Procedura : 2016/0304(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0244/2017

Teksty złożone :

A8-0244/2017

Debaty :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0084

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 974kWORD 116k
28.6.2017
PE 601.044v02-00 A8-0244/2017

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylającej decyzję nr 2241/2004/WE

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Komisja Kultury i Edukacji

Sprawozdawcy: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

(Procedura wspólnych posiedzeń komisji – art. 55 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylającej decyzję nr 2241/2004/WE

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0625),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0404/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 lutego 2017 r.(1),

–  having regard to the opinion of the Committee of the Regions of 16 December 2016(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Kultury i Edukacji zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Kultury i Edukacji (A8-0244/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)   Podczas poszukiwania pracy lub podejmowania decyzji dotyczących przedmiotu i miejsca nauki lub studiów potrzebny jest dostęp do informacji dotyczących dostępnych możliwości, sposobów oceny swoich umiejętności i sposobów przedstawiania informacji dotyczących własnych umiejętności i kwalifikacji.

(1)   Podczas poszukiwania pracy lub podejmowania decyzji dotyczących przedmiotu i miejsca nauki lub studiów potrzebny jest dostęp do informacji dotyczących dostępnych możliwości, sposobów oceny swoich umiejętności i sposobów przedstawiania informacji dotyczących własnych umiejętności, kwalifikacji i wiedzy, a także dostęp do poradnictwa zawodowego.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Dowody wskazują, że z Europass korzystają grupy społeczne charakteryzujące się wysokim poziomem umiejętności cyfrowych, natomiast grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, takie jak osoby o niższym poziomie wykształcenia, seniorzy czy osoby długotrwale bezrobotne, często nie zdają sobie sprawy z jego istnienia i dlatego nie mogą czerpać korzyści z Europass ani z istniejących narzędzi Europass.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)   Różnice językowe oraz różnice w zakresie definicji, formatów dokumentów, a także metod oceny i walidacji kwalifikacji stwarzają znaczne wyzwanie dla poszczególnych osób, pracodawców i właściwych organów. Problemy te występują przede wszystkim w przypadku przemieszczania się do innych państw, w tym państw trzecich, ale również przy szukaniu nowej pracy lub rozpoczynaniu nauki. Aby rozwiązać te problemy, konieczne są jasne informacje i wzajemne zrozumienie.

(2)   Różnice językowe oraz różnice w zakresie definicji, formatów dokumentów, a także metod oceny i walidacji kwalifikacji stwarzają znaczne wyzwanie dla poszczególnych osób, pracodawców i właściwych organów. Problemy te występują przede wszystkim w przypadku przemieszczania się do innych państw, w tym państw trzecich, ale również przy szukaniu nowej pracy lub rozpoczynaniu nauki. Aby rozwiązać te problemy i ułatwić mobilność, a jednocześnie zapewnić wystarczającą elastyczność, jeśli chodzi o utrwalone praktyki państw członkowskich, konieczne są jasne informacje, uproszczenie ram Europass, szersze rozpowszechnianie informacji, wzajemne zrozumienie i większa przejrzystość, przy czym należy szanować różnorodność oraz zasady pomocniczości i proporcjonalności.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)    Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady24 ustanowiono ramy mające na celu rozwiązanie tych problemów. Jej celem było osiągnięcie większej przejrzystości kwalifikacji i kompetencji za pośrednictwem portfolio dokumentów znanego jako „Europass”, który można wykorzystywać na zasadzie dobrowolności. Decyzją nr 2241/2004/WE ustanowiono również krajowe organy zwane Krajowymi Centrami Europass, zajmujące się wdrażaniem ram Europass.

(3)   Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady24 ustanowiono ramy mające na celu rozwiązanie tych problemów. Pomogła ona osiągnąć większą przejrzystość i porównywalność kwalifikacji i kompetencji za pośrednictwem portfolio dokumentów znanego jako „Europass”, który można wykorzystywać na zasadzie dobrowolności, i ta cecha Europass powinna być zachowana. Decyzją nr 2241/2004/WE ustanowiono również krajowe organy zwane Krajowymi Centrami Europass, zajmujące się wdrażaniem ram Europass.

__________________

__________________

24 Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 6.

24 Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 6.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Dokumenty Europass powinny podlegać zmianom, aby umożliwić opis różnych rodzajów uczenia się i umiejętności, w szczególności zdobytych w ramach uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  W nowych ramach Europass, przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, dostosowano istniejące usługi Europass do potrzeb i oczekiwań użytkowników i dostawców usług, a mianowicie osób uczących się, osób poszukujących pracy, pracowników, pracodawców (w szczególności małych i średnich przedsiębiorców), publicznych służb zatrudnienia, osób zajmujących się poradnictwem, instytucji kształcenia i szkolenia, partnerów społecznych, wolontariuszy, organizacji młodzieżowych, organizatorów pracy z młodzieżą, Krajowych Centrów Europass i właściwych organów krajowych. Uproszczenie, skuteczność i efektywność, z poszanowaniem krajowych struktur i rozwiązań administracyjnych, stanowią główne cele niniejszej decyzji. Wszystkie instrumenty i narzędzia powinny być odpowiednio zaprojektowane i dostosowane w taki sposób, aby ich szczególne cele nie pokrywały się i nie wykraczały poza Europass.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c)  Co do zasady obowiązki oraz obciążenia administracyjne i finansowe państw członkowskich powinny być wyraźnie przewidywalne i zrównoważone pod względem kosztów i korzyści.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Aby osiągnąć swój główny cel, ramy Europass koncentrowały się na narzędziach służących dokumentowaniu umiejętności i kwalifikacji. Narzędzia te są obecnie powszechnie stosowane. W ramach swoich działań Krajowe Centra Europass oferują wsparcie i promują dokumentację umiejętności i kwalifikacji25.

(4)  Aby osiągnąć swój główny cel, ramy Europass koncentrowały się na narzędziach służących dokumentowaniu umiejętności i kwalifikacji. Narzędzia te są obecnie powszechnie stosowane, lecz ich zasięg jest niejednakowy na różnych obszarach geograficznych i w różnych grupach wiekowych, a poziom ich wykorzystania znacznie się różni w zależności od sektora rynku pracy. W ramach swoich działań Krajowe Centra Europass oferują integralne wsparcie i promują dokumentację umiejętności i kwalifikacji25.

__________________

__________________

25 Druga ocena decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass), COM(2013) 899 final.

25 Druga ocena decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass), COM(2013) 899 final.

Poprawka     9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Działalność Krajowych Centrów Europass zapewnia wsparcie użytkownikom i propaguje dokumentowanie umiejętności i kwalifikacji. Do rozwoju działań informacyjnych na temat unijnych narzędzi służących umiejętnościom i kwalifikacjom przyczyniła się również sieć Euroguidance. Należy zapewnić wsparcie tych krajowych usług i ich większą koordynację, aby zwiększyć ich oddziaływanie, przy poszanowaniu różnorodności systemów krajowych.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  W zaleceniu Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego zachęcono państwa członkowskie do wprowadzenia najpóźniej w 2018 r. – zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami i specyfiką i jeżeli uznają to za stosowne – rozwiązań służących walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, umożliwiających nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w drodze zwalidowanego uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, a także uzyskanie pełnych kwalifikacji lub, w stosownych przypadkach, kwalifikacji częściowych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)   Komisja nadzorowała utworzenie ram europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO) jako wspólnego narzędzia językowego i operacyjnego na potrzeby kształcenia/szkolenia i pracy30. Zgodnie z ESCO kwestie istotne dla rynku pracy UE oraz kształcenia i szkolenia strukturyzuje się według trzech wzajemnie ze sobą powiązanych filarów: (i) zawodów; (ii) wiedzy, umiejętności i kompetencji; oraz (iii) kwalifikacji. Filary ESCO można uzupełnić pomocniczym słownictwem obejmującym powiązane obszary, takie jak kontekst pracy, dziedziny kształcenia i szkolenia lub sektory gospodarki.

(10)  Komisja opracowuje i sprawdza ramy europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO) jako wspólnego narzędzia językowego i operacyjnego na potrzeby kształcenia/szkolenia i pracy30. Celem ESCO jest uporządkowanie kwestii istotnych dla rynku pracy UE oraz kształcenia i szkolenia według trzech wzajemnie ze sobą powiązanych filarów: (i) zawodów; (ii) wiedzy, umiejętności i kompetencji; oraz (iii) kwalifikacji, dzięki czemu można będzie – na zasadzie dobrowolności – doprecyzować powiązane obszary umiejętności i kompetencji. Gdy ESCO zostanie w pełni opracowana i przetestowana w państwach członkowskich, mogłaby służyć jako podstawa terminologii referencyjnej Europass. Ponadto klasyfikację ESCO można by uzupełnić pomocniczym słownictwem obejmującym powiązane obszary, takie jak kontekst pracy, dziedziny kształcenia i szkolenia lub sektory gospodarki.

__________________

__________________

30 W strategii „Europa 2020” zapowiedziano, że Komisja rozpocznie prace nad takimi ramami, komunikat Komisji „EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, COM(2010) 2020 final.

30 W strategii „Europa 2020” zapowiedziano, że Komisja rozpocznie prace nad takimi ramami, komunikat Komisji „EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, COM(2010) 2020 final.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  ESCO nie można uznawać za podstawę terminologii referencyjnej Europass. Jako projekt będący wciąż w toku ESCO jest instrumentem, który nie został jeszcze w pełni opracowany ani przetestowany i nie został zatwierdzony przez państwa członkowskie. Wykorzystanie ESCO jako terminologii referencyjnej jest zatem uzależnione od podjęcia przez Komisję działań w celu oceny jej akceptacji przez użytkowników i inne zainteresowane strony oraz jej przydatności dla nich, jak również działań, które mają określić pozycję ESCO wśród instrumentów unijnych, aby wykazać, jaką wartość dodaną ma jej wykorzystanie dla rynków pracy, pracodawców, pracowników i osób poszukujących pracy, oraz wykazać synergię powstałą dzięki wykorzystaniu ESCO w sposób zgodny z ERK w Europass. Gdy ESCO zostanie uznana za możliwą do przyjęcia terminologię referencyjną dla Europass, powinna być regularnie aktualizowana w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, takimi jak partnerzy społeczni, stowarzyszenia zawodowe, instytucje kształcenia i szkolenia, instytuty badawcze, instytuty statystyczne i służby zatrudnienia.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/58931 ustanowiono Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) – sieć służb zatrudnienia i mechanizm automatycznego dopasowywania umiejętności osób do dostępnych ofert pracy za pośrednictwem wspólnej platformy IT EURES. Aby umożliwić wymianę i dopasowywanie umiejętności kandydatów do dostępnych ofert pracy, mechanizm ten potrzebuje wspólnego i wielojęzycznego wykazu umiejętności, kompetencji i zawodów. Opracowując ESCO, Komisja zapewnia dostosowany do tego celu wielojęzyczny system klasyfikacji zawodów, umiejętności oraz kompetencji i kwalifikacji.

(11)  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/58931 ustanowiono Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) – sieć służb zatrudnienia i mechanizm automatycznego dopasowywania umiejętności osób do dostępnych ofert pracy za pośrednictwem wspólnej platformy IT EURES. Aby umożliwić wymianę i dopasowywanie umiejętności kandydatów do dostępnych ofert pracy, mechanizm ten mógłby korzystać ze wspólnego i wielojęzycznego wykazu umiejętności, kompetencji i zawodów. Opracowując ESCO, Komisja stara się stworzyć wielojęzyczny system klasyfikacji zawodów, umiejętności oraz kompetencji i kwalifikacji, który mógłby przyczynić się do osiągnięcia tego celu, gdy wystarczająco dużo czasu przeznaczy się na przeprowadzenie dokładnego przeglądu. W ramach sieci EURES udzielana jest pomoc osobom poszukującym pracy, które chcą przeprowadzić się do innego państwa, a także pracodawcom poszukującym pracowników w innym państwie. Powiązanie i współpraca między portalami Europass i EURES mogłyby doprowadzić do skuteczniejszego korzystania z obu usług.

__________________

__________________

31 Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1.

31 Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Coraz częściej oferowane są nowe formy i warunki kształcenia i szkolenia organizowanego przez różne podmioty, szczególnie za pośrednictwem wykorzystania cyfrowych technologii i platform. Podobnie umiejętności, doświadczenia i osiągnięcia w zakresie uczenia się uznaje się w różnych formach, takich jak cyfrowe odznaki. Są one również znane i wykorzystywane w przypadku umiejętności nabytych w drodze uczenia się pozaformalnego, np. w ramach pracy z młodzieżą.

(13)  Coraz częściej oferowane są formalne, pozaformalne i nieformalne formy i warunki kształcenia i szkolenia, takie jak otwarte zasoby edukacyjne (OZE), organizowane przez różne podmioty, w tym podmioty prowadzące nauczanie pozaformalne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie z wykorzystaniem cyfrowych technologii i platform, uczenia się na odległość, e-uczenia się, uczenia się partnerskiego i masowych otwartych kursów internetowych (MOOC). Podobnie umiejętności, doświadczenia i osiągnięcia w zakresie uczenia się uznaje się w różnych formach, takich jak cyfrowe odznaki i inne uznane narzędzia oceny, w tym samooceny. Są one również znane i wykorzystywane w przypadku umiejętności przekrojowych i miękkich nabytych w drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, np. w ramach pracy z młodzieżą i wolontariackiej działalności sportowej i artystycznej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Coraz większą wagę przywiązuje się do umiejętności przekrojowych lub „miękkich”, które można zastosować w różnych obszarach. Konieczne są narzędzia i poradnictwo dotyczące samooceny i przedstawiania tych oraz innych umiejętności, np. cyfrowych lub językowych.

(14)  Oprócz uznanego znaczenia umiejętności twardych coraz częściej uznaje się umiejętności przekrojowe i miękkie, takie jak myślenie krytyczne, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i kreatywność, oraz różnorodność umiejętności życiowych, które są niezbędnym warunkiem spełnienia osobistego i zawodowego, i można je w związku z tym zastosować w różnych obszarach pracy, kształcenia i szkolenia zawodowego. Konieczne są – i mogłyby przynieść korzyści – narzędzia i poradnictwo dotyczące samooceny i przedstawiania tych oraz innych umiejętności, które zostały określone w europejskich ramach kompetencji kluczowych, np. umiejętności cyfrowych lub językowych.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Analiza wolnych miejsc pracy i innych tendencji na rynkach pracy jest powszechnie przyjętą praktyką służącą lepszemu gromadzeniu informacji na temat umiejętności w celu zrozumienia kwestii niedoboru wykwalifikowanej kadry i wykwalifikowanej siły roboczej, jak również niedopasowania kwalifikacji. Stosowanie technologii informacyjnej, np. web crawling i duże zbiory danych, przyczynia się do poprawy w zakresie gromadzenia informacji na temat umiejętności, a zatem do rozwiązywania problemu niedopasowania umiejętności.

(16)  Analizy wolnych miejsc pracy i innych tendencji na rynkach pracy powszechnie przyjętą metodą służącą lepszemu gromadzeniu przez państwa członkowskie informacji na temat umiejętności w celu zrozumienia kwestii niedoboru wykwalifikowanej kadry i wykwalifikowanej siły roboczej, jak również niedopasowania kwalifikacji. Stosowanie technologii informacyjnej i wymiany danych może przyczynić się do określenia informacji na temat umiejętności i usprawnienia ich gromadzenia, a zatem do rozwiązywania problemu niedopasowania umiejętności.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Obecnie ukierunkowanie ram Europass na dokumentowanie jest zbyt ograniczone, aby odpowiedzieć na bieżące i przyszłe potrzeby. Aby użytkownicy mogli zaprezentować swoje umiejętności i kwalifikacje oraz podejmować decyzje dotyczące możliwości zatrudnienia i kształcenia, muszą mieć dostęp do odpowiednich informacji i narzędzi służących zrozumieniu umiejętności i kwalifikacji oraz narzędzi służących dokumentowaniu własnych umiejętności i kwalifikacji.

(17)  Obecne ukierunkowanie ram Europass wymaga opracowania wspólnej terminologii w dokumentacji, która jest obecnie zbyt ograniczona, aby odpowiedzieć na bieżące i przyszłe potrzeby. Aby użytkownicy mogli zaprezentować swoje umiejętności i kwalifikacje oraz podejmować decyzje dotyczące możliwości zatrudnienia i kształcenia oraz walidacji, muszą mieć dostęp do odpowiednich aktualnych informacji i narzędzi służących zrozumieniu umiejętności i kwalifikacji oraz narzędzi służących dokumentowaniu własnych umiejętności i kwalifikacji zgodnie z ERK.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Unijne narzędzia i usługi dotyczące umiejętności i kwalifikacji powinny dostosowywać się do zmieniających się praktyk i rozwoju technologii, aby zapewnić ich ciągłą adekwatność i przydatność dla użytkowników. Należy to osiągnąć m.in. dzięki zwiększeniu synergii między powiązanymi narzędziami i usługami, w tym narzędziami i usługami opracowanymi przez osoby trzecie, aby oferowane usługi były w większym stopniu spójne i skuteczne.

(18)  Unijne narzędzia i usługi dotyczące umiejętności i kwalifikacji powinny dostosowywać się do zmieniających się praktyk i rozwoju technologii, aby zapewnić ich ciągłą adekwatność i przydatność dla użytkowników. Należy to osiągnąć m.in. dzięki zwiększeniu synergii między powiązanymi narzędziami i usługami unijnymi i krajowymi, w tym narzędziami i usługami opracowanymi przez osoby trzecie, aby oferowane usługi były w większym stopniu spójne i skuteczne, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, a także dzięki zwiększeniu wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi. Ponadto można stosować środki weryfikacji autentyczności, aby pomóc w weryfikacji dokumentów cyfrowych dotyczących umiejętności i kwalifikacji.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19  W zmienionym podejściu w ramach Europass należy uwzględnić potrzeby wszystkich potencjalnych użytkowników, w tym osób uczących się, osób poszukujących pracy, pracowników, pracodawców, osób zajmujących się poradnictwem, publicznych służby zatrudnienia, partnerów społecznych, podmiotów świadczących usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizacji ds. pracy z młodzieżą oraz osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki.

(19)  W zmienionym podejściu w ramach Europass należy respektować dobrowolny charakter Europass oraz uwzględnić potrzeby wszystkich potencjalnych użytkowników, w tym osób uczących się, osób poszukujących pracy, osób niepełnosprawnych, pracowników, pracodawców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorców, osób zajmujących się poradnictwem, publicznych służb zatrudnienia, partnerów społecznych, podmiotów świadczących usługi edukacyjne i szkoleniowe, wolontariuszy, organizacji młodzieżowych i organizacji ds. pracy z młodzieżą oraz innych organizatorów pracy z młodzieżą, a także osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki. Przewodnią zasadą powinna być sprawdzona przydatność ram Europass dla użytkowników końcowych, a zainteresowane strony powinny być ściśle zaangażowane.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)   Do przetwarzania takich danych osobowych powinno mieć zastosowanie unijne prawo ochrony danych. Użytkownicy powinni móc wybierać spośród różnych wariantów ograniczenia dostępu do swoich danych lub do niektórych ich atrybutów.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Usługi należy świadczyć online na szczeblu unijnym. Usługi powinny również obejmować opracowanie i stosowanie standardów otwartych, schematów metadanych i zasobów semantycznych, aby ułatwić skuteczną wymianę informacji, odpowiednie środki weryfikacji autentyczności, aby zapewnić zaufanie do cyfrowych dokumentów, oraz informacje na temat umiejętności zawodowych i informacje ogólne. Ponadto usługi wsparcia na szczeblu krajowym powinny promować i zapewniać dostęp szerokiego grona użytkowników, w tym obywateli państw trzecich, do takich usług.

skreśla się

Poprawka    22

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)   Ramy Europass ustanowione decyzją nr 2241/2004/WE należy zatem zastąpić nowymi ramami, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby.

(21)  Aby opracować cele dotyczące wspólnej terminologii w dziedzinie uznawania kwalifikacji i systemów kształcenia nieformalnego oraz aby móc zaspokoić zmieniające się potrzeby i uwzględnić postęp technologiczny, bez naruszania ram koordynacji administracji krajowych, ramy Europass ustanowione decyzją nr 2241/2004/WE należy zastąpić nowymi zaktualizowanymi i dobrowolnymi ramami.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  EURES jest siecią współpracy odpowiedzialną za wymianę informacji i ułatwianie interakcji między osobami poszukującymi pracy a pracodawcami. Zapewnia ona bezpłatną pomoc osobom poszukującym pracy, które chcą przeprowadzić się do innego państwa, oraz wspiera pracodawców, którzy chcą zatrudniać pracowników z innych państw. Aby zwiększyć wpływ obydwu usług, należy zapewnić synergie i współpracę między ramami Europass a siecią EURES.

skreśla się

Poprawka    24

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Wzór/wzory CV, w tym ustanowionego Europass-CV, i wzór/wzory Europass-Suplementu dotyczącego Kwalifikacji powinny stanowić część ram. Wzory należy udostępnić w internecie.

(23)  Wzór/wzory CV, w tym ustanowionego Europass-CV, i wzór/wzory Europass-Suplementu dotyczącego Kwalifikacji powinny stanowić część ram. Wzory powinny być interaktywne, możliwe do zmiany, dostępne dla każdego, udostępnione w internecie i dostosowane do potrzeb użytkowników końcowych.

Poprawka     25

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  CV w Europass powinny być przetwarzane w sposób zanonimizowany, co pomoże zapobiec dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, płeć lub wiek i będzie służyć rozwojowi rynków pracy sprzyjających włączeniu społecznemu.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Wyznaczenie krajowych punktów koordynacji umiejętności jako głównego łącznika i beneficjenta finansowania ze środków UE będzie stanowić wsparcie dla uproszczenia administrowania i sprawozdawczości i może przyczynić się do ściślejszej współpracy i lepszej koordynacji między służbami krajowymi, w tym istniejącymi Krajowymi Centrami Europass, krajowymi punktami koordynacyjnymi EQF i siecią Euroguidance bez uszczerbku dla rozwiązań krajowych w zakresie wdrażania i organizacji.

skreśla się

Poprawka     27

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Konstruktywna współpraca między Komisją, państwami członkowskimi, służbami zatrudnienia, osobami zajmującymi się poradnictwem, podmiotami świadczącymi usługi kształcenia i szkolenia oraz partnerami społecznymi, takimi jak związki zawodowe i zrzeszenia pracodawców, ma zasadnicze znaczenie dla pomyślnego opracowania i wdrożenia ram Europass.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)   Komisja zapewni platformę współpracy z państwami członkowskimi i odpowiednimi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia ogólnej spójności wdrażania i monitorowania tej decyzji.

(27)   Komisja powinna zapewnić spójne wdrażanie i monitorowanie niniejszej decyzji za pośrednictwem grupy ekspertów Europass, w skład której wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron. Grupa ekspertów powinna w szczególności doradzać przy opracowywaniu internetowych narzędzi służących dokumentowaniu informacji dotyczących umiejętności i kwalifikacji oraz informacji dostarczonych za pośrednictwem platformy internetowej Europass.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Ponieważ cel określony w niniejszej decyzji, mianowicie ustanowienie spójnych i interoperacyjnych ram narzędzi, usług i informacji do celów zatrudnienia i uczenia się, nie może zostać osiągnięty w zadowalający sposób przez same państwa członkowskie, a można go raczej lepiej osiągnąć, ze względu na efekty działania, na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki wykonawcze, przestrzegając przy tym zasady pomocniczości, jak określono w art. 5 traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(28)  Ponieważ cel określony w niniejszej decyzji, mianowicie ustanowienie spójnych, skutecznych, interoperacyjnych i przyjaznych dla użytkownika ram narzędzi, uproszczonych i dostępnych usług oraz jasnych informacji do celów zatrudnienia i uczenia się, nie może zostać osiągnięty w zadowalający sposób przez same państwa członkowskie, a można go raczej lepiej osiągnąć, ze względu na efekty działania, na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki wykonawcze, przestrzegając przy tym zasady pomocniczości, jak określono w art. 5 traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka     30

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Działania prowadzone w kontekście niniejszej decyzji będą wspierane wiedzą fachową agencji Unii, w szczególności Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), w kontekście obszaru ich kompetencji,

(29)  Działania prowadzone w kontekście niniejszej decyzji będą wspierane wiedzą fachową agencji Unii, w zakresie ich kompetencji, w szczególności Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 337/75.

Poprawka     31

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Państwa członkowskie i Unia zobowiązały się do przyjęcia odpowiednich rozwiązań, aby zapewnić równy dostęp do rynku pracy oraz technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych osobom niepełnosprawnym.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Niniejszą decyzją ustanawia się europejskie ramy obejmujące narzędzia internetowe, informacje i opracowanie standardów otwartych mających na celu wspieranie przejrzystości i zrozumienia umiejętności i kwalifikacji. Ramy te są znane jako „Europass”.

1.   Niniejszą decyzją ustanawia się pod nazwą „Europass” europejskie ramy, których podstawę stanowi dobrowolne osobiste portfolio dokumentów, mające na celu zapewnienie przejrzystości i interoperacyjności kwalifikacji i kompetencji w obrębie państw członkowskich i pomiędzy nimi; Europass obejmuje dostępne narzędzia internetowe, informacje i opracowanie standardów otwartych mających na celu lepsze wspieranie przejrzystości i zrozumienia wśród państw członkowskich umiejętności i kwalifikacji zdobytych w drodze uczenia się formalnego, nieformalnego i pozaformalnego oraz doświadczeń praktycznych, w tym mobilności. Te narzędzia internetowe i informacje mają pomóc użytkownikom w lepszej komunikacji i prezentacji ich umiejętności i kwalifikacji.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ramami Europass zarządza Komisja, a ich wsparcie zapewniają krajowe punkty koordynacji umiejętności.

2.  Ramami Europass zarządza Komisja, a ich wsparcie w sposób respektujący struktury i rozwiązania administracyjne państw członkowskich zapewniają Krajowe Centra Europass.

Poprawka     34

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Korzystanie z ram Europass nie nakłada żadnych obowiązków ani nie wiąże się z przyznaniem jakichkolwiek praw poza obowiązkami i prawami określonymi w niniejszej decyzji.

3.  Korzystanie z ram Europass jest dobrowolne i nie nakłada żadnych obowiązków ani nie wiąże się z przyznaniem jakichkolwiek praw poza obowiązkami i prawami określonymi w niniejszej decyzji.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „Europass-Suplement do Świadectwa” oznacza dokument dołączony do świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia efektów uczenia się osiągniętych przez posiadacza tych kwalifikacji oraz charakteru, stopnia, kontekstu, treści i statusu ukończonych studiów;

a)  „Europass-Suplement do Świadectwa” oznacza dokument dołączony do świadectwa potwierdzającego wykształcenie i wyszkolenie zawodowe lub do świadectwa kwalifikacji w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia efektów uczenia się osiągniętych przez posiadacza tych kwalifikacji oraz charakteru, stopnia, kontekstu, treści i statusu ukończonych studiów i zdobytych kwalifikacji;

Poprawka     36

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  „poradnictwo” oznacza ciągły proces, który pozwala jednostkom określić ich zdolności, kompetencje i zainteresowania, podejmować decyzje dotyczące kształcenia, szkolenia i pracy oraz zarządzać indywidualnymi ścieżkami życia w nauce, pracy i innych sytuacjach, w których te zdolności i kompetencje są przedmiotem nauki lub są wykorzystywane;

Poprawka     37

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „metadane” oznaczają dane dostarczające informacje na temat innych danych, które wykorzystuje się w dokumentach Europass;

skreśla się

Poprawka     38

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „schematy metadanych” oznaczają opis elementów metadanych, ich możliwych wartości, poziomu obowiązywania wartości i relacji między elementami metadanych;

skreśla się

Poprawka    39

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  „zawód” oznacza grupę stanowisk pracy, na których wykonuje się podobne zadania i które wymagają podobnego zestawu umiejętności;

f)  „zawód” oznacza zbiór stanowisk pracy, na których wykonywane główne zadania i obowiązki cechuje wysoki stopień podobieństwa;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)   „organizacje” oznaczają pracodawców, osoby przeprowadzające rekrutację, instytucje kształcenia i szkolenia oraz inne zainteresowane strony zajmujące się kwestiami związanymi z kształceniem, szkoleniem i zatrudnieniem;

g)   „organizacje” oznaczają partnerów społecznych, osoby przeprowadzające rekrutację, instytucje kształcenia i szkolenia oraz inne zainteresowane strony, takie jak izby handlowe, podmioty prowadzące nauczanie pozaformalne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zajmujące się kwestiami związanymi z kształceniem, szkoleniem i zatrudnieniem;

Poprawka     41

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  „kwalifikacje” oznaczają formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany wówczas, gdy właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi normami;

h)  „kwalifikacje” oznaczają formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany wówczas, gdy właściwy organ, na przykład organ krajowy wyznaczony z mocy prawa jako organ odpowiedzialny, stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi normami;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  „zasoby semantyczne” oznaczają zbiór metadanych lub danych referencyjnych, które można wielokrotnie wykorzystywać, takich jak listy kodów, taksonomie, słowniki lub glosariusze wykorzystywane do opracowania systemu;

skreśla się

Poprawka     43

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  „ocena umiejętności” oznacza proces lub metodę stosowane do oceny, pomiaru i ostatecznie opisu umiejętności. Może to obejmować samoocenę lub ocenę poświadczoną przez osobę trzecią;

j)  „ocena umiejętności” oznacza proces lub metodę stosowane do oceny, pomiaru i ostatecznie opisu umiejętności nabytych w warunkach formalnych lub pozaformalnych. Może to obejmować samoocenę lub ocenę poświadczoną przez osobę trzecią;

Poprawka     44

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  „standardy” oznaczają uznane porozumienia w zakresie kryteriów lub specyfikacji produktu, usługi, procesu lub metody, w tym schematów metadanych i zasobów semantycznych.

k)  „standardy” oznaczają uznane porozumienia w zakresie kryteriów lub specyfikacji produktu, usługi, procesu lub metody.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europass zapewnia następujące narzędzia internetowe:

Europass zapewnia w przystępny sposób następujące narzędzia internetowe i suplementy:

Poprawka     46

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  narzędzia do dokumentowania i opisywania umiejętności i kwalifikacji zdobytych dzięki doświadczeniom zawodowym i edukacyjnym, w tym mobilności transgranicznej;

Poprawka     47

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  narzędzia służące (samo)ocenie umiejętności, m.in. przy pomocy kwestionariuszy, przez odniesienie do ustanowionych opisów umiejętności lub też za pomocą zintegrowania danych z innych istniejących unijnych narzędzi samooceny, takich jak Youthpass;

b)  narzędzia służące (samo)ocenie umiejętności w możliwie najszerszy sposób za pomocą zwalidowanych metod, m.in. kwestionariuszy, przez odniesienie do ustanowionych opisów umiejętności lub też za pomocą zintegrowania danych z innych dostosowanych i zsynchronizowanych, istniejących unijnych narzędzi samooceny, takich jak Youthpass i inne uznane narzędzia (samo)oceny stworzone i wykorzystywane przez organizacje młodzieżowe, np. cyfrowe odznaki edukacyjne;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wzór lub wzory Europass-Suplementu do Kwalifikacji, jak określono w art. 5;

c)  Europass-Suplement do Dyplomu i Europass-Suplement do Kwalifikacji;

Poprawka     49

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  narzędzia niezbędne do wspierania przedstawiania i wymiany informacji przez organizacje.

d)  narzędzia do wspierania przedstawiania i wymiany informacji przez organizacje.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Europass dostarcza informacji dotyczących następujących kwestii:

2.  Europass we współpracy z państwami członkowskimi może dostarczać informacji dotyczących następujących kwestii:

Poprawka     51

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  kwalifikacje i ramy kwalifikacji;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)   praktyki i decyzje w zakresie uznawania kwalifikacji w innych państwach, w tym w państwach trzecich, aby pomóc danym osobom i innym zainteresowanym stronom w zrozumieniu kwalifikacji;

c)   przepisy, praktyki i decyzje w zakresie uznawania kwalifikacji w innych państwach członkowskich i w państwach trzecich, aby pomóc danym osobom i innym zainteresowanym stronom w porównaniu i zrozumieniu kwalifikacji;

Poprawka     53

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  analiza tendencji w zakresie podaży umiejętności i popytu na nie oraz inne rodzaje gromadzenia informacji na temat umiejętności zawodowych, w tym na poziomie geograficznym i sektorowym, przy użyciu środków technologicznych takich jak analiza dużych zbiorów danych czy web crawling;

skreśla się

Poprawka     54

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wszelkie dodatkowe informacje dotyczące umiejętności i kwalifikacji, które mogą mieć znaczenie w kontekście szczególnych potrzeb migrantów przybywających do UE lub rezydujących w UE, aby wspierać ich integrację.

f)  wszelkie dodatkowe informacje dotyczące umiejętności i kwalifikacji, które mogą mieć znaczenie w kontekście szczególnych potrzeb obywateli państw trzecich legalnie przybywających do UE lub rezydujących w UE, aby wspierać ich integrację.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Europass dostarcza informacji na podstawie ust. 2 po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Europass wspiera współpracę w zakresie opracowywania, wykorzystywania i rozpowszechniania standardów otwartych obejmujących schematy metadanych i zasoby semantyczne, aby ułatwić skuteczniejszą wymianę informacji dotyczących umiejętności i kwalifikacji na szczeblu UE oraz prowadzoną przez państwa członkowskie i osoby trzecie. Działania te realizuje się przy wsparciu ze strony wielojęzycznego systemu klasyfikacji ESCO (europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów), o którym mowa w art. 6.

3.   Europass wspiera współpracę w zakresie opracowywania, wykorzystywania i rozpowszechniania standardów otwartych, aby ułatwić skuteczniejszą wymianę informacji dotyczących umiejętności i kwalifikacji na szczeblu UE oraz prowadzoną przez państwa członkowskie i osoby trzecie.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Informacje i standardy otwarte oferowane w ramach Europass są publikowane nieodpłatnie, aby państwa członkowskie i inne zainteresowane strony mogły je ponownie wykorzystywać na zasadzie dobrowolności.

1.  Informacje oferowane w ramach Europass są publikowane nieodpłatnie, aby państwa członkowskie i inne zainteresowane strony mogły je ponownie wykorzystywać na zasadzie dobrowolności.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Europass ma na celu poprawę przejrzystości i zrozumienia zasad uczenia się odbywającego się w warunkach formalnych, pozaformalnych i nieformalnych, jak również za pośrednictwem doświadczeń praktycznych, w tym mobilności.

2.   Europass ma na celu poprawę przejrzystości i zrozumienia zasad uczenia się odbywającego się w warunkach formalnych, pozaformalnych i nieformalnych, jak również za pośrednictwem doświadczeń praktycznych, w tym długo- i krótkoterminowej mobilności na wszystkich szczeblach edukacji i wolontariatu. Przed włączeniem do Europass narzędzia oceny poddawane są procesowi zapewniania jakości.

Poprawka     59

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Europass obejmuje narzędzia służące ułatwianiu zrozumienia umiejętności dzięki ocenie dokonywanej przez osoby trzecie i oświadczeniu własnemu osoby zainteresowanej.

3.  Europass obejmuje skoordynowane i sprawdzone narzędzia służące ułatwianiu zrozumienia umiejętności dzięki ocenie dokonywanej przez osoby trzecie i oświadczeniu własnemu osoby zainteresowanej.

Poprawka     60

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Europejskie ramy kwalifikacji (EQF) stosuje się jako ramy uzupełniające w celu dostarczania informacji w ramach Europass. W informacjach dotyczących kwalifikacji, opisach krajowych systemów kształcenia i szkolenia oraz w innych istotnych obszarach znajdą się odniesienia do EQF.

4.  Europejskie ramy kwalifikacji (ERK) można stosować jako ramy uzupełniające w celu dostarczania informacji w ramach Europass. W informacjach dotyczących kwalifikacji, opisach krajowych systemów kształcenia i szkolenia oraz w innych istotnych obszarach znajdą się odniesienia do ERK. Wszelkie niespójności między ramami proponowanymi przez ERK i ESCO zostaną usunięte przed wdrożeniem Europass.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   Europass wykorzystuje europejską klasyfikację umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO) ustanowioną w art. 6, aby zapewnić interoperacyjność semantyczną między narzędziami służącymi dokumentowaniu i wymianie informacji. ESCO zapewnia również platformę interoperacyjności z innymi odpowiednimi usługami, np. rozwiniętymi w ramach rynku pracy.

5.   Gdy państwa członkowskie w pełni sprawdzą i zatwierdzą Europass, można przystąpić do faktycznego opracowania europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO), aby zapewnić interoperacyjność semantyczną między narzędziami służącymi dokumentowaniu i wymianie informacji. ESCO może również zapewniać platformę interoperacyjności z innymi odpowiednimi usługami, np. rozwiniętymi w ramach rynku pracy.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.   Ramy Europass mogą obejmować wariant polegający na przechowywaniu informacji osobowych przez użytkowników, np. na ich prywatnych profilach.

6.   Ramy Europass mogą obejmować dostępny dla użytkowników wariant polegający na przechowywaniu danych osobowych, np. prywatnych profili, przy czym zapewnia się ochronę prywatności i danych.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.   Internetowe narzędzia Europass są dostępne w językach urzędowych Unii Europejskiej.

8.   Internetowe narzędzia Europass są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, są one interoperacyjne i bezpieczne oraz dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Europass działa w celu wspierania i zapewniania synergii z innymi instrumentami i usługami dostępnymi na szczeblu unijnym i krajowym. Opracowywanie otwartych schematów metadanych jest zgodne z normami technicznymi mającymi zastosowanie na mocy rozporządzenia (UE) 2016/589.

10.  Europass działa w celu wspierania i zapewniania synergii z innymi instrumentami i usługami dostępnymi na szczeblu unijnym i krajowym.

Poprawka     65

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a.  Europass zapewnia ochronę danych swoich użytkowników przez cały czas. Użytkownik decyduje, jakie informacje są widoczne i możliwe do wyszukania przez pracodawców i użytkowników.

Poprawka     66

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europass Suplement(-y) do Kwalifikacji wystawiają kompetentne organy krajowe zgodnie ze wzorami opracowanymi przez Komisję Europejską i inne zainteresowane strony32, takie jak Rada Europy i UNESCO.

1.  Europass Suplement(-y) do Kwalifikacji wystawiają kompetentne organy krajowe lub uznane stowarzyszenia i organy zawodowe, zgodnie ze wzorami opracowanymi przez Komisję Europejską i inne zainteresowane strony32, takie jak Rada Europy i UNESCO, o ile wzory te są spójne. Wszelkie zmiany w tym zakresie powinny uwzględniać wyniki prac grupy doradczej ds. zmiany suplementu do dyplomu przy grupie monitorującej proces boloński, odwoływać się do nich i być z nimi zgodne.

_________________

_________________

32 Obecne suplementy obejmują Europass-Suplement do Świadectwa i Europass-Suplement do Dyplomu.

32 Obecne suplementy obejmują Europass-Suplement do Świadectwa i Europass-Suplement do Dyplomu.

Poprawka     67

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  stosowane przez odpowiednie organy krajowe przy wypełnianiu i wydawaniu suplementów. W szczególności należy przestrzegać kolejności poszczególnych elementów i wypełniać wszystkie pola, aby zapewnić łatwość zrozumienia i dostarczenie pełnych informacji;

a)  stosowane przez odpowiednie organy krajowe i uznane stowarzyszenia i organy zawodowe przy wypełnianiu i wydawaniu suplementów. W szczególności należy przestrzegać kolejności poszczególnych elementów i wypełniać wszystkie pola, aby zapewnić łatwość zrozumienia i dostarczenie pełnych informacji;

Poprawka     68

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przedmiotem regularnych przeglądów, aby zapewnić adekwatność i przydatność suplementów.

d)  przedmiotem regularnych przeglądów, które obejmują badanie zadowolenia użytkowników oraz zalecenia Krajowych Centrów Europass i grup ekspertów, aby zapewnić adekwatność i przydatność suplementów.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Wszystkie dokumenty Europass-Suplementu do Kwalifikacji wystawiane przez upoważnione organy są wystawiane automatycznie i nieodpłatnie w formie elektronicznej, w języku narodowym lub jednym z najpowszechniej używanych języków w Europie, zgodnie z procedurami uzgodnionymi między organami wydającymi a krajowymi punktami koordynacji umiejętności, o których mowa w art. 8, oraz zgodnie z wszelkimi procedurami uzgodnionymi między Komisją Europejską a zainteresowanymi stronami.

3.   Wszystkie dokumenty Europass-Suplementu do Kwalifikacji wystawiane przez upoważnione organy są wystawiane automatycznie i nieodpłatnie w formie elektronicznej, w języku narodowym lub jednym z najpowszechniej używanych języków w Europie, zgodnie z procedurami uzgodnionymi między organami wydającymi a Krajowymi Centrami Europass, o których mowa w art. 8, oraz zgodnie z wszelkimi procedurami uzgodnionymi między Komisją a zainteresowanymi stronami.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

skreśla się

Europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO)

 

1.   Komisja zarządza wielojęzyczną europejską klasyfikacją pojęć istotnych w odniesieniu do rynku pracy UE oraz systemów kształcenia i szkolenia znaną jako europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO).

 

2.   Klasyfikacja ESCO stanowi bezpośrednie wsparcie funkcjonowania ram Europass dzięki zapewnieniu wspólnego języka odniesienia do wymiany informacji i dokumentów dotyczących umiejętności i kwalifikacji, a także na potrzeby poszukiwania pracy, dopasowywania umiejętności kandydatów do dostępnych ofert pracy, poszukiwania możliwości kształcenia i szkolenia, jak również poradnictwa w zakresie uczenia się i poradnictwa zawodowego.

 

Poprawka     71

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja we współpracy z państwami członkowskimi:

1.  Komisja po skonsultowaniu się z państwami członkowskimi i we współpracy z nimi, przy pełnym poszanowaniu odpowiedzialności państw członkowskich za politykę kształcenia i szkolenia:

Poprawka     72

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowuje narzędzia internetowe na potrzeby funkcjonowania ram Europass;

a)  opracowuje – na potrzeby funkcjonowania ram Europass – interoperacyjne, przyjazne dla użytkowników i bezpieczne narzędzia internetowe, które są łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników; dokumenty Europass, o których mowa w art. 2 decyzji 2241/2004/WE, zostają włączone do ram Europass ustanowionych niniejszą decyzją;

Poprawka     73

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  śledzi najnowsze zdobycze wiedzy i wprowadza je na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, co może poprawić dostęp osób starszych i niepełnosprawnych do Europass;

Poprawka     74

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnia prowadzenie stosownych działań promocyjnych i informacyjnych na szczeblu Unii i na szczeblu krajowym w celu dotarcia do odpowiednich użytkowników i zainteresowanych stron;

b)  zapewnia prowadzenie stosownych i skutecznych działań promocyjnych i informacyjnych oraz poradnictwa na szczeblu Unii i na szczeblu krajowym w celu dotarcia do odpowiednich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, i zainteresowanych stron;

Poprawka     75

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  regularnie dokonuje aktualizacji ESCO w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, takimi jak partnerzy społeczni, stowarzyszenia zawodowe, instytucje kształcenia i szkolenia, instytuty badawcze, instytuty statystyczne i służby zatrudnienia.

skreśla się

Poprawka     76

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zajmuje się promocją i monitoruje skuteczność narzędzi internetowych Europass oraz dokonuje aktualizacji usług Europass i rozwija je zgodnie z potrzebami użytkowników;

a)  zajmuje się promocją i monitoruje skuteczność interoperacyjnych, łatwo dostępnych dla wszystkich, przyjaznych dla użytkownika i bezpiecznych narzędzi internetowych Europass, łącznie z ich dostępnością dla osób niepełnosprawnych, oraz dokonuje aktualizacji usług Europass i rozwija je zgodnie z potrzebami użytkowników;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)   monitoruje skuteczność wsparcia na rzecz opracowywania standardów otwartych, schematów metadanych i zasobów semantycznych do celów interoperacyjności;

b)   monitoruje skuteczność wsparcia na rzecz opracowywania standardów otwartych;

Poprawka     78

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspiera wdrażanie art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/589 w związku z ESCO oraz wspiera ciągłą aktualizację ESCO;

skreśla się

Poprawka     79

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wspiera wymianę informacji dotyczących praktyk i decyzji w zakresie uznawania kwalifikacji;

e)  wspiera wymianę informacji dotyczących porównywalności oraz praktyk i decyzji w zakresie uznawania kwalifikacji;

Poprawka     80

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wspiera rozwój polityki i usług w zakresie poradnictwa;

f)  wspiera rozwój polityki i usług w zakresie poradnictwa, w tym przez bezpośredni kontakt z poszczególnymi osobami;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)   monitoruje działania krajowych punktów koordynacji umiejętności, spójność dostarczanych przez nie informacji na potrzeby analizy tendencji w zakresie podaży umiejętności i zapotrzebowania na nie, a także informacji dotyczących możliwości edukacyjnych dostarczanych na potrzeby właściwego portalu na szczeblu unijnym;

g)   monitoruje działania Krajowych Centrów Europass, spójność dostarczanych przez nie informacji na potrzeby analizy tendencji w zakresie podaży umiejętności i zapotrzebowania na nie, a także informacji dotyczących możliwości edukacyjnych dostarczanych na potrzeby właściwego portalu na szczeblu unijnym;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  ustanawia wzajemne oceny i wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi.

h)  ustanawia wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi;

Poprawka     83

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zgodnie ze specyfiką krajową wyznaczają krajowy punkt koordynacji umiejętności i zarządzają nim w celu wspierania koordynacji i współpracy między służbami krajowymi, o których mowa w niniejszej decyzji;

a)  zgodnie ze specyfiką krajową wyznaczają Krajowe Centrum Europass i zarządzają nim w celu wspierania współpracy i koordynacji zarówno konkretnych działań, jak i między służbami krajowymi, o których mowa w niniejszej decyzji;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  za pośrednictwem krajowego punktu koordynacji umiejętności zapewniają terminowe i skuteczne dostarczanie danych i informacji dostępnych na szczeblu krajowym w celu aktualizacji ram Europass;

b)  za pośrednictwem Krajowego Centrum Europass zapewniają terminowe i skuteczne dostarczanie danych i informacji dostępnych na szczeblu krajowym w celu aktualizacji ram Europass;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)   zapewniają użytkownikom ram Europass dostęp do odpowiednich informacji lub danych dostępnych w państwie członkowskim, w szczególności dostęp do informacji dotyczących możliwości uczenia się, kwalifikacji i systemów kwalifikacji oraz do zasobów semantycznych na poziomie krajowym;

c)   w sposób prosty, skuteczny i racjonalny pod względem kosztów zapewniają użytkownikom ram Europass dostęp do odpowiednich informacji lub danych dostępnych w państwie członkowskim, w szczególności dostęp do informacji dotyczących możliwości uczenia się i walidacji, kwalifikacji i systemów kwalifikacji oraz do zasobów semantycznych na poziomie krajowym;

Poprawka     86

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zapewniają widoczność ram Europass i ich propagowanie na szczeblu krajowym za pośrednictwem instytucji kształcenia i szkolenia oraz innych zainteresowanych podmiotów w obszarze kształcenia, szkolenia i zatrudnienia;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każdy krajowy punkt koordynacji umiejętności:

2.  Każde Krajowe Centrum Europass:

Poprawka    88

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)   promuje poradnictwo w zakresie kształcenia i celów zawodowych i zapewnia informacje na ten temat oraz udostępnia informacje na temat możliwości kształcenia na szczeblu krajowym i za pomocą narzędzia internetowego Unii;

b)  promuje poradnictwo w zakresie kształcenia i celów zawodowych i, w stosownych przypadkach, zapewnia informacje na ten temat;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  monitoruje gromadzenie i rozpowszechnianie opartych na dowodach i przekazywanych w czasie rzeczywistym informacji na temat umiejętności na szczeblu krajowym i regionalnym;

skreśla się

Poprawka    90

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Krajowe punkty koordynacji umiejętności są beneficjentami finansowania ze środków UE przyznanych na wdrożenie niniejszej decyzji.

3.  Krajowe Centra Europass są beneficjentami finansowania ze środków UE przyznanych na wdrożenie niniejszej decyzji.

Poprawka     91

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są realizowane zgodnie z prawem Unii dotyczącym ochrony danych osobowych, w szczególności z dyrektywą 95/46/WE i rozporządzeniem (WE) nr 45/200133.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są realizowane zgodnie z prawem Unii dotyczącym ochrony danych osobowych, w szczególności z dyrektywą 95/46/WE33 i rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Dane osobowe chroni się zgodnie z najwyższymi standardami. Dane osobowe pozostają pod kontrolą osoby, której dane dotyczą i która może je skorygować lub usunąć. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów Europass, są anonimizowane.

_________________

_________________

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka     92

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Wdrażanie niniejszej decyzji jest współfinansowane za pośrednictwem programów unijnych. Roczne środki są zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę w granicach przewidzianych w ramach finansowych.

1.   Wdrażanie niniejszej decyzji zapewniają wieloletnie dotacje operacyjne przyznawane Krajowym Centrom Europass. Komisja przedstawia prognozę pięcioletnią obejmującą szacunkowe implikacje finansowe dla państw członkowskich.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym

(2)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje Nowy europejski program na rzecz umiejętności i wysoko ocenia starania Komisji na rzecz aktualizacji, modernizacji i poprawy europejskich narzędzi i usług w zakresie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji.

Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanowiono ramy mające na celu podjęcie tych wyzwań. Jasno określono w niej zadania i osiągnięto większą przejrzystość kwalifikacji i kompetencji za pośrednictwem portfolio dokumentów znanego jako „Europass”, który można wykorzystywać na zasadzie dobrowolności.

Po upływie ponad dekady od przyjęcia decyzji nr 2241/2004/WE wymaga ona pilnie odnowienia. Jednak uczynienie z Europass zupełnie nowego instrumentu to działanie zbyt radykalne. Głównie chodzi o to, by nie narazić na szwank tego, co już osiągnięto. Europass nie powinien stać się portalem kompleksowej obsługi w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Istnieją już różne inne narzędzia UE, które świadczą potrzebne usługi. Dla uzyskania lepszej synergii portal Europass mógłby być z nimi powiązany. Działają już grupy ekspertów o ugruntowanej pozycji, które dbają o wysoką jakość i rzeczywiste wykorzystanie narzędzi i świadczonych usług.

Zmiana powinna następować stopniowo, aby uchronić państwa członkowskie przed dużymi obciążeniami administracyjnymi, które mogłyby prowadzić do nieoczekiwanych kosztów organizacyjnych.

Celem jest zapewnienie przejrzystości i interoperacyjności kwalifikacji i kompetencji obywateli UE w obrębie państw członkowskich i pomiędzy nimi, co obejmuje narzędzia internetowe, informacje i opracowanie standardów otwartych mających na celu wspieranie przejrzystości i zrozumienia umiejętności i kwalifikacji. Europass powinien mieć na celu poprawę zrozumienia efektów uczenia się osiągniętych nie tylko w warunkach formalnych, lecz również pozaformalnych i nieformalnych, a także w drodze doświadczeń praktycznych, w tym mobilności.

Decyzją nr 2241/2004/WE ustanowiono również krajowe organy zwane Krajowymi Centrami Europass, zajmujące się wdrażaniem ram Europass. Te centra powinny stanowić podstawę nowych ram.

Nowe wspólne ramy przewidziane w przedmiotowym dokumencie służą dostosowaniu usług Europass do potrzeb i oczekiwań użytkowników i usługodawców: uczniów, osób poszukujących pracy, pracodawców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorców, placówek edukacyjnych i szkoleniowych, partnerów społecznych, centrów Europass i odpowiedzialnych organów krajowych. Zmienione usługi Europass będą również wykorzystywać możliwości przyszłych systemów cyfrowych i dostosowywać się do nich.

Poszanowanie różnorodności i obowiązków, uproszczenie, skuteczność i efektywność to podstawowe cele. Wszystkie instrumenty powinny zostać właściwie zaplanowane i nie powinny wykraczać poza Europass.

Co do zasady obowiązki oraz obciążenia administracyjne i finansowe państw członkowskich muszą być wyraźnie przewidywalne i zrównoważone pod względem kosztów i korzyści.

Komisja nadzorowała utworzenie ram europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO) jako wspólnego narzędzia językowego i operacyjnego na potrzeby kształcenia/szkolenia i pracy. Obecnie ESCO nie można przyjąć za podstawę terminologii referencyjnej Europass. ESCO jest instrumentem znajdującym się w fazie projektu, który nie został w pełni opracowany i sprawdzony ani nie został zatwierdzony przez państwa członkowskie.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Lepsze usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass)

Odsyłacze

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Data przedstawienia w PE

4.10.2016

 

 

 

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

19.1.2017

Rozpatrzenie w komisji

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Data przyjęcia

21.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

70

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Data złożenia

28.6.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności