fel, azokat anonimizálni kell.

_________________

_________________

33 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás     92

Határozatra irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   E határozat végrehajtását uniós programok társfinanszírozzák. Az éves előirányzatokat az Európai Parlament és a Tanács engedélyezi a pénzügyi keret korlátain belül.

(1)   E határozat végrehajtása a nemzeti Europass-központok számára nyújtandó többéves működési támogatás révén valósul meg. A Bizottság gondoskodik a tagállamokat terhelő becsült pénzügyi következményeket tartalmazó ötéves előrejelzésről.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [2]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

Az Európai parlament üdvözli az új készségfejlesztési programot, és nagyra értékeli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy frissítse, modernizálja és javítsa a készségekre, kompetenciákra és képesítésekre irányuló európai eszközöket és szolgáltatásokat.

Az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata által létrehozott keret megoldással kívánt szolgálni ezekre a kihívásokra. Egyértelmű felelősségi köröket határozott meg, és az önkéntes alapon használható „Europass” nevű dokumentumcsaláddal elérte a képesítések és kompetenciák átláthatóságát.

Több mint egy évtizeddel a 2241/2004/EK határozatot követően sürgős szükség van a megújulásra. Mindazonáltal az Europass teljesen új eszközzé való átalakítása túl radikális lenne. Semmiképpen sem szabad a már elért eredményeket veszélyeztetni. Az Europass nem válhat az oktatás és a képzés „egyablakos” portáljává. Már különböző uniós eszközök állnak rendelkezésre az igényelt szolgáltatások biztosítására. A jobb szinergia érdekében az Europass-portált ezekhez lehet kapcsolni. Vannak már jól megalapozott és működő szakértői csoportok, amelyek biztosítják, hogy a kínált eszközök és szolgáltatások jó minőségűek legyenek és valóban felhasználásra kerüljenek.

A változásnak fokozatosnak kell lennie annak megelőzése érdekében, hogy a tagállamoknak komoly adminisztratív terhekkel kelljen szembesülniük, ami váratlan szervezési költségeket eredményezhet.

A cél az, hogy az uniós polgárok képesítései és kompetenciái átláthatóak és interoperábilisak legyenek a tagállamokon belül és azok között, továbbá hogy a készségek és képesítések átláthatóságát és közérthetőségét webalapú eszközökkel, információkkal és nyílt szabványok kidolgozásával lehessen elősegíteni. Az Europass gondoskodik arról, hogy a formális és a nem formális, illetve a gyakorlati (pl. mobilitással kapcsolatos) keretek között elsajátított tanulás minél közérthetőbb legyen.

A 2241/2004/EK határozat értelmében az Europass keretet nemzeti szervek, azaz nemzeti Europass-központok hajtják végre. Ezeknek a központoknak az új keret sarokkövét kell képezniük.

Az e szöveggel létrehozott új közös keret célja, hogy az Europass-szolgáltatásokat a felhasználók és a szolgáltatók azaz a tanulók, az álláskeresők, a munkaadók, különösen a kis- és középvállalkozások, az oktatási és szakképzési intézmények, a szociális partnerek, az Europass-központok és a felelős nemzeti hatóságok – igényeihez és elvárásaihoz igazítsa. A felülvizsgált Europass-szolgáltatások a jövőbeli digitális rendszerekben rejlő lehetőségeket is felhasználná, illetve alkalmazkodna azokhoz.

Az alapvető célkitűzés a sokféleség és a felelősségi körök tiszteletben tartása, valamint az egyszerűsítés, a hatékonyság és az eredményesség. Az összes eszközt megfelelően, az Europass kapacitásainak túlfeszítése nélkül kell kialakítani.

Általános elvként a kötelezettségeknek és a tagállamokra háruló adminisztratív és pénzügyi terheknek egyértelműen kiszámíthatóaknak és kiegyensúlyozottaknak kell lenniük a költségek és előnyök tekintetében.

A készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozását (ESCO) – amely az oktatás/képzés és a munkavégzés témájához kidolgozott egységes nyelvezetként és operációs eszközként szolgál – a Bizottság hozta létre. Jelenleg az ESCO-osztályozást nem lehet az Europass referenciaterminológiája alapjaként használni. Az ESCO jelenleg projektfázisban levő eszköz, amelyet a tagállamok nem alakítottak ki, próbáltak ki vagy fogadtak el teljes mértékben.

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások (Europass)

Hivatkozások

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

4.10.2016

 

 

 

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

55. cikk - Közös bizottsági eljárás

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

19.1.2017

Vizsgálat a bizottságban

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

21.6.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

70

0

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

A benyújtás dátuma

28.6.2017

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik