ZPRÁVA     ***I
PDF 1258kWORD 163k
28.6.2017
PE 599.799v03-00 A8-0245/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Tanja Fajon

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA VSTUPNÍ INFORMACE
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0466),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 79 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8 0324/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. prosince 2016(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. února 2017(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0245/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Je třeba provést řadu podstatných změn ve směrnici 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany31 (přepracované znění). V zájmu harmonizace a většího sjednocení azylových rozhodnutí a obsahu mezinárodní ochrany, a aby se snížila motivace k pohybůmrámci Evropské unie a zajistilo se rovné zacházení osobám požívajícím mezinárodní ochrany, měla by být uvedená směrnice zrušena a nahrazena nařízením.

(1)  Je třeba provést řadu podstatných změn ve směrnici 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany31 (přepracované znění). V zájmu harmonizace, většího sjednocení azylových rozhodnutí a dosažení vysokých společných norem ochrany ve všech členských státech,pokud jde o obsah mezinárodní ochrany, v zájmu toho, aby byly osoby požívající mezinárodní ochrany motivovány zůstatčlenském státě, který jim ochranu udělil, a s cílem zajistit rovné zacházení osobám požívajícím mezinárodní ochrany by měla být uvedená směrnice zrušena a nahrazena nařízením.

__________________

__________________

31 Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9.

31 Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Společná azylová politika, včetně společného evropského azylového systému, je založena na bezvýhradném a úplném uplatňování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967 (dále jen „Ženevská úmluva“) a je pro Evropskou unii nedílnou součástí cíle spočívajícího v postupném vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva otevřeného lidem, kteří donuceni okolnostmi oprávněně hledají ochranu v Unii. Tato politika by se měla řídit zásadou solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i pokud jde o finanční aspekty.

(2)  Společná azylová politika, včetně společného evropského azylového systému, je založena na bezvýhradném a úplném uplatňování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967 (dále jen „Ženevská úmluva“) a je pro Evropskou unii nedílnou součástí cíle spočívajícího v postupném vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva otevřeného lidem, kteří donuceni okolnostmi oprávněně hledají ochranu v Unii. Tato politika by se měla řídit zásadou solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti mezi členskými státy. Ženevská úmluva je základem mezinárodního právního režimu na ochranu uprchlíků.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Společný evropský azylový systém stojí na společných normách pro azylové řízení, uznávání a ochranu poskytované na úrovni Unie, podmínky přijímání a systém pro určení členského státu příslušného pro žadatele o azyl. Přestože se při postupném vytváření společného evropského azylového systému dosáhlo pokroku, panují mezi členskými státy nadále značné rozdíly, pokud jde o používané postupy, míru uznávání, druh poskytnuté ochrany, úroveň materiálních podmínek při přijetí a dávky poskytované osobám požívajícím mezinárodní ochrany nebo o ni žádajícím. Tyto rozdíly jsou výraznou motivací k druhotným pohybům a komplikují dosažení cíle, jímž je zajistit, aby se všem žadatelům dostalo stejného zacházení bez ohledu na to, kde na území Unie žádost o azyl podají.

(3)  Společný evropský azylový systém stojí na společných normách pro azylové řízení, uznávání a ochranu poskytované na úrovni Unie, podmínky přijímání a systém pro určení členského státu příslušného pro žadatele o azyl. Přestože se při postupném vytváření společného evropského azylového systému dosáhlo pokroku, panují mezi členskými státy nadále značné rozdíly, pokud jde o používané postupy, míru uznávání, druh poskytnuté ochrany, úroveň materiálních podmínek při přijetí a dávky poskytované osobám požívajícím mezinárodní ochrany nebo o ni žádajícím. Tyto rozdíly komplikují dosažení cíle, jímž je zajistit, aby se všem žadatelům dostalo stejného zacházení bez ohledu na to, kde na území Unie žádost o azyl podají.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  V současné době uznávají členské státy azylová rozhodnutí vydaná jinými členskými státy pouze v případě, kdy tato rozhodnutí udělení mezinárodní ochrany zamítají. Aby bylo zajištěno řádné provádění čl. 78 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který vyžaduje jednotný azylový status platný po celé Unii, měly by členské státy začít vzájemně uznávat azylová rozhodnutí vydaná jinými členskými státy, která udělují mezinárodní ochranu potřebným osobám.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Ve sdělení ze dne 6. dubna 201632 vytyčila Komise své možnosti pro zlepšení společného evropského azylového systému, zejména vytvoření udržitelného a spravedlivého systému určování členského státu příslušného pro žadatele o azyl, posílení systému Eurodac, dosažení větší jednotnosti azylového systému EU, prevenci druhotných pohybů v rámci Evropské unie a nový mandát Agentury Evropské unie pro azyl. Uvedené sdělení je v souladu s výzvami ze zasedání Evropské rady ve dnech 18. až 19. února 201633, které vybízejí k pokroku při reformě stávajícího rámce EU s cílem zajistit humánní a účinnou azylovou politiku. Navrhovaný další postup odpovídá rovněž holistickému přístupu k migraci, který ve své zprávě z vlastního podnětu stanovil Evropský parlament dne 12. dubna 2016.

(4)  Ve sdělení ze dne 6. dubna 201632 vytyčila Komise své možnosti pro zlepšení společného evropského azylového systému, zejména vytvoření udržitelného a spravedlivého systému určování členského státu příslušného pro žadatele o azyl, posílení systému Eurodac, dosažení větší jednotnosti azylového systému EU, prevenci druhotných pohybů v rámci Evropské unie a nový mandát Agentury Evropské unie pro azyl (dále jen „agentura“). Uvedené sdělení je v souladu s výzvami ze zasedání Evropské rady ve dnech 18. až 19. února 201633, které vybízejí k pokroku při reformě stávajícího rámce EU s cílem zajistit humánní a účinnou azylovou politiku. Nenavrhuje však další postup v souladu s holistickým přístupem k migraci, který stanovil Evropský parlament ve své zprávě z vlastního podnětu ze dne 12. dubna 2016.

__________________

__________________

32 COM (2016) 197 final.

32 COM (2016) 197 final.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Aby společný evropský azylový systém, včetně dublinského systému, dobře fungoval, mělo by se výrazně pokročit se sbližováním vnitrostátních azylových systémů, a to se zvláštním zřetelem na rozdíly v míře uznávání a druh ochranného statusu udělovaného v členských státech. Rovněž je třeba zřetelněji formulovat pravidla o přezkumu statusu, aby bylo zajištěno, že ochrana bude udělena pouze osobám, které ji potřebují, a jen po dobu, kdy ji potřebují. Kromě toho nadále nelze postupovat rozdílně, pokud jde o dobu platnosti povolení k pobytu, a měla by se rovněž upřesnit a sjednotit práva udělovaná osobám požívajícím mezinárodní ochrany.

(5)  Společná politika Unie v oblasti mezinárodní ochrany by měla být založena na jednotném statusu. Máme-li se přiblížit k dobře fungujícímu společnému azylovému systému, je třeba výrazně pokročit ve sbližování vnitrostátních azylových systémů, a to se zvláštním zřetelem na rozdíly v míře uznávání a druh ochranného statusu udělovaného v členských státech. Současně je důležité administrativně nepřetěžovat orgány členských států. Proto by měla být posílena pravidla, aby bylo zajištěno, že ochrana bude udělena osobám, které ji potřebují. S ohledem na právní rozdíly mezi statusem uprchlíka a statusem doplňkové ochrany by měla být stanovena jednotná délka platnosti povolení k pobytu, která by měla plně zohledňovat stávající osvědčené postupy v členských státech. Mají-li se ve všech členských státech zajistit stejně vysoké normy ochrany, měla by se rovněž upřesnit a sjednotit práva udělovaná osobám požívajícím mezinárodní ochrany.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  K dosažení větší míry harmonizace v celé Unii a zajištění vysoké úrovně právní jistoty a transparentnosti je tedy nutné nařízení.

(6)  K rychlejšímu dosažení větší míry harmonizace v celé Unii a k zajištění vysoké úrovně právní jistoty a transparentnosti je tedy nutné nařízení.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Hlavním cílem tohoto nařízení je na jedné straně zajistit, aby členské státy používaly společná kritéria pro zjišťování totožnosti osob, které mezinárodní ochranu skutečně potřebují, a na druhé straně zajistit společný soubor práv udělovaných uvedeným osobám ve všech členských státech.

(7)  Hlavním cílem tohoto nařízení je na jedné straně zajistit, aby členské státy používaly při zjišťování totožnosti osob, které mezinárodní ochranu skutečně potřebují, společná kritéria, a na druhé straně zajistit společný soubor práv udělovaných uprchlíkům a osobám požívajícím doplňkové ochrany ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Větší sblížení právních předpisů o uznávání a obsahu postavení uprchlíka a statusu doplňkové ochrany by navíc mělo pomoci omezit druhotný pohyb žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany mezi členskými státy v případech, kdy příčinou takového pohybu mohly být rozdíly ve vnitrostátních právních opatřeních, jež byla přijata k provedení kvalifikační směrnice, která se nahrazuje tímto nařízením.

(8)  Větší sblížení právních předpisů o uznávání a obsahu postavení uprchlíka a statusu doplňkové ochrany by navíc mělo pomoci omezit druhotný pohyb žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Toto nařízení se nevztahuje na jiné vnitrostátní humanitární statusy udělené členskými státy podle vnitrostátního práva osobám, které nesplňují podmínky pro udělení postavení uprchlíka nebo statusu doplňkové ochrany. Vydávají-li se tyto statusy, pak takovým způsobem, aby nehrozila záměna s mezinárodní ochranou.

(9)  Toto nařízení se nevztahuje na jiné vnitrostátní humanitární statusy udělené členskými státy podle vnitrostátního práva osobám, které nesplňují podmínky pro udělení postavení uprchlíka nebo statusu doplňkové ochrany.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Úspěšným kandidátům na znovuusídlení by měla být udělena mezinárodní ochrana. Odpovídajícím způsobem by se proto měla použít ustanovení tohoto nařízení o obsahu mezinárodní ochrany, včetně pravidel odrazujících od druhotného pohybu.

(10)  Úspěšným kandidátům na přesídlení by měla být udělena mezinárodní ochrana. Proto by se měla použít ustanovení tohoto nařízení o obsahu mezinárodní ochrany.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“). Toto nařízení zejména usiluje o zajištění plného respektu k lidské důstojnosti a práva na azyl u žadatelů o azyl a rodinných příslušníků, kteří je doprovázejí, a prosazuje uplatňování článků listiny týkajících se lidské důstojnosti, respektování soukromého a rodinného života, svobody projevu a informací, práva na vzdělání, práva na svobodnou volbu povolání a práva pracovat, svobody podnikání, práva na azyl, nediskriminace, práva dětí, sociálního zabezpečení a sociální pomoci a zdravotní péče, a mělo by proto být odpovídajícím způsobem provedeno.

(11)  Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP) a Evropské sociální chartě. Toto nařízení zejména usiluje o zajištění plného respektu k lidské důstojnosti a práva na azyl u žadatelů o azyl a rodinných příslušníků, kteří je doprovázejí, a prosazuje uplatňování článků listiny týkajících se lidské důstojnosti, respektování soukromého a rodinného života, svobody projevu a informací, práva na vzdělání, práva na svobodnou volbu povolání a práva pracovat, svobody podnikání, práva na azyl, ochrany v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání, rovnosti před zákonem, nediskriminace, práv dětí, sociálního zabezpečení a sociální pomoci a zdravotní péče, a mělo by proto být odpovídajícím způsobem provedeno.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Měly by být použity zdroje Evropského azylového, migračního a uprchlického fondu, aby bylo možné náležitě podpořit úsilí členských států při zavádění norem stanovených tímto nařízením, a to těch členských států, jejichž azylové systémy jsou především z důvodu zeměpisné polohy a demografické situace vystaveny zvláštnímu a neúměrnému tlaku.

(13)  Měly by být použity zdroje Azylového, migračního a integračního fondu, aby bylo možné náležitě podpořit úsilí členských států při zavádění vysokých norem stanovených tímto nařízením, a to přednostně těch členských států, jejichž azylové systémy jsou především z důvodu zeměpisné polohy a demografické situace vystaveny zvláštnímu a neúměrnému tlaku. V souladu s obecnou zásadou zákazu dvojího financování by členské státy měly na všech úrovních státní správy plně využívat možností, které nabízejí prostředky, jež nemají přímou vazbu na azylovou a migrační politiku, ale mohou být použity k financování činností v oblasti migrace, např. integračních opatření. Využívat tak mohou mj. prostředky dostupné v rámci Evropského sociálního fondu, Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, programu Horizont 2020, Evropského fondu pro regionální rozvoj a programu Práva, rovnost a občanství. Tyto finanční prostředky by měly mít přímo k dispozici místní a regionální orgány na činnost, která spadá do jejich přímé působnosti.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Vhodnou podporu by při provádění tohoto nařízení měla zajistit Agentura EU pro azyl, zejména poskytnutím odborníků, kteří orgánům členských států budou nápomocni při příjmu, evidenci a posuzování žádostí o mezinárodní ochranu, dále poskytováním aktualizovaných informací o třetích zemích, včetně informací o zemi původu, a dalších důležitých pokynů a nástrojů. Při provádění tohoto nařízení by členské státy měly zohlednit provozní normy, indikativní pokyny a osvědčené postupy od Agentury EU pro azyl (dále jen „agentura“). Při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu by orgány členských států měly zejména brát v úvahu informace, zprávy, společnou analýzu a pokyny ohledně situace v zemích původu, které na úrovni Unie v souladu s články 8 a 10 tohoto nařízení připraví agentura a evropská síť pro informace o zemi původu34.

(14)  Vhodnou podporu by při provádění tohoto nařízení měla zajistit agentura, zejména poskytnutím odborníků, kteří orgánům členských států budou nápomocni při příjmu, evidenci a posuzování žádostí o mezinárodní ochranu, dále poskytováním aktualizovaných informací o třetích zemích, včetně informací o zemi původu, a dalších důležitých pokynů a nástrojů. Při provádění tohoto nařízení by orgány členských států měly zohlednit provozní normy, orientační pokyny a osvědčené postupy vypracované agenturou. Při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu by orgány členských států měly brát v úvahu informace, zprávy, společnou analýzu a pokyny ohledně situace v zemích původu, které na úrovni Unie v souladu s články 8 a 10 tohoto nařízení připraví agentura a evropská síť pro informace o zemi původu34. Při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu by členské státy měly zohledňovat také všechny relevantní informace úřadu UNHCR a příslušných organizací občanské společnosti.

__________________

__________________

34 COM(2016)271 final.

34 COM(2016)271 final.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989 by se při provádění tohoto nařízení mělo pamatovat především na nejlepší zájem dítěte. Při posuzování nejlepšího zájmu dítěte by orgány členských států měly zejména náležitě zohledňovat zásadu celistvosti rodiny, blaho a sociální vývoj nezletilé osoby, otázky bezpečnosti a ochrany a přání nezletilé osoby s přihlédnutím k jejímu věku a vyspělosti.

(15)  V souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989 by se při provádění tohoto nařízení mělo pamatovat především na nejlepší zájem dítěte. Při posuzování nejlepšího zájmu dítěte by orgány členských států měly zejména náležitě zohledňovat zásadu celistvosti rodiny, blaho a sociální vývoj nezletilé osoby, kulturní původ a jazykové dovednosti nezletilé osoby, otázky bezpečnosti a ochrany a přání nezletilé osoby s přihlédnutím k jejímu věku a vyspělosti. Dětští žadatelé, kteří před tím, než je přijato rozhodnutí o jejich žádosti, završí 18 let, budou i tak těžit ze zásady celistvosti rodiny.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  U pojmu „rodinní příslušníci“ by se mělo přihlížet k různým konkrétním okolnostem vztahu závislosti a věnovat zvláštní pozornost prosazování nejlepšího zájmu dítěte. Přihlížet by se v této souvislosti mělo rovněž k realitě současných migračních trendů, podle nichž se žadatelé často dostávají na území členských států po delší době tranzitu. Pojem by proto měl zahrnovat rodiny, které byly založeny mimo zemi původu, avšak ještě před příjezdem na území členského státu.

(16)  U pojmu „rodinní příslušníci“ by se mělo přihlížet k různým typům rodin a ke konkrétním okolnostem vztahu závislosti a zvláštní pozornost by měla být věnována prosazování nejlepšího zájmu dítěte. Přihlížet by se v této souvislosti mělo rovněž k realitě současných migračních trendů, podle nichž se žadatelé často dostávají na území členských států po delší době tranzitu. Pojem by proto měl zahrnovat rodiny, které byly založeny mimo zemi původu, avšak ještě před příjezdem na území členského státu, vždy ale s výjimkou nucených sňatků. Pojem manžel/manželka a partner/partnerka by neměl manžele nebo partnery rozlišovat na základě jejich pohlaví.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Zatímco důkazní břemeno v zásadě leží za účelem řádného doložení jeho žádosti na žadateli, povinnost zjistit a vyhodnotit všechny příslušné skutečnosti sdílí žadatel s rozhodujícím orgánem. Pokud nejsou některé aspekty prohlášení žadatele podpořeny písemnými nebo jinými doklady, mělo by být v případě pochybností rozhodnuto v jeho prospěch, pokud vyvinul skutečné úsilí o doložení své žádosti a předložil veškeré náležitosti, které měl k dispozici, a pokud jsou jeho prohlášení považována za ucelená a věrohodná.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Zejména je nezbytné zavést společnou definici těchto pojmů: potřeba ochrany vznikající na místě; příčiny újmy a ochrany; vnitrostátní ochrana a pronásledování, včetně důvodů pronásledování.

(22)  Zejména je nezbytné zavést společnou definici těchto pojmů: potřeba ochrany vznikající na místě, příčiny újmy a ochrany a pronásledování, včetně důvodů pronásledování.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Ochranu může poskytovat buď stát, nebo strany a organizace, včetně mezinárodních organizací, které jsou ochotny a schopny ochranu poskytnout a které splňují podmínky stanovené tímto nařízením a kontrolují region nebo větší oblast na území státu. Taková ochrana by měla být účinná a neměla by být pouze dočasná.

(23)  Ochranu může poskytovat buď stát, nebo strany a organizace pověřené státem, včetně mezinárodních organizací, které jsou ochotny a schopny ochranu poskytnout a které splňují podmínky stanovené tímto nařízením a kontrolují region nebo větší oblast na území státu. Taková ochrana by měla být účinná a neměla by být pouze dočasná.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Žadateli by měla být dostupná účinná vnitrostátní ochrana před pronásledováním nebo vážnou újmou v části země původu, do které může bezpečně a legálně odcestovat, do níž je mu umožněn vstup, a lze-li důvodně předpokládat, že se v ní může usadit. Posouzení dostupnosti vnitrostátní ochrany by mělo být nedílnou součástí posouzení žádosti o mezinárodní ochranu a mělo by být provedeno poté, co rozhodující orgán stanovil, že by se jinak uplatnila kvalifikační kritéria. Důkazní břemeno při prokazování dostupnosti vnitrostátní ochrany by mělo být na straně rozhodujícího orgánu.

(24)  Žadateli by mohla být dostupná účinná vnitrostátní ochrana před pronásledováním nebo vážnou újmou v části země původu, do které může bezpečně a legálně odcestovat a do níž je mu umožněn vstup, a lze-li důvodně předpokládat, že se v ní může usadit. Posouzení dostupnosti takové vnitrostátní ochrany by mělo být možné zahrnout do posouzení žádosti o mezinárodní ochranu za předpokladu, že původci pronásledování nebo vážné újmy nejsou dotyčný stát nebo státní subjekty. Aniž je dotčena povinnost žadatele spolupracovat během posuzování žádosti, důkazní břemeno při prokazování dostupnosti vnitrostátní ochrany by mělo být výhradně na straně rozhodujícího orgánu. To by však nemělo žadateli bránit v předložení důkazů, které vyvracejí zjištění rozhodujícího orgánu, že vnitrostátní ochrana je dostupná.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Je-li původcem pronásledování nebo vážné újmy stát nebo státní subjekt, měla by se uplatnit domněnka, že účinná ochrana není žadateli dostupná. Je-li žadatelem nezletilá osoba bez doprovodu, měla by být dostupnost účinné ochrany posuzována mimo jiné podle dostupnosti náležité péče a opatrovnictví, které jsou v nejlepším zájmu této nezletilé osoby bez doprovodu.

(25)  Je-li původcem pronásledování nebo vážné újmy stát nebo státní subjekt, měla by se uplatnit domněnka, že účinná ochrana není žadateli dostupná a ustanovení o vnitrostátní ochraně by se nemělo použít. Příslušné orgány by při posuzování podmínek vnitrostátní ochrany v případě nezletilých osob měly pamatovat především na posouzení nejlepšího zájmu dítěte, včetně dostupnosti náležité péče a opatrovnictví, je-li žadatelem nezletilá osoba bez doprovodu.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Při posuzování žádostí nezletilých osob o mezinárodní ochranu je nezbytné, aby rozhodující orgány přihlížely ke specifickým formám pronásledování dětí.

(26)  Při posuzování žádostí nezletilých osob o mezinárodní ochranu je nezbytné, aby rozhodující orgány přihlížely ke specifickým formám pronásledování dětí, obchodování s nimi a k různým formám jejich vykořisťování nebo k absenci ochrany před takovým pronásledováním.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Jednou z podmínek udělení postavení uprchlíka ve smyslu čl. 1 odst. A Ženevské úmluvy je příčinná souvislost mezi důvodem pronásledování, totiž rasou, náboženstvím, národností, zastáváním určitých politických názorů nebo příslušností k určitým společenským vrstvám, a pronásledováním či neexistencí ochrany před takovým jednáním.

(27)  Jednou z podmínek udělení postavení uprchlíka ve smyslu čl. 1 odst. A Ženevské úmluvy je příčinná souvislost mezi důvodem pronásledování, totiž rasou, náboženstvím nebo přesvědčením, národností, zastáváním určitých politických názorů nebo příslušností k určitým společenským vrstvám, a pronásledováním či neexistencí ochrany před takovým jednáním.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Je rovněž nezbytné zavést společnou definici pojmu pronásledování z důvodu „příslušnosti k určitým společenským vrstvám“. Pro účely vymezení určité společenské vrstvy je třeba náležitě zvážit skutečnosti plynoucí z pohlaví žadatele, včetně jeho genderové identity a sexuální orientace, které se mohou týkat určitých právních tradic a zvyklostí, v jejichž důsledku dochází například k mrzačení pohlavních orgánů, nuceným sterilizacím či nuceným potratům, pokud mají souvislost s žadatelovou odůvodněnou obavou z pronásledování.

(28)  Je rovněž nezbytné zavést společnou definici pojmu pronásledování z důvodu „příslušnosti k určitým společenským vrstvám“. Pro účely vymezení určité společenské vrstvy je třeba náležitě zvážit skutečnosti plynoucí z pohlaví žadatele, včetně jeho genderové identity a jejího vyjádření, pohlavních charakteristik a sexuální orientace, a skutečnost, zda se jedná o oběť obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, které se mohou týkat určitých právních tradic a zvyklostí, v jejichž důsledku dochází například k mrzačení pohlavních orgánů, nuceným sterilizacím či nuceným potratům, pokud mají souvislost s žadatelovou odůvodněnou obavou z pronásledování. Oprávněnost obav žadatele z pronásledování může plynout z vnímání své příslušnosti k určité společenské vrstvě.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Podle příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie by při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu měly příslušné orgány členských států používat metody pro posouzení věrohodnosti žadatele způsobem, který respektuje práva jednotlivců zaručená Listinou, zejména právo na lidskou důstojnost a respektování soukromého a rodinného života. Konkrétně v případě homosexuality by individuální posouzení věrohodnosti žadatele nemělo vycházet ze stereotypních představ o homosexualitě a žadatel by neměl být předmětem podrobného dotazování nebo zkoušek v souvislosti s jeho sexuálním chováním.

(29)  Podle příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva by při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu měly příslušné orgány členských států používat metody pro posouzení věrohodnosti žadatele způsobem, který respektuje práva jednotlivců zaručená Listinou a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména právo na lidskou důstojnost a respektování soukromého a rodinného života. Konkrétně v případě sexuální orientace a genderové identity by individuální posouzení věrohodnosti žadatele nemělo vycházet ze stereotypních představ o sexuální orientacigenderové identitě a žadatel by neměl být podroben podrobnému dotazování nebo zkouškám v souvislosti s jeho sexuálním chováním. Příslušné vnitrostátní orgány by nadto neměly považovat výroky žadatele za nedůvěryhodné pouze proto, že žadatel při poskytnutí prvotních informací o svém pronásledování nepoukázal na svou sexuální orientaci, genderovou identitu a její vyjádření nebo pohlavní znaky.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Jednání v rozporu s cíli a zásadami OSN jsou stanovena v preambuli a v článcích 1 a 2 Charty OSN a jsou vtělena zejména do rezolucí OSN týkajících se opatření boje proti terorismu, v nichž se prohlašuje, že „jednání, metody a praktiky terorismu jsou v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených národů“ a že „úmyslné financování, plánování a podněcování teroristických činů je rovněž v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených národů“.

(30)  Jednání v rozporu s cíli a zásadami OSN jsou stanovena v preambuli a v článcích 1 a 2 Charty OSN a jsou vtělena zejména do rezolucí OSN týkajících se opatření boje proti terorismu, v nichž se prohlašuje, že „jednání, metody a praktiky terorismu jsou v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených národů“ a že „úmyslné financování, plánování a podněcování teroristických činů je rovněž v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených národů“. Cílům a zásadám OSN odporuje taktéž členství v teroristické skupině nebo účast na činnosti takové skupiny.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Spáchání politického trestného činu není v zásadě důvodem k vyloučení z postavení uprchlíka. Avšak zvláště kruté činy, kdy je dotčené jednání v nepoměru k údajným politickým cílům, a teroristické činy vyznačující se násilím vůči civilnímu obyvatelstvu, i pokud byly spáchány s údajně politickým cílem, by se podle příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie měly posuzovat jako nepolitické zločiny, a být tudíž důvodem k vyloučení z postavení uprchlíka.

(31)  Spáchání politického trestného činu není v zásadě důvodem k vyloučení z mezinárodní ochrany. Avšak zvláště kruté činy, kdy je dotčené jednání v nepoměru k údajným politickým cílům, a teroristické činy vyznačující se násilím vůči civilnímu obyvatelstvu, i pokud byly spáchány s údajně politickým cílem, by se podle příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie měly posuzovat jako nepolitické zločiny, a být tudíž důvodem k vyloučení z mezinárodní ochrany.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a)  Přiznání statusu doplňkové ochrany je deklaratorním aktem.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Je nezbytné stanovit také normy pro definici a obsah statusu doplňkové ochrany. Doplňková ochrana by měla být doplňkovou a dodatečnou k ochraně uprchlíků zakotvené v Ženevské úmluvě.

(32)  Je nezbytné stanovit také normy pro definici a obsah statusu doplňkové ochrany. Doplňková ochrana by měla být doplňkovou a dodatečnou k ochraně uprchlíků zakotvené v Ženevské úmluvě. Zatímco důvod pro ochranu se v případě uprchlíka a doplňkové ochrany liší, přetrvávající potřeba ochrany může mít podobnou dobu trvání.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Pro účely posouzení vážné újmy, na jejímž základě mohou žadatelé splňovat nárok na doplňkovou ochranu, by měl pojem „svévolné násilí“ podle příslušné judikatury Evropského soudního dvora zahrnovat násilí, které může člověka zasáhnout bez ohledu na jeho osobní situaci.

(34)  Pro účely posouzení vážné újmy, na jejímž základě mohou žadatelé splňovat nárok na doplňkovou ochranu, by měl pojem „svévolné násilí“ podle příslušné judikatury Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva zahrnovat násilí, které může člověka zasáhnout bez ohledu na jeho osobní situaci. Při určování toho, zda došlo k naplnění svévolného násilí, by se mohly zohledňovat faktory, jako jsou vnější agrese, okupace, cizí nadvláda, vnitřní konflikty, hrubé porušování lidských práv nebo události, které vážně narušují veřejný pořádek v zemi původu nebo v některé její části.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Pokud jde o požadavek na důkaz existence vážného a individuálního ohrožení života nebo osoby žadatele, podle příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie36 by rozhodující orgány po žadateli neměly požadovat, aby prokázal, že je specificky dotčen z důvodu skutečností vlastních jeho osobní situaci. Nicméně míra svévolného násilí požadovaná k doložení žádosti je nižší, je-li žadatel schopen prokázat, že je specificky dotčen z důvodu skutečností vlastních jeho osobní situaci. Kromě toho by navíc existence vážného a individuálního ohrožení měla být rozhodujícími orgány stanovena pouze výjimečně z pouhého důvodu přítomnosti žadatele na území nebo části území země původu, pokud míra svévolného násilí, kterou se vyznačuje probíhající ozbrojený konflikt, dosáhne natolik vysoké úrovně, že existují závažné důvody domnívat se, že by civilista byl v případě vrácení do země původu nebo její příslušné části vystaven – z pouhého důvodu své přítomnosti na území této země nebo regionu – reálnému nebezpečí uvedeného ohrožení.

(36)  Pokud jde o požadavek na důkaz existence vážného ohrožení života nebo osoby žadatele, podle příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie36Evropského soudu pro lidská práva se požadovaná míra újmy nemusí rovnat mučení nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu. Nicméně míra svévolného násilí požadovaná k doložení žádosti je nižší, je-li žadatel schopen prokázat, že je specificky dotčen z důvodu skutečností vlastních jeho osobní situaci. Kromě toho by existence vážného ohrožení měla být rozhodujícími orgány stanovena z pouhého důvodu přítomnosti žadatele na území nebo části území země původu, pokud míra svévolného násilí, kterou se vyznačuje probíhající ozbrojený konflikt, dosáhne takové úrovně, že existují závažné důvody domnívat se, že by civilista byl v případě vrácení do země původu nebo její příslušné části vystaven – z pouhého důvodu své přítomnosti na území této země nebo regionu – reálnému nebezpečí uvedeného ohrožení.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Povolení k pobytu a cestovní doklady, které byly osobám požívajícím mezinárodní ochrany vydány poprvé, nebo jejichž platnost byla prodloužena po vstupu tohoto nařízení v platnost, by měly být v souladu s pravidly stanovenými nařízením (ES) č. 1030/2002, respektive nařízením Rady (ES) č. 2252/2004.

(37)  Povolení k pobytu a cestovní doklady, které byly osobám požívajícím mezinárodní ochrany vydány po vstupu tohoto nařízení v platnost, by měly být v souladu s pravidly stanovenými nařízením (ES) č. 1030/2002, respektive nařízením Rady (ES) č. 2252/2004.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Rodinní příslušníci jsou z důvodu svého blízkého vztahu k uprchlíkovi zpravidla vystaveni pronásledování takovým způsobem, který by mohl být důvodem pro udělení mezinárodní ochrany. Nesplňují-li podmínky pro mezinárodní ochranu, měli by mít v zájmu zachování celistvosti rodiny nárok požádat o povolení k pobytu a stejná práva, jako mají osoby požívající mezinárodní ochrany. Aniž jsou dotčena ustanovení tohoto nařízení o zachování celistvosti rodiny, spadá-li jejich situace do oblasti působnosti směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny a jsou-li splněny v ní stanovené podmínky pro sloučení rodiny, mělo by být rodinným příslušníkům osob požívajících mezinárodní ochrany, kteří sami nesplňují podmínky pro získání této ochrany, vydáno povolení k pobytu a udělena práva podle uvedené směrnice. Toto nařízení se použije, aniž je dotčena směrnice 2004/38/ES.

(38)  Rodinní příslušníci jsou z důvodu svého blízkého vztahu k uprchlíkovi zpravidla vystaveni pronásledování takovým způsobem, který by mohl být důvodem pro udělení mezinárodní ochrany. Nesplňují-li podmínky pro mezinárodní ochranu, měli by mít rodinní příslušníci včetně sourozenců, kteří se zdržují v souvislosti se žádostí o mezinárodní ochranu ve stejném členském státě, v zájmu zachování celistvosti rodiny nárok požádat o povolení k pobytu a stejná práva, jako mají osoby požívající mezinárodní ochrany. Aniž jsou dotčena ustanovení tohoto nařízení o zachování celistvosti rodiny, spadá-li jejich situace do oblasti působnosti směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny a jsou-li splněny v ní stanovené podmínky pro sloučení rodiny, mělo by být rodinným příslušníkům osob požívajících mezinárodní ochrany, kteří sami nesplňují podmínky pro získání této ochrany, vydáno povolení k pobytu a udělena práva podle uvedené směrnice. Toto nařízení se použije, aniž je dotčena směrnice 2004/38/ES.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Aby bylo možné zjistit, zda osoby požívající mezinárodní ochrany tuto ochranu nadále potřebují, měly by rozhodující orgány udělený status přezkoumat, když uprchlík poprvé žádá o prodloužení platnosti povolení k pobytu, v případě osob požívajících doplňkové ochrany pak při prvním a druhém prodloužení platnosti, a rovněž v případě, že v zemi původu těchto osob nastala výrazná a relevantní změna, která je zohledněna ve společné analýze a pokynech týkajících se situace v zemi původu, které na úrovni Unie v souladu s články 8 a 10 tohoto nařízení zpracovala agentura a evropská síť pro informace o zemích původu37.

(39)  Aby bylo možné zjistit, zda osoby požívající mezinárodní ochrany tuto ochranu nadále potřebují, měly by rozhodující orgány zejména přezkoumat udělený status, když v zemi původu těchto osob nastala výrazná a relevantní změna, která je zohledněna ve společné analýze a pokynech týkajících se situace v zemi původu, které na úrovni Unie v souladu s články 8 a 10 tohoto nařízení37 zpracovala agentura a evropská síť pro informace o zemích původu.

__________________

__________________

37  COM(2016)271 final.

37  COM(2016)271 final.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Při posuzování změny poměrů v dotčené třetí zemi příslušné orgány členských států s přihlédnutím k individuální situaci uprchlíka ověří, zda poskytovatelé ochrany v dané zemi učinili přiměřené kroky, aby zabránili pronásledování, mimo jiné že mají účinný právní systém k odhalování, stíhání a trestání činů představujících pronásledování, a že dotčený státní příslušník bude mít k této ochraně přístup, jestliže jeho postavení uprchlíka zanikne.

(40)  Při posuzování změny poměrů v dotyčné třetí zemi příslušné orgány členských států s přihlédnutím k individuální situaci osoby požívající mezinárodní ochrany ověří, zda poskytovatelé ochrany v dané zemi učinili nezbytné kroky, aby zabránili pronásledování, mimo jiné že mají účinný právní systém k odhalování, stíhání a trestání činů představujících pronásledování, a že dotyčný státní příslušník bude mít k této ochraně přístup, může do této země bezpečně vstoupit a lze důvodně předpokládat, že se v ní může usadit, jestliže jeho postavení uprchlíka zanikne.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  V případě zániku postavení uprchlíka nebo statusu doplňkové ochrany se provedení rozhodnutí přijatého rozhodujícím orgánem členského státu o odnětí, ukončení nebo neprodloužení platnosti statusu na přiměřenou dobu od přijetí odloží, aby státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mohla v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy požádat o povolení k pobytu na základě jiných důvodů než těch, které byly důvodem k udělení mezinárodní ochrany – například z rodinných důvodů nebo důvodů souvisejících se zaměstnáním nebo vzděláváním.

(41)  V případě zániku statusu osoby požívající mezinárodní ochrany se provedení rozhodnutí přijatého rozhodujícím orgánem členského státu o odnětí statusu na přiměřenou dobu od přijetí odloží, aby státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mohla v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy požádat o povolení k pobytu na základě jiných důvodů než těch, které byly důvodem k udělení mezinárodní ochrany – například z rodinných důvodů nebo důvodů souvisejících se zaměstnáním nebo vzděláváním.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(41a)  Zásadou, podle níž pochybnosti svědčí ve prospěch žadatele, se uznávají značné obtíže, kterým žadatelé čelí při získávání a poskytování dokladů na podporu své žádosti. Podle obecné právní zásady leží důkazní břemeno na žadateli o mezinárodní ochranu a povinnost zjistit a vyhodnotit příslušné skutečnosti sdílí žadatel s rozhodujícím orgánem. Pokud nejsou některé aspekty prohlášení žadatele podpořeny písemnými nebo jinými doklady, mělo by být v případě pochybností rozhodnuto v jeho prospěch, pokud vyvinul skutečné úsilí o doložení své žádosti a předložil veškeré náležitosti, které měl k dispozici, a pokud jsou jeho prohlášení shledána jako ucelená a věrohodná.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Osoby požívající mezinárodní ochrany by měly pobývat v členském státě, který jim udělil ochranu. Osobám požívajícím mezinárodních ochrany, které jsou držiteli platného cestovního dokladu a povolení k pobytu vydaného členským státem, který v plném rozsahu uplatňuje schengenské acquis, by mělo být dovoleno vstoupit a volně se pohybovat na území členských států uplatňujících schengenské acquis v plném rozsahu, a to na dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů v souladu se Schengenským hraničním kodexem38 a článkem 21 Úmluvy k provedení Schengenské dohody39. Osoby požívající mezinárodní ochrany mohou rovněž požádat o pobyt v jiném členském státě, než v tom, který jim udělil ochranu, podle příslušných předpisů EU, zejména o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti40, a vnitrostátních předpisů; neznamená to ovšem přenos mezinárodní ochrany a souvisejících práv.

(42)  Osoby požívající mezinárodní ochrany by měly pobývat v členském státě, který jim udělil ochranu. Osobám požívajícím mezinárodních ochrany, které jsou držiteli platného cestovního dokladu a povolení k pobytu vydaného členským státem, který v plném rozsahu uplatňuje schengenské acquis, by mělo být dovoleno vstoupit a volně se pohybovat na území členských států uplatňujících schengenské acquis v plném rozsahu, a to na povolenou dobu pobytu v souladu se Schengenským hraničním kodexem38 a  článkem 21 Úmluvy k provedení Schengenské dohody39. Osoby požívající mezinárodní ochrany mohou rovněž požádat o pobyt v jiném členském státě, než v tom, který jim udělil ochranu, podle příslušných předpisů EU, zejména předpisů o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti40, a vnitrostátních předpisů; neznamená to ovšem přenos mezinárodní ochrany a souvisejících práv.

__________________

__________________

38  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob.

38  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob.

39  Schengenská dohoda ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

39  Schengenská dohoda ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

40  COM (2016) 378 final.

40  COM (2016) 378 final.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Aby se předešlo druhotným pohybům v rámci EU, měly by být osoby požívající mezinárodní ochrany, budou-li zastiženy v jiném členském státě, než v tom, který jim udělil ochranu, aniž by v něm měly právo se zdržovat nebo pobývat, přijaty zpět členským státem pro ně příslušným podle postupu stanoveného nařízením41.

(43)  Osoby požívající mezinárodní ochrany by měly být, budou-li zastiženy v jiném členském státě, než v tom, který jim udělil ochranu, aniž by v něm měly právo se zdržovat nebo pobývat, přijaty zpět členským státem pro ně příslušným podle postupu stanoveného nařízením41. Nezletilé osoby bez doprovodu požívající mezinárodní ochrany mohou být přijaty zpět pouze členským státem pro ně příslušným podle postupu stanoveného nařízením [dublinské nařízení].

__________________

__________________

41(EU) č. [xxx/xxxx nové dublinské nařízení].

41(EU) č. [xxx/xxxx nové dublinské nařízení].

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Aby se omezila motivace k druhotným pohybům v rámci EU, měla by být změněna směrnice 2003/109/ES o dlouhodobě pobývajících rezidentech, aby bylo stanoveno, že se pětileté období, po jehož uplynutí jsou osoby požívající mezinárodní ochrany způsobilézískání postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, začne počítat znovu pokaždé, když bude dotčená osoba zastižena v jiném členském státě než v tom, který jí udělil mezinárodní ochranu, aniž by v něm měla podle příslušných právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů právo se zdržovat nebo pobývat.

(44)  Aby byly osoby požívající mezinárodní ochrany motivoványtomu, aby zůstaly v členském státě, jenž jim tuto ochranu udělil, měla by být doba platnosti uděleného povolení k pobytu sjednocena, tak aby trvala vhodné časové období.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  Pojmy bezpečnosti státu a veřejného pořádku se vztahují rovněž na případy, kdy státní příslušník třetí země patří ke spolčení podporujícímu mezinárodní terorismus nebo podporuje takové spolčení.

(45)  Pojmy bezpečnosti státu a veřejného pořádku se vztahují na případy, kdy státní příslušník třetí země patří ke spolčení podporujícímu mezinárodní terorismus. Pojem zvlášť závažného trestného činu zahrnuje delikty, jako jsou např. účast na zločinném spolčení, terorismus, obchodování s lidmi, sexuální vykořisťování dětí, vražda, těžké ublížení na zdraví, nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami, korupce, znásilnění a trestné činy spadající do pravomoci Mezinárodního trestního soudu.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  V mezích daných mezinárodními závazky se pro přiznání výhod týkajících se přístupu k zaměstnání a sociálnímu zabezpečení vyžaduje předchozí získání povolení k pobytu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Členské státy mohou omezit přístup k zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti u pracovních míst, která obnášejí výkon veřejné moci a odpovědnost za ochranu obecných zájmů státu nebo jiných veřejných orgánů. Při uplatňování práva osob požívajících mezinárodní ochrany na rovné zacházení, pokud jde o členství v organizacích zastupujících pracovníky nebo výkon určitého povolání, lze tyto osoby rovněž vyloučit z účasti ve vedení veřejnoprávních subjektů a z výkonu veřejnoprávních funkcí.

(48)  Členské státy mohou omezit přístup k zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti u pracovních míst, která obnášejí výkon veřejné moci a odpovědnost za ochranu obecných zájmů státu nebo jiných veřejných orgánů.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Aby mohly osoby požívající mezinárodní ochrany účinněji uplatňovat práva a výhody stanovené v tomto nařízení, je třeba brát v úvahu jejich zvláštní potřeby a konkrétní obtíže, s nimiž se při integraci potýkají, a usnadnit jim přístup k právům souvisejícím s integrací, zejména pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu v souvislosti se zaměstnáním a přístup k uznávání zahraničních diplomů, osvědčení nebo jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, především s ohledem na chybějící písemné doklady a skutečnost, že si nemohou dovolit hradit náklady související s postupy uznávání kvalifikace.

(49)  Aby mohly osoby požívající mezinárodní ochrany účinněji uplatňovat práva a výhody stanovené v tomto nařízení, je třeba brát v úvahu jejich zvláštní potřeby a konkrétní obtíže, s nimiž se při integraci potýkají, a usnadnit jim přístup k právům souvisejícím s integrací, zejména pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu v souvislosti se zaměstnáním a přístup k uznávání a ověřování zahraničních diplomů, osvědčení nebo jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, především s ohledem na chybějící písemné doklady a skutečnost, že si nemohou dovolit hradit náklady související s postupy uznávání kvalifikace.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(49a)  Vzhledem k tomu, že integrace je dvoustranný proces, mělo by být dodržování hodnot, na nichž je založena Unie, a dodržování základních práv příjemců mezinárodní ochrany nedílnou součástí procesu integrace. Integrace by měla podporovat začlenění a bojovat proti izolaci, přičemž pro její úspěch má zásadní význam účast všech aktérů. Členské státy působící na celostátní, regionální a místní úrovni by měly poskytovat osobám požívajícím mezinárodní ochrany podporu a příležitosti k tomu, aby se mohly integrovat a zařídit si život ve své nové společnosti, což by mělo zahrnovat ubytování, alfabetizační a jazykové kurzy, mezikulturní dialog, vzdělávání a odbornou přípravu i skutečný přístup k demokratickým strukturám ve společnosti.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51)  Především aby se předešlo vzniku nepříznivé sociální situace, je navíc vhodné nediskriminovat osoby požívající mezinárodní ochrany při poskytování sociální pomoci. Nicméně v případě osob požívajících doplňkové ochrany by členské státy měly mít určitou flexibilitu, pokud jde o možnost omezit tato práva na nárok na základní dávky, jimiž se rozumí alespoň podpora ve výši minimálního příjmu, pomoc v případě nemoci či v těhotenství a pomoc v rodičovství, jsou-li tyto dávky poskytovány vlastním státním příslušníkům podle vnitrostátních právních předpisů. V zájmu usnadnění začlenění uprchlíků i osob požívajících doplňkové ochrany do společnosti by členské státy měly mít možnost podmínit přístup k určitým druhům sociální pomoci stanovené vnitrostátními právními předpisy aktivní účastí těchto osob na integračních opatřeních.

(51)  Především aby se předešlo vzniku nepříznivé sociální situace, je navíc vhodné nediskriminovat osoby požívající mezinárodní ochrany při poskytování sociální pomoci. Zatímco důvody ochrany mohou vést k určení různých statusů, v materiálních potřebách chráněných jednotlivců neexistují rozdíly. V zájmu snazšího začlenění osob požívajících mezinárodní ochrany do společnosti by členské státy měly mít možnost podmínit přístup k určitým druhům sociální pomoci stanovené vnitrostátními právními předpisy jejich aktivní účastí na integračních opatřeních.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52)  Osobám požívajícím mezinárodní ochrany by měl být zaručen přístup k péči o tělesné a duševní zdraví.

(52)  Osobám požívajícím mezinárodní ochrany by měl být zaručen přístup k péči o tělesné a duševní zdraví, včetně péče v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(52a)  Osoby požívající mezinárodní ochrany by měly mít přístup ke zboží a službám a k nabídce zboží a služeb určených pro veřejnost, včetně informací a poradenství ze strany úřadů práce.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53)  Pro snazší začlenění poživatelů mezinárodní ochrany do společnosti je třeba těmto osobám umožnit přístup k integračním opatřením za podmínek, které si stanoví členské státy. Členské státy mohou vyžadovat povinnou účast na těchto integračních opatřeních – jazykových kurzech, kurzech občanské integrace, odborné přípravě a dalších profesních školeních.

(53)  Pro snazší začlenění osob požívajících mezinárodní ochrany do společnosti by měl být těmto osobám umožněn přístup k integračním opatřením za podmínek, které si stanoví členské státy. Členské státy mohou vyžadovat povinnou účast na těchto integračních opatřeních – jazykových kurzech, kurzech občanské integrace, odborné přípravě a dalších profesních školeních – za předpokladu, že tato integrační opatření jsou snadno dostupná, skutečně k dispozici a bezplatná a zohledňují zvláštní požadavky osob požívajících mezinárodní ochrany, včetně péče o dítě.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  Aby byly zajištěny jednotné podmínky k provedení ustanovení tohoto nařízení, pokud jdeformu a obsah informací, které se mají poskytovat, měly by být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měly být vykonáványsouladu s nařízením Evropského parlamentuRady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidlaobecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí42.

(55)  S cílem doplnit toto nařízení a upřesnit formu a obsah informací, které se mají poskytovat osobám požívajícím mezinárodní ochranyprávech a povinnostech souvisejících s jejich statusem, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla náležité konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na přípravě aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlamentRada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

_________________

 

42 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

 

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „uprchlíkem“ státní příslušník třetí země, který se v důsledku oprávněných obav před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů nachází mimo zemi své státní příslušnosti a je neschopen přijmout, nebo vzhledem k uvedeným obavám odmítá ochranu dotyčné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, která se ze stejných shora uvedených důvodů nachází mimo zemi svého dosavadního pobytu, která vzhledem k uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit a na kterou se nevztahuje článek 12;

3)  „uprchlíkem“ státní příslušník třetí země, který se v důsledku oprávněných obav před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů zastávání určitých politických názorů, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity, zdravotního postižení nebo příslušnosti k určitým společenským vrstvám nachází mimo zemi své státní příslušnosti a není schopen přijmout, nebo vzhledem k uvedeným obavám odmítá ochranu dotyčné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, která se ze stejných shora uvedených důvodů nachází mimo zemi svého dosavadního pobytu, která vzhledem k uvedeným obavám se tam nepřeje nebo nemůže vrátit a na kterou se nevztahuje článek 12;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  manžel nebo manželka osoby požívající mezinárodní ochrany anebo její nesezdaný partner či partnerka, s nímž (s níž) žije v trvalém vztahu, pokud se k nesezdaným párům v právních předpisech nebo praxi členského státu přistupuje podle jeho právních předpisů platných pro státní příslušníky třetích zemí podobně jako k párům sezdaným;

a)  manžel nebo manželka osoby požívající mezinárodní ochrany anebo její nesezdaný partner či partnerka, s nímž (s níž) žije v trvalém vztahu, pokud se k nesezdaným párům v právních předpisech nebo praxi členského státu přistupuje podle jeho příslušného vnitrostátního práva podobně jako k párům sezdaným;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nezletilé děti párů uvedených v písm. a) nebo osoby požívající mezinárodní ochrany, pokud jsou svobodné, bez ohledu na to, zda se jedná o děti manželské, nemanželské nebo osvojené ve smyslu vnitrostátního práva;

b)  nezletilé děti párů uvedených v písm. a) nebo osoby požívající mezinárodní ochrany, zletilé děti, za něž zodpovídají, bez ohledu na to, zda se jedná o děti manželské, nemanželské nebo osvojené, jak to definuje nebo uznává vnitrostátní právo, a děti, za něž nesou rodičovskou zodpovědnost;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  otec, matka nebo jiný dospělý, jenž podle práva nebo praxe dotyčného členského státu odpovídá za osobu požívající mezinárodní ochrany, pokud je tato osoba nezletilá a svobodná;

c)  je-li osobou požívající mezinárodní ochrany nezletilá osoba, její otec, matka nebo jiná dospělá osoba, která je za ni zodpovědná podle práva nebo praxe dotyčného členského státu;

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „nezletilou osobou“ státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mladší osmnácti let;

10)  „nezletilou osobou“ státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mladší osmnácti let; to je třeba v příslušných případech posoudit v době, kdy je podána žádost této osoby o mezinárodní ochranu;

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15)  „následnou žádostí“ další žádost o mezinárodní ochranu, která byla učiněna v jakémkoli členském státě po přijetí pravomocného rozhodnutí o předchozí žádosti, včetně případů, kdy žadatel vzal svou žádost výslovně zpět, nebo kdy rozhodující orgán po konkludentním zpětvzetí žádost zamítl jako žádost, od níž bylo odstoupeno;

vypouští se

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16)  „rozhodujícím orgánem“ kvazisoudní nebo správní orgán členského státu příslušný k posuzování žádostí o mezinárodní ochranu a příslušný k přijímání rozhodnutí v prvním stupni v těchto případech;

16)  „rozhodujícím orgánem“ soudní, kvazisoudní nebo správní orgán členského státu příslušný k posuzování žádostí o mezinárodní ochranu a příslušný k přijímání rozhodnutí v prvním stupni v těchto případech;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

19)  „opatrovníkem“ osoba nebo organizace jmenovaná příslušnými orgány, aby pomáhala nezletilé osobě bez doprovodu a zastupovala ji v řízeních stanovených tímto nařízením, tak aby byl zajištěn nejlepší zájem dítěte a aby mohla v případě potřeby za nezletilou osobu bez doprovodu činit právní úkony.

19)  „opatrovníkem“ osoba nebo organizace jmenovaná příslušnými orgány, aby pomáhala nezletilé osobě bez doprovodu a zastupovala ji v řízeních stanovených tímto nařízením, tak aby byl ochráněn nejlepší zájem a blaho dítěte a aby mohla v případě potřeby za nezletilou osobu bez doprovodu činit právní úkony.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy si ponechají možnost udělit rodinným příslušníkům postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany v souladu se svým vnitrostátním právem bez ohledu na to, zda jsou tito rodinní příslušníci vystaveni riziku pronásledování nebo vážné újmy, s cílem ustavit v rámci rodiny jednotný právní status.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Žadatel předloží veškeré náležitosti, jimiž je schopen doložit svou žádost o mezinárodní ochranu. Musí spolupracovat s rozhodujícím orgánem a po celou dobu řízení musí být přítomen a k dispozici.

1.  Žadatel předloží veškeré náležitosti, jimiž je schopen doložit svou žádost o mezinárodní ochranu. Musí spolupracovat s rozhodujícím orgánem po celou dobu řízení, mj. během posuzování významných náležitostí žádosti. Žadatel musí být po celou dobu řízení přítomen a k dispozici. Pokud žadatel v kterémkoli okamžiku řízení není k dispozici kvůli polehčujícím okolnostem, měly by být tyto okolnosti při přijímání rozhodnutí o žadateli nebo jeho žádosti o mezinárodní ochranu zohledněny.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Náležitosti uvedené v odstavci 1 zahrnují prohlášení žadatele a veškeré dokumenty, jež má žadatel k dispozici a které uvádějí jeho věk, původ, jeho vztahy včetně dotčených příbuzných, jeho totožnost, státní příslušnost nebo příslušnosti, zemi nebo země a místo nebo místa jeho předchozího pobytu, předchozí žádosti [o mezinárodní ochranu a výsledky postupu přesídlení podle definice v nařízení (EU) č. XXX/XX [nařízení o přesídlení]], cestovní trasy, cestovní doklady a důvody podání žádosti o mezinárodní ochranu.

2.  Náležitosti uvedené v odstavci 1 zahrnují prohlášení žadatele a veškeré dokumenty, jež má žadatel k dispozici a které uvádějí jeho věk, původ, jeho vztahy včetně dotčených příbuzných, jeho totožnost, státní příslušnost nebo příslušnosti, zemi nebo země a místo nebo místa jeho předchozího pobytu, předchozí žádosti [o mezinárodní ochranu a výsledky postupu přesídlení], cestovní trasy, cestovní doklady a důvody podání žádosti o mezinárodní ochranu.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Rozhodující orgán významné náležitosti žádosti posoudí podle článku 33 nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o postupu].

3.  Rozhodující orgán významné náležitosti žádosti o mezinárodní ochranu posoudí podle článku 33 nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o postupu].

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Skutečnost, že žadatel již byl pronásledován nebo utrpěl vážnou újmu nebo byl vystaven přímým hrozbám pronásledování nebo způsobení vážné újmy, je považována za závažný ukazatel odůvodněnosti obav žadatele z pronásledování nebo reálného nebezpečí utrpění vážné újmy, neexistují-li závažné důvody domnívat se, že pronásledování nebo způsobení vážné újmy se již nebude opakovat.

4.  Skutečnost, že žadatel již byl pronásledován nebo utrpěl vážnou újmu nebo byl vystaven přímým hrozbám pronásledování nebo způsobení vážné újmy, je považována za závažný ukazatel odůvodněnosti obav žadatele z pronásledování nebo reálného nebezpečí vážné újmy.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Nejsou-li některé prvky prohlášení žadatele doloženy písemnými nebo jinými doklady, nevyžadují se k těmto prvkům další důkazy, pokud jsou splněny tyto podmínky:

5.  Nejsou-li některé prvky prohlášení žadatele doloženy písemnými nebo jinými doklady, nevyžadují se k těmto prvkům další důkazy a v případě pochybností je rozhodnuto ve prospěch žadatele, pokud jsou splněny tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  žadatel vynaložil skutečné úsilí, aby svou žádost odůvodnil;

a)  žadatel vynaložil skutečné úsilí, aby svou žádost o mezinárodní ochranu odůvodnil;

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  žadatel předložil všechny náležitosti, které měl k dispozici, a podal uspokojivé vysvětlení ohledně jiných chybějících náležitostí;

b)  žadatel předložil všechny náležitosti, které měl k dispozici;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  žadatel požádal o mezinárodní ochranu v nejkratší možné době, ledaže může prokázat dobrý důvod, proč tak neučinil;

vypouští se

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž je dotčena Ženevská úmluva a Evropská úmluva o lidských právech, se žadateli, který podává následnou žádost podle článku 42 nařízení (EU) XX/XXX [nařízení o postupu], postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany obvykle neudělí, je-li nebezpečí pronásledování nebo vážné újmy založeno na okolnostech, které vyvolal sám žadatel po opuštění země původu.

3.  Je-li přijaté rozhodnutí o žádosti o mezinárodní ochranu plně v souladu s Ženevskou úmluvou, Evropskou úmluvouochraně lidských práv a základních svobod a s Listinou základních práv Evropské unie, pak se žadateli, který podává následnou žádost podle článku 42 nařízení (EU) XX/XXX [nařízení o postupu], postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany nemusí udělit, je-li nebezpečí pronásledování nebo vážné újmy založeno na okolnostech, které vyvolal sám žadatel po opuštění země původu pouze za účelem získání mezinárodní ochrany. Toto ustanovení se nevztahuje na okolnosti nezávislé na vůli žadatele, mimo jiné na jeho sexuální orientaci a náboženské vyznání, které mohl v různé míře skrývat ve své zemi původu.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – Návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Původci pronásledování nebo vážné újmy mohou být pouze:

Původci pronásledování nebo vážné újmy mohou být:

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ochranu před pronásledováním nebo vážnou újmou mohou poskytovat pouze:

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  strany nebo organizace, včetně mezinárodních organizací, ovládající stát nebo podstatnou část území státu,

b)  strany nebo organizace pověřené státem či ovládající stát nebo podstatnou část území státu,

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

pokud jsou ochotny a schopny zajistit ochranu v souladu s odstavcem 2.

pokud jsou ochotny a schopny zajistit plnou, účinnou a trvalou ochranu před pronásledováním nebo vážnou újmou.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ochrana před pronásledováním nebo vážnou újmou musí být účinná a nesmí být pouze dočasná. Má se za to, že ochrana je poskytována, jestliže subjekty uvedené v odstavci 1 učiní přiměřené kroky k zabránění pronásledování nebo způsobení vážné újmy, mimo jiné zavedením účinného právního systému pro odhalování, stíhání a trestání jednání představujících pronásledování nebo způsobení vážné újmy, a žadatel má k této ochraně přístup.

vypouští se

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Při posuzování, zda určitá mezinárodní organizace ovládá stát nebo podstatnou část jeho území a poskytuje ochranu ve smyslu odstavce 2, vycházejí rozhodující orgány z pokynů příslušných právních předpisů Unie, zejména z informací Unie o zemích původu a společné analýzy informací o zemích původu ve smyslu článků 8 a 10 nařízení (EU) č. XXX/XX [nařízení o Agentuře EU pro azyl].

3.  Při posuzování, zda určitá mezinárodní organizace ovládá stát nebo podstatnou část jeho území a poskytuje ochranu ve smyslu odstavce 2, mohou rozhodující orgány zohlednit pokyny příslušných právních předpisů Unie, zejména informace Unie o zemích původu a společnou analýzu informací o zemích původu ve smyslu článků 8 a 10 nařízení (EU) č. XXX/XX [nařízení o Agentuře EU pro azyl].

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V rámci posuzování žádosti o mezinárodní ochranu rozhodující orgán stanoví, že žadatel mezinárodní ochranu nepotřebuje, může-li bezpečně a legálně odcestovat do jiné části země původu, je mu do ní umožněn vstup a lze důvodně předpokládat, že se v ní může usadit, a pokud v této části země:

1.  V rámci posuzování žádosti o mezinárodní ochranu a za předpokladu, že stát či státní subjekty nejsou původci pronásledování nebo vážné újmy, může rozhodující orgán stanovit, že žadatel mezinárodní ochranu nepotřebuje, může-li bezpečně a legálně odcestovat do jiné části země původu, je mu do ní umožněn vstup a lze důvodně předpokládat, že se v ní může usadit, a pokud v této části země:

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  má přístup k ochraně před pronásledováním nebo vážnou újmou.

b)  má přístup k plné, účinné a trvalé ochraně před pronásledováním nebo vážnou újmou.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Posouzení dostupnosti vnitrostátní ochrany musí být provedeno poté, co rozhodující orgán stanovil, že by se jinak uplatnila kvalifikační kritéria. Důkazní břemeno při prokazování dostupnosti vnitrostátní ochrany je na straně rozhodujícího orgánu. Od žadatele se nepožaduje, aby prokázal, že před snahou o získání mezinárodní ochrany vyčerpal veškeré možnosti získání ochrany v zemi původu.

2.  Aniž je dotčen čl. 4 odst. 1, leží důkazní břemeno při prokazování dostupnosti vnitrostátní ochrany na straně rozhodujícího orgánu. To nebrání žadateli předložit důkazy, které vyvracejí zjištění rozhodujícího orgánu, že vnitrostátní ochrana je dostupná. Od žadatele se nepožaduje, aby prokázal, že před snahou o získání mezinárodní ochrany vyčerpal veškeré možnosti získání ochrany v zemi původu.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Při posuzování celkové situace panující v té části země původu, která je zdrojem ochrany podle článku 7, se vezme v úvahu, nakolik je tato ochrana dostupná, účinná a trvalá. Při posuzování osobní situace žadatele se přihlíží zejména k jeho zdravotnímu stavu, věku, pohlaví, sexuální orientaci, genderové identitě a sociálnímu postavení a rovněž k tomu, zda by život v části země původu považované za bezpečnou nebyl pro žadatele nepřiměřeně tíživý.

4.  Při posuzování celkové situace panující v té části země původu, která je zdrojem ochrany podle článku 7, se vezme v úvahu, nakolik je tato ochrana dostupná, účinná a trvalá. Při posuzování osobní situace žadatele se přihlíží zejména k jeho zdravotnímu stavu, věku, pohlaví, sexuální orientaci, genderové identitě, etnickému původu, příslušnosti k národnostní menšině a sociálnímu postavení a rovněž k tomu, zda by život v části země původu považované za bezpečnou nebyl pro žadatele nepřiměřeně tíživý.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Každému rozhodnutí o neposkytnutí mezinárodní ochrany nezletilé osobě, ať už s doprovodem, nebo bez doprovodu, na základě dostupnosti vnitrostátní ochrany musí předcházet formální postup ke stanovení nejlepšího zájmu nezletilého. V případě, že je žadatelem nezletilá osoba bez doprovodu, mělo by posouzení, zda je v oblasti, kde se předpokládá existence vnitrostátní ochrany, tato ochrana účinně zaručena, zahrnovat dostupnost náležité péče, opatrovnictví a trvalá řešení pro rozvoj dané osoby.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  je svou povahou nebo opakováním dostatečně závažné, aby představovalo vážné porušení základních lidských práv, zejména práv, od nichž se podle čl. 15 odst. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod nelze odchýlit, nebo

a)  je svou povahou nebo opakováním dostatečně závažné, aby představovalo vážné porušení lidských práv, zejména práv, od nichž se podle čl. 15 odst. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod nelze odchýlit, nebo

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  použití fyzického nebo psychického násilí, včetně sexuálního násilí;

a)  použití fyzického nebo psychického násilí, včetně sexuálního násilí nebo obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování;

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  trestní stíhání nebo trest za odepření výkonu vojenské služby za konfliktu, jestliže by výkon vojenské služby zahrnoval zločiny nebo jednání spadající mezi důvody pro vyloučení uvedené v čl. 12 odst. 2;

e)  trestní stíhání nebo trest za odepření výkonu vojenské služby z morálních, náboženských nebo politických důvodů nebo z důvodu příslušnosti k určité etnické skupině nebo z důvodu určité státní příslušnosti, zejména v případě, že by výkon vojenské služby zahrnoval zločiny nebo jednání spadající mezi důvody pro vyloučení uvedené v čl. 12 odst. 2;

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  jednání namířená proti osobám určitého pohlaví nebo proti dětem.

f)  jednání namířené proti osobám určitého pohlaví nebo proti dětem, jako například nábor nezletilých, mrzačení pohlavních orgánů, nucené sňatky, obchodování s dětmi a dětská práce, domácí násilí, obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a porušování hospodářských, sociálních a kulturních práv.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  pojem určité společenské vrstvy zahrnuje zejména vrstvu:

d)  pojem příslušnosti k určité společenské vrstvě zahrnuje zejména vrstvu:

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. d – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  jejíž příslušníci sdílejí vrozený charakteristický rys nebo společnou minulost, kterou nelze změnit, nebo sdílejí charakteristiku nebo přesvědčení, které jsou natolik zásadní pro totožnost nebo svědomí, že daná osoba nemá být nucena, aby se jí zřekla, a dále

–  jejíž příslušníci sdílejí vrozený charakteristický rys nebo společnou minulost, kterou nelze změnit, nebo sdílejí charakteristiku nebo přesvědčení, které jsou natolik zásadní pro totožnost nebo svědomí, že daná osoba nemá být nucena, aby se jí zřekla, nebo

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v závislosti na okolnostech panujících v zemi původu může tento pojem zahrnovat vrstvu charakterizovanou společným rysem sexuální orientace (tento termín nelze chápat tak, že zahrnuje jednání považované za trestné podle vnitrostátních právních předpisů členských států); pro účely určení příslušnosti k určité společenské vrstvě nebo vymezení rysu takové vrstvy musí být náležitě uvážena hlediska spojená s pohlavím, včetně genderové identity;

v závislosti na okolnostech panujících v zemi původu tento pojem zahrnuje vrstvu charakterizovanou společným rysem sexuální orientace a hlediska spojená s pohlavím, včetně genderové identity, vyjádření genderové identity a sexuální charakteristiky, a skutečnost, že se daná osoba stala obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování; pro účely určení příslušnosti k určité společenské vrstvě nebo vymezení rysu takové vrstvy musí být tato hlediska náležitě uvážena;

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Při posuzování otázky, zda má žadatel odůvodněnou obavu z pronásledování, nemůže rozhodující orgán podle příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie rozumně očekávat, že se žadatel o azyl bude chovat diskrétně nebo že se zdrží určitého jednání, aby se v zemi původu vyhnul riziku pronásledování, je-li toto chování nebo jednání nedílnou součástí jeho totožnosti.

3.  Při posuzování otázky, zda má žadatel odůvodněnou obavu z pronásledování, nemůže rozhodující orgán podle příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie rozumně očekávat, že se žadatel o azyl bude chovat diskrétně nebo že se zdrží určitého jednání, aby se v zemi původu vyhnul riziku pronásledování, je-li toto chování nebo jednání nedílnou součástí jeho totožnosti nebo svědomí.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  postupuje na základě přesnýchaktuálních informací od veškerých relevantních zdrojů, včetně informací Unie o zemích původu a společné analýzy informací o zemích původu ve smyslu článků 8 a 10 nařízení (EU) č. XXX/XX [nařízení o Agentuře EU pro azyl] a rovněž informací a pokynů vydaných vysokým komisařem OSN pro uprchlíky.

b)  přihlíží k přesnýmaktuálním informacím od veškerých relevantních zdrojů, včetně informací Unie o zemích původu a společné analýzy informací o zemích původu ve smyslu článků 8 a 10 nařízení (EU) č. XXX/XX [nařízení o Agentuře EU pro azyl] a rovněž informací a pokynů vydaných vysokým komisařem OSN pro uprchlíky.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti jsou z postavení uprchlíka vyloučeni, jestliže:

1.  Státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti jsou z působnosti tohoto nařízení vyloučeni, jestliže:

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jsou vinni činy, které jsou v rozporu se zásadami a cíli OSN uvedenými v preambuli a v článcích 1 a 2 Charty OSN.

c)  jsou vinni činy, které jsou v rozporu se zásadami a cíli OSN uvedenými v preambuli a v článcích 1 a 2 Charty OSN, včetně usvědčení z účasti na činnosti teroristické skupiny.

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tento odstavec může rozhodující orgán použít pouze poté, kdy individuálně posoudí konkrétní skutečnosti každého případu, na které byl upozorněn, a stanoví, zda existují vážné důvody se domnívat, že se na činy spáchané dotyčnou osobou, která jinak splňuje podmínky pro přiznání postavení uprchlíka, vztahují písmena a), b) nebo c) prvního pododstavce.

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Odstavec 2 tohoto článku senevztahuje na nezletilé.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pro účely odst. 2 písm. b) a c) se za vážné nepolitické zločiny považují:

vypouští se

a)   zvlášť kruté činy, u nichž je dotčené jednání v nepoměru k údajným politickým cílům;

 

b)   teroristické činy vyznačující se násilím vůči civilnímu obyvatelstvu, i pokud byly spáchány s údajně politickým cílem.

 

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Vyloučení z postavení uprchlíka závisí výlučně na tom, zda jsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 až 5, a nepodléhá žádnému dalšímu posouzení přiměřenosti u konkrétních případů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odnětí, ukončení platnosti nebo zamítnutí prodloužení platnosti postavení uprchlíka

Odnětí postavení uprchlíka

 

(Tato změna se týká celého textu. Její přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Rozhodující orgán odejme, ukončí nebo zamítne prodloužit platnost postavení uprchlíka státnímu příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti, jestliže:

1.  Rozhodující orgán odejme postavení uprchlíka státnímu příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti, jestliže:

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  existují dostatečné důvody považovat dotyčnou osobu za nebezpečí pro bezpečnost členského státu, v němž se nachází;

d)  existují dostatečné důvody domnívat se, že dotyčná osoba, která byla odsouzena pravomocným rozsudkem za zvlášť závažný trestný čin, představuje nebezpečí z hlediska bezpečnosti členského státu, v němž se nachází;

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  jako osoba odsouzená pravomocným rozsudkem za zvlášť závažný trestný čin představuje nebezpečí pro společnost členského státu, v němž se nachází;

vypouští se

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  se použije čl. 23 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V situacích uvedených v odst. 1 písm. d) až f) se rozhodující orgán může rozhodnout postavení uprchlíka neudělit, jestliže toto rozhodnutí ještě nebylo přijato.

2.  V situaci uvedené v odst. 1 písm. d) se rozhodující orgán může rozhodnout postavení uprchlíka neudělit, jestliže toto rozhodnutí ještě nebylo přijato.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Osoby, na které se vztahují ustanovení odst. 1 písm. d) až f) nebo odstavce 2, jsou způsobilé k právům uvedeným v článcích 3, 4, 16, 22, 31, 32 a 33 Ženevské úmluvy nebo podobným právům, pokud se nacházejí v dotyčném členském státě.

3.  Osoby, na které se vztahují ustanovení odst. 1 písm. d) nebo odstavce 2, jsou způsobilé k právům uvedeným v článcích 3, 4, 16, 22, 31, 32 a 33 Ženevské úmluvy nebo podobným právům, pokud se nacházejí v dotyčném členském státě.

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Aniž je dotčena povinnost uprchlíka v souladu s čl. 4 odst. 1 sdělit všechny významné skutečnosti a poskytnout všechny související dokumenty, jež má k dispozici, prokazuje v jednotlivém případě rozhodující orgán, který postavení uprchlíka udělil, že dotyčná osoba přestala být uprchlíkem nebo nikdy uprchlíkem nebyla z důvodů stanovených v odstavci 1 tohoto článku.

4.  Aniž je dotčena povinnost uprchlíka v souladu s čl. 4 odst. 1 sdělit všechny významné skutečnosti, které jsou mu známy a které odůvodňují jeho žádost o mezinárodní ochranu, prokazuje v jednotlivém případě rozhodující orgán, který postavení uprchlíka udělil, že dotyčná osoba přestala být uprchlíkem nebo nikdy uprchlíkem nebyla z důvodů stanovených v odstavci 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Rozhodnutí rozhodujícího orgánu odejmout, ukončit platnost nebo zamítnout prodloužení platnosti postavení uprchlíka podle odst. 1 písm. a) nabývá účinku tři měsíce po přijetí rozhodnutí, aby státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mohla v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy požádat o povolení k pobytu v členském státě na základě jiných důvodů.

5.  Rozhodnutí rozhodujícího orgánu odejmout postavení uprchlíka podle odst. 1 písm. a) nabývá účinku tři měsíce po přijetí rozhodnutí, aby státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mohla v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy požádat o povolení k pobytu v členském státě na základě jiných důvodů.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem provedení čl. 14 odst. 1 rozhodující orgán přezkoumá postavení uprchlíka zejména:

Při uplatňování čl. 14 odst. 1 může rozhodující orgán přezkoumat postavení uprchlíka, zejména v případě, že informace Unie o zemích původu uvedené v článku 8 nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o Agentuře EU pro azyl] a společná analýza informací o zemích původu uvedená v článku 10 uvedeného nařízení hovoří o výrazné změně situace v zemi původu, která je relevantní z hlediska potřeb žadatele v souvislosti s ochranou.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v případě, že informace Unie o zemi původu a společná analýza informací o zemích původu uvedené v článcích 8 a 10 nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o Agentuře EU pro azyl] hovoří o výrazné změně situace v zemi původu, která je relevantní z hlediska potřeb žadatele v souvislosti s ochranou;

vypouští se

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  při prvním prodloužení platnosti povolení k pobytu, jež bylo uprchlíkovi vydáno.

vypouští se

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odstavec 1 se nevztahuje na nezletilé osoby bez doprovodu, pokud to neodpovídá jejich nejlepšímu zájmu.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vážná újma ve smyslu čl. 2 odst. 5 zahrnuje:

Vážná újma ve smyslu čl. 2 odst. 5 zahrnuje výhradně:

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  mučení, nelidské či ponižující zacházení nebo trest vůči žadateli v zemi původu nebo

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  vážné a individuální ohrožení života nebo nedotknutelnosti civilisty v důsledku svévolného násilí během mezinárodního nebo vnitrostátního ozbrojeného konfliktu.

c)  vážné ohrožení života nebo nedotknutelnosti civilisty v důsledku svévolného násilí během mezinárodního nebo vnitrostátního ozbrojeného konfliktu.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  postupuje na základě přesnýchaktuálních informací od veškerých relevantních zdrojů, včetně informací Unie o zemích původu a společné analýzy informací o zemích původu ve smyslu článků 8 a 10 nařízení (EU) č. XXX/XX [nařízení o Agentuře EU pro azyl] a rovněž informací a pokynů vydaných vysokým komisařem OSN pro uprchlíky.

b)  přihlíží k přesnýmaktuálním informacím získaným od veškerých relevantních zdrojů, včetně informací Unie o zemích původu a společné analýzy informací o zemích původu ve smyslu článků 8 a 10 nařízení (EU) č. XXX/XX [nařízení o Agentuře EU pro azyl] a rovněž informací a pokynů vydaných vysokým komisařem OSN pro uprchlíky.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nemají nárok na doplňkovou ochranu, jestliže příslušné úřady země, ve které se usadili, jim udělily práva a povinnosti spojené s udělením státní příslušnosti této země nebo práva a povinnosti jim rovnocenné.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  se dopustili vážného zločinu;

b)  se dříve, než byli uznáni za osobu požívající doplňkové ochrany, dopustili mimo zemi, kde jim byla poskytnuta ochrana, vážného jiného než politického zločinu;

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jsou vinni činy, které jsou v rozporu se zásadami a cíli OSN uvedenými v preambuli a v článcích 1 a 2 Charty OSN;

c)  jsou vinni činy, které jsou v rozporu se zásadami a cíli OSN uvedenými v preambuli a v článcích 1 a 2 Charty OSN, včetně usvědčení z účasti na činnosti teroristické skupiny;

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tento odstavec může rozhodující orgán použít pouze poté, kdy individuálně posoudí konkrétní skutečnosti každého případu, na které byl upozorněn, a stanoví, zda existují vážné důvody se domnívat, že se na činy spáchané dotyčnou osobou, která jinak splňuje podmínky pro přiznání postavení uprchlíka, vztahují písmena a), b), c), d) nebo e) prvního pododstavce.

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Odstavec 2 tohoto článku se nevztahuje na nezletilé.

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ustanovení odst. 1 písm. a) až d) se vztahují na osoby, které podněcují k páchání zločinů v nich uvedených nebo se jejich páchání jinak účastní.

2.  Ustanovení odst. 2 písm. a) až d) se vztahují na osoby, které podněcují k páchání zločinů v nich uvedených nebo se jejich páchání účastní jinak.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 20 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odnětí, ukončení nebo zamítnutí prodloužení platnosti statusu doplňkové ochrany

Odnětí statusu doplňkové ochrany

 

(Tato změna se týká celého textu. Její přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Rozhodující orgán odejme, ukončí nebo zamítne prodloužit platnost statusu doplňkové ochrany státnímu příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti, jestliže:

1.  Rozhodující orgán odejme status doplňkové ochrany státnímu příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti, jestliže:

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  na udělení statusu doplňkové ochrany mělo rozhodující vliv nesprávné popsání nebo neuvedení skutečností dotyčnou osobou, včetně použití padělaných dokumentů.

c)  na udělení statusu doplňkové ochrany mělo rozhodující vliv nesprávné popsání nebo neuvedení skutečností dotyčnou osobou, které jsou významné z hlediska žádosti o udělení mezinárodní ochrany.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  se použije čl. 23 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aniž je dotčena povinnost státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti v souladu s čl. 4 odst. 1 sdělit veškeré významné skutečnosti a poskytnout všechny související dokumenty, které mají k dispozici, prokazuje v jednotlivém případě členský stát, který status doplňkové ochrany udělil, že dotyčná osoba přestala být nebo není osobou, která má nárok na doplňkovou ochranu podle odstavce 1 tohoto článku.

2.  Aniž je dotčena povinnost státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti v souladu s čl. 4 odst. 1 sdělit veškeré významné skutečnosti, které jsou mu známy a které odůvodňují jeho žádost o mezinárodní ochranu, prokazuje v jednotlivém případě členský stát, který status doplňkové ochrany udělil, že dotyčná osoba přestala být nebo není osobou, která má nárok na doplňkovou ochranu podle odstavce 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Rozhodnutí rozhodujícího orgánu odejmout, ukončit nebo zamítnout prodloužení platnosti statusu doplňkové ochrany podle odst. 1 písm. a) nabývá účinku tři měsíce po přijetí rozhodnutí, aby státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mohla v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy požádat o povolení k pobytu v členském státě na základě jiných důvodů.

3.  Rozhodnutí rozhodujícího orgánu odejmout status doplňkové ochrany podle odst. 1 písm. a) nabývá účinku tři měsíce po přijetí rozhodnutí, aby státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mohla v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy požádat o povolení k pobytu v členském státě na základě jiných důvodů.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem provedení čl. 20 odst. 1 rozhodující orgán přezkoumá status doplňkové ochrany zejména:

Při uplatňování čl. 20 odst. 1 může rozhodující orgán přezkoumat status doplňkové ochrany, zejména v případě, že informace Unie o zemích původu uvedené v článku 8 nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o Agentuře EU pro azyl] a společná analýza informací o zemích původu uvedená v článku 10 uvedeného nařízení hovoří o výrazné změně situace v zemi původu, která je relevantní z hlediska potřeb žadatele v souvislosti s ochranou.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v případě, že informace Unie o zemích původu a společná analýza informací o zemích původu uvedené v článcích 8 a 10 nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o Agentuře EU pro azyl] hovoří o výrazné změně situace v zemi původu, která je relevantní z hlediska potřeb žadatele v souvislosti s ochranou;

vypouští se

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  při prvním a druhém prodloužení platnosti povolení k pobytu, jež bylo osobě požívající doplňkové ochrany vydáno.

vypouští se

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odstavec 1 se nevztahuje na nezletilé osoby bez doprovodu, pokud to neodpovídá jejich nejlepšímu zájmu.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Uprchlíci a osoby, jimž byl udělen status doplňkové ochrany, mají práva a povinnosti stanovené v této kapitole. Touto kapitolou nejsou dotčena práva a povinnosti stanovené v Ženevské úmluvě.

1.  Aniž jsou dotčeny práva a povinnosti stanovené v Ženevské úmluvě, mají osoby požívající mezinárodní ochrany práva a povinnosti stanovené v této kapitole.

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V mezích daných mezinárodními závazky se pro přiznání výhod týkajících se přístupu k zaměstnání a sociálnímu zabezpečení vyžaduje předchozí vydání povolení k pobytu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   130

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Při provádění ustanovení této kapitoly se přihlédne ke specifické situaci osob se zvláštními potřebami, jako jsou nezletilé osoby, nezletilé osoby bez doprovodu, zdravotně postižené osoby, starší lidé, těhotné ženy, rodiče samoživitelé s nezletilými dětmi, oběti obchodování s lidmi, osoby s duševními poruchami a osoby, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí, jestliže je po individuálním posouzení jejich situace stanoveno, že tyto osoby mají zvláštní potřeby.

4.  Při provádění ustanovení této kapitoly se přihlédne ke specifické situaci osob se zvláštními potřebami, jako jsou nezletilé osoby, nezletilé osoby bez doprovodu, zdravotně postižené osoby, starší lidé, těhotné ženy, rodiče samoživitelé s dětmi, oběti obchodování s lidmi, osoby s duševními poruchami a osoby, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí, jestliže je po individuálním posouzení jejich situace stanoveno, že tyto osoby mají zvláštní potřeby.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Při provádění ustanovení této kapitoly týkajících se nezletilých osob dbají příslušné orgány především na nejlepší zájem dítěte.

5.  Při uplatňování tohoto nařízení dbají členské státy především na nejlepší zájem dítěte.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 22a

 

Členské státy zajistí, aby se na veškerá rozhodnutí rozhodujícího orgánu podle kapitoly II, III, IV, V a VI tohoto nařízení vztahovala možnost podání opravného prostředku podle postupů stanovených v právních předpisech členských států. Možnost podání opravného prostředku k soudnímu orgánu nebo soudního přezkumu rozhodnutí po skutkové i právní stránce musí být zaručena alespoň v posledním stupni.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Nevylučují-li to mezinárodní závazky uvedené v odstavci 1, lze uprchlíka nebo osobu požívající doplňkové ochrany navrátit bez ohledu na to, zda jsou formálně uznáni, jestliže:

vypouští se

a)   existují závažné důvody považovat je za nebezpečí pro bezpečnost členského státu, v němž se nachází;

 

b)   jako osoby odsouzené pravomocným rozsudkem za zvlášť závažný trestný čin představují nebezpečí pro společnost dotyčného členského státu.

 

V takových případech se právní postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany zruší podle článku 14 nebo článku 20.

 

Pozměňovací návrh   134

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány poskytnou osobám požívajícím mezinárodní ochrany informace o právech a povinnostech souvisejících s postavením uprchlíka nebo statusem doplňkové ochrany co nejdříve poté, co byla mezinárodní ochrana udělena. Tyto informace musí být uvedeny v jazyce, jemuž osoby požívající mezinárodní ochrany rozumí nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí, a výslovně v nich musí být uvedeno, jaké důsledky má nedodržení povinností uvedených v článku 28 o pohybu v rámci Unie.

Příslušné orgány poskytnou osobám požívajícím mezinárodní ochrany informace o právech a povinnostech souvisejících s postavením uprchlíka nebo statusem doplňkové ochrany co nejdříve poté, co byla mezinárodní ochrana udělena. Tyto informace musí být uvedeny v jazyce, jemuž osoby požívající mezinárodní ochrany rozumí, a výslovně v nich musí být uvedeno, jaké důsledky má nedodržení povinností uvedených v článku 28 o pohybu v rámci Unie a jaká jsou všechna práva v souvislosti s integrací stanovená v oddíle III kapitoly VII tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   135

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Formu a obsah těchto informací stanoví Komise prováděcími akty přijatými v souladupřezkumným postupem podle čl. 58 odst. 1 nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o postupu].

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 42cílem doplnit toto nařízení tím, že stanoví formu a obsah informací, které mají být poskytovány v souladu s prvním pododstavcem.

Pozměňovací návrh   136

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Slučuje-li se to s osobním právním postavením rodinného příslušníka, mají rodinní příslušníci osoby požívající mezinárodní ochrany, kteří sami nesplňují podmínky pro získání takové ochrany, nárok požádat o povolení k pobytu podle vnitrostátních postupů.

1.  Pro účely tohoto článku a v souladu s jeho ustanoveními patří mezi rodinné příslušníky, jak jsou definováni v čl. 2 odst. 9, také sourozenci osob požívajících mezinárodní ochrany. Slučuje-li se to s osobním právním postavením rodinného příslušníka, mají tito rodinní příslušníci osoby požívající mezinárodní ochrany, kteří sami nesplňují podmínky pro získání takové ochrany, nárok požádat o povolení k pobytu podle vnitrostátních postupů.

Pozměňovací návrh   137

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy mohou odmítnout vydat povolení k pobytu manželovi/manželce nebo neženatému partnerovi / nevdané partnerce v trvalém vztahu, pokud se zjistí, že manželství nebo partnerství bylo uzavřeno pouze proto, aby mohla daná osoba vstoupit na území členského státu nebo v něm pobývat.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy mohou rozhodnout, že tento článek se vztahuje rovněž na jiné blízké příbuzné, kteří žili společně jako součást dané rodiny v době, kdy opouštěli zemi původu nebo před příjezdem žadatele na území členských států, a kteří byli v té době plně nebo z velké části závislí na osobě požívající mezinárodní ochrany.

6.  Členské státy mohou rozhodnout, že tento článek se vztahuje rovněž na jiné blízké příbuzné, kteří žili společně jako součást dané rodiny v době, kdy opouštěli zemi původu nebo před příjezdem žadatele na území členských států.

Pozměňovací návrh   139

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději do 30 dnů po udělení mezinárodní ochrany se vydá povolení k pobytu, jehož jednotný formát je stanoven nařízením (ES) č. 1030/2002.

1.  Co nejdříve, nejpozději však do 15 dnů po udělení mezinárodní ochrany se vydá povolení k pobytu, jehož jednotný formát je stanoven nařízením (ES) č. 1030/2002.

a)  U osob, kterým bylo uděleno postavení uprchlíka, má povolení k pobytu platnost tři roky a lze je následně prodloužit o další období tří let.

Povolení k pobytu pro osoby požívající mezinárodní ochrany platí nejméně po dobu pěti let a lze je následně prodloužit o další období pěti let.

b)  U osob, kterým byl udělen status doplňkové ochrany, má povolení k pobytu platnost jeden rok a lze je následně prodloužit o další období dvou let.

 

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Povolení k pobytu nebude prodlouženo nebo se zruší:

2.  Aniž je dotčena směrnice Rady 2003/109/ES, povolení k pobytu nebude prodlouženo nebo se zruší:

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pokud příslušné orgány státnímu příslušníkovi třetí země odejmou, ukončí platnost nebo zamítnou prodloužení platnosti postavení uprchlíka podle článku 14 a statusu doplňkové ochrany podle článku 20;

a)  pokud příslušné orgány odejmou státnímu příslušníkovi třetí země postavení uprchlíka podle článku 14 nebo statusu doplňkové ochrany podle článku 20;

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pokud se použijí ustanovení čl. 23 odst. 2;

vypouští se

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  pokud si to vyžadují důvody ochrany národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku;

c)  pokud si to vyžadují pádné důvody ochrany národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku;

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Osobám, kterým bylo uděleno postavení uprchlíka, příslušné orgány vystaví cestovní doklady ve formě uvedené v příloze Ženevské úmluvy a s minimálními bezpečnostními a biometrickými prvky stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 2252/200445. Uvedené cestovní doklady jsou platné po dobu nejméně jednoho roku.

1.  Osobám, kterým bylo uděleno postavení uprchlíka, příslušné orgány vystaví cestovní doklady ve formě uvedené v příloze Ženevské úmluvy a s minimálními bezpečnostními a biometrickými prvky stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 2252/200445. Uvedené cestovní doklady jsou platné po dobu nejméně pěti let.

__________________

__________________

45 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 1).

45 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 1).

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Osobám, kterým byl udělen status doplňkové ochrany, které nemohou získat cestovní pas daného státu, příslušné orgány vystaví cestovní doklady s minimálními bezpečnostními a biometrickými prvky stanovenými v nařízení (ES) č. 2252/2004. Uvedené doklady jsou platné po dobu nejméně jednoho roku.

2.  Osobám, kterým byl udělen status doplňkové ochrany, které nemohou získat cestovní pas daného státu, příslušné orgány vystaví cestovní doklady s minimálními bezpečnostními a biometrickými prvky stanovenými v nařízení (ES) č. 2252/2004. Uvedené doklady jsou platné po dobu nejméně pěti let.

Pozměňovací návrh   146

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 nelze vystavit, brání-li tomu závažné důvody národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku.

3.  Doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 nelze vystavit, brání-li tomu závažné důvody národní bezpečnosti.

Pozměňovací návrh   147

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Osoby požívající mezinárodní ochrany mají právo na volný pohyb po území členského státu, který mezinárodní ochranu udělil, včetně práva svobodně si zvolit bydliště na uvedeném území za stejných podmínek a omezení, jaké jsou stanoveny pro ostatní státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající na jeho území, kteří se nacházejí ve srovnatelné situaci.

1.  Osoby požívající mezinárodní ochrany mají právo na volný pohyb po území členského státu, který mezinárodní ochranu udělil, včetně práva svobodně si zvolit bydliště na uvedeném území za stejných podmínek a omezení, jaké jsou stanoveny pro ostatní státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající na jeho území.

Pozměňovací návrh   148

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V mezích daných mezinárodními závazky lze osobě požívající mezinárodní ochrany, která pobírá určité specifické dávky sociálního zabezpečení a sociální pomoci, uložit v souvislosti s pobytem podmínky pouze tehdy, jsou-li tyto podmínky nezbytné k usnadnění integrace dané osoby v členském státě, který udělil mezinárodní ochranu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   149

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Osoby požívající mezinárodní ochrany nemají právo pobývat v jiném členském státě než v tom, který jim udělil ochranu. Tímto není dotčeno právo uvedených osob požádat o pobyt v jiných členských státech a povolení k pobytu v nich získat podle příslušných ustanovení právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů, ani jejich právo na volný pohyb v souladu s podmínkami článku 21 Úmluvy k provedení Schengenské dohody.

1.  Osoby požívající mezinárodní ochrany nemají právo pobývat v jiném členském státě než v tom, který jim udělil ochranu. Tímto není dotčeno právo uvedených osob požádat o pobyt v jiných členských státech a povolení k pobytu v nich získat podle příslušných ustanovení právních předpisů Unie, včetně směrnice 2009/50/ES1a, a vnitrostátních právních předpisů ani jejich právo na volný pohyb v souladu s podmínkami článku 21 Úmluvy k provedení Schengenské dohody.

 

_________________

 

1a Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 17).

 

 

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pracovní podmínky, včetně odměňování, propouštění, pracovní doby, dovolené a svátků, jakož i požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci;

a)  pracovní podmínky, včetně odměňování, propouštění, pracovní doby, dovolené a svátků, rodičovské dovolené jakož i požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci;

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  svobodu sdružování a spolčování a členství v organizaci zastupující pracovníky nebo zaměstnavatele nebo v jakékoli organizaci, jejíž členové náleží k určité profesní skupině, včetně výhod poskytovaných takovými organizacemi;

b)  svobodu sdružování a spolčování a členství v organizaci zastupující pracovníky nebo zaměstnavatele nebo v jakékoli organizaci, jejíž členové náleží k určité profesní skupině, včetně práv a výhod poskytovaných takovými organizacemi;

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  příležitosti ke vzdělávání dospělých v souvislosti se zaměstnáním, k odborné přípravě včetně odborných kurzů ke zvyšování kvalifikace a pracovní praxi na pracovišti;

c)  vzdělávání a příležitosti ke vzdělávání v souvislosti se zaměstnáním, k odborné přípravě včetně odborných kurzů ke zvyšování kvalifikace a pracovní praxi na pracovišti;

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  poradenské služby poskytované úřady práce.

d)  poradenské a návazné služby poskytované úřady práce.

Pozměňovací návrh   154

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Příslušné orgány v případě potřeby usnadní plný přístup k činnostem uvedeným v odst. 2 písm. c) a d).

3.  Příslušné orgány usnadní plný přístup k činnostem uvedeným v odst. 2 písm. c) a d).

Pozměňovací návrh   155

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dospělé osoby požívající mezinárodní ochrany mají přístup k systému všeobecného vzdělávání, dalšímu vzdělávání nebo rekvalifikaci za stejných podmínek jako státní příslušníci třetích zemí oprávněně pobývající v daném členském státě, kteří jsou ve srovnatelné situaci.

2.  Dospělé osoby požívající mezinárodní ochrany mají přístup k systému všeobecného vzdělávání, dalšímu vzdělávání nebo rekvalifikaci za stejných podmínek jako státní příslušníci členského státu, který jim poskytl ochranu.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přístup k určitým druhům sociální pomoci stanoveným vnitrostátními právními předpisy lze podmínit aktivní účastí osoby požívající mezinárodní ochrany na integračních opatřeních.

Přístup k určitým druhům sociální pomoci stanoveným vnitrostátními právními předpisy lze podmínit aktivní účastí osoby požívající mezinárodní ochrany na integračních opatřeních za předpokladu, že jsou daná opatření snadno přístupná abezplatná a zohledňují zvláštní potřeby dotyčných osob požívajících mezinárodní ochrany.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Osobám požívajícím doplňkové ochrany mohou členské státy sociální pomoc omezit na základní dávky.

vypouští se

Pozměňovací návrh   158

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Osobám požívajícím mezinárodní ochrany, které mají zvláštní potřeby, například těhotným ženám, zdravotně postiženým osobám, osobám, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí, nebo nezletilým osobám, které byly oběťmi zneužívání, zanedbávání, vykořisťování, mučení, krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo které trpěly v ozbrojeném konfliktu, musí být poskytnuta náležitá zdravotní péče a v případě potřeby i léčba duševních poruch za stejných podmínek jako státním příslušníkům členského státu, který udělil ochranu.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh   159

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Co nejdříve po udělení mezinárodní ochrany a nejpozději do pěti pracovních dnů, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 1 nařízení EU č. xxx/xxx [nařízení o postupu], přijmou příslušné orgány nezbytná opatření k zajištění zastoupení nezletilých osob bez doprovodu zákonným opatrovníkem nebo v případě nutnosti organizací pověřenou péčí o nezletilé osoby a jejich blaho nebo jakýmkoli jiným vhodným zástupcem, včetně zástupce ustanoveného na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudu.

Pokud není možné, aby byla opatrovníkem stejná osoba, která byla ustanovená po příjezdu nezletilé osoby bez doprovodu na území Unie, přijmou příslušné orgány co nejdříve po udělení mezinárodní ochrany, nejpozději však do pěti dnů nezbytná opatření k zajištění zastoupení nezletilých osob bez doprovodu zákonným opatrovníkem nebo v případě nutnosti organizací pověřenou péčí o nezletilé osoby a jejich blaho nebo jakýmkoli jiným vhodným zástupcem, včetně zástupce ustanoveného na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudu.

Pozměňovací návrh   160

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby opatrovníkovi nebylo přiděleno nepřiměřeně mnoho nezletilých osob bez doprovodu zároveň, tak aby mohl nadále efektivně plnit své úkoly. Počet takto přidělených nezletilých nesmí překročit 20. Členské státy ustanoví subjekty nebo osoby odpovědné za pravidelné kontroly, zda opatrovníci uspokojivě plní své úkoly. Tyto subjekty či osoby mají rovněž pravomoc prověřovat stížnosti na opatrovníky podané nezletilými osobami bez doprovodu. Nezletilé osoby bez doprovodu musí být za tímto účelem stručně, transparentně, srozumitelně a přístupně informovány o tom, kdo jsou tyto subjekty nebo osoby, a jak podat důvěrným a bezpečným způsobem stížnost na své opatrovníky. Tyto informace jim jsou poskytnuty jasným a jednoduchým jazykem, ústně i ve vizuální formě, způsobem vhodným pro děti a v jazyce, kterému rozumějí.

Pozměňovací návrh   161

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Povinností opatrovníka je zajistit, aby měla nezletilá osoba přístup k veškerým právům vyplývajícím z tohoto nařízení. Příslušné orgány opatrovníka při výkonu jeho povinností pravidelně kontrolují.

2.  Povinností opatrovníka je zajistit, aby měla nezletilá osoba přístup k veškerým právům vyplývajícím z tohoto nařízení. Odpovědné subjekty nebo osoby výkon povinností opatrovníka kontrolují během prvního měsíce po jeho jmenování a poté pravidelně.

Pozměňovací návrh   162

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  do ubytovacích středisek se zvláštními zařízeními pro nezletilé osoby;

c)  do otevřených ubytovacích středisek se zvláštními zařízeními pro nezletilé osoby, která přihlížejí k jejich zranitelnosti a zajišťují jejich bezpečnost;

Pozměňovací návrh   163

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  do jiného ubytování vhodného pro nezletilé osoby.

d)  do jiného otevřeného ubytování vhodného pro nezletilé osoby, které přihlíží k jejich zranitelnosti a zajišťuje jejich bezpečnost;

Pozměňovací návrh   164

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud je přiznána mezinárodní ochrana nezletilé osobě bez doprovodu a dosud nebylo zahájeno vyhledávání rodinných příslušníků, zahájí příslušné orgány – s ohledem na nejlepší zájem nezletilých osob – vyhledávání co nejrychleji po udělení mezinárodní ochrany. Pokud již vyhledávání bylo zahájeno, podle potřeby se v něm pokračuje. Při riziku ohrožení života nebo fyzické nedotknutelnosti nezletilé osoby nebo jejích blízkých příbuzných, zejména pokud tito příbuzní zůstali v zemi původu, se musí dbát na to, aby byla zaručena důvěrnost shromažďování, zpracování a předávání informací o těchto osobách.

5.  Vyhledávání rodinných příslušníků nezletilé osoby bez doprovodu se zahájí co nejrychleji po registraci žádosti této osoby o mezinárodní ochranu. Při riziku ohrožení života nebo fyzické nedotknutelnosti nezletilé osoby nebo jejích blízkých příbuzných, zejména pokud tito příbuzní zůstali v zemi původu, se musí dbát na to, aby byla zaručena důvěrnost shromažďování, zpracování a předávání informací o těchto osobách, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost.

Pozměňovací návrh   165

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Osobám a organizacím, které pečují o nezletilé osoby bez doprovodu, musí být průběžně zajištěno náležité školení o právech a potřebách nezletilých osob, a budou dodržovány normy pro ochranu dětí uvedené v článku 22 nařízení EU č. xxx/xxx [nařízení o postupu].

6.  Osobám a organizacím, které pečují o nezletilé osoby bez doprovodu, musí být průběžně zajištěno náležité školení o právech a potřebách nezletilých osob, a budou dodržovány normy pro ochranu dětí uvedené v článku 22 nařízení EU č. xxx/xxx [nařízení o postupu]. Pokud je opatrovníkem této osoby ustanovena organizace, určí v souladu s tímto nařízením osobu odpovědnou za výkon povinností opatrovníka nezletilé osoby bez doprovodu. Opatrovník při provádění svých povinností postupuje v souladu s nejlepším zájmem dítěte, má k tomuto účelu nezbytnou odbornou kvalifikaci a znalosti a nemá záznam v rejstříku trestů, zejména pokud jde o spáchání trestného činu nebo přestupku v souvislosti s dětmi. Příslušné orgány pravidelně kontrolují rejstřík trestů ustavených opatrovníků, aby zjistily případnou neslučitelnost s jejich úlohou. Aby se zajistilo blaho a sociální rozvoj nezletilé osoby, osobu jednající jako opatrovník lze měnit jen v nezbytných případech. Opatrovníky nemohou být ustanoveny organizace nebo jednotlivé osoby, jejichž zájmy jsou nebo by potenciálně mohly být v rozporu se zájmy nezletilé osoby bez doprovodu.

Pozměňovací návrh   166

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Osobám požívajícím mezinárodní ochrany se poskytne přístup k bydlení za rovnocenných podmínek jako ostatním státním příslušníkům třetích zemí oprávněně pobývajícím na území členských států, kteří jsou ve srovnatelné situaci.

1.  Osoby požívající mezinárodní ochrany mají přístup k bydlení za stejných podmínek jako státní příslušníci členského státu, který ochranu poskytl.

Pozměňovací návrh   167

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vnitrostátní postupy rozmístění osob požívajících mezinárodní ochrany se musí uplatňovat pokud možno tak, aby tyto osoby nebyly diskriminovány, a musí zajistit rovné příležitosti, pokud jde o přístup k bydlení.

2.  Vnitrostátní postupy rozmístění osob požívajících mezinárodní ochrany se musí uplatňovat tak, aby tyto osoby nebyly diskriminovány, a musí zajistit rovné příležitosti, pokud jde o přístup k bydlení.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se usnadnilo začlenění osob požívajících mezinárodní ochrany do společnosti, poskytnou členské státy těmto osobám přístup ke svým integračním opatřením, zejména jazykovým kurzům, programům občanské orientace a integrace a odborné přípravě, při nichž se přihlíží k zvláštním potřebám těchto osob.

1.  Aby se usnadnilo a podpořilo začlenění osob požívajících mezinárodní ochrany do společnosti, poskytnou členské státy těmto osobám přístup ke svým integračním opatřením, zejména k programům občanské orientace a integrace a k odborné přípravě, které budou bezplatné a snadno přístupné a při nichž se přihlíží k zvláštním potřebám těchto osob.

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy poskytují osobám požívajícím mezinárodní ochrany účinný přístup k bezplatným jazykovým kurzům, a to ode dne, kdy jim byla udělena mezinárodní ochrana.

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy mohou vyžadovat povinnou účast na integračních opatřeních.

2.  Členské státy mohou vyžadovat povinnou účast na integračních opatřeních za předpokladu, že integrační opatření jsou snadno přístupná, bezplatná a zohledňují zvláštní potřeby dotyčných osob požívajících mezinárodní ochrany.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy nesmějí používat represivní opatření vůči osobám požívajícím mezinárodní ochrany, pokud se tyto osoby nejsou schopny účastnit integračních opatření v důsledku okolností, které nemohou ovlivnit, nebo kvůli nevhodnému charakteru příslušných integračních opatření.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Článek 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 42

vypouští se

Postup projednávání ve výboru

 

1.  Komisi je nápomocen výbor [zřízený článkem 58 nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o postupu]. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Článek 42 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 42a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 24 je Komisi svěřena na dobu dvou let od [date of entry into force of the basic legislative act]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před uplynutím tohoto dvouletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 24 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení pravomoci se ukončuje přenesení pravomoci, které je v něm uvedeno. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 24 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. -1 (nový)

Směrnice 2003/109/EU

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  V čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/109/ES se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Pokud jde o osoby, jimž byla poskytnuta mezinárodní ochrana, při výpočtu doby uvedené v odstavci 1 se zohlední období mezi dnem podání žádosti o mezinárodní ochranu, na základě které byla tato mezinárodní ochrana poskytnuta, a dnem udělení povolení k pobytu podle článku 26 nařízení (EU).../... [kvalifikačního nařízení].“

Pozměňovací návrh   175

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1

Směrnice 2003/109/EU

Čl. 4 – odst. 3a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a.   Je-li osoba požívající mezinárodní ochrany zastižena v jiném členském státě, než v tom, který jí udělil mezinárodní ochranu, aniž by v tomto státě měla podle příslušných právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů právo se zdržovat nebo pobývat, doba legálního pobytu, která této situaci předcházela, nebude zohledněna při výpočtu doby uvedené v odstavci 1.

3a.  Je-li osoba požívající mezinárodní ochrany zastižena v jiném členském státě, než v tom, který jí udělil mezinárodní ochranu, a orgány tohoto členského státu zjistí, že tato osoba se zde bez vážného a naléhavého důvodu zdržuje nebo zde pobývá po dobu delší než dva týdny, aniž by v tomto státě měla podle příslušných právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů právo se zdržovat nebo pobývat, nebude při výpočtu doby uvedené v odstavci 1 zohledněna doba legálního pobytu, která této situaci předcházela, pokud tato osoba neprokáže, že důvodem k tomuto přesunu byly okolnosti, které nemohla ovlivnit.

 

První pododstavec se nevztahuje na nezletilé osoby bez doprovodu.

Pozměňovací návrh   176

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 2

Směrnice 2003/109/EU

Čl. 26 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s čl. 4 odst. 3a této směrnice nejpozději do [šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost]. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s čl. 4 odst. 3a této směrnice nejpozději do [30 dní po vstupu tohoto nařízení v platnost]. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije od [šest měsíců od vstupu nařízení v platnost].

Toto nařízení se použije od [tři měsíce od vstupu nařízení v platnost].

(1)

Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 97.

(2)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Navrhovaná revize společného evropského azylového systému (CEAS) se snaží reagovat na migrační trendy za posledních několik let a na příliv velkého počtu státních příslušníků třetích zemí do Evropské unie, z nichž mnozí potřebují mezinárodní ochranu. Navrhovat opětovné přezkoumání společného evropského azylového systému tak brzy po přijetí poslední reformy není tím nejlepším způsobem jak zajistit, aby tento systém plně fungoval a vycházel z vnitrostátních opatření a postupů. Nicméně příležitost k reformě společného evropského azylového systému by měla být využita za účelem zdokonalení společné azylové politiky Unie, která by měla být založena na skutečné solidaritě a spravedlivém sdílení odpovědnosti, a postupně se vyvíjí v jednotný status mezinárodní ochrany platný v celé Unii, jak je stanoveno v čl. 78 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Zpravodajka proto považuje návrh na změnu kvalifikační směrnice v nařízení za příležitost k dalšímu posunu směrem k postupné, pozitivní a dokonalejší harmonizaci norem k určování toho, které osoby potřebují mezinárodní ochranu, jakož i definici práv, které by tyto osoby měly požívat. Vzhledem k tomu, že se tento systém nachází pod tlakem, je podstatné znovu zdůraznit evropskou azylovou tradici vycházející ze Ženevské úmluvy a posílit dodatečnou ochranu, kterou Unie postupně rozvíjí na základě společných hodnot.

Vzhledem k uvedenému zpravodajka věnuje pozornost zejména zajištění toho, aby judikatura obou evropských soudů jak v Lucemburku, tak i ve Štrasburku, byla řádně začleněna do revidovaného právního předpisu, např. s ohledem na základní práva a právní předpisy zaměřené proti diskriminaci. Zpravodajka zohlednila tyto opatření a postupy, které členské státy dosud vyvinuly na základě kvalifikační směrnice, a pokusila se o jejich zlepšení.

Zpravodaje se v této zprávě nechala vést logikou sbližování obou statusů ochrany a další harmonizací. Současná praxe v členských státech a samotný pojem „účinná ochrana“ nenabízejí účinné důvody pro rozlišování mezi oběma statusy. Realita zejména ukazuje, že status doplňkové ochrany je založen na neodůvodněném předpokladu, že ochrana je dočasného charakteru a že je omezena ve své účinnosti.

Kromě toho by ochrana měla být spíše než s represivními opatřeními propojena s integrací, aby tak byla zajištěna dlouhodobá sociální soudržnost a bezpečnost pro všechny, přičemž by odrazovala od druhotného pohybu. Důležitou myšlenkou, o kterou se opírají tyto pozměňovací návrhy, je všeobecná obava, aby toto nařízení i v budoucnosti rovněž fungovalo dobře v praxi a aby správní orgány členských států nebyly při jeho uplatňování příliš přetíženy.

V této souvislosti by chtěla zpravodajka změnit navrhovaný povinný přezkum statusu osob, jimž byla udělena mezinárodní ochrana, a to jak v případě změny okolností v jejich zemi původu, tak i v době prodloužení doby její platnosti. I když zpravodajka souhlasí s tím, že vývoj v zemi původu posuzovaný harmonizovaným způsobem Agenturou EU pro azyl, může ovlivnit potřebu ochrany, systematický přezkum by se pro rozhodovací orgány v členských státech ukázal jako velmi náročný na zdroje. Navíc by skutečnost, že je osoba, jíž byla udělena mezinárodní ochrana, neustále a potenciálně předmětem takového přezkumu, mohla ohrozit vyhlídky na integraci této osoby v její hostitelské společnosti. Proto spíše než jej zavádět jako automatickou a povinnou součást azylového statusu, navrhuje zpravodajka ponechat možnost přezkumu na zvážení členských států, aniž by pro ně byla povinná.

Stejně tak málo si zpravodajka přeje, aby revidované právní předpisy EU vedly k tomu, že bude krácena stávající doba trvání povolení k pobytu uděleného členskými státy osobám, kterým byla poskytnuta mezinárodní ochrana a které pobývají na jejich území. Zpravodajka proto navrhuje změnit novou standardní dobu platnosti povolení k pobytu pro uprchlíky i osoby požívající doplňkové ochrany v EU tak, aby lépe odrážela současnou praxi na vnitrostátní úrovni a poskytovala těmto osobám větší právní jistotu. Tím by osoby, jimž byla udělena mezinárodní ochrana, byly motivovány k tomu, aby investovaly do svého života, a tím tak přispívaly svému hostitelskému společenství.

Tyto pozměňovací návrhy mají mimo jiné slaďovat délku povolení k pobytu pro uprchlíky a osoby, jimž byl přiznán status podpůrné ochrany. Potřeba ochrany nemá pro posledně zmíněné přechodný charakter, nýbrž pouze odlišný, ve smyslu, že nespadají pod právní definici, příp. status uprchlíka. I když nejsou „uprchlíky“ v užším slova smyslu, čelí tyto osoby rovněž velkému nebezpečí ve své zemi původu a nemohou se bezpečně navrátit a musejí začít znovu budovat nový život v zemi, která jim poskytuje „útočiště“. Je tedy nezbytné pokusit se jak pro ně, tak pro uprchlíky vytvořit právní rámec, který podpoří jejich integraci. Tato logika sblížení dvou statusů ochrany vedla zpravodajku k vypracování řady pozměňovacích návrhů, které se zabývají nejen dobou platnosti povolení k pobytu.

Ochrana proti pronásledování neznamená vždy automaticky, že daná osoba opustí vlastní zemi. Zpravodajka si uvědomuje, že v jednotlivých případech by „útočiště“ mohlo být nalezeno v zemi původu osoby, pokud pronásledování nebo způsobování vážné újmy vychází ze strany státu nebo státních subjektů. Ukládání povinnosti členským státům, aby přezkoumávaly alternativu vnitrostátní ochrany poté, co rozhodující orgán již učinil rozhodnutí, že žadatel by jinak potřeboval ochranu, zachází již příliš daleko. Alternativa vnitrostátní ochrany by měla být ponechána členským státům pouze v omezeném počtu případů jako možnost, kterou mají k dispozici, nikoli však jako povinnost.

Závěrem lze říci, že pozměňovací návrhy navržené zpravodajkou odpovídají všeobecnému cíli, jímž je zajistit, aby byla udělena ochrana těm, kteří ji potřebují, aby byla těmto osobám přiznána a aby tyto osoby mohly požívat práv, které umožní jejich integraci, bez ohledu na jejich místo pobytu v Unii. Zpravodajka by ráda zdůraznila, že reforma společného evropského azylového systému má zlepšit ochranu státních příslušníků třetích zemí, kteří se nacházejí v nouzi, a to v souladu s tradicí a hodnotami EU. EU se musí postarat o svou vlastní bezpečnost, ale obě záležitosti jsou navzájem provázané – EU musí být bezpečným místem, pokud má být i nadále útočištěm pro ty, kteří prchají před konflikty a barbarstvím a hledají ochranu. Kladení důrazu na sankce a na možné zneužívání tohoto systému je pouze způsobem, který pravděpodobně posílí všeobecný pocit nejistoty, a to jak na straně osob, jež potřebují ochranu, tak i u občanů EU. V obou směrech by měl být vyslán pozitivní signál, aby se státní příslušníci třetích zemí, kteří si ne vždy dobrovolně zvolili cestu do EU, rychle cítili součástí společnosti, v níž jsou ochrana a bezpečnost v souladu. A to je to, čeho se zpravodajka ve svých návrzích snaží dosáhnout.


PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA VSTUPNÍ INFORMACE

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodajky. Při sestavování tohoto návrhu zprávy obdržela zpravodajka podněty od těchto subjektů či osob:

Subjekt nebo osoba

Zachraňte děti

Evropská rada pro uprchlíky a osoby žijící v exilu

Vysoký komisař Organizace spojených národů

Meijersův výbor

EUROCITIES, síť evropských velkoměst

ILGA-Europe (mezinárodní asociace lesbiček, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů)

Skupina k otázce migrační politiky

Jezuitská služba uprchlíkům v Evropě

Ajda Mihelčič, Brusel


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (8.5.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Navrhovatel: Brando Benifei

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem navrhované reformy společného evropského azylového systému je formování udržitelnější, spravedlivější a komplexní migrační politiky EU založené na zásadách spravedlivého rozdělení odpovědnosti a solidarity mezi členskými státy.

Bez ohledu na legislativní a politické úsilí vynaložené v posledních letech na evropské úrovni a na úrovni členských států je za účelem účinné reakce na uprchlickou krizi stále třeba vyřešit několik aspektů týkajících se fungování azylového systému. Konkrétně přetrvávají rozdíly v oblasti pravidel a kritérií pro udělení postavení uprchlíka a doplňkové ochrany, míry uznávání mezi členskými státy a souboru práv a povinností osob požívajících ochrany. Komise navrhuje zrušit předchozí přepracované znění kvalifikační směrnice a nahradit jej nařízením a zvýšit tak potenciál harmonizace nových společných evropských nástrojů. Navrhovatel se domnívá, že je zásadní, aby reformy v této oblasti dosáhly společného cíle, kterým je zlepšení současné situace, což by mělo být zamýšleno jako krok vpřed, pokud jde o skutečná práva přiznávaná osobám, jež potřebují ochranu, a nikoli jen jako pouhé funkční administrativní nové uspořádání či zefektivnění pravidel, praxe a postupů.

S ohledem na výše uvedené je hlavní, aby měly osoby požívající mezinárodní ochrany možnost sociálního začlenění a začlenění na trhu práce.

V tomto návrhu stanoviska navrhovatel tudíž předkládá pozměňovací návrhy, které mají zajistit, aby právní předpisy EU umožňovaly využít nejvyšší možný potenciál těchto nadějí na začlenění. To v první řadě znamená sladit práva udělená uprchlíkům a osobám požívajícím doplňkové ochrany, jak tomu již je v některých členských státech, neboť jejich odlišování je často založeno na sporném předpokladu dočasnější povahy potřebné ochrany. V praxi to vede nejen ke zbytečné administrativní složitosti, ale také k přímému riziku, že budou ohroženy jejich naděje na začlenění, například kvůli příliš krátké době trvání jejich povolení k pobytu nebo k práci (která jsou ze své podstaty často propojena), nebo v důsledku toho, že obnovení tohoto povolení k pobytu je spojeno s přezkumem ochranného statusu, jenž se rovněž zdá být nákladným a zbytečným. Z podobných důvodů navrhovatel navrhuje vypustit ustanovení týkající se možnosti, aby členské státy omezily sociální pomoc pro osoby požívající doplňkové ochrany na základní dávky.

Komise členským státům umožňuje vyžadovat povinnou účast osob požívajících ochrany na integračních opatřeních, jako jsou jazykové kurzy, odborná příprava a další opatření týkající se zaměstnání, za účelem usnadnění jejich začlenění do společnosti. I když je možné to přijmout coby cenný nástroj, který změní krátkodobé výzvy týkající se integrace v příležitost pro společnost jako celek, současně je třeba upřesnit, že tato opatření musí být bezplatná, k dispozici, snadno přístupná a musí vždy zohledňovat práva a hodnoty osoby požívající ochrany. Je také nezbytné zajistit, aby neúčast nebo částečná účast na těchto opatřeních nikdy neohrozila ochranný status dané osoby, neboť to by přímo představovalo porušení mezinárodního uprchlického práva.

A konečně navrhovatel nesouhlasí s represivním přístupem, který Komise zvolila za účelem regulace druhotného pohybu, přičemž považuje za vhodnější systém případných pobídek motivujících k tomu, aby dotyčná osoba zůstala ve státě, který jí udělil ochranu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Je třeba provést řadu podstatných změn ve směrnici 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany31 (přepracované znění). V zájmu harmonizace a většího sjednocení azylových rozhodnutí a obsahu mezinárodní ochrany,aby se snížila motivace k pohybůmrámci Evropské unie a zajistilo se rovné zacházení osobám požívajícím mezinárodní ochrany, měla by být uvedená směrnice zrušena a nahrazena nařízením.

(1)  Je třeba provést řadu podstatných změn ve směrnici 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany31 (přepracované znění). V zájmu harmonizace a většího sjednocení azylových rozhodnutí a obsahu mezinárodní ochrany a s cílem vybízet osoby požívající mezinárodní ochrany, aby zůstávalyčlenském státě, který jim ochranu poskytl, a zajistit rovné zacházení osobám požívajícím mezinárodní ochrany, měla by být uvedená směrnice zrušena a nahrazena nařízením.

__________________

__________________

31 Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9.

31 Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Společný evropský azylový systém stojí na společných normách pro azylové řízení, uznávání a ochranu poskytované na úrovni Unie, podmínky přijímání a systém pro určení členského státu příslušného pro žadatele o azyl. Přestože se při postupném vytváření společného evropského azylového systému dosáhlo pokroku, panují mezi členskými státy nadále značné rozdíly, pokud jde o používané postupy, míru uznávání, druh poskytnuté ochrany, úroveň materiálních podmínek při přijetí a dávky poskytované osobám požívajícím mezinárodní ochrany nebo o ni žádajícím. Tyto rozdíly jsou výraznou motivací k druhotným pohybům a komplikují dosažení cíle, jímž je zajistit, aby se všem žadatelům dostalo stejného zacházení bez ohledu na to, kde na území Unie žádost o azyl podají.

(3)  Společný evropský azylový systém stojí na společných normách pro azylové řízení, uznávání a ochranu poskytované na úrovni Unie, podmínky přijímání a systém pro určení členského státu příslušného pro žadatele o azyl. Přestože se při postupném vytváření společného evropského azylového systému dosáhlo pokroku, panují mezi členskými státy nadále značné rozdíly, pokud jde o používané postupy, míru uznávání, druh poskytnuté ochrany, úroveň materiálních podmínek při přijetí a dávky poskytované osobám požívajícím mezinárodní ochrany nebo o ni žádajícím. Tyto rozdíly spolu se skutečností, že v členských státech existují velmi rozdílné makroekonomické situacesituace na trhu práce, komplikují dosažení cíle, jímž je zajistit standardizované podmínky přijímání pro všechny žadatele bez ohledu na to, kde na území Unie žádost o azyl podají.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Aby společný evropský azylový systém, včetně dublinského systému, dobře fungoval, mělo by se výrazně pokročit se sbližováním vnitrostátních azylových systémů, a to se zvláštním zřetelem na rozdíly v míře uznávání a druh ochranného statusu udělovaného v členských státech. Rovněž je třeba zřetelněji formulovat pravidla o přezkumu statusu, aby bylo zajištěno, že ochrana bude udělena pouze osobám, které ji potřebují, a jen po dobu, kdy ji potřebují. Kromě toho nadále nelze postupovat rozdílně, pokud jde o dobu platnosti povolení k pobytu, a měla by se rovněž upřesnit a sjednotit práva udělovaná osobám požívajícím mezinárodní ochrany.

(5)  Aby společný evropský azylový systém, včetně dublinského systému, dobře fungoval, mělo by se výrazně pokročit se sbližováním vnitrostátních azylových systémů, a to zejména s ohledem na rozdíly v míře uznávání a druh ochranného statusu udělovaného v členských státech. Rovněž je třeba zřetelněji formulovat pravidla o přezkumu statusu, aby bylo zajištěno, že ochrana bude udělena pouze osobám, které ji potřebují, a jen po dobu, kdy ji potřebují. Kromě toho nadále nelze postupovat rozdílně, pokud jde o dobu platnosti povolení k pobytu, a měla by se rovněž upřesnit a sjednotit práva udělovaná osobám požívajícím mezinárodní ochrany.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  K dosažení větší míry harmonizace v celé Unii a zajištění vysoké úrovně právní jistoty a transparentnosti je tedy nutné nařízení.

(6)  K rychlejšímu dosažení větší míry harmonizace v celé Unii a zajištění vysoké úrovně právní jistoty a transparentnosti je tedy nutné nařízení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Větší sblížení právních předpisů o uznávání a obsahu postavení uprchlíka a statusu doplňkové ochrany by navíc mělo pomoci omezit druhotný pohyb žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany mezi členskými státy v případech, kdy příčinou takového pohybu mohly být rozdíly ve vnitrostátních právních opatřeních, jež byla přijata k provedení kvalifikační směrnice, která se nahrazuje tímto nařízením.

(8)  Větší sblížení právních předpisů o uznávání a obsahu postavení uprchlíka a statusu doplňkové ochrany by navíc mělo pomoci omezit druhotný pohyb žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany mezi členskými státy a zajistit vysokou úroveň ochrany v celé Unii.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Úspěšným kandidátům na znovuusídlení by měla být udělena mezinárodní ochrana. Odpovídajícím způsobem by se proto měla použít ustanovení tohoto nařízení o obsahu mezinárodní ochrany, včetně pravidel odrazujících od druhotného pohybu.

(10)  Úspěšným kandidátům na znovuusídlení by měla být udělena mezinárodní ochrana. Odpovídajícím způsobem by se proto měla použít ustanovení tohoto nařízení o obsahu mezinárodní ochrany.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“). Toto nařízení zejména usiluje o zajištění plného respektu k lidské důstojnosti a práva na azyl u žadatelů o azyl a rodinných příslušníků, kteří je doprovázejí, a prosazuje uplatňování článků listiny týkajících se lidské důstojnosti, respektování soukromého a rodinného života, svobody projevu a informací, práva na vzdělání, práva na svobodnou volbu povolání a práva pracovat, svobody podnikání, práva na azyl, nediskriminace, práva dětí, sociálního zabezpečení a sociální pomoci a zdravotní péče, a mělo by proto být odpovídajícím způsobem provedeno.

(11)  Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, Evropské sociální chartě z roku 1961, Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948 a v Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a protokolu k této úmluvě z roku 1967. Toto nařízení zejména usiluje o zajištění plného respektu k lidské důstojnosti a práva na azyl u žadatelů o azyl a rodinných příslušníků, kteří je doprovázejí, a prosazuje uplatňování článků Listiny týkajících se lidské důstojnosti, respektování soukromého a rodinného života, svobody projevu a informací, práva na vzdělání, práva na svobodnou volbu povolání a práva pracovat, svobody podnikání, práva na azyl, nediskriminace, práva dětí, požívání sociálních práv včetně sociálního zabezpečení a sociální pomoci a zdravotní péče, a mělo by proto být odpovídajícím způsobem provedeno.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Měly by být použity zdroje Evropského azylového, migračního a uprchlického fondu, aby bylo možné náležitě podpořit úsilí členských států při zavádění norem stanovených tímto nařízením, a to zejména těch členských států, jejichž azylové systémy jsou především z důvodu zeměpisné polohy a demografické situace vystaveny zvláštnímuneúměrnému tlaku.

(13)  Měly by být použity zdroje Azylového, migračního a integračního fondu, aby bylo možné náležitě podpořit úsilí členských států při zavádění norem stanovených tímto nařízením, a to zejména v souvislosti s podporou udržitelné integrace osob požívajících mezinárodní ochrany a poskytováním podpory těm členským státům, jež v rámci svých azylových systémů čelí problémům, především z důvodu zeměpisné polohy nebo sociální či demografické situace. Za tímto účelem by měly být místním a regionálním orgánům, mezinárodním organizacím a organizacím občanské společnosti poskytnuty odpovídající finanční prostředky, mimo jiné by v případě činností, které spadají do jejich přímé působnosti, měl být místním a regionálním orgánům umožněn přímější a efektivnější přístup k Azylovému, migračnímu a integračnímu fondu a dalším fondům.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989 by se při provádění tohoto nařízení mělo pamatovat především na nejlepší zájem dítěte. Při posuzování nejlepšího zájmu dítěte by orgány členských států měly zejména náležitě zohledňovat zásadu celistvosti rodiny, blaho a sociální vývoj nezletilé osoby, otázky bezpečnosti a ochrany a přání nezletilé osoby s přihlédnutím k jejímu věku a vyspělosti.

(15)  V souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989 by se při provádění tohoto nařízení mělo pamatovat především na nejlepší zájem dítěte. Při posuzování nejlepšího zájmu dítěte by orgány členských států měly zejména náležitě zohledňovat zásadu celistvosti rodiny, blaho a sociální vývoj nezletilé osoby, kulturní původ a jazykové dovednosti nezletilé osoby, otázky bezpečnosti a ochrany a přání nezletilé osoby s přihlédnutím k jejímu věku a vyspělosti.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Podle příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie by při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu měly příslušné orgány členských států používat metody pro posouzení věrohodnosti žadatele způsobem, který respektuje práva jednotlivců zaručená Listinou, zejména právo na lidskou důstojnost a respektování soukromého a rodinného života. Konkrétně v případě homosexuality by individuální posouzení věrohodnosti žadatele nemělo vycházet ze stereotypních představ o homosexualitě a žadatel by neměl být předmětem podrobného dotazování nebo zkoušek v souvislosti s jeho sexuálním chováním.

(29)  Podle příslušné judikatury Soudního dvora Evropské unie by při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu měly příslušné orgány členských států používat metody pro posouzení věrohodnosti žadatele způsobem, který respektuje práva jednotlivců zaručená Listinou, zejména právo na lidskou důstojnost a respektování soukromého a rodinného života. Konkrétně v případě sexuální orientace a genderové identity by individuální posouzení věrohodnosti žadatele nemělo vycházet ze stereotypních představ o sexuální orientacigenderové identitě a žadatel by neměl být předmětem podrobného dotazování nebo zkoušek v souvislosti s jeho sexuálním chováním. Příslušné vnitrostátní orgány by nadto neměly považovat výroky žadatele za nedůvěryhodné jenom proto, že žadatel při poskytnutí prvních informací o svém pronásledování nepoukázal na svou sexuální orientaci, genderovou identitu a její vyjádření nebo pohlavní znaky.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Pro účely posouzení vážné újmy, na jejímž základě mohou žadatelé splňovat nárok na doplňkovou ochranu, by měl pojem „svévolné násilí“ podle příslušné judikatury Evropského soudního dvora zahrnovat násilí, které může člověka zasáhnout bez ohledu na jeho osobní situaci.

(34)  Pro účely posouzení vážné újmy, na jejímž základě mohou žadatelé splňovat nárok na doplňkovou ochranu, by měl pojem „svévolné násilí“ podle příslušné judikatury Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva zahrnovat násilí, které může člověka zasáhnout bez ohledu na jeho osobní situaci. Při určování toho, zda došlo k naplnění svévolného násilí, by se mohly zohledňovat faktory, jako jsou vnější agrese, okupace, cizí nadvláda, vnitřní konflikty, hrubé porušování lidských práv nebo události, které vážně narušují veřejný pořádek v zemi původu nebo v některé její části.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Povolení k pobytu a cestovní doklady, které byly osobám požívajícím mezinárodní ochrany vydány poprvé, nebo jejichž platnost byla prodloužena po vstupu tohoto nařízení v platnost, by měly být v souladu s pravidly stanovenými nařízením (ES) č. 1030/2002, respektive nařízením Rady (ES) č. 2252/2004.

(37)  Povolení k pobytu a cestovní doklady, které byly osobám požívajícím mezinárodní ochrany vydány po vstupu tohoto nařízení v platnost, by měly být v souladu s pravidly stanovenými nařízením (ES) č. 1030/2002, respektive nařízením Rady (ES) č. 2252/2004.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Aby bylo možné zjistit, zda osoby požívající mezinárodní ochrany tuto ochranu nadále potřebují, měly by rozhodující orgány udělený status přezkoumat, když uprchlík poprvé žádá o prodloužení platnosti povolení k pobytu, v případě osob požívajících doplňkové ochrany pak při prvním a druhém prodloužení platnosti, a rovněž v případě, že v zemi původu těchto osob nastala výrazná a relevantní změna, která je zohledněna ve společné analýze a pokynech týkajících se situace v zemi původu, které na úrovni Unie v souladu s články 8 a 10 tohoto nařízení zpracovala agentura a evropská síť pro informace o zemích původu37.

(39)  Aby bylo možné zjistit, zda osoby požívající mezinárodní ochrany tuto ochranu nadále potřebují, mohou rozhodující orgány udělený status přezkoumat, když v zemi původu těchto osob nastala výrazná a relevantní změna, která je zohledněna ve společné analýze a pokynech týkajících se situace v zemi původu, které na úrovni Unie v souladu s články 8 a 10 tohoto nařízení zpracovala agentura a evropská síť pro informace o zemích původu (EU) č. XXX/XXX [nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl] 37.

_________________

_________________

37 COM(2016)271 final.

37 COM(2016)271 final.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  V případě zániku postavení uprchlíka nebo statusu doplňkové ochrany se provedení rozhodnutí přijatého rozhodujícím orgánem členského státu o odnětí, ukončení nebo neprodloužení platnosti statusu na přiměřenou dobu od přijetí odloží, aby státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mohla v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy požádat o povolení k pobytu na základě jiných důvodů než těch, které byly důvodem k udělení mezinárodní ochrany – například z rodinných důvodů nebo důvodů souvisejících se zaměstnáním nebo vzděláváním.

(41)  V případě zániku postavení uprchlíka nebo statusu doplňkové ochrany se provedení rozhodnutí přijatého rozhodujícím orgánem členského státu o odnětí, ukončení nebo neprodloužení platnosti statusu na přiměřenou dobu od přijetí odloží, aby státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti mohla v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy požádat o povolení k pobytu na základě jiných důvodů než těch, které byly důvodem k udělení mezinárodní ochrany – například z rodinných či zdravotních důvodů nebo důvodů souvisejících se zaměstnáním nebo vzděláváním.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Aby se předešlo druhotným pohybům v rámci EU, měly by být osoby požívající mezinárodní ochrany, budou-li zastiženy v jiném členském státě, než v tom, který jim udělil ochranu, aniž by v něm měly právo se zdržovat nebo pobývat, přijaty zpět členským státem pro ně příslušným podle postupu stanoveného nařízením41.

(43)  Aby se odradilo od druhotných pohybů v rámci EU, měly by být osoby požívající mezinárodní ochrany, budou-li zastiženy v jiném členském státě, než v tom, který jim udělil ochranu, aniž by v něm měly právo se zdržovat nebo pobývat, přijaty zpět členským státem pro ně příslušným podle postupu stanoveného nařízením41.

_________________

_________________

41 (EU) č. [xxx/xxxx nové dublinské nařízení].

41 (EU) č. [xxx/xxxx nové dublinské nařízení].

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Aby se omezila motivace k druhotným pohybům v rámci EU, měla by být změněna směrnice 2003/109/ES o dlouhodobě pobývajících rezidentech, aby bylo stanoveno, že se pětileté období, po jehož uplynutí jsou osoby požívající mezinárodní ochrany způsobilé k získání postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, začne počítat znovu pokaždé, když bude dotčená osoba zastižena v jiném členském státě než v tom, který jí udělil mezinárodní ochranu, aniž by v něm měla podle příslušných právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů právo se zdržovat nebo pobývat.

vypouští se

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  V mezích daných mezinárodními závazky se pro přiznání výhod týkajících se přístupu k zaměstnání a sociálnímu zabezpečení vyžaduje předchozí získání povolení k pobytu.

(47)  V mezích daných mezinárodními závazky se pro přiznání výhod týkajících se přístupu k zaměstnání a sociálnímu zabezpečení může vyžadovat předchozí získání povolení k pobytu.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Členské státy mohou omezit přístup k zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti u pracovních míst, která obnášejí výkon veřejné moci a odpovědnost za ochranu obecných zájmů státu nebo jiných veřejných orgánů. Při uplatňování práva osob požívajících mezinárodní ochrany na rovné zacházení, pokud jde o členství v organizacích zastupujících pracovníky nebo výkon určitého povolání, lze tyto osoby rovněž vyloučit z účasti ve vedení veřejnoprávních subjektů a z výkonu veřejnoprávních funkcí.

(48)  Členské státy mohou omezit přístup k zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti u pracovních míst, která obnášejí výkon veřejné moci a odpovědnost za ochranu obecných zájmů státu nebo jiných veřejných orgánů.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Aby mohly osoby požívající mezinárodní ochrany účinněji uplatňovat práva a výhody stanovené v tomto nařízení, je třeba brát v úvahu jejich zvláštní potřeby a konkrétní obtíže, s nimiž se při integraci potýkají, a usnadnit jim přístup k právům souvisejícím s integrací, zejména pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu v souvislosti se zaměstnáním a přístup k uznávání zahraničních diplomů, osvědčení nebo jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, především s ohledem na chybějící písemné doklady a skutečnost, že si nemohou dovolit hradit náklady související s postupy uznávání kvalifikace.

(49)  Aby mohly osoby požívající mezinárodní ochrany účinněji uplatňovat práva a výhody stanovené v tomto nařízení, je třeba brát v úvahu jejich zvláštní potřeby a konkrétní obtíže, s nimiž se při integraci potýkají, a usnadnit jim přístup k právům a opatřením souvisejícím s integrací, zejména pokud jde o vzdělávání a možnosti vzdělávání v souvislosti se zaměstnáním, odbornou přípravu a přístup k uznávání zahraničních diplomů, osvědčení nebo jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, především s ohledem na chybějící písemné doklady a skutečnost, že si nemohou dovolit hradit náklady související s postupy uznávání kvalifikace.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50)  V oblasti sociálního zabezpečení by mělo být osobám požívajícím mezinárodní ochrany poskytnuto stejné zacházení, jako mají státní příslušníci členského státu, který udělil ochranu.

(50)  V oblasti sociálního zabezpečení by mělo být osobám požívajícím mezinárodní ochrany poskytnuto stejné zacházení, jako mají státní příslušníci členského státu, který udělil ochranu, a měla by se na ně vztahovat zásada zákazu diskriminace.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51)  Především aby se předešlo vzniku nepříznivé sociální situace, je navíc vhodné nediskriminovat osoby požívající mezinárodní ochrany při poskytování sociální pomoci. Nicméně v případě osob požívajících doplňkové ochrany by členské státy měly mít určitou flexibilitu, pokud jde o možnost omezit tato práva na nárok na základní dávky, jimiž se rozumí alespoň podpora ve výši minimálního příjmu, pomoc v případě nemoci či v těhotenstvípomoc v rodičovství, jsou-li tyto dávky poskytovány vlastním státním příslušníkům podle vnitrostátních právních předpisů. V zájmu usnadnění začlenění uprchlíků i osob požívajících doplňkové ochrany do společnosti by členské státy měly mít možnost podmínit přístup k určitým druhům sociální pomoci stanovené vnitrostátními právními předpisy aktivní účastí těchto osob na integračních opatřeních.

(51)  Především aby se předešlo vzniku nepříznivé sociální situace a usnadnila se integrace osob požívajících mezinárodní ochrany a doplňkové ochrany, je navíc vhodné poskytnout těmto osobám sociální a právní pomoc,to tak, aby nebyly diskriminovány.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52)  Osobám požívajícím mezinárodní ochrany by měl být zaručen přístup k péči o tělesné a duševní zdraví.

(52)  Osobám požívajícím mezinárodní ochrany by měl být zaručen přístup ke zdravotní péči, a to péči o tělesné i duševní zdraví i péči v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(52a)  Osoby požívající mezinárodní ochrany by také měly mít přístup ke zboží a službám a k nabídce zboží a služeb, které jsou dostupné veřejnosti, včetně informací a poradenských služeb poskytovaných úřady práce.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53)  Pro snazší začlenění poživatelů mezinárodní ochrany do společnosti je třeba těmto osobám umožnit přístup k integračním opatřením za podmínek, které si stanoví členské státy. Členské státy mohou vyžadovat povinnou účast na těchto integračních opatřeních – jazykových kurzech, kurzech občanské integrace, odborné přípravě a dalších profesních školeních.

(53)  Pro snazší začlenění poživatelů mezinárodní ochrany do společnosti je třeba těmto osobám umožnit bezplatný a skutečný přístup k integračním opatřením za podmínek, které si stanoví členské státy. Členské státy mohou vyžadovat povinnou účast na těchto integračních opatřeních – jazykových kurzech, kurzech občanské integrace, odborné přípravě a dalších profesních školeních, pokud jsou tato integrační opatření snadno dostupná a bezplatná. Účastí na dotčených opatřeních by nikdy neměla být dotčena práva a povinnosti stanovené tímto nařízením a tato účast by nikdy neměla být důvodem pro přezkum, odnětí, ukončení, zamítnutí nebo neprodloužení platnosti postavení uprchlíka či statusu doplňkové ochrany. Veškeré sankce stanovené členskými státy ve vnitrostátním právu, pokud jde o neúčast na povinných integračních opatřeních, by vždy měly být přiměřené.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  při prvním prodloužení platnosti povolení k pobytu, jež bylo uprchlíkovi vydáno.

vypouští se

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  při prvním a druhém prodloužení platnosti povolení k pobytu, jež bylo osobě požívající doplňkové ochrany vydáno.

vypouští se

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V mezích daných mezinárodními závazky se pro přiznání výhod týkajících se přístupu k zaměstnání a sociálnímu zabezpečení vyžaduje předchozí vydání povolení k pobytu.

3.  V mezích daných mezinárodními závazky se pro přiznání výhod týkajících se přístupu k zaměstnání a sociálnímu zabezpečení může vyžadovat předchozí vydání povolení k pobytu.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Při provádění ustanovení této kapitoly se přihlédne ke specifické situaci osob se zvláštními potřebami, jako jsou nezletilé osoby, nezletilé osoby bez doprovodu, zdravotně postižené osoby, starší lidé, těhotné ženy, rodiče samoživitelé s nezletilými dětmi, oběti obchodování s lidmi, osoby s duševními poruchami a osoby, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí, jestliže je po individuálním posouzení jejich situace stanoveno, že tyto osoby mají zvláštní potřeby.

4.  Při provádění ustanovení této kapitoly se přihlédne ke specifické situaci osob se zvláštními potřebami, jako jsou nezletilé osoby, nezletilé osoby bez doprovodu, zdravotně postižené osoby, starší lidé, těhotné ženy, rodiče samoživitelé s dětmi, oběti obchodování s lidmi, osoby s duševními poruchami a osoby, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí, jestliže je po individuálním posouzení jejich situace stanoveno, že tyto osoby mají zvláštní potřeby.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány poskytnou osobám požívajícím mezinárodní ochrany informace o právech a povinnostech souvisejících s postavením uprchlíka nebo statusem doplňkové ochrany co nejdříve poté, co byla mezinárodní ochrana udělena. Tyto informace musí být uvedeny v jazyce, jemuž osoby požívající mezinárodní ochrany rozumí nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí, a výslovně v nich musí být uvedeno, jaké důsledky má nedodržení povinností uvedených v článku 28 o pohybu v rámci Unie.

Příslušné orgány poskytnou osobám požívajícím mezinárodní ochrany informace o právech a povinnostech souvisejících s postavením uprchlíka nebo statusem doplňkové ochrany co nejdříve poté, co byla mezinárodní ochrana udělena. Tyto informace musí být poskytnuty písemně a v jazyce, jemuž osoby požívající mezinárodní ochrany rozumí, a výslovně v nich musí být uvedeno, jaké důsledky má nedodržení povinností uvedených v článku 29 o pohybu v rámci Unie.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  U osob, kterým bylo uděleno postavení uprchlíka, má povolení k pobytu platnost tři roky a lze je následně prodloužit o další období tří let.

a)  U osob, kterým bylo uděleno postavení uprchlíka, má povolení k pobytu platnost pět let a lze je následně prodloužit o další pětiletá období.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  U osob, kterým byl udělen status doplňkové ochrany, má povolení k pobytu platnost jeden rok a lze je následně prodloužit o další období dvou let.

b)  U osob, kterým byl udělen status doplňkové ochrany, má povolení k pobytu platnost pět let a lze je následně prodloužit o další pětiletá období.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Osoby požívající mezinárodní ochrany mají právo na volný pohyb po území členského státu, který mezinárodní ochranu udělil, včetně práva svobodně si zvolit bydliště na uvedeném území za stejných podmínek a omezení, jaké jsou stanoveny pro ostatní státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající na jeho území, kteří se nacházejí ve srovnatelné situaci.

1.  Osoby požívající mezinárodní ochrany mají právo na volný pohyb po území členského státu, který mezinárodní ochranu udělil, včetně práva svobodně si zvolit bydliště na uvedeném území za stejných podmínek a omezení, jaké jsou stanoveny pro ostatní státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající na jeho území.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pracovní podmínky, včetně odměňování, propouštění, pracovní doby, dovolené a svátků, jakož i požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci;

a)  pracovní podmínky, včetně odměňování, propouštění, pracovní doby, dovolené a svátků, pracovního volna z rodinných důvodů, jakož i požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  svobodu sdružování a spolčování a členství v organizaci zastupující pracovníky nebo zaměstnavatele nebo v jakékoli organizaci, jejíž členové náleží k určité profesní skupině, včetně výhod poskytovaných takovými organizacemi;

b)  svobodu sdružování a spolčování a členství v organizaci zastupující pracovníky nebo zaměstnavatele nebo v jakékoli organizaci, jejíž členové náleží k určité profesní skupině, včetně práv a výhod poskytovaných takovými organizacemi;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  příležitosti ke vzdělávání dospělých v souvislosti se zaměstnáním, k odborné přípravě včetně odborných kurzů ke zvyšování kvalifikace a pracovní praxi na pracovišti;

c)  vzdělávání a příležitosti ke vzdělávání v souvislosti se zaměstnáním, k odborné přípravě včetně odborných kurzů ke zvyšování kvalifikace a pracovní praxi na pracovišti;

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  poradenské služby poskytované úřady práce.

d)  poradenské a návazné služby poskytované úřady práce.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Příslušné orgány v případě potřeby usnadní plný přístup k činnostem uvedeným v odst. 2 písm. c) a d).

3.  Příslušné orgány usnadní plný přístup k činnostem uvedeným v odst. 2 písm. c) a d).

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dospělé osoby požívající mezinárodní ochrany mají přístup k systému všeobecného vzdělávání, dalšímu vzdělávání nebo rekvalifikaci za stejných podmínek jako státní příslušníci třetích zemí oprávněně pobývající v daném členském státě, kteří jsou ve srovnatelné situaci.

2.  Dospělé osoby požívající mezinárodní ochrany mají přístup k systému všeobecného vzdělávání, dalšímu vzdělávání nebo rekvalifikaci za stejných podmínek jako státní příslušníci.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přístup k určitým druhům sociální pomoci stanoveným vnitrostátními právními předpisy lze podmínit aktivní účastí osoby požívající mezinárodní ochrany na integračních opatřeních.

Přístup k určitým druhům sociální pomoci stanoveným vnitrostátními právními předpisy lze podmínit aktivní účastí osoby požívající mezinárodní ochrany na integračních opatřeních, která jsou bezplatná, k dispozici a snadno přístupná.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Osobám požívajícím doplňkové ochrany mohou členské státy sociální pomoc omezit na základní dávky.

vypouští se

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Osobám požívajícím mezinárodní ochrany, které mají zvláštní potřeby, například těhotným ženám, zdravotně postiženým osobám, osobám, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí, nebo nezletilým osobám, které byly oběťmi zneužívání, zanedbávání, vykořisťování, mučení, krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo které trpěly v ozbrojeném konfliktu, musí být poskytnuta náležitá zdravotní péče a v případě potřeby i léčba duševních poruch za stejných podmínek jako státním příslušníkům členského státu, který udělil ochranu.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Co nejdříve po udělení mezinárodní ochrany a nejpozději do pěti pracovních dnů, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 1 nařízení EU č. xxx/xxx [nařízení o postupu], přijmou příslušné orgány nezbytná opatření k zajištění zastoupení nezletilých osob bez doprovodu zákonným opatrovníkem nebo v případě nutnosti organizací pověřenou péčí o nezletilé osoby a jejich blaho nebo jakýmkoli jiným vhodným zástupcem, včetně zástupce ustanoveného na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudu.

Co nejdříve a nejpozději do pěti dnů, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 1 nařízení EU č. xxx/xxx [nařízení o postupu], přijmou příslušné orgány nezbytná opatření k zajištění zastoupení nezletilých osob bez doprovodu zákonným opatrovníkem nebo v případě nutnosti organizací pověřenou péčí o nezletilé osoby a jejich blaho nebo jakýmkoli jiným vhodným zástupcem, včetně zástupce ustanoveného na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudu.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  do jiného ubytování vhodného pro nezletilé osoby.

vypouští se

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Sourozenci mají pokud možno zůstat spolu, přičemž se přihlíží k nejlepšímu zájmu dotyčné nezletilé osoby, a zejména k jejímu věku a stupni vyspělosti. Změny místa pobytu nezletilých osob bez doprovodu musí být omezeny na minimum.

4.  Sourozenci mají pokud možno zůstat spolu, přičemž se přihlíží k nejlepšímu zájmu dotyčné nezletilé osoby, a zejména k jejímu věku a stupni vyspělosti. Změny místa pobytu nezletilých osob bez doprovodu musí být omezeny na minimum a nepřistupuje se k výkonu zajištění.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Osobám požívajícím mezinárodní ochrany se poskytne přístup k bydlení za rovnocenných podmínek jako ostatním státním příslušníkům třetích zemí oprávněně pobývajícím na území členských států, kteří jsou ve srovnatelné situaci.

1.  Osobám požívajícím mezinárodní ochrany se poskytne přístup k bydlení za rovnocenných podmínek jako ostatním státním příslušníkům.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vnitrostátní postupy rozmístění osob požívajících mezinárodní ochrany se musí uplatňovat pokud možno tak, aby tyto osoby nebyly diskriminovány, a musí zajistit rovné příležitosti, pokud jde o přístup k bydlení.

2.  Vnitrostátní postupy rozmístění osob požívajících mezinárodní ochrany se musí uplatňovat tak, aby tyto osoby nebyly diskriminovány, a musí zajistit rovné příležitosti, pokud jde o přístup k bydlení.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se usnadnilo začlenění osob požívajících mezinárodní ochrany do společnosti, poskytnou členské státy těmto osobám přístup ke svým integračním opatřením, zejména jazykovým kurzům, programům občanské orientace a integrace a odborné přípravě, při nichž se přihlíží k zvláštním potřebám těchto osob.

1.  Aby se usnadnilo začlenění osob požívajících mezinárodní ochrany do společnosti, poskytnou členské státy těmto osobám přístup ke svým integračním opatřením, zejména jazykovým kurzům, programům občanské orientace a integrace a odborné přípravě, které jsou bezplatné a snadno dostupné a při nichž se přihlíží k zvláštním potřebám těchto osob.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy mohou vyžadovat povinnou účast na integračních opatřeních.

2.  Členské státy mohou vyžadovat povinnou účast na integračních opatřeních, pokud jsou dotčená integrační opatření bezplatná a snadno přístupná a zohledňují zvláštní potřeby osob požívajících mezinárodní ochrany. Účastí na integračních opatřeních nejsou dotčena práva a povinnosti stanovené tímto nařízením a tato účast není důvodem pro přezkum, odnětí, ukončení, zamítnutí nebo neprodloužení platnosti postavení uprchlíka či statusu doplňkové ochrany a s tím souvisejících práv a povinností.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Normy, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, pro jednotný status pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a pro obsah poskytnuté ochrany a změna směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

Referenční údaje

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

12.9.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Brando Benifei

9.9.2016

Projednání ve výboru

22.3.2017

 

 

 

Datum přijetí

3.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

7

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

41

+

ALDE

PPE

Vert/ALE

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

7

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

ENF

PPE

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Normy, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, pro jednotný status pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a pro obsah poskytnuté ochrany a změna směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

Referenční údaje

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Datum předložení EP

13.7.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

26.1.2017

JURI

5.9.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tanja Fajon

31.8.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

31.8.2016

9.3.2017

25.4.2017

15.6.2017

Datum přijetí

15.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

13

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli

Datum předložení

28.6.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

13

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

4

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Emil Radev

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí