IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1173kWORD 185k
28.6.2017
PE 599.799v03-00 A8-0245/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Tanja Fajon

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2016)0466),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 78. stavak 2. točke (a) i (b) i članak 79. stavak 2. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0324/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 14. prosinca 2016.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. veljače 2017.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0245/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 

(1)  Potrebno je izvršiti znatan broj materijalnih izmjena u Direktivi Vijeća 2011/95/EU od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite31. Kako bi se osigurala usklađenost i veća konvergencija odluka o azilu te u pogledu sadržaja međunarodne zaštite kako bi se smanjili poticaji za kretanje unutar Europske unije i osiguralo jednako postupanje s korisnicima međunarodne zaštite, spomenutu bi Direktivu trebalo opozvati i zamijeniti Uredbom.

(1)  Potrebno je izvršiti znatan broj materijalnih izmjena u Direktivi Vijeća 2011/95/EU od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite31 (preinačena). Kako bi se osigurala usklađenost i veća konvergencija odluka o azilu i postigli viši zajednički standardi zaštite u svim državama članicama te, kad je riječ o sadržaju međunarodne zaštite, kako bi se potaknulo korisnike međunarodne zaštite da ostanu u državi članici koja im je odobrila zaštitu i osiguralo jednako postupanje s korisnicima međunarodne zaštite, spomenutu bi Direktivu trebalo opozvati i zamijeniti Uredbom.

__________________

__________________

31 SL L 337, 20.12.2011., str. 9.

31 SL L 337, 20.12.2011., str. 9.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Zajednička politika azila, uključujući Zajednički europski sustav azila (CEAS) koji se temelji na punoj i sveobuhvatnoj primjeni Ženevske konvencije o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. koja je izmijenjena Njujorškim protokolom od 31. siječnja 1967. (Ženevska konvencija), sastavni je dio cilja Europske unije da postupno uspostavi područje slobode, sigurnosti i pravde otvorenog za one koje su okolnosti prisilile na zakonito traženje zaštite u Uniji. Takva bi se politika trebala temeljiti na načelu solidarnosti i poštene podjele odgovornosti među državama članicama, što obuhvaća i financijske posljedice.

(2)  Zajednička politika azila, uključujući Zajednički europski sustav azila (CEAS) koji se temelji na punoj i sveobuhvatnoj primjeni Ženevske konvencije o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. koja je izmijenjena Njujorškim protokolom od 31. siječnja 1967. (Ženevska konvencija), sastavni je dio cilja Europske unije da postupno uspostavi područje slobode, sigurnosti i pravde otvorenog za one koje su okolnosti prisilile na zakonito traženje zaštite u Uniji. Takva bi se politika trebala temeljiti na načelu solidarnosti i poštene podjele odgovornosti među državama članicama. Ženevska konvencija okosnica je međunarodnog pravnog režima za zaštitu izbjeglica.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  CEAS se temelji na zajedničkim standardima za postupke azila, priznavanje i zaštitu koja se pruža na razini Unije, uvjete prihvata i sustav za utvrđivanje države članice odgovorne za tražitelje azila. Bez obzira na postignuti napredak u razvoju CEAS-a, i dalje postoje znatne nejednakosti između država članica u pogledu vrste postupaka, stopa priznavanja, vrste odobrene zaštite, razine materijalnih uvjeta prihvata i povlastica koje se odobravaju tražiteljima i korisnicima međunarodne zaštite. Spomenute su razlike bitni pokretači sekundarnog kretanja te dovode u pitanje cilj osiguravanja jednakog postupanja prema svim podnositeljima zahtjeva u u Uniji.

(3)  CEAS se temelji na zajedničkim standardima za postupke azila, priznavanje i zaštitu koja se pruža na razini Unije, uvjete prihvata i sustav za utvrđivanje države članice odgovorne za tražitelje azila. Bez obzira na postignuti napredak u razvoju CEAS-a, i dalje postoje znatne nejednakosti između država članica u pogledu vrste postupaka, stopa priznavanja, vrste odobrene zaštite, razine materijalnih uvjeta prihvata i povlastica koje se odobravaju tražiteljima i korisnicima međunarodne zaštite. Spomenute razlike dovode u pitanje cilj osiguravanja jednakog postupanja prema svim podnositeljima zahtjeva u Uniji.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Države članice trenutačno priznaju odluke drugih država članica o azilu samo kad se tim odlukama odbija odobrenje međunarodne zaštite. Pomakom država članica prema uzajamnom priznavanju odluka drugih država članica o azilu kojima se odobrava međunarodna zaštita osobama kojima je ona potrebna zajamčila bi se odgovarajuća provedba članka 78. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojim se zahtijeva jedinstveni status azila koji je na snazi u čitavoj Uniji.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Komisija je u svojoj Komunikaciji od 6. travnja 2016.32 utvrdila mogućnosti za poboljšanje CEAS-a koje uključuju uspostavljanje održivog i pravednog sustava za utvrđivanje država članica odgovornih za tražitelje azila, jačanje sustava Eurodac, postizanje veće usklađenosti u sustavu azila EU-a i sprječavanje sekundarnih kretanja unutar EU-a te novi mandat Agencije Europske unije za azil. Spomenuta je Komunikacija u skladu s pozivima Europskog vijeća od 18. i 19. veljače 2016.33 da se napravi iskorak prema reformi postojećeg okvira EU-a kako bi se osigurala humana i učinkovita politika azila. U njoj se predlažu i daljnji koraci u skladu sa sveobuhvatnim pristupom migraciji koji je Europski parlament utvrdio u svojem izvješću o inicijativi od 12. travnja 2016.

(4)  Komisija je u svojoj Komunikaciji od 6. travnja 2016.32 utvrdila mogućnosti za poboljšanje CEAS-a koje uključuju uspostavljanje održivog i pravednog sustava za utvrđivanje država članica odgovornih za tražitelje azila, jačanje sustava Eurodac, postizanje veće usklađenosti u sustavu azila EU-a i sprječavanje sekundarnih kretanja unutar EU-a te novi mandat Agencije Europske unije za azil (Agencija). Spomenuta je Komunikacija u skladu s pozivima Europskog vijeća od 18. i 19. veljače 2016.33 da se napravi iskorak prema reformi postojećeg okvira EU-a kako bi se osigurala humana i učinkovita politika azila. Međutim, u toj se Komunikaciji ne predlažu daljnji koraci u skladu s cjelovitim pristupom migraciji koji je Europski parlament utvrdio u svojem izvješću o inicijativi od 12. travnja 2016.

__________________

__________________

32 COM(2016) 197 final.

32 COM(2016) 197 final.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Potrebno je postići znatan napredak u pogledu usuglašenosti nacionalnih sustava azila radi dobrog funkcioniranja CEAS-a i Dublinskog sustava, posebice uzimajući u obzir različite stope priznavanja i vrste statusa zaštite u državama članicama. Nadalje, potrebno je ojačati pravila o reviziji statusa kako bi se osiguralo da zaštitu zaista dobiju oni kojima je potrebna i sve dok im je potrebna. Štoviše, potrebno je izbjegavati različite prakse u pogledu trajanja boravišnih dozvola te je potrebno detaljnije razjasniti i uskladiti prava koja se odobravaju korisnicima međunarodne zaštite.

(5)  Zajednička politika Unije o međunarodnoj zaštiti trebala bi se temeljiti na jedinstvenom statusu. Potrebno je postići znatan napredak u pogledu usuglašenosti nacionalnih sustava azila radi napretka prema dobrom funkcioniranju CEAS-a, posebice uzimajući u obzir različite stope priznavanja i vrste statusa zaštite u državama članicama. Istodobno je važno izbjeći administrativno preopterećenje tijela država članica. U skladu s time, potrebno je ojačati pravila kako bi se osiguralo da zaštitu dobiju oni kojima je potrebna. Uz priznavanje pravnih razlika između statusa izbjeglice i statusa supsidijarne zaštite, potrebno je uskladiti trajanje boravišnih dozvola pri čemu u potpunosti treba uzeti u obzir trenutačne najbolje prakse u državama članicama. Kako bi se zajamčilo postizanje jednakih visokih standarda zaštite u svim državama članicama, potrebno je dodatno razjasniti i uskladiti prava koja se odobravaju korisnicima međunarodne zaštite.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Uredba je stoga potrebna kako bi se osigurala dosljedna razina usklađenosti diljem Unije i osigurao viši stupanj pravne sigurnosti i transparentnosti.

(6)  Uredba je stoga potrebna kako bi se osigurala brža i dosljednija razina usklađenosti diljem Unije i osigurao viši stupanj pravne sigurnosti i transparentnosti.

Amandman     8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Glavni je cilj ove Uredbe, s jedne strane, osigurati da države članice primjenjuju zajedničke kriterije za utvrđivanje osoba kojima je zaista potrebna međunarodna zaštita i, s druge strane, osigurati da minimalna razina prava bude dostupna tim osobama u svim državama članicama.

(7)  Glavni je cilj ove Uredbe, s jedne strane, osigurati da države članice primjenjuju zajedničke kriterije za utvrđivanje osoba kojima je zaista potrebna međunarodna zaštita i, s druge strane, osigurati da minimalna razina prava bude dostupna izbjeglicama i korisnicima supsidijarne zaštite u svim državama članicama.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Daljnje bi približavanje pravila o priznavanju i sadržaju statusa izbjeglice i supsidijarne zaštite trebalo pomoći u ograničavanju sekundarnih kretanja tražitelja međunarodne zaštite i korisnika međunarodne zaštite između država članica, ako je to kretanje uzrokovano razlikama u nacionalnim zakonskim mjerama za prenošenje Direktive o kvalifikaciji, koja se zamjenjuje ovom Uredbom, u nacionalno zakonodavstvo.

(8)  Daljnje bi približavanje pravila o priznavanju i sadržaju statusa izbjeglice i supsidijarne zaštite trebalo pomoći u ograničavanju sekundarnih kretanja tražitelja međunarodne zaštite i korisnika međunarodne zaštite između država članica.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Ova se Uredba ne primjenjuje na ostale nacionalne humanitarne statuse koje odobravaju države članice prema svom nacionalnom pravu onima koji ne ispunjavaju uvjete za izbjeglički status ili status supsidijarne zaštite. Navedene je statuse, ako se odobre, potrebno odobriti na način koji neće dovesti do njihovog miješanja sa statusom međunarodne zaštite.

(9)  Ova se Uredba ne primjenjuje na ostale nacionalne humanitarne statuse koje odobravaju države članice prema svom nacionalnom pravu onima koji ne ispunjavaju uvjete za izbjeglički status ili status supsidijarne zaštite.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Odabranim kandidatima za preseljenje treba odobriti međunarodnu zaštitu. Sukladno tome, potrebno je primijeniti odredbe ove Uredbe o sadržaju međunarodne zaštite, uključujući pravila za odvraćanje od sekundarnih kretanja.

(10)  Odabranim kandidatima za preseljenje treba odobriti međunarodnu zaštitu. Sukladno tome, potrebno je primijeniti odredbe ove Uredbe o sadržaju međunarodne zaštite.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata posebice u Povelji o temeljnim pravima Europske unije (Povelja). Ovom se Uredbom posebice nastoji osigurati puno poštovanje ljudskog dostojanstva i pravo na azil tražitelja azila i njihovih članova obitelji. Nastoji se također promicati primjena odredbi Povelje o ljudskom dostojanstvu, poštovanju privatnog i obiteljskog života, slobodi izražavanja i pristupu informacijama, pravu na obrazovanje, slobodi odabira zanimanja i pravu na rad, slobodi poslovanja, pravu na azil, pravu osobe da ne bude diskriminirana, pravima djeteta, pravu na socijalno osiguranje, socijalnu pomoć i zdravstvenu skrb te ju je u skladu s time potrebno i provesti.

(11)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata posebice u Povelji o temeljnim pravima Europske unije (Povelja), Europskoj konvenciji o ljudskim pravima (ECHR) i Europskoj socijalnoj povelji. Ovom se Uredbom posebice nastoji osigurati puno poštovanje ljudskog dostojanstva i pravo na azil tražitelja azila i njihovih članova obitelji. Nastoji se također promicati primjena odredbi Povelje o ljudskom dostojanstvu, poštovanju privatnog i obiteljskog života, slobodi izražavanja i pristupu informacijama, pravu na obrazovanje, slobodi odabira zanimanja i pravu na rad, slobodi poslovanja, pravu na azil, zaštiti u slučaju udaljavanja, protjerivanja ili izručenja, jednakosti pred zakonom, pravu osobe da ne bude diskriminirana, pravima djeteta, pravu na socijalno osiguranje, socijalnu pomoć i zdravstvenu skrb te ju je u skladu s time potrebno i provesti.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Sredstva Fonda za azil, migracije i izbjeglice trebalo bi koristiti za pružanje odgovarajuće podrške nastojanjima država članica u provedbi standarda utvrđenih u Uredbi, posebice onih država članica koje su suočene s posebnim i nesrazmjernim pritiskom na svoje sustave azila uslijed geografske ili demografske situacije.

(13)  Sredstva Fonda za azil, migracije i integraciju trebalo bi koristiti za pružanje odgovarajuće podrške nastojanjima država članica u provedbi visokih standarda utvrđenih u Uredbi, dajući prednost onim državama članicama koje su suočene s posebnim i nerazmjernim pritiskom na svoje sustave azila uslijed geografske ili demografske situacije. Iako je potrebno poštovati opće načelo zabrane dvostrukog financiranja, države članice trebaju u potpunosti iskoristiti, na svim razinama upravljanja, mogućnosti koje se nude u okviru fondova koji nisu izravno povezani s politikama azila i migracije, no koji se mogu iskoristiti za financiranje aktivnosti u tom području, na primjer, aktivnosti integracije, kao što su sredstva dostupna u okviru Europskog socijalnog fonda, Fonda europske pomoći za najpotrebitije, programa Obzor 2020., Europskog fonda za regionalni razvoj i programa Prava, jednakosti i građanstvo. Ti fondovi trebaju biti izravno dostupni lokalnim i regionalnim tijelima za aktivnosti koje su pod njihovom izravnom nadležnošću.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Agencija Europske unije za azil trebala bi pružiti odgovarajuću podršku u primjeni ove Uredbe, posebice osiguravanjem stručnjaka koji bi pomagali nadležnim tijelima države članice pri zaprimanju, evidentiranju i pregledavanju zahtjeva za međunarodnom zaštitom, pružajući ažurirane informacije o trećim zemaljama, uključujući informacije o državi podrijetla te ostale relevantne smjernice i alate. Pri primjeni ove Uredbe, nadležna bi tijela država članica trebala uzeti u obzir operativne standarde, indikativne smjernice te najbolju praksu koju je razvila Agencija Europske unije za azil [the Agencija]. Pri procjeni zahtjeva za međunarodnom zaštitom, nadležna bi tijela država članica trebala posebno uzeti u obzir informacije, izvješća, zajedničku analizu i smjernice o situaciji u državi podrijetla koje Agencija i europske mreže za informacije o zemljama podrijetla razvijaju na razini EU-a u skladu s člancima 8. i 10. Uredbe34.

(14)  Agencija bi trebala pružiti odgovarajuću podršku u primjeni ove Uredbe, posebice osiguravanjem stručnjaka koji bi pomagali nadležnim tijelima države članice pri zaprimanju, evidentiranju i pregledavanju zahtjeva za međunarodnom zaštitom, pružajući ažurirane informacije o trećim zemljama, uključujući informacije o državi podrijetla te ostale relevantne smjernice i alate. Pri primjeni ove Uredbe, nadležna bi tijela država članica trebala uzeti u obzir operativne standarde, indikativne smjernice te najbolju praksu koju je razvila Agencija. Pri procjeni zahtjeva za međunarodnom zaštitom, nadležna bi tijela država članica trebala uzeti u obzir informacije, izvješća, zajedničku analizu i smjernice o situaciji u državi podrijetla koje Agencija i europske mreže za informacije o zemljama podrijetla razvijaju na razini EU-a u skladu s člancima 8. i 10. Uredbe34. Osim toga, pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu, tijela država članica trebaju uzeti u obzir sve relevantne informacije UNHCR-a i relevantnih organizacija civilnog društva.

__________________

__________________

34 COM (2016) 271 final.

34 COM (2016) 271 final.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Pri primjeni ove Uredbe prvenstveno se treba uzeti u obzir „najbolji interes djeteta“ u skladu s Poveljom UN-a o pravima djeteta iz 1989. godine. Pri utvrđivanju najboljih interesa djeteta, države članice trebaju prvenstveno uzeti u obzir načelo obiteljskog jedinstva, dobrobit i socijalni razvoj maloljetnika, pitanja zaštite i sigurnosti, mišljenje maloljetnika u skladu s njegovom dobi i zrelošću.

(15)  Pri primjeni ove Uredbe prvenstveno se treba uzeti u obzir „najbolji interes djeteta“ u skladu s Poveljom UN-a o pravima djeteta iz 1989. godine. Pri utvrđivanju najboljih interesa djeteta, države članice trebaju prvenstveno uzeti u obzir načelo obiteljskog jedinstva, dobrobit i socijalni razvoj maloljetnika, njegovo kulturno podrijetlo i jezične vještine, pitanja zaštite i sigurnosti, mišljenje maloljetnika u skladu s njegovom dobi i zrelošću. Djeca podnositelji zahtjeva koja napune 18 godina prije donošenja odluke o njihovu zahtjevu na taj će način i dalje uživati obiteljsko jedinstvo.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Pojam članova obitelji trebao bi obuhvatiti različite posebne okolnosti ovisnosti, s posebnim naglaskom na najbolje interese djeteta. On bi također trebao ocrtavati zbiljnost trenutačnih migracijskih trendova u skladu s kojima tražitelji često dolaze na područje države članice nakon poduljeg tranzitnog razdoblja. Pojam bi dakle trebao uključivati obiteljske zajednice koje su osnovane izvan države podrijetla prije njihovog dolaska na teritorij države članice.

(16)  Pojam članova obitelji trebao bi obuhvatiti raznolikost obitelji, različite posebne okolnosti ovisnosti, s posebnim naglaskom na najbolje interese djeteta. On bi također trebao ocrtavati zbiljnost trenutačnih migracijskih trendova u skladu s kojima tražitelji često dolaze na područje države članice nakon poduljeg tranzitnog razdoblja. Pojam bi dakle trebao uključivati obiteljske zajednice koje su osnovane izvan države podrijetla, ali prije njihova dolaska na teritorij države članice, isključujući, u svim slučajevima, prisilne brakove. Pojmovima supružnik i nevjenčani partner ne bi se trebalo razlikovati supružnike ili takve partnere na temelju njihova spola.

Amandman     17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  Iako je teret dokazivanja u načelu na podnositelju zahtjeva, koji mora potkrijepiti svoj zahtjev dokazima, dužnost utvrđivanja i ocjenjivanja svih bitnih činjenica podijeljena je između podnositelja zahtjeva i ovlaštenog tijela. Ako neki aspekti izjave podnositelja nisu potkrijepljeni dokumentima ili drugim dokazima, trebalo bi mu se vjerovati ako je uložio iskreni napor da svoj zahtjev potkrijepi dokazima i dostavio sve relevantne elemente koje ima na raspolaganju te ako se njegove izjave smatraju dosljednima i prihvatljivima.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Posebno je nužno uvesti zajedničke koncepte u pogledu potrebe za zaštitom koja nastaje na licu mjesta, izvora opasnosti i zaštite, zaštite unutar države i progona, uključujući razloge progona.

(22)  Posebno je nužno uvesti zajedničke koncepte u pogledu potrebe za zaštitom koja nastaje na licu mjesta, izvora opasnosti i zaštite te progona, uključujući razloge progona.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Zaštitu mogu pružiti ne samo voljne države nego i stranke ili organizacije, uključujući međunarodne organizacije koje ispunjavaju uvjete ove Direktive, a koje kontroliraju regiju ili veće područje u okviru državnog područja. Takva zaštita bi trebala biti učinkovita i trajna.

(23)  Zaštitu mogu pružiti, u slučaju da to žele i mogu, ne samo države nego i stranke ili organizacije koje odaberu države, uključujući međunarodne organizacije koje ispunjavaju uvjete ove Uredbe, a koje kontroliraju regiju ili veće područje u okviru državnog područja. Takva zaštita bi trebala biti učinkovita i trajna.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Zaštita unutar države od progona ili ugroze života te teških povreda i ozljeda trebala bi biti dostupna podnositelju zahtjeva u dijelu države podrijetla u koji on ili ona može sigurno doputovati, dobiti pristup te se tamo nastaniti. Procjena postojanja zaštite unutar države trebala bi biti sastavni dio ocjene zahtjeva za međunarodnom zaštitom te bi se trebala provoditi kad ovlašteno tijelo ustanovi da su ispunjeni uvjeti za primjenu kvalifikacijskih kriterija. Na nadležnom tijelu počiva teret dokazivanja dostupnosti zaštite unutar države.

(24)  Zaštita unutar države od progona ili ugroze života te teških povreda i ozljeda mogla bi biti dostupna podnositelju zahtjeva u dijelu države podrijetla u koji on ili ona može sigurno doputovati, dobiti pristup te se tamo nastaniti. Trebalo bi biti moguće da procjena postojanja zaštite unutar države bude dijelom ocjene zahtjeva za međunarodnu zaštitu, pod uvjetom da država ili državni predstavnici nisu počinitelji progona ili djela ugroze života te teške povrede ili ozljede. Ne dovodeći u pitanje obvezu podnositelja zahtjeva da surađuje tijekom postupka, teret dokazivanja dostupnosti zaštite unutar države počiva isključivo na nadležnom tijelu. Međutim, to ne bi smjelo spriječiti podnositelja zahtjeva da podnese dokaze koji osporavaju nalaze nadležnog tijela da je zaštita unutar države dostupna.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  U slučajevima gdje su država ili državni predstavnici počinitelji progona ili djela ugroze života te teške povrede ili ozljede trebala bi postojati pretpostavka da tražitelju nije dostupna učinkovita zaštita. U slučajevima kada je tražitelj maloljetnik bez pratnje, odgovarajuća skrb i skrbnički propisi u najboljem interesu maloljetnika bez pratnje trebali bi biti sastavni dio procjene dostupnosti učinkovite zaštite.

(25)  U slučajevima gdje su država ili državni predstavnici počinitelji progona ili djela ugroze života te teške povrede ili ozljede trebala bi postojati pretpostavka da tražitelju nije dostupna djelotvorna zaštita i odredba o zaštiti unutar države ne bi se trebala primjenjivati. Ako je podnositelj zahtjeva maloljetnik bez pratnje, pri procjeni uvjeta za zaštitu unutar države u slučaju maloljetnih osoba, uključujući dostupnost odgovarajuće skrbi i skrbničkih propisa, mjerodavna tijela trebala bi prvenstveno uzeti u obzir procjenu najboljeg interesa djeteta.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Po potrebi, prilikom procjenjivanja zahtjeva maloljetnika za međunarodnu zaštitu, ovlaštena tijela bi trebala uzeti u obzir oblike progona koji se posebno odnose na djecu.

(26)  Prilikom procjenjivanja zahtjeva maloljetnika za međunarodnu zaštitu, ovlaštena tijela trebaju uzeti u obzir sve oblike progona, trgovanja ljudima i iskorištavanja koji se posebno odnose na djecu ili izostanak zaštite od takvih djela progona.

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Jedan je od kvalifikacijskih uvjeta za izbjeglički status u smislu članka 1. točke (A) Ženevske konvencije postojanje uzročno-posljedične veze između razloga progona, posebice rase, religije, nacionalnosti, političkog uvjerenja ili pripadnosti nekoj društvenoj skupini te djela progona ili izostanka zaštite protiv takvih radnji.

(27)  Jedan je od kvalifikacijskih uvjeta za izbjeglički status u smislu članka 1. točke (A) Ženevske konvencije postojanje uzročno-posljedične veze između razloga progona, posebice rase, vjere ili uvjerenja, nacionalnosti, političkog uvjerenja ili pripadnosti nekoj društvenoj skupini te djela progona ili izostanka zaštite protiv takvih radnji.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Jednako je potrebno uvesti zajednički koncept progona zbog „pripadnosti određenoj društvenoj skupini”. Potrebno je, za potrebe definiranja posebne društvene skupine, uzeti u obzir probleme koji nastaju na temelju spola podnositelja, uključujući rodni identitet i spolnu orijentaciju, i odnose se na njegov utemeljen strah od progona koji mogu biti dio određene zakonske tradicije i običaja, a koji dovode do, primjerice, genitalnog sakaćenja, prisilne sterilizacije ili pobačaja.

(28)  Jednako je potrebno uvesti zajednički koncept progona zbog „pripadnosti određenoj društvenoj skupini”. Potrebno je, za potrebe definiranja posebne društvene skupine, uzeti u obzir probleme koji nastaju na temelju spola podnositelja, uključujući rodni identitet, rodno izražavanje, spolna obilježja i spolnu orijentaciju te iskustvo žrtve trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, i koji mogu biti povezani s određenim zakonskim tradicijama i običajima, a koji dovode do, primjerice, genitalnog sakaćenja, prisilne sterilizacije ili pobačaja, pod uvjetom da su ti problemi povezani s utemeljenim strahom dotičnog podnositelja zahtjeva od progona. Utemeljeni strah podnositelja zahtjeva od progona može proizlaziti iz njegova dojma da pripada određenoj društvenoj skupini.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  U skladu s relevantnom sudskom praksom Suda EU-a, pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu nadležna bi tijela država članica trebala koristiti metode procjene podnositeljeve vjerodostojnosti na način kojim se poštuje pravo pojedinca zajamčeno Poveljom, posebice pravo na ljudsko dostojanstvo i poštovanje privatnog i obiteljskog života. Posebice u pogledu homoseksualnosti pojedinačna procjena podnositeljeve vjerodostojnosti ne bi se trebala temeljiti na stereotipima koji se odnose na homoseksualne osobe te podnositelj ne bi trebao biti podvrgnut detaljnom ispitivanju ili testovima o svojoj seksualnoj sklonosti.

(29)  U skladu s relevantnom sudskom praksom Suda EU-a i Europskog suda za ljudska prava, pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu nadležna bi tijela država članica trebala koristiti metode procjene podnositeljeve vjerodostojnosti na način kojim se poštuje pravo pojedinca zajamčeno Poveljom i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, posebice pravo na ljudsko dostojanstvo i poštovanje privatnog i obiteljskog života. Posebice u pogledu spolne orijentacije i rodnog identiteta pojedinačna procjena podnositeljeve vjerodostojnosti ne bi se trebala temeljiti na stereotipima koji se odnose na spolnu orijentaciju i rodni identitet te podnositelj ne bi trebao biti podvrgnut detaljnom ispitivanju ili testovima o svojoj seksualnoj sklonosti. Nadalje, nadležna nacionalna tijela ne bi trebala smatrati da izjave podnositelja nisu vjerodostojne samo na temelju toga što se podnositelj nije pozvao na svoju spolnu orijentaciju, rodni identitet, rodno izražavanje ili spolna obilježja prilikom prvog iznošenja detalja o svojem progonu.

Amandman     26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Radnje koja su u suprotnosti s ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda navedene su u Preambuli i člancima 1. i 2. Povelje Ujedinjenih naroda te su, među ostalim, sadržane u rezolucijama Ujedinih naroda koje se odnose na mjere za borbu protiv terorizma i u kojima se izjavljuje da „su djela, metode i prakse terorizma u suprotnosti s ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda” te da je „svjesno financiranje, planiranje i poticanje terorističkih djela također suprotno ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda”.

(30)  Radnje koja su u suprotnosti s ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda navedene su u Preambuli i člancima 1. i 2. Povelje Ujedinjenih naroda te su, među ostalim, sadržane u rezolucijama Ujedinih naroda koje se odnose na mjere za borbu protiv terorizma i u kojima se izjavljuje da „su djela, metode i prakse terorizma u suprotnosti s ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda” te da je „svjesno financiranje, planiranje i poticanje terorističkih djela također suprotno ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda”. Članstvo u terorističkoj skupini ili sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine također su suprotni svrhama i načelima Ujedinjenih naroda.

Amandman     27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Počinjenje političkog zločina u načelu nije osnova za opravdanje isključenja iz izbjegličkog statusa. Međutim, u skladu s relevantnom sudskom praksom Suda EU-a, posebno okrutna djela u kojima čin nije razmjeran navodnom političkom cilju te terorističke radnje koje karakterizira nasilje prema običnim građanima, čak i ako se počine iz navodnih političkih pobuda, smatraju se nepolitičkim zločinima i tvore osnovu za isključenje iz izbjegličkog statusa.

(31)  Počinjenje političkog zločina u načelu nije osnova za opravdanje isključenja iz međunarodne zaštite. Međutim, u skladu s relevantnom sudskom praksom Suda EU-a, posebno okrutna djela u kojima čin nije razmjeran navodnom političkom cilju te terorističke radnje koje karakterizira nasilje prema običnim građanima, čak i ako se počine iz navodnih političkih pobuda, smatraju se nepolitičkim zločinima i tvore osnovu za isključenje iz međunarodne zaštite.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31.a)  Priznanje statusa supsidijarne zaštite deklaratorni je akt.

Amandman     29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Također bi trebalo utvrditi minimalne standarde za definiciju i sadržaj statusa supsidijarne zaštite. Supsidijarna bi zaštita trebala biti komplementarna i dodatak zaštiti izbjeglica ugrađenoj u Ženevsku konvenciju.

(32)  Također bi trebalo utvrditi minimalne standarde za definiciju i sadržaj statusa supsidijarne zaštite. Supsidijarna bi zaštita trebala biti komplementarna i dodatak zaštiti izbjeglica ugrađenoj u Ženevsku konvenciju. Iako se osnova za traženje zaštite razlikuje za izbjeglice i supsidijarnu zaštitu, trenutačna potreba za zaštitom može biti sličnog trajanja.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Za potrebe procjene rizika od ugroze života te teških povreda i ozljeda kojom se ostvaruju uvjeti za supsidijarnu zaštitu, pojam općeg nasilja, u skladu s relevantnom sudskom praksom Suda EU-a, treba uključivati nasilje koje se može počiniti nad ljudima bez obzira na njihove osobne okolnosti.

(34)  Za potrebe procjene rizika od ugroze života te teških povreda i ozljeda kojom se ostvaruju uvjeti za supsidijarnu zaštitu, pojam općeg nasilja, u skladu s relevantnom sudskom praksom Suda EU-a i Europskog suda za ljudska prava, treba uključivati nasilje koje se može počiniti nad ljudima bez obzira na njihove osobne okolnosti. Čimbenici koje treba uzimati u obzir pri utvrđivanju postojanja općeg nasilja mogu uključivati vanjsku agresiju, okupaciju, stranu dominaciju, unutarnje sukobe, teška kršenja ljudskih prava ili događaje koji ozbiljno ometaju javni red u zemlji podrijetla ili njezinu dijelu.

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  U pogledu potrebnog dokaza o postojanju ozbiljne i pojedinačne prijetnje životu ili osobi podnositelja, u skladu s relevantnom sudskom praksom Suda Europske unije36, ovlaštena tijela ne bi trebala zahtijevati od podnositelja dokaze da je baš on pogođen čimbenicima koji su svojstveni njegovim okolnostima. Međutim, razina općeg nasilja koja je potrebna za dokazivanje osnovanosti zahtjeva niža je ako podnositelja može dokazati da je baš on pogođen čimbenicima koji su svojstveni njegovim okolnostima. Štoviše, ovlaštena bi tijela iznimno trebala ustanoviti postojanje ozbiljne i pojedinačne prijetnje samo na temelju prisutnosti podnositelja na području države podrijetla ili odgovarajućem dijelu iste, pod uvjetom da stupanj općeg nasilja u oružanom sukobu koji se odvija dosegne takvu razinu da se ispuni materijalna osnova za uvjerenje da bi civilna osoba nakon povratka u državu podrijetla ili odgovarajući dio iste bila izložena stvarnom riziku od ozbiljne prijetnje samo na temelju svoje prisutnosti na području te zemlje ili regije.

(36)  U pogledu potrebnog dokaza o postojanju ozbiljne i pojedinačne prijetnje životu ili osobi podnositelja, u skladu s relevantnom sudskom praksom Suda Europske unije36 i Europskog suda za ljudska prava, potrebna razina pretrpljene štete ne mora biti jednaka mučenju ni nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Međutim, razina općeg nasilja koja je potrebna za dokazivanje osnovanosti zahtjeva niža je ako podnositelj može dokazati da je posebno pogođen čimbenicima koji su svojstveni njegovim okolnostima. Štoviše, ovlaštena bi tijela trebala ustanoviti postojanje ozbiljne prijetnje samo na temelju prisutnosti podnositelja na području države podrijetla ili odgovarajućem dijelu iste, pod uvjetom da stupanj općeg nasilja u oružanom sukobu koji se odvija dosegne tako visoku razinu da se ispuni materijalna osnova za uvjerenje da bi civilna osoba nakon povratka u državu podrijetla ili odgovarajući dio iste bila izložena stvarnom riziku od ozbiljne prijetnje samo na temelju svoje prisutnosti na području te zemlje ili regije.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Boravišna dozvola i putne isprave koje se odobre korisnicima međunarodne zaštite prvi puta ili se obnove nakon stupanja na snagu ove Uredbe trebale bi biti u skladu s pravilima propisanim Uredbom (EZ) br. 1030/2002 i Uredbom Vijeća (EZ) br. 2252/2004.

(37)  Boravišna dozvola i putne isprave koje se odobre korisnicima međunarodne zaštite nakon stupanja na snagu ove Uredbe trebale bi biti u skladu s pravilima propisanim Uredbom (EZ) br. 1030/2002 i Uredbom Vijeća (EZ) br. 2252/2004.

Amandman     33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Članovi obitelji će , zbog same činjenice da su povezani s izbjeglicom, biti izloženi progonu, na takav način da to predstavlja osnovu za traženje međunarodne zaštite. Pod uvjetom da ne ispunjavaju uvjete za međunarodnu zaštitu, za potrebe održavanja obiteljskog jedinstva oni imaju pravo na traženje boravišne dozvole i ista prava koja su odobrena korisnicima međunarodne zaštite. Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na održavanje obiteljskog jedinstva u ovoj Uredbi, kada situacija spada u područje primjene Direktive 2003/86/EZ o pravu na ponovno okupljanje obitelji i ispune se uvjeti za okupljanje koji su u njoj navedeni, boravišne dozvole i prava u skladu s tom Direktivom trebala bi se odobriti članovima obitelji korisnika međunarodne zaštite koji ne ispunjavaju pojedinačno uvjete za zaštitu. Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje Direktivu 2004/38/EZ.

(38)  Članovi obitelji su, zbog same činjenice da su povezani s izbjeglicom, obično izloženi progonu, na takav način da to predstavlja osnovu za traženje međunarodne zaštite. Pod uvjetom da ne ispunjavaju uvjete za međunarodnu zaštitu, za potrebe održavanja obiteljskog jedinstva članovi obitelji, uključujući braću i sestre, koji se nalaze u istoj državi članici u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu imaju pravo na traženje boravišne dozvole i ista prava koja su odobrena korisnicima međunarodne zaštite. Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na održavanje obiteljskog jedinstva u ovoj Uredbi, kada situacija spada u područje primjene Direktive 2003/86/EZ o pravu na ponovno okupljanje obitelji i ispune se uvjeti za okupljanje koji su u njoj navedeni, boravišne dozvole i prava u skladu s tom Direktivom trebala bi se odobriti članovima obitelji korisnika međunarodne zaštite koji ne ispunjavaju pojedinačno uvjete za zaštitu. Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje Direktivu 2004/38/EZ.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  S ciljem utvrđivanja je li korisnicima međunarodne zaštite ista još uvijek potrebna, ovlaštena bi tijela trebala preispitati odobreni status u slučaju obnove boravišne dozvole prvi puta za izbjeglice te prvi i drugi puta za korisnike supsidijarne zaštite. To bi se također trebalo učiniti i u slučaju kada se dogodi znatna relevantna promjena u državi podrijetla podnositelja kako je navedeno u zajedničkoj analizi i smjernicama o situaciji u državi podrijetla koju na razini Unije osiguravaju Agencija i europske mreže za informacije o zemljama podrijetla u skladu s člancima 8. i 10. Uredbe37.

(39)  S ciljem utvrđivanja je li korisnicima međunarodne zaštite ista još uvijek potrebna, ovlaštena bi tijela trebala posebno preispitati odobreni status kada se dogodi znatna relevantna promjena u državi podrijetla podnositelja kako je navedeno u zajedničkoj analizi i smjernicama o situaciji u državi podrijetla koju na razini Unije osiguravaju Agencija i europske mreže za informacije o zemljama podrijetla u skladu s člancima 8. i 10. Uredbe37.

__________________

__________________

37  COM(2016)271 final.

37  COM(2016)271 final.

Amandman     35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Pri procjeni promjene okolnosti u predmetnoj trećoj zemlji, nadležna tijela država članica provjeravaju, uzimajući u obzir pojedinačnu situaciju izbjeglice, jesu li davatelj ili davatelji zaštite u toj državi poduzeli sve razumne korake da spriječe progone te stoga osiguravaju funkcioniranje, među ostalim, učinkovitog pravnog sustava za prepoznavanje, progon i kažnjavanje radnji progona te da predmetni državljanin ima pristup toj zaštiti nakon prestanka izbjegličkog statusa.

(40)  Pri procjeni promjene okolnosti u predmetnoj trećoj zemlji, nadležna tijela država članica provjeravaju, uzimajući u obzir pojedinačnu situaciju korisnika međunarodne zaštite, jesu li davatelj ili davatelji zaštite u toj državi poduzeli sve potrebne korake da spriječe progone te stoga osiguravaju funkcioniranje, među ostalim, učinkovitog pravnog sustava za prepoznavanje, progon i kažnjavanje radnji progona te da predmetni državljanin ima pristup toj zaštiti, da može sigurno dobiti pristup državi te da je razumno očekivati da će se tamo nastaniti nakon prestanka izbjegličkog statusa.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Kada dođe do prestanka izbjegličkog statusa ili statusa supsidijarne zaštite, trebala bi se na određeno razdoblje nakon njezina donošenja odgoditi primjena odluke kojom ovlašteno tijelo države članice opoziva, poništava ili odbija obnoviti status kako bi se državljanima trećih zemalja ili predmetnim osobama bez državljanstva pružila mogućnost da podnesu zahtjev za boravak na temelju drugih osnova od onih kojima se opravdava odobravanje međunarodne zaštite, poput obiteljskih razloga ili razloga koji se odnose na zapošljavanje ili obrazovanje, u skladu s relevantnim pravom Unije i nacionalnim pravom.

(41)  Kada dođe do prestanka statusa korisnika međunarodne zaštite, trebala bi se na određeno razdoblje nakon njezina donošenja odgoditi primjena odluke kojom ovlašteno tijelo države članice ukida status kako bi se državljanima trećih zemalja ili predmetnim osobama bez državljanstva pružila mogućnost da podnesu zahtjev za boravak na temelju drugih osnova od onih kojima se opravdava odobravanje međunarodne zaštite, poput obiteljskih razloga ili razloga koji se odnose na zapošljavanje ili obrazovanje, u skladu s relevantnim pravom Unije i nacionalnim pravom.

Amandman     37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(41.a)  Načelo in dubio pro reo odražava priznavanje znatnih poteškoća s kojima se suočavaju podnositelji zahtjeva prilikom pribavljanja i pružanja dokaza za potporu njihovu zahtjevu. Općenito pravno načelo jest da teret dokazivanja počiva na podnositelju zahtjeva za međunarodnu zaštitu i da je dužnost da se utvrde i ocijene sve relevantne činjenice podijeljena između podnositelja zahtjeva i ovlaštenog tijela. Međutim, podnositelju zahtjeva trebalo bi se vjerovati u slučaju da njegove izjave nisu potkrijepljene dokumentima ili drugim dokazima ako je uložio iskreni napor da svoj zahtjev potkrijepi dokazima i dostavio sve relevantne elemente koje ima na raspolaganju te ako se njegove izjave smatraju dosljednima i prihvatljivima.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Korisnici međunarodne zaštite trebali bi boraviti u državi članici koja im je odobrila zaštitu. Korisnicima koji posjeduju valjanu putnu ispravu i boravišnu dozvolu izdanu u državi članici koja u cijelosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu trebalo bi dopustiti dolazak i slobodno kretanje unutar teritorija države članice koja u cijelosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu na 90 dana unutar razdoblja od 180 dana u skladu sa Zakonikom o schengenskim granicama38 i člankom 21. Konvencije o primjeni Schengenskog sporazuma39 . Korisnici međunarodne zaštite mogu isto tako podnijeti zahtjev za boravak u drugoj državi članici različitoj od one koja je odobrila zaštitu, u skladu s relevantnim pravilima EU-a, posebice onima koja se odnose na uvjete dolaska i boravišta državljana trećih zemalja za potrebe zapošljavanja na visokokvalificiranim poslovima40 i nacionalnim pravom; međutim, to ne podrazumijeva prijenos međunarodne zaštite i povezanih prava.

(42)  Korisnici međunarodne zaštite trebali bi boraviti u državi članici koja im je odobrila zaštitu. Korisnicima koji posjeduju valjanu putnu ispravu i boravišnu dozvolu izdanu u državi članici koja u cijelosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu trebalo bi dopustiti dolazak i slobodno kretanje unutar teritorija države članice koja u cijelosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu, unutar odobrenog roka boravka, u skladu sa Zakonikom o schengenskim granicama38 i člankom 21. Konvencije o primjeni Schengenskog sporazuma39. Korisnici međunarodne zaštite mogu isto tako podnijeti zahtjev za boravak u drugoj državi članici različitoj od one koja je odobrila zaštitu, u skladu s relevantnim pravilima EU-a, posebice onima koja se odnose na uvjete dolaska i boravišta državljana trećih zemalja za potrebe zapošljavanja na visokokvalificiranim poslovima40 i nacionalnim pravom; međutim, to ne podrazumijeva prijenos međunarodne zaštite i povezanih prava.

__________________

__________________

38  Uredba 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica.

38  Uredba 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica.

39  Sporazum potpisan u Schengenu 14. lipnja 1985. između vlada država Ekonomske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama.

39  Sporazum potpisan u Schengenu 14. lipnja 1985. između vlada država Ekonomske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama.

40  COM (2016) 378 final.

40  COM (2016) 378 final.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Kako bi se spriječilo sekundarno kretanje unutar Europske unije, u skladu s postupkom utvrđenim u novoj Dublinskoj uredbi odgovorna država članica bi trebala vratiti korisnike međunarodne zaštite koji se zateknu u nekoj drugoj državi članici osim one koja im je odobrila zaštitu i u kojoj nemaju uvjete za boravak ili privremeni boravak41.

(43)  U skladu s postupkom utvrđenim u novoj Dublinskoj uredbi odgovorna država članica bi trebala vratiti korisnike međunarodne zaštite koji se zateknu u nekoj drugoj državi članici osim one koja im je odobrila zaštitu i u kojoj nemaju uvjete za boravak ili privremeni boravak41. Maloljetnike bez pratnje koji su korisnici međunarodne zaštite trebala bi moći vratiti samo odgovorna država članica, u skladu s postupkom utvrđenim u Uredbi [Dublinska uredba].

__________________

__________________

41 (EU) br. [xxx/xxxx Nova Dublinska uredba].

41 (EU) br. [xxx/xxxx Nova Dublinska uredba].

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Kako bi se obeshrabrila sekundarna kretanja unutar Europske unije, potrebno je izmijeniti Direktivu o osobama s dugotrajnim boravištem 2003/109/EZ kako bi se omogućilo da petogodišnje razdoblje nakon kojeg korisnici međunarodne zaštite ispune uvjete za dugotrajno boravište iznova počne svaki put kad se osoba zatekne u državi članici različitoj od one koja mu je odobrila međunarodnu zaštitu i u kojoj nema pravo privremenog boravka ili boravka u skladu s relevantnim pravom Unije ili nacionalnim pravom.

(44)  Kako bi se korisnike međunarodne zaštite potaknulo da ostanu u državi članici koja im je odobrila tu zaštitu, trajanje boravišnih dozvola koje su im odobrene treba uskladiti na primjeren rok.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Pojam nacionalne sigurnosti i javnog reda obuhvaća i slučajeve u kojima državljanin treće zemlje pripada udruženju koje podržava međunarodni terorizam ili podržava takvo udruženje.

(45)  Pojam nacionalne sigurnosti i javnog reda obuhvaća slučajeve u kojima državljanin treće zemlje pripada udruženju koje podržava međunarodni terorizam. Pojam posebno teškog kaznenog djela uključuje kaznena djela kao što su sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, terorizam, trgovina ljudima, seksualno iskorištavanje djece, ubojstvo, teške tjelesne ozljede, nezakonita trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima, korupcija, silovanje i kaznena djela u nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda.

Amandman     42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  U okviru ograničenja postavljenih međunarodnim obvezama, stjecanje povlastica u pogledu zapošljavanja i socijalnog osiguranja zahtijeva prethodno izdavanje boravišne dozvole.

Briše se.

Amandman     43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Nadležna tijela mogu ograničiti pristup poslovima ili samostalnim djelatnostima koji uključuju javnu službu te odgovornost za zaštitu općeg interesa države ili ostalih javnih tijela. Isto tako se korisnicima međunarodne zaštite, u okviru korištenja prava na jednako postupanje u pogledu članstva u organizaciji koja predstavlja radnike ili bavljenja određenim zanimanjem, može ograničiti sudjelovanje u upravljanju javnim tijelima ili obnašanje dužnosti za koju je mjerodavno javno pravo.

(48)  Nadležna tijela mogu ograničiti pristup poslovima ili samostalnim djelatnostima koji uključuju javnu službu te odgovornost za zaštitu općeg interesa države ili ostalih javnih tijela.

Amandman     44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Kako bi se poboljšalo učinkovito korištenje prava i povlastica iz ove Uredbe od strane korisnika međunarodne zaštite, nužno je uzeti u obzir njihove posebne potrebe i posebne izazove integracije s kojima se suočavaju te im olakšati pristup pravima povezanima s integracijom. To se posebice odnosi na obrazovne mogućnosti povezane sa zapošljavanjem i strukovnim osposobljavanjem te pristup postupcima priznavanja stranih diploma, certifikata i drugih dokaza formalnih kvalifikacija, posebice zbog nedostatka dokumentiranih dokaza i njihove nemogućnosti da podmire troškove postupaka priznavanja.

(49)  Kako bi se poboljšalo učinkovito korištenje prava i povlastica iz ove Uredbe od strane korisnika međunarodne zaštite, nužno je uzeti u obzir njihove posebne potrebe i posebne izazove integracije s kojima se suočavaju te im olakšati pristup pravima povezanima s integracijom. To se posebice odnosi na obrazovne mogućnosti povezane sa zapošljavanjem i strukovnim osposobljavanjem te pristup postupcima priznavanja i ovjeravanja stranih diploma, certifikata i drugih dokaza formalnih kvalifikacija, posebice zbog nedostatka dokumentiranih dokaza i njihove nemogućnosti da podmire troškove postupaka priznavanja.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(49.a)  S obzirom na činjenicu da je integracija dvosmjeran proces, poštovanje vrijednosti na kojima se EU temelji i poštovanje temeljnih prava korisnika međunarodne zaštite trebaju biti sastavni dijelovi procesa integracije. Integracija treba promicati uključenost, a ne izolaciju, a sudjelovanje svih uključenih dionika ključno je za njezin uspjeh. Države članice djelovanjem na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini trebaju korisnicima međunarodne zaštite pružati potporu i mogućnosti integracije i organiziranja života u novom društvu, što treba uključivati smještaj, tečajeve opismenjavanja i jezične tečajeve, međukulturni dijalog, obrazovanje i stručno osposobljavanje, kao i efektivan pristup demokratskim strukturama u društvu.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51)  Usto, posebno kako bi se izbjegli teški socijalni uvjeti, potrebno je korisnicima međunarodne zaštite omogućiti socijalnu pomoć bez diskriminacije. Međutim, u pogledu povlastica supsidijarne zaštite, državama članicama bi trebala biti omogućena određena fleksibilnost da ograniče te povlastice na osnovne povlastice koje obuhvaćaju minimalne dohodovne naknade, pomoć u slučaju bolesti, trudnoće te pomoć za roditeljstvo, ako državljani prema nacionalnom pravu uživaju te povlastice. Kako bi se olakšala njihova integracija, državama članicama bi trebalo biti omogućeno da uvjetuju izbjeglicama i korisnicima supsidijarne zaštite pristup određenim vrstama socijalne pomoći iz nacionalnog prava aktivnim sudjelovanjem korisnika međunarodne zaštite u mjerama integracije.

(51)  Usto, posebno kako bi se izbjegli teški socijalni uvjeti, potrebno je korisnicima međunarodne zaštite omogućiti socijalnu pomoć bez diskriminacije. Iako osnova zaštite može dovesti do određivanja različitog statusa, ne postoji razlika u materijalnim potrebama pojedinca koji uživa zaštitu. Kako bi se olakšala njihova integracija, državama članicama bi trebalo biti omogućeno da uvjetuju pristup određenim vrstama socijalne pomoći iz nacionalnog prava aktivnim sudjelovanjem korisnika međunarodne zaštite u mjerama integracije.

Amandman     47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Korisnicima međunarodne zaštite trebalo bi osigurati pravo na zdravstvenu skrb, uključujući zaštitu fizičkog i psihičkog zdravlja.

(52)  Korisnicima međunarodne zaštite trebalo bi osigurati pravo na zdravstvenu skrb, uključujući zaštitu fizičkog i psihičkog zdravlja te zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(52.a)  Korisnici međunarodne zaštite trebaju imati pristup robi i uslugama te opskrbi robom i uslugama namijenjenima javnosti, uključujući informacijske i savjetodavne službe zavoda za zapošljavanje.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53)  Kako bi se olakšala integracija korisnika međunarodne zaštite u društvo, isti bi trebali imati pristup mjerama integracije čije načine određuje država članica. Države članice mogu učiniti obveznim sudjelovanje u mjerama integracije poput tečajeva jezika, seminara građanske integracije, strukovnog osposobljavanja i ostalih tečajeva koji su povezani sa zapošljavanjem.

(53)  Kako bi se olakšala integracija korisnika međunarodne zaštite u društvo, isti bi trebali imati pristup mjerama integracije čije načine određuje država članica. Države članice mogu učiniti obveznim sudjelovanje u mjerama integracije poput tečajeva jezika, seminara građanske integracije, strukovnog osposobljavanja i ostalih tečajeva koji su povezani sa zapošljavanjem, pod uvjetom da su te mjere integracije lako dostupne, pristupačne i besplatne te da se njima u obzir uzimaju posebne potrebe korisnika međunarodne zaštite, uključujući skrb o djeci.

Amandman     50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti provedbe odredbi ove Uredbe u pogledu oblika i sadržaja informacija koje se pružaju, ovlasti za provedbu ustupaju se Komisiji. Te ovlasti treba izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmom nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije42.

(55)  Kako bi se ova Uredba dopunila utvrđivanjem oblika i sadržaja informacija koje se pružaju korisnicima međunarodne zaštite u vezi s pravima i obvezama koji se odnose na njihov status, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se delegirati Komisiji. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016*. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u izradi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente u isto vrijeme kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave izradom delegiranih akata.

_________________

 

42 SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

 

Amandman     51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „izbjeglica” znači državljanin treće zemlje koji je, zbog osnovanog straha od proganjana zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, političkog uvjerenja ili pripadnosti određenoj društvenoj skupini, izbjegao iz države čiji je državljanin te nije u mogućnosti ili se zbog takvog straha ne želi staviti pod zaštitu te države, ili osoba bez državljanstva koja se nalazi izvan države prethodnog uobičajenog boravišta, a koja se zbog istih gore navedenih razloga ili zbog takvog straha ne želi vratiti u tu državu, te na koju se ne primjenjuje članak 12.;

(3)  „izbjeglica” znači državljanin treće zemlje koji je, zbog osnovanog straha od proganjana zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, političkog uvjerenja, spola, spolne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta ili pripadnosti određenoj društvenoj skupini, izbjegao iz države čiji je državljanin te nije u mogućnosti ili se zbog takvog straha ne želi staviti pod zaštitu te države, ili osoba bez državljanstva koja se nalazi izvan države prethodnog uobičajenog boravišta, a koja se zbog istih gore navedenih razloga ili zbog takvog straha ne želi vratiti u tu državu, te na koju se ne primjenjuje članak 12.;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 9. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  bračni drug korisnika međunarodne zaštite ili njegov ili njezin nevjenčani partner u trajnoj vezi, kada se u skladu s pravom ili praksom predmetne države članice, u okviru njezina zakonodavstva o državljanima trećih zemalja, nevjenčani parovi tretiraju na način koji je usporediv s načinom tretiranja vjenčanih parova;

(a)  bračni drug korisnika međunarodne zaštite ili njegov ili njezin nevjenčani partner u trajnoj vezi, kada se u skladu s pravom ili praksom predmetne države članice, u okviru njezina relevantnog nacionalnog prava, nevjenčani parovi tretiraju na način koji je usporediv s načinom tretiranja vjenčanih parova;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  maloljetna djeca para navedenog u točki (a) ili korisnika međunarodne zaštite pod uvjetom da su nevjenčani i bez obzira na to jesu li rođeni u braku ili izvan braka ili usvojeni kako je definirano nacionalnim pravom;

(b)  maloljetna djeca parova navedenih u točki (a) ili korisnika međunarodne zaštite, odrasla djeca koju uzdržavaju, bez obzira na to jesu li rođena u braku ili izvan braka ili posvojena kako je definirano ili priznato nacionalnim pravom, kao i djeca za koju takvi parovi snose roditeljsku odgovornost;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  otac, majka ili druga odrasla osoba koja je odgovorna za korisnika međunarodne zaštite u skladu sa zakonom ili praksom predmetne države članice, ako je korisnik nevjenčana maloljetna osoba;

(c)  kada je podnositelj zahtjeva za međunarodnu zaštitu maloljetan, otac, majka ili druga odrasla osoba koja je odgovorna za tog korisnika, u skladu s pravom ili praksom predmetne države članice;

Amandman     55

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „maloljetnik” znači državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od 18 godina;

(10)  „maloljetnik” znači državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od 18 godina; to se procjenjuje, po potrebi, u trenutku podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu;

Amandman     56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  „naknadni zahtjev” znači daljnji zahtjev za međunarodnu zaštitu podnesen u državi članici nakon donošenja konačne odluke o prethodnom zahtjevu, uključujući slučajeve podnositeljevog izričitog povlačenja zahtjeva te slučajeve kada je ovlašteno tijelo odbacilo zahtjev zbog odustanka nakon njegovog prešutnog povlačenja;

Briše se.

Amandman     57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  „ovlašteno tijelo” znači nesudsko ili upravno tijelo u državi članici odgovornoj za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, koje je ovlašteno donositi odluke u prvom stupnju u tim predmetima;

(16)  „ovlašteno tijelo” znači sudsko, nesudsko ili upravno tijelo u državi članici odgovornoj za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, koje je ovlašteno donositi odluke u prvom stupnju u tim predmetima;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  „skrbnik” znači osoba ili organizacija koju su nadležna tijela imenovala da maloljetniku bez pratnje pomaže i da ga zastupa u postupcima navedenim u ovoj Uredbi kako bi se osigurao najbolji interes djeteta i koja za njega, prema potrebi, obavljaju pravne radnje.

(19)  „skrbnik” znači osoba ili organizacija koju su nadležna tijela imenovala da maloljetniku bez pratnje pomaže i da ga zastupa u postupcima navedenim u ovoj Uredbi kako bi se zaštitio najbolji interes djeteta i njegova dobrobit i koja za njega, prema potrebi, obavlja pravne radnje.

Amandman     59

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ne dovodeći u pitanje stavak 1., države članice zadržavaju mogućnost da se članovima obitelji odredi status izbjeglica ili supsidijarna zaštita u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom, bez obzira na to jesu li izloženi riziku od progona ili ugroze života te teških povreda i ozljeda, kako bi se utvrdio jedinstveni pravni status unutar obitelji.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podnositelj je dužan dostaviti sve dostupne elemente kojima dokazuje osnovanost zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Podnositelj je dužan surađivati s ovlaštenim tijelom te biti prisutan i dostupan tijekom postupka.

1.  Podnositelj je dužan dostaviti sve dostupne elemente kojima dokazuje osnovanost zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Podnositelj surađuje s ovlaštenim tijelom tijekom cijelog postupka, među ostalim i tijekom ocjene relevantnih elemenata zahtjeva. Podnositelj je prisutan i dostupan tijekom postupka. Kada je podnositelj zbog olakotnih okolnosti nedostupan u bilo kojem trenutku tijekom postupka, te se okolnosti uzimaju u obzir pri donošenju svih odluka povezanih s podnositeljem ili njegovim zahtjevom za međunarodnu zaštitu.

Amandman     61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Elementi iz stavka 1. uključuju izjave podnositelja i svu dokumentaciju kojom raspolaže i koje se odnose na njegovu dob, podrijetlo, uključujući i podrijetlo njegove rodbine, njegov identitet, državljanstvo(-a), državu(-e) i mjesto(-a) prethodnog prebivališta, prethodne zahtjeve [za međunarodnu zaštitu i rezultate žurnog postupka preseljenja kako je definiran Uredbom (EU) br. XXX/XX [Uredba o preseljenju]], rute putovanja, putne isprave i razloge za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

2.  Elementi iz stavka 1. uključuju izjave podnositelja i svu dokumentaciju kojom raspolaže i koje se odnose na njegovu dob, podrijetlo, uključujući i podrijetlo njegove rodbine, njegov identitet, državljanstvo(-a), državu(-e) i mjesto(-a) prethodnog prebivališta, prethodne zahtjeve [za međunarodnu zaštitu i rezultate postupka preseljenja], rute putovanja, putne isprave i razloge za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ovlašteno tijelo ocjenjuje relevantne elemente zahtjeva u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o postupcima.]

3.  Ovlašteno tijelo ocjenjuje relevantne elemente zahtjeva za međunarodnu zaštitu u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o postupcima.]

Amandman     63

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Činjenica da je podnositelj zahtjeva već bio izložen progonu ili ugrozi života te teškim povredama i ozljedama ili izravnim prijetnjama takvim progonom ili ugrozom života te teškim povredama i ozljedama, smatra se ozbiljnom naznakom za njegov osnovani strah od progona ili od ugroze života te teških povreda i ozljeda, ako ne postoje ozbiljni razlozi koji bi navodili na zaključak da se takvi progoni ili ugroza života te teške povrede i ozljede neće ponoviti.

4.  Činjenica da je podnositelj zahtjeva već bio izložen progonu ili ugrozi života te teškim povredama i ozljedama ili izravnim prijetnjama takvim progonom ili ugrozom života te teškim povredama i ozljedama, smatra se ozbiljnom naznakom za njegov osnovani strah od progona ili od ugroze života te teških povreda i ozljeda.

Amandman     64

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  U dijelu u kojem izjave podnositelja nisu potkrijepljene dokumentima ili drugim dokazima neće se zahtijevati dodatni dokazi u pogledu tih dijelova, kada se ispune sljedeći uvjeti:

5.  U dijelu u kojem izjave podnositelja nisu potkrijepljene dokumentima ili drugim dokazima neće se zahtijevati dodatni dokazi u pogledu tih dijelova te će se smatrati da podnositelj govori istinu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podnositelj zahtjeva je uložio iskreni napor da svoj zahtjev potkrijepi dokazima;

(a)  podnositelj zahtjeva je uložio iskreni napor da svoj zahtjev za međunarodnu zaštitu potkrijepi dokazima;

Amandman     66

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podneseni su svi relevantni elementi kojima raspolaže podnositelj zahtjeva i dana su zadovoljavajuća objašnjenja u pogledu manjka drugih relevantnih elemenata;

(b)  podneseni su svi relevantni elementi kojima raspolaže podnositelj zahtjeva;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  podnositelj zahtjeva je zatražio međunarodnu zaštitu što je prije mogao, osim ako podnositelj zahtjeva može predočiti opravdane razloge zašto to nije učinio;

Briše se.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje Ženevsku konvenciju i Europsku povelju o ljudskim pravima, podnositelju koji podnese naknadni zahtjev u skladu s člankom 42 Uredbe (EU)XXX/XXX [Uredba o postupcima] u pravilu se neće odobriti status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite ako se strah od progona ili ugroze života te teških povreda i ozljeda temelji na okolnostima koje je podnositelj sam stvorio nakon odlaska izdržave podrijetla.

3.  Pod uvjetom da je svaka donesena odluka o zahtjevu za međunarodnu zaštitu potpuno u skladu sa Ženevskom konvencijom, Europskom poveljom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, podnositelju koji podnese naknadni zahtjev u skladu s člankom 42 Uredbe (EU)XXX/XXX [Uredba o postupcima] može se odbiti status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite ako se strah od progona ili ugroze života te teških povreda i ozljeda temelji na okolnostima koje je podnositelj sam stvorio nakon odlaska iz države podrijetla isključivo zato da bi mu se dodijelila međunarodna zaštita. To isključuje okolnosti koje nisu izbor podnositelja, među ostalim i njegovu spolnu orijentaciju i vjerska uvjerenja koja je podnositelj možda prikrivao u različitoj mjeri za vrijeme boravka u državi podrijetla.

Amandman     69

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Počinitelji progona ili djela ugroze života te teške povrede ili ozljede mogu biti samo:

Počinitelji progona ili djela ugroze života te teške povrede ili ozljede mogu biti:

Amandman     70

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zaštitu od progona ili ugroze života te teških povreda ili ozljeda mogu pružiti samo sljedeći subjekti:

1.  Zaštitu od progona ili ugroze života te teških povreda ili ozljeda mogu pružiti samo:

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  stranke ili organizacije, uključujući međunarodne organizacije, koje kontroliraju državu ili bitni dio državnog područja

(b)  stranke ili organizacije, koje odabere država i koje kontroliraju državu ili bitan dio državnog područja.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

pod uvjetom da su voljni i u mogućnosti pružiti zaštitu u skladu sa stavkom 2.

ako su voljni i u mogućnosti pružiti potpunu, djelotvornu i trajnu zaštitu od progona ili ugroze života te teških povreda i ozljeda.

Amandman     73

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zaštita od progona ili ugroze života te teških povreda ili ozljeda je djelotvorna i trajna. Smatra se da je zaštita pružena ako subjekti navedeni u stavku 1. poduzimaju razumne mjere s ciljem sprečavanja progona ili ugroze života te teških povreda ili ozljeda, među ostalim, primjenom učinkovitog pravnog sustava za otkrivanje, progon i kažnjavanje djela progona ili djela ugroze života te teške povrede ili ozljede te ako podnositelj ima pristup takvoj zaštiti.

Briše se.

Amandman     74

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri procjeni kontrolira li međunarodna organizacija državu ili bitan dio njezinoga teritorija te pruža li zaštitu iz članka 2., ovlaštena tijela će postupiti u skladu sa smjernicama relevantnog prava Unije, posebice u skladu s dostupnim informacijama o državi podrijetla na razini Unije i zajedničkom analizom informacija o državi podrijetla iz članka 8. i 10. (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil].

3.  Pri procjeni kontrolira li međunarodna organizacija državu ili bitan dio njezinoga teritorija te pruža li zaštitu iz članka 2., ovlaštena tijela mogu uzeti u obzir smjernice relevantnog prava Unije, posebice dostupne informacije o državi podrijetla na razini Unije i zajedničku analizu informacija o državi podrijetla iz članka 8. i 10. (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil].

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U sklopu ocjene zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ovlašteno tijelo može zaključiti da podnositelju nije potrebna međunarodna zaštita ako on ili ona može sigurno i zakonito doputovati u određeno područje države podrijetla i pristupiti mu te se može opravdano očekivati da će se tamo nastaniti te ako u tom dijelu zemlje spomenuta osoba:

1.  U sklopu ocjene zahtjeva za međunarodnu zaštitu, i pod uvjetom da država ili državni predstavnici nisu počinitelji progona ili djela ugoze života te teške povrede ili ozljede, ovlašteno tijelo može zaključiti da podnositelju nije potrebna međunarodna zaštita ako on ili ona može sigurno i zakonito doputovati u određeno područje države podrijetla i pristupiti mu te se može opravdano očekivati da će se tamo nastaniti te ako u tom dijelu zemlje spomenuta osoba:

Amandman     76

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ima pristup zaštiti od progona ili ugroze života te teških povreda i ozljeda.

(b)  ima pristup potpunoj, djelotvornoj i trajnoj zaštiti od progona ili ugroze života te teških povreda i ozljeda.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Procjena dostupnosti zaštite unutar države vrši se kad ovlašteno tijelo ustanovi da su ispunjeni uvjeti za primjenu kvalifikacijskih kriterija. Teret dokazivanja dostupnosti zaštite unutar države počiva na ovlaštenom tijelu. Podnositelj nije obvezan dokazati da je prije traženja međunarodne zaštite iscrpio sve mogućnosti za dobivanje zaštite u državi podrijetla.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 1., teret dokazivanja dostupnosti zaštite unutar države počiva na ovlaštenom tijelu. To ne sprječava podnositelja zahtjeva da podnese dokaze koji osporavaju nalaze nadležnog tijela da je zaštita unutar države dostupna. Podnositelj nije obvezan dokazati da je prije traženja međunarodne zaštite iscrpio sve mogućnosti za dobivanje zaštite u državi podrijetla.

Amandman     78

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pri razmatranju općih okolnosti koje prevladavaju u predmetnom dijelu zemlje, na kojem se temelji zaštita kako je navedeno u članku 7., u obzir se uzimaju dostupnost, djelotvornost i trajanje zaštite. Pri razmatranju osobnih okolnosti podnositelja u obzir se posebno uzimaju zdravstveno stanje, dob, spol, seksualna orijentacija, rodni identitet i socijalni status te procjena bi li život u dijelu države podrijetla koji se smatra sigurnim prouzročio dodatne poteškoće podnositelju.

4.  Pri razmatranju općih okolnosti koje prevladavaju u predmetnom dijelu zemlje, na kojem se temelji zaštita kako je navedeno u članku 7., u obzir se uzimaju dostupnost, djelotvornost i trajanje zaštite. Pri razmatranju osobnih okolnosti podnositelja u obzir se posebno uzimaju zdravstveno stanje, dob, spol, seksualna orijentacija, rodni identitet, etničko podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini i socijalni status te procjena bi li život u dijelu države podrijetla koji se smatra sigurnim prouzročio dodatne poteškoće podnositelju.

Amandman     79

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Svakoj odluci o nedodjeljivanju međunarodne zaštite maloljetniku, neovisno o tome ima li pratnju ili ne, na osnovi dostupnosti zaštite unutar države podrijetla prethodi službeni postupak utvrđivanja najboljih interesa maloljetnika. Ako je podnositelj zahtjeva maloljetnik bez pratnje, u okviru procjene efektivnog jamčenja zaštite u području za koje se pretpostavlja da u njemu postoji unutarnja zaštita potrebno je ocijeniti dostupnost odgovarajuće skrbi, skrbničkih propisa i trajnih rješenja za razvoj podnositelja.

Amandman     80

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  je dovoljno ozbiljan po svojoj prirodi ili ponavljanju da predstavlja ozbiljno kršenje temeljnih ljudskih prava, posebno prava koja ne mogu biti ograničena prema članku 15. stavku 2. Europske povelje o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda; ili

(a)  je dovoljno ozbiljan po svojoj prirodi ili ponavljanju da predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava, posebno prava koja ne mogu biti ograničena prema članku 15. stavku 2. Europske povelje o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda; ili

Amandman     81

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  fizičkog ili mentalnog nasilja, uključujući seksualno nasilje;

(a)  fizičkog ili mentalnog nasilja, uključujući seksualno nasilje ili trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja;

Amandman     82

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  sudskog progona ili kažnjavanja radi odbijanja vršenja vojne službe prilikom sukoba, kada bi vršenje vojne službe uključivalo kaznena djela ili radnje koja su obuhvaćene odredbama o isključenju koje su utvrđene u članku 12. stavku 2.;

(e)  sudskog progona ili kažnjavanja radi odbijanja vršenja vojne službe iz moralnih, vjerskih ili političkih razloga ili pripadnosti određenoj etničkoj skupini ili određenog državljanstva, a posebno kada bi vršenje vojne službe uključivalo kaznena djela ili radnje koja su obuhvaćene odredbama o isključenju koje su utvrđene u članku 12. stavku 2.;

Amandman     83

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  djela koja su po prirodi specifično vezana uz spol ili djecu.

(f)  djela koja su po prirodi specifično vezana uz spol ili djecu, kao što su novačenje maloljetnika, genitalno sakaćenje, prisilan brak, trgovina djecom i dječji rad, obiteljsko nasilje, trgovina ljudima radi seksualnog iskorištavanja, kršenje gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pojam posebne društvene skupine uključuje, posebice, okolnost u kojoj:

(d)  pojam pripadnosti posebnoj društvenoj skupini uključuje, posebice, okolnost u kojoj:

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka d – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  članovi te skupine dijele urođene osobine ili zajedničko podrijetlo koje se ne može izmijeniti ili imaju zajedničku osobinu ili uvjerenje koje je toliko bitno za identitet ili svijest da osobu ne bi trebalo prisiljavati da ga se odrekne, i

-  članovi te skupine dijele urođene osobine ili zajedničko podrijetlo koje se ne može izmijeniti ili imaju zajedničku osobinu ili uvjerenje koje je toliko bitno za identitet ili svijest da osobu ne bi trebalo prisiljavati da ga se odrekne, ili

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka d – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ovisno o situaciji u državi podrijetla, pojam može uključivati skupinu koja se temelji na zajedničkim osobinama seksualne orijentacije (pojam koji ne uključuje kaznena djela u skladu s nacionalnim pravom država članica); razmatraju se aspekti povezani sa spolom, uključujući rodni identitet, radi utvrđivanja pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili identifikacije osobina te skupine;

ovisno o situaciji u državi podrijetla, pojam uključuje skupinu koja se temelji na zajedničkim osobinama seksualne orijentacije i aspektima povezanim sa spolom, uključujući rodni identitet, rodno izražavanje i spolna obilježja te činjenicu da je osoba bila žrtvom trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ti aspekti razmatraju se radi utvrđivanja pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili identifikacije osobina te skupine;

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri procjeni je li strah podnositelja zahtjeva od progona osnovan, ovlašteno tijelo ne može opravdano očekivati da se podnositelj zahtjeva ponaša diskretno ili se suzdrži od određenih radnji, ako je to ponašanje ili radnja sastavni dio njegova identiteta, radi izbjegavanja opasnosti od progona u državi podrijetla.

3.  Pri procjeni je li strah podnositelja zahtjeva od progona osnovan, ovlašteno tijelo ne može opravdano očekivati da se podnositelj zahtjeva ponaša diskretno ili se suzdrži od određenih radnji, ako je to ponašanje ili radnja sastavni dio njegova identiteta ili savjesti, radi izbjegavanja opasnosti od progona u državi podrijetla.

Amandman     88

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  postupa u skladu s preciznim i ažuriranim informacija iz svih relevantnih izvora, uključujući dostupne informacije o državi podrijetla na razini Unije te zajedničku analizu informacija o državi podrijetla iz članaka 8. i 10. Uredbe (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil EU] te informacije i smjernice koje izdaje Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice.

(b)  uzima u obzir precizne i ažurirane informacije iz svih relevantnih izvora, uključujući dostupne informacije o državi podrijetla na razini Unije te zajedničku analizu informacija o državi podrijetla iz članaka 8. i 10. Uredbe (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil] te informacije i smjernice koje izdaje Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva nemaju pravo na stjecanje statusa izbjeglice ako:

1.  Državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva nemaju pravo na stjecanje statusa izbjeglice u okviru ove Uredbe ako:

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  da su krivi za djela koja su u suprotnosti s ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda kako su navedena u preambuli i člancima 1. i 2. Povelje Ujedinjenih naroda.

(c)  da su krivi za djela koja su u suprotnosti s ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda kako su navedena u preambuli i člancima 1. i 2. Povelje Ujedinjenih naroda, uključujući osude na osnovi sudjelovanja u aktivnostima terorističke skupine.

Amandman     91

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ovlašteno tijelo može primijeniti ovaj stavak samo nakon što, za svaki pojedinačni slučaj, procijeni posebne činjenice koje su mu dostavljene, kako bi se utvrdilo postoje li ozbiljni razlozi da se razmotri jesu li djela koja je počinila dotična osoba, koja u svakom drugom pogledu ispunjava uvjete prihvatljivosti za status izbjeglice, obuhvaćena točkama (a), (b) ili (c) prvog podstavka.

Amandman     92

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Stavak 2. ne primjenjuje se na maloljetnike.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Za potrebe stavka 2. točaka (b) i (c), sljedeća se djela smatraju teškim nepolitičkim kaznenim djelima:

Briše se.

(a)   posebno okrutne radnje kada je djelo nesrazmjerno s navodnim političkim ciljem,

 

(b)   teroristička djela koja karakterizira nasilje prema običnom pučanstvu, čak i ako se počine iz navodnih političkih pobuda.

 

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Isključenje osobe iz statusa izbjeglice isključivo ovisi o tome jesu li ispunjeni uvjeti iz stavaka 1. do 5. te nije predmetom dodatnih procjena proporcionalnosti s obzirom na pojedinačni slučaj.

Briše se.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 14. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opozivanje, poništenje ili odbijanje obnavljanja statusa izbjeglice

Ukidanje statusa izbjeglice

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovlašteno tijelo će opozvati, poništiti ili odbiti obnavljanje statusa izbjeglice državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva, ako:

1.  Ovlašteno tijelo će ukinuti status izbjeglice državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva, ako:

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  postoje opravdani razlozi da dotična osoba predstavlja opasnost za sigurnost države članice u kojoj se nalazi;

(d)  postoje opravdani razlozi da je dotična osoba, s obzirom da je pravomoćno osuđena za posebno teško kazneno djelo, opasna za društvo države članice u kojoj se nalazi;

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  dotična osoba, s obzirom da je pravomoćno osuđena za posebno teško kazneno djelo, predstavlja opasnost za društvo države članice u kojem živi;

Briše se.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  se primjenjuje članak 23. stavak 2.

Briše se.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U slučajevima koji su opisani u stavku 1. točkama (d) do (f), ovlašteno tijelo može odlučiti ne odobriti status izbjeglice ako takva odluka još nije donesena.

2.  U slučaju koji je opisan u stavku 1. točki (d), ovlašteno tijelo može odlučiti ne odobriti status izbjeglice ako takva odluka još nije donesena.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osobama na koje se primjenjuju stavak 1. točke (d) do (f) ili stavak 2. pripadaju prava navedena u člancima 3., 4., 16., 22., 31., 32. i 33. Ženevske konvencije pod uvjetom da se nalaze u državi članici.

3.  Osobama na koje se primjenjuju stavak 1. točka (d) ili stavak 2. pripadaju prava navedena u člancima 3., 4., 16., 22., 31., 32. i 33. Ženevske konvencije pod uvjetom da se nalaze u državi članici.

Amandman     102

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ne dovodeći u pitanje dužnost izbjeglice u skladu s člankom 4. stavkom 1. da iznese sve relevantne činjenice i dostavi sve relevantne dokaze kojima raspolaže, država članica koja je odobrila status izbjeglice mora u svakom pojedinačnom slučaju dokazati da je dotična osoba prestala biti ili da nikad nije ni bila izbjeglica u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

4.  Ne dovodeći u pitanje dužnost izbjeglice u skladu s člankom 4. stavkom 1. da iznese sve elemente kojima raspolaže, a kojima se potkrjepljuje zahtjev za međunarodnu zaštitu, država članica koja je odobrila status izbjeglice mora u svakom pojedinačnom slučaju dokazati da je dotična osoba prestala biti ili da nikad nije ni bila izbjeglica u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odluke ovlaštenog tijela o opozivu, poništenju ili odbijanju obnove statusa izbjeglice u skladu sa stavkom 1. točkom (a) stupaju na snagu tri mjeseca nakon donošenja odluke, kako bi se omogućilo državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva da podnesu zahtjev za boravištem u državi članici po drugoj osnovi u skladu s relevantnim pravom Unije i nacionalnim pravom.

5.  Odluke ovlaštenog tijela o ukidanju statusa izbjeglice u skladu sa stavkom 1. točkom (a) stupaju na snagu tri mjeseca nakon donošenja odluke, kako bi se omogućilo državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva da podnesu zahtjev za boravištem u državi članici po drugoj osnovi u skladu s relevantnim pravom Unije i nacionalnim pravom.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Radi primjene članka 14. stavka 1., ovlašteno tijelo revidira status izbjeglice, posebice:

U primjeni članka 14. stavka 1., ovlašteno tijelo može revidirati status izbjeglice, posebice kad informacije o zemljama podrijetla na razini Unije kako je navedeno u članku 8. Uredbe (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil] i zajednička analiza informacija o državi podrijetla iz članka 10. te Uredbe upućuju na znatne promjene u državi podrijetla koje su relevantne u odnosu na potrebe korisnika za zaštitom.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako informacije o državi podrijetla na razini Unije i zajednička analiza informacija o državi podrijetla iz članaka 8. i 10. Uredbe (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil] ukazuju na znatne promjene u državi podrijetla koje su relevantne u odnosu na potrebe podnositelja za zaštitom te

Briše se.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pri prvoj reviziji boravišne dozvole koja se izdaje izbjeglici.

Briše se.

Amandman     107

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Stavak 1. ne primjenjuje na maloljetnike bez pratnje, osim ako to nije u njihovu najboljem interesu.

Amandman     108

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ugroza života te teške povrede i ozljede iz članka 2. stavka 5. odnose se na:

Ugroza života te teške povrede i ozljede iz članka 2. stavka 5. odnose se isključivo na:

Amandman     109

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  mučenje ili nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje podnositelja zahtjeva u državi podrijetla; ili

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman     110

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ozbiljnu i pojedinačnu prijetnju životu ili osobi zbog općeg nasilja u situacijama međunarodnog ili unutarnjeg oružanog sukoba.

(c)  ozbiljnu prijetnju životu ili osobi zbog općeg nasilja u situacijama međunarodnog ili unutarnjeg oružanog sukoba.

Amandman     111

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  postupa u skladu s preciznim i ažuriranim podacima iz svih relevantnih izvora, uključujući informacije o državi podrijetla na razini Unije i zajedničku analizu informacija o državi podrijetla iz članaka 8. i 10. Uredbe (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil] te informacije i smjernice koje izdaje Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice.

(b)  uzima u obzir precizne i ažurirane podatke iz svih relevantnih izvora, uključujući informacije o državi podrijetla na razini Unije i zajedničku analizu informacija o državi podrijetla iz članaka 8. i 10. Uredbe (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil] te informacije i smjernice koje izdaje Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice.

Amandman     112

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva nemaju pravo na supsidijarnu zaštitu ako su nadležna tijela zemlje u kojoj imaju boravište utvrdila da imaju prava i obveze povezane s državljanstvom te zemlje ili istovjetna prava i obveze.

Amandman     113

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  su počinili teško kazneno djelo;

(b)  su počinili teško nepolitičko kazneno djelo izvan države koja pruža zaštitu prije njihova prihvata kao korisnika supsidijarne zaštite;

Amandman     114

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  su krivi za djela koja su u suprotnosti s ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda kao što su navedena u preambuli i člancima 1. i 2. Povelje Ujedinjenih naroda;

(c)  su krivi za djela koja su u suprotnosti s ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda kao što su navedena u preambuli i člancima 1. i 2. Povelje Ujedinjenih naroda, uključujući osude na osnovi sudjelovanja u aktivnostima terorističke skupine;

Amandman     115

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ovlašteno tijelo može primijeniti ovaj stavak samo nakon što, za svaki pojedinačni slučaj, procijeni posebne činjenice koje su mu dostavljene, kako bi se utvrdilo postoje li ozbiljni razlozi da se razmotri jesu li djela koja je počinila dotična osoba, koja u svakom drugom pogledu ispunjava uvjete prihvatljivosti za status izbjeglice, obuhvaćena točkama (a), (b), (c), (d) ili (e) prvog podstavka.

Amandman     116

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Stavak 2. ne primjenjuje se na maloljetnike.

Amandman     117

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Stavak 1. točke (a) do (d) primjenjuje se na osobe koje potiču ili na drugi način sudjeluju u izvršenju zločina ili djela navedenih u tom stavku.

2.  Stavak 2. točke (a) do (d) primjenjuje se na osobe koje potiču ili na drugi način sudjeluju u izvršenju zločina ili djela navedenih u tom stavku.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 20. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prestanak, poništenje ili odbijanje obnove statusa supsidijarne zaštite

Ukidanje statusa supsidijarne zaštite

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovlašteno će tijelo opozvati, poništiti ili odbiti obnavljanje statusa supsidijarne zaštite državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva, ako:

1.  Ovlašteno će tijelo ukinuti status supsidijarne zaštite državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva, ako:

Amandman     120

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  je pogrešno iznošenje ili izostavljanje činjenica dotične osobe, uključujući korištenje krivotvorenih dokumenta, bilo odlučujuće za odobravanje statusa supsidijarne zaštite;

(c)  je pogrešno iznošenje ili izostavljanje činjenica dotične osobe koje su relevantne za utemeljenost zahtjeva za međunarodnu zaštitu bilo odlučujuće za odobravanje statusa supsidijarne zaštite;

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  se primjenjuje članak 23. stavak 2.

Briše se.

Amandman     122

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ne dovodeći u pitanje dužnost državljana treće zemlje ili osobe bez državljanstva u skladu s člankom 4. stavkom 1. da otkrije sve relevantne činjenice i dostavi sve relevantne dokaze kojima raspolaže, država članica koja je odobrila supsidijarnu zaštitu mora u svakom pojedinačnom slučaju dokazati da dotična osoba ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za supsidijarnu zaštitu u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

2.  Ne dovodeći u pitanje dužnost državljana treće zemlje ili osobe bez državljanstva u skladu s člankom 4. stavkom 1. da otkrije sve elemente kojima raspolaže, a kojima se potkrjepljuje zahtjev za međunarodnu zaštitu, država članica koja je odobrila supsidijarnu zaštitu mora u svakom pojedinačnom slučaju dokazati da dotična osoba ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za supsidijarnu zaštitu u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odluke ovlaštenih tijela o opozivu, poništenju ili odbijanju obnove statusa supsidijarne zaštite prema stavku 1. točki (a) stupaju na snagu tri mjeseca nakon donošenja odluke, kako bi se omogućilo državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva da preda zahtjev za boravište u državi članici po drugoj osnovi u skladu s relevantnim pravom Unije i nacionalnim pravom.

3.  Odluke ovlaštenih tijela o ukidanju statusa supsidijarne zaštite prema stavku 1. točki (a) stupaju na snagu tri mjeseca nakon donošenja odluke, kako bi se omogućilo državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva da preda zahtjev za boravište u državi članici po drugoj osnovi u skladu s relevantnim pravom Unije i nacionalnim pravom.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Radi primjene članka 20. stavka 1., ovlašteno tijelo revidira status supsodijarne zaštite, posebice:

U primjeni članka 20. stavka 1., ovlašteno tijelo može revidirati status supsidijarne zaštite, posebice kad informacije o zemljama podrijetla na razini Unije kako je navedeno u članku 8. Uredbe (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil] i zajednička analiza informacija o državi podrijetla iz članka 10. te Uredbe upućuju na znatne promjene u državi podrijetla koje su relevantne u odnosu na potrebe korisnika za zaštitom.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako informacije o državi podrijetla na razini Unije i zajednička analiza informacija o državi podrijetla iz članaka 8. i 10. Uredbe (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil] ukazuju na znatne promjene u državi podrijetla koje su relevantne u odnosu na potrebe podnositelja za zaštitom,

Briše se.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pri prvoj i drugoj reviziji boravišne dozvole koja se izdaje korisniku supsidijarne zaštite.

Briše se.

Amandman     127

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Stavak 1. ne primjenjuje na maloljetnike bez pratnje, osim ako to nije u njihovu najboljem interesu.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izbjeglice i osobe kojima je odobren status supsidijarne zaštite imaju prava i obveze propisana ovim poglavljem. Ovo poglavlje ne dovodi u pitanje prava i obveze iz Ženevske konvencije.

1.  Ne dovodeći u pitanje prava i obveze iz Ženevske konvencije, korisnici međunarodne zaštite imaju prava i obveze iz ovog poglavlja.

Amandman     129

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U okviru međunarodnih obveza, pružanje povlastica s obzirom na pristup zapošljavanju i socijalnom osiguranju zahtijevaju prethodno izdavanje dozvole za boravak.

Briše se.

Amandman     130

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pri primjeni odredbi ovog poglavlja, uzimaju se u obzir posebne situacije osoba s posebnim potrebama poput maloljetnika, maloljetnika bez pratnje, osoba s posebnim potrebama, starijih osoba, trudnica, samohranih roditelja s maloljetnom djecom, žrtava trgovanja ljudima, osoba s psihičkim smetnjama te osoba koje su bile podvrgnute mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, tjelesnog ili seksualnog nasilja, pod uvjetom da se pojedinačnom procjenom njihovog stanja utvrdi da imaju posebne potrebe.

4.  Pri primjeni odredbi ovog poglavlja, uzimaju se u obzir posebne situacije osoba s posebnim potrebama poput maloljetnika, maloljetnika bez pratnje, osoba s posebnim potrebama, starijih osoba, trudnica, samohranih roditelja s djecom, žrtava trgovanja ljudima, osoba s psihičkim smetnjama te osoba koje su bile podvrgnute mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, tjelesnog ili seksualnog nasilja, pod uvjetom da se pojedinačnom procjenom njihovog stanja utvrdi da imaju posebne potrebe.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pri primjeni odredbi ovog poglavlja koje se odnose na maloljetnike, prvenstveno se uzimaju u obzir najbolji interesi djeteta.

5.  Pri primjeni ove Uredbe, države članice prvenstveno uzimaju u obzir najbolji interes djeteta.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 22.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 22.a

 

Države članice osiguravaju da se na sve odluke koje je ovlašteno tijelo donijelo u skladu s poglavljima II., III., IV., V. i VI. ove Uredbe može uložiti žalba u okviru postupaka utvrđenih nacionalnim pravom. Barem u zadnjem stupnju osigurava se mogućnost žalbe ili preispitivanja stvarnih ili pravnih pitanja pred sudskim tijelom.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako nije zabranjeno u skladu s međunarodnim obvezama navedenim u stavku 1., država članica može prisilno vratiti izbjeglicu ili korisnika supsidijarne zaštite, bez obzira na to je li mu status službeno priznat ili nije, ako:

Briše se.

(a)   postoje opravdani razlozi da se dotična osoba smatra opasnom za sigurnost države članice u kojoj se nalazi;

 

(b)   dotična osoba, s obzirom da je pravomoćno osuđena za posebno teško kazneno djelo, predstavlja opasnost za društvo države članice.

 

U tim se slučajevima status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite ukida u skladu s člankom 14. ili člankom 20.

 

Amandman     134

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna će tijela korisnicima međunarodne zaštite dostaviti informacije o pravima i obvezama koje se odnose na status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite što je prije moguće nakon njihova odobravanja. Spomenute se informacije dostavljaju na jeziku koji korisnik razumije ili se opravdano smatra da razumije i sadržavaju jasna pojašnjenja posljedica nepostupanja u skladu s obvezama koje propisuje članak 28. o kretanjima unutar Unije.

Nadležna će tijela korisnicima međunarodne zaštite dostaviti informacije o pravima i obvezama koje se odnose na status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite što je prije moguće nakon njihova odobravanja. Spomenute se informacije dostavljaju na jeziku koji korisnik razumije i sadržavaju jasna pojašnjenja posljedica nepostupanja u skladu s obvezama koje propisuje članak 28. o kretanjima unutar Unije te svih prava povezanih s integracijom koja propisuje poglavlje VII. odjeljak III. ove Uredbe.

Amandman     135

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Oblik i sadržaj informacija određuje Komisija putem provedbenih akata koji se donose u skladu s postupcima obrade na temelju članka 58. stavka 1. Uredbe (EU)XXX/XXX [Uredba o postupcima.].

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 42. kako bi se ova Uredba dopunila utvrđivanjem oblika i sadržaja informacija koje se pružaju u skladu s prvim podstavkom.

Amandman     136

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Članovi obitelji korisnika međunarodne zaštite koji pojedinačno ne ispunjavaju uvjete za zaštitu imaju pravo podnijeti zahtjev za boravišnom dozvolom u skladu s nacionalnim postupcima te ako je to u skladu s osobnim pravnim statusom člana obitelji.

1.  Za potrebe ovog članka i u skladu s njegovim odredbama, članovima obitelji, kako su definirani u članku 2. stavku 9., smatraju se i braća i sestre korisnika međunarodne zaštite. Članovi obitelji korisnika međunarodne zaštite koji pojedinačno ne ispunjavaju uvjete za zaštitu imaju pravo podnijeti zahtjev za boravišnu dozvolu u skladu s nacionalnim postupcima te ako je to u skladu s osobnim pravnim statusom člana obitelji.

Amandman     137

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice mogu odbiti izdati boravišnu dozvolu bračnom drugu ili nevjenčanom partneru u stabilnom odnosu ako je dokazano da su brak ili partnerstvo sklopljeni isključivo zato da bi dotična osoba mogla ući u dotičnu državu članicu ili boraviti u njoj.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice mogu odlučiti da se ovaj članak također primjenjuje na druge bliske rođake koji su živjeli zajedno kao obitelj u vrijeme napuštanja države podrijetla ili prije dolaska podnositelja na područje države članice koje je tada u cijelosti ili uglavnom uzdržavala osoba sa statusom izbjeglice ili supsidijarne zaštite.

6.  Države članice mogu odlučiti da se ovaj članak također primjenjuje na druge bliske rođake koji su živjeli zajedno kao obitelj u vrijeme napuštanja države podrijetla ili prije dolaska podnositelja na područje države članice.

Amandman     139

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Boravišna se dozvola izdaje na jedinstvenom obrascu kako je propisano Uredbom (EZ) br. 1030/2002 najkasnije 30 dana nakon odobrenja međunarodne zaštite.

1.  Boravišna dozvola izdaje se na jedinstvenom obrascu kako je propisano Uredbom (EZ) br. 1030/2002, i to što prije, a najkasnije 15 dana nakon odobrenja međunarodne zaštite.

(a)  Za korisnike statusa izbjeglice, boravišna dozvola vrijedi tri godine nakon čega se obnavlja na dodatna razdoblja od tri godine.

Boravišna dozvola za korisnike međunarodne zaštite vrijedi pet godina nakon čega se obnavlja na dodatna razdoblja od pet godina.

(b)  Za korisnike statusa supsidijarne zaštite, boravišna dozvola vrijedi godinu dana nakon čega se obnavlja na dodatna razdoblja od dvije godine.

 

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Boravišna se dozvola ne obnavlja ili se opoziva u sljedećim slučajevima:

2.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 2003/109/EZ, boravišna se dozvola ne obnavlja ili se opoziva u sljedećim slučajevima:

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako nadležna tijela opozovu, ponište ili odbiju obnoviti status izbjeglice državljanima trećih zemalja u skladu s člankom 14. i status supsidijarne zaštite u skladu s člankom 20.;

(a)  ako nadležna tijela ukinu status izbjeglice državljanima trećih zemalja u skladu s člankom 14. ili status supsidijarne zaštite u skladu s člankom 20.;

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako se primjenjuje članak 23. stavak 2;

Briše se.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako to zahtijeva zaštita nacionalne sigurnosti ili javnog poretka.

(c)  ako to opravdano zahtijeva zaštita nacionalne sigurnosti ili javnog poretka.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela izdaju putne isprave korisnicima izbjegličkog statusa u obliku koji propisuje Prilog Ženevskoj konvenciji te s obilježjima minimalne zaštite i biometrijskim obilježjima kako je navedeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2252/200445 . Navedene putne isprave trebaju imati rok valjanosti od najmanje godinu dana.

1.  Nadležna tijela izdaju putne isprave korisnicima izbjegličkog statusa u obliku koji propisuje Prilog Ženevskoj konvenciji te s obilježjima minimalne zaštite i biometrijskim obilježjima kako je navedeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2252/200445 . Navedene putne isprave trebaju imati rok valjanosti od najmanje pet godina.

__________________

__________________

45 Uredba Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 29.12.2004., str. 1.)

45 Uredba Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 29.12.2004., str. 1.)

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležna tijela korisnicima statusa supsidijarne zaštite koji ne mogu pribaviti državnu putovnicu izdaju putne isprave s obilježjima minimalne zaštite i biometrijskim obilježjima kako je navedeno u Uredbi (EZ) br. 2252/2004. Navedene isprave trebaju imati rok valjanosti od najmanje godinu dana.

2.  Nadležna tijela korisnicima statusa supsidijarne zaštite koji ne mogu pribaviti državnu putovnicu izdaju putne isprave s obilježjima minimalne zaštite i biometrijskim obilježjima kako je navedeno u Uredbi (EZ) br. 2252/2004. Navedene isprave trebaju imati rok valjanosti od najmanje pet godina.

Amandman     146

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Isprave iz stavaka 1. i 2. ne izdaju se ako za to postoje opravdani razlozi u pogledu nacionalne sigurnosti i javnog poretka.

3.  Isprave iz stavaka 1. i 2. ne izdaju se ako za to postoje opravdani razlozi u pogledu nacionalne sigurnosti.

Amandman     147

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnicima međunarodne zaštite omogućeno je slobodno kretanje unutar područja države članice koja je odobrila međunarodnu zaštitu, uključujući pravo na odabir mjesta boravka na tom području prema istim uvjetima i ograničenjima koja se primjenjuju na državljane trećih zemalja koji zakonito borave na tom teritoriju i nalaze se u sličnoj situaciji.

1.  Korisnicima međunarodne zaštite omogućeno je slobodno kretanje unutar područja države članice koja je odobrila međunarodnu zaštitu, uključujući pravo na odabir mjesta boravka na tom području prema istim uvjetima i ograničenjima koja se primjenjuju na državljane trećih zemalja koji zakonito borave na tom teritoriju.

Amandman     148

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Unutar okvira međunarodnih obveza, korisnicima međunarodne zaštite koji primaju određene socijalne naknade ili socijalnu pomoć mogu se nametnuti uvjeti boravka, samo ako su potrebni radi olakšavanja integracije korisnika u društvo države članice koja je odobrila zaštitu.

Briše se.

Amandman     149

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici međunarodne zaštite nemaju pravo na boravak izvan države članice koja im je odobrila zaštitu. To ne dovodi u pitanje njihovo pravo da podnesu zahtjev za boravak u drugoj državi članici i da im se zahtjevisti odobri u skladu s relevantnim odredbama Unije i nacionalnog prava te njihovo pravo na slobodno kretanje u skladu s uvjetima iz članka 21. Konvencije o primjeni Schengenskog sporazuma.

1.  Korisnici međunarodne zaštite nemaju pravo na boravak izvan države članice koja im je odobrila zaštitu. To ne dovodi u pitanje njihovo pravo da podnesu zahtjev za boravak u drugoj državi članici i da im se taj zahtjev odobri u skladu s relevantnim odredbama prava Unije, uključujući Direktivu Vijeća 2009/50/EZ1a, i nacionalnog prava te njihovo pravo na slobodno kretanje u skladu s uvjetima iz članka 21. Konvencije o primjeni Schengenskog sporazuma.

 

_________________

 

1a Direktiva Vijeća 2009/50/EZ od 25. svibnja 2009. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi visokokvalificiranog zapošljavanja (SL L 155, 18.6.2009., str.17).

 

 

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uvjeta rada, uključujući naknadu za rad i otkaz, radno vrijeme, dopust i praznike, kao i na zdravstvene i sigurnosne uvjete na radnom mjestu;

(a)  uvjeta rada, uključujući naknadu za rad i otkaz, radno vrijeme, dopust i praznike, obiteljski dopust, kao i na zdravstvene i sigurnosne uvjete na radnom mjestu;

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  slobode pristupanja i pripadanja organizacijama koje zastupaju radnike ili poslodavace te strukovnim udrugama, kao i članstva u njima, uključujući povlastice koje pružaju te organizacije;

(b)  slobode pristupanja i pripadanja organizacijama koje zastupaju radnike ili poslodavce te strukovnim udrugama, kao i članstva u njima, uključujući prava i povlastice koje pružaju te organizacije;

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obrazovnih mogućnosti odraslih osoba povezanih sa zapošljavanjem, strukovnog osposobljavanja, uključujući tečajeve za stručno usavršavanje i stjecanje praktičnog radnog iskustva na radnom mjestu;

(c)  obrazovanja i obrazovnih mogućnosti osoba povezanih sa zapošljavanjem, strukovnog osposobljavanja, uključujući tečajeve za stručno usavršavanje i stjecanje praktičnog radnog iskustva na radnom mjestu;

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  savjetodavnih usluga koje nude zavodi za zapošljavanje.

(d)  savjetodavnih usluga i dodatnih usluga koje nude zavodi za zapošljavanje.

Amandman     154

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadležna tijela, po potrebi, olakšavaju puni pristup djelatnostima iz stavka 2. točaka (c) i (d).

3.  Nadležna tijela olakšavaju puni pristup djelatnostima iz stavka 2. točaka (c) i (d).

Amandman     155

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odrasle osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita imaju pristup općem obrazovnom sustavu, daljnjem osposobljavanju ili ponovnom osposobljavanju pod istim uvjetima kao i državljani trećih zemalja koji zakonito borave u predmetnoj državi članici te se nalaze u usporedivoj situaciji.

2.  Odrasle osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita imaju pristup općem obrazovnom sustavu, daljnjem osposobljavanju ili ponovnom osposobljavanju pod istim uvjetima kao i državljani države članice koja im je odobrila zaštitu.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu uvjetovati pristup određenoj socijalnoj pomoći koja je navedena u nacionalnom pravu aktivnim sudjelovanjem korisnika međunarodne zaštite u mjerama integracije.

Države članice mogu uvjetovati pristup određenoj socijalnoj pomoći koja je navedena u nacionalnom pravu aktivnim sudjelovanjem korisnika međunarodne zaštite u mjerama integracije, pod uvjetom da su dotične mjere integracije lako dostupne, besplatne i da u obzir uzimaju posebne potrebe predmetnog korisnika međunarodne zaštite.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu ograničiti socijalnu pomoć na osnovne naknade korisnicima koji imaju status supsidijarne zaštite.

Briše se.

Amandman     158

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pod jednakim uvjetima koji se primjenjuju na državljane države članice koja odobrava zaštitu odgovarajuća zdravstvena skrb, uključujući, po potrebi, liječenje psihičkih poremećaja, pruža se korisnicima međunarodne zaštite s posebnim potrebama, kao što su trudnice, osobe s posebnim potrebama, osobe koje su bile podvrgnute mučenju, silovanju ili drugom obliku teškog psihološkog, tjelesnog ili seksualnog nasilja ili maloljetnici koji su bili žrtve bilo kojeg oblika zlostavljanja, zanemarivanja, iskorištavanja, mučenja, okrutnog, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili žrtve oružanog sukoba.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  Beneficiaries of international protection who have special needs, such as pregnant women, disabled people, persons who have undergone torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence or minors who have been victims of any form of abuse, neglect, exploitation, torture, cruel, inhuman and degrading treatment or who have suffered from armed conflict shall be provided with adequate healthcare, including treatment of mental disorders when needed, under the same eligibility conditions as nationals of the Member State that has granted protection.

Amandman     159

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Što je moguće prije nakon odobravanja statusa međunarodne zaštite i najkasnije u roku od pet radnih dana kako je navedeno u članku 22. stavku 1. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [Uredba o postupcima], nadležna tijela će poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da maloljetnika bez pratnje zastupa zakonski skrbnik ili, po potrebi, tijelo odgovorno za zaštitu i dobrobit maloljetnika ili da mu se omogući primjereno zastupanje na bilo koji drugi način, uključujući i ono propisano zakonom ili temeljem sudskog naloga.

Ako nije moguće osigurati da maloljetnika bez pratnje nakon dolaska na teritorij Unije zastupa isti dodijeljeni skrbnik, što je moguće prije nakon odobravanja statusa međunarodne zaštite, a u svakom slučaju najkasnije u roku od pet dana nakon toga nadležna tijela poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da maloljetnika bez pratnje zastupa zakonski skrbnik ili, po potrebi, tijelo odgovorno za zaštitu i dobrobit maloljetnika ili da mu se omogući primjereno zastupanje na bilo koji drugi način, uključujući i ono propisano zakonom ili temeljem sudskog naloga.

Amandman     160

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice osiguravaju da skrbnik ne bude zadužen za nerazmjeran broj maloljetnika bez pratnje u isto vrijeme zbog čega ne bi mogao učinkovito obavljati svoje zadaće i da ni u kojem slučaju ne bude zadužen za njih više od 20. Države članice imenuju odgovorne subjekte ili osobe koji u redovitim razmacima kontroliraju izvršavaju li skrbnici svoje zadaće na zadovoljavajući način. Ti subjekti ili osobe također su ovlašteni za preispitivanje pritužbi koje maloljetnici bez pratnje podnesu protiv svog skrbnika. U tom će se cilju maloljetnike bez pratnje informirati na sažet, transparentan, jasan i lako dostupan način, koristeći se jasnim i jednostavnim jezikom u govornom i u vizualnom obliku, na način prilagođen djeci i na jeziku koji djeca razumiju o tome tko su ti subjekti ili osobe i kako mogu na povjerljiv i siguran način podnijeti pritužbu protiv svojih skrbnika.

Amandman     161

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Dodijeljeni je skrbnik dužan osigurati da maloljetnik ima pristup svim pravima koja proizlaze iz ove Uredbe. Odgovarajuća nadležna tijela dužna su redovito ocjenjivati rad imenovanog skrbnika.

2.  Dodijeljeni je skrbnik dužan osigurati da maloljetnik ima pristup svim pravima koja proizlaze iz ove Uredbe. Nadležni subjekti ili osobe ocjenjuju rad skrbnika unutar prvog mjeseca nakon imenovanja i redovito nakon toga.

Amandman     162

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  u centrima specijaliziranim za smještaj maloljetnih osoba;

(c)  u otvorenim centrima specijaliziranima za smještaj maloljetnih osoba, u kojima se u obzir uzima njihova ranjivost te im se jamči sigurnost;

Amandman     163

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  u drugim smještajnim objektima primjerenim maloljetnicima.

(d)  u drugim otvorenim objektima primjerenima za smještaj maloljetnih osoba, u kojima se u obzir uzima njihova ranjivost te im se jamči sigurnost.

Amandman     164

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako se maloljetniku bez pratnje odobri međunarodna zaštita, a nije započet postupak pronalaska članova njegove obitelji, nadležna tijela započinju postupak pronalaska što je prije moguće nakon odobrenja međunarodne zaštite istovremeno štiteći najbolje interese maloljetnika. Ako je postupak pronalaska već započeo, potrebno ga je, prema potrebi, nastaviti. U slučajevima kad su život ili integritet maloljetnika ili njegove bliske rodbine ugroženi, posebno ako su oni ostali u državi podrijetla, potrebno je osigurati da prikupljanje, obrada i razmjena informacija u pogledu tih osoba budu na povjerljivoj osnovi.

5.  Postupak pronalaska članova obitelji maloljetnika bez pratnje započinje čim oni podnesu svoj zahtjev za međunarodnu zaštitu. U slučajevima kad su život ili integritet maloljetnika ili njegove bliske rodbine ugroženi, posebno ako su oni ostali u državi podrijetla, potrebno je osigurati da prikupljanje, obrada i razmjena informacija u pogledu tih osoba budu na povjerljivoj osnovi, kako se ne bi ugrozila njihova sigurnost.

Amandman     165

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Osobama i udrugama koje rade s maloljetnicima bez pratnje potrebno je omogućiti kontinuirano odgovarajuće osposobljavanje u pogledu prava i potreba maloljetnika i djeteta kako je navedeno u članku 22. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [Uredba o postupcima].

6.  Osobama i udrugama koje rade s maloljetnicima bez pratnje potrebno je omogućiti kontinuirano odgovarajuće osposobljavanje u pogledu prava i potreba maloljetnika i djeteta kako je navedeno u članku 22. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [Uredba o postupcima]. Ako je udruga imenovana skrbnikom, dužna je odrediti osobu koja će obavljati dužnosti skrbnika u pogledu maloljetnika bez pratnje, u skladu s ovom Uredbom. Skrbnik izvršava svoje zadaće uzimajući u obzir najbolji interes djeteta, u tu svrhu ima potrebne kvalifikacije i stručno znanje i nije prethodno kažnjavan, posebno u pogledu kaznenih djela i prekršaja u vezi s djecom. Nadležna tijela redovito pregledavaju kaznenu evidenciju imenovanih skrbnika kako bi utvrdila potencijalne nekompatibilnosti s njihovom ulogom. Kako bi se zajamčili dobrobit i socijalni razvoj maloljetnika, osobu koja je imenovana skrbnikom mijenja se samo kada je to nužno. Udruge ili pojedinci čiji su interesi, ili bi mogli biti, u sukobu s interesima maloljetnika bez pratnje ne imenuju se skrbnicima.

Amandman     166

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici međunarodne zaštite imaju pristup smještaju pod jednakim uvjetima koji se primjenjuju na državljane trećih zemalja koji zakonito borave na području države članice te se nalaze u sličnoj situaciji.

1.  Korisnici međunarodne zaštite imaju pristup smještaju pod uvjetima istovjetnima onima koji se primjenjuju na državljane države članice koja je odobrila zaštitu.

Amandman     167

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalne prakse raspršivanja korisnika međunarodne zaštite trebaju se provoditi u mjeri u kojoj je to moguće bez diskriminacije korisnika međunarodne zaštite te trebaju osigurati jednake mogućnosti u pogledu pristupa smještaju.

2.  Nacionalne prakse raspršivanja korisnika međunarodne zaštite trebaju se provoditi bez diskriminacije korisnika međunarodne zaštite te trebaju osigurati jednake mogućnosti u pogledu pristupa smještaju.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se olakšala integracija korisnika međunarodne zaštite u društvo, korisnici međunarodne zaštite trebaju imati pristup mjerama integracije koje pružaju države članice, posebice u pogledu tečajeva jezika, seminara građanske integracije i strukovnog osposobljavanja kojima se u obzir uzimaju njihove pojedinačne potrebe.

1.  Kako bi se promicala i olakšala integracija korisnika međunarodne zaštite u društvo, korisnici međunarodne zaštite trebaju imati pristup mjerama integracije koje pružaju države članice, posebice u pogledu tečajeva jezika, seminara građanske integracije i strukovnog osposobljavanja koji su besplatni i lako dostupni te kojima se u obzir uzimaju njihove pojedinačne potrebe.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice korisnicima međunarodne zaštite osiguravaju učinkovit pristup jezičnim tečajevima, koji su besplatni, od datuma kada im je odobrena međunarodna zaštita.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu sudjelovanje u mjerama integracije učiniti obveznima.

2.  Države članice mogu sudjelovanje u mjerama integracije učiniti obveznim, pod uvjetom da su te mjere integracije pristupačne, besplatne i da se njima uzimaju u obzir posebne potrebe dotičnog korisnika međunarodne zaštite.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice ne primjenjuju kaznene mjere protiv korisnika međunarodne zaštite kada oni ne mogu sudjelovati u mjerama integracije zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole ili zbog neprimjerene prirode tih mjera integracije.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 42.

Briše se.

Postupak odbora

 

1.  Komisiji se pridružuje odbor [osnovan člankom 58. xxx Uredbe (EU)XXX/XXX [Uredba o postupcima]]. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

3.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

 

 

 

 

 

 

 

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 42.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

„Članak 42.a

 

Izvršavanje ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima navedenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 24. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od dvije godine od [datum stupanja na snagu temeljnog zakonodavnog akta]. Komisija sastavlja izvješće u vezi s delegacijom ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog dvogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u bilo kojem trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 24. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Njime se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije usvajanja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 24. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Ovaj se rok produžuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak -1. (novi)

Direktiva 2003/109/EU

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  U članku 4. Direktive 2003/109/EU stavak 2. podstavak 3. zamijenjen je sljedećim:

 

„U pogledu osoba kojima je dodijeljena međunarodna zaštita, pri računanju razdoblja iz stavka 1. u obzir se uzima razdoblje između datuma podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu na temelju kojeg je međunarodna zaštita dodijeljena i datuma dodjele boravišne dozvole iz članka 26. Uredbe (EU) .../... [Uredba o kvalifikacijama].”

Amandman     175

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1.

Direktiva 2003/109/EU

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.a   Ako se korisnika međunarodne zaštite zatekne u državi članici različitoj od one koja mu je odobrila međunarodnu zaštitu, u kojoj nema pravo boravka ili privremenog boravka u skladu s relevantnim pravom Unije ili nacionalnim pravom, ne uzima se u obzir razdoblje zakonitog boravka prije te situacije pri računanju razdoblja iz stavka 1.

3.a  Ako se korisnika međunarodne zaštite zatekne u državi članici različitoj od one koja mu je odobrila međunarodnu zaštitu, a vlasti te države članice utvrde da je korisnik u njoj boravio ili privremeno boravio duže od dva tjedna i bez ozbiljnog i hitnog opravdanja, s time da u njoj nema pravo boravka ili privremenog boravka u skladu s relevantnim pravom Unije ili nacionalnim pravom, pri računanju razdoblja iz stavka 1. ne uzima se u obzir razdoblje zakonitog boravka prije te situacije, osim ako korisnik međunarodne zaštite dokaže da su razlog za kretanje bile okolnosti izvan njegove kontrole.

 

Podstavak 1. ne primjenjuje se na maloljetnike bez pratnje.

Amandman     176

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.

Direktiva 2003/109/EU

Članak 26.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 4. stavkom 3.a ove Direktivom najkasnije do [šest mjeseci stupanja na snagu Uredbe]. O tome moraju odmah obavijestiti Komisiju.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 4. stavkom 3.a ove Direktivom najkasnije do [trideset dana stupanja na snagu Uredbe]. O tome moraju odmah obavijestiti Komisiju.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova se Uredba primjenjuje od [šest mjeseci od stupanja na snagu].

Ova se uredba počinje primjenjivati [tri mjeseca od stupanja na snagu].

(1)

SL C 75, 10.3.2017, str. 97.

(2)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Predloženom revizijom zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) nastoji se odgovoriti na migracijske trendove u posljednjih nekoliko godina i dolazak velikog broja državljana trećih zemalja u Europsku uniju, od kojih je mnogima potrebna međunarodna zaštita. Predlaganje ponovne revizije zajedničkog europskog sustava azila tako brzo nakon usvajanja posljednje reforme možda nije najbolji način da se osigura da sustav bude u potpunosti učinkovit i da se ukorijeni u nacionalnim politikama i praksama. Međutim, treba iskoristiti priliku za reformu zajedničkog europskog sustava azila kako bi se poboljšala zajednička politika azila Unije, koja se treba temeljiti na istinskoj solidarnosti i poštenoj raspodjeli odgovornosti, postupno se približavajući jedinstvenom statusu međunarodne zaštite koji vrijedi u cijeloj Uniji, kao što je sadržano u članku 78. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Izvjestiteljica stoga prijedlog da se Direktiva o kvalifikaciji pretvori u Uredbu vidi kao priliku za daljnje napredovanje prema postupnom, pozitivnom i uzlaznom usklađivanju standarda za utvrđivanje osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita i definiranje prava koje te osobe trebaju imati. Iako je sustav pod pritiskom, ključno je ponovno potvrditi europsku tradiciju azila koja se temelji na Ženevskoj konvenciji i pojačati dodatne mjere zaštite koje je Unija postupno razvila na temelju svojih zajedničkih vrijednosti.

Imajući to na umu, izvjestiteljica je posebnu pozornost posvetila jamstvu da sudska praksa dvaju europskih sudova, u Luxembourgu i Strasbourgu, bude pravilno integrirana u revidirani zakonodavni akt, kao što je pravna stečevina u području temeljnih prava i nediskriminacije. Izvjestiteljica je uzela u obzir politike i prakse koje su države članice dosad razvile na temelju Direktive o kvalifikaciji i nastojala ih je poboljšati.

Pri odabiru politike u ovom izvješću, izvjestiteljica je slijedila logiku približavanja dvaju statusa zaštite i daljnjeg usklađivanja. Trenutačna praksa u državama članicama i sam koncept zaštite ne pružaju opravdane razloge za razlikovanje ta dva statusa. U praksi je vidljivo da se supsidijarna zaštita temelji na neopravdanoj pretpostavci o privremenijoj prirodi zaštite i da je ograničena u svojoj djelotvornosti.

Nadalje, izvjestiteljica je nastojala kombinirati zaštitu s integracijom, a ne kaznenim mjerama, na taj način dajući prednost dugoročnoj socijalnoj koheziji i sigurnosti za sve te obeshrabrujući sekundarna kretanja. U predlaganju izmjena nit vodilja bila je opća zabrinutost za buduću praktičnu primjenu Uredbe izbjegavajući administrativno preopterećivanje država članica.

U skladu s time, izvjestiteljica želi izmijeniti predloženo obvezno preispitivanje odobrenog statusa korisnika međunarodne zaštite, kako u slučaju promjene okolnosti u zemlji podrijetla tako i u trenutku produljenja. Iako se izvjestiteljica slaže da promjene u zemlji podrijetla, koje je Agencija EU-a za azil usklađeno ocijenila, mogu utjecati na potrebe za zaštitom, sustavno preispitivanje zahtijevalo bi intenzivnu uporabu resursa za ovlaštena tijela država članica. Nadalje, stalna i potencijalna primjena takvog preispitivanja na korisnika mogla bi narušiti njegove izglede za integraciju u društvu domaćinu. Izvjestiteljica stoga predlaže da se preispitivanje državama članicama ostavi kao mogućnost, umjesto da se ono automatski nameće i bude obveznim dijelom statusa azila.

Isto tako, izvjestiteljica ne želi da revidirano zakonodavstvo EU-a dovede do skraćivanja trajanja boravišnih dozvola koje države članice trenutačno odobravaju korisnicima međunarodne zaštite koji borave na njihovu području. Ona stoga predlaže izmjenu novog europskog standardnog razdoblja valjanosti boravišnih dozvola za izbjeglice i korisnike supsidijarne zaštite kako bi to razdoblje bolje odražavalo trenutačne prakse na nacionalnoj razini i korisnicima pružalo veću pravnu sigurnost. I time se opet nastoji potaknuti korisnike da ulože u svoje živote i tako doprinesu svojim zajednicama domaćinima.

Nadalje, izmjenama u vezi s tim pitanjem nastoji se uskladiti trajanje boravišnih dozvola izbjeglica i korisnika supsidijarne zaštite. Status korisnika supsidijarne zaštite ne odgovara potrebi za zaštitom koja bi bila privremenija, nego jednostavno drugačija jer se ne uklapa u pravnu definiciju i status izbjeglice. Iako nisu izbjeglice u užem smislu te riječi, te su osobe također suočene s velikim rizicima u svojoj zemlji podrijetla, ne mogu se sigurno vratiti i moraju ponovno izgraditi svoje živote u zemlji koja im pruža „utočište”. Stoga je za njih, kao i za izbjeglice, nužno pokušati izgraditi pravni okvir kojim se potiče njihova integracija. Osim u pogledu razdoblja valjanosti boravišne dozvole, ovom logikom približavanja dvaju statusa zaštite izvjestiteljica se vodila u nizu izmjena koje je predložila.

Međutim, zaštita od djela progona ne mora uvijek značiti napuštanje matične zemlje. Izvjestiteljica priznaje da se „utočište” u pojedinim slučajevima, ako opasnost od progona ili ugroze života te teške povrede ili ozljede potječe iz države ili od predstavnika povezanih s državom, može pružiti i u zemlji podrijetla. Obvezati države članice na preispitivanje opcije zaštite unutar države nakon što je ovlašteno tijelo već donijelo odluku da bi podnositelju inače bila potrebna zaštita, čini se pretjeranim. Zaštita unutar države, u ograničenom broju slučajeva, treba se zadržati samo kao opcija za države članice i ne bi trebala biti njihova obveza.

Zaključno, izmjenama koje je izvjestiteljica predložila nastoji se osigurati da su oni kojima je potrebna zaštita pravilno prepoznati i da mogu koristiti prava kojima će se olakšati njihova integracija, gdje god da se oni nalazili diljem Unije. Izvjestiteljica želi naglasiti da je reforma zajedničkog europskog sustava azila povezana s poboljšanjem zaštite koja se odobrava državljanima trećih zemalja kojima je ona potrebna, u skladu s tradicijom i vrijednostima EU-a. EU se mora pobrinuti i za vlastitu sigurnost, ali to je dvoje povezano – EU mora biti sigurno područje da bi ostao utočište onima koji bježe iz područja zahvaćenih sukobima i barbarstvom i traže zaštitu. Stavljanje naglaska na sankcije i mogućnost zlouporabe sustava vjerojatno će samo pojačati opći osjećaj nesigurnosti i kod osoba kojima je potrebna zaštita i kod građana EU-a. Pozitivnu poruku treba odaslati u oba smjera kako bi se državljani trećih zemalja koji nisu nužno odabrali doći u EU mogli brzo osjetiti dijelom društva u kojemu su zaštita i sigurnost usklađeni – to je ono što izvjestiteljica svojim prijedlozima želi postići.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je isključivo dobrovoljno uz izričitu odgovornost izvjestiteljice. Izvjestiteljica je tijekom pripreme nacrta izvješća primila informacije od sljedećih subjekata ili osoba:

Subjekt i/ili osoba

Save the Children

Europsko vijeće za izbjeglice i prognanike

Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice

Odbor Meijers

EUROCITIES, mreža velikih europskih gradova

ILGA-Europe

Skupina za migracijsku politiku

Isusovačka služba za izbjeglice – Europa

Ajda Mihelčič, Bruxelles


MIŠLJENJE ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA (8.5.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Brando Benifei

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Predloženom reformom zajedničkog europskog sustava azila nastoji se oblikovati održivija, pravednija i cjelovitija migracijska politika EU-a na temelju pravedne podjele odgovornosti i solidarnosti među državama članicama.

Ne dovodeći u pitanje zakonodavne i političke napore koji su posljednjih godina uloženi na europskoj razini i na razini država članica, i dalje je potrebno riješiti nekoliko aspekata povezanih s dobrim funkcioniranjem sustava azila kako bi se na djelotvoran način odgovorilo na izbjegličku krizu. Konkretno, i dalje postoje razlike u pravilima i kriterijima za odobravanje statusa izbjeglice i supsidijarne zaštite, u stopama priznavanja među državama članicama, kao i u skupu prava i obveza koji se dodjeljuju korisnicima. Komisija predlaže da se prethodna preinačena Direktiva o kvalifikaciji stavi izvan snage uredbom, čime bi se povećao harmonizacijski potencijal novih zajedničkih europskih instrumenata. Izvjestitelj smatra da je ključno reformama u tom području ostvariti opći cilj poboljšanja postojeće situacije, odnosno ostvariti napredak u pogledu stvarnih prava koja se pružaju osobama kojima je potrebna zaštita, umjesto tek funkcionalne administrativne reorganizacije ili racionalizacije pravila, praksi i postupaka.

U tom kontekstu, ključno je da se korisnici međunarodne zaštite mogu uključiti u društvo i integrirati na tržište rada.

Stoga u ovom nacrtu mišljenja izvjestitelj predlaže izmjene kako bi se osiguralo da se zakonodavstvom EU-a omogući maksimalno iskorištavanje potencijala za integraciju. U prvom koraku to znači usklađivanje prava koja se dodjeljuju izbjeglicama, s jedne strane, i korisnicima međunarodne zaštite, s druge strane, što već postoji u nekim državama članicama, s obzirom na to da se to razlikovanje često temelji na spornoj pretpostavci da je zaštita više privremene prirode. Time se u praksi ne stvara samo nepotrebna dodatna administracija, već se i izravno ugrožavaju izgledi za integraciju tih osoba, primjerice zbog prekratkog roka valjanosti njihovih boravišnih ili radnih dozvola (te dvije stvari često su neodvojivo povezane) ili zbog povezivanja produživanja takve boravišne dozvole s revizijom statusa zaštite, što se također čini skupim i nepotrebnim. Zbog sličnih razloga izvjestitelj predlaže da se iz teksta izbriše mogućnost da države članice ograniče socijalnu pomoć korisnicima supsidijarne zaštite na osnovne naknade.

Komisija dopušta državama članicama da za korisnike međunarodne zaštite uvedu obvezu sudjelovanja u integracijskim mjerama kao što su tečajevi jezika, strukovno osposobljavanje i druge mjere povezane sa zapošljavanjem, kako bi se olakšala njihova integracija u društvo. Iako se to može prihvatiti kao vrijedan alat kojim se kratkotrajni izazovi za integraciju pretvaraju u priliku za društvo u cjelini, istovremeno je potrebno specificirati da takve mjere moraju biti besplatne, pristupačne i lako dostupne te se u sklopu njih uvijek treba voditi računa o pravima i vrijednostima korisnika zaštite. Također je potrebno zajamčiti da nesudjelovanje ili djelomično sudjelovanje u takvim mjerama ni u kojem slučaju ne ugrožava status zaštite određene osobe jer bi to značilo izravno kršenje međunarodnog prava o izbjeglicama.

Na kraju, izvjestitelj se ne slaže s represivnim pristupom koji je Komisija odabrala za regulaciju sekundarnih kretanja te kao primjereniju opciju razmatra sustav mogućih poticaja za ostanak u državi koja je odobrila zaštitu.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Potrebno je izvršiti znatan broj materijalnih izmjena u Direktivi Vijeća 2011/95/EU od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite31. Kako bi se osigurala usklađenost i veća konvergencija odluka o azilu te u pogledu sadržaja međunarodne zaštite kako bi se smanjili poticaji za kretanje unutar Europske unije i osiguralo jednako postupanje s korisnicima međunarodne zaštite, spomenutu bi Direktivu trebalo opozvati i zamijeniti Uredbom.

(1)  Potrebno je izvršiti znatan broj materijalnih izmjena u Direktivi Vijeća 2011/95/EU od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite31. Kako bi se osigurala usklađenost i veća konvergencija odluka o azilu te u pogledu sadržaja međunarodne zaštite kako bi se potaknulo korisnike međunarodne zaštite da ostanu u državi članici koja im je odobrila tu zaštitu i osiguralo jednako postupanje s korisnicima međunarodne zaštite, spomenutu bi Direktivu trebalo opozvati i zamijeniti Uredbom.

__________________

__________________

31 L 337, 20.12.2011., str. 9.

31 L 337, 20.12.2011., str. 9.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  CEAS se temelji na zajedničkim standardima za postupke azila, priznavanje i zaštitu koja se pruža na razini Unije, uvjete prihvata i sustav za utvrđivanje države članice odgovorne za tražitelje azila. Bez obzira na postignuti napredak u razvoju CEAS-a, i dalje postoje znatne nejednakosti između država članica u pogledu vrste postupaka, stopa priznavanja, vrste odobrene zaštite, razine materijalnih uvjeta prihvata i povlastica koje se odobravaju tražiteljima i korisnicima međunarodne zaštite. Spomenute su razlike bitni pokretači sekundarnog kretanja te dovode u pitanje cilj osiguravanja jednakog postupanja prema svim podnositeljima zahtjeva u u Uniji.

(3)  CEAS se temelji na zajedničkim standardima za postupke azila, priznavanje i zaštitu koja se pruža na razini Unije, uvjete prihvata i sustav za utvrđivanje države članice odgovorne za tražitelje azila. Bez obzira na postignuti napredak u razvoju CEAS-a, i dalje postoje znatne nejednakosti između država članica u pogledu vrste postupaka, stopa priznavanja, vrste odobrene zaštite, razine materijalnih uvjeta prihvata i povlastica koje se odobravaju tražiteljima i korisnicima međunarodne zaštite. Te razlike, kao i vrlo različite makroekonomske situacije i situacije na tržištima rada u državama članicama, negativno utječu na cilj standardiziranih uvjeta prihvata za sve podnositelje zahtjeva bilo gdje u Uniji.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Potrebno je postići znatan napredak u pogledu usuglašenosti nacionalnih sustava azila radi dobrog funkcioniranja CEAS-a i Dublinskog sustava, posebice uzimajući u obzir različite stope priznavanja i vrste statusa zaštite u državama članicama. Nadalje, potrebno je ojačati pravila o reviziji statusa kako bi se osiguralo da zaštitu zaista dobiju oni kojima je potrebna i sve dok im je potrebna. Štoviše, potrebno je izbjegavati različite prakse u pogledu trajanja boravišnih dozvola te je potrebno detaljnije razjasniti i uskladiti prava koja se odobravaju korisnicima međunarodne zaštite.

(5)  Potrebno je postići znatan napredak u pogledu usuglašenosti nacionalnih sustava azila radi dobrog funkcioniranja CEAS-a i Dublinskog sustava, posebice uzimajući u obzir različite stope priznavanja i vrste statusa zaštite u državama članicama. Nadalje, potrebno je ojačati pravila o reviziji statusa kako bi se osiguralo da zaštitu zaista dobiju oni kojima je potrebna i sve dok im je potrebna. Štoviše, potrebno je izbjegavati različite prakse u pogledu trajanja boravišnih dozvola te je potrebno detaljnije razjasniti i uskladiti prava koja se odobravaju korisnicima međunarodne zaštite.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Uredba je stoga potrebna kako bi se osigurala dosljedna razina usklađenosti diljem Unije i osigurao viši stupanj pravne sigurnosti i transparentnosti.

(6)  Uredba je stoga potrebna kako bi se osigurala brza i dosljedna razina usklađenosti diljem Unije i osigurao viši stupanj pravne sigurnosti i transparentnosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Daljnje bi približavanje pravila o priznavanju i sadržaju statusa izbjeglice i supsidijarne zaštite trebalo pomoći u ograničavanju sekundarnih kretanja tražitelja međunarodne zaštite i korisnika međunarodne zaštite između država članica, ako je to kretanje uzrokovano razlikama u nacionalnim zakonskim mjerama za prenošenje Direktive o kvalifikaciji, koja se zamjenjuje ovom Uredbom, u nacionalno zakonodavstvo.

(8)  Daljnje bi približavanje pravila o priznavanju i sadržaju statusa izbjeglice i supsidijarne zaštite trebalo pomoći u ograničavanju sekundarnih kretanja tražitelja međunarodne zaštite i korisnika međunarodne zaštite između država članica i u postizanju visokih standarda zaštite diljem Unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Odabranim kandidatima za preseljenje treba odobriti međunarodnu zaštitu. Sukladno tome, potrebno je primijeniti odredbe ove Uredbe o sadržaju međunarodne zaštite, uključujući pravila za odvraćanje od sekundarnih kretanja.

(10)  Odabranim kandidatima za preseljenje treba odobriti međunarodnu zaštitu. Sukladno tome, potrebno je primijeniti odredbe ove Uredbe o sadržaju međunarodne zaštite.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata posebice u Povelji o temeljnim pravima Europske unije (Povelja). Ovom se Uredbom posebice nastoji osigurati puno poštovanje ljudskog dostojanstva i pravo na azil tražitelja azila i njihovih članova obitelji. Nastoji se također promicati primjena odredbi Povelje o ljudskom dostojanstvu, poštovanju privatnog i obiteljskog života, slobodi izražavanja i pristupu informacijama, pravu na obrazovanje, slobodi odabira zanimanja i pravu na rad, slobodi poslovanja, pravu na azil, pravu osobe da ne bude diskriminirana, pravima djeteta, pravu na socijalno osiguranje, socijalnu pomoć i zdravstvenu skrb te ju je u skladu s time potrebno i provesti.

(11)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata u Povelji o temeljnim pravima Europske unije (Povelja), Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950., Europskoj socijalnoj povelji iz 1961., Općoj deklaraciji o ljudskim pravima iz 1948., Konvenciji o izbjeglicama iz 1951. i njezinu Protokolu iz 1967. Ovom se Uredbom posebice nastoji osigurati puno poštovanje ljudskog dostojanstva i pravo na azil tražitelja azila i njihovih članova obitelji. Nastoji se također promicati primjena odredbi Povelje o ljudskom dostojanstvu, poštovanju privatnog i obiteljskog života, slobodi izražavanja i pristupu informacijama, pravu na obrazovanje, slobodi odabira zanimanja i pravu na rad, slobodi poslovanja, pravu na azil, pravu osobe da ne bude diskriminirana, pravima djeteta, uživanju socijalnih prava uključujući pravo na socijalno osiguranje, socijalnu pomoć i zdravstvenu skrb te ju je u skladu s time potrebno i provesti.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Sredstva Fonda za azil, migracije i izbjeglice trebalo bi koristiti za pružanje odgovarajuće podrške nastojanjima država članica u provedbi standarda utvrđenih u Uredbi, posebice onih država članica koje su suočene s posebnim i nerazmjernim pritiskom na svoje sustave azila uslijed geografske ili demografske situacije.

(13)  Sredstva Fonda za azil, migracije i integraciju trebalo bi koristiti za pružanje odgovarajuće podrške nastojanjima država članica u provedbi visokih standarda utvrđenih u ovoj Uredbi, posebice u pogledu promicanja održive integracije korisnika međunarodne zaštite i za pružanje podrške onim državama članicama koje se suočavaju s izazovima u okviru svojih sustava azila uslijed socijalne, geografske ili demografske situacije. Radi toga na raspolaganje lokalnih i regionalnih tijela te međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva valja staviti odgovarajuća sredstva, uključujući mogućnost da lokalna i regionalna tijela na izravniji i učinkovitiji način pristupe Fondu za azil, migraciju i integraciju i drugim fondovima za aktivnosti koje izravno potpadaju pod njihovu nadležnost.

Amandman     9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Pri primjeni ove Uredbe prvenstveno se treba uzeti u obzir „najbolji interes djeteta“ u skladu s Poveljom UN-a o pravima djeteta iz 1989. godine. Pri utvrđivanju najboljih interesa djeteta, države članice trebaju prvenstveno uzeti u obzir načelo obiteljskog jedinstva, dobrobit i socijalni razvoj maloljetnika, pitanja zaštite i sigurnosti, mišljenje maloljetnika u skladu s njegovom dobi i zrelošću.

(15)  Pri primjeni ove Uredbe prvenstveno se treba uzeti u obzir „najbolji interes djeteta“ u skladu s Poveljom UN-a o pravima djeteta iz 1989. godine. Pri utvrđivanju najboljih interesa djeteta, države članice trebaju prvenstveno uzeti u obzir načelo obiteljskog jedinstva, dobrobit i socijalni razvoj maloljetnika, njegovo kulturno porijeklo i jezične vještine, pitanja zaštite i sigurnosti, mišljenje maloljetnika u skladu s njegovom dobi i zrelošću.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  U skladu s relevantnom sudskom praksom Suda EU-a, pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu nadležna bi tijela država članica trebala koristiti metode procjene podnositeljeve vjerodostojnosti na način kojim se poštuje pravo pojedinca zajamčeno Poveljom, posebice pravo na ljudsko dostojanstvo i poštovanje privatnog i obiteljskog života. Posebice u pogledu homoseksualnosti pojedinačna procjena podnositeljeve vjerodostojnosti ne bi se trebala temeljiti na stereotipima koji se odnose na homoseksualne osobe te podnositelj ne bi trebao biti podvrgnut detaljnom ispitivanju ili testovima o svojoj seksualnoj sklonosti.

(29)  U skladu s relevantnom sudskom praksom Suda EU-a, pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu nadležna bi tijela država članica trebala koristiti metode procjene podnositeljeve vjerodostojnosti na način kojim se poštuje pravo pojedinca zajamčeno Poveljom, posebice pravo na ljudsko dostojanstvo i poštovanje privatnog i obiteljskog života. Posebice u pogledu spolne orijentacije i rodnog identiteta pojedinačna procjena podnositeljeve vjerodostojnosti ne bi se trebala temeljiti na stereotipima koji se odnose na spolnu orijentaciju i rodni identitet te podnositelj ne bi trebao biti podvrgnut detaljnom ispitivanju ili testovima o svojoj seksualnoj sklonosti. Nadalje, nadležna nacionalna tijela ne bi trebala smatrati da izjave podnositelja nisu vjerodostojne samo na temelju toga što se podnositelj nije pozvao na svoju spolnu orijentaciju, rodni identitet, rodno izražavanje ili spolna obilježja prilikom prvog iznošenja detalja o svojem progonu.

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Za potrebe procjene rizika od ugroze života te teških povreda i ozljeda kojom se ostvaruju uvjeti za supsidijarnu zaštitu, pojam općeg nasilja, u skladu s relevantnom sudskom praksom Suda EU-a, treba uključivati nasilje koje se može počiniti nad ljudima bez obzira na njihove osobne okolnosti.

(34)  Za potrebe procjene rizika od ugroze života te teških povreda i ozljeda kojom se ostvaruju uvjeti za supsidijarnu zaštitu, pojam općeg nasilja, u skladu s relevantnom sudskom praksom Suda EU-a i Europskog suda za ljudska prava, treba uključivati nasilje koje se može počiniti nad ljudima bez obzira na njihove osobne okolnosti. Čimbenici koje treba uzimati u obzir pri utvrđivanju postojanja općeg nasilja mogu uključivati vanjsku agresiju, okupaciju, stranu dominaciju, unutarnje sukobe, teško kršenje ljudskih prava ili slučajeve koji ozbiljno ometaju javni red u zemlji podrijetla ili njezinom dijelu.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Boravišna dozvola i putne isprave koje se odobre korisnicima međunarodne zaštite prvi puta ili se obnove nakon stupanja na snagu ove Uredbe trebale bi biti u skladu s pravilima propisanim Uredbom (EZ) br. 1030/2002 i Uredbom Vijeća (EZ) br. 2252/2004.

(37)  Boravišna dozvola i putne isprave koje se odobre korisnicima međunarodne zaštite nakon stupanja na snagu ove Uredbe trebale bi biti u skladu s pravilima propisanim Uredbom (EZ) br. 1030/2002 i Uredbom Vijeća (EZ) br. 2252/2004.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  S ciljem utvrđivanja je li korisnicima međunarodne zaštite ista još uvijek potrebna, ovlaštena bi tijela trebala preispitati odobreni status u slučaju obnove boravišne dozvole prvi puta za izbjeglice te prvi i drugi puta za korisnike supsidijarne zaštite. To bi se također trebalo učiniti i u slučaju kada se dogodi znatna relevantna promjena u državi podrijetla podnositelja kako je navedeno u zajedničkoj analizi i smjernicama o situaciji u državi podrijetla koju na razini Unije osiguravaju Agencija i europske mreže za informacije o zemljama podrijetla u skladu s člancima 8. i 10. Uredbe37 .

(39)  S ciljem utvrđivanja je li korisnicima međunarodne zaštite ista još uvijek potrebna, ovlaštena bi tijela mogla preispitati odobreni status kada se dogodi znatna relevantna promjena u državi podrijetla podnositelja kako je navedeno u zajedničkoj analizi i smjernicama o situaciji u državi podrijetla koju na razini Unije osiguravaju Agencija i europske mreže za informacije o zemljama podrijetla u skladu s člancima 8. i 10. Uredbe37 .

_________________

_________________

37 COM(2016)271 final.

37 COM(2016)271 final.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Kada dođe do prestanka izbjegličkog statusa ili statusa supsidijarne zaštite, trebala bi se na određeno razdoblje nakon njezina donošenja odgoditi primjena odluke kojom ovlašteno tijelo države članice opoziva, poništava ili odbija obnoviti status kako bi se državljanima trećih zemalja ili predmetnim osobama bez državljanstva pružila mogućnost da podnesu zahtjev za boravak na temelju drugih osnova od onih kojima se opravdava odobravanje međunarodne zaštite, poput obiteljskih razloga ili razloga koji se odnose na zapošljavanje ili obrazovanje, u skladu s relevantnim pravom Unije i nacionalnim pravom.

(41)  Kada dođe do prestanka izbjegličkog statusa ili statusa supsidijarne zaštite, trebala bi se na određeno razdoblje nakon njezina donošenja odgoditi primjena odluke kojom ovlašteno tijelo države članice opoziva, poništava ili odbija obnoviti status kako bi se državljanima trećih zemalja ili predmetnim osobama bez državljanstva pružila mogućnost da podnesu zahtjev za boravak na temelju drugih osnova od onih kojima se opravdava odobravanje međunarodne zaštite, poput obiteljskih ili zdravstvenih razloga ili razloga koji se odnose na zapošljavanje ili obrazovanje, u skladu s relevantnim pravom Unije i nacionalnim pravom.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Kako bi se spriječilo sekundarno kretanje unutar Europske unije, u skladu s postupkom utvrđenim u novoj Dublinskoj uredbi odgovorna država članica bi trebala vratiti korisnike međunarodne zaštite koji se zateknu u nekoj drugoj državi članici osim one koja im je odobrila zaštitu i u kojoj nemaju uvjete za boravak ili privremeni boravak41.

(43)  Kako bi se obeshrabrilo sekundarno kretanje unutar Europske unije, u skladu s postupkom utvrđenim u novoj Dublinskoj uredbi odgovorna država članica bi trebala vratiti korisnike međunarodne zaštite koji se zateknu u nekoj drugoj državi članici osim one koja im je odobrila zaštitu i u kojoj nemaju uvjete za boravak ili privremeni boravak41.

_________________

_________________

41 (EU) br. [xxx/xxxx Nova Dublinska uredba].

41 (EU) br. [xxx/xxxx Nova Dublinska uredba].

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Kako bi se obeshrabrila sekundarna kretanja unutar Europske unije, potrebno je izmijeniti Direktivu o osobama s dugotrajnim boravištem 2003/109/EZ kako bi se omogućilo da petogodišnje razdoblje nakon kojeg korisnici međunarodne zaštite ispune uvjete za dugotrajno boravište iznova počne svaki put kad se osoba zatekne u državi članici različitoj od one koja mu je odobrila međunarodnu zaštitu i u kojoj nema pravo privremenog boravka ili boravka u skladu s relevantnim pravom Unije ili nacionalnim pravom.

Briše se.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  U okviru ograničenja postavljenih međunarodnim obvezama, stjecanje povlastica u pogledu zapošljavanja i socijalnog osiguranja zahtijeva prethodno izdavanje boravišne dozvole.

(47)  U okviru ograničenja postavljenih međunarodnim obvezama, stjecanje povlastica u pogledu zapošljavanja i socijalnog osiguranja može zahtijevati prethodno izdavanje boravišne dozvole.

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Nadležna tijela mogu ograničiti pristup poslovima ili samostalnim djelatnostima koji uključuju javnu službu te odgovornost za zaštitu općeg interesa države ili ostalih javnih tijela. Isto tako se korisnicima međunarodne zaštite, u okviru korištenja prava na jednako postupanje u pogledu članstva u organizaciji koja predstavlja radnike ili bavljenja određenim zanimanjem, može ograničiti sudjelovanje u upravljanju javnim tijelima ili obnašanje dužnosti za koju je mjerodavno javno pravo.

(48)  Nadležna tijela mogu ograničiti pristup poslovima ili samostalnim djelatnostima koji uključuju javnu službu te odgovornost za zaštitu općeg interesa države ili ostalih javnih tijela.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Kako bi se poboljšalo učinkovito korištenje prava i povlastica iz ove Uredbe od strane korisnika međunarodne zaštite, nužno je uzeti u obzir njihove posebne potrebe i posebne izazove integracije s kojima se suočavaju te im olakšati pristup pravima povezanima s integracijom. To se posebice odnosi na obrazovne mogućnosti povezane sa zapošljavanjem i strukovnim osposobljavanjem te pristup postupcima priznavanja stranih diploma, certifikata i drugih dokaza formalnih kvalifikacija, posebice zbog nedostatka dokumentiranih dokaza i njihove nemogućnosti da podmire troškove postupaka priznavanja.

(49)  Kako bi se poboljšalo učinkovito korištenje prava i povlastica iz ove Uredbe od strane korisnika međunarodne zaštite, nužno je uzeti u obzir njihove posebne potrebe i posebne izazove integracije s kojima se suočavaju te im olakšati pristup pravima i mjerama povezanima s integracijom. To se posebice odnosi na obrazovanje i obrazovne mogućnosti povezane sa zapošljavanjem i strukovnim osposobljavanjem te pristup postupcima priznavanja stranih diploma, certifikata i drugih dokaza formalnih kvalifikacija, posebice zbog nedostatka dokumentiranih dokaza i njihove nemogućnosti da podmire troškove postupaka priznavanja.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50)  U pogledu socijalnog osiguranja, prema svim korisnicima međunarodne zaštite trebalo bi postupati jednako kao s državljanima države članice koja odobrava zaštitu.

(50)  U pogledu socijalnog osiguranja, prema svim korisnicima međunarodne zaštite trebalo bi postupati jednako kao s državljanima države članice koja odobrava zaštitu te bi se na njih trebalo odnositi načelo nediskriminacije.

Amandman     21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51)  Usto, posebno kako bi se izbjegli teški socijalni uvjeti, potrebno je korisnicima međunarodne zaštite omogućiti socijalnu pomoć bez diskriminacije. Međutim, u pogledu povlastica supsidijarne zaštite, državama članicama bi trebala biti omogućena određena fleksibilnost da ograniče te povlastice na osnovne povlastice koje obuhvaćaju minimalne dohodovne naknade, pomoć u slučaju bolesti, trudnoće te pomoć za roditeljstvo, ako državljani prema nacionalnom pravu uživaju te povlastice. Kako bi se olakšala njihova integracija, državama članicama bi trebalo biti omogućeno da uvjetuju izbjeglicama i korisnicima supsidijarne zaštite pristup određenim vrstama socijalne pomoći iz nacionalnog prava aktivnim sudjelovanjem korisnika međunarodne zaštite u mjerama integracije.

(51)  Usto, posebno kako bi se izbjegli teški socijalni uvjeti i kako bi se olakšala integracija korisnika međunarodne zaštite i supsidijarne zaštite, trebalo bi im pružiti socijalnu i pravnu pomoć bez diskriminacije.

Amandman     22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Korisnicima međunarodne zaštite trebalo bi osigurati pravo na zdravstvenu skrb, uključujući zaštitu fizičkog i psihičkog zdravlja.

(52)  Korisnicima međunarodne zaštite trebalo bi osigurati pravo na zdravstvenu skrb, uključujući zaštitu fizičkog i psihičkog zdravlja te zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(52.a)  Korisnici međunarodne zaštite trebaju također imati pristup robi i uslugama te opskrbi robom i uslugama namijenjenim javnosti, uključujući informacijama i savjetodavnim službama zavoda za zapošljavanje.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53)  Kako bi se olakšala integracija korisnika međunarodne zaštite u društvo, isti bi trebali imati pristup mjerama integracije čije načine određuje država članica. Države članice mogu učiniti obveznim sudjelovanje u mjerama integracije poput tečajeva jezika, seminara građanske integracije, strukovnog osposobljavanja i ostalih tečajeva koji su povezani sa zapošljavanjem.

(53)  Kako bi se olakšala integracija korisnika međunarodne zaštite u društvo, isti bi trebali imati besplatan i učinkovit pristup mjerama integracije čije načine određuje država članica. Države članice mogu učiniti obveznim sudjelovanje u mjerama integracije poput tečajeva jezika, seminara građanske integracije, strukovnog osposobljavanja i ostalih tečajeva koji su povezani sa zapošljavanjem, pod uvjetom da su te mjere integracije lako dostupne i besplatne. Sudjelovanje u predmetnim mjerama nikada ne bi smjelo dovoditi u pitanje prava i obveze utvrđene ovom Uredbom niti predstavljati osnovu za reviziju, povlačenje, ukidanje, odbijanje ili odbijanje produljenja izbjegličkog statusa ili statusa supsidijarne zaštite. Sve sankcije utvrđene nacionalnim zakonodavstvom država članica koje se odnose na neispunjavanje obaveznih mjera integracije trebaju uvijek biti proporcionalne.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pri prvoj reviziji boravišne dozvole koja se izdaje izbjeglici.

Briše se.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pri prvoj i drugoj reviziji boravišne dozvole koja se izdaje korisniku supsidijarne zaštite.

Briše se.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U okviru međunarodnih obveza, pružanje povlastica s obzirom na pristup zapošljavanju i socijalnom osiguranju zahtijevaju prethodno izdavanje dozvole za boravak.

3.  U okviru međunarodnih obveza, pružanje povlastica s obzirom na pristup zapošljavanju i socijalnom osiguranju može zahtijevati prethodno izdavanje dozvole za boravak.

Amandman     28

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pri primjeni odredbi ovog poglavlja, uzimaju se u obzir posebne situacije osoba s posebnim potrebama poput maloljetnika, maloljetnika bez pratnje, osoba s posebnim potrebama, starijih osoba, trudnica, samohranih roditelja s maloljetnom djecom, žrtava trgovanja ljudima, osoba s psihičkim smetnjama te osoba koje su bile podvrgnute mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, tjelesnog ili seksualnog nasilja, pod uvjetom da se pojedinačnom procjenom njihovog stanja utvrdi da imaju posebne potrebe.

4.  Pri primjeni odredbi ovog poglavlja, uzimaju se u obzir posebne situacije osoba s posebnim potrebama poput maloljetnika, maloljetnika bez pratnje, osoba s posebnim potrebama, starijih osoba, trudnica, samohranih roditelja s djecom, žrtava trgovanja ljudima, osoba s psihičkim smetnjama te osoba koje su bile podvrgnute mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, tjelesnog ili seksualnog nasilja, pod uvjetom da se pojedinačnom procjenom njihovog stanja utvrdi da imaju posebne potrebe.

Amandman     29

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna će tijela korisnicima međunarodne zaštite dostaviti informacije o pravima i obvezama koje se odnose na status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite što je prije moguće nakon njihova odobravanja. Spomenute se informacije dostavljaju na jeziku koji korisnik razumije ili se opravdano smatra da razumije i sadržavaju jasna pojašnjenja posljedica nepostupanja u skladu s obvezama koje propisuje članak 28. o kretanjima unutar Unije.

Nadležna će tijela korisnicima međunarodne zaštite dostaviti informacije o pravima i obvezama koje se odnose na status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite što je prije moguće nakon njihova odobravanja. Spomenute se informacije dostavljaju se u pisanom obliku na jeziku koji korisnik razumije i sadržavaju jasna pojašnjenja posljedica nepostupanja u skladu s obvezama koje propisuje članak 29. o kretanjima unutar Unije.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Za korisnike statusa izbjeglice, boravišna dozvola vrijedi tri godine nakon čega se obnavlja na dodatna razdoblja od tri godine.

(a)  Za korisnike statusa izbjeglice, boravišna dozvola vrijedi pet godina nakon čega se obnavlja na dodatna razdoblja od pet godina.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Za korisnike statusa supsidijarne zaštite, boravišna dozvola vrijedi jednu godinu nakon čega se obnavlja na dodatna razdoblja od dvije godine.

(b)  Za korisnike statusa supsidijarne zaštite, boravišna dozvola vrijedi pet godina nakon čega se obnavlja na dodatna razdoblja od pet godina.

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnicima međunarodne zaštite omogućeno je slobodno kretanje unutar područja države članice koja je odobrila međunarodnu zaštitu, uključujući pravo na odabir mjesta boravka na tom području prema istim uvjetima i ograničenjima koja se primjenjuju na državljane trećih zemalja koji zakonito borave na tom teritoriju i nalaze se u sličnoj situaciji.

1.  Korisnicima međunarodne zaštite omogućeno je slobodno kretanje unutar područja države članice koja je odobrila međunarodnu zaštitu, uključujući pravo na odabir mjesta boravka na tom području prema istim uvjetima i ograničenjima koja se primjenjuju na državljane trećih zemalja koji zakonito borave na tom teritoriju.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uvjeta rada, uključujući naknadu za rad i otkaz, radno vrijeme, dopust i praznike, kao i na zdravstvene i sigurnosne uvjete na radnom mjestu;

(a)  uvjeta rada, uključujući naknadu za rad i otkaz, radno vrijeme, dopust i praznike, roditeljski dopust, kao i na zdravstvene i sigurnosne uvjete na radnom mjestu;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  slobode pristupanja i pripadanja organizacijama koje zastupaju radnike ili poslodavce te strukovnim udrugama, kao i članstva u njima, uključujući povlastice koje pružaju te organizacije;

(b)  slobode pristupanja i pripadanja organizacijama koje zastupaju radnike ili poslodavce te strukovnim udrugama, kao i članstva u njima, uključujući prava i povlastice koje pružaju te organizacije;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obrazovnih mogućnosti odraslih osoba povezanih sa zapošljavanjem, strukovnog osposobljavanja, uključujući tečajeve za stručno usavršavanje i stjecanje praktičnog radnog iskustva na radnom mjestu;

(c)  obrazovanja i obrazovnih mogućnosti osoba povezanih sa zapošljavanjem, strukovnog osposobljavanja, uključujući tečajeve za stručno usavršavanje i stjecanje praktičnog radnog iskustva na radnom mjestu;

Amandman     36

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  savjetodavnih usluga koje nude zavodi za zapošljavanje.

(d)  savjetodavnih usluga i dodatnih usluga koje nude zavodi za zapošljavanje.

Amandman     37

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadležna tijela, po potrebi, olakšavaju puni pristup djelatnostima iz stavka 2. točaka (c) i (d).

3.  Nadležna tijela olakšavaju puni pristup djelatnostima iz stavka 2. točaka (c) i (d).

Amandman     38

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odrasle osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita imaju pristup općem obrazovnom sustavu, daljnjem osposobljavanju ili ponovnom osposobljavanju pod istim uvjetima kao i državljani trećih zemalja koji zakonito borave u predmetnoj državi članici te se nalaze u usporedivoj situaciji.

2.  Odrasle osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita imaju pristup općem obrazovnom sustavu, daljnjem osposobljavanju ili ponovnom osposobljavanju pod istim uvjetima kao i državljani te zemlje.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu uvjetovati pristup određenoj socijalnoj pomoći koja je navedena u nacionalnom pravu aktivnim sudjelovanjem korisnika međunarodne zaštite u mjerama integracije.

Države članice mogu uvjetovati pristup određenoj socijalnoj pomoći koja je navedena u nacionalnom pravu aktivnim sudjelovanjem korisnika međunarodne zaštite u mjerama integracije, koje su besplatne, pristupačne i lako dostupne.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu ograničiti socijalnu pomoć na osnovne naknade korisnicima koji imaju status supsidijarne zaštite.

Briše se.

Amandman     41

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pod jednakim uvjetima koji se primjenjuju na državljane države članice koja odobrava zaštitu odgovarajuća zdravstvena skrb, uključujući, po potrebi, liječenje psihičkih poremećaja, pruža se korisnicima međunarodne zaštite s posebnim potrebama, kao što su trudnice, osobe s posebnim potrebama, osobe koje su bile podvrgnute mučenju, silovanju ili drugom obliku teškog psihološkog, tjelesnog ili seksualnog nasilja ili maloljetnici koji su bili žrtve bilo kojeg oblika zlostavljanja, zanemarivanja, iskorištavanja, mučenja, okrutnog, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili žrtve oružanog sukoba.

2.  Pod jednakim uvjetima koji se primjenjuju na državljane države članice koja odobrava zaštitu odgovarajuća zdravstvena skrb, uključujući, po potrebi, liječenje psihičkih poremećaja, pruža se korisnicima međunarodne zaštite s posebnim potrebama, kao što su trudnice, osobe s posebnim potrebama, osobe koje su bile podvrgnute mučenju, silovanju ili drugom obliku teškog psihološkog, tjelesnog ili seksualnog nasilja ili maloljetnici koji su bili žrtve bilo kojeg oblika zlostavljanja, zanemarivanja, iskorištavanja, mučenja, okrutnog, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili žrtve oružanog sukoba.

Amandman     42

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Što je moguće prije nakon odobravanja statusa međunarodne zaštite i najkasnije u roku od pet radnih dana kako je navedeno u članku 22. stavku 1. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [Uredba o postupcima], nadležna tijela će poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da maloljetnika bez pratnje zastupa zakonski skrbnik ili, po potrebi, tijelo odgovorno za zaštitu i dobrobit maloljetnika ili da mu se omogući primjereno zastupanje na bilo koji drugi način, uključujući i ono propisano zakonom ili temeljem sudskog naloga.

Što je moguće prije i najkasnije u roku od pet dana kako je navedeno u članku 22. stavku 1. Uredbe (EU) br. xxx/xxx [Uredba o postupcima], nadležna tijela će poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da maloljetnika bez pratnje zastupa zakonski skrbnik ili, po potrebi, tijelo odgovorno za zaštitu i dobrobit maloljetnika ili da mu se omogući primjereno zastupanje na bilo koji drugi način, uključujući i ono propisano zakonom ili temeljem sudskog naloga.

Amandman     43

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  u drugim smještajnim objektima primjerenim maloljetnicima.

Briše se.

Amandman     44

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Koliko god je moguće, braću i sestre treba zadržati zajedno, uzimajući u obzir najbolje interese dotičnog maloljetnika i posebno njegovu dob i stupanj zrelosti. Promjene mjesta prebivališta maloljetnika bez pratnje treba ograničiti na najmanju moguću mjeru.

4.  Koliko god je moguće, braću i sestre treba zadržati zajedno, uzimajući u obzir najbolje interese dotičnog maloljetnika i posebno njegovu dob i stupanj zrelosti. Promjene mjesta prebivališta maloljetnika bez pratnje treba ograničiti na najmanju moguću mjeru te treba izbjegavati stavljanje u administrativni pritvor.

Amandman     45

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici međunarodne zaštite imaju pristup smještaju pod jednakim uvjetima koji se primjenjuju na državljane trećih zemalja koji zakonito borave na području države članice te se nalaze u sličnoj situaciji.

1.  Korisnici međunarodne zaštite imaju pristup smještaju pod jednakim uvjetima koji se primjenjuju na državljane te zemlje.

Amandman     46

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalne prakse raspršivanja korisnika međunarodne zaštite trebaju se provoditi u mjeri u kojoj je to moguće bez diskriminacije korisnika međunarodne zaštite te trebaju osigurati jednake mogućnosti u pogledu pristupa smještaju.

2.  Nacionalne prakse raspršivanja korisnika međunarodne zaštite trebaju se provoditi bez diskriminacije korisnika međunarodne zaštite te trebaju osigurati jednake mogućnosti u pogledu pristupa smještaju.

Amandman     47

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se olakšala integracija korisnika međunarodne zaštite u društvo, korisnici međunarodne zaštite trebaju imati pristup mjerama integracije koje pružaju države članice, posebice u pogledu tečajeva jezika, seminara građanske integracije i strukovnog osposobljavanja kojima se u obzir uzimaju njihove pojedinačne potrebe.

1.  Kako bi se olakšala integracija korisnika međunarodne zaštite u društvo, korisnici međunarodne zaštite trebaju imati pristup mjerama integracije koje pružaju države članice, posebice u pogledu tečajeva jezika, seminara građanske integracije i strukovnog osposobljavanja koji su besplatni i pristupačni i kojima se u obzir uzimaju njihove pojedinačne potrebe.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu sudjelovanje u mjerama integracije učiniti obveznima.

2.  Države članice mogu sudjelovanje u mjerama integracije učiniti obveznima, pod uvjetom da su te mjere integracije pristupačne, besplatne i da se njima uzimaju u obzir posebne potrebe korisnika međunarodne zaštite. Sudjelovanje u mjerama integracije ne dovodi u pitanje prava i obveze utvrđene ovom Uredbom i ne predstavlja osnovu za reviziju, povlačenje, ukidanje, odbijanje ili odbijanje produljenja izbjegličkog statusa ili statusa supsidijarne zaštite i povezanih prava i obveza.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Standardi za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem

Referentni dokumenti

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

12.9.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Brando Benifei

9.9.2016

Razmatranje u odboru

22.3.2017

 

 

 

Datum usvajanja

3.5.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

7

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

41

+

ALDE

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

7

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

ENF

EPP

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Standardi za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i izmjena Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenog 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem

Referentni dokumenti

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.7.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

26.1.2017

JURI

5.9.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tanja Fajon

31.8.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

31.8.2016

9.3.2017

25.4.2017

15.6.2017

Datum usvajanja

15.6.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

13

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli

Datum podnošenja

28.6.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

13

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

4

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Emil Radev

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti