ДОКЛАД     ***I
PDF 1317kWORD 200k
28.6.2017
PE 599.799v03-00 A8-0245/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила, за единен статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

(COM(2016)0466 – C8‑0324/2016 – 2016/0223(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Таня Файон

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила, за единен статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

(COM(2016)0466 – C8‑0324/2016 – 2016/0223(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0466),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 78, параграф 2, букви а) и б) и член 79, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0324/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2016 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 февруари 2017 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0245/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Директива 2011/95/ЕС на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила31 (преработен текст) трябва да бъде предмет на няколко съществени изменения. За да се осигурят хармонизация и по-голямо сближаване при решенията за предоставяне на убежище и по отношение на съдържанието на международната закрила с цел да бъдат намалени стимулите за движение в рамките на Европейския съюз, както и за да се гарантира еднакво третиране на лицата, на които е предоставена международна закрила, тази директива следва да бъде отменена и заменена с регламент.

(1)  Директива 2011/95/ЕС на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила31 (преработен текст) трябва да бъде предмет на няколко съществени изменения. За да се осигурят хармонизация и по-голямо сближаване при решенията за предоставяне на убежище, да се постигнат високи общи стандарти на закрила във всички държави членки и по отношение на съдържанието на международната закрила, да бъдат насърчени лицата, на които е предоставена международна закрила, да останат в държавата членка, която им е предоставила закрила, както и за да се гарантира еднакво третиране на лицата, на които е предоставена международна закрила, тази директива следва да бъде отменена и заменена с регламент.

__________________

__________________

31 ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9.

31 ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Общата политика в областта на убежището, включваща обща европейска система за убежище (ОЕСУ), която се основава на пълното и цялостно прилагане на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. за статута на бежанците, изменена с Нюйоркския протокол от 31 януари 1967 г. (наричана по-нататък „Женевската конвенция“), представлява съставен елемент на целта на Европейския съюз за постепенно създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, отворено за хората, които, подтикнати от обстоятелствата, търсят по законен начин закрила в Съюза. Тази политика следва да бъде ръководена от принципа на солидарност и справедливо поделяне на отговорностите между държавите членки, включително на финансовите последици от нея.

(2)  Общата политика в областта на убежището, включваща обща европейска система за убежище (ОЕСУ), която се основава на пълното и цялостно прилагане на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. за статута на бежанците, изменена с Нюйоркския протокол от 31 януари 1967 г. (наричана по-нататък „Женевската конвенция“), представлява съставен елемент на целта на Европейския съюз за постепенно създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, отворено за хората, които, подтикнати от обстоятелствата, търсят по законен начин закрила в Съюза. Тази политика следва да бъде ръководена от принципа на солидарност и справедливо поделяне на отговорностите между държавите членки. Женевската конвенция полага основите на международния правен режим за закрила на бежанците.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  ОЕСУ се основава на общи стандарти за процедурите по предоставяне на убежище, признаването и закрилата, предлагани на равнището на Съюза, условията на приемане и системата за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище. Независимо от постигнатия до момента напредък в постепенното развитие на ОЕСУ, продължават да съществуват различия между държавите членки по отношение на видовете използвани процедури, процентите на признаване, вида на предоставяната закрила, нивото на материални условия на приемане и ползите, предоставяни на кандидатите за международна закрила и лицата, на които е предоставена международна закрила. Тези разлики са важни движещи сили на вторични движения и подкопават целта да се гарантира, че всички кандидати се третират еднакво, независимо от мястото на подаване на молба в Съюза.

(3)  ОЕСУ се основава на общи стандарти за процедурите по предоставяне на убежище, признаването и закрилата, предлагани на равнището на Съюза, условията на приемане и системата за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище. Независимо от постигнатия до момента напредък в постепенното развитие на ОЕСУ, продължават да съществуват различия между държавите членки по отношение на видовете използвани процедури, процентите на признаване, вида на предоставяната закрила, нивото на материални условия на приемане и ползите, предоставяни на кандидатите за международна закрила и лицата, на които е предоставена международна закрила. Тези разлики подкопават целта да се гарантира, че всички кандидати се третират еднакво, независимо от мястото на подаване на молба в Съюза.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Към настоящия момент държавите членки признават решенията във връзка с убежище, издадени от други държави членки, единствено когато с тези решения се отказва предоставянето на международна закрила. Преминаване от страна на държавите членки към взаимно признаване на решенията за предоставяне на убежище, издадени от други държави членки, които предоставят международна закрила на нуждаещите се лица, ще гарантира правилното прилагане на разпоредбите на член 78, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се призовава за единен статут на бежанец, валиден в целия Съюз.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В съобщението си от 6 април 2016 г.32 Комисията изложи възможностите, с които разполага за усъвършенстване на ОЕСУ, а именно създаване на устойчива и справедлива система за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище, укрепване на системата „Евродак“, постигане на по-голямо сближаване в системата на ЕС за предоставяне на убежище и предотвратяване на вторичните движения в рамките на Европейския съюз, както и нов мандат за Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. Това съобщение е в съответствие с призивите, отправени на Европейския съвет на 18—19 февруари 2016 г.33, да бъде постигнат напредък по отношение на реформирането на съществуващата рамка на ЕС, за да се гарантира хуманна и ефективна политика в областта на убежището. В него също така се предлагат конкретни бъдещи действия в съответствие с цялостния подход към миграцията, изложен от Европейския парламент в неговия доклад по собствена инициатива от 12 април 2016 г.

(4)  В съобщението си от 6 април 2016 г.32 Комисията изложи възможностите, с които разполага за усъвършенстване на ОЕСУ, а именно създаване на устойчива и справедлива система за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище, укрепване на системата „Евродак“, постигане на по-голямо сближаване в системата на ЕС за предоставяне на убежище и предотвратяване на вторичните движения в рамките на Европейския съюз, както и нов мандат за Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището („Агенцията“). Това съобщение е в съответствие с призивите, отправени на Европейския съвет на 18—19 февруари 2016 г.33, да бъде постигнат напредък по отношение на реформирането на съществуващата рамка на ЕС, за да се гарантира хуманна и ефективна политика в областта на убежището. В съобщението обаче не се предлагат конкретни бъдещи действия в съответствие с цялостния подход към миграцията, изложен от Европейския парламент в неговия доклад по собствена инициатива от 12 април 2016 г.

__________________

__________________

32 COM(2016) 197 final.

32 COM(2016) 197 final.

33 EUCO 19.2.2016 г., SN 1/16.

33 EUCO 19.2.2016 г., SN 1/16.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За осигуряване на правилното функциониране на ОЕСУ, включително на Дъблинската система, следва да бъде постигнат значителен напредък по отношение на сближаването на националните системи за убежище, като се обърне специално внимание на различните проценти на признаване и видове статут на закрила в държавите членки. В допълнение към това следва да бъдат подсилени правилата за преразглеждане на статута, за да се гарантира, че закрила се предоставя единствено на онези, които се нуждаят от нея, и само докато е необходима. Освен това следва да се избягва прилагането на различни практики по отношение на продължителността на разрешенията за пребиваване, като правата, предоставяни на лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да бъдат допълнително пояснени и хармонизирани.

(5)  Една обща политика на Съюза за международна закрила следва да се основава на единен статут. За преминаване към правилното функциониране на ОЕСУ следва да бъде постигнат значителен напредък по отношение на сближаването на националните системи за убежище, като се обърне специално внимание на различните проценти на признаване и видове статут на закрила в държавите членки. Същевременно е важно да не се създава прекалена административната тежест за органите на държавите членки. Съответно следва да бъдат подсилени правилата, за да се гарантира, че закрила се предоставя на онези, които се нуждаят от нея. Като се признава правните различия между статута на бежанец и статута на субсидиарна закрила, следва да бъде установена хармонизирана продължителност на разрешенията за пребиваване, която следва да вземе изцяло предвид настоящите най-добри практики в държавите членки. С цел да се гарантира постигането на еднакво високи стандарти на закрила във всички държави членки правата, предоставяни на лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да бъдат допълнително пояснени и хармонизирани.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед на това е необходим регламент, за да се гарантира по-пълна хармонизация в рамките на Съюза и да се осигури по-висока степен на правна сигурност и прозрачност.

(6)  С оглед на това е необходим регламент, за да се гарантира по-бърза и по-пълна хармонизация в рамките на Съюза и да се осигури по-висока степен на правна сигурност и прозрачност.

Изменение     8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Основната цел на настоящия регламент е, от една страна, да се гарантира прилагането от държавите членки на общи критерии за определяне на лицата, които действително се нуждаят от международна закрила, и от друга страна, да се осигури общ набор от права за тези лица във всички държави членки.

(7)  Основната цел на настоящия регламент е, от една страна, да се гарантира прилагането от държавите членки на общи критерии за определяне на лицата, които действително се нуждаят от международна закрила, и от друга страна, да се осигури общ набор от права за бежанците и лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, във всички държави членки.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Освен това по-нататъшното сближаване на правилата относно признаването и съдържанието на статута на бежанец и статута на субсидиарна закрила следва да спомогне за ограничаване на вторичното движение на кандидатите за международна закрила и на лицата, на които е предоставена международна закрила, между държавите членки, когато такова движение може да е предизвикано от разлики в предприетите национални правни мерки за транспониране на Директивата относно определянето, заменена с настоящия регламент.

(8)  Освен това по-нататъшното сближаване на правилата относно признаването и съдържанието на статута на бежанец и статута на субсидиарна закрила следва да спомогне за ограничаване на вторичното движение на кандидатите за международна закрила и на лицата, на които е предоставена международна закрила, между държавите членки.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Настоящият регламент не се прилага за други национални хуманитарни статути, предоставяни от държавите членки съгласно националното им право на лицата, които не отговарят на условията за статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила. Ако се предоставят такива статути, това трябва да става по начин, който не води до риск от объркване с международната закрила.

(9)  Настоящият регламент не се прилага за други национални хуманитарни статути, предоставяни от държавите членки съгласно националното им право на лицата, които не отговарят на условията за статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  На кандидатите, получили право на презаселване, следва да бъде предоставена международна закрила. Съответно следва да се прилагат разпоредбите на настоящия регламент относно съдържанието на международната закрила, включително правилата за възпиране на вторичното движение.

(10)  На кандидатите, получили право на презаселване, следва да бъде предоставена международна закрила. Съответно следва да се прилагат разпоредбите на настоящия регламент относно съдържанието на международната закрила.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“). Настоящият регламент има за цел по-специално да гарантира пълното зачитане на човешкото достойнство и правото на убежище на кандидатите за убежище и на придружаващите ги членове на тяхното семейство и да насърчи прилагането на членовете на Хартата, отнасящи се до човешкото достойнство, зачитането на личния и семейния живот, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, правото на образование, свободата при избор на професия и правото на труд, свободата на стопанска инициатива, правото на убежище, недискриминацията, правата на детето, социалната сигурност и социалната помощ, закрилата на здравето, и поради това следва да се прилага по съответния начин.

(11)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“), Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и Европейската социална харта. Настоящият регламент има за цел по-специално да гарантира пълното зачитане на човешкото достойнство и правото на убежище на кандидатите за убежище и на придружаващите ги членове на тяхното семейство и да насърчи прилагането на членовете на Хартата, отнасящи се до човешкото достойнство, зачитането на личния и семейния живот, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, правото на образование, свободата при избор на професия и правото на труд, свободата на стопанска инициатива, правото на убежище, защитата при изселване, експулсиране или екстрадиране, равенството пред закона, недискриминацията, правата на детето, социалната сигурност и социалната помощ, закрилата на здравето, и поради това следва да се прилага по съответния начин.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Ресурсите на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ следва да бъдат използвани за адекватна подкрепа на усилията на държавите членки за изпълнение на стандартите, определени в Регламента, по-специално на онези държави членки, чиито системи за убежище са подложени на специфичен и несъразмерно голям натиск, по-специално поради тяхното географско или демографско положение.

(13)  Ресурсите на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ следва да бъдат използвани за адекватна подкрепа на усилията на държавите членки за изпълнение на високите стандарти, определени в Регламента, като се даде приоритет на онези държави членки, чиито системи за убежище са подложени на специфичен и несъразмерно голям натиск, по-специално поради тяхното географско или демографско положение. Общият принцип за избягване на двойното финансиране следва да бъде зачитан, като същевременно държавите членки следва да се възползват максимално на всички равнища на управление от възможностите, предоставяни от фондовете, които не са пряко свързани с политиката в областта на убежището и миграцията, но могат да се използват за финансиране на действия в тази област, например действия за интеграция като тези на разположение в рамките на Европейския социален фонд, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, „Хоризонт 2020“, Европейския фонд за регионално развитие и програма „Права, равенство и гражданство“. Тези фондове следва да станат пряко достъпни за местните и регионалните органи за действия, които попадат пряко в сферата на компетентността им.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да оказва подходяща подкрепа при прилагането на настоящия регламент, по-специално чрез осигуряване на експерти, които да подпомагат органите на държавите членки при получаването, регистрирането и разглеждането на молбите за международна закрила, и чрез предоставяне на актуална информация по отношение на трети държави, включително информация за страната на произход, и други съответни насоки и инструменти. При прилагането на настоящия регламент органите на държавите членки следва да вземат под внимание оперативните стандарти, примерните насоки и най-добрите практики, разработени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (наричана по-нататък „Агенцията“). При разглеждането на молбите за международна закрила органите на държавите членки следва да обръщат специално внимание на информацията, докладите, общия анализ и насоките относно ситуацията в страните на произход, изготвени на равнището на Съюза от Агенцията и европейските мрежи за информация относно страните на произход, в съответствие с членове 8 и 10 от Регламента34.

(14)  Агенцията следва да оказва подходяща подкрепа при прилагането на настоящия регламент, по-специално чрез осигуряване на експерти, които да подпомагат органите на държавите членки при получаването, регистрирането и разглеждането на молбите за международна закрила, и чрез предоставяне на актуална информация по отношение на трети държави, включително информация за страната на произход, и други съответни насоки и инструменти. При прилагането на настоящия регламент органите на държавите членки следва да вземат под внимание оперативните стандарти, примерните насоки и най-добрите практики, разработени от Агенцията. При разглеждането на молбите за международна закрила органите на държавите членки следва да обръщат внимание на информацията, докладите, общия анализ и насоките относно ситуацията в страните на произход, изготвени на равнището на Съюза от Агенцията и европейските мрежи за информация относно страните на произход, в съответствие с членове 8 и 10 от Регламента34. В допълнение, когато разглеждат молбите за международна закрила, органите на държавите членки следва да вземат под внимание цялата имаща отношение по въпроса информация от ВКБООН и от съответните организации на гражданското общество.

__________________

__________________

34 COM(2016) 271 final.

34 COM(2016) 271 final.

Изменение     15

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  При прилагането на настоящия регламент „висшият интерес на детето“ следва да бъде първостепенно съображение в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. При определяне на висшия интерес на детето органите на държавите членки следва надлежно да отчитат принципа на цялост на семейството, благосъстоянието и социалното развитие на ненавършилия пълнолетие, съображенията, свързани с безопасността и сигурността, както и мнението на ненавършилия пълнолетие, в зависимост от неговата възраст и зрялост.

(15)  При прилагането на настоящия регламент „висшият интерес на детето“ следва да бъде първостепенно съображение в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. При определяне на висшия интерес на детето органите на държавите членки следва надлежно да отчитат принципа на цялост на семейството, благосъстоянието и социалното развитие на ненавършилия пълнолетие, неговия културен произход и езиковите му умения, съображенията, свързани с безопасността и сигурността, както и мнението на ненавършилия пълнолетие, в зависимост от неговата възраст и зрялост. Така децата кандидати, навършили 18 годишна възраст преди да е взето решение по техните молби, продължават да се ползват от правото на цялост на семейството.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  В понятието „членове на семейството“ следва да се вземат предвид различните конкретни обстоятелства на зависимост и специалното внимание, което трябва да бъде отделено на висшия интерес на детето. Това понятие следва да отразява също така действителността на настоящите миграционни тенденции, които сочат, че кандидатите често пристигат на територията на държавите членки след продължителен период на транзит. Ето защо понятието следва да включва семействата, създадени извън страната на произход, но преди тяхното пристигане на територията на държавата членка.

(16)  В понятието „членове на семейството“ следва да се вземат предвид семейното многообразие, различните конкретни обстоятелства на зависимост и специалното внимание, което трябва да бъде отделено на висшия интерес на детето. Това понятие следва да отразява също така действителността на настоящите миграционни тенденции, които сочат, че кандидатите често пристигат на територията на държавите членки след продължителен период на транзит. Ето защо понятието следва да включва семействата, създадени извън страната на произход, но преди тяхното пристигане на територията на държавата членка, с изключение, при всички случаи, на принудителните бракове. Понятията за съпруг/съпруга и за небрачен партньор следва да не правят разграничение според пола на лицето.

Изменение     17

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Докато тежестта на доказване по принцип пада върху кандидата, който следва да обоснове молбата си, задължението да установи и оцени всички съответни факти се поделя между кандидата и решаващия орган. Когато определени аспекти на декларацията на кандидата не са подкрепени с документи или други доказателства, следва при съмнение да се взема решение в полза на кандидата, ако е положил/а реални усилия да обоснове молбата си и е представил/а всички съответни елементи, с които разполага, и когато декларацията му/ѝ се счита за непротиворечива и правдоподобна.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Необходимо е по-специално да се въведат общи понятия за необходимост от закрила, възникваща на място, източници на посегателство и на закрила, вътрешна закрила и преследване, включително причините за преследване.

(22)  Необходимо е по-специално да се въведат общи понятия за необходимост от закрила, възникваща на място, източници на посегателство и на закрила, и преследване, включително причините за преследване.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Закрила може да бъде предоставяна, при наличието на желание и възможност за предлагане на закрила, или от държавата, или от партии или организации, включително международни организации, които отговарят на условията, предвидени в настоящия регламент, и които контролират даден район или значителна част от територията на държавата. Тази закрила следва да бъде реална и да няма временен характер.

(23)  Закрила може да бъде предоставяна, при наличието на желание и възможност за предлагане на закрила, или от държавата, или от партии или организации, упълномощени от държавата, включително международни организации, когато отговарят на условията, предвидени в настоящия регламент, и когато контролират даден район или значителна част от територията на държавата. Тази закрила следва да бъде реална и да няма временен характер.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Вътрешната закрила срещу преследване или тежко посегателство следва да е реално на разположение на кандидата в част от страната на произход, до която той може безопасно и законно да пътува, в която може да бъде допуснат и в която може основателно да се очаква да се установи. Преценката дали съществува такава вътрешна закрила, следва да бъде неотменна част от оценката на молбата за международна закрила и следва да се извършва, след като решаващият орган е установил, че ако не е налице вътрешна закрила, ще се прилагат критериите за предоставяне на международна закрила. Тежестта на доказване, че е налице вътрешна закрила, следва да пада върху решаващия орган.

(24)  Вътрешната закрила срещу преследване или тежко посегателство би могла да е реално на разположение на кандидата в част от страната на произход, до която той може безопасно и законно да пътува, в която може да бъде допуснат и в която може основателно да се очаква да се установи. Следва да е възможно преценката дали съществува такава вътрешна закрила да формира част от оценката на молбата за международна закрила, при условие че държавата или представителите на държавата не са извършили преследване или тежко посегателство. Независимо от задължението на кандидата да сътрудничи по време на процедурата, тежестта на доказване, че е налице вътрешна закрила, следва да пада изключително върху решаващия орган. Това обаче не следва да изключва възможността за кандидата да представи доказателства, които опровергават констатация на решаващия орган, че е налице вътрешна закрила.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Когато преследването или тежкото посегателство се извършва от държавата или от нейни представители, следва да се изхожда от презумпцията, че кандидатът няма на разположение реална закрила. Когато кандидатът е непридружен ненавършил пълнолетие, наличието на подходящи грижи и режим на настойничество/попечителство, съответстващи на висшия интерес на непридружения ненавършил пълнолетие, следва да представлява част от преценката за това дали тази закрила е реално на разположение.

(25)  Когато преследването или тежкото посегателство се извършва от държавата или от нейни представители, следва да се изхожда от презумпцията, че кандидатът няма на разположение реална закрила и разпоредбата за вътрешната закрила не следва да се прилага. Оценката на висшия интерес на детето следва да бъде първостепенно съображение за съответните органи при оценяването на условията за вътрешна закрила в случай на ненавършили пълнолетие, включително наличието на подходящи грижи и режим на настойничество/попечителство, когато кандидатът е непридружен ненавършил пълнолетие.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  При оценяването на молбите за международна закрила, подадени от ненавършили пълнолетие, е необходимо решаващите органи да вземат под внимание специфичните форми на преследване на децата.

(26)  При оценяването на молбите за международна закрила, подадени от ненавършили пълнолетие, е необходимо решаващите органи да вземат под внимание специфичните форми на преследване, трафик и експлоатация на децата от всякакъв вид или на липсата на закрила срещу такива актове на преследване.

Изменение     23

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Едно от условията за предоставяне на статут на бежанец по смисъла на член 1, буква А от Женевската конвенция е наличието на причинно-следствена връзка между причините за преследване, а именно раса, религия, националност, политически възгледи или принадлежност към определена социална група, и действията на преследване или липсата на закрила срещу такива действия.

(27)  Едно от условията за предоставяне на статут на бежанец по смисъла на член 1, буква А от Женевската конвенция е наличието на причинно-следствена връзка между причините за преследване, а именно раса, религия или убеждения, националност, политически възгледи или принадлежност към определена социална група, и действията на преследване или липсата на закрила срещу такива действия.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Необходимо е също така да се въведе общо понятие за основанието за преследване „принадлежност към определена социална група“. За целите на определянето на дадена социална група следва надлежно да се вземат предвид въпросите, свързани с пола на кандидата, включително неговата полова идентичност и сексуална ориентация, които могат да бъдат свързани с определени правни традиции и обичаи, водещи например до генитално осакатяване, принудителна стерилизация или принудителен аборт, доколкото тези въпроси са свързани с основателните опасения на кандидата от преследване.

(28)  Необходимо е също така да се въведе общо понятие за основанието за преследване „принадлежност към определена социална група“. За целите на определянето на дадена социална група следва надлежно да се вземат предвид въпросите, свързани с пола на кандидата, включително неговата полова идентичност, изразяване на половата принадлежност, полови белези и сексуална ориентация, както и факта, че е бил жертва на трафик с цел сексуална експлоатация, които могат да бъдат свързани с определени правни традиции и обичаи, водещи например до генитално осакатяване, принудителна стерилизация или принудителен аборт, доколкото тези въпроси са свързани с основателните опасения на кандидата от преследване. Основателните опасения на кандидата от преследване може да произтичат от разбирането, че тя/той принадлежи към определена социална група.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  В съответствие с приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз, при разглеждането на молби за международна закрила компетентните органи на държавите членки следва да използват методи за оценка на достоверността на твърденията на кандидата по начин, който зачита индивидуалните права, гарантирани с Хартата, по-специално правото на човешко достойнство и на зачитане на личния и семейния живот. Що се отнася по-специално до хомосексуалността, индивидуалната оценка на достоверността на твърденията на кандидата не следва да се основава на стереотипни схващания за хомосексуалните лица и кандидатът не следва да се подлага на подробни въпроси или тестове, свързани с неговите сексуални практики.

(29)  В съответствие с приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, при разглеждането на молби за международна закрила компетентните органи на държавите членки следва да използват методи за оценка на достоверността на твърденията на кандидата по начин, който зачита индивидуалните права, гарантирани с Хартата и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, по-специално правото на човешко достойнство и на зачитане на личния и семейния живот. Що се отнася по-специално до сексуалната ориентация и половата идентичност, индивидуалната оценка на достоверността на твърденията на кандидата не следва да се основава на стереотипни схващания за сексуална ориентация и полова идентичност и кандидатът не следва да се подлага на подробни въпроси или тестове, свързани с неговите сексуални практики. Освен това компетентните национални органи не следва да считат, че изявленията на кандидата не са надеждни, с единствения мотив, че кандидатът не се позовава на своята сексуална ориентация, полова идентичност, изразяване на половата принадлежност или полови белези, когато той или тя първо излага подробно фактите във връзка с неговото или нейното преследване.

Изменение     26

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Деянията, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации, са посочени в преамбюла и в членове 1 и 2 от Устава на Организацията на обединените нации и са включени, наред с другото, в резолюциите на Организацията на обединените нации относно мерките за борба с тероризма, в които се заявява, че „терористичните актове, методи и практики, както и умишленото финансиране и планиране на актове на тероризъм и подстрекателството към такива актове противоречат на целите и принципите на Организацията на обединените нации“.

(30)  Деянията, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации, са посочени в преамбюла и в членове 1 и 2 от Устава на Организацията на обединените нации и са включени, наред с другото, в резолюциите на Организацията на обединените нации относно мерките за борба с тероризма, в които се заявява, че „терористичните актове, методи и практики, както и умишленото финансиране и планиране на актове на тероризъм и подстрекателството към такива актове противоречат на целите и принципите на Организацията на обединените нации“. Членството в терористична група или участието в дейността на терористична група също противоречат на целите и принципите на Организацията на обединените нации.

Изменение     27

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Извършването на престъпление с политически характер по принцип не представлява основание за изключване от статута на бежанец. Независимо от това съгласно приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз особено жестоките действия, при които въпросният акт е непропорционален на предполагаемата политическа цел, и терористичните актове, които се характеризират с жестокост спрямо гражданското население, дори да се твърди, че са извършени с политическа цел, следва да се считат за престъпления, които нямат политически характер, и следователно могат да доведат до изключване от статута на бежанец.

(31)  Извършването на престъпление с политически характер по принцип не представлява основание за изключване от международна закрила. Независимо от това съгласно приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз особено жестоките действия, при които въпросният акт е непропорционален на предполагаемата политическа цел, и терористичните актове, които се характеризират с жестокост спрямо гражданското население, дори да се твърди, че са извършени с политическа цел, следва да се считат за престъпления, които нямат политически характер, и следователно могат да доведат до изключване от международна закрила.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 31a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a)  Признаването на статута на субсидиарна закрила е декларативен акт.

Изменение     29

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Следва да се установят също така стандарти относно определението и съдържанието на статута на субсидиарна закрила. Субсидиарната закрила следва да допълва закрилата на бежанците, предвидена в Женевската конвенция.

(32)  Следва да се установят също така стандарти относно определението и съдържанието на статута на субсидиарна закрила. Субсидиарната закрила следва да допълва закрилата на бежанците, предвидена в Женевската конвенция. Въпреки че основанието за предоставяне на закрила е различно за статута на бежанец и статута на субсидиарна закрила, постоянната необходимост от закрила може да бъде със сходна продължителност.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  За извършването на оценка на тежките посегателства, в резултат на която може да бъде определено, че кандидатите отговарят на условията за субсидиарна закрила, понятието „безогледно насилие“, съгласно съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, следва да включва всяко насилие, което може да се разпростира към лица без оглед на личното им положение.

(34)  За извършването на оценка на тежките посегателства, в резултат на която може да бъде определено, че кандидатите отговарят на условията за субсидиарна закрила, понятието „безогледно насилие“, съгласно съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, следва да включва всяко насилие, което може да се разпростира към лица без оглед на личното им положение. Факторите, които трябва да се вземат предвид при определянето дали е налице безогледно насилие, могат да включват външна агресия, окупация, чуждестранно господство, вътрешни конфликти, тежки нарушения на правата на човека или прояви на сериозно нарушаване на обществения ред в държавата на произход или в част от нея.

Изменение     31

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Що се отнася до изискваното доказателство за съществуването на сериозна и индивидуална заплаха за живота или личността на даден кандидат, съгласно приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз36 решаващите органи не следва да изискват от кандидата да предостави доказателство, че заплахата е специфично насочена към него поради присъщи на неговото лично положение елементи. При все това степента на безогледно насилие, необходима за обосноваване на молбата, е по-ниска, ако кандидатът може да докаже, че е специфично засегнат поради присъщи на личното му положение елементи. Освен това съществуването на сериозна и индивидуална заплаха следва да се установява от решаващия орган по изключение единствено с оглед на присъствието на кандидата на територията или в съответната част от територията на страната на произход, ако степента на безогледно насилие, с която се характеризира въоръженият конфликт, достига толкова високо ниво, че са налице съществени основания да се счита, че гражданско лице, което бъде върнато в страната на произход или в съответната част на страната на произход, ще бъде изправено, поради самото си присъствие на територията на тази страна на произход, пред реална опасност да бъде изложено на такава сериозна заплаха.

(36)  Що се отнася до изискваното доказателство за съществуването на сериозна заплаха за живота или личността на даден кандидат, съгласно приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз36 и на Европейския съд по правата на човека изискваната степен на посегателство не е нужно да бъде равносилна на изтезание или нечовешко или унизително отношение или на наказание. При все това степента на безогледно насилие, необходима за обосноваване на молбата, е по-ниска, ако кандидатът може да докаже, че е специфично засегнат поради присъщи на личното му положение елементи. Освен това съществуването на сериозна заплаха следва да се установява от решаващия орган единствено с оглед на присъствието на кандидата на територията или в съответната част от територията на страната на произход, ако степента на безогледно насилие, с която се характеризира въоръженият конфликт, достига толкова високо ниво, че са налице съществени основания да се счита, че гражданско лице, което бъде върнато в страната на произход или в съответната част на страната на произход, ще бъде изправено, поради самото си присъствие на територията на тази страна на произход, пред реална опасност да бъде изложено на такава сериозна заплаха.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Разрешението за пребиваване и документите за пътуване, които се издават на лица, на които е предоставена международна закрила, за първи път или се подновяват след влизането в сила на настоящия регламент, следва да отговарят на правилата, определени съответно в Регламент (ЕО) № 1030/2002 и Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета.

(37)  Разрешението за пребиваване и документите за пътуване, които се издават на лица, на които е предоставена международна закрила след влизането в сила на настоящия регламент, следва да отговарят на правилата, определени съответно в Регламент (ЕО) № 1030/2002 и Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета.

Изменение     33

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Поради тясната си връзка с бежанеца по принцип е вероятно членовете на семейството му да бъдат изложени на действия на преследване, които могат да представляват основание за предоставяне на международна закрила. Ако не отговарят на условията за международна закрила, с цел да бъде запазена целостта на семейството, те имат право да поискат разрешение за пребиваване и същите права, които се предоставят на лицата, на които е предоставена международна закрила. Без да се засягат разпоредбите в настоящия регламент, отнасящи се до запазването на целостта на семейството, когато ситуацията попада в обхвата на Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството и са изпълнени условията за събиране, определени в нея, на членовете на семейството на лицето, на което е предоставена международна закрила, които в лично качество не отговарят на условията за такава закрила, следва да бъдат предоставени разрешения за пребиваване и права в съответствие със същата директива. Настоящият регламент се прилага, без да се засяга Директива 2004/38/ЕО.

(38)  Поради тясната си връзка с бежанеца по принцип е вероятно членовете на семейството му да бъдат изложени на действия на преследване, които могат да представляват основание за предоставяне на международна закрила. Ако не отговарят на условията за международна закрила, с цел да бъде запазена целостта на семейството, членовете на семейството, включително братя и сестри, които се намират в същата държава членка във връзка с молбата за международна закрила, имат право да поискат разрешение за пребиваване и същите права, които се предоставят на лицата, на които е предоставена международна закрила. Без да се засягат разпоредбите в настоящия регламент, отнасящи се до запазването на целостта на семейството, когато ситуацията попада в обхвата на Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството и са изпълнени условията за събиране, определени в нея, на членовете на семейството на лицето, на което е предоставена международна закрила, които в лично качество не отговарят на условията за такава закрила, следва да бъдат предоставени разрешения за пребиваване и права в съответствие със същата директива. Настоящият регламент се прилага, без да се засяга Директива 2004/38/ЕО.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  С цел да се установи дали лицата, на които е предоставена международна закрила, продължават да се нуждаят от тази закрила, решаващите органи следва да преразгледат предоставения статут, когато разрешението за пребиваване трябва да бъде подновено — за първи път в случай на бежанци и за първи и втори път в случай на лица, на които е предоставена субсидиарна закрила, както и когато в страната на произход на лицата, на които е предоставена закрила, е възникнала значима промяна съгласно общия анализ и насоките относно ситуацията в страната на произход, предоставени на равнището на Съюза от Агенцията и европейските мрежи за информация относно страните на произход в съответствие с членове 8 и 10 от Регламента37.

(39)  С цел да се установи дали лицата, на които е предоставена международна закрила, продължават да се нуждаят от закрила, решаващите органи следва, по-специално, да преразгледат предоставения статут, когато в страната на произход на лицата, на които е предоставена закрила, е възникнала значима промяна съгласно общия анализ и насоките относно ситуацията в страната на произход, предоставени на равнището на Съюза от Агенцията и европейските мрежи за информация относно страните на произход в съответствие с членове 8 и 10 от Регламента37.

__________________

__________________

37  COM(2016)271 final.

37  COM(2016)271 final.

Изменение     35

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  При оценяването на промяната в обстоятелствата във въпросната трета държава компетентните органи на държавите членки се уверяват, като имат предвид индивидуалната ситуация на бежанеца, че субектът или субектите, предоставящи закрила в тази държава, са предприели разумни мерки, за да попречат на преследването, че следователно тези субекти действат, наред с другото, посредством ефективна правораздавателна система, позволяваща разкриването, наказателното преследване и наказването на деянията, представляващи преследване, и че въпросният гражданин ще има достъп до такава закрила, ако статутът на бежанец престане да съществува.

(40)  При оценяването на промяната в обстоятелствата във въпросната трета държава компетентните органи на държавите членки се уверяват, като имат предвид индивидуалната ситуация на лицето, на което е предоставена международна закрила, че субектът или субектите, предоставящи закрила в тази държава, са предприели необходимите мерки, за да попречат на преследването, че следователно тези субекти действат, наред с другото, посредством ефективна правораздавателна система, позволяваща разкриването, наказателното преследване и наказването на деянията, представляващи преследване, и че въпросният гражданин ще има достъп до такава закрила, ще може безопасно да бъде допуснат в страната и може основателно да се очаква да се установи там, ако статутът на бежанец престане да съществува.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Когато статутът на бежанец или на субсидиарна закрила престане да съществува, прилагането на решението, с което решаващият орган на държава членка отменя, прекратява или не подновява статута, следва да бъде отложено за разумен период от време след приемането, за да може въпросният гражданин на трета държава или въпросното лице без гражданство да подаде молба за пребиваване на основания, различни от тези, с които е обосновано предоставянето на международна закрила, като например семейни причини или причини, свързани с работа или образование, съгласно съответното право на Съюза или национално право.

(41)  Когато статутът на лице, на което е предоставена международна закрила, престане да съществува, прилагането на решението, с което решаващият орган на държава членка отнема статута, следва да бъде отложено за разумен период от време след приемането, за да може въпросният гражданин на трета държава или въпросното лице без гражданство да подаде молба за пребиваване на основания, различни от тези, с които е обосновано предоставянето на международна закрила, като например семейни причини или причини, свързани с работа или образование, съгласно съответното право на Съюза или национално право.

Изменение     37

Предложение за регламент

Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(41a)  Принципът на решаване в полза на кандидата при съмнение отразява признаването на значителните трудности, пред които са изправени кандидатите при събирането и представянето на доказателства в подкрепа на своето искане. Съгласно общия правен принцип тежестта на доказване пада върху кандидата за международна закрила, а задължението да установи и оцени всички релевантни факти се поделя между кандидата и решаващия орган. При съмнение обаче следва да се решава в полза на кандидата, когато определени аспекти от неговите/нейните декларации не са подкрепени с документи или други доказателства, когато той или тя е положил/а реални усилия да обоснове молбата си и е представил/а всички относими елементи, с които разполага, и когато декларациите му/ѝ са счетени за непротиворечиви и правдоподобни.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да пребивават в държавата членка, в която им е предоставена закрила. Лицата, на които е предоставена закрила и притежават валиден документ за пътуване и разрешение за пребиваване, издадено от държава членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, следва да имат право да влизат и да се придвижват свободно на територията на държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, за период от 90 дни през всеки 180-дневен период в съответствие с Кодекса на шенгенските граници и член 21 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение39. Лицата, на които е предоставена международна закрила, могат също така да подадат молба за пребиваване в държава членка, различна от държавата членка, която е предоставила закрилата, в съответствие с приложимите правила на ЕС, а именно относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения40, и националните правила; това обаче не включва прехвърляне на международната закрила и свързаните с нея права.

(42)  Лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да пребивават в държавата членка, в която им е предоставена закрила. Лицата, на които е предоставена закрила и притежават валиден документ за пътуване и разрешение за пребиваване, издадено от държава членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, следва да имат право да влизат и да се придвижват свободно на територията на държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, в рамките на разрешения срок на престой в съответствие с Кодекса на шенгенските граници и член 21 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение39. Лицата, на които е предоставена международна закрила, могат също така да подадат молба за пребиваване в държава членка, различна от държавата членка, която е предоставила закрилата, в съответствие с приложимите правила на ЕС, а именно относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения40, и националните правила; това обаче не включва прехвърляне на международната закрила и свързаните с нея права.

__________________

__________________

38  Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите.

38  Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите.

39  Шенгенско споразумение от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенно премахване на контрола по техните общи граници.

39  Шенгенско споразумение от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенно премахване на контрола по техните общи граници.

40  COM (2016) 378 final.

40  COM (2016) 378 final.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  С цел предотвратяване на вторичните движения в рамките на Европейския съюз, ако лицата, на които е предоставена международна закрила, бъдат открити в държава членка, различна от държавата членка, която им е предоставила закрилата, без да изпълняват условията за престой или пребиваване, те следва да бъдат върнати в компетентната държава членка съгласно процедурата, определена в новия Регламент „Дъблин“41.

(43)  Ако лицата, на които е предоставена международна закрила, бъдат открити в държава членка, различна от държавата членка, която им е предоставила закрилата, без да изпълняват условията за престой или пребиваване, те следва да бъдат върнати в компетентната държава членка съгласно процедурата, определена в новия Регламент „Дъблин“41. Непридружените ненавършили пълнолетие, които се ползват с международна закрила, следва да бъдат взети обратно само от компетентната държава членка в съответствие с процедурата, предвидена в Регламент [Регламента „Дъблин“].

__________________

__________________

41 (ЕС) № [xxx/xxxx Нов регламент „Дъблин“].

41 (ЕС) № [xxx/xxxx Нов регламент „Дъблин“].

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  С цел възпиране на вторичните движения в рамките на Европейския съюз следва да бъде изменена Директива 2003/109/ЕО относно дългосрочно пребиваващите граждани, за да бъде предвидено, че петгодишният период, след който лицата, на които е предоставена международна закрила, отговарят на условията за статут на дългосрочно пребиваващи, следва да започва да тече отново всеки път, когато лицето е открито в държава членка, различна от тази, която е предоставила международна закрила, без то да има право на престой или пребиваване там в съответствие с приложимото право на ЕС или национално право.

(44)  С цел насърчаване на лицата, на които е предоставена международна закрила, да останат в държавата членка, която им е предоставила такава закрила, следва срокът на издадените им разрешения за пребиваване да се хармонизира с подходяща продължителност.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  Понятието „национална сигурност и обществен ред“ обхваща също така случаите, в които гражданин на трета държава принадлежи към сдружение, поддържащо международния тероризъм, или подкрепя такова сдружение.

(45)  Понятието „национална сигурност и обществен ред“ обхваща случаите, в които гражданин на трета държава принадлежи към сдружение, поддържащо международния тероризъм. Понятието „особено тежко престъпление“ включва правонарушения като участие в престъпна организация, тероризъм, трафик на хора, сексуална експлоатация на деца, убийство, тежка телесна повреда, незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества, корупция, изнасилване, както и престъпления в рамките на юрисдикцията на Международния наказателен съд.

Изменение     42

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  В рамките на ограниченията, определени от международните задължения, за предоставянето на ползи по отношение на достъпа до работа и до системите на социална сигурност се изисква преди това да е издадено разрешение за пребиваване.

заличава се

Изменение     43

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  Компетентните органи могат да ограничат достъпа до дейности, упражнявани от наети или самостоятелно заети лица, по отношение на длъжности, които включват упражняване на публична власт и отговорност за защита на общия интерес на държавата или други публични органи. В контекста на упражняването на правото им на еднакво третиране по отношение на членството в организация, представляваща работници, и участието в определена професионална дейност лицата, на които е предоставена международна закрила, могат да бъдат изключени също от участието в управлението на публичноправни органи и от заемането на длъжност, регулирана от публичното право.

(48)  Компетентните органи могат да ограничат достъпа до дейности, упражнявани от наети или самостоятелно заети лица, по отношение на длъжности, които включват упражняване на публична власт и отговорност за защита на общия интерес на държавата или други публични органи.

Изменение     44

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  За да се подобри реалното ползване от лицата, на които е предоставена международна закрила, на правата и ползите, предвидени в настоящия регламент, е необходимо да бъдат отчетени техните специфични нужди и конкретните предизвикателства, свързани с интеграцията, пред които те са изправени, и да бъде улеснен достъпът им до правата, свързани с интеграцията, по-специално по отношение на образователните възможности, свързани със заетостта, и професионалното обучение, както и до процедурите за признаване на чуждестранни дипломи, сертификати и други удостоверения за професионални квалификации, по-специално поради липсата на документи и неспособността им да поемат разходите, свързани с процедурите за признаване.

(49)  За да се подобри реалното ползване от лицата, на които е предоставена международна закрила, на правата и ползите, предвидени в настоящия регламент, е необходимо да бъдат отчетени техните специфични нужди и конкретните предизвикателства, свързани с интеграцията, пред които те са изправени, и да бъде улеснен достъпът им до правата, свързани с интеграцията, по-специално по отношение на образователните възможности, свързани със заетостта, и професионалното обучение, както и до процедурите за признаване и потвърждаване на автентичността на чуждестранни дипломи, сертификати и други удостоверения за професионални квалификации, по-специално поради липсата на документи и неспособността им да поемат разходите, свързани с процедурите за признаване.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(49a)  С оглед на факта, че интеграцията е двупосочен процес, зачитането на ценностите, на които се основава Съюзът, и зачитането на основните права на лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да бъде неразделна част от процеса на интеграция. Интеграцията следва да насърчава приобщаването, а не изолацията, като участието на всички заинтересовани страни е от ключово значение за нейния успех. Държавите членки, действащи на национално, регионално и местно равнище, следва да предложат на лицата, на които е предоставена международна закрила, подпомагане и възможности за интеграция и изграждане на живот в тяхното ново общество, което следва да включва настаняване, курсове за ограмотяване и езикови курсове, междукултурен диалог, образование и професионално обучение, както и ефективен достъп до демократичните структури в обществото.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51)  В допълнение към това, по-специално с цел да се избегнат социалните трудности, е уместно на лицата, на които е предоставена международна закрила, да се осигури социално подпомагане без дискриминация. При все това, що се отнася до лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, държавите членки следва да разполагат с известна гъвкавост, за да ограничат тези права до основните обезщетения, които следва да се разбират като обхващащи поне минимален доход, помощи в случай на заболяване или бременност и семейни помощи за деца, доколкото тези обезщетения се предоставят на гражданите на съответната държава съгласно националното право. За да улеснят интеграцията им, държавите членки следва да имат възможност да обвържат достъпа до определени видове социално подпомагане, посочени в националното право, както за бежанците, така и за лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, с реалното участие на лицето, на което е предоставена международна закрила, в мерките за интеграция.

(51)  В допълнение към това, по-специално с цел да се избегнат социалните трудности, е уместно на лицата, на които е предоставена международна закрила, да се осигури социално подпомагане без дискриминация. Макар че основанието за закрила може да доведе до определянето на различни статути, в материалните нужди на закриляното лице разлика няма. За да улеснят интеграцията им, държавите членки следва да имат възможност да обвържат достъпа до определени видове социално подпомагане, посочени в националното право, с реалното участие на лицето, на което е предоставена международна закрила, в мерките за интеграция.

Изменение     47

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  На лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да бъде осигурен достъп до медицински грижи, който включва такива грижи както по отношение на физическото, така и по отношение на психическото здраве.

(52)  На лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да бъде осигурен достъп до медицински грижи, който включва такива грижи както по отношение на физическото, така и по отношение на психическото здраве, включително и сексуалното и репродуктивното здраве.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 52 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(52a)  Лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да се ползват с достъп до стоки и услуги и до доставката на стоки и услуги за обществеността, включително до информационни и консултативни услуги, предоставяни от бюрата по труда.

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53)  С цел да се улесни интеграцията в обществото на лицата, на които е предоставена международна закрила, те получават достъп до мерки за интеграция, условията за които се определят от държавите членки. Държавите членки могат да направят задължително участието в такива мерки за интеграция, като например езикови курсове, курсове по гражданска интеграция, професионално обучение и други курсове, свързани със заетостта.

(53)  С цел да се улесни интеграцията в обществото на лицата, на които е предоставена международна закрила, те следва да получават достъп до мерки за интеграция, условията за които се определят от държавите членки. Държавите членки могат да направят задължително участието в такива мерки за интеграция, като например езикови курсове, курсове по гражданска интеграция, професионално обучение и други курсове, свързани със заетостта, при условие че тези мерки за интеграция са лесно достъпни, на разположение са и са безплатни и вземат под внимание специфичните нужди на лицата, на които е предоставена международна закрила, включително грижите за децата.

Изменение     50

Предложение за регламент

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на формата и съдържанието на информацията, която трябва да се предоставя, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията42.

(55)  С цел допълване на настоящия регламент чрез уточняване на формата и съдържанието на информацията, която трябва да бъде предоставена на лицата, на които е предоставена международна закрила, относно правата и задълженията, свързани със статута им, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

_________________

 

42 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

 

Изменение     51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „бежанец“ означава гражданин на трета държава, който поради основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, политически възгледи или принадлежност към определена социална група, се намира извън държавата, чийто гражданин е, и който не може или поради тези опасения не желае да се ползва от закрилата на тази държава, или лице без гражданство, което, като се намира по същите причини извън държавата на предишното си обичайно пребиваване, не може или поради такива опасения не желае да се завърне в нея, по отношение на който гражданин или което лице не се прилага член 12;

(3)  „бежанец“ означава гражданин на трета държава, който поради основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, политически възгледи, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, увреждане или принадлежност към определена социална група, се намира извън държавата, чийто гражданин е, и който не може или поради тези опасения не желае да се ползва от закрилата на тази държава, или лице без гражданство, което, като се намира по същите причини извън държавата на предишното си обичайно пребиваване, не може или поради такива опасения не желае да се завърне в нея, по отношение на който гражданин или което лице не се прилага член 12;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  съпруга/съпругата на лицето, на което е предоставена международна закрила, или неговия несключил брак партньор, с когото то се намира в стабилна връзка, ако в правото или практиката на съответната държава членка несключилите брак двойки се разглеждат по начин, сравним със сключилите брак двойки, съгласно правото на тази държава членка относно гражданите на трети държави;

а)  съпруга/съпругата на лицето, на което е предоставена международна закрила, или неговия несключил брак партньор, с когото то се намира в стабилна връзка, ако в правото или практиката на съответната държава членка несключилите брак двойки се разглеждат по начин, сравним със сключилите брак двойки, съгласно приложимото национално право на тази държава членка;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ненавършилите пълнолетие деца на двойките, посочени в буква а), или на лицето, на което е предоставена международна закрила, при условие че не са сключили брак и независимо дали са родени във или извън брака или са осиновени съгласно националното право;

б)  ненавършилите пълнолетие деца на двойките, посочени в буква а), или на лицето, на което е предоставена международна закрила, пълнолетните деца, за които носят отговорност, независимо дали са родени във или извън брака или са осиновени, както е определено или признато съгласно националното право, както и децата, за които носят родителска отговорност;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  бащата, майката или друг пълнолетен, който носи отговорност за лицето, на което е предоставена международна закрила, съгласно правото или практиката на съответната държава членка, когато лицето, на което е предоставена международна закрила, не е ненавършило пълнолетие и не е сключило брак;

в)  когато лицето, на което е предоставена международна закрила, е ненавършило пълнолетие – бащата, майката или друг пълнолетен, който носи отговорност за това лице, на което е предоставена международна закрила, съгласно правото или практиката на съответната държава членка;

Изменение     55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „ненавършил пълнолетие“ означава гражданин на трета държава или лице без гражданство на възраст под 18 години;

(10)  „ненавършил пълнолетие“ означава гражданин на трета държава или лице без гражданство на възраст под 18 години. Тази преценка трябва да се направи, когато е приложимо, към момента на подаване на молбата му/ѝ за международна закрила;

Изменение     56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  „последваща молба“ означава нова молба за международна закрила, отправена в която и да е държава членка след вземането на окончателно решение по предходна молба, включително когато кандидатът изрично е оттеглил молбата си или когато решаващият орган е отхвърлил молбата като молба, от която кандидатът се е отказал, след нейното мълчаливо оттегляне;

заличава се

Изменение     57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  „решаващ орган“ означава всеки квазисъдебен или административен орган в държава членка, който е компетентен за разглеждането на молбите за международна закрила и който е компетентен да вземе решение като първа инстанция по такива случаи;

(16)  „решаващ орган“ означава всеки съдебен, квазисъдебен или административен орган в държава членка, който е компетентен за разглеждането на молбите за международна закрила и който е компетентен да вземе решение като първа инстанция по такива случаи;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  „настойник/попечител“ означава лице или организация, определени от компетентните органи да помагат на непридружен ненавършил пълнолетие и да го представляват при процедури, предвидени в настоящия регламент, с цел гарантиране на висшия интерес на детето и — при необходимост — упражняване на правата на ненавършилия пълнолетие.

(19)  „настойник/попечител“ означава лице или организация, определени от компетентните органи да помагат на непридружен ненавършил пълнолетие и да го представляват при процедури, предвидени в настоящия регламент, с цел опазване на висшия интерес на детето и на неговото общо благополучие и – при необходимост – упражняване на правата на ненавършилия пълнолетие.

Изменение     59

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Без да се засяга параграф 1, държавите членки запазват възможността да предоставят на членове на семейството статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила в съответствие със своето национално законодателство, независимо от това дали тези лица са изложени на риск от преследване или от тежки посегателства, с цел да се установи еднакъв правен статут в семейството.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Кандидатът представя всички елементи, с които разполага и които обосновават молбата за международна закрила. Той сътрудничи с решаващия орган и присъства и остава на разположение по време на цялата процедура.

1.  Кандидатът представя всички елементи, с които разполага и които обосновават молбата за международна закрила. Кандидатът си сътрудничи с решаващия орган по време на цялата процедура, включително по време на оценката на съответните елементи на молбата. Кандидатът присъства и остава на разположение по време на цялата процедура. Когато поради смекчаващи вината обстоятелства кандидатът не е на разположение на даден етап от процедурата, тези смекчаващи вината обстоятелства се отчитат при вземането на решение по отношение на кандидата или неговата/нейната молба за международна закрила.

Изменение     61

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Елементите, посочени в параграф 1, се състоят от декларациите на кандидата и от всички документи, с които той разполага, за неговите възраст, минало, включително на съответните негови роднини, самоличност, гражданство(а), държава или държави и място или места на предишно пребиваване, предходни молби [за международна закрила и резултатите от всяка бърза процедура по презаселване съгласно Регламент (ЕС) № XXX/XX [Регламента относно презаселването]], маршрути на пътуване и документи за пътуване, както и за причините за кандидатстване за международна закрила.

2.  Елементите, посочени в параграф 1, се състоят от декларациите на кандидата и от всички документи, с които той разполага, за неговите възраст, минало, включително на съответните негови роднини, самоличност, гражданство(а), държава или държави и място или места на предишно пребиваване, предходни молби [за международна закрила и резултатите от всяка процедура по презаселване], маршрути на пътуване и документи за пътуване, както и за причините за кандидатстване за международна закрила.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Решаващият орган разглежда съответните елементи на молбата в съответствие с член 33 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламента относно процедурите].

3.  Решаващият орган разглежда съответните елементи на молбата за предоставяне на международна закрила в съответствие с член 33 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламента относно процедурите].

Изменение     63

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Фактът, че даден кандидат вече е бил подложен на преследване, на тежко посегателство или на директни заплахи за преследване или за тежко посегателство, се смята за сериозен признак за наличието на основателни опасения на кандидата от преследване или реална опасност той да понесе тежко посегателство, освен ако съществуват достатъчни основания да се смята, че това преследване или тежко посегателство няма да се повтори.

4.  Фактът, че даден кандидат вече е бил подложен на преследване, на тежко посегателство или на директни заплахи за преследване или за тежко посегателство, се смята за сериозен признак за наличието на основателни опасения на кандидата от преследване или реална опасност той да понесе тежко посегателство.

Изменение     64

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато аспекти на декларациите на кандидата не са подкрепени с документални или други доказателства, не се изискват допълнителни доказателства по отношение на тези аспекти, ако са изпълнени следните условия:

5.  Когато аспекти на декларациите на кандидата не са подкрепени с документални или други доказателства, не се изискват допълнителни доказателства по отношение на тези аспекти и при съмнение следва да се решава в полза на кандидата, ако са изпълнени следните условия:

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  кандидатът действително е положил усилия да обоснове своята молба;

а)  кандидатът действително е положил усилия да обоснове своята молба за предоставяне на международна закрила;

Изменение     66

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  представени са всички релевантни елементи, с които кандидатът разполага, и е дадено задоволително обяснение за липсата на други релевантни елементи;

б)  представени са всички релевантни елементи, с които кандидатът разполага

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  кандидатът е представил молбата си за международна закрила във възможно най-ранния момент, освен ако кандидатът може да посочи основателни причини за това, че не го е направил;

заличава се

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засягат Женевската конвенция и Европейската конвенция за защита на правата на човека, на кандидат, който подава последваща молба в съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламента относно процедурите], обикновено не се предоставя статут на бежанец или на субсидиарна закрила, ако опасността от преследване или тежко посегателство се основава на обстоятелства, които кандидатът е създал по собствено решение след напускането на страната си на произход.

3.  При условие, че всяко взето решение за подаване на молба за предоставяне на международна закрила е в пълно съответствие с Женевската конвенция, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Хартата на основните права на Европейския съюз, на кандидат, който подава последваща молба в съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламента относно процедурите], може да бъде отказано предоставянето на статут на бежанец или на субсидиарна закрила, ако опасността от преследване или тежко посегателство се основава на обстоятелства, които кандидатът е създал по собствено решение след напускането на страната си на произход с единствената цел за получаване на международна закрила. Това изключва всички обстоятелства, които не зависят от волята на кандидата, включително, но без да се ограничава до неговата сексуална ориентация и религиозни убеждения, които кандидатът може да е прикривал в различна степен, докато е пребивавал в държавата си на произход.

Изменение     69

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Субекти, извършващи преследвания или тежки посегателства, могат да бъдат само:

Субекти, извършващи преследвания или тежки посегателства, могат да бъдат:

Изменение     70

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Закрилата срещу преследване или тежки посегателства може да бъде предоставена единствено от следните субекти:

1.  Закрилата срещу преследване или тежки посегателства може да бъде предоставена единствено от:

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  партии или организации, включително и международни организации, които контролират държавата или значителна част от нейната територия,

б)  партии или организации, които са свързани с държавата и които контролират държавата или значителна част от нейната територия,

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

при условие че същите желаят и могат да предложат закрила в съответствие с параграф 2.

докато същите желаят и могат да осигурят цялостна, ефективна и дългосрочна закрила срещу преследване или тежки посегателства.

Изменение     73

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Закрилата срещу преследване или тежки посегателства е ефективна и няма временен характер. Тази закрила се счита за предоставена, когато субектите, посочени в параграф 1, вземат разумни мерки, за да попречат на преследването или на тежките посегателства, наред с другото, чрез функционирането на ефективна правораздавателна система, позволяваща разкриването, наказателното преследване и наказването на деянията, представляващи преследване или тежко посегателство, и когато кандидатът има достъп до тази закрила.

заличава се

Изменение     74

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При определянето на това дали една международна организация контролира една държава или значителна част от нейната територия и предоставя закрилата, посочена в параграф 2, решаващите органи се основават на насоките, предвидени в съответното право на Съюза, по-специално наличната информация на равнището на Съюза за страната на произход и общия анализ на информацията за страната на произход, посочени в членове 8 и 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XX [Регламента относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището].

3.  При определянето на това дали една международна организация контролира една държава или значителна част от нейната територия и предоставя закрилата, посочена в параграф 2, решаващите органи може да вземат под внимание насоките, предвидени в съответното право на Съюза, по-специално наличната информация на равнището на Съюза за страната на произход и общия анализ на информацията за страната на произход, посочени в членове 8 и 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XX [Регламента относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището].

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Като част от оценката на молбата за международна закрила решаващият орган определя, че кандидатът не се нуждае от международна закрила, ако той може безопасно и законно да пътува и да бъде допуснат в част на страната на произход и ако може основателно да се очаква да се засели там, както и ако в тази част на страната той:

1.  Като част от оценката на молбата за международна закрила и при условие че държавата или представители на държавата не са причинили преследване или тежки посегателства, решаващият орган може да определи, че кандидатът не се нуждае от международна закрила, ако той може безопасно и законно да пътува и да бъде допуснат в част на страната на произход и ако може основателно да се очаква да се засели там, както и ако в тази част на страната той:

Изменение     76

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  има достъп до защита срещу преследване или тежки посегателства.

б)  има достъп до цялостна ефективна и дългосрочна защита срещу преследване или тежки посегателства.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Оценката за наличието на вътрешна закрила се извършва, след като решаващият орган установи, че в противен случай ще се прилагат критериите за предоставяне на международна защита. Тежестта на доказване, че е налице вътрешна закрила, пада върху решаващия орган. От кандидата не се изисква да докаже, че преди да потърси международна закрила, е изчерпал всички възможности за получаване на закрила в собствената си страна на произход.

2.  Без да се засяга член 4, параграф 1, тежестта на доказване, че е налице вътрешна закрила, пада върху решаващия орган. Това не изключва възможността за кандидата да представи доказателства, които опровергават констатация на решаващия орган, че е налице вътрешна закрила. От кандидата не се изисква да докаже, че преди да потърси международна закрила, е изчерпал всички възможности за получаване на закрила в собствената си страна на произход.

Изменение     78

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато се разглеждат преобладаващите като цяло обстоятелства в тази част на страната, която е източник на закрила, както е посочено в член 7, се вземат под внимание достъпността, ефективността и продължителността на посочената закрила. Когато се разглеждат личното положение на кандидата, по-специално се вземат предвид неговото здраве, възраст, пол, сексуална ориентация, полова идентичност и социален статут, заедно с оценката дали животът в тази част на страната на произход, която се счита за сигурна, не би причинил неоправдано страдание на кандидата.

4.  Когато се разглеждат преобладаващите като цяло обстоятелства в тази част на страната, която е източник на закрила, както е посочено в член 7, се вземат под внимание достъпността, ефективността и продължителността на посочената закрила. Когато се разглежда личното положение на кандидата, по-специално се вземат предвид неговото здраве, възраст, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, етнически произход, принадлежност към национално малцинство и социален статут, заедно с оценката дали животът в тази част на страната на произход, която се счита за сигурна, не би причинил неоправдано страдание на кандидата.

Изменение     79

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Всяко решение да не се предостави международна закрила на ненавършил пълнолетие – независимо дали е придружен или не – въз основа на наличието на вътрешна закрила, се предшества от официална процедура за определяне на висшия интерес на ненавършилия пълнолетие. Когато кандидатът е непридружен ненавършил пълнолетие, наличието на подходящи грижи, режим на настойничество/попечителство и трайни решения за неговото/нейното развитие следва да бъде част от преценката за това дали тази закрила е реално гарантирана в областта, където се предполага да съществува вътрешна закрила.

Изменение     80

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  е достатъчно сериозно по своето естество или по повторяемия си характер, за да представлява тежко нарушение на основните права на човека, и по-специално на правата, упражняването на които не е възможно да бъде ограничено по какъвто и да било начин по силата на член 15, параграф 2 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи; или

а)  е достатъчно сериозно по своето естество или по повторяемия си характер, за да представлява тежко нарушение на правата на човека, и по-специално на правата, упражняването на които не е възможно да бъде ограничено по какъвто и да било начин по силата на член 15, параграф 2 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи; или

Изменение     81

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  физическо или психическо насилие, включително и сексуално насилие;

а)  физическо или психическо насилие, включително и сексуално насилие или трафик с цел сексуална експлоатация;

Изменение     82

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  наказателно преследване или наказания за отказ да бъде отбита военна служба в случай на военни действия, когато военната служба би предполагала извършването на престъпления или на деяния, попадащи в приложното поле на основанията за експулсиране, посочени в член 12, параграф 2;

д)  наказателно преследване или наказания за отказ да бъде отбита военна служба от морални, религиозни и политически съображения или поради принадлежност към определена етническа група или притежаване на определено гражданство, когато военната служба би предполагала извършването на престъпления или на деяния, попадащи в приложното поле на основанията за експулсиране, посочени в член 12, параграф 2;

Изменение     83

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  действия, насочени срещу лицата по причина на техния пол или срещу деца.

е)  действия, насочени срещу лицата по причина на техния пол или срещу деца, като например набиране на непълнолетни войници, генитално осакатяване, принудителни бракове, трафик на деца и детски труд, домашно насилие, трафик с цел сексуална експлоатация и нарушения на икономическите, социалните и културните права.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква г – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  понятието за „определена социална група“ включва по-специално група, в която:

г)  понятието за „принадлежност към определена социална група“ включва по-специално група, в която:

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква г – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  членовете споделят една вродена характеристика или обща история, която не подлежи на изменение, или споделят характеристика или вярване, до такава степен съществени за идентичността или съзнанието, че не би следвало от лицето да се изисква да се откаже от тях, и

-  членовете споделят една вродена характеристика или обща история, която не подлежи на изменение, или споделят характеристика или вярване, до такава степен съществени за идентичността или съзнанието, че не би следвало от лицето да се изисква да се откаже от тях, или

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква г – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в зависимост от условията в страната на произход понятието може да включва група, чиито членове имат като обща характеристика определена сексуална ориентация (термин, който не може да се разбира като включващ деяния, обявени за престъпления от националното право на държавите членки); аспектите, свързани с пола, включително и половата идентичност, се отчитат надлежно за определянето на принадлежност към определена социална група или установяването на характерна черта на такава група; д)

в зависимост от условията в страната на произход понятието включва група, чиито членове имат като обща характеристика определена сексуална ориентация и аспектите, свързани с пола, включително и половата идентичност, изразяването на половата принадлежност и половите белези, както и факта, че са били жертва на трафик с цел сексуална експлоатация. Тези аспекти се отчитат надлежно за определянето на принадлежност към определена социална група или установяването на характерна черта на такава група;

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато преценява основателността на опасенията от преследване на даден кандидат, решаващият орган не може основателно да очаква от кандидата да има дискретно поведение или да се въздържа от определени практики, когато такова поведение или практики са присъщи за неговата идентичност, с цел да избегне опасността от преследване в своята страна на произход.

3.  Когато преценява основателността на опасенията от преследване на даден кандидат, решаващият орган не може основателно да очаква от кандидата да има дискретно поведение или да се въздържа от определени практики, когато такова поведение или практики са присъщи за неговата идентичност или съвест, с цел да избегне опасността от преследване в своята страна на произход.

Изменение     88

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се основава на точна и актуална информация от всички съответни източници, включително на информацията на равнището на Съюза за страната на произход и общия анализ на информацията за страната на произход, посочени в членове 8 и 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XX [Регламента относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], или информацията и насоките, издадени от Върховния комисар на ООН за бежанците.

б)  взема под внимание точна и актуална информация от всички съответни източници, включително на информацията на равнището на Съюза за страната на произход и общия анализ на информацията за страната на произход, посочени в членове 8 и 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XX [Регламента относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], или информацията и насоките, издадени от Върховния комисар на ООН за бежанците.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Гражданин на трета държава или лице без гражданство се изключва от кръга на бежанците, когато съответното лице:

1.  Гражданин на трета държава или лице без гражданство се изключва от кръга на бежанците, попадащи в обхвата на настоящия регламент, когато съответното лице:

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  е признато за виновно в извършването на деяния, които противоречат на целите и принципите на Организацията на обединените нации, така както те са уредени в преамбюла и в членове 1 и 2 от Устава на Организацията на обединените нации.

в)  е признато за виновно в извършването на деяния, които противоречат на целите и принципите на Организацията на обединените нации, така както те са уредени в преамбюла и в членове 1 и 2 от Устава на Организацията на обединените нации, включително присъди за участие в дейността на терористична група.

Изменение     91

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Решаващият орган може да приложи настоящия параграф само след като прецени за всеки отделен случай конкретните факти, които са му известни, с цел да определи дали съществуват сериозни основания да се счита, че действията на въпросното лице, което извън това отговаря на критериите за получаване на статут на бежанец, попадат в обхвата на букви а), б) или в) от първата алинея.

Изменение     92

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Параграф 2 не се прилага за ненавършили пълнолетие.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  За целите на параграф 2, букви б) и в) следните деяния се определят като тежки престъпления, които нямат политически характер:

заличава се

а)   особено жестоки действия, при които въпросният акт е непропорционален на предполагаемата политическа цел,

 

б)   терористични актове, които се характеризират с тяхното насилие спрямо гражданското население, дори ако се твърди, че са извършени с политическа цел.

 

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Изключването на лице от статут на бежанец зависи изключително от това дали са изпълнени условията, определени в параграфи 1—5, и не подлежи на допълнителна оценка на пропорционалността по отношение на конкретния случай.

заличава се

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец

Отнемане на статут на бежанец

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Решаващият орган отнема, прекратява или отказва подновяването на статута на бежанец на гражданин на трета държава или на лице без гражданство, когато:

1.  Решаващият орган отнема статута на бежанец на гражданин на трета държава или на лице без гражданство, когато:

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  са налице разумни основания лицето да бъде разглеждано като заплаха за сигурността на държавата членка, в която се намира;

г)  са налице разумни основания лицето да бъде разглеждано като заплаха за сигурността на държавата членка, в която се намира, тъй като е осъдено с влязла в сила присъда за особено тежко престъпление;

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  като осъдено с влязла в сила присъда за особено тежко престъпление, лицето представлява заплаха за обществото в държавата членка, в която се намира;

заличава се

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  е приложен член 23, параграф 2.

заличава се

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В ситуациите, посочени в параграф 1, букви г)—е), решаващият орган може да реши да не предоставя статут на бежанец, когато подобно решение все още не е било взето.

2.  В ситуацията, посочена в параграф 1, буква г), решаващият орган може да реши да не предоставя статут на бежанец, когато подобно решение все още не е било взето.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Лицата, по отношение на които се прилага параграф 1, букви г)—е) или параграф 2, имат правото да упражняват правата, предвидени в членове 3, 4, 16, 22, 31, 32 и 33 от Женевската конвенция, или сходни на тях права, докато се намират в държавата членка.

3.  Лицата, по отношение на които се прилага параграф 1, буква г) или параграф 2, имат правото да упражняват правата, предвидени в членове 3, 4, 16, 22, 31, 32 и 33 от Женевската конвенция, или сходни на тях права, докато се намират в държавата членка.

Изменение     102

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Без да се засяга задължението на бежанеца в съответствие с член 4, параграф 1 да декларира всички релевантни факти и да предоставя всички релевантни документи, с които разполага, решаващият орган, който е предоставил статута на бежанец, доказва за всеки отделен случай, че съответното лице е престанало да бъде или никога не е било бежанец поради причините, определени в параграф 1 от настоящия член.

4.  Без да се засяга задължението на бежанеца в съответствие с член 4, параграф 1 да декларира всички елементи, с които разполага и които обосновават молбата за международна закрила, решаващият орган, който е предоставил статута на бежанец, доказва за всеки отделен случай, че съответното лице е престанало да бъде или никога не е било бежанец поради причините, определени в параграф 1 от настоящия член.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Решенията на решаващия орган за отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец съгласно параграф 1, буква a) влизат в сила не по-рано от три месеца след приемането на решението, за да се осигури възможност на гражданина на трета държава или лицето без гражданство да подаде молба за пребиваване в държавата членка на други основания в съответствие с приложимото право на Съюза и националното право.

5.  Решенията на решаващия орган за отнемане на статут на бежанец съгласно параграф 1, буква a) влизат в сила не по-рано от три месеца след приемането на решението, за да се осигури възможност на гражданина на трета държава или лицето без гражданство да подаде молба за пребиваване в държавата членка на други основания в съответствие с приложимото право на Съюза и националното право.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да приложи член 14, параграф 1, решаващият орган преразглежда статута на бежанец по-специално:

При прилагане на член 14, параграф 1, решаващият орган може да преразглежда статута на бежанец по-специално когато информация относно държавите на произход на равнището на Съюза, както е посочено в член 8 от Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХ [Регламент относно Агенцията на Европейския съюз за убежището] и общ анализ на информацията относно страната на произход, както е посочено в член 10 от съшия регламент, показват значителна промяна в страната на произход, която е от значение за нуждите от закрила на лицето, на което е предоставена международна закрила.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  когато в информацията на равнището на Съюза за страната на произход и общия анализ на информацията за страната на произход, посочени в членове 8 и 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XX [Регламента относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], се съобщава за значителна промяна в страната на произход, имаща отношение към нуждите на кандидата от закрила;

заличава се

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато подновява за първи път разрешението за пребиваване, издадено на бежанец.

заличава се

Изменение     107

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Параграф 1 не се прилага по отношение на непридружените ненавършили пълнолетие, освен ако това не е в техен висш интерес.

Изменение     108

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тежкото посегателство, посочено в член 2, параграф 5, се състои от:

Тежкото посегателство, посочено в член 2, параграф 5, се състои единствено от:

Изменение     109

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  изтезание или нечовешко или унизително отношение, или наказание, наложено на кандидат в страната на произход; или

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение     110

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  сериозни и индивидуални заплахи срещу живота или личността на гражданско лице поради безогледно насилие в случай на международен или вътрешен въоръжен конфликт.

в)  сериозни заплахи срещу живота или личността на гражданско лице поради безогледно насилие в случай на международен или вътрешен въоръжен конфликт.

Изменение     111

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се основава на точна и актуална информация от всички съответни източници, включително на информацията на равнището на Съюза за страната на произход и общия анализ на информацията за страната на произход, посочени в членове 8 и 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XX [Регламента относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], или информацията и насоките, издадени от Върховния комисар на ООН за бежанците.

б)  взема под внимание точна и актуална информация от всички съответни източници, включително на информацията на равнището на Съюза за страната на произход и общия анализ на информацията за страната на произход, посочени в членове 8 и 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XX [Регламента относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], или информацията и насоките, издадени от Върховния комисар на ООН за бежанците.

Изменение     112

Предложение за регламент

Член 18 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Гражданин на трета държава или лице без гражданство се изключват от кръга на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, когато компетентните органи на държавата, в която те са установили своето пребиваване, считат, че тези лица имат правата и задълженията, произтичащи от гражданството на тази държава, или равностойни права и задължения.

Изменение     113

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  е извършило тежко престъпление;

б)  е извършило тежко престъпление, което няма политически характер, извън територията на държавата, която е предоставила закрила, преди да бъде прието като лице, на което е предоставена субсидиарна закрила;

Изменение     114

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  е било признато за виновно в извършването на деяния, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации, така както те са уредени в преамбюла и в членове 1 и 2 от Хартата на Организацията на обединените нации;

в)  е било признато за виновно в извършването на деяния, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации, така както те са уредени в преамбюла и в членове 1 и 2 от Хартата на Организацията на обединените нации, включително присъди за участие в дейността на терористична група;

Изменение     115

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Решаващият орган може да приложи настоящия параграф само след като прецени за всеки отделен случай конкретните факти, които са му известни, с цел да определи дали съществуват сериозни основания да се счита, че действията на въпросното лице, което извън това отговаря на критериите за получаване на статут на бежанец, попадат в обхвата на букви а), б), в), г) или д) от първата алинея:

Изменение     116

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Параграф 2 не се прилага за ненавършили пълнолетие.

Изменение     117

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Параграф 1, букви а)—г) се прилагат към лицата, които подбуждат към престъпленията или към деянията, посочени по-горе, или участват в тяхното извършване под каквато и да било друга форма.

2.  Параграф 2, букви а)—г) се прилагат към лицата, които подбуждат към престъпленията или към деянията, посочени по-горе, или участват в тяхното извършване под каквато и да било друга форма.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на субсидиарна закрила

Отнемане на статут на субсидиарна закрила

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Решаващият орган отнема, прекратява или отказва подновяването на статута на субсидиарна закрила на гражданин на трета държава или на лице без гражданство, ако:

1.  Решаващият орган отнема статута на субсидиарна закрила на гражданин на трета държава или на лице без гражданство, ако:

Изменение     120

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  невярното представяне или несъобщаването на факти от негова страна, включително и използването на подправени документи, са имали определяща роля за решението да му бъде предоставен статут на субсидиарна закрила;

в)  невярното представяне или несъобщаването на факти от негова страна, които са от значение за основателността на молбата за международна закрила, са имали определяща роля за решението да му бъде предоставен статут на субсидиарна закрила;

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  е приложен член 23, параграф 2.

заличава се

Изменение     122

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засяга задължението на гражданина на трета държава или на лицето без гражданство в съответствие с член 4, параграф 1 да декларира всички релевантни факти и да предоставя всички релевантни документи, с които разполага, държавата членка, която е предоставила статута на субсидиарна закрила, доказва за всеки отделен случай, че съответното лице е престанало да отговаря или не отговаря на условията за субсидиарна закрила в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

2.  Без да се засяга задължението на гражданина на трета държава или на лицето без гражданство в съответствие с член 4, параграф 1 да декларира всички елементи, с които разполага и които обосновават молбата за международна закрила, държавата членка, която е предоставила статута на субсидиарна закрила, доказва за всеки отделен случай, че съответното лице е престанало да отговаря или не отговаря на условията за субсидиарна закрила в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Решенията на решаващия орган за отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на субсидиарна закрила съгласно параграф 1, буква a) влизат в сила не по-рано от три месеца след приемането на решението, за да се осигури възможност на гражданина на трета държава или лицето без гражданство да подаде молба за пребиваване в държавата членка на други основания в съответствие с приложимото право на Съюза и националното право.

3.  Решенията на решаващия орган за отнемане на статут на субсидиарна закрила съгласно параграф 1, буква a) влизат в сила не по-рано от три месеца след приемането на решението, за да се осигури възможност на гражданина на трета държава или лицето без гражданство да подаде молба за пребиваване в държавата членка на други основания в съответствие с приложимото право на Съюза и националното право.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да приложи член 20, параграф 1, решаващият орган преразглежда статута на субсидиарна закрила по-специално:

При прилагане на член 20, параграф 1, решаващият орган може да преразглежда статута на субсидиарна закрила по-специално когато информация относно държавите на произход на равнището на Съюза, както е посочено в член 8 от Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХ [Регламент относно Агенцията на Европейския съюз за убежището] и общ анализ на информацията относно страната на произход, както е посочено в член 10 от същия регламент, показват значителна промяна в страната на произход, която е от значение за нуждите от закрила на лицето, на което е предоставена международна закрила.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  когато в информацията на равнището на Съюза за страната на произход и общия анализ на информацията за страната на произход, посочени в членове 8 и 10 от Регламент (ЕС) № XXX/XX [Регламента относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], се съобщава за значителна промяна в страната на произход, имаща отношение към нуждите на кандидата от закрила,

заличава се

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато подновява за първи и втори път разрешението за пребиваване, издадено на лице, на което е предоставена субсидиарна закрила.

заличава се

Изменение     127

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Параграф 1 не се прилага по отношение на непридружените ненавършили пълнолетие, освен ако това не е в техен висш интерес.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Бежанците и лицата, на които е предоставен статут на субсидиарна закрила, имат правата и задълженията, определени в настоящата глава. Настоящата глава не засяга правата и задълженията, определени в Женевската конвенция.

1.  Без да се засягат правата и задълженията, определени в Женевската конвенция, лицата, ползващи се от международна закрила, имат правата и задълженията, определени в настоящата глава.

Изменение     129

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В рамките на ограниченията, определени от международните задължения, за предоставянето на предимства по отношение на достъпа до работа и социалната сигурност се изисква предварителното издаване на разрешение за пребиваване.

заличава се

Изменение     130

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При прилагането на разпоредбите на настоящата глава се взема предвид специфичното положение на лицата със специални нужди, като например ненавършили пълнолетие, непридружени ненавършили пълнолетие, лица с увреждания, възрастни хора, бременни жени, самотни родители, придружени от децата си, ненавършили пълнолетие, и лица, които са били подложени на изтезания, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие, при условие че индивидуално оценяване на тяхното положение установи, че имат специални нужди.

4.  При прилагането на разпоредбите на настоящата глава се взема предвид специфичното положение на лицата със специални нужди, като например ненавършили пълнолетие, непридружени ненавършили пълнолетие, лица с увреждания, възрастни хора, бременни жени, самотни родители, придружени от децата си, и лица, които са били подложени на изтезания, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие, при условие че индивидуално оценяване на тяхното положение установи, че имат специални нужди.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Висшият интерес на детето представлява първостепенно съображение за съответните органи при прилагането на разпоредбите на настоящата глава относно ненавършилите пълнолетие.

5.  При прилагането на настоящия регламент висшият интерес на детето представлява първостепенно съображение за държавите членки.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 22 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 22a

 

Държавите членки гарантират, че всяко решение, взето от решаващия орган съгласно глави II, III, IV, V и VI от настоящия регламент, може да бъде предмет на обжалване съгласно процедурите, предвидени в националното право. Предоставя се, поне на последна инстанция, възможност за обжалване или преразглеждане пред съдебен орган както на фактическите, така и на правните основания.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато не е забранено от международните задължения, посочени в параграф 1, бежанец или лице, на което е предоставена международна закрила, могат да бъдат върнати, независимо дали са били официално признати, или не, когато:

заличава се

а)   има сериозни основания да се смята, че представляват заплаха за сигурността на държавата членка, в която се намират;

 

б)   като осъдени с влязла в сила присъда за особено тежко престъпление, представляват заплаха за обществото в тази държава членка.

 

В тези случаи се отнема също и статутът на бежанец или на субсидиарна закрила съгласно съответно член 14 или член 20.

 

Изменение     134

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи предоставят на лицата, на които е предоставена международна закрила, информация относно правата и задълженията, свързани със статута на бежанец или на субсидиарна закрила, във възможно най-кратък срок след предоставянето на посочения статут. Тази информация се предоставя на език, който лицето, на което е предоставена закрила, може да разбере или се предполага, че разбира, и изрично се посочват последиците от неспазването на задълженията, установени в член 28, относно движението в рамките на Съюза.

Компетентните органи предоставят на лицата, на които е предоставена международна закрила, информация относно правата и задълженията, свързани със статута на бежанец или на субсидиарна закрила, във възможно най-кратък срок след предоставянето на посочения статут. Тази информация се предоставя на език, който лицето, на което е предоставена закрила, може да разбере и изрично се посочват последиците от неспазването на задълженията, установени в член 28, относно движението в рамките на Съюза, както и всички права, свързани с интеграцията, посочени в раздел ІІІ от настоящия регламент.

Изменение     135

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Формата и съдържанието на тази информация се определя от Комисията посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 1 от Регламент (ЕС) XXX/XXX [Регламента относно процедурите].

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 42 с цел допълване на настоящия регламент чрез уточняване на формата и съдържанието на информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с първа алинея.

Изменение     136

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Членовете на семейството на лицето, на което е предоставена международна закрила, които в лично качество не отговарят на условията за такава закрила, имат право да подадат молба за разрешение за пребиваване в съответствие с националните процедури и доколкото това е съвместимо с личния правен статут на члена на семейството.

1.  За целите на настоящия член и при спазване на неговите разпоредби, членовете на семейството, както са посочени в член 2, параграф 9, включват също така братята и сестрите на лицето, на което е предоставена международна закрила. Тези членове на семейството на лицето, на което е предоставена международна закрила, които в лично качество не отговарят на условията за такава закрила, имат право да подадат молба за разрешение за пребиваване в съответствие с националните процедури и доколкото това е съвместимо с личния правен статут на члена на семейството.

Изменение     137

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки могат да откажат да издадат разрешение за пребиваване на съпруга или на несключилия брак партньор, с когото лицето се намира в стабилна връзка, когато се докаже, че бракът или партньорството са сключени с единствената цел да се даде възможност на заинтересованите лица да влязат или да пребивават в държавата членка.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки могат да решат, че настоящият член се прилага и по отношение на други близки роднини, които живеят заедно като част от семейството към датата на напускане на страната на произход или преди пристигането на кандидата на територията на държавите членки и които са били изцяло или основно на издръжка на лицето, на което е предоставена международна закрила, към онзи момент.

6.  Държавите членки могат да решат, че настоящият член се прилага и по отношение на други близки роднини, които живеят заедно като част от семейството към датата на напускане на страната на произход или преди пристигането на кандидата на територията на държавите членки.

Изменение     139

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разрешение за пребиваване се издава не по-късно от 30 дни след предоставянето на международна закрила, като се използва единният формат, определен в Регламент (EО) № 1030/2002.

1.  Разрешение за пребиваване се издава във възможно най-кратък срок и във всички случаи не по-късно от 15 дни след предоставянето на международна закрила, като се използва единният формат, определен в Регламент (EО) № 1030/2002.

а)  за лица, на които е предоставен статут на бежанец, разрешението за пребиваване имат срок на валидност от три години и може да се подновява след това за срокове от три години;

разрешението за пребиваване за лица, на които е предоставена международна закрила, има срок на валидност пет години и може да се подновява след това за срокове от пет години;

б)  за лица, на които е предоставен статут на субсидиарна закрила, разрешението за пребиваване има срок на валидност от една година и може да се подновява след това за срокове от две години.

 

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Разрешението за пребиваване не се подновява или се отнема в следните случаи:

2.  Без да се засяга Директива 2003/109/ЕО на Съвета, разрешението за пребиваване не се подновява или се отнема в следните случаи:

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  когато компетентните органи отнемат, прекратяват или отказват подновяването на статута на бежанец на гражданин на трета държава в съответствие с член 14 и статута на субсидиарна закрила в съответствие с член 20;

а)  когато компетентните органи отнемат статута на бежанец на гражданин на трета държава в съответствие с член 14 или статута на субсидиарна закрила в съответствие с член 20;

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато се прилага член 23, параграф 2;

заличава се

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  когато това се налага поради причини, свързани с националната сигурност или с обществения ред.

в)  когато това се налага поради належащи причини, свързани с националната сигурност или с обществения ред.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи издават документи за пътуване на лицата, на които е предоставен статут на бежанец, във формата, установена в приложението към Женевската конвенция, и с минималните отличителни знаци за сигурност и биометричните данни, определени в Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета45. Тези документи за пътуване са валидни за срок от най-малко една година.

1.  Компетентните органи издават документи за пътуване на лицата, на които е предоставен статут на бежанец, във формата, установена в приложението към Женевската конвенция, и с минималните отличителни знаци за сигурност и биометричните данни, определени в Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета45. Тези документи за пътуване са валидни за срок от най-малко пет години.

__________________

__________________

45 Регламент (EO) 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1).

45 Регламент (EO) 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1).

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи издават документи за пътуване с минималните отличителни знаци за сигурност и биометричните данни, посочени в Регламент (ЕО) № 2252/2004, на лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, които не могат да получат национален паспорт. Тези документи са валидни за срок от най-малко една година.

2.  Компетентните органи издават документи за пътуване с минималните отличителни знаци за сигурност и биометричните данни, посочени в Регламент (ЕО) № 2252/2004, на лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, които не могат да получат национален паспорт. Тези документи са валидни за срок от най-малко пет години.

Изменение     146

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Документите, посочени в параграфи 1 и 2, не се издават, когато наложителни причини, свързани с националната сигурност или с обществения ред, изискват това.

3.  Документите, посочени в параграфи 1 и 2, не се издават, когато наложителни причини, свързани с националната сигурност, изискват това.

Изменение     147

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Лицата, на които е предоставена международна закрила, се ползват от право на свободно движение на територията на държавата членка, предоставила закрилата, както и от право да избират мястото си на пребиваване на тази територия при същите условия и ограничения, които са предвидени за гражданите на други трети държави, законно пребиваващи на тази територия, които се намират в сравнимо положение.

1.  Лицата, на които е предоставена международна закрила, се ползват от право на свободно движение на територията на държавата членка, предоставила закрилата, както и от право да избират мястото си на пребиваване на тази територия при същите условия и ограничения, които са предвидени за гражданите на други трети държави, законно пребиваващи на тази територия.

Изменение     148

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В рамките на ограниченията, определени от международните задължения, на лицето, на което е предоставена международна закрила, което получава определени обезщетения за социална сигурност или социално подпомагане, могат да се налагат условия за пребиваването само когато тези условия са необходими за улесняване на интеграцията на лицето, на което е предоставена закрила, в държавата членка, предоставила тази закрила.

заличава се

Изменение     149

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Лицата, на които е предоставена международна закрила, нямат право да пребивават в държави членки, различни от тази, която е предоставила закрилата. Това не засяга правото им да подават молба и да бъдат допуснати да пребивават в други държави членки съгласно съответните разпоредби на Съюза и националното право, както и правото им да се движат свободно в съответствие с условията на член 21 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение.

1.  Лицата, на които е предоставена международна закрила, нямат право да пребивават в държави членки, различни от тази, която е предоставила закрилата. Това не засяга правото им да подават молба и да бъдат допуснати да пребивават в други държави членки съгласно съответните разпоредби на правото на Съюза, включително Директива 2009/50/ЕО на Съвета1a, и националното право, както и правото им да се движат свободно в съответствие с условията на член 21 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение.

 

_________________

 

1aДиректива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост (ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 17).

 

 

 

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  условията на труд, включително заплащане и уволняване, работно време, отпуск и празнични дни, както и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

а)  условията на труд, включително заплащане и уволняване, работно време, отпуск и празнични дни, отпуск по семейни причини, както и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  свободата на сдружаване, принадлежност и членство в организация, представляваща работници или работодатели, или всяка организация, чиито членове упражняват определена професия, включително правата и предимствата, които тези организации предлагат;

б)  свободата на сдружаване, принадлежност и членство в организация, представляваща работници или работодатели, или всяка организация, чиито членове упражняват определена професия, включително правата и ползите, които тези организации предлагат;

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  възможности за пълнолетните лица за обучение, свързано с работата, професионално обучение, в това число курсове за обучение за повишаване на уменията, практика на работното място;

в)  възможности за образование, за обучение, свързано с работата, професионално обучение, в това число курсове за обучение за повишаване на уменията, практика на работното място;

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  консултациите, предоставяни от службите по заетостта.

г)  консултациите и последващото наблюдение, предоставяни от службите по заетостта.

Изменение     154

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато е необходимо, компетентните органи улесняват пълния достъп до дейностите, посочени в параграф 2, букви в) и г).

3.  Компетентните органи улесняват пълния достъп до дейностите, посочени в параграф 2, букви в) и г).

Изменение     155

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Пълнолетните, на които е предоставена международна закрила, имат достъп до системата на общото образование, както и до професионално усъвършенстване или преквалификация, при същите условия, както за гражданите на трети държави, законно пребиваващи в тази държава членка, които се намират в сравнимо положение.

2.  Пълнолетните, на които е предоставена международна закрила, имат достъп до системата на общото образование, както и до професионално усъвършенстване или преквалификация, при същите условия, както за гражданите на държавата членка, която е предоставила закрилата.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Достъпът до определено социално подпомагане, посочено в националното право, може бъде обвързан с ефективното участие на лицето, на което е предоставена международна закрила, в мерки за интеграция.

Достъпът до определено социално подпомагане, посочено в националното право, може бъде обвързан с ефективното участие на лицето, на което е предоставена международна закрила, в мерки за интеграция, при условие че въпросните мерки за интеграция са лесно достъпни, безплатни и вземат предвид специфичните нужди на лицето, на което е предоставена международна закрила, за което става въпрос.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, държавите членки може да ограничат социалното подпомагане до основните обезщетения.

заличава се

Изменение     158

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  На лицата, на които е предоставена международна закрила, които имат специални нужди, като например бременните жени, лицата с увреждания, лицата, които са били жертви на изтезания, на изнасилване или на други тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие, или на ненавършилите пълнолетие, които са били жертви на каквато и да било форма на злоупотреба, липса на грижи, експлоатация, изтезание, на жестоко, нечовешко и унизително отношение или които са пострадали от въоръжени конфликти, се предоставят подходящи медицински грижи, включително, когато е необходимо, адекватно лечение на психични разстройства, при същите условия, както за гражданите на държавата членка, която е предоставила закрилата.

2.  На лицата, на които е предоставена международна закрила, които имат специални нужди, като например бременните жени, лицата с увреждания, лицата, които са били жертви на изтезания, на изнасилване или на други тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие, или на ненавършилите пълнолетие, които са били жертви на каквато и да било форма на злоупотреба, липса на грижи, експлоатация, изтезание, на жестоко, нечовешко и унизително отношение или които са пострадали от въоръжени конфликти, се предоставят адекватни медицински грижи, включително, когато е необходимо, адекватно лечение на психични разстройства, при същите условия, както за гражданите на държавата членка, която е предоставила закрилата.

Изменение     159

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Във възможно най-кратък срок след предоставянето на международна закрила и най-късно в срок от пет работни дни, както е определено в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx [Регламента относно процедурите], компетентните органи вземат необходимите мерки, за да осигурят представителството на непридружени ненавършили пълнолетие от законен настойник/попечител или, при необходимост, от организация, отговаряща за грижите и за благосъстоянието на ненавършили пълнолетие, или от всякаква друга подходяща форма на представителство, включително и произтичаща от законодателство или от съдебно решение.

Когато няма възможност да се запази същият настойник/попечител, назначен след пристигането на непридружения ненавършил пълнолетие на територията на Съюза, във възможно най-кратък срок след предоставянето на международна закрила и във всеки случай не по-късно от пет дни след това компетентните органи вземат необходимите мерки, за да осигурят представителството на непридружени ненавършили пълнолетие от законен настойник/попечител или, при необходимост, от организация, отговаряща за грижите и за благосъстоянието на ненавършили пълнолетие, или от всякаква друга подходяща форма на представителство, включително и произтичаща от законодателство или от съдебно решение.

Изменение     160

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки гарантират, че на настойник/попечител не се възлагат грижите за несъразмерно голям брой непридружени ненавършили пълнолетие едновременно, което ще му попречи да изпълнява задълженията си ефективно, и във всички случаи не повече от 20. Държавите членки назначават организации или лица, които имат отговорността да проверяват през редовни интервали от време дали настойниците/попечителите изпълняват задълженията си по задоволителен начин. Тези организации или лица притежават също компетентността да разглеждат жалбите, подадени от непридружените ненавършили пълнолетие срещу техния настойник/попечител. За тази цел непридружените ненавършили пълнолетие биват информирани в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и прост език както в устна, така и във визуална форма, по подходящ за децата начин и на език, който те разбират, относно това кои са тези организации или лица и по какъв начин могат да подават жалби срещу своите настойници/попечители по поверителен и безопасен начин.

Изменение     161

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Назначеният настойник/попечител има задължението да гарантира, че ненавършилият пълнолетие имат достъп до всички права, произтичащи от настоящия регламент. Съответните органи извършват редовна проверка на изпълнението на задълженията на назначения настойник/попечител.

2.  Назначеният настойник/попечител има задължението да гарантира, че ненавършилият пълнолетие има достъп до всички права, произтичащи от настоящия регламент. Компетентните организации или лица извършват проверка на изпълнението на задълженията на настойника/попечителя през първия месец след назначаването му, а след това редовно.

Изменение     162

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  в специализирани центрове за настаняване на ненавършили пълнолетие;

в)  в открити специализирани центрове за настаняване на ненавършили пълнолетие, в които се отчита тяхната уязвимост и се гарантира безопасността им;

Изменение     163

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  в други места за настаняване, приспособени за ненавършили пълнолетие.

г)  в други открити места за настаняване, приспособени за ненавършили пълнолетие, в които се отчита тяхната уязвимост и се гарантира безопасността им.

Изменение     164

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Ако се предостави международна закрила на непридружен ненавършил пълнолетие и издирването на членовете на семейството му все още не е започнало, компетентните органи започват да ги издирват във възможно най-кратък срок след предоставянето на международната закрила, като защитават висшия интерес на ненавършилия пълнолетие. Ако издирването вече е започнало, то продължава, когато е целесъобразно. В случай че съществуват заплахи за живота или физическата цялост на ненавършил пълнолетие или на неговите близки, особено ако те са останали в страната на произход, трябва да се положат грижи събирането, обработването и разпространението на информация относно тези лица да бъде извършвано при условия на поверителност.

5.  Издирването на членовете на семейството на непридружен ненавършил пълнолетие започва във възможно най-кратък срок, след като той регистрира молбата си за международна закрила. В случай че съществуват заплахи за живота или физическата цялост на ненавършил пълнолетие или на неговите близки, особено ако те са останали в страната на произход, трябва да се положат грижи събирането, обработването и разпространението на информация относно тези лица да бъде извършвано при условия на поверителност, за да се избегне застрашаване на тяхната сигурност.

Изменение     165

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Лицата и организациите, които работят с непридружени ненавършили пълнолетие, получават подходящо текущо обучение относно правата и нуждите на ненавършилите пълнолетие, като се спазват стандартите за защита на децата, посочени в член 22 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx [Регламента относно процедурите].

6.  Лицата и организациите, които работят с непридружени ненавършили пълнолетие, получават подходящо текущо обучение относно правата и нуждите на ненавършилите пълнолетие, като се спазват стандартите за защита на децата, посочени в член 22 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx [Регламента относно процедурите]. Когато за настойник/попечител бъде назначена организация, тя определя лице, което отговаря за изпълнението на задълженията на настойник/попечител по отношение на непридружения ненавършил пълнолетие, съгласно настоящия регламент. Настойникът/попечителят изпълнява задълженията си в съответствие с принципа за висшия интерес на детето, разполага с необходимата квалификация и експертни знания и умения за тази цел и не е вписан в регистъра за съдимост, особено по отношение на престъпления против деца. Компетентните органи правят редовен преглед на досиетата за съдимост на лицата, назначени за настойници/попечители, за да идентифицират потенциални несъответствия с тяхната роля. За да се осигурят благополучието и социалното развитие на ненавършилия пълнолетие, лицето, изпълняващо функцията на настойник/попечител, се сменя само при необходимост. Организации или физически лица, които са или потенциално биха могли да бъдат в конфликт на интереси с непридружения ненавършил пълнолетие, не се назначават за настойник/попечител .

Изменение     166

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Лицата, на които е предоставена международна закрила, получават достъп до жилищно настаняване при условия, равностойни на условията, приложими за другите граждани на трети държави, законно пребиваващи на териториите на държавите членки, които се намират в сравнимо положение.

1.  Лицата, на които е предоставена международна закрила, получават достъп до жилищно настаняване при условия, равностойни на условията, приложими за гражданите на държавата членка, предоставила закрила.

Изменение     167

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доколкото е възможно, се прилагат практики за разпределяне на лицата, на която е предоставена международна закрила, в рамките на цялата държава без дискриминация на лицата, на които е предоставена международна закрила, и се гарантират равни възможности по отношение на достъпа до настаняване.

2.  Практиките за разпределяне на лицата, на които е предоставена международна закрила, в рамките на цялата държава се прилагат без дискриминация на лицата, на които е предоставена международна закрила, и се гарантират равни възможности по отношение на достъпа до настаняване.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се улесни интегрирането на лицата, на които е предоставена международна закрила, в обществото, на тези лица се предоставя достъп до мерки за интеграция, осигурени от държавите членки, по-специално езикови курсове, програми за гражданска ориентация и интеграция, както и професионално обучение, като се вземат под внимание специфичните им нужди.

1.  С цел да се насърчи и да се улесни интегрирането на лицата, на които е предоставена международна закрила, в обществото, на тези лица се предоставя достъп до мерки за интеграция, осигурени от държавите членки, по-специално програми за гражданска ориентация и интеграция, както и професионално обучение, които са безплатни и лесно достъпни и вземат под внимание специфичните им нужди.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки осигуряват на лицата, на които е предоставена международна закрила, ефективен достъп до езикови курсове, които са безплатни, от датата, на която те са получили международна закрила.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да направят задължително участието в мерките за интеграция.

2.  Държавите членки могат да направят задължително участието в мерките за интеграция, при условие че въпросните мерки за интеграция са лесно достъпни, безплатни и вземат предвид специфичните нужди на съответното лице, на което е предоставена международна закрила.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки не прилагат наказателни мерки срещу лицата, на които е предоставена международна закрила, когато те не са в състояние да вземат участие в мерки за интеграция поради обстоятелства извън техния контрол или поради неподходящия характер на въпросните мерки за интеграция.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 42

заличава се

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от комитет [създаден съгласно член 58 от xxx от Регламент (ЕС) № XXX/XXX [Регламента относно процедурите]. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

 

 

 

 

 

 

 

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 42 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 42a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 24, се предоставя на Комисията за срок от две години, считано от [датата на влизане в сила на основния законодателен акт]. Комисията изготвя доклад за делегирането на правомощията не по-късно от девет месеца преди изтичането на двугодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 24, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 24, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 44 – параграф -1 (нов)

Директива 2003/109/ЕО

Член 4 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  В член 4, параграф 2 от Директива 2003/109/ЕО третата алинея се заменя със следното:

 

„По отношение на лица, на които е предоставена международна закрила, периодът между датата на подаване на молбата за международна закрила, въз основа на която е била предоставена международната закрила, и датата на издаване на разрешението за пребиваване, посочено в член 26 от Регламент (ЕС).../... [Регламент за квалификации], се взема предвид при изчисляване на периода, посочен в параграф 1.“

Изменение     175

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1

Директива 2003/109/ЕО

Член 4 – параграф 3a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a.   Когато лице, на което е предоставена международна закрила, бъде открито в държава членка, различна от тази, която е предоставила закрилата, без право на престой или на пребиваване в нея съгласно съответното право на Съюза или националното право, периодът на законен престой, предхождащ тази ситуация, не се взема под внимание при изчисляването на периода, посочен в параграф 1.

3a.  Когато лице, на което е предоставена международна закрила, бъде открито в държава членка, различна от тази, която е предоставила закрилата, и органите на тази държава членка установят, че лицето е престояло или пребивавало там без право на престой или на пребиваване в нея съгласно съответното право на Съюза или националното право повече от две седмици и без сериозно и неотложно основание, периодът на законен престой, предхождащ тази ситуация, не се взема под внимание при изчисляването на периода, посочен в параграф 1, освен ако лицето, на което е предоставена международна закрила, докаже, че причината за движението се дължи на обстоятелства извън неговия контрол.

 

Разпоредбите на първата алинея не се прилагат за непридружени ненавършили пълнолетие.

Изменение     176

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2

Директива 2003/109/ЕО

Член 26a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 4, параграф 3а от настоящата директива, не по-късно от [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент]. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 4, параграф 3а от настоящата директива, не по-късно от [30 дни след влизането в сила на настоящия регламент]. Те незабавно информират Комисията за това.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент започва да се прилага от [шест месеца от влизането му в сила].

Настоящият регламент започва да се прилага от [три месеца от влизането му в сила].

(1)

OВ C 75, 10.3.2017 г., стр. 97.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението за реформа на общата европейска система за убежище (ОЕСУ) се стреми да отговори на миграционните тенденции от последните години и пристигането на голям брой граждани на трети държави в Европейския съюз, от които голяма част имат нужда от международна закрила. Предложението за ново преразглеждане на ОЕСУ толкова скоро след приемането на последната реформа може да не е най-добрият начин да се гарантира, че системата функционира пълноценно и се внедрява в националните политики и практики. Но възможността за реформиране на ОЕСУ следва да бъде използвана, за да бъде подобрена общата политика на Съюза в областта на убежището, която следва да се основава на истинска солидарност и справедливо споделяне на отговорността, като постепенно се премине към единен статут на международна закрила, валиден за целия Съюз, както е записано в член 78, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Поради това докладчикът счита, че предложението за превръщането на Директивата относно признаването в регламент е възможност за постигане на постепенна, положителна и възходяща хармонизация на стандартите, чрез които се определя, че дадени лица се нуждаят от международна закрила, и се определят правата, от които тези лица следва да се ползват. Въпреки че системата е под натиск, е от съществено значение да се потвърди европейската традиция за предоставяне на убежище, основана на Женевската конвенция, и да се укрепят мерките за допълнителна защита, които Съюзът постепенно е развил въз основа на своите общи ценности.

С оглед на горепосоченото докладчикът много внимаваше да се гарантира, че съдебната практика на двете европейски съдилища, в Люксембург и в Страсбург, е добре интегрирана в преработения законодателен акт, като например основните права и достиженията на правото на ЕС в областта на борбата срещу дискриминацията. Докладчикът взе предвид политиките и практиките, разработени до момента от държавите членки на основата на Директивата относно признаването, и се постара да ги подобри.

Логиката на сближаване на двата статута за закрила и по-нататъшната хармонизация ръководят политическия избор на докладчика в настоящия доклад. Настоящата практика в държавите членки и самата концепция за закрила не дават ефективно основание за разграничението между двата статута. По-специално действителността показва, че субсидиарната закрила се основава на необоснованото предположение, че това е закрила с по-временен характер, и е ограничена по отношение на своята ефективност.

Освен това докладчикът се опита да съчетае закрилата с мерки за интеграция, а не с наказателни мерки, като по този начин се благоприятства дългосрочното социално сближаване и сигурност за всички и се възпира вторичното движение. Общата загриженост за избягване на налагането на прекомерна тежест на администрациите на държавите членки при бъдещото практическо функциониране на регламента ръководеше предложените изменения.

В съответствие с горното докладчикът би желал да измени предложението за задължителен преглед на предоставения статут на лицата, на които е предоставена международна закрила, както в случаите на промяна на обстоятелствата в страната на произход, така и към момента на подновяване. Въпреки че докладчикът е съгласен, че събитията в страната на произход, оценявани по хармонизиран начин от Агенцията на ЕС в областта на убежището, могат да повлияят върху потребностите от закрила, систематичен преглед би изисквал много ресурси от решаващите органи в държавите членки. Освен това фактът, че лицето, на което е предоставена международна закрила, е постоянен и потенциален обект на такова преразглеждане, може да подкопае перспективите за интеграцията на това лице в приемащото общество. Поради това докладчикът предлага прегледът да се остави като възможност за държавите членки, а не той да бъде налаган като автоматична и задължителна част от статута на бежанец.

По същия начин докладчикът не желае да стане свидетел как преразгледаното законодателство на ЕС води до съкращаване на продължителността на разрешенията за пребиваване, издавани понастоящем от държавите членки на лицата, на които е предоставена международна закрила, пребиваващи на тяхна територия. Поради това докладчикът предлага да се измени новият стандартен за ЕС срок на валидност на разрешителните за пребиваване както за бежанците, така и за лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, с цел по-добре да се отрази настоящата практика на национално равнище и да се предостави на тези лица по-голяма правна сигурност. Това също има за цел да насърчи лицата, на които е предоставена закрила, да инвестират в своя живот и по този начин да участват в живота на приемащите ги общности.

Освен това измененията по този въпрос имат за цел уеднаквяване на срока на разрешителното за пребиваване на бежанците и на лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила. Действително, статутът на лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, не отговаря на необходимостта от закрила, която би била временна, а просто различна, доколкото не попада в обхвата на правната дефиниция и статут на бежанец. Въпреки че не са бежанци в тесния смисъл, тези лица също са изправени пред големи рискове в тяхната държава на произход, не могат да се върнат по безопасен начин и трябва да градят отново своя живот в държава, която им предоставя „убежище“. Поради това за тях е също толкова важно, колкото и за бежанците, да се положат усилия и да се изгради законова рамка, насърчаваща тяхната интеграция. Освен срока на валидност на разрешението за пребиваване, тази логика на приравняване на двата статута за закрила ръководи редица изменения, внесени от докладчика.

Закрилата срещу актове на преследване обаче не винаги предполага напускане на собствената държава. Докладчикът признава, че в отделни случаи „убежище“ може да бъде намерено в рамките на собствената държава на произход, ако преследването или тежките посегателства идват от държавата или от представители, свързани с държавата. Да се задължават държавите членки да разглеждат възможности за вътрешна закрила, след като решаващият орган вече е определил, че кандидатът в противен случай би се нуждаел от закрила, е малко прекалено. Алтернативата за вътрешна закрила следва да остане в ограничени случаи, само като вариант за държавите членки, а не като задължение.

В заключение, предложените от докладчика изменения отговарят на общата цел да се гарантира, че лицата, нуждаещи се от закрила, са надлежно признати и се ползват от правата, които ще улеснят тяхното интегриране, независимо от това къде пребивават в Съюза. Докладчикът желае да подчертае, че реформирането на ОЕСУ е свързано с подобряване на закрилата, предоставяна на граждани на трети държави, имащи нужда от такава, в съответствие с традициите и ценностите на ЕС. ЕС трябва да се погрижи за собствената си сигурност, но двете неща вървят заедно — ЕС трябва да бъде безопасен, ако иска да остане убежище за тези, които бягат от конфликти и варварство и търсят закрила. Поставянето на акцента върху санкциите и евентуалната злоупотреба със системата е само в състояние да засили едно общо чувство за несигурност, както от страна на лицата, които се нуждаят от закрила, така и от страна на гражданите на ЕС. Следва да се изпрати положително послание в двете посоки, така че гражданите на трета държава, които не са избрали непременно да дойдат в ЕС, да могат бързо да се почувстват като част от едно общество, където закрилата и сигурността са съгласувани — това е, което докладчикът иска да постигне със своите предложения.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната отговорност на докладчика. В хода на изготвянето на проекта на доклад следните образувания или лица са предоставили информация на докладчика:

Образувание и/или лице

Save the Children

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

United Nations High Commissioner for Refugees

The Meijers Committee

EUROCITIES, the network of major European cities

ILGA-Europe

Migration Policy Group

Jesuit Refugee Service Europe

Ajda Mihelčič, Brussels


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (8.5.2017)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила, за единен статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

(COM(2016)0466 – C8‑0324/2016 – 2016/0223(COD))

Докладчик по становище: Брандо Бенифеи

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложената реформа на общата европейска система за убежище цели постигането на по-устойчива, по-справедлива и цялостна миграционна политика на ЕС, основана на принципите на справедливо споделяне на отговорността и солидарност между държавите членки.

Независимо от законодателните и политически усилия, положени през последните години на европейско равнище и на равнище на държавите членки, с цел да се отговори ефективно на кризата с бежанците, редица аспекти, свързани с доброто функциониране на системата за убежище все още предстои да бъдат решени. По-специално продължават да съществуват различия относно правилата и критериите за предоставяне на статут на бежанец и субсидиарна закрила; относно процента на признаване между държавите членки както по отношение на съвкупност от права и задължения, предоставени на ползващите се със закрила. Комисията предлага да се отмени предишната преработена Директива за признаването с Регламент за хармонизиране, като по този начин се увеличава потенциалът на новите общи европейски инструменти. Докладчикът счита, че е от съществено значение реформите в тази област да постигат всеобщата цел за подобряване на сегашната ситуация, като следва да бъдат замислени като стъпка напред в ефективните права, които се предоставят на лица, които се нуждаят от закрила, а не само като чисто функционалните административна реорганизация и рационализиране на правилата, практиките и процедурите.

С оглед на това възможността за социалното приобщаване и интеграцията на пазара на труда на лицата, на които е предоставена международна закрила, в обществото е от ключово значение.

Ето защо в своето проектостановище, докладчикът предлага изменения с цел да се гарантира, че законодателството на ЕС позволява използването на максималния потенциал на такива перспективи за интеграция. На първо място това означава да се приведат в съответствие правата, предоставени на бежанците, от една страна, и на лицата, ползващи се със субсидиарна закрила, от друга, какъвто вече е случаят в някои държави членки, като такова разграничение често е въз основа на предположение и е спорно на аргумента за по-скоро временния характер на необходимата защита. Тази практика не само създава ненужна административна сложност, а рисковете, пряко застрашаващи шансовете за интеграция, например поради твърде кратката продължителност на тяхното пребиваване или разрешения за работа — често са два неразривно свързани — или чрез обвързване на подновяването на такова разрешение за пребиваване за закрила с преглед, който също е скъп и ненужен. По подобни причини докладчикът предлага да се заличи от текста възможността държавите членки да ограничат социалното подпомагане на получилите статут на субсидиарна закрила, до основните обезщетения.

Комисията дава възможност за държавите членки да позволят участие в мерки за интеграция, като например езикови курсове, професионално обучение и други свързани със заетостта мерки задължителни за лицата, ползващи се със закрила, с цел улесняване на тяхната интеграция в обществото. Макар това да може да се приеме като ценен инструмент за превръщане на краткосрочните предизвикателства на интеграцията във възможност за обществото като цяло, в същото време трябва да се уточни, че тези мерки трябва да бъдат безплатни, налични, лесно достъпни и винаги да се вземат предвид правата и ценностите на ползващото се от закрила лице. Необходимо е също така да се гарантира, че неизпълнение или частично участие в такива мерки никога не излага на риск статута на закрила на лицето, тъй като това пряко ще представлява нарушение на международното право за бежанците.

Накрая докладчикът не е съгласен с репресивния подход, избран от Комисията за регулиране на вторичните движения, като същевременно счита друга система от възможни стимули за оставане в държавата членка, предоставила закрилата, за по-подходяща.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Директива 2011/95/ЕС на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила31 (преработен текст) трябва да бъде предмет на няколко съществени изменения. За да се осигурят хармонизация и по-голямо сближаване при решенията за предоставяне на убежище и по отношение на съдържанието на международната закрила с цел да бъдат намалени стимулите за движение в рамките на Европейския съюз, както и за да се гарантира еднакво третиране на лицата, на които е предоставена международна закрила, тази директива следва да бъде отменена и заменена с регламент.

(1)  Директива 2011/95/ЕС на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила31 (преработен текст) трябва да бъде предмет на няколко съществени изменения. За да се осигурят хармонизация и по-голямо сближаване при решенията за предоставяне на убежище и по отношение на съдържанието на международната закрила с цел да бъдат насърчени лицата, на които е предоставена международна закрила, да останат в държавата членка, която им е предоставила закрила, както и за да се гарантира еднакво третиране на лицата, на които е предоставена международна закрила, тази директива следва да бъде отменена и заменена с регламент.

__________________

__________________

31 ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9.

31 ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  ОЕСУ се основава на общи стандарти за процедурите по предоставяне на убежище, признаването и закрилата, предлагани на равнището на Съюза, условията на приемане и системата за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище. Независимо от постигнатия до момента напредък в постепенното развитие на ОЕСУ, продължават да съществуват различия между държавите членки по отношение на видовете използвани процедури, процентите на признаване, вида на предоставяната закрила, нивото на материални условия на приемане и ползите, предоставяни на кандидатите за международна закрила и лицата, на които е предоставена международна закрила. Тези разлики са важни движещи сили на вторични движения и подкопават целта да се гарантира, че всички кандидати се третират еднакво, независимо от мястото на подаване на молба в Съюза.

(3)  ОЕСУ се основава на общи стандарти за процедурите по предоставяне на убежище, признаването и закрилата, предлагани на равнището на Съюза, условията на приемане и системата за определяне на държавата членка, която е компетентна за кандидатите за убежище. Независимо от постигнатия до момента напредък в постепенното развитие на ОЕСУ, продължават да съществуват различия между държавите членки по отношение на видовете използвани процедури, процентите на признаване, вида на предоставяната закрила, нивото на материални условия на приемане и ползите, предоставяни на кандидатите за международна закрила и лицата, на които е предоставена международна закрила. Тези разлики, в съчетание с факта, че в държавите членки положението с макроикономическите условия и трудовия пазар е различно, затрудняват постигането на целта за стандартизирани условия за прием на всички кандидати, независимо от мястото на подаване на молба в Съюза.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За осигуряване на правилното функциониране на ОЕСУ, включително на Дъблинската система, следва да бъде постигнат значителен напредък по отношение на сближаването на националните системи за убежище, като се обърне специално внимание на различните проценти на признаване и видове статут на закрила в държавите членки. В допълнение към това следва да бъдат подсилени правилата за преразглеждане на статута, за да се гарантира, че закрила се предоставя единствено на онези, които се нуждаят от нея, и само докато е необходима. Освен това следва да се избягва прилагането на различни практики по отношение на продължителността на разрешенията за пребиваване, като правата, предоставяни на лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да бъдат допълнително пояснени и хармонизирани.

(5)  За осигуряване на правилното функциониране на ОЕСУ, включително на Дъблинската система, следва да бъде постигнат значителен напредък по отношение на сближаването на националните системи за убежище и по-специално на различните проценти на признаване и видове статут на закрила в държавите членки. В допълнение към това следва да бъдат подсилени правилата за преразглеждане на статута, за да се гарантира, че закрила се предоставя единствено на онези, които се нуждаят от нея, и само докато е необходима. Освен това следва да се избягва прилагането на различни практики по отношение на продължителността на разрешенията за пребиваване, като правата, предоставяни на лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да бъдат допълнително пояснени и хармонизирани.

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед на това е необходим регламент, за да се гарантира по-пълна хармонизация в рамките на Съюза и да се осигури по-висока степен на правна сигурност и прозрачност.

(6)  С оглед на това е необходим регламент, за да се гарантира по-бърза и по-пълна хармонизация в рамките на Съюза и да се осигури по-висока степен на правна сигурност и прозрачност.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Освен това по-нататъшното сближаване на правилата относно признаването и съдържанието на статута на бежанец и статута на субсидиарна закрила следва да спомогне за ограничаване на вторичното движение на кандидатите за международна закрила и на лицата, на които е предоставена международна закрила, между държавите членки, когато такова движение може да е предизвикано от разлики в предприетите национални правни мерки за транспониране на Директивата относно определянето, заменена с настоящия регламент.

(8)  Освен това по-нататъшното сближаване на правилата относно признаването и съдържанието на статута на бежанец и статута на субсидиарна закрила следва да спомогне за ограничаване на вторичното движение на кандидатите за международна закрила и на лицата, на които е предоставена международна закрила, между държавите членки, както и за постигане на високи стандарти на закрила в целия Съюз.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  На кандидатите, получили право на презаселване, следва да бъде предоставена международна закрила. Съответно следва да се прилагат разпоредбите на настоящия регламент относно съдържанието на международната закрила, включително правилата за възпиране на вторичното движение.

(10)  На кандидатите, получили право на презаселване, следва да бъде предоставена международна закрила. Съответно следва да се прилагат разпоредбите на настоящия регламент относно съдържанието на международната закрила.

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“). Настоящият регламент има за цел по-специално да гарантира пълното зачитане на човешкото достойнство и правото на убежище на кандидатите за убежище и на придружаващите ги членове на тяхното семейство и да насърчи прилагането на членовете на Хартата, отнасящи се до човешкото достойнство, зачитането на личния и семейния живот, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, правото на образование, свободата при избор на професия и правото на труд, свободата на стопанска инициатива, правото на убежище, недискриминацията, правата на детето, социалната сигурност и социалната помощ, закрилата на здравето, и поради това следва да се прилага по съответния начин.

(11)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“), Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Европейска социална харта, Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея от 1967 г. Настоящият регламент има за цел по-специално да гарантира пълното зачитане на човешкото достойнство и правото на убежище на кандидатите за убежище и на придружаващите ги членове на тяхното семейство и да насърчи прилагането на членовете на Хартата, отнасящи се до човешкото достойнство, зачитането на личния и семейния живот, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, правото на образование, свободата при избор на професия и правото на труд, свободата на стопанска инициатива, правото на убежище, недискриминацията, правата на детето, ползването на социални права, включително социалната сигурност и социалната помощ, закрилата на здравето, и поради това следва да се прилага по съответния начин.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Ресурсите на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ следва да бъдат използвани за адекватна подкрепа на усилията на държавите членки за изпълнение на стандартите, определени в Регламента, по-специално на онези държави членки, чиито системи за убежище са подложени на специфичен и несъразмерно голям натиск, по-специално поради тяхното географско или демографско положение.

(13)  Ресурсите на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ следва да бъдат използвани за адекватна подкрепа на усилията на държавите членки за изпълнение на стандартите, определени в настоящия регламент, по-специално във връзка с насърчаването на устойчивата интеграция на лицата, на които е предоставена международна закрила, и предоставяне на подкрепа на онези държави членки, които са изправени пред предизвикателства в рамките на своите системи за убежище, по-специално поради тяхното социално, географско или демографско положение. За тази цел на местните и регионалните органи и на международните организации, както и на организациите на гражданското общество следва да се предостави адекватно финансиране, включително чрез възможността местните и регионалните органи да получават пряк достъп до фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и до други фондове за действия, които попадат пряко в тяхната компетентност, по по-пряк и ефективен начин.

Изменение     9

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  При прилагането на настоящия регламент „висшият интерес на детето“ следва да бъде първостепенно съображение в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. При определяне на висшия интерес на детето органите на държавите членки следва надлежно да отчитат принципа на цялост на семейството, благосъстоянието и социалното развитие на ненавършилия пълнолетие, съображенията, свързани с безопасността и сигурността, както и мнението на ненавършилия пълнолетие, в зависимост от неговата възраст и зрялост.

(15)  При прилагането на настоящия регламент „висшият интерес на детето“ следва да бъде първостепенно съображение в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. При определяне на висшия интерес на детето органите на държавите членки следва надлежно да отчитат принципа на цялост на семейството, благосъстоянието и социалното развитие на ненавършилия пълнолетие, неговия културен произход и езиковите му умения, съображенията, свързани с безопасността и сигурността, както и мнението на ненавършилия пълнолетие, в зависимост от неговата възраст и зрялост.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  В съответствие с приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз, при разглеждането на молби за международна закрила компетентните органи на държавите членки следва да използват методи за оценка на достоверността на твърденията на кандидата по начин, който зачита индивидуалните права, гарантирани с Хартата, по-специално правото на човешко достойнство и на зачитане на личния и семейния живот. Що се отнася по-специално до хомосексуалността, индивидуалната оценка на достоверността на твърденията на кандидата не следва да се основава на стереотипни схващания за хомосексуалните лица и кандидатът не следва да се подлага на подробни въпроси или тестове, свързани с неговите сексуални практики.

(29)  В съответствие с приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз, при разглеждането на молби за международна закрила компетентните органи на държавите членки следва да използват методи за оценка на достоверността на твърденията на кандидата по начин, който зачита индивидуалните права, гарантирани с Хартата, по-специално правото на човешко достойнство и на зачитане на личния и семейния живот. Що се отнася по-специално до сексуалната ориентация и половата идентичност, индивидуалната оценка на достоверността на твърденията на кандидата не следва да се основава на стереотипни схващания за сексуалната ориентация и половата идентичност и кандидатът не следва да се подлага на подробни въпроси или тестове, свързани с неговите сексуални практики. Освен това, компетентните национални органи не следва да считат, че изявленията на кандидата не са надеждни, с единствения мотив, че кандидатът не се позовава на своята сексуална ориентация или полова идентичност, изразяване на половата принадлежност или полови белези, когато той или тя първо излага подробно фактите във връзка с неговото или нейното преследване.

Изменение     11

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  За извършването на оценка на тежките посегателства, в резултат на която може да бъде определено, че кандидатите отговарят на условията за субсидиарна закрила, понятието „безогледно насилие“, съгласно съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, следва да включва всяко насилие, което може да се разпростира към лица без оглед на личното им положение.

(34)  За извършването на оценка на тежките посегателства, в резултат на която може да бъде определено, че кандидатите отговарят на условията за субсидиарна закрила, понятието „безогледно насилие“, съгласно съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, следва да включва всяко насилие, което може да се разпростира към лица без оглед на личното им положение. Факторите, които трябва да се вземат предвид при определянето дали е налице безогледно насилие, могат да включват външна агресия, окупация, чуждестранно господство, вътрешни конфликти, тежки нарушения на правата на човека или прояви на сериозно нарушаване на обществения ред в държавата на произход или в част от нея.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Разрешението за пребиваване и документите за пътуване, които се издават на лица, на които е предоставена международна закрила, за първи път или се подновяват след влизането в сила на настоящия регламент, следва да отговарят на правилата, определени съответно в Регламент (ЕО) № 1030/2002 и Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета.

(37)  Разрешението за пребиваване и документите за пътуване, които се издават на лица, на които е предоставена международна закрила след влизането в сила на настоящия регламент, следва да отговарят на правилата, определени съответно в Регламент (ЕО) № 1030/2002 и Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 39

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  С цел да се установи дали лицата, на които е предоставена международна закрила, продължават да се нуждаят от тази закрила, решаващите органи следва да преразгледат предоставения статут, когато разрешението за пребиваване трябва да бъде подновено — за първи път в случай на бежанци и за първи и втори път в случай на лица, на които е предоставена субсидиарна закрила, както и когато в страната на произход на лицата, на които е предоставена закрила, е възникнала значима промяна съгласно общия анализ и насоките относно ситуацията в страната на произход, предоставени на равнището на Съюза от Агенцията и европейските мрежи за информация относно страните на произход в съответствие с членове 8 и 10 от Регламента37.

(39)  С цел да се установи дали лицата, на които е предоставена международна закрила, продължават да се нуждаят от тази закрила, решаващите органи може да преразгледат предоставения статут, когато в страната на произход на лицата, на които е предоставена закрила, е възникнала значима промяна съгласно общия анализ и насоките относно ситуацията в страната на произход, предоставени на равнището на Съюза от Агенцията и европейските мрежи за информация относно страните на произход в съответствие с членове 8 и 10 от Регламента37.

_________________

_________________

37 COM(2016)271 final.

37 COM(2016)271 final.

Изменение     14

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Когато статутът на бежанец или на субсидиарна закрила престане да съществува, прилагането на решението, с което решаващият орган на държава членка отменя, прекратява или не подновява статута, следва да бъде отложено за разумен период от време след приемането, за да може въпросният гражданин на трета държава или въпросното лице без гражданство да подаде молба за пребиваване на основания, различни от тези, с които е обосновано предоставянето на международна закрила, като например семейни причини или причини, свързани с работа или образование, съгласно съответното право на Съюза или национално право.

(41)  Когато статутът на бежанец или на субсидиарна закрила престане да съществува, прилагането на решението, с което решаващият орган на държава членка отменя, прекратява или не подновява статута, следва да бъде отложено за разумен период от време след приемането, за да може въпросният гражданин на трета държава или въпросното лице без гражданство да подаде молба за пребиваване на основания, различни от тези, с които е обосновано предоставянето на международна закрила, като например семейни, медицински причини или причини, свързани с работа или образование, съгласно съответното право на Съюза или национално право.

Изменение     15

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  С цел предотвратяване на вторичните движения в рамките на Европейския съюз, ако лицата, на които е предоставена международна закрила, бъдат открити в държава членка, различна от държавата членка, която им е предоставила закрилата, без да изпълняват условията за престой или пребиваване, те следва да бъдат върнати в компетентната държава членка съгласно процедурата, определена в новия Регламент „Дъблин“41.

(43)  С цел възпиране на вторичните движения в рамките на Европейския съюз, ако лицата, на които е предоставена международна закрила, бъдат открити в държава членка, различна от държавата членка, която им е предоставила закрилата, без да изпълняват условията за престой или пребиваване, те следва да бъдат върнати в компетентната държава членка съгласно процедурата, определена в новия Регламент „Дъблин“41.

_________________

_________________

41 (ЕС) № [xxx/xxxx Нов регламент „Дъблин“].

41 (ЕС) № [xxx/xxxx Нов регламент „Дъблин“].

Изменение     16

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  С цел възпиране на вторичните движения в рамките на Европейския съюз следва да бъде изменена Директива 2003/109/ЕО относно дългосрочно пребиваващите граждани, за да бъде предвидено, че петгодишният период, след който лицата, на които е предоставена международна закрила, отговарят на условията за статут на дългосрочно пребиваващи, следва да започва да тече отново всеки път, когато лицето е открито в държава членка, различна от тази, която е предоставила международна закрила, без то да има право на престой или пребиваване там в съответствие с приложимото право на ЕС или национално право.

заличава се

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  В рамките на ограниченията, определени от международните задължения, за предоставянето на ползи по отношение на достъпа до работа и до системите на социална сигурност се изисква преди това да е издадено разрешение за пребиваване.

(47)  В рамките на ограниченията, определени от международните задължения, за предоставянето на ползи по отношение на достъпа до работа и до системите на социална сигурност може да се изисква преди това да е издадено разрешение за пребиваване.

Изменение     18

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  Компетентните органи могат да ограничат достъпа до дейности, упражнявани от наети или самостоятелно заети лица, по отношение на длъжности, които включват упражняване на публична власт и отговорност за защита на общия интерес на държавата или други публични органи. В контекста на упражняването на правото им на еднакво третиране по отношение на членството в организация, представляваща работници, и участието в определена професионална дейност лицата, на които е предоставена международна закрила, могат да бъдат изключени също от участието в управлението на публичноправни органи и от заемането на длъжност, регулирана от публичното право.

(48)  Компетентните органи могат да ограничат достъпа до дейности, упражнявани от наети или самостоятелно заети лица, по отношение на длъжности, които включват упражняване на публична власт и отговорност за защита на общия интерес на държавата или други публични органи.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  За да се подобри реалното ползване от лицата, на които е предоставена международна закрила, на правата и ползите, предвидени в настоящия регламент, е необходимо да бъдат отчетени техните специфични нужди и конкретните предизвикателства, свързани с интеграцията, пред които те са изправени, и да бъде улеснен достъпът им до правата, свързани с интеграцията, по-специално по отношение на образователните възможности, свързани със заетостта, и професионалното обучение, както и до процедурите за признаване на чуждестранни дипломи, сертификати и други удостоверения за професионални квалификации, по-специално поради липсата на документи и неспособността им да поемат разходите, свързани с процедурите за признаване.

(49)  За да се подобри реалното ползване от лицата, на които е предоставена международна закрила, на правата и ползите, предвидени в настоящия регламент, е необходимо да бъдат отчетени техните специфични нужди и конкретните предизвикателства, свързани с интеграцията, пред които те са изправени, и да бъде улеснен достъпът им до правата и мерките, свързани с интеграцията, по-специално по отношение на образованието и образователните възможности, свързани със заетостта, и професионалното обучение, както и до процедурите за признаване на чуждестранни дипломи, сертификати и други удостоверения за професионални квалификации, по-специално поради липсата на документи и неспособността им да поемат разходите, свързани с процедурите за признаване.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 50

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50)  Що се отнася до социалната сигурност, лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да бъдат третирани като гражданите на държавата членка, която предоставя закрилата.

(50)  Що се отнася до социалната сигурност, лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да бъдат третирани като гражданите на държавата членка, която предоставя закрилата, въз основа на принципа на недискриминация.

Изменение     21

Предложение за регламент

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51)  В допълнение към това, по-специално с цел да се избегнат социалните трудности, е уместно на лицата, на които е предоставена международна закрила, да се осигури социално подпомагане без дискриминация. При все това, що се отнася до лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, държавите членки следва да разполагат с известна гъвкавост, за да ограничат тези права до основните обезщетения, които следва да се разбират като обхващащи поне минимален доход, помощи в случай на заболяване или бременност и семейни помощи за деца, доколкото тези обезщетения се предоставят на гражданите на съответната държава съгласно националното право. За да улеснят интеграцията им, държавите членки следва да имат възможност да обвържат достъпа до определени видове социално подпомагане, посочени в националното право, както за бежанците, така и за лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, с реалното участие на лицето, на което е предоставена международна закрила, в мерките за интеграция.

(51)  В допълнение към това, по-специално с цел да се избегнат социалните трудности и да се улесни интеграцията, е уместно на лицата, на които е предоставена международна закрила и субсидиарна закрила, да се осигури социално и правно подпомагане без дискриминация.

Изменение     22

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  На лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да бъде осигурен достъп до медицински грижи, който включва такива грижи както по отношение на физическото, така и по отношение на психическото здраве.

(52)  На лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да бъде осигурен достъп до медицински грижи, който включва такива грижи както по отношение на физическото, така и по отношение на психическото здраве, включително и сексуалното и репродуктивното здраве.

Изменение     23

Предложение за регламент

Съображение 52 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(52a)  Лицата, на които е предоставена международна закрила, следва също така да се ползват с достъп до стоки и услуги и до предоставяни на обществеността стоки и услуги, включително информационни услуги и консултации, които се предлагат от бюрата по труда.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 53

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53)  С цел да се улесни интеграцията в обществото на лицата, на които е предоставена международна закрила, те получават достъп до мерки за интеграция, условията за които се определят от държавите членки. Държавите членки могат да направят задължително участието в такива мерки за интеграция, като например езикови курсове, курсове по гражданска интеграция, професионално обучение и други курсове, свързани със заетостта.

(53)  С цел да се улесни интеграцията в обществото на лицата, на които е предоставена международна закрила, те следва да получават безплатен и ефективен достъп до мерки за интеграция, условията за които се определят от държавите членки. Държавите членки могат да направят задължително участието в такива мерки за интеграция, като например езикови курсове, курсове по гражданска интеграция, професионално обучение и други курсове, свързани със заетостта, при условие че тези мерки за интеграция са лесно достъпни и безплатни. Участието във въпросните мерки следва никога да не засяга правата и задълженията, установени с настоящия регламент, и в никакъв случай не следва да представлява основание за преглед, отказ, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила. Всяка санкция, определена от държавите членки в националното право, относно неприсъствието на задължителни интеграционни мерки, следва винаги да бъде пропорционална.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато подновява за първи път разрешението за пребиваване, издадено на бежанец.

заличава се

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато подновява за първи и втори път разрешението за пребиваване, издадено на лице, на което е предоставена субсидиарна закрила.

заличава се

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В рамките на ограниченията, определени от международните задължения, за предоставянето на предимства по отношение на достъпа до работа и социалната сигурност се изисква предварителното издаване на разрешение за пребиваване.

3.  В рамките на ограниченията, определени от международните задължения, за предоставянето на предимства по отношение на достъпа до работа и социалната сигурност може да се изисква предварителното издаване на разрешение за пребиваване.

Изменение     28

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При прилагането на разпоредбите на настоящата глава се взема предвид специфичното положение на лицата със специални нужди, като например ненавършили пълнолетие, непридружени ненавършили пълнолетие, лица с увреждания, възрастни хора, бременни жени, самотни родители, придружени от децата си, ненавършили пълнолетие, и лица, които са били подложени на изтезания, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие, при условие че индивидуално оценяване на тяхното положение установи, че имат специални нужди.

4.  При прилагането на разпоредбите на настоящата глава се взема предвид специфичното положение на лицата със специални нужди, като например ненавършили пълнолетие, непридружени ненавършили пълнолетие, лица с увреждания, възрастни хора, бременни жени, самотни родители, придружени от децата си, и лица, които са били подложени на изтезания, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие, при условие че индивидуално оценяване на тяхното положение установи, че имат специални нужди.

Изменение     29

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи предоставят на лицата, на които е предоставена международна закрила, информация относно правата и задълженията, свързани със статута на бежанец или на субсидиарна закрила, във възможно най-кратък срок след предоставянето на посочения статут. Тази информация се предоставя на език, който лицето, на което е предоставена закрила, може да разбере или се предполага, че разбира, и изрично се посочват последиците от неспазването на задълженията, установени в член 28, относно движението в рамките на Съюза.

Компетентните органи предоставят на лицата, на които е предоставена международна закрила, информация относно правата и задълженията, свързани със статута на бежанец или на субсидиарна закрила, във възможно най-кратък срок след предоставянето на посочения статут. Тази информация се предоставя писмено на език, който лицето, на което е предоставена закрила, може да разбере, и изрично се посочват последиците от неспазването на задълженията, установени в член 29, относно движението в рамките на Съюза.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  за лица, на които е предоставен статут на бежанец, разрешението за пребиваване имат срок на валидност от три години и може да се подновява след това за срокове от три години;

a)  за лица, на които е предоставен статут на бежанец, разрешението за пребиваване имат срок на валидност от пет години и може да се подновява след това за срокове от пет години;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за лица, на които е предоставен статут на субсидиарна закрила, разрешението за пребиваване имат срок на валидност от една година и може да се подновява след това за срокове от две години.

б)  за лица, на които е предоставен статут на субсидиарна закрила, разрешението за пребиваване имат срок на валидност от пет години и може да се подновява след това за срокове от пет години.

Изменение     32

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Лицата, на които е предоставена международна закрила, се ползват от право на свободно движение на територията на държавата членка, предоставила закрилата, както и от право да избират мястото си на пребиваване на тази територия при същите условия и ограничения, които са предвидени за гражданите на други трети държави, законно пребиваващи на тази територия, които се намират в сравнимо положение.

1.  Лицата, на които е предоставена международна закрила, се ползват от право на свободно движение на територията на държавата членка, предоставила закрилата, както и от право да избират мястото си на пребиваване на тази територия при същите условия и ограничения, които са предвидени за гражданите на други трети държави, законно пребиваващи на тази територия.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  условията на труд, включително заплащане и уволняване, работно време, отпуск и празнични дни, както и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

a)  условията на труд, включително заплащане и уволняване, работно време, отпуск и празнични дни, родителски отпуск, както и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  свободата на сдружаване, принадлежност и членство в организация, представляваща работници или работодатели, или всяка организация, чиито членове упражняват определена професия, включително правата и предимствата, които тези организации предлагат;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  възможности за пълнолетните лица за обучение, свързано с работата, професионално обучение, в това число курсове за обучение за повишаване на уменията, практика на работното място;

в)  възможности за образование, за обучение, свързано с работата, професионално обучение, в това число курсове за обучение за повишаване на уменията, практика на работното място;

Изменение     36

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  консултациите, предоставяни от службите по заетостта.

г)  консултациите и наблюдението, предоставяни от службите по заетостта.

Изменение     37

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато е необходимо, компетентните органи улесняват пълния достъп до дейностите, посочени в параграф 2, букви в) и г).

3.  Компетентните органи улесняват пълния достъп до дейностите, посочени в параграф 2, букви в) и г).

Изменение     38

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Пълнолетните, на които е предоставена международна закрила, имат достъп до системата на общото образование, както и до професионално усъвършенстване или преквалификация, при същите условия, както за гражданите на трети държави, законно пребиваващи в тази държава членка, които се намират в сравнимо положение.

2.  Пълнолетните, на които е предоставена международна закрила, имат достъп до системата на общото образование, както и до професионално усъвършенстване или преквалификация, при същите условия, както за гражданите на държавата.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Достъпът до определено социално подпомагане, посочено в националното право, може бъде обвързан с ефективното участие на лицето, на което е предоставена международна закрила, в мерки за интеграция.

Достъпът до определено социално подпомагане, посочено в националното право, може бъде обвързан с ефективното участие на лицето, на което е предоставена международна закрила, в мерки за интеграция, които са безплатни, налични и лесно достъпни.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По отношение на лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, държавите членки може да ограничат социалното подпомагане до основните обезщетения.

заличава се

Изменение     41

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  На лицата, на които е предоставена международна закрила, които имат специални нужди, като например бременните жени, лицата с увреждания, лицата, които са били жертви на изтезания, на изнасилване или на други тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие, или на ненавършилите пълнолетие, които са били жертви на каквато и да било форма на злоупотреба, липса на грижи, експлоатация, изтезание, на жестоко, нечовешко и унизително отношение или които са пострадали от въоръжени конфликти, се предоставят подходящи медицински грижи, включително, когато е необходимо, адекватно лечение на психични разстройства, при същите условия, както за гражданите на държавата членка, която е предоставила закрилата.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение     42

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Във възможно най-кратък срок след предоставянето на международна закрила и най-късно в срок от пет работни дни, както е определено в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx [Регламента относно процедурите], компетентните органи вземат необходимите мерки, за да осигурят представителството на непридружени ненавършили пълнолетие от законен настойник/попечител или, при необходимост, от организация, отговаряща за грижите и за благосъстоянието на ненавършили пълнолетие, или от всякаква друга подходяща форма на представителство, включително и произтичаща от законодателство или от съдебно решение.

Във възможно най-кратък срок и най-късно в срок от пет дни, както е определено в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx [Регламента относно процедурите], компетентните органи вземат необходимите мерки, за да осигурят представителството на непридружени ненавършили пълнолетие от законен настойник/попечител или, при необходимост, от организация, отговаряща за грижите и за благосъстоянието на ненавършили пълнолетие, или от всякаква друга подходяща форма на представителство, включително и произтичаща от законодателство или от съдебно решение.

Изменение     43

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  в други места за настаняване, приспособени за ненавършили пълнолетие.

заличава се

Изменение     44

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Доколкото това е възможно, братята и сестрите не се разделят, като се взема предвид висшият интерес на съответния ненавършил пълнолетие, по-специално неговата възраст и степен на зрялост. Промените в мястото на пребиваване на непридружени ненавършили пълнолетие се ограничават до минимум.

4.  Доколкото това е възможно, братята и сестрите не се разделят, като се взема предвид висшият интерес на съответния ненавършил пълнолетие, по-специално неговата възраст и степен на зрялост. Промените в мястото на пребиваване на непридружени ненавършили пълнолетие се ограничават до минимум и се избягва прилагането на административно задържане.

Изменение     45

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Лицата, на които е предоставена международна закрила, получават достъп до жилищно настаняване при условия, равностойни на условията, приложими за другите граждани на трети държави, законно пребиваващи на териториите на държавите членки, които се намират в сравнимо положение.

1.  Лицата, на които е предоставена международна закрила, получават достъп до жилищно настаняване при условия, равностойни на условията, приложими за гражданите на държавата.

Изменение     46

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Доколкото е възможно, се прилагат практики за разпределяне на лицата, на която е предоставена международна закрила, в рамките на цялата държава без дискриминация на лицата, на които е предоставена международна закрила, и се гарантират равни възможности по отношение на достъпа до настаняване.

2.  Прилагат се практики за разпределяне на лицата, на които е предоставена международна закрила, в рамките на цялата държава без дискриминация на лицата, на които е предоставена международна закрила, и се гарантират равни възможности по отношение на достъпа до настаняване.

Изменение     47

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се улесни интегрирането на лицата, на които е предоставена международна закрила, в обществото, на тези лица се предоставя достъп до мерки за интеграция, осигурени от държавите членки, по-специално езикови курсове, програми за гражданска ориентация и интеграция, както и професионално обучение, като се вземат под внимание специфичните им нужди.

1.  С цел да се улесни интегрирането на лицата, на които е предоставена международна закрила, в обществото, на тези лица се предоставя достъп до мерки за интеграция, осигурени от държавите членки, по-специално езикови курсове, програми за гражданска ориентация и интеграция, както и професионално обучение, които са безплатни и лесно достъпни, като се вземат под внимание специфичните им нужди.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да направят задължително участието в мерките за интеграция.

2.  Държавите членки могат да направят задължително участието в мерките за интеграция, при условие че въпросните мерки са безплатни и лесно достъпни, и вземат предвид специфичните нужди на лицето, на което е предоставена международна закрила. Участието в мерки за интеграция не накърнява правата и задълженията, установени с настоящия регламент, и не съставлява основание за преглед, отказ, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила, както и относимите права и задължения.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила и изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети държави

Позовавания

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

12.9.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Brando Benifei

9.9.2016

Разглеждане в комисия

22.3.2017

 

 

 

Дата на приемане

3.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

7

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

7

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

ENF

EPP

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Стандарти за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила, за единен статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

Позовавания

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.7.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

26.1.2017

JURI

5.9.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tanja Fajon

31.8.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

31.8.2016

9.3.2017

25.4.2017

15.6.2017

Дата на приемане

15.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

13

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli

Дата на внасяне

28.6.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

13

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

4

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Emil Radev

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност