BETÆNKNING     ***I
PDF 898kWORD 140k
26.6.2017
PE 599.799v03-00 A8-0245/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Tanja Fajon

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0466),

–  der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. artikel 294, stk. 2, artikel 78, stk. 2, litra a) og b), og artikel 79, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0324/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. december 2016(1),

–  der henviser til udtalelse af 8. februar 2017(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0245/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Der skal foretages en række betydelige ændringer af Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse31 (omarbejdning). For at sikre harmonisering og større konvergens i asylafgørelser og hvad angår indholdet af international beskyttelse, således at incitamenterne til at bevæge sig videre inden for Den Europæiske Union mindskes, og der sikres ligebehandling af personer med international beskyttelse, bør nævnte direktiv ophæves og erstattes af en forordning.

(1)  Der skal foretages en række betydelige ændringer af Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse31 (omarbejdning). For at sikre harmonisering og større konvergens i asylafgørelser, for at opnå høje fælles standarder for beskyttelse i alle medlemsstater, og - hvad angår indholdet af international beskyttelse - tilskynde personer med international beskyttelse til at forblive i den medlemsstat, der yder dem beskyttelse, og sikre ligebehandling af personer med international beskyttelse, bør nævnte direktiv ophæves og erstattes af en forordning.

__________________

__________________

31 EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9.

L 337 af 20.12 2011, s. 9.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  En fælles politik på asylområdet, herunder et fælles europæisk asylsystem, som bygger på en fuldstændig og inklusiv anvendelse af Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951, ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967 (Genèvekonventionen), indgår som et grundlæggende element i Den Europæiske Unions målsætning om gradvis at indføre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er åbent for personer, som, tvunget af omstændighederne, legitimt søger beskyttelse i Unionen. En sådan politik bør bygge på princippet om solidaritet og en retfærdig ansvarsfordeling, også af de finansielle følger, mellem medlemsstaterne.

(2)  En fælles politik på asylområdet, herunder et fælles europæisk asylsystem, som bygger på en fuldstændig og inklusiv anvendelse af Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951, ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967 (Genèvekonventionen), indgår som et grundlæggende element i Den Europæiske Unions målsætning om gradvis at indføre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er åbent for personer, som, tvunget af omstændighederne, legitimt søger beskyttelse i Unionen. En sådan politik bør bygge på princippet om solidaritet og en retfærdig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne. Genèvekonventionen er hjørnestenen i det internationale retssystem til beskyttelse af flygtninge.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det fælles europæiske asylsystem er baseret på fælles standarder for asylprocedurer, anerkendelse og beskyttelse på EU-plan, modtagelsesforhold og et system til fastlæggelse af medlemsstaternes ansvar for asylansøgere. Trods de hidtidige fremskridt i den gradvise udvikling af det fælles europæiske asylsystem er der fortsat betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til procedurer, anerkendelsesprocenter, arten af beskyttelse, de materielle modtagelsesforhold og de ydelser, der gives til personer, som ansøger om eller nyder international beskyttelse. Disse forskelle giver i høj grad anledning til sekundære bevægelser og undergraver målet om at sikre, at alle ansøgere behandles ens, uanset hvor de ansøger i Unionen.

(3)  Det fælles europæiske asylsystem er baseret på fælles standarder for asylprocedurer, anerkendelse og beskyttelse på EU-plan, modtagelsesforhold og et system til fastlæggelse af medlemsstaternes ansvar for asylansøgere. Trods de hidtidige fremskridt i den gradvise udvikling af det fælles europæiske asylsystem er der fortsat betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til procedurer, anerkendelsesprocenter, arten af beskyttelse, de materielle modtagelsesforhold og de ydelser, der gives til personer, som ansøger om eller nyder international beskyttelse. Disse forskelle undergraver målet om at sikre, at alle ansøgere behandles ens, uanset hvor i Unionen de ansøger.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  I øjeblikket anerkender medlemsstaterne kun asylafgørelser fra andre medlemsstater, når disse afgørelser indebærer et afslag på at yde international beskyttelse. Et skridt fra medlemsstaternes side i retning af gensidig anerkendelse af asylafgørelser, som udstedes af andre medlemsstater, der yder international beskyttelse for personer, der har behov for det, ville sikre korrekt gennemførelse af artikel 78, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som opfordrer til en ensartet asylstatus, der gælder i hele Unionen.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I sin meddelelse af 6. april 201632 gjorde Kommissionen rede for mulighederne for at forbedre det fælles europæiske asylsystem, især ved at etablere en bæredygtig og retfærdig ordning for udpegelse af den medlemsstat, der har ansvaret for bestemte asylansøgere, styrke Eurodac-systemet, opnå øget konvergens i EU-asylsystemet og forhindre sekundære bevægelser inden for Den Europæiske Union samt give Den Europæiske Unions Asylagentur et nyt mandat. Nævnte meddelelse er i overensstemmelse med opfordringerne fra Det Europæiske Råd den 18.-19. februar 201633 med henblik på at gøre fremskridt hen imod en reform af EU's nuværende rammer, således at der sikres en human og effektiv asylpolitik. I meddelelsen foreslås desuden de videre skridt i tråd med den helhedsorienterede tilgang til migration, som Europa-Parlamentet har fastlagt i sin initiativbetænkning af 12. april 2016.

(4)  I sin meddelelse af 6. april 201632 gjorde Kommissionen rede for mulighederne for at forbedre det fælles europæiske asylsystem, især ved at etablere en bæredygtig og retfærdig ordning for udpegelse af den medlemsstat, der har ansvaret for bestemte asylansøgere, styrke Eurodac-systemet, opnå øget konvergens i EU-asylsystemet og forhindre sekundære bevægelser inden for Den Europæiske Union samt give Den Europæiske Unions Asylagentur et nyt mandat (Agenturet). Nævnte meddelelse er i overensstemmelse med opfordringerne fra Det Europæiske Råd den 18.-19. februar 201633 med henblik på at gøre fremskridt hen imod en reform af EU's nuværende rammer, således at der sikres en human og effektiv asylpolitik. I meddelelsen foreslås der imidlertid ikke en vej fremad i tråd med den helhedsorienterede tilgang til migration, som Europa-Parlamentet har fastlagt i sin initiativbetænkning af 12. april 2016.

__________________

__________________

32 COM(2016) 197 final.

32 COM (2016) 197 final.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at opnå et velfungerende fælles europæisk asylsystem, herunder Dublin-systemet, bør der gøres væsentlige fremskridt med hensyn til konvergensen mellem de nationale asylsystemer, specielt hvad angår de forskellige anerkendelsesprocenter og typen af beskyttelsesstatus i medlemsstaterne. Desuden bør reglerne om revurdering af status styrkes, således at det sikres, at der kun tildeles beskyttelse til de personer, der har behov for det, og så længe det er nødvendigt. Derudover bør man undgå forskellig praksis med hensyn til opholdstilladelsernes varighed, og de rettigheder, der gives til personer med international beskyttelse, bør præciseres og harmoniseres.

(5)  En fælles EU-politik for international beskyttelse bør være baseret på en ensartet status. For at opnå et velfungerende fælles europæisk asylsystem bør der gøres væsentlige fremskridt med hensyn til konvergensen mellem de nationale asylsystemer, specielt hvad angår de forskellige anerkendelsesprocenter og typen af beskyttelsesstatus i medlemsstaterne. Samtidig er det væsentligt ikke at pålægge myndighederne i medlemsstaterne for store administrative byrder. Derfor bør reglerne styrkes, således at det sikres, at der kun tildeles beskyttelse til de personer, der har behov for det, og så længe det er nødvendigt. Idet de juridiske forskelle mellem flygtningestatus og subsidiær beskyttelsesstatus anerkendes, bør der fastlægges en harmoniseret varighed af opholdstilladelser, som fuldt ud bør tage hensyn til den nuværende bedste praksis i medlemsstaterne. For at sikre, at der i alle medlemsstater opnås lige høje beskyttelsesstandarder, bør de rettigheder, der gives til personer med international beskyttelse, yderligere præciseres og harmoniseres.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det er derfor nødvendigt med en forordning for at sikre en mere konsekvent harmonisering i hele Unionen og opnå en højere grad af retssikkerhed og gennemsigtighed.

(6)  Det er derfor nødvendigt med en forordning for at sikre en hurtigere og mere konsekvent harmonisering i hele Unionen og opnå en højere grad af retssikkerhed og gennemsigtighed.

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Hovedformålet med denne forordning er dels at sikre, at medlemsstaterne anvender fælles kriterier til identifikation af personer, som reelt har behov for international beskyttelse, og dels at sikre, at der findes et fælles sæt rettigheder for disse personer i alle medlemsstater.

(7)  Hovedformålet med denne forordning er dels at sikre, at medlemsstaterne anvender fælles kriterier til identifikation af personer, som reelt har behov for international beskyttelse, og dels at sikre, at der findes et fælles sæt rettigheder for flygtninge og personer, der bevilges subsidiær beskyttelse, i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Den yderligere indbyrdes tilnærmelse af reglerne for anerkendelsen og indholdet af flygtningestatus og subsidiær beskyttelsesstatus bør desuden medvirke til at begrænse sekundære bevægelser blandt personer, som ansøger om eller nyder international beskyttelse, mellem medlemsstaterne, hvis sådanne bevægelser kan være forårsaget af forskelle i de nationale retlige foranstaltninger, der er truffet til gennemførelse af kvalifikationsdirektivet, som erstattes af nærværende forordning.

(8)  Den yderligere indbyrdes tilnærmelse af reglerne for anerkendelsen og indholdet af flygtningestatus og subsidiær beskyttelsesstatus bør desuden medvirke til at begrænse sekundære bevægelser blandt personer, som ansøger om eller nyder international beskyttelse, mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Denne forordning finder ikke anvendelse på andre nationale humanitære statusser, der tildeles af medlemsstaterne i henhold til deres nationale ret til de personer, der ikke kan tildeles flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus. Hvis der udstedes sådanne statusser, skal de udstedes således, at de ikke medfører risiko for forveksling med international beskyttelse.

(9)  Denne forordning finder ikke anvendelse på andre nationale humanitære statusser, der tildeles af medlemsstaterne i henhold til deres nationale ret til de personer, der ikke kan tildeles flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Personer, der opnår ret til genbosætning, bør tildeles international beskyttelse. Derfor bør denne forordnings bestemmelser om indholdet af international beskyttelse finde anvendelse, herunder de regler, som modvirker sekundære bevægelser.

(10)  Personer, der opnår ret til genbosætning, bør tildeles international beskyttelse. Derfor bør denne forordnings bestemmelser om indholdet af international beskyttelse finde anvendelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret). Formålet med denne forordning er især at sikre fuld respekt for den menneskelige værdighed og retten til asyl for asylansøgere og deres ledsagende familiemedlemmer og at fremme anvendelsen af chartrets artikler vedrørende menneskelig værdighed, respekt for privatliv og familieliv, ytrings- og informationsfrihed, ret til uddannelse, erhvervsfrihed og ret til at arbejde, frihed til at oprette og drive egen virksomhed, ret til asyl, beskyttelse mod forskelsbehandling, barnets rettigheder, social sikring og social bistand samt sundhedspleje og bør derfor gennemføres i overensstemmelse hermed.

(11)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret), den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og den europæiske socialpagt. Formålet med denne forordning er især at sikre fuld respekt for den menneskelige værdighed og retten til asyl for asylansøgere og deres ledsagende familiemedlemmer og at fremme anvendelsen af chartrets artikler vedrørende menneskelig værdighed, respekt for privatliv og familieliv, ytrings- og informationsfrihed, ret til uddannelse, erhvervsfrihed og ret til at arbejde, frihed til at oprette og drive egen virksomhed, ret til asyl, beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning eller udlevering, lighed for loven, beskyttelse mod forskelsbehandling, barnets rettigheder, social sikring og social bistand samt sundhedspleje og bør derfor gennemføres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Ressourcerne fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden bør anvendes til at yde passende støtte til medlemsstaternes indsats med gennemførelsen af de standarder, der fastsættes i forordningen, særligt til de medlemsstater, der er udsat for et særligt og uforholdsmæssigt stort pres på deres asylsystem, navnlig på grund af deres geografiske beliggenhed eller demografiske situation.

(13)  Ressourcerne fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden bør anvendes til at yde passende støtte til medlemsstaternes indsats med gennemførelsen af de høje standarder, der fastsættes i forordningen, idet de medlemsstater, der er udsat for et særligt og uforholdsmæssigt stort pres på deres asylsystem, navnlig på grund af deres geografiske beliggenhed eller demografiske situation, prioriteres. Idet det generelle princip om forbud mod dobbelt finansiering bør respekteres, bør medlemsstaterne på alle forvaltningsniveauer fuldt ud udnytte de muligheder, der findes i fonde, som ikke direkte har relation til asyl- og migrationspolitik, men som kan anvendes til at finansiere foranstaltninger på det område, som f.eks. integrationsforanstaltninger, heriblandt de midler, der er tilgængelige inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond, fonden for europæisk bistand til de dårligst stillede, Horisont 2020, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og programmet for rettigheder, lighed og medborgerskab. Disse midler bør gøres direkte tilgængelige for lokale og regionale myndigheder til foranstaltninger, som direkte henhører under deres respektive ansvarsområder.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Den Europæiske Unions Asylagentur bør yde passende støtte i forbindelse med anvendelsen af denne forordning, navnlig ved at stille eksperter til rådighed til at bistå medlemsstaternes myndigheder med at modtage, registrere og undersøge ansøgninger om international beskyttelse og til at give opdaterede oplysninger om tredjelande, herunder oplysninger om oprindelseslande og andre relevante retningslinjer og redskaber. Ved anvendelsen af denne forordning bør medlemsstaterne tage hensyn til de operationelle standarder, vejledende retningslinjer og bedste praksis, der er udviklet af Den Europæiske Unions Asylagentur (agenturet). Ved behandlingen af ansøgninger om international beskyttelse bør medlemsstaternes myndigheder tage særligt hensyn til de oplysninger, rapporter, fælles analyser af og vejledning om situationen i oprindelseslandene, der er udviklet på EU-plan af agenturet og de europæiske netværk til udveksling af oplysninger om oprindelseslande i overensstemmelse med artikel 8 og 10 i forordning34

(14)  Agenturet bør yde passende støtte i forbindelse med anvendelsen af denne forordning, navnlig ved at stille eksperter til rådighed til at bistå medlemsstaternes myndigheder med at modtage, registrere og undersøge ansøgninger om international beskyttelse og til at give opdaterede oplysninger om tredjelande, herunder oplysninger om oprindelseslande og andre relevante retningslinjer og redskaber. Ved anvendelsen af denne forordning bør medlemsstaterne tage hensyn til de operationelle standarder, vejledende retningslinjer og bedste praksis, der er udviklet af agenturet. Ved behandlingen af ansøgninger om international beskyttelse bør medlemsstaternes myndigheder tage hensyn til de oplysninger, rapporter, fælles analyser af og vejledning om situationen i oprindelseslandene, der er udviklet på EU-plan af agenturet og de europæiske netværk til udveksling af oplysninger om oprindelseslande i overensstemmelse med artikel 8 og 10 i forordningen34. Desuden bør medlemsstaternes myndigheder ved behandlingen af ansøgninger om international beskyttelse tage hensyn til alle relevante oplysninger fra UNHCR og fra relevante civilsamfundsorganisationer.

__________________

__________________

34 COM(2016)271 final.

34 COM(2016) 271 final.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Ved anvendelsen af denne forordning bør der først og fremmest tages hensyn til "barnets tarv" i overensstemmelse med De Forenede Nationers konvention af 1989 om barnets rettigheder. Ved vurderingen af barnets tarv bør medlemsstaternes myndigheder især tage behørigt hensyn til princippet om familiens enhed, den mindreåriges trivsel og sociale udvikling, sikkerhedsovervejelser og den mindreåriges egen mening under hensyntagen til vedkommendes alder og modenhed.

(15)  Ved anvendelsen af denne forordning bør der først og fremmest tages hensyn til "barnets tarv" i overensstemmelse med De Forenede Nationers konvention af 1989 om barnets rettigheder. Ved vurderingen af barnets tarv bør medlemsstaternes myndigheder især tage behørigt hensyn til princippet om familiens enhed, den mindreåriges trivsel og sociale udvikling, den mindreåriges kulturelle og sproglige færdigheder, sikkerhedsovervejelser og den mindreåriges egen mening under hensyntagen til vedkommendes alder og modenhed. Ansøgere, der er børn, og som efterfølgende fylder 18 år, inden der træffes afgørelse om ansøgningen, vil således stadig nyde godt af familiens enhed.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Ved begrebet familiemedlemmer bør der tages hensyn til de forskellige særlige omstændigheder ved afhængighed og til det særlige hensyn, der skal tages til barnets tarv. Det bør også afspejle de faktiske nuværende migrationstendenser, hvor ansøgere ofte ankommer til medlemsstaternes område efter en længere periode i transit. Begrebet bør derfor også omfatte familier, der er blevet dannet uden for oprindelseslandet, men før deres ankomst til medlemsstatens område

(16)  Ved begrebet familiemedlemmer bør der tages hensyn til forskellige familiekonstellationer, til de forskellige særlige omstændigheder ved afhængighed og til det særlige hensyn, der skal tages til barnets tarv. Det bør også afspejle de faktiske nuværende migrationstendenser, hvor ansøgere ofte ankommer til medlemsstaternes område efter en længere periode i transit. Begrebet bør derfor også omfatte familier, der er blevet dannet uden for oprindelseslandet men inden deres ankomst til medlemsstatens område, under alle omstændigheder med undtagelse af tvangsægteskaber. Hvad angår begrebet ægtefælle og ugift samlever, bør der ikke skelnes mellem ægtefæller eller sådanne samlevere på grundlag af køn.

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Selv om ansøgeren i princippet bærer bevisbyrden for at underbygge vedkommendes ansøgning, er pligten til at verificere og vurdere alle relevante kendsgerninger delt mellem ansøgeren og den besluttende myndighed. Hvis der er aspekter af ansøgerens erklæringer, der ikke er underbygget af dokumentation eller andre beviser, bør tvivlen komme ham eller hende til gode, hvis han eller hun oprigtigt har bestræbt sig på at underbygge sin ansøgning og har forelagt alle relevante oplysninger, som vedkommende har til sin rådighed, og hans eller hendes forklaringer anses for sammenhængende og troværdige.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Det er navnlig nødvendigt at indføre en fælles begreber for beskyttelsesbehov, der opstår på stedet (sur place), årsager til overlast og beskyttelse, national beskyttelse og forfølgelse, herunder grundene til forfølgelse.

(22)  Det er navnlig nødvendigt at indføre fælles begreber for beskyttelsesbehov, der opstår på stedet (sur place), årsager til overlast og beskyttelse samt forfølgelse, herunder grundene til forfølgelse.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Enten staten eller parter eller organisationer, herunder internationale organisationer, som opfylder betingelserne i denne forordning, og som kontrollerer en region eller et større område inden for statens område, kan yde beskyttelse, hvis de er villige og i stand hertil. Denne beskyttelse bør være effektiv og ikke blot af midlertidig karakter.

(23)  Enten staten eller parter eller organisationer med bemyndigelse fra staten, herunder internationale organisationer, som opfylder betingelserne i denne forordning, og som kontrollerer en region eller et større område inden for statens område, kan yde beskyttelse, hvis de er villige og i stand hertil. Denne beskyttelse bør være effektiv og ikke blot af midlertidig karakter.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Der bør være reel mulighed for national beskyttelse mod forfølgelse og alvorlig overlast i en del af oprindelseslandet, som den pågældende sikkert og lovligt kan rejse til og sikkert og lovligt kan indrejse i og med rimelighed kan forventes at bosætte sig i. Vurderingen af, om der er mulighed for en sådan national beskyttelse, bør indgå som et naturligt element i vurderingen af ansøgningen om international beskyttelse og bør foretages, når den besluttende myndighed har fastslået, at kvalifikationskriterierne ellers ville finde anvendelse. Det bør påhvile den besluttende myndighed at påvise, at der er mulighed for national beskyttelse.

(24)  Der kan være reel mulighed for national beskyttelse mod forfølgelse og alvorlig overlast i en del af oprindelseslandet, som den pågældende sikkert og lovligt kan rejse til og sikkert og lovligt kan indrejse i og med rimelighed kan forventes at bosætte sig i. Der bør være mulighed for, at vurderingen af, hvorvidt en sådan national beskyttelse er til rådighed, kan indgå i vurderingen af ansøgningen om international beskyttelse, forudsat at de aktører, der står bag forfølgelsen eller den alvorlige overlast, ikke er staten eller statens agenter. Uanset, at ansøgeren er forpligtet til at samarbejde under proceduren, bør det udelukkende påhvile den besluttende myndighed at påvise, at der er mulighed for international beskyttelse. Dette bør dog ikke forhindre ansøgeren i at forelægge bevismateriale for at imødegå den besluttende myndigheds eventuelle konstatering af, at der er mulighed for national beskyttelse.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Hvis de aktører, der står bag forfølgelsen eller den alvorlige overlast, er staten eller statens agenter, bør der være en formodning om, at ansøgeren ikke har mulighed for at opnå effektiv beskyttelse. Når ansøgeren er en uledsaget mindreårig, bør tilstedeværelsen af passende varetægts- og forældremyndighedsordninger, som varetager den uledsagede mindreåriges tarv, indgå i vurderingen af, hvorvidt der er effektiv mulighed for sådan beskyttelse.

(25)  Hvis de aktører, der står bag forfølgelsen eller den alvorlige overlast, er staten eller statens agenter, bør der være en formodning om, at ansøgeren ikke har mulighed for at opnå effektiv beskyttelse, og bestemmelsen om national beskyttelse bør ikke finde anvendelse. Vurderingen af barnets tarv skal være de kompetente myndigheders primære hensyn ved vurderingen af betingelserne for national beskyttelse i tilfælde af mindreårige, herunder tilstedeværelsen af passende varetægts- og forældremyndighedsordninger, hvis ansøgeren er en uledsaget mindreårig.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Det er nødvendigt, at de besluttende myndigheder ved vurderingen af mindreåriges ansøgninger om international beskyttelse tager højde for børnespecifikke former for forfølgelse.

(26)  Det er nødvendigt, at de besluttende myndigheder ved vurderingen af mindreåriges ansøgninger om international beskyttelse tager højde for børnespecifikke former for forfølgelse, menneskehandel og udnyttelse af enhver art eller det forhold, at der ikke ydes beskyttelse mod en sådan forfølgelse.

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  En af betingelserne for at kunne opnå flygtningestatus, jf. artikel 1, afsnit A, i Genèvekonventionen, er, at der er en årsagsforbindelse mellem grundene til forfølgelsen, dvs. race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe, og forfølgelsen eller det forhold, at der ikke ydes beskyttelse mod sådan forfølgelse.

(27)  En af betingelserne for at kunne opnå flygtningestatus, jf. artikel 1, afsnit A, i Genèvekonventionen, er, at der er en årsagsforbindelse mellem grundene til forfølgelsen, dvs. race, religion eller tro, nationalitet, politisk anskuelse eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe, og forfølgelsen eller det forhold, at der ikke ydes beskyttelse mod sådan forfølgelse.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Det er ligeledes nødvendigt at indføre et fælles begreb for forfølgelsesgrunden "tilhørsforhold til en bestemt social gruppe". Med henblik på afgrænsningen af en bestemt social gruppe bør der tages hensyn til faktorer i forbindelse med ansøgerens køn, herunder kønsidentitet og seksuel orientering, som kan være forbundet med visse retstraditioner og skikke, der f.eks. fører til genital lemlæstelse, tvangssterilisation eller tvungen abort, for så vidt som disse faktorer er forbundet med ansøgerens velbegrundede frygt for forfølgelse.

(28)  Det er ligeledes nødvendigt at indføre et fælles begreb for forfølgelsesgrunden "tilhørsforhold til en bestemt social gruppe". Med henblik på afgrænsningen af en bestemt social gruppe bør der tages hensyn til faktorer i forbindelse med ansøgerens køn, herunder kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika og seksuel orientering, som kan være forbundet med menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse, hvilket kan være forbundet med visse retstraditioner og skikke, der f.eks. fører til genital lemlæstelse, tvangssterilisation eller tvungen abort, for så vidt som disse faktorer er forbundet med ansøgerens velbegrundede frygt for forfølgelse. Ansøgerens velbegrundede frugt for forfølgelse kan udspringe fra den opfattelse, at han eller hun tilhører en særlig social gruppe.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  I overensstemmelse med relevant retspraksis fra Domstolen for Den Europæiske Union bør medlemsstaternes kompetente myndigheder, når de vurderer ansøgninger om international beskyttelse, anvende metoder til vurdering af ansøgerens troværdighed på en måde, der respekterer de individuelle rettigheder, som er sikret ved chartret, navnlig retten til menneskelig værdighed og retten til respekt for privatliv og familieliv. Specifikt hvad angår homoseksualitet bør den individuelle bedømmelse af ansøgerens troværdighed ikke være baseret på stereotype forestillinger om homoseksuelle, og ansøgeren bør ikke underkastes nærmere afhøring eller prøver for så vidt angår vedkommendes seksuelle praksis.

(29)  I overensstemmelse med relevant retspraksis fra Domstolen for Den Europæiske Union og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bør medlemsstaternes kompetente myndigheder, når de vurderer ansøgninger om international beskyttelse, anvende metoder til vurdering af ansøgerens troværdighed på en måde, der respekterer de individuelle rettigheder, som er sikret ved chartret og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig retten til menneskelig værdighed og retten til respekt for privatliv og familieliv. Specifikt hvad angår seksuel orientering og kønsidentitet bør den individuelle bedømmelse af ansøgerens troværdighed ikke være baseret på stereotype forestillinger om seksuel orientering og kønsidentitet, og ansøgeren bør ikke underkastes nærmere afhøring eller prøver for så vidt angår vedkommendes seksuelle praksis. Desuden bør de kompetente nationale myndigheder ikke anse ansøgerens erklæringer for at være utroværdige, alene fordi ansøgeren ikke har påberåbt sig sin seksuelle orientering, sin kønsidentitet, sit kønsudtryk eller sine kønskarakteristika, da vedkommende for første gang fik lejlighed til at redegøre for grundene til forfølgelse.

Ændringsforslag     26

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Handlinger, der er i modstrid med De Forenede Nationers formål og principper, opregnes i præamblen til og artikel 1 og 2 i De Forenede Nationers pagt og konkretiseres bl.a. i De Forenede Nationers resolutioner om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, hvori det erklæres, at "terrorhandlinger, -metoder og -fremgangsmåder er i modstrid med De Forenede Nationers mål og principper", og at "bevidst finansiering og planlægning af samt ansporing til terrorhandlinger ligeledes er i modstrid med De Forenede Nationers mål og principper".

(30)  Handlinger, der er i modstrid med De Forenede Nationers formål og principper, opregnes i præamblen til og artikel 1 og 2 i De Forenede Nationers pagt og konkretiseres bl.a. i De Forenede Nationers resolutioner om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, hvori det erklæres, at "terrorhandlinger, -metoder og -fremgangsmåder er i modstrid med De Forenede Nationers mål og principper", og at "bevidst finansiering og planlægning af samt ansporing til terrorhandlinger ligeledes er i modstrid med De Forenede Nationers mål og principper". Medlemskab af en terrorgruppe eller deltagelse i en terrorgruppes aktiviteter er også i modstrid med De Forenede Nationers formål og principper.

Ændringsforslag     27

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  En politisk forbrydelse er i princippet ikke en grund, der kan berettige udelukkelse fra flygtningestatus. I overensstemmelse med relevant retspraksis fra Domstolen for Den Europæiske Union bør særligt grusomme handlinger, hvis de ikke står i rimeligt forhold til de påståede politiske mål, og terrorhandlinger, der er karakteriseret ved deres voldelighed i forhold til civilbefolkninger, også selv om de begås under foregivelse af, at de har et politisk mål, dog betragtes som ikke-politiske forbrydelser og kan derfor føre til udelukkelse fra flygtningestatus.

(31)  En politisk forbrydelse er i princippet ikke en grund, der kan berettige til udelukkelse fra international beskyttelse. I overensstemmelse med relevant retspraksis fra Domstolen for Den Europæiske Union bør særligt grusomme handlinger, hvis de ikke står i rimeligt forhold til de påståede politiske mål, og terrorhandlinger, der er karakteriseret ved deres voldelighed i forhold til civilbefolkninger, også selv om de begås under foregivelse af, at de har et politisk mål, dog betragtes som ikke-politiske forbrydelser og kan derfor føre til udelukkelse fra international beskyttelse.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a)  Anerkendelsen af subsidiær beskyttelsesstatus er deklaratorisk.

Ændringsforslag     29

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Der bør også fastsættes standarder for definition og indhold af subsidiær beskyttelsesstatus. Subsidiær beskyttelse bør være et supplement og en tilføjelse til beskyttelsen af flygtninge i henhold til Genèvekonventionen.

(32)  Der bør også fastsættes standarder for definition og indhold af subsidiær beskyttelsesstatus. Subsidiær beskyttelse bør være et supplement og en tilføjelse til beskyttelsen af flygtninge i henhold til Genèvekonventionen. Mens grundene til beskyttelse varierer mellem flygtningestatus og subsidiær beskyttelse, kan det konstante behov for beskyttelse være af samme varighed.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Ved vurderingen af alvorlig overlast, som kan give ansøgere berettigelse til subsidiær beskyttelse, bør begrebet vilkårlig vold i overensstemmelse med relevant retspraksis fra EU-Domstolen omfatte vold, der kan ramme personer uden hensyn til deres personlige situation.

(34)  Ved vurderingen af alvorlig overlast, som kan give ansøgere berettigelse til subsidiær beskyttelse, bør begrebet vilkårlig vold i overensstemmelse med relevant retspraksis fra EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol omfatte vold, der kan ramme personer uden hensyn til deres personlige situation. Faktorer, der skal tages hensyn til, når det skal afgøres, om der foreligger vilkårlig vold, kan omfatte angreb udefra, besættelse, udenlandsk dominans, interne konflikter, alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller begivenheder, som i alvorlig grad forstyrrer den offentlige orden i oprindelseslandet eller i en del deraf.

Ændringsforslag     31

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  For så vidt angår det krævede bevis for, at der foreligger en alvorlig og individuel trussel mod en ansøgers liv eller fysiske integritet i overensstemmelse med relevant retspraksis fra Domstolen for Den Europæiske Union36, bør de besluttende myndigheder ikke kræve, at ansøgeren fører bevis for, at truslen er specifikt rettet mod ham på grund af specielle omstændigheder vedrørende hans personlige situation. Dog er den grad af vilkårlig vold, der kræves for at underbygge ansøgningen, mindre, hvis ansøgeren er i stand til at godtgøre, at han er specifikt berørt på grund af specielle omstændigheder vedrørende hans personlige situation. Desuden bør de besluttende myndigheder kun undtagelsesvis fastlægge, at der foreligger en alvorlig og individuel trussel alene på grund af ansøgerens tilstedeværelse på en medlemsstats område eller den relevante del af oprindelseslandets område, forudsat at graden af vilkårlig vold, som karakteriserer den igangværende væbnede konflikt, når et niveau, der er så højt, at der er alvorlig grund til at antage, at en civilperson, der sendes tilbage til det pågældende land, eller i givet fald den pågældende region, alene som følge af sin tilstedeværelse på dette lands eller denne regions område vil løbe en reel risiko for at være udsat for en alvorlig trussel.

(36)  For så vidt angår det krævede bevis for, at der foreligger en alvorlig og individuel trussel mod en ansøgers liv eller fysiske integritet i overensstemmelse med relevant retspraksis fra Domstolen for Den Europæiske Union36 og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, er der intet krav om, at skadens alvor kan sidestilles med tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Dog er den grad af vilkårlig vold, der kræves for at underbygge ansøgningen, mindre, hvis ansøgeren er i stand til at godtgøre, at han er specifikt berørt på grund af specielle omstændigheder vedrørende hans personlige situation. Desuden bør de besluttende myndigheder kun fastlægge, at der foreligger en alvorlig trussel alene på grund af ansøgerens tilstedeværelse på en medlemsstats område eller den relevante del af oprindelseslandets område, forudsat at graden af vilkårlig vold, som karakteriserer den igangværende væbnede konflikt, når et så højt niveau, at der er alvorlig grund til at antage, at en civilperson, der sendes tilbage til det pågældende land, eller i givet fald den pågældende region, alene som følge af sin tilstedeværelse på dette lands eller denne regions område vil løbe en reel risiko for at være udsat for en alvorlig trussel.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 Sag C-465/07.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Opholdstilladelser og rejsedokumenter, der for første gang udstedes til personer med international beskyttelse eller forlænges efter ikrafttrædelsen af nærværende forordning, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i henholdsvis forordning (EF) nr. 1030/2002 og Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004.

(37)  Opholdstilladelser og rejsedokumenter, der udstedes til personer med international beskyttelse efter ikrafttrædelsen af nærværende forordning, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i henholdsvis forordning (EF) nr. 1030/2002 og Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004.

Ændringsforslag     33

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Familiemedlemmer vil som følge af deres tætte forhold til flygtningen normalt være sårbare over for forfølgelse på en måde, som kan danne grundlag for international beskyttelse. Hvis de ikke er berettiget til international beskyttelse med henblik på at sikre familiens enhed, har de ret til at ansøge om en opholdstilladelse og de samme rettigheder som personer med international beskyttelse. Hvis der er tale om situationer, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring, og de betingelser for familiesammenføring, der er fastsat deri, er opfyldt, bør de familiemedlemmer til en person med international beskyttelse, som ikke individuelt er berettiget til en sådan beskyttelse, gives opholdstilladelse og rettigheder i overensstemmelse med nævnte direktiv, jf. dog denne forordnings bestemmelser om sikring af familiens enhed. Denne forordning finder anvendelse med forbehold af direktiv 2004/38/EF.

(38)  Familiemedlemmer vil som følge af deres tætte forhold til flygtningen normalt være sårbare over for forfølgelse på en måde, som kan danne grundlag for international beskyttelse. Hvis de ikke er berettiget til international beskyttelse med henblik på at sikre familiens enhed, har familiemedlemmer, herunder søskende, der er til stede i den samme medlemsstat, i forbindelse med ansøgningen om international beskyttelse ret til at ansøge om en opholdstilladelse og de samme rettigheder som personer med international beskyttelse. Hvis der er tale om situationer, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring, og de betingelser for familiesammenføring, der er fastsat deri, er opfyldt, bør de familiemedlemmer til en person med international beskyttelse, som ikke individuelt er berettiget til en sådan beskyttelse, gives opholdstilladelse og rettigheder i overensstemmelse med nævnte direktiv, jf. dog denne forordnings bestemmelser om sikring af familiens enhed. Denne forordning finder anvendelse med forbehold af direktiv 2004/38/EF.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Med henblik på at afgøre, om personer med international beskyttelse stadig har brug for denne beskyttelse, skal medlemsstaterne revurdere den tildelte status, når opholdstilladelsen skal forlænges, første gang for flygtninge og første og anden gang for personer med subsidiær beskyttelsesstatus, samt når der indtræffer en betydelig relevant ændring i de pågældende personers oprindelsesland i henhold til de fælles analyser af og vejledninger om situationen i oprindelseslandet, der på EU-plan stilles til rådighed af agenturet og de europæiske netværk for udveksling af oplysninger om oprindelseslande i overensstemmelse med artikel 8 og 10 i forordning37.

(39)  Med henblik på at afgøre, om personer med international beskyttelse stadig har brug for beskyttelse, kan medlemsstaterne navnlig revurdere den tildelte status, når der indtræffer en betydelig relevant ændring i de pågældende personers oprindelsesland i henhold til de fælles analyser af og vejledninger om situationen i oprindelseslandet, der på EU-plan stilles til rådighed af agenturet og de europæiske netværk for udveksling af oplysninger om oprindelseslande i overensstemmelse med artikel 8 og 10 i forordningen37.

__________________

__________________

37  COM(2016)271 final.

37  COM(2016) 271 final.

Ændringsforslag     35

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Ved vurderingen af en ændring af omstændighederne i det pågældende tredjeland skal medlemsstaternes kompetente myndigheder under hensyntagen til flygtningens individuelle situation kontrollere, at den eller de aktører, der yder beskyttelse i det pågældende land, har taget rimelige skridt til at forhindre forfølgelse, at de derfor bl.a. anvender et effektivt retssystem til afsløring, retsforfølgning og sanktionering af handlinger, der udgør forfølgelse, og at den pågældende statsborger har adgang til en sådan beskyttelse, hvis flygtningestatussen ophører.

(40)  Ved vurderingen af en ændring af omstændighederne i det pågældende tredjeland skal medlemsstaternes kompetente myndigheder under hensyntagen til modtageren af international beskyttelses individuelle situation kontrollere, at den eller de aktører, der yder beskyttelse i det pågældende land, har taget de nødvendige skridt til at forhindre forfølgelse, at de derfor bl.a. anvender et effektivt retssystem til afsløring af samt retsforfølgning samt straf for handlinger, der udgør forfølgelse, og at den pågældende statsborger har adgang til en sådan beskyttelse, kan få adgang til landet og med rimelighed kan forventes at bosætte sig der, hvis flygtningestatussen ophører.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Når en flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus ophører, bør anvendelsen af en afgørelse, ved hvilken en medlemsstats besluttende myndighed inddrager, ophæver eller ikke forlænger den pågældende status, udsættes med en rimelig periode efter vedtagelsen for således at give den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person mulighed for at søge om opholdstilladelse på grundlag af andre grunde end dem, der berettigede tildeling af international beskyttelse, såsom familiemæssige årsager eller årsager, der vedrører beskæftigelse eller uddannelse i overensstemmelse med relevant EU-ret og national ret.

(41)  Når status som person med international beskyttelse ophører, bør anvendelsen af en afgørelse, ved hvilken en medlemsstats besluttende myndighed fratager en person den pågældende status, udsættes med en rimelig periode efter vedtagelsen for således at give den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person mulighed for at søge om opholdstilladelse på grundlag af andre grunde end dem, der berettigede tildeling af international beskyttelse, såsom familiemæssige årsager eller årsager, der vedrører beskæftigelse eller uddannelse i overensstemmelse med relevant EU-ret og national ret.

Ændringsforslag     37

Forslag til forordning

Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(41a)  Princippet om, at tvivlen kommer den anklagede til gode, afspejler anerkendelsen af de store vanskeligheder, som ansøgere har med at indhente og fremlægge beviser til støtte for deres påstand. Det generelle retlige princip er, at bevisbyrden påhviler ansøgeren om international beskyttelse, og at pligten til at verificere og vurdere alle relevante kendsgerninger er delt mellem ansøgeren og den besluttende myndighed. Tvivlen bør dog komme ansøgeren til gode, hvis aspekter af dennes erklæringer ikke er underbygget af dokumentation eller andre beviser, hvis han eller hun oprigtigt har bestræbt sig på at underbygge sin ansøgning og har forelagt alle relevante oplysninger, som vedkommende har til sin rådighed, og hvis vedkommendes erklæringer anses for at være sammenhængende og troværdige.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Personer med international beskyttelse bør tage ophold i den medlemsstat, der har tildelt dem beskyttelse. De beskyttede personer, der er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument og en opholdstilladelse udstedt af en medlemsstat, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, bør kunne rejse frit ind i og frit færdes på de medlemsstaters område, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, i en periode på op til 90 dage inden for en periode på 180 dage i henhold til Schengengrænsekodeksen38 og artikel 21 konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen39. Personer med international beskyttelse kan også ansøge om ophold i en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har tildelt beskyttelse, i overensstemmelse med de relevante EU-regler, navnlig om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificerede arbejdstagere40, og de nationale regler; dette medfører dog ikke nogen overførsel af international beskyttelse og dermed forbundne rettigheder.

(42)  Personer med international beskyttelse bør tage ophold i den medlemsstat, der har tildelt dem beskyttelse. De beskyttede personer, der er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument og en opholdstilladelse udstedt af en medlemsstat, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, bør kunne rejse frit ind i og frit færdes på de medlemsstaters område, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, inden for den tilladte opholdsperiode i henhold til Schengengrænsekodeksen38 og artikel 21 konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen39. Personer med international beskyttelse kan også ansøge om ophold i en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har tildelt beskyttelse, i overensstemmelse med de relevante EU-regler, navnlig om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificerede arbejdstagere40, og de nationale regler; dette medfører dog ikke nogen overførsel af international beskyttelse og dermed forbundne rettigheder.

__________________

__________________

38  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage

38  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage

39  Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser.

39  Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser.

40  COM(2016) 378 final.

40  COM(2016) 378 final.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  For at forhindre sekundære bevægelser inden for Den Europæiske Union bør personer, der er omfattet af international beskyttelse, hvis det konstateres, at de opholder sig i en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har tildelt dem beskyttelse, uden at opfylde betingelserne for ophold eller bopæl, tilbagetages af den ansvarlige medlemsstat i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt ved den nye Dublinforordning41.

(43)  Personer, der er omfattet af international beskyttelse, bør, hvis det konstateres, at de opholder sig i en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har tildelt dem beskyttelse, uden at opfylde betingelserne for ophold eller bopæl, tilbagetages af den ansvarlige medlemsstat i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt ved forordningen41. Uledsagede mindreårige, som er under international beskyttelse, bør kun tages tilbage af den ansvarlige medlemsstat i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt ved forordningen [Dublinforordningen].

__________________

__________________

41 (EU) [XXX/XXXX ny Dublinforordning].

41 (EU) nr. [xxx/xxxx den nye Dublinforordning].

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  For at forhindre sekundære bevægelser inden for Den Europæiske Union bør direktiv 2003/109/EF om fastboende udlændinge ændres således, at den femårsperiode, efter hvilken personer med international beskyttelse vil kunne opnå status som fastboende udlænding starter forfra, hver gang det konstateres, at den pågældende person opholder sig i en anden medlemsstat end den, der har tildelt international beskyttelse, uden at have ret til ophold eller bopæl dér i overensstemmelse med relevant EU-ret eller national ret.

(44)  For at anspore personer med international beskyttelse til at forblive i den medlemsstat, der har tildelt dem en sådan beskyttelse, bør varigheden af de tildelte opholdstilladelser harmoniseres, således at de gælder i en passende periode.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  Begreberne statens sikkerhed og den offentlige orden omfatter også de tilfælde, hvor en tredjelandsstatsborger er medlem af en sammenslutning, der støtter international terrorisme, eller støtter en sådan sammenslutning.

(45)  Begreberne statens sikkerhed og den offentlige orden omfatter de tilfælde, hvor en tredjelandsstatsborger er medlem af en sammenslutning, der støtter international terrorisme. Begrebet en særlig alvorlig forbrydelse omfatter overtrædelser såsom deltagelse i en kriminel organisation, terrorisme, menneskehandel, seksuel udnyttelse af børn, forsætligt manddrab, grov legemsbeskadigelse, ulovlig handel med våben, ammunition og sprængstoffer, korruption, voldtægt og strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed.

Ændringsforslag     42

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Inden for de grænser, som internationale forpligtelser sætter, kræver tildeling af ydelser, for så vidt angår adgang til beskæftigelse og social sikring, forudgående udstedelse af opholdstilladelse.

udgår

Ændringsforslag     43

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  De kompetente myndigheder kan begrænse adgangen til lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed for så vidt angår stillinger, som indebærer udøvelse af offentlig myndighed og varetagelse af ansvar, som skal sikre statens eller de andre offentlige kollektive enheders almene interesser. I forbindelse med udøvelsen af deres ret til ligebehandling med hensyn til medlemskab af en arbejdstagerorganisation eller udøvelse af et bestemt erhverv kan personer med international beskyttelse ligeledes udelukkes fra deltagelse i administration af offentligretlige organer og fra udførelse af offentligretlige hverv.

(48)  De kompetente myndigheder kan begrænse adgangen til lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed for så vidt angår stillinger, som indebærer udøvelse af offentlig myndighed og varetagelse af ansvar, som skal sikre statens eller de andre offentlige kollektive enheders almene interesser.

Ændringsforslag     44

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  For at sikre, at personer med international beskyttelse effektivt kan udnytte de rettigheder og ydelser, der er fastsat i denne forordning, er det nødvendigt, at der tages hensyn til deres særlige behov og de særlige problemer med integration, som de står over for, og lette deres adgang til integrationsrelaterede rettigheder, navnlig adgang til beskæftigelsesrelaterede uddannelsesmuligheder og til erhvervsuddannelse og adgang til procedurer for anerkendelse af udenlandske eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, særligt på grund af manglende dokumentation, og fordi de ikke er i stand til at dække omkostningerne i forbindelse med anerkendelsesprocedurerne.

(49)  For at sikre, at personer med international beskyttelse effektivt kan udnytte de rettigheder og ydelser, der er fastsat i denne forordning, er det nødvendigt, at der tages hensyn til deres særlige behov og de særlige problemer med integration, som de står over for, og lette deres adgang til integrationsrelaterede rettigheder, navnlig adgang til beskæftigelsesrelaterede uddannelsesmuligheder og til erhvervsuddannelse og adgang til procedurer for anerkendelse og godkendelse af udenlandske eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, særligt på grund af manglende dokumentation, og fordi de ikke er i stand til at dække omkostningerne i forbindelse med anerkendelsesprocedurerne.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(49a)  Integration er en tovejsproces, og derfor bør respekt for de værdier, som EU er baseret på, og respekt for de grundlæggende rettigheder, der tilkommer personer med international beskyttelse, være en integreret del af integrationsprocessen. Integration bør omfatte inklusion snarere end isolation, og for at den skal kunne lykkes, er det afgørende, at alle de berørte aktører engagerer sig. Medlemsstaterne bør på nationalt, regionalt og lokalt plan tilbyde personer med international beskyttelse støtte og muligheder for at integrere sig og opbygge en tilværelse i deres nye samfund, hvilket bør omfatte indkvartering, alfabetisering og sprogkurser, interkulturel dialog, uddannelse og erhvervsuddannelse samt effektiv adgang til de demokratiske strukturer i samfundet.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51)  Desuden er det især for at undgå social nød hensigtsmæssigt at sikre personer med international beskyttelse social bistand uden forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør dog, for så vidt angår personer med subsidiær beskyttelsesstatus, have en vis fleksibilitet til at begrænse sådanne rettigheder til grundydelser forstået således, at de som minimum omfatter mindsteindkomststøtte, bistand i tilfælde af sygdom eller graviditet og bistand til forældre, for så vidt som nævnte ydelser ydes til statsborgere i henhold til national ret. Medlemsstaterne bør for at fremme de enkeltes integration have mulighed for at gøre adgangen til visse typer social bistand, der er fastsat i national ret, for både flygtninge og personer med subsidiær beskyttelsesstatus betinget af, at personer med international beskyttelse effektivt deltager i integrationsforanstaltninger.

(51)  Desuden er det især for at undgå social nød hensigtsmæssigt at sikre personer med international beskyttelse social bistand uden forskelsbehandling. Mens retsgrundlaget for beskyttelse kan resultere i en fastlæggelse af status, er der ingen forskel i de materielle behov hos de enkelte beskyttede. Medlemsstaterne bør for at fremme de enkeltes integration have mulighed for at gøre adgangen til visse typer social bistand, der er fastsat i national ret betinget af, at personer med international beskyttelse effektivt deltager i integrationsforanstaltninger.

Ændringsforslag     47

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  Personer med international beskyttelse bør have adgang til lægehjælp, herunder både fysisk og psykisk behandling.

(52)  Personer med international beskyttelse bør have adgang til lægehjælp, herunder både fysisk og psykisk behandling samt seksuel og reproduktiv sundhedspleje.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 52 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(52a)  Personer med international beskyttelse bør have adgang til varer og tjenesteydelser og levering af alment tilgængelige varer og tjenesteydelser, herunder informations- og rådgivningstjenester på arbejdsformidlingskontorerne.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53)  Med henblik på at lette integrationen af personer med international beskyttelse i samfundet skal disse have adgang til integrationsforanstaltninger, for hvilke de nærmere bestemmelser fastsættes af medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan gøre deltagelsen i sådanne integrationsforanstaltninger, såsom sprogkurser, integrationskurser, erhvervsuddannelse og andre beskæftigelsesrelaterede kurser, obligatorisk.

(53)  Med henblik på at lette integrationen af personer med international beskyttelse i samfundet bør disse personer have adgang til integrationsforanstaltninger, for hvilke de nærmere bestemmelser fastsættes af medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan gøre deltagelsen i sådanne integrationsforanstaltninger, såsom sprogkurser, integrationskurser, erhvervsuddannelse og andre beskæftigelsesrelaterede kurser, obligatorisk, forudsat at disse integrationsforanstaltninger er let tilgængelige og gratis til rådighed, og at de tager hensyn til de særlige behov hos personer, der nyder international beskyttelse, herunder børnepasning.

Ændringsforslag     50

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning med hensyn til form og indhold af de oplysninger, der skal tilvejebringes, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser42.

(55)  For at supplere denne forordning ved at præcisere formen og indholdet af de oplysninger, der skal forelægges for personer, der nyder godt af international beskyttelse, om de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til deres status, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

_________________

 

42 OJ L 55, 28.2.2011, p. 13.

 

Ændringsforslag     51

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  en tredjelandsstatsborger, som i kraft af en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe opholder sig uden for det land, hvor den pågældende er statsborger, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil påberåbe sig dette lands beskyttelse, eller en statsløs, som opholder sig uden for det land, hvor vedkommende tidligere havde sit sædvanlige opholdssted, af samme grunde som anført ovenfor, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil vende tilbage til dette land, og som ikke er omfattet af artikel 12 "flygtningestatus":

(3)  "flygtning": en tredjelandsstatsborger, som i kraft af en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, politisk anskuelse, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, handicap eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe opholder sig uden for det land, hvor den pågældende er statsborger, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil påberåbe sig dette lands beskyttelse, eller en statsløs, som opholder sig uden for det land, hvor vedkommende tidligere havde sit sædvanlige opholdssted, af samme grunde som anført ovenfor, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil vende tilbage til dette land, og som ikke er omfattet af artikel 12

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ægtefællen til personen med international beskyttelse eller dennes ugifte samlever i et fast forhold, hvis ugifte par i den pågældende medlemsstats ret eller praksis vedrørende tredjelandsstatsborgere sidestilles med gifte par

a)  ægtefællen til personen med international beskyttelse eller dennes ugifte samlever i et fast forhold, hvis ugifte par i den pågældende medlemsstats relevante nationale ret eller praksis sidestilles med gifte par

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  mindreårige børn af par som omhandlet i litra a) eller af personen med international beskyttelse, såfremt børnene er ugifte, uanset om de efter national ret er født i eller uden for ægteskab eller er adopteret

b)  mindreårige børn af par som omhandlet i litra a) eller af en person under international beskyttelse, voksne børn, som disse har ansvar for, uanset om de efter national ret er født i eller uden for ægteskab eller er adopteret eller anerkendt samt børn, for hvem de har forældreansvar

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  faderen, moderen eller en anden voksen, som i henhold til lov eller praksis i den pågældende medlemsstat er ansvarlig for personen med international beskyttelse, hvis personen med international beskyttelse er mindreårig og ugift "mindreårig":

c)  når personen med international beskyttelse er mindreårig, faderen, moderen eller en anden voksen, som i henhold til lov eller praksis i den pågældende medlemsstat er ansvarlig for personen

Ændringsforslag     55

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  en tredjelandsstatsborger eller en statsløs under 18 år "uledsaget mindreårig":

10)  en tredjelandsstatsborger eller en statsløs under 18 år "uledsaget mindreårig": Dette skal vurderes, hvor det er relevant, på det tidspunkt, hvor han eller hun indgiver sin ansøgning om international beskyttelse

Ændringsforslag     56

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15)  "fornyet ansøgning": en ny ansøgning om international beskyttelse, der fremsættes i en medlemsstat, efter at der er truffet endelig afgørelse om en tidligere ansøgning, bl.a. hvis ansøgeren udtrykkeligt har trukket sin ansøgning tilbage, eller hvis den besluttende myndighed har afslået en ansøgning som værende opgivet, efter at den implicit er blevet trukket tilbage

udgår

Ændringsforslag     57

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16)  "besluttende myndighed": enhver domstolslignende eller administrativ instans i en medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgninger om international beskyttelse, og som er kompetent til at træffe afgørelse i første instans i sådanne sager

16)  "besluttende myndighed": enhver retlig, domstolslignende eller administrativ instans i en medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af ansøgninger om international beskyttelse, og som er kompetent til at træffe afgørelse i første instans i sådanne sager

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19)  "værge": en person eller en organisation, der er udpeget af de kompetente organer til at bistå og repræsentere en uledsaget mindreårig i de procedurer, der er omhandlet i denne forordning, med henblik på at varetage barnets tarv og udøve retlig handleevne for den mindreårige, når det er nødvendigt.

19)  "værge": en person eller en organisation, der er udpeget af de kompetente organer til at bistå og repræsentere en uledsaget mindreårig i de procedurer, der er omhandlet i denne forordning, med henblik på at beskytte barnets tarv og hans eller hendes generelle velbefindende og udøve retlig handleevne for den mindreårige, når det er nødvendigt.

Ændringsforslag     59

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Uden at dette berører stk. 1, skal medlemsstaterne bevare muligheden for at give familiemedlemmer flygtningestatus eller subsidiær beskyttelse, i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, uanset om de er genstand for en risiko for forfølgelse eller alvorlige overgreb, med henblik på at fastlægge en ensartet retlig status inden for familien.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ansøgeren skal forelægge alle til rådighed værende elementer, der underbygger den pågældendes ansøgning om international beskyttelse. Den pågældende ansøger skal samarbejde med den besluttende myndighed og være til stede og til rådighed under hele proceduren.

1.  Ansøgeren skal forelægge alle til rådighed værende elementer, der underbygger den pågældendes ansøgning om international beskyttelse. Ansøgeren skal samarbejde med den besluttende myndighed gennem hele proceduren, herunder under vurderingen af de relevante elementer i ansøgningen. Ansøgeren skal være til stede og til rådighed under hele proceduren. Hvis ansøgeren på grund af undskyldelige omstændigheder ikke er disponibel på et tidspunkt under proceduren, skal der tages hensyn til disse undskyldelige omstændigheder, når der træffes afgørelse vedrørende ansøgeren eller hans eller hendes ansøgning om international beskyttelse.

Ændringsforslag     61

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De i stk. 1 nævnte elementer skal bestå af ansøgerens erklæringer og al anden for ansøgeren tilgængelig dokumentation om ansøgerens alder, baggrund, herunder eventuelle slægtninges baggrund, identitet, statsborgerskab(er), tidligere opholdssted(er) og -land(e), tidligere ansøgninger [om international beskyttelse og resultater af en eventuel fremskyndet genbosætningsprocedure som defineret i forordning (EU) XXX/XX [genbosætningsforordning]], rejseruter, rejsedokumenter samt grundene til, at vedkommende ansøger om international beskyttelse.

2.  De i stk. 1 nævnte elementer skal bestå af ansøgerens erklæringer og al anden for ansøgeren tilgængelig dokumentation om ansøgerens alder, baggrund, herunder eventuelle slægtninges baggrund, identitet, statsborgerskab(er), tidligere opholdssted(er) og -land(e), tidligere ansøgninger [om international beskyttelse og resultater af en eventuel genbosætningsprocedure, rejseruter, rejsedokumenter samt grundene til, at vedkommende ansøger om international beskyttelse.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den besluttende myndighed vurderer de relevante elementer i ansøgningen i overensstemmelse med artikel 33 i forordning (EU) XXX/XXX [procedureforordning.]

3.  Den besluttende myndighed vurderer de relevante elementer i ansøgningen om international beskyttelse i overensstemmelse med artikel 33 i forordning (EU) XXX/XXX [procedureforordning.]

Ændringsforslag     63

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis en ansøger allerede har været udsat for forfølgelse eller alvorlig overlast eller direkte trusler om sådan forfølgelse eller sådan overlast, skal det anses for at være en god grund til at antage, at ansøgeren har en velbegrundet frygt for forfølgelse eller løber en reel risiko for at lide alvorlig overlast, medmindre der er god grund til at antage, at sådan forfølgelse eller sådan overlast ikke vil gentage sig.

4.  Hvis en ansøger allerede har været udsat for forfølgelse eller alvorlig overlast eller direkte trusler om sådan forfølgelse eller sådan overlast, skal det anses for at være en god grund til at antage, at ansøgeren har en velbegrundet frygt for forfølgelse eller løber en reel risiko for at lide alvorlig overlast.

Ændringsforslag     64

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis der er aspekter af ansøgerens erklæringer, der ikke er underbygget af dokumentation eller andre beviser, kræves der ingen yderligere beviser i forbindelse med disse aspekter, hvis følgende betingelser er opfyldt:

5.  Hvis der er aspekter af ansøgerens erklæringer, der ikke er underbygget af dokumentation eller andre beviser, kræves der ingen yderligere beviser i forbindelse med disse aspekter, og tvivlen skal komme ansøgeren til gode, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ansøgeren har oprigtigt bestræbt sig på at underbygge sin ansøgning

a)  ansøgeren har oprigtigt bestræbt sig på at underbygge sin ansøgning om international beskyttelse

Ændringsforslag     66

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  alle de relevante elementer, som ansøgeren råder over, er blevet forelagt, og der er givet en tilfredsstillende forklaring på eventuelle manglende relevante elementer

b)  alle de relevante elementer, som ansøgeren råder over, er blevet forelagt

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  ansøgeren har ansøgt om international beskyttelse så tidligt som muligt, medmindre vedkommende kan godtgøre at have haft god grund til ikke at gøre dette

udgår

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med forbehold af bestemmelserne i Genèvekonventionen og den europæiske menneskerettighedskonvention skal en ansøger, der indgiver en efterfølgende ansøgning i overensstemmelse med artikel 42 i forordning (EU) XXX/XXX [procedureforordning], almindeligvis ikke tildeles flygtningestatus, hvis risikoen for forfølgelse skyldes omstændigheder, som ansøgeren selv har forårsaget, efter at vedkommende forlod oprindelseslandet.

3.  Såfremt alle afgørelser, der træffes om ansøgningen om international beskyttelse, fuldt ud er i overensstemmelse med bestemmelserne i Genèvekonventionen, den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, kan en ansøger, der indgiver en efterfølgende ansøgning i overensstemmelse med artikel 42 i forordning (EU) XXX/XXX [procedureforordning], få afslag på tildeling af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus, hvis risikoen for forfølgelse eller den alvorlige overlast skyldes omstændigheder, som ansøgeren selv har forårsaget, efter at vedkommende forlod oprindelseslandet alene med henblik på at få tildelt international beskyttelse. Dette udelukker alle omstændigheder, der er uafhængige af ansøgerens vilje, herunder, men ikke begrænset til dennes seksuelle orientering og religiøse overbevisning, som den pågældende ansøger kan have holdt skjult i forskelligt omfang i oprindelseslandet.

Ændringsforslag     69

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aktører, der kan stå bag forfølgelse eller alvorlig overlast, omfatter kun:

Aktører, der kan stå bag forfølgelse eller alvorlig overlast, omfatter:

Ændringsforslag     70

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Beskyttelsen mod forfølgelse og alvorlig overlast kan kun ydes af følgende aktører:

1.  Beskyttelsen mod forfølgelse og alvorlig overlast kan kun ydes af:

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  parter eller organisationer, herunder internationale organisationer, der kontroller staten eller en væsentlig del af dens område

b)  parter eller organisationer, der er bemyndiget af staten og kontrollerer staten eller en væsentlig del af dens område.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

forudsat de er villige til og i stand til at yde beskyttelse i overensstemmelse med stk. 2.

så længe de er villige til og i stand til at yde fuld, effektiv og varig beskyttelse mod forfølgelse eller alvorlig overlast.

Ændringsforslag     73

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beskyttelsen mod forfølgelse og alvorlig overlast skal være effektiv og ikke blot af midlertidig karakter. En sådan beskyttelse anses for at være ydet, når de i stk. 1 anførte aktører tager rimelige skridt til at forhindre forfølgelse eller udsættelse for alvorlig overlast, bl.a. ved at anvende et effektivt retssystem til afsløring, retsforfølgning og sanktionering af handlinger, der udgør forfølgelse eller alvorlig overlast, og når ansøgeren har adgang til en sådan beskyttelse.

udgår

Ændringsforslag     74

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved vurderingen af, om en international organisation kontrollerer en stat eller en væsentlig del af dens område og yder beskyttelse som omhandlet i stk. 2 baserer de besluttende myndigheder sig på retningslinjer i den relevante EU-ret, navnlig oplysninger om oprindelseslande på EU-plan og fælles analyse af oplysninger om oprindelseslande, jf. artikel 8 og 10 i forordning (EU) XXX/XX [forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur].

3.  Ved vurderingen af, om en international organisation kontrollerer en stat eller en væsentlig del af dens område og yder beskyttelse som omhandlet i stk. 2, kan de besluttende myndigheder tage hensyn til retningslinjer i den relevante EU-ret, navnlig oplysninger om oprindelseslande på EU-plan og fælles analyse af oplysninger om oprindelseslande, jf. artikel 8 og 10 i forordning (EU) XXX/XX [forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur].

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Som led i vurderingen af ansøgningen om international beskyttelse fastslår den besluttende myndighed, at en ansøger ikke har behov for international beskyttelse, hvis vedkommende sikkert og lovligt kan rejse til og sikkert og lovligt kan rejse ind i en del af oprindelseslandet og med rimelighed kan forventes at bosætte sig der, og hvis vedkommende i den pågældende del af landet:

1.  Som led i vurderingen af ansøgningen om international beskyttelse, og forudsat at de aktører, der står bag forfølgelsen eller den alvorlige overlast, ikke er staten eller statens agenter, kan den besluttende myndighed fastslå, at en ansøger ikke har behov for international beskyttelse, hvis vedkommende sikkert og lovligt kan rejse til og sikkert og lovligt kan rejse ind i en del af oprindelseslandet og med rimelighed kan forventes at bosætte sig der, og hvis vedkommende i den pågældende del af landet:

Ændringsforslag     76

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  har adgang til beskyttelse mod forfølgelse eller alvorlig overlast.

b)  har adgang til fuld, effektiv og varig beskyttelse mod forfølgelse eller alvorlig overlast.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Vurderingen af, om der er mulighed for national beskyttelse, foretages, når den besluttende myndighed har fastslået, at kvalifikationskriterierne ellers ville finde anvendelse. Det påhviler den besluttende myndighed at påvise, at der er mulighed for national beskyttelse. Ansøgeren er ikke forpligtet til at bevise, at vedkommende før sin ansøgning om international beskyttelse har udtømt alle muligheder for at opnå beskyttelse i sit oprindelsesland.

2.  Uanset artikel 4, stk. 1, påhviler det den besluttende myndighed at påvise, at der er mulighed for national beskyttelse. Det forhindrer ikke ansøgeren i at forelægge bevismateriale for at imødegå den besluttende myndigheds eventuelle konstatering af, at der er mulighed for national beskyttelse. Ansøgeren er ikke forpligtet til at bevise, at vedkommende før sin ansøgning om international beskyttelse har udtømt alle muligheder for at opnå beskyttelse i sit oprindelsesland.

Ændringsforslag     78

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Ved vurderingen af de generelle forhold, der hersker i den del af landet, som den i artikel 7 omhandlede beskyttelse baseres på, skal der tages hensyn til adgangen til den pågældende beskyttelse og dens varighed og effektivitet. Ved vurderingen af ansøgerens personlige forhold skal der navnlig tages hensyn til helbred, alder, køn, seksuel orientering, kønsidentitet og social status og foretages en vurdering af, hvorvidt det vil medføre en urimelig byrde for ansøgeren at bo i den del af oprindelseslandet, der anses for at være sikker.

4.  Ved vurderingen af de generelle forhold, der hersker i den del af landet, som den i artikel 7 omhandlede beskyttelse baseres på, skal der tages hensyn til adgangen til den pågældende beskyttelse og dens varighed og effektivitet. Ved vurderingen af ansøgerens personlige forhold skal der navnlig tages hensyn til helbred, alder, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, etnisk oprindelse, national minoritetsgruppe og social status og foretages en vurdering af, hvorvidt det vil medføre en urimelig byrde for ansøgeren at bo i den del af oprindelseslandet, der anses for at være sikker.

Ændringsforslag     79

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Enhver beslutning om ikke internationalt at beskytte en mindreårig, uanset om denne er ledsaget eller ej, baseret på tilgængelighed af intern beskyttelse, skal forudgås af en formel beslutningsprocedure til fastslåelse af den mindreåriges tarv. Hvis ansøgeren er en uledsaget mindreårig, bør adgangen til passende behandling, forældremyndighedsordninger og varige løsninger for hans eller hendes udvikling være del af vurderingen af, om beskyttelsen er ordentligt garanteret inden for det område, hvor den interne beskyttelse formodes at findes.

Ændringsforslag     80

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  der er tilstrækkelig alvorlig på grund af sin karakter eller gentagne forekomst til at udgøre en alvorlig krænkelse af de grundlæggende menneskerettigheder, navnlig de rettigheder, der ikke kan fraviges i henhold til artikel 15, stk. 2, i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, eller

a)  der er tilstrækkelig alvorlig på grund af sin karakter eller gentagne forekomst til at udgøre en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne, navnlig de rettigheder, der ikke kan fraviges i henhold til Artikel 15, stk. 2, i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; or

Ændringsforslag     81

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fysisk eller psykisk vold, herunder seksuelle overgreb

a)  fysisk eller psykisk vold, herunder seksuelle overgreb eller menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse;

Ændringsforslag     82

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  retsforfølgning eller straf for at nægte at gøre militærtjeneste i en konflikt, hvis militærtjeneste ville omfatte forbrydelser eller handlinger, der falder inden for anvendelsesområdet af udelukkelsesgrundene i artikel 12, stk. 2

e)  retsforfølgning eller straf for at nægte at gøre militærtjeneste af moralske, religiøse eller politiske grunde, eller fordi den pågældende tilhører en særlig etnisk gruppe eller har et særligt statsborgerskab, og især, hvis militærtjeneste ville omfatte forbrydelser eller handlinger, der falder inden for anvendelsesområdet af udelukkelsesgrundene i artikel 12, stk. 2

Ændringsforslag     83

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  kønsbestemte handlinger eller handlinger rettet mod børn.

f)  kønsbestemte handlinger eller handlinger rettet mod børn, såsom rekruttering af mindreårige, kønslemlæstelse, tvangsægteskaber, børnearbejde, handel med børn og vold i hjemmet, menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse og krænkelser af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Begrebet en bestemt social gruppe omfatter navnlig en gruppe, hvor:

d)  begrebet tilhørsforhold til en bestemt social gruppe omfatter navnlig en gruppe, hvor:

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra d – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  medlemmerne har samme medfødte karakteristiske træk eller en fælles baggrund, der ikke kan ændres, eller er fælles om et karakteristisk træk eller en tro, der er så grundlæggende for deres identitet eller samvittighed, at ingen mennesker bør tvinges til at give afkald derpå, og

-  medlemmerne har samme medfødte karakteristiske træk eller en fælles baggrund, der ikke kan ændres, eller er fælles om et karakteristisk træk eller en tro, der er så grundlæggende for deres identitet eller samvittighed, at ingen mennesker bør tvinges til at give afkald derpå, eller

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afhængigt af omstændighederne i oprindelseslandet kan begrebet omfatte en gruppe, hvis fælles karakteristiske træk er seksuel orientering (et begreb, der kan forstås således, at det omfatter handlinger, der betragtes som kriminelle i henhold til medlemsstaternes nationale ret). Der tages hensyn til kønsrelaterede aspekter, herunder kønsidentitet, ved afgørelsen af, om en person tilhører en bestemt social gruppe, og ved bestemmelsen af de karakteristiske træk ved en sådan gruppe.

Afhængigt af omstændighederne i oprindelseslandet omfatter begrebet en gruppe, hvis fælles karakteristiske træk er seksuel orientering og kønsrelaterede aspekter, herunder kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika, samt det faktum at den pågældende har været offer for menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse. Der tages hensyn til disse aspekter ved afgørelsen af, om en person tilhører en bestemt social gruppe, og ved bestemmelsen af de karakteristiske træk ved en sådan gruppe;

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved vurderingen af, om en ansøger har en velbegrundet frygt for forfølgelse, kan den besluttende myndighed ikke med rimelighed forvente, at en ansøger kan handle diskret eller afholde sig fra visse former for praksis for at undgå risikoen for forfølgelse i sit oprindelsesland, hvis denne adfærd eller praksis er uløseligt forbundet med vedkommendes identitet.

3.  Ved vurderingen af, om en ansøger har en velbegrundet frygt for forfølgelse, kan den besluttende myndighed ikke med rimelighed forvente, at en ansøger kan handle diskret eller afholde sig fra visse former for praksis for at undgå risikoen for forfølgelse i sit oprindelsesland, hvis denne adfærd eller praksis er uløseligt forbundet med vedkommendes identitet eller samvittighed.

Ændringsforslag     88

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  basere sig på præcise og aktuelle oplysninger fra alle relevante kilder, herunder disponible oplysninger om oprindelseslande på EU-plan og fælles analyse af oplysninger om oprindelseslande, jf. artikel 8 og 10 i forordning (EU) XXX/XX [forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur], samt oplysninger og retningslinjer fra De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge.

b)  skal tage præcise og aktuelle oplysninger fra alle relevante kilder med i betragtning, herunder disponible oplysninger om oprindelseslande på EU-plan og fælles analyse af oplysninger om oprindelseslande, jf. Artikel 8 og 10 i forordning (EU) XXX/XX [forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur] eller oplysninger og retningslinjer fra De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En tredjelandsstatsborger eller statsløs er udelukket fra at blive anerkendt som flygtning, hvis:

1.  En tredjelandsstatsborger eller statsløs person er udelukket fra at være flygtning under denne forordnings anvendelsesområde, hvis:

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  den pågældende har gjort sig skyldig i handlinger, der er i strid med De Forenede Nationers mål og grundsætninger som fastlagt i præamblen til og artikel 1 og 2 i De Forenede Nationers pagt.

c)  den pågældende har begået handlinger, der er i strid med De Forenede Nationers mål og grundsætninger som fastlagt i præamblen til og artikel 1 og 2 i De Forenede Nationers pagt, herunder har modtaget domme for at have deltaget i en terrorgruppes aktiviteter.

Ændringsforslag     91

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den besluttende myndighed kan først anvende denne stykke, efter at den for hver enkelt sag har foretaget en vurdering af de specifikke fakta, som den er blevet gjort opmærksom på, med henblik på at bestemme om der er alvorlige grunde til at overveje, om de handlinger, som er begået af den pågældende person, som ellers opfylder de kvalificerende betingelser for flygtningestatus, falder inden for anvendelsesområdet for litra a), b) og c) under første afsnit.

Ændringsforslag     92

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Stk. 2 finder ikke anvendelse på mindreårige.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  I forbindelse med stk. 2, litra b) og c), betegnes følgende handlinger som alvorlige ikke-politiske forbrydelser:

udgår

a)   særligt grusomme handlinger, hvis den pågældende handling ikke står i rimeligt forhold til de påståede politiske mål,

 

b)   terrorhandlinger, der er karakteriseret ved deres voldelighed i forhold til civilbefolkninger, også selv om de begås under foregivelse af, at de har et politisk mål.

 

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Udelukkelse fra flygtningestatus afhænger udelukkende af, om de betingelser, der er fastsat i stk. 1-5, er opfyldt, og skal ikke gøres til genstand for nogen yderligere proportionalitetsvurdering af det konkrete tilfælde.

udgår

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inddragelse, ophævelse eller afslag på forlængelse af flygtningestatus

Fratagelse af flygtningestatus

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den besluttende myndighed skal inddrage, ophæve eller afslå at forlænge en tredjelandsstatsborgers eller statsløs persons flygtningestatus, hvis:

1.  Den besluttende myndighed skal fratage en tredjelandsstatsborger eller statsløs persons flygtningestatus, hvis:

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  der er rimelig grund til at anse den pågældende som en person, der udgør en fare for sikkerheden i den medlemsstat, vedkommende befinder sig i

d)  der er rimelig grund til at mene, at han eller hun efter at have modtaget en endelig dom for en særlig alvorlig forbrydelse udgør en fare for samfundet i den medlemsstat, vedkommende befinder sig i

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  den pågældende efter at have modtaget en endelig dom for en særlig alvorlig forbrydelse udgør en fare for samfundet i den medlemsstat, hvor vedkommende befinder sig

udgår

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  artikel 23, stk. 2, anvendes.

udgår

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den besluttende myndighed kan i de situationer, der er omhandlet i stk. 1, litra d)-f), beslutte ikke at tildele status til en flygtning, hvis der endnu ikke er truffet en sådan afgørelse.

2.  Den besluttende myndighed kan i den situation, der er omhandlet i stk. 1, litra d), beslutte ikke at tildele status til en flygtning, hvis der endnu ikke er truffet en sådan afgørelse.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Personer, som stk. 1, litra d)-f), eller stk. 2 finder anvendelse på, har adgang til de rettigheder, der er fastsat i artikel 3, 4, 16, 22, 31, 32 og 33 i Genèvekonventionen, eller tilsvarende rettigheder, for så vidt de befinder sig i medlemsstaten.

3.  Personer, som stk. 1, litra d), eller stk. 2 finder anvendelse på, har adgang til de rettigheder, der er fastsat i artikel 3, 4, 16, 22, 31, 32 og 33 i Genèvekonventionen, eller tilsvarende rettigheder, for så vidt de befinder sig i medlemsstaten.

Ændringsforslag     102

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Uden at dette i øvrigt indskrænker flygtningens pligt til at oplyse om alle relevante faktiske forhold og til at forelægge al relevant dokumentation, som den pågældende er i besiddelse af, jf. artikel 4, stk. 1, skal den besluttende myndighed, der har tildelt den pågældende flygtningestatus, på et individuelt grundlag påvise, at den pågældende ikke længere opfylder eller aldrig har opfyldt betingelserne herfor af de årsager, der er anført i nærværende artikels stk. 1.

4.  Uden at dette i øvrigt indskrænker flygtningens pligt i henhold til artikel 4, stk. 1 til at oplyse om alle de elementer, som han eller hun har adgang til, og som udgør grundlaget for ansøgningen om international beskyttelse, skal den besluttende myndighed, der har tildelt den pågældende flygtningestatus, på et individuelt grundlag påvise, at den pågældende ikke længere opfylder eller aldrig har opfyldt betingelserne herfor af de årsager, der er anført i nærværende artikels stk. 1.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den besluttende myndigheds afgørelser om inddragelse, ophævelse eller afslag på forlængelse af flygtningestatus i henhold til stk. 1, litra a), får først virkning tre måneder efter at afgørelsen er vedtaget, således at den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person har mulighed for at søge om opholdstilladelse på grundlag af andre grunde i overensstemmelse med relevant EU-ret og national ret.

5.  Den besluttende myndigheds afgørelser om fratagelse af flygtningestatus i henhold til stk. 1, litra a), får først virkning tre måneder efter at afgørelsen er vedtaget, således at den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person har mulighed for at søge om opholdstilladelse på grundlag af andre grunde i overensstemmelse med relevant EU-ret og national ret.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af artikel 14, stk. 1, revurderer den besluttende myndighed især en flygtningestatus:

Ved anvendelsen af artikel 14, stk. 1, kan den besluttende myndighed især revurdere en flygtningestatus, hvis oplysningerne om oprindelsesland på EU-plan, jf. artikel 8 i forordning (EU) XXX/XX [forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur], og den fælles vurdering af oplysninger om oprindelsesland, jf. artikel 10 i nævnte forordning, indikerer en væsentlig ændring i oprindelseslandet, som er relevant for den pågældendes behov for beskyttelse.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvis oplysningerne om oprindelsesland på EU-plan og den fælles vurdering af oplysninger om oprindelsesland, jf. artikel 8 og 10 i forordning (EU) XXX/XX [forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur], indikerer en væsentlig ændring i oprindelseslandet, som er relevant for ansøgerens behov for beskyttelse

udgår

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  når den for første gang skal forlænge en opholdstilladelse, der er udstedt til en flygtning.

udgår

Ændringsforslag     107

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Stk. 1 finder ikke anvendelse på uledsagede mindreårige, med mindre det er i deres egen interesse.

Ændringsforslag     108

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved alvorlig overlast som omhandlet i artikel 2, stk. 5, forstås:

Ved alvorlig overlast som omhandlet i Artikel 2, stk. 5, forstås udelukkende:

Ændringsforslag     109

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udsættelse af en ansøger for tortur, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf i dennes oprindelsesland, eller

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag     110

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  alvorlig og individuel trussel mod en civilpersons liv eller fysiske integritet som følge af vilkårlig vold i forbindelse med international eller intern væbnet konflikt.

c)  en alvorlig trussel mod en civilpersons liv eller fysiske integritet som følge af vilkårlig vold i forbindelse med international eller intern væbnet konflikt.

Ændringsforslag     111

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  skal basere sig på præcise og aktuelle oplysninger fra alle relevante kilder, herunder disponible oplysninger om oprindelseslande på EU-plan og fælles analyse af oplysninger om oprindelseslande, jf. artikel 8 og 10 i forordning (EU) XXX/XX [forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur], samt oplysninger og retningslinjer fra De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge.

b)  skal tage præcise og aktuelle oplysninger fra alle relevante kilder med i betragtning, herunder disponible oplysninger om oprindelseslande på EU-plan og fælles analyse af oplysninger om oprindelseslande, jf. Artikel 8 og 10 i forordning (EU) XXX/XX [forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur], samt oplysninger og retningslinjer fra De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge.

Ændringsforslag     112

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  En tredjelandsstatsborger eller statsløs er udelukket fra at være berettiget til subsidiær beskyttelse, hvis han eller hun er anerkendt af de kompetente myndigheder i det land, hvor han eller hun har taget ophold, som havende de rettigheder og pligter, der knytter sig til besiddelse af statsborgerskab i dette land eller rettigheder og pligter svarende hertil.

Ændringsforslag     113

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den pågældende har begået en grov forbrydelse

b)  den pågældende har begået en alvorlig ikke-politisk forbrydelse uden for beskyttelseslandet forud for anerkendelsen af vedkommende som en person med subsidiær beskyttelsesstatus.

Ændringsforslag     114

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  den pågældende har begået handlinger, der er i strid med De Forenede Nationers mål og grundsætninger som fastlagt i præamblen til og artikel 1 og 2 i De Forenede Nationers pagt

c)  den pågældende har begået handlinger, der er i strid med De Forenede Nationers mål og grundsætninger som fastlagt i præamblen til og artikel 1 og 2 i De Forenede Nationers pagt, herunder har modtaget domme for at have deltaget i en terrorgruppes aktiviteter;

Ændringsforslag     115

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den besluttende myndighed kan først anvende denne stykke, efter at den for hver enkelt sag har foretaget en vurdering af de specifikke fakta, som den er blevet gjort opmærksom på, med henblik på at bestemme om der er alvorlige grunde til at overveje, om de handlinger, som er begået af den pågældende person, som ellers opfylder de kvalificerende betingelser for flygtningestatus, falder inden for anvendelsesområdet for litra a), b), c), d) eller e) under første afsnit.

Ændringsforslag     116

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Stk. 2 finder ikke anvendelse på mindreårige.

Ændringsforslag     117

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Stk. 1, litra a)-d), finder anvendelse på personer, der anstifter til eller på anden måde deltager i at begå de deri nævnte forbrydelser eller handlinger.

2.  Stk. 2, litra a)-d), finder anvendelse på personer, der anstifter til eller på anden måde deltager i at begå de deri nævnte forbrydelser eller handlinger.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inddragelse, ophævelse eller afslag på forlængelse af subsidiær beskyttelsesstatus

Fratagelse af subsidiær beskyttelsesstatus

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den besluttende myndighed skal inddrage, ophæve eller afslå at forlænge en tredjelandsstatsborgers eller statsløs persons subsidiære beskyttelsesstatus, hvis:

1.  Den besluttende myndighed skal fratage en tredjelandsstatsborger eller statsløs person vedkommendes subsidiære beskyttelsesstatus, hvis:

Ændringsforslag     120

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  den pågældende har givet forkerte oplysninger om eller fortiet faktiske forhold, herunder anvendt falske dokumenter, og dette var afgørende for tildeling af subsidiær beskyttelsesstatus

c)  den pågældende har givet forkerte oplysninger om eller fortiet faktiske forhold af relevans for grundlaget for ansøgningen om international beskyttelse, og dette var afgørende for tildeling af subsidiær beskyttelsesstatus;

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  artikel 23, stk. 2, anvendes.

udgår

Ændringsforslag     122

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uden at dette i øvrigt indskrænker tredjelandsstatsborgerens eller den statsløse persons pligt til at oplyse om alle relevante faktiske forhold og til at forelægge al relevant dokumentation, som den pågældende er i besiddelse af, jf. artikel 4, stk. 1, skal den medlemsstat, der har tildelt den pågældende subsidiær beskyttelsesstatus, på et individuelt grundlag påvise, at den pågældende ikke længere opfylder eller ikke opfylder betingelserne herfor, jf. stk. 1 i nærværende artikel.

2.  Uden at dette i øvrigt indskrænker tredjelandsstatsborgerens eller den statsløse persons pligt til i henhold til artikel 4, stk. 1, at oplyse om alle elementer, som han eller hun har adgang til, og som udgør grundlaget for ansøgningen om international beskyttelse, skal den medlemsstat, der har tildelt den pågældende subsidiær beskyttelsesstatus, på et individuelt grundlag påvise, at den pågældende ikke længere opfylder eller ikke opfylder betingelserne herfor, jf. stk. 1 i nærværende artikel.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den besluttende myndigheds afgørelser om inddragelse, ophævelse eller afslag på forlængelse af subsidiær beskyttelsesstatus i henhold til stk. 1, litra a), får først virkning tre måneder efter at afgørelsen er truffet, således at den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person har mulighed for at søge om opholdstilladelse på grundlag af andre grunde i overensstemmelse med relevant EU-ret og national ret.

3.  Den besluttende myndigheds afgørelser om fratagelse af subsidiær beskyttelsesstatus i henhold til stk. 1, litra a), får først virkning tre måneder efter at afgørelsen er truffet, således at den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person har mulighed for at søge om opholdstilladelse på grundlag af andre grunde i overensstemmelse med relevant EU-ret og national ret.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af artikel 20, stk. 1, revurderer den besluttende myndighed især en subsidiær beskyttelsesstatus:

Ved anvendelsen af artikel 20, stk. 1, kan den besluttende myndighed især revurdere en subsidiær beskyttelsesstatus, hvis oplysningerne om oprindelsesland på EU-plan, jf. artikel 8 i forordning (EU) XXX/XX [forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur], og den fælles vurdering af oplysninger om oprindelsesland, jf. artikel 10 i nævnte forordning, indikerer en væsentlig ændring i oprindelseslandet, som er relevant for den pågældendes behov for beskyttelse.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvis oplysningerne om oprindelsesland på EU-plan og den fælles vurdering af oplysninger om oprindelsesland, jf. artikel 8 og 10 i forordning (EU) XXX/XX [forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur], indikerer en væsentlig ændring i oprindelseslandet, som er relevant for ansøgerens behov for beskyttelse

udgår

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  når den for første og anden gang skal forlænge en opholdstilladelse, der er udstedt til en person med subsidiær beskyttelsesstatus.

udgår

Ændringsforslag     127

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Stk. 1 finder ikke anvendelse på uledsagede mindreårige, med mindre det er i deres egen interesse.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Flygtninge og personer, der har fået tildelt subsidiær beskyttelsesstatus, har de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i dette kapitel. Dette kapitel berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i Genèvekonventionen.

1.  Uden at det berører de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i Genèvekonventionen og personer, der nyder international beskyttelse, har de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i dette kapitel.

Ændringsforslag     129

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Inden for de grænser, som internationale forpligtelser sætter, kræver tildeling af ydelser, for så vidt angår adgang til beskæftigelse og social sikring, forudgående udstedelse af opholdstilladelse.

udgår

Ændringsforslag     130

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Ved anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel skal der tages hensyn til den specifikke situation for personer med særlige behov, såsom mindreårige, uledsagede mindreårige, personer med handicap, ældre personer, gravide kvinder, enlige forældre med mindreårige børn, ofre for menneskehandel, personer med mentale forstyrrelser og personer, der har været udsat for tortur, voldtægt eller anden form for grov vold af psykisk, fysisk eller seksuel karakter, hvis det på grundlag af en individuel vurdering af deres situation fastslås, at de har særlige behov.

4.  Ved anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel skal der tages hensyn til den specifikke situation for personer med særlige behov, såsom uledsagede mindreårige, personer med handicap, ældre personer, gravide kvinder, enlige forældre med mindreårige børn, ofre for menneskehandel, personer med mentale forstyrrelser og personer, der har været udsat for tortur, voldtægt eller anden form for grov vold af psykisk, fysisk eller seksuel karakter, hvis det på grundlag af en individuel vurdering af deres situation fastslås, at de har særlige behov.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Når bestemmelserne i dette kapitel anvendes i forbindelse med mindreårige, skal hensynet til barnets tarv være et primært hensyn hos de relevante myndigheder.

5.  Når denne forordning anvendes, skal hensynet til barnets tarv være et primært hensyn for medlemslandene.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22a

 

Medlemsstaterne sikrer, at alle afgørelser, der træffes af den besluttende myndighed under denne forordnings kapitel II, III, IV, V og VI, kan gøres til genstand for klage i henhold til procedurer, der er fastlagt i national ret. Der skal i det mindste i sidste instans være mulighed for klage over eller fornyet prøvelse af de faktiske omstændigheder og den retlige vurdering ved en retsinstans.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis det ikke er forbudt i henhold til de i stk. 1 nævnte internationale forpligtelser, kan en flygtning eller en person med subsidiær beskyttelsesstatus, uanset om den pågældende er formelt anerkendt eller ej, refouleres, når:

udgår

a)   der er rimelig grund til at anse den pågældende som en person, der udgør en fare for sikkerheden i den medlemsstat, vedkommende befinder sig i

 

b)   den pågældende efter en endelig dom for en særlig grov forbrydelse udgør en fare for samfundet i den pågældende medlemsstat.

 

I så tilfælde skal flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus også inddrages i overensstemmelse med henholdsvis artikel 14 og artikel 20.

 

Ændringsforslag     134

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder giver personer med international beskyttelse oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus, hurtigst muligt efter tildelingen af en sådan status. Disse oplysninger skal gives på et sprog, som modtageren kan forstå eller med rimelighed må formodes at forstå, og skal indeholde en udtrykkelig henvisning til konsekvenserne af ikke at overholde de forpligtelser, der er anført i artikel 28 om bevægelighed inden for Unionen.

De kompetente myndigheder giver personer med international beskyttelse oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus, hurtigst muligt efter tildelingen af en sådan status. Disse oplysninger skal gives på et sprog, som modtageren kan forstå, og skal indeholde en udtrykkelig henvisning til konsekvenserne af ikke at overholde de forpligtelser, der er anført i Artikel 28 om bevægelighed inden for Unionen, og til alle rettigheder i tilknytning til integration, der er anført i kapitel VII, afsnit III, i denne forordning.

Ændringsforslag     135

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse oplysningers form og indhold fastlægges af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 58, stk. 1, i forordning (EU) XXX/XXX [procedureforordning].

Kommissionen tildeles beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 42 med henblik på at supplere denne forordning ved at præcisere form og indhold af de oplysninger, der skal forelægges i henhold til første afsnit.

Ændringsforslag     136

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Familiemedlemmer til en person med international beskyttelse, som ikke individuelt er berettiget til en sådan beskyttelse, har ret til at ansøge om en opholdstilladelse efter de nationale procedurer, for så vidt dette er foreneligt med familiemedlemmets personlige retlige status.

1.  For så vidt angår denne artikel og i henhold til dens bestemmelser omfatter familiemedlemmer som defineret i artikel 2, stk. 9, også søskende til en person med international beskyttelse. Disse familiemedlemmer til en person med international beskyttelse, som ikke individuelt er berettiget til en sådan beskyttelse, har ret til at ansøge om en opholdstilladelse efter de nationale procedurer, for så vidt dette er foreneligt med familiemedlemmets personlige retlige status.

Ændringsforslag     137

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne kan nægte at udstede opholdstilladelse til en ægtefælle eller en ugift samlever i et fast forhold, hvor det er bevist, at ægteskabet eller partnerskabet er blevet indgået udelukkende med det formål at give den pågældende person mulighed for at indrejse eller tage ophold i en medlemsstat.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne kan beslutte, at denne artikel også finder anvendelse på andre nære slægtninge, der levede sammen som en del af familien på tidspunktet for udrejse fra oprindelseslandet eller før ansøgerens ankomst til en medlemsstats område, og som på det pågældende tidspunkt var helt eller hovedsagelig afhængige af personen med international beskyttelse.

6.  Medlemsstaterne kan beslutte, at denne artikel også finder anvendelse på andre nære slægtninge, der levede sammen som en del af familien på tidspunktet for udrejse fra oprindelseslandet eller før ansøgerens ankomst til en medlemsstats område.

Ændringsforslag     139

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest 30 dage efter tildelingen af international beskyttelse udstedes en opholdstilladelse i overensstemmelse med den ensartede udformning, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 1030/2002.

1.  Så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 15 dage efter tildelingen af international beskyttelse udstedes en opholdstilladelse i overensstemmelse med den ensartede udformning, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1030/2002.

a)  For personer med flygtningestatus skal opholdstilladelsen have en gyldighedsperiode på tre år og derefter kunne forlænges med treårige perioder.

Opholdstilladelsen for personer med international beskyttelse skal have en gyldighedsperiode på fem år og derefter kunne forlænges med femårige perioder.

b)  For personer med subsidiær beskyttelsesstatus skal opholdstilladelsen have en gyldighedsperiode på et år og derefter kunne forlænges med toårige perioder.

 

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En opholdstilladelse kan ikke forlænges eller inddrages i følgende tilfælde:

2.  Uanset Rådets direktiv 2003/109/EF kan en opholdstilladelse ikke forlænges eller inddrages i følgende tilfælde:

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvis de kompetente myndigheder inddrager, ophæver eller afslår at forlænge en tredjelandsstatsborgers flygtningestatus i medfør af artikel 14 og subsidiære beskyttelsesstatus i medfør af artikel 20

a)  hvis de kompetente myndigheder fratager en tredjelandsstatsborger vedkommendes flygtningestatus i medfør af artikel 14 eller subsidiære beskyttelsesstatus i medfør af artikel 20

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis artikel 23, stk. 2, anvendes

udgår

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  hvis det af hensyn til den nationale sikkerhed eller offentlige orden er nødvendigt.

c)  hvis det af tvingende hensyn til den nationale sikkerhed eller offentlige orden er nødvendigt.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder udsteder rejsedokumenter til personer med flygtningestatus i overensstemmelse med den model, der er opstillet i tillægget til Genèvekonventionen, og med mindst de sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer, der er beskrevet i Rådets forordning (EF) nr. 2252/200445. Disse rejsedokumenter skal være gyldige i mindst et år.

1.  De kompetente myndigheder udsteder rejsedokumenter til personer med flygtningestatus i overensstemmelse med den model, der er opstillet i tillægget til Genèvekonventionen, og med mindst de sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer, der er beskrevet i Rådets forordning (EF) nr. 2252/200445. Disse rejsedokumenter skal være gyldige i mindst fem år.

__________________

__________________

45 Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1).

45 Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1).

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De kompetente myndigheder udsteder rejsedokumenter med mindst de sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer, der er beskrevet i forordning (EF) nr. 2252/2004, til personer med subsidiær beskyttelsesstatus, som ikke kan få et nationalt pas. Disse dokumenter skal være gyldige i mindst et år.

2.  De kompetente myndigheder udsteder rejsedokumenter med mindst de sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer, der er beskrevet i forordning (EF) nr. 2252/2004, til personer med subsidiær beskyttelsesstatus, som ikke kan få et nationalt pas. Disse dokumenter skal være gyldige i mindst fem år.

Ændringsforslag     146

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De dokumenter, der henvises til i stk. 1 og 2, udstedes ikke, hvis dette af tvingende hensyn til statens sikkerhed eller den offentlige orden er påkrævet.

3.  De dokumenter, der henvises til i stk. 1 og 2, udstedes ikke, hvis dette af tvingende hensyn til statens sikkerhed er påkrævet.

Ændringsforslag     147

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Personer med international beskyttelse har ret til fri bevægelighed i den medlemsstat, der har tildelt international beskyttelse, herunder retten til at vælge sit opholdssted i dette område på samme betingelser og med samme begrænsninger som dem, der gælder for andre tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold på dette område og befinder sig i en sammenlignelig situation.

1.  Personer med international beskyttelse har ret til fri bevægelighed i den medlemsstat, der har tildelt international beskyttelse, herunder retten til at vælge sit opholdssted i dette område på samme betingelser og med samme begrænsninger som dem, der gælder for andre tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold på dette område.

Ændringsforslag     148

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Inden for de grænser, som internationale forpligtelser sætter, kan en person med international beskyttelse, der modtager bestemte sociale sikringsydelser og bistandsydelser, kun pålægges bopælsbetingelser, hvis de nævnte bopælsbetingelser er nødvendige for at lette integrationen af vedkommende i den medlemsstat, der har tildelt den pågældende beskyttelse.

udgår

Ændringsforslag     149

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Personer med international beskyttelse har ikke ret til at opholde sig i andre medlemsstater end den, der har tildelt beskyttelse. Dette berører ikke deres ret til at ansøge om og få adgang til opholdsret i andre medlemsstater i henhold til de relevante bestemmelser i EU-retten og medlemsstaternes ret og deres ret til at færdes frit i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 21 konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen

1.  Personer med international beskyttelse har ikke ret til at opholde sig i andre medlemsstater end den, der har tildelt beskyttelse. Dette berører ikke deres ret til at ansøge om og få adgang til opholdsret i andre medlemsstater i henhold til de relevante bestemmelser i EU-retten, herunder Rådets direktiv 2009/50/EF1a og medlemsstaternes ret og deres ret til at færdes frit i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 21 konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen

 

_________________

 

1a Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (EUT L 155 af 18.6.2009, s. 17).

 

 

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  arbejdsvilkår, herunder løn og afskedigelse, arbejdstid, orlov og ferie samt krav til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

a)  arbejdsforhold, herunder løn og afskedigelse, arbejdstid, ferie, familieorlov samt krav til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  foreningsfrihed og frihed til medlemskab af en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisation eller enhver organisation, hvis medlemmer har et bestemt virke, herunder fordele som følge af et sådant medlemskab

b)  foreningsfrihed og frihed til medlemskab af en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisation eller enhver organisation, hvis medlemmer har et bestemt virke, herunder rettigheder og fordele som følge af et sådant medlemskab

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  beskæftigelsesrelaterede voksenuddannelsesmuligheder, erhvervsuddannelse, herunder kurser til forbedring af færdigheder, praktikpladser

c)  uddannelse og beskæftigelsesrelaterede uddannelsesmuligheder, erhvervsuddannelse, herunder kurser til forbedring af færdigheder, praktikpladser

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  rådgivningstjenester fra arbejdsformidlingen.

d)  rådgivnings- og opfølgningstjenester fra arbejdsformidlingen.

Ændringsforslag     154

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De kompetente myndigheder skal, hvis det er nødvendigt, fremme fuld adgang til aktiviteterne i stk. 2, litra c) og d).

3.  De kompetente myndigheder skal fremme fuld adgang til aktiviteterne i stk. 2, litra c) og d).

Ændringsforslag     155

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Voksne med international beskyttelse skal have adgang til det almindelige uddannelsessystem, videreuddannelse og omskoling på samme betingelser som tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold i den pågældende medlemsstat og befinder sig i en sammenlignelig situation.

2.  Voksne med international beskyttelse skal have adgang til det almindelige uddannelsessystem, videreuddannelse eller omskoling på de samme betingelser som statsborgere i den medlemsstat, der yder beskyttelse.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Adgangen til visse sociale ydelser, der er fastsat i national ret, kan gøres betinget af, at personen med international beskyttelse deltager effektivt i integrationsforanstaltninger.

Adgangen til visse sociale ydelser, der er fastsat i national ret, kan gøres betinget af, at personen med international beskyttelse deltager aktivt i integrationsforanstaltninger, forudsat at de pågældende integrationsforanstaltninger er lettilgængelige, gratis og tager hensyn til de særlige behov hos den pågældende person med international beskyttelse.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For personer med subsidiær beskyttelsesstatus kan medlemsstaterne begrænse den sociale bistand til de sociale grundydelser.

udgår

Ændringsforslag     158

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Personer med international beskyttelse, som har særlige behov, f.eks. gravide, personer med handicap, personer, der har været udsat for tortur, voldtægt eller anden form for grov vold af psykisk, fysisk eller seksuel karakter, eller mindreårige, der har været udsat for misbrug, vanrøgt, udnyttelse, tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling, eller som har lidt under følgerne af væbnet konflikt, skal modtage passende lægehjælp, herunder om nødvendigt behandling af mentale forstyrrelser, på samme betingelser som statsborgerne i den medlemsstat, der har tildelt beskyttelse.

2.  Personer med international beskyttelse, som har særlige behov, f.eks. gravide, personer med handicap, personer, der har været udsat for tortur, voldtægt eller anden form for grov vold af psykisk, fysisk eller seksuel karakter, eller mindreårige, der har været udsat for misbrug, vanrøgt, udnyttelse, tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling, eller som har lidt under følgerne af væbnet konflikt, skal modtage hensigtsmæssig lægehjælp, herunder om nødvendigt behandling af mentale forstyrrelser, på samme betingelser som statsborgerne i den medlemsstat, der har tildelt beskyttelse.

Ændringsforslag     159

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hurtigst muligt efter tildeling af international beskyttelse og senest inden fem arbejdsdage, jf. artikel 22, stk. 1, i forordning EU XXX/XXX [procedureforordning] skal de kompetente myndigheder træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at uledsagede mindreårige repræsenteres af en officiel værge eller om nødvendigt af en organisation, der er ansvarlig for varetægten af mindreårige og deres velfærd, eller at de på anden måde får behørig repræsentation, herunder repræsentation i henhold til lov eller retskendelse.

Hvis det ikke er muligt at beholde den samme værge, der udpeges efter ankomsten af uledsagede mindreårige i Den Europæiske Unions område, skal de kompetente myndigheder hurtigst muligt efter tildeling af international beskyttelse og under alle omstændigheder senest inden fem arbejdsdage, træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at uledsagede mindreårige repræsenteres af en officiel værge eller om nødvendigt af en organisation, der er ansvarlig for varetægten af mindreårige og deres velfærd, eller at de på anden måde får behørig repræsentation, herunder repræsentation i henhold til lov eller retskendelse.

Ændringsforslag     160

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne sikrer, at en værge ikke får ansvaret for et så uforholdsmæssigt stort antal uledsagede mindreårige samtidigt, at den pågældende ikke er i stand til at udføre sine opgaver effektivt, og under ingen omstændigheder for mere end 20. Medlemslandene udpeger organer eller personer, der er ansvarlige for med regelmæssige mellemrum at tilse, at værgerne udfører deres opgaver på tilfredsstillende vis. De pågældende enheder eller personer skal også have kompetence til at behandle klager indgivet af uledsagede mindreårige over deres værge. Med dette formål for øje skal uledsagede mindreårige have oplysninger i et præcis, gennemskueligt, klart og lettilgængeligt format på et klart og ukompliceret sprog både mundtligt og visuelt og på en børnevenlig måde og på et sprog, de forstår, om, hvem disse instanser eller personer er, og hvordan de fortroligt og sikkert kan indgive en klage over deres værger.

Ændringsforslag     161

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den udpegede værge har pligt til at sørge for, at den mindreårige får adgang til alle de rettigheder, der følger af denne forordning. De kompetente myndigheder skal regelmæssigt vurdere den udpegede værges indsats.

2.  Den udpegede værge har pligt til at sørge for, at den mindreårige får adgang til alle de rettigheder, der følger af denne forordning. De ansvarlige instanser eller personer skal vurdere resultaterne af værgen inden for den første måned efter vedkommendes udnævnelse, og regelmæssigt derefter.

Ændringsforslag     162

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  i særlige centre for mindreårige

c)  i åbne centre for mindreårige, som tager hensyn til deres sårbarhed og garanterer deres sikkerhed;

Ændringsforslag     163

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  i andre former for indkvartering, der er egnede for mindreårige.

d)  i anden åben indkvartering for mindreårige, der tager hensyn til deres sårbarhed, og som garanterer deres sikkerhed.

Ændringsforslag     164

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis en uledsaget mindreårig tildeles international beskyttelse, og opsporingen af den pågældendes familiemedlemmer ikke allerede er påbegyndt, indleder de kompetente myndigheder opsporingen af dem hurtigst muligt, efter at den mindreårige har fået tildelt international beskyttelse, idet de beskytter den mindreåriges tarv. Hvis opsporingen allerede er påbegyndt, skal den fortsættes, hvis det er relevant. I de tilfælde, hvor der kan foreligge en trussel mod den mindreåriges eller dennes nære slægtninges liv eller integritet, særlig hvis de er blevet i oprindelseslandet, må det sikres, at indsamling, behandling og videregivelse af oplysninger om de pågældende foretages på et fortroligt grundlag.

5.  Opsporing af familiemedlemmer til en uledsaget mindreårig indledes, så snart han eller hun registrerer hans eller hendes anmodning om international beskyttelse. I de tilfælde, hvor der kan foreligge en trussel mod den mindreåriges eller dennes nære slægtninges liv eller integritet, særlig hvis de er blevet i hjemlandet, må det sikres, at indsamlingen, behandlingen og videregivelsen af oplysninger om de pågældende foretages på et fortroligt grundlag, således at man undgår at bringe deres sikkerhed i fare.

Ændringsforslag     165

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  De personer og organisationer, der arbejder med uledsagede mindreårige, skal løbende have passende uddannelse vedrørende mindreåriges rettigheder og behov, og standarderne for beskyttelse af børn skal overholdes, jf. art. 22 i forordning (EU) XXX/XXX [procedureforordning].

6.  De personer og organisationer, der arbejder med uledsagede mindreårige, skal løbende have passende uddannelse vedrørende mindreåriges rettigheder og behov, og standarderne for beskyttelse af børn skal overholdes, jf. art. 22 i forordning (EU) XXX/XXX [procedureforordning]. Hvis en organisation udpeges som værge, skal den udpege en person, der er ansvarlig for at udføre hvervet som værge for den uledsagede mindreårige i overensstemmelse med denne forordning. Værgen skal udføre sine opgaver i overensstemmelse med princippet om hensynet til barnets tarv, skal have de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige ekspertise og må ikke tidligere have været straffet, især hvad angår børnerelaterede forbrydelser eller lovovertrædelser. Når værgen er udpeget, skal dennes straffeattest regelmæssigt gennemses af de kompetente myndigheder for at udpege potentielle uforenelighed med vedkommendes rolle. For at sikre den mindreåriges trivsel og sociale udvikling, udskiftes den person, der fungerer som værge, kun hvis det er nødvendigt. Organisationer eller enkeltpersoner, hvis interesser er i modstrid, eller som potentielt ville kunne være i konflikt med den uledsagede mindreåriges interesser, kan ikke udpeges som værge.

Ændringsforslag     166

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Personer med international beskyttelse skal have adgang til en bolig på betingelser svarende til dem, der gælder for andre tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold på medlemsstaternes område og befinder sig i en sammenlignelig situation.

1.  Personer med international beskyttelse skal have adgang til skal have adgang til en bolig på betingelser svarende til dem, der gælder for statsborgerne i den medlemsstat, der har tildelt dem denne beskyttelse.

Ændringsforslag     167

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  National praksis med hensyn til spredning af personer med international beskyttelse skal så vidt muligt finde sted uden forskelsbehandling af personer med international beskyttelse og sikre lige muligheder med hensyn til adgang til bolig.

2.  National praksis med hensyn til spredning af personer med international beskyttelse skal finde sted uden forskelsbehandling af personer med international beskyttelse og sikre lige muligheder med hensyn til adgang til bolig.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at lette integrationen af personer med international beskyttelse i samfundet skal disse personer have adgang til de integrationsforanstaltninger, der tilbydes af medlemsstaterne, navnlig sprogkurser, samfundsorienterings- og integrationsprogrammer og erhvervsuddannelse, hvori der tages hensyn til deres specifikke behov.

1.  For at fremme og lette integrationen af personer med international beskyttelse i samfundet skal disse personer have adgang til de integrationsforanstaltninger, der tilbydes af medlemsstaterne, navnlig samfundsorienterings- og integrationsprogrammer og erhvervsuddannelse, som skal være gratis og lettilgængelig, og hvori der tages hensyn til deres specifikke behov.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne giver personer med international beskyttelse reel adgang til sprogkurser, som skal være gratis, fra den dato, hvor de er blevet tildelt international beskyttelse.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan gøre deltagelsen i integrationsforanstaltninger obligatorisk.

2.  Medlemsstaterne kan gøre deltagelsen i integrationsforanstaltninger obligatorisk, forudsat at de pågældende integrationsforanstaltninger er lettilgængelige, gratis og tager hensyn til de særlige behov hos den pågældende person med international beskyttelse.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne må ikke iværksætte straffeforanstaltninger over for personer med international beskyttelse, når de er ude af stand til at deltage i integrationsforanstaltninger på grund af omstændigheder, som de ikke er herre over, eller fordi de pågældende integrationsforanstaltninger ikke er af en passende karakter.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 42

udgår

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af et udvalg [nedsat ved artikel 58 i forordning (EU) XXX/XXX [procedureforordning]]. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5.

 

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 42a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelserne i artikel 24 til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen for en periode på to år fra [basisretsaktens ikrafttrædelsesdato]. Kommissionen udarbejder senest ni måneder inden udløbet af toårsperioden en rapport om delegationen af beføjelser. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3.  Delegationen af beføjelser i artikel 24 kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 24 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. -1 (ny)

Direktiv 2003/109/EU

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  I Artikel 4 Direktiv 2003/109/EU, erstattes stk. 2, tredje afsnit således:

 

"for så vidt angår personer, der har fået tildelt international beskyttelse, perioden mellem datoen for indgivelsen af ansøgningen om international beskyttelse, på grundlag af hvilke der blev indrømmet international beskyttelse, og datoen for udstedelse af den opholdstilladelse, der er omhandlet i artikel 26 forordning (EU).../... [Kvalifikationsforordning], skal tages i betragtning ved beregningen af den i stk. 1 omhandlede periode ".

Ændringsforslag     175

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

Direktiv 2003/109/EU

Artikel 4 – stk. 3a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a.   Når det konstateres, at en person med international beskyttelse opholder sig i en anden medlemsstat end den, der har tildelt international beskyttelse, uden at have ret til ophold eller bopæl dér i overensstemmelse med relevant EU-ret eller national ret, tages perioden med lovligt ophold forud for en sådan situation ikke i betragtning ved beregningen af den i stk. 1 omhandlede periode.

3a.  Når det konstateres, at en person med international beskyttelse opholder sig i en anden medlemsstat end den, der har tildelt international beskyttelse, og den pågældende medlemsstats myndigheder har fastslået, at modtageren har ophold eller bopæl dér uden at have ret til ophold eller bopæl dér i overensstemmelse med relevant EU-ret eller national ret i mere end to uger og uden alvorlige og presserende begrundelse, tages perioden med lovligt ophold forud for en sådan situation ikke i betragtning ved beregningen af den i stk. 1 omhandlede periode, med mindre personen med international beskyttelse dokumenterer, at flytningen skyldes i omstændigheder, som denne ikke var herre over.

 

Første afsnit finder ikke anvendelse på uledsagede mindreårige.

Ændringsforslag     176

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2

Direktiv 2003/109/EU

Artikel 26a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 4, stk. 3a, i dette direktiv senest den [seks måneder efter direktivets ikrafttrædelse]. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme Artikel 4, stk. 3a, i dette direktiv senest den [30 dage efter denne forordnings ikrafttrædelse]. De underretter straks Kommissionen herom.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning anvendes fra [seks måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Denne forordning anvendes fra [tre måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

(1)

EUT C 75 af 10.3 2017, s. 97.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Den foreslåede revision af det fælles europæiske asylsystem har til formål at reagere på de migrationstendenser, der har manifesteret sig i de seneste år, og det faktum, at der er ankommet et stort antal tredjelandsstatsborgere i EU, hvoraf mange har behov for international beskyttelse. Et forslag om en ny revision af asylsystemet, der bliver forelagt så hurtigt efter vedtagelsen af den sidste reform, er ikke nødvendigvis den bedste fremgangsmåde til at sikre, at systemet fungerer fuldt ud og bliver rodfæstet i national politik og praksis. Man bør imidlertid benytte lejligheden til at reformere asylsystemet for at forbedre EU's fælles asylpolitik, som bør være baseret på ægte solidaritet og en retfærdig ansvarsfordeling, således at der sker en gradvis overgang til en ensartet international beskyttelsesstatus, der gælder i hele Unionen, jf. artikel 78, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Ordføreren betragter derfor forslaget om at forvandle kvalifikationsdirektivet til en forordning som en mulighed for at fortsætte bestræbelserne i retning af en gradvis og positiv harmonisering i opadgående retning af de standarder, der benyttes for at fastslå, om personer har behov for international beskyttelse, og for at definere, hvilke rettigheder disse personer skal nyde godt af. Systemet er overbelastet, og det er vigtigt at bekræfte, at den europæiske asyltradition, der er baseret på Genèvekonventionen, og styrke de supplerende beskyttelsesmuligheder, som EU gradvis har udviklet på grundlag af sine fælles værdier.

På denne baggrund har ordføreren lagt særlig vægt på at sikre, at den retspraksis, der er udviklet hos de to europæiske domstole i henholdsvis Luxembourg og Strasbourg, bliver behørigt integreret i den reviderede retsakt, bl.a. hvad angår gældende ret med hensyn til grundlæggende rettigheder og bekæmpelse af forskelsbehandling. Ordføreren har taget hensyn til de politikker og praksisser, som medlemsstaterne indtil videre har udviklet på grundlag af kvalifikationsdirektivet, og har forsøgt at skabe forbedringer.

De politiske valg, som ordføreren har truffet i denne betænkning, har været dikteret af en strategi for tilnærmelse af de to former for beskyttelsesstatus og yderligere harmonisering. Den nuværende praksis i medlemsstaterne og selve beskyttelsesbegrebet kan i realiteten ikke fungere som en begrundelse for at sondre mellem de to forskellige former for status. Navnlig viser det sig i realiteternes verden, at subsidiær beskyttelse er baseret på en ubegrundet formodning om, at beskyttelsen skal være af mere midlertidig og mindre effektiv karakter.

Endvidere har ordføreren bestræbt sig på at kombinere beskyttelse med integration snarere end med straffeforanstaltninger, hvilket fremme langsigtet social samhørighed og sikkerhed for alle parter og samtidig modvirker sekundære bevægelser. I de ændringsforslag, der er stillet, er der generelt taget hensyn til, at forordningen kun kan fungere i praksis, hvis man undgår at overbelaste forvaltningsapparatet i medlemsstaterne.

Ligeledes ønsker ordføreren at ændre den foreslåede obligatoriske revurdering af den tildelte status i forhold til personer med international beskyttelse, både når der foreligger ændrede omstændigheder i oprindelseslandet, og når der skal ske en forlængelse. Selv om ordføreren er enig i, at udviklingstendenser i oprindelseslandet, der underkastes en harmoniseret vurdering hos Den Europæiske Unions Asylagentur, kan påvirke beskyttelsesbehovet, må det fastslås, at en systematisk revurdering ville være yderst ressourceintensiv for de besluttende myndigheder i medlemsstaterne. Desuden kan det virke undergravende på den berørte persons integrationsperspektiver i værtssamfundet, hvis der konstant og potentielt er risiko for en sådan revurdering. Ordføreren foreslår derfor, at spørgsmålet om revurdering skal være en valgfri mulighed for medlemsstaterne snarere end en automatisk og obligatorisk del af asylproceduren.

Ud fra den samme tankegang ønsker ordføreren ikke, at den reviderede EU-lovgivning skal føre til en kortere gyldighedsperiode for de opholdstilladelser, som medlemsstaterne i øjeblikket giver til de personer med international beskyttelse, der opholder sig på deres område. Hun foreslår derfor, at den nye EU-standardgyldighedsperiode for opholdstilladelser til både flygtninge og personer med subsidiær beskyttelsesstatus bliver ændret for i højere grad at tage hensyn til nuværende praksis på nationalt plan og for at give de pågældende personer en bedre retssikkerhed. Formålet er endnu en gang at anspore personer med international beskyttelse til at investere i sig selv og dermed bidrage til værtssamfundene.

Endvidere stiler ændringsforslagene på dette område efter at harmonisere gyldighedsperioden for opholdstilladelser for flygtninge og personer med subsidiær beskyttelsesstatus. Den sidstnævnte status indebærer nemlig ikke et mere midlertidigt beskyttelsesbehov, men simpelt hen et anderledes behov, som ikke er omfattet af den juridiske definition på flygtninge og flygtningestatus. Selv om disse personer ikke er flygtninge i streng forstand, er de også udsat for stor risiko i deres oprindelsesland, således at de ikke kan vende tilbage i sikkerhed, men er nødt til at genopbygge deres tilværelse i et land, der giver dem "tilflugt". Det er således lige så vigtigt for dem som for flygtninge, at man forsøger at opbygge en retlig ramme, der fremmer integration. Denne tankegang om en tilnærmelse af de to former for beskyttelsesstatus har været retningsgivende for en række ændringsforslag fra ordføreren – ud over spørgsmålet om gyldighedsperioden for opholdstilladelser.

Beskyttelse mod forfølgelse indebærer imidlertid ikke altid, at man må forlade sit hjemland. Ordføreren erkender, at det i konkrete tilfælde kan være muligt at søge "tilflugt" i sit oprindelsesland, såfremt det er staten eller statens agenter, der står bag forfølgelsen eller den alvorlige overlast. Man går imidlertid for vidt, hvis medlemsstaterne bliver forpligtet til at undersøge alternative muligheder for national beskyttelse, efter at den besluttende myndighed har fastslået, at ansøgeren ellers har behov for beskyttelse. Alternativet med national beskyttelse bør kun være fakultativt for medlemsstaterne i et begrænset antal tilfælde, men ikke en forpligtelse.

Endelig har ordføreren stillet ændringsforslag, som har til formål at tilgodese den overordnede målsætning om at sikre, at personer med beskyttelsesbehov bliver behørigt anerkendt og nyder godt af de rettigheder, som kan fremme deres integration, uanset hvor de opholder sig i EU. Ordføreren ønsker at understrege, at reformen af det fælles europæiske asylsystem handler om at forbedre beskyttelsen af tredjelandsstatsborgere i nødsituationer – i overensstemmelse med EU's traditioner og værdier. EU skal sørge for sin egen sikkerhed, men disse to hensyn går hånd i hånd; EU skal fortsat være et sikkert sted for at kunne fungere som tilflugtssted for mennesker, der flygter fra konflikter og barbari og søger beskyttelse. Hvis man fokuserer på straffeforanstaltninger og et muligt misbrug af systemet, vil dette sandsynligvis forstærke en generel følelse af usikkerhed, både hos personer med behov for beskyttelse og hos EU-borgerne. Der må sendes et positivt signal i begge retninger, således at tredjelandsstatsborgere, der ikke nødvendigvis har valgt at komme til EU, hurtigt kan opleve, at de bliver en del af et samfund, hvor beskyttelse og sikkerhed er forenelige størrelser – det er denne målsætning, ordføreren søger at tilgodese med sine forslag.


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Den følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af udkastet til betænkning:

Enhed og/eller person

Red Barnet

Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil (ECRE)

De Forenede Nationers højkommissær for flygtninge

Meijers Committee

Eurocities, netværket af europæiske storbyer

ILGA-Europe (den internationale sammenslutning af bøsse-lesbiske organisationer)

Gruppen vedrørende Migrationspolitik

Jesuiternes Flygtningetjeneste i Europa

Ajda Mihelčič, Brussels


UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (8.5.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Ordfører for udtalelse: Brando Benifei

KORT BEGRUNDELSE

Sigtet med den foreslåede reform af det fælles europæiske asylsystem er at skabe en mere bæredygtig, retfærdig og helhedsorienteret migrationspolitik for EU, der bygger på principperne om en rimelig ansvarsfordeling og solidaritet mellem medlemsstaterne.

Uanset den lovgivningsmæssige og politiske indsats, der er gjort i de senere år på EU-plan og i medlemsstaterne for effektivt at tackle flygtningekrisen, er der stadig flere aspekter, som der mangler at blive gjort noget ved for at sikre et velfungerende asylsystem. Navnlig består der fortsat forskelle med hensyn til regler og kriterier for tildeling af flygtningestatus og subsidiær beskyttelse, med hensyn til anerkendelsesprocenter i de forskellige medlemsstater samt med hensyn til de rettigheder og forpligtelser, der gælder for personer med flygtningestatus eller særlig beskyttelse. Kommissionen foreslår at ophæve det tidligere omarbejdede kvalifikationsdirektiv og erstatte det med en forordning og dermed øge harmoniseringspotentialet for nye fælles europæiske instrumenter. Ordføreren mener, at det er afgørende, at reformer på dette område opfylder det overordnede mål om at forbedre den nuværende situation, hvilket bør betragtes som et skridt fremad med hensyn til de effektive rettigheder, som gives til personer, der har behov for beskyttelse, og ikke kun som en rent funktionel administrativ omstrukturering eller rationalisering af regler, praksis og procedurer.

Med henblik herpå er det af afgørende betydning, at personer med international beskyttelse får mulighed for social inklusion og integration på arbejdsmarkedet.

Derfor fremsætter ordføreren i sit forslag til udtalelse ændringsforslag, der har til formål at sikre, at EU-lovgivningen gør det muligt at udnytte det maksimale potentiale ved sådanne integrationsperspektiver. Dette betyder i første omgang, at der skal ske en tilpasning af de rettigheder, der på den ene side gives til flygtninge, og på den anden side til personer med subsidiær beskyttelsesstatus, således som det allerede er sket i visse medlemsstater, fordi en sådan sondring ofte er baseret på den tvivlsomme antagelse, at den nødvendige beskyttelse er af en mere midlertidig karakter. Dette skaber i praksis ikke blot en unødvendig administrativ kompleksitet, men risikerer direkte at bringe deres integrationsmuligheder i fare, f.eks. fordi deres opholds- eller arbejdstilladelse - som ofte er tæt forbundet med hinanden - er af for kort varighed, eller ved at knytte forlængelse af en sådan opholdstilladelse sammen med revision af en beskyttelsesstatus, hvilket også forekommer dyrt og unødvendigt. Af lignende årsager foreslår ordføreren, at medlemsstaternes mulighed for at begrænse den sociale bistand til personer med subsidiær beskyttelsesstatus til grundydelser fjernes fra teksten.

Kommissionen giver medlemsstaterne mulighed for at gøre deltagelse i integrationsforanstaltninger, såsom sprogkurser, erhvervsuddannelse og andre beskæftigelsesrelaterede foranstaltninger obligatorisk for personer, der er omfattet af beskyttelse, for at lette deres integration i samfundet. Selv om dette kan accepteres som et værdifuldt redskab til at gøre de kortsigtede integrationsudfordringer til en mulighed for samfundet som helhed, er det samtidig nødvendigt at præcisere, at sådanne foranstaltninger skal være gratis, disponible, lettilgængelige og altid bør tage hensyn til de rettigheder og værdier, som personen med beskyttelsesstatus har. Det er også nødvendigt at sikre, at manglende eller delvis deltagelse i sådanne foranstaltninger aldrig er til fare for personens beskyttelsesstatus, eftersom dette direkte ville udgøre en krænkelse af den internationale flygtningeret.

Endelig er ordføreren uenig i den repressive tilgang, som Kommissionen har valgt til at regulere sekundære bevægelser, og mener, at et system med mulige incitamenter for de pågældende personer til at forblive i den medlemsstat, der har ydet dem beskyttelse, ville være bedre egnet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Der skal foretages en række betydelige ændringer af Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse31 (omarbejdning). For at sikre harmonisering og større konvergens i asylafgørelser og hvad angår indholdet af international beskyttelse, således at incitamenterne til at bevæge sig videre inden for Den Europæiske Union mindskes, og der sikres ligebehandling af personer med international beskyttelse, bør nævnte direktiv ophæves og erstattes af en forordning.

(1)  Der skal foretages en række betydelige ændringer af Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse31 (omarbejdning). For at sikre harmonisering og større konvergens i asylafgørelser og hvad angår indholdet af international beskyttelse, således at personer med international beskyttelse tilskyndes til at forblive i den medlemsstat, der yder denne dem beskyttelse, og der sikres ligebehandling af personer med international beskyttelse, bør nævnte direktiv ophæves og erstattes af en forordning.

__________________

__________________

31 EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9.

31 EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det fælles europæiske asylsystem er baseret på fælles standarder for asylprocedurer, anerkendelse og beskyttelse på EU-plan, modtagelsesforhold og et system til fastlæggelse af medlemsstaternes ansvar for asylansøgere. Trods de hidtidige fremskridt i den gradvise udvikling af det fælles europæiske asylsystem er der fortsat betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til procedurer, anerkendelsesprocenter, arten af beskyttelse, de materielle modtagelsesforhold og de ydelser, der gives til personer, som ansøger om eller nyder international beskyttelse. Disse forskelle giver i høj grad anledning til sekundære bevægelser og undergraver målet om at sikre, at alle ansøgere behandles ens, uanset hvor de ansøger i Unionen.

(3)  Det fælles europæiske asylsystem er baseret på fælles standarder for asylprocedurer, anerkendelse og beskyttelse på EU-plan, modtagelsesforhold og et system til fastlæggelse af medlemsstaternes ansvar for asylansøgere. Trods de hidtidige fremskridt i den gradvise udvikling af det fælles europæiske asylsystem er der fortsat betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til procedurer, anerkendelsesprocenter, arten af beskyttelse, de materielle modtagelsesforhold og de ydelser, der gives til personer, som ansøger om eller nyder international beskyttelse. Disse forskelle undergraver - sammen med meget forskellige makroøkonomiske og arbejdsmarkedsmæssige forhold medlemsstaterne imellem - målet om at sikre, at alle ansøgere behandles ens, uanset hvor i Unionen de ansøger.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at opnå et velfungerende fælles europæisk asylsystem, herunder Dublin-systemet, bør der gøres væsentlige fremskridt med hensyn til konvergensen mellem de nationale asylsystemer, specielt hvad angår de forskellige anerkendelsesprocenter og typen af beskyttelsesstatus i medlemsstaterne. Desuden bør reglerne om revurdering af status styrkes, således at det sikres, at der kun tildeles beskyttelse til de personer, der har behov for det, og så længe det er nødvendigt. Derudover bør man undgå forskellig praksis med hensyn til opholdstilladelsernes varighed, og de rettigheder, der gives til personer med international beskyttelse, bør præciseres og harmoniseres.

(5)  For at opnå et velfungerende fælles europæisk asylsystem, herunder Dublin-systemet, bør der gøres væsentlige fremskridt med hensyn til konvergensen mellem de nationale asylsystemer, navnlig hvad angår de forskellige anerkendelsesprocenter og typen af beskyttelsesstatus i medlemsstaterne. Desuden bør reglerne om revurdering af status styrkes, således at det sikres, at der kun tildeles beskyttelse til de personer, der har behov for det, og så længe det er nødvendigt. Derudover bør man undgå forskellig praksis med hensyn til opholdstilladelsernes varighed, og de rettigheder, der gives til personer med international beskyttelse, bør præciseres og harmoniseres.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det er derfor nødvendigt med en forordning for at sikre en mere konsekvent harmonisering i hele Unionen og opnå en højere grad af retssikkerhed og gennemsigtighed.

(6)  Det er derfor nødvendigt med en forordning for at sikre en hurtigere og mere konsekvent harmonisering i hele Unionen og opnå en højere grad af retssikkerhed og gennemsigtighed.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Den yderligere indbyrdes tilnærmelse af reglerne for anerkendelsen og indholdet af flygtningestatus og subsidiær beskyttelsesstatus bør desuden medvirke til at begrænse sekundære bevægelser blandt personer, som ansøger om eller nyder international beskyttelse, mellem medlemsstaterne, hvis sådanne bevægelser kan være forårsaget af forskelle i de nationale retlige foranstaltninger, der er truffet til gennemførelse af kvalifikationsdirektivet, som erstattes af nærværende forordning.

(8)  Den yderligere indbyrdes tilnærmelse af reglerne for anerkendelsen og indholdet af flygtningestatus og subsidiær beskyttelsesstatus bør desuden medvirke til at begrænse sekundære bevægelser blandt personer, som ansøger om eller nyder international beskyttelse, mellem medlemsstaterne og til at opnå høje standarder for beskyttelse over hele Unionen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Personer, der opnår ret til genbosætning, bør tildeles international beskyttelse. Derfor bør denne forordnings bestemmelser om indholdet af international beskyttelse finde anvendelse, herunder de regler, som modvirker sekundære bevægelser.

(10)  Personer, der opnår ret til genbosætning, bør tildeles international beskyttelse. Derfor bør denne forordnings bestemmelser om indholdet af international beskyttelse finde anvendelse.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret). Formålet med denne forordning er især at sikre fuld respekt for den menneskelige værdighed og retten til asyl for asylansøgere og deres ledsagende familiemedlemmer og at fremme anvendelsen af chartrets artikler vedrørende menneskelig værdighed, respekt for privatliv og familieliv, ytrings- og informationsfrihed, ret til uddannelse, erhvervsfrihed og ret til at arbejde, frihed til at oprette og drive egen virksomhed, ret til asyl, beskyttelse mod forskelsbehandling, barnets rettigheder, social sikring og social bistand samt sundhedspleje og bør derfor gennemføres i overensstemmelse hermed.

(11)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret), den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder fra 1950, den europæiske socialpagt fra 1961, verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948 og Genève-konventionen fra 1951 og tillægsprotokollen hertil fra 1967. Denne forordning tilstræber navnlig at sikre fuld respekt for den menneskelige værdighed og retten til asyl for asylansøgere og deres ledsagende familiemedlemmer og at fremme anvendelsen af chartrets artikler vedrørende menneskelig værdighed, respekt for privatliv og familieliv, ytrings- og informationsfrihed, ret til uddannelse, erhvervsfrihed og ret til at arbejde, frihed til at oprette og drive egen virksomhed, ret til asyl, ikke-diskrimination, barnets rettigheder, respekt for sociale rettigheder, herunder social sikring og social bistand, sundhedspleje og bør derfor gennemføres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Ressourcerne fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden bør anvendes til at yde passende støtte til medlemsstaternes indsats med gennemførelsen af de standarder, der fastsættes i forordningen, særligt til de medlemsstater, der er udsat for et særligt og uforholdsmæssigt stort pres på deres asylsystem, navnlig på grund af deres geografiske beliggenhed eller demografiske situation.

(13)  Ressourcerne fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden bør anvendes til at yde passende støtte til medlemsstaternes indsats med gennemførelsen af de standarder, der fastsættes i denne forordning, navnlig med hensyn til at fremme bæredygtig integration af personer, der nyder international beskyttelse, og til at yde støtte til de medlemsstater, der står over for store udfordringer som en del af deres asylsystemer, især på grund af deres sociale, geografiske eller demografiske situation. Med henblik herpå bør passende finansiering gøres tilgængelig for lokale og regionale myndigheder og internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer, herunder gennem lokale og regionale myndigheders mulighed for adgang til Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og andre fonde for aktioner, der direkte falder ind under deres ansvar, på en mere direkte og effektiv måde.

Ændringsforslag     9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Ved anvendelsen af denne forordning bør der først og fremmest tages hensyn til "barnets tarv" i overensstemmelse med De Forenede Nationers konvention af 1989 om barnets rettigheder. Ved vurderingen af barnets tarv bør medlemsstaternes myndigheder især tage behørigt hensyn til princippet om familiens enhed, den mindreåriges trivsel og sociale udvikling, sikkerhedsovervejelser og den mindreåriges egen mening under hensyntagen til vedkommendes alder og modenhed.

(15)  Ved anvendelsen af denne forordning bør der først og fremmest tages hensyn til "barnets tarv" i overensstemmelse med De Forenede Nationers konvention af 1989 om barnets rettigheder. Ved vurderingen af barnets tarv bør medlemsstaternes myndigheder især tage behørigt hensyn til princippet om familiens enhed, den mindreåriges trivsel og sociale udvikling, den mindreåriges kulturelle baggrund og sproglige færdigheder, sikkerhedsovervejelser og den mindreåriges egen mening under hensyntagen til vedkommendes alder og modenhed.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  I overensstemmelse med relevant retspraksis fra Domstolen for Den Europæiske Union bør medlemsstaternes kompetente myndigheder, når de vurderer ansøgninger om international beskyttelse, anvende metoder til vurdering af ansøgerens troværdighed på en måde, der respekterer de individuelle rettigheder, som er sikret ved chartret, navnlig retten til menneskelig værdighed og retten til respekt for privatliv og familieliv. Specifikt hvad angår homoseksualitet bør den individuelle bedømmelse af ansøgerens troværdighed ikke være baseret på stereotype forestillinger om homoseksuelle, og ansøgeren bør ikke underkastes nærmere afhøring eller prøver for så vidt angår vedkommendes seksuelle praksis.

(29)  I overensstemmelse med relevant retspraksis fra Domstolen for Den Europæiske Union bør medlemsstaternes kompetente myndigheder, når de vurderer ansøgninger om international beskyttelse, anvende metoder til vurdering af ansøgerens troværdighed på en måde, der respekterer de individuelle rettigheder, som er sikret ved chartret, navnlig retten til menneskelig værdighed og retten til respekt for privatliv og familieliv. Specifikt hvad angår seksuel orientering og kønsidentitet bør den individuelle bedømmelse af ansøgerens troværdighed ikke være baseret på stereotype forestillinger om seksuel orientering og kønsidentitet, og ansøgeren bør ikke underkastes nærmere afhøring eller prøver for så vidt angår vedkommendes seksuelle praksis. Desuden bør de kompetente nationale myndigheder ikke anse ansøgerens erklæringer for at være utroværdige, alene fordi ansøgeren ikke har påberåbt sig sin seksuelle orientering, sin kønsidentitet, sit kønsudtryk eller sine kønskarakteristika, da vedkommende første gang fik lejlighed til at redegøre for grundene til forfølgelse.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Ved vurderingen af alvorlig overlast, som kan give ansøgere berettigelse til subsidiær beskyttelse, bør begrebet vilkårlig vold i overensstemmelse med relevant retspraksis fra EU-Domstolen omfatte vold, der kan ramme personer uden hensyn til deres personlige situation.

(34)  Ved vurderingen af alvorlig overlast, som kan give ansøgere berettigelse til subsidiær beskyttelse, bør begrebet vilkårlig vold i overensstemmelse med relevant retspraksis fra EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol omfatte vold, der kan ramme personer uden hensyn til deres personlige situation. Der kan tages hensyn til en række faktorer ved vurderingen af, om der foreligger vilkårlig vold, heriblandt ekstern aggression, besættelse, udenlandsk dominans, interne konflikter, alvorlige menneskerettighedskrænkelser eller begivenheder, der i væsentlig grad forstyrrer den offentlige orden i oprindelseslandet eller en del heraf.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Opholdstilladelser og rejsedokumenter, der for første gang udstedes til personer med international beskyttelse eller forlænges efter ikrafttrædelsen af nærværende forordning, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i henholdsvis forordning (EF) nr. 1030/2002 og Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004.

(37)  Opholdstilladelser og rejsedokumenter, der udstedes til personer med international beskyttelse efter ikrafttrædelsen af nærværende forordning, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i henholdsvis forordning (EF) nr. 1030/2002 og Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 39

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Med henblik på at afgøre, om personer med international beskyttelse stadig har brug for denne beskyttelse, skal medlemsstaterne revurdere den tildelte status, når opholdstilladelsen skal forlænges, første gang for flygtninge og første og anden gang for personer med subsidiær beskyttelsesstatus, samt når der indtræffer en betydelig relevant ændring i de pågældende personers oprindelsesland i henhold til de fælles analyser af og vejledninger om situationen i oprindelseslandet, der på EU-plan stilles til rådighed af agenturet og de europæiske netværk for udveksling af oplysninger om oprindelseslande i overensstemmelse med artikel 8 og 10 i forordning37.

(39)  Med henblik på at afgøre, om personer med international beskyttelse stadig har brug for denne beskyttelse, kan medlemsstaterne revurdere den tildelte status, når der indtræffer en betydelig relevant ændring i de pågældende personers oprindelsesland i henhold til de fælles analyser af og vejledninger om situationen i oprindelseslandet, der på EU-plan stilles til rådighed af agenturet og de europæiske netværk for udveksling af oplysninger om oprindelseslande i overensstemmelse med artikel 8 og 10 i forordning37.

_________________

_________________

37 COM(2016) 271 final.

37 COM(2016) 271 final.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Når en flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus ophører, bør anvendelsen af en afgørelse, ved hvilken en medlemsstats besluttende myndighed inddrager, ophæver eller ikke forlænger den pågældende status, udsættes med en rimelig periode efter vedtagelsen for således at give den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person mulighed for at søge om opholdstilladelse på grundlag af andre grunde end dem, der berettigede tildeling af international beskyttelse, såsom familiemæssige årsager eller årsager, der vedrører beskæftigelse eller uddannelse i overensstemmelse med relevant EU-ret og national ret.

(41)  Når en flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus ophører, bør anvendelsen af en afgørelse, ved hvilken en medlemsstats besluttende myndighed inddrager, ophæver eller ikke forlænger den pågældende status, udsættes med en rimelig periode efter vedtagelsen for således at give den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person mulighed for at søge om opholdstilladelse på grundlag af andre grunde end dem, der berettigede tildeling af international beskyttelse, såsom familiemæssige eller sundhedsmæssige årsager eller årsager, der vedrører beskæftigelse eller uddannelse i overensstemmelse med relevant EU-ret og national ret.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  For at forhindre sekundære bevægelser inden for Den Europæiske Union bør personer, der er omfattet af international beskyttelse, hvis det konstateres, at de opholder sig i en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har tildelt dem beskyttelse, uden at opfylde betingelserne for ophold eller bopæl, tilbagetages af den ansvarlige medlemsstat i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt ved den nye Dublinforordning41.

(43)  For ikke at tilskynde til sekundære bevægelser inden for Den Europæiske Union bør personer, der er omfattet af international beskyttelse, hvis det konstateres, at de opholder sig i en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har tildelt dem beskyttelse, uden at opfylde betingelserne for ophold eller bopæl, tilbagetages af den ansvarlige medlemsstat i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt ved den nye Dublinforordning41.

_________________

_________________

41 (EU) [XXX/XXXX ny Dublinforordning].

41 (EU) [XXX/XXXX ny Dublinforordning].

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  For at forhindre sekundære bevægelser inden for Den Europæiske Union bør direktiv 2003/109/EF om fastboende udlændinge ændres således, at den femårsperiode, efter hvilken personer med international beskyttelse vil kunne opnå status som fastboende udlænding starter forfra, hver gang det konstateres, at den pågældende person opholder sig i en anden medlemsstat end den, der har tildelt international beskyttelse, uden at have ret til ophold eller bopæl dér i overensstemmelse med relevant EU-ret eller national ret.

udgår

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Inden for de grænser, som internationale forpligtelser sætter, kræver tildeling af ydelser, for så vidt angår adgang til beskæftigelse og social sikring, forudgående udstedelse af opholdstilladelse.

(47)  Inden for de grænser, som internationale forpligtelser sætter, kan tildeling af ydelser, for så vidt angår adgang til beskæftigelse og social sikring, kræve forudgående udstedelse af opholdstilladelse.

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  De kompetente myndigheder kan begrænse adgangen til lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed for så vidt angår stillinger, som indebærer udøvelse af offentlig myndighed og varetagelse af ansvar, som skal sikre statens eller de andre offentlige kollektive enheders almene interesser. I forbindelse med udøvelsen af deres ret til ligebehandling med hensyn til medlemskab af en arbejdstagerorganisation eller udøvelse af et bestemt erhverv kan personer med international beskyttelse ligeledes udelukkes fra deltagelse i administration af offentligretlige organer og fra udførelse af offentligretlige hverv.

(48)  De kompetente myndigheder kan begrænse adgangen til lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed for så vidt angår stillinger, som indebærer udøvelse af offentlig myndighed og varetagelse af ansvar, som skal sikre statens eller de andre offentlige kollektive enheders almene interesser.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  For at sikre, at personer med international beskyttelse effektivt kan udnytte de rettigheder og ydelser, der er fastsat i denne forordning, er det nødvendigt, at der tages hensyn til deres særlige behov og de særlige problemer med integration, som de står over for, og lette deres adgang til integrationsrelaterede rettigheder, navnlig adgang til beskæftigelsesrelaterede uddannelsesmuligheder og til erhvervsuddannelse og adgang til procedurer for anerkendelse af udenlandske eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, særligt på grund af manglende dokumentation, og fordi de ikke er i stand til at dække omkostningerne i forbindelse med anerkendelsesprocedurerne.

(49)  For at sikre, at personer med international beskyttelse effektivt kan udnytte de rettigheder og ydelser, der er fastsat i denne forordning, er det nødvendigt, at der tages hensyn til deres særlige behov og de særlige problemer med integration, som de står over for, og lette deres adgang til integrationsrelaterede rettigheder og foranstaltninger, navnlig adgang til uddannelse og beskæftigelsesrelaterede uddannelsesmuligheder, til erhvervsuddannelse og adgang til procedurer for anerkendelse af udenlandske eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, særligt på grund af manglende dokumentation, og fordi de ikke er i stand til at dække omkostningerne i forbindelse med anerkendelsesprocedurerne.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 50

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50)  Personer med international beskyttelse bør sikres samme behandling som statsborgerne i den medlemsstat, der har tildelt beskyttelse, for så vidt angår social sikring.

(50)  Lige behandling og overholdelse af princippet om ikke-forskelsbehandling bør sikres personer med international beskyttelse på lige fod med statsborgerne i den medlemsstat, der har tildelt beskyttelse, for så vidt angår social sikring.

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51)  Desuden er det især for at undgå social nød hensigtsmæssigt at sikre personer med international beskyttelse social bistand uden forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør dog, for så vidt angår personer med subsidiær beskyttelsesstatus, have en vis fleksibilitet til at begrænse sådanne rettigheder til grundydelser forstået således, at de som minimum omfatter mindsteindkomststøtte, bistand i tilfælde af sygdom eller graviditet og bistand til forældre, for så vidt som nævnte ydelser ydes til statsborgere i henhold til national ret. Medlemsstaterne bør for at fremme de enkeltes integration have mulighed for at gøre adgangen til visse typer social bistand, der er fastsat i national ret, for både flygtninge og personer med subsidiær beskyttelsesstatus betinget af, at personer med international beskyttelse effektivt deltager i integrationsforanstaltninger.

(51)  Desuden er det især for at undgå social nød og lette integrationen af personer, der er under international beskyttelse og har subsidiær beskyttelsesstatus, hensigtsmæssigt at sikre disse personer social og juridisk bistand uden forskelsbehandling.

Ændringsforslag     22

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  Personer med international beskyttelse bør have adgang til lægehjælp, herunder både fysisk og psykisk behandling.

(52)  Personer med international beskyttelse bør have adgang til lægehjælp, herunder både fysisk og psykisk samt seksuel og reproduktiv behandling.

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Betragtning 52 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(52a)  Personer med international beskyttelse bør også have adgang til varer og tjenesteydelser og levering af alment tilgængelige varer og tjenesteydelser, herunder informations- og rådgivningstjenester på arbejdsformidlingskontorerne.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 53

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53)  Med henblik på at lette integrationen af personer med international beskyttelse i samfundet skal disse have adgang til integrationsforanstaltninger, for hvilke de nærmere bestemmelser fastsættes af medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan gøre deltagelsen i sådanne integrationsforanstaltninger, såsom sprogkurser, integrationskurser, erhvervsuddannelse og andre beskæftigelsesrelaterede kurser, obligatorisk.

(53)  Med henblik på at lette integrationen af personer med international beskyttelse i samfundet bør disse have fri og effektiv adgang til integrationsforanstaltninger, for hvilke de nærmere bestemmelser fastsættes af medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan gøre deltagelsen i sådanne integrationsforanstaltninger, såsom sprogkurser, integrationskurser, erhvervsuddannelse og andre beskæftigelsesrelaterede kurser, obligatorisk, forudsat at disse integrationsforanstaltninger er lettilgængelige, disponible og gratis. Deltagelse i de pågældende foranstaltninger bør altid ske med forbehold af de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i denne forordning, og må aldrig give grund til revision, tilbagekaldelse eller ophør af, samt afslag på flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus eller på forlængelse heraf. Eventuelle sanktionsforanstaltninger, som medlemsstaterne indfører i deres nationale lovgivning, hvad angår undladelse af at deltage i obligatoriske integrationsforanstaltninger, bør altid være forholdsmæssige.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  når den for første gang skal forlænge en opholdstilladelse, der er udstedt til en flygtning.

udgår

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  når den for første og anden gang skal forlænge en opholdstilladelse, der er udstedt til en person med subsidiær beskyttelsesstatus.

udgår

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Inden for de grænser, som internationale forpligtelser sætter, kræver tildeling af ydelser, for så vidt angår adgang til beskæftigelse og social sikring, forudgående udstedelse af opholdstilladelse.

3.  Inden for de grænser, som internationale forpligtelser sætter, kan tildeling af ydelser, for så vidt angår adgang til beskæftigelse og social sikring, kræve forudgående udstedelse af opholdstilladelse.

Ændringsforslag     28

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Ved anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel skal der tages hensyn til den specifikke situation for personer med særlige behov, såsom mindreårige, uledsagede mindreårige, personer med handicap, ældre personer, gravide kvinder, enlige forældre med mindreårige børn, ofre for menneskehandel, personer med mentale forstyrrelser og personer, der har været udsat for tortur, voldtægt eller anden form for grov vold af psykisk, fysisk eller seksuel karakter, hvis det på grundlag af en individuel vurdering af deres situation fastslås, at de har særlige behov.

4.  Ved anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel skal der tages hensyn til den specifikke situation for personer med særlige behov, såsom uledsagede mindreårige, personer med handicap, ældre personer, gravide kvinder, enlige forældre med mindreårige børn, ofre for menneskehandel, personer med mentale forstyrrelser og personer, der har været udsat for tortur, voldtægt eller anden form for grov vold af psykisk, fysisk eller seksuel karakter, hvis det på grundlag af en individuel vurdering af deres situation fastslås, at de har særlige behov.

Ændringsforslag     29

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder giver personer med international beskyttelse oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus, hurtigst muligt efter tildelingen af en sådan status. Disse oplysninger skal gives på et sprog, som modtageren kan forstå eller med rimelighed må formodes at forstå, og skal indeholde en udtrykkelig henvisning til konsekvenserne af ikke at overholde de forpligtelser, der er anført i artikel 28 om bevægelighed inden for Unionen.

De kompetente myndigheder giver personer med international beskyttelse oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus, hurtigst muligt efter tildelingen af en sådan status. Disse oplysninger skal gives skriftligt på et sprog, som modtageren kan og skal indeholde en udtrykkelig henvisning til konsekvenserne af ikke at overholde de forpligtelser, der er anført i artikel 29 om bevægelighed inden for Unionen.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  For personer med flygtningestatus skal opholdstilladelsen have en gyldighedsperiode på tre år og derefter kunne forlænges med treårige perioder.

a)  For personer med flygtningestatus skal opholdstilladelsen have en gyldighedsperiode på fem år og derefter kunne forlænges med femårige perioder.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  For personer med subsidiær beskyttelsesstatus skal opholdstilladelsen have en gyldighedsperiode på et år og derefter kunne forlænges med toårige perioder.

b)  For personer med flygtningestatus skal opholdstilladelsen have en gyldighedsperiode på fem år og derefter kunne forlænges med femårige perioder.

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Personer med international beskyttelse har ret til fri bevægelighed i den medlemsstat, der har tildelt international beskyttelse, herunder retten til at vælge sit opholdssted i dette område på samme betingelser og med samme begrænsninger som dem, der gælder for andre tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold på dette område og befinder sig i en sammenlignelig situation.

1.  Personer med international beskyttelse har ret til fri bevægelighed i den medlemsstat, der har tildelt international beskyttelse, herunder retten til at vælge sit opholdssted i dette område på samme betingelser og med samme begrænsninger som dem, der gælder for andre tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold på dette område

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  arbejdsvilkår, herunder løn og afskedigelse, arbejdstid, orlov og ferie samt krav til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

a)  arbejdsforhold, herunder løn og afskedigelse, arbejdstid, ferie, familieorlov samt krav til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  foreningsfrihed og frihed til medlemskab af en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisation eller enhver organisation, hvis medlemmer har et bestemt virke, herunder fordele som følge af et sådant medlemskab

b)  foreningsfrihed og frihed til medlemskab af en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisation eller enhver organisation, hvis medlemmer har et bestemt virke, herunder rettigheder og fordele som følge af et sådant medlemskab

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  beskæftigelsesrelaterede voksenuddannelsesmuligheder, erhvervsuddannelse, herunder kurser til forbedring af færdigheder, praktikpladser

c)  uddannelse og beskæftigelsesrelaterede uddannelsesmuligheder, erhvervsuddannelse, herunder kurser til forbedring af færdigheder, praktikpladser

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  rådgivningstjenester fra arbejdsformidlingen.

d)  rådgivningstjenester og opfølgningstjenester fra arbejdsformidlingen.

Ændringsforslag     37

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De kompetente myndigheder skal, hvis det er nødvendigt, fremme fuld adgang til aktiviteterne i stk. 2, litra c) og d).

3.  De kompetente myndigheder skal fremme fuld adgang til aktiviteterne i stk. 2, litra c) og d).

Ændringsforslag     38

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Voksne med international beskyttelse skal have adgang til det almindelige uddannelsessystem, videreuddannelse og omskoling på samme betingelser som tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold i den pågældende medlemsstat og befinder sig i en sammenlignelig situation.

2.  Voksne med international beskyttelse skal have adgang til det almindelige uddannelsessystem, videreuddannelse eller omskoling på de samme betingelser som landets egne borgere.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Adgangen til visse sociale ydelser, der er fastsat i national ret, kan gøres betinget af, at personen med international beskyttelse deltager effektivt i integrationsforanstaltninger.

Adgangen til visse sociale ydelser, der er fastsat i national ret, kan gøres betinget af, at personen med international beskyttelse deltager effektivt i integrationsforanstaltninger, som skal være gratis, disponible og lettilgængelige.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For personer med subsidiær beskyttelsesstatus kan medlemsstaterne begrænse den sociale bistand til de sociale grundydelser.

udgår

Ændringsforslag     41

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Personer med international beskyttelse, som har særlige behov, f.eks. gravide, personer med handicap, personer, der har været udsat for tortur, voldtægt eller anden form for grov vold af psykisk, fysisk eller seksuel karakter, eller mindreårige, der har været udsat for misbrug, vanrøgt, udnyttelse, tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling, eller som har lidt under følgerne af væbnet konflikt, skal modtage passende lægehjælp, herunder om nødvendigt behandling af mentale forstyrrelser, på samme betingelser som statsborgerne i den medlemsstat, der har tildelt beskyttelse.

2.  Personer med international beskyttelse, som har særlige behov, f.eks. gravide, personer med handicap, personer, der har været udsat for tortur, voldtægt eller anden form for grov vold af psykisk, fysisk eller seksuel karakter, eller mindreårige, der har været udsat for misbrug, vanrøgt, udnyttelse, tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling, eller som har lidt under følgerne af væbnet konflikt, skal sikres passende lægehjælp, herunder om nødvendigt behandling af mentale forstyrrelser, på samme betingelser som statsborgerne i den medlemsstat, der har tildelt beskyttelse.

Ændringsforslag     42

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hurtigst muligt efter tildeling af international beskyttelse og senest inden fem arbejdsdage, jf. artikel 22, stk. 1, i forordning EU XXX/XXX [procedureforordning] skal de kompetente myndigheder træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at uledsagede mindreårige repræsenteres af en officiel værge eller om nødvendigt af en organisation, der er ansvarlig for varetægten af mindreårige og deres velfærd, eller at de på anden måde får behørig repræsentation, herunder repræsentation i henhold til lov eller retskendelse.

Hurtigst muligt og inden for højst fem dage, jf. artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. XXX/XXX [procedureforordning] skal de kompetente myndigheder træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at uledsagede mindreårige repræsenteres af en officiel værge eller om nødvendigt af en organisation, der er ansvarlig for varetægten af mindreårige og deres velfærd, eller at de på anden måde får behørig repræsentation, herunder repræsentation i henhold til lov eller retskendelse.

Ændringsforslag     43

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  i andre former for indkvartering, der er egnede for mindreårige.

udgår

Ændringsforslag     44

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Så vidt muligt må søskende ikke skilles ad under hensyn til den pågældende mindreåriges tarv og navnlig til barnets alder og modenhed. Flytning af uledsagede mindreårige fra ét indkvarteringssted til et andet skal begrænses til et minimum.

4.  Så vidt muligt må søskende ikke skilles ad under hensyn til den pågældende mindreåriges tarv og navnlig til barnets alder og modenhed. Flytning af uledsagede mindreårige fra ét indkvarteringssted til et andet skal være begrænset til et minimum, og anbringelse i administrative tilbageholdelse skal undgås.

Ændringsforslag     45

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Personer med international beskyttelse skal have adgang til en bolig på betingelser svarende til dem, der gælder for andre tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold på medlemsstaternes område og befinder sig i en sammenlignelig situation.

1.  Personer med international beskyttelse skal have adgang til en bolig på betingelser svarende til dem, der gælder for landets egne statsborgere.

Ændringsforslag     46

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  National praksis med hensyn til spredning af personer med international beskyttelse skal så vidt muligt finde sted uden forskelsbehandling af personer med international beskyttelse og sikre lige muligheder med hensyn til adgang til bolig.

2.  National praksis med hensyn til spredning af personer med international beskyttelse skal finde sted uden forskelsbehandling af personer med international beskyttelse og sikre lige muligheder med hensyn til adgang til bolig.

Ændringsforslag     47

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at lette integrationen af personer med international beskyttelse i samfundet skal disse personer have adgang til de integrationsforanstaltninger, der tilbydes af medlemsstaterne, navnlig sprogkurser, samfundsorienterings- og integrationsprogrammer og erhvervsuddannelse, hvori der tages hensyn til deres specifikke behov.

1.  For at lette integrationen af personer med international beskyttelse i samfundet skal disse personer have adgang til de integrationsforanstaltninger, der tilbydes af medlemsstaterne, navnlig sprogkurser, samfundsorienterings- og integrationsprogrammer og erhvervsuddannelse, som skal være gratis og lettilgængelig, og hvori der tages hensyn til deres specifikke behov.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan gøre deltagelsen i integrationsforanstaltninger obligatorisk.

2.  Medlemsstaterne kan gøre deltagelsen i integrationsforanstaltninger obligatorisk, forudsat at de pågældende integrationsforanstaltninger er gratis, lettilgængelige og tager hensyn til de særlige behov hos personer med international beskyttelse. Deltagelse i integrationsforanstaltninger sker med forbehold af de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i denne forordning, og må ikke give grund til revision, tilbagekaldelse eller ophør af, samt afslag på indrømmelse eller forlængelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus og de dermed forbundne rettigheder og forpligtelser.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

Referencer

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

12.9.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Brando Benifei

9.9.2016

Behandling i udvalg

22.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

3.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

7

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

41

+

ALDE

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

7

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

ENF

EPP

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

Referencer

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Dato for høring af EP

13.7.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

26.1.2017

JURI

5.9.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Tanja Fajon

31.8.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

31.8.2016

9.3.2017

25.4.2017

15.6.2017

Dato for vedtagelse

15.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

13

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli

Dato for indgivelse

28.6.2017


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

13

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

4

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Emil Radev

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik