Förfarande : 2016/0304(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0244/2017

Ingivna texter :

A8-0244/2017

Debatter :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0084

BETÄNKANDE     ***I
PDF 645kWORD 109k
28.6.2017
PE 601.044v02-00 A8-0244/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för kultur och utbildning

Föredragande: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

(Gemensamma utskottssammanträden – artikel 55 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0625),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 165 och 166 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0404/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 15 februari 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 16 december 2016(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kultur och utbildning, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kultur och utbildning (A8-0244/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  De som söker jobb eller som ska fatta beslut om vad och var de ska studera eller arbeta behöver tillgång till information om de möjligheter som står till buds samt verktyg för att bedöma sin kompetens och presentera information om sin kompetens och sina kvalifikationer.

(1)  De som söker jobb eller som ska fatta beslut om vad och var de ska studera eller arbeta behöver tillgång till information om de möjligheter som står till buds samt verktyg för att bedöma sin kompetens och presentera information om sin kompetens, sina kvalifikationer och sin kunskap samt yrkesvägledning.

Ändringsförslag     2

Förslag till beslut

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Det har visat sig att Europass används av sociala grupper med hög digital kompetens, medan mindre gynnade grupper, såsom personer med lägre utbildning, äldre och långtidsarbetslösa, ofta inte är medvetna om att Europass finns och därför inte heller kan dra nytta av de verktyg den erbjuder.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Skillnader i språk, definitioner, dokumentformat, bedömningsmetoder och metoder för validering av kvalifikationer ställer till med stora problem för enskilda individer, arbetsgivare och behöriga myndigheter. Dessa problem uppstår framför allt när enskilda individer flyttar mellan länder, inklusive tredjeländer, men också när de söker nytt jobb eller deltar i utbildning. Tydlig information och samsyn behövs för att åtgärda dessa problem.

(2)  Skillnader i språk, definitioner, dokumentformat, bedömningsmetoder och metoder för validering av kvalifikationer ställer till med stora problem för enskilda individer, arbetsgivare och behöriga myndigheter. Dessa problem uppstår framför allt när enskilda individer flyttar mellan länder, inklusive tredjeländer, men också när de söker nytt jobb eller deltar i utbildning. Tydlig information, en förenkling av Europass-ramen, mer information på bredare front, samsyn och ökad öppenhet behövs för att åtgärda dessa problem, underlätta rörligheten och samtidigt garantera tillräcklig flexibilitet i fråga om medlemsstaternas etablerade praxis, samt respekt för mångfald, subsidiaritet och proportionalitet.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG24 fastställdes en ram för att råda bot på dessa problem. Den syftade till att skapa mer tydlighet i kvalifikationer och kompetens genom en dokumentportfölj, Europass, som enskilda individer kan använda frivilligt. Genom beslut nr 2241/2004/EG inrättades också nationella organ, nationella Europass-centrum, för att genomföra Europass.

(3)  Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG24 fastställdes en ram för att råda bot på dessa problem. Den bidrog till att skapa mer tydlighet i och jämförbarhet mellan kvalifikationer och kompetens genom en dokumentportfölj, Europass, som enskilda individer kan använda frivilligt, ett inslag som bör bevaras. Genom beslut nr 2241/2004/EG inrättades också nationella organ, nationella Europass-centrum, för att genomföra Europass.

__________________

__________________

24 EUT L 390, 31.12.2004, s. 6.

24 EUT L 390, 31.12.2004, s. 6.

Ändringsförslag     5

Förslag till beslut

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Europass-dokumenten måste utvecklas för att möjliggöra en beskrivning av olika typer av lärande och färdigheter, i synnerhet de som har förvärvats genom icke-formellt och informellt lärande.

Ändringsförslag     6

Förslag till beslut

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Den nya Europass-ram som föreskrivs i denna förordning anpassar de befintliga Europass-tjänsterna till användarnas och tillhandahållarnas behov och förväntningar, till exempel studerande, arbetssökande, arbetstagare, arbetsgivare (i synnerhet små och medelstora företag), offentliga arbetsförmedlingar, yrkesvägledare, utbildningsanordnare, arbetsmarknadens parter, volontärer, ungdomsorganisationer, anordnare av ungdomsarbete, nationella Europass-centrum och de ansvariga nationella myndigheterna. Förenkling, effektivitet och ändamålsenlighet, med respekt för nationella strukturer och administrativa förfaranden är de främsta målen för detta beslut. Alla instrument och verktyg bör utformas ändamålsenligt och anpassas på ett sätt som gör att deras specifika mål inte leder till överlappningar och inte överbelastar Europass.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c)  Som allmän princip bör medlemsstaternas skyldigheter och administrativa och finansiella bördor vara tydligt förutsägbara och balanserade i fråga om kostnader och fördelar.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För att nå sitt huvudmål var Europass inriktat på verktyg för dokumentation av kompetens och kvalifikationer. Dessa verktyg har använts flitigt. De nationella Europass-centrumen ger stöd och främjar dokumentationen av kompetens och kvalifikationer25.

(4)  För att nå sitt huvudmål var Europass inriktat på verktyg för dokumentation av kompetens och kvalifikationer. Dessa verktyg har använts flitigt men har haft en ojämn inverkan geografiskt och när det gäller åldersgrupper, och deras utnyttjandegrad har varierat stort mellan arbetsmarknadens olika sektorer. De nationella Europass-centrumen ger integrerat stöd och främjar dokumentationen av kompetens och kvalifikationer25.

__________________

__________________

25 Andra utvärderingen av Europaparlamentets och rådets beslut om en enhetlig gemenskapsram för större tydlighet i kvalifikationer och kompetenser (Europass) (COM(2013) 899 final).

25 Andra utvärderingen av Europaparlamentets och rådets beslut om en enhetlig gemenskapsram för större tydlighet i kvalifikationer och kompetenser (Europass) (COM(2013)0899 final).

Ändringsförslag     9

Förslag till beslut

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  De nationella Europass-centrumen ger stöd till användare och främjar dokumentationen av kompetens och kvalifikationer. Nätverket Euroguidance har också bidragit till utvecklingen av informationsspridning avseende unionens verktyg för färdigheter och kvalifikationer. Stöd till och ökad samordning av dessa nationella tjänster bör säkerställas för att öka deras genomslagskraft, samtidigt som mångfalden i de nationella systemen ska respekteras.

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  I rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av icke-formellt och informellt lärande inbjöds medlemsstaterna att senast 2018, i enlighet med nationella omständigheter och särdrag och som de finner lämpligt, införa förfaranden för validering av icke-formellt och informellt lärande som gör det möjligt för enskilda att få kunskap, färdigheter och kompetens som har förvärvats genom icke-formellt och informellt lärande validerade och att erhålla en fullständig kvalifikation eller, i tillämpliga fall, en partiell kvalifikation.

Ändringsförslag    11

Förslag till beslut

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Kommissionen har gjort ett pilotförsök med en ram för europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken (Esco) som ett gemensamt språkligt och operativt verktyg för allmän och yrkesinriktad utbildning och arbetsliv30. Esco strukturerar begrepp som är viktiga för arbetsmarknaden och utbildningen inom EU i tre pelare som är nära förbundna med varandra: i) yrken ii) kunskap, färdigheter/kompetenser och iii) kvalifikationer. Esco-pelarna kan kompletteras med hjälpordlistor för angränsande områden, såsom arbete, utbildning eller ekonomiska sektorer.

(10)  Kommissionen håller på att utarbeta och testa en ram för europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken (Esco) som ett gemensamt terminologiskt och operativt verktyg för allmän och yrkesinriktad utbildning och arbetsliv30. Esco syftar till att ge struktur åt begrepp som är viktiga för arbetsmarknaden och utbildningen inom EU i tre pelare som är nära förbundna med varandra: i) yrken ii) kunskap, färdigheter/kompetenser och iii) kvalifikationer. Dessa begrepp kan på frivillig grund klargöra områden med anknytning till färdigheter och kvalifikationer. När Esco har färdigutvecklats och testats i medlemsstaterna skulle det kunna ligga grund för Europass referensterminologi. Dessutom skulle Esco-pelarna kunna kompletteras med hjälpordlistor för angränsande områden, såsom arbete, utbildning eller ekonomiska sektorer.

__________________

__________________

30 I Europa 2020-strategin meddelades det att kommissionen skulle arbeta på en sådan ram, kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010) 2020 slutlig.

30 I Europa 2020-strategin meddelades det att kommissionen skulle arbeta på en sådan ram, kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020 slutlig).

Ändringsförslag     12

Förslag till beslut

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Esco kan inte anses ligga till grund för Europass referensterminologi. På grund av att det fortfarande är ett pågående projekt är Esco ett instrument som varken har färdigutvecklats eller testats och inte heller godkänts av medlemsstaterna. Användningen av Esco som referensterminologi är därför beroende av att kommissionen gör en bedömning av användarnas och andra aktörers godtagande av Esco och dess användbarhet för dem, såväl som en insats som visar Escos plats bland övriga unionsinstrument, i syfte att påvisa det mervärde som dess användning har för arbetsmarknader, arbetsgivare, arbetstagare och arbetssökande samt de samverkanseffekter som skapas genom användningen av Esco på ett sätt som överensstämmer med den europeiska referensramen för kvalifikationer inom Europass. När Esco har erkänts som en godtagbar referensterminologi för Europass bör det regelbundet uppdateras, i nära samarbete med medlemsstaterna och aktörerna, såsom arbetsmarknadens parter, yrkesorganisationer, utbildningsinstitut, forskningsinstitut, statistikinstitut och arbetsförmedlingar.

Ändringsförslag    13

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/58931 inrättas Eures, ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar och en mekanism för automatisk matchning av människor och lediga platser via Eures gemensamma it-plattform. I syfte att möjliggöra utbyte och matchning av lediga platser med kandidater behöver mekanismen en gemensam och flerspråkig förteckning över färdigheter/kompetenser och yrken. Genom att utveckla Esco tillhandahåller kommissionen ett flerspråkigt klassificeringssystem för yrken, färdigheter/kompetenser och kvalifikationer som lämpar sig för detta ändamål.

(11)  Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/58931 inrättas Eures, ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar och en mekanism för automatisk matchning av människor och lediga platser via Eures gemensamma it-plattform. I syfte att möjliggöra utbyte och matchning av lediga platser med kandidater kan mekanismen dra nytta av en gemensam och flerspråkig förteckning över färdigheter/kompetenser och yrken. Genom att utveckla Esco syftar kommissionen till att tillhandahålla ett flerspråkigt klassificeringssystem för yrken, färdigheter, kompetenser och kvalifikationer som skulle kunna bidra till att uppnå detta ändamål efter att tillräcklig tid lagts ned på en noggrann granskning. Inom Eures-nätverket ges stöd till arbetssökande som vill flytta till ett annat land, och även till arbetsgivare som vill rekrytera arbetstagare från ett annat land. Sammankoppling och samarbete mellan Europass- och Eures-portalerna skulle kunna leda till effektivare användning av båda tjänsterna.

__________________

__________________

31 EUT L 107, 22.4.2016, s. 1.

31 EUT L 107, 22.4.2016, s. 1.

Ändringsförslag    14

Förslag till beslut

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Utbildning ges alltmer under nya former och i nya sammanhang av olika slag av anordnare, framför allt med hjälp av digital teknik och digitala plattformar. Samtidigt erkänns kompetens, erfarenhet och läranderesultat i olika format, för t.ex. digitala öppna utmärkelser (s.k. open badges). De är också kända i och används för kompetens som erhållits genom icke-formellt lärande, såsom ungdomsarbete.

(13)  Formell, icke-formell och informell utbildning ges alltmer under nya former och i nya sammanhang, såsom öppna lärresurser, av olika slag av anordnare, däribland anordnare av icke-formell utbildning och icke-statliga organisationer, framför allt med hjälp av digital teknik och digitala plattformar, distansutbildning, e-lärande, ömsesidigt lärande och storskaliga öppna nätbaserade kurser (MOOC). Samtidigt erkänns kompetens, erfarenhet och läranderesultat i olika format, för t.ex. digitala öppna utmärkelser (s.k. open badges) och andra erkända bedömningsverktyg, däribland självbedömningsverktyg. De är också kända i och används för övergripande och mjuk kompetens som erhållits genom icke-formellt och informellt lärande, såsom ungdomsarbete och volontärarbete, idrott och konstnärlig verksamhet.

Ändringsförslag    15

Förslag till beslut

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Det är ett faktum att övergripande eller ”mjuk” kompetens som kan tillämpas på olika områden blir allt viktigare. Enskilda individer behöver verktyg och vägledning om självbedömning för att beskriva denna och annan kompetens, t.ex. digitala kunskaper eller språk.

(14)  Förutom den erkända betydelsen av ”hård” kompetens växer även erkännandet av övergripande och ”mjuk” kompetens, såsom kritiskt tänkande, lagarbete, problemlösning, kreativitet och de varierande livsfärdigheter som är en avgörande förutsättning för personligt och yrkesmässigt förverkligande och som därför kan tillämpas på olika yrkes- och utbildningsområden. Enskilda individer behöver och kan gynnas av verktyg och vägledning om självbedömning för att beskriva denna och annan kompetens, t.ex. digitala kunskaper eller språk, i enlighet med hur dessa definieras i den europeiska referensramen för nyckelkompetenser.

Ändringsförslag    16

Förslag till beslut

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Analyser av lediga platser, och andra arbetsmarknadstrender, har blivit ett etablerat sätt att utveckla kompetensinventering för att förstå kompetensbrist och kompetensglapp när det gäller kvalifikationer. Användningen av informationsteknik, såsom webbrobotar och stordata, bidrar till att förbättra kompetensinventeringen och på så sätt minska kompetensglapp.

(16)  Analyser av lediga platser och andra arbetsmarknadstrender har blivit etablerade sätt för medlemsstaterna att utveckla kompetensinventering för att förstå kompetensbrist och kompetensglapp, såväl som den bristande överensstämmelsen mellan färdigheter och kvalifikationer. Användningen av informationsteknik och datautbyte kan bidra till att identifiera och förbättra kompetensinventeringen och på så sätt minska kompetensglapp.

Ändringsförslag    17

Förslag till beslut

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Europass nuvarande inriktning på dokumentation är alltför begränsad för att motsvara nuvarande och framtida behov. För att informera om kompetens och kvalifikationer och fatta beslut om arbete och studier behöver användarna tillgång till relevant information och verktyg för att förstå kompetens och kvalifikationer samt verktyg för att dokumentera sin kompetens och sina kvalifikationer.

(17)  En gemensam terminologi måste utvecklas inom ramen för Europass nuvarande inriktning på dokumentation, som för närvarande är alltför begränsad för att motsvara nuvarande och framtida behov. För att informera om kompetens och kvalifikationer och fatta beslut om arbete och studier samt validering behöver användarna tillgång till relevant och aktuell information och verktyg för att förstå kompetens och kvalifikationer samt verktyg för att dokumentera sin kompetens och sina kvalifikationer i enlighet med EQF.

Ändringsförslag    18

Förslag till beslut

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Unionsverktyg och unionstjänster för kompetens och kvalifikationer bör anpassas till förändringar och framsteg inom tekniken så att de är ändamålsenliga och ger användarna mervärde. Det här kan bl.a. uppnås genom mer samverkan mellan verktyg och tjänster på området, inklusive dem som utvecklats av tredje part, för att erbjuda mer omfattande och effektiva tjänster.

(18)  Unionsverktyg och unionstjänster för kompetens och kvalifikationer bör anpassas till förändringar och framsteg inom tekniken så att de är ändamålsenliga och ger användarna mervärde. Det här kan bl.a. uppnås genom mer samverkan mellan unionella och nationella verktyg och tjänster på området, inklusive dem som utvecklats av tredje part, för att erbjuda mer omfattande och effektiva tjänster, med beaktande av särskilda behov hos personer med funktionsnedsättning och genom en förbättring av utbytet av bästa praxis mellan medlemsstaterna. Dessutom kan autentiseringsåtgärder användas för att stödja verifieringen av digitala dokument rörande färdigheter och kvalifikationer.

Ändringsförslag    19

Förslag till beslut

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Det reviderade Europass bör ta hänsyn till alla potentiella användares behov, inklusive studerande, arbetssökande, arbetstagare, arbetsgivare, yrkesvägledare, arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter, utbildningsanordnare, ungdomsarbetsorganisationer och politiker.

(19)  Det reviderade Europass bör respektera Europass frivilliga karaktär och ta hänsyn till alla potentiella användares behov, inklusive studerande, arbetssökande, personer med funktionsnedsättning, arbetstagare, arbetsgivare – i synnerhet små och medelstora företag, yrkesvägledare, arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter, utbildningsanordnare, volontärer, ungdomsorganisationer, ungdomsarbetsorganisationer och andra anordnare av ungdomsarbete samt politiker. En bevisad relevans för Europass för slutanvändarna bör vara den vägledande principen, och aktörerna bör vara nära involverade.

Ändringsförslag    20

Förslag till beslut

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  Unionens dataskyddslag bör gälla för bearbetningen av personliga uppgifter. Användarna bör kunna välja mellan ett antal alternativ för att begränsa tillgången till uppgifter om dem eller till vissa attribut.

Ändringsförslag     21

Förslag till beslut

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Tjänster bör tillhandahållas på nätet på europeisk nivå. I tjänsterna bör också ingå utveckling och användning av öppna standarder, metadatascheman och semantiska tillgångar för att underlätta ett effektivt informationsutbyte, lämpliga autentiseringsåtgärder för att säkerställa de digitala dokumentens, kompetensinventeringens och informationens tillförlitlighet. Dessutom bör stödtjänster på nationell nivå främja och garantera tillgång för ett stort antal användare, inklusive användare från länder utanför EU.

utgår

Ändringsförslag    22

Förslag till beslut

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Det Europass som inrättades genom beslut nr 2241/2004/EG bör därför ersättas av en ny ram som tar hänsyn till föränderliga behov.

(21)  I syfte att utveckla målen för en gemensam terminologi för erkännande av kvalifikationer och system för informell utbildning och för att ta hänsyn till föränderliga behov och tekniska framsteg, utan att detta inkräktar på de nationella förvaltningarnas samordningsram, bör det Europass som inrättades genom beslut nr 2241/2004/EG ersättas av en ny och aktualiserad frivillig ram.

Ändringsförslag     23

Förslag till beslut

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Eures är ett samarbetsnätverk som ansvarar för att utbyta information och underlätta växelverkan mellan arbetssökande och arbetsgivare. Det ger gratis stöd till arbetssökande som vill flytta till ett annat land och bistår arbetsgivare som vill rekrytera arbetstagare från andra länder. Synergier och samarbete mellan Europass och Eures bör säkerställas för att stärka effekten av båda tjänsterna.

utgår

Ändringsförslag    24

Förslag till beslut

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  CV-mallarna, inklusive det etablerade Europass-CV:t, och mallarna för kvalifikationstillägg, bör ingå i ramen. Mallarna bör finnas på nätet.

(23)  CV-mallarna, inklusive det etablerade Europass-CV:t, och mallarna för kvalifikationstillägg, bör ingå i ramen. Mallarna bör vara interaktiva, möjliga att ändra och tillgängliga för alla, och de bör finnas på nätet och vara anpassade till slutanvändarnas behov.

Ändringsförslag     25

Förslag till beslut

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  CV:n inom Europass bör bearbetas på anonymiserad basis för att bidra till att undvika diskriminering på grundval av ras, etniskt ursprung, kön eller ålder och för att stödja utvecklingen av inkluderande arbetsmarknader.

Ändringsförslag    26

Förslag till beslut

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Utnämningen av de nationella kompetenssamordningspunkterna till den främsta kontaktytan och mottagaren av unionsstöd kommer att stödja en förenklad administration och rapportering och kan stödja bredare samarbete och samordning mellan nationella tjänster, inklusive de nationella Europass-centrum, den europeiska referensramens nationella samordningspunkter och det Euroguidance-nätverk som redan finns, utan att det påverkar genomförande och organisation på nationell nivå.

utgår

Ändringsförslag     27

Förslag till beslut

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  Ett konstruktivt samarbete mellan kommissionen, medlemsstaterna, arbetsförmedlingar, yrkesvägledare, utbildningsanordnare samt arbetsmarknadens parter, såsom fackföreningar och arbetsgivarföreningar, är av avgörande betydelse för en framgångsrik utveckling och ett framgångsrikt genomförande av Europass-ramen.

Ändringsförslag    28

Förslag till beslut

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Kommissionen kommer att tillhandahålla en plattform för samarbete med medlemsstaterna och relevanta aktörer för att säkerställa att genomförandet och övervakningen av det här beslutet är enhetligt.

(27)  Kommissionen bör säkerställa ett enhetligt genomförande och en enhetlig övervakning av detta beslut genom en Europass-expertgrupp som består av representanter för medlemsstaterna och relevanta aktörer. Expertgruppen bör i synnerhet ge råd om utarbetandet av webbaserade verktyg för dokumentation av information om färdigheter och kvalifikationer och om information som tillhandahålls genom onlineplattformen för Europass.

Ändringsförslag    29

Förslag till beslut

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Eftersom målet för detta beslut, nämligen att inrätta en omfattande och interoperabel ram med verktyg, tjänster och information för arbete och utbildning, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av konsekvenserna av insatsen, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen anta genomförandeåtgärder samtidigt som den respekterar subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det målet.

(28)  Eftersom målet för detta beslut, nämligen att inrätta en omfattande, effektiv, interoperabel och användarvänlig ram med verktyg, förenklade och tillgängliga tjänster och tydlig information för arbete och utbildning, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av konsekvenserna av insatsen, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen anta genomförandeåtgärder samtidigt som den respekterar subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det målet.

Ändringsförslag     30

Förslag till beslut

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Verksamheten inom ramen för detta beslut kommer att stödjas av den sakkunskap som finns i unionens organ, särskilt Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), inom dess befogenhetsområde.

(29)  Verksamheten inom ramen för detta beslut kommer att stödjas av den sakkunskap som finns i unionens organ, inom deras befogenhetsområden, särskilt Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 337/75.

Ändringsförslag     31

Förslag till beslut

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  Medlemsstaterna och unionen har förbundit sig att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har lika tillträde till arbetsmarknaden och till informations- och kommunikationsteknik och informations- och kommunikationssystem.

Ändringsförslag    32

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom detta beslut inrättas en europeisk ram som består av webbaserade verktyg, information och utveckling av öppna standarder till stöd för tydlighet i och förståelse av kompetens och kvalifikationer. Ramen ska kallas ”Europass”.

1.  Genom detta beslut inrättas en europeisk ram under namnet ”Europass” som bygger på en frivillig personlig dokumentportfölj i syfte att göra kvalifikationer och kompetenser transparenta och kompatibla inom och mellan medlemsstaterna och som består av tillgängliga webbaserade verktyg, information och utveckling av öppna standarder till bättre stöd för tydlighet i och förståelse av kompetens och kvalifikationer mellan medlemsstater som förvärvats genom formellt, icke-formellt och informellt lärande och genom praktiska erfarenheter, inklusive rörlighet. Dessa webbaserade verktyg och denna information syftar till att hjälpa användare att bättre kommunicera och presentera sina färdigheter och kvalifikationer.

Ändringsförslag    33

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europass ska förvaltas av kommissionen och stödjas av de nationella kompetenssamordningspunkterna.

2.  Europass ska förvaltas av kommissionen och stödjas av de nationella Europass-centrumen, på ett sätt som respekterar medlemsstaternas strukturer och nationella arrangemang.

Ändringsförslag     34

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Användningen av Europass ska inte innebära några andra skyldigheter eller rättigheter än de som fastställs i detta beslut.

3.  Användningen av Europass är frivillig och ska inte innebära några andra skyldigheter eller rättigheter än de som fastställs i detta beslut.

Ändringsförslag    35

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  tillägg till utbildningsbevis: ett dokument som bifogas ett yrkesutbildningsbevis för att underlätta för utomstående att förstå det läranderesultat som innehavaren av kvalifikationen erhållit samt arten, nivån, sammanhanget, innehållet och ställningen för de studier som avslutats,

(a)  tillägg till utbildningsbevis: ett dokument som bifogas ett yrkesutbildningsbevis eller yrkescertifikat för att underlätta för utomstående att förstå det läranderesultat som innehavaren av kvalifikationen erhållit samt arten, nivån, sammanhanget, innehållet och ställningen för de studier som avslutats och de färdigheter som förvärvats,

Ändringsförslag     36

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  yrkesvägledning: en kontinuerlig process som gör det möjligt för enskilda att fastställa sin förmåga, sin kompetens och sina intressen, att fatta utbildnings- och yrkesrelaterade beslut och att hantera sina enskilda livsvägar med avseende på utbildning, arbete och andra sammanhang där dessa förmågor och denna kompetens lärs in och/eller används,

Ändringsförslag     37

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  metadata: data som ger information om andra data som används i Europass-dokument,

utgår

Ändringsförslag     38

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  metadatascheman: en beskrivning av metadataelement, deras eventuella värden, i hur stor utsträckning värdena är obligatoriska och förhållandet mellan dessa metadataelement,

utgår

Ändringsförslag    39

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  yrke: grupp av arbeten som omfattar liknande uppgifter och som kräver liknande kompetens,

(f)  yrke: uppsättning av arbeten vars huvudsakliga uppgifter och uppdrag i hög grad liknar varandra,

Ändringsförslag    40

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  organisationer: arbetsgivare, rekryterare, utbildningsinstitut och övriga aktörer med intresse för utbildning och sysselsättning,

(g)  organisationer: arbetsmarknadens parter, rekryterare, utbildningsinstitut och övriga aktörer, såsom handelskammare, anordnare av icke-formell utbildning och icke-statliga organisationer, med intresse för utbildning och sysselsättning,

Ändringsförslag     41

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  kvalifikation: ett formellt resultat av en bedömnings- och valideringsprocess varigenom en behörig myndighet fastställer att en person har uppnått läranderesultat enligt en viss standard,

(h)  kvalifikation: ett formellt resultat av en bedömnings- och valideringsprocess varigenom en behörig myndighet, såsom ett nationellt organ som enligt lag utsetts som behörigt, fastställer att en person har uppnått läranderesultat enligt en viss standard,

Ändringsförslag    42

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  semantisk tillgång: en samling mycket återanvändbara metadata eller referensuppgifter, t.ex. kodlistor, taxonomier, ordböcker eller ordlistor som används för systemutveckling,

utgår

Ändringsförslag     43

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  kompetensbedömning: den process eller metod som används för att utvärdera, mäta och slutligen beskriva individers kompetens; den kan bestå av självbedömning eller bedömning som certifieras av tredjepart,

(j)  kompetensbedömning: den process eller metod som används för att utvärdera, mäta och slutligen beskriva individers kompetens som förvärvats i formella eller icke-formella sammanhang; den kan bestå av självbedömning eller bedömning som certifieras av tredjepart,

Ändringsförslag     44

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  standarder: erkända överenskommelser om kriterier eller specifikationer för en produkt, tjänst, process eller metod, inklusive metadatascheman och semantiska tillgångar.

(k)  standarder: erkända överenskommelser om kriterier eller specifikationer för en produkt, tjänst, process eller metod.

Ändringsförslag    45

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europass ska tillhandahålla följande webbaserade verktyg:

Europass ska på ett lättillgängligt sätt tillhandahålla följande webbaserade verktyg och tillägg:

Ändringsförslag     46

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Verktyg för dokumentation och beskrivning av kompetens och kvalifikationer som förvärvats genom arbets- och utbildningserfarenhet, inklusive rörlighet över gränserna.

Ändringsförslag     47

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Verktyg för (själv)bedömning av kompetens, bl.a. med hjälp av frågeformulär, hänvisning till fastställda beskrivningar av kompetens eller genom integrering av uppgifter från andra självbedömningsverktyg inom EU, såsom ungdomspasset.

(b)  Verktyg för (själv)bedömning av kompetens, i vidast möjliga bemärkelse, genom validerade metoder, bl.a. med hjälp av frågeformulär, hänvisning till fastställda beskrivningar av kompetens eller genom integrering av uppgifter från andra samstämmiga och synkroniserade självbedömningsverktyg inom EU, såsom ungdomspasset och andra erkända (själv‑)bedömningsverktyg som skapats och används av ungdomsorganisationer, såsom utmärkelser rörande digitalt lärande.

Ändringsförslag    48

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Mallar till Europass-kvalifikationstillägg, enligt artikel 5.

(c)  Europass tillägg till examensbevis och tillägg till utbildningsbevis.

Ändringsförslag    49

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Verktyg som behövs för att stödja organisationers presentation och utbyte av information.

(d)  Verktyg för att stödja organisationers presentation och utbyte av information.

Ändringsförslag    50

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europass ska ge information om följande:

2.  Europass kan i samarbete med medlemsstaterna ge information om följande:

Ändringsförslag     51

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Kvalifikationer och kvalifikationsramar.

Ändringsförslag    52

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Praxis för erkännanden och beslut i olika länder, inklusive tredjeländer, för att hjälpa enskilda individer och övriga aktörer att förstå kvalifikationer.

(c)  Lagar och praxis för erkännanden och beslut i olika länder, inklusive tredjeländer, för att hjälpa enskilda individer och övriga aktörer att jämföra och förstå kvalifikationer.

Ändringsförslag     53

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Analyser av trender när det gäller utbud och efterfrågan av kompetens och andra typer av kompetensinventering, inklusive på geografisk och sektoriell nivå, med hjälp av tekniska metoder såsom analys av stordata och webbrobotar.

utgår

Ändringsförslag     54

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  All ytterligare information om kompetens och kvalifikationer som kan vara av vikt när det gäller de särskilda behov som migranter som kommer till eller som bor i EU har, i syfte att stödja deras integration.

(f)  All ytterligare information om kompetens och kvalifikationer som kan vara av vikt när det gäller de särskilda behov som tredjelandsmedborgare som lagligen kommer till eller som bor i EU har, i syfte att stödja deras integration.

Ändringsförslag    55

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Europass ska efter samråd med berörda medlemsstater tillhandahålla information enligt punkt 2.

Ändringsförslag    56

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.   Europass ska stödja samarbete om utveckling, användning och spridning av öppna standarder, bestående av metadatascheman och semantiska tillgångar, för att underlätta ett mer effektivt utbyte av information om kompetens och kvalifikationer på EU-nivå samt för medlemsstater och tredje parter. Det flerspråkiga klassificeringssystemet Esco (europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken) som avses i artikel 6 ska användas som stöd för detta arbete.

3.   Europass ska stödja samarbete om utveckling, användning och spridning av öppna standarder i syfte att underlätta ett mer effektivt utbyte av information om kompetens och kvalifikationer på EU-nivå samt för medlemsstater och tredje parter.

Ändringsförslag    57

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den information och de öppna standarder som tillhandahålls genom Europass ska offentliggöras kostnadsfritt så att medlemsstater och andra aktörer kan använda dem frivilligt.

1.  Den information som tillhandahålls genom Europass ska offentliggöras kostnadsfritt så att medlemsstater och andra aktörer kan använda dem frivilligt.

Ändringsförslag    58

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Europass ska sträva efter att förbättra tydligheten i och förståelsen av lärande som erhållits i formella, icke-formella och informella sammanhang samt genom praktiska erfarenheter, inklusive rörlighet.

2.   Europass ska sträva efter att förbättra tydligheten i och förståelsen av lärande som erhållits i formella, icke-formella och informella sammanhang samt genom praktiska erfarenheter, inklusive rörlighet på lång och kort sikt på alla utbildningsnivåer samt volontärarbete. Bedömningsverktyg ska genomgå en kvalitetssäkringsprocess innan de integreras i Europass.

Ändringsförslag     59

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Europass ska inbegripa verktyg som underlättar förståelsen för kompetens genom bedömning av tredjeparter och enskilda personers egen försäkran.

3.  Europass ska inbegripa samordnade och beprövade verktyg som underlättar förståelsen för kompetens genom bedömning av tredjeparter och enskilda personers egen försäkran.

Ändringsförslag     60

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Europeiska referensramen för kvalifikationer ska användas som en referensram för information inom Europass. Det ska hänvisas till ramen vid information om kvalifikationer, beskrivning av nationella utbildningssystem och andra viktiga frågor.

4.  Europeiska referensramen för kvalifikationer kan användas som en referensram för information inom Europass. Det ska hänvisas till ramen vid information om kvalifikationer, beskrivning av nationella utbildningssystem och andra viktiga frågor. Varje bristande överensstämmelse mellan de ramar som föreslås av den europeiska referensramen för kvalifikationer och Esco ska rättas till innan genomförandet av Europass.

Ändringsförslag    61

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Europass ska använda den klassificering för europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken (Esco) som inrättas enligt artikel 6 för att säkerställa semantisk interoperabilitet mellan verktyg för dokumentation och information. Esco ska tillhandahålla en plattform för interoperabilitet med andra relevanta tjänster, till exempel tjänster som utvecklats på arbetsmarknaden.

5.  Först när det testats fullt ut och godkänts av medlemsstaterna kan Europass på ett effektivt sätt fortsätta med utvecklingen av den europeiska klassificeringen för europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken (Esco) för att säkerställa semantisk interoperabilitet mellan verktyg för dokumentation och information. Esco kan tillhandahålla en plattform för interoperabilitet med andra relevanta tjänster, till exempel tjänster som utvecklats på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    62

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Europass kan omfatta en möjlighet för användarna att spara personlig information, såsom en personlig profil.

6.  Europass kan omfatta en möjlighet för användarna att spara personliga uppgifter, såsom en personlig profil, samtidigt som personlig integritet och dataskydd säkerställs.

Ändringsförslag    63

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Europass webbaserade verktyg ska finnas på EU:s officiella språk.

8.  Europass webbaserade verktyg ska finnas på EU:s samtliga officiella språk, vara interoperabla och säkra samt tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Ändringsförslag    64

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Europass ska användas till att stödja och säkerställa samverkan med andra instrument och tjänster på unionsnivå och på nationell nivå. Utvecklingen av öppna metadatascheman ska vara förenlig med de tekniska standarder som gäller enligt förordning (EU) 2016/589.

10.  Europass ska användas till att stödja och säkerställa samverkan med andra instrument och tjänster på unionsnivå och på nationell nivå.

Ändringsförslag     65

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a.  Europass ska garantera att dess användares uppgifter alltid är skyddade. Användaren ska besluta vilka uppgifter som är synliga och sökbara för arbetsgivare och användare.

Ändringsförslag     66

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kvalifikationstillägg till Europass ska utfärdas av behöriga nationella myndigheter i enlighet med de mallar som Europeiska kommissionen och övriga aktörer32, såsom Europarådet och Unesco, utvecklat.

1.  Kvalifikationstillägg till Europass ska utfärdas av behöriga nationella myndigheter eller erkända yrkesorganisationer i enlighet med de mallar som utvecklats av Europeiska kommissionen och övriga aktörer32, såsom Europarådet och Unesco, i den mån de är förenliga. Eventuella ändringar på detta område bör ta hänsyn till, hänvisa till och ligga i linje med resultaten av det arbete som utförts av uppföljningsgruppens för Bolognaprocessen rådgivande grupp om ändring av tillägg till utbildningsbevis.

_________________

_________________

32 De nuvarande tilläggen är tillägget till examensbevis och tillägget till utbildningsbevis.

32 De nuvarande tilläggen är tillägget till examensbevis och tillägget till utbildningsbevis.

Ändringsförslag     67

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  användas av relevanta nationella myndigheter när de fyller i och utfärdar tillägg; framför allt ska hänsyn tas till rubrikernas ordningsföljd och varje fält måste fyllas i så att det är lätt att förstå och tillhandahålla fullständig information,

(a)  användas av relevanta nationella myndigheter och erkända yrkesorganisationer när de fyller i och utfärdar tillägg; framför allt ska hänsyn tas till rubrikernas ordningsföljd och varje fält måste fyllas i så att det är lätt att förstå och tillhandahålla fullständig information,

Ändringsförslag     68

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  regelbundet ses över för att säkerställa att tilläggen är relevanta och användbara.

(d)  regelbundet ses över, bland annat i form av användarundersökningar, rekommendationer från de nationella Europass-centrumen och expertgrupper, för att säkerställa att tilläggen är relevanta och användbara.

Ändringsförslag    69

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Alla kvalifikationstilläggsdokument till Europass som utfärdas av behöriga organ ska utfärdas automatiskt och kostnadsfritt i elektronisk form, på det nationella språket och/eller på ett stort europeiskt språk, i enlighet med de förfaranden som de utfärdande organen och de nationella kompetenssamordningspunkter som avses i artikel 8 enas om och i enlighet med de förfaranden som Europeiska kommissionen och aktörerna kommit överens om.

3.  Alla kvalifikationstilläggsdokument till Europass som utfärdas av behöriga organ ska utfärdas automatiskt och kostnadsfritt i elektronisk form, på det nationella språket och/eller på ett stort europeiskt språk, i enlighet med de förfaranden som de utfärdande organen och de nationella Europass-centrum som avses i artikel 8 enas om och i enlighet med de förfaranden som kommissionen och aktörerna kommit överens om.

Ändringsförslag    70

Förslag till beslut

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

utgår

Klassificeringen av europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken (Esco)

 

1.  Kommissionen ska förvalta en flerspråkig klassificering av begrepp som är viktiga för EU:s arbetsmarknad och utbildningssystem, den s.k. klassificeringen av europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken (Esco).

 

2.  Esco ska direkt stödja Europass funktion genom att tillhandahålla ett gemensamt referensspråk för att utbyta information och dokument om kompetens och kvalifikationer och för att söka jobb, matcha jobb, söka efter utbildningsmöjligheter och tillhandahålla studie- och yrkesvägledning.

 

Ändringsförslag     71

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna

1.  Kommissionen ska efter samråd och i samarbete med medlemsstaterna, samtidigt som medlemsstaternas ansvar för utbildningspolitik respekteras fullt ut,

Ändringsförslag     72

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  utveckla webbaserade verktyg för Europass,

(a)  utveckla interoperabla, användarvänliga och säkra webbaserade verktyg, som är lättillgängliga för alla användare, för Europass. De Europass-dokument som avses i artikel 2 i beslut nr 2241/2004/EG ska införlivas i Europass-ramen som inrättas genom detta beslut,

Ändringsförslag     73

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  hålla sig à jour med och införliva de senaste rönen om webbplatser och appar som kan förbättra Europass tillgänglighet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning,

Ändringsförslag     74

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  säkerställa att lämpliga insatser för främjande och information görs på unionsnivå och nationell nivå så att berörda användare och aktörer nås,

(b)  säkerställa att lämpliga och effektiva insatser för främjande, information och vägledning görs på unionsnivå och nationell nivå så att berörda användare, däribland personer med funktionsnedsättning, och aktörer nås,

Ändringsförslag     75

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  regelbundet uppdatera Esco, i nära samarbete med medlemsstaterna och aktörerna, såsom arbetsmarknadens parter, yrkesorganisationer, utbildningsinstitut, forskningsinstitut, statistikinstitut och arbetsförmedlingar.

utgår

Ändringsförslag     76

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  arbeta för och kontrollera att de webbaserade verktygen för Europass är ändamålsenliga, samt uppdatera och utveckla Europass-tjänsterna efter användarnas behov,

(a)  arbeta för och kontrollera att de interoperabla, användarvänliga och säkra webbaserade verktygen för Europass är ändamålsenliga, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, samt uppdatera och utveckla Europass-tjänsterna efter användarnas behov,

Ändringsförslag    77

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  övervaka hur ändamålsenligt stödet till utveckling av öppna standarder, metadatascheman och semantiska tillgångar för interoperabilitet är,

(b)  övervaka hur ändamålsenligt stödet till utveckling av öppna standarder är,

Ändringsförslag     78

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  stödja genomförandet av artikel 14 i förordning (EU) 2016/589 gällande Esco och stödja en kontinuerlig uppdatering av Esco,

utgår

Ändringsförslag     79

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  stödja utbyte av information om praxis för erkännande och beslut,

(e)  stödja utbyte av information om jämförbarhet och praxis för erkännande och beslut,

Ändringsförslag     80

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  stödja utvecklingen av en vägledningsstrategi och vägledningstjänster,

(f)  stödja utvecklingen av en vägledningsstrategi och vägledningstjänster, inte minst genom personlig kontakt med enskilda,

Ändringsförslag    81

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  övervaka de nationella kompetenssamordningspunkternas verksamhet, samstämmigheten i den information som de tillhandahåller för trendanalysen när det gäller utbud och efterfrågan av kompetens samt den information om utbildningsmöjligheter som lämnas till den berörda portalen på unionsnivå,

(g)  övervaka de nationella Europass-centrumens verksamhet och samstämmigheten i den information som de tillhandahåller för trendanalysen när det gäller utbud och efterfrågan av kompetens samt den information om utbildningsmöjligheter som lämnas till den berörda portalen på unionsnivå,

Ändringsförslag    82

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  inleda inbördes granskning och utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna.

(h)  inleda utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag     83

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  utgående från de nationella omständigheterna utse och förvalta en nationell kompetenssamordningspunkt för att stödja samordning och samarbete mellan de nationella tjänster som avses i detta beslut,

(a)  utgående från de nationella omständigheterna utse och förvalta ett nationellt Europass-centrum för att stödja samordning och samarbete mellan både särskilda verksamheter och mellan de nationella tjänster som avses i detta beslut,

Ändringsförslag    84

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  genom de nationella kompetenssamordningspunkterna säkerställa att uppgifter och information på nationell nivå tillhandahålls i rätt tid och på ett effektivt sätt för uppdateringen av Europass,

(b)  genom de nationella Europass-centrumen säkerställa att uppgifter och information på nationell nivå tillhandahålls i rätt tid och på ett effektivt sätt för uppdateringen av Europass,

Ändringsförslag    85

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  ge Europass-användarna tillgång till den relevanta information eller de relevanta uppgifter som finns inom medlemsstaten, framför allt tillgång till information om utbildningsmöjligheter, kvalifikationer och kvalifikationssystem och tillgång till semantiska tillgångar på nationell nivå,

(c)  på ett enkelt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt ge Europass-användarna tillgång till den relevanta information eller de relevanta uppgifter som finns inom medlemsstaten, framför allt tillgång till information om utbildnings- och valideringsmöjligheter, kvalifikationer och kvalifikationssystem och tillgång till semantiska tillgångar på nationell nivå,

Ändringsförslag     86

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  säkerställa att Europass synliggörs och främjas på nationell nivå genom utbildningsorgan och andra aktörer på utbildnings- och sysselsättningsområdet,

Ändringsförslag    87

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje nationell kompetenssamordningspunkt ska

2.  Varje nationellt Europass-centrum ska

Ändringsförslag    88

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  främja och tillhandahålla information om vägledning för utbildning och arbete och göra information om studier offentligt tillgängliga på nationell nivå och i unionens webbaserade verktyg,

(b)  främja och tillhandahålla information om vägledning för utbildning och arbete där så är lämpligt,

Ändringsförslag    89

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  övervaka insamling och spridning av evidensbaserad information om kompetens i realtid på regional och nationell nivå,

utgår

Ändringsförslag    90

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De nationella kompetenssamordningspunkterna ska vara de enda mottagarna av unionsstöd till förmån för genomförandet av detta beslut.

3.  De nationella Europass-centrumen ska vara de enda mottagarna av unionsstöd till förmån för genomförandet av detta beslut.

Ändringsförslag     91

Förslag till beslut

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut ska vidtas i enlighet med EU:s lagstiftning om skydd av personuppgifter, särskilt direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/200133.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut ska vidtas i enlighet med EU:s lagstiftning om skydd av personuppgifter, särskilt direktiv 95/46/EG33 och förordning (EG) nr 45/2001. Personuppgifter ska skyddas i enlighet med högsta standard. Personuppgifterna förblir under den registrerades kontroll, och han eller hon ska kunna korrigera eller radera dem. När personuppgifter behandlas för Europass ska de göras anonyma.

_________________

_________________

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag     92

Förslag till beslut

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförandet av detta beslut ska medfinansieras genom unionens program. Europaparlamentet och rådet ska bevilja de årliga anslagen inom budgetramens gränser.

Genomförandet av detta beslut ska möjliggöras genom fleråriga driftsbidrag till de nationella Europass-centrumen. Kommissionen ska lägga fram en femårsprognos som innefattar de uppskattade finansiella följderna för medlemsstaterna.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Europaparlamentet välkomnar den nya kompetensagendan och uppskattar verkligen kommissionens ansträngningar för att uppdatera, modernisera och förbättra de europeiska verktygen och tjänsterna avseende färdigheter, kompetenser och kvalifikationer.

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG fastställdes en ram för att råda bot på dessa problem. Den fastställde tydligt ansvarsområden och skapade mer transparens i kvalifikationer och kompetens genom en dokumentportfölj, Europass, som enskilda individer kan använda frivilligt.

Beslut nr 2241/2004/EG är nu över tio år gammalt och behöver förnyas. Men att göra ett helt nytt instrument av Europass är alltför radikalt. I synnerhet vill man inte äventyra det som redan uppnåtts. Europass-portalen bör inte bli en enda kontaktpunkt för utbildning. Det finns flera andra EU-verktyg som redan erbjuder de tjänster som behövs. För en bättre samverkan kan Europass-portalen kopplas till dem. Det finns redan väletablerade och fungerande expertgrupper som ser till att de verktyg och tjänster som erbjuds håller hög kvalitet och faktiskt används.

Förändringen bör ske successivt för att undvika en tung administrativ börda för medlemsstaterna, som skulle kunna leda till oväntade organisatoriska kostnader.

Målet är att göra EU-medborgarnas kvalifikationer och kompetenser transparenta och kompatibla inom och mellan medlemsstaterna, med hjälp av webbaserade verktyg, information och utveckling av öppna standarder till stöd för transparens i och förståelse av kompetens och kvalifikationer. Europass bör syfta till att förbättra förståelsen av lärande som erhållits i såväl formella som icke-formella och informella sammanhang samt genom praktiska erfarenheter, inklusive rörlighet.

Genom beslut nr 2241/2004/EG inrättades också nationella organ, nationella Europass‑centrum, för att genomföra Europass. Dessa centrum bör också vara hörnstenen i den nya ramen.

Den nya gemensamma ram som föreslås i denna text syftar till att anpassa Europass-tjänsterna efter behoven och förväntningarna hos användare och tillhandahållare på båda sidor, till exempel studerande, arbetssökande, arbetsgivare – särskilt små och medelstora företag – utbildningsinstitut, arbetsmarknadens parter, Europass-centrum och ansvariga nationella myndigheter. De reviderade Europass-tjänsterna skulle också utnyttja och anpassa sig efter potentialen i de framtida digitala systemen.

Huvudmålen är förenkling, ändamålsenlighet och effektivitet, med respekt för olikheter och ansvarsområden. Samtliga instrument bör utformas på lämpligt sätt och bör inte överbelasta Europass.

Som allmän princip måste medlemsstaternas skyldigheter och administrativa och finansiella bördor vara tydligt förutsägbara och balanserade i fråga om kostnader och fördelar.

Kommissionen har gjort ett pilotförsök med en ram för europeiska färdigheter/kompetenser, kvalifikationer och yrken (Esco) som ett gemensamt språkligt och operativt verktyg för allmän och yrkesinriktad utbildning och arbetsliv. För närvarande kan Esco inte ligga till grund för Europass referensterminologi, eftersom Esco är ett instrument på projektstadiet som varken är färdigutvecklat, testat eller godkänt av medlemsstaterna.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass)

Referensnummer

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Framläggande för parlamentet

4.10.2016

 

 

 

Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

Artikel 55 – Gemensamt utskottsförfarande

       Tillkännagivande i kammaren

       

       

19.1.2017

Behandling i utskott

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Antagande

21.6.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

70

0

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Ingivande

28.6.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy