Procedure : 2016/0304(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0244/2017

Ingediende teksten :

A8-0244/2017

Debatten :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Stemmingen :

PV 15/03/2018 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0084

VERSLAG     ***I
PDF 561kWORD 96k
28.6.2017
PE 601.044v02-00 A8-0244/2017

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie cultuur en onderwijs

Rapporteurs: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

(Gezamenlijke commissieprocedure – artikel 55 van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0625),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 165 en 166 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0404/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 februari 2017(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 16 december 2016(2),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien de gezamenlijke beraadslagingen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie cultuur en onderwijs volgens artikel 55 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0244/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Wanneer personen een baan zoeken of kiezen wat en waar ze willen leren, studeren of werken, moeten ze toegang hebben tot informatie over de beschikbare mogelijkheden en hebben ze middelen nodig om hun vaardigheden te beoordelen en informatie over hun vaardigheden en kwalificaties te presenteren.

(1)  Wanneer personen een baan zoeken of kiezen wat en waar ze willen leren, studeren of werken, moeten ze toegang hebben tot informatie over de beschikbare mogelijkheden en hebben ze middelen nodig om hun vaardigheden te beoordelen en informatie over hun vaardigheden, kwalificaties en kennis te presenteren, evenals informatie inzake beroepsoriëntatie.

Amendement     2

Voorstel voor een besluit

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Uit onderzoek blijkt dat Europass wordt gebruikt door sociale groepen met uitstekende digitale vaardigheden, terwijl achtergestelde groepen, zoals lager opgeleide personen, ouderen of langdurig werklozen, zich vaak niet bewust zijn van het bestaan ervan en bijgevolg niet kunnen profiteren van Europass en de bestaande instrumenten.

Amendement    3

Voorstel voor een besluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Verschillen in taal, definities, documentindelingen en valideringsmethoden voor beoordelingen en kwalificaties vormen allemaal grote uitdagingen voor individuele personen, werkgevers en bevoegde autoriteiten. Deze uitdagingen doen zich vooral voor wanneer iemand naar een ander land verhuist, zowel binnen als buiten de EU, maar ook als iemand een nieuwe baan of opleiding zoekt. Er is behoefte aan duidelijke informatie en een gedeeld begrip om deze uitdagingen aan te pakken.

(2)  Verschillen in taal, definities, documentindelingen en valideringsmethoden voor beoordelingen en kwalificaties vormen allemaal grote uitdagingen voor individuele personen, werkgevers en bevoegde autoriteiten. Deze uitdagingen doen zich vooral voor wanneer iemand naar een ander land verhuist, zowel binnen als buiten de EU, maar ook als iemand een nieuwe baan of opleiding zoekt. Er is behoefte aan duidelijke informatie, vereenvoudiging van het Europass-kader, ruimere verspreiding van informatie, gedeeld inzicht en meer transparantie om deze uitdagingen aan te pakken en mobiliteit te bevorderen maar tegelijkertijd te zorgen voor voldoende flexibiliteit wat betreft de bestaande praktijken van de lidstaten, met eerbiediging van de diversiteit, subsidiariteit en evenredigheid.

Amendement    4

Voorstel voor een besluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)   Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad24 bracht een kader tot stand om deze problemen aan te pakken. De beschikking had tot doel om met behulp van een portfolio van documenten (Europass), die personen op vrijwillige basis kunnen gebruiken, te zorgen voor meer transparantie op het gebied van kwalificaties en vaardigheden. Daarnaast werden bij Beschikking nr. 2241/2004/EG ook nationale instanties ingesteld, de nationale Europass-centra, die het Europass-kader ten uitvoer moesten leggen.

(3)  Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad24 bracht een kader tot stand om deze problemen aan te pakken. De beschikking zorgde met behulp van een portfolio van documenten (Europass), die personen op vrijwillige basis kunnen gebruiken, voor meer transparantie en vergelijkbaarheid op het gebied van kwalificaties en vaardigheden. Die vrijwillige basis is een kenmerk van Europass dat moet worden behouden. Daarnaast werden bij Beschikking nr. 2241/2004/EG ook nationale instanties ingesteld, de nationale Europass-centra (NEC's), die het Europass-kader ten uitvoer moesten leggen.

__________________

__________________

24 PB L 390 van 31.12.2004, blz. 6.

24 PB L 390 van 31.12.2004, blz. 6.

Amendement     5

Voorstel voor een besluit

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  De Europass-documenten moeten evolueren zodat ze kunnen worden gebruikt voor het beschrijven van verschillende vormen van leren en vaardigheden, vooral voor die vaardigheden die werden verworven aan de hand van niet-formeel en informeel leren.

Amendement     6

Voorstel voor een besluit

Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter)  Het nieuwe Europass-kader waarin deze verordening voorziet, moet de bestaande Europass-diensten aanpassen aan de behoeften en verwachtingen van gebruikers en aanbieders, namelijk lerenden, werkzoekenden, werknemers, werkgevers (met name kleine en middelgrote ondernemingen), openbare diensten voor arbeidsvoorziening, beroepskeuzebegeleiders, onderwijs- en opleidingsaanbieders, sociale partners, vrijwilligers, jongerenorganisaties, jeugdwerkaanbieders, NEC's en de bevoegde nationale instanties. Vereenvoudiging, doelmatigheid en efficiëntie, met inachtneming van nationale structuren en administratieve regelingen, zijn de belangrijkste doelstellingen van dit besluit. Alle instrumenten en hulpmiddelen moeten zodanig ontworpen en onderling afgestemd zijn dat hun specifieke doelstellingen elkaar niet overlappen en Europass niet wordt overbelast.

Amendement    7

Voorstel voor een besluit

Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quater)  Als algemene regel moeten de verplichtingen en administratieve en financiële lasten voor de lidstaten voorspelbaar zijn en de kosten en baten in evenwicht.

Amendement    8

Voorstel voor een besluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Voor de verwezenlijking van de hoofddoelstelling heeft het Europass-kader zich toegespitst op instrumenten voor het documenteren van vaardigheden en kwalificaties. Deze instrumenten worden inmiddels op grote schaal gebruikt. De activiteiten van de nationale Europass-centra ondersteunen en bevorderen het documenteren van vaardigheden en kwalificaties25.

(4)  Voor de verwezenlijking van de hoofddoelstelling heeft het Europass-kader zich toegespitst op instrumenten voor het documenteren van vaardigheden en kwalificaties. Deze instrumenten worden inmiddels op grote schaal gebruikt, maar kennen vanuit geografisch oogpunt en qua leeftijdsgroepen een verschillende reikwijdte, en worden in de diverse sectoren van de arbeidsmarkt sterk uiteenlopend onthaald. De activiteiten van de NEC's bieden integrale ondersteuning en bevorderen het documenteren van vaardigheden en kwalificaties25.

__________________

__________________

25 Tweede evaluatie van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een enkel communautair kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass), COM(2013) 899 final.

25 Tweede evaluatie van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende een enkel communautair kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass), COM(2013) 899 final.

Amendement     9

Voorstel voor een besluit

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  De door de NEC's aangeboden activiteiten ondersteunen gebruikers en bevorderen het documenteren van vaardigheden en kwalificaties. Het Euroguidance-netwerk heeft ook bijgedragen tot de ontwikkeling van informatieverstrekking over de instrumenten van de Unie voor vaardigheden en kwalificaties. Deze nationale diensten moeten steun krijgen en beter worden gecoördineerd, zodat ze meer invloed hebben. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de diversiteit van nationale systemen.

Amendement     10

Voorstel voor een besluit

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  De aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren moedigt de lidstaten aan om, overeenkomstig de nationale omstandigheden en kenmerken en op de wijze die hun passend lijkt, tegen 2018 regelingen te treffen voor de validatie van niet-formeel en informeel leren die iedereen in de gelegenheid stellen kennis, vaardigheden en competenties die door niet-formeel en informeel leren zijn verworven, te laten valideren en een volledige kwalificatie of, in voorkomend geval, een deel ervan te verkrijgen.

Amendement    11

Voorstel voor een besluit

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  De Commissie heeft een proefproject uitgevoerd met een Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen (ESCO, Classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) als een gemeenschappelijke terminologie en een gemeenschappelijk werkinstrument voor onderwijs/opleiding en werk30. ESCO structureert begrippen die relevant zijn voor de Europese arbeidsmarkt en de onderwijs- en opleidingssector in drie onderling samenhangende pijlers: i) beroepen, ii) kennis, vaardigheden en competenties, en iii) kwalificaties. De ESCO-pijlers kunnen worden aangevuld met bijkomende termverzamelingen die betrekking hebben op verwante gebieden, zoals werkcontext, onderwijs- en opleidingsgebied of economische sector.

(10)  De Commissie ontwikkelt en test een Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen (ESCO, Classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) als een gemeenschappelijke terminologie en een gemeenschappelijk werkinstrument voor onderwijs/opleiding en werk30. ESCO wil begrippen structureren die relevant zijn voor de Europese arbeidsmarkt en de onderwijs- en opleidingssector in drie onderling samenhangende pijlers: i) beroepen, ii) kennis, vaardigheden en competenties, en iii) kwalificaties, aan de hand waarvan op vrijwillige basis verwante gebieden van vaardigheden en kwalificaties kunnen worden verduidelijkt. Zodra ESCO volledig is ontwikkeld en getest in de lidstaten, kan deze worden gebruikt als basis voor de Europass referentieterminologie. Bovendien kan de ESCO-classificatie worden aangevuld met bijkomende termverzamelingen die betrekking hebben op verwante gebieden, zoals werkcontext, onderwijs- en opleidingsgebied of economische sector.

__________________

__________________

30 In de Europa 2020-strategie werd aangekondigd dat de Commissie een dergelijk kader zou ontwikkelen, zie Mededeling van de Commissie "Europa 2020 — Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei", COM(2010) 2020 definitief.

30 In de Europa 2020-strategie werd aangekondigd dat de Commissie een dergelijk kader zou ontwikkelen, zie Mededeling van de Commissie "Europa 2020 — Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei", COM(2010) 2020 definitief.

Amendement     12

Voorstel voor een besluit

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  ESCO kan niet worden beschouwd als basis voor een Europass-referentieterminologie. ESCO is momenteel nog een lopend project en bijgevolg een instrument dat nog niet volledig is ontwikkeld of getest en nog niet door de lidstaten is goedgekeurd. Voorwaarde voor het gebruik van ESCO als referentieterminologie is dus dat de Commissie een inspanning levert om te beoordelen hoe ESCO wordt aanvaard en of ESCO nuttig is voor de gebruikers en andere belanghebbenden, en om ESCO te positioneren tussen de instrumenten van de Unie, om de meerwaarde ervan voor de arbeidsmarkten, werkgevers, werknemers en werkzoekenden aan te tonen en om te kijken welke synergieën worden gecreëerd door het gebruik van ESCO, op een manier die overeenstemt met het EKK in Europass. Zodra ESCO is erkend als een aanvaardbare referentieterminologie voor Europass, moet de classificatie regelmatig worden bijgewerkt, in nauwe samenwerking met de lidstaten en belanghebbenden zoals de sociale partners, beroepsorganisaties, onderwijs- en opleidingsinstellingen, onderzoekscentra, instituten voor de statistiek en diensten voor arbeidsvoorziening.

Amendement    13

Voorstel voor een besluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Het bij Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad31 opgerichte Eures (European Employment Services) is een netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening en een mechanisme voor een geautomatiseerde koppeling van personen aan banen via een specifiek gemeenschappelijk IT-platform. Om de uitwisseling van informatie en het matchen van vacatures en kandidaten mogelijk te maken, heeft dit mechanisme een gemeenschappelijke en meertalige lijst van vaardigheden, competenties en beroepen nodig. Met de ontwikkeling van ESCO biedt de Commissie een hiervoor geschikte meertalige classificatie van beroepen, vaardigheden, competenties en kwalificaties aan.

(11)  Het bij Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad31 opgerichte Eures (European Employment Services) is een netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening en een mechanisme voor een geautomatiseerde koppeling van personen aan banen via een specifiek gemeenschappelijk IT-platform. Om de uitwisseling van informatie en het matchen van vacatures en kandidaten mogelijk te maken, heeft dit mechanisme wellicht baat bij een gemeenschappelijke en meertalige lijst van vaardigheden, competenties en beroepen. Met de ontwikkeling van ESCO wil de Commissie een meertalige classificatie voor beroepen, vaardigheden, competenties en kwalificaties aanbieden, die wellicht kan bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel nadat voldoende tijd is uitgetrokken voor een grondige evaluatie. Het EURES-netwerk begeleidt werkzoekenden die naar een ander land willen verhuizen alsook werkgevers die werknemers zoeken in een ander land. Verbinding en samenwerking tussen de portalen van Europass en EURES kunnen leiden tot een doeltreffender gebruik van beide diensten.

__________________

__________________

31 PB L 107 van 22.4.2016, blz. 1.

31 PB L 107 van 22.4.2016, blz. 1.

Amendement    14

Voorstel voor een besluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Onderwijs en opleiding worden steeds meer in nieuwe vormen en omgevingen aangeboden door verschillende aanbieders, in het bijzonder met gebruikmaking van digitale technologieën en platformen. Ook vaardigheden, opgedane ervaring en leerresultaten worden op verschillende manieren erkend, bijvoorbeeld via digitale open badges. Deze badges worden ook gebruikt voor de erkenning van vaardigheden die zijn verworven via niet-formeel leren, zoals jeugdwerk.

(13)  Formele, niet-formele en informele onderwijs- en opleidingsstelsels worden steeds meer in nieuwe vormen en omgevingen, zoals open leermiddelen (OER's), aangeboden door verschillende aanbieders, met inbegrip van niet-formele opleidingsaanbieders en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, in het bijzonder met gebruikmaking van digitale technologieën en platformen, afstandsonderwijs, e-learning, leren van elkaar en open onlinecursussen voor een groot publiek (MOOC's). Ook vaardigheden, opgedane ervaring en leerresultaten worden op verschillende manieren erkend, bijvoorbeeld via digitale open badges en andere erkende (zelf)beoordelingsinstrumenten. Deze worden ook gebruikt voor de erkenning van overkoepelende en zachte vaardigheden die zijn verworven via niet-formeel en informeel leren, zoals jeugdwerk, vrijwilligerswerk en sport- en artistieke activiteiten.

Amendement    15

Voorstel voor een besluit

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Er is een groeiend bewustzijn van het belang van transversale of "zachte" vaardigheden die op verschillende gebieden kunnen worden toegepast. Mensen hebben instrumenten en begeleiding nodig om zichzelf te beoordelen en om deze en andere vaardigheden (bijvoorbeeld digitale vaardigheden of talen) te kunnen beschrijven.

(14)  Naast het traditionele belang dat wordt gehecht aan harde vaardigheden, is er een toenemende erkenning van transversale en "zachte" vaardigheden, zoals kritisch denken, samenwerken als team, problemen oplossen, creatief denken en tal van sociale vaardigheden die essentiële vereisten zijn voor persoonlijke en professionele voldoening, en die dus op verschillende gebieden zoals de werkvloer, onderwijs en beroepsopleiding kunnen worden toegepast. Mensen hebben instrumenten en begeleiding nodig en kunnen daar baat bij hebben om zichzelf te beoordelen en om deze en andere vaardigheden, bijvoorbeeld digitale of taalvaardigheden, die zijn gedefinieerd in het Europees kader voor sleutelcompetenties, te kunnen beschrijven.

Amendement    16

Voorstel voor een besluit

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  De analyse van vacatures en andere arbeidsmarkttrends is een algemeen aanvaarde manier om gestructureerde informatie over vaardigheden te verzamelen teneinde inzicht te verwerven in vaardigheidskloven en -tekorten en kwalificatiediscrepanties. Het gebruik van informatietechnologieën zoals webcrawling en big data draagt bij tot een beter inzicht in vaardigheden en zorgt er mede voor dat de discrepantie tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden afneemt.

(16)  De analyse van vacatures en andere arbeidsmarkttrends is een algemeen aanvaarde manier voor de lidstaten om gestructureerde informatie over vaardigheden te verzamelen teneinde inzicht te verwerven in vaardigheidskloven en -tekorten en kwalificatiediscrepanties. Het gebruik van informatietechnologieën en de uitwisseling van gegevens kunnen bijdragen tot het identificeren van en een beter inzicht in vaardigheden en zorgt er mede voor dat de discrepantie tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden afneemt.

Amendement    17

Voorstel voor een besluit

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De focus op documentatie van het huidige Europass-kader is te beperkt om in te spelen op de huidige en toekomstige behoeften. Om te communiceren over vaardigheden en kwalificaties en te beslissen over werk- en leermogelijkheden moeten gebruikers toegang hebben tot relevante informatie en instrumenten voor een goed begrip van vaardigheden en kwalificaties en beschikken over instrumenten voor het documenteren van hun eigen vaardigheden en kwalificaties.

(17)  De focus van het huidige Europass-kader moet worden toegespitst op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke terminologie voor de documentatie, en momenteel is die focus te beperkt om in te spelen op de huidige en toekomstige behoeften. Om te communiceren over vaardigheden en kwalificaties en te beslissen over werk-, leer- en valideringsmogelijkheden moeten gebruikers toegang hebben tot relevante, actuele informatie en instrumenten voor een goed begrip van vaardigheden en kwalificaties en beschikken over instrumenten voor het documenteren van hun eigen vaardigheden en kwalificaties overeenkomstig het EKK.

Amendement    18

Voorstel voor een besluit

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  De EU-instrumenten en -diensten voor vaardigheden en kwalificaties moeten worden aangepast aan de veranderende praktijken en de technologische vooruitgang om relevant en nuttig te blijven voor de gebruikers. Hiertoe is er onder andere meer synergie nodig tussen gerelateerde instrumenten en diensten, met inbegrip van instrumenten en diensten die door derde partijen zijn ontwikkeld, met het oog op een uitgebreidere en betere dienstverlening.

(18)  De EU-instrumenten en -diensten voor vaardigheden en kwalificaties moeten worden aangepast aan de veranderende praktijken en de technologische vooruitgang om relevant en nuttig te blijven voor de gebruikers. Hiertoe zijn er onder andere meer synergieën nodig tussen gerelateerde instrumenten en diensten van de Unie en de lidstaten, met inbegrip van instrumenten en diensten die door derde partijen zijn ontwikkeld, met het oog op een uitgebreidere en betere dienstverlening, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van personen met een handicap, en met het oog op het verbeteren van de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten. Bovendien zouden verificatiemaatregelen kunnen worden gebruikt om de verificatie van digitale documenten over vaardigheden en kwalificaties te ondersteunen.

Amendement    19

Voorstel voor een besluit

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Bij de herziening van het Europass-kader moet rekening worden gehouden met de behoeften van alle potentiële gebruikers, waaronder lerenden, werkzoekenden, werknemers, werkgevers, begeleiders, diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners, aanbieders van onderwijs en opleidingen, jeugdwerkorganisaties en beleidsmakers.

(19)  Bij de herziening van het Europass-kader moet het vrijwillige karakter van Europass worden gerespecteerd en moet rekening worden gehouden met de behoeften van alle potentiële gebruikers, waaronder lerenden, werkzoekenden, personen met een handicap, werknemers, werkgevers (met name kleine en middelgrote ondernemingen), begeleiders, diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners, aanbieders van onderwijs en opleidingen, vrijwilligers, jongerenorganisaties en andere jeugdwerkorganisaties, en beleidsmakers. De bewezen relevantie van het Europass-kader voor eindgebruikers moet het uitgangspunt zijn en de belanghebbenden moeten nauw bij de herziening worden betrokken.

Amendement    20

Voorstel voor een besluit

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)   De Uniewetgeving inzake gegevensbescherming moet van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens. Gebruikers moeten kunnen kiezen uit een aantal mogelijkheden om de toegang tot hun gegevens of tot bepaalde attributen ervan te beperken.

Amendement     21

Voorstel voor een besluit

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De diensten moeten op het niveau van de Unie online worden aangeboden en omvatten ook de ontwikkeling en het gebruik van open standaarden, metagegevensschema's en semantische activa die de daadwerkelijke uitwisseling van informatie moeten vereenvoudigen, geschikte authenticatiemaatregelen om de betrouwbaarheid van digitale documenten te garanderen, alsook het verzamelen en analyseren van gestructureerde informatie over vaardigheden. Daarnaast moeten de ondersteunende diensten op nationaal niveau ervoor zorgen dat een breed scala aan gebruikers, met inbegrip van onderdanen van derde landen, kennis maakt met en toegang heeft tot deze diensten.

Schrappen

Amendement    22

Voorstel voor een besluit

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Met het oog op de veranderende behoeften moet het bij Beschikking nr. 2241/2004/EG vastgestelde Europass-kader derhalve door een nieuw kader worden vervangen.

(21)  Met het oog op de ontwikkeling van de doelstellingen van een gemeenschappelijke terminologie voor de erkenning van kwalificaties en van niet-formele opleidingsstelsels, alsook op het aanpakken van de veranderende behoeften en de technologische vooruitgang, zonder evenwel te raken aan het kader voor de coördinatie tussen de nationale instanties, moet het bij Beschikking nr. 2241/2004/EG vastgestelde Europass-kader derhalve door een nieuw en geactualiseerd vrijwillig kader worden vervangen.

Amendement     23

Voorstel voor een besluit

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Eures is een coöperatief netwerk voor de uitwisseling van informatie en het faciliteren van de interactie tussen werkzoekenden en werkgevers. Het biedt gratis ondersteuning aan werkzoekenden die naar een ander land willen verhuizen en helpt werkgevers die werknemers uit andere landen willen aanwerven. Er moet worden gezorgd voor synergie en samenwerking tussen Europass en Eures om de impact van beide diensten te versterken.

Schrappen

Amendement    24

Voorstel voor een besluit

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Modellen voor cv's, met inbegrip van het Europass-CV, en modellen voor kwalificatiesupplementen moeten deel uitmaken van het kader. De modellen moeten online beschikbaar worden gemaakt.

(23)  Modellen voor cv's, met inbegrip van het Europass-CV, en modellen voor kwalificatiesupplementen moeten deel uitmaken van het kader. De modellen moeten interactief, aanpasbaar en voor iedereen toegankelijk zijn, online beschikbaar worden gemaakt en aangepast zijn aan de noden van de eindgebruikers.

Amendement     25

Voorstel voor een besluit

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  De cv's in Europass moeten anoniem worden verwerkt om bij te dragen aan het voorkomen van discriminatie op basis van ras of etnische oorsprong, geslacht of leeftijd, en om de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen.

Amendement    26

Voorstel voor een besluit

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  De aanwijzing van nationale coördinatiepunten voor vaardigheden als belangrijkste aanspreekpunt en begunstigde van EU-financiering bevordert een vereenvoudigde administratie en verslaglegging en kan bijdragen tot een betere samenwerking en coördinatie tussen nationale diensten, met inbegrip van de bestaande nationale Europass-centra, de nationale coördinatiepunten voor het EKK en het Euroguidance-netwerk, onverminderd eventuele nationale regelingen op het gebied van uitvoering en organisatie.

Schrappen

Amendement     27

Voorstel voor een besluit

Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 bis)  De constructieve samenwerking tussen de Commissie, de lidstaten, diensten voor arbeidsvoorziening, beroepskeuzeadviseurs, aanbieders van onderwijs en opleidingen, en de sociale partners zoals vakbonden en werkgeversorganisaties is van het grootste belang voor een succesvolle ontwikkeling en uitvoering van het Europass-kader.

Amendement    28

Voorstel voor een besluit

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  De Commissie zal zorgen voor een platform voor samenwerking tussen lidstaten en belanghebbenden om de algemene samenhang van de uitvoering en de monitoring van dit besluit te waarborgen.

(27)  De Commissie moet zorgen voor een samenhangende uitvoering en monitoring van dit besluit door middel van een Europass-deskundigengroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en belanghebbenden. De deskundigengroep moet met name advies geven over de ontwikkeling van online-instrumenten voor het documenteren van informatie over vaardigheden en kwalificaties en van informatie die werd aangeleverd via het online Europass-platform.

Amendement    29

Voorstel voor een besluit

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Aangezien de doelstelling van dit besluit, namelijk de instelling van een alomvattend en interoperabel kader voor instrumenten, diensten en informatie met betrekking tot arbeids- en leermogelijkheden, niet in voldoende mate door de lidstaten alleen kan worden verwezenlijkt, maar vanwege de beoogde effecten beter op EU-niveau kan worden bereikt, kan de Unie, met inachtneming van het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, uitvoeringsmaatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(28)  Aangezien de doelstelling van dit besluit, namelijk de instelling van een alomvattend, doeltreffend, interoperabel en gebruiksvriendelijk kader voor instrumenten, vereenvoudigde en toegankelijke diensten, en duidelijke informatie met betrekking tot arbeids- en leermogelijkheden, niet in voldoende mate door de lidstaten alleen kan worden verwezenlijkt, maar vanwege de beoogde effecten beter op EU-niveau kan worden bereikt, kan de Unie, met inachtneming van het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, uitvoeringsmaatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Amendement     30

Voorstel voor een besluit

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Voor de activiteiten in het kader van dit besluit wordt een beroep gedaan op de deskundigheid van de agentschappen van de Unie, met name het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop), overeenkomstig hun bevoegdheden,

(29)  Voor de activiteiten in het kader van dit besluit wordt een beroep gedaan op de deskundigheid van de agentschappen van de Unie, overeenkomstig hun bevoegdheden, met name het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop), overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad.

Amendement     31

Voorstel voor een besluit

Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(29 bis)  De lidstaten en de Unie hebben zich ertoe verbonden gepaste maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap gelijke toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en tot informatie- en communicatietechnologieën en -systemen.

Amendement    32

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij dit besluit wordt een Europees kader vastgesteld om met behulp van online instrumenten, informatie en de ontwikkeling van open standaarden de transparantie en het begrip van vaardigheden en kwalificaties te ondersteunen. Dit kader wordt "Europass" genoemd.

1.  Bij dit besluit wordt een Europees kader, "Europass", vastgesteld op basis van een vrijwillige persoonlijke portfolio van documenten om kwalificaties en vaardigheden transparant en interoperabel te maken binnen en tussen de lidstaten. Europass bevat online-instrumenten, informatie en de ontwikkeling van open standaarden om tussen de lidstaten beter de transparantie en het begrip van vaardigheden en kwalificaties te ondersteunen die via formeel, niet-formeel en informeel leren en door praktische ervaring, waaronder mobiliteitservaring, zijn verworven. Deze online-instrumenten en deze informatie zijn bedoeld om gebruikers te helpen beter te communiceren en hun vaardigheden en kwalificaties beter te presenteren.

Amendement    33

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Europass wordt beheerd door de Commissie en ondersteund door de nationale coördinatiepunten voor vaardigheden.

2.  Europass wordt beheerd door de Commissie en ondersteund door de nationale Europass-centra, met eerbiediging van de structuren en administratieve regelingen van de lidstaten.

Amendement     34

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het gebruik van Europass legt geen andere verplichtingen op en verleent geen andere rechten dan die welke in dit besluit zijn vastgesteld.

3.  Het gebruik van Europass is vrijwillig, legt geen andere verplichtingen op en verleent geen andere rechten dan die welke in dit besluit zijn vastgesteld.

Amendement    35

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  onder "certificaatsupplement" wordt verstaan: een document dat aan een certificaat van een beroepsopleiding wordt gehecht om derden een beter inzicht te geven in de leerresultaten die de houder van de kwalificatie heeft bereikt en de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de voltooide opleiding;

a)  onder "certificaatsupplement" wordt verstaan: een document dat aan een certificaat van beroepsonderwijs en -opleiding of een beroepscertificaat wordt gehecht om derden een beter inzicht te geven in de leerresultaten die de houder van de kwalificatie heeft bereikt alsook in de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de voltooide opleiding en verworven vaardigheden;

Amendement     36

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  onder "begeleiding" wordt verstaan: een voortdurend proces dat mensen helpt hun capaciteiten, competenties en interesses te ontdekken, beslissingen te maken op het gebied van onderwijs, opleiding en werk, en hun eigen traject uit te stippelen op het gebied van leren, werk en in andere omgevingen waar die capaciteiten en competenties worden verworven of gebruikt;

Amendement     37

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  onder "metagegevens" wordt verstaan: gegevens die informatie verstrekken over andere gegevens die in de Europass-documenten worden gebruikt;

Schrappen

Amendement     38

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  onder "metagegevensschema's" wordt verstaan: een beschrijving van de metagegevenselementen, hun mogelijke waarden, in welke gevallen de waarden verplicht zijn en de relaties tussen deze metagegevenselementen;

Schrappen

Amendement    39

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  onder "beroep" wordt verstaan: een groep professionele activiteiten met soortgelijke taken die een vergelijkbaar pakket vaardigheden vereisen;

f)  onder "beroep" wordt verstaan: een reeks werkzaamheden waarvan de belangrijkste taken en plichten een hoge mate van vergelijkbaarheid vertonen;

Amendement    40

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  onder "organisaties" wordt verstaan: werkgevers, aanwervers, onderwijs- en opleidingsinstellingen en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij onderwijs, opleiding en werkgelegenheid;

g)  onder "organisaties" wordt verstaan: de sociale partners, aanwervers, onderwijs- en opleidingsinstellingen en andere belanghebbenden zoals kamers van koophandel, aanbieders van niet-formeel onderwijs en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, die betrokken zijn bij onderwijs, opleiding en werkgelegenheid;

Amendement     41

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  onder "kwalificatie" wordt verstaan: een formeel resultaat van een beoordelings- en validatieproces, dat wordt verworven wanneer een bevoegde autoriteit bepaalt dat de leerresultaten die iemand heeft behaald, aan bepaalde standaarden beantwoorden;

h)  onder "kwalificatie" wordt verstaan: een formeel resultaat van een beoordelings- en validatieproces, dat wordt verworven wanneer een bevoegde autoriteit (zoals een nationale instantie die door de wetgeving als bevoegd wordt aangewezen) bepaalt dat de leerresultaten die iemand heeft behaald, aan bepaalde standaarden beantwoorden;

Amendement    42

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  onder "semantische activa" wordt verstaan: een verzameling zeer herbruikbare meta- of referentiegegevens zoals codelijsten, taxonomieën, woordenboeken of woordenlijsten die bij systeemontwikkeling worden gebruikt;

Schrappen

Amendement     43

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

j)  onder "vaardigheidsbeoordeling" wordt verstaan: de procedure of de methode die wordt gebruikt om de vaardigheden van personen te beoordelen, te meten en ten slotte te beschrijven. Dit kan zowel een zelfbeoordeling als een door een derde gecertificeerde beoordeling zijn;

j)  onder "vaardigheidsbeoordeling" wordt verstaan: de procedure of de methode die wordt gebruikt om de vaardigheden van personen die zijn verworven in formele of niet-formele omgevingen, te beoordelen, te meten en ten slotte te beschrijven. Dit kan zowel een zelfbeoordeling als een door een derde gecertificeerde beoordeling zijn;

Amendement     44

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

k)  onder "standaarden" wordt verstaan: erkende overeenkomsten inzake criteria en specificaties van een product, dienst, procedure of methode, met inbegrip van metagegevensschema's en semantische activa.

k)  onder "standaarden" wordt verstaan: erkende overeenkomsten inzake criteria en specificaties van een product, dienst, procedure of methode.

Amendement    45

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Europass verstrekt onder meer de volgende online instrumenten:

Europass verstrekt, op een toegankelijke manier, onder meer de volgende online instrumenten en supplementen:

Amendement     46

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a)  instrumenten voor het documenteren en beschrijven van vaardigheden en kwalificaties die werden verworven via werk- en leerervaringen zoals grensoverschrijdende mobiliteit;

Amendement     47

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  instrumenten voor de (zelf)beoordeling van individuele vaardigheden, onder andere door middel van vragenlijsten, verwijzing naar gestandaardiseerde beschrijvingen van vaardigheden of de integratie van gegevens uit andere bestaande EU-instrumenten voor zelfbeoordeling zoals de jongerenpas;

b)  instrumenten voor de (zelf)beoordeling van individuele vaardigheden, zo breed mogelijk en via gevalideerde methoden, onder andere door middel van vragenlijsten, verwijzing naar gestandaardiseerde beschrijvingen van vaardigheden of de integratie van gegevens uit andere bestaande, gesynchroniseerde en op elkaar afgestemde EU-instrumenten voor zelfbeoordeling zoals de jongerenpas, en andere erkende instrumenten voor (zelf)beoordeling die worden ontwikkeld en gebruikt door jeugdorganisaties, zoals digitale leerbadges;

Amendement    48

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  modellen voor de in artikel 5 bedoelde Europass-kwalificatiesupplementen;

c)  Diploma en Certificaat voor Europass-kwalificatiesupplementen;

Amendement     49

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  instrumenten die organisaties nodig hebben om informatie te presenteren en uit te wisselen.

d)  instrumenten die organisaties helpen om informatie te presenteren en uit te wisselen.

Amendement    50

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Europass verstrekt de volgende informatie:

2.  Europass kan in samenwerking met de lidstaten de volgende informatie verstrekken:

Amendement     51

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  kwalificaties en kwalificatiekaders;

Amendement    52

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de praktijken en besluiten met betrekking tot de erkenning van vaardigheden in verschillende landen, met inbegrip van derde landen, om individuele personen en andere belanghebbenden te helpen kwalificaties te begrijpen;

c)  de wetgeving, praktijken en besluiten met betrekking tot de erkenning van vaardigheden in verschillende lidstaten en derde landen, om individuele personen en andere belanghebbenden te helpen kwalificaties te vergelijken en te begrijpen;

Amendement     53

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  analyses van trends in de vraag naar en het aanbod van vaardigheden en andere soorten kennisverzameling en analyse over vaardigheden, o.a. op geografisch en sectoraal niveau, met behulp van technische middelen zoals big-data-analyse en webcrawling;

Schrappen

Amendement     54

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  eventuele aanvullende informatie over vaardigheden en kwalificaties die specifiek nuttig kan zijn voor migranten die in de EU toekomen of verblijven om hun integratie te bevorderen.

f)  eventuele aanvullende informatie over vaardigheden en kwalificaties die specifiek nuttig kan zijn voor onderdanen van derde landen die via wettelijke middelen in de EU toekomen of verblijven om hun integratie te bevorderen.

Amendement    55

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Europass biedt informatie in de zin van lid 2 na overleg met de betrokken lidstaten.

Amendement    56

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Europass ondersteunt samenwerking bij de ontwikkeling, het gebruik en de verspreiding van open standaarden, waaronder metagegevensschema's en semantische activa, met het oog op een meer doeltreffende uitwisseling van informatie over vaardigheden en kwalificaties op EU-niveau en tussen lidstaten en derden. Het in artikel 6 bedoelde meertalige classificatiesysteem ESCO (classificatie van Europese vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen) zal worden gebruikt om dit werk te ondersteunen.

3.  Europass ondersteunt samenwerking bij de ontwikkeling, het gebruik en de verspreiding van open standaarden, met het oog op een meer doeltreffende uitwisseling van informatie over vaardigheden en kwalificaties op EU-niveau en tussen lidstaten en derden.

Amendement    57

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De via Europass aangeboden informatie en open standaarden worden kosteloos gepubliceerd en kunnen door de lidstaten en andere belanghebbenden op vrijwillige basis worden overgenomen.

1.  De via Europass aangeboden informatie wordt kosteloos gepubliceerd en kan door de lidstaten en andere belanghebbenden op vrijwillige basis worden overgenomen.

Amendement    58

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Europass streeft naar meer transparantie en een beter begrip van kwalificaties die op basis van formeel, niet-formeel en informeel leren en door praktische ervaring, waaronder mobiliteitservaringen, zijn verworven.

2.  Europass streeft naar meer transparantie en een beter begrip van kwalificaties die op basis van formeel, niet-formeel en informeel leren en door praktische ervaring, waaronder mobiliteitservaringen op korte en lange termijn via alle onderwijsniveaus en vrijwilligerswerk, zijn verworven. Voordat de beoordelingsinstrumenten in Europass worden geïntegreerd, wordt de kwaliteit ervan verzekerd.

Amendement     59

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Europass omvat instrumenten voor een beter begrip van vaardigheden via beoordeling door derden en eigen verklaringen.

3.  Europass omvat gecoördineerde en bewezen instrumenten voor een beter begrip van vaardigheden via beoordeling door derden en eigen verklaringen.

Amendement     60

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Het Europees kwalificatiekader (EKK) wordt gebruikt als een ondersteunend kader om in Europass informatie te verstrekken. In informatie over kwalificaties, de beschrijving van nationale onderwijs- en opleidingsstelsels en op andere relevante gebieden zal naar het EKK worden verwezen.

4.  Het Europees kwalificatiekader (EKK) kan worden gebruikt als een ondersteunend kader om in Europass informatie te verstrekken. In informatie over kwalificaties, de beschrijving van nationale onderwijs- en opleidingsstelsels en op andere relevante gebieden zal naar het EKK worden verwezen. Elke inconsistentie tussen de door het EKK en ESCO voorgestelde kaders moet worden weggewerkt vóór de integratie met Europass.

Amendement    61

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Europass gebruikt de in artikel 6 bedoelde Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen (ESCO) om te zorgen voor semantische interoperabiliteit tussen de instrumenten voor documentatie en informatie. ESCO vormt ook een platform voor interoperabiliteit met andere relevante diensten, met inbegrip van door de arbeidsmarkt ontwikkelde diensten.

5.  Zodra Europass volledig is getest en goedgekeurd door de lidstaten, kan worden overgegaan tot de doeltreffende ontwikkeling van de Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen (ESCO) om te zorgen voor semantische interoperabiliteit tussen de instrumenten voor documentatie en informatie. ESCO kan ook een platform vormen voor interoperabiliteit met andere relevante diensten, met inbegrip van door de arbeidsmarkt ontwikkelde diensten.

Amendement    62

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Het Europass-kader kan gebruikers de optie aanbieden om hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld hun persoonlijk profiel, op te slaan.

6.  Het Europass-kader kan gebruikers de optie aanbieden om hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld hun persoonlijk profiel, op te slaan, waarbij de privacy en de gegevensbescherming worden gewaarborgd.

Amendement    63

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De online instrumenten van Europass zijn beschikbaar in de officiële talen van de Europese Unie.

8.  De interoperabele en veilige online instrumenten van Europass zijn beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie en zijn toegankelijk voor personen met een handicap.

Amendement    64

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  Europass wordt geëxploiteerd ter ondersteuning en bevordering van synergieën met andere instrumenten en diensten op EU- en nationaal niveau. De ontwikkeling van open metagegevensschema's is verenigbaar met de technische normen die worden toegepast in het kader van Verordening (EU) 2016/589.

10.  Europass wordt geëxploiteerd ter ondersteuning en bevordering van synergieën met andere instrumenten en diensten op EU- en nationaal niveau.

Amendement     65

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

10 bis.  Europass waarborgt te allen tijde dat de gegevens van de gebruikers beschermd zijn. De gebruiker beslist welke informatie zichtbaar is en door werkgevers en gebruikers kan worden opgezocht.

Amendement     66

Voorstel voor een besluit

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Europass-kwalificatiesupplementen worden afgegeven door de bevoegde nationale autoriteiten in overeenstemming met modellen die zijn opgesteld door de Europese Commissie en andere belanghebbenden32 zoals de Raad van Europa en Unesco.

1.  Europass-kwalificatiesupplementen worden afgegeven door de bevoegde nationale autoriteiten of door erkende beroepsorganisaties en -instanties in overeenstemming met modellen die zijn opgesteld door de Europese Commissie en andere belanghebbenden32 zoals de Raad van Europa en Unesco, voor zover zij consistent zijn. Wijzigingen ervan moeten rekening houden met, verwijzen naar en overeenstemmen met de resultaten van het werk van de adviesgroep van de follow-upgroep van het Bolognaproces betreffende de herziening van diplomasupplementen.

_________________

_________________

32 De reeds bestaande supplementen zijn het certificaatsupplement en het diplomasupplement.

32 De reeds bestaande supplementen zijn het certificaatsupplement en het diplomasupplement.

Amendement     67

Voorstel voor een besluit

Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  zij worden gebruikt door de betrokken nationale autoriteiten bij het invullen en afgeven van de supplementen. Vooral de volgorde van elk onderdeel moet worden gerespecteerd en elk vak moet worden ingevuld, zodat de informatie begrijpelijk en volledig is;

a)  zij worden gebruikt door de betrokken nationale autoriteiten en erkende beroepsorganisaties en -instanties bij het invullen en afgeven van de supplementen. Vooral de volgorde van elk onderdeel moet worden gerespecteerd en elk vak moet worden ingevuld, zodat de informatie begrijpelijk en volledig is;

Amendement     68

Voorstel voor een besluit

Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  zij worden regelmatig herzien om hun relevantie en bruikbaarheid te garanderen.

d)  zij worden regelmatig herzien, onder andere via tevredenheidsonderzoek bij de gebruikers en aanbevelingen van de nationale Europass-centra en deskundigengroepen, om hun relevantie en bruikbaarheid te garanderen.

Amendement    69

Voorstel voor een besluit

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Alle door gemachtigde instanties afgegeven Europass-kwalificatiesupplementen worden automatisch en kosteloos verstrekt in elektronische vorm, in de landstaal en/of in een van de grote Europese talen, volgens de procedures die door de organen die de supplementen afgeven en de in artikel 8 bedoelde nationale coördinatiepunten voor vaardigheden zijn overeengekomen en in overeenstemming met de procedures die door de Europese Commissie en de belanghebbenden zijn overeengekomen.

3.  Alle door gemachtigde instanties afgegeven Europass-kwalificatiesupplementen worden automatisch en kosteloos verstrekt in elektronische vorm, in de landstaal en/of in een van de grote Europese talen, volgens de procedures die door de organen die de supplementen afgeven en de in artikel 8 bedoelde nationale Europass-centra zijn overeengekomen en in overeenstemming met de procedures die door de Commissie en de belanghebbenden zijn overeengekomen.

Amendement    70

Voorstel voor een besluit

Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 6

Schrappen

De Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen (ESCO)

 

1.  De Commissie beheert een meertalige classificatie van begrippen die relevant zijn voor de arbeidsmarkt en het onderwijs- en opleidingsstelsel in de EU, namelijk de Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen (ESCO).

 

2.  ESCO ondersteunt de werking van Europass rechtstreeks door te voorzien in een gemeenschappelijke referentieterminologie voor het uitwisselen van informatie en documenten betreffende vaardigheden en kwalificaties en voor het zoeken van werk, arbeidsbemiddeling, het zoeken naar mogelijkheden voor onderwijs en opleiding en het aanbieden van leer- en loopbaanbegeleiding.

 

Amendement     71

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie zorgt, in samenwerking met de lidstaten, voor het volgende:

1.  De Commissie zorgt, in overleg en in samenwerking met de lidstaten en met het volste respect voor de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor hun beleid op het gebied van onderwijs en opleiding, voor het volgende:

Amendement     72

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de ontwikkeling van online instrumenten voor de werking van Europass;

a)  de ontwikkeling van interoperabele, gebruiksvriendelijke en veilige online instrumenten voor de werking van Europass, die gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle gebruikers. De Europass-documenten bedoeld in artikel 2 van Beschikking nr. 2241/2004/EG worden opgenomen in het Europass-kader dat bij dit besluit wordt ingesteld;

Amendement     73

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  het bijwerken en toevoegen van de nieuwste kennis aan websites en mobiele toepassingen die de toegankelijkheid van Europass voor oudere mensen en personen met een handicap kunnen verbeteren;

Amendement     74

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  een waarborg dat op het niveau van de Unie en op nationaal niveau toereikende promotie- en informatieactiviteiten worden uitgevoerd om de relevante gebruikers en belanghebbenden te bereiken;

b)  een waarborg dat op het niveau van de Unie en op nationaal niveau toereikende en doeltreffende promotie-, informatie- en begeleidingsactiviteiten worden uitgevoerd om de relevante gebruikers, met inbegrip van personen met een handicap, en belanghebbenden te bereiken;

Amendement     75

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  regelmatige updates van de ESCO-classificatie, in nauwe samenwerking met de lidstaten en belanghebbenden zoals sociale partners, beroepsorganisaties, onderwijs- en opleidingsinstellingen, onderzoekscentra, instituten voor de statistiek en diensten voor arbeidsvoorziening.

Schrappen

Amendement     76

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de bevordering van en het toezicht op de doeltreffendheid van de online instrumenten van Europass en de ontwikkeling van Europass-diensten overeenkomstig de behoeften van de gebruiker;

a)  de bevordering van en het toezicht op de doeltreffendheid van de interoperabele, voor iedereen gemakkelijk toegankelijke, gebruiksvriendelijke en veilige online instrumenten van Europass, met inbegrip van de toegankelijkheid ervan voor personen met een handicap, en de ontwikkeling van Europass-diensten overeenkomstig de behoeften van de gebruiker;

Amendement    77

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het toezicht op de doeltreffendheid van de steun voor de ontwikkeling van open standaarden, metagegevensschema's en semantische activa voor interoperabiliteit;

b)  het toezicht op de doeltreffendheid van de steun voor de ontwikkeling van open standaarden;

Amendement     78

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van artikel 14 van Verordening (EU) 2016/589 met betrekking tot de ESCO-classificatie en de ondersteuning van voortdurende updates van ESCO;

Schrappen

Amendement     79

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  de ondersteuning van informatie-uitwisseling over erkenningspraktijken en -besluiten;

e)  de ondersteuning van informatie-uitwisseling over vergelijkbaarheid en erkenningspraktijken en -besluiten;

Amendement     80

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  de ondersteuning van de ontwikkeling van een begeleidingsbeleid en begeleidingsdiensten;

f)  de ondersteuning van de ontwikkeling van een begeleidingsbeleid en begeleidingsdiensten, ook via persoonlijk contact met mensen;

Amendement    81

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  toezicht op de activiteiten van de nationale coördinatiepunten voor vaardigheden, de consistentie van de informatie die zij verstrekken voor de analyse van trends in de vraag naar en het aanbod van vaardigheden, en de informatie over leermogelijkheden die via het relevante portaal op het niveau van de Unie wordt verstrekt;

g)  toezicht op de activiteiten van de nationale Europass-centra, de consistentie van de informatie die zij verstrekken voor de analyse van trends in de vraag naar en het aanbod van vaardigheden, en de informatie over leermogelijkheden die via het relevante portaal op het niveau van de Unie wordt verstrekt;

Amendement    82

Voorstel voor een besluit

Artikel 7 – lid 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  het opzetten van collegiale toetsingen en uitwisselingen van beste praktijken tussen de lidstaten.

h)  het opzetten van uitwisselingen van beste praktijken tussen de lidstaten.

Amendement     83

Voorstel voor een besluit

Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het aanwijzen en beheren, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, van een nationaal coördinatiepunt voor vaardigheden dat de coördinatie en de samenwerking tussen de in dit besluit bedoelde nationale diensten ondersteunt;

a)  het aanwijzen en beheren, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, van een nationaal Europass-centrum dat de coördinatie en de samenwerking tussen zowel de specifieke activiteiten als de in dit besluit bedoelde nationale diensten ondersteunt;

Amendement    84

Voorstel voor een besluit

Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  via het nationaal coördinatiepunt voor vaardigheden, het tijdig en doeltreffend verstrekken van op nationaal niveau beschikbare gegevens en informatie met het oog op eventuele updates van het Europass-kader;

b)  via het nationaal Europass-centrum, het tijdig en doeltreffend verstrekken van op nationaal niveau beschikbare gegevens en informatie met het oog op eventuele updates van het Europass-kader;

Amendement    85

Voorstel voor een besluit

Artikel 8 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het voor Europass-gebruikers toegankelijk maken van relevante informatie en gegevens die in de lidstaat beschikbaar zijn, met name informatie over leermogelijkheden, kwalificaties en kwalificatiesystemen, alsook semantische activa op nationaal niveau;

c)  het voor Europass-gebruikers op een eenvoudige, doeltreffende en kostenefficiënte manier toegankelijk maken van relevante informatie en gegevens die in de lidstaat beschikbaar zijn, met name informatie over leer- en valideringsmogelijkheden, kwalificaties en kwalificatiesystemen, alsook semantische activa op nationaal niveau;

Amendement     86

Voorstel voor een besluit

Artikel 8 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  het waarborgen van de zichtbaarheid en de promotie van Europass op nationaal niveau, via onderwijs- en opleidingsinstellingen en andere belanghebbenden op het gebied van onderwijs, opleiding en werk;

Amendement    87

Voorstel voor een besluit

Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Elk nationaal coördinatiepunt voor vaardigheden zorgt voor het volgende:

2.  Elk nationaal Europass-centrum zorgt voor het volgende:

Amendement    88

Voorstel voor een besluit

Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de promotie van en informatieverstrekking over leer- en loopbaanbegeleiding, en het op nationaal niveau en via het online instrument van de EU publiek toegankelijk maken van informatie over leermogelijkheden;

b)  de promotie van en informatieverstrekking over leer- en loopbaanbegeleiding, indien van toepassing;

Amendement    89

Voorstel voor een besluit

Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het toezicht op de verzameling en verspreiding van empirisch onderbouwde en actuele informatie over vaardigheden op regionaal en nationaal niveau;

Schrappen

Amendement    90

Voorstel voor een besluit

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De nationale coördinatiepunten voor vaardigheden zijn de enige begunstigden van de EU-subsidies die met het oog op de tenuitvoerlegging van dit besluit worden toegekend.

3.  De nationale Europass-centra zijn de enige begunstigden van de EU-subsidies die met het oog op de tenuitvoerlegging van dit besluit worden toegekend.

Amendement     91

Voorstel voor een besluit

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in dit besluit vervatte maatregelen worden uitgevoerd in overeenstemming met het EU-recht betreffende de bescherming van persoonsgegevens, met name Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/200133.

De in dit besluit vervatte maatregelen worden uitgevoerd in overeenstemming met het EU-recht betreffende de bescherming van persoonsgegevens, met name Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/200133.

Persoonsgegevens worden beschermd door de hoogste normen. Persoonsgegevens blijven onder het gezag van de betrokkene, die de gegevens kan corrigeren of wissen. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden van Europass, worden deze geanonimiseerd.

_________________

_________________

33 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

33 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement     92

Voorstel voor een besluit

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De uitvoering van dit besluit wordt medegefinancierd via programma's van de Unie. De jaarlijkse kredieten worden door het Europees Parlement en de Raad toegestaan binnen de grenzen van het meerjarig financieel kader.

1.  Dit besluit wordt uitgevoerd aan de hand van meerjarige operationele subsidies aan de nationale Europass-centra. De Commissie verstrekt een vooruitzicht voor een periode van vijf jaar, met de geraamde financiële gevolgen voor de lidstaten.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

(2)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


TOELICHTING

Het Europees Parlement verwelkomt de nieuwe vaardigheden-agenda en heeft veel waardering voor het werk van de Commissie om de Europese instrumenten en diensten rond vaardigheden, competenties en kwalificaties te actualiseren, te moderniseren en te verbeteren.

Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad bracht een kader tot stand om deze problemen aan te pakken. De beschikking bepaalde duidelijk de verantwoordelijkheden en zorgde met behulp van een portfolio van documenten (Europass), die personen op vrijwillige basis kunnen gebruiken, voor meer transparantie op het gebied van kwalificaties en vaardigheden.

Na meer dan een decennium met Beschikking nr. 2241/2004/EG is het dringend tijd voor vernieuwing. Om nu weer van Europass een compleet nieuw instrument te maken is echter te radicaal. De belangrijkste zorg is om niet datgene wat is bereikt in gevaar te brengen. Europass hoeft geen "one stop"- portaal te zijn voor onderwijs en opleiding. Er zijn andere EU-instrumenten die de daarvoor nodige diensten al aanbieden. Voor betere synergie kan het Europass-portaal daaraan worden gekoppeld. Er zijn al goed ingevoerde en functionerende deskundigengroepen die zorgen dat de geboden instrumenten en diensten van goede kwaliteit zijn en ook worden gebruikt.

De verandering moet geleidelijk gaan om de lidstaten een te zware belasting te besparen die onverwachte organisatorische kosten met zich zou kunnen brengen.

Kwalificaties en vaardigheden van de EU-burger moeten transparant en interoperabel worden binnen en tussen de lidstaten, met webbased tools, informatie en open normen ter stimulering van transparantie en inzicht in vaardigheden en kwalificaties. Europass streeft naar meer transparantie en een beter begrip van kwalificaties die op basis van formeel, niet-formeel en informeel leren en door praktische ervaring, waaronder mobiliteitservaringen, zijn verworven.

Daarnaast werden bij Beschikking nr. 2241/2004/EG ook nationale instanties ingesteld, de nationale Europass-centra, die het Europass-kader ten uitvoer moesten leggen. Die centra moeten ook als hoeksteen voor de nieuwe regeling dienen.

De nieuwe gemeenschappelijke regeling moet Europass-diensten aanpassen aan de behoeften en verwachtingen van gebruikers en aanbieders allerwegen: lerenden, werkzoekenden, werkgevers – met name kmo's –, onderwijs- en opleidingsinstellingen, sociale partners, Europass-centra en nationale bevoegde instanties. De herziene Europassdiensten zouden ook gebruik maken van het potentieel van de toekomstige digitale systemen.

Respectering van diversiteit en verantwoordelijkheid, vereenvoudiging, effectiviteit en efficiëntie, dat zijn de kerndoelstellingen. Alle instrumenten moeten passend zijn ontworpen en mogen Europass niet te zwaar belasten.

Als algemene regel moeten verplichtingen en administratieve en financiële lasten voor de lidstaten voorspelbaar zijn en de kosten en baten in evenwicht.

De Commissie heeft een proefproject uitgevoerd met een Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen (ESCO, Classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) als een gemeenschappelijke terminologie en een gemeenschappelijk werkinstrument voor onderwijs/opleiding en werk. Op dit moment kan ESCO niet worden beschouwd als basis voor een Europass referentieterminologie. ESCO is als instrument nog niet volledig uitgewerkt en getest en nog niet door de lidstaten goedgekeurd.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass)

Document- en procedurenummers

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Datum indiening bij EP

4.10.2016

 

 

 

Commissies ten principale

       Datum bekendmaking

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

Artikel 55 – Gezamenlijke commissieprocedure

       Datum bekendmaking

       

       

19.1.2017

Behandeling in de commissie

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Datum goedkeuring

21.6.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

70

0

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Datum indiening

28.6.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid