SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2241/2004/ES

28.6.2017 - (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)) - ***I

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Spravodajca: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov
(Spoločná schôdza výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)


Postup : 2016/0304(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0244/2017
Predkladané texty :
A8-0244/2017
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2241/2004/ES

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0625),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 165 a 166 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0404/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. februára 2017[1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 16. decembra 2016[2],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre kultúru a vzdelávanie podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0244/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)   Pri hľadaní zamestnania alebo rozhodovaní o tom, čo a kde sa učiť či študovať alebo kde pracovať, potrebujú mať jednotlivci prístup k informáciám o príležitostiach, ktoré sú im k dispozícii, prostriedkoch na hodnotenie ich zručností a na poskytovanie informácií o ich zručnostiach a kvalifikáciách.

(1)   Pri hľadaní zamestnania alebo rozhodovaní o tom, čo a kde sa učiť či študovať alebo kde pracovať, potrebujú mať jednotlivci prístup k informáciám o príležitostiach, ktoré sú im k dispozícii, prostriedkoch na hodnotenie ich zručností a na poskytovanie informácií o ich zručnostiach, kvalifikáciáchznalostiach, ako aj poradenstva v oblasti kariérneho rozvoja.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Z dôkazov vyplýva, že Europass využívajú sociálne skupiny s vysokou digitálnou gramotnosťou, pričom menej zvýhodnené skupiny, ako sú ľudia s nižším vzdelaním, starší občania alebo dlhodobo nezamestnané osoby, často ani nevedia o existencii Europassu a jeho existujúcich nástrojov, a preto nemôžu využívať jeho výhody.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)   Rozdielne jazyky, definície, formáty dokumentov, ako aj metódy hodnotenia a potvrdzovania kvalifikácií spôsobujú jednotlivcom, zamestnávateľom a príslušným orgánom značné problémy. Tieto problémy vznikajú najmä vtedy, keď sa ľudia sťahujú z jednej krajiny do druhej, a to vrátane tretích krajín, ako aj v prípade, ak si hľadajú nové zamestnanie alebo začínajú štúdium. Riešenie týchto problémov si vyžaduje jasné informácie a vzájomné porozumenie.

(2)   Rozdielne jazyky, definície, formáty dokumentov, ako aj metódy hodnotenia a potvrdzovania kvalifikácií spôsobujú jednotlivcom, zamestnávateľom a príslušným orgánom značné problémy. Tieto problémy vznikajú najmä vtedy, keď sa ľudia sťahujú z jednej krajiny do druhej, a to vrátane tretích krajín, ako aj v prípade, ak si hľadajú nové zamestnanie alebo začínajú štúdium. Riešenie týchto problémov a uľahčenie mobility si vyžaduje jasné informácie, zjednodušenie rámca Europassu, väčšie šírenie informácií, vzájomné porozumenie a lepšiu transparentnosť, pričom je potrebné zabezpečiť dostatočnú flexibilitu, pokiaľ ide o ustálené postupy členských štátov, a rešpektovať rozmanitosť, subsidiaritu a proporcionalitu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)    Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES24 sa zriadil rámec, pomocou ktorého sa mali tieto problémy riešiť. Jeho cieľom bolo dosiahnuť väčšiu transparentnosť v oblasti kvalifikácií a kompetencií prostredníctvom portfólia dokumentov známeho ako „Europass“, ktoré jednotlivci môžu používať na báze dobrovoľnosti. V rozhodnutí č. 2241/2004/ES sa stanovili aj vnútroštátne orgány označované ako národné strediská Europass, ktoré majú vykonávať rámec Europass.

(3)   Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES24 sa zriadil rámec, pomocou ktorého sa mali tieto problémy riešiť. Dosiahla sa ním väčšia transparentnosť a porovnateľnosť v oblasti kvalifikácií a kompetencií prostredníctvom portfólia dokumentov známeho ako „Europass“, ktoré jednotlivci môžu používať na báze dobrovoľnosti, čo je prvok, ktorý by sa mal zachovať. V rozhodnutí č. 2241/2004/ES sa stanovili aj vnútroštátne orgány označované ako národné strediská Europass, ktoré majú vykonávať rámec Europass.

__________________

__________________

24Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 6.

24Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 6.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Dokumenty Europass by sa mali dostatočne vyvíjať, aby sa umožnil opis rôznych druhov vzdelávania a zručností, a to najmä tých, ktoré sa nadobúdajú prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  Nový rámec Europass ustanovený v tomto nariadení upravuje existujúce služby Europassu potrebám a očakávaniam používateľov a poskytovateľov, t. j. študentov, uchádzačov o zamestnanie, pracovníkov, zamestnávateľov (najmä malých a stredných podnikov), verejných služieb zamestnanosti, odborníkov v oblasti pracovného poradenstva, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, sociálnych partnerov, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou, mládežníckych organizáciách, národných stredísk Europass a zodpovedných vnútroštátnych orgánov. Hlavnými cieľmi tohto rozhodnutia sú zjednodušenie, účinnosť a efektívnosť, pričom sa budú rešpektovať vnútroštátne štruktúry a administratívne usporiadanie. Všetky nástroje a nástroje by mali byť vhodne navrhnuté a zosúladené takým spôsobom, že sa ich ciele nebudú prekrývať, a nemali by Europass preťažovať.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3c)  Všeobecným pravidlom by malo byť, že povinnosti členských štátov a ich administratívne a finančné zaťaženie by mali byť jednoznačne predvídateľné a vyvážené, pokiaľ ide o náklady a prínosy.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Aby sa dosiahol tento hlavný cieľ, zameral sa rámec Europass na nástroje na dokumentáciu zručností a kvalifikácií. Tieto nástroje sa teraz používajú vo veľkej miere. Národné strediská Europass zabezpečujú podporu a propagáciu, pokiaľ ide o dokumentáciu zručností a kvalifikácií25.

(4)  Aby sa dosiahol tento hlavný cieľ, zameral sa rámec Europass na nástroje na dokumentáciu zručností a kvalifikácií. Tieto nástroje sa teraz používajú vo veľkej miere, ale majú rôzny dosah z geografického hľadiska a z hľadiska vekových skupín a v rôznych odvetviach trhu práce boli prijaté odlišne. Národné strediská Europass zabezpečujú integrálnu podporu a propagáciu, pokiaľ ide o dokumentáciu zručností a kvalifikácií25.

__________________

__________________

25Druhé hodnotenie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass), COM(2013) 899 final.

25Druhé hodnotenie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass), COM(2013) 899 final.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Činnosti, ktoré ponúkajú národné strediská Europass, poskytujú podporu používateľom a zabezpečujú propagáciu, pokiaľ ide o dokumentáciu zručností a kvalifikácií. Sieť Euroguidance tiež prispela k rozvoju poskytovania informácií týkajúcich sa nástrojov Únie v oblastí zručností a kvalifikácií. Mala by sa zabezpečiť podpora a väčšia koordinácia týchto vnútroštátnych služieb, aby sa posilnil ich dosah, pričom sa však musí rešpektovať rozmanitosť vnútroštátnych systémov.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  V odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 týkajúcom sa validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa členské štáty vyzývajú, aby najneskôr do roku 2018, v súlade s vnútroštátnymi okolnosťami a osobitosťami a ak to považujú za náležité, zaviedli opatrenia v oblasti potvrdzovania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ktoré umožňujú jednotlivcom disponovať znalosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré boli získané prostredníctvom potvrdeného neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, a získať úplnú, prípadne čiastočnú kvalifikáciu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)   Rámec pre Európsku klasifikáciu zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO) je pilotný projekt Komisie na vytvorenie spoločného jazykového a operatívneho nástroja v oblasti vzdelávania/odbornej prípravy a práce30. ESCO štruktúruje pojmy, ktoré sú dôležité pre trh práce, vzdelávanie a odbornú prípravu v EÚ v troch vzájomne prepojených pilieroch: i)povolania ii) vedomosti, zručnosti a kompetencie a iii) kvalifikácie.. Piliere ESCO môžu dopĺňať pomocné lexikóny pre súvisiace oblasti, ako napr. oblasť práce, vzdelávania a odbornej prípravy alebo hospodárska oblasť.

(10)  Komisia vyvíja a testuje klasifikáciu rámca pre Európsku klasifikáciu zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO) ako spoločný terminologický a operatívny nástroj v oblasti vzdelávania/odbornej prípravy a práce30. ESCO sa usiluje o štruktúrovanie pojmov, ktoré sú dôležité pre trh práce, vzdelávanie a odbornú prípravu v EÚ v troch vzájomne prepojených pilieroch: i) povolania ii) vedomosti, zručnosti a kompetencie a iii) kvalifikácie, ktoré môžu na dobrovoľnej báze sprehľadniť súvisiace oblasti zručností a kvalifikácií. Len čo bude klasifikácia ESCO v členských štátoch v plnej miere vyvinutá a otestovaná, mohla by sa použiť ako základ pre referenčnú terminológie rámca Europass. Navyše by mohli klasifikáciu ESCO dopĺňať pomocné lexikóny pre súvisiace oblasti, ako napr. oblasť práce, vzdelávania a odbornej prípravy alebo hospodárska oblasť.

__________________

__________________

30 V stratégii Európa 2020 sa uviedlo, že Komisia bude pracovať na takomto rámci, oznámenie Komisie „Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“, KOM(2010) 2020 v konečnom znení.

30 V stratégii Európa 2020 sa uviedlo, že Komisia bude pracovať na takomto rámci, oznámenie Komisie „Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“, KOM(2010) 2020 v konečnom znení.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Klasifikáciu ESCO nemožno považovať za základ pre referenčnú terminológiu rámca Europass. Vzhľadom na to, že ešte stále ide o prebiehajúci projekt, ESCO je nástroj, ktorý nebol úplne vyvinutý alebo otestovaný a ktorý nebol schválený členskými štátmi. Používanie ESCO ako referenčnej terminológie je preto podmienené snahou Komisie posúdiť jeho prijatie používateľmi a inými zainteresovanými stranami a jeho užitočnosť pre tieto subjekty, ako aj snahou ukázať zaradenie ESCO medzi nástrojmi Únie s cieľom dokázať pridanú hodnotu jeho používania pre trhy práce, zamestnávateľov, zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie a súčinnosť, ktorá sa vytvára používaním ESCO spôsobom, ktorý je v súlade s EKR v rámci Europass. Keď sa ESCO uzná za prijateľnú referenčnú terminológiu pre rámec Europass, mal by sa pravidelne aktualizovať v úzkej spolupráci s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami, ako sú sociálni partneri, profesijné združenia, inštitúty vzdelávania a odbornej prípravy, výskumné ústavy, štatistické úrady a služby zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/58931 sa zriadili Európske služby zamestnanosti (EURES – sieť služieb zamestnanosti) a mechanizmus na automatizované priraďovanie uchádzačov k pracovným miestam prostredníctvom spoločnej IT platformy siete EURES. Aby tento mechanizmus umožňoval výmenu a priraďovanie voľných pracovných miest k uchádzačom, potrebuje spoločný a viacjazyčný zoznam zručností, kompetencií a povolaní. Vývojom ESCO Komisia poskytuje viacjazyčný systém klasifikácie povolaní, zručnosti, kompetencií a kvalifikácií, ktorý je vhodný na tento účel.

(11)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 31 sa zriadili Európske služby zamestnanosti (EURES – sieť služieb zamestnanosti) a mechanizmus na automatizované priraďovanie uchádzačov k pracovným miestam prostredníctvom spoločnej IT platformy siete EURES. Aby tento mechanizmus umožňoval výmenu a priraďovanie voľných pracovných miest k uchádzačom, mohol by využívať spoločný a viacjazyčný zoznam zručností, kompetencií a povolaní. Vývojom ESCO si Komisia za cieľ kladie poskytnúť viacjazyčný systém klasifikácie povolaní, zručnosti, kompetencií a kvalifikácií, ktorý by mohol po tom, ako sa jeho dôkladnému preskúmaniu venuje dostatočný čas, prispieť k splneniu tohto účelu. V rámci siete EURES sa poskytuje asistencia uchádzačom o zamestnanie, ktorí sa chcú presídliť do inej krajiny a takisto zamestnávateľom, ktorí hľadajú zamestnancov v inej krajine. Prepojenie a spolupráca medzi portálmi Europass a EURES by viedli k efektívnejšiemu využívaniu oboch služieb.

__________________

__________________

31Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1.

31Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Rôzni poskytovatelia ponúkajú v čoraz väčšej miere vzdelávanie a odbornú prípravu v nových formách či prostrediach, a to najmä prostredníctvom digitálnych technológií a platforiem. Rovnako sa zručnosti, skúsenosti a výsledky vzdelávania uznávajú v rôznych formách, ako sú napríklad digitálne otvorené preukazy. Tieto preukazy sú známe a používajú sa aj v prípade zručností získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ako je práca s mládežou.

(13)  Rôzni poskytovatelia vrátane poskytovateľov neformálneho vzdelávania a mimovládnych organizácií ponúkajú v čoraz väčšej miere formálne, neformálne a informálne vzdelávanie a odbornú prípravu v nových formách či prostrediach, ako sú napríklad otvorené vzdelávacie zdroje (OVZ), a to najmä prostredníctvom digitálnych technológií a platforiem, dištančného vzdelávania, elektronického učenia sa, partnerské učenia a otvorených online kurzov pre širokú verejnosť. Rovnako sa zručnosti, skúsenosti a výsledky vzdelávania uznávajú v rôznych formách, ako sú napríklad digitálne otvorené preukazy a iné uznávané nástroje vrátane sebahodnotenia. Tieto preukazy a iné nástroje sú známe a používajú sa aj v prípade prierezových a mäkkých zručností získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ako je práca s mládežou a dobrovoľnícke športové a umelecké aktivity.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Všeobecne sa uznáva rastúci význam prierezových alebo mäkkých zručností, ktoré možno uplatniť v rôznych oblastiach. Jednotlivci potrebujú nástroje a usmernenia na sebahodnotenie a opis týchto a iných zručností, napr. digitálnych alebo jazykových zručností.

(14)  Okrem uznávaného významu odborných zručností (tzv. hard skills) sa čoraz viac uznáva význam prierezových a mäkkých zručností, ako sú kritické myslenie, tímová práca, riešenie problémov, kreativita a rôzne životné zručnosti, ktoré sú základným predpokladom osobného a profesijného naplnenia, a ktoré preto možno uplatniť v rôznych oblastiach práce, vzdelávania a odbornej prípravy. Jednotlivci potrebujú a mohli by využívať nástroje a usmernenia na sebahodnotenie a opis týchto a iných zručností, napr. digitálnych alebo jazykových zručností, ako sa vymedzuje v európskom rámci kľúčových kompetencií.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Analýza voľných pracovných miest a ďalších trendov na trhu práce je ustáleným spôsobom získavania poznatkov o zručnostiach s cieľom riešiť problémy chýbajúcich a nedostatkových zručností, ako aj nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými kvalifikáciami. Využívanie informačných technológií, ako napríklad indexové prehľadávanie a veľké dáta, prispieva k zlepšeniu informácií o zručnostiach, a tým k riešeniu nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami.

(16)  Analýzy voľných pracovných miest a ďalších trendov na trhu práce ustáleným spôsobom, ako môžu členské štáty rozvíjať poznatky o zručnostiach s cieľom riešiť problémy chýbajúcich a nedostatkových zručností, ako aj nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými kvalifikáciami. Využívanie informačných technológií a výmeny údajov by mohli prispieť k identifikácii a zlepšeniu informácií o zručnostiach, a tým k riešeniu nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Súčasné zameranie rámca Europass na dokumentáciu je príliš obmedzujúce a nezohľadňuje súčasné a budúce potreby. Aby používatelia mohli prezentovať svoje zručnosti a kvalifikácie a rozhodovať sa o možnostiach zamestnania a vzdelávania, potrebujú prístup k relevantným informáciám a nástrojom na porozumenie zručnostiam a kvalifikáciám, ako aj k nástrojom na zdokumentovanie svojich vlastných zručností a kvalifikácií.

(17)  Súčasné zameranie rámca Europass si vyžaduje vypracovanie spoločnej terminológie v dokumentácii, ktorá je v súčasnosti príliš obmedzujúca a nezohľadňuje súčasné a budúce potreby. Aby používatelia mohli prezentovať svoje zručnosti a kvalifikácie a rozhodovať sa o možnostiach zamestnania, vzdelávaniapotvrdzovania, potrebujú prístup k aktualizovaným informáciám a nástrojom na porozumenie zručnostiam a kvalifikáciám, ako aj k nástrojom na zdokumentovanie svojich vlastných zručností a kvalifikácií v súlade s EKR.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Nástroje a služby Únie v oblasti zručností a kvalifikácií by sa mali prispôsobiť meniacej sa praxi a technologickému pokroku, vďaka čomu sa zaručí, aby boli aj naďalej relevantné a užitočné pre používateľov. To by sa malo okrem iného dosiahnuť vytvorením väčšej súčinnosti medzi prepojenými nástrojmi a službami vrátane tých, ktoré vyvinuli tretie strany, s cieľom ponúknuť komplexnejšiu a účinnejšiu službu.

(18)  Nástroje a služby Únie v oblasti zručností a kvalifikácií by sa mali prispôsobiť meniacej sa praxi a technologickému pokroku, vďaka čomu sa zaručí, aby boli aj naďalej relevantné a užitočné pre používateľov. To by sa malo okrem iného dosiahnuť vytvorením väčšej súčinnosti medzi prepojenými únijnými a vnútroštátnymi nástrojmi a službami vrátane tých, ktoré vyvinuli tretie strany, s cieľom ponúknuť komplexnejšiu a účinnejšiu službu, pričom treba zohľadniť osobitné potreby osôb so zdravotnými postihnutím, a zlepšovaním výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi. Okrem toho, na podporu overovania elektronických dokumentov o zručnostiach a kvalifikáciách by sa mohli používať opatrenia na autentifikáciu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19  V rámci tohto prístupu založeného na revízii rámca Europass by sa mali zohľadniť potreby všetkých potenciálnych používateľov vrátane vzdelávajúcich sa osôb, uchádzačov o zamestnanie, pracovníkov, zamestnávateľov, odborníkov v oblasti pracovného poradenstva, verejných služieb zamestnanosti, sociálnych partnerov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, organizácií venujúcich sa práci s mládežou a tvorcov politík.

(19)  V rámci tohto prístupu založeného na revízii rámca Europass by sa mal rešpektovať dobrovoľný charakter rámca Europass a mali by sa zohľadniť potreby všetkých potenciálnych používateľov vrátane vzdelávajúcich sa osôb, uchádzačov o zamestnanie, osôb so zdravotným postihnutím, pracovníkov, zamestnávateľov – najmä v malých a stredných podnikov –, odborníkov v oblasti pracovného poradenstva, verejných služieb zamestnanosti, sociálnych partnerov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, dobrovoľníkov, mládežníckych organizácií a organizácií venujúcich sa práci s mládežou a iných poskytovateľov práci mládeži, ako aj tvorcov politík. Hlavnou zásadou by mal byť preukázaný význam rámca Europass pre koncových používateľov, pričom zainteresované strany by mali byť úzko zapojené.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)   Na spracovanie takýchto osobných údajov by sa mali vzťahovať právne predpisy Únie o ochrane údajov. Používatelia by mali mať možnosť vybrať si z rôznych možností na obmedzenie prístupu k svojim údajom alebo k ich určitým atribútom.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Služby by sa mali poskytovať online na úrovni Únie. Služby by mali takisto zahŕňať vývoj a používanie otvorených noriem, schém metaúdajov a sémantických aktív, ktoré umožnia účinnú výmenu informácií, vhodné opatrenia na autentifikáciu s cieľom zabezpečiť vierohodnosť elektronických dokumentov, ako aj získavanie informácií o zručnostiach. Prostredníctvom podporných služieb na vnútroštátnej úrovni by sa okrem toho mal podporovať a zabezpečovať prístup pre široké spektrum používateľov vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)   Rámec Europass ustanovený rozhodnutím č. 2241/2004/ES by sa preto mal nahradiť novým rámcom, ktorý by riešil novo vznikajúce potreby.

(21)  Rámec Europass ustanovený rozhodnutím č. 2241/2004/ES by sa preto mal nahradiť novým a aktualizovaným dobrovoľným rámcom s cieľom vytýčiť ciele pre spoločnú terminológiu pre uznávanie kvalifikácií a uznávanie systémov neformálneho vzdelávania a riešiť novo vznikajúce potreby a technologický pokrok bez toho, aby došlo k narušeniu rámca koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  EURES je sieťou pre spoluprácu, ktorá je zodpovedná za výmenu informácií a uľahčenie interakcie medzi uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi. Poskytuje bezplatnú pomoc uchádzačom o zamestnanie, ktorí sa chcú presťahovať do inej krajiny, a pomáha zamestnávateľom, ktorí chcú prijať do zamestnania pracovníkov z iných krajín. Medzi rámcom Europass a sieťou EURES by sa mala zabezpečiť súčinnosť a spolupráca, aby sa posilnil vplyv oboch služieb.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Súčasťou rámca by mali byť vzor(-y) životopisu vrátane zavedeného Europass-životopisu a vzor(-y) dodatku k osvedčeniu o úplnej/čiastočnej kvalifikácii. Tieto vzory by mali byť sprístupnené online.

(23)  Súčasťou rámca by mali byť vzor(-y) životopisu vrátane zavedeného Europass-životopisu a vzor(-y) dodatku k osvedčeniu o úplnej/čiastočnej kvalifikácii. Tieto vzory by mali byť interaktívne, zmeniteľné, dostupné pre každého, sprístupnené online a prispôsobené potrebám koncových používateľov.

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Spracovávanie životopisov v rámci Europass by malo prebiehať anonymne, aby sa prispelo k prevencii diskriminácie na základe rasového alebo etnického pôvodu, pohlavia alebo veku a aby sa podporil rozvoj inkluzívnych trhov práce.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Stanovením Národných koordinačných miest pre zručnosti, ktoré majú slúžiť ako hlavný styčný bod a majú byť príjemcom finančnej podpory Únie, sa podporí zjednodušenie administratívy a podávania správ a môže to podporiť lepšiu spoluprácu a koordináciu medzi vnútroštátnymi útvarmi vrátane existujúcich národných stredísk Europass, národných koordinačných miest EKR a siete Euroguidance bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne opatrenia týkajúce sa vykonávania a organizácie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Pre úspešný rozvoj a uplatňovanie rámca Europass je rozhodujúca konštruktívna spolupráca medzi Komisiou, členskými štátmi, službami zamestnanosti, pracovníkmi v oblasti pracovného poradenstva, poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a sociálnymi partnermi, ako sú napríklad odborové zväzy a združenia zamestnávateľov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)   Komisia zabezpečí platformu na účely spolupráce s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť celkovú koherentnosť vykonávania a monitorovania tohto rozhodnutia.

(27)   Komisia by mala zabezpečiť jednotné vykonávanie a monitorovanie tohto rozhodnutia prostredníctvom expertnej skupiny pre Europass, ktorá by pozostávala zo zástupcov členských štátov a príslušných zainteresovaných strán. Táto expertná skupina by mala predovšetkým poskytovať poradenstvo týkajúce sa rozvoja webových nástrojov na dokumentáciu informácií o zručnostiach a kvalifikáciách a informácií poskytovaných prostredníctvom online platformy Europass.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Keďže cieľ tohto rozhodnutia, ktorým je vytvorenie komplexného a interoperabilného rámca nástrojov, služieb a informácií na účely zamestnania a vzdelávania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu účinku tohto opatrenia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať vykonávacie opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(28)  Keďže cieľ tohto rozhodnutia, ktorým je vytvorenie komplexného, účinného, interoperabilného a užívateľsky ústretového rámca nástrojov, zjednodušených a dostupných služieb a jasných informácií na účely zamestnania a vzdelávania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu účinku tohto opatrenia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať vykonávacie opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia sa budú využívať odborné znalosti agentúr Únie, najmä Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), a to v oblasti ich právomoci,

(29)  Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia sa budú využívať odborné znalosti agentúr Únie v oblasti ich právomoci, najmä Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 337/75.

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29 a)  Členské štáty a Únia sa zaviazali vykonať príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia rovnocenný prístup osôb so zdravotným postihnutím na pracovný trh a k informačným a komunikačným technológiám a systémom.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Týmto rozhodnutím sa zriaďuje európsky rámec, ktorý zahŕňa webové nástroje, informácie a vývoj otvorených noriem v záujme podpory transparentnosti a porozumenia v oblasti zručností a kvalifikácií. Tento rámec sa nazýva „Europass“.

1.   Týmto rozhodnutím sa zriaďuje európsky rámec, známy ako „Europass“, ktorý je založený na dobrovoľnom osobnom portfóliu dokumentov zameranom na transparentnosť a interoperabilitu kvalifikácií a kompetencií v rámci členských štátov aj medzi nimi, pričom Europass zahŕňa webové nástroje, informácie a vývoj otvorených noriem v záujme lepšej podpory transparentnosti a porozumenia medzi členskými štátmi v oblasti zručností a kvalifikácií nadobudnutých prostredníctvom formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania a prostredníctvom praktických skúseností vrátane mobility. Tieto webové nástroje a informácie majú za cieľ pomôcť používateľom lepšie komunikovať a prezentovať svoje zručnosti a kvalifikácie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Europass riadi Komisia a podporujú ho Národné koordinačné miesta pre zručnosti.

2.  Europass riadi Komisia a podporujú ho národné strediská Europass spôsobom, ktorý rešpektuje štruktúry a administratívne usporiadanie členských štátov.

Pozmeňujúci návrh     34

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Používaním rámca Europass nevznikajú žiadne iné povinnosti ani žiadne iné práva ako tie, ktoré sú vymedzené v tomto rozhodnutí.

3.  Používanie rámca Europass je dobrovoľné a nevznikajú ním žiadne iné povinnosti ani žiadne iné práva ako tie, ktoré sú vymedzené v tomto rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „dodatok k osvedčeniu“ je dokument pripojený k osvedčeniu o odbornom vzdelávaní, ktorý má tretím stranám umožniť lepšie porozumieť výsledkom vzdelávania, ktoré držiteľ kvalifikácie dosiahol, ako aj povahe, úrovni, kontextu, obsahu a statusu absolvovaného štúdia;

a)  „dodatok k osvedčeniu“ je dokument pripojený k osvedčeniu o odbornom vzdelávaní a príprave (OVP), alebo osvedčenie o profesii, ktorý má tretím stranám umožniť lepšie porozumieť výsledkom vzdelávania, ktoré držiteľ kvalifikácie dosiahol, ako aj povahe, úrovni, kontextu, obsahu a statusu absolvovaného štúdia a nadobudnutých zručností;

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  „poradenstvo“ je kontinuálny proces, ktorý jednotlivcom umožňuje určiť ich schopnosti, kompetencie a záujmy, prijímať rozhodnutia týkajúce sa vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnania a riadiť ich individuálnu dráhu vo vzdelávaní, v práci a iných prostrediach, v ktorých sa tieto schopnosti a kompetencie učia a/alebo používajú;

Pozmeňujúci návrh     37

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „metaúdaje“ sú údaje poskytujúce informácie o iných údajoch, ktoré sa používajú v dokumentoch rámca Europass;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     38

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „schémy metaúdajov“ sú opisom prvkov metaúdajov, ich možných hodnôt, úrovne záväznosti týchto hodnôt a vzťahy medzi týmito prvkami metaúdajov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  „povolanie“ je zoskupenie pracovných miest, ktoré zahŕňajú podobné úlohy a ktoré si vyžadujú podobný súbor zručností;

f)  „povolanie“ je súbor pracovných miest, ktorých hlavné úlohy a povinnosti sa vyznačujú vysokým stupňom podobnosti;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)   „organizácie“ sú zamestnávatelia, osoby vykonávajúce nábor pracovníkov, vzdelávacie inštitúcie a inštitúcie odbornej prípravy a iné zainteresované subjekty v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti;

g)   „organizácie“ sú sociálni partneri, osoby vykonávajúce nábor pracovníkov, vzdelávacie inštitúcie a inštitúcie odbornej prípravy a iné zainteresované subjekty v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti, ako sú obchodné komory, poskytovatelia neformálneho vzdelávania a organizácie občianskej spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  „kvalifikácia“ je formálny výsledok procesu hodnotenia a potvrdenia, ku ktorému sa dospeje vtedy, keď príslušný orgán stanoví, že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania zodpovedajúce príslušným normám;

h)  „kvalifikácia“ je formálny výsledok procesu hodnotenia a potvrdenia, ku ktorému sa dospeje vtedy, keď príslušný orgán, ako je vnútroštátny orgán určený právnymi predpismi, stanoví, že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania zodpovedajúce príslušným normám;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  „sémantické aktívum“ je súbor opakovane vysoko použiteľných metaúdajov alebo referenčných údajov, ako sú zoznamy kódov, taxonómie, slovníky alebo lexikóny, ktoré sa používajú na vývoj systému;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     43

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  „hodnotenie zručností“ je postup alebo metóda používané na hodnotenie, meranie a v konečnom dôsledku na opis zručností jednotlivcov. To môže zahŕňať sebahodnotenie alebo hodnotenie osvedčené treťou stranou;

j)  „hodnotenie zručností“ je postup alebo metóda používané na hodnotenie, meranie a v konečnom dôsledku na opis zručností jednotlivcov získaných vo formálnom alebo neformálnom kontexte. To môže zahŕňať sebahodnotenie alebo hodnotenie osvedčené treťou stranou;

Pozmeňujúci návrh     44

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  „normy“ sú uznané dojednania o kritériách alebo špecifikáciách produktu, služby, postupu alebo metódy vrátane schém metaúdajov a sémantických aktív.

k)  „normy“ sú uznané dojednania o kritériách alebo špecifikáciách produktu, služby, postupu alebo metódy.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Europass poskytuje tieto webové nástroje:

Europass dostupným spôsobom poskytuje tieto webové nástroje a doplnky:

Pozmeňujúci návrh     46

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  nástroje na zdokumentovanie a opis zručností a kvalifikácií získaných prostredníctvom pracovných a vzdelávacích skúseností vrátane cezhraničnej mobility;

Pozmeňujúci návrh     47

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  nástroje na (seba)hodnotenie individuálnych zručností, a to okrem iného pomocou dotazníkov, odkazov na stanovené opisy zručností alebo prostredníctvom začlenenia údajov z iných existujúcich nástrojov sebahodnotenia EÚ ako napríklad Youthpass;

b)  nástroje na (seba)hodnotenie individuálnych zručností, v čo najširšom zmysle a prostredníctvom potvrdených metód, a to okrem iného pomocou dotazníkov, odkazov na stanovené opisy zručností alebo prostredníctvom začlenenia údajov z iných existujúcich zosúladených a synchronizovaných nástrojov sebahodnotenia EÚ ako napríklad Youthpass a iných uznávaných nástrojov na (seba)hodnotenie, ktoré vytvorili a používajú mládežnícke organizácie, ako sú napríklad digitálne otvorené preukazy;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Europass-vzor(-y) dodatku k osvedčeniu o úplnej/čiastočnej kvalifikácii podľa článku 5;

c)  Europass-dodatky k diplomu a k osvedčeniu o úplnej/čiastočnej kvalifikácii;

Pozmeňujúci návrh     49

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  nástroje nevyhnutné na podporu poskytovania a výmeny informácií zo strany organizácií.

d)  nástroje na podporu poskytovania a výmeny informácií zo strany organizácií.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Europass poskytuje tieto informácie:

2.  Europass môže v spolupráci s členskými štátmi poskytnúť tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh     51

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  informácie o kvalifikáciách a kvalifikačných rámcoch;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)   informácie o postupoch uznávania a s tým súvisiacich rozhodnutiach v rôznych krajinách vrátane tretích krajín s cieľom pomôcť jednotlivcom a iným zainteresovaným stranám porozumieť kvalifikáciám;

c)   právne predpisy, postupy a rozhodnutia týkajúce sa uznávania v rôznych členských štátoch a v tretích krajinách s cieľom pomôcť jednotlivcom a iným zainteresovaným stranám porovnať kvalifikácie a porozumieť im;

Pozmeňujúci návrh     53

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  informácie o analýze trendov v oblasti ponuky zručností a dopytu po nich a iných druhov informácií o zručnostiach, a to aj na geografickej a sektorovej úrovni, pomocou technologických prostriedkov, ako je napríklad analýza veľkých dát a indexové prehľadávanie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     54

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  akékoľvek ďalšie informácie o zručnostiach a kvalifikáciách, ktoré by mohli byť relevantné vzhľadom na konkrétne potreby migrantov, ktorí prichádzajú do Únie alebo majú v Únii pobyt, s cieľom podporiť ich začlenenie do spoločnosti.

f)  akékoľvek ďalšie informácie o zručnostiach a kvalifikáciách, ktoré by mohli byť relevantné vzhľadom na konkrétne potreby štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí legálne prichádzajú do Únie alebo majú v Únii pobyt, s cieľom podporiť ich začlenenie do spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Europass poskytne informácie podľa odseku 2 po konzultácii s príslušnými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Europass podporuje spoluprácu v oblasti vývoja, používania a šírenia otvorených noriem, ktoré zahŕňajú schémy metaúdajov a sémantické aktíva, s cieľom uľahčiť účinnejšiu výmenu informácií o zručnostiach a kvalifikáciách na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov a tretích strán. Na podporu týchto činností sa použije viacjazyčný systém klasifikácie ESCO (Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní) uvedený v článku 6.

3.   Europass podporuje spoluprácu v oblasti vývoja, používania a šírenia otvorených noriem s cieľom uľahčiť účinnejšiu výmenu informácií o zručnostiach a kvalifikáciách na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov a tretích strán.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Informácie a otvorené normy ponúkané prostredníctvom rámca Europass sa bezplatne uverejňujú, aby ich členské štáty a ostatné zainteresované strany mohli na dobrovoľnom základe opakovane používať.

1.  Informácie ponúkané prostredníctvom rámca Europass sa bezplatne uverejňujú, aby ich členské štáty a ostatné zainteresované strany mohli na dobrovoľnom základe opakovane používať.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Rámec Europass sa snaží posilňovať transparentnosť a pochopenie v oblasti výsledkov vzdelávania získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom rámci, ako aj prostredníctvom praktických skúseností vrátane mobility.

2.   Rámec Europass sa snaží posilňovať transparentnosť a pochopenie v oblasti výsledkov vzdelávania získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom rámci, ako aj prostredníctvom praktických skúseností vrátane dlhodobej a krátkodobej mobility na všetkých úrovniach vzdelávania a dobrovoľníctva. Nástroje na hodnotenie prejdú ešte pred začlenením do rámca Europass procesom zabezpečenia kvality.

Pozmeňujúci návrh     59

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Rámec Europass zahŕňa nástroje na uľahčenie porozumenia zručnostiam prostredníctvom hodnotenia treťou stranou a čestného vyhlásenia jednotlivcov.

3.  Rámec Europass zahŕňa koordinované a overené nástroje na uľahčenie porozumenia zručnostiam prostredníctvom hodnotenia treťou stranou a čestného vyhlásenia jednotlivcov.

Pozmeňujúci návrh     60

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Európsky kvalifikačný rámec (EKR) sa používa ako podporný rámec na poskytovanie informácií do rámca Europass. Odkazy na EKR sa budú uvádzať v informáciách o kvalifikáciách, pri opisoch vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy a pri iných súvisiacich témach.

4.  Európsky kvalifikačný rámec (EKR) sa môže používať ako podporný rámec na poskytovanie informácií do rámca Europass. Odkazy na EKR sa budú uvádzať v informáciách o kvalifikáciách, pri opisoch vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy a pri iných súvisiacich témach. Akýkoľvek nesúlad medzi rámcami, ktoré navrhujú EKR a ESCO, sa vyrieši ešte pred zavedením rámca Europass.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   Europass využíva Európsku klasifikáciu zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO) stanovenú v článku 6 s cieľom zabezpečiť sémantickú interoperabilitu medzi nástrojmi na dokumentáciu a podávanie informácií. ESCO takisto zabezpečuje platformu pre interoperabilitu s inými službami, akými sú napríklad služby vyvinuté v rámci trhu práce.

5.   Po úplnom odskúšaní a schválení členskými štátmi môže rámec Europass pristúpiť k efektívnemu vývoju Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO) s cieľom zabezpečiť sémantickú interoperabilitu medzi nástrojmi na dokumentáciu a podávanie informácií. ESCO takisto môže zabezpečiť platformu pre interoperabilitu s inými službami, akými sú napríklad služby vyvinuté v rámci trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.   Rámec Europass môže zahŕňať možnosť uchovávať osobné údaje používateľov, ako napríklad osobný profil.

6.   Rámec Europass môže zahŕňať možnosť pre používateľov uchovávať osobné údaje, ako napríklad osobný profil, a zároveň zabezpečiť súkromie a ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.   Webové nástroje rámca Europass sa poskytujú úradných jazykoch Európskej únie.

8.   Webové nástroje rámca Europass sa poskytujú vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, sú interoperabilné a bezpečné a prístupné osobám so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Rámec Europass sa používa na podporu a zabezpečenie súčinnosti s inými nástrojmi a službami ponúkanými na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Vývoj otvorených schém metaúdajov je v súlade s technickými normami uplatňovanými podľa nariadenia (EÚ) 2016/589.

10.  Rámec Europass sa používa na podporu a zabezpečenie súčinnosti s inými nástrojmi a službami ponúkanými na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh     65

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10 a.  Rámec Europass zabezpečí neustálu ochranu údajov svojich používateľov. Používateľ sa rozhodne, ktoré informácie budú môcť zamestnávatelia a iní používatelia vidieť a/alebo vyhľadávať.

Pozmeňujúci návrh     66

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Europass-dodatok, resp. dodatky k osvedčeniu o úplnej/čiastočnej kvalifikácii vystavujú príslušné vnútroštátne orgány v súlade so vzormi vypracovanými Európskou komisiou a ďalšími zainteresovanými stranami32 , ako sú Rada Európy a UNESCO.

1.  Europass-dodatok, resp. dodatky k osvedčeniu o úplnej/čiastočnej kvalifikácii vystavujú príslušné vnútroštátne orgány alebo uznávané profesijné združenia a orgány v súlade so vzormi vypracovanými Európskou komisiou a ďalšími zainteresovanými stranami32, ako sú Rada Európy a UNESCO, pokiaľ budú konzistentné. Akékoľvek zmeny v tejto oblasti by mali zohľadňovať výsledky práce poradnej skupiny pre revíziu dodatkov diplomov, ktorá je súčasťou skupiny pre dohľad nad bolonským procesom, mali by odkazovať na tieto výsledky a byť s nimi v súlade.

_________________

_________________

32V súčasnosti k týmto dodatkom patria dodatok k osvedčeniu a dodatok k diplomu.

32V súčasnosti k týmto dodatkom patria dodatok k osvedčeniu a dodatok k diplomu.

Pozmeňujúci návrh     67

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  sú pri vyplňovaní a vystavovaní dodatkov pre príslušné vnútroštátne orgány smerodajné. Najmä by sa malo dodržiavať poradie jednotlivých položiek a musí sa vyplniť každé políčko, aby sa zabezpečilo jednoduché porozumenie a aby sa poskytli úplné informácie;

a)  sú pri vyplňovaní a vystavovaní dodatkov pre príslušné vnútroštátne orgány a uznávané profesijné združenia a orgány smerodajné. Najmä by sa malo dodržiavať poradie jednotlivých položiek a musí sa vyplniť každé políčko, aby sa zabezpečilo jednoduché porozumenie a aby sa poskytli úplné informácie;

Pozmeňujúci návrh     68

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  sú predmetom pravidelných revízií v záujme zabezpečenia relevantnostipoužiteľnosti dodatkov.

d)  sú predmetom pravidelných revízií, ktoré zahŕňajú prieskumy spokojnosti používateľov, odporúčania národných stredísk Europass a skupín odborníkov s cieľom zabezpečiť relevantnosťpoužiteľnosť dodatkov.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Všetky Europass-dokumenty k osvedčeniu o úplnej/čiastočnej kvalifikácii vystavené splnomocnenými orgánmi sa vystavujú automaticky a bezplatne v elektronickej forme, v jazyku príslušnej krajiny, resp. v jednom z hlavných európskych jazykov, v súlade s postupmi dohodnutými medzi vydávajúcimi orgánmi a Národnými koordinačnými miestami pre zručnosti uvedenými v článku 8 a v súlade s postupmi dohodnutými medzi Európskou komisiou a zainteresovanými stranami.

3.   Všetky Europass-dokumenty k osvedčeniu o úplnej/čiastočnej kvalifikácii vystavené splnomocnenými orgánmi sa vystavujú automaticky a bezplatne v elektronickej forme, v jazyku príslušnej krajiny, resp. v jednom z hlavných európskych jazykov, v súlade s postupmi dohodnutými medzi vydávajúcimi orgánmi a národnými strediskami Europass uvedenými v článku 8 a v súlade s postupmi dohodnutými medzi Európskou komisiou a zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh rozhodnutia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

vypúšťa sa

Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO)

 

1.   Komisia spravuje viacjazyčnú klasifikáciu pojmov, ktoré sú relevantné pre trh práce EÚ a systémy vzdelávania a odbornej prípravy, známu ako Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO).

 

2.   Klasifikácia ESCO priamo podporuje fungovanie rámca Europass tak, že poskytuje spoločný referenčný jazyk na výmenu informácií a dokumentov týkajúcich sa zručností a kvalifikácií, ako aj na účely hľadania zamestnania, zosúlaďovania ponúkaných a požadovaných pracovných miest, hľadania možností vzdelávania a odbornej prípravy a poskytovania poradenstva v oblasti vzdelávania a kariérneho rozvoja.

 

Pozmeňujúci návrh     71

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v spolupráci s členskými štátmi:

1.  Komisia na základe konzultácií a v spolupráci s členskými štátmi a pri plnom rešpektovaní zodpovednosti členských štátov za politiku v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy:

Pozmeňujúci návrh     72

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vyvíja webové nástroje na činnosť rámca Europass;

a)  vyvíja interoperabilné, užívateľsky ústretové a bezpečné webové nástroje, ktoré sú ľahko prístupné pre všetkých používateľov, na činnosť rámca Europass; Dokumenty Europass uvedené v článku 2 rozhodnutia 2241/2004/ES sa začlenia do rámca Europass ustanoveného týmto rozhodnutím.

Pozmeňujúci návrh     73

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  sleduje a zapracúva aktuálne poznatky o webových sídlach a mobilných aplikáciách, ktoré umožňujú lepšiu prístupnosť rámca Europass pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh     74

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečuje, aby sa na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni vykonávali vhodné propagačné a informačné činnosti s cieľom osloviť príslušných používateľov a zainteresované strany;

b)  zabezpečuje, aby sa na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni vykonávali vhodné a efektívne propagačné, informačné a usmerňovacie činnosti s cieľom osloviť príslušných používateľov, a to i osoby so zdravotným postihnutím, a zainteresované strany;

Pozmeňujúci návrh     75

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  pravidelne aktualizuje klasifikáciu ESCO v úzkej spolupráci s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami, ako sú sociálni partneri, profesijné združenia, inštitúty vzdelávania a odbornej prípravy, výskumné ústavy, štatistické úrady a služby zamestnanosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     76

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporuje a monitoruje účinnosť webových nástrojov rámca Europass a aktualizuje a rozvíja jeho služby v súlade s potrebami používateľov;

a)  podporuje a monitoruje účinnosť interoperabilných, všeobecne ľahko prístupných, užívateľsky ústretových a zabezpečených webových nástrojov rámca Europass vrátane ich dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a aktualizuje a rozvíja jeho služby v súlade s potrebami používateľov;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)   monitoruje účinnosť podpory rozvoja otvorených noriem, schém metaúdajov a sémantických aktív na účely interoperability;

b)   monitoruje účinnosť podpory rozvoja otvorených noriem;

Pozmeňujúci návrh     78

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podporuje vykonávanie článku 14 nariadenia (EÚ) 2016/589, pokiaľ ide o klasifikáciu ESCO, a podporuje nepretržité aktualizovanie klasifikácie ESCO;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     79

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podporuje výmenu informácií o postupoch uznávania a s nimi súvisiacich rozhodnutiach;

e)  podporuje výmenu informácií o postupoch porovnateľnosti a uznávania a s nimi súvisiacich rozhodnutiach;

Pozmeňujúci návrh     80

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podporuje rozvoj politiky v oblasti poradenstva a poradenských služieb;

f)  podporuje rozvoj politiky v oblasti poradenstva a poradenských služieb, a to aj prostredníctvom osobného kontaktu s jednotlivcami;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)   monitoruje činnosť Národných koordinačných miest pre zručnosti, konzistentnosť informácií, ktoré poskytujú na účely analýzy trendov v oblasti ponuky zručností a dopytu po nich, a poskytované informácie o vzdelávacích možnostiach na príslušnom portáli na úrovni Únie;

g)   monitoruje činnosť národných stredísk Europass a konzistentnosť informácií, ktoré poskytujú na účely analýzy trendov v oblasti ponuky zručností a dopytu po nich, a poskytované informácie o vzdelávacích možnostiach na príslušnom portáli na úrovni Únie;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  zabezpečuje partnerské hodnotenia a výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi.

h)  zabezpečuje výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh     83

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  určia a v súlade s vnútroštátnymi okolnosťami riadia Národné koordinačné miesto pre zručnosti s cieľom podporiť koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi službami uvedenými v tomto rozhodnutí;

a)  určia a v súlade s vnútroštátnymi okolnosťami riadia národné stredisko Europass s cieľom podporiť koordináciu a spoluprácu medzi osobitnými činnosťami, ako aj medzi vnútroštátnymi službami uvedenými v tomto rozhodnutí;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prostredníctvom Národného koordinačného miesta pre zručnosti zabezpečujú včasné a účinné poskytovanie údajov a informácií dostupných na vnútroštátnej úrovni na aktualizáciu rámca Europass;

b)  prostredníctvom národného strediska Europass zabezpečujú včasné a účinné poskytovanie údajov a informácií dostupných na vnútroštátnej úrovni na aktualizáciu rámca Europass;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)   poskytujú používateľom rámca Europass prístup k príslušným informáciám alebo údajom dostupným v členskom štáte, najmä prístup k informáciám o možnostiach vzdelávania, kvalifikáciách a kvalifikačných systémoch a k sémantickým aktívam na vnútroštátnej úrovni;

c)   poskytujú používateľom rámca Europass prístup k príslušným informáciám alebo údajom dostupným v členskom štáte jednoduchým, účinným a nákladovo efektívnym spôsobom, najmä prístup k informáciám o možnostiach vzdelávania a potvrdenia, kvalifikáciách a kvalifikačných systémoch a k sémantickým aktívam na vnútroštátnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh     86

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zabezpečujú zviditeľnenie rámca Europass a jeho propagáciu na národnej úrovni prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií a inštitúcií odbornej prípravy a iných zainteresovaných subjektov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Každé Národné koordinačné miesto pre zručnosti:

2.  Každé národné stredisko Europass:

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)   propaguje a poskytuje informácie o poradenstve v oblasti vzdelávania a kariérneho rozvoja a uverejňuje informácie o možnostiach vzdelávania na vnútroštátnej úrovni a v rámci webového nástroja Únie;

b)  podľa náležitosti propaguje a poskytuje informácie o poradenstve v oblasti vzdelávania a kariérneho rozvoja na nadnárodnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  monitoruje zhromažďovanie a šírenie informácií o zručnostiach založených na dôkazoch a získavaných v reálnom čase na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Národné koordinačné miesta pre zručnosti sú prijímateľom finančnej podpory Únie poskytovanej na účely vykonávania tohto rozhodnutia.

3.  Národné strediská Europass sú prijímateľom finančnej podpory Únie poskytovanej na účely vykonávania tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh     91

Návrh rozhodnutia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sa vykonávajú v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane osobných údajov, najmä so smernicou 95/46/ES a nariadením (ES) č. 45/200133.

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sa vykonávajú v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane osobných údajov, najmä so smernicou 95/46/ES33 a nariadením (ES) č. 45/2001.

Osobné údaje sú chránené v súlade s najvyššími normami. Osobné údaje zostávajú v právomoci dotknutej osoby, ktorá môže údaje opraviť alebo vymazať. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely Europass, sú považované za anonymné.

_________________

_________________

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh     92

Návrh rozhodnutia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Vykonávanie tohto rozhodnutia sa spolufinancuje prostredníctvom programov Únie. Ročné pridelené rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach finančného rámca.

1.   Vykonávanie tohto rozhodnutia sa zabezpečuje prostredníctvom viacročných grantov na prevádzku pre národné strediská Europass. Ročné pridelené rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach finančného rámca.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament víta nový program v oblasti zručností a vysoko oceňuje úsilie Komisie o aktualizáciu, modernizáciu a zlepšenie európskych nástrojov a služieb v oblasti zručností, schopností a kvalifikácií.

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES sa zriadil rámec, pomocou ktorého sa mali tieto problémy riešiť. Jasne sa v ňom stanovili zodpovednosti a dosiahla väčšia transparentnosť v oblasti kvalifikácií a kompetencií prostredníctvom portfólia dokumentov známeho ako „Europass“, ktoré jednotlivci môžu používať na báze dobrovoľnosti.

Po viac ako desaťročí od svojho prijatia si rozhodnutie č. 2241/2004/ES nutne vyžaduje modernizáciu. Prerobenie rámca Europass na úplne nový nástroj by však bolo príliš radikálne. Ide najmä o to, aby sa neohrozili už dosiahnuté výsledky. Z Europassu by sa nemalo stať akési jednotné kontaktné miesto pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Potrebné služby už poskytujú rôzne ďalšie nástroje EÚ. V snahe o lepšiu súčinnosť by sa s nimi Europass mohol prepojiť. Fungujú už riadne etablované expertné skupiny, ktoré zabezpečujú, aby poskytované nástroje a služby boli kvalitné a aby sa naozaj využívali.

Zmena by mala byť postupná, aby sa predišlo výraznému administratívnemu zaťaženiu členských štátov, ktoré by mohlo viesť k neočakávaným organizačným nákladom.

Cieľom je dosiahnuť transparentnosť a interoperabilitu kvalifikácií a schopností občanov EÚ v rámci členských štátov aj medzi nimi a zahrnúť webové nástroje, informácie a vývoj otvorených noriem v záujme podpory transparentnosti a porozumenia v oblasti zručností a kvalifikácií. Rámec Europass by mal zlepšovať pochopenie v oblasti výsledkov vzdelávania získaných nielen vo formálnom, ale aj v neformálnom a informálnom rámci, ako aj prostredníctvom praktických skúseností vrátane mobility.

V rozhodnutí č. 2241/2004/ES sa stanovili aj vnútroštátne orgány označované ako národné strediská Europass, ktoré majú vykonávať rámec Europass. Tieto strediská by tiež mali byť základom nového rámca.

Nový spoločný rámec stanovený v tomto texte prispôsobuje služby Europass potrebám a očakávaniam používateľov a poskytovateľov na všetkých stranách: vzdelávajúcich sa osôb, uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov – najmä malých a stredných podnikov – zariadení vzdelávania a odbornej prípravy, sociálnych partnerov, národných stredísk Europass a zodpovedných vnútroštátnych orgánov. Revidované služby Europass by tiež využívali potenciál budúceho digitálneho systému a prispôsobili sa mu.

Základnými cieľmi sú rešpektovanie odlišností a zodpovedností, zjednodušenie, účinnosť a efektívnosť. Všetky nástroje by mali byť náležite navrhnuté a nemali by prekračovať rámec Europass.

Všeobecným pravidlom musí byť, aby boli povinnosti členských štátov a ich administratívne a finančné zaťaženie jednoznačne predvídateľné a vyvážené, pokiaľ ide o náklady a prínosy.

Rámec pre Európsku klasifikáciu zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO) je pilotný projekt Komisie na vytvorenie spoločného jazykového a operatívneho nástroja v oblasti vzdelávania/odbornej prípravy a práce. ESCO v súčasnosti nemožno považovať za základ pre referenčnú terminológiu rámca Europass. ESCO je nástroj, ktorý je v súčasnosti v štádiu projektu a zatiaľ nie je úplne vyvinutý, odskúšaný ani schválený členskými štátmi.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Lepšie služby v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass)

Referenčné čísla

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Dátum predloženia v EP

4.10.2016

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

Článok 55 – Postup spoločných výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

19.1.2017

Prerokovanie vo výbore

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Dátum prijatia

21.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

70

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Dátum predloženia

28.6.2017

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania