Postopek : 2016/0304(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0244/2017

Predložena besedila :

A8-0244/2017

Razprave :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Glasovanja :

PV 15/03/2018 - 10.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0084

POROČILO     ***I
PDF 874kWORD 111k
28.6.2017
PE 601.044v02-00 A8-0244/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za zagotavljanje boljših storitev za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass) in razveljavitvi Odločbe št. 2241/2004/ES

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Odbor za kulturo in izobraževanje

Poročevalca: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

(Postopek s skupnimi sejami odborov – člen 55 Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za zagotavljanje boljših storitev za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass) in razveljavitvi Odločbe št. 2241/2004/ES

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0625),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 165 in 166 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0404/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. februarja 2017(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 16. decembra 2016(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za kulturo in izobraževanje v skladu s členom 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0244/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)   Ko posamezniki iščejo zaposlitev ali se odločajo o vsebini in kraju učenja, študija ali dela, potrebujejo dostop do informacij o obstoječih možnostih, podlage za oceno svojih znanj in spretnosti ter instrumentov za predstavitev informacij o svojih znanjih in spretnostih ter kvalifikacijah.

(1)   Ko posamezniki iščejo zaposlitev ali se odločajo o vsebini in kraju učenja, študija ali dela, potrebujejo dostop do informacij o obstoječih možnostih, podlago za oceno svojih znanj in spretnosti ter instrumente za predstavitev informacij o svojih znanjih, spretnostih in kvalifikacijah ter poklicno usmerjanje.

Predlog spremembe    2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Dokazi kažejo, da Europass uporabljajo digitalno dobro opismenjene družbene skupine, medtem ko prikrajšane skupine, kot so ljudje z nižjo izobrazbo, starejši ali dolgotrajno brezposelni, pogosto ne vedo za Europass in zato ne morejo uporabiti ne Europassa ne njegovih orodij.

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)   Razlike med jeziki, opredelitvami, formati dokumentov ter metodami ocenjevanja in vrednotenja kvalifikacij pomenijo precejšen izziv za posameznike, delodajalce in pristojne organe. Ti izzivi se pojavljajo zlasti pri gibanju posameznikov med državami, vključno s tretjimi državami, pa tudi pri iskanju nove zaposlitve ali vključitvi v učenje. Za reševanje teh izzivov so potrebne jasne informacije in skupno razumevanje.

(2)   Razlike med jeziki, opredelitvami, formati dokumentov ter metodami ocenjevanja in vrednotenja kvalifikacij pomenijo precejšen izziv za posameznike, delodajalce in pristojne organe. Ti izzivi se pojavljajo zlasti pri gibanju posameznikov med državami, vključno s tretjimi državami, pa tudi pri iskanju nove zaposlitve ali vključitvi v učenje. Za reševanje teh izzivov so potrebne jasne informacije, poenostavitev okvira Europass, razširjanje informacij, skupno razumevanje in izboljšana preglednost, obenem pa je treba poskrbeti za zadostno prožnost glede že uveljavljenih praks držav članic ter spoštovati raznolikost, subsidiarnost in sorazmernost.

Predlog spremembe    4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)    Odločba št. 2241/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta24 je določila okvir za reševanje teh izzivov. Njen cilj je bil doseči večjo preglednost kvalifikacij in usposobljenosti z oblikovanjem mape dokumentov, imenovane „Europass“, ki jo lahko posamezniki uporabljajo prostovoljno. Z Odločbo št. 2241/2004/ES so bili za izvajanje okvira Europass vzpostavljeni tudi nacionalni organi, znani kot nacionalni centri Europass.

(3)   Okvir za reševanje tej izzivov je vzpostavila Odločba št. 2241/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta24. Z oblikovanjem mape dokumentov, imenovane „Europass“, ki jo lahko posamezniki prostovoljno uporabljajo, je pomagala doseči večjo preglednost in primerljivost kvalifikacij in usposobljenosti, in to značilnost Europassa je treba ohraniti. Z Odločbo št. 2241/2004/ES so bili za izvajanje okvira Europass vzpostavljeni tudi nacionalni organi, znani kot nacionalni centri Europass (NCE).

__________________

__________________

24 UL L 390, 31.12.2004, str. 6.

24 UL L 390, 31.12.2004, str. 6.

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Dokumente Europass je treba razviti v zadostni meri, da se omogoči opis različnih oblik učenja ter znanj in spretnosti, zlasti tistih, ki se pridobijo v okviru neformalnega in priložnostnega učenja.

Predlog spremembe    6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  Novi okvir Europass, predviden s to uredbo, prilagaja sedanje storitve Europass potrebam in pričakovanjem uporabnikov in ponudnikov, torej študentov, iskalcev zaposlitve, delavcev, delodajalcev (zlasti malih in srednjih podjetij), zavodov za zaposlovanje, svetovalnih delavcev, ponudnikov izobraževanja in usposabljanja, socialnih partnerjev, prostovoljcev, mladinskih organizacij in ponudnikov mladinskega dela, nacionalnih centrov Europass in pristojnih nacionalnih organov. Osrednji cilji tega sklepa so poenostavitev, učinkovitost in uspešnost ob upoštevanju nacionalnih struktur in upravne ureditve. Vsi instrumenti in orodja morajo biti ustrezno zasnovani in usklajeni tako, da se njihovi posebni cilji ne bodo prekrivali in da ne bodo presegali okvira Europass.

Predlog spremembe    7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c)  Obveznosti ter upravna in finančna bremena, ki jih imajo države članice, bi morali biti načeloma jasno predvidljivi in uravnoteženi, kar zadeva stroške in koristi.

Predlog spremembe    8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Poudarek okvira Europass je bil za uresničitev njegovega glavnega cilja na orodjih za dokumentiranje znanj in spretnosti ter kvalifikacij. Ta orodja so postala široko razširjena. Dejavnosti nacionalnih centrov Europass podpirajo in spodbujajo dokumentiranje znanj in spretnosti ter kvalifikacij25.

(4)  Za uresničitev glavnega cilja okvira Europass je bil poudarek na orodjih za dokumentiranje znanj in spretnosti ter kvalifikacij. Ta orodja so imela različne učinke v geografskem smislu, se razlikovala po starostnih skupinah in bila različno sprejeta v različnih panogah na trgu dela. Dejavnosti nacionalnih centrov Europass celovito podpirajo in spodbujajo dokumentiranje znanj in spretnosti ter kvalifikacij25.

__________________

__________________

25 Druga ocena Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem okviru Skupnosti za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass), COM(2013) 899 final.

25 Druga ocena Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem okviru Skupnosti za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass), COM(2013)0899.

Predlog spremembe    9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Dejavnosti, ki jih nudijo nacionalni centri Europass, podpirajo uporabnike ter spodbujajo dokumentiranje znanj in spretnosti ter kvalifikacij. K razvoju zagotavljanja informacij v zvezi z orodji EU za znanja in spretnosti ter kvalifikacije je prispevala tudi mreža Euroguidance. Poskrbeti je treba za podporo in širše usklajevanje teh nacionalnih storitev, da bi povečali njihov učinek, obenem pa upoštevali tudi raznolikost nacionalnih sistemov.

Predlog spremembe    10

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Svet v priporočilu z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja poziva države članice, naj najkasneje do leta 2018 v skladu z nacionalnimi okoliščinami in posebnostmi ter po lastni presoji vzpostavijo ureditve za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja, ki posameznikom omogoča, da se jim priznajo znanja, spretnosti in kompetence, ki so jih pridobili v okviru neformalnega in priložnostnega učenja, ter da pridobijo polno oziroma delno kvalifikacijo.

Predlog spremembe    11

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)   Pod vodstvom Komisije se je pripravljal okvir za evropske spretnosti, kompetence, kvalifikacije in poklice (ESCO) kot skupna jezikovna podlaga in operativno orodje za izobraževanje/usposabljanje in delo30. V okviru ESCO so pojmi, ki so relevantni za trg dela ter izobraževanje in usposabljanje v EU, strukturirani v tri medsebojno povezane stebre: i) poklici, ii) znanje, spretnosti in kompetence ter iii) kvalifikacije. Stebre klasifikacije ESCO je mogoče dopolniti s pomožnimi besedišči, ki pokrivajo povezana področja, kot so delovno okolje, področja izobraževanja in usposabljanja ali gospodarski sektorji.

(10)  Pod vodstvom Komisije se razvija in preskuša okvir za evropske spretnosti, kompetence, kvalifikacije in poklice (ESCO) kot skupna jezikovna podlaga in operativno orodje za izobraževanje/usposabljanje in delo30. V okviru ESCO naj bi bili pojmi, ki so relevantni za trg dela ter izobraževanje in usposabljanje v EU, strukturirani v tri medsebojno povezane stebre: poklici, ii) znanje, spretnosti in kompetence ter iii) kvalifikacije, kjer so lahko prostovoljno pojasnjena sorodna področja spretnosti in kvalifikacij. Ko bo klasifikacija ESCO dokončno razvita in preskušena v državah članicah, jo bo mogoče uporabiti kot osnovo za referenčno terminološko podlago okvira Europass. Poleg tega bi bilo mogoče klasifikacijo ESCO dopolniti še s pomožnimi besedišči, ki bi pokrivala sorodna področja, na primer delovno okolje, področje izobraževanja in usposabljanja ali gospodarski sektor.

__________________

__________________

30 V strategiji Evropa 2020 je bilo napovedano, da si bo Komisija prizadevala za tak okvir (sporočilo Komisije „Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“, COM(2010) 2020 final).

30 V strategiji Evropa 2020 je bilo napovedano, da si bo Komisija prizadevala za tak okvir (sporočilo Komisije „Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“, COM(2010)2020).

Predlog spremembe    12

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Klasifikacije ESCO ni mogoče obravnavati kot podlago za referenčno terminološko podlago okvira Europass. Ker ta projekt še vedno poteka, klasifikacija ESCO še ni popolnoma razvit ali preskušen instrument niti je države članice še niso odobrile. Uporaba klasifikacije ESCO za referenčno terminološko podlago je torej odvisna od prizadevanj Komisije, da bi ocenila njeno sprejemljivost in uporabnost za uporabnike in druge zainteresirane strani ter da bi jo umestila med instrumente EU in tako trgom dela, delodajalcem, delavcem in iskalcem zaposlitve prikazali njeno dodano vrednost in sinergijo, do katere bi prišlo z njeno uporabo, in sicer skladno z evropskim okvirom kvalifikacij in Europassom. Ko bo klasifikacija ESCO prepoznana kot sprejemljiva referenčna terminološka podlaga za Europass, jo bo treba redno posodabljati v tesnem sodelovanju z državami članicami in zainteresiranimi stranmi, kot so socialni partnerji, strokovna združenja, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, raziskovalni inštituti, statistični uradi in zavodi za zaposlovanje.

Predlog spremembe    13

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta31 vzpostavlja mrežo evropskih služb za zaposlovanje (EURES) ter mehanizem za samodejno povezovanje ljudi in delovnih mest prek skupne platforme IT EURES. Za izmenjavo in povezovanje prostih delovnih mest s kandidati ta mehanizem potrebuje skupen in večjezičen seznam znanj in spretnosti, kompetenc in poklicev. Komisija z razvojem klasifikacije ESCO zagotavlja večjezični sistem klasifikacije poklicev, spretnosti, kompetenc in kvalifikacij, ki ustreza temu namenu.

(11)  Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta31 prek skupne platforme IT EURES vzpostavlja mrežo evropskih služb za zaposlovanje (EURES) ter mehanizem za samodejno povezovanje ljudi in delovnih mest. Za izmenjavo in povezovanje prostih delovnih mest s kandidati bi lahko temu mehanizmu koristil skupen in večjezičen seznam znanj in spretnosti, kompetenc in poklicev. Komisija želi z razvojem klasifikacije ESCO zagotoviti večjezični sistem klasifikacije poklicev, spretnosti, kompetenc in kvalifikacij, ki bi lahko ustrezal temu namenu, če bo dovolj časa za temeljit pregled. V okviru mreže EURES je zagotovljena pomoč iskalcem zaposlitve, ki se želijo preseliti v drugo državo, in tudi delodajalcem, ki iščejo zaposlene iz drugih držav. Medsebojna povezanost in sodelovanje med portaloma Europass in EURES bi povečala učinkovitost obeh storitev.

__________________

__________________

31 UL L 107, 22.4.2016, str. 1.

31 UL L 107, 22.4.2016, str. 1.

Predlog spremembe    14

Predlog sklepa

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Izobraževanje in usposabljanje se vse bolj ponujata v novih oblikah in okoljih s strani različnih ponudnikov, zlasti z uporabo digitalnih tehnologij in platform. Prav tako se znanja in spretnosti, izkušnje in učni dosežki priznavajo v različnih oblikah, na primer z digitalnimi odprtimi značkami. Te so poznane in se uporabljajo tudi za znanja in spretnosti, pridobljene z neformalnim učenjem, kot je mladinsko delo.

(13)  Različni ponudniki vse bolj ponujajo formalno, neformalno in priložnostno izobraževanje in usposabljanje v novih oblikah in okoljih, kot so prosto dostopni učni viri, in to vključno s ponudniki neformalnega izobraževanja in nevladnimi organizacijami, zlasti z uporabo digitalnih tehnologij in platform, učenja na daljavo, e-učenja, medsebojnega učenja in množičnih odprtih spletnih tečajev. Prav tako se znanja in spretnosti, izkušnje in učni dosežki priznavajo v različnih oblikah, na primer z digitalnimi odprtimi značkami ter drugimi priznanimi orodji za ocenjevanje in (samo)ocenjevanje. Ti so poznani in se uporabljajo tudi za medsektorska ter tako imenovana mehka znanja in spretnosti, pridobljene z neformalnim in priložnostnim učenjem, kot sta mladinsko delo in prostovoljstvo na športnem in umetnostnem področju.

Predlog spremembe    15

Predlog sklepa

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Priznava se vse večji pomen prečnih znanj in spretnosti ali „mehkih“ veščin, ki se lahko uporabljajo na različnih področjih. Posamezniki potrebujejo orodja in svetovanje o samoocenjevanju in opisovanju teh ali drugih zanj in spretnosti, na primer digitalnih ali jezikovnih.

(14)  Poleg priznanega pomena merljivih znanj in spretnosti se vse bolj priznavajo tudi prečna znanja in spretnosti in „mehke“ veščine, kot so kritično mišljenje, skupinsko delo, reševanje problemov, ustvarjalnost in različne življenjske veščine, ki so bistven pogoj za osebno in strokovno izpolnitev ter se torej lahko uporabijo na različnih področjih dela, življenja in poklicnega usposabljanja. Posamezniki potrebujejo orodja in svetovanje o samoocenjevanju in opisovanju teh ali drugih znanj in spretnosti, na primer digitalnih ali jezikovnih veščin, kot so opredeljeni v evropskem okviru ključnih kompetenc, in jim lahko ta orodja tudi koristijo.

Predlog spremembe    16

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Analiza prostih delovnih mest in drugih trendov na trgu dela je uveljavljen način zbiranja podatkov o znanjih in spretnostih za razumevanje težav, kot so vrzeli v znanjih in spretnostih, pomanjkanje znanj in spretnosti ter neskladja med trgom dela in kvalifikacijami. Z uporabo informacijske tehnologije, na primer iskanja po vsebini in velepodatkov, se prispeva k izboljšanju zbiranja podatkov o znanjih in spretnostih ter s tem k odpravljanju neskladij v znanjih in spretnostih.

(16)  Analiza prostih delovnih mest in drugih trendov na trgu dela je za države članice uveljavljen način za razvijanje znanj in spretnosti, da bi razumele težave, kot so vrzeli v znanjih in spretnostih, pomanjkanje znanj in spretnosti ter neskladja med trgom dela in kvalifikacijami. Z uporabo informacijske tehnologije in izmenjavo podatkov bi lažje opredeljevali in izboljševali podatke o znanjih in spretnostih ter s tem odpravljali neskladja v znanjih in spretnostih.

Predlog spremembe    17

Predlog sklepa

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Trenutna osredotočenost okvira Europass na dokumentiranje je preveč omejena glede na zdajšnje in prihodnje potrebe. Da bi uporabniki lahko predstavili svoja znanja in spretnosti ter kvalifikacije in sprejemali odločitve v zvezi z možnostmi za zaposlitev in izobraževanje, potrebujejo dostop do relevantnih informacij in orodij za razumevanje znanj in spretnosti ter kvalifikacij, kot tudi orodij za njihovo dokumentiranje.

(17)  Trenutna osredotočenost okvira Europass zahteva oblikovanje skupne terminološke podlage pri dokumentiranju, saj je dokumentiranje zdaj preveč omejeno glede na aktualne in prihodnje potrebe. Da bi uporabniki lahko predstavili svoja znanja in spretnosti ter kvalifikacije in sprejemali odločitve v zvezi z možnostmi za zaposlitev in izobraževanje ter potrditev, potrebujejo dostop do relevantnih in ažurnih informacij in orodij za razumevanje znanj in spretnosti ter kvalifikacij kot tudi do orodij za njihovo dokumentiranje, skladnih z evropskim ogrodjem kvalifikacij.

Predlog spremembe    18

Predlog sklepa

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Orodja in storitve Unije za znanja in spretnosti ter kvalifikacije bi bilo treba prilagoditi spreminjajočim se praksam in tehnološkemu napredku, da bodo še naprej relevantni in koristni za uporabnike. To bi bilo med drugim treba doseči z ustvarjanjem več sinergij med povezanimi orodji in storitvami, tudi tistimi, ki jih razvijejo tretje osebe, da se zagotovi celovitejša in učinkovitejša storitev.

(18)  Orodja in storitve Unije za znanja in spretnosti ter kvalifikacije bi bilo treba prilagoditi spreminjajočim se praksam in tehnološkemu napredku, da bodo še naprej relevantni in koristni za uporabnike. To bi bilo med drugim treba doseči z ustvarjanjem več sinergij med povezanimi orodji in storitvami Unije in držav članic, tudi tistimi, ki jih razvijejo tretje osebe, zato da se zagotovi celovitejša in učinkovitejša storitev, kjer bodo upoštevane tudi posebne potrebe invalidov, ter da se poveča izmenjava primerov dobre prakse med državami članicami. Poleg tega bi se lahko za podpiranje potrjevanja digitalnih dokumentov o znanjih in kvalifikacijah uporabljali ukrepi avtentikacije.

Predlog spremembe    19

Predlog sklepa

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Pri reviziji okvira Europass bi bilo treba upoštevati potrebe vseh potencialnih uporabnikov, vključno z učenci, iskalci zaposlitve, delavci, delodajalci, kariernimi svetovalci, javnimi službam za zaposlovanje, socialnimi partnerji, izvajalci izobraževanja in usposabljanja, organizacijami za mladinsko delo in oblikovalci politik.

(19)  Pri reviziji okvira Europass bi bilo treba spoštovati njegovo prostovoljno naravo in upoštevati potrebe vseh potencialnih uporabnikov, vključno z učenci, iskalci zaposlitve, invalidi, delavci, delodajalci (zlasti v malih in srednjih podjetjih), kariernimi svetovalci, javnimi službami za zaposlovanje, socialnimi partnerji, izvajalci izobraževanja in usposabljanja, prostovoljci, mladinskimi organizacijami in organizacijami za mladinsko delo ter tudi oblikovalci politik. Vodilno načelo bi morala biti dokazana pomembnost okvira Europass za končne uporabnike, pritegniti pa bi bilo treba tudi zainteresirane strani.

Predlog spremembe    20

Predlog sklepa

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)   Za obdelovanje teh osebnih podatkov bi se morala uporabljati zakonodaja Unije o varstvu podatkov. Uporabniki bi morali imeti možnost, da izbirajo med več možnostmi za omejitev dostopa do svojih podatkov ali nekaterih opisnih spremenljivk.

Predlog spremembe    21

Predlog sklepa

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Storitve bi bilo treba zagotoviti prek spleta na ravni Unije. Storitve bi morale vključevati tudi razvoj in uporabo odprtih standardov, sheme metapodatkov in semantičnih sredstev, da se omogoči učinkovita izmenjava informacij, ustrezne ukrepe avtentikacije, da se zagotovi zaupanje v digitalne dokumente, ter zbiranje podatkov o znanjih in spretnostih in informacije o njih. Poleg tega bi morale podporne storitve na nacionalni ravni spodbujati in zagotavljati dostop širokemu krogu uporabnikov, tudi državljanom tretjih držav.

črtano

Predlog spremembe    22

Predlog sklepa

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)   Okvir Europass, ki je bil vzpostavljen z Odločbo št. 2241/2004/ES, bi bilo zato treba nadomestiti z novim okvirom, ki bo omogočil odzivanje na spreminjajoče se potrebe.

(21)  Da bi razvili cilje glede skupne terminološke podlage za priznavanje kvalifikacij in neformalnih izobraževalnih sistemov ter da se omogoči odzivanje na spreminjajoče se potrebe in na tehnološki napredek, ne da bi pri tem posegali v okvir za usklajevanje med nacionalnimi organi, bi bilo treba okvir Europass, ki je bil vzpostavljen z Odločbo št. 2241/2004/ES, nadomestiti z novim in posodobljenim prostovoljnim okvirom.

Predlog spremembe    23

Predlog sklepa

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  EURES je sodelovalna mreža, odgovorna za izmenjavo informacij in lajšanje interakcij med iskalci zaposlitve in delodajalci. Zagotavlja brezplačno pomoč iskalcem zaposlitve, ki se želijo preseliti v drugo državo, ter pomoč delodajalcem, ki želijo zaposliti delavce iz drugih držav. Med okvirom Europass in mrežo EURES bi bilo treba zagotoviti sinergije in sodelovanje, da se okrepi učinek obeh storitev.

črtano

Predlog spremembe    24

Predlog sklepa

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Okvir bi moral zajemati predloge življenjepisa, vključno z uveljavljenim življenjepisom Europass, in predloge prilog o kvalifikacijah. Predloge bi morale biti na voljo na spletu.

(23)  Okvir bi moral zajemati predloge življenjepisa, vključno z uveljavljenim življenjepisom Europass, in predloge prilog o kvalifikacijah. Predloge bi morale biti interaktivne, spremenljive, dostopne vsem, na voljo na spletu in prilagojene potrebam končnih uporabnikov.

Predlog spremembe    25

Predlog sklepa

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Obdelava življenjepisov v Europassu bi morala biti anonimna, da bi prispevali k preprečevanju diskriminacije na podlagi rasnega ali etničnega izvora, spola ali starosti ter podprli razvoj vključujočih trgov dela.

Predlog spremembe    26

Predlog sklepa

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Z določitvijo nacionalnih koordinacijskih točk za znanja in spretnosti kot glavnega posrednika in prejemnika sredstev Unije se bodo poenostavili upravni postopki in poročanje, lahko pa se bo prispevalo tudi k okrepljenemu sodelovanju in koordinaciji med nacionalnimi službami, vključno z obstoječimi nacionalnimi centri Europass, nacionalnimi koordinacijskimi točkami EOK in mrežo Euroguidance, brez poseganja v nacionalne ureditve glede izvajanja in organizacije.

črtano

Predlog spremembe    27

Predlog sklepa

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Za uspešen razvoj in izvajanje okvira Europass je bistveno konstruktivno sodelovanje med Komisijo, državami članicami, službami za zaposlovanje, kariernimi svetovalci, izvajalci izobraževanja in usposabljanja ter socialnimi partnerji, kot so sindikati in združenja delodajalcev.

Predlog spremembe    28

Predlog sklepa

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)   Komisija bo zagotovila platformo za sodelovanje z državami članicami in zadevnimi zainteresiranimi stranmi, da se zagotovi splošno dosledno izvajanje in spremljanje tega sklepa.

(27)   Komisija bi morala zagotoviti dosledno izvajanje in spremljanje navedene odločbe prek strokovne skupine za Europass, ki jo sestavljajo predstavniki držav članic in zadevnih zainteresiranih strani. Strokovna skupina bi morala svetovati zlasti o razvoju spletnih orodij za dokumentiranje informacij o znanjih, spretnostih in kvalifikacijah ter o informacijah, pridobljenih prek spletne platforme Europass.

Predlog spremembe    29

Predlog sklepa

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Ker cilja tega sklepa, tj. vzpostavitve celovitega in interoperabilnega okvira orodij, storitev in informacij za zaposlitvene in učne namene, države članice ne morejo zadovoljivo doseči same, temveč se lahko zaradi učinkov ukrepov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme izvedbene ukrepe ob upoštevanju subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja

(28)  Ker cilja tega sklepa, tj. vzpostavitve celovitega, učinkovitega, interoperabilnega in uporabnikom prijaznega okvira orodij, poenostavljenih in dostopnih storitev in jasnih informacij za zaposlitvene in učne namene, države članice ne morejo zadovoljivo doseči same, temveč se lahko zaradi učinkov ukrepov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme izvedbene ukrepe ob upoštevanju subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe    30

Predlog sklepa

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Dejavnosti, ki se bodo izvajale v okviru tega sklepa, se bodo oprle na strokovno znanje agencij Unije na njihovem področju pristojnosti, zlasti Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(29)  Dejavnosti, ki se bodo izvajale v okviru tega sklepa, se bodo opirale na strokovno znanje agencij Unije na njihovem področju pristojnosti, zlasti strokovno znanje Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) v skladu Uredbo Sveta (EGS) št. 337/75.

Predlog spremembe    31

Predlog sklepa

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  Države članice in Unija so se zavezale sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bodo invalidom zagotovile enak dostop do trga dela ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov.

Predlog spremembe    32

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Ta sklep vzpostavlja evropski okvir, ki zajema spletna orodja, informacije in razvoj odprtih standardov za večjo preglednost in razumevanje znanj in spretnosti ter kvalifikacij. Okvir se imenuje „Europass“.

1.   Ta sklep vzpostavlja evropski okvir, imenovan Europass, ki temelji na prostovoljni osebni mapi dokumentov in s katerim naj bi dosegli preglednost in interoperabilnost kvalifikacij in kompetenc znotraj držav članic in med njimi ter zajema dostopna spletna orodja, informacije in razvoj odprtih standardov, s čimer se bosta med državami članicami bolj podpirala preglednost in razumevanje znanj in spretnosti ter kvalifikacij, pridobljenih v formalnem, neformalnem in priložnostnem učenju in s praktičnimi izkušnjami, tudi z mobilnostjo. Namen teh spletnih orodij in informacij je uporabnikom pomagati bolje sporočiti in predstaviti svoja znanja in spretnosti ter kvalifikacije.

Predlog spremembe    33

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Europass upravlja Komisija in podpirajo nacionalne koordinacijske točke za znanja in spretnosti.

2.  Europass upravlja Komisija in podpirajo nacionalni centri Europass, in sicer v skladu z upravnimi strukturami in nacionalno ureditvijo držav članic.

Predlog spremembe    34

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Uporaba Europassa ne nalaga nobenih obveznosti niti ne dodeljuje nobenih pravic razen tistih, ki so določene v tem sklepu.

3.  Uporaba Europassa je prostovoljna in ne nalaga nobenih obveznosti niti ne dodeljuje nobenih pravic razen tistih, ki so določene v tem sklepu.

Predlog spremembe    35

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „priloga k spričevalu“ pomeni dokument, priložen spričevalu poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki tretjim stranem olajša razumevanje učnih izidov imetnika kvalifikacije ter narave, ravni, okvira, vsebine in statusa končanega šolanja;

(a)  „priloga k spričevalu“ pomeni dokument, priložen spričevalu poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ali poklicnemu certifikatu, ki tretjim stranem pomaga razumevati učne izide imetnika kvalifikacije ter naravo, raven, okvir, vsebino in status končanega šolanja ter pridobljena znanja in spretnosti;

Predlog spremembe    36

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  „svetovanje“ pomeni neprekinjen proces, ki posameznikom omogoča, da opredelijo svoje zmožnosti, kompetence in interese, sprejemajo odločitve o izobraževanju, usposabljanju in poklicu ter vodijo svojo življenjsko pot na področju učenja, dela in v drugih okoljih, v katerih se te zmožnosti in kompetence pridobivajo ali uporabljajo;

Predlog spremembe    37

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „metapodatki“ pomenijo podatke, ki zagotavljajo informacije o drugih podatkih, ki se uporabljajo v dokumentih Europass;

črtano

Predlog spremembe    38

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „shema metapodatkov“ pomeni opis elementov metapodatkov, njihovih možnih vrednosti, ravni obveznosti teh vrednosti in odnosov med temi elementi metapodatkov;

črtano

Predlog spremembe    39

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  „poklic“ pomeni skupino zaposlitev, ki zajemajo podobne naloge in zahtevajo podoben nabor znanj in spretnosti;

(f)  „poklic“ pomeni sklop zaposlitev, za katerega je značilna visoka stopnja podobnosti med glavnimi nalogami in dolžnostmi;

Predlog spremembe    40

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)   „organizacije“ pomenijo delodajalce, kadrovske svetovalce, ustanove za izobraževanje in usposabljanje ter druge zainteresirane strani, ki se zanimajo za izobraževanje, usposabljanje in zaposlitvena vprašanja;

(g)   „organizacije“ pomenijo socialne partnerje, delodajalce, ustanove za izobraževanje in usposabljanje ter druge zainteresirane strani, kot so trgovinske zbornice, ponudniki neformalnega izobraževanja in organizacije civilne družbe, ki imajo interese na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlitvenih vprašanj;

Predlog spremembe    41

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  „kvalifikacija“ pomeni uradni rezultat postopka ocenjevanja in vrednotenja, ki se pridobi, ko pristojni organ določi, da je posameznik dosegel učne izide glede na dane standarde;

(h)  „kvalifikacija“ pomeni uradni rezultat postopka ocenjevanja in vrednotenja, ki se pridobi, ko pristojni organ (na primer zakonsko pooblaščeni nacionalni pristojni organi) določi, da je posameznik dosegel učne izide glede na dane standarde;

Predlog spremembe    42

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  „semantično sredstvo“ pomeni zbirko visoko ponovno uporabljivih metapodatkov ali referenčnih podatkov, kot so šifranti, taksonomije, slovarji ali besedišča, ki se uporabljajo za razvoj sistema;

črtano

Predlog spremembe    43

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  „ocenjevanje znanj in spretnosti“ pomeni postopek ali metodo, ki se uporablja za ocenjevanje, merjenje in morebitno opisovanje znanj in spretnosti posameznikov. To lahko vključuje samoocenjevanje ali ocenjevanje, ki ga potrdi tretja stran;

(j)  „ocenjevanje znanj in spretnosti“ pomeni postopek ali metodo, ki se uporablja za ocenjevanje, merjenje in morebitno opisovanje znanj in spretnosti posameznikov, pridobljenih v formalnih in neformalnih okoljih. To lahko vključuje samoocenjevanje ali ocenjevanje, ki ga potrdi tretja stran;

Predlog spremembe    44

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  „standardi“ pomenijo priznane dogovore o merilih ali specifikacijah izdelka, storitve, postopka ali metode, vključno s shemo metapodatkov in semantičnimi sredstvi.

(k)  „standardi“ pomenijo priznane dogovore o merilih ali specifikacijah izdelka, storitve, postopka ali metode.

Predlog spremembe    45

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Europass zagotavlja naslednja spletna orodja:

Europass na dostopen način zagotavlja naslednja spletna orodja:

Predlog spremembe    46

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  orodja za dokumentiranje ter opisovanje znanj in spretnosti ter kvalifikacij, pridobljenih z delovnimi in učnimi izkušnjami, vključno s čezmejno mobilnostjo;

Predlog spremembe    47

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  orodja za (samo)ocenjevanje posameznikovih znanj in spretnosti, tudi z vprašalniki, s sklicevanjem na uveljavljene opise znanj in spretnosti ali z vključitvijo podatkov iz drugih obstoječih orodij EU za samoocenjevanje, kot je Youthpass;

(b)  orodja za (samo)ocenjevanje posameznikovih znanj in spretnosti v najširšem smislu s preverjenimi metodami, tudi z vprašalniki, s sklicevanjem na uveljavljene opise znanj in spretnosti ali z vključitvijo podatkov iz drugih (usklajenih in sinhroniziranih) obstoječih orodij EU za samoocenjevanje, kot so Youthpass in druga priznana orodja za (samo)ocenjevanje, ki jih oblikujejo in uporabljajo mladinske organizacije, na primer digitalne učne značke;

Predlog spremembe    48

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  predloge prilog Europass o kvalifikacijah iz člena 5;

(c)  priloge Europass k diplomi in spričevalu o kvalifikacijah;

Predlog spremembe    49

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  potrebna orodja za pomoč organizacijam pri predstavitvi in izmenjavi informacij.

(d)  orodja za pomoč organizacijam pri predstavitvi in izmenjavi informacij.

Predlog spremembe    50

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Europass zagotavlja informacije o naslednjem:

2.  Europass lahko v sodelovanju z državami članicami zagotavlja informacije o naslednjem:

Predlog spremembe    51

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  kvalifikacijah in ogrodjih kvalifikacij;

Predlog spremembe    52

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)   praksah priznavanja in odločitvah o priznavanju v različnih državah, vključno s tretjimi državami, za pomoč posameznikom in drugim zainteresiranim stranem pri razumevanju kvalifikacij;

(c)   praksah priznavanja ter zakonih in odločitvah o priznavanju v različnih državah, vključno s tretjimi državami, za pomoč posameznikom in drugim zainteresiranim stranem pri primerjanju in razumevanju kvalifikacij;

Predlog spremembe    53

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  analizi trendov glede ponudbe znanj in spretnosti ter povpraševanja po njih in drugih vrstah zbiranja podatkov o znanjih in spretnostih, tudi na geografski in sektorski ravni, z uporabo tehnoloških sredstev, kot so analiza velepodatkov in iskanje po vsebini;

črtano

Predlog spremembe    54

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  vse dodatne informacije o znanjih in spretnostih ter kvalifikacijah, ki bi ustrezale posebnim potrebam migrantov, ki prispejo v Unijo ali v njej prebivajo, da se podpre njihovo vključevanje.

(f)  vse dodatne informacije o znanjih in spretnostih ter kvalifikacijah, ki bi ustrezale posebnim potrebam državljanov tretjih držav, ki zakonito prispejo v Unijo ali v njej prebivajo, da se podpre njihovo vključevanje.

Predlog spremembe    55

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Europass zagotovi informacije v skladu z odstavkom 2 po posvetovanju z zadevnimi državami članicami.

Predlog spremembe    56

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Europass podpira sodelovanje na področju razvoja, uporabe in širjenja odprtih standardov, vključno s shemo metapodatkov in semantičnimi sredstvi, za spodbujanje učinkovitejše izmenjave informacij o znanjih in spretnostih ter kvalifikacijah na ravni EU s strani držav članic in tretjih strani. V podporo tem prizadevanjem se uporablja večjezični klasifikacijski sistem ESCO (evropske spretnosti, kompetence, kvalifikacije in poklici) iz člena 6.

3.   Europass podpira sodelovanje na področju razvoja, uporabe in širjenja odprtih standardov za spodbujanje učinkovitejše izmenjave informacij o znanjih in spretnostih ter kvalifikacijah na ravni EU s strani držav članic in tretjih strani.

Predlog spremembe    57

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Informacije in odprti standardi, ki se ponujajo prek Europassa, se objavijo brezplačno, da jih lahko države članice in druge zainteresirane strani prostovoljno uporabljajo.

1.  Informacije, ki se ponujajo prek Europassa, se objavijo brezplačno, da jih lahko države članice in druge zainteresirane strani prostovoljno uporabljajo.

Predlog spremembe    58

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Cilj Europassa je povečati preglednost in razumevanje znanja, pridobljenega v formalnih, neformalnih in priložnostnih okoljih ter s praktičnimi izkušnjami, vključno z mobilnostjo.

2.   Namen Europassa je povečati preglednost in razumevanje znanja, pridobljenega v formalnih, neformalnih in priložnostnih okoljih ter s praktičnimi izkušnjami na vseh stopnjah izobraževanja ter prostovoljstva, vključno z dolgoročno in kratkoročno mobilnostjo. Za orodja za ocenjevanje je treba opraviti proces zagotavljanja kakovosti, preden se vključijo v Europass.

Predlog spremembe    59

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Europass vključuje orodja za lažje razumevanje znanj in spretnosti na podlagi ocene tretjih strani ali lastne izjave posameznikov.

3.  Europass vključuje usklajena in preizkušena orodja za lažje razumevanje znanj in spretnosti na podlagi ocene tretjih strani ali lastne izjave posameznikov.

Predlog spremembe    60

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kot podporni okvir za zagotavljanje informacij v Europassu se uporablja evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK). Na EOK se sklicuje v informacijah o kvalifikacijah, opisih nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja in drugih zadevnih temah.

4.  Kot podporni okvir za zagotavljanje informacij v Europassu se lahko uporablja evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK). Na EOK se sklicuje v informacijah o kvalifikacijah, opisih nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja in drugih zadevnih temah. Neenotnost med okviroma, ki ju predlagata EOK in ESCO, je treba odpraviti še pred uvedbo Europassa.

Predlog spremembe    61

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Europass uporablja klasifikacijo evropskih spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev (ESCO), ki se vzpostavlja s členom 6, za zagotovitev semantične interoperabilnosti med orodji za dokumentiranje in informiranje. Klasifikacija ESCO zagotavlja tudi platformo za interoperabilnost z drugimi zadevnimi storitvami, na primer tistimi, ki jih razvije trg dela.

5.   Potem ko države članice Europass dodobra preskusijo in ga odobrijo, lahko uporablja klasifikacijo evropskih spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev (ESCO) za zagotovitev semantične interoperabilnosti med orodji za dokumentiranje in informiranje. Klasifikacija ESCO lahko tudi zagotavlja platformo za interoperabilnost z drugimi ustreznimi storitvami, na primer tistimi, ki jih razvije trg dela.

Predlog spremembe    62

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.   Okvir Europass lahko vključuje možnost shranjevanja osebnih podatkov s strani uporabnikov, kot je osebni profil.

6.   Okvir Europass lahko za uporabnike vključi možnost shranjevanja osebnih podatkov, na primer osebni profil, a ob zagotovljenem varstvu zasebnosti in podatkov.

Predlog spremembe    63

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.   Spletna orodja Europass so na voljo v uradnih jezikih Evropske unije.

8.   Spletna orodja Europass so na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije, so interoperabilna in varna ter dostopna invalidom.

Predlog spremembe    64

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Europass se uporablja tako, da podpira in zagotavlja sinergije z drugimi instrumenti in storitvami, ki so na voljo na ravni Unije in nacionalni ravni. Razvoj odprte sheme metapodatkov je združljiv s tehničnim standardi, ki se uporabljajo na podlagi Uredbe (EU) 2016/589.

10.  Europass se uporablja tako, da podpira in zagotavlja sinergije z drugimi instrumenti in storitvami, ki so na voljo na ravni Unije in nacionalni ravni.

Predlog spremembe    65

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

10a.  Europass svojim uporabnikom ves čas zagotavlja varstvo podatkov. Uporabnik se odloči, katere informacije so vidne in na voljo za iskanje delodajalcev in uporabnikov.

Predlog spremembe    66

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Priloge Europass o kvalifikacijah izdajajo pristojni nacionalni organi v skladu s predlogami, ki jih razvijejo Evropska komisija in druge zainteresirane strani32, kot sta Svet Evrope in Unesco.

1.  Priloge Europass o kvalifikacijah izdajajo pristojni nacionalni organi ali priznana strokovna združenja in organi v skladu s predlogami, ki jih razvijejo Evropska komisija in druge zainteresirane strani32, kot sta Svet Evrope in Unesco, priloge pa morajo biti dosledne. Pri vseh spremembah na tem področju je treba upoštevati delo posvetovalne skupine o pregledu priloge k diplomi Skupine za spremljanje bolonjskega procesa ter se sklicevati na te rezultate in biti v skladu z njimi.

_________________

_________________

32 Trenutni prilogi sta priloga k spričevalu in priloga k diplomi.

32 Trenutni prilogi sta priloga k spričevalu in priloga k diplomi.

Predlog spremembe    67

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  upoštevajo pristojni nacionalni organi pri izpolnjevanju in izdajanju prilog. Zlasti je treba upoštevati vrstni red rubrik in izpolniti vsa polja, da se zagotovita lažje razumevanje in popolnost informacij;

(a)  upoštevajo pristojni nacionalni organi ter priznana strokovna združenja in organi pri izpolnjevanju in izdajanju prilog. Da se zagotovita lažje razumevanje in popolnost informacij, je treba upoštevati zlasti vrstni red rubrik in izpolniti vsa polja;

Predlog spremembe    68

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  se redno pregledujejo, da se zagotovita ustreznost in uporabnost prilog.

(d)  se redno pregledujejo, tudi z anketami o zadovoljstvu uporabnikov ter priporočili nacionalnih centrov Europass in skupin strokovnjakov, da se zagotovita ustreznost in uporabnost prilog.

Predlog spremembe    69

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Vse priloge Europass o kvalifikacijah, ki jih izdajo pooblaščeni organi, se izdajo samodejno in brezplačno v elektronski obliki, v nacionalnem jeziku in/ali večjem evropskem jeziku, v skladu s postopki, dogovorjenimi med organi izdajatelji in nacionalnimi koordinacijskimi točkami za znanja in spretnosti iz člena 8, ter v skladu s postopki, dogovorjenimi med Evropsko komisijo in zainteresiranimi stranmi.

3.   Vse priloge Europass o kvalifikacijah, ki jih izdajo pooblaščeni organi, se izdajo samodejno in brezplačno v elektronski obliki, v nacionalnem jeziku in/ali večjem evropskem jeziku, v skladu s postopki, dogovorjenimi med organi izdajatelji in nacionalnimi centri Europass iz člena 8, ter v skladu s postopki, dogovorjenimi med Evropsko komisijo in zainteresiranimi stranmi.

Predlog spremembe    70

Predlog sklepa

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

črtano

Klasifikacija evropskih spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev (ESCO)

 

1.   Komisija upravlja večjezično klasifikacijo pojmov, relevantnih za trg dela ter sistem izobraževanja in usposabljanja v EU, imenovano klasifikacija evropskih spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev (ESCO).

 

2.   Klasifikacija ESCO neposredno podpira delovanje Europassa z zagotavljanjem skupnega referenčnega jezika za izmenjavo informacij in dokumentov o znanjih in spretnostih ter kvalifikacijah ter za namene iskanja zaposlitve, povezovanja ponudbe delovnih mest in povpraševanja po njih, iskanja možnosti izobraževanja in usposabljanja ter zagotavljanja svetovanja glede učenja in karierne orientacije.

 

Predlog spremembe    71

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v sodelovanju z državami članicami:

1.  Komisija po posvetovanju z državami članicami in v sodelovanju z njimi, pri čemer v celoti upošteva njihovo pristojnost za politiko izobraževanja in usposabljanja:

Predlog spremembe    72

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  razvije spletna orodja za delovanje Europassa;

(a)  razvije interoperabilna, uporabnikom prijazna in varna spletna orodja za delovanje Europassa, ki so zlahka dostopna vsem uporabnikom. Dokumenti Europass iz člena 2 Odločbe 2241/2004/ES se vključijo v okvir Europass, ki je vzpostavljen s tem sklepom.

Predlog spremembe    73

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  sproti dopolnjuje in vključuje najnovejše znanje na spletnih straneh in mobilnih aplikacijah, ki lahko izboljšajo dostopnost Europassa za starejše in invalide;

Predlog spremembe    74

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotovi izvajanje ustreznih promocijskih dejavnosti in dejavnosti obveščanja na ravni Unije in nacionalni ravni, da se dosežejo zadevni uporabniki in zainteresirane strani;

(b)  zagotovi izvajanje ustreznih in učinkovitih promocijskih in informacijskih dejavnosti ter svetovanja na ravni Unije in nacionalni ravni, da se dosežejo ustrezni uporabniki, tudi invalidi, in zainteresirane strani;

Predlog spremembe    75

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  redno posodablja klasifikacijo ESCO v tesnem sodelovanju z državami članicami in zainteresiranimi stranmi, kot so socialni partnerji, strokovna združenja, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, raziskovalni inštituti, statistični uradi in službe za zaposlovanje.

črtano

Predlog spremembe    76

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  spodbuja in spremlja učinkovitost spletnih orodij Europass ter posodablja in razvija storitve Europass v skladu s potrebami uporabnikov;

(a)  spodbuja in spremlja učinkovitost interoperabilnih, zlahka dostopnih, uporabnikom prijaznih in varnih spletnih orodij Europass, vključno z njihovo dostopnostjo za invalide, ter posodablja in razvija storitve Europass glede na potrebe uporabnikov;

Predlog spremembe    77

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)   spremlja učinkovitost podpore za razvoj odprtih standardov, sheme metapodatkov in semantičnih sredstev za interoperabilnost;

(b)   spremlja učinkovitost podpore za razvoj odprtih standardov;

Predlog spremembe    78

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podpira izvajanje člena 14 Uredbe (EU) 2016/589 v zvezi s klasifikacijo ESCO in stalno posodabljanje klasifikacije ESCO;

črtano

Predlog spremembe    79

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  podpira izmenjavo informacij o praksah priznavanja in odločitvah o priznavanju;

(e)  podpira izmenjavo informacij o primerljivosti in praksah priznavanja in odločitvah o priznavanju;

Predlog spremembe    80

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  podpira razvoj politike in storitev orientacije;

(f)  podpira razvoj politike in storitev orientacije, tudi z neposrednim stikom s posamezniki;

Predlog spremembe    81

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)   spremlja dejavnosti nacionalnih koordinacijskih točk za znanja in spretnosti, doslednost informacij, ki jih te zagotavljajo za analizo trendov glede ponudbe znanj in spretnosti ter povpraševanja po njih, ter informacij o možnostih izobraževanja, zagotovljenih zadevnemu portalu na ravni Unije;

(g)   spremlja dejavnosti nacionalnih centrov Europass, doslednost informacij, ki jih zagotavljajo za analizo trendov glede ponudbe znanj in spretnosti ter povpraševanja po njih, ter spremlja informacije o možnostih izobraževanja, zagotovljenih ustreznemu portalu na ravni Unije;

Predlog spremembe    82

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  organizira medsebojne strokovne preglede in izmenjavo najboljše prakse med državami članicami.

(h)  organizira izmenjavo primerov najboljše prakse med državami članicami.

Predlog spremembe    83

Predlog sklepa

Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v skladu z nacionalnimi okoliščinami določijo in upravljajo nacionalno koordinacijsko točko za znanja in spretnosti, da se podpreta koordinacija in sodelovanje med nacionalnimi službami iz tega sklepa;

(a)  v skladu z nacionalnimi okoliščinami določijo in upravljajo nacionalni center Europass, da podprejo koordinacijo in sodelovanje tako med posameznimi dejavnostmi kot med nacionalnimi službami iz tega sklepa;

Predlog spremembe    84

Predlog sklepa

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  prek nacionalne koordinacijske točke za znanja in spretnosti zagotovijo pravočasno in učinkovito sporočanje podatkov in informacij, ki so na voljo na nacionalni ravni, za posodobitev okvira Europass;

(b)  prek nacionalnega centra Europass zagotovijo pravočasno in učinkovito sporočanje podatkov in informacij, ki so na voljo na nacionalni ravni, za posodobitev okvira Europass;

Predlog spremembe    85

Predlog sklepa

Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)   uporabnikom Europassa zagotovijo dostop do ustreznih informacij ali podatkov, ki so na voljo v državi članici, zlasti dostop do informacij o možnostih izobraževanja, kvalifikacijah in sistemih kvalifikacij ter do semantičnih sredstev na nacionalni ravni;

(c)   uporabnikom Europassa čim bolj stroškovno učinkovito zagotovijo dostop do ustreznih informacij ali podatkov, ki so na voljo v državi članici, zlasti do informacij o možnostih izobraževanja in vrednotenja, kvalifikacijah in sistemih kvalifikacij ter do semantičnih sredstev na nacionalni ravni;

Predlog spremembe    86

Predlog sklepa

Člen 8 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  poskrbijo za prepoznavnost Europassa in njegovo promocijo na nacionalni ravni s pomočjo organov izobraževanja in usposabljanja ter drugih zainteresiranih strani na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja;

Predlog spremembe    87

Predlog sklepa

Člen 8 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka nacionalna koordinacijska točka za znanja in spretnosti:

2.  Vsak nacionalni center Europass:

Predlog spremembe    88

Predlog sklepa

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)   promovira in nudi informacije o orientaciji za učne in poklicne namene ter informacije o možnostih izobraževanja javno objavlja na nacionalni ravni in v spletnem orodju Unije;

(b)  promovira in po potrebi nudi informacije o orientaciji za učne in poklicne namene;

Predlog spremembe    89

Predlog sklepa

Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  spremlja zbiranje in razširjanje z dokazi podprtih informacij v realnem času o znanjih in spretnostih na nacionalni in regionalni ravni;

črtano

Predlog spremembe    90

Predlog sklepa

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Nacionalne koordinacijske točke za znanja in spretnosti so prejemnik sredstev Unije, dodeljenih za izvajanje tega sklepa.

3.  Prejemnik sredstev Unije, dodeljenih za izvajanje tega sklepa, so nacionalni centri Europass.

Predlog spremembe    91

Predlog sklepa

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi iz tega sklepa se izvajajo v skladu z zakonodajo EU o varstvu osebnih podatkov, zlasti Direktivo 95/46/ES in Uredbo (ES) št. 45/200133.

Ukrepi iz tega sklepa se izvajajo v skladu z zakonodajo EU o varstvu osebnih podatkov, zlasti Direktivo 95/46/ES in Uredbo (ES) št. 45/200133.

Varstvo osebnih podatkov se mora izvajati po najvišjih standardih. Za osebne podatke odgovarja posameznik, na katerega se nanašajo, in jih lahko tudi popravi ali izbriše. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene Europassa, jih je treba anonimizirati.

_________________

_________________

33 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

33 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    92

Predlog sklepa

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Izvajanje tega sklepa se sofinancira s programi Unije. Evropski parlament in Svet odobrita letne odobritve v mejah finančnega okvira.

1.   Izvajanje tega sklepa se zagotovi z večletnimi nepovratnimi sredstvi za delovanje nacionalnih centrov Europass. Komisija zagotovi petletno perspektivo z oceno finančnih posledic za države članice.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament pozdravlja novi program znanj in spretnosti ter zelo ceni prizadevanja Komisije, da bi posodobila, modernizirala in izboljšala evropska orodja in storitve za znanji in spretnosti, kompetence in kvalifikacije.

Okvir za reševanje teh izzivov je bil postavljen z Odločbo št. 2241/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Z mapo dokumentov, imenovano „Europass“, ki jo lahko posamezniki prostovoljno uporabljajo, so pristojnosti jasno opredeljene, kvalifikacije in kompetence pa so postale bolj pregledne.

Odločba št. 2241/2004/ES je začela veljati pred več kot desetletjem, zato jo je nujno treba prenoviti, vseeno pa bi bilo preveč radikalno, da bi Europass preoblikovali v popolnoma nov instrument. Glavni zadržek je nepripravljenost, da bi ogrozili dosedanje dosežke. Europass ne bi smel postati portal, ki bi združeval „vse na enem mestu“ za izobraževanje in usposabljanje, saj potrebne storitve že zagotavljajo različna druga orodja EU. Za boljšo sinergijo pa bi lahko portal Europass povezali z njimi. Obstajajo že dobro uveljavljene in delujoče strokovne skupine, ki zagotavljajo, da so ponujena orodja in storitve visokokakovostni in da se dejansko uporabljajo.

Spremembe bi morale biti postopne, da ne bi nastalo veliko upravno breme za države članice in s tem nepričakovani organizacijski stroški.

Cilj, da bi bile kvalifikacije in kompetence državljanov EU pregledne in interoperabilne znotraj držav članic in med njimi ter da bi bila za večjo preglednost in razumevanje znanj in spretnosti ter kvalifikacij na voljo spletna orodja in informacije ter da bi razvili odprte standarde. Europass bi moral težiti k izboljšanemu razumevanju znanja, pridobljenega tako v formalnih kot tudi v neformalnih in priložnostnih okoljih ter s praktičnimi izkušnjami, vključno z mobilnostjo.

Z Odločbo št. 2241/2004/ES so bili za izvajanje tega okvira vzpostavljeni nacionalni organi, znani kot nacionalni centri Europass, in ti bi morali biti tudi temelj novega okvira.

Novi skupni okvir, zagotovljen s tem besedilom, je namenjen prilagajanju storitev Europass potrebam in pričakovanjem uporabnikov in izvajalcev na vseh straneh: učečih se, iskalcev zaposlitve, delodajalcev, zlasti malih in srednjih podjetij, struktur za izobraževanje in usposabljanje, socialnih partnerjev, centrov Europass in pristojnih nacionalnih organov. Prenovljene storitve Europass naj bi izkoriščale tudi potencial digitalnih sistemov prihodnosti in se mu prilagajale.

Temeljni cilji so spoštovanje raznolikosti in odgovornosti, poenostavitev, učinkovitost in uspešnost. Vsi instrumenti bi morali biti zasnovani v skladu s tem in ne bi smeli preobremenjevati okvira Europass.

Obveznosti ter upravna in finančna bremena, ki jih imajo države članice, morajo biti na splošno jasno predvidljivi in uravnoteženi, kar zadeva stroške in koristi.

Kot skupna jezikovna podlaga in operativno orodje za izobraževanje/usposabljanje in delo se pod vodstvom Komisije pripravlja okvir za evropska znanja in spretnosti, kompetence, kvalifikacije in poklice (ESCO), a te klasifikacije še ni mogoče obravnavati kot osnovo za referenčno terminološko podlago okvira Europass. Instrument ESCO je namreč še vedno le projekt in ga države članice še niso dodobra razvile, preskusile ali odobrile.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Boljše storitve za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Datum predložitve EP

4.10.2016

 

 

 

Pristojni odbori

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Poročevalca

Datum imenovanja

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

Člen 55 – postopek s skupnimi sejami odborov

Datum razglasitve na zasedanju

19.1.2017

Obravnava v odboru

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Datum sprejetja

21.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

70

0

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jill Evans, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momčil Nekov (Momchil Nekov), João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Datum predložitve

28.6.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov