Procedură : 2016/0304(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0244/2017

Texte depuse :

A8-0244/2017

Dezbateri :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Voturi :

PV 15/03/2018 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0084

RAPORT     ***I
PDF 911kWORD 122k
28.6.2017
PE 601.044v02-00 A8-0244/2017

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Comisia pentru cultură și educație

Raportori: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0625),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C8-0404/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 februarie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 16 decembrie 2016(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și ale Comisiei pentru cultură și educație desfășurate în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și al Comisiei pentru cultură și educație (A8-0244/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)   Atunci când caută un loc de muncă sau când își aleg domeniul și locul în care învăță, studiază sau lucrează, persoanele au nevoie de acces la informații privind oportunitățile disponibile, de mijloace de evaluare a abilităților lor și de prezentare a informațiilor referitoare la abilitățile și calificările lor.

(1)   Atunci când caută un loc de muncă sau când își aleg domeniul și locul în care învăță, studiază sau lucrează, persoanele au nevoie de acces la informații privind oportunitățile disponibile, de mijloace de evaluare a abilităților lor și de prezentare a informațiilor referitoare la abilitățile, calificările și cunoștințele lor, precum și de îndrumare în privința carierei.

Amendamentul     2

Propunere de decizie

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Dovezile arată că Europass este utilizat de grupuri sociale cu un nivel mai ridicat al competențelor digitale în timp ce, deseori, grupurile dezavantajate, precum persoanele cu un nivel de educație inferior, cetățenii în vârstă sau șomerii de lungă durată, nu au habar de existența acestuia și, prin urmare, nu pot beneficia de instrumentele sale existente.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)   Diferențele în materie de limbă, definiții, formate ale documentelor, precum și metode de evaluare și de validare a calificărilor reprezintă provocări considerabile pentru persoanele fizice, angajatori și autoritățile competente. Aceste provocări apar mai ales în cazul în care persoanele se mută dintr-o țară în alta, incluzând aici țările terțe, dar și atunci când caută un nou loc de muncă sau participă la o activitate de învățare. Pentru a face față acestor provocări, este nevoie de informații clare și de o înțelegere comună.

(2)   Diferențele în materie de limbă, definiții, formate ale documentelor, precum și metode de evaluare și de validare a calificărilor reprezintă provocări considerabile pentru persoanele fizice, angajatori și autoritățile competente. Aceste provocări apar mai ales în cazul în care persoanele se mută dintr-o țară în alta, incluzând aici țările terțe, dar și atunci când caută un nou loc de muncă sau participă la o activitate de învățare. Pentru a face față acestor provocări și a facilita mobilitatea, este nevoie de informații clare, de simplificarea cadrului Europass, de o mai largă răspândire a informațiilor, de o înțelegere comună și de mai multă transparență, asigurând, totodată, suficientă flexibilitate față de practicile consacrate ale statelor membre și respectând diversitatea, subsidiaritatea și proporționalitatea.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)    Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului24 a instituit un cadru pentru abordarea acestor provocări. Această decizie a urmărit o mai mare transparență a calificărilor și a competențelor printr-un portofoliu de documente denumit „Europass”, pe care persoanele fizice îl pot utiliza în mod voluntar. Decizia nr. 2241/2004/CE a instituit, de asemenea, organisme naționale, cunoscute sub denumirea de centre naționale Europass, pentru a pune în aplicare cadrul Europass.

(3)   Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului24 a instituit un cadru pentru abordarea acestor provocări. Ea a obținut o mai mare transparență și comparabilitate a calificărilor și a competențelor printr-un portofoliu de documente denumit „Europass”, pe care persoanele fizice îl pot utiliza în mod voluntar; această caracteristică a Europass ar trebui menținută. Decizia nr. 2241/2004/CE a instituit, de asemenea, organisme naționale, cunoscute sub denumirea de Centre Naționale Europass (CNE), pentru a pune în aplicare cadrul Europass.

__________________

__________________

24 JO L 390, 31.12.2004, p. 6.

24 JO L 390, 31.12.2004, p. 6.

Amendamentul     5

Propunere de decizie

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Documentele Europass ar trebui să evolueze pentru a permite descrierea diferitelor tipuri de învățare și de competențe, în special a celor dobândite prin învățare non-formală și informală.

Amendamentul     6

Propunere de decizie

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Noul cadru Europass prevăzute de prezentul regulament adaptează serviciile Europass existente la nevoile și așteptările utilizatorilor și furnizorilor: cursanții, persoanele în căutarea unui loc de muncă, lucrătorii, angajatorii - mai ales întreprinderile mici și mijlocii -, serviciile publice de plasare a forței de muncă, profesioniștii din domeniul orientării profesionale, furnizorii de educație și formare, partenerii sociali, voluntarii, organizațiile de tineret, furnizorii de locuri de muncă pentru tineri, CNE-urile și autoritățile naționale responsabile. Simplificarea, eficacitatea și eficiența sunt principalele obiective ale prezentei decizii, cu respectarea structurilor și măsurilor administrative naționale. Toate instrumentele ar trebui să fie concepute și aliniate în mod corespunzător și fără să își suprapună obiectivele și instrumentele specifice cu cele ale Europass și fără să suprasolicite Europass.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c)  Ca principiu general, ar trebui ca obligațiile și sarcinile administrative și financiare care le revin statelor membre să fie previzibile și să se asigure un raport echilibrat între costuri și beneficii.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a atinge obiectivul său principal, cadrul Europass s-a concentrat pe instrumente de documentare a abilităților și calificărilor. Aceste instrumente au ajuns să fie utilizate pe scară largă. Activitățile desfășurate de centrele naționale Europass sprijină și promovează documentarea abilităților și a calificărilor25.

(4)  Pentru a atinge obiectivul său principal, cadrul Europass s-a concentrat pe instrumente de documentare a abilităților și calificărilor. Aceste instrumente au ajuns să fie utilizate pe scară largă dar au avut un impact neuniform din punct de vedere al ariei geografice și al categoriilor de vârstă acoperite, gradul lor de asimilare variind foarte mult între diferite sectoare ale pieței muncii. Activitățile desfășurate de CNE-uri oferă sprijin total și promovează documentarea abilităților și a calificărilor25..

__________________

__________________

25 Cea de-a doua evaluare a Deciziei Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul comunitar unic pentru transparența calificărilor și a competențelor (Europass), COM(2013)0899.

25 Cea de-a doua evaluare a Deciziei Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul comunitar unic pentru transparența calificărilor și a competențelor (Europass), COM(2013)0899.

Amendamentul     9

Propunere de decizie

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Activitățile oferite de CNE-uri sprijină utilizatorii și promovează documentarea abilităților și a calificărilor. Rețeaua Euroguidance a contribuit și ea la dezvoltarea informării privind instrumentele UE dedicate competențelor și calificărilor. Aceste servicii naționale ar trebui sprijinite și mai bine coordonate, pentru a li se amplifica impactul, respectând totodată diversitatea sistemelor naționale.

Amendamentul     10

Propunere de decizie

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale a invitat statele membre să pună în aplicare, cel târziu în 2018, în funcție de circumstanțele și particularitățile naționale și așa cum consideră de cuviință, măsuri pentru validarea învățării non-formale și informale, care să le permită persoanelor să le fie validate cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin învățare non-formală și informală și să obțină o calificare completă sau, după caz, una parțială.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)   Comisia a propus Clasificarea europeană a abilităților, competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO) drept limbaj comun și instrument operațional pentru educație/formare și muncă30. ESCO structurează conceptele care sunt relevante pentru piața muncii din UE, pentru educație și formare în trei piloni interconectați: I) ocupații, ii) cunoștințe, abilități și competențe și iii) calificări. Pilonii ESCO pot fi completați de vocabulare auxiliare care acoperă domenii conexe, cum ar fi contextul muncii, domeniul educației, al formării sau sectoarele economice.

(10)  Comisia dezvoltă și testează un Cadru de clasificare europeană a abilităților, competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO) drept limbaj și instrument operațional comun pentru educație/formare și muncă30. ESCO urmărește să structureze conceptele care sunt relevante pentru piața muncii din UE, pentru educație și formare în trei piloni interconectați: I) ocupații, ii) cunoștințe, abilități și competențe și iii) calificări care pot, în mod voluntar, să clarifice domenii conexe de competențe și calificări. După ce va fi fost dezvoltat și testat pe deplin în statele membre, ESCO fi utilizat drept bază pentru terminologia de referință a Europass. În plus, clasificarea ESCO ar putea fi completată de vocabulare auxiliare care acoperă domenii conexe, cum ar fi contextul muncii, domeniul educației, al formării sau sectoarele economice.

__________________

__________________

30 Strategia Europa 2020 a anunțat intenția Comisiei de a lucra la un astfel de cadru; Comunicarea Comisiei „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”, COM(2010)2020.

30 Strategia Europa 2020 a anunțat intenția Comisiei de a lucra la un astfel de cadru; Comunicarea Comisiei „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”, COM(2010)2020.

Amendamentul     12

Propunere de decizie

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  ESCO nu poate fi considerat o bază pentru terminologia de referință a Europass. Fiind un proiect în curs de derulare, ESCO este un instrument care nu a fost nici dezvoltat, nici testat pe deplin, nici aprobat de către statele membre. Prin urmare, utilizarea ESCO ca terminologie de referință este condiționată de efortul Comisiei de a evalua acceptarea sa de către utilizatori și alte părți interesate și utilitatea sa pentru aceste categorii, precum și de efortul de a prezenta poziționarea ESCO în cadrul instrumentelor UE, pentru a demonstra valoarea adăugată a utilizării sale pentru piețele forței de muncă, angajatori, angajați și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și relațiile de sinergie create de utilizarea ESCO într-o manieră conformă cu CEC în Europass. Odată ce ESCO este recunoscută drept o terminologie de referință acceptabilă pentru Europass, ea ar trebui actualizată periodic, în strânsă cooperare cu statele membre și cu părțile interesate, precum partenerii sociali, asociațiile profesionale, institutele de educație și formare, institutele de cercetare, institutele de statistică și serviciile de plasare a forței de muncă.

Amendamentul    13

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului31 instituie serviciile europene pentru ocuparea forței de muncă (EURES), o rețea de servicii pentru ocuparea forței de muncă și un mecanism pentru corelarea automată dintre persoane și locuri de muncă, prin platforma IT comună a EURES. Pentru a permite schimbul și corelarea dintre ofertele de locuri de muncă și candidați, acest mecanism necesită o listă comună și multilingvă de abilități, competențe și ocupații. Prin dezvoltarea ESCO, Comisia furnizează un sistem multilingv de clasificare a ocupațiilor, a abilităților, a competențelor și a calificărilor, care este adecvat pentru acest scop.

(11)  Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului31 instituie serviciile europene pentru ocuparea forței de muncă (EURES), o rețea de servicii pentru ocuparea forței de muncă și un mecanism pentru corelarea automată dintre persoane și locuri de muncă, prin platforma IT comună a EURES. Pentru a permite schimbul și corelarea dintre ofertele de locuri de muncă și candidați, acest mecanism ar putea beneficia de pe urma unei liste comune și multilingve de abilități, competențe și ocupații. Prin dezvoltarea ESCO, Comisia își propune să furnizeze un sistem multilingv de clasificare a ocupațiilor, a abilităților, a competențelor și a calificărilor, care ar putea contribui la îndeplinirea acestui scop după ce se acordă suficient timp pentru o evaluare riguroasă. În cadrul rețelei EURES se oferă asistență solicitanților de locuri de muncă care doresc să se mute în altă țară, precum și angajatorilor care caută angajați într-o altă țară. Interconectarea și cooperarea între portalurile Europass și EURES ar putea conduce la o utilizare mai eficientă a ambelor servicii.

__________________

__________________

31 JO L 107, 22.4.2016, p. 1.

31 JO L 107, 22.4.2016, p. 1.

Amendamentul    14

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Educația și formarea sunt oferite din ce în ce mai frecvent de către o varietate de furnizori în noi forme și contexte, mai ales prin utilizarea tehnologiilor și platformelor digitale. De asemenea, abilitățile, experiențele și realizările în domeniul învățării sunt recunoscute sub forme diferite, cum ar fi certificatele deschise digitale. Acestea sunt, de asemenea, cunoscute și utilizate pentru abilitățile dobândite prin învățare non-formală, precum activitățile pentru tineret.

(13)  Educația și formarea formale, non-formale și informale sunt oferite din ce în ce mai frecvent, în noi forme și contexte, precum resursele educaționale deschise (OER), de către o varietate de furnizori, inclusiv furnizori de educație non-formală și organizații ale societății civile, mai ales prin utilizarea tehnologiilor și platformelor digitale, a învățământului la distanță, electronizat și reciproc și a cursurilor online deschise și de masă (MOOC). De asemenea, abilitățile, experiențele și realizările în domeniul învățării sunt recunoscute sub forme diferite, cum ar fi certificatele deschise digitale și alte instrumente de (auto)evaluare recunoscute. Acestea sunt, de asemenea, cunoscute și utilizate pentru abilitățile transversale și non-tehnice dobândite prin învățare non-formală și informală, precum activitățile pentru tineret și voluntariatul, activitățile sportive și artistice.

Amendamentul    15

Propunere de decizie

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Este recunoscută importanța tot mai mare a abilităților transversale sau non-tehnice (soft skills) care pot fi aplicate în diferite domenii. Cetățenii au nevoie de instrumente și de orientare pentru autoevaluarea și descrierea acestor abilități și a altor abilități, de exemplu digitale sau lingvistice.

(14)  Pe lângă importanța recunoscută a competențelor tehnice, se recunoaște tot mai mult importanța abilităților transversale sau non-tehnice (soft skills), precum gândirea critică, lucrul în echipă, capacitatea de a rezolva probleme, creativitatea și varietatea competențelor de viață, care reprezintă condiții prealabile esențiale pentru realizarea personală și profesională și care, prin urmare, pot fi aplicate în diferite domenii ale muncii, educației și instruirii profesionale. Cetățenii au nevoie și pot beneficia de instrumente și de orientare pentru autoevaluarea și descrierea acestor abilități și a altor abilități, precum competențele digitale sau lingvistice, astfel cum sunt definite în Cadrul european al competențelor-cheie.

Amendamentul    16

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Analiza locurilor de muncă vacante și a altor tendințe de pe piața muncii reprezintă o modalitate consacrată de a dezvolta informațiile strategice referitoare la abilități, pentru a înțelege problemele referitoare la lacunele sau deficitele existente în materie de abilități, precum și la necorelarea calificărilor. Utilizarea tehnologiei informației, cum ar fi web crawling și volumele mari de date, contribuie la ameliorarea informațiilor strategice referitoare la abilități și, prin urmare, contribuie la soluționarea necorelării abilităților.

(16)  Analiza locurilor de muncă vacante și a altor tendințe de pe piața muncii reprezintă o modalitate consacrată prin care statele membre pot dezvolta informațiile strategice referitoare la abilități, pentru a înțelege problemele referitoare la lacunele sau deficitele existente în materie de abilități, precum și la cazurile de necorelare a calificărilor. Utilizarea tehnologiei informației și schimburile de date pot contribui la identificarea și ameliorarea informațiilor strategice referitoare la abilități și, prin urmare, la soluționarea necorelării abilităților.

Amendamentul    17

Propunere de decizie

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Axarea actuală a cadrului Europass pe documentare este prea restrictivă pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare. Pentru a comunica abilitățile și calificările și pentru a lua decizii privind oportunitățile de angajare și de învățare, utilizatorii au nevoie de acces la informații și instrumente relevante pentru înțelegerea abilităților și a calificărilor, precum și de instrumente pentru documentarea propriilor abilități și calificări.

(17)  Concentrarea tematică actuală a cadrului Europass presupune dezvoltarea unei terminologii comune la nivelul documentării care, în prezent, este prea restrictivă pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare. Pentru a comunica abilitățile și calificările și pentru a lua decizii privind oportunitățile de angajare și de învățare, precum și de validare, utilizatorii au nevoie de acces la informații și instrumente actualizate relevante pentru înțelegerea abilităților și a calificărilor, precum și de instrumente pentru documentarea propriilor abilități și calificări în concordanță cu CEC.

Amendamentul    18

Propunere de decizie

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Instrumentele și serviciile Uniunii pentru abilități și calificări ar trebui să se adapteze la evoluția practicilor și la progresul tehnologic, pentru a garanta că sunt în continuare relevante și valoroase pentru utilizatori. Acest lucru ar trebui realizat, printre altele, printr-o sinergie mai mare între instrumentele și serviciile conexe, inclusiv cele dezvoltate de părți terțe, pentru a oferi un serviciu mai cuprinzător și mai eficace.

(18)  Instrumentele și serviciile Uniunii pentru abilități și calificări ar trebui să se adapteze la evoluția practicilor și la progresul tehnologic, pentru a garanta că sunt în continuare relevante și valoroase pentru utilizatori. Acest lucru ar trebui realizat, printre altele, prin mai multe sinergii între instrumentele și serviciile conexe naționale și ale Uniunii, inclusiv cele dezvoltate de părți terțe, pentru a oferi un serviciu mai cuprinzător și mai eficace, ținând cont de nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități și intensificând schimbul de bune practici între statele membre. În plus, ar putea fi utilizate măsuri de autentificare, pentru a sprijini verificarea documentelor digitale privind competențele și calificările.

Amendamentul    19

Propunere de decizie

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19  Abordarea constând într-o versiune revizuită a cadrului Europass ar trebui să țină seama de nevoile tuturor potențialilor utilizatori, incluzând cursanții, persoanele în căutarea unui loc de muncă, lucrătorii, angajatorii, profesioniștii din domeniul orientării profesionale, serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă, partenerii sociali, furnizorii de educație și formare, organizațiile implicate în activități pentru tineret și factorii de decizie politică.

(19)  Abordarea constând într-o versiune revizuită a cadrului Europass ar trebui să respecte caracterul voluntar al Europass și să țină seama de nevoile tuturor potențialilor utilizatori, incluzând cursanții, persoanele în căutarea unui loc de muncă, persoanele cu dizabilități, lucrătorii, angajatorii, mai ales întreprinderile mici și mijlocii, profesioniștii din domeniul orientării profesionale, serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă, partenerii sociali, furnizorii de educație și formare, organizațiile de tineret și organizațiile implicate în activități pentru tineret și factorii de decizie politică. Ar trebui ca relevanța demonstrată a cadrului Europass pentru utilizatorii finali să fie principiul călăuzitor, iar părțile interesate să fie implicate îndeaproape.

Amendamentul    20

Propunere de decizie

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)   Dreptul Uniunii privind protecția datelor ar trebui să se aplice în cazul prelucrării unor astfel de date cu caracter personal. Utilizatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a alege dintre mai multe opțiuni de restricționare a accesului la datele lor sau la anumite atribute.

Amendamentul     21

Propunere de decizie

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Ar trebui să fie furnizate servicii online la nivelul Uniunii. De asemenea, serviciile ar trebui să includă elaborarea și utilizarea standardelor deschise, a schemelor de metadate și a activelor semantice în vederea facilitării schimbului eficace de informații, măsuri adecvate de autentificare în vederea asigurării credibilității documentelor digitale, precum și informații strategice privind abilitățile. În plus, serviciile de asistență la nivel național ar trebui să promoveze și să asigure accesul unei game largi de utilizatori, incluzând resortisanții țărilor terțe.

eliminat

Amendamentul    22

Propunere de decizie

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)   Prin urmare, cadrul Europass instituit prin Decizia nr. 2241/2004/CE ar trebui să fie înlocuit printr-un nou cadru, care să răspundă nevoilor în continuă evoluție.

(21)  Pentru a elabora obiective în ceea ce privește o terminologie comună de recunoaștere a calificărilor și a sistemelor de învățământ non-formal și pentru a putea răspunde nevoilor în continuă evoluție și progreselor tehnologice, respectând cadrul de coordonare al administrațiilor naționale, cadrul Europass instituit prin Decizia nr. 2241/2004/CE ar trebui să fie înlocuit cu un cadru nou, actualizat și facultativ.

Amendamentul     23

Propunere de decizie

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  EURES este o rețea de cooperare, responsabilă cu schimbul de informații și facilitarea interacțiunii dintre persoanele în căutarea unui loc de muncă și angajatori. Ea oferă asistență gratuită persoanelor în căutarea unui loc de muncă ce doresc să se mute în altă țară și sprijină angajatorii care doresc să recruteze lucrători din alte țări. Ar trebui să fie asigurate sinergiile și cooperarea dintre Europass și EURES, pentru a consolida impactul ambelor servicii.

eliminat

Amendamentul    24

Propunere de decizie

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Modelul (modelele) de CV, inclusiv CV-ul Europass consacrat, precum și modelul (modelele) de Supliment la Calificări ar trebui să facă parte din cadru. Modelele ar trebui să fie puse la dispoziție online.

(23)  Modelul (modelele) de CV, inclusiv CV-ul Europass consacrat, precum și modelul (modelele) de Supliment la Calificări ar trebui să facă parte din cadru. Modelele ar trebui să fie interactive, accesibile tuturor, să poată fi schimbate, să fie puse la dispoziție online și adaptate nevoilor utilizatorilor finali.

Amendamentul     25

Propunere de decizie

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  CV-urile ar trebui prelucrate în Europass în mod anonimizat, pentru a contribui la prevenirea discriminării pe criterii de rasă sau de origine etnică, sex sau vârstă și pentru a sprijini dezvoltarea unor piețe ale forței de muncă favorabile incluziunii.

Amendamentul    26

Propunere de decizie

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Desemnarea punctelor naționale de coordonare pentru competențe drept principal interlocutor și beneficiar al finanțării acordate de Uniune va contribui la simplificarea administrării și a raportării și poate sprijini o mai bună cooperare și coordonare între serviciile naționale, inclusiv centrele naționale Europass, punctele naționale de coordonare ale CEC și rețeaua Euroguidance, fără a aduce atingere dispozițiilor naționale în materie de punere în aplicare și de organizare.

eliminat

Amendamentul     27

Propunere de decizie

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Colaborarea constructivă dintre Comisie, statele membre, serviciile de ocupare a forței de muncă, specialiștii în orientare profesională, furnizorii de educație și formare, partenerii sociali, precum sindicatele și asociațiile angajatorilor, este fundamentală pentru dezvoltarea și punerea în aplicare cu succes a cadrului Europass;

Amendamentul    28

Propunere de decizie

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)   Comisia va asigura o platformă de cooperare cu statele membre și cu părțile interesate relevante, pentru a asigura coerența generală a punerii în aplicare și a monitorizării prezentei decizii.

(27)   Comisia ar trebui să asigure coerența punerii în aplicare și a monitorizării prezentei decizii prin intermediul unui grup de experți Europass, format din reprezentanți ai statelor membre și ai părților interesate relevante. Grupul de experți ar trebui, în special, să ofere consiliere cu privire la dezvoltarea de instrumente bazate pe web pentru documentarea informațiilor referitoare la competențe și calificări și cu privire la informațiile furnizate prin intermediul platformei online Europass.

Amendamentul    29

Propunere de decizie

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Deoarece obiectivul prezentei decizii, și anume instituirea unui cadru cuprinzător și interoperabil de instrumente, servicii și informații în scopuri legate de angajare și de învățare, nu poate fi realizat în mod suficient numai de către statele membre, însă, date fiind efectele acțiunii, acest obiectiv poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri de punere în aplicare, respectând principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la același articol, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(28)  Deoarece obiectivul prezentei decizii, și anume instituirea unui cadru cuprinzător, eficace, interoperabil și ușor de utilizat de instrumente, servicii simplificate și accesibile și informații clare în scopuri legate de angajare și de învățare, nu poate fi realizat în mod suficient numai de către statele membre, însă, date fiind efectele acțiunii, acest obiectiv poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri de punere în aplicare, respectând principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la același articol, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

Amendamentul     30

Propunere de decizie

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Activitățile desfășurate în contextul prezentei decizii vor fi sprijinite de expertiza agențiilor Uniunii, în special de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), în cadrul domeniului lor de competență,

(29)  Activitățile desfășurate în contextul prezentei decizii vor fi sprijinite de expertiza agențiilor Uniunii în cadrul domeniului lor de competență, în special de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului.

Amendamentul     31

Propunere de decizie

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Statele membre și Uniunea s-au angajat să ia măsurile adecvate pentru a asigura accesul egal al persoanelor cu handicap la piața forței de muncă și la tehnologiile și sistemele informației și comunicațiilor.

Amendamentul    32

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Prezenta decizie instituie un cadru european, cuprinzând instrumente bazate pe web, informații și elaborarea standardelor deschise, pentru a sprijini transparența și înțelegerea abilităților și a calificărilor. Cadrul este denumit „Europass”.

1.   Prezenta decizie instituie un cadru european, denumit „Europass”, care are la bază un portofoliu personal facultativ de documente, în vederea asigurării transparenței și interoperabilității calificărilor și competențelor în interiorul statelor membre și între acestea, și cuprinde instrumente accesibile bazate pe web, informații și elaborarea standardelor deschise, pentru a sprijini mai bine transparența și înțelegerea, de la un stat membru la altul, a abilităților și a calificărilor dobândite prin învățare formală, non-formală și informală și prin experiență practică, inclusiv prin intermediul mobilității. Aceste instrumente bazate pe web și aceste informații sunt menite să îi ajute pe utilizatori să comunice mai bine și să își prezinte mai bine competențele și calificările.

Amendamentul    33

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Europass este gestionat de Comisie și este sprijinit de punctele naționale de coordonare pentru competențe.

2.  Europass este gestionat de Comisie și este sprijinit de Centrele Naționale Europass într-un mod care respectă structurile și dispozițiile administrative ale statelor membre.

Amendamentul     34

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Utilizarea Europass nu impune nicio obligație și nu conferă niciun drept, în afara celor definite în prezenta decizie.

3.  Utilizarea Europass este facultativă și nu impune nicio obligație și nu conferă niciun drept, în afara celor definite în prezenta decizie.

Amendamentul    35

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „Supliment la Certificatul profesional” înseamnă un document anexat unui certificat profesional, astfel încât părților terțe să le fie mai ușor să înțeleagă rezultatele învățării dobândite de titularul calificării, precum și natura, nivelul, contextul, conținutul și statutul studiilor finalizate;

(a)  „Supliment la Certificatul profesional” înseamnă un document anexat unui certificat de educație și de formare profesională (VET) sau unui certificat de competență profesională, astfel încât părților terțe să le fie mai ușor să înțeleagă rezultatele învățării dobândite de titularul calificării, precum și natura, nivelul, contextul, conținutul și statutul studiilor finalizate și ale competențelor dobândite;

Amendamentul     36

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  „orientare” înseamnă un proces continuu, care le permite persoanelor să își identifice capacitățile, competențele și interesele, să ia decizii în materie de educație, formare și activitate profesională și să își gestioneze traseele individuale în context educațional, profesional și în alte contexte în care sunt învățate și folosite capacitățile și competențele respective;

Amendamentul     37

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „metadate” înseamnă date care furnizează informații cu privire la alte date care sunt utilizate în documentele Europass;

eliminat

Amendamentul     38

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „scheme de metadate” înseamnă o descriere a elementelor de metadate, a valorilor posibile ale acestora, a gradului de obligativitate al valorilor și a relațiilor dintre aceste elemente de metadate;

eliminat

Amendamentul    39

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  „ocupație” înseamnă o grupare de locuri de muncă ce implică sarcini similare și care necesită un set de abilități similare;

(f)  „ocupație” înseamnă un set de locuri de muncă în raport cu care principalele sarcini și atribuții sunt caracterizate de un grad ridicat de similaritate;

Amendamentul    40

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)   „organizații” înseamnă angajatori, recrutori, instituții de învățământ și de formare profesională, precum și alte părți interesate care au un interes în educație, formare și ocuparea forței de muncă;

(g)   „organizații” înseamnă parteneri sociali, recrutori, instituții de învățământ și de formare profesională, precum și alte părți interesate ca, de exemplu, camere de comerț, furnizori de educație non-formală și organizații ale societăți civile care au un interes în educație, formare și ocuparea forței de muncă;

Amendamentul     41

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  „calificare” înseamnă un rezultat formal al unui proces de evaluare și validare, obținut în momentul în care o autoritate competentă stabilește că o persoană a dobândit rezultate ale învățării corespunzătoare unor standarde date;

(h)  „calificare” înseamnă un rezultat formal al unui proces de evaluare și validare, obținut în momentul în care o autoritate competentă, precum un organism național desemnat prin lege ca fiind competent, stabilește că o persoană a dobândit rezultate ale învățării corespunzătoare unor standarde date;

Amendamentul    42

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  „activ semantic” înseamnă o colecție de metadate sau de date de referință, reutilizabile într-o măsură foarte mare, cum ar fi liste de coduri, taxonomii, dicționare sau vocabulare care sunt utilizate pentru dezvoltarea de sisteme;

eliminat

Amendamentul     43

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  „evaluarea abilităților” înseamnă procesul sau metoda utilizată pentru a evalua, a măsura și, în cele din urmă, a descrie abilitățile persoanelor fizice. Aceasta poate include autoevaluarea sau evaluarea certificată de o terță parte;

(j)  „evaluarea abilităților” înseamnă procesul sau metoda utilizată pentru a evalua, a măsura și, în cele din urmă, a descrie abilitățile persoanelor fizice, dobândite în contexte formale sau non-formale. Aceasta poate include autoevaluarea sau evaluarea certificată de o terță parte;

Amendamentul     44

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  „standarde” înseamnă acorduri recunoscute privind criteriile sau specificațiile unui produs, ale unui serviciu, ale unui proces sau ale unei metode, inclusiv schemele de metadate și activele semantice.

(k)  „standarde” înseamnă acorduri recunoscute privind criteriile sau specificațiile unui produs, ale unui serviciu, ale unui proces sau ale unei metode.

Amendamentul    45

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Europass furnizează următoarele instrumente bazate pe web:

Europass furnizează într-o manieră accesibilă următoarele instrumente bazate pe web și suplimente:

Amendamentul     46

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  instrumente pentru documentarea și descrierea competențelor și calificărilor obținute prin experiențe de muncă și învățare, inclusiv în urma mobilității transfrontaliere;

Amendamentul     47

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  instrumente pentru (auto)evaluarea abilităților individuale, inclusiv prin chestionare, cu referire la descrierile stabilite ale abilităților sau prin integrarea datelor de la alte instrumente de autoevaluare ale UE existente, cum ar fi Youthpass;

(b)  instrumente pentru (auto)evaluarea abilităților individuale, în cel mai larg mod posibil, prin metode validate, inclusiv prin chestionare, cu referire la descrierile stabilite ale abilităților sau prin integrarea datelor de la alte instrumente de autoevaluare ale UE existente, aliniate și sincronizate, cum ar fi Youthpass și alte instrumente de (auto)evaluare recunoscute, create și folosite de organizații de tineret, precum certificatele de învățare digitale;

Amendamentul    48

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  modelul (modelele) pentru Suplimentul Europass la Calificări, astfel cum se menționează la articolul 5;

(c)  Suplimentele Europass la Diplomă și la Certificatul profesional;

Amendamentul     49

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  instrumente care sunt necesare pentru a sprijini prezentarea și schimbul de informații de către organizații.

(d)  instrumente pentru a sprijini prezentarea și schimbul de informații de către organizații.

Amendamentul    50

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Europass oferă informații cu privire la următoarele aspecte:

2.  Europass în cooperare cu statele membre poate oferi informații cu privire la următoarele aspecte:

Amendamentul     51

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  calificările și cadrele calificărilor;

Amendamentul    52

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)   practicile și deciziile de recunoaștere din diferite țări, inclusiv țări terțe, pentru a ajuta persoanele fizice și alte părți interesate să înțeleagă calificările;

(c)   legislația, practicile și deciziile de recunoaștere din diferitele state membre și din țările terțe, pentru a ajuta persoanele fizice și alte părți interesate să compare și să înțeleagă calificările;

Amendamentul     53

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  analiza tendințelor în ceea ce privește cererea și oferta de abilități și alte tipuri de informații strategice privind abilitățile, inclusiv la nivel geografic și sectorial, folosind mijloace tehnologice, precum analiza volumelor mari de date și web crawling;

eliminat

Amendamentul     54

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  orice informații suplimentare cu privire la abilități și calificări care ar putea fi relevante pentru nevoile specifice ale migranților care sosesc sau care își au reședința pe teritoriul Uniunii, pentru a sprijini integrarea acestora.

(f)  orice informații suplimentare cu privire la abilități și calificări care ar putea fi relevante pentru nevoile specifice ale resortisanților țărilor terțe care sosesc sau care își au reședința pe teritoriul Uniunii în mod legal, pentru a sprijini integrarea acestora.

Amendamentul    55

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Europass oferă informații în temeiul alineatului (2) după ce se consultă cu statele membre vizate.

Amendamentul    56

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   Europass sprijină cooperarea privind elaborarea, utilizarea și difuzarea unor standarde deschise, care conțin scheme de metadate și active semantice, pentru a facilita un schimb mai eficient de informații cu privire la abilități și calificări, la nivelul UE și între statele membre și părțile terțe. Pentru a sprijini această activitate, se va utiliza sistemul multilingv de clasificare europeană a abilităților, competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO), menționat la articolul 6.

3.   Europass sprijină cooperarea privind elaborarea, utilizarea și difuzarea unor standarde deschise, pentru a facilita un schimb mai eficient de informații cu privire la abilități și calificări, la nivelul UE și între statele membre și părțile terțe.

Amendamentul    57

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Informațiile și standardele deschise oferite prin intermediul Europass se publică, cu titlu gratuit, în vederea reutilizării de către statele membre și de alte părți interesate pe bază voluntară.

1.  Informațiile oferite prin intermediul Europass se publică, cu titlu gratuit, în vederea reutilizării de către statele membre și de alte părți interesate pe bază voluntară.

Amendamentul    58

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Europass urmărește să sporească transparența și înțelegerea experiențelor de învățare dobândite în contexte formale, non-formale și informale și prin experiență practică, inclusiv prin intermediul mobilității.

2.   Europass urmărește să sporească transparența și înțelegerea experiențelor de învățare dobândite în contexte formale, non-formale și informale și prin experiență practică, inclusiv prin intermediul mobilității pe termen lung și scurt la toate nivelurile de învățământ și de voluntariat. Instrumentele de evaluare sunt supuse unui proces de asigurare a calității înainte de a fi integrate în Europass.

Amendamentul     59

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Europass include instrumente care să faciliteze înțelegerea abilităților prin intermediul evaluării de către părți terțe și prin declarația pe proprie răspundere a persoanelor fizice.

3.  Europass include instrumente coordonate și validate, care să faciliteze înțelegerea abilităților prin intermediul evaluării de către părți terțe și prin declarația pe proprie răspundere a persoanelor fizice.

Amendamentul     60

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Se utilizează Cadrul european al calificărilor (CEC) drept cadru de sprijin, pentru a oferi informații pentru Europass. Se va face referire la CEC în informațiile referitoare la calificări, la descrieri ale sistemelor naționale de educație și de formare, precum și la alte subiecte relevante.

4.  Se poate utiliza Cadrul european al calificărilor (CEC) drept cadru de sprijin, pentru a oferi informații pentru Europass. Se va face referire la CEC în informațiile referitoare la calificări, la descrieri ale sistemelor naționale de educație și de formare, precum și la alte subiecte relevante. Orice inconsecvență între cadrele propuse de CEC și ESCO este eliminată înainte de punerea în aplicare a Europass.

Amendamentul    61

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.   Europass utilizează Clasificarea europeană a abilităților/competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO), stabilită la articolul 6 pentru a asigura interoperabilitatea semantică între instrumentele de documentare și de informare. ESCO oferă, de asemenea, o platformă pentru interoperabilitatea cu alte servicii relevante, precum cele apărute pe piața muncii.

5.   După ce este testat în mod complet și aprobat de statele membre, Europass poate începe elaborarea practică a Clasificării europene a abilităților/competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO), pentru a asigura interoperabilitatea semantică între instrumentele de documentare și de informare. ESCO poate oferi, de asemenea, o platformă pentru interoperabilitatea cu alte servicii relevante, precum cele apărute pe piața muncii.

Amendamentul    62

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.   Cadrul Europass poate include o opțiune prin care utilizatorii să stocheze informații cu caracter personal, cum ar fi un profil personal.

6.   Cadrul Europass poate include o opțiune prin care utilizatorii să stocheze date cu caracter personal, cum ar fi un profil personal, asigurând în același timp protecția datelor și a vieții private.

Amendamentul    63

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.   Instrumentele Europass bazate pe web vor fi disponibile în limbile oficiale ale Uniunii Europene.

8.   Instrumentele Europass bazate pe web sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, sunt interoperabile și sigure și sunt accesibile persoanelor cu handicap.

Amendamentul    64

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Europass operează pentru a sprijini și a asigura sinergii cu alte instrumente și servicii oferite la nivelul Uniunii și la nivel național. Elaborarea unor scheme de metadate deschise trebuie să fie compatibilă cu standardele tehnice aplicate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/589.

10.  Europass operează pentru a sprijini și a asigura sinergii cu alte instrumente și servicii oferite la nivelul Uniunii și la nivel național.

Amendamentul     65

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10a.  Europass asigură în permanență protecția datelor utilizatorilor săi. Utilizatorul decide ce informații sunt vizibile și pot fi căutate de către angajatori și utilizatori.

Amendamentul     66

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Suplimentul (Suplimentele) Europass la Calificări se eliberează de către autoritățile naționale competente, în conformitate cu modelele elaborate de Comisia Europeană și de alte părți interesate32, precum Consiliul Europei și UNESCO.

1.  Suplimentul (Suplimentele) Europass la Calificări se eliberează de către autoritățile naționale competente sau de către asociații și organisme profesionale recunoscute, în conformitate cu modelele elaborate de Comisia Europeană și de alte părți interesate32, precum Consiliul Europei și UNESCO, cu condiția să fie consecvente. Orice modificare în acest domeniu ar trebui să țină cont de rezultatele activității Grupului consultativ privind revizuirea suplimentului la diplomă din cadrul Grupului de monitorizare a procesului Bologna, să facă referire la acestea și să fie în conformitate cu ele.

_________________

_________________

32 Suplimentele actuale sunt Suplimentul la Certificatul profesional și Suplimentul la Diplomă.

32 Suplimentele actuale sunt Suplimentul la Certificatul profesional și Suplimentul la Diplomă.

Amendamentul     67

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sunt respectate de autoritățile naționale relevante la completarea și la emiterea suplimentelor. În special, se respectă ordinea elementelor și trebuie completat fiecare câmp, pentru a facilita înțelegerea și furnizarea de informații complete;

(a)  sunt respectate de autoritățile naționale relevante și de asociații și organisme profesionale recunoscute la completarea și la emiterea suplimentelor. În special, se respectă ordinea elementelor și trebuie completat fiecare câmp, pentru a facilita înțelegerea și furnizarea de informații complete;

Amendamentul     68

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  fac obiectul unor revizuiri periodice pentru a se asigura relevanța și ușurința de utilizare a acestora.

(d)  fac obiectul unor revizuiri periodice, care includ sondaje privind satisfacția utilizatorilor și recomandări ale Centrelor Naționale Europass și ale grupurilor de experți, pentru a se asigura relevanța și ușurința utilizării acestora.

Amendamentul    69

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   Toate documentele Europass suplimentare referitoare la calificări emise de organisme autorizate se eliberează în mod automat și gratuit în format electronic, în limba națională și/sau într-una dintre limbile de largă circulație europeană, în conformitate cu procedurile convenite între organismele emitente și punctele naționale de coordonare pentru competențe menționate la articolul 8 și în conformitate cu procedurile convenite între Comisia Europeană și părțile interesate.

3.   Toate documentele Europass suplimentare referitoare la calificări emise de organisme autorizate se eliberează în mod automat și gratuit în format electronic, în limba națională și/sau într-una dintre limbile de largă circulație europeană, în conformitate cu procedurile convenite între organismele emitente și Centrele Naționale Europass, astfel cum sunt menționate la articolul 8 și în conformitate cu procedurile convenite între Comisie și părțile interesate.

Amendamentul    70

Propunere de decizie

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

eliminat

Clasificarea europeană a abilităților, competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO)

 

1.   Comisia gestionează o clasificare multilingvă a conceptelor care sunt relevante pentru piața muncii și pentru sistemul de educație și formare din UE, cunoscută drept „clasificarea europeană a abilităților, competențelor, calificărilor și ocupațiilor” (ESCO).

 

2.   Clasificarea ESCO sprijină în mod direct funcționarea Europass prin furnizarea unui limbaj de referință comun pentru schimbul de informații și documente cu privire la abilități și calificări și pentru căutarea unui loc de muncă, pentru corelarea cererii și a ofertei de locuri de muncă, pentru căutarea de oportunități de educație și formare, precum și pentru orientarea profesională și în materie de învățare.

 

Amendamentul     71

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia, în cooperare cu statele membre:

1.  Comisia, după consultarea statelor membre și în cooperare cu acestea, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre pentru politica de educație și formare:

Amendamentul     72

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dezvoltă instrumente bazate pe web pentru funcționarea Europass;

(a)  dezvoltă instrumente bazate pe web interoperabile, ușor de utilizat și sigure, care sunt ușor accesibile pentru toți utilizatorii, pentru funcționarea Europass; documentele Europass menționate la articolul 2 din Decizia nr. 2241/2004/CE sunt incluse în cadrul Europass instituit de prezenta decizie.

Amendamentul     73

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  ține seama de cele mai recente cunoștințe privind site-urile web și aplicațiile mobile care pot îmbunătăți accesul la Europass pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu handicap și le integrează;

Amendamentul     74

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  asigură faptul că sunt puse în aplicare, la nivelul Uniunii și la nivel național, activități de informare și de promovare adecvate, pentru a ajunge la utilizatorii și la părțile interesate relevante;

(b)  asigură faptul că sunt puse în aplicare, la nivelul Uniunii și la nivel național, activități de promovare, de informare și de consiliere adecvate și eficiente, pentru a ajunge la utilizatorii, inclusiv persoanele cu handicap, și la părțile interesate relevante;

Amendamentul     75

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  actualizează periodic clasificarea ESCO, în strânsă cooperare cu statele membre și cu părțile interesate, precum partenerii sociali, asociațiile profesionale, institutele de educație și formare, institutele de cercetare, institutele de statistică și serviciile de ocupare a forței de muncă.

eliminat

Amendamentul     76

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  promovează și monitorizează eficiența instrumentelor Europass bazate pe web și actualizează și dezvoltă serviciile Europass în conformitate cu nevoile utilizatorilor;

(a)  promovează și monitorizează eficiența instrumentelor Europass bazate pe web interoperabile, ușor accesibile pentru toți, ușor de utilizat și sigure, inclusiv accesibilitatea acestora pentru persoanele cu handicap, și actualizează și dezvoltă serviciile Europass în conformitate cu nevoile utilizatorilor;

Amendamentul    77

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)   monitorizează eficiența sprijinului adus pentru elaborarea unor standarde deschise, a unor scheme de metadate și a unor active semantice în scopuri de interoperabilitate;

(b)   monitorizează eficiența sprijinului adus pentru elaborarea unor standarde deschise;

Amendamentul     78

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijină punerea în aplicare a articolului 14 din Regulamentul (UE) 2016/589 în ceea ce privește clasificarea ESCO și sprijină actualizarea continuă a ESCO;

eliminat

Amendamentul     79

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  sprijină schimbul de informații în ceea ce privește practicile și deciziile de recunoaștere;

(e)  sprijină schimbul de informații în ceea ce privește practicile și deciziile de comparabilitate și de recunoaștere;

Amendamentul     80

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  sprijină dezvoltarea unei politici de orientare și a serviciilor de orientare;

(f)  sprijină dezvoltarea unei politici de orientare și a serviciilor de orientare, inclusiv prin contacte directe cu persoanele;

Amendamentul    81

Propunere de decizie

Articolul 7 – paragraful 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)   monitorizează activitățile punctelor naționale de coordonare pentru competențe, coerența informațiilor pe care acestea le furnizează pentru analiza tendințelor în materie de cerere și ofertă de competențe, precum și informațiile privind oportunitățile de învățare furnizate portalului relevant la nivelul Uniunii Europene;

(g)   monitorizează activitățile Centrelor Naționale Europass și coerența informațiilor pe care acestea le furnizează pentru analiza tendințelor în materie de cerere și ofertă de competențe, precum și informațiile privind oportunitățile de învățare furnizate portalului relevant la nivelul Uniunii Europene;

Amendamentul    82

Propunere de decizie

Articolul 7 – paragraful 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  instituie evaluări inter pares și schimburi de bune practici între statele membre;

(h)  instituie schimburi de bune practici între statele membre.

Amendamentul     83

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  desemnează și gestionează, ținând cont de circumstanțele naționale, un punct național de coordonare pentru competențe, pentru a sprijini coordonarea și cooperarea între serviciile naționale menționate în prezenta decizie;

(a)  desemnează și gestionează, ținând cont de circumstanțele naționale, un Centru National Europass, pentru a sprijini coordonarea și cooperarea atât in ceea ce privește activitățile specifice, cât și între serviciile naționale menționate în prezenta decizie;

Amendamentul    84

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  asigură, prin intermediul punctului național de coordonare pentru competențe, furnizarea rapidă și eficientă a datelor și a informațiilor disponibile la nivel național pentru actualizarea cadrului Europass;

(b)  asigură, prin intermediul Centrului Național Europass, furnizarea rapidă și eficientă a datelor și a informațiilor disponibile la nivel național pentru actualizarea cadrului Europass;

Amendamentul    85

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)   oferă utilizatorilor Europass acces la informațiile relevante sau la datele disponibile în acel stat membru, în special acces la informații cu privire la oportunitățile de învățare, la calificări și la sistemele de calificare, precum și la activele semantice la nivel național;

(c)   oferă utilizatorilor Europass, într-o manieră simplă, eficace și eficientă din punctul de vedere al costurilor, acces la informațiile relevante sau la datele disponibile în acel stat membru, în special acces la informații cu privire la oportunitățile de învățare și de validare, la calificări și la sistemele de calificare, precum și la activele semantice la nivel național;

Amendamentul     86

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  asigură vizibilitatea Europass și promovarea sa la nivel național prin intermediul organismelor educaționale și de formare și al altor părți interesate din domeniul educației, al formării și al ocupării forței de muncă;

Amendamentul    87

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare punct național de coordonare pentru competențe:

2.  Fiecare Centru Național Europass:

Amendamentul    88

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)   promovează și furnizează informații privind orientarea în scopuri de învățare și de carieră și pune la dispoziția publicului informații referitoare la oportunitățile de învățare, la nivel național și prin intermediul instrumentului bazat pe web al Uniunii;

(b)  promovează și furnizează, atunci când este cazul, informații privind orientarea în scopuri de învățare și de carieră;

Amendamentul    89

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  monitorizează colectarea și difuzarea de informații în timp real și bazate pe elemente concrete, cu privire la competențe, la nivel național și regional;

eliminat

Amendamentul    90

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Punctele naționale de coordonare pentru competențe sunt beneficiarele finanțării din partea Uniunii acordate pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.

3.  Centrele Naționale Europass sunt beneficiarele finanțării din partea Uniunii acordate pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.

Amendamentul     91

Propunere de decizie

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt efectuate în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor cu caracter personal, în special cu Directiva 95/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 45/200133.

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt efectuate în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor cu caracter personal, în special cu Directiva 95/46/CE33 și Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Datele cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu cele mai înalte standarde. Datele cu caracter personal rămân sub controlul persoanei vizate, care le poate rectifica sau elimina. Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru Europass, acestea sunt anonimizate.

_________________

_________________

33 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

33 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul     92

Propunere de decizie

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Punerea în aplicare a prezentei decizii este cofinanțată prin intermediul programelor Uniunii. Creditele anuale sunt autorizate de către Parlamentul European și Consiliu în limitele cadrului financiar.

1.   Prezenta decizie este pusă în aplicare prin acordarea de subvenții operaționale multianuale Centrelor Naționale Europass. Comisia prezintă o previziune pe cinci ani, care cuprinde implicațiile financiare estimate pentru statele membre.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Parlamentul European salută noua Agendă pentru competențe și apreciază foarte mult eforturile Comisiei de a actualiza, moderniza și ameliora instrumentele și serviciile europene privitoare la abilități, competențe și calificări.

Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului a instituit un cadru pentru abordarea acestor provocări. Această decizie a stabilit clar responsabilitățile și a realizat o mai mare transparență a calificărilor și a competențelor printr-un portofoliu de documente denumit „Europass”, pe care persoanele fizice îl pot utiliza în mod voluntar.

După mai bine de un deceniu de la Decizia nr. 2241/2004/CE se simte o nevoie urgentă de renovare. Cu toate acestea, a transforma Europass într-un instrument cu totul nou este o soluție prea radicală. Există temerea de a nu pune în pericol realizările de până acum. Europass nu ar trebui să devină un portal „unic și universal” pentru educație și formare. UE mai dispune de diferite alte instrumente care oferă serviciile necesare. Pentru o mai bună sinergie, portalul Europass ar putea fi conectat cu ele. Există deja grupuri de experți consacrate și funcționale care au grijă ca instrumentele și serviciile furnizate să fie de înaltă calitate și utilizate efectiv.

Schimbarea ar trebui să aibă loc treptat pentru a nu pune în cârca statelor membre o sarcină administrativă prea mare, care poate antrena costuri organizatorice neprevăzute.

Obiectivul este de a face calificările și competențele cetățenilor Uniunii transparente și interoperabile în și între statele membre, cuprinzând instrumente bazate pe web, informații și dezvoltarea de standarde deschise, pentru a sprijini transparența și înțelegerea abilităților și a calificărilor. Europass ar trebui să își propună să îmbunătățească înțelegerea cunoștințelor dobândite nu doar în contexte formale, ci și non-formale și informale și prin experiență practică, inclusiv prin intermediul mobilității.

Decizia nr. 2241/2004/CE a instituit, de asemenea, organisme naționale, cunoscute sub denumirea de centre naționale Europass, pentru a pune în aplicare cadrul Europass. Aceste centre ar trebui să fie, de asemenea, piatra unghiulară a noului cadru.

Noul cadru comun oferit de acest text contribuie la adaptarea serviciilor Europass la nevoile și așteptările utilizatorilor și furnizorilor din toate taberele: cursanți, persoane care caută un loc de muncă, angajatori – mai ales întreprinderi mici și mijlocii – centre de educație și formare, parteneri sociali, centre Europass și autorități naționale responsabile. Serviciile revizuite Europass ar urma, de asemenea, să valorifice potențialul viitoarelor sisteme digitale și să se adapteze la ele.

Respectarea diversității și responsabilităților, simplificarea, eficacitatea și eficiența sunt principalele obiective. Toate instrumentele ar trebui concepute în mod adecvat și nu ar trebui să suprasolicite resursele Europass.

Ca principiu general, ar trebui ca obligațiile și sarcinile administrative și financiare care le revin statelor membre să fie previzibile și să se asigure un raport echilibrat între costuri și beneficii.

Comisia a propus Clasificarea europeană a abilităților, competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO) drept limbaj comun și instrument operațional pentru educație/formare și muncă. În prezent, ESCO nu poate fi considerat o bază pentru terminologia de referință a Europass. ESCO este un instrument care se prezintă în prezent sub forma unui proiect care nu a fost complet dezvoltat, testat sau aprobat de statele membre.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass)

Referințe

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Data prezentării la PE

4.10.2016

 

 

 

Comisii competente în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

       Data anunțului în plen

19.1.2017

Examinare în comisie

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Data adoptării

21.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

70

0

4

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Data depunerii

28.6.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate