Pranešimas - A8-0244/2017Pranešimas
A8-0244/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendros sistemos siekiant teikti geresnes paslaugas įgūdžių ir kvalifikacijos reikmėms tenkinti (Europass), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB

28.6.2017 - (COM(2016) 0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Kultūros ir švietimo komitetas
Pranešėjai: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov
(Bendra komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)


Procedūra : 2016/0304(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0244/2017
Pateikti tekstai :
A8-0244/2017
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendros sistemos siekiant teikti geresnes paslaugas įgūdžių ir kvalifikacijos reikmėms tenkinti (Europass), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB

(COM(2016) 0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0625),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 165 bei 166 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0404/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 15 d. Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 16 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į bendrus Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A8-0244/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)   asmenims, ieškantiems darbo arba sprendžiantiems, ko ir kur mokytis ar studijuoti arba ką ir kur dirbti, svarbu gauti informacijos apie esamas galimybes, savo įgūdžių vertinimo būdus ir priemones, kuriomis naudojantis galima pateikti informaciją apie savo įgūdžius ir kvalifikaciją;

(1)   asmenims, ieškantiems darbo arba sprendžiantiems, ko ir kur mokytis ar studijuoti arba ką ir kur dirbti, svarbu gauti informacijos apie esamas galimybes, savo įgūdžių vertinimo būdus ir priemones, kuriomis naudojantis galima pateikti informaciją apie savo įgūdžius, kvalifikaciją ir žinias, taip pat profesinio orientavimo paslaugas;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  įrodyta, kad „Europass“ naudojasi dideliu skaitmeniniu raštingumu pasižyminčios socialinės grupės, o nepalankesnėje padėtyje esančios asmenų grupės, pvz., asmenys, kurių išsilavinimo lygis žemesnis, pagyvenę žmonės arba ilgalaikiai bedarbiai, dažnai nieko nežino apie „Europass“, todėl negali naudotis juo ir esamomis jo priemonėmis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)   vartojamų kalbų, sąvokų apibrėžčių, dokumentų formatų, taip pat vertinimo ir kvalifikacijos patvirtinimo metodų skirtumai kelia nemažų sunkumų asmenims, darbdaviams ir kompetentingoms institucijoms. Tokių sunkumų kyla ypač tada, kai asmenys persikelia į kitą valstybę (įskaitant trečiąsias šalis), tačiau taip pat tada, kai ieškoma naujo darbo arba pradedama mokytis. Aiški informacija ir bendras tų pačių dalykų supratimas yra būtinos sąlygos norint įveikti šiuos sunkumus;

(2)   vartojamų kalbų, sąvokų apibrėžčių, dokumentų formatų, taip pat vertinimo ir kvalifikacijos patvirtinimo metodų skirtumai kelia nemažų sunkumų asmenims, darbdaviams ir kompetentingoms institucijoms. Tokių sunkumų kyla ypač tada, kai asmenys persikelia į kitą valstybę (įskaitant trečiąsias šalis), tačiau taip pat tada, kai ieškoma naujo darbo arba pradedama mokytis. Aiški informacija, „Europass“ sistemos supaprastinimas, platesnė informacijos sklaida, bendras tų pačių dalykų supratimas ir didesnis skaidrumas yra būtinos sąlygos norint įveikti šiuos sunkumus ir sudaryti geresnes sąlygas judumui kartu užtikrinant pakankamą lankstumą valstybių narių nusistovėjusios praktikos požiūriu bei paisant įvairovės, subsidiarumo ir proporcingumo principų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)    Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 2241/2004/EB24 sukurta sistema, skirta šioms problemoms spręsti. Ja siekta didesnio kvalifikacijos ir kompetencijos skaidrumo naudojant Europass (Europasu) vadinamą dokumentų rinkinį, kuriuo asmenys gali savanoriškai naudotis. Sprendimu Nr. 2241/2004/EB taip pat įsteigti nacionaliniais Europass centrais vadinami nacionaliniai organai, įgyvendinantys Europass sistemą;

(3)   Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB24 sukurta sistema, skirta šioms problemoms spręsti. Ji padėjo užtikrinti didesnį kvalifikacijos ir kompetencijos skaidrumą ir palyginamumą naudojant „Europass“ (Europasu) vadinamą dokumentų rinkinį, kuriuo asmenys gali savanoriškai naudotis (tai – ypatybė, kuri turėtų būti išsaugota). Sprendimu Nr. 2241/2004/EB taip pat įsteigti nacionaliniais „Europass centrais (NEC) vadinami nacionaliniai organai, įgyvendinantys Europass sistemą;

__________________

__________________

24 OL L 390, 2004 12 31, p. 6.

24 OL L 390, 2004 12 31, p. 6.

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  „Europass“ dokumentų rinkinys turėtų būti toliau tobulinamas, kad juose būtų įmanoma apibūdinti įvairių rūšių mokymąsi ir įgūdžius, ypač tuos, kurie įgyjami neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  pagal šiame reglamente numatytą naująją „Europass“ sistemą esamos „Europass“ paslaugos pritaikomos prie naudotojų ir teikėjų poreikių ir lūkesčių, t. y. besimokančių, darbo ieškančių asmenų, darbdavių (ypač mažųjų ir vidutinių įmonių), valstybinių užimtumo tarnybų, profesinio orientavimo specialistų, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų, socialinių partnerių, savanorių, jaunimo organizacijų, darbo su jaunimu paslaugų teikėjų, nacionalinių „Europass“ centrų ir atsakingų nacionalinių institucijų. Pagrindiniai šio Sprendimo tikslai – supaprastinimas, veiksmingumas ir efektyvumas, atsižvelgiant į nacionalines struktūras ir administracinę tvarką. Visos priemonės turėtų būti tinkamai parengtos ir suderintos tokiu būdu, kad nesutaptų jų konkretūs tikslai ir kad nebūtų viršytos „Europass“ galimybės;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3c)  pagal bendrą principą valstybių narių įsipareigojimai ir administracinės bei finansinės kliūtys turėtų būti aiškiai prognozuojami ir subalansuojami atsižvelgiant į sąnaudas ir naudą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant pagrindinio Europass sistemos tikslo dėmesys joje sutelktas į priemones, kurias naudojant įgūdžiai ir kvalifikacija patvirtinami dokumentais. Šios priemonės plačiai naudojamos. Nacionaliniai Europass centrai savo veikla teikia paramą ir skatina naudoti įgūdžių ir kvalifikacijos patvirtinamuosius dokumentus25;

(4)  siekiant pagrindinio Europass sistemos tikslo dėmesys joje sutelktas į priemones, kurias naudojant įgūdžiai ir kvalifikacija patvirtinami dokumentais. Šios priemonės plačiai naudojamos, bet jos nevienodai pasiskirsčiusios geografiniu ir amžiaus grupių požiūriu ir sulaukė labai nevienodo pasisekimo įvairiuose darbo rinkos sektoriuose. Nacionaliniai Europass centrai savo veikla teikia integruotą paramą ir skatina naudoti įgūdžių ir kvalifikacijos patvirtinamuosius dokumentus25;

__________________

__________________

25 Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europaso) antrasis vertinimas, COM(2013) 899 final.

25 Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europaso) antrasis vertinimas, COM(2013) 899 final.

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  NEC siūloma veikla teikia paramą naudotojams ir skatina naudoti įgūdžių ir kvalifikacijos patvirtinamuosius dokumentus. Tinklas „Euroguidance“ taip pat padėjo plėtoti informacijos apie įgūdžiams ir kvalifikacijai taikomas Sąjungos priemones teikimą. Turėtų būti užtikrinama parama šioms nacionalinėms tarnyboms ir geresnis jų veiklos koordinavimas, siekiant padidinti jų poveikį, kartu paisant nacionalinių sistemų įvairovės;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo valstybės narės raginamos ne vėliau kaip 2018 m., atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir ypatumus ir tokiu mastu, kokį laiko tinkamu, turėti nustačius neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo priemones, kurias taikant piliečiai galėtų patvirtinti neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytas žinias, įgūdžius ir kompetenciją ir įgyti visą ar, atitinkamais atvejais, dalinę kvalifikaciją;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)   Komisija išbandė Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorių (ESCO) kaip bendros terminijos ir praktinę priemonę, skirtą švietimui, mokymui ir darbui30. Pagal ESCO ES darbo rinkai ir švietimui bei mokymui svarbios sąvokos skirstomos į tris susietas pagrindines kategorijas: i) profesijų, ii) žinių, įgūdžių ir gebėjimų ir iii) kvalifikacijos. Šias pagrindines ESCO kategorijas galima papildyti pagalbiniais susijusių sričių, kaip antai darbo aplinkos, švietimo ir mokymo sričių arba ekonomikos sektorių terminijos žodynais;

(10)  Komisija plėtoja ir bando Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorių (ESCO) kaip bendros terminijos ir praktinę priemonę, skirtą švietimui, mokymui ir darbui30. ESCO siekia ES darbo rinkai ir švietimui bei mokymui svarbias sąvokas suskirstyti į tris susietas pagrindines kategorijas: i) profesijų, ii) žinių, įgūdžių ir gebėjimų ir iii) kvalifikacijos, kurios gali savanorišku pagrindu paaiškinti susijusias įgūdžių ir kvalifikacijos sritis. Kai tik ESCO bus pakankamai išplėtotas ir išbandytas valstybėse narėse, jis galės būti naudojamas kaip pagrindas „Europass“ kvalifikacijų susiejimo terminijai. Be to, ESCO klasifikaciją būtų galima papildyti pagalbine susijusių sričių, kaip antai darbo aplinkos, švietimo ir mokymo sričių arba ekonomikos sektorių terminija;

__________________

__________________

30 Strategijoje „Europa 2020“ buvo pranešta apie Komisijos ketinimą kurti tokią sistemą. Komisijos komunikatas „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, COM(2010) 2020 final.

30 Strategijoje „Europa 2020“ buvo pranešta apie Komisijos ketinimą kurti tokią sistemą. Komisijos komunikatas „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, COM(2010) 2020 final.

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  šiuo metu ESCO negali būti laikomas pagrindu kuriant su „Europass“ susijusią terminiją. Atsižvelgiant į tai, kad ESCO yra dar tebevykdomas projektas, tai yra priemonė, kuri dar nėra visiškai išplėtota ar išbandyta, ir jos dar nepatvirtino valstybės narės. Todėl ESCO klasifikatoriaus kaip standartinės terminijos naudojimas priklauso nuo Komisijos pastangų įvertinti jo priimtinumą ir naudingumą vartotojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams ir parodyti ESCO poziciją tarp kitų Sąjungos priemonių, taip siekiant parodyti papildomą jo naudojimo naudą darbo rinkoms, darbdaviams, darbuotojams ir darbo ieškantiems asmenims bei sąveiką, sukuriamą naudojant ESCO tokiu būdu, kuris atitiktų Europos kvalifikacijų sandarą „Europass“ sistemoje. ESCO klasifikatorių pripažinus priimtina standartine terminija, jis turi būti reguliariai atnaujinamas, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai socialiniais partneriais, profesinėmis asociacijomis, švietimo ir mokymo įstaigomis, mokslinių tyrimų institutais, statistikos institucijomis ir užimtumo tarnybomis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/58931 įsteigiamas Europos užimtumo tarnybų (EURES) tinklas ir mechanizmas, kurį naudojant, per bendrą EURES IT platformą, automatizuotai surandami tinkami kandidatai į laisvas darbo vietas. Kad galėtų vykti dialogas ir laisvų darbo vietų derinimas su kandidatais į jas, taikant šį mechanizmą reikia turėti bendrą ir daugiakalbį įgūdžių, kompetencijų ir profesijų sąrašą. Komisijos parengtas ESCO tapo šiam tikslui tinkama daugiakalbe profesijų, įgūdžių, kompetencijos ir kvalifikacijos klasifikavimo sistema;

(11)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/58931 įsteigiamas Europos užimtumo tarnybų (EURES) tinklas ir mechanizmas, kurį naudojant, per bendrą EURES IT platformą, automatizuotai surandami tinkami kandidatai į laisvas darbo vietas. Kad galėtų vykti dialogas ir laisvų darbo vietų derinimas su kandidatais į jas, taikant šį mechanizmą būtų galima pasinaudoti bendru ir daugiakalbiu įgūdžių, kompetencijų ir profesijų sąrašu. Rengdama ESCO Komisija siekia sukurti daugiakalbę profesijų, įgūdžių, gebėjimų ir kvalifikacijos klasifikavimo sistemą, kuri galėtų padėti siekti šio tikslo, paskyrus pakankamai laiko išsamiai peržiūrai. EURES tinklas teikia paramą darbo ieškantiems asmenims, kurie nori persikelti į kitą šalį, taip pat darbdaviams, ieškantiems darbuotojų kitoje šalyje. Sujungus portalus „Europass“ ir EURES ir jiems bendradarbiaujant būtų galima veiksmingiau naudotis jų abiejų teikiamomis paslaugomis;

__________________

__________________

31 OL L 107, 2016 4 22, p. 1.

31 OL L 107, 2016 4 22, p. 1.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  švietimo ir mokymo paslaugas įvairūs teikėjai vis dažniau siūlo naujomis formomis ir naujoviškoje aplinkoje, ypač naudodami skaitmenines technologijas ir platformas. Įgūdžiai, patirtis ir mokymosi pasiekimai taip pat pripažįstami įvairiomis formomis, kaip antai naudojant skaitmeninius atviruosius skiriamuosius ženklus. Jie taip pat žinomi ir naudojami pripažįstant įgūdžius, įgytus neformaliojo mokymosi būdu, pvz., jaunimo darbu;

(13)  formaliojo, neformaliojo švietimo ir mokymo ir savišvietos paslaugas įvairūs teikėjai, įskaitant neformaliojo švietimo paslaugų teikėjus ir pilietinės visuomenės organizacijas, vis dažniau siūlo naujomis formomis ir naujoviškoje aplinkoje, kaip antai atviruosius švietimo išteklius, ypač naudodami skaitmenines technologijas ir platformas, nuotolinį mokymą, e. mokymą, tarpusavio mokymąsi ir atvirus masinio nuotolinio mokymo kursus. Įgūdžiai, patirtis ir mokymosi pasiekimai taip pat pripažįstami įvairiomis formomis, kaip antai naudojant skaitmeninius atviruosius skiriamuosius ženklus ir kitas pripažintas vertinimo priemones, įskaitant įsivertinimo priemones. Jie taip pat žinomi ir naudojami pripažįstant kompleksinius ir socialinius emocinius įgūdžius, įgytus neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu, pvz., jaunimo darbu ir savanoriška sportine ir menine veikla;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  pripažįstama, kad didėja universaliųjų arba socialinių emocinių įgūdžių, kuriuos galima pritaikyti įvairiose srityse, svarba. Asmenims reikia priemonių ir gairių, kad galėtų savarankiškai įvertinti ir apibūdinti šiuos ir kitus savo įgūdžius, pvz., skaitmeninius įgūdžius arba kalbos žinias;

(14)  be to, kad pripažįstama dalykinių įgūdžių svarba, didėja ir universaliųjų arba socialinių emocinių įgūdžių, pvz., kritinio mąstymo, komandinio darbo, problemų sprendimo, kūrybiškumo ir įvairių gyvenimo įgūdžių, kurie yra esminės savirealizacijos ir profesinės realizacijos sąlygos ir kuriuos dėl to galima pritaikyti įvairiose darbo, švietimo ir profesinio mokymo srityse, svarba. Asmenims reikalingos ir gali būti naudingos priemonės ir gairės, kaip savarankiškai įsivertinti ir apibūdinti šiuos ir kitus savo įgūdžius, pvz., skaitmeninius įgūdžius arba kalbos žinias, kaip apibrėžta Europos bendrųjų gebėjimų metmenyse;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  laisvų darbo vietų ir kitų darbo rinkos tendencijų analizė – įprastas būdas rinkti žinias apie įgūdžius siekiant suprasti įgūdžių trūkumo ir kvalifikuotų darbuotojų stokos, taip pat kvalifikacijos paklausos ir pasiūlos neatitikties problemas. Informacinių technologijų, kaip antai interneto naršymo robotų ir didelių duomenų rinkinių naudojimas padeda gerinti žinių apie įgūdžius rinkimą ir taip spręsti įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitikties problemas;

(16)  laisvų darbo vietų ir kitų darbo rinkos tendencijų analizės valstybėms narėms įprastas būdas rinkti žinias apie įgūdžius siekiant išsiaiškinti įgūdžių trūkumą ir kvalifikuotų darbuotojų stoką, taip pat kvalifikacijos paklausos ir pasiūlos neatitiktį. Informacinių technologijų naudojimas ir keitimasis duomenimis galėtų padėti nustatyti žinias apie įgūdžius ir gerinti rinkimą ir taip spręsti įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitikties problemas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  dabartinė Europass sistemos orientacija į dokumentus pernelyg siaura, kad būtų galima reaguoti į dabartinius ir būsimus poreikius. Kad naudotojai galėtų pateikti informaciją apie įgūdžius ir kvalifikaciją ir priimti sprendimus dėl įsidarbinimo ir mokymosi galimybių, jiems reikalinga prieiga prie atitinkamos informacijos ir priemonių, kurios padėtų suprasti įgūdžius ir kvalifikaciją, taip pat prie priemonių, skirtų savo įgūdžiams ir kvalifikacijai patvirtinti dokumentais;

(17)  atsižvelgiant į dabartinę „Europass“ sistemos orientaciją, reikia baigti kurti dokumentuose vartojamą bendrą terminiją; dabar ši sistema yra pernelyg siaura, kad būtų galima reaguoti į dabartinius ir būsimus poreikius. Kad naudotojai galėtų pateikti informaciją apie įgūdžius ir kvalifikaciją ir priimti sprendimus dėl įsidarbinimo ir mokymosi bei patvirtinimo galimybių, jiems reikalinga prieiga prie atitinkamos naujausios informacijos ir priemonių, kurios padėtų suprasti įgūdžius ir kvalifikaciją, taip pat prie priemonių, skirtų savo įgūdžiams ir kvalifikacijai patvirtinti dokumentais pagal EKS;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Sąjungos priemonės ir paslaugos, skirtos įgūdžių ir kvalifikacijos reikmėms, turėtų būti pritaikomos prie kintančios praktikos ir technologijų pažangos, kad būtų užtikrintas jų aktualumas ir svarba naudotojui. To siekti reikėtų, be kita ko, didinant susijusių priemonių ir paslaugų, įskaitant tas, kurias sukūrė trečiosios šalys, sąveiką, kad teikiama paslauga būtų visapusiškesnė ir veiksmingesnė;

(18)  Sąjungos priemonės ir paslaugos, skirtos įgūdžių ir kvalifikacijos reikmėms, turėtų būti pritaikomos prie kintančios praktikos ir technologijų pažangos, kad būtų užtikrintas jų aktualumas ir svarba naudotojui. To siekti reikėtų, be kita ko, didinant susijusių Sąjungos ir nacionalinių priemonių ir paslaugų, įskaitant tas, kurias sukūrė trečiosios šalys, sąveiką, kad teikiama paslauga būtų visapusiškesnė ir veiksmingesnė, atsižvelgiant į specialius neįgaliųjų poreikius ir gerinant valstybių narių keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais. Be to, skaitmeniniams dokumentams apie įgūdžius ir kvalifikaciją patikrinti galėtų būti naudojamos autentiškumo patvirtinimo priemonės;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19  pagal patikslintos Europass sistemos požiūrį derėtų atsižvelgti į poreikius, kurių turi visi galimi naudotojai, įskaitant besimokančius ir darbo ieškančius asmenis, darbuotojus, darbdavius, profesinio orientavimo specialistus, viešąsias užimtumo tarnybas, socialinius partnerius, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjus, jaunimo darbo organizacijas bei politikos formuotojus;

(19)  pagal patikslintos „Europass“ sistemos požiūrį derėtų atsižvelgti į savanorišką „Europass“ pobūdį ir paisyti visų galimų naudotojų, įskaitant besimokančius ir darbo ieškančius asmenis, neįgaliuosius, darbuotojus, darbdavius, ypač mažąsias ir vidutines įmones, profesinio orientavimo specialistus, viešąsias užimtumo tarnybas, socialinius partnerius, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjus, savanorius, jaunimo organizacijas, jaunimo darbo organizacijas ir kitus darbo su jaunimu organizatorius bei politikos formuotojus, poreikių; Įrodytas „Europass“ sistemos reikalingumas galutiniams naudotojams turėtų būti pagrindinis principas ir turėtų aktyviai dalyvauti suinteresuotieji subjektai;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)   tokių asmens duomenų tvarkymui taikomi Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktai. Darbuotojai turėtų turėti keletą pasirinkimo apriboti prieigą prie jų duomenų ar tam tikrų jų požymių galimybių;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl sprendimo

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  paslaugos turėtų būti teikiamos internetu Sąjungos lygmeniu. Teikiant paslaugas taip pat turėtų būti rengiami ir naudojami atvirieji standartai, metaduomenų schemos ir semantiniai ištekliai, kad būtų lengviau veiksmingai keistis informacija, naudojamos tinkamos autentiškumo patvirtinimo priemonės skaitmeninių dokumentų patikimumui užtikrinti ir renkamos žinios bei informacija apie įgūdžius. Be to, nacionaliniu lygmeniu teikiant paramos paslaugas, turėtų būti skatinama ir užtikrinama prieiga labai įvairiems naudotojams, įskaitant trečiųjų šalių piliečius;

Išbraukta.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl sprendimo

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)   taigi Sprendimu Nr. 2241/2004/EB sukurtą Europass sistemą reikėtų pakeisti nauja sistema, kad kintantys poreikiai būtų tenkinami;

(21)  siekiant nustatyti tikslus, susijusius su kvalifikacijų pripažinimo ir neformaliojo švietimo sistemų pripažinimo bendra terminija, ir sudaryti sąlygas tenkinti kintančius poreikius ir spėti su technologijų pažanga, nepažeidžiant nacionalinių institucijų koordinavimo sistemos, Sprendimu Nr. 2241/2004/EB sukurtą „Europass“ sistemą reikėtų pakeisti nauja patobulinta savanoriška sistema;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl sprendimo

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  EURES yra bendradarbiavimo tinklas, atsakingas už keitimąsi informacija ir lengvinantis ryšius tarp darbo ieškančių asmenų ir darbdavių. Jis nemokamai teikia pagalbą darbo ieškantiems asmenims, norintiems persikelti į kitą valstybę, ir padeda darbdaviams, norintiems įdarbinti darbuotojus iš kitų šalių. „Europass“ ir EURES sąveika ir bendradarbiavimas bus užtikrinami siekiant stiprinti abiejų sistemų paslaugų poveikį;

Išbraukta.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl sprendimo

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  CV šablonas (-ai), įskaitant jau įprastą Europass CV, ir kvalifikacijos dokumentų priedėlio (-ių) šablonas (-ai) turėtų būti Europass sistemos dalis. Šablonus turėtų būti galima gauti internetu;

(23)  CV šablonas (-ai), įskaitant jau įprastą „Europass“ CV, ir kvalifikacijos dokumentų priedėlio (-ių) šablonas (-ai) turėtų būti Europass sistemos dalis. Šablonai turėtų būti interaktyvūs, keičiami, visiems prieinami, gaunami internetu ir pritaikyti galutinių naudotojų poreikiams;

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl sprendimo

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  „Europass“ sistemoje CV turėtų būti tvarkomi anonimiškai, siekiant padėti išvengti diskriminacijos dėl rasinės ir etninės kilmės, lyties arba amžiaus ir remti įtraukių darbo rinkų plėtojimą;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl sprendimo

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  paskyrus nacionalinius įgūdžių koordinavimo punktus kaip pagrindinius tarpininkus ir pagrindinius Sąjungos finansavimo gavėjus, bus galima supaprastinti administracines ir ataskaitų teikimo procedūras; tai taip pat gali padėti nacionalinėms tarnyboms, įskaitant esamus nacionalinius Europass centrus, nacionalinius EKS ryšių punktus ir Euroguidance tinklą, geriau bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiksmus nepažeidžiant nacionalinių įgyvendinimo ir koordinavimo nuostatų;

Išbraukta.

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl sprendimo

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  siekiant sėkmingai plėtoti ir įgyvendinti „Europass“ sistemą, itin svarbus konstruktyvus Komisijos, valstybių narių, užimtumo tarnybų, profesinio orientavimo specialistų, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų, socialinių partnerių, pvz., profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų bendradarbiavimas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl sprendimo

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)   siekdama užtikrinti bendrą šio sprendimo įgyvendinimo ir stebėsenos veiksmų derėjimą, Komisija užtikrins, kad būtų sukurta bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis ir atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais platforma;

(27)   Komisija turėtų užtikrinti darnų šio sprendimo įgyvendinimą ir stebėseną per „Europass“ ekspertų grupę, sudarytą iš valstybių narių ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų atstovų. Ši ekspertų grupė visų pirma turėtų patarti internetinių priemonių, skirtų informacijai apie įgūdžius ir kvalifikaciją bei „Europass“ interneto platformoje teikiamai informacijai dokumentuoti, kūrimo klausimais;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl sprendimo

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. įsidarbinimo ir mokymosi tikslais sukurti visapusišką ir sąveikią priemonių, paslaugų ir informacijos sistemą, valstybės narės vienos negali deramai pasiekti, o dėl siūlomų veiksmų poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti įgyvendinimo priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(28)  kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. įsidarbinimo ir mokymosi tikslais sukurti visapusišką, veiksmingą, sąveikią ir patogią naudoti priemonių, supaprastintų ir prieinamų paslaugų ir aiškios informacijos sistemą, valstybės narės vienos negali deramai pasiekti, o dėl siūlomų veiksmų poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti įgyvendinimo priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl sprendimo

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  pagal šį sprendimą vykdomą veiklą savo kompetencija rems Sąjungos agentūros, visų pirma Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop), savo įgaliojimų srityje,

(29)  pagal šį sprendimą vykdomą veiklą savo teikiamomis žiniomis rems Sąjungos agentūros savo kompetencijos srityje, visų pirma Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop), pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75;

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl sprendimo

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  valstybės narės ir Sąjunga yra įsipareigojusios imtis tinkamų priemonių, kad užtikrintų neįgaliesiems tinkamas galimybes pateikti į darbo rinką ir naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis bei sistemomis,

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Šiuo sprendimu sukuriama Europos sistema, apimanti internetines priemones, informaciją ir atvirųjų standartų rengimą siekiant remti įgūdžių ir kvalifikacijos skaidrumą ir suprantamumą. Ši sistema vadinama Europass.

1.   Šiuo sprendimu sukuriama Europos sistema, vadinama „Europass“, kurios pagrindas – savanoriškas asmens dokumentų portfelis, siekiant užtikrinti kvalifikacijos ir gebėjimų skaidrumą ir sąveikumą atskirose valstybėse narėse ir tarp jų; sistema „Europass“ apima prieinamas internetines priemones, informaciją ir atvirųjų standartų rengimą siekiant geriau užtikrinti įgūdžių ir kvalifikacijos, įgytų formaliojo, neformaliojo mokymosi, savišvietos būdu ir mokantis iš praktinės patirties, įskaitant per judumą įgytą patirtį, skaidrumą ir suprantamumą tarp valstybių narių. Tos internetinės priemonės ir ta informacija yra skirtos padėti naudotojams geriau pateikti ir pristatyti savo gebėjimus ir kvalifikaciją.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  „Europass“ yra valdoma Komisijos ir remiama nacionalinių įgūdžių koordinavimo punktų.

2.  „Europass“ yra valdoma Komisijos ir remiama nacionalinių „Europass“ centrų paisant valstybių narių struktūrų ir administracinės tvarkos.

Pakeitimas     34

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europass naudojimas nereiškia jokių įsipareigojimų ir nesuteikia jokių teisių, išskyrus tai, kas apibrėžta šiame sprendime.

3.  „Europass“ naudojimas yra savanoriškas ir nereiškia jokių įsipareigojimų ir nesuteikia jokių teisių, išskyrus tai, kas apibrėžta šiame sprendime.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pažymėjimo priedėlis – dokumentas, pridedamas prie profesinio mokymo pažymėjimo siekiant, kad tretiesiems asmenims būtų lengviau suprasti kvalifikaciją turinčio asmens pasiektus mokymosi rezultatus, taip pat užbaigtų studijų pobūdį, lygmenį, kontekstą, turinį bei statusą;

a)  pažymėjimo priedėlis – dokumentas, pridedamas prie profesinio rengimo ir mokymo arba specialisto pažymėjimo siekiant, kad tretiesiems asmenims būtų lengviau suprasti kvalifikaciją turinčio asmens pasiektus mokymosi rezultatus, taip pat užbaigtų studijų ir įgytų įgūdžių pobūdį, lygmenį, kontekstą, turinį bei statusą;

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  profesinis orientavimas – nuolatinis procesas, kurio metu asmenims padedama nustatyti savo gebėjimus, kompetenciją ir interesus, priimti su švietimu, mokymu ir užimtumu susijusius sprendimus, taip pat pasirinkti savo kelią mokymosi, darbo ir kitose srityse, kuriose tie gebėjimai ir kompetencija įgyjami arba naudojami;

Pakeitimas     37

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  metaduomenys – duomenys apie kitus Europass dokumentuose naudojamus duomenis;

Išbraukta.

Pakeitimas     38

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  metaduomenų schemos – metaduomenų elementų, jų galimų verčių, privalomos atitikties toms vertėms lygio ir metaduomenų elementų sąsajų aprašas;

Išbraukta.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  profesija – tam tikri darbai, kuriems atlikti vykdomos panašios užduotys ir reikalingi panašūs įgūdžiai;

f)  profesija – tam tikri darbai, kuriems atlikti vykdomos pagrindinės užduotys ir užimamos pareigos pasižymi dideliu panašumu;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)   organizacijos – darbdaviai, darbuotojų samdos įmonės, švietimo ir mokymo įstaigos bei kiti suinteresuotieji subjektai, turintys interesų švietimo, mokymo ir užimtumo srityse;

g)   organizacijos – socialiniai partneriai, darbdaviai, švietimo ir mokymo įstaigos bei kiti suinteresuotieji subjektai, pvz., prekybos rūmai, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai ir pilietinės visuomenės organizacijos, turintys interesų švietimo, mokymo ir užimtumo srityse;

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  kvalifikacija – oficialus vertinimo ir tvirtinimo proceso rezultatas, kuris gaunamas kompetentingai institucijai nustačius, kad pagal esamus standartus asmuo pasiekė mokymosi rezultatus;

h)  kvalifikacija – oficialus įvertinimo ir patvirtinimo proceso rezultatas, gaunamas kompetentingai institucijai, pavyzdžiui, pagal įstatymą atsakinga paskirtai nacionalinei įstaigai, nustačius, kad asmens mokymosi rezultatai atitinka nustatytuosius standartus;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  semantinis išteklius – sistemoms kurti naudojamų, daugkartiniam naudojimui tinkamų metaduomenų arba bazinių duomenų, pvz., kodų sąrašų, taksonomijos, žodynų ar terminų žodynų, rinkinys;

Išbraukta.

Pakeitimas     43

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  įgūdžių vertinimas – asmenų įgūdžių vertinimo, apimties nustatymo ir apibūdinimo procesas arba metodas. Vertinimas gali būti ir savarankiškas arba patvirtintas trečiosios šalies;

j)  įgūdžių vertinimas – asmenų įgūdžių, įgytų formaliojo ir neformaliojo mokymosi aplinkybėmis, vertinimo, apimties nustatymo ir apibūdinimo procesas arba metodas. Vertinimas gali būti ir savarankiškas arba patvirtintas trečiosios šalies;

Pakeitimas     44

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  standartai – pripažinti susitarimai dėl gaminio, paslaugos, proceso ar metodo, įskaitant metaduomenų schemas ir semantinius išteklius, kriterijų arba specifikacijų.

k)  standartai – pripažinti susitarimai dėl gaminio, paslaugos, proceso ar metodo.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europass pateikiamos naudotis šios internetinės priemonės:

„Europass“ pateikiamos prieinamai naudotis šios internetinės priemonės ir priedėliai:

Pakeitimas     46

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  priemonės, skirtos įgūdžiams ir kvalifikacijai, įgytiems per darbo ir mokymosi patirtį, įskaitant tarpvalstybinį judumą, pateikti dokumentuose ir apibūdinti;

Pakeitimas     47

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  priemonės, skirtos asmeniniams įgūdžiams savarankiškai vertinti, įskaitant naudojant klausimynus, remiantis parengtais įgūdžių aprašais arba integruojant duomenis iš kitų esamų ES savarankiško vertinimo priemonių, pvz., Youthpass;

b)  priemonės, skirtos asmeniniams įgūdžiams kuo išsamiau savarankiškai vertinti, taikant įteisintus metodus, be kita ko, naudojant klausimynus, remiantis parengtais įgūdžių aprašais arba integruojant duomenis iš kitų esamų suderintų ir sinchronizuotų ES savarankiško vertinimo priemonių, pvz., Youthpass ir kitų pripažintų jaunimo organizacijų sukurtų ir naudojamų (savarankiško) vertinimo priemonių, pavyzdžiui, skaitmeninių atvirųjų ženklelių;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Europass kvalifikacijos dokumentų priedėlio (-ių) šablonas (-ai), kaip nurodyta 5 straipsnyje;

c)  „Europass“ diplomo ir pažymėjimo kvalifikacijos priedėliai;

Pakeitimas     49

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  priemonės, reikalingos norint padėti organizacijoms pateikti informaciją ir ja keistis.

d)  priemonės, skirtos padėti organizacijoms pateikti informaciją ir ja keistis.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europass sistemoje teikiama informacija apie:

2.  „Europass“ sistemoje, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, gali būti teikiama informacija apie:

Pakeitimas     51

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  kvalifikaciją ir kvalifikacijų sistemas;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)   įvairiose šalyse, įskaitant trečiąsias šalis, įprastą pripažinimo praktiką ir priimamus sprendimus siekiant padėti asmenims ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams suprasti kvalifikaciją;

c)   įvairiose šalyse, įskaitant trečiąsias šalis, įprastą pripažinimo įstatymus, praktiką ir priimamus sprendimus siekiant padėti asmenims ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams palyginti ir suprasti kvalifikaciją;

Pakeitimas     53

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  įgūdžių pasiūlos ir paklausos tendencijų analizę ir kitokio pobūdžio žinių apie įgūdžius rinkimą, be kita ko, geografiniu ir konkrečių sektorių lygmenimis, naudojant tokias technologines priemones kaip didelių duomenų rinkinių analizavimas ir interneto naršymo robotų naudojimas;

Išbraukta.

Pakeitimas     54

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  bet kokią papildomą informaciją apie įgūdžius ir kvalifikaciją, kuri galėtų būti svarbi konkretiems migrantų, atvykstančių į Sąjungą arba joje gyvenančių, poreikiams tenkinti siekiant remti jų integraciją.

f)  bet kokią papildomą informaciją apie įgūdžius ir kvalifikaciją, kuri galėtų būti svarbi konkretiems trečiųjų šalių piliečių, atvykstančių į Sąjungą arba joje gyvenančių teisėtai, poreikiams tenkinti siekiant remti jų integraciją.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  „Europass“ sistemoje teikiama informacija pagal 2 dalį, pasikonsultavus su atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.   Europass sistemoje bus remiamas bendradarbiavimas rengiant, naudojant ir platinant atviruosius standartus, apimančius metaduomenų schemas ir semantinius išteklius, siekiant palengvinti veiksmingesnį keitimąsi informacija apie įgūdžius ir kvalifikaciją ES lygmeniu ir tarp valstybių narių bei trečiųjų valstybių. Kaip pagalbinė priemonė šiame darbe bus naudojama daugiakalbė klasifikavimo sistema ESCO (Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorius), nurodyta 6 straipsnyje.

3.   „Europass“ sistemoje bus remiamas bendradarbiavimas rengiant, naudojant ir platinant atviruosius standartus, siekiant palengvinti veiksmingesnį keitimąsi informacija apie įgūdžius ir kvalifikaciją ES lygmeniu ir tarp valstybių narių bei trečiųjų valstybių.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Informacija ir atvirieji standartai, kuriais siūloma naudotis per Europass, nemokamai paskelbiami tam, kad juos galėtų savanoriškai pakartotinai naudoti valstybės narės ir kiti suinteresuotieji subjektai.

1.  Informacija, kuria siūloma naudotis per „Europass“, nemokamai paskelbiama tam, kad galėtų savanoriškai pakartotinai naudoti valstybės narės ir kiti suinteresuotieji subjektai.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europass siekiama didinti mokymosi, vykstančio formaliojo ir neformaliojo mokymosi bei savišvietos aplinkybėmis, skaidrumą ir suprantamumą, įtraukiant ir mokymąsi iš praktinės patirties, įskaitant judumą.

2.   „Europass“ siekiama didinti mokymosi, vykstančio formaliojo ir neformaliojo mokymosi bei savišvietos aplinkybėmis, skaidrumą ir suprantamumą, įtraukiant ir mokymąsi iš praktinės patirties, įskaitant ilgalaikį ir trumpalaikį judumą visais švietimo ir savanoriškos veiklos lygmenimis. Prieš integruojant vertinimo priemones į Europass, jos turi praeiti kokybės laidavimo procesą.

Pakeitimas     59

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europass apima priemones, kuriomis padedama lengviau suprasti įgūdžius trečiųjų šalių vertinimais ir asmenų pareiškimais apie save.

3.  „Europass“ apima suderintas ir patikrintas priemones, kuriomis padedama lengviau suprasti įgūdžius trečiųjų šalių vertinimais ir asmenų pareiškimais apie save.

Pakeitimas     60

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Europos kvalifikacijų sąranga (EKS) naudojama kaip pagalbinė priemonė teikiant informaciją Europass sistemoje. EKS bus remiamasi teikiant informaciją apie kvalifikaciją, apibūdinant nacionalines švietimo bei mokymo sistemas ir kitus svarbius klausimus.

4.  Europos kvalifikacijų sąranga (EKS) gali būti naudojama kaip pagalbinė priemonė teikiant informaciją „Europass“ sistemoje. EKS bus remiamasi teikiant informaciją apie kvalifikaciją, apibūdinant nacionalines švietimo bei mokymo sistemas ir kitus svarbius klausimus. Prieš įgyvendinant „Europass“ išsiaiškinami visi pagal EKS ir ESCO siūlomų sistemų nesutapimai.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.   Siekiant užtikrinti semantinį dokumentams ir informacijai skirtų priemonių sąveikumą, Europass sistemoje naudojamas 6 straipsnyje nustatytas Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorius (ESCO). ESCO taip pat yra platforma, skirta sąveikumui su kitomis svarbiomis paslaugomis, pvz., sukurtomis darbo rinkoje, užtikrinti.

5.   Kai „Europass“ bus visiškai išbandytas ir patvirtintas valstybių narių, jo sistemoje bus galima pradėti plėtoti Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorių (ESCO) siekiant užtikrinti semantinį dokumentams ir informacijai skirtų priemonių sąveikumą. ESCO taip pat gali būti platforma, skirta sąveikumui su kitomis svarbiomis paslaugomis, pvz., sukurtomis darbo rinkoje, užtikrinti.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.   Europass sistemos naudotojams gali būti suteikta galimybė joje laikyti asmeninę informaciją, pvz., susikuriant asmeninį profilį.

6.   Europass sistemos naudotojams gali būti suteikta galimybė joje laikyti asmeninius duomenis, pvz., susikuriant asmeninį profilį, kartu užtikrinant privatumą ir duomenų apsaugą.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.   Europass internetinės priemonės pateikiamos naudotis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

8.   „Europass“ internetinės priemonės pateikiamos naudotis visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, jos turi būti sąveikios ir saugios ir prieinamos neįgaliesiems.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Europass sistema valdoma remiant ir užtikrinant sąveiką su kitomis priemonėmis ir paslaugomis, kuriomis siūloma naudotis Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis. Atvirųjų metaduomenų schemų rengimas turi būti suderinamas su techniniais standartais, taikomais pagal Reglamentą (ES) 2016/589.

10.  „Europass“ sistema valdoma remiant ir užtikrinant sąveiką su kitomis priemonėmis ir paslaugomis, kuriomis siūloma naudotis Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis.

Pakeitimas     65

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a.  „Europass“ sistemoje visada užtikrinama jos naudotojų duomenų apsauga. Naudotojas sprendžia, kokia informacija gali būti matoma darbdaviams ir naudotojams ir (arba) gali būti jų paieškoma.

Pakeitimas     66

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europass kvalifikacijos dokumentų priedėlį (-ius) išduoda kompetentingos nacionalinės institucijos pagal Europos Komisijos ir kitų suinteresuotųjų subjektų32, kaip antai Europos Tarybos ir UNESCO, pateiktus šablonus.

1.  „Europass“ kvalifikacijos dokumentų priedėlį (-ius) išduoda kompetentingos nacionalinės institucijos arba pripažintos profesinės asociacijos ir įstaigos pagal Europos Komisijos ir kitų suinteresuotųjų subjektų32, kaip antai Europos Tarybos ir UNESCO, pateiktus šablonus, jeigu jie yra suderinami. Darant bet kokius pakeitimus šioje srityje turėtų būti atsižvelgiama į Bolonijos tolesnio darbo grupės patariamosios grupės diplomo priedėlio peržiūros klausimais veiklos rezultatus, jais remiamasi ir vadovaujamasi.

 

_________________

32 Šiuo metu naudojami priedėliai yra pažymėjimo priedėlis ir diplomo priedėlis.

32 Šiuo metu naudojami priedėliai yra pažymėjimo priedėlis ir diplomo priedėlis.

Pakeitimas     67

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  yra skirti remtis atsakingoms nacionalinėms institucijoms pildant ir išduodant šiuos priedėlius. Siekiant užtikrinti suprantamumą ir pateikti išsamią informaciją, ypač reikėtų laikytis kiekvieno punkto išdėstymo tvarkos ir privalomai užpildyti kiekvieną laukelį;

a)  yra skirti remtis atsakingoms nacionalinėms institucijoms ir pripažintoms profesinėms asociacijoms bei įstaigoms pildant ir išduodant šiuos priedėlius. Siekiant užtikrinti suprantamumą ir pateikti išsamią informaciją, ypač reikėtų laikytis kiekvieno punkto išdėstymo tvarkos ir privalomai užpildyti kiekvieną laukelį;

Pakeitimas     68

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  reguliariai peržiūrimi siekiant užtikrinti šių priedėlių aktualumą ir naudingumą.

d)  reguliariai peržiūrimi, įskaitant vartotojų pasitenkinimo tyrimus, nacionalinių Europass centrų rekomendacijas ir ekspertų grupes, siekiant užtikrinti šių priedėlių aktualumą ir naudingumą.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.   Visi Europass kvalifikacijos dokumentų priedėliai, kuriuos išduoda įgaliotosios įstaigos, turi būti automatiškai ir nemokamai išduodami elektroniniu pavidalu valstybine kalba ir (arba) viena iš pagrindinių Europos kalbų pagal išduodančiųjų įstaigų ir nacionalinių įgūdžių koordinavimo punktų sutartas procedūras, kaip nurodyta 8 straipsnyje, ir laikantis procedūrų, dėl kurių susitarė Europos Komisija ir suinteresuotieji subjektai.

3.   Visi „Europass“ kvalifikacijos dokumentų priedėliai, kuriuos išduoda įgaliotosios įstaigos, turi būti automatiškai ir nemokamai išduodami elektroniniu pavidalu valstybine kalba ir (arba) viena iš pagrindinių Europos kalbų pagal išduodančiųjų įstaigų ir nacionalinių „Europass“ centrų sutartas procedūras, kaip nurodyta 8 straipsnyje, ir laikantis procedūrų, dėl kurių susitarė Europos Komisija ir suinteresuotieji subjektai.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

Išbraukta.

Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorius (ESCO)

 

1.   Komisija tvarko daugiakalbį ES darbo rinkai ir švietimo ir mokymo sistemai svarbių sąvokų klasifikatorių, kuris žinomas kaip Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorius (ESCO).

 

2.   Toks klasifikavimas tiesiogiai lengvina Europass veikimą, nes pateikiama bendra orientacinė terminija, skirta keistis informacija ir dokumentais apie įgūdžius bei kvalifikaciją ir tinkama vartoti darbo paieškos, darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimo, švietimo ir mokymo galimybių paieškos, konsultavimo apie mokymosi galimybes ir profesinio orientavimo tikslais.

 

Pakeitimas     71

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis:

1.  Komisija, pasikonsultavusi ir bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir kartu pripažindama visišką valstybių narių atsakomybę už švietimo ir mokymo politiką:

Pakeitimas     72

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kuria Europass veikimui reikalingas internetines priemones;

a)  kuria Europass veikimui reikalingas sąveikias, patogias naudoti, saugias ir visiems naudotojams lengvai prieinamas internetines priemones; Sprendimo Nr. 2241/2004/EB 2 straipsnyje nurodyti „Europass“ dokumentai turi būti įtraukti į šiuo sprendimu nustatytą „Europass“ sistemą.

Pakeitimas     73

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  stebi ir įtraukia šiuolaikines žinias apie interneto svetaines ir taikomąsias mobiliąsias programas, kurios leidžia pagerinti „Europass“ sistemos prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems;

Pakeitimas     74

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrina, kad Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis būtų vykdoma pakankama skatinimo ir informavimo veikla, pasiekiant reikiamus naudotojus ir suinteresuotuosius subjektus;

b)  užtikrina, kad Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis būtų vykdoma pakankama ir veiksminga skatinimo, informavimo ir orientavimo veikla, pasiekiant reikiamus naudotojus, įskaitant neįgaliuosius, ir suinteresuotuosius subjektus;

Pakeitimas     75

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  reguliariai atnaujina ESCO klasifikatorių glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai socialiniais partneriais, profesinėmis asociacijomis, švietimo ir mokymo įstaigomis, mokslo tiriamosiomis institucijomis, statistikos institucijomis ir užimtumo tarnybomis.

Išbraukta.

Pakeitimas     76

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skatina ir stebi Europass internetinių priemonių veiksmingumą, atnaujina ir plėtoja Europass paslaugas pagal naudotojų poreikius;

a)  skatina ir stebi „Europass“ sąveikių, visiems lengvai prieinamų, patogių naudoti ir saugių internetinių priemonių veiksmingumą, įskaitant jų prieinamumą neįgaliesiems, atnaujina ir plėtoja Europass paslaugas pagal naudotojų poreikius;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)   stebi paramos atvirųjų standartų rengimui, metaduomenų schemų ir semantinių išteklių kūrimui sąveikumo tikslais veiksmingumą;

b)   stebi paramos atvirųjų standartų rengimui veiksmingumą;

Pakeitimas     78

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  remia Reglamento (ES) 2016/589 14 straipsnio dėl ESCO klasifikatoriaus įgyvendinimą ir padeda nuolat atnaujinti ESCO;

Išbraukta.

Pakeitimas     79

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  remia keitimąsi informacija apie pripažinimo praktiką ir sprendimus;

e)  remia keitimąsi informacija apie palyginamumo ir pripažinimo praktiką ir sprendimus;

Pakeitimas     80

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  remia orientavimo politikos ir orientavimo paslaugų plėtotę;

f)  remia orientavimo politikos ir orientavimo paslaugų plėtotę, be kita ko, individualiai dirbant su asmenimis;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)   stebi nacionalinių įgūdžių koordinavimo punktų veiklą, įgūdžių pasiūlos ir paklausos tendencijų analizei jų teikiamos informacijos nuoseklumą, taip pat informaciją, teikiamą dėl mokymosi galimybių atitinkamam Sąjungos lygmens portalui;

g)   stebi nacionalinių „Europass“ centrų veiklą, įgūdžių pasiūlos ir paklausos tendencijų analizei jų teikiamos informacijos nuoseklumą, taip pat informaciją, teikiamą dėl mokymosi galimybių atitinkamam Sąjungos lygmens portalui;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  rengia tarpusavio vertinimus ir geriausios praktikos mainus tarp valstybių narių.

h)  rengia geriausios praktikos mainus tarp valstybių narių.

Pakeitimas     83

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atsižvelgdamos į nacionalines aplinkybes, skiria ir valdo nacionalinį įgūdžių koordinavimo punktą siekdamos remti veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp sprendime nurodytų nacionalinių tarnybų;

a)  atsižvelgdamos į nacionalines aplinkybes, skiria ir valdo nacionalinį „Europass“ centrą siekdamos remti koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp sprendime nurodytų konkrečių veiklos sričių ir tarp nacionalinių tarnybų;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  per nacionalinį įgūdžių koordinavimo punktą užtikrina, kad būtų laiku ir veiksmingai teikiami nacionaliniu lygmeniu prieinami duomenys ir informacija siekiant atnaujinti Europass sistemą;

b)  per nacionalinį „Europass“ centrą užtikrina, kad būtų laiku ir veiksmingai teikiami nacionaliniu lygmeniu prieinami duomenys ir informacija siekiant atnaujinti „Europass“ sistemą;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)   teikia Europass naudotojams galimybę susipažinti su aktualia informacija arba duomenimis, prieinamais toje valstybėje narėje, visų pirma galimybę susipažinti su informacija apie mokymosi galimybes, kvalifikaciją bei kvalifikacijų sistemas ir su semantiniais ištekliais, turimais nacionaliniu lygmeniu;

c)   paprastu, veiksmingu ir ekonomiškai efektyviu būdu teikia „Europass“ naudotojams galimybę susipažinti su aktualia informacija arba duomenimis, prieinamais toje valstybėje narėje, visų pirma galimybę susipažinti su informacija apie mokymosi ir patvirtinimo galimybes, kvalifikaciją bei kvalifikacijų sistemas ir su semantiniais ištekliais, turimais nacionaliniu lygmeniu;

Pakeitimas     86

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  užtikrina „Europass“ sistemos matomumą ir jos skatinimą nacionaliniu lygmeniu, pasitelkiant švietimo ir profesinio rengimo įstaigas bei kitus švietimo, mokymo ir užimtumo sričių suinteresuotuosius subjektus;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekvienas nacionalinis įgūdžių koordinavimo punktas:

2.  Kiekvienas nacionalinis „Europass“ centras:

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)   skatina teikti ir teikia informaciją apie mokymosi ir karjeros tikslais teikiamas orientavimo paslaugas ir nacionaliniu lygmeniu bei Sąjungos internetinėje priemonėje viešai skelbia informaciją apie mokymosi galimybes;

b)  prireikus viešina ir teikia informaciją apie orientavimo paslaugas mokymosi ir karjeros tikslais;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nacionaliniu ir regiono lygmenimis vykdo įrodymais pagrįstos tikralaikės informacijos apie įgūdžius rinkimo ir platinimo stebėseną;

Išbraukta.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nacionaliniai įgūdžių koordinavimo centrai yra šiam sprendimui įgyvendinti skiriamo Sąjungos finansavimo gavėjai.

3.  Nacionaliniai „Europass“ centrai yra šiam sprendimui įgyvendinti skiriamo Sąjungos finansavimo gavėjai.

Pakeitimas     91

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame sprendime numatytos priemonės įgyvendinamos taikant ES asmens duomenų apsaugos teisę, visų pirma Direktyvą 95/46/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 45/200133.

Šiame sprendime numatytos priemonės įgyvendinamos taikant ES asmens duomenų apsaugos teisę, visų pirma Direktyvą 95/46/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 45/200133.

Asmens duomenys saugomi laikantis aukščiausių standartų. Asmens duomenys lieka duomenų subjekto žinioje ir jis gali duomenis pataisyti arba ištrinti. Jei asmens duomenys tvarkomi „Europass“ tikslais, jie turi būti nuasmeninti.

_________________

_________________

33 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

33 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas     92

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Šio sprendimo įgyvendinimas bendrai finansuojamas pagal Sąjungos programas. Europos Parlamentas ir Taryba leidžia daryti metinius lėšų asignavimus, neviršijančius finansinėje programoje nustatytų ribų.

1.   Šis sprendimas įgyvendinamas skiriant daugiametes veiklos dotacijas nacionaliniams „Europass“ centrams. Komisija pateikia penkerių metų perspektyvą, apimančią numatomą finansinį poveikį valstybėms narėms.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Parlamentas palankiai vertina Naujų įgūdžių darbotvarkę ir labai teigiamai vertina Komisijos pastangas atnaujinti, modernizuoti ir patobulinti Europos priemones ir paslaugas, susijusias su įgūdžiais, gebėjimais ir kvalifikacija.

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB sukurta sistema, skirta šioms problemoms spręsti. Jame aiškiai apibrėžta atsakomybė ir užtikrintas didesnis kvalifikacijos ir kompetencijos skaidrumas naudojant „Europass“ (Europasu) vadinamą dokumentų rinkinį, kuriuo asmenys gali savanoriškai naudotis.

Praėjus daugiau kaip dešimtmečiui nuo tada, kai buvo priimtas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB, būtina kuo skubiau jį atnaujinti. Vis dėlto pakeisti „Europass“ sistemą visiškai nauja priemone būtų pernelyg radikalu. Pirmiausia dėl to, kad nesinorėtų pakenkti tam, kas jau pasiekta. „Europass“ neturėtų tapti „vieno langelio“ portalu, skirtu švietimui ir mokymui. Yra ir kitų įvairių ES priemonių, jau teikiančių reikiamas paslaugas. Siekiant geresnės sąveikos, „Europass“ portalas gali būti su jomis susietas. Yra jau gerai įsitvirtinusių ir veikiančių ekspertų grupių, kurios užtikrina, kad parengtos priemonės ir teikiamos paslaugos būtų aukštos kokybės ir faktiškai naudojamos.

Sistema turėtų būti keičiama laipsniškai siekiant išvengti didelės administracinės naštos valstybėms narėms, dėl kurios gali atsirasti nenumatytų organizacinių išlaidų.

Šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti ES piliečių kvalifikacijos ir gebėjimų skaidrumą ir sąveikumą atskirose valstybėse narėse ir tarp valstybių narių, įskaitant internetines priemones, informaciją ir atvirųjų standartų rengimą, siekiant remti įgūdžių ir kvalifikacijos skaidrumą ir suprantamumą. „Europass“ turėtų būti siekiama gerinti supratimą apie mokymąsi, vykstantį ne tik formaliojo, bet ir neformaliojo mokymosi bei savišvietos aplinkybėmis, taip pat mokymąsi iš praktinės patirties, įskaitant judumą.

Sprendimu Nr. 2241/2004/EB taip pat įsteigti nacionaliniais „Europass“ centrais vadinami nacionaliniai organai, įgyvendinantys „Europass“ sistemą; Šie centrai taip pat turėtų būti naujosios sistemos pagrindas.

Šiame tekste numatyta nauja bendra sistema siekiama užtikrinti, kad „Europass“ paslaugos atitiktų visų naudotojų ir paslaugų teikėjų poreikius ir lūkesčius: besimokančių ir darbo ieškančių asmenų, darbdavių – ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, švietimo ir mokymo įstaigų, socialinių partnerių, „Europass“ centrų ir atsakingų nacionalinių institucijų. Teikiant atnaujintas „Europass“ paslaugas taip pat būtų naudojamasi būsimomis skaitmeninių sistemų galimybėmis ir prie jų prisitaikoma.

Pagrindiniai tikslai – supaprastinimas, efektyvumas ir veiksmingumas, užtikrinant įvairovę ir atsakomybę. Visos priemonės turėtų būti tinkamai suprojektuotos ir neviršyti „Europass“ galimybių.

Pagal bendrą principą valstybių narių įsipareigojimai ir administracinės bei finansinės kliūtys turi būti aiškiai prognozuojami ir subalansuojami atsižvelgiant į sąnaudas ir naudą.

Komisija išbandė Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorių (ESCO) kaip bendros terminijos ir praktinę priemonę, skirtą švietimui, mokymui ir darbui. šiuo metu ESCO negali būti laikomas pagrindu kuriant su „Europass“ susijusius terminus. ESCO yra priemonė, kuri šiuo metu tėra projektas, kuris dar nėra visiškai išplėtotas ar išbandytas, ir jo dar nepatvirtino valstybės narės.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Geresnės paslaugos įgūdžių ir kvalifikacijos reikmėms tenkinti (Europass)

Nuorodos

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

4.10.2016

 

 

 

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

19.1.2017

Svarstymas komitete

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Priėmimo data

21.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

70

0

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Pateikimo data

28.6.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė