Procedūra : 2016/0304(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0244/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0244/2017

Debates :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Balsojumi :

PV 15/03/2018 - 10.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0084

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 968kWORD 102k
28.6.2017
PE 601.044v02-00 A8-0244/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) un ar ko atceļ Lēmumu 2241/2004/EK

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Kultūras un izglītības komiteja

Referenti: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

(Komiteju kopīgās sanāksmes — Reglamenta 55. pants)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) un ar ko atceļ Lēmumu 2241/2004/EK

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0625),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 165. un 166. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0404/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 15. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2016. gada 16. decembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Kultūras un izglītības komitejas kopīgās apspriedes saskaņā ar Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A8-0244/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)   Indivīdiem, meklējot darbu vai pieņemot lēmumus par to, ko un kur mācīties, studēt vai strādāt, nepieciešama piekļuve informācijai par esošajām iespējām, instrumentiem prasmju novērtēšanai un līdzekļiem informācijas sniegšanai par savām prasmēm un kvalifikācijām.

(1)   Indivīdiem, meklējot darbu vai pieņemot lēmumus par to, ko un kur mācīties, studēt vai strādāt, nepieciešama piekļuve informācijai par esošajām iespējām, instrumentiem prasmju novērtēšanai un līdzekļiem informācijas sniegšanai par savām prasmēm, kvalifikācijām un zināšanām, kā arī profesionālajai orientācijai.

Grozījums Nr.    2

Lēmuma priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Pierādījumi liecina, ka Europass izmanto sociālās grupas ar augstu digitālo pratību, bet nelabvēlīgā situācijā esošās grupas, piemēram, cilvēki ar zemāku izglītības līmeni, pensionāri vai ilgtermiņa bezdarbnieki bieži vien nav informēti par Europass un tā instrumentiem, un tāpēc nevar gūt labumu no tiem.

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)   Indivīdiem, darba devējiem un kompetentajām iestādēm ievērojamas grūtības rada atšķirības valodā, definīcijās, dokumentu formātos, kā arī novērtēšanas un kvalifikācijas apstiprināšanas metodēs. Šīs problēmas jo īpaši rodas gadījumos, kad personas pārvietojas no vienas valsts uz citu, tostarp uz trešām valstīm, un arī meklējot jaunu darbu vai iesaistoties mācībās. Lai risinātu šīs problēmas, ir vajadzīga skaidra informācija un kopīga izpratne.

(2)   Indivīdiem, darba devējiem un kompetentajām iestādēm ievērojamas grūtības rada atšķirības valodā, definīcijās, dokumentu formātos, kā arī novērtēšanas un kvalifikācijas apstiprināšanas metodēs. Šīs problēmas jo īpaši rodas gadījumos, kad personas pārvietojas no vienas valsts uz citu, tostarp uz trešām valstīm, un arī meklējot jaunu darbu vai iesaistoties mācībās. Lai risinātu šīs problēmas un veicinātu mobilitāti, vienlaikus nodrošinot pietiekamu elastīgumu attiecībā uz dalībvalstu iedibināto praksi un ņemot vērā daudzveidību, subsidiaritāti un proporcionalitāti, ir vajadzīga skaidra informācija, Europass sistēmas vienkāršošana, plašāka informācijas izplatīšana, kopīga izpratne un lielāka pārredzamība,

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)    Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2241/2004/EK24 izveidoja sistēmu šo problēmu risināšanai. Tās mērķis bija panākt kvalifikāciju un kompetenču labāku pārskatāmību, izmantojot dokumentu portfeli ar nosaukumu “Europass”, ko indivīdi var brīvprātīgi izmantot. Europass sistēmas īstenošanai ar Lēmumu 2241/2004/EK arī izveidoja nacionālās struktūras, kas zināmas kā nacionālie Europass centri.

(3)   Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2241/2004/EK24 izveidoja sistēmu šo problēmu risināšanai. Tā panāca kvalifikāciju un kompetenču labāku pārskatāmību un salīdzināmību, izmantojot dokumentu portfeli ar nosaukumu „Europass”, ko indivīdi var brīvprātīgi izmantot, un šī iespēja būtu jāsaglabā. Europass sistēmas īstenošanai ar Lēmumu 2241/2004/EK arī izveidoja nacionālās struktūras, kas zināmas kā nacionālie Europass centri (NEC).

__________________

__________________

24 OV L 390, 31.12.2004., 6. lpp.

24 OV L 390, 31.12.2004., 6. lpp.

Grozījums Nr.    5

Lēmuma priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Europass dokumenti būtu jāpilnveido, lai tajos varētu aprakstīt dažādu veidu mācības un prasmes, jo īpaši tādas, kas iegūtas neformālās un ikdienējās mācīšanās procesā.

Grozījums Nr.    6

Lēmuma priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b)  Jaunā Europass sistēma, kas paredzēta šajā regulā, pielāgo spēkā esošos Europass pakalpojumus lietotāju un to sniedzēju, proti, audzēkņu, darba meklētāju, darba ņēmēju, darba devēju (jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu), valstu nodarbinātības dienestu, konsultāciju pakalpojumu sniedzēju, sociālo partneru, brīvprātīgo, jaunatnes organizāciju, jaunatnes darba nodrošinātāju, NEC un kompetento valsts iestāžu, vajadzībām un vēlmēm. Šā lēmuma galvenie mērķi ir vienkāršošana, efektivitāte un lietderība, ņemot vērā nacionālās struktūras un administratīvas vienošanās. Visi instrumenti un līdzekļi būtu atbilstoši jāizstrādā un jāsaskaņo tādā veidā, ka to konkrēti mērķi nepārklājas un tiem nevajadzētu pārāk noslogot Europass.

Grozījums Nr.    7

Lēmuma priekšlikums

3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3c)  Principā visiem dalībvalstu pienākumiem, kā arī administratīvajiem un finanšu slogiem saistībā ar izmaksām un ieguvumiem vajadzētu būt skaidri paredzamiem un līdzsvarotiem.

Grozījums Nr.    8

Lēmuma priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Lai sasniegtu galveno mērķi, Europass sistēma tika vērsta uz rīkiem prasmju un kvalifikāciju dokumentēšanai. Šie rīki tika plaši izmantoti. Nacionālo Europass centru darbības sniedz atbalstu un sekmē prasmju un kvalifikāciju dokumentēšanu25.

(4)  Lai sasniegtu galveno mērķi, Europass sistēma tika vērsta uz rīkiem prasmju un kvalifikāciju dokumentēšanai. Šie rīki tika plaši izmantoti, bet tiem bija nevienlīdzīgs ģeogrāfiskais pārklājums, tie atšķirīgi aptvēra dažādas vecuma grupas, un to pieņemšana dažādos darba tirgus sektoros nav bijusi vienāda. NEC darbības sniedz atbalstu un sekmē prasmju un kvalifikāciju dokumentēšanu25.

__________________

__________________

25 Otrais izvērtējums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu par vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai (Europass), COM(2013) 899 final.

25 Otrais izvērtējums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu par vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai (Europass), COM(2013)0899 final.

Grozījums Nr.    9

Lēmuma priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  NEC piedāvātās darbības sniedz atbalstu lietotājiem un sekmē prasmju un kvalifikāciju dokumentēšanu. Euroguidance tīkls ir arī sekmējis informācijas sniegšanas pakalpojumu attīstību saistībā ar Savienības prasmju un kvalifikāciju rīkiem. Būtu jānodrošina atbalsts šiem valsts pakalpojumiem un to labāka koordinēšana, lai pastiprinātu to ietekmi, vienlaikus ievērojot nacionālo sistēmu daudzveidību.

Grozījums Nr.    10

Lēmuma priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Padomes 2012. gada 20. decembra ieteikumā par neformālās un ikdienējās mācīšanās apstiprināšanu dalībvalstis ir aicinātas ne vēlāk kā 2018. gadā — atbilstīgi valstu apstākļiem un īpatnībām un kā tās uzskata par piemērotu — ieviest pasākumus neformālās un ikdienējās mācīšanās apstiprināšanai, kas indivīdiem dod iespēju panākt, ka tiek apstiprinātas zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas neformālajā un ikdienējā mācīšanās procesā, un iegūt pilnu vai, attiecīgā gadījumā, daļēju kvalifikāciju.

Grozījums Nr.    11

Lēmuma priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)   Komisija rosināja izstrādāt Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju sistēmu (ESCO) kā vienotas terminoloģijas un darbības rīku izglītībai/mācībām un darbam30. ESCO strukturē ES darba tirgum un izglītībai un mācībām svarīgus jēdzienus trijos savstarpēji saistītos pīlāros: i) profesijas, ii) zināšanas, prasmes un kompetences, un iii) kvalifikācijas. ESCO pīlārus var papildināt ar vārdu krājumiem, kas attiecas uz saistītajām jomām, piemēram, darba vidi, izglītības un apmācības jomu vai tautsaimniecības nozari.

(10)  Komisija izstrādā un pārbauda Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju sistēmu (ESCO) kā vienotas terminoloģijas un darbības rīku izglītībai/mācībām un darbam30. ESCO mērķis ir strukturēt ES darba tirgum un izglītībai un mācībām svarīgus jēdzienus trijos savstarpēji saistītos pīlāros: i) profesijas, ii) zināšanas, prasmes un kompetences, un iii) kvalifikācijas, kuras var brīvprātīgi precizēt saistītās prasmju un kvalifikāciju jomas. Tiklīdz ESCO būs pilnībā izstrādāta un pārbaudīta dalībvalstīs, to varētu izmantot kā Europass pielīdzināšanas terminoloģijas pamatu. Turklāt ESCO klasifikāciju varētu papildināt ar vārdu krājumiem, kas attiecas uz saistītajām jomām, piemēram, darba vidi, izglītības un apmācības jomu vai tautsaimniecības nozari.

__________________

__________________

30 Stratēģijā “Eiropa 2020” tika paziņots par Komisijas darbu pie šīs sistēmas; Komisijas paziņojums “Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”, COM(2010) 2020 final.

30 Stratēģijā “Eiropa 2020” tika paziņots par Komisijas darbu pie šīs sistēmas; Komisijas paziņojums “Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”, COM(2010) 2020 final.

Grozījums Nr.    12

Lēmuma priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  ESCO nevar uzskatīt par Europass atsauces terminoloģijas pamatu. Sakarā ar to, ka šī sistēma vēl joprojām ir projekts, ESCO ir instruments, kas vēl nav pilnībā izstrādāts vai izmēģināts, un to dalībvalstis nav apstiprinājušas. Tādēļ ESCO kā atsauces terminoloģijas pamata izmantošana ir atkarīga no Komisijas centieniem novērtēt, kā lietotāji un citas ieinteresētās personas to pieņem un cik tā ir lietderīga šīm personām, kā arī no centieniem apliecināt ESCO vietu starp Savienības instrumentiem, lai atspoguļotu, kāda ir ESCO izmantošanas pievienotā vērtība darba tirgiem, darba devējiem, darba ņēmējiem un darba meklētājiem, un no sinerģijas, ko rada tāda ESCO izmantošana, kas ir saskaņā ar Europass sistēmā ietverto EFQ. Tiklīdz ESCO tiks atzīta par pieņemamu Europass atsauces terminoloģijas pamatu, tā būtu regulāri jāatjaunina ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un ar tādām ieinteresētajām personām kā sociālie partneri, profesionālās apvienības, izglītības un mācību iestādes, pētniecības institūti, statistikas iestādes un nodarbinātības dienesti.

Grozījums Nr.    13

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/58931 izveido Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), kas ir nodarbinātības dienestu tīkls un mehānisms automātiskai darbvietu piemeklēšanai cilvēkiem, izmantojot EURES kopīgo IT platformu. Lai varētu apmainīties ar informāciju par brīvajām darbvietām un tās piemeklēt kandidātiem, šim mehānismam ir vajadzīgs kopīgs, daudzvalodu prasmju, kompetenču un profesiju saraksts. Izstrādājot ESCO, Komisija nodrošina ar profesiju, prasmju un kompetenču un kvalifikāciju daudzvalodu klasifikācijas sistēmu, kas ir piemērota šim mērķim.

(11)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/58931 izveido Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), kas ir nodarbinātības dienestu tīkls un mehānisms automātiskai darbvietu piemeklēšanai cilvēkiem, izmantojot EURES kopīgo IT platformu. Lai varētu apmainīties ar informāciju par brīvajām darbvietām un tās piemeklēt kandidātiem, šis mehānisms varētu gūt labumu no kopīga daudzvalodu prasmju, kompetenču un profesiju saraksta. Izstrādājot ESCO, Komisijas mērķis ir izveidot profesiju, prasmju un kompetenču un kvalifikāciju daudzvalodu klasifikācijas sistēmu, kas varētu sekmēt šā mērķa sasniegšanu pēc tam, kad pietiekami ilgu laikposmu ir veikts rūpīgs pārskats. EURES tīklā palīdzība tiek sniegta darba meklētājiem, kuri vēlas pārcelties uz citu valsti, kā arī darba devējiem, kuri meklē darba ņēmējus citā valstī. Savienojamība un sadarbība starp Europass un EURES portāliem varētu ļaut efektīvāk izmantot abus šos pakalpojumus.

__________________

__________________

31 OV L 107, 22.4.2016., 1. lpp.

31 OV L 107, 22.4.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    14

Lēmuma priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Dažādi izglītības sniedzēji aizvien biežāk piedāvā izglītību un apmācību jaunos veidos un vidēs, jo īpaši izmantojot digitālās tehnoloģijas un platformas. Tāpat prasmju, pieredzes un mācību sasniegumus atzīst dažādos veidos, piemēram, ar digitālajiem atvērtajiem žetoniem. Tie ir zināmi un tiek izmantoti attiecībā uz prasmēm, kas iegūtas neformālās mācīšanās vidē, piemēram, darbā ar jaunatni.

(13)  Dažādi izglītības sniedzēji, tostarp neformālās izglītības sniedzēji un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, aizvien biežāk piedāvā formālu, neformālu un ikdienēju izglītību un apmācību jaunos veidos un vidēs, piemēram, izmantojot atvērtos izglītības resursus (OER), bet jo īpaši digitālās tehnoloģijas un platformas, tālmācību, e-mācības, savstarpējās mācības un masveida atvērtos interneta kursus (MOOC). Tāpat prasmju, pieredzes un mācību sasniegumus atzīst dažādos veidos, piemēram, ar digitālajiem atvērtajiem žetoniem un citiem atzītiem novērtēšanas, tostarp pašnovērtēšanas rīkiem. Tie ir zināmi un tiek izmantoti attiecībā uz transversālām un vispārīgām prasmēm, kas iegūtas neformālās un ikdienējās mācīšanās vidē, piemēram, darbā ar jaunatni un brīvprātīgās sporta un mākslas darbībās.

Grozījums Nr.    15

Lēmuma priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Ir atzīts, ka arvien lielāka nozīme ir transversālajām jeb vispārīgajām prasmēm, kuras var izmantot dažādās jomās. Cilvēkiem ir vajadzīgi rīki un norādījumi par to, kā pašnovērtēt un raksturot šīs un citas prasmes, piemēram, digitālās vai valodas prasmes.

(14)  Atzīstot speciālo prasmju nozīmi, vienlaikus tiek atzīts, ka arvien lielāka nozīme ir transversālajām un vispārīgajām prasmēm, piemēram, kritiskai domāšanai, komandas darbam, problēmu risināšanai, radošumam un dažādām dzīves prasmēm, kuras ir svarīgs priekšnosacījums personīgajai un profesionālajai izaugsmei un kuras tādēļ var izmantot dažādās darba, izglītības un arodapmācības jomās. Cilvēkiem ir vajadzīgi rīki un norādījumi par to, kā pašnovērtēt un raksturot šīs un citas prasmes, piemēram, digitālās vai valodu prasmes saskaņā ar Eiropas pamatprasmju sistēmas definīciju, un viņi no šiem rīkiem un norādījumiem varētu gūt labumu.

Grozījums Nr.    16

Lēmuma priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Brīvo darbvietu un citu darba tirgus tendenču analīze ir vispāratzīts veids, kā pilnveidot nepieciešamo prasmju apzināšanu, lai izprastu prasmju trūkuma problēmas un kvalifikāciju neatbilstību. Tādu informācijas tehnoloģiju izmantošana kā tīmekļa rāpuļprogramma un lielie dati palīdz uzlabot nepieciešamo prasmju apzināšanu un tādējādi risināt prasmju neatbilstības problēmu.

(16)  Brīvo darbvietu un citu darba tirgus tendenču analīze ir vispāratzīts veids, kā dalībvalstis var pilnveidot nepieciešamo prasmju apzināšanu, lai izprastu prasmju trūkumu un nepilnības un kvalifikāciju neatbilstību. Informācijas tehnoloģiju izmantošana un datu apmaiņa varētu palīdzēt noteikt un uzlabot nepieciešamo prasmju apzināšanu un tādējādi risināt prasmju neatbilstības problēmu.

Grozījums Nr.    17

Lēmuma priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Patlaban Europass sistēmā uzsvars tiek likts uz dokumentēšanu, taču tas ir pārāk ierobežots, lai atbilstu pašreizējām un nākotnes vajadzībām. Lai sniegtu informāciju par prasmēm un kvalifikācijām un pieņemtu lēmumus par nodarbinātību vai mācību iespējām, lietotājiem ir vajadzīga piekļuve attiecīgai informācijai un rīkiem, kas palīdz izprast prasmes un kvalifikācijas, kā arī rīki, piemēram, savu prasmju un kvalifikāciju dokumentēšanai.

(17)  Patlaban Europass sistēmā ir jāizstrādā dokumentācijas vienotā terminoloģija, kura patlaban ir pārāk ierobežota, lai atbilstu pašreizējām un nākotnes vajadzībām. Lai sniegtu informāciju par prasmēm un kvalifikācijām un pieņemtu lēmumus par nodarbinātību, mācību un apstiprināšanas iespējām, lietotājiem ir vajadzīga piekļuve attiecīgai atjauninātai informācijai un rīkiem, kas palīdz izprast prasmes un kvalifikācijas, kā arī rīki, piemēram, savu prasmju un kvalifikāciju dokumentēšanai, saskaņā ar EQF.

Grozījums Nr.    18

Lēmuma priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Savienības rīki un pakalpojumi attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijam būtu jāpielāgo mainīgajai praksei un tehnoloģiju attīstībai, lai nodrošinātu to aktualitāti un vērtību lietotājiem. Tas būtu jāpanāk, cita starpā, radot lielāku sinerģiju starp saistītajiem, arī trešo personu izstrādātajiem rīkiem un pakalpojumiem, lai piedāvātu visaptverošākus un efektīvus pakalpojumus.

(18)  Savienības rīki un pakalpojumi attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijam būtu jāpielāgo mainīgajai praksei un tehnoloģiju attīstībai, lai nodrošinātu to aktualitāti un vērtību lietotājiem. Tas būtu jāpanāk, cita starpā, radot lielāku sinerģiju starp saistītajiem Savienības un dalībvalstu rīkiem un pakalpojumiem, tostarp arī trešo personu izstrādātajiem rīkiem un pakalpojumiem, lai piedāvātu visaptverošākus un efektīvus pakalpojumus, ņemot vērā personu ar invaliditāti īpašās vajadzības un stiprinot paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm. Turklāt varētu izmantot autentiskuma noteikšanas pasākumus, lai atbalstītu tādu digitālu dokumentu pārbaudi, kuri attiecas uz prasmēm un kvalifikācijām.

Grozījums Nr.    19

Lēmuma priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Pārskatītajā Europass sistēmas pieejā būtu jāņem vērā visu potenciālo lietotāju, tostarp studentu, darba meklētāju, darba ņēmēju, darba devēju, konsultāciju pakalpojumu sniedzēju, valsts nodarbinātības dienestu, sociālo partneru, izglītības un apmācību sniedzēju, darba ar jaunatni organizāciju un politikas veidotāju vajadzības.

(19)  Pārskatītajā Europass sistēmas pieejā būtu jāievēro Europass brīvprātīgas līdzdalības un subsidiaritātes princips un būtu jāņem vērā visu potenciālo lietotāju, tostarp studentu, darba meklētāju, darba ņēmēju, personu ar invaliditāti, darba devēju — jo īpaši mazu un vidēju uzņēmumu —, konsultāciju pakalpojumu sniedzēju, valsts nodarbinātības dienestu, sociālo partneru, izglītības un apmācību sniedzēju, brīvprātīgo, jaunatnes organizāciju, darba ar jaunatni organizāciju un citu jaunatnes darba nodrošinātāju, kā arī politikas veidotāju vajadzības. Vadošajam principam vajadzētu būt Europass sistēmas pierādītajai piemērotībai galalietotājiem, un vajadzētu cieši iesaistīt ieinteresētās personas.

Grozījums Nr.    20

Lēmuma priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)   Personas datu apstrādei būtu piemērojami Savienības tiesību akti datu aizsardzības jomā. Lietotājiem vajadzētu būt iespējai izvēlēties no vairākiem risinājumiem, kā ierobežot piekļuvi saviem datiem vai to konkrētām daļām.

Grozījums Nr.    21

Lēmuma priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Pakalpojumi būtu jāsniedz tiešsaistē Savienības līmenī. Pakalpojumos būtu jāiekļauj arī atvērtu standartu, metadatu shēmas un semantisko aktīvu izstrādāšana un izmantošana, lai sekmētu efektīvu informācijas apmaiņu, piemērotus autentiskuma noteikšanas pasākumus, kas nodrošina digitālo dokumentu ticamību un nepieciešamo prasmju apzināšanu un informāciju. Turklāt atbalsta pakalpojumiem valsts līmenī būtu jāveicina un jānodrošina piekļuve plašam lietotāju lokam, tostarp trešo valstu valstspiederīgajiem.

svītrots

Grozījums Nr.    22

Lēmuma priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)   Tāpēc ar Lēmumu 2241/2004/EK izveidotā Europass sistēma būtu jāaizstāj ar jaunu sistēmu, lai risinātu mainīgās vajadzības.

(21)  Tāpēc ar Lēmumu 2241/2004/EK izveidotā Europass sistēma būtu jāaizstāj ar jaunu un aktualizētu brīvprātīgu sistēmu, lai izstrādātu mērķus attiecībā uz vienotu terminoloģiju saistībā ar kvalifikāciju un neformālās izglītības sistēmu atzīšanu un lai varētu risināt mainīgās vajadzības, ievērojot valstu pārvaldes iestāžu koordinācijas sistēmu.

Grozījums Nr.    23

Lēmuma priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  EURES ir sadarbības tīkls, kas atbild par informācijas apmaiņu un sekmē mijiedarbību starp darba meklētājiem un darba devējiem. Tas sniedz bezmaksas palīdzību darba meklētājiem, kuri vēlas pārcelties uz citu valsti, un palīdz darba devējiem, kuri vēlas pieņemt darbā darbiniekus no citām valstīm. Būtu jānodrošina sinerģija un sadarbība starp Europass un EURES, lai pastiprinātu abu pakalpojumu ietekmi.

svītrots

Grozījums Nr.    24

Lēmuma priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  CV veidnei(-ēm), tostarp izveidotajai Europass CV veidnei, un kvalifikāciju pielikuma veidnei(-ēm) vajadzētu veidot daļu no sistēmas. Veidnes būtu jādara pieejamas tiešsaistē.

(23)  CV veidnei(-ēm), tostarp izveidotajai Europass CV veidnei, un kvalifikāciju pielikuma veidnei(-ēm) vajadzētu veidot daļu no sistēmas. Veidnēm vajadzētu būt interaktīvām, maināmām, pieejamām ikvienam, un tās būtu jādara pieejamas tiešsaistē un jāpielāgo galalietotāju vajadzībām.

Grozījums Nr.    25

Lēmuma priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)  CV apstrādei Europass sistēmā vajadzētu būt anonīmai, lai palīdzētu novērst diskrimināciju rases, etniskās izcelsmes, dzimuma vai vecuma dēļ un lai atbalstītu iekļaujošu darba tirgu attīstību.

Grozījums Nr.    26

Lēmuma priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Izraugoties nacionālo prasmju koordinācijas punktus kā galveno saskarni un Savienības finansējuma saņēmēju, tiks vienkāršotas administratīvās procedūras un ziņojumu iesniegšana un veicināta lielāka sadarbība un koordinācija starp valstu dienestiem, tostarp esošajiem nacionālajiem Europass centriem, EQF nacionālajiem koordinācijas punktiem un Euroguidance tīklu, neskarot valsts īstenošanas un organizēšanas pasākumus.

svītrots

Grozījums Nr.    27

Lēmuma priekšlikums

26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26a)  Lai veiksmīgi attīstītu un īstenotu Europass sistēmu, īpaši svarīga ir konstruktīva sadarbība starp Komisiju, dalībvalstīm, nodarbinātības dienestiem, konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem, izglītības un apmācības sniedzējiem un sociālajiem partneriem, piemēram, arodbiedrībām un darba devēju apvienībām.

Grozījums Nr.    28

Lēmuma priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)   Komisija nodrošinās platformu sadarbībai ar dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai garantētu vispārēju saskaņotību šā lēmuma īstenošanā un uzraudzībā.

(27)   Komisijai būtu jānodrošina šā lēmuma saskaņota īstenošana un uzraudzība, ko veiktu Europass ekspertu grupa, kurā būtu dalībvalstu un attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvji. Šai ekspertu grupai jo īpaši būtu jāsniedz konsultācijas par tādu tīmekļa rīku izstrādi, ar kuriem var dokumentēt informāciju par prasmēm un kvalifikācijām, un jāsniedz konsultācijas par informāciju, kas tiek nodrošināta Europass tiešsaistes platformā.

Grozījums Nr.    29

Lēmuma priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Tā kā šā lēmuma mērķi, proti, izveidot visaptverošu un sadarbspējīgu rīku, pakalpojumu un informācijas sistēmu nodarbinātības un izglītības nolūkiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet, ņemot vērā rīcības ietekmi, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt īstenošanas pasākumus, vienlaikus ievērojot subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā noteikti vienīgi pasākumi, kas vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(28)  Tā kā šā lēmuma mērķi, proti, izveidot visaptverošu, efektīvu, sadarbspējīgu un lietotājdraudzīgu rīku, vienkāršotu un pieejamu pakalpojumu un skaidras informācijas sistēmu nodarbinātības un izglītības nolūkiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet, ņemot vērā rīcības ietekmi, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt īstenošanas pasākumus, vienlaikus ievērojot subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā noteikti vienīgi pasākumi, kas vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.    30

Lēmuma priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Darbības, kas veiktas saistībā ar šo lēmumu, balstīsies uz Savienības aģentūru, jo īpaši Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop), zināšanām savā kompetences jomā,

(29)  Darbības, kas veiktas saistībā ar šo lēmumu, balstīsies uz Savienības aģentūru, jo īpaši Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop), zināšanām savā kompetences jomā, ievērojot Regulu (EEK) Nr. 337/75.

Grozījums Nr.    31

Lēmuma priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a)  Dalībvalstis un Savienība ir apņēmušās veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti ir vienlīdzīga piekļuve darba tirgum, informācijas un sakaru tehnoloģijām un sistēmām.

Grozījums Nr.    32

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Ar šo lēmumu izveido Eiropas sistēmu, kura ietver tīmekļa rīkus, informāciju un atvērtu standartu izstrādi, lai atbalstītu prasmju un kvalifikāciju pārredzamību un izpratni. Sistēma ir pazīstama kā Europass.

1.   Ar šo lēmumu izveido Eiropas sistēmu, kuru pazīst ar nosaukumu “Europass” un kuras pamatā ir brīvprātīgs personisks dokumentu portfelis nolūkā darīt pārredzamas un sadarbspējīgas kvalifikācijas un kompetences dalībvalstīs un starp tām; Europass ietver pieejamus tīmekļa rīkus, informāciju un atvērtu standartu izstrādi, lai labāk atbalstītu to prasmju un kvalifikāciju pārredzamību un izpratni starp dalībvalstīm, kas iegūta formālās, neformālās un ikdienējās mācībās, kā arī izmantojot praktisko pieredzi un mobilitāti. Šie tīmekļa rīki un informācija ir paredzēta, lai palīdzētu lietotājiem labāk darīt zināmas un uzrādīt savas prasmes un kvalifikācijas.

Grozījums Nr.    33

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Europass pārvalda Komisija un atbalsta nacionālie prasmju koordinācijas punkti.

2.  Europass pārvalda Komisija un atbalsta nacionālie Europass centri saskaņā ar dalībvalstu struktūrām un administratīvo kārtību.

Grozījums Nr.    34

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Europass lietošana neuzliek nekādas saistības un nepiešķir nekādas tiesības, kas nav paredzētas šajā lēmumā.

3.  Europass lietošana ir brīvprātīga un neuzliek nekādas saistības un nepiešķir nekādas tiesības, kas nav paredzētas šajā lēmumā.

Grozījums Nr.    35

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  "kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikums" ir dokuments, ko pievieno profesionālo kvalifikāciju apliecinošam dokumentam, lai trešās personas varētu vieglāk saprast mācību rezultātus, kurus guvis kvalifikācijas saņēmējs, kā arī pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu;

(a)  „kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikums” ir dokuments, ko pievieno iegūtās profesionālās izglītības un apmācības apliecinošam dokumentam vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošam dokumentam, lai trešās personas varētu vieglāk saprast mācību rezultātus, kurus guvis kvalifikācijas saņēmējs, kā arī pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu un apgūtās prasmes;

Grozījums Nr.    36

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  „virzība” ir nepārtraukts process, kas ļauj personām noteikt savas spējas, kompetences un intereses, pieņemt lēmumus par izglītību, apmācību un nodarbinātību un izvēlēties savu individuālo dzīves gājumu attiecībā uz mācībām, darbu un citu vidi, kurā šīs spējas un kompetences tiek iegūtas vai izmantotas;

Grozījums Nr.    37

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  "metadati" ir dati, kas sniedz informāciju par citiem datiem, ko izmanto Europass dokumentos;

svītrots

Grozījums Nr.    38

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  “metadatu shēma” ir metadatu elementu apraksts, to iespējamās vērtības, vērtību obligātuma līmenis un attiecības starp šiem metadatu elementiem;

svītrots

Grozījums Nr.    39

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  "nodarbošanās" ir darbvietu grupa, kas ietver līdzīgus uzdevumus un kam vajadzīgs līdzīgu prasmju kopums;

(f)  "nodarbošanās" ir darbvietu kopums, kurā veicamie galvenie uzdevumi un paredzētie pienākumi ir ļoti līdzīgi;

Grozījums Nr.    40

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)   "organizācijas" ir darba devēji, personāla atlases speciālisti, izglītības un mācību iestādes un citas ieinteresētās personas, kas ir ieinteresētas izglītības, apmācības un nodarbinātības jautājumos;

(g)   "organizācijas" ir sociālie partneri, personāla atlases speciālisti, izglītības un mācību iestādes un citas ieinteresētās personas, piemēram, tirdzniecības palātas, neformālās izglītības sniedzēji un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas ir ieinteresētas izglītības, apmācības un nodarbinātības jautājumos;

Grozījums Nr.    41

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  "kvalifikācija" ir oficiāls pārbaudes un atzīšanas procesa rezultāts, ko iegūst, kad kompetenta iestāde konstatē, ka indivīds ir sasniedzis mācību rezultātus atbilstoši konkrētiem standartiem;

(h)  "kvalifikācija" ir oficiāls pārbaudes un apstiprināšanas procesa rezultāts, ko iegūst, kad kompetenta iestāde, piemēram, valsts iestāde, kas ar likumu ir noteikta par atbildīgo iestādi, konstatē, ka indivīds ir sasniedzis mācību rezultātus atbilstoši konkrētiem standartiem;

Grozījums Nr.    42

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  "semantiskie aktīvi" ir izteikti atkārtoti izmantojamu metadatu vai atsauces datu kopums, piemēram, kodu saraksti, taksonomijas vai vārdnīcas, ko izmanto sistēmas pilnveidošanai;

svītrots

Grozījums Nr.    43

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. daļa – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  "prasmju novērtēšana" ir process vai metode, ko izmanto, lai novērtētu, noteiktu un raksturotu indivīdu prasmes. Tas var ietvert pašnovērtējumu vai trešās personas apliecinātu novērtējumu;

(j)  „prasmju novērtēšana” ir process vai metode, ko izmanto, lai novērtētu, noteiktu un raksturotu indivīdu prasmes, kas ir iegūtas formālās un neformālās mācībās. Tas var ietvert pašnovērtējumu vai trešās personas apliecinātu novērtējumu;

Grozījums Nr.    44

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. daļa – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  "standarti" ir atzīta vienošanās par kritērijiem vai specifikācijām attiecībā uz produktu, pakalpojumu, procesu vai metodi, tostarp metadatu shēmu un semantiskajiem aktīviem.

(k)  „standarti” ir atzīta vienošanās par kritērijiem vai specifikācijām attiecībā uz produktu, pakalpojumu, procesu vai metodi.

Grozījums Nr.    45

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Europass nodrošina šādus tīmekļa rīkus:

Europass pieejamā veidā nodrošina šādus tīmekļa rīkus un pielikumus:

Grozījums Nr.    46

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – - a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  rīki tādu prasmju un kvalifikāciju dokumentēšanai un raksturošanai, kuras ir iegūtas darbā vai mācībās, tostarp izmantojot pārrobežu mobilitāti;

Grozījums Nr.    47

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  rīki individuālo prasmju (paš)novērtēšanai, tostarp izmantojot anketas, atsaucoties uz izveidotiem prasmju aprakstiem vai integrējot datus no citiem pastāvošiem ES pašnovērtēšanas rīkiem, piemēram, Youthpass;

b)  rīki individuālo prasmju iespējami plašai (paš)novērtēšanai, izmantojot apstiprinātas metodes, tostarp anketas, atsaucoties uz izveidotiem prasmju aprakstiem vai integrējot datus no citiem pastāvošiem saskaņotiem un sinhronizētiem ES pašnovērtēšanas rīkiem, piemēram, Youthpass, un citiem atzītiem (paš)novērtēšanas rīkiem, ko izveido un izmanto jaunatnes organizācijas, piemēram, digitālās mācīšanās žetoniem;

Grozījums Nr.    48

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  Europass kvalifikāciju pielikuma veidne(-es), kā minēts 5. pantā;

(c)  Europass diploma un kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikumi;

Grozījums Nr.    49

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  rīki, kas vajadzīgi, lai atbalstītu organizāciju informācijas iesniegšanu un apmaiņu.

(d)  rīki organizāciju veiktās informācijas iesniegšanas un apmaiņas atbalstīšanai.

Grozījums Nr.    50

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Europass sniedz šādu informāciju:

2.  Europass sadarbībā ar dalībvalstīm var sniegt šādu informāciju:

Grozījums Nr.    51

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  kvalifikācijas un kvalifikāciju sistēmas;

Grozījums Nr.    52

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)   atzīšanas prakse un lēmumi dažādās valstīs, tostarp trešās valstīs, lai palīdzētu indivīdiem un citām ieinteresētajām personām izprast kvalifikācijas;

(c)   atzīšanas tiesību akti, prakse un lēmumi dažādās valstīs, tostarp trešās valstīs, lai palīdzētu indivīdiem un citām ieinteresētajām personām salīdzināt un izprast kvalifikācijas;

Grozījums Nr.    53

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  analīze par prasmju piedāvājuma un pieprasījuma tendencēm un cita veida prasmju apzināšana, tostarp ģeogrāfiskā un nozares mērogā, izmantojot tehniskos līdzekļus, piemēram, lielo datu analīzi un tīmekļa rāpuļprogrammu;

svītrots

Grozījums Nr.    54

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  papildu informācija par prasmēm un kvalifikācijām, kas varētu būt būtiska to migrantu, kuri ierodas vai uzturas Savienībā, īpašām vajadzībām, lai atbalstītu viņu integrāciju.

(f)  papildu informācija par prasmēm un kvalifikācijām, kas varētu būt būtiska to trešo valstu valstspiederīgo, kuri likumīgi ierodas vai uzturas Savienībā, īpašām vajadzībām, lai atbalstītu viņu integrāciju.

Grozījums Nr.    55

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Europass pēc apspriešanās ar attiecīgajām dalībvalstīm sniedz informāciju atbilstīgi 2. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr.    56

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.   Europass atbalsta sadarbību atvērtu standartu, tostarp metadatu shēmu un semantisko aktīvu izstrādē, izmantošanā un izplatīšanā, lai veicinātu efektīvāku dalībvalstu un trešo personu apmaiņu ar informāciju par prasmēm un kvalifikācijām ES līmenī. Šā darba atbalstam izmanto 6. pantā minēto daudzvalodu klasifikāciju sistēmu ESCO (Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikāciju).

3.   Europass atbalsta sadarbību atvērtu standartu izstrādē, izmantošanā un izplatīšanā, lai veicinātu efektīvāku dalībvalstu un trešo personu apmaiņu ar informāciju par prasmēm un kvalifikācijām ES līmenī.

Grozījums Nr.    57

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Europass piedāvāto informāciju un atvērtos standartus publicē bez maksas dalībvalstu un citu ieinteresēto personu brīvprātīgai atkārtotai izmantošanai.

1.  Europass piedāvāto informāciju publicē bez maksas dalībvalstu un citu ieinteresēto personu brīvprātīgai atkārtotai izmantošanai.

Grozījums Nr.    58

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Europass cenšas uzlabot pārredzamību un izpratni par izglītību, kas iegūta formālās, neformālās un ikdienējās mācībās, tostarp izmantojot praktisko pieredzi un mobilitāti.

2.   Europass cenšas uzlabot pārredzamību un izpratni par izglītību, kas iegūta formālās, neformālās un ikdienējās mācībās, tostarp izmantojot praktisko pieredzi un ilgtermiņa un īstermiņa mobilitāti visos izglītības un brīvprātīgā darba līmeņos. Pirms novērtēšanas rīku integrēšanas Europass sistēmā veic šo rīku kvalitātes nodrošināšanas procesu.

Grozījums Nr.    59

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Europass ietver rīkus, kas veicina prasmju izpratni, izmantojot trešo personu novērtējumus un indivīdu pašdeklarāciju.

3.  Europass ietver koordinētus un pārbaudītus rīkus, kas veicina prasmju izpratni, izmantojot trešo personu novērtējumus un indivīdu pašdeklarāciju.

Grozījums Nr.    60

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EQF) izmanto kā atbalsta sistēmu informācijas sniegšanai Europass. EQF tiks minēta informācijā par kvalifikācijām, valstu izglītības un apmācības sistēmu aprakstos un citos attiecīgos dokumentos.

4.  Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EQF) var izmantot kā atbalsta sistēmu informācijas sniegšanai Europass. EQF tiks minēta informācijā par kvalifikācijām, valstu izglītības un apmācības sistēmu aprakstos un citos attiecīgos dokumentos. Jebkādu neatbilstību starp EQF un ESCO ierosinātajām sistēmām novērš pirms Europass ieviešanas.

Grozījums Nr.    61

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.   Europass izmanto ar 6. pantu izveidoto Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikāciju (ESCO), lai nodrošinātu dokumentēšanas un informācijas sniegšanas rīku semantisku sadarbspēju. Turklāt ESCO nodrošina platformu sadarbspējai ar citiem attiecīgajiem pakalpojumiem, piemēram, ar darba tirgus izveidotajiem pakalpojumiem

5.   Kad dalībvalstis ir pilnībā pārbaudījušas un apstiprinājušas Europass, šī sistēma var izstrādāt Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikāciju (ESCO), lai nodrošinātu dokumentēšanas un informācijas sniegšanas rīku semantisku sadarbspēju. Turklāt ESCO var nodrošināt platformu sadarbspējai ar citiem attiecīgajiem pakalpojumiem, piemēram, ar darba tirgus izveidotajiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    62

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.   Europass sistēma var ietvert iespēju lietotājiem uzglabāt personas datus, piemēram, personisko profilu.

6.   Europass sistēma var ietvert lietotājiem dotu iespēju uzglabāt personas datus, piemēram, personisko profilu, vienlaikus nodrošinot privātumu un datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    63

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.   Europass tīmekļa rīkus nodrošina Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

8.   Europass tīmekļa rīkus nodrošina visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās; tie ir sadarbspējīgi un droši, kā arī pieejami personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr.    64

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Europass izmanto, lai atbalstītu un nodrošinātu sinerģiju ar citiem ES līmenī un valstu līmenī piedāvātajiem rīkiem un pakalpojumiem. Atvērto metadatu shēmu izstrādā atbilstoši tehniskajiem standartiem, ko piemēro saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2016/589.

10.  Europass izmanto, lai atbalstītu un nodrošinātu sinerģiju ar citiem ES līmenī un valstu līmenī piedāvātajiem rīkiem un pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    65

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a  Europass nodrošina lietotāju datu nepārtrauktu aizsardzību. Lietotājs izlemj, kādu informāciju darba devēji un lietotāji var redzēt un meklēt.

Grozījums Nr.    66

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Europass kvalifikāciju pielikumu(-us) izdod attiecīgās valsts kompetentās iestādes saskaņā ar veidnēm, ko izstrādājusi Eiropas Komisija un citas ieinteresētās personas32, piemēram, Eiropas Padome un UNESCO.

1.  Europass kvalifikāciju pielikumu(-us) izdod attiecīgās valsts kompetentās iestādes vai atzītas profesionālās apvienības un struktūras saskaņā ar veidnēm, ko izstrādājusi Eiropas Komisija un citas ieinteresētās personas32, piemēram, Eiropas Padome un UNESCO, ciktāl tie atbilst noteikumiem. Veicot jebkādas izmaiņas šajā jomā, būtu jāņem vērā Boloņas pārraudzības grupas Konsultatīvās grupas diploma pielikuma pārskatīšanas jautājumos darba rezultāti, jāatsaucas uz tiem un jānodrošina izmaiņu saskaņotība ar šā darba rezultātiem.

_________________

_________________

32 Patlaban ir pieejams kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikums un diploma pielikums.

32 Patlaban ir pieejams kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikums un diploma pielikums.

Grozījums Nr.    67

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ievēro attiecīgās valsts iestādes, aizpildot un izdodot pielikumus. Jo īpaši ir jāievēro katra posteņa secība un jāaizpilda visi lauki, lai nodrošinātu, ka pielikums ir viegli saprotams un tajā tiek sniegta pilnīga informācija;

(a)  ievēro attiecīgās valsts iestādes un atzītas profesionālās apvienības un struktūras, aizpildot un izdodot pielikumus. Jo īpaši ir jāievēro katra posteņa secība un jāaizpilda visi lauki, lai nodrošinātu, ka pielikums ir viegli saprotams un tajā tiek sniegta pilnīga informācija;

Grozījums Nr.    68

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  regulāri pārskata, lai nodrošinātu pielikumu atbilstību un izmantojamību.

(d)  regulāri pārskata, iekļaujot lietotāju apmierinātības apsekojumus un nacionālo Europass centru un ekspertu darba grupu ieteikumus, lai nodrošinātu pielikumu atbilstību un izmantojamību.

Grozījums Nr.    69

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.   Visus Europass kvalifikāciju pielikuma dokumentus, ko izdod pilnvarotas iestādes, izsniedz automātiski un bez maksas elektroniskā veidā, valsts valodā un/vai plaši lietotā Eiropas valodā saskaņā ar procedūrām, par ko izdevējstruktūras panākušas vienošanos ar 8. pantā minētajiem nacionālajiem prasmju koordinācijas punktiem, un atbilstoši procedūrām, par kurām vienojušās Eiropas Komisija un ieinteresētās personas.

3.   Visus Europass kvalifikāciju pielikuma dokumentus, ko izdod pilnvarotas iestādes, izsniedz automātiski un bez maksas elektroniskā veidā, valsts valodā un/vai plaši lietotā Eiropas valodā saskaņā ar procedūrām, par ko izdevējstruktūras panākušas vienošanos ar 8. pantā minētajiem nacionālajiem Europass centriem, un atbilstoši procedūrām, par kurām vienojušās Eiropas Komisija un ieinteresētās personas.

Grozījums Nr.    70

Lēmuma priekšlikums

6. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. pants

svītrots

Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācija (ESCO)

 

1.   Komisija pārvalda daudzvalodu jēdzienu klasifikāciju, kas attiecas uz ES darba tirgu un izglītības un apmācības sistēmu un kas ir pazīstama kā Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācija (ESCO).

 

2.   ESCO klasifikācija tieši atbalsta Europass darbību, nodrošinot kopēju atsauces terminoloģiju informācijas un dokumentu apmaiņai par prasmēm un kvalifikācijām, darba meklēšanai, darba piemeklēšanai, izglītības un apmācības iespēju rašanai, kā arī sniedzot norādes par izglītību un profesionālo orientāciju.

 

Grozījums Nr.    71

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm:

1.  Komisija pēc apspriešanās un sadarbībā ar dalībvalstīm, vienlaikus pilnībā ievērojot dalībvalstu atbildību par izglītības un apmācības politiku:

Grozījums Nr.    72

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  izstrādā tīmekļa rīkus Europass darbībai;

(a)  izstrādā sadarbspējīgus, lietotājdraudzīgus un drošus tīmekļa rīkus, kas ir viegli pieejami visiem lietotājiem, Europass darbībai; Europass dokumenti, kas minēti Lēmuma 2241/2004/EK 2. pantā, tiek iekļauti ar šo lēmumu izveidotajā Europass sistēmā.

Grozījums Nr.    73

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  seko līdzi jaunākajām atziņām par tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm, kas var uzlabot Europass pieejamību veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti, un ievieš šīs atziņas;

Grozījums Nr.    74

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  nodrošina, ka atbilstošas popularizēšanas un informēšanas darbības tiek veiktas Savienības un valsts līmenī, lai sasniegtu attiecīgos lietotājus un ieinteresētās personas;

(b)  nodrošina, ka atbilstošas un efektīvas popularizēšanas un informēšanas un virzības darbības tiek veiktas Savienības un valsts līmenī, lai sasniegtu attiecīgos lietotājus, tostarp personas ar invaliditāti, un ieinteresētās personas;

Grozījums Nr.    75

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  regulāri atjaunina ESCO klasifikāciju ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un ar tādām ieinteresētajām personām kā sociālie partneri, profesionālās apvienības, izglītības un mācību iestādes, pētniecības institūti, statistikas iestādes un nodarbinātības dienesti.

svītrots

Grozījums Nr.    76

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  veicina un pārrauga Europass tīmekļa rīku efektivitāti un atjaunina un pilnveido Europass pakalpojumus atbilstīgi lietotāju vajadzībām;

(a)  veicina un pārrauga sadarbspējīgu, lietotājdraudzīgu un drošu Europass tīmekļa rīku efektivitāti, tostarp to pieejamību personām ar invaliditāti, un atjaunina un pilnveido Europass pakalpojumus atbilstīgi lietotāju vajadzībām;

Grozījums Nr.    77

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)   pārrauga to, cik efektīvs ir atbalsts, lai nodrošinātu atvērto standartu, metadatu shēmas un semantisko aktīvu sadarbspēju;

(b)   pārrauga to, cik efektīvs ir atbalsts atvērto standartu izstrādei;

Grozījums Nr.    78

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  atbalsta Regulas (ES) 2016/589 14. panta īstenošanu saistībā ar ESCO klasifikāciju, un atbalsta ESCO pastāvīgu atjaunināšanu;

svītrots

Grozījums Nr.    79

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  atbalsta informācijas apmaiņu par atzīšanas praksi un lēmumiem;

(e)  atbalsta informācijas apmaiņu par salīdzināmības un atzīšanas praksi un lēmumiem;

Grozījums Nr.    80

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  atbalsta virzības politikas un profesionālās orientācijas pakalpojumu izstrādi;

(f)  atbalsta virzības politikas un profesionālās orientācijas pakalpojumu izstrādi, tostarp tiekoties ar personām klātienē;

Grozījums Nr.    81

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)   pārrauga nacionālo prasmju koordinācijas punktu darbību, tādas informācijas konsekvenci, ko tie sniedz prasmju piedāvājuma un pieprasījuma tendenču analīzei, un informāciju, ko sniedz par mācību iespējām attiecīgajā portālā Savienības līmenī;

(g)   pārrauga nacionālo Europass centru darbību un tādas informācijas konsekvenci, ko tie sniedz prasmju piedāvājuma un pieprasījuma tendenču analīzei, un informāciju, ko sniedz par mācību iespējām attiecīgajā portālā Savienības līmenī;

Grozījums Nr.    82

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  izveido salīdzinošu izvērtēšanu un labākās prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

(h)  izveido labākās prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    83

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  atbilstoši valsts apstākļiem izraugās un pārvalda nacionālo prasmju koordinācijas punktu, lai atbalstītu šajā lēmumā minēto valsts pakalpojumu koordināciju un sadarbību;

(a)  atbilstoši valsts apstākļiem izraugās un pārvalda nacionālo Europass centru, lai atbalstītu koordināciju un sadarbību gan starp konkrētiem pasākumiem, gan starp šajā lēmumā minētajiem valsts dienestiem;

Grozījums Nr.    84

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  izmantojot nacionālo prasmju koordinācijas punktu, nodrošina, lai valsts līmenī savlaicīgi un efektīvi tiktu sniegti dati un informācija Europass sistēmas atjaunināšanai;

(b)  izmantojot nacionālo Europass centru, nodrošina, lai valsts līmenī savlaicīgi un efektīvi tiktu sniegti dati un informācija Europass sistēmas atjaunināšanai;

Grozījums Nr.    85

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)   nodrošina Europass lietotājiem piekļuvi attiecīgajai informācijai vai datiem, kas pieejami attiecīgajā dalībvalstī, jo īpaši, piekļuvi informācijai par mācību iespējām, kvalifikācijām un kvalifikāciju sistēmām un piekļuvi semantiskajiem aktīviem valsts līmenī;

(c)   vienkāršā, iedarbīgā un rentablā veidā nodrošina Europass lietotājiem piekļuvi attiecīgajai informācijai vai datiem, kas pieejami attiecīgajā dalībvalstī, jo īpaši, piekļuvi informācijai par mācību un apstiprināšanas iespējām, kvalifikācijām un kvalifikāciju sistēmām un piekļuvi semantiskajiem aktīviem valsts līmenī;

Grozījums Nr.    86

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  nodrošina Europass atpazīstamību un popularizēšanu valsts līmenī, izmantojot izglītības un apmācības iestādes un citas ieinteresētās personas, kas darbojas izglītības, apmācības un nodarbinātības jomā;

Grozījums Nr.    87

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katrs nacionālais prasmju koordinācijas punkts:

2.  Katrs nacionālais Europass centrs:

Grozījums Nr.    88

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)   sekmē un sniedz informāciju par izglītības un profesionālo virzību un padara publiski pieejamu informāciju par mācību iespējām valsts līmenī un Savienības tīmekļa rīkā;

(b)   ja nepieciešams, sekmē un sniedz informāciju par izglītības un profesionālo virzību;

Grozījums Nr.    89

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  uzrauga uz pierādījumiem balstītas un aktuālas informācijas vākšanu un izplatīšanu par prasmēm valsts un reģionālā līmenī;

svītrots

Grozījums Nr.    90

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Nacionālie prasmju koordinācijas punkti saņem Savienības finansējumu, ko piešķir šī lēmuma īstenošanai.

3.  Nacionālie Europass centri saņem Savienības finansējumu, ko piešķir šī lēmuma īstenošanai.

Grozījums Nr.    91

Lēmuma priekšlikums

9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā lēmumā paredzētos pasākumus veic saskaņā ar ES tiesību aktiem par personas datu aizsardzību, jo īpaši Direktīvu 95/46/EK un Regulu (EK) Nr. 45/200133.

Šajā lēmumā paredzētos pasākumus veic saskaņā ar ES tiesību aktiem par personas datu aizsardzību, jo īpaši Direktīvu 95/46/EK33 un Regulu (EK) Nr. 45/2001.

Personas datus aizsargā saskaņā ar augstākajiem standartiem. Personas dati ir par datu subjekta pārziņā, un viņš šos datus var labot vai dzēst. Ja personas dati tiek apstrādāti Europass vajadzībām, tos sniedz anonīmā veidā.

_________________

_________________

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.)

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.)

Grozījums Nr.    92

Lēmuma priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Šā lēmuma īstenošanu līdzfinansē ar Savienības programmām. Ikgadējās apropriācijas apstiprina Eiropas Parlaments un Padome atbilstīgi finanšu shēmai.

1.   Šo lēmumu īsteno, piešķirot daudzgadu ekspluatācijas dotācijas nacionālajiem Europass centriem. Komisija iesniedz prognozi piecu gadu periodam, iekļaujot tajā aprēķinus par finansiālo ietekmi uz dalībvalstīm.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē jauno Prasmju programmu un ir augstās domās par Komisijas centieniem atjaunināt, modernizēt un uzlabot Eiropas instrumentus un pakalpojumus saistībā ar prasmēm, kompetencēm un kvalifikācijām.

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2241/2004/EK izveidoja sistēmu šo problēmu risināšanai. Ar to skaidri noteica pienākumus un panāca kvalifikāciju un kompetenču labāku pārskatāmību, izmantojot dokumentu portfeli ar nosaukumu “Europass”, ko indivīdi var brīvprātīgi izmantot.

Kopš Lēmuma 2241/2004/EK pieņemšanas ir pagājis vairāk nekā 10 gadu, un tas ir steidzami jāatjaunina. Tomēr iecere veidot Europass kā pilnīgi jaunu instrumentu ir pārāk radikāla pieeja. Galvenais bažu iemesls ir nevēlēšanās apdraudēt jau sasniegtos rezultātus. Europass nevajadzētu kļūt par izglītībai un apmācībai veltītu “vienas pieturas” portālu. Daudzi citi ES instrumenti jau sniedz nepieciešamos pakalpojumus. Lai nodrošinātu labāku sinerģiju, Europass portāls varētu būt ar tiem saistīts. Jau ir izveidotas labi funkcionējošas ekspertu grupas, kas nodrošina šo instrumentu un sniegto pakalpojumu augstu kvalitāti un reālu to izmantošanu.

Pārmaiņai vajadzētu būt pakāpeniskai, lai novērstu dalībvalstīm smagu administratīvo slogu, kas varētu radīt negaidītas organizatoriskās izmaksas.

Mērķis ir dalībvalstīs un starp tām padarīt pārredzamas un sadarbspējīgas ES iedzīvotāju kvalifikācijas un kompetences, ietverot tīmekļa rīkus, informāciju un atvērtu standartu izstrādi, lai atbalstītu prasmju un kvalifikāciju pārredzamību un izpratni par tām. Europass vajadzētu censties uzlabot pārredzamību un izpratni par izglītību, kas iegūta ne tikai formālās izglītības sistēmā, bet arī neformālās un ikdienējās mācībās, tostarp izmantojot praktisko pieredzi un mobilitāti.

Lai īstenotu Europass sistēmu, ar Lēmumu 2241/2004/EK tika izveidotas nacionālās struktūrvienības, ko pazīst ar nosaukumu nacionālie Europass centri. Šiem centriem vajadzētu arī būt par jaunās sistēmas stūrakmeni.

Šajā tekstā aprakstītā jaunā kopējā sistēma ļaus pielāgot Europass pakalpojumus visu atšķirīgo lietotāju un šo pakalpojumu sniedzēju: izglītojamo, darba meklētāju, darba devēju — jo īpaši MVU —, izglītības un apmācības iestāžu, sociālo partneru, Europass centru un atbildīgo nacionālo iestāžu vajadzībām un gaidām. Pārskatītie Europass pakalpojumi izmantos turpmāko digitālo sistēmu potenciālu un pielāgosies tam.

Pamatmērķi ir atšķirību un pienākumu ievērošana, vienkāršošana, efektivitāte un iedarbīgums. Visi instrumenti būtu attiecīgi jāizstrādā un tiem nevajadzētu pārslogot Europass.

Principā visiem dalībvalstu pienākumiem, kā arī administratīvajiem un finanšu slogiem saistībā ar izmaksām un ieguvumiem ir jābūt skaidri paredzamiem un līdzsvarotiem.

Komisija rosināja izstrādāt Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju sistēmu (ESCO) kā vienotas terminoloģijas un darbības rīku izglītībai/mācībām un darbam. Pašlaik ESCO nevar uzskatīt par Europass atsauces terminoloģijas pamatu. ESCO ir instruments, kas patlaban ir projekta stadijā un ko dalībvalstis vēl nav pilnībā izstrādājušas vai pārbaudījušas, ne arī apstiprinājušas.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Labāku pakalpojumu sniegšana attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass)

Atsauces

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

4.10.2016

 

 

 

Atbildīgās komitejas

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

55. pants – kopīgā komiteju procedūra

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

19.1.2017

Izskatīšana komitejā

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Pieņemšanas datums

21.6.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

70

0

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Iesniegšanas datums

28.6.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika