JELENTÉS     ***I
PDF 1254kWORD 190k
28.6.2017
PE 599.799v03-00 A8-0245/2017

a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Tanja Fajon

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL ÉS AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0466),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 78. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára és 79. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0324/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. december 14-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2017. február 8-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0245/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, javaslatát lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU tanácsi irányelvet jelentősen módosítani kell31 (átdolgozás). Annak érdekében, hogy harmonizáció és nagyobb mértékű közelítés valósuljon meg a menekültügyi határozatokban és a nemzetközi védelem tartalma tekintetében, hogy ezáltal csökkenjenek az Európai Unión belüli mozgás ösztönzői és a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára egyenlő bánásmód legyen biztosítható, az irányelvet hatályon kívül helyezni és egy rendelettel kell felváltani.

(1)  A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU tanácsi irányelvet jelentősen módosítani kell31 (átdolgozás). Annak érdekében, hogy biztosított legyen a menekültügyi határozatok harmonizációja és nagyobb mértékű közelítése, továbbá hogy a nemzetközi védelem tartalma tekintetében valamennyi tagállamban közös, magas szintű védelmi követelmények érvényesüljenek, ezzel ösztönözve a nemzetközi védelemben részesülő személyeket arra, hogy abban a tagállamban maradjanak, amelyik védelmet nyújtott számukra, és a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára egyenlő bánásmód legyen biztosítható, az irányelvet hatályon kívül helyezni és egy rendelettel kell felváltani.

__________________

__________________

31 HL L 337., 2011.12.20., 9. o.

31 HL L 337., 2011.12.20., 9. o.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel kiegészített, a menekültek jogállására vonatkozó, 1951. július 28-i genfi egyezmény (a továbbiakban: a genfi egyezmény) teljes körű és mindenre kiterjedő alkalmazásán alapuló, a közös európai menekültügyi rendszert is magában foglaló közös menekültpolitika részét képezi az Európai Uniónak a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló olyan térség fokozatos létrehozására irányuló célkitűzésének, amely nyitva áll mindazok számára, akik kényszerítő körülmények miatt jogosan keresnek védelmet az Unióban. E politikának a tagállamok közötti szolidaritás és a felelősség igazságos elosztásának elvén – ideértve annak pénzügyi vonatkozásait is – kell alapulnia.

(2)  Az 1967. január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel kiegészített, a menekültek jogállására vonatkozó, 1951. július 28-i genfi egyezmény (a továbbiakban: a genfi egyezmény) teljes körű és mindenre kiterjedő alkalmazásán alapuló, a közös európai menekültügyi rendszert is magában foglaló közös menekültpolitika részét képezi az Európai Unió azon célkitűzésének, hogy fokozatosan létrehozza a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget, amely nyitva áll mindazok számára, akik kényszerítő körülmények miatt jogosan keresnek védelmet az Unióban. E politikának a tagállamok közötti szolidaritás és a felelősség igazságos elosztásának elvén kell alapulnia. A genfi egyezmény a menekültek védelmét szolgáló nemzetközi jogi rendszer sarokkövét képezi.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A közös európai menekültügyi rendszer alapját képező elemek közé tartoznak a menekültügyi eljárásokra vonatkozó közös szabályok, az uniós szinten nyújtott elismerés és védelem, a befogadási feltételek, valamint a menedékkérőkért felelős tagállam meghatározására szolgáló rendszer. Bár jelentős előrelépés történt a közös európai menekültügyi rendszer fokozatos fejlesztésében, még mindig jelentős különbségek vannak a tagállamok között az alkamazott eljárások, az elismerési arány, a nyújtott védelem formája, a befogadás anyagi feltételeinek szintje, valamint a nemzetközi védelem kérelmezői és nemzetközi védelemben részesülő személyek számára biztosított ellátások tekintetében. Ezek a különbségek jelentős mértékben ösztönzik a másodlagos mozgást, és aláássák azon célkitűzés megvalósítását, hogy valamennyi kérelmező egyenlő bánásmódban részesüljön, függetlenül attól, hogy az Unión belül hol nyújtja be a kérelmét.

(3)  A közös európai menekültügyi rendszer alapját képező elemek közé tartoznak a menekültügyi eljárásokra vonatkozó közös szabályok, az uniós szinten nyújtott elismerés és védelem, a befogadási feltételek, valamint a menedékkérőkért felelős tagállam meghatározására szolgáló rendszer. Bár jelentős előrelépés történt a közös európai menekültügyi rendszer fokozatos fejlesztésében, még mindig jelentős különbségek vannak a tagállamok között az alkalmazott eljárások, az elismerési arány, a nyújtott védelem formája, a befogadás anyagi feltételeinek szintje, valamint a nemzetközi védelem kérelmezői és nemzetközi védelemben részesülő személyek számára biztosított ellátások tekintetében. Ezek a különbségek aláássák azon célkitűzés megvalósítását, hogy valamennyi kérelmező egyenlő bánásmódban részesüljön, függetlenül attól, hogy az Unión belül hol nyújtja be a kérelmét.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok jelenleg csak akkor ismerik el a más tagállamok által kiállított menekültügyi határozatokat, ha azok elutasítják a nemzetközi védelem iránti kérelmet. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) „az Unió egészén belül érvényes, egységes menekült jogállást” előíró 78. cikke (2) bekezdésének helyes végrehajtását biztosítaná, ha a tagállamok elmozdulnának a más tagállamok által kiállított menekültügyi határozatok kölcsönös elismerése felé azokban az esetekben, amikor e határozatok megadják nemzetközi védelmet a védelemre szoruló személyeknek.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  2016. április 6-i közleményében32 a Bizottság megfogalmazta a közös európai menekültügyi rendszer továbbfejlesztésének lehetőségeit, különösen a menedékkérőkért felelő tagállam meghatározására szolgáló fenntartható és igazságos rendszer kialakítását, az Eurodac rendszer megerősítését, nagyobb konvergencia elérését az uniós menekültügyi rendszerben, az Európai Unión belüli másodlagosmozgás megelőzését, valamint az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének új mandátumát. A fenti közlemény összhangban van az Európai Tanács 2016. február 18–19-én kiadott felhívásaival33, amelyek a meglévő uniós keret reformjának előmozdítására szólítottak fel, hogy egy humánusabb és hatékonyabb menekültügyi szakpolitika jöjjön létre. A közlemény emellett előrelépésre is javaslatot tesz, összhangban a migráció azon holisztikus megközelítésével, melyet az Európai Parlament 2016. április 12-i saját kezdeményezésű jelentése határoz meg.

(4)  2016. április 6-i közleményében a Bizottság megfogalmazta a közös európai menekültügyi rendszer továbbfejlesztésének lehetőségeit, melyek nevezetesen a menedékkérőkért felelős tagállam meghatározására szolgáló fenntartható és igazságos rendszer kialakítása, az Eurodac rendszer megerősítése, nagyobb konvergencia elérése az uniós menekültügyi rendszerben, az Európai Unión belüli másodlagos mozgás megelőzése, valamint az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének (a továbbiakban: az Ügynökség) új mandátuma. A fenti közlemény összhangban van az Európai Tanács 2016. február 18–19-én kiadott felhívásaival33, amelyek a meglévő uniós keret reformjának előmozdítására szólítottak fel, hogy egy humánusabb és hatékonyabb menekültügyi politika jöjjön létre. A közlemény azonban nem az Európai Parlament 2016. április 12-i saját kezdeményezésű jelentésében meghatározott holisztikus megközelítésnek megfelelő előrelépésre tesz javaslatot.

__________________

__________________

32 COM (2016) 197.

32 COM(2016)0197.

33 EUCO 2016.2.19., SN 1/16.

33 EUCO 2016.2.19., SN 1/16.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Egy jól működő közös európai menekültügyi rendszer érdekében, ideértve a dublini rendszert is, jelentős előrelépésre van szükség a nemzeti menekültügyi rendszerek közelítése tekintetében, különös tekintettel a tagállamokban az elismerési arányokkal és a védelmi jogállás típusaival kapcsolatban fennálló eltérésekre. Emellett meg kell erősíteni a jogállások felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat, hogy a védelmet csak olyanok kapják meg, akiknek arra szükségük van, és csak a szükséges időszakra. Ezenfelül meg kell szüntetni a tartózkodási engedélyek időtartamával kapcsolatos eltérő gyakorlatokat, és tovább kell pontosítani és egységesíteni a nemzetközi védelemben részesülő személyek jogait.

(5)  A nemzetközi védelemre vonatkozó közös uniós politikának az egységes jogálláson kell alapulnia. Egy jól működő közös európai menekültügyi rendszer irányába történő elmozduláshoz jelentős előrelépésre van szükség a nemzeti menekültügyi rendszerek közelítése tekintetében, különös tekintettel a tagállamokban az elismerési arányokkal és a védelmi jogállás típusaival kapcsolatban fennálló eltérésekre. Ugyanakkor fontos, hogy a tagállamok hatóságaira ne háruljon túl nagy adminisztratív teher. Ennek megfelelően meg kell erősíteni a szabályokat, hogy a védelmet csak azok kapják meg, akiknek arra szükségük van. A menekült jogállás és a kiegészítő védelmi jogállás közötti jogi különbségek elismerése mellett harmonizálni kell a tartózkodási engedélyek időtartamát, amely során teljes mértékben figyelembe kell venni a tagállamok jelenlegi bevált gyakorlatait. Annak biztosítása érdekében, hogy minden tagállamban egyenlő, magas szintű védelmi normák érvényesüljenek, tovább kell pontosítani és harmonizálni a nemzetközi védelemben részesülő személyek jogait.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Tehát rendeletre van szükség annak érdekében, hogy az egész Unió területén következetesebb legyen a harmonizáció, illetve nagyobb fokú legyen a jogbiztonság és az átláthatóság mértéke.

(6)  Rendeletre van tehát szükség annak érdekében, hogy az egész Unió területén gyorsabb és következetesebb legyen a harmonizáció, illetve nagyobb fokú legyen a jogbiztonság és az átláthatóság mértéke.

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  E rendelet fő célja egyrészről annak biztosítása, hogy valamennyi tagállamban közös kritériumokat alkalmazzanak a nemzetközi védelemre valóban rászorulók azonosítására, másrészről annak elősegítése, hogy e személyek számára valamennyi tagállamban közös jogokat biztosítsanak.

(7)  E rendelet fő célja egyrészről annak biztosítása, hogy valamennyi tagállamban közös kritériumokat alkalmazzanak a nemzetközi védelemre valóban rászorulók azonosítására, másrészről annak elősegítése, hogy a menekültek és a kiegészítő védelemben részesülők számára valamennyi tagállamban közös jogokat biztosítsanak.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A menekültjogállás és a kiegészítő védelmi jogállás elismerésére és tartalmára vonatkozó szabályok további közelítésének elő kell segítenie kell a nemzetközi védelmet kérelmező személyek tagállamok közötti másodlagos mozgásának korlátozását, amennyiben az ilyen mozgást a jelen rendelettel felváltott kvalifikációs irányelv átültetéséből származó nemzeti rendelkezések esetleges eltérései idézték elő.

(8)  A menekült jogállás és a kiegészítő védelmi jogállás elismerésére és tartalmára vonatkozó szabályok további közelítésének elő kell segítenie a nemzetközi védelmet kérelmező személyek tagállamok közötti másodlagos mozgásának korlátozását.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  E rendelet nem vonatkozik más tagállami humanitárius jogállásokra, amelyeket a tagállamok a nemzeti jog szerint olyan személyeknek adtak, akik nem jogosultak a menekült- vagy kiegészítő védelmi jogállásra. Amennyiben a tagállamok biztosítanak ilyeneket, ezt oly módon kell tenniük, hogy ezeket ne lehesssen összetéveszteni a nemzetközi védelmet biztosító jogállással.

(9)  E rendelet nem vonatkozik az egyéb nemzeti humanitárius jogállásokra, amelyeket a tagállamok a nemzeti jog szerint olyan személyeknek adtak, akik nem jogosultak a menekült vagy kiegészítő védelmi jogállásra.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A sikeresen áttelepített személyeknek nemzetközi védelmet kell biztosítani. Ennek megfelelően a nemzetközi védelem tartalmára vonatkozóan e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, ideértve a másodlagos mozgást megakadályozó szabályokat is.

(10)  A sikeresen áttelepített személyeknek nemzetközi védelmet kell biztosítani. Ennek megfelelően a nemzetközi védelem tartalmára vonatkozóan e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és figyelembe veszi különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta) által elismert elveket. E rendelet biztosítani kívánja különösen az emberi méltóság, valamint a menedékkérők és az őket kísérő családtagjaik menedékhez való jogának teljes körű tiszteletben tartását, valamint elő kívánja mozdítani a Charta emberi méltóságra, a magán- és a családi élet tiszteletben tartására, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára, a tanuláshoz való jogra, a foglalkozás szabad megválasztására, az üzleti vállalkozás folytatására, a menedékjogra, a megkülönböztetésmentességre, a gyermekek jogaira, a szociális biztonságra, a szociális segítségnyújtásra és az egészségügyi ellátásra vonatkozóan, ezért a rendeletet ennek megfelelően kell végrehajtani.

(11)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és figyelembe veszi különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta), az emberi jogok európai egyezménye (a továbbiakban: EJEE) és az Európai Szociális Charta által elismert elveket. E rendelet biztosítani kívánja különösen az emberi méltóság, valamint a menedékkérők és az őket kísérő családtagjaik menedékhez való jogának teljes körű tiszteletben tartását, valamint elő kívánja mozdítani a Charta emberi méltóságra, a magán- és a családi élet tiszteletben tartására, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára, a tanuláshoz való jogra, a foglalkozás szabad megválasztására, az üzleti vállalkozás folytatására, a menedékjogra, a kitoloncolással, a kiutasítással és a kiadatással szembeni védelemre, a törvény előtti egyenlőségre, a megkülönböztetésmentességre, a gyermekek jogaira, a szociális biztonságra, a szociális segítségnyújtásra és az egészségügyi ellátásra vonatkozóan, ezért a rendeletet ennek megfelelően kell végrehajtani.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Mozgósítani kell az Európai Menekültügyi és Migrációs és Integrációs Alap erőforrásait, hogy megfelelő támogatást nyújtsanak a rendeletben előírt szabályok végrehajtása során tett tagállami erőfeszítésekhez, különös tekintettel azon tagállamokra, amelyek nemzeti menekültügyi rendszerére – főként földrajzi elhelyezkedésük vagy népességi helyzetük miatt – különös és aránytalanul nagy nyomás nehezedik.

(13)  Mozgósítani kell az Európai Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap erőforrásait, hogy megfelelő támogatást nyújtsanak a rendeletben előírt magas követelmények végrehajtása során tett tagállami erőfeszítésekhez, kiemelten kezelve azon tagállamokat, amelyek nemzeti menekültügyi rendszerére – főként földrajzi elhelyezkedésük vagy népességi helyzetük miatt – különös és aránytalanul nagy nyomás nehezedik. Míg tiszteletben kell tartani a kettős finanszírozás tilalmának általános elvét, a tagállamoknak az irányítás minden szintjén maradéktalanul ki kell használniuk azokat a forrásokat, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a migrációs politikához, de felhasználhatók a területhez tartozó fellépések finanszírozására (például integrációs tevékenységek), ilyenek lehetnek például az Európai Szociális Alap, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap, a Horizont 2020, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Jogok, egyenlőség és polgárság program. Ezen alapokat közvetlenül elérhetővé kell tenni a helyi és regionális hatóságok számára a közvetlenül a feladatkörükbe tartozó fellépések esetében.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének megfelelő támogatást kell nyújtani e rendelet alkalmazásához, különösen azzal, hogy szakértőket biztosítva segítséget nyújt a tagállamok hatóságainak a nemzetközi védelem iránti kérelmek befogadásához, nyilvántartásba vételéhez és megvizsgálásához a harmadik országokra és ezen belül a származási országokra vonatkozó naprakész tájékoztatás, valamint az egyéb releváns iránymutatások és eszközök nyújtása révén. E rendelet alkalmazása során a tagállamok hatóságainak figyelembe kell venniük az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége [a továbbiakban: az ügynökség] által kidolgozott működési normákat, iránymutatásokat és legjobb gyakorlatokat. A nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásakor a tagállamok hatóságainak különösen figyelembe kell venniük a származási ország helyzetére vonatkozó információkat, jelentéseket, közös elemzést és iránymutatást, amelyet az ügynökség, valamint a származási országgal kapcsolatos információkkal foglalkozó európai hálózatok dolgoznak ki uniós szinten e rendelet 8. és 10. cikkének megfelelően.34

(14)  Az Ügynökségnek megfelelő támogatást kell nyújtania e rendelet alkalmazásához, különösen azzal, hogy szakértőket biztosítva segítséget nyújt a tagállamok hatóságainak a nemzetközi védelem iránti kérelmek befogadásához, nyilvántartásba vételéhez és megvizsgálásához a harmadik országokra és ezen belül a származási országokra vonatkozó naprakész tájékoztatás, valamint az egyéb releváns iránymutatások és eszközök nyújtása révén. E rendelet alkalmazása során a tagállamok hatóságainak figyelembe kell venniük az Ügynökség által kidolgozott működési normákat, iránymutatásokat és bevált gyakorlatokat. A nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálása során a tagállamok hatóságainak figyelembe kell venniük a származási ország helyzetére vonatkozó információkat, jelentéseket, közös elemzést és iránymutatást, amelyet az ügynökség, valamint a származási országgal kapcsolatos információkkal foglalkozó európai hálózatok dolgoznak ki uniós szinten a rendelet34 8. és 10. cikkének megfelelően. Emellett a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálása során a tagállami hatóságoknak figyelembe kell venniük az UNHCR-től és az érintett civil társadalmi szervezetektől kapott összes vonatkozó információt.

__________________

__________________

34 COM (2016) 271.

34 COM(2016)0271.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Ezen rendelet alkalmazása során „a gyermek mindenek felett álló érdekét” elsődleges szempontnak kell tekinteni a gyermek jogairól szóló, 1989-es ENSZ-egyezmény rendelkezésének megfelelően. A gyermek mindenek felett álló érdekének vizsgálatakor a tagállamok hatóságainak megfelelően tekintetbe kell venniük különösen a család egységének elvét, a kiskorú jólétét és szociális fejlődését, a személyi biztonságát érintő megfontolásokat, valamint a kiskorú véleményét életkorának és érettségi fokának megfelelően.

(15)  Ezen rendelet alkalmazása során „a gyermek mindenek felett álló érdekét” elsődleges szempontnak kell tekinteni a gyermek jogairól szóló, 1989-es ENSZ-egyezmény rendelkezésének megfelelően. A gyermek mindenek felett álló érdekének vizsgálatakor a tagállamok hatóságainak megfelelően tekintetbe kell venniük különösen a család egységének elvét, a kiskorú jólétét és szociális fejlődését, a kiskorú kulturális gyökereit és nyelvi készségeit, a biztonságot érintő megfontolásokat, valamint a kiskorú véleményét életkorának és érettségi fokának megfelelően. Azok a gyermek kérelmezők, akik a kérelmüket elbíráló határozat meghozatala előtt érik el a 18 éves kort, így még mindig élhetnek a családegyesítéssel.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Ki kell terjeszteni a családtag fogalmát, figyelembe véve az eltartotti viszony különféle sajátos körülményeit, valamint a gyermek mindenek felett álló érdekének szentelendő külön figyelmet. A fogalomnak tükröznie kell a jelenlegi migrációs trendek realitását, mely szerint a kérelmezők gyakran hosszadalmas átutazást követően érkeznek a tagállam területére. Ezért a fogalomnak ki kell terjednie a származási országon kívül, ám még a tagállam területére való érkezés előtt létesített házasságokra.

(16)  A családtag fogalmának figyelembe kell vennie a család sokszínűségét, az eltartotti viszony különféle sajátos körülményeit, valamint a gyermek mindenek felett álló érdekének szentelendő külön figyelmet. A fogalomnak tükröznie kell a jelenlegi migrációs trendek realitását is, mely szerint a kérelmezők gyakran hosszú ideig tartó átutazást követően érkeznek a tagállam területére. Ezért a fogalomnak ki kell terjednie a származási országon kívül, de a tagállam területére való megérkezés előtt létrejött családokra, kizárva minden esetben ez alól a kényszerházasságokat. A házastárs vagy a nőtlen/hajadon élettárs fogalma nem különböztetheti meg nemük alapján a házas- vagy élettársakat.

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Míg elvben a kérelmének alátámasztásával kapcsolatos bizonyítási teher a kérelmezőre hárul, a kérelmezőnek és az eljáró hatóságnak közös felelőssége az összes releváns tény megállapítása és értékelése. Amennyiben a kérelmező állításait okirati vagy egyéb bizonyíték nem támasztja alá, akkor kétség esetén a kérelmező számára kedvezőbb lehetőséget kell figyelembe venni, amennyiben valódi erőfeszítéseket tett kérelmének alátámasztására, és a rendelkezésére álló összes lényeges bizonyítékot benyújtotta, állításait pedig koherensnek és hihetőnek találták.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Így különösen szükséges a következőkre vonatkozó közös fogalmak bevezetése: sur place védelem szükségessége, a sérelem és védelem forrásai, a belföldi védelem és az üldöztetés, beleértve az üldöztetés okait is.

(22)  Így különösen szükséges a következőkre vonatkozó közös fogalmak bevezetése: sur place védelem szükségessége, a sérelem és védelem forrásai és az üldöztetés, beleértve az üldöztetés okait is.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Amennyiben hajlandóak és képesek rá, védelmet egyrészt az állam, másrészt olyan felek és szervezetek nyújthatnak – ideértve nemzetközi szervezeteket is, az ezen rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén –, amelyek valamely régiót vagy az államterület egy jelentős részét ellenőrzésük alatt tartják, és teljesítik az ezen rendeletben meghatározott feltételeket. E védelemnek hatékonynak és nem ideiglenes jellegűnek kell lennie.

(23)  Amennyiben hajlandóak és képesek rá, védelmet egyrészt az állam, másrészt államilag felhatalmazott olyan felek és szervezetek nyújthatnak – ideértve nemzetközi szervezeteket is, amelyek megfelelnek az ezen rendeletben meghatározott feltételeknek, és valamely régiót vagy az államterület egy jelentős részét ellenőrzésük alatt tartják. E védelemnek hatékonynak és nem ideiglenes jellegűnek kell lennie.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az üldöztetés vagy súlyos sérelem ellen hatékony belföldi védelemnek ténylegesen elérhetőnek kell lennie a kérelmező számára a származási ország azon részén, ahová biztonságosan és jogszerűen elutazhat, bebocsátást nyerhet, és ahol észszerűen elvárható, hogy letelepedhet. Az ilyen belső védelem meglétére vonatkozó értékelésnek a nemzetközi védelem iránti kérelem szerves részének kell lennie, amelyet akkor kell elvégezni, miután az eljáró hatóság megállapította, hogy a jogosultság elismerésére vonatkozó feltételek egyébként alkalmazhatók. Az eljáró hatóságot terheli annak bizonyítása, hogy a belső védelem rendelkezésre áll-e.

(24)  Az üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni hatékony belföldi védelemnek ténylegesen elérhetőnek kell lennie a kérelmező számára a származási ország azon részén, ahová biztonságosan és jogszerűen elutazhat, bebocsátást nyerhet, és ahol észszerűen elvárható, hogy letelepedjen. Lehetővé kell tenni ezért, hogy az ilyen belső védelem meglétére vonatkozó értékelés a nemzetközi védelem iránti kérelem értékelésének részét képezze, amennyiben az üldöztetésnek vagy a súlyos sérelemnek nem az állam vagy az állam megbízottja a forrása. Függetlenül attól, hogy a kérelmező az eljárás során együttműködésre köteles, kizárólag az eljáró hatóságot terheli annak bizonyítása, hogy a belső védelem rendelkezésre áll-e. Ez nem zárhatja el a kérelmezőt attól, hogy bizonyítékokat terjesszen elő az eljáró hatóság belső védelem rendelkezésre állását megállapító bármely állításának cáfolatára.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Amennyiben az állam vagy az állam megbízottai felelősek az üldöztetésért vagy a súlyos sérelemért, akkor azt kell vélelmezni, hogy a kérelmező számára nem áll rendelkezésre hatékony védelem. Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, az ő mindenek felett álló érdekét szolgáló megfelelő gondozási és gyermekfelügyeleti megoldások elérhetőségét is vizsgálni kell annak megállapításakor, hogy a védelem hatékonyan elérhető-e.

(25)  Amennyiben az állam vagy az állam megbízottai az üldöztetés vagy a súlyos sérelem forrásai, akkor azt kell vélelmezni, hogy a kérelmező számára nem áll rendelkezésre hatékony védelem, és a belső védelemre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. Az érintett hatóságoknak elsődlegesen a gyermek mindenek felett álló érdekét kell vizsgálniuk, amikor a kiskorúak esetében értékelik a belső védelem feltételeit, beleértve a megfelelő gondozási és gyermekfelügyeleti megoldások elérhetőségének vizsgálatát is, ha a kérelmező kísérő nélküli kiskorú.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Különösen fontos az, hogy az eljáró hatóságok a kiskorúak nemzetközi védelem iránti kérelmének elbírálása során tekintettel legyenek az üldöztetésnek kifejezetten a gyermekeket veszélyeztető formáira.

(26)  Szükséges, hogy az eljáró hatóságok a kiskorúak nemzetközi védelem iránti kérelmének elbírálása során tekintettel legyenek az üldöztetésnek, az emberkereskedelemnek és a kizsákmányolásnak a kifejezetten a gyermekeket veszélyeztető formáira, vagy az üldöztetés ilyen formáival szembeni védelem hiányára.

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A genfi egyezmény 1. cikkének A. pontja szerinti menekültkénti elismerés egyik feltétele, hogy okozati kapcsolat álljon fenn az üldöztetés okai, azaz a faji, illetőleg vallási okok, nemzeti hovatartozás, politikai meggyőződés vagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozás, valamint az üldözési cselekmények, illetve az üldözési cselekmények elleni védelem hiánya között.

(27)  A genfi egyezmény 1. cikkének A. pontja szerinti menekültkénti elismerés egyik feltétele, hogy okozati kapcsolat álljon fenn az üldöztetés okai, azaz a faji, illetőleg vallási vagy meggyőződésbeli okok, nemzeti hovatartozás, politikai meggyőződés vagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozás, valamint az üldöztetés, illetve az üldöztetéssel szembeni védelem hiánya között.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Hasonlóképpen szükséges bevezetni a „meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás” miatti üldöztetés közös fogalmát. Egy meghatározott társadalmi csoport meghatározása céljából kellő figyelmet kell fordítani a kérelmező neméből fakadó szempontokra, ideértve a nemi identitást és szexuális irányultságot, ami kapcsolódhat bizonyos olyan jogi hagyományokhoz és szokásokhoz, amelyek például a nemi szervek megcsonkításához, kényszersterilizációhoz, illetve kényszerabortuszhoz vezethetnek, amennyiben azok kapcsolatban állnak a kérelmező üldöztetéstől való megalapozott félelmével.

(28)  Hasonlóképpen szükséges bevezetni a „meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás” miatti üldöztetés közös fogalmát. Egy meghatározott társadalmi csoport meghatározása céljából kellő figyelmet kell fordítani a kérelmező neméből fakadó szempontokra, ideértve a nemi identitást, nemi önkifejezést, nemi jelleget és szexuális irányultságot, azt a tényt, ha szexuális kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelem áldozata volt, ami kapcsolódhat bizonyos olyan jogi hagyományokhoz és szokásokhoz, amelyek például a nemi szervek megcsonkításához, kényszersterilizációhoz, illetve kényszerabortuszhoz vezethetnek, amennyiben azok kapcsolatban állnak a kérelmező üldöztetéstől való megalapozott félelmével. A kérelmező üldöztetéstől való megalapozott félelme eredhet abból, hogy őt egy meghatározott társadalmi csoporthoz tartozónak ítélik meg.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Az Európai Unió Bírósága vonatkozó ítélkezési gyakorlatának megfelelően, a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásakor a tagállamok illetékes hatóságainak olyan módszerek alapján kell értékelniük a kérelmező szavahihetőségét, amely tiszteletben tartja a Charta által biztosított személyes jogokat, különösen az emberi méltósághoz, valamint a magánélethez és a családi élethez fűződő jogokat. Ami konkrétan a homoszexualitást illeti, a kérelmező szavahihetőségének egyéni értékelését nem szabad a homoszexuálisokra vonatkozó sztereotipikus fogalmakra alapozni, és a kérelmezőt nem szabad a szexuális szokásaira vonatkozó részletes kikérdezésnek vagy vizsgálatoknak alávetni.

(29)  Az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozó ítélkezési gyakorlatának megfelelően, a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásakor a tagállamok illetékes hatóságainak olyan módszerek alapján kell értékelniük a kérelmező szavahihetőségét, amely tiszteletben tartja a Charta és az az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény által biztosított egyéni jogokat, különösen az emberi méltósághoz, valamint a magánélethez és a családi élethez fűződő jogokat. Ami konkrétan a szexuális irányultságot és nemi identitást illeti, a kérelmező szavahihetőségének egyéni értékelését nem szabad a szexuális irányultságra és nemi identitásra vonatkozó sztereotipikus fogalmakra alapozni, és a kérelmezőt nem szabad a szexuális szokásaira vonatkozó részletes kikérdezésnek vagy vizsgálatoknak alávetni. Ezenfelül kizárólag azon az alapon, hogy a kérelmező, amikor először előadta üldöztetésének részleteit, nem hivatkozott szexuális irányultságára, nemi identitására, nemi önkifejezésére, illetve nemi jellegére, az illetékes nemzeti hatóságok nem tekinthetik úgy, hogy a kérelmező nyilatkozatai nem szavahihetők.

Módosítás     26

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az Egyesült Nemzetek céljaival és alapelveivel ellentétes cselekményeket az Egyesült Nemzetek Alapokmányának preambuluma, valamint 1. és 2. cikke sorolja fel, valamint azokat belefoglalták a terrorizmus leküzdésére irányuló intézkedésekről szóló ENSZ-határozatokba is, amelyek szerint: „a terrorcselekmények, illetve a terrorista módszerek és gyakorlatok ellentétesek az Egyesült Nemzetek céljaival és alapelveivel”, továbbá: „a terrorcselekmények tudatos finanszírozása és megtervezése, illetve az arra való felbujtás szintén ellentétes az Egyesült Nemzetek céljaival és alapelveivel”.

(30)  Az Egyesült Nemzetek céljaival és alapelveivel ellentétes cselekményeket az Egyesült Nemzetek Alapokmányának preambuluma, valamint 1. és 2. cikke sorolja fel, valamint azokat belefoglalták a terrorizmus leküzdésére irányuló intézkedésekről szóló ENSZ-határozatokba is, amelyek szerint: „a terrorcselekmények, illetve a terrorista módszerek és gyakorlatok ellentétesek az Egyesült Nemzetek céljaival és alapelveivel”, továbbá: „a terrorcselekmények tudatos finanszírozása és megtervezése, illetve az arra való felbujtás szintén ellentétes az Egyesült Nemzetek céljaival és alapelveivel”. A terrorista csoportban való tagság vagy a terrorista csoport tevékenységében való részvétel szintén ellentétes az Egyesült Nemzetek céljaival és alapelveivel.

Módosítás     27

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Politikai bűncselekmény elkövetése elvileg nem ad alapot a menekültjogállás megszüntetésére. Ugyanakkor az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata szerint nem politikai bűncselekménynek minősülnek a különösen kegyetlen cselekmények, amelyek nem állnak arányban az állítólagos politikai céllal, és a terrorcselekmények, melyeket a civil lakosság elleni erőszak jellemez, még akkor is, ha azokat állítólagos politikai célok érdekében követik el, ezért az ilyen bűncselekmények okot adhatnak a menekültjogállásból való kizárásra.

(31)  Politikai bűncselekmény elkövetése elvileg nem ad alapot a nemzetközi védelemből való kizárásra. Ugyanakkor az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata szerint nem tekinthetők politikai bűncselekménynek a különösen kegyetlen cselekmények, amelyek nem állnak arányban az állítólagos politikai céllal, és a terrorcselekmények, melyeket a civil lakosság elleni erőszak jellemez, még akkor sem, ha azokat állítólagos politikai célok érdekében követik el, ezért az ilyen bűncselekmények okot adhatnak a nemzetközi védelemből való kizárásra.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31a)  A kiegészítő védelmi jogállás elismerése deklaratív aktus.

Módosítás     29

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Meg kell állapítani a kiegészítő védelmi jogállás fogalmának és tartalmának szabályait is. A kiegészítő védelem biztosítása a genfi egyezményben meghatározott menekültvédelemhez képest kiegészítő és pótlólagos jellegű.

(32)  Meg kell állapítani a kiegészítő védelmi jogállás fogalmának és tartalmának szabályait is. A kiegészítő védelem biztosítása a genfi egyezményben meghatározott menekültkénti védelemhez képest kiegészítő és pótlólagos jellegű. Miközben a menekültek és a kiegészítő védelem esetében a védelem alapja eltérő, a folyamatos védelemre szorulás időtartama hasonló lehet.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A súlyos sérelem megítélése céljából, amely alapot adhat a kérelmező kiegészítő védelmi jogállásra való jogosultságra, a megkülönböztetés nélküli erőszak fogalmának az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata szerint ki kell terjednie az olyan erőszakra, mely személyes körülményeikre való tekintet nélkül érinthet embereket.

(34)  A súlyos sérelem megítélése céljából, amely alapot adhat a kérelmező kiegészítő védelmi jogállásra való jogosultságra, a megkülönböztetés nélküli erőszak fogalmának az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata szerint ki kell terjednie az olyan erőszakra, mely személyes körülményeikre való tekintet nélkül érinthet embereket. A megkülönböztetés nélküli erőszak fennállásának megállapításakor figyelembe veendő tényezők között lehet a külső agresszió, megszállás, idegenuralom, belső konfliktusok, az emberi jogok súlyos megsértése, vagy a származási ország vagy annak egy része közrendjét súlyosan zavaró események.

Módosítás     31

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Ami a kérelmező életeevagy testi épségeesúlyos és egyedi fenyegetettségének fennállásával kapcsolatosan előírt bizonyítékot illeti, az Európai Unió Bíróságának36 ítélkezési gyakorlata szerint az eljáró hatóságok nem írhatják elő, hogy a kérelmezőt bizonyítsa a konkrétan a személyes helyzetére jellemző tényezők miatti érintettségét. A kérelem alátámasztásához azonban a megkülönböztetés nélküli erőszak alacsonyabbb mértéke is elegendő lehet, ha a kérelmező bizonyítani tudja, hogy saját személyes körülményei folytán forog veszélyben az élete vagy a testi épsége. Emellett az eljáró hatóságoknak rendkívüli esetben pusztán azon az alapon is meg kell állapítaniuk a súlyos és egyedi fenyegetettség meglétét, hogy a kérelmező a származási ország olyan területén vagy annak bizonyos részén van jelen, ahol a fegyveres konfliktust jellemző megkülönböztetés nélküli erőszak mértéke olyan szintet ért el, amely alapos szolgáltat annak feltételezésére, hogy a származási országba vagy annak érintett részére visszaküldött polgári személy pusztán az adott ország vagy régió területén való tartózkodása miatt a súlyos fenyegetettség tényleges kockázatának van kitéve.

(36)  Ami a kérelmező élete vagy testi épsége súlyos fenyegetettségének fennállásával kapcsolatosan előírt bizonyítékot illeti, az Európai Unió Bíróságának36 és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint a sérelem szintjének nem kell egyenértékűnek lennie a kínzással vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetéssel vagy bánásmóddal. A kérelem alátámasztásához azonban a megkülönböztetés nélküli erőszak alacsonyabbb mértéke is elegendő lehet, ha a kérelmező bizonyítani tudja, hogy saját személyes körülményei folytán forog veszélyben az élete vagy a testi épsége. Emellett az eljáró hatóságoknak rendkívüli esetben pusztán azon az alapon is meg kell állapítaniuk a súlyos fenyegetettség meglétét, hogy a kérelmező a származási ország olyan területén vagy annak bizonyos részén van jelen, ha ott a fegyveres konfliktust jellemző megkülönböztetés nélküli erőszak mértéke olyan fokú, hogy megalapozott okból azt kell feltételezni, hogy a származási országba vagy annak érintett részére visszaküldött polgári személy pusztán az adott ország vagy régió területén való tartózkodása miatt a súlyos fenyegetettség tényleges kockázatának van kitéve.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek számára első alkalommal kiadott, vagy a jelen rendelet hatályba lépését követően megújított tartózkodási engedélynek és úti okmánynak meg kell felelnie az 1030/2002/EK rendelet, illetve a 2252/2004/EK tanácsi rendelet rendelkezéseinek.

(37)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek számára a jelen rendelet hatályba lépését követően kiadott tartózkodási engedélynek és úti okmánynak meg kell felelnie az 1030/2002/EK rendelet, illetve a 2252/2004/EK tanácsi rendelet rendelkezéseinek.

Módosítás     33

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A menekültek családtagjai azon tényből kifolyólag, hogy a menekült személlyel rokonsági kapcsolatban állnak, általában olyan fokú üldöztetésnek vannak kitéve, ami a nemzetközi védelmi jogállás elismeréséhez alapul szolgálhat. Amennyiben jogosulttá válnak a nemzetközi védelemre, a család egységének fenntartása érdekében tartózkodási engedélyt kérhetnek, és a nemzetközi védelemben részesülő személyekkel azonos jogokat élveznek. A jelen rendeletnek a család egységének fenntartására vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben a helyzet a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv hatálya alá esik, és az abban foglalt feltételek fennállnak, ezen irányelv szerint tartózkodási engedélyt és jogokat kell biztosítani a nemzetközi védelemben részesülő személyek olyan családtagjainak, akik saját jogon nem kaphatnák meg ezt a védelmet. Ezen rendelet alkalmazása nem sérti a 2004/38/EK irányelvet.

(38)  A menekültek családtagjai azon tényből kifolyólag, hogy a menekült személlyel szoros kapcsolatban állnak, általában olyan fokú üldöztetés veszélyének vannak kitéve, ami a nemzetközi védelem alapjául szolgálhat. Amennyiben nem jogosultak a nemzetközi védelemre, a család egységének fenntartása érdekében a családtagok, köztük azok a testvérek, akik a nemzetközi védelem iránti kérelemmel összefüggésben ugyanabban a tagállamban tartózkodnak, tartózkodási engedélyt kérhetnek, és a nemzetközi védelemben részesülő személyekkel azonos jogokat élveznek. A jelen rendeletnek a család egységének fenntartására vonatkozó rendelkezéseit nem érintve, amennyiben a helyzet a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv hatálya alá esik, és az abban foglalt feltételek fennállnak, az említett irányelv szerinti tartózkodási engedélyt és jogokat kell biztosítani a nemzetközi védelemben részesülő személyek olyan családtagjainak, akik saját jogon nem kaphatnák meg ezt a védelmet. Ezen rendelet alkalmazása nem érinti a 2004/38/EK irányelvet.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Annak megállapítása céljából, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyeknek továbbra is szükségük van-e az ilyen védelemre, az eljáró hatóságoknak felül kell vizsgálniuk a nekik nyújtott jogállást, amikor a tartózkodási engedélyt meg kell újítani, menekültek esetében az első alkalommal , a kiegészítő védelemben részesülő személyek esetében pedig az első és a második alkalommal , valamint akkor is, amikor a kedvezményezettek származási országában jelentős változás következik be az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége, valamint a származási országgal kapcsolatos információkkal foglalkozó európai hálózatok által a rendelet 8. és 10. cikkének megfelelően a származási országban fennálló helyzetre vonatkozó közös elemzés és iránymutatás szerint jelentős változás következik be37.

(39)  Annak megállapítása céljából, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyeknek továbbra is szükségük van-e az ilyen védelemre, az eljáró hatóságoknak különösen akkor kell felülvizsgálniuk a nekik biztosított jogállást, amikor az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége, valamint a származási országgal kapcsolatos információkkal foglalkozó európai hálózatok a rendelet 8. és 10. cikkének37 megfelelően a származási országban fennálló helyzetre vonatkozó közös elemzése és iránymutatása szerint a nemzetközi védelemben részesülő személyek származási országban jelentős változás következik be37.

__________________

__________________

37  COM (2016) 271.

37  COM(2016)0271.

Módosítás     35

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Az érintett harmadik ország körülményeiben bekövetkezett változások értékelésekor a tagállamok illetékes hatóságainak a menekült egyéni helyzetét figyelembe véve ellenőrizniük kell, hogy az adott országban a védelmet biztosító szereplő vagy szereplők –többek között az üldöztetésnek minősülő cselekmények felderítéséhez, büntetőeljárás útján történő üldözéséhez és szankcionálásához szükséges hatékony jogi eljárásrendszer révén megfelelő lépéseket tettek-e az üldöztetés megszüntetése érdekében, és hogy az érintett állampolgár a menekültjogállás megszűnése után hozzáférhet-e az ilyen védelemhez.

(40)  Az érintett harmadik ország körülményeiben bekövetkezett változások értékelésekor a tagállamok illetékes hatóságainak a nemzetközi védelemben részesülő személy egyéni helyzetére tekintettel meg kell vizsgálniuk, hogy a kérdéses harmadik ország védelmet nyújtó szereplője, illetve szereplői megfelelő lépéseket tettek‑e az üldöztetés megakadályozása érdekében, így különösen rendelkeznek‑e az üldöztetésnek minősülő cselekmények felderítéséhez, büntetőeljárás útján történő üldözéséhez és szankcionálásához szükséges hatékony jogszabályokkal, és hogy az érintett állampolgár a menekült jogállás megszűnése után hozzáférhet-e az ilyen védelemhez, biztonságosan beléphet-e az országba, és észszerűen elvárható-e, hogy ott letelepedjen.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Amikor a menekült- vagy kiegészítő védelmi jogállás megszűnik, ésszerű időpontig el kell halasztani a tagállam eljáró hatóságának a jogállás visszavonására, megszüntetésére, vagy meghosszabbításának elmaradására vonatkozó határozatának végrehajtását, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgárnak vagy hontalan személynek más jogalapon lehetősége legyen tartózkodási engedélyt kérnie, mint amely jogalap szerint nemzetközi védelemben részesült, például családi alapon, a munkájához vagy a tanulmányaihoz kapcsolódóan, a vonatkozó uniós és nemzeti jog értelmében.

(41)  Amikor a nemzetközi védelemben részesülő személy e jogállása megszűnik, a határozat meghozatalától számított észszerű időre el kell halasztani az eljáró tagállami hatóság jogállás visszavonására vonatkozó határozatának végrehajtását, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgárnak vagy hontalan személynek lehetősége legyen a nemzetközi védelem alapjául szolgáló októl eltérő alapon tartózkodási engedélyt kérnie, például családi okból, a munkájához vagy a tanulmányaihoz kapcsolódó okból, a vonatkozó uniós és nemzeti jognak megfelelően.

Módosítás     37

Rendeletre irányuló javaslat

41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(41a)  Az az elv, hogy kétség esetén a kérelmező számára kedvezőbb eshetőséget kell alapul venni, azon nehézségek elismerését tükrözi, amelyekkel a kérelmezők az állításukat alátámasztó bizonyítékok beszerzése és benyújtása során szembesülnek. Az általános jogelv az, hogy a bizonyítási teher a nemzetközi védelmet kérelmező személyre hárul, a kérelmezőnek és az eljáró hatóságnak pedig közös felelőssége az összes fontos tény megállapítása és értékelése. Amennyiben viszont a kérelmező állításait okirati vagy egyéb bizonyíték nem támasztja alá, akkor kétség esetén a kérelmező számára kedvezőbb eshetőséget kell alapul venni, amennyiben valódi erőfeszítéseket tett kérelmének alátámasztására, és a rendelkezésére álló összes lényeges bizonyítékot benyújtotta, állításait pedig koherensnek és hihetőnek találták.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek tartózkodási helyének abban a tagállamban kell lennie, amelyik védelmet nyújtott számukra. A nemzetközi védelemben részesülő személyek közül azok számára, akik érvényes úti okmánnyal és a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó tagállam által kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, 180 napos időszakonként legfeljebb 90 napig tartó időtartamra lehetővé kell tenni a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó tagállamok területére való belépést és az azon belüli szabad mozgást a Schengeni határ-ellenőrzési kódex38 és a Schengeni Megállapodás39 végrehajtásáról szóló egyezmény 21. cikke szerint. A nemzetközi védelemben részesülő személyek a védelmet biztosító tagállamtól eltérő tagállamban is kérhetnek tartózkodási engedélyt, a vonatkozó uniós jogszabályokkal – elsősorban a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló jogszabállyal40 – és a nemzeti jogszabályaival összhangban; ez azonban nem jár együtt a nemzetközi védelem és az ahhoz kapcsolódó jogok átruházásával.

(42)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek tartózkodási helyének abban a tagállamban kell lennie, amelyik védelmet nyújtott számukra. A nemzetközi védelemben részesülő személyek közül azok számára, akik érvényes úti okmánnyal és a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó tagállam által kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, az engedélyezett tartózkodási időn belül lehetővé kell tenni a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó tagállamok területére való belépést és az azon belüli szabad mozgást a Schengeni határ-ellenőrzési kódexnek38 és a Schengeni Megállapodás39 végrehajtásáról szóló egyezmény 21. cikkének megfelelően. A nemzetközi védelemben részesülő személyek a védelmet biztosító tagállamtól eltérő tagállamban is kérhetnek tartózkodási engedélyt, a vonatkozó uniós szabályokkal – elsősorban a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeire vonatkozó szóló szabályokkal40 – és a nemzeti jogszabályaival összhangban; ez azonban nem jár együtt a nemzetközi védelem és az ahhoz kapcsolódó jogok átruházásával.

__________________

__________________

38  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 2016. március 9-i rendelete (.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről.

38  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről.

39  A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás.

39  A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás.

40  COM (2016) 378.

40  COM(2016)0378.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  Az Európai Unión belüli másodlagos mozgás megakadályozása érdekében abban az esetben, ha egy nemzetközi védelemben részesülő személyt a számára védelmet biztosító országtól eltérő olyan tagállamban találják, ahol nem felel meg a tartózkodás vagy letelepedés feltételeinek, a felelős tagállamnak vissza kell fogadnia az érintett személyt a rendeleti úton meghatározott eljárás szerint41.

(43)  Abban az esetben, ha egy nemzetközi védelemben részesülő személyt a számára védelmet biztosító országtól eltérő olyan tagállamban találják, ahol nem felel meg a tartózkodás vagy letelepedés feltételeinek, a felelős tagállamnak az érintett személyt a rendeletben41 meghatározott eljárás szerint vissza kell fogadnia. A nemzetközi védelemben részesülő kísérő nélküli kiskorúakat a felelős tagállam csak a [Dublini rendelet] rendeletben meghatározott eljárásnak megfelelően fogadhatja vissza.

__________________

__________________

41 (EU) [xxx/xxxx új Dublini Rendelet].

41 (EU) [xxx/xxxx új Dublini Rendelet].

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  Az Európai Unión belüli másodlagos mozgás visszaszorítása érdekében módosítani kell a huzamos tartózkodásra vonatkozó 2003/109/EK irányelvet annak előírása céljából, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyek hosszú távú tartózkodásra való jogosulttá válásához szükséges 5 éves várakozási időszak minden olyan esetben kezdődjön újra, amikor az érintett személyt a számára nemzetközi védelmet biztosító országtól eltérő olyan tagállamban találják, ahol a vonatkozó uniós vagy nemzeti jogszabályok szerint nem lenne jogosult tartózkodni vagy letelepedni.

(44)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek számára biztosított tartózkodási engedélyek érvényességi idejét megfelelő időtartamra kell harmonizálni, hogy arra ösztönözzék őket, hogy abban a tagállamban maradjanak, amelyik védelemben részesítette őket.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  A nemzetbiztonság és a közrend fogalma magában foglalja azon eseteket is, amikor a harmadik ország állampolgára a nemzetközi terrorizmust támogató szervezethez tartozik, vagy ilyen szervezetet támogat.

(45)  A nemzetbiztonság és a közrend fogalma magában foglalja azon eseteket is, amikor a harmadik ország állampolgára a nemzetközi terrorizmust támogató szervezethez tartozik. A különösen súlyos bűncselekmény fogalma magában foglalja az olyan bűncselekményeket, mint a bűnszervezetben való részvétel, a terrorizmus, az emberkereskedelem, gyermekek szexuális kizsákmányolása, emberölés, súlyos testi sértés, fegyverek, lőszerek és robbanószerek csempészése, vesztegetés, nemi erőszak, valamint a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények.

Módosítás     42

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Nemzetközi kötelezettségek keretein belül a munkavállaláshoz való hozzáféréssel és a a szociális biztonsággal kapcsolatos ellátások nyújtásához tartózkodási engedély előzetes kiállítása szükséges.

törölve

Módosítás     43

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  Az illetékes hatóságok korlátozhatják a munkavállalói vagy az önfoglalkoztató tevékenység folytatását olyan állások esetében, amelyekhez hatósági jogkör gyakorlására van szükség, vagy amelyekben az állam, illetve más állami hatóságok általános érdekeinek megvédéséért kell felelősséget vállalni. Az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogaiknak a munkavállalókat képviselő szervezetekben lévő tagsági viszony vagy bizonyos foglalkozások űzése tekintetében való gyakorlásával összefüggésben a a nemzetközi védelemben részesülő személyek hasonlóképpen kizárhatók a köztestületek vezetésében való részvételből és a közjogi hivatalviselésből is.

(48)  Az illetékes hatóságok korlátozhatják a munkavállalói vagy az önfoglalkoztató tevékenység folytatását olyan állások esetében, amelyekhez hatósági jogkör gyakorlására van szükség, vagy amelyekben az állam, illetve más állami hatóságok általános érdekeinek megvédéséért kell felelősséget vállalni.

Módosítás     44

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  Annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára jobban lehetővé váljon az ezen rendeletben meghatározottt jogok és ellátások tényleges gyakorlása, illetve igénybe vétele, figyelembe kell venni sajátos igényeiket, valamint a társadalmi beilleszkedésük sajátos kihívásait, és elő kell segíteni a beilleszkedéssel kapcsolatos jogaik gyakorlását, különösen a foglalkoztatással kapcsolatos tanulmányi lehetőségekkel és szakképzéssel, valamint a külföldi diplomák, bizonyítványok és a végzettséget igazoló egyéb okiratok elismertetésére vonatkozó eljárások elérhetőségével kapcsolatban, különös tekintettel arra, ha hiányoznak a igazoló dokumentumok vagy az érintettek nem képesek fedezni az elismertetési eljárások költségeit.

(49)  Annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára jobban lehetővé váljon az ezen rendeletben meghatározott jogok és ellátások tényleges gyakorlása, illetve igénybe vétele, figyelembe kell venni sajátos igényeiket, valamint a társadalmi beilleszkedésük sajátos kihívásait, és elő kell segíteni a beilleszkedéssel kapcsolatos jogaik gyakorlását, különösen a foglalkoztatással kapcsolatos tanulási lehetőségekkel és szakképzéssel, valamint a külföldi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismerésére és hitelesítésére irányuló eljárások elérhetőségével kapcsolatban, különös tekintettel arra, ha hiányoznak a igazoló dokumentumok vagy az érintettek nem képesek fedezni az elismerésre irányuló eljárások költségeit.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(49a)  Tekintettel arra, hogy az integráció kétirányú folyamat, az uniós alapértékek és a nemzetközi védelemben részesülő személyek alapvető jogai tiszteletben tartásának a beilleszkedési folyamat szerves részét kell képeznie. Az integrációnak az elszigetelődés helyett a befogadást kellene elősegítenie, és sikeréhez elengedhetetlen az összes érintett fél részvétele. A nemzeti, regionális és helyi szinten eljáró tagállamoknak támogatást és lehetőséget kell nyújtaniuk a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára az új társadalomba való beilleszkedéshez és életük újbóli felépítéséhez, amelybe beletartozik a szállás, az írás-olvasási és nyelvtanfolyamok, az interkulturális párbeszéd, az oktatás és a szakképzés, továbbá a társadalom demokratikus struktúráihoz való tényleges hozzáférés biztosítása is.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(51)  Ezen túlmenően különösen a szociális nehézségek elkerülése érdekében helyénvaló, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára megkülönböztetéstől mentes, megfelelő szociális ellátást biztosítsanak. Ugyanakkor ami a kiegészítő védelemben részesülő személyeket illeti, bizonyos mértékű rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok részére, hogy az ilyen védelmet az alapellátásokra korlátozhassák, amelyet úgy kell értelmezni, hogy annak legalább minimális jövedelemtámogatást, valamint betegségi, terhességi, illetve gyermeknevelési támogatást kell biztosítani, amennyiben ezen ellátásokat az adott tagállam nemzeti jogszabályai a saját állampolgárok számára is biztosítják. A beilleszkedésük elősegítése érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy a szociális segítségnyújtás nemzeti törvényekben rögzített bizonyos formáihoz való hozzáférést a menekülteknek és a kigészítő védelemben részesülő személyeknek az integrációs intézkedésekben való tényleges részvételétől tegyék függővé.

(51)  Ezen túlmenően különösen a szociális nehézségek elkerülése érdekében helyénvaló, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára megkülönböztetéstől mentes, megfelelő szociális ellátást biztosítsanak. Míg a védelem alapja egy másik jogállás meghatározását eredményezheti, a védelemben részesülő személy anyagi szükségleteiben nincs különbség. Az integrációjuk elősegítése érdekében a tagállamok számára lehetőséget kell adni arra, hogy a szociális segítségnyújtás nemzeti jogszabályokban rögzített bizonyos típusaihoz való hozzáférést az integrációs intézkedésekben való tényleges részvételétől tegyék függővé.

Módosítás     47

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek számára biztosítani kell az egészségügyi ellátáshoz beleértve a fizikai és a mentális egészségügyi ellátást is – való hozzáférést.

(52)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek számára biztosítani kell az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, beleértve a fizikai és a mentális egészségügyi ellátást, valamint a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos ellátást is.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(52a)  A nemzetközi védelemben részesülő személyeknek hozzáférést kell biztosítani az árukhoz és szolgáltatásokhoz és a nyilvánosság számára nyújtott elérhető árukhoz és szolgáltatásokhoz, beleértve a munkaügyi hivatalok által nyújtott tájékoztatáshoz és tanácsadáshoz való hozzáférést is.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(53)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek beilleszkedésének elősegítése érdekében a nemzetközi védelemben részesülő személyek a tagállamok által biztosított integrációs intézkedésekben vehetnek részt, amelyek formáját a tagállamok határozzák meg. A tagállamok kötelezővé tehetik az ilyen integrációs intézkedésekben, például nyelvtanfolyamokon, állampolgári ismeretekkel foglalkozó tanfolyamokon, szakképzésben és más, a munkavállaláshoz kapcsolódó tanfolyamokon való részvételt.

(53)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek beilleszkedésének elősegítése érdekében a nemzetközi védelemben részesülő személyek integrációs intézkedésekben vehetnek részt, a tagállamok által meghatározott módon. A tagállamok kötelezővé tehetik az ilyen integrációs intézkedésekben, például nyelvtanfolyamokon, állampolgári ismeretekkel foglalkozó tanfolyamokon, szakképzéseken vagy más, a munkavállaláshoz kapcsolódó tanfolyamokon való részvételt, feltéve, hogy az említett integrációs intézkedések könnyen hozzáférhetők, elérhetők és ingyenesek, továbbá figyelembe veszik a nemzetközi védelemben részesülő személyek sajátos szükségleteit, a gyermekgondozással kapcsolatos szükségleteket is beleértve.

Módosítás     50

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  Annak érdekében, hogy a rendelet rendelkezéseinek végrehajtása a benyújtandó tájékoztatás formája és tartalma tekintetében egységes feltételek mellett történjen, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a jogköröket a Bizottság végrehajtási jogköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint kell gyakorolni42.

(55)  A jelen rendelet kiegészítése érdekében Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, amelyben meghatározza a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára a jogállásukkal összefüggő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban nyújtandó tájékoztatás formáját és tartalmát. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak* megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

_________________

 

42 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

 

Módosítás     51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „menekült”: harmadik ország olyan állampolgára, aki faji, illetőleg vallási okok, nemzeti hovatartozása, politikai meggyőződése avagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatti üldöztetéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldöztetéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy olyan hontalan személy, aki korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva a fenti okoknál fogva nem tud, vagy az üldöztetéstől való félelmében nem akar oda visszatérni, és akire a 12. cikk nem vonatkozik;

3.  „menekült”: harmadik ország olyan állampolgára, aki faji, illetőleg vallási okok, nemzeti hovatartozása, politikai meggyőződése, neme, szexuális irányultsága, nemi identitása, fogyatékossága avagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatti üldöztetéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldöztetéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy olyan hontalan személy, aki korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva a fenti okoknál fogva nem tud, vagy az üldöztetéstől való félelmében nem akar oda visszatérni, és akire a 12. cikk nem vonatkozik;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a nemzetközi védelemben részesülő személy házastársa vagy nőtlen/hajadon élettársa, amennyiben az érintett tagállam harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó jogszabályai vagy gyakorlata az élettársakat a házaspárokhoz hasonló módon kezeli;

a)  a nemzetközi védelemben részesülő személy házastársa vagy nőtlen/hajadon élettársa, amennyiben az érintett tagállam jogszabályai vagy gyakorlata a vonatkozó nemzeti jog értelmében az élettársakat a házaspárokhoz hasonló módon kezeli;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az (a) pontban említett párok, valamint a nemzetközi védelemben részesülő személy kiskorú, nem házas gyermekei, függetlenül attól, hogy házasságban vagy házasságon kívül születtek, vagy nemzeti jogszabályok értelmében örökbe fogadták őket;

b)  az (a) pontban említett párok, valamint a nemzetközi védelemben részesülő személy kiskorú gyermekei, azon nagykorú gyermekeik, akikért felelősséggel tartoznak, függetlenül attól, hogy házasságban vagy házasságon kívül születtek, vagy a nemzeti jogszabályok értelmében vagy azok által elismerten örökbe fogadták őket, valamint azon gyermekek, akikért szülői felelősséggel tartoznak;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  amennyiben a nemzetközi védelemben részesülő személy kiskorú és nem házas, az apja, az anyja vagy az érte jogszabály vagy az érintett tagállam gyakorlata alapján felelős egyéb felnőtt;

c)  amennyiben a nemzetközi védelemben részesülő személy kiskorú, az apja, az anyja vagy az érte jogszabály vagy az érintett tagállam gyakorlata alapján felelős egyéb felnőtt;

Módosítás     55

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „kiskorú”: a 18. életévét be nem töltött harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy;

10.  „kiskorú”: a 18. életévét be nem töltött harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy. Ezt adott esetben a nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtásának ideje alapján kell értékelni;

Módosítás     56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  „ismételt kérelem”: a korábbi nemzetközi védelem iránti kérelem ügyében bármely tagállamban hozott jogerős határozat után benyújtott további kérelem, ideértve azon eseteket is, amikor a kérelmező kifejezetten visszavonta a kérelmét, valamint azon eseteket is, amikor az eljáró hatóság a kérelem hallgatólagos visszavonása miatt azt elutasította;

törölve

Módosítás     57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16.  „eljáró hatóság”: kvázi bírói testület vagy közigazgatási szerv, amely a tagállamban a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálására és annak tárgyában elsőfokú határozat meghozatalára hatáskörrel rendelkezik;

16.  „eljáró hatóság”: bírói, kvázi bírói testület vagy közigazgatási szerv, amely a tagállamban a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálására és annak tárgyában elsőfokú határozat meghozatalára hatáskörrel rendelkezik;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19.  „gondnok”: az a személy vagy szervezet, akit vagy amelyet az illetékes szervek a kísérő nélküli kiskorú támogatására és képviseletére jelölnek ki azzal a céllal, hogy az e rendeletben előírt eljárások során biztosítsa a gyermek mindenek felett álló érdekét, valamint szükség esetén jognyilatkozatot tegyen a kiskorú nevében.

19.  „gondnok”: az a személy vagy szervezet, akit vagy amelyet az illetékes szervek a kísérő nélküli kiskorú támogatására és képviseletére jelölnek ki azzal a céllal, hogy az e rendeletben meghatározott eljárások során védelmezze a gyermek mindenek felett álló érdekét és jóllétét, valamint szükség esetén jognyilatkozatot tegyen a kiskorú nevében.

Módosítás     59

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok fenntartják annak lehetőségét, hogy nemzeti jogukkal összhangban a családhoz tartozók jogállásának egységessé tétele érdekében menekült vagy kiegészítő védelmi jogállást biztosítsanak a családtagoknak, függetlenül attól, hogy ők ki vannak-e téve az üldöztetés vagy súlyos sérelem kockázatának.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kérelmezőnek minden rendelkezésére álló bizonyítékot be kell nyújtania, amely indokolja a nemzetközi védelem iránti kérelemét. A kérelmező köteles együttműködni az eljáró hatósággal, és a teljes eljárás során köteles jelen lenni és rendelkezésre állni.

(1)  A kérelmezőnek minden rendelkezésére álló bizonyítékot be kell nyújtania, amely alátámasztja a nemzetközi védelem iránti kérelemét. A kérelmező köteles együttműködni az eljáró hatósággal a teljes eljárás folyamán, többek között a kérelem szempontból lényeges bizonyítékok értékelése során is. A kérelmező a teljes eljárás során köteles jelen lenni és rendelkezésre állni. Amennyiben a kérelmező az eljárás bármely pontján enyhítő körülmények miatt nem áll rendelkezésre, akkor ezeket az enyhítő körülményeket figyelembe kell venni a kérelmezőre vagy a kérelmező nemzetközi védelem iránti kérelmére vonatkozó határozatok meghozatala során.

Módosítás     61

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett bizonyítékok közé tartoznak a kérelmező által az alábbiak tekintetében szolgáltatott információk, valamint ezek alátámasztására a kérelmező birtokában lévő dokumentumok: a kérelmező életkora, háttere – ideértve az érintett hozzátartozókét is –, személyazonossága, állampolgársága(i), korábbi tartózkodási helye(i), illetve a korábbi tartózkodási helye(i) szerinti ország(ok), menedékjog iránt korábban benyújtott kérelmei [a nemzetközi védelemre vonatkozóan, valamint a(z) XXX/XX (EU) rendeletben [áttelepítési rendelet] meghatározott esetleges gyorsított áttelepítési eljárás eredményei ], utazásának útvonala, úti okmányai, továbbá nemzetközi védelem iránti kérelmének indokai.

(2)  Az (1) bekezdésben említett bizonyítékok közé tartoznak a kérelmező által az alábbiak tekintetében szolgáltatott információk, valamint ezek alátámasztására a kérelmező birtokában lévő dokumentumok: a kérelmező életkora, háttere – ideértve az érintett hozzátartozókét is –, személyazonossága, állampolgársága(i), korábbi tartózkodási helye(i), illetve a korábbi tartózkodási helye(i) szerinti ország(ok), nemzetközi védelem iránti korábban benyújtott kérelmei és ezek eredménye, utazásának útvonala, úti okmányai, továbbá nemzetközi védelem iránti kérelmének indokai.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az eljáró hatóság a(z) XXX/XX (EU) rendelet [az eljárásokról szóló rendelet] 33. cikkének megfelelően értékeli a kérelem szempontjából jelentőséggel bíró bizonyítékokat.

(3)  Az eljáró hatóság a(z) XXX/XX (EU) rendelet [az eljárásokról szóló rendelet] 33. cikkének megfelelően értékeli a nemzetközi védelem iránti kérelem szempontjából jelentőséggel bíró bizonyítékokat.

Módosítás     63

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Azon tény, hogy a kérelmező korábban már üldöztetésnek vagy súlyos sérelemnek volt kitéve, illetve vele szemben ilyen üldöztetés vagy súlyos sérelem közvetlen veszélye állt fenn, komoly alátámasztásául szolgál a kérelmező üldöztetéstől való megalapozott félelmének, valamit a súlyos sérelem tényleges veszélyének, kivéve, amennyiben alapos okból feltételezhető, hogy a kérelmezőt nem fogják újból üldözni, illetve hogy a súlyos sérelem veszélye vele szemben már nem áll fenn.

(4)  Azon tény, hogy a kérelmező korábban már üldöztetésnek vagy súlyos sérelemnek volt kitéve, illetve vele szemben ilyen üldöztetés vagy súlyos sérelem közvetlen veszélye állt fenn, komoly alátámasztásául szolgál a kérelmező üldöztetéstől való megalapozott félelmének, valamit a súlyos sérelem tényleges veszélyének.

Módosítás     64

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a kérelmező állításait nem támasztják alá dokumentumok vagy egyéb bizonyítékok, úgy ezen állításokat nem kell bizonyítani, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

(5)  Amennyiben a kérelmező állításait nem támasztják alá dokumentumok vagy egyéb bizonyítékok, úgy ezen állításokat nem kell bizonyítani, és kétség esetén a kérelmező számára kedvezőbb eshetőséget kell alapul venni, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kérelmező láthatóan mindent megtett kérelmének alátámasztása érdekében;

a)  a kérelmező láthatóan mindent megtett nemzetközi védelem iránti kérelmének alátámasztása érdekében;

Módosítás     66

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kérelmező átadta a rendelkezésére álló valamennyi bizonyítékot, és az egyéb jelentős, de hiányzó bizonyítékok vonatkozásában kielégítő magyarázatot adott;

b)  a kérelmező benyújtotta a rendelkezésére álló valamennyi bizonyítékot;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a kérelmező az első adandó alkalommal benyújtotta a nemzetközi védelem iránti kérelmét, kivéve, amennyiben alapos indokkal igazolni tudja ennek elmulasztását;

törölve

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A genfi egyezmény és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény sérelme nélkül, az ismételt kérelmet benyújtó kérelmező a(z) XXX/XX (EU) rendelet [az eljárásokról szóló rendelet] 42. cikke értelmében rendszerint nem ismerhető el menekültként, amennyiben az üldöztetés veszélye olyan körülményeken alapul, amelyeket a származási ország elhagyását követően a kérelmező maga idézett elő.

(3)  Feltéve, hogy a nemzetközi védelem iránti kérelem tárgyában hozott határozat teljes mértékben megfelel a genfi egyezménynek, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménynek és az Európai Unió Alapjogi Chartájának, az ismételt kérelmet benyújtó kérelmezőtől a(z) XXX/XX (EU) rendelet [az eljárásokról szóló rendelet] 42. cikke értelmében a menekült jogállás vagy a kiegészítő védelmi jogállás megtagadható, amennyiben az üldöztetés vagy a súlyos sérelem veszélye olyan körülményeken alapul, amelyeket a származási ország elhagyását követően a kérelmező maga, kizárólag abból a célból idézett elő, hogy nemzetközi védelmet kapjon. Nem tartoznak ebbe a körbe a kérelmező akaratától független körülmények, ideértve – de nem kizárólag – a szexuális irányultságot és a vallási meggyőződést, amelyet a kérelmező a származási országban valamilyen mértékben esetleg elhallgathatott.

Módosítás     69

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az üldöztetés, illetve a súlyos sérelem forrásai csak az alábbiak lehetnek:

Az üldöztetés, illetve a súlyos sérelem forrásai az alábbiak lehetnek:

Módosítás     70

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni védelmet csak az alábbiak nyújthatják:

(1)  Az üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni védelmet csak a következők nyújthatják:

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az államot, illetve az államterület egy jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó pártok vagy szervezetek, ideértve a nemzetközi szervezeteket is,

b)  az államot, illetve az államterület egy jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó, az állam által megbízott pártok vagy szervezetek,

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

amennyiben hajlandóak és képesek a (2) bekezdés szerinti védelem nyújtására.

amennyiben hajlandóak és képesek az üldözéssel és a súlyos sérelemmel szembeni teljes körű, hatékony és tartós védelem nyújtására.

Módosítás     73

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni védelemnek hatékonynak és nem ideiglenes jellegűnek kell lennie. A védelem akkor tekinthető biztosítottnak, ha az (1) bekezdésben említett szereplők – például az üldöztetésnek, illetve súlyos sérelmet okozónak minősülő cselekmények felderítéséhez, büntetőeljárás útján történő üldözéséhez és szankcionálásához szükséges hatékony jogszabályokkal – megfelelő lépéseket tesznek az üldöztetés, illetve a súlyos sérelem megakadályozása érdekében, és ha a kérelmező hozzáférhet e védelemhez.

törölve

Módosítás     74

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Annak értékelésekor, hogy egy adott államot vagy ezen állam területének egy jelentős részét egy nemzetközi szervezet ellenőrzi-e, és hogy e szervezet biztosítja-e a (2) bekezdés szerinti védelmet, az eljáró hatóságok döntésüket a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott iránymutatásra alapozzák, különösen a származási országra vonatkozó uniós szintű információkra és az ilyen információk közös értékelésére, az (EU) XXX/XX rendelet [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségére vonatkozó rendelet] 8. és 10. cikkében meghatározottak szerint.

(3)  Annak értékelésekor, hogy egy adott államot vagy ezen állam területének egy jelentős részét egy nemzetközi szervezet ellenőrzi-e, és hogy e szervezet biztosítja-e a (2) bekezdés szerinti védelmet, az eljáró hatóságok döntésük meghozatala során figyelembe vehetik a vonatkozó uniós jogszabályokban foglalt iránymutatást, különösen a származási országra vonatkozó uniós szintű információkra és az ilyen információk közös értékelésére, az (EU) XXX/XX rendelet [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségére vonatkozó rendelet] 8. és 10. cikkében meghatározottak szerint.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzetközi védelem iránti kérelem értékelésének részeként az eljáró hatóság megállapítja, hogy a kérelmező nem szorul nemzetközi védelemre, amennyiben a származási ország bizonyos részére biztonságosan és jogszerűen elutazhat, oda bebocsátást nyerhet, és észszerűen elvárható, hogy ott letelepedjen, és amennyiben az adott területen

(1)  A nemzetközi védelem iránti kérelem értékelésének részeként, és feltéve, hogy nem az állam vagy az állam megbízottai az üldöztetés vagy a súlyos sérelem forrásai, az eljáró hatóság megállapíthatja, hogy a kérelmező nem szorul nemzetközi védelemre, amennyiben a származási ország bizonyos részére biztonságosan és jogszerűen elutazhat, oda bebocsátást nyerhet, és észszerűen elvárható, hogy ott letelepedjen, és amennyiben az adott területen:

Módosítás     76

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  hozzáférhet az üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni védelemhez.

b)  hozzáférhet az üldöztetés vagy súlyos sérelem elleni teljes körű, hatékony és tartós védelemhez.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A belső védelem elérhetőségére vonatkozó értékelést akkor kell elvégezni, miután az eljáró hatóság megállapította, hogy egyébként alkalmazhatók a jogosultság elismerésére vonatkozó feltételek. Az eljáró hatóságot terheli annak bizonyítása, hogy a belső védelem rendelkezésre áll-e. A kérelmezőnek nem kell bizonyítania, hogy mielőtt nemzetközi védelemért folyamodott, saját származási országában minden lehetőséget kimerített annak érdekében, hogy védelmet kapjon.

(2)  A 4. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül az eljáró hatóságot terheli annak bizonyítása, hogy a belső védelem rendelkezésre áll. Ez nem zárhatja el a kérelmezőt attól, hogy bizonyítékokat terjesszen elő az eljáró hatóság belső védelem rendelkezésre állását megállapítására vonatkozó bármely állításának cáfolatára. A kérelmezőnek nem kell bizonyítania, hogy mielőtt nemzetközi védelemért folyamodott, saját származási országában minden lehetőséget kimerített annak érdekében, hogy védelmet kapjon.

Módosítás     78

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amikor az eljáró hatóság az ország azon részében uralkodó általános körülményeket értékeli, amely a 7. cikk szerinti védelem forrása, figyelembe kell venni az említett védelem elérhetőségét, hatékonyságát és tartósságát. A kérelmező személyes körülményeinek értékelése során különösen az egészségi állapotot, az életkort, a nemet, a szexuális irányultságot, a nemi identitást és a szociális helyzetet kell figyelembe venni, valamint értékelni kell, hogy a származási ország biztonságosnak tartott részén való tartózkodás nem jelent-e indokolatlan nehézséget a kérelmező számára.

(4)  Amikor az eljáró hatóság az ország azon részében uralkodó általános körülményeket értékeli, amely a 7. cikk szerinti védelem forrása, figyelembe kell venni az említett védelem elérhetőségét, hatékonyságát és tartósságát. A kérelmező személyes körülményeinek értékelése során különösen az egészségi állapotot, az életkort, a nemet, a szexuális irányultságot, a nemi identitást, az etnikai származást, a nemzeti kisebbséghez tartozást és a társadalmi helyzetet kell figyelembe venni, valamint értékelni kell, hogy a származási ország biztonságosnak tartott részén való tartózkodás nem jelent-e indokolatlan nehézséget a kérelmező számára.

Módosítás     79

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A nemzetközi védelem ‒ akár kísérővel rendelkező, akár kísérő nélküli ‒ kiskorú számára történő nyújtásának a belső védelem rendelkezésre állásán alapuló megtagadására vonatkozó határozatot a kiskorú mindenek felett álló érdekének megállapítására irányuló hivatalos eljárásnak kell megelőznie. Amennyiben a kérelmező kísérő nélküli kiskorú, megfelelő gondozási, gyermekfelügyeleti megoldások és a fejlődését szolgáló tartós megoldások elérhetőségét is vizsgálni kell annak megállapításakor, hogy a védelem hatékonyan garantálható-e azon a területen belül, ahol feltételezik a nemzetközi védelem fennállását.

Módosítás     80

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  jellegénél vagy ismétlődésénél fogva elég súlyos ahhoz, hogy az alapvető emberi jogokat súlyosan megsértse, különös tekintettel az állam azon kötelezettségeire, amelyektől az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 15. cikkének (2) bekezdése értelmében nem lehet eltérni; vagy

a)  jellegénél vagy ismétlődésénél fogva elég súlyos ahhoz, hogy az alapvető emberi jogokat súlyosan megsértse, különös tekintettel azon jogokra, amelyektől az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 15. cikkének (2) bekezdése értelmében nem lehet eltérni; vagy

Módosítás     81

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  fizikai vagy pszichikai erőszak alkalmazása, ideértve a nemi erőszakot is;

a)  fizikai vagy pszichikai erőszak alkalmazása, ideértve a nemi erőszakot vagy a szexuális kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelmet is;

Módosítás     82

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  konfliktushelyzetben történő katonai szolgálatmegtagadás miatti büntetőeljárás vagy büntetés, amennyiben a katonai szolgálat teljesítése bűncselekmény vagy a 12. cikk (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó valamely cselekmény elkövetésével járna;

e)  a katonai szolgálat erkölcsi, vallási vagy politikai okból, vagy meghatározott etnikai csoporthoz való tartozásra vagy meghatározott állampolgárságra tekintettel történő megtagadása miatti büntetőeljárás vagy büntetés, és különösen amennyiben a katonai szolgálat teljesítése bűncselekmény vagy a 12. cikk (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó valamely cselekmény elkövetésével járna;

Módosítás     83

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  olyan cselekmények, amelyeket nemi hovatartozás miatt vagy gyermekekkel szemben követtek el.

f)  olyan cselekmények, amelyeket nemi hovatartozás miatt vagy gyermekekkel szemben követtek el, például kiskorúak hadseregbe történő toborzása, a nemi szervek megcsonkítása, kényszerházasság, gyermekkereskedelem és gyermekmunka, családon belüli erőszak, szexuális kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelem és a gazdasági, szociális és kulturális jogok megsértése.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  egy adott csoport különösen akkor minősül meghatározott társadalmi csoportnak, ha:

d)  egy adott csoport különösen akkor minősül meghatározott társadalmi csoporthoz tartozónak, ha:

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – d pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  tagjai veleszületett jellemzőkkel vagy meg nem változtatható közös háttérrel rendelkeznek vagy olyan közös meggyőződésük, illetve jellemzőik vannak, amelyek olyannyira alapvetők az identitás, illetve lelkiismeret szempontjából, hogy az érintett személyeket nem lehetne azok feladására kényszeríteni, illetve

-  tagjai veleszületett jellemzőkkel vagy meg nem változtatható közös háttérrel rendelkeznek vagy olyan közös meggyőződésük, illetve jellemzőik vannak, amelyek olyannyira alapvetők az identitás, illetve lelkiismeret szempontjából, hogy az érintett személyeket nem lehetne azok feladására kényszeríteni, vagy

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A származási ország körülményeitől függően meghatározott társadalmi csoportnak minősülhet az olyan csoport is, amely tagjainak közös jellemzője a szexuális irányultságon alapul (de nem tartoznak a fogalom alá az olyan cselekmények, amelyek a tagállamok nemzeti joga értelmében bűncselekménynek minősülnek); egy meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás meghatározása vagy egy ilyen csoport jellemzőinek beazonosítása céljából kellő figyelmet kell fordítani a nemre vonatkozó szempontokra, ideértve a nemi identitást is;

A származási ország körülményeitől függően meghatározott társadalmi csoportnak minősül az olyan csoport is, amelynek alapjául tagjainak szexuális irányultságból és a társadalmi nemekhez kapcsolódó szempontokból – többek között a nemi identitásból, a nemi önkifejezésből és a biológiai nemi jellemzőkből – álló közös jellemzője szolgál, valamint az a tény, hogy emberkereskedelem vagy szexuális kizsákmányolás áldozatai voltak. e szempontokra egy meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás meghatározása vagy egy ilyen csoport jellemzőinek beazonosítása céljából kellő figyelmet kell fordítani;

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amikor az eljáró hatóság megvizsgálja, hogy a kérelmező megalapozottan tarthat-e az üldözéstől, észszerűen nem várhatja el a kérelmezőtől, hogy az üldöztetés kockázatának elkerülése érdekében elővigyázatosan viselkedjen vagy tartózkodjon bizonyos cselekedetektől a származási országban, amikor az ilyen viselkedés vagy cselekedet identitásának alapvető velejárója.

(3)  Amikor az eljáró hatóság megvizsgálja, hogy a kérelmező megalapozottan tarthat-e az üldözéstől, észszerűen nem várhatja el a kérelmezőtől, hogy az üldöztetés kockázatának elkerülése érdekében elővigyázatosan viselkedjen vagy tartózkodjon bizonyos cselekedetektől a származási országban, amikor az ilyen viselkedés vagy cselekedet identitásának alapvető velejárója.

Módosítás     88

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  döntéseit az összes releváns forrásból beszerzett pontos és friss információkra kell alapoznia, ideértve a származási országra vonatkozó uniós szintű információkat és az ilyen információk közös értékelését, az (EU) XXX/XX rendelet [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségére vonatkozó rendelet] 8. és 10. cikkében meghatározottak szerint, valamint az ENSZ menekültügyi főbiztosa által kiadott tájékoztatást és iránymutatást.

b)  döntéseit az összes releváns forrásból beszerzett pontos és friss információkra kell alapoznia, ideértve a származási országra vonatkozó uniós szintű információkat és az ilyen információk közös értékelését, az (EU) XXX/XX rendelet [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségére vonatkozó rendelet] 8. és 10. cikkében meghatározottak szerint, valamint az ENSZ menekültügyi főbiztosa által kiadott tájékoztatást és iránymutatást.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy nem ismerhető el menekültként, amennyiben az érintett személy:

(1)  A harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy nem ismerhető el menekültként, amennyiben az érintett személy:

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Egyesült Nemzetek – az ENSZ Alapokmányának preambulumában, illetve 1. és 2. cikkében meghatározott – céljaiba és elveibe ütköző cselekmények elkövetésében bűnös.

c)  az Egyesült Nemzetek – az ENSZ Alapokmányának preambulumában, illetve 1. és 2. cikkében meghatározott – céljaiba és elveibe ütköző cselekmények elkövetésében bűnös, ideértve a terrorista csoport tevékenységeiben való részvétel miatt történő elítélést.

Módosítás     91

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az eljáró hatóság csak azt követően alkalmazhatja e bekezdést, hogy minden egyes esetben értékelte a tudomására jutott konkrét tényeket annak meghatározása érdekében, hogy van-e nyomós ok annak feltételezésére, hogy az érintett személy – aki egyebekben megfelel a menekült jogállás megszerzésére vonatkozó szempontoknak – által elkövetett cselekmények az első albekezdés a), b) vagy c) pontjának hatálya alá tartoznak.

Módosítás     92

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A (2) bekezdés kiskorúakra nem alkalmazandó.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az 2. bekezdés b) és c) pontja alkalmazásában az alábbi cselekmények számítanak súlyos nem politikai bűncselekménynek:

törölve

a)   különösen kegyetlen cselekedetek, amelyek nem állnak arányban az állítólagos politikai célkitűzésekkel,

 

b)   terrorcselekmények, melyeket a civil lakosság elleni erőszak jellemez, még akkor is, ha azokat állítólagos politikai célok érdekében követnek el.

 

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Egy személy kizárása a menekült jogállásból kizárólag azon múlhat, hogy az (1) és az (5) bekezdés feltételei teljesülnek-e, és aa kizárás nem alapulhat semmilyen z adott esettel kapcsolatos bármilyen további arányossági értékelésen.

törölve

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A menekült jogállás visszavonása, megszüntetése, illetve megújításának megtagadása

A menekült jogállás visszavonása

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eljáró hatóságok a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy kiegészítő védelmi jogállását visszavonják, megszüntetik, vagy megtagadják annak megújítását, amennyiben:

(1)  Az eljáró hatóságok a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy menekültjogállását visszavonják, amennyiben:

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  alaposan feltehető, hogy az érintett személy veszélyt jelent a tartózkodási helye szerinti tagállam biztonságára;

d)  alaposan feltehető, hogy az érintett személy, arra tekintettel, hogy különösen súlyos bűncselekményért jogerősen elítélték, veszélyt jelent a tartózkodási helye szerinti tagállam biztonságára;

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  különösen súlyos bűncselekményért való jogerős elítéléséből fakadóan veszélyt jelent a tartózkodási helye szerinti tagállam társadalmára;

törölve

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a 23. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

törölve

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés d)–f) pontjaiban említett esetekben az eljáró hatóság határozhat úgy, hogy nem ismeri el a menekültjogállást, amennyiben még nem született arról határozat.

(2)  Az (1) bekezdés d) pontjában említett esetekben az eljáró hatóság határozhat úgy, hogy nem ismeri el a menekültjogállást, amennyiben még nem született arról határozat.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdés d)–f) pontjainak vagy 2. bekezdés hatálya alá tartozó személyeket megilletik a genfi egyezmény 3., 4., 16., 22., 31., 32., és 33. cikkében meghatározott vagy az azoknak megfelelő jogok, amennyiben e személyek az érintett tagállamban tartózkodnak.

(3)  Az (1) bekezdés d) pontjának vagy a 2. bekezdés hatálya alá tartozó személyeket megilletik a genfi egyezmény 3., 4., 16., 22., 31., 32., és 33. cikkében meghatározott vagy az azoknak megfelelő jogok, amennyiben e személyek az érintett tagállamban tartózkodnak.

Módosítás     102

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A menekült 4. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségének sérelme nélkül, amelynek értelmében köteles minden releváns tényt felfedni, illetve a rendelkezésére álló, jelentőséggel bíró dokumentumokat bemutatni, a menekült jogállást elismerő eljáró hatóságnak egyedi alapon kell bizonyítania, hogy az érintett személy e cikk (1) bekezdésének értelmében már nem minősül menekültnek, illetve, hogy sohasem minősült annak.

(4)  A menekült 4. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségének sérelme nélkül, amelynek értelmében köteles a nemzetközi védelemre irányuló kérelmét alátámasztó minden rendelkezésére álló bizonyítékot benyújtani, a menekült jogállást elismerő eljáró hatóságnak egyedi alapon kell bizonyítania, hogy az érintett személy e cikk (1) bekezdésének értelmében már nem minősül menekültnek, illetve, hogy sohasem minősült annak.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az eljáró hatóság azon határozatai, amellyel az (1) bekezdés a) pontja értelmében visszavonják, megszüntetik vagy nem újítják meg a menekültjogállást, csak három hónappal a határozat elfogadása után lépnek hatályba, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak vagy hontalan személynek lehetősége legyen a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok szerint más alapon tartózkodási engedélyt kérni a tagállamban.

(5)  Az eljáró hatóság azon határozatai, amellyel az (1) bekezdés a) pontja értelmében visszavonják a menekültjogállást, csak három hónappal a határozat elfogadása után lépnek hatályba, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak vagy hontalan személynek lehetősége legyen a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok szerint más alapon tartózkodási engedélyt kérni a tagállamban.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 14 cikk (1) bekezdése alkalmazása érdekében az eljáró hatóság különösen az alábbiak alapján vizsgálja felül a menekültjogállást:

A 14 cikk (1) bekezdése alkalmazásában az eljáró hatóság felülvizsgálhatja a menekültjogállást, különösen amennyiben az (EU) XXX/XX rendelet [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségére vonatkozó rendelet] 8. és 10. cikkében említett, a származási országra vonatkozó uniós szintű információk és az ilyen információk közös értékelése azt jelzik, hogy jelentős változás következett be a kérelmező védelmi szükségletei szempontjából releváns származási országban;

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  amennyiben az (EU) XXX/XX rendelet [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségére vonatkozó rendelet] 8. és 10. cikkében említett, a származási országra vonatkozó uniós szintű információk és az ilyen információk közös értékelése azt jelzik, hogy jelentős változás következett be a kérelmező védelmi szükségletei szempontjából releváns származási országban;

törölve

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amikor a menekültnek kiadott tartózkodási engedélyt a hatóság első alkalommal felülvizsgálja.

törölve

Módosítás     107

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kísérő nélküli kiskorúakra, kivéve, ha az a kiskorú mindenek felett álló érdekét szolgálja.

Módosítás     108

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alábbiak minősülnek a 2. cikk (5) bekezdésében említett súlyos sérelemnek:

Kizárólag az alábbiak minősülnek a 2. cikk (5) bekezdésében említett súlyos sérelemnek:

Módosítás     109

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  kínzás vagy embertelen, illetve megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazása a kérelmezővel szemben a származási országban; vagy

kínzás vagy egyéb embertelen, illetve megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazása a kérelmezővel szemben a származási országban; vagy

Módosítás     110

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktushelyzetekben felmerülő megkülönböztetés nélküli erőszak következtében polgári személy életének vagy testi épségének súlyos és egyedi fenyegetettsége.

c)  nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktushelyzetekben felmerülő megkülönböztetés nélküli erőszak következtében polgári személy életének vagy testi épségének súlyos fenyegetettsége.

Módosítás     111

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  döntéseit az összes releváns forrásból beszerzett pontos és friss információkra kell alapoznia, ideértve a származási országra vonatkozó uniós szintű információkat és az ilyen információk közös értékelését, az (EU) XXX/XX rendelet[az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségére vonatkozó rendelet] 8. és 10. cikkében foglaltak szerint, valamint az ENSZ menekültügyi főbiztosa által kiadott tájékoztatást és iránymutatást.

b)  döntéseit az összes releváns forrásból beszerzett pontos és friss információkra kell alapoznia, ideértve a származási országra vonatkozó uniós szintű információkat és az ilyen információk közös értékelését, az (EU) XXX/XX rendelet[az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségére vonatkozó rendelet] 8. és 10. cikkében foglaltak szerint, valamint az ENSZ menekültügyi főbiztosa által kiadott tájékoztatást és iránymutatást.

Módosítás     112

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy nem ismerhető el kiegészítő védelemre jogosultként, amennyiben a tartózkodási helye szerinti ország hatáskörrel rendelkező hatóságai olyan személyként ismerték el, akit az érintett ország állampolgáraiéval megegyező vagy az azokéval egyenértékű jogok és kötelezettségek illetnek meg.

Módosítás     113

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  súlyos bűncselekményt követett el;

b)  a menedéket nyújtó országon kívül, az országba kiegészítő védelemben részesülő személyként történő befogadását megelőzően súlyos, nem politikai bűncselekményt követett el.

Módosítás     114

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Egyesült Nemzetek – az ENSZ Alapokmányának preambulumában, illetve 1. és 2. cikkében meghatározott – céljaiba és elveibe ütköző cselekmények elkövetésében bűnös;

c)  az Egyesült Nemzetek – az ENSZ Alapokmányának preambulumában, illetve 1. és 2. cikkében meghatározott – céljaiba és elveibe ütköző cselekmények elkövetésében bűnös, ideértve, ha terrorista csoport tevékenységeiben való részvétel miatt elítélték;

Módosítás     115

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az eljáró hatóság csak azt követően alkalmazhatja e bekezdést, hogy minden egyes esetben értékelte a tudomására jutott konkrét tényeket annak meghatározása érdekében, hogy van-e nyomós ok annak feltételezésére, hogy az érintett személy – aki egyebekben megfelel a menekült jogállás megszerzésére vonatkozó szempontoknak – által elkövetett cselekmények az első albekezdés a), b), c), d) vagy e) pontjának hatálya alá tartoznak.

Módosítás     116

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A (2) bekezdés kiskorúakra nem alkalmazandó.

Módosítás     117

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés a)–d) pontjainak rendelkezéseit az abban említett bűncselekmények vagy cselekmények felbujtóira, illetve az azok elkövetésében bármilyen módon részt vevő személyekre is alkalmazni kell.

(2)  Az (2) bekezdés a)–d) pontjainak rendelkezéseit az abban említett bűncselekmények vagy cselekmények felbujtóira, illetve az azok elkövetésében bármilyen módon részt vevő személyekre is alkalmazni kell.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kiegészítő védelmi jogállás visszavonása, megszüntetése, illetve megújításának megtagadása

A kiegészítő védelmi jogállás visszavonása

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eljáró hatóság visszavonhatja, illetve megszüntetheti a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy kiegészítő védelmi jogállását, illetve megtagadhatja annak megújítását, ha:

(1)  Az eljáró hatóságok a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy kiegészítő védelmi jogállását visszavonják, amennyiben:

Módosítás     120

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a kiegészítő védelmi jogállás elismerésében döntő szerepet játszott az, hogy az érintett személy nyilatkozata során megváltoztatta a tényeket, vagy tényeket elhallgatott, ideértve hamis vagy hamisított dokumentumok felhasználását is;

c)  a kiegészítő védelmi jogállás elismerésében döntő szerepet játszott az, hogy az érintett személy nyilatkozata során megváltoztatta a nemzetközi védelem iránti kérelem megalapozottságra vonatkozó tényeket, vagy tényeket hallgatott el;

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 23. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

törölve

Módosítás     122

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A harmadik ország állampolgára, illetve a hontalan személy 4. cikk (1) bekezdése szerinti azon kötelezettségének sérelme nélkül, amelynek értelmében köteles minden releváns tényt felfedni, illetve a rendelkezésére álló, jelentőséggel bíró dokumentumokat bemutatni, a kiegészítő védelmi jogállást elismerő tagállamnak egyedi alapon kell bizonyítania, hogy az érintett személy e cikk (1) bekezdésének értelmében nem, vagy már nem jogosult kiegészítő védelemre.

(2)  A harmadik ország állampolgára, illetve a hontalan személy 4. cikk (1) bekezdése szerinti azon kötelezettségének sérelme nélkül, amelynek értelmében köteles a nemzetközi védelemre irányuló kérelmét alátámasztó minden rendelkezésére álló bizonyítékot benyújtani, a kiegészítő védelmi jogállást elismerő tagállamnak egyedi alapon kell bizonyítania, hogy az érintett személy e cikk (1) bekezdésének értelmében nem, vagy már nem jogosult kiegészítő védelemre.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az eljáró hatóság azon határozatai, amellyel az (1) bekezdés a) pontja értelmében visszavonják, megszüntetik vagy nem újítják meg a kiegészítő védelmi jogállást, csak három hónappal a határozat elfogadása után lépnek hatályba, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak vagy hontalan személynek lehetősége legyen a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok szerint más alapon tartózkodási engedélyt kérni a tagállamban.

(3)  Az eljáró hatóság azon határozatai, amellyel az (1) bekezdés a) pontja értelmében visszavonják a kiegészítő védelmi jogállást, csak három hónappal a határozat elfogadása után lépnek hatályba, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak vagy hontalan személynek lehetősége legyen a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok szerint más alapon tartózkodási engedélyt kérni a tagállamban.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 20 cikk (1) bekezdése alkalmazásában az eljáró hatóság különösen az alábbiak alapján vizsgálja felül a kiegészítő védelmi jogállást:

A 20 cikk (1) bekezdése alkalmazásában az eljáró hatóság felülvizsgálhatja a kiegészítő védelmi jogállást, különösen amennyiben az (EU) XXX/XX rendelet [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségére vonatkozó rendelet] 8. és 10. cikkében említett, a származási országra vonatkozó uniós szintű információk és az ilyen információk közös értékelése azt jelzik, hogy jelentős változás következett be a kérelmező védelmi szükségletei szempontjából releváns származási országban;

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az (EU) XXX/XX rendelet [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségére vonatkozó rendelet] 8. és 10. cikkében említett, a származási országra vonatkozó uniós szintű információk és az ilyen információk közös értékelése azt jelzik, hogy jelentős változás következett be a kérelmező védelmi szükségletei szempontjából releváns származási országban;

törölve

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amikor a kiegészítő védelemben részesülő személy tartózkodási engedélyét a hatóság első és második alkalommal felülvizsgálja.

törölve

Módosítás     127

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kísérő nélküli kiskorúakra, kivéve, ha az a kiskorú mindenek felett álló érdekét szolgálja.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A menekülteket és a kiegészítő védelemben részesült személyeket az e fejezetben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg. E fejezet rendelkezései nem sértik a genfi egyezményben megállapított jogokat és kötelezettségeket.

(1)  A nemzetközi védelemben részesülő személyeket– a genfi egyezményben megállapított jogok és kötelezettségek sérelme nélkül – az e fejezetben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg.

Módosítás     129

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A nemzetközi kötelezettségek keretein belül a munkavállaláshoz való hozzáféréssel és a szociális biztonsággal kapcsolatos ellátások nyújtásához tartózkodási engedély előzetes kiállítása szükséges.

törölve

Módosítás     130

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  E fejezet rendelkezéseinek végrehajtása során figyelembe kell venni a veszélyeztetett csoporthoz tartozó személyek, mint például kiskorúak, kísérő nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő személyek, időskorúak, várandós nők, kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, az emberkereskedelem áldozatai, a mentális zavarokkal küzdő személyek, valamint a kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formái áldozatainak sajátos helyzetét, amennyiben az egyéni értékelés megállapítja, hogy speciális szükségleteik vannak.

(4)  (4)  E fejezet rendelkezéseinek végrehajtása során figyelembe kell venni a veszélyeztetett csoporthoz tartozó személyek, mint például kiskorúak, kísérő nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő személyek, időskorúak, várandós nők, kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, az emberkereskedelem áldozatai, a mentális zavarokkal küzdő személyek, valamint a kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formái áldozatainak sajátos helyzetét, amennyiben az egyéni értékelés megállapítja, hogy speciális szükségleteik vannak.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E fejezet kiskorúakat érintő rendelkezéseinek végrehajtása során az illetékes hatóságoknak elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdekét kell szem előtt tartaniuk.

(5)  E rendelet alkalmazása során a tagállamoknak elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdekét kell szem előtt tartaniuk.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22a. cikk

 

A tagállamok biztosítják, hogy az eljáró hatóságnak az e rendelet II., III., IV., V. és VI fejezetei alapján hozott határozataival szemben a nemzeti jogban előírt eljárások szerint jogorvoslattal lehessen élni. Legalább a végső szakban – tény- és jogkérdésben – biztosítani kell az igazságügyi hatóság előtti fellebbezést vagy felülvizsgálatot.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben azt az (1) bekezdésben említett nemzetközi kötelezettségek nem tiltják, úgy a tagállamok – a menekültként való hivatalos elismerés tényétől függetlenül – visszaküldhetik a menekültet vagy a kiegészítő védelemben részesülő személyt, ha:

törölve

a)   alaposan feltehető, hogy veszélyt jelent a tartózkodási helye szerinti tagállam biztonságára;

 

b)   az adott személyt különösen súlyos bűncselekményért jogerősen elítélték, és emiatt veszélyt jelent az érintett tagállam társadalmára.

 

Ezekben az esetekben az eljáró hatóság a menekültjogállást vagy a kiegészítő védelmi jogállást a 14. cikk, illetve a 20. cikk alapján vissza is vonja.

 

Módosítás     134

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok a menekült- vagy a kiegészítő védelmi jogállás megadását követően haladéktalanul tájékoztatják a nemzetközi védelemben részesülő személyeket a jogállásukkal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatást olyan nyelven kell biztosítani, amelyet az érintett személyek megértenek, vagy észszerűen feltételezhető, hogy megértenek, és egyértelműen utalni kell azon következményekre, amelyek abból származhatnak, ha az érintettek nem tartják be az Unión belüli mozgásra vonatkozó, a 28. cikkben részletezett kötelezettségeket.

Az illetékes hatóságok a menekült- vagy a kiegészítő védelmi jogállás megadását követően haladéktalanul tájékoztatják a nemzetközi védelemben részesülő személyeket a jogállásukkal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatást olyan nyelven kell biztosítani, amelyet az érintett személyek megértenek, és egyértelműen utalni kell azon következményekre, amelyek abból származhatnak, ha az érintettek nem tartják be az Unión belüli mozgásra vonatkozó, a 28. cikkben részletezett kötelezettségeket és a beilleszkedéssel kapcsolatban az e rendelet VII. fejezetének III. részében meghatározott jogokat.

Módosítás     135

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fenti tájékoztatás tartalmát és formáját a Bizottság határozza meg az (EU) XXX/XX rendelet [az eljárásokról szóló rendelet] 58. cikkének (1) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 42. cikknek megfelelően jelen rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első albekezdés szerint nyújtandó tájékoztatás formájának és tartalmának meghatározására.

Módosítás     136

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzetközi védelemben részesülő személy azon családtagjai, akik személyükben nem jogosultak ilyen védelemre, a nemzeti eljárásokkal összhangban igényelhetik a tartózkodási engedélyt, amennyiben mindez összeegyeztethető a családtag személyes jogállásával.

(1)  E cikk alkalmazásában és rendelkezései hatálya alatt a 2. cikk (9) bekezdésében meghatározott családtagok magukban foglalják a nemzetközi védelemben részesülő személy testvéreit is. A nemzetközi védelemben részesülő személy azon családtagjai, akik személyükben nem jogosultak ilyen védelemre, a nemzeti eljárásokkal összhangban igényelhetik a tartózkodási engedélyt, amennyiben mindez összeegyeztethető a családtag személyes jogállásával.

Módosítás     137

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok megtagadhatják tartózkodási engedély kiadását a házastárs vagy nőtlen/hajadon élettárs számára, amennyiben bebizonyosodik, hogy a házasságot vagy az élettársi kapcsolatot kizárólag abból a célból létesítették, hogy az érintett személy beutazhasson a tagállamba, illetve ott tartózkodjon.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok határozhatnak úgy, hogy e cikk azon egyéb közeli hozzátartozókra is alkalmazandó, akik a származási ország elhagyásának időpontjában, vagy mielőtt a kérelmező a tagállamok területére lépett, a családdal együtt éltek, és akik ezen időpontban teljes mértékben vagy nagy részben a nemzetközi védelemben részesülő személy eltartottjai voltak.

(6)  A tagállamok határozhatnak úgy, hogy e cikk azon egyéb közeli hozzátartozókra is alkalmazandó, akik a származási ország elhagyásának időpontjában, vagy mielőtt a kérelmező a tagállamok területére lépett, a családdal együtt éltek.

Módosítás     139

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzetközi védelem megadását követően legkésőbb 30 napon belül az 1030/2002/EK rendeletben meghatározott egységes formátumot alkalmazó tartózkodási engedélyt kell kiállítani.

(1)  A nemzetközi védelem megadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül az 1030/2002/EK rendeletben meghatározott egységes formátumot alkalmazó tartózkodási engedélyt kell kiállítani.

a)  A menekültjogállással rendelkező személyek esetében a tartózkodási engedély érvényessége három év, amelyet ezután újabb három évre lehet megújítani.

A nemzetközi védelemben részesülő személyek esetében a tartózkodási engedély érvényessége öt év, amelyet ezután újabb öt évre lehet megújítani.

b)  A kiegészítő védelmi jogállással rendelkező személyek esetében a tartózkodási engedély érvényessége egy év, amelyet ezután két évre lehet megújítani.

 

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tartózkodási engedély az alábbi esetekben nem újítható meg vagy azt vissza kell vonni:

(2)  A 2003/109/EK tanácsi irányelv sérelme nélkül a tartózkodási engedély az alábbi esetekben nem újítható meg vagy azt vissza kell vonni:

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  ha az eljáró hatóság a harmadik országbeli állampolgár menekültjogállását a 14. cikk alapján, illetve kiegészítő védelmi jogállását a 20. cikk alapján visszavonja, megszünteti, illetve nem újítja meg;

a)  ha az eljáró hatóság a harmadik országbeli állampolgár menekültjogállását a 14. cikk alapján, vagy kiegészítő védelmi jogállását a 20. cikk alapján visszavonja;

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  ha a 23. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni;

törölve

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  ha a nemzetbiztonság vagy a közrend védelme ezt szükségessé teszi.

c)  ha kényszerítő nemzetbiztonsági vagy közrendi okok ezt megkövetelik.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az illetékes hatóságok a menekültjogállással rendelkező személyek részére a genfi egyezmény mellékletében meghatározott formájú, valamint a 2252/2004/EK tanácsi rendeletben rögzített minimális biztonsági jellemzőkkel és biometrikus elemekkel rendelkező úti okmányokat állítanak ki45. A fenti úti okmányok legalább egy évig érvényesek.

(1)  Az illetékes hatóságok a menekültjogállással rendelkező személyek részére a genfi egyezmény mellékletében meghatározott formájú, valamint a 2252/2004/EK tanácsi rendeletben rögzített minimális biztonsági jellemzőkkel és biometrikus elemekkel rendelkező úti okmányokat állítanak ki45. A fenti úti okmányok legalább öt évig érvényesek.

__________________

__________________

45 A Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.).

45 A Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.).

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az illetékes hatóságok a kiegészítő védelmi jogállással rendelkező személyek részére a 2252/2004/EK tanácsi rendeletben rögzített minimális biztonsági jellemzőkkel és biometrikus elemekkel rendelkező úti okmányokat állítanak ki. A fenti dokumentumok legalább egy évig érvényesek.

(2)  Az illetékes hatóságok a kiegészítő védelmi jogállással rendelkező személyek részére a 2252/2004/EK tanácsi rendeletben rögzített minimális biztonsági jellemzőkkel és biometrikus elemekkel rendelkező úti okmányokat állítanak ki. A fenti okmányok legalább öt évig érvényesek.

Módosítás     146

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  az 1. és 2. bekezdésben említett dokumentumok nem adhatók ki, ha ezt kényszerítő nemzetbiztonsági vagy közrendi okok megkövetelik.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett dokumentumok nem adhatók ki, ha ezt kényszerítő nemzetbiztonsági okok megkövetelik.

Módosítás     147

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek – az érintett területen belül jogszerűen tartózkodó, hasonló helyzetben levő harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóakkal azonos feltételek és korlátozások mellett – szabadon mozoghatnak annak a tagállamnak a területén, amely a nemzetközi védelmet nyújtja számukra, beleértve a tagállam területén belüli tartózkodási helyük megválasztására vonatkozó jogot is.

(1)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek – az érintett területen belül jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóakkal azonos feltételek és korlátozások mellett – szabadon mozoghatnak annak a tagállamnak a területén, amely a nemzetközi védelmet nyújtja számukra, beleértve a tagállam területén belüli tartózkodási helyük megválasztására vonatkozó jogot is.

Módosítás     148

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzetközi kötelezettségek keretein belül csak akkor szabhatók meg bizonyos feltételek az olyan nemzetközi védelemben részesített személyek tartózkodására vonatkozóan, akik a szociális biztonsággal vagy a szociális segíségnyújtással kapcsolatos egyes ellátásokban részesülnek, ha ezen feltételek elősegítik a személy beilleszkedését abban a tagállamban, amely a védelmet biztosítja.

törölve

Módosítás     149

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek a számukra védelmet biztosító tagállamon kívül más tagállamban nem rendelkeznek tartózkodási joggal. Ez nem sérti azon jogukat, hogy az uniós és a nemzeti szabályok vonatkozó rendelkezései szerint tartózkodási engedélyt kérjenek és kapjanak más tagállamokban, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 21. cikkében meghatározott feltételek melletti szabad mozgásra vonatkozó jogukat.

(1)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek a számukra védelmet biztosító tagállamon kívül más tagállamban nem rendelkeznek tartózkodási joggal. Ez nem érinti azon jogukat, hogy az uniós jog – többek között a 2009/50/EK tanácsi irányelv1aés a nemzeti szabályok vonatkozó rendelkezései szerint tartózkodási engedélyt kérjenek és kapjanak más tagállamokban, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 21. cikkében meghatározott feltételek melletti szabad mozgásra vonatkozó jogukat.

 

_________________

 

1a A Tanács 2009. május 25-i 2009/50/EK irányelve a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről (HL L 155., 2009.6.18., 17–29. o.).

 

 

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a munkakörülmények, ideértve a fizetést, a munkaviszony megszüntetését, a munkaidőt, a szabadságot és a szabadnapokat, valamint a munkahelyi egészségügyi és biztonsági követelményeket;

a)  munkafeltételek, ideértve a fizetést és a munkaviszony megszüntetését, a munkaidőt, a szabadságot és szabadnapokat, a családi szabadságot, valamint a munkahelyi egészségügyi és biztonsági követelményeket;

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az egyesülési és társulási szabadság, valamint a munkavállalókat vagy munkáltatókat képviselő szervezetekben, illetve bármely olyan szervezetben való tagság szabadsága, amelynek tagjai egy meghatározott foglalkozást űznek, beleértve az ilyen szervezetek által nyújtott előnyöket is;

b)  az egyesülési és társulási szabadság, valamint a munkavállalókat vagy munkáltatókat képviselő szervezetekben, illetve bármely olyan szervezetben való tagság szabadsága, amelynek tagjai egy meghatározott foglalkozást űznek, beleértve az ilyen szervezetek által nyújtott jogokat és előnyöket is;

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a foglalkoztatáshoz kapcsolódó felnőttképzési lehetőségek, a szakképzés – ideértve a szakmai továbbképzéseket is –, valamint a munkahelyi gyakorlati tapasztalatok szerzése.

c)  oktatási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési lehetőségek, a szakképzés – ideértve a szakmai továbbképzéseket is –, valamint a munkahelyi gyakorlati tapasztalatok szerzése;

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a munkaügyi hivatalok által biztosított tanácsadás.

d)  a munkaügyi hivatalok által biztosított tanácsadás és nyomon követés.

Módosítás     154

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben szükséges, az illetékes hatóságok elősegítik a (2) bekezdés c) és d) pontjában említett tevékenységekhez való teljes körű hozzáférést.

(3)  Az illetékes hatóságok elősegítik a (2) bekezdés c) és d) pontjában említett tevékenységekhez való teljes körű hozzáférést).

Módosítás     155

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok – a harmadik országok területükön hasonló helyzetben lévő és ott jogszerűen tartózkodó állampolgáraira vonatkozókkal azonos feltételek mellett – lehetővé teszik a nemzetközi védelemben részesülő felnőttek számára a közoktatási rendszerhez, továbbképzéshez és átképzéshez való hozzáférést.

(2)  A nemzetközi védelemben részesülő felnőttek az e védelmet nyújtó tagállam állampolgáraira vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett férhetnek hozzá a közoktatási rendszerhez, továbbképzéshez és átképzéshez.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szociális segítségnyújtás nemzeti törvényekben rögzített bizonyos formáihoz való hozzáférés a nemzetközi védelemben részesülő személyeknek az integrációs intézkedésekben való tényleges részvételétől tehető függővé.

A szociális segítségnyújtás nemzeti törvényekben rögzített bizonyos formáihoz való hozzáférés a nemzetközi védelemben részesülő személyeknek az integrációs intézkedésekben való tényleges részvételétől tehető függővé, feltéve, hogy a szóban forgó intézkedések könnyen hozzáférhetők, ingyenesek, és figyelembe veszik a nemzetközi védelemben részesülő személy sajátos szükségleteit.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kiegészítő védelemben részesülő személyek esetében a tagállamok a szociális segítségnyújtást alapvető ellátásokra korlátozhatják.

törölve

Módosítás     158

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzetközi védelemben részesülő, speciális szükségletekkel rendelkező személyek, így például a várandós nők, a fogyatékkal élő személyek, a kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formáinak áldozatai, valamint az olyan kiskorúak, akik bármilyen formájú visszaélés, elhanyagolás, kizsákmányolás, kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód, illetve fegyveres konfliktus áldozatai voltak– a védelmet nyújtó tagállam állampolgáraira vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett – megfelelő szintű egészségügyi ellátást kaphatnak – ideértve szükség esetén a mentális zavarok kezelését is.

(2)  A nemzetközi védelemben részesülő, speciális szükségletekkel rendelkező személyek, így például a várandós nők, a fogyatékkal élő személyek, a kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formáinak áldozatai, valamint az olyan kiskorúak, akik bármilyen formájú visszaélés, elhanyagolás, kizsákmányolás, kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód, illetve fegyveres konfliktus áldozatai voltak– a védelmet nyújtó tagállam állampolgáraira vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett – megfelelő szintű egészségügyi ellátást kaphatnak – ideértve szükség esetén a mentális zavarok kezelését is.

Módosítás     159

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok a nemzetközi védelem megadása után haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül az (EU) XXX/XX rendelet [az eljárásokról szóló rendelet] 22. cikkének (1) bekezdése szerint megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kísérő nélküli kiskorúak számára eseti gondnok, illetve szükség esetén a kiskorúak gondozásáért és jólétéért felelős szerv általi, vagy bármely más megfelelő képviseletet biztosítsanak, ideértve a jogszabályon vagy bírósági határozaton alapuló képviseletet is.

Amennyiben nincs lehetőség ugyanazon gondnok megtartására, akit azt követően jelöltek ki, hogy a kísérő nélküli kiskorú az Unió területére érkezett, az illetékes hatóságok a nemzetközi védelem megadása után haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kísérő nélküli kiskorúak számára eseti gondnok, illetve szükség esetén a kiskorúak gondozásáért és jólétéért felelős szerv általi, vagy bármely más megfelelő képviseletet biztosítsanak, ideértve a jogszabályon vagy bírósági határozaton alapuló képviseletet is.

Módosítás     160

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok biztosítják, hogy a gondnok felügyelete alá ne helyezzenek egyidejűleg aránytalanul magas számú és 20-nál semmiképp sem több kísérő nélküli kiskorút, aminek következtében feladatait nem tudná hatékonyan ellátni. A tagállamok testületeket vagy személyeket jelölnek ki felelősként annak rendszeres figyelemmel kíséréséért, hogy a gondnokok megfelelően ellátják-e feladataikat. A fenti testületek vagy személyek arra is hatáskörrel rendelkeznek, hogy felülvizsgálják a kísérő nélküli kiskorúak által gondnokukkal szemben benyújtott panaszokat. E célból a kísérő nélküli kiskorúakat pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyértelmű és egyszerű nyelven szóban és vizuális módon is, gyermekbarát módon és a számukra érthető nyelven tájékoztatni kell arról, hogy kik ezek a szervezetek vagy személyek, és hogy hogyan nyújthatnak be bizalmasan és biztonságosan panaszt gondnokukkal szemben.

Módosítás     161

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kijelölt eseti gondnok köteles biztosítani, hogy a kiskorú a jelen rendeletből származó valamennyi jogát élvezhesse. Az illetékes hatóságok rendszeresen ellenőrzik a kijelölt gondnok tevékenységét.

(2)  A kijelölt eseti gondnok köteles biztosítani, hogy a kiskorú a jelen rendeletből származó valamennyi jogát élvezhesse. A felelős testületek vagy személyek a kijelöléstől számított első hónapon belül ellenőrzik a gondnok tevékenységét, aztán pedig rendszeresen.

Módosítás     162

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kiskorúak elhelyezésére szakosodott gondozóközpontok;

c)  kiskorúak elhelyezésére szakosodott nyitott gondozóközpontok, amelyek figyelembe veszik kiszolgáltatottságukat és biztosítják biztonságukat;

Módosítás     163

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  kiskorúak elhelyezésére alkalmas más szálláshelyek.

d)  kiskorúak elhelyezésére alkalmas más nyitott szálláshelyek, amelyek figyelembe veszik kiszolgáltatottságukat és biztosítják biztonságukat;

Módosítás     164

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ha egy kísérő nélküli kiskorú nemzetközi védelemben részesült, és családtagjainak felkutatása még nem kezdődött meg, az illetékes hatóságok a nemzetközi védelem megadását követően mielőbb megkezdik a felkutatásukat a kiskorú mindenek felett álló érdekének tiszteletben tartásával. Ha a családtagok felkutatása már megkezdődött, azt szükség esetén folytatni kell. Amennyiben a kiskorú, illetve a kiskorú közeli hozzátartozóinak élete vagy testi épsége veszélybe kerülhet, különösen ha azok a származási országban maradtak, ügyelni kell arra, hogy az érintett személyekre vonatkozó információk gyűjtése, feldolgozása és közlése bizalmasan történjen.

(5)  A kísérő nélküli kiskorú családtagjainak felkutatását a nemzetközi védelem iránti kérelmének nyilvántartásba vételét követően haladéktalanul megkezdik. Amennyiben a kiskorú, illetve a kiskorú közeli hozzátartozóinak élete vagy testi épsége veszélybe kerülhet, különösen ha azok a származási országban maradtak, biztonságuk veszélyeztetésének elkerülése érdekében ügyelni kell arra, hogy az érintett személyekre vonatkozó információk gyűjtése, feldolgozása és közlése bizalmasan történjen.

Módosítás     165

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A kísérő nélküli kiskorúakkal foglalkozó személyek és szervezetek folyamatos képzésben részesülnek a kiskorúak jogai és szükségletei tekintetében, és a gyermekek oltalmazására vonatkozó szabályokat az (EU)XXX/XX rendelet [eaz eljárásokról szóló rendelet] 22. cikke értelmében tiszteletben kell tartani.

(6)  A kísérő nélküli kiskorúakkal foglalkozó személyek és szervezetek folyamatos képzésben részesülnek a kiskorúak jogai és szükségletei tekintetében, és a gyermekek oltalmazására vonatkozó szabályokat az (EU)XXX/XX rendelet [eaz eljárásokról szóló rendelet] 22. cikke értelmében tiszteletben kell tartani. Amennyiben szervezetet jelölnek ki gondnoknak, a szervezet kijelöl egy, a gondnoknak a kísérő nélküli kiskorú tekintetében ezen irányelvvel összhangban fennálló feladatainak ellátásáért felelős személyt. A gondnoknak a feladatait a gyermek mindenek felett álló érdekének elvével összhangban kell ellátnia, e célból rendelkeznie kell a szükséges képesítéssel és szakértelemmel, és a bűnügyi nyilvántartásban ellenőrzötten nem szerepelhet gyermekekkel kapcsolatos bűncselekményben és egyéb cselekményben. A kijelölt gondnokok bűnügyi előéletét az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi a szerepükkel való esetleges összeegyeztethetetlenségek azonosítása érdekében. A kiskorú jólétének és szociális fejlődésének biztosítása érdekében csak szükség esetén kell változtatni, ami a gondnokként eljáró képviselő személyét illeti. Az olyan szervezetek vagy magánszemélyek, amelyeknek/akiknek érdekei összeütközésben állnak vagy állhatnak a kísérő nélküli kiskorú érdekeivel, nem jelölhetők ki gondnoknak.

Módosítás     166

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamban nemzetközi védelemben részesülő személyek – a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó, hasonló helyzetű harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett – szálláshelyhez juthatnak.

(1)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek az e védelmet nyújtó tagállam állampolgáraira vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett juthatnak szálláshelyhez.

Módosítás     167

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek adott országon belüli szétosztását a tagállamok oly módon hajtják végre, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyeket ne érje hátrányos megkülönböztetés, valamint megvalósuljon az esélyegyenlőség a lakhatáshoz való hozzáférés tekintetében.

(2)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek adott országon belüli szétosztását a tagállamok oly módon hajtják végre, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyeket ne érje hátrányos megkülönböztetés, valamint megvalósuljon az esélyegyenlőség a lakhatáshoz való hozzáférés tekintetében.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében a nemzetközi védelemben részesülő személyek a tagállamok által biztosított integrációs intézkedésekben vehetnek részt, elsősorban olyan nyelvtanfolyamokon, állampolgári ismeretekkel és beilleszkedéssel foglalkozó programokban, valamint szakképzésben, amelyek figyelembe veszik sajátos igényeiket.

(1)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében a nemzetközi védelemben részesülő személyek a tagállamok által biztosított integrációs intézkedésekben vehetnek részt, elsősorban olyan nyelvtanfolyamokon, állampolgári ismeretekkel és beilleszkedéssel foglalkozó programokban, valamint szakképzésben, amelyek ingyenesek, könnyen hozzáférhetőek, és figyelembe veszik sajátos igényeiket.

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára hatékony hozzáférést biztosítanak ingyenes nyelvtanfolyamokhoz attól az időponttól kezdve, amelytől nemzetközi védelemben részesülnek.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok kötelezővé tehetik az integrációs intézkedésekben való részvételt.

(2)  A tagállamok kötelezővé tehetik az integrációs intézkedésekben való részvételt, feltéve, hogy a szóban forgó intézkedések könnyen hozzáférhetők, ingyenesek és figyelembe veszik a nemzetközi védelemben részesülő személy sajátos igényeit.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok nem alkalmaznak büntető intézkedéseket a nemzetközi védelemben részesülő személyek ellen, amennyiben e személyek nem tudnak részt venni az integrációs intézkedésekben olyan körülmények miatt, amelyeket nem tudnak befolyásolni, vagy az adott integrációs intézkedések nem megfelelő jellege miatt.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

42 cikk

törölve

A bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottságot [az (EU)XXX/XXX rendelet [az eljárásokról szóló rendelet] 58. cikke szerint létrehozott] bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkével együtt értelmezett 8. cikkét kell alkalmazni.

 

 

 

 

 

 

 

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

42 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

42a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A Bizottságnak a 24. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása kétéves időtartamra szól [e határozat hatálybalépésének időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a kétéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 24. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 24. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [két hónappal] meghosszabbodik.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – -1 bekezdés (új)

2003/109/EK irányelv

4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A 2003/109/EK irányelv 4. cikkében az (2) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„Azon személyek tekintetében, akik nemzetközi védelemben részesültek, a nemzetközi védelem iránti kérelem – amelynek alapján a nemzetközi védelmet megadták – benyújtásának időpontja és az (EU) .../... rendelet [kvalifikációs rendelet] 26. cikkében említett tartózkodási engedély kiadásának időpontja közötti időszakot figyelembe kell venni az (1) bekezdésben említett időszak kiszámításához.”

Módosítás     175

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés

2003/109/EK irányelv

4 cikk – 3a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a)   Ha a nemzetközi védelemben részesülő személyeket a nemzetközi védelmet biztosító tagállamtól eltérő tagállamban találják, anélkül, hogy az irányadó uniós vagy nemzeti jogszabályok szerint jogosultak lennének ott tartózkodni vagy letelepedni, az ezt a helyzetet megelőző jogszerű tartózkodás időtartamát nem lehet figyelembe venni az 1. bekezdésben említett időtartam számításánál.”

(3a)  Ha a nemzetközi védelemben részesülő személyeket a nemzetközi védelmet biztosító tagállamtól eltérő tagállamban találják, és a tagállam hatóságai megállapították, hogy több mint két hete, valamint komoly és sürgős indokoltság hiányában anélkül tartózkodtak vagy telepedtek le ott, hogy az irányadó uniós vagy nemzeti jogszabályok szerint jogosultak lennének ott tartózkodni vagy letelepedni, az ezt a helyzetet megelőző jogszerű tartózkodás időtartamát nem lehet figyelembe venni az (1) bekezdésben említett időtartam kiszámításához, kivéve, ha a nemzetközi védelemben részesülő személyek bizonyítják, hogy a mozgást rajtuk kívül álló körülmények indokolják.

 

Az első albekezdés nem alkalmazandó a kísérő nélküli kiskorúakra.”

Módosítás     176

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 bekezdés

2003/109/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek 4. cikke (3a) bekezdésének legkésőbb [hat hónappal ezen rendelet hatálybalépése után] megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek 4. cikke (3a) bekezdésének legkésőbb [harminc nappal ezen rendelet hatálybalépése után] megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet [a hatályba lépés napjától számított hat hónap elteltével] kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet [a hatályba lépés napjától számított három hónap elteltével] kell alkalmazni.

(1)

HL L 75., 2017.3.10., 97. o.

(2)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

A Közös Európai Menekültügyi Rendszer (a továbbiakban: KEMR) javasolt felülvizsgálatának célja, hogy az elmúlt néhány év során tapasztalt migrációs tendenciákra, valamint a harmadik országokból származó állampolgárok Európai Unióba történő tömeges érkezésére reagáljon, akik közül sokaknak nemzetközi védelemre van szükségük. Talán az, hogy a KEMR legutóbbi reformjának elfogadása után nem sokkal annak ismételt felülvizsgálatát javasolják, nem feltétlenül a legjobb mód annak biztosítására, hogy a rendszer teljes mértékben működjön és gyökeret verhessen a nemzeti politikákban és gyakorlatokban. Azonban a KEMR megreformálásának lehetőségét azért kell megragadni, hogy javuljon az Unió közös menekültügyi politikája, amelynek a valódi szolidaritáson és a felelősség méltányos megosztásán kell alapulnia, és hogy fokozatosan át lehessen térni az Unió egészén belül érvényes, egységes nemzetközi védelmi jogállásra, ahogy azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 78. cikkének (2) bekezdése is rögzíti.

Az előadó szerint a kvalifikációs irányelv rendeletté való átalakítására irányuló javaslat azon szabályok fokozatos, pozitív és felfelé történő harmonizációja felé való elmozdulás lehetőségét hordozza magában, amelyek meghatározzák, hogy a személyek nemzetközi védelemre szorulnak-e, továbbá azt, hogy ezen személyek milyen jogokat élvezhetnek. Ugyan nagy nyomás nehezedik a rendszerre, ám alapvető fontosságú az európai menekültügyi hagyomány újbóli megszilárdítása a genfi egyezmény alapján, továbbá az Unió által a közös értékek alapján fokozatosan kialakított további védelem megerősítése.

Ezt szem előtt tartva az előadó kiemelt figyelmet szentelt annak biztosítására, hogy a két európai bíróság (a luxembourgi és a strasbourgi) által kialakított ítélkezési gyakorlatot megfelelően beépítsék a felülvizsgált jogszabályokba, például az alapvető jogok és a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó uniós vívmányok tekintetében. Az előadó figyelembe vette a tagállamok által a kvalifikációs irányelv alapján eddig kidolgozott szakpolitikákat és gyakorlatokat, és célja annak javítása volt.

Az előadó szakpolitikai döntéseit a jelentésben a két védelmi jogállás egymáshoz közelítése és a további harmonizáció vezérelte. A tagállamokban folytatott jelenlegi gyakorlat és maga a védelem fogalma nem indokolja a két jogállás közötti különbségtételt. A realitás azt igazolja, hogy a kiegészítő védelem a védelem fokozottabban ideiglenes jellegének és korlátozott hatékonyságának indokolatlan feltételezésén alapul.

Ezen túlmenően az előadó a büntető intézkedések helyett megpróbálta a védelmet az integrációval ötvözni, előnyben részesítve ily módon a hosszú távú társadalmi kohéziót és a mindenki számára garantált biztonságot, valamint megakadályozva a másodlagos mozgást. A javasolt módosításokat az az általános törekvés vezérelte, hogy a rendelet jövőbeli gyakorlati alkalmazása során elkerülhető legyen, hogy a tagállamok közigazgatásaira túl nagy teher háruljon.

Ezzel összefüggésben az előadó módosítani kívánja a nemzetközi védelemben részesülőknek biztosított jogállás javasolt kötelező felülvizsgálatát a körülmények származási országban vagy a jogállás megújításának időpontjában történő megváltozása esetén. Bár az előadó egyetért azzal, hogy a származási országban bekövetkező – és az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége által harmonizált módon értékelt – fejlemények hatással lehetnek a védelmi szükségletekre, ugyanakkor egy szisztematikus felülvizsgálat különösen erőforrás-igényes lenne az eljáró tagállami hatóságok számára. Ezen túlmenően, ha a rendszer folyamatosan és potenciálisan felülvizsgálat tárgyát képezi, ez alááshatja a védelemben részesülők befogadó társadalomba történő beilleszkedési kilátásait. Az előadó ezért javasolja, hogy a felülvizsgálat inkább választható lehetőségként álljon a tagállamok rendelkezésére, mintsem azt a menekült jogállás automatikus és kötelező részeként előírják számukra.

Az előadó hasonlóképpen nem kívánja, hogy a felülvizsgált uniós jogszabályok a tagállamok által a területükön tartózkodó, nemzetközi védelemben részesülő személyeknek jelenleg megadott tartózkodási engedélyek hosszának csökkentését eredményezzék. Ezért azt javasolja, hogy a tartózkodási engedélyek új rendes uniós érvényességi idejét módosítsák mind a menekültek, mind a kiegészítő védelemben részesülő személyek esetében, hogy jobban tükrözze a nemzeti szinten meglévő jelenlegi gyakorlatot, és nagyobb jogbiztonságot nyújtson a kedvezményezetteknek. Ez is arra ösztönzi a kedvezményezetteket, hogy befektessenek életükbe, és hozzájáruljanak befogadó közösségeikhez.

Ezenkívül az e kérdést érintő módosítások arra törekszenek, hogy a menekülteknek és a kiegészítő védelemben részesülő személyeknek megadott tartózkodási engedélyek hosszát egymáshoz igazítsák. Ez utóbbi jogállás valóban nem egy átmenetibb védelmi igénynek felel meg, hanem egyszerűen abban a tekintetben más, hogy nem felel meg a menekültekre vonatkozó jogi meghatározásnak és jogállásnak. Noha e személyek szigorú értelemben véve nem menekültek, komoly veszéllyel néznek szembe származási országukban, nem térhetnek biztonságosan haza, és újra kell építeniük életüket egy olyan országban, amely „menedéket” ad nekik. Ezért számukra a menekültekhez hasonlóan elengedhetetlen, hogy megpróbáljanak jogi kereteket biztosítani integrációjuk ösztönzésére. A tartózkodási engedély érvényességi idején túl a két védelmi jogállás közelítésének logikája vezette az előadó számos módosításának benyújtását.

Az üldözés elleni védelem nem mindig jelenti azt, hogy az illetőnek el kell hagynia az országot. Az előadó elismeri, hogy egyedi esetekben találhat menedéket a személy saját származási országában is, amennyiben az üldöztetés vagy súlyos sérelem az államtól vagy az állam megbízottaitól ered. A tagállamok kötelezése arra, hogy megvizsgálják a belső védelem alternatíváját, miután az eljáró hatóság eldöntötte, hogy a kérelmező egyébként védelemre szorulna, egy kicsit túl messze megy. A belső védelem alternatívájának – korlátozott esetekben – a tagállamok rendelkezésére álló opciónak kell maradnia, nem pedig kötelezettségnek.

Összegezve, az előadó által javasolt módosítások a védelemre szorulók – az Unióban való tartózkodási helyüktől független – megfelelő elismerése és az integrációjukat megkönnyítő jogok biztosításának átfogó célkitűzésére válaszolnak. Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a KEMR reformja összefügg a rászoruló harmadik országbeli állampolgároknak biztosított védelem javításával, az uniós hagyományoknak és értékeknek megfelelően. Az EU-nak gondoskodnia kell saját biztonságáról, de a kettő együtt jár – az EU-nak biztonságosnak kell lennie, hogy menedéket nyújthasson a konfliktusok és barbárság elől menekülő, védelmet kereső embereknek. Ha a szankciókra és a rendszerrel való esetleges visszaélésre helyezzük a hangsúlyt, az valószínűleg csak a bizonytalanság általános érzetét erősíti mind a védelemre szoruló személyek, mind az uniós polgárok körében. Pozitív üzenetet kell küldeni mindkét irányba, hogy azok a harmadik országbeli állampolgárok, akiknek nem feltétlenül saját választásuk, hogy az Unióba jöjjenek, gyorsan egy olyan társadalom részének érezhessék magukat, ahol a védelem és a biztonság összeegyeztethető – e célt kívánja megvalósítani az előadó javaslataival.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL ÉS AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a jelentéstervezet elkészítése során:

Szervezet és/vagy személy

Save the Children (Mentsük meg a gyermekeket!)

Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsa (ECRE)

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala

A Meijers-bizottság

EUROCITIES, a nagy európai városok hálózata

ILGA-Europe

Migration Policy Group (bevándorláspolitikai csoport)

az Európai Jezsuita Menekültügyi Szolgálat

Ajda Mihelčič, Brüsszel


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (8.5.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

A vélemény előadója: Brando Benifei

RÖVID INDOKOLÁS

A közös európai menekültügyi rendszer javasolt reformjának célja egy fenntarthatóbb, igazságosabb és holisztikusabb uniós migrációs politika kialakítása, amely a tagállamok közötti szolidaritáson és a felelősség igazságos megosztásának elvén alapul.

Az elmúlt években annak ellenére, hogy európai és tagállami szinten jogalkotási és politikai erőfeszítésekre került sor, ahhoz, hogy hatékony választ tudjunk adni a menekültügyi válságra, a menekültügyi rendszer jó működésével kapcsolatos különböző szempontokkal továbbra is foglalkozni kell. A tagállamok között nagy eltérések tapasztalhatók, különösen a menekült jogállás és a kiegészítő védelem megadására vonatkozó szabályok és feltételek, az elismerési arány, valamint a kedvezményezettek számára biztosított jogok és kötelezettségek terén. A Bizottság javasolja, hogy a korábbi átdolgozott kvalifikációs irányelvet rendelettel helyezzék hatályon kívül, növelve ezáltal az új közös európai eszközökben rejlő lehetőséget a harmonizációra. Az előadó alapvető fontosságúnak tartja az e területen végrehajtandó reformokat, melyek átfogó célja a jelenlegi helyzet javítása lenne, és ami előrelépést jelentene a védelemre szoruló személyek számára biztosított tényleges jogok irányába és nem pusztán csak a vonatkozó szabályok, gyakorlatok és eljárások funkcionális igazgatási átszervezésére vagy észszerűsítésére korlátozódna.

E tekintetben a nemzetközi védelemben részesülő személyek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának lehetősége kulcsfontosságú.

Ezért a véleménytervezetben az előadó által javasolt módosítások célja annak biztosítása, hogy az uniós jogszabályok lehetővé tegyék az ilyen integrációs kilátásokban rejlő lehetőségek maximális kiaknázását. Ez elsősorban a menekültek és a kiegészítő védelemben részesülő személyek számára biztosított jogok összehangolását jelenti, ahogy erre már van is példa néhány tagállamban, lévén hogy az ilyen különbségtétel gyakran azon a vitatható feltételezésen alapul, hogy a szükséges védelem ideiglenes jellegű. Ez a gyakorlatban nem csak indokolatlanul bonyolult adminisztrációhoz vezet, hanem közvetlen veszélybe sodorja az integráció esélyét, például a tartózkodási vagy a munkavállalási engedély túl rövid időtartama miatt (a kettő gyakran szorosan összekapcsolódik), vagy azáltal, hogy az ilyen tartózkodási engedély megújítását összekapcsolják a védelmi jogállás felülvizsgálatával, amely szintén költséges és felesleges. Hasonló okokból az előadó javasolja, hogy a szövegből töröljék a tagállamok számára biztosított azon lehetőséget, hogy a kiegészítő védelemben részesülő személyeknek nyújtott szociális segítséget az alapellátásokra korlátozzák.

A Bizottság lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy beilleszkedésük elősegítése érdekében kötelezővé tegyék a védelemben részesülők számára az ilyen integrációs intézkedésekben, például nyelvtanfolyamokon, szakképzésben és más, a munkavállalással kapcsolatos intézkedésekben való részvételt. Míg ez elfogadható és értékes eszközül szolgálhatna arra, hogy az integráció rövid távú kihívásait lehetőségként ragadjuk meg a társadalom egésze számára, ugyanakkor azt is rögzíteni kell, hogy az ilyen intézkedéseknek díjmentesnek, könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, valamint rendelkezésre kell állniuk és mindig figyelembe kell venniük a védelemben részesülő kedvezményezett jogait és értékeit. Szükséges továbbá annak biztosítása, hogy az ilyen intézkedésekben való részvétel elmulasztása vagy részleges volta soha ne veszélyeztesse az érintett személy védelmi jogállását, mivel ez a nemzetközi menekültügyi jogszabályok közvetlen megsértését jelentené.

Végezetül az előadó nem ért egyet a Bizottság által választott büntető jellegű megközelítéssel, amellyel a másodlagos mozgásokat szabályozná, másrészt viszont fontolóra vesz egy olyan rendszert is, amely esetleg ösztönzőket tartalmazna arra vonatkozóan, hogy e személyek abban az államban maradhassanak, amely megfelelőbb védelmet nyújtott számukra.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU tanácsi irányelvet jelentősen módosítani kell31 (átdolgozás). Annak érdekében, hogy harmonizáció és nagyobb mértékű közelítés valósuljon meg a menekültügyi határozatokban és a nemzetközi védelem tartalma tekintetében, hogy ezáltal csökkenjenek az Európai Unión belüli mozgás ösztönzői és a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára egyenlő bánásmód legyen biztosítható, az irányelvet hatályon kívül helyezni és egy rendelettel kell felváltani.

(1)  A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU tanácsi irányelvet jelentősen módosítani kell31 (átdolgozás). Annak érdekében, hogy harmonizáció és nagyobb mértékű közelítés valósuljon meg a menekültügyi határozatokban és a nemzetközi védelem tartalma tekintetében, hogy ezáltal ösztönözzék a nemzetközi védelemben részesülő személyeket arra, hogy abban a tagállamban maradjanak, amelyik védelmet nyújtott számukra és a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára egyenlő bánásmód legyen biztosítható, az irányelvet hatályon kívül helyezni és egy rendelettel kell felváltani.

__________________

__________________

31 HL L 337., 2011.12.20., 9. o.

31 HL L 337., 2011.12.20., 9. o.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A közös európai menekültügyi rendszer alapját képező elemek közé tartoznak a menekültügyi eljárásokra vonatkozó közös szabályok, az uniós szinten nyújtott elismerés és védelem, a befogadási feltételek, valamint a menedékkérőkért felelős tagállam meghatározására szolgáló rendszer. Bár jelentős előrelépés történt a közös európai menekültügyi rendszer fokozatos fejlesztésében, még mindig jelentős különbségek vannak a tagállamok között az alkalmazott eljárások, az elismerési arány, a nyújtott védelem formája, a befogadás anyagi feltételeinek szintje, valamint a nemzetközi védelem kérelmezői és nemzetközi védelemben részesülő személyek számára biztosított ellátások tekintetében. Ezek a különbségek jelentős mértékben ösztönzik a másodlagos mozgást, és aláássák azon célkitűzés megvalósítását, hogy valamennyi kérelmező egyenlő bánásmódban részesüljön, függetlenül attól, hogy az Unión belül hol nyújtja be a kérelmét.

(3)  A közös európai menekültügyi rendszer alapját képező elemek közé tartoznak a menekültügyi eljárásokra vonatkozó közös szabályok, az uniós szinten nyújtott elismerés és védelem, a befogadási feltételek, valamint a menedékkérőkért felelős tagállam meghatározására szolgáló rendszer. Bár jelentős előrelépés történt a közös európai menekültügyi rendszer fokozatos fejlesztésében, még mindig jelentős különbségek vannak a tagállamok között az alkalmazott eljárások, az elismerési arány, a nyújtott védelem formája, a befogadás anyagi feltételeinek szintje, valamint a nemzetközi védelem kérelmezői és nemzetközi védelemben részesülő személyek számára biztosított ellátások tekintetében. Ezen eltérések, valamint a tagállamok igen eltérő makrogazdasági és munkaerőpiaci helyzete aláássák azon célkitűzést, hogy minden kérelmező számára egységesített befogadási feltételeket biztosítsanak, függetlenül attól, hogy az Unión belül hol nyújtja be a kérelmét.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Egy jól működő közös európai menekültügyi rendszer érdekében, ideértve a dublini rendszert is, jelentős előrelépésre van szükség a nemzeti menekültügyi rendszerek közelítése tekintetében, különös tekintettel a tagállamokban az elismerési arányokkal és a védelmi jogállás típusaival kapcsolatban fennálló eltérésekre. Emellett meg kell erősíteni a jogállások felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat, hogy a védelmet csak olyanok kapják meg, akiknek arra szükségük van, és csak a szükséges időszakra. Ezenfelül meg kell szüntetni a tartózkodási engedélyek időtartamával kapcsolatos eltérő gyakorlatokat, és tovább kell pontosítani és egységesíteni a nemzetközi védelemben részesülő személyek jogait.

(5)  Egy jól működő közös európai menekültügyi rendszer érdekében, ideértve a dublini rendszert is, jelentős előrelépésre van szükség a nemzeti menekültügyi rendszerek közelítése tekintetében, különösen a tagállamokban az elismerési arányokkal és a védelmi jogállás típusaival kapcsolatban fennálló eltérések tekintetében. Emellett meg kell erősíteni a jogállások felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat, hogy a védelmet csak olyanok kapják meg, akiknek arra szükségük van, és csak a szükséges időszakra. Ezenfelül meg kell szüntetni a tartózkodási engedélyek időtartamával kapcsolatos eltérő gyakorlatokat, és tovább kell pontosítani és egységesíteni a nemzetközi védelemben részesülő személyek jogait.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Tehát rendeletre van szükség annak érdekében, hogy az egész Unió területén következetesebb legyen a harmonizáció, illetve nagyobb fokú legyen a jogbiztonság és az átláthatóság mértéke.

(6)  Tehát rendeletre van szükség annak érdekében, hogy az egész Unió területén gyorsabb és következetesebb legyen a harmonizáció, illetve nagyobb fokú legyen a jogbiztonság és az átláthatóság mértéke.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A menekültjogállás és a kiegészítő védelmi jogállás elismerésére és tartalmára vonatkozó szabályok további közelítésének elő kell segítenie kell a nemzetközi védelmet kérelmező személyek tagállamok közötti másodlagos mozgásának korlátozását, amennyiben az ilyen mozgást a jelen rendelettel felváltott kvalifikációs irányelv átültetéséből származó nemzeti rendelkezések esetleges eltérései idézték elő.

(8)  A menekültjogállás és a kiegészítő védelmi jogállás elismerésére és tartalmára vonatkozó szabályok további közelítésének elő kell segítenie a nemzetközi védelmet kérelmező személyek tagállamok közötti másodlagos mozgásának korlátozását és a védelmi normák magas szintjének megvalósítását Unió-szerte.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A sikeresen áttelepített személyeknek nemzetközi védelmet kell biztosítani. Ennek megfelelően a nemzetközi védelem tartalmára vonatkozóan e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, ideértve a másodlagos mozgást megakadályozó szabályokat is.

(10)  A sikeresen áttelepített személyeknek nemzetközi védelmet kell biztosítani. Ennek megfelelően a nemzetközi védelem tartalmára vonatkozóan e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és figyelembe veszi különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta) által elismert elveket. E rendelet biztosítani kívánja különösen az emberi méltóság, valamint a menedékkérők és az őket kísérő családtagjaik menedékhez való jogának teljes körű tiszteletben tartását, valamint elő kívánja mozdítani a Charta emberi méltóságra, a magán- és a családi élet tiszteletben tartására, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára, a tanuláshoz való jogra, a foglalkozás szabad megválasztására, az üzleti vállalkozás folytatására, a menedékjogra, a megkülönböztetésmentességre, a gyermekek jogaira, a szociális biztonságra, a szociális segítségnyújtásra és az egészségügyi ellátásra vonatkozóan, ezért a rendeletet ennek megfelelően kell végrehajtani.

(11)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és figyelembe veszi az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta), az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 1950. évi európai egyezmény, az 1961. évi Európai Szociális Charta, az 1948. évi emberi jogok egyetemes nyilatkozata, valamint a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezmény és annak 1967. évi kiegészítő jegyzőkönyve által elismert elveket. E rendelet biztosítani kívánja különösen az emberi méltóság, valamint a menedékkérők és az őket kísérő családtagjaik menedékhez való jogának teljes körű tiszteletben tartását, valamint elő kívánja mozdítani a Charta emberi méltóságra, a magán- és a családi élet tiszteletben tartására, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára, a tanuláshoz való jogra, a foglalkozás szabad megválasztására, az üzleti vállalkozás folytatására, a menedékjogra, a megkülönböztetésmentességre, a gyermekek jogaira, a szociális jogokkal való rendelkezésre – többek között a szociális biztonságra, a szociális segítségnyújtásra és az egészségügyi ellátásra vonatkozóan, ezért a rendeletet ennek megfelelően kell végrehajtani.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Mozgósítani kell az Európai Menekültügyi és Migrációs és Integrációs Alap erőforrásait, hogy megfelelő támogatást nyújtsanak a rendeletben előírt szabályok végrehajtása során tett tagállami erőfeszítésekhez, különös tekintettel azon tagállamokra, amelyek nemzeti menekültügyi rendszerére – főként földrajzi elhelyezkedésük vagy népességi helyzetük miatt – különös és aránytalanul nagy nyomás nehezedik.

(13)  Mozgósítani kell az Európai Menekültügyi és Migrációs és Integrációs Alap erőforrásait, hogy megfelelő támogatást nyújtsanak az rendeletben előírt szabályok végrehajtása során tett tagállami erőfeszítésekhez, különös tekintettel a nemzetközi védelemben részesülő személyek fenntartható integrációjának előmozdítására és azon tagállamok támogatására, amelyek nemzeti menekültügyi rendszere – főként társadalmi, földrajzi elhelyezkedésük vagy népességi helyzetük miatt – kihívásokkal néz szembe. E célból megfelelő támogatást kell a helyi és regionális hatóságok és a nemzetközi és civil társadalmi szervezetek rendelkezésére bocsátani, többek között a helyi és regionális hatóságok Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alaphoz és más alapokhoz való közvetlenebb és hatékonyabb hozzáférésének a lehetősége révén is a közvetlen felelősségi körük alá tartozó fellépések finanszírozására.

Módosítás     9

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Ezen rendelet alkalmazása során „a gyermek mindenek felett álló érdekét” elsődleges szempontnak kell tekinteni a gyermek jogairól szóló, 1989-es ENSZ-egyezmény rendelkezésének megfelelően. A gyermek mindenek felett álló érdekének vizsgálatakor a tagállamok hatóságainak megfelelően tekintetbe kell venniük különösen a család egységének elvét, a kiskorú jólétét és szociális fejlődését, a személyi biztonságát érintő megfontolásokat, valamint a kiskorú véleményét életkorának és érettségi fokának megfelelően.

(15)  Ezen rendelet alkalmazása során „a gyermek mindenek felett álló érdekét” elsődleges szempontnak kell tekinteni a gyermek jogairól szóló, 1989-es ENSZ-egyezmény rendelkezésének megfelelően. A gyermek mindenek felett álló érdekének vizsgálatakor a tagállamok hatóságainak megfelelően tekintetbe kell venniük különösen a család egységének elvét, a kiskorú jólétét és szociális fejlődését, a kiskorú kulturális gyökereit és nyelvi készségeit, a személyi biztonságát érintő megfontolásokat, valamint a kiskorú véleményét életkorának és érettségi fokának megfelelően.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Az Európai Unió Bírósága vonatkozó ítélkezési gyakorlatának megfelelően, a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásakor a tagállamok illetékes hatóságainak olyan módszerek alapján kell értékelniük a kérelmező szavahihetőségét, amely tiszteletben tartja a Charta által biztosított személyes jogokat, különösen az emberi méltósághoz, valamint a magánélethez és a családi élethez fűződő jogokat. Ami konkrétan a homoszexualitást illeti, a kérelmező szavahihetőségének egyéni értékelését nem szabad a homoszexuálisokra vonatkozó sztereotipikus fogalmakra alapozni, és a kérelmezőt nem szabad a szexuális szokásaira vonatkozó részletes kikérdezésnek vagy vizsgálatoknak alávetni.

(29)  Az Európai Unió Bírósága vonatkozó ítélkezési gyakorlatának megfelelően, a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásakor a tagállamok illetékes hatóságainak olyan módszerek alapján kell értékelniük a kérelmező szavahihetőségét, amely tiszteletben tartja a Charta által biztosított személyes jogokat, különösen az emberi méltósághoz, valamint a magánélethez és a családi élethez fűződő jogokat. Ami konkrétan a szexuális irányultságot és nemi identitást illeti, a kérelmező szavahihetőségének egyéni értékelését nem szabad a szexuális irányultságra és nemi identitásra vonatkozó sztereotipikus fogalmakra alapozni, és a kérelmezőt nem szabad a szexuális szokásaira vonatkozó részletes kikérdezésnek vagy vizsgálatoknak alávetni. Továbbá az illetékes nemzeti hatóságok nem gondolhatják azt, hogy a kérelmező kijelentései nem szavahihetőek kizárólag azon az alapon, hogy a kérelmező, amikor először előadta üldöztetésének részleteit, nem hivatkozott szexuális irányultságára, nemi identitására, nemi önkifejezésére, illetve nemi jellegére.

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A súlyos sérelem megítélése céljából, amely alapot adhat a kérelmező kiegészítő védelmi jogállásra való jogosultságra, a megkülönböztetés nélküli erőszak fogalmának az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata szerint ki kell terjednie az olyan erőszakra, mely személyes körülményeikre való tekintet nélkül érinthet embereket.

(34)  A súlyos sérelem megítélése céljából, amely alapot adhat a kérelmező kiegészítő védelmi jogállásra való jogosultságra, a megkülönböztetés nélküli erőszak fogalmának az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata szerint ki kell terjednie az olyan erőszakra, mely személyes körülményeikre való tekintet nélkül érinthet embereket. A megkülönböztetés nélküli erőszak fennállásának meghatározásakor figyelembe veendő tényezők között lehet a külső agresszió, megszállás, idegenuralom, belső konfliktusok, az emberi jogok súlyos megsértése, vagy a származási ország vagy annak egy része közrendjét súlyosan zavaró események.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek számára első alkalommal kiadott, vagy a jelen rendelet hatályba lépését követően megújított tartózkodási engedélynek és úti okmánynak meg kell felelnie az 1030/2002/EK rendelet, illetve a 2252/2004/EK tanácsi rendelet rendelkezéseinek.

(37)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek számára a jelen rendelet hatályba lépését követően kiadott tartózkodási engedélynek és úti okmánynak meg kell felelnie az 1030/2002/EK rendelet, illetve a 2252/2004/EK tanácsi rendelet rendelkezéseinek.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Annak megállapítása céljából, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyeknek továbbra is szükségük van-e az ilyen védelemre, az eljáró hatóságoknak felül kell vizsgálniuk a nekik nyújtott jogállást, amikor a tartózkodási engedélyt meg kell újítani, menekültek esetében az első alkalommal , a kiegészítő védelemben részesülő személyek esetében pedig az első és a második alkalommal , valamint akkor is, amikor a kedvezményezettek származási országában jelentős változás következik be az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége, valamint a származási országgal kapcsolatos információkkal foglalkozó európai hálózatok által a rendelet 8. és 10. cikkének megfelelően a származási országban fennálló helyzetre vonatkozó közös elemzés és iránymutatás szerint37 jelentős változás következik be.

(39)  Annak megállapítása céljából, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyeknek továbbra is szükségük van-e az ilyen védelemre, az eljáró hatóságok felülvizsgálhatják a nekik nyújtott jogállást, amikor az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége, valamint a származási országgal kapcsolatos információkkal foglalkozó európai hálózatok a rendelet 8. és 10. cikkének37 megfelelően a származási országban fennálló helyzetre vonatkozó közös elemzése és iránymutatása szerint a kedvezményezettek származási országában jelentős változás következik be.

_________________

_________________

37 COM(2016)0271

37 COM(2016)0271

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Amikor a menekült- vagy kiegészítő védelmi jogállás megszűnik, ésszerű időpontig el kell halasztani a tagállam eljáró hatóságának a jogállás visszavonására, megszüntetésére, vagy meghosszabbításának elmaradására vonatkozó határozatának végrehajtását, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgárnak vagy hontalan személynek más jogalapon lehetősége legyen tartózkodási engedélyt kérnie, mint amely jogalap szerint nemzetközi védelemben részesült, például családi alapon, a munkájához vagy a tanulmányaihoz kapcsolódóan, a vonatkozó uniós és nemzeti jog értelmében.

(41)  Amikor a menekült- vagy kiegészítő védelmi jogállás megszűnik, ésszerű időpontig el kell halasztani a tagállam eljáró hatóságának a jogállás visszavonására, megszüntetésére, vagy meghosszabbításának elmaradására vonatkozó határozatának végrehajtását, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgárnak vagy hontalan személynek más jogalapon lehetősége legyen tartózkodási engedélyt kérnie, mint amely jogalap szerint nemzetközi védelemben részesült, például családi vagy egészségügyi alapon, a munkájához vagy a tanulmányaihoz kapcsolódóan, a vonatkozó uniós és nemzeti jog értelmében.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  Az Európai Unión belüli másodlagos mozgás megakadályozása érdekében abban az esetben, ha egy nemzetközi védelemben részesülő személyt a számára védelmet biztosító országtól eltérő olyan tagállamban találják, ahol nem felel meg a tartózkodás vagy letelepedés feltételeinek, a felelős tagállamnak vissza kell fogadnia az érintett személyt a rendeleti úton41 meghatározott eljárás szerint .

(43)  Az Európai Unión belüli másodlagos mozgás visszaszorítása érdekében abban az esetben, ha egy nemzetközi védelemben részesülő személyt a számára védelmet biztosító országtól eltérő olyan tagállamban találják, ahol nem felel meg a tartózkodás vagy letelepedés feltételeinek, a felelős tagállamnak vissza kell fogadnia az érintett személyt a rendeleti úton41 meghatározott eljárás szerint .

_________________

_________________

41 (EU) [xxx/xxxx új Dublini Rendelet].

41 (EU) [xxx/xxxx új Dublini Rendelet].

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  Az Európai Unión belüli másodlagos mozgás visszaszorítása érdekében módosítani kell a huzamos tartózkodásra vonatkozó 2003/109/EK irányelvet annak előírása céljából, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyek hosszú távú tartózkodásra való jogosulttá válásához szükséges 5 éves várakozási időszak minden olyan esetben kezdődjön újra, amikor az érintett személyt a számára nemzetközi védelmet biztosító országtól eltérő olyan tagállamban találják, ahol a vonatkozó uniós vagy nemzeti jogszabályok szerint nem lenne jogosult tartózkodni vagy letelepedni.

törölve

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Nemzetközi kötelezettségek keretein belül a munkavállaláshoz való hozzáféréssel és a szociális biztonsággal kapcsolatos ellátások nyújtásához tartózkodási engedély előzetes kiállítása szükséges.

(47)  Nemzetközi kötelezettségek keretein belül a munkavállaláshoz való hozzáféréssel és a szociális biztonsággal kapcsolatos ellátások nyújtásához tartózkodási engedély előzetes kiállítására lehet szükség.

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  Az illetékes hatóságok korlátozhatják a munkavállalói vagy az önfoglalkoztató tevékenység folytatását olyan állások esetében, amelyekhez hatósági jogkör gyakorlására van szükség, vagy amelyekben az állam, illetve más állami hatóságok általános érdekeinek megvédéséért kell felelősséget vállalni. Az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogaiknak a munkavállalókat képviselő szervezetekben lévő tagsági viszony vagy bizonyos foglalkozások űzése tekintetében való gyakorlásával összefüggésben a nemzetközi védelemben részesülő személyek hasonlóképpen kizárhatók a köztestületek vezetésében való részvételből és a közjogi hivatalviselésből is.

(48)  Az illetékes hatóságok korlátozhatják a munkavállalói vagy az önfoglalkoztató tevékenység folytatását olyan állások esetében, amelyekhez hatósági jogkör gyakorlására van szükség, vagy amelyekben az állam, illetve más állami hatóságok általános érdekeinek megvédéséért kell felelősséget vállalni.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  Annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára jobban lehetővé váljon az ezen rendeletben meghatározott jogok és ellátások tényleges gyakorlása, illetve igénybe vétele, figyelembe kell venni sajátos igényeiket, valamint a társadalmi beilleszkedésük sajátos kihívásait, és elő kell segíteni a beilleszkedéssel kapcsolatos jogaik gyakorlását, különösen a foglalkoztatással kapcsolatos tanulmányi lehetőségekkel és szakképzéssel, valamint a külföldi diplomák, bizonyítványok és a végzettséget igazoló egyéb okiratok elismertetésére vonatkozó eljárások elérhetőségével kapcsolatban, különös tekintettel arra, ha hiányoznak az igazoló dokumentumok vagy az érintettek nem képesek fedezni az elismertetési eljárások költségeit.

(49)  Annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára jobban lehetővé váljon az ezen rendeletben meghatározott jogok és ellátások tényleges gyakorlása, illetve igénybe vétele, figyelembe kell venni sajátos igényeiket, valamint a társadalmi beilleszkedésük sajátos kihívásait, és elő kell segíteni a beilleszkedéssel kapcsolatos jogokhoz és intézkedésekhez való hozzáférésüket, különösen az oktatással és a foglalkoztatással kapcsolatos tanulmányi lehetőségekkel és szakképzéssel, valamint a külföldi diplomák, bizonyítványok és a végzettséget igazoló egyéb okiratok elismertetésére vonatkozó eljárások elérhetőségével kapcsolatban, különös tekintettel arra, ha hiányoznak az igazoló dokumentumok vagy az érintettek nem képesek fedezni az elismertetési eljárások költségeit.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

50 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(50)  A nemzetközi védelemben részesülő személyeket a védelmet biztosító tagállam állampolgáraival azonos bánásmódban kell részesíteni a szociális biztonság tekintetében.

(50)  A nemzetközi védelemben részesülő személyeket a védelmet biztosító tagállam állampolgáraival azonos bánásmódban kell részesíteni, továbbá alkalmazni kell a megkülönböztetésmentesség elvét a szociális biztonság tekintetében.

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(51)  Ezen túlmenően különösen a szociális nehézségek elkerülése érdekében helyénvaló, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára megkülönböztetéstől mentes, megfelelő szociális ellátást biztosítsanak. Ugyanakkor ami a kiegészítő védelemben részesülő személyeket illeti, bizonyos mértékű rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok részére, hogy az ilyen védelmet az alapellátásokra korlátozhassák, amelyet úgy kell értelmezni, hogy annak legalább minimális jövedelemtámogatást, valamint betegségi, terhességi, illetve gyermeknevelési támogatást kell biztosítani, amennyiben ezen ellátásokat az adott tagállam nemzeti jogszabályai a saját állampolgárok számára is biztosítják. A beilleszkedésük elősegítése érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy a szociális segítségnyújtás nemzeti törvényekben rögzített bizonyos formáihoz való hozzáférést a menekülteknek és a kiegészítő védelemben részesülő személyeknek az integrációs intézkedésekben való tényleges részvételétől tegyék függővé.

(51)  Ezen túlmenően különösen a szociális nehézségek elkerülése, valamint a nemzetközi és a kiegészítő védelemben részesülő személyek beilleszkedésének megkönnyítése érdekében helyénvaló, hogy számukra megkülönböztetéstől mentes szociális és jogi segítségnyújtást biztosítsanak.

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek számára biztosítani kell az egészségügyi ellátáshoz – beleértve a fizikai és a mentális egészségügyi ellátást is – való hozzáférést.

(52)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek számára biztosítani kell az egészségügyi ellátáshoz – beleértve a fizikai, a mentális, valamint a szexuális és a reproduktív egészséggel kapcsolatos ellátáshoz – való hozzáférést.

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(52a)  A nemzetközi védelemben részesülő személyeknek biztosítani kell az árukhoz és szolgáltatásokhoz, illetve a nyilvánosság számára elérhető árukkal és szolgáltatásokkal való ellátottsághoz, valamint a munkaügyi hivatalok által nyújtott tájékoztatáshoz és tanácsadáshoz való hozzáférést.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

53 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(53)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek beilleszkedésének elősegítése érdekében a nemzetközi védelemben részesülő személyek a tagállamok által biztosított integrációs intézkedésekben vehetnek részt, amelyek formáját a tagállamok határozzák meg. A tagállamok kötelezővé tehetik az ilyen integrációs intézkedésekben, például nyelvtanfolyamokon, állampolgári ismeretekkel foglalkozó tanfolyamokon, szakképzésben és más, a munkavállaláshoz kapcsolódó tanfolyamokon való részvételt.

(53)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek beilleszkedésének elősegítése érdekében a nemzetközi védelemben részesülő személyek a tagállamok által biztosított díjmentes és hatékony integrációs intézkedésekben vehetnek részt, amelyek formáját a tagállamok határozzák meg. A tagállamok kötelezővé tehetik az ilyen integrációs intézkedésekben, például nyelvtanfolyamokon, állampolgári ismeretekkel foglalkozó tanfolyamokon, szakképzésben és más, a munkavállaláshoz kapcsolódó tanfolyamokon való részvételt, feltéve, hogy ezek az integrációs intézkedések könnyen hozzáférhetők, rendelkezésre állnak és díjmentesek. Az adott integrációs intézkedésekben való részvétel sosem érinti a rendelet által meghatározott jogokat és kötelezettségeket, és nem szolgálhat indokul a menekültügyi jogállás vagy a kiegészítő védelmi jogállás felülvizsgálatára, visszavonására, megszüntetésére, megtagadására vagy megújításának megtagadására. A tagállamok nemzeti jogában meghatározott, a kötelező beilleszkedési intézkedésekben való részvétel elmulasztása miatti bármely szankciónak mindig arányosnak kell lennie.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amikor a menekültnek kiadott tartózkodási engedélyt a hatóság első alkalommal felülvizsgálja.

törölve

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amikor a kiegészítő védelemben részesülő személy tartózkodási engedélyét a hatóság első és második alkalommal felülvizsgálja.

törölve

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A nemzetközi kötelezettségek keretein belül a munkavállaláshoz való hozzáféréssel és a szociális biztonsággal kapcsolatos ellátások nyújtásához tartózkodási engedély előzetes kiállítása szükséges.

(3)  A nemzetközi kötelezettségek keretein belül a munkavállaláshoz való hozzáféréssel és a szociális biztonsággal kapcsolatos ellátások nyújtásához tartózkodási engedély előzetes kiállítása lehet szükséges.

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  E fejezet rendelkezéseinek végrehajtása során figyelembe kell venni a veszélyeztetett csoporthoz tartozó személyek, mint például kiskorúak, kísérő nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő személyek, időskorúak, várandós nők, kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, az emberkereskedelem áldozatai, a mentális zavarokkal küzdő személyek, valamint a kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formái áldozatainak sajátos helyzetét, amennyiben az egyéni értékelés megállapítja, hogy speciális szükségleteik vannak.

(4)  E fejezet rendelkezéseinek végrehajtása során figyelembe kell venni a veszélyeztetett csoporthoz tartozó személyek, mint például kiskorúak, kísérő nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő személyek, időskorúak, várandós nők, gyermeket egyedül nevelő szülők, az emberkereskedelem áldozatai, a mentális zavarokkal küzdő személyek, valamint a kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formái áldozatainak sajátos helyzetét, amennyiben az egyéni értékelés megállapítja, hogy speciális szükségleteik vannak.

Módosítás     29

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok a menekült- vagy a kiegészítő védelmi jogállás megadását követően haladéktalanul tájékoztatják a nemzetközi védelemben részesülő személyeket a jogállásukkal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatást olyan nyelven kell biztosítani, amelyet az érintett személyek megértenek, vagy észszerűen feltételezhető, hogy megértenek, és egyértelműen utalni kell azon következményekre, amelyek abból származhatnak, ha az érintettek nem tartják be az Unión belüli mozgásra vonatkozó, a 28. cikkben részletezett kötelezettségeket.

Az illetékes hatóságok a menekült- vagy a kiegészítő védelmi jogállás megadását követően haladéktalanul tájékoztatják a nemzetközi védelemben részesülő személyeket a jogállásukkal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatást írásban, olyan nyelven kell biztosítani, amelyet az érintett személyek megértenek, és egyértelműen utalni kell azon következményekre, amelyek abból származhatnak, ha az érintettek nem tartják be az Unión belüli mozgásra vonatkozó, a 29. cikkben részletezett kötelezettségeket.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A menekültjogállással rendelkező személyek esetében a tartózkodási engedély érvényessége három év, amelyet ezután újabb három évre lehet megújítani.

a)  A menekültjogállással rendelkező személyek esetében a tartózkodási engedély érvényessége öt év, amelyet ezután újabb öt évre lehet megújítani.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A kiegészítő védelmi jogállással rendelkező személyek esetében a tartózkodási engedély érvényessége egy év, amelyet ezután két évre lehet megújítani.

b)  A kiegészítő védelmi jogállással rendelkező személyek esetében a tartózkodási engedély érvényessége öt év, amelyet ezután újabb öt évre lehet megújítani.

Módosítás     32

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek – az érintett területen belül jogszerűen tartózkodó, hasonló helyzetben levő harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóakkal azonos feltételek és korlátozások mellett – szabadon mozoghatnak annak a tagállamnak a területén, amely a nemzetközi védelmet nyújtja számukra, beleértve a tagállam területén belüli tartózkodási helyük megválasztására vonatkozó jogot is.

(1)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek – az érintett területen belül jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóakkal azonos feltételek és korlátozások mellett – szabadon mozoghatnak annak a tagállamnak a területén, amely a nemzetközi védelmet nyújtja számukra, beleértve a tagállam területén belüli tartózkodási helyük megválasztására vonatkozó jogot is.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a munkakörülmények, ideértve a fizetést, a munkaviszony megszüntetését, a munkaidőt, a szabadságot és a szabadnapokat, valamint a munkahelyi egészségügyi és biztonsági követelményeket;

a)  munkafeltételek, ideértve a fizetést és a munkaviszony megszüntetését, a munkaidőt, a szabadságot és szabadnapokat, a családi szabadságot, valamint a munkahelyi egészségügyi és biztonsági követelményeket;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az egyesülési és társulási szabadság, valamint a munkavállalókat vagy munkáltatókat képviselő szervezetekben, illetve bármely olyan szervezetben való tagság szabadsága, amelynek tagjai egy meghatározott foglalkozást űznek, beleértve az ilyen szervezetek által nyújtott előnyöket is;

b)  az egyesülési és társulási szabadság, valamint a munkavállalókat vagy munkáltatókat képviselő szervezetekben, illetve bármely olyan szervezetben való tagság szabadsága, amelynek tagjai egy meghatározott foglalkozást űznek, beleértve az ilyen szervezetek által nyújtott jogokat és előnyöket is;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a foglalkoztatáshoz kapcsolódó felnőttképzési lehetőségek, a szakképzés – ideértve a szakmai továbbképzéseket is –, valamint a munkahelyi gyakorlati tapasztalatok szerzése;

c)  oktatási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési lehetőségek, a szakképzés – ideértve a szakmai továbbképzéseket is –, valamint a munkahelyi gyakorlati tapasztalatok szerzése;

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a munkaügyi hivatalok által biztosított tanácsadás.

d)  a munkaügyi hivatalok által biztosított tanácsadás és nyomon követés.

Módosítás     37

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben szükséges, az illetékes hatóságok elősegítik a (2) bekezdés c) és d) pontjában említett tevékenységekhez való teljes körű hozzáférést.

(3)  Az illetékes hatóságok elősegítik a (2) bekezdés c) és d) pontjában említett tevékenységekhez való teljes körű hozzáférést.

Módosítás     38

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok – a harmadik országok területükön hasonló helyzetben lévő és ott jogszerűen tartózkodó állampolgáraira vonatkozókkal azonos feltételek mellett – lehetővé teszik a nemzetközi védelemben részesülő felnőttek számára a közoktatási rendszerhez, továbbképzéshez és átképzéshez való hozzáférést.

(2)  A tagállamok – az állampolgáraikra vonatkozókkal azonos feltételek mellett – lehetővé teszik a nemzetközi védelemben részesülő felnőttek számára a közoktatási rendszerhez, továbbképzéshez és átképzéshez való hozzáférést.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szociális segítségnyújtás nemzeti törvényekben rögzített bizonyos formáihoz való hozzáférés a nemzetközi védelemben részesülő személyeknek az integrációs intézkedésekben való tényleges részvételétől tehető függővé.

A szociális segítségnyújtás nemzeti törvényekben rögzített bizonyos formáihoz való hozzáférés a nemzetközi védelemben részesülő személyeknek az integrációs intézkedésekben való tényleges részvételétől tehető függővé, amelyeknek díjmenteseknek, könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük és rendelkezésre kell állniuk.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kiegészítő védelemben részesülő személyek esetében a tagállamok a szociális segítségnyújtást alapvető ellátásokra korlátozhatják.

törölve

Módosítás     41

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzetközi védelemben részesülő, speciális szükségletekkel rendelkező személyek, így például a várandós nők, a fogyatékkal élő személyek, a kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formáinak áldozatai, valamint az olyan kiskorúak, akik bármilyen formájú visszaélés, elhanyagolás, kizsákmányolás, kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód, illetve fegyveres konfliktus áldozatai voltak– a védelmet nyújtó tagállam állampolgáraira vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett – megfelelő szintű egészségügyi ellátást kaphatnak – ideértve szükség esetén a mentális zavarok kezelését is.

(2)  A nemzetközi védelemben részesülő, speciális szükségletekkel rendelkező személyek, így például a várandós nők, a fogyatékkal élő személyek, a kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formáinak áldozatai, valamint az olyan kiskorúak, akik bármilyen formájú visszaélés, elhanyagolás, kizsákmányolás, kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód, illetve fegyveres konfliktus áldozatai voltak– a védelmet nyújtó tagállam állampolgáraira vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett – megfelelő szintű egészségügyi ellátást kaphatnak – ideértve szükség esetén a mentális zavarok kezelését is.

Módosítás     42

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok a nemzetközi védelem megadása után haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül az (EU) XXX/XX rendelet [az eljárásokról szóló rendelet] 22. cikkének (1) bekezdése szerint megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kísérő nélküli kiskorúak számára eseti gondnok, illetve szükség esetén a kiskorúak gondozásáért és jólétéért felelős szerv általi, vagy bármely más megfelelő képviseletet biztosítsanak, ideértve a jogszabályon vagy bírósági határozaton alapuló képviseletet is.

Az illetékes hatóságok haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül az (EU) XXX/XX rendelet [az eljárásokról szóló rendelet] 22. cikkének (1) bekezdése szerint megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kísérő nélküli kiskorúak számára eseti gondnok, illetve szükség esetén a kiskorúak gondozásáért és jólétéért felelős szerv általi, vagy bármely más megfelelő képviseletet biztosítsanak, ideértve a jogszabályon vagy bírósági határozaton alapuló képviseletet is.

Módosítás     43

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  kiskorúak elhelyezésére alkalmas más szálláshelyek.

törölve

Módosítás     44

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Biztosítani kell, hogy a testvérek – figyelembe véve az érintett kiskorú mindenek felett álló érdekét, valamint különösen életkorát és érettségi szintjét – lehetőség szerint együtt maradhassanak. A kísérő nélküli kiskorúak tartózkodási helyét a lehető legritkábban szabad megváltoztatni.

(4)  Biztosítani kell, hogy a testvérek – figyelembe véve az érintett kiskorú mindenek felett álló érdekét, valamint különösen életkorát és érettségi szintjét – lehetőség szerint együtt maradhassanak. A kísérő nélküli kiskorúak tartózkodási helyét a lehető legritkábban szabad megváltoztatni, és kerülni kell a közigazgatási őrizetbe vételt.

Módosítás     45

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamban nemzetközi védelemben részesülő személyek – a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó, hasonló helyzetű harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett – szálláshelyhez juthatnak.

(1)  A tagállamban nemzetközi védelemben részesülő személyek – az állampolgárokra vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett – szálláshelyhez juthatnak.

Módosítás     46

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek adott országon belüli szétosztását a tagállamok oly módon hajtják végre, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyeket ne érje hátrányos megkülönböztetés, valamint megvalósuljon az esélyegyenlőség a lakhatáshoz való hozzáférés tekintetében.

(2)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek adott országon belüli szétosztását a tagállamok oly módon hajtják végre, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyeket ne érje hátrányos megkülönböztetés, valamint megvalósuljon az esélyegyenlőség a lakhatáshoz való hozzáférés tekintetében.

Módosítás     47

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében a nemzetközi védelemben részesülő személyek a tagállamok által biztosított integrációs intézkedésekben vehetnek részt, elsősorban olyan nyelvtanfolyamokon, állampolgári ismeretekkel és beilleszkedéssel foglalkozó programokban, valamint szakképzésben, amelyek figyelembe veszik sajátos igényeiket.

(1)  A nemzetközi védelemben részesülő személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében a nemzetközi védelemben részesülő személyek a tagállamok által biztosított integrációs intézkedésekben vehetnek részt, elsősorban olyan nyelvtanfolyamokon, állampolgári ismeretekkel és beilleszkedéssel foglalkozó programokban, valamint szakképzésben, amelyek díjmentesek, könnyen hozzáférhetőek, és figyelembe veszik sajátos igényeiket.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok kötelezővé tehetik az integrációs intézkedésekben való részvételt.

(2)  A tagállamok kötelezővé tehetik az integrációs intézkedésekben való részvételt, feltéve, hogy a szóban forgó integrációs intézkedések díjmentesek, könnyen hozzáférhetők, és figyelembe veszik a nemzetközi védelemben részesülő személy sajátos igényeit. Az integrációs intézkedésekben való részvétel nem érinti a rendelet által meghatározott jogokat és kötelezettségeket, és nem szolgálhat indokul a menekültügyi jogállás vagy a kiegészítő védelmi jogállás és az ahhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek felülvizsgálatára, visszavonására, megszüntetésére, megtagadására vagy megújításának megtagadására.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályok, valamint a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

12.9.2016

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Brando Benifei

9.9.2016

Vizsgálat a bizottságban

22.3.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

3.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

7

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

41

+

ALDE

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

7

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

ENF

EPP

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályok, valamint a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

A Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.7.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Nem nyilvánított véleményt

  A határozat dátuma

AFET

26.1.2017

JURI

5.9.2016

 

 

Előadók

  A kijelölés dátuma

Tanja Fajon

31.8.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

31.8.2016

9.3.2017

25.4.2017

15.6.2017

Az elfogadás dátuma

15.6.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

13

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli

Az előterjesztés dátuma

28.6.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

13

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

4

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Emil Radev

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat