PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1260kWORD 178k
28.6.2017
PE 599.799v03-00 A8-0245/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo pabėgėlių arba papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio standartų, kuriuo iš dalies keičiama 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso

(COM(2016) 0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Tanja Fajon

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJAI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS
 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo pabėgėlių arba papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio standartų, kuriuo iš dalies keičiama 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso

(COM(2016) 0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0466),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 78 straipsnio 2 dalies a ir b punktus ir 79 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0324/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 8 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0245/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  turi būti atlikta 2011 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų31 (naujos redakcijos) esminių pakeitimų. Siekiant suderinti sprendimus dėl prieglobsčio bei tarptautinės apsaugos pobūdžio aspektus ir užtikrinti didesnę jų konvergenciją, kad būtų sumažinta paskatų judėti Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti, kad su tarptautinės apsaugos gavėjais būtų elgiamasi vienodai, tą direktyvą reikėtų panaikinti ir pakeisti reglamentu;

(1)  turi būti atlikta 2011 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų31 (naujos redakcijos) esminių pakeitimų. Siekiant suderinti sprendimus dėl prieglobsčio ir užtikrinti didesnę jų konvergenciją, užtikrinti aukštus bendrus standartus visose valstybėse narėse ir, kalbant apie bei tarptautinės apsaugos pobūdžio aspektus, paskatinti tarptautinės apsaugos gavėjus likti jiems apsaugą suteikusioje valstybėje narėje, taip pat užtikrinti, kad su tarptautinės apsaugos gavėjais būtų elgiamasi vienodai, tą direktyvą reikėtų panaikinti ir pakeisti reglamentu;

__________________

__________________

31 OL L 337, 2011 12 20, p. 9.

31 OL L 337, 2011 12 20, p. 9.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  bendra prieglobsčio politika, apimanti ir bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS), grindžiamą visapusiškai ir visiems taikoma 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu (toliau – Ženevos konvencija), yra neatsiejama nuo Europos Sąjungos tikslo laipsniškai sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, atvirą žmonėms, kurie dėl susiklosčiusių aplinkybių teisėtai siekia apsaugos Sąjungoje. Tokia politika turėtų būti grindžiama valstybių narių solidarumo ir teisingo atsakomybės, įskaitant finansinę naštą, pasidalijimo principais;

(2)  bendra prieglobsčio politika, apimanti ir bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS), grindžiamą visapusiškai ir visiems taikoma 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu (toliau – Ženevos konvencija), yra neatsiejama nuo Europos Sąjungos tikslo laipsniškai sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, atvirą žmonėms, kurie dėl susiklosčiusių aplinkybių teisėtai siekia apsaugos Sąjungoje. Tokia politika turėtų būti grindžiama valstybių narių solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principais. Ženevos konvencija yra tarptautinio teisinio pabėgėlių apsaugos režimo kertinis akmuo;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  BEPS grindžiama bendrais prieglobsčio procedūrų, pripažinimo ir Sąjungos lygmeniu suteikiamos apsaugos, priėmimo sąlygų ir sistemos, pagal kurią nustatoma už prieglobsčio prašytojus atsakinga valstybė narė, standartais. Nors iki šiol laipsniškai plėtojant BEPS padaryta pažanga, valstybėse narėse taikomų procedūrų tipai, pripažinimo rodikliai, suteikiamos apsaugos pobūdis, materialinių priėmimo sąlygų lygis ir tarptautinės apsaugos prašytojams ir gavėjams skiriamos išmokos vis dar gerokai skiriasi. Šie skirtumai yra reikšmingos antrinio judėjimo paskatos ir trukdo užtikrinti, kad su visais prašytojais būtų elgiamasi vienodai, kad ir kur Sąjungoje jie pateiktų prašymą;

(3)  BEPS grindžiama bendrais prieglobsčio procedūrų, pripažinimo ir Sąjungos lygmeniu suteikiamos apsaugos, priėmimo sąlygų ir sistemos, pagal kurią nustatoma už prieglobsčio prašytojus atsakinga valstybė narė, standartais. Nors iki šiol laipsniškai plėtojant BEPS padaryta pažanga, valstybėse narėse taikomų procedūrų tipai, pripažinimo rodikliai, suteikiamos apsaugos pobūdis, materialinių priėmimo sąlygų lygis ir tarptautinės apsaugos prašytojams ir gavėjams skiriamos išmokos vis dar gerokai skiriasi. Šie skirtumai trukdo užtikrinti, kad su visais prašytojais būtų elgiamasi vienodai, kad ir kur Sąjungoje jie pateiktų prašymą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  šiuo metu valstybės narės pripažįsta tik kitų valstybių narių priimtus sprendimus dėl prieglobsčio, jeigu jais atsisakoma suteikti tarptautinę apsaugą. Valstybėms narėms pradėjus tarpusavyje pripažinti kitų valstybių narių paskelbtus sprendimus dėl prieglobsčio, kuriais tarptautinės apsaugos poreikių turintiems asmenims suteikiama ta apsauga, būtų užtikrintas tinkamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 78 straipsnio 2 dalies, kurioje raginama suteikti vienodą visoje Sąjungoje galiojantį prieglobsčio statusą, įgyvendinimas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2016 m. balandžio 6 d. komunikate 32Komisija išdėstė BEPS tobulinimo galimybes, būtent: sukurti tvarią ir teisingą sistemą, pagal kurią būtų nustatoma, kuri valstybė narė yra atsakinga už prieglobsčio prašytojus, sustiprinti sistemą EURODAC, užtikrinti didesnę ES prieglobsčio sistemos konvergenciją, užkirsti kelią antriniam judėjimui Europos Sąjungoje ir suteikti naujų įgaliojimų Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai. Tas komunikatas parengtas atsižvelgiant į 2016 m. vasario 18–19 d. išreikštus Europos Vadovų Tarybos raginimus33 užtikrinti pažangą reformuojant esamą ES sistemą, kad prieglobsčio politika būtų humaniška ir veiksminga. Jame taip pat siūloma tolesnių veiksmų, atitinkančių holistinį požiūrį į migraciją, kurį 2016 m. balandžio 12 d. pranešime savo iniciatyva nustatė Europos Parlamentas;

(4)  2016 m. balandžio 6 d. komunikate32 Komisija išdėstė BEPS tobulinimo galimybes, būtent: sukurti tvarią ir teisingą sistemą, pagal kurią būtų nustatoma, kuri valstybė narė yra atsakinga už prieglobsčio prašytojus, sustiprinti sistemą EURODAC, užtikrinti didesnę ES prieglobsčio sistemos konvergenciją, užkirsti kelią antriniam judėjimui Europos Sąjungoje ir suteikti naujų įgaliojimų Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai (toliau – agentūrai). Tas komunikatas parengtas atsižvelgiant į 2016 m. vasario 18–19 d. išreikštus Europos Vadovų Tarybos raginimus33 užtikrinti pažangą reformuojant esamą ES sistemą, kad prieglobsčio politika būtų humaniška ir veiksminga. Tačiau komunikate nesiūloma tolesnių veiksmų, atitinkančių holistinį požiūrį į migraciją, kurį 2016 m. balandžio 12 d. pranešime savo iniciatyva nustatė Europos Parlamentas;

__________________

__________________

32 COM (2016) 197 final.

32 COM (2016) 197 final.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  kad BEPS, taip pat Dublino sistema gerai veiktų, reikėtų padaryti nemažą pažangą užtikrinant nacionalinių prieglobsčio sistemų konvergenciją, ir ypač daug dėmesio skirti skirtingiems pripažinimo rodikliams ir valstybėse narėse suteikiamo apsaugos statuso tipams. Be to, siekiant užtikrinti, kad apsauga būtų suteikiama tik tiems, kuriems jos reikia, ir tol, kol ji būtina, reikėtų sugriežtinti statuso peržiūros taisykles. Taip pat reikėtų vengti taikyti skirtingą leidimų gyventi šalyje galiojimo trukmės nustatymo tvarką, o tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiamos teisės turėtų būti dar aiškiau apibrėžtos ir suvienodintos;

(5)  bendra Sąjungos tarptautinės apsaugos politika turėtų būti grindžiama vienodu statusu. Siekiant pereiti prie gerai veikiančios BEPS, reikėtų padaryti nemažą pažangą užtikrinant nacionalinių prieglobsčio sistemų konvergenciją, ir ypač daug dėmesio skirti skirtingiems pripažinimo rodikliams ir valstybėse narėse suteikiamo apsaugos statuso tipams. Kartu svarbu administracinėmis užduotimis neužkrauti valstybių narių valdžios institucijų pernelyg didele našta. Atitinkamai, siekiant užtikrinti, kad apsauga būtų suteikiama tik tiems, kuriems jos reikia, reikėtų sugriežtinti taisykles. Pripažįstant pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos statuso teisinius skirtumus, turėtų būti nustatyta suderinta leidimo gyventi šalyje galiojimo trukmė, visapusiškai atsižvelgiant į dabartinę geriausią valstybių narių praktiką. Siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų taikomi vienodai aukšti apsaugos standartai, tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiamos teisės turėtų būti dar aiškiau apibrėžtos ir suvienodintos;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl, siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti vienodesnį suderinimo lygį ir suteikti daugiau teisinio tikrumo ir skaidrumo, būtinas reglamentas;

(6)  todėl, siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti greitą ir vienodesnį suderinimo lygį ir suteikti daugiau teisinio tikrumo ir skaidrumo, būtinas reglamentas;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  pagrindinis šio reglamento tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės taikytų bendrus kriterijus nustatydamos, kuriems asmenims iš tikrųjų reikia tarptautinės apsaugos, ir garantuoti, kad tiems asmenims visose valstybėse narėse būtų suteikiamos tokios pat teisės;

(7)  pagrindinis šio reglamento tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės taikytų bendrus kriterijus nustatydamos, kuriems asmenims iš tikrųjų reikia tarptautinės apsaugos, ir garantuoti, kad pabėgėliams ir papildomos apsaugos gavėjams visose valstybėse narėse būtų suteikiamos tokios pat teisės;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  dar labiau suvienodinus pripažinimo ir su pabėgėlio bei papildomos apsaugos statusų pobūdžiu susijusias taisykles, taip pat turėtų būti labiau apribotas tarptautinės apsaugos prašytojų ir gavėjų antrinis judėjimas tarp valstybių narių, galbūt kylantis dėl to, kad skiriasi nacionalinės teisinės priemonės, kurių imtasi Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyvai (kuri pakeičiama šiuo reglamentu) perkelti į nacionalinę teisę;

(8)  dar labiau suvienodinus pripažinimo ir su pabėgėlio bei papildomos apsaugos statusų pobūdžiu susijusias taisykles, taip pat turėtų būti labiau apribotas tarptautinės apsaugos prašytojų ir gavėjų antrinis judėjimas tarp valstybių narių;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  kitiems nacionaliniams humanitariniams statusams, kuriuos valstybės narės pagal savo nacionalinę teisę suteikia asmenims, neturintiems teisės gauti pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusą, šis reglamentas netaikomas. Jei tokie statusai suteikiami, tai turi būti daroma taip, kad nebūtų rizikos juos supainioti su tarptautinės apsaugos statusu;

(9)  kitiems nacionaliniams humanitariniams statusams, kuriuos valstybės narės pagal savo nacionalinę teisę suteikia asmenims, neturintiems teisės gauti pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusą, šis reglamentas netaikomas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kandidatams, kuriuos nuspręsta perkelti į ES, reikėtų suteikti tarptautinę apsaugą. Taigi jiems turėtų būti taikomos šio reglamento nuostatos dėl tarptautinės apsaugos pobūdžio, įskaitant taisykles, skirtas atgrasyti nuo antrinio judėjimo;

(10)  kandidatams, kuriuos nuspręsta perkelti į ES, reikėtų suteikti tarptautinę apsaugą. Taigi jiems turėtų būti taikomos šio reglamento nuostatos dėl tarptautinės apsaugos pobūdžio;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija). Visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti visišką pagarbą žmogaus orumui ir prieglobsčio prašytojų bei juos lydinčių šeimos narių teisę į prieglobstį, taip pat sudaryti sąlygas taikyti Chartijos straipsnius, susijusius su žmogaus orumu, teise į privatų ir šeimos gyvenimą, saviraiškos ir informacijos laisve, teise į mokslą, laisve pasirinkti profesiją ir teise dirbti, laisve užsiimti verslu, teise į prieglobstį, nediskriminavimu, vaiko teisėmis, socialine apsauga bei socialine parama ir sveikatos priežiūra, taigi jis turėtų būti atitinkamai įgyvendinamas;

(11)  šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija), Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau – EŽTK) ir Europos socialinėje chartijoje. Visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti visišką pagarbą žmogaus orumui ir prieglobsčio prašytojų bei juos lydinčių šeimos narių teisę į prieglobstį, taip pat sudaryti sąlygas taikyti Chartijos straipsnius, susijusius su žmogaus orumu, teise į privatų ir šeimos gyvenimą, saviraiškos ir informacijos laisve, teise į mokslą, laisve pasirinkti profesiją ir teise dirbti, laisve užsiimti verslu, teise į prieglobstį, apsauga perkėlimo, išsiuntimo ar ekstradicijos atveju, lygybe prieš įstatymą, nediskriminavimu, vaiko teisėmis, socialine apsauga bei socialine parama ir sveikatos priežiūra, taigi jis turėtų būti atitinkamai įgyvendinamas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kad būtų tinkamai remiamos valstybių narių pastangos įgyvendinti reglamentu nustatytus standartus, visų pirma parama teikiama toms valstybėms narėms, kurių prieglobsčio sistemoms – ypač dėl jų geografinės arba demografinės padėties – tenka ypatingas ir neproporcingas krūvis, turėtų būti naudojami Prieglobsčio, migracijos ir pabėgėlių fondo ištekliai;

(13)  kad būtų tinkamai remiamos valstybių narių pastangos įgyvendinti reglamentu nustatytus aukštus standartus, pirmenybės tvarka parama teikiama toms valstybėms narėms, kurių prieglobsčio sistemoms – ypač dėl jų geografinės arba demografinės padėties – tenka ypatingas ir neproporcingas krūvis, turėtų būti naudojami Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ištekliai. Laikantis bendro dvigubo finansavimo draudimo principo, valstybės narės visais valdymo lygmenimis turėtų visapusiškai naudotis galimybėmis, teikiamomis fondų, kurie nėra tiesiogiai susiję su prieglobsčio ir migracijos politika, tačiau gali būti naudojami tos srities veiksmams, pvz., integracijos veiksmams, finansuoti, pavyzdžiui, Europos socialinio fondo, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, programos „Horizontas 2020“, Europos regioninės plėtros fondo ir Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis. Turėtų būti suteikta galimybė tų fondų lėšomis tiesiogiai naudotis vietos ir regioninės valdžios institucijoms jų kompetencijai tiesiogiai priklausantiems veiksmams finansuoti;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra turėtų teikti tinkamą paramą taikant šį reglamentą, visų pirma skirti ekspertų, kad jie padėtų valstybių narių institucijoms priimti, registruoti ir nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymus, taip pat teikti atnaujintą informaciją apie trečiąsias šalis, įskaitant kilmės šalių informaciją, ir kitas susijusias gaires bei priemones. Taikydamos šį reglamentą, valstybių narių institucijos turėtų atsižvelgti į Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros (toliau – Agentūra) parengtus veiklos standartus, orientacines gaires ir nustatytą geriausią patirtį. Vertindamos tarptautinės apsaugos prašymus, valstybių narių institucijos turėtų visų pirma atsižvelgti į Agentūros ir naudojantis europiniais kilmės šalių informacijos tinklais pagal Reglamento34 8 ir 10 straipsnius Sąjungos lygmeniu teikiamą informaciją apie padėtį kilmės šalyse, ataskaitas, bendrą analizę ir gaires;

(14)  Agentūra turėtų teikti tinkamą paramą taikant šį reglamentą, visų pirma skirti ekspertų, kad jie padėtų valstybių narių institucijoms priimti, registruoti ir nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymus, taip pat teikti atnaujintą informaciją apie trečiąsias šalis, įskaitant kilmės šalių informaciją, ir kitas susijusias gaires bei priemones. Taikydamos šį reglamentą, valstybių narių institucijos turėtų atsižvelgti į Agentūros parengtus veiklos standartus, orientacines gaires ir nustatytą geriausią patirtį. Vertindamos tarptautinės apsaugos prašymus, valstybių narių institucijos turėtų atsižvelgti į Agentūros ir naudojantis europiniais kilmės šalių informacijos tinklais pagal Reglamento34 8 ir 10 straipsnius Sąjungos lygmeniu teikiamą informaciją apie padėtį kilmės šalyse, ataskaitas, bendrą analizę ir gaires. Be to, vertindamos tarptautinės apsaugos prašymus, valstybės narės turėtų atsižvelgti į visą aktualią UNHCR ir atitinkamų pilietinės visuomenės organizacijų informaciją;

__________________

__________________

34 COM(2016)271 final.

34 COM(2016)271 final.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  taikant šį reglamentą, pagal 1989 m. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją svarbiausia turėtų būti vaiko interesai. Vertindamos, kas geriausiai atitinka vaiko interesus, valstybių narių institucijos visų pirma turėtų tinkamai atsižvelgti į šeimos vientisumo principą, nepilnamečio gerovę ir socialinę raidą, saugumo ir apsaugos aspektus ir į nepilnamečio nuomonę pagal jo amžių ir brandą;

(15)  taikant šį reglamentą, pagal 1989 m. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją svarbiausia turėtų būti vaiko interesai. Vertindamos, kas geriausiai atitinka vaiko interesus, valstybių narių institucijos visų pirma turėtų tinkamai atsižvelgti į šeimos vientisumo principą, nepilnamečio gerovę ir socialinę raidą, kultūrinę kilmę ir kalbos įgūdžius, saugumo ir apsaugos aspektus ir į nepilnamečio nuomonę pagal jo amžių ir brandą. Nepilnamečiams prieglobsčio prašytojams, kurie 18 metų sulaukia anksčiau negu bus priimtas sprendimas dėl jų prašymo, vis dar taikomas šeimos vienovės principas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  apibrėžiant šeimos narių sąvoką reikėtų atsižvelgti į konkrečias skirtingas priklausomumo aplinkybes, ypač paisant vaiko interesų. Ši sąvoka taip pat turėtų atitikti esamas migracijos tendencijas, pagal kurias prašytojai į valstybių narių teritoriją dažnai atvyksta daug laiko praleidę kelyje. Todėl ši sąvoka turėtų apimti šeimas, sudarytas ne kilmės šalyje, tačiau prieš atvykstant į atitinkamos valstybės narės teritoriją;

(16)  apibrėžiant šeimos narių sąvoką reikėtų atsižvelgti į šeimos įvairovę, konkrečias skirtingas priklausomumo aplinkybes, ypač paisant vaiko interesų. Ši sąvoka taip pat turėtų atitikti esamas migracijos tendencijas, pagal kurias prašytojai į valstybių narių teritoriją dažnai atvyksta daug laiko praleidę kelyje. Todėl ši sąvoka turėtų apimti šeimas, sudarytas ne kilmės šalyje, tačiau prieš atvykstant į atitinkamos valstybės narės teritoriją, visais atvejais išskyrus priverstines santuokas. Pagal sutuoktinio ir nesusituokusio partnerio sąvoką sutuoktiniai arba tokie partneriai neturėtų būti skirstomi pagal lytį;

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  nors prievolė įrodyti iš esmės tenka prašytojui, siekiančiam pagrįsti savo prašymą, pareigą patikrinti ir įvertinti visus susijusius faktus pasidalija prašytojas ir sprendžiančioji institucija. Jeigu tam tikri prašytojo pareiškimų aspektai nėra pagrįsti dokumentais ar kitais įrodymais, abejonės turėtų būti aiškinamos jo naudai, jeigu jis sąžiningai stengėsi pagrįsti savo prašymą ir pateikė visą turimą susijusią informaciją, o jo pareiškimai yra nuoseklūs ir patikimi;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  visų pirma būtina įvesti šias bendras sąvokas: sur place atsirandantis apsaugos poreikis, žalos ir apsaugos šaltiniai, apsauga kilmės šalyje ir persekiojimas, įskaitant persekiojimo priežastis;

(22)  visų pirma būtina įvesti šias bendras sąvokas: sur place atsirandantis apsaugos poreikis, žalos ir apsaugos šaltiniai ir persekiojimas, įskaitant persekiojimo priežastis;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  apsaugą gali teikti valstybė arba grupės ar organizacijos, tarp jų – tarptautinės organizacijos, kurios atitinka šioje direktyvoje nustatytas sąlygas ir valstybės teritorijoje kontroliuoja regioną ar didesnę sritį, jei jos nori ir gali užtikrinti apsaugą. Tokia apsauga turėtų būti veiksminga ir ne laikina;

(23)  apsaugą gali teikti valstybė arba valstybės įgaliotos grupės ar organizacijos, tarp jų – tarptautinės organizacijos, kurios atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas ir valstybės teritorijoje kontroliuoja regioną ar didesnę sritį, jei jos nori ir gali užtikrinti apsaugą. Tokia apsauga turėtų būti veiksminga ir ne laikina;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  kilmės šalyje užtikrinama veiksminga apsauga nuo persekiojimo ar didelės žalos prašytojui turėtų būti prieinama kilmės šalies dalyje, į kurią jis gali saugiai ir teisėtai keliauti, į kurią gali atvykti ir kurioje, kaip pagrįstai tikimasi, gali įsikurti. Vertinimas, ar tokia apsauga kilmės šalyje galima, turėtų būti neatsiejama tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimo dalis ir turėtų būti atliekamas sprendžiančiajai institucijai nustačius, kad antraip būtų taikomi priskyrimo kriterijai. Prievolė įrodyti, kad apsauga kilmės šalyje galima, turėtų tekti sprendžiančiajai institucijai;

(24)  kilmės šalyje užtikrinama veiksminga apsauga nuo persekiojimo ar didelės žalos prašytojui galėtų būti prieinama kilmės šalies dalyje, į kurią jis gali saugiai ir teisėtai keliauti, į kurią gali atvykti ir kurioje, kaip pagrįstai tikimasi, gali įsikurti. Turėtų būti užtikrinta galimybė, kad vertinimas, ar tokia apsauga kilmės šalyje galima, būtų tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimo dalis, jeigu valstybė ar jos subjektai nėra persekiojimą vykdantys ar didelę žalą darantys subjektai. Nepaisant prašytojo pareigos bendradarbiauti vykstant procedūrai, prievolė įrodyti, kad apsauga kilmės šalyje galima, turėtų tekti tik sprendžiančiajai institucijai. Vis dėlto tokiu būdu prašytojui neturėtų būti užkertamas kelias pateikti įrodymų, kuriais būtų nuginčijami bet kokie sprendžiančiosios institucijos nustatyti faktai, kad apsauga kilmės šalyje yra galima;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  jeigu persekiojimą vykdo ar didelę žalą daro valstybė ar valstybės subjektai, turėtų būti daroma prielaida, kad prašytojas neturi galimybės naudotis veiksminga apsauga. Jeigu prašytojas yra nelydimas nepilnametis, vertinant, ar yra galimybė naudotis tokia veiksminga apsauga, turėtų būti atsižvelgiama ir į tai, ar yra tinkamų priežiūros ir globos sąlygų, kurios geriausiai atitinka nelydimo nepilnamečio interesus;

(25)  jeigu persekiojimą vykdo ar didelę žalą daro valstybė ar valstybės subjektai, turėtų būti daroma prielaida, kad prašytojas neturi galimybės naudotis veiksminga apsauga, o apsaugos kilmės šalyje nuostata neturėtų būti taikoma. Vertindamos nepilnamečių apsaugos kilmės šalyje sąlygas, įskaitant tinkamų priežiūros ir globos sąlygų užtikrinimą, jei prašytojas yra nelydimas nepilnametis, atitinkamos institucijos visų pirma turėtų vertinti vaiko interesus;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  būtina, kad, vertindamos nepilnamečių pateiktus tarptautinės apsaugos prašymus, sprendžiančiosios institucijos atsižvelgtų į specifines vaikų persekiojimo formas;

(26)  būtina, kad, vertindamos nepilnamečių pateiktus tarptautinės apsaugos prašymus, sprendžiančiosios institucijos atsižvelgtų į specifines vaikų persekiojimo, prekybos jais ir bet kokias jų išnaudojimo formas arba į apsaugos nuo tokių persekiojimo veiksmų nebuvimą;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  viena iš pabėgėlio statuso suteikimo pagal Ženevos konvencijos 1 straipsnio A skirsnį sąlygų yra priežastinis ryšys tarp persekiojimo priežasčių, t. y. rasės, religijos, pilietybės, politinių įsitikinimų ar priklausymo prie tam tikros socialinės grupės, ir persekiojimo veiksmų arba apsaugos nuo tokių veiksmų nebuvimo;

(27)  viena iš pabėgėlio statuso suteikimo pagal Ženevos konvencijos 1 straipsnio A skirsnį sąlygų yra priežastinis ryšys tarp persekiojimo priežasčių, t. y. rasės, religijos ar tikėjimo, pilietybės, politinių įsitikinimų ar priklausymo prie tam tikros socialinės grupės, ir persekiojimo veiksmų arba apsaugos nuo tokių veiksmų nebuvimo;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  taip pat būtina įvesti bendrą persekiojimo priežasties „priklausymas prie tam tikros socialinės grupės“ sąvoką. Apibrėžiant tam tikrą socialinę grupę turėtų būti deramai atsižvelgiama į aspektus, susijusius su prašytojo lytimi, įskaitant lytinę tapatybę ir seksualinę orientaciją, kurie gali būti susiję su tam tikromis teisinėmis tradicijomis ir papročiais, kurių laikantis, pvz., žalojami lyties organai, vykdoma prievartinė sterilizacija ar daromi prievartiniai abortai, kiek tai yra susiję su visiškai pagrįsta prašytojo baime būti persekiojamam;

(28)  taip pat būtina įvesti bendrą persekiojimo priežasties „priklausymas prie tam tikros socialinės grupės“ sąvoką. Apibrėžiant tam tikrą socialinę grupę turėtų būti deramai atsižvelgiama į aspektus, susijusius su prašytojo lytimi, įskaitant lytinę tapatybę, lyties išraišką, lytines savybes ir seksualinę orientaciją, ir tuo, kad prašytojas yra tapęs prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais auka, kurie gali būti susiję su tam tikromis teisinėmis tradicijomis ir papročiais, kurių laikantis, pvz., žalojami lyties organai, vykdoma prievartinė sterilizacija ar daromi prievartiniai abortai, kiek tai yra susiję su visiškai pagrįsta prašytojo baime būti persekiojamam. Visiškai pagrįsta prašytojo baimė būti persekiojamam gali atsirasti dėl jų priklausomumo tam tikrai socialinei grupei suvokimo;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  pagal susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, vertindamos tarptautinės apsaugos prašymus, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų prašytojo patikimumą vertinti tokiais metodais, kad būtų paisoma pagal Chartiją užtikrinamų asmens teisių, visų pirma teisės į pagarbą žmogaus orumui ir teisės į privatų ir šeimos gyvenimą. Visų pirma dėl homoseksualumo konkretaus prašytojo patikimumas neturėtų būti vertinamas remiantis stereotipinėmis pažiūromis į homoseksualus ir prašytojo neturėtų būti išsamiai klausinėjama apie jo lytinį gyvenimą arba atliekami su tuo susiję tyrimai;

(29)  pagal susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, vertindamos tarptautinės apsaugos prašymus, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų prašytojo patikimumą vertinti tokiais metodais, kad būtų paisoma pagal Chartiją ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją užtikrinamų asmens teisių, visų pirma teisės į pagarbą žmogaus orumui ir teisės į privatų ir šeimos gyvenimą. Visų pirma dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės konkretaus prašytojo patikimumas neturėtų būti vertinamas remiantis stereotipinėmis pažiūromis į seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę ir prašytojo neturėtų būti išsamiai klausinėjama apie jo lytinį gyvenimą arba atliekami su tuo susiję tyrimai. Be to, kompetentingos nacionalinės institucijos prašytojų teiginių neturėtų laikyti nepatikimais vien dėl to, kad prašytojas, pirmą kartą išdėstydamas išsamią informaciją apie savo persekiojimą, nesirėmė savo seksualine orientacija, lytine tapatybe, lyties raiška ar lytinėmis savybėmis;

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  Jungtinių Tautų tikslams ir principams prieštaraujantys veiksmai nustatyti Jungtinių Tautų Chartijos preambulėje ir 1 bei 2 straipsniuose ir kartu su kitais nurodomi Jungtinių Tautų rezoliucijose dėl kovos su terorizmu priemonių, kuriose deklaruojama, kad „teroro aktai, metodai ir praktika prieštarauja Jungtinių Tautų tikslams ir principams“ ir kad „sąmoningas teroro aktų finansavimas, planavimas ir kurstymas taip pat prieštarauja Jungtinių Tautų tikslams ir principams“;

(30)  Jungtinių Tautų tikslams ir principams prieštaraujantys veiksmai nustatyti Jungtinių Tautų Chartijos preambulėje ir 1 bei 2 straipsniuose ir kartu su kitais nurodomi Jungtinių Tautų rezoliucijose dėl kovos su terorizmu priemonių, kuriose deklaruojama, kad „teroro aktai, metodai ir praktika prieštarauja Jungtinių Tautų tikslams ir principams“ ir kad „sąmoningas teroro aktų finansavimas, planavimas ir kurstymas taip pat prieštarauja Jungtinių Tautų tikslams ir principams“. Narystė teroristinėje grupėje ar dalyvavimas teroristinės grupės veikloje taip pat prieštarauja Jungtinių Tautų tikslams ir principams;

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  politinio nusikaltimo įvykdymas iš esmės nėra pagrindas nesuteikti pabėgėlio statuso. Tačiau, remiantis susijusia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, itin žiaurūs veiksmai, kai nagrinėjamas veiksmas yra neproporcingas tariamam politiniam tikslui, ir teroro aktai, kuriems būdingas smurtas prieš civilius gyventojus, net jei jie atliekami siekiant tariamai politinio tikslo, turėtų būti laikomi nepolitiniais nusikaltimais, todėl juos atlikusiems asmenims pabėgėlio statusas gali būti nesuteikiamas;

(31)  politinio nusikaltimo įvykdymas iš esmės nėra pagrindas nesuteikti tarptautinės apsaugos. Tačiau, remiantis susijusia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, itin žiaurūs veiksmai, kai nagrinėjamas veiksmas yra neproporcingas tariamam politiniam tikslui, ir teroro aktai, kuriems būdingas smurtas prieš civilius gyventojus, net jei jie atliekami siekiant tariamai politinio tikslo, turėtų būti laikomi nepolitiniais nusikaltimais, todėl juos atlikusiems asmenims tarptautinė apsauga gali būti nesuteikiama;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a)  papildomos apsaugos statuso pripažinimas yra deklaratyvus veiksmas;

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  taip pat reikėtų nustatyti papildomos apsaugos statuso apibrėžimo ir pobūdžio standartus. Papildoma apsauga turėtų papildyti Ženevos konvencijoje numatytą pabėgėlių apsaugą;

(32)  taip pat reikėtų nustatyti papildomos apsaugos statuso apibrėžimo ir pobūdžio standartus. Papildoma apsauga turėtų papildyti Ženevos konvencijoje numatytą pabėgėlių apsaugą. Nors pabėgėlio ir papildomos apsaugos statuso suteikimo pagrindas skiriasi, nuolat reikalinga apsauga gali būti panaši savo galiojimo trukme;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  vertinant didelę žalą, dėl kurios prašytojai gali įgyti teisę gauti papildomą apsaugą, neselektyviojo smurto sąvoka pagal susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką turėtų apimti smurtą, kurį žmonės gali patirti, kad ir kokios būtų jų asmeninės aplinkybės;

(34)  vertinant didelę žalą, dėl kurios prašytojai gali įgyti teisę gauti papildomą apsaugą, neselektyviojo smurto sąvoka pagal susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką turėtų apimti smurtą, kurį žmonės gali patirti, kad ir kokios būtų jų asmeninės aplinkybės. Nustatant neselektyviojo smurto buvimą būtų galima atsižvelgti į įvairius veiksnius, pvz., išorinę agresiją, okupaciją, užsienio jėgų dominavimą, vidinius konfliktus, šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus arba įvykius, smarkiai trikdančius viešąją tvarką kilmės šalyje arba jos dalyje;

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  dėl reikalaujamų įrodymų, kad prašytojo gyvybei ar asmeniui iškilusi didelė ir asmeninė grėsmė, pagal susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką36 sprendžiančiosios institucijos neturėtų reikalauti iš prašytojo pateikti įrodymų, kad grėsmė jam kyla būtent dėl jo asmeninėms aplinkybėms būdingų veiksnių. Vis dėlto prašymui pagrįsti pakanka mažesnio neselektyviojo smurto lygio, jeigu prašytojas gali įrodyti, kad grėsmė jam kyla būtent dėl jo asmeninėms aplinkybėms būdingų veiksnių. Be to, tai, ar asmeniui iškilusi didelė ir asmeninė grėsmė, sprendžiančiosios institucijos turėtų išimtiniais atvejais nustatyti atsižvelgdamos tik į prašytojo buvimą kilmės šalies teritorijoje arba atitinkamoje teritorijos dalyje, jeigu ten vykstančiam ginkluotam konfliktui būdingas toks aukštas neselektyviojo smurto lygis, kad esama pagrįstų priežasčių manyti, jog į savo kilmės šalį arba atitinkamą jos dalį sugrąžintam civiliam asmeniui kiltų realus pavojus patirti didelę grėsmę vien dėl to, kad yra tos šalies ar regiono teritorijoje;

(36)  dėl reikalaujamų įrodymų, kad prašytojo gyvybei ar asmeniui iškilusi didelė grėsmė, pagal susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką36 ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, pakankamas žalos lygis neturi prilygti kankinimui, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui. Vis dėlto prašymui pagrįsti pakanka mažesnio neselektyviojo smurto lygio, jeigu prašytojas gali įrodyti, kad grėsmė jam kyla būtent dėl jo asmeninėms aplinkybėms būdingų veiksnių. Be to, tai, ar asmeniui iškilusi didelė grėsmė, sprendžiančiosios institucijos turėtų nustatyti atsižvelgdamos tik į prašytojo buvimą kilmės šalies teritorijoje arba atitinkamoje teritorijos dalyje, jeigu ten vykstančiam ginkluotam konfliktui būdingas toks aukštas neselektyviojo smurto lygis, kad esama pagrįstų priežasčių manyti, jog į savo kilmės šalį arba atitinkamą jos dalį sugrąžintam civiliam asmeniui kiltų realus pavojus patirti didelę grėsmę vien dėl to, kad yra tos šalies ar regiono teritorijoje;

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  leidimas gyventi šalyje ir kelionės dokumentai, kurie tarptautinės apsaugos gavėjams pirmą kartą išduoti arba jų galiojimas pratęstas įsigaliojus šiam reglamentui, turėtų atitikti atitinkamai Reglamente (EB) Nr. 1030/2002 ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2252/2004 nustatytas taisykles;

(37)  leidimas gyventi šalyje ir kelionės dokumentai, išduoti tarptautinės apsaugos gavėjams įsigaliojus šiam reglamentui, turėtų atitikti atitinkamai Reglamente (EB) Nr. 1030/2002 ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2252/2004 nustatytas taisykles;

Pakeitimas     33

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  šeimos nariams dėl jų artimo ryšio su pabėgėliu paprastai gresia tokie persekiojimo veiksmai, dėl kurių gali būti suteikiama tarptautinė apsauga. Jeigu jie neturi teisės į tarptautinę apsaugą, kad būtų išsaugotas šeimos vientisumas, jiems suteikiama teisė prašyti leidimo gyventi šalyje ir tokių pačių teisių, kokios suteikiamos tarptautinės apsaugos gavėjams. Nedarant poveikio su šeimos vientisumo išsaugojimu susijusioms šio reglamento nuostatoms, jeigu situacijai taikoma Direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą ir joje nustatytos susijungimo sąlygos yra tenkinamos, tarptautinės apsaugos gavėjo šeimos nariams, kurie patys neturi teisės į tokią apsaugą, turėtų būti suteikiami leidimai gyventi šalyje ir atitinkamos teisės pagal tą direktyvą. Šis reglamentas taikomas nedarant poveikio Direktyvai 2004/38/EB;

(38)  šeimos nariams dėl jų artimo ryšio su pabėgėliu paprastai gresia tokie persekiojimo veiksmai, dėl kurių gali būti suteikiama tarptautinė apsauga. Jeigu jie neturi teisės į tarptautinę apsaugą, kad būtų išsaugotas šeimos vientisumas, šeimos nariams, įskaitant brolius ir seseris, kurie yra toje pačioje su tarptautinės apsaugos prašymu susijusioje valstybėje narėje, suteikiama teisė prašyti leidimo gyventi šalyje ir tokių pačių teisių, kokios suteikiamos tarptautinės apsaugos gavėjams. Nedarant poveikio su šeimos vientisumo išsaugojimu susijusioms šio reglamento nuostatoms, jeigu situacijai taikoma Direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą ir joje nustatytos susijungimo sąlygos yra tenkinamos, tarptautinės apsaugos gavėjo šeimos nariams, kurie patys neturi teisės į tokią apsaugą, turėtų būti suteikiami leidimai gyventi šalyje ir atitinkamos teisės pagal tą direktyvą. Šis reglamentas taikomas nedarant poveikio Direktyvai 2004/38/EB;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  kad įsitikintų, jog tarptautinės apsaugos gavėjams tokios apsaugos vis dar reikia, sprendžiančiosios institucijos turėtų peržiūrėti suteiktą statusą, kai turi būti pratęstas leidimo gyventi šalyje galiojimas: pabėgėliams – pirmą kartą, papildomos apsaugos gavėjams – pirmą ir antrą kartus, taip pat apsaugos gavėjų kilmės šalyje įvykus susijusiam reikšmingam pokyčiui, nurodomam Agentūros ir naudojantis europiniais kilmės šalių informacijos tinklais pagal Reglamento37 8 ir 10 straipsnius Sąjungos lygmeniu atliktoje padėties kilmės šalyje bendroje analizėje ir pateiktose atitinkamose gairėse;

(39)  kad įsitikintų, jog tarptautinės apsaugos gavėjams apsaugos vis dar reikia, sprendžiančiosios institucijos visų pirma turėtų peržiūrėti suteiktą statusą apsaugos gavėjų kilmės šalyje įvykus susijusiam reikšmingam pokyčiui, nurodomam Agentūros ir naudojantis europiniais kilmės šalių informacijos tinklais pagal Reglamento37 8 ir 10 straipsnius Sąjungos lygmeniu atliktoje padėties kilmės šalyje bendroje analizėje ir pateiktose atitinkamose gairėse;

__________________

__________________

37  COM(2016)271 final.

37  COM(2016)271 final.

Pakeitimas     35

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  vertindamos aplinkybių atitinkamoje trečiojoje šalyje pasikeitimą, valstybių narių kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į individualią pabėgėlio padėtį, tikrina, ar apsaugą teikiantis subjektas ar subjektai toje šalyje ėmėsi pagrįstų priemonių, kad užkirstų kelią persekiojimui, taigi ar jie, inter alia, naudojasi veiksminga teisine sistema persekiojimo veiksmams nustatyti, baudžiamajam persekiojimui vykdyti ir bausmėms skirti, ir ar atitinkamas pilietis galės naudotis tokia apsauga, jeigu praras pabėgėlio statusą;

(40)  vertindamos aplinkybių atitinkamoje trečiojoje šalyje pasikeitimą, valstybių narių kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į individualią tarptautinės apsaugos gavėjo padėtį, tikrina, ar apsaugą teikiantis subjektas ar subjektai toje šalyje ėmėsi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią persekiojimui, taigi ar jie, inter alia, naudojasi veiksminga teisine sistema persekiojimo veiksmams nustatyti, baudžiamajam persekiojimui vykdyti ir bausmėms skirti, ir ar atitinkamas pilietis galės naudotis tokia apsauga, galės saugiai atvykti į šią šalį ir bus galima pagrįstai tikėtis, kad jis ten įsikurs, jeigu praras pabėgėlio statusą;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  praradus pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusą, sprendimo, kuriuo valstybės narės sprendžiančioji institucija panaikina statusą arba nutraukia ar atsisako pratęsti jo galiojimą, taikymas turėtų būti atidėtas pagrįstam laikotarpiui po priėmimo, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės pagal susijusią Sąjungos ir nacionalinę teisę galėtų prašyti leidimo gyventi šalyje dėl kitų priežasčių, nei tos, dėl kurių jam buvo suteikta tarptautinė apsauga, t. y. dėl priežasčių, susijusių su šeima, darbu ar mokymusi;

(41)  praradus tarptautinės apsaugos gavėjo statusą, sprendimo, kuriuo valstybės narės sprendžiančioji institucija panaikina statusą, taikymas turėtų būti atidėtas pagrįstam laikotarpiui po priėmimo, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės pagal susijusią Sąjungos ir nacionalinę teisę galėtų prašyti leidimo gyventi šalyje dėl kitų priežasčių, nei tos, dėl kurių jam buvo suteikta tarptautinė apsauga, t. y. dėl priežasčių, susijusių su šeima, darbu ar mokymusi;

Pakeitimas     37

Pasiūlymas dėl reglamento

41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(41a)  abejotinų aplinkybių aiškinimo atsakovo naudai principu išreiškiamas didelių sunkumų, su kuriais susiduria prieglobsčio prašytojai gaudami ir pateikdami įrodymus savo prašymui pagrįsti, pripažinimas. Bendrasis teisės principas reiškia, kad prievolė įrodyti tenka tarptautinės apsaugos prašytojui ir kad pareigą išsiaiškinti ir įvertinti visus susijusius faktus pasidalija prašytojas ir sprendžiančioji institucija. Vis dėlto, jei pareiškėjo pareiškimai nėra pagrįsti dokumentais arba kitais įrodymais, abejonės turėtų būti aiškinamos pareiškėjo naudai, jeigu jis sąžiningai stengėsi pagrįsti savo prašymą ir pateikė visą turimą susijusią informaciją, o jo pareiškimai yra nuoseklūs ir patikimi;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  tarptautinės apsaugos gavėjai turėtų gyventi jiems apsaugą suteikusioje valstybėje narėje. Apsaugos gavėjams, turintiems galiojantį kelionės dokumentą ir leidimą gyventi šalyje, išduotus visą Šengeno acquis taikančios valstybės narės, turėtų būti leidžiama atvykti į visą Šengeno acquis taikančių valstybių narių teritoriją ir joje laisvai judėti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, laikantis Šengeno sienų kodekso38 ir Konvencijos dėl Šengeno susitarimo39 įgyvendinimo 21 straipsnio. Tarptautinės apsaugos gavėjai taip pat gali prašyti leidimo gyventi kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri jiems suteikė apsaugą, laikydamiesi atitinkamų ES taisyklių, visų pirma susijusių su trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygomis40, ir nacionalinių taisyklių, tačiau tarptautinė apsauga ir susijusios teisės dėl to nėra perkeliamos;

(42)  tarptautinės apsaugos gavėjai turėtų gyventi jiems apsaugą suteikusioje valstybėje narėje. Apsaugos gavėjams, turintiems galiojantį kelionės dokumentą ir leidimą gyventi šalyje, išduotus visą Šengeno acquis taikančios valstybės narės, turėtų būti leidžiama atvykti į visą Šengeno acquis taikančių valstybių narių teritoriją ir joje laisvai judėti leidžiamu buvimo laikotarpiu, laikantis Šengeno sienų kodekso38 ir Konvencijos dėl Šengeno susitarimo39 įgyvendinimo 21 straipsnio. Tarptautinės apsaugos gavėjai taip pat gali prašyti leidimo gyventi kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri jiems suteikė apsaugą, laikydamiesi atitinkamų ES taisyklių, visų pirma susijusių su trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygomis40, ir nacionalinių taisyklių, tačiau tarptautinė apsauga ir susijusios teisės dėl to nėra perkeliamos;

__________________

__________________

38  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso.

38  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso.

39  1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimas, sudarytas tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo.

39  1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimas, sudarytas tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo.

40  COM (2016) 378 final.

40  COM (2016) 378 final.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  siekiant užkirsti kelią antriniam judėjimui Europos Sąjungoje, nustačius, kad tarptautinės apsaugos gavėjai yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri jiems suteikė apsaugą, nors neatitinka buvimo ar gyvenimo joje sąlygų, jie turėtų būti sugrąžinti į atsakingąją valstybę narę laikantis Reglamente41 nustatytos tvarkos;

(43)  nustačius, kad tarptautinės apsaugos gavėjai yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri jiems suteikė apsaugą, nors neatitinka buvimo ar gyvenimo joje sąlygų, jie turėtų būti sugrąžinti į atsakingąją valstybę narę laikantis Reglamente41 nustatytos tvarkos. Nelydimi nepilnamečiai, kurie yra tarptautinės apsaugos gavėjai, gali būti sugrąžinti į atsakingąją valstybę narę tik laikantis reglamente (Dublino reglamente) nustatytos tvarkos;

__________________

__________________

41 Reglamentas (ES) [XXX/XXX – Naujasis Dublino reglamentas].

41 Reglamentas (ES) [XXX/XXX – Naujasis Dublino reglamentas].

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  siekiant atgrasyti nuo antrinio judėjimo Europos Sąjungoje, reikėtų iš dalies pakeisti Ilgalaikių gyventojų direktyvą 2003/109/EB ir nustatyti, kad 5 metų laikotarpis, kuriam pasibaigus tarptautinės apsaugos gavėjai gali gauti ilgalaikio gyventojo statusą, būtų skaičiuojamas iš naujo kaskart, kai tik būtų nustatoma, kad asmuo yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri jam suteikė tarptautinę apsaugą, nors pagal susijusią Sąjungos ar nacionalinę teisę ten būti ar gyventi neturi teisės;

(44)  siekiant tarptautinės apsaugos gavėjus paskatinti likti jiems šią apsaugą suteikusioje valstybėje narėje, jiems išduodamų leidimų gyventi šalyje trukmė turėtų būti suderinama tinkamam laikotarpiui;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos sąvokos apima ir atvejus, kai trečiosios šalies pilietis priklauso asociacijai, kuri remia tarptautinį terorizmą, arba remia tokią asociaciją;

(45)  nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos sąvokos apima atvejus, kai trečiosios šalies pilietis priklauso asociacijai, kuri remia tarptautinį terorizmą. Ypač sunkaus nusikaltimo sąvoka apima tokius nusikaltimus kaip dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje, terorizmas, prekyba žmonėmis, seksualinis vaikų išnaudojimas, žmogžudystė, sunkus kūno sužalojimas, neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis, korupcija, išžaginimas ir Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai;

Pakeitimas     42

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  nepažeidžiant tarptautiniais įsipareigojimais nustatytų apribojimų, skiriant su galimybe įsidarbinti ir socialine apsauga susijusias išmokas reikalaujama, kad pirmiau būtų išduotas leidimas gyventi šalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas     43

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  kompetentingos institucijos gali riboti galimybę pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbti einant pareigas, susijusias su viešosios valdžios funkcijų vykdymu ir atsakomybe už valstybės ar kitų valdžios institucijų bendrųjų interesų užtikrinimą. Atsižvelgiant į galimybę naudotis savo teise į vienodą požiūrį, susijusia su naryste darbuotojams atstovaujančioje organizacijoje arba vertimusi konkrečia profesija, tarptautinės apsaugos gavėjams taip pat gali būti neleidžiama dalyvauti viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų valdyme ir eiti viešosios teisės reglamentuojamas pareigas;

(48)  kompetentingos institucijos gali riboti galimybę pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbti einant pareigas, susijusias su viešosios valdžios funkcijų vykdymu ir atsakomybe už valstybės ar kitų valdžios institucijų bendrųjų interesų užtikrinimą;

Pakeitimas     44

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  kad tarptautinės apsaugos gavėjai galėtų veiksmingiau naudotis šiuo reglamentu nustatytomis teisėmis ir gauti išmokas, būtina atsižvelgti į jų specialius poreikius ir jiems kylančius konkrečius integracijos sunkumus ir jiems sudaryti palankesnes sąlygas naudotis su integracija susijusiomis teisėmis, visų pirma su įsidarbinimu susijusiomis mokymosi ir profesinio mokymo galimybėmis, taip pat užsienio diplomų, sertifikatų ir kitų oficialios kvalifikacijos įrodymų pripažinimo procedūromis, ypač atsižvelgiant į tai, kad trūksta dokumentais pagrįstų įrodymų ir su pripažinimo procedūromis susijusios išlaidos jiems yra per didelės;

(49)  kad tarptautinės apsaugos gavėjai galėtų veiksmingiau naudotis šiuo reglamentu nustatytomis teisėmis ir gauti išmokas, būtina atsižvelgti į jų specialius poreikius ir jiems kylančius konkrečius integracijos sunkumus ir jiems sudaryti palankesnes sąlygas naudotis su integracija susijusiomis teisėmis, visų pirma su įsidarbinimu susijusiomis mokymosi ir profesinio mokymo galimybėmis, taip pat užsienio diplomų, sertifikatų ir kitų oficialios kvalifikacijos įrodymų pripažinimo ir autentiškumo patvirtinimo procedūromis, ypač atsižvelgiant į tai, kad trūksta dokumentais pagrįstų įrodymų ir su pripažinimo procedūromis susijusios išlaidos jiems yra per didelės;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(49a)  atsižvelgiant į tai, kad integracija yra dvikryptis procesas, vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, laikymasis ir tarptautinės apsaugos gavėjų pagrindinių teisių laikymasis turėtų būti sudedamoji integracijos proceso dalis. Integracija turėtų skatinti įtrauktį, o ne izoliaciją, ir norint, kad tai pavyktų, itin svarbus visų atitinkamų subjektų dalyvavimas. Valstybės narės, veikdamos nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, tarptautinės apsaugos gavėjams turėtų suteikti paramą ir galimybes integruotis ir kurti gyvenimą naujoje visuomenėje, o tai turėtų apimti būstą, raštingumą, kalbos kursus, kultūrų tarpusavio dialogą, švietimą ir profesinį mokymą, taip pat veiksmingas galimybes naudotis demokratinėmis visuomenės struktūromis;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51)  be to, ypač siekiant išvengti socialinių sunkumų, tikslinga tarptautinės apsaugos gavėjams nediskriminacinėmis sąlygomis skirti socialinę paramą. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė su tarptautinės apsaugos gavėjais elgtis šiek tiek lanksčiau ir apriboti tokias teises skiriant tik būtinąsias išmokas, kurios apima bent minimalias remiamas pajamas, taip pat paramą ligos arba nėštumo atveju ir tėvystės paramą, jeigu pagal nacionalinę teisę tokios išmokos yra skiriamos piliečiams. Kad būtų palengvinta tokių asmenų integracija, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pagal nacionalinę teisę nustatytos tam tikros socialinės paramos teikimą pabėgėliams ir papildomos apsaugos gavėjams susieti su šių tarptautinės apsaugos gavėjų veiksmingu dalyvavimu integracijos programose;

(51)  be to, ypač siekiant išvengti socialinių sunkumų, tikslinga tarptautinės apsaugos gavėjams nediskriminacinėmis sąlygomis skirti socialinę paramą. Nors dėl apsaugos pagrindo statusas gali būti nustatomas skirtingai, saugomo asmens materialiai poreikiai niekuo nesiskiria; Kad būtų palengvinta tokių asmenų integracija, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pagal nacionalinę teisę nustatytos tam tikros socialinės paramos teikimą susieti su šių tarptautinės apsaugos gavėjų veiksmingu dalyvavimu integracijos programose;

Pakeitimas     47

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52)  tarptautinės apsaugos gavėjams turėtų būti užtikrinta galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant ir fizinės, ir psichinės sveikatos priežiūrą;

(52)  tarptautinės apsaugos gavėjams turėtų būti užtikrinta galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant ir fizinės, ir psichinės sveikatos priežiūrą, taip pat lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūrą;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

52 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(52a)  tarptautinės apsaugos gavėjai turėtų naudotis prekėmis ir paslaugomis bei visuomenei prieinamų prekių ir paslaugų pasiūla, įskaitant įdarbinimo tarnybų teikiamą informaciją ir konsultavimo paslaugas;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(53)  siekiant palengvinti tarptautinės apsaugos gavėjų integraciją į visuomenę, tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiama galimybė dalyvauti integracijos programose, o sąlygas nustato valstybės narės. Valstybės narės gali nustatyti, kad dalyvauti tokiose integracijos programose, pvz., lankyti kalbos, pilietinės integracijos, profesinio mokymo ir kitus su įsidarbinimu susijusius kursus, yra privaloma;

(53)  siekiant palengvinti tarptautinės apsaugos gavėjų integraciją į visuomenę, tarptautinės apsaugos gavėjams turėtų būti suteikiama galimybė dalyvauti integracijos programose, o sąlygas nustato valstybės narės. Valstybės narės gali nustatyti, kad dalyvauti tokiose integracijos programose, pvz., lankyti kalbos, pilietinės integracijos, profesinio mokymo ir kitus su įsidarbinimu susijusius kursus, yra privaloma, jeigu šios integracijos programos yra lengvai prieinamos, siūlomos ir nemokamos ir rengiamos atsižvelgiant į ypatingus tarptautinės apsaugos gavėjų poreikius, įskaitant vaikų priežiūrą;

Pakeitimas     50

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento nuostatų dėl teiktinos informacijos formos ir turinio įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai42;

(55)  siekiant papildyti šį reglamentą tiksliai apibrėžiant tarptautinės apsaugos gavėjams teikiamos informacijos apie teises ir pareigas, susijusias su jų statusu, formą ir turinį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turi gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turi būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

_________________

 

42 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

 

Pakeitimas     51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  pabėgėlis – trečiosios šalies pilietis, kuris dėl visiškai pagrįstos persekiojimo dėl rasės, religijos, pilietybės, politinių įsitikinimų ar priklausymo prie tam tikros socialinės grupės baimės yra ne pilietybės šalyje ir negali arba dėl tokios baimės nepageidauja naudotis tos šalies apsauga, arba asmuo be pilietybės, kuris dėl nurodytų priežasčių būdamas ne šalyje, kurioje yra jo ankstesnė įprastinė gyvenamoji vieta, negali arba dėl tokios baimės nepageidauja į ją grįžti ir kuriam netaikomas 12 straipsnis;

3)  pabėgėlis – trečiosios šalies pilietis, kuris dėl visiškai pagrįstos persekiojimo dėl rasės, religijos, pilietybės, politinių įsitikinimų, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, negalios ar priklausymo tam tikrai socialinei grupei baimės yra ne pilietybės šalyje ir negali arba dėl tokios baimės nepageidauja naudotis tos šalies apsauga, arba asmuo be pilietybės, kuris dėl nurodytų priežasčių būdamas ne šalyje, kurioje yra jo ankstesnė įprastinė gyvenamoji vieta, negali arba dėl tokios baimės nepageidauja į ją grįžti ir kuriam netaikomas 12 straipsnis;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tarptautinės apsaugos gavėjo sutuoktinis arba nesantuokinis partneris, su kuriuo jį sieja stabilūs santykiai, jeigu, atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės teisę ar praktiką, pagal trečiųjų šalių piliečiams taikomą jos teisę nesusituokusios poros prilyginamos susituokusioms poroms,

a)  tarptautinės apsaugos gavėjo sutuoktinis arba nesantuokinis partneris, su kuriuo jį sieja stabilūs santykiai, jeigu, atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės teisę ar praktiką, pagal atitinkamą nacionalinę teisę nesusituokusios poros prilyginamos susituokusioms poroms,

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  a punkte nurodytų porų arba tarptautinės apsaugos gavėjo nepilnamečiai vaikai, jei jie nėra susituokę, nesvarbu, ar jie yra santuokiniai, ar nesantuokiniai, ar įvaikinti, kaip apibrėžta pagal nacionalinę teisę,

b)  a punkte nurodytų porų arba tarptautinės apsaugos gavėjo nepilnamečiai vaikai, suaugę vaikai, už kuriuos jie atsakingi, nesvarbu, ar jie yra santuokiniai, ar nesantuokiniai, ar įvaikinti, kaip apibrėžta ar pripažinta pagal nacionalinę teisę, taip pat vaikai, kurių atžvilgiu jiems tenka tėvų atsakomybė;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  tėvas, motina ar kitas suaugęs asmuo, pagal atitinkamos valstybės narės teisę ar praktiką atsakingas už tarptautinės apsaugos gavėją, jei tas apsaugos gavėjas yra nepilnametis ir nesusituokęs;

c)  kai tarptautinės apsaugos gavėjas yra nepilnametis – tėvas, motina ar kitas suaugęs asmuo, pagal atitinkamos valstybės narės teisę ar praktiką atsakingas už gavėją;

Pakeitimas     55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  nepilnametis – jaunesnis nei 18 metų trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės;

10)  nepilnametis – jaunesnis nei 18 metų trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės. Tai turi būti įvertinta, jei taikytina, kai pateikiamas jo tarptautinės apsaugos prašymas;

Pakeitimas     56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15)  paskesnis prašymas – vėlesnis tarptautinės apsaugos prašymas, pateiktas bet kurioje valstybėje narėje priėmus galutinį sprendimą dėl ankstesnio prašymo, įskaitant atvejus, kai prašytojas tiesiogiai atsiėmė savo prašymą, ir atvejus, kai sprendžiančioji institucija atmetė prašymą, kurio buvo atsisakyta, po to, kai jis buvo atsiimtas netiesiogiai;

Išbraukta.

Pakeitimas     57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16)  sprendžiančioji institucija – teisminio pobūdžio arba administracinė valstybės narės institucija, atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą ir kompetentinga tokiais atvejais priimti pirmosios instancijos sprendimus;

16)  sprendžiančioji institucija – teisminė, teisminio pobūdžio arba administracinė valstybės narės institucija, atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimą ir kompetentinga tokiais atvejais priimti pirmosios instancijos sprendimus;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19)  globėjas – asmuo ar organizacija, kompetentingų institucijų paskirti padėti ir atstovauti nelydimam nepilnamečiui šiame reglamente nustatytose procedūrose, kad būtų užtikrinti vaiko interesai ir prireikus naudojamasi teisiniu veiksnumu nepilnamečio vardu.

19)  globėjas – asmuo ar organizacija, kompetentingų institucijų paskirti padėti ir atstovauti nelydimam nepilnamečiui šiame reglamente nustatytose procedūrose, kad būtų apsaugoti vaiko interesai ir jo gerovė ir prireikus naudojamasi teisiniu veiksnumu nepilnamečio vardu.

Pakeitimas     59

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nedarant poveikio 1 pastraipai ir siekiant nustatyti vienodą statusą šeimoje, valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė šeimos nariams suteikti pabėgėlio statusą arba papildomos apsaugos statusą pagal savo nacionalinius teisės aktus nepriklausomai nuo to, ar jiems yra kilusi persekiojimo ar didelės žalos grėsmė, ar ne.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašytojas pateikia visą savo turimą informaciją, kuria pagrindžiamas tarptautinės apsaugos prašymas. Jis bendradarbiauja su sprendžiančiąja institucija ir yra pasiekiamas, kol trunka procedūra.

1.  Prašytojas pateikia visą savo turimą informaciją, kuria pagrindžiamas tarptautinės apsaugos prašymas. Vykstant procedūrai, įskaitant svarbios prašymo informacijos vertinimo procesą, prašytojas bendradarbiauja su sprendžiančiąja institucija. Prašytojas yra pasiekiamas, kol trunka procedūra. Jeigu dėl lengvinančių aplinkybių prašytojas yra nepasiekiamas kokiu nors metu, kol vyksta procedūra, į tas lengvinančias aplinkybes atsižvelgiama priimant sprendimą dėl prašytojo ar jo tarptautinės apsaugos prašymo.

Pakeitimas     61

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta informacija – tai prašytojo pareiškimai ir visi jo turimi dokumentai, susiję su jo amžiumi, biografijos faktais, įskaitant atitinkamų giminaičių biografijos faktus, tapatybe, pilietybe (-ėmis), šalimi (-is) ir vieta (-omis), kurioje (-ose) asmuo anksčiau gyveno, ankstesniais prašymais [tarptautinės apsaugos prašymais ir Reglamente (ES) XXX/XX [Perkėlimo į ES reglamente] apibrėžtos pagreitintos perkėlimo į ES procedūros rezultatais], kelionės maršrutais, kelionės dokumentais ir tarptautinės apsaugos prašymo priežastimis.

2.  1 dalyje nurodyta informacija – tai prašytojo pareiškimai ir visi jo turimi dokumentai, susiję su jo amžiumi, biografijos faktais, įskaitant atitinkamų giminaičių biografijos faktus, tapatybe, pilietybe (-ėmis), šalimi (-is) ir vieta (-omis), kurioje (-ose) asmuo anksčiau gyveno, ankstesniais prašymais [tarptautinės apsaugos prašymais ir pagreitintos perkėlimo į ES procedūros rezultatais], kelionės maršrutais, kelionės dokumentais ir tarptautinės apsaugos prašymo priežastimis.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sprendžiančioji institucija prašyme pateiktą susijusią informaciją vertina laikydamasi Reglamento (ES) XXX/XXX [Procedūrų reglamento] 33 straipsnio.

3.  Sprendžiančioji institucija tarptautinės apsaugos prašyme pateiktą susijusią informaciją vertina laikydamasi Reglamento (ES) XXX/XXX [Procedūrų reglamento] 33 straipsnio.

Pakeitimas     63

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tai, kad prašytojas jau buvo persekiojamas ar patyrė didelę žalą arba jam buvo kilusi tiesioginė grėsmė būti persekiojamam ar patirti tokią žalą, laikoma rimtu visiškai pagrįstos prašytojo baimės būti persekiojamam ar realaus pavojaus patirti didelę žalą požymiu, nebent yra pagrįstų priežasčių manyti, kad toks persekiojimas nepasikartos ar didelė žala nebus padaryta dar kartą.

4.  Tai, kad prašytojas jau buvo persekiojamas ar patyrė didelę žalą arba jam buvo kilusi tiesioginė grėsmė būti persekiojamam ar patirti tokią žalą, laikoma rimtu visiškai pagrįstos prašytojo baimės būti persekiojamam ar realaus pavojaus patirti didelę žalą požymiu.

Pakeitimas     64

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu tam tikri prašytojo pareiškimų aspektai nėra pagrįsti dokumentais ar kitais įrodymais, papildomų įrodymų dėl tų aspektų nereikalaujama, jei įvykdomos šios sąlygos:

5.  Jeigu tam tikri prašytojo pareiškimų aspektai nėra pagrįsti dokumentais ar kitais įrodymais, papildomų įrodymų dėl tų aspektų nereikalaujama ir abejotinos aplinkybės aiškinamos prašytojo naudai, jei įvykdomos šios sąlygos:

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prašytojas sąžiningai stengėsi pagrįsti savo prašymą;

a)  prašytojas sąžiningai stengėsi pagrįsti savo tarptautinės apsaugos prašymą;

Pakeitimas     66

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pateikta visa prašytojo turima susijusi informacija ir tinkamai paaiškinta, kodėl nepateikta kitos susijusios informacijos;

b)  pateikta visa prašytojo turima susijusi informacija;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  prašytojas tarptautinės apsaugos paprašė kuo greičiau, nebent jis gali nurodyti pagrįstą priežastį, kodėl to nepadarė;

Išbraukta.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nedarant poveikio Ženevos konvencijai ir Europos žmogaus teisių konvencijai, prašytojui, pagal Reglamento (ES) XXX/XXX [Procedūrų reglamento] 42 straipsnį pateikusiam paskesnį prašymą, pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusas paprastai nesuteikiamas, jeigu persekiojimo ar didelės žalos pavojus kyla dėl aplinkybių, kurias prašytojas sukūrė savo sprendimu po to, kai išvyko iš kilmės šalies.

3.  Jeigu bet koks priimamas sprendimas dėl tarptautinės apsaugos prašymo visiškai atitinka Ženevos konvenciją, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, prašytojui, pagal Reglamento (ES) XXX/XXX [Procedūrų reglamento] 42 straipsnį pateikusiam paskesnį prašymą, pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusas gali būti nesuteikiamas, jeigu persekiojimo ar didelės žalos pavojus kyla dėl aplinkybių, kurias prašytojas sukūrė savo sprendimu po to, kai išvyko iš kilmės šalies vieninteliu tikslu gauti tarptautinę apsaugą. Tokiu būdu neatsižvelgiama į jokias nuo prašytojo valios nepriklausančias aplinkybės, įskaitant, be kita ko, jo seksualinę orientaciją ir religinius įsitikinimus, kuriuos pareiškėjas daugiau ar mažiau galėjo nuslėpti būdamas kilmės šalyje.

Pakeitimas     69

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Persekiojimą vykdantys ar didelę žalą darantys subjektai gali būti tik:

Persekiojimą vykdantys ar didelę žalą darantys subjektai gali būti:

Pakeitimas     70

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Apsaugą nuo persekiojimo ar didelės žalos teikiantys subjektai gali būti tik:

1.  Apsaugą nuo persekiojimo ar didelės žalos gali suteikti tik:

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  valstybę ar didelę valstybės teritorijos dalį kontroliuojančios grupės ar organizacijos, įskaitant tarptautines organizacijas,

b)  valstybės įgaliotos ir valstybę ar didelę valstybės teritorijos dalį kontroliuojančios grupės ar organizacijos,

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

jei jos nori ir gali užtikrinti apsaugą pagal 2 dalį.

jei jos nori ir gali teikti visapusišką veiksmingą ir ilgalaikę apsaugą nuo persekiojimo ar didelės žalos.

Pakeitimas     73

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Apsauga nuo persekiojimo ar didelės žalos turi būti veiksminga ir ne laikina. Tokia apsauga laikoma suteikta, jeigu 1 dalyje nurodyti subjektai imasi pagrįstų priemonių, kad asmenys nebūtų persekiojami ar nepatirtų didelės žalos, be kita ko, naudodamiesi veiksminga teisine sistema persekiojimo ar didelės žalos veiksmams nustatyti, baudžiamajam persekiojimui vykdyti ir bausmėms skirti, o prašytojas gali naudotis tokia apsauga.

Išbraukta.

Pakeitimas     74

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vertindamos, ar tarptautinė organizacija kontroliuoja valstybę arba didelę jos teritorijos dalį ir teikia 2 dalyje nurodytą apsaugą, sprendžiančiosios institucijos remiasi pagal susijusią Sąjungos teisę parengtomis gairėmis, visų pirma Reglamento (ES) XXX/XX [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros reglamento] 8 ir 10 straipsniuose nurodyta turima Sąjungos lygmens informacija apie kilmės šalis ir bendra kilmės šalių informacijos analize.

3.  Vertindamos, ar tarptautinė organizacija kontroliuoja valstybę arba didelę jos teritorijos dalį ir teikia 2 dalyje nurodytą apsaugą, sprendžiančiosios institucijos gali atsižvelgti į pagal susijusią Sąjungos teisę parengtas gaires, visų pirma Reglamento (ES) XXX/XX [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros reglamento] 8 ir 10 straipsniuose nurodytą turimą Sąjungos lygmens informaciją apie kilmės šalis ir bendra kilmės šalių informacijos analize.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vertindama tarptautinės apsaugos prašymą, sprendžiančioji institucija nustato, kad prašytojui tarptautinės apsaugos nereikia, jeigu jis gali saugiai ir teisėtai keliauti ir atvykti į kilmės šalies dalį ir gali būti pagrįstai tikimasi, kad jis ten įsikurs, ir jeigu toje šalies dalyje jis:

1.  Jeigu valstybė ar valstybės subjektai nevykdo persekiojimo ir nedaro didelės žalos, vertindama tarptautinės apsaugos prašymą, sprendžiančioji institucija gali nustatyti, kad prašytojui tarptautinės apsaugos nereikia, jeigu jis gali saugiai ir teisėtai keliauti ir atvykti į kilmės šalies dalį ir gali būti pagrįstai tikimasi, kad jis ten įsikurs, ir jeigu toje šalies dalyje jis:

Pakeitimas     76

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  gali naudotis apsauga nuo persekiojimo ar didelės žalos.

b)  gali naudotis visapusiška veiksminga ir ilgalaike apsauga nuo persekiojimo ar didelės žalos.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vertinimas, ar apsauga kilmės šalyje galima, atliekamas sprendžiančiajai institucijai nustačius, kad antraip būtų taikomi priskyrimo kriterijai. Prievolė įrodyti, kad apsauga kilmės šalyje galima, tenka sprendžiančiajai institucijai. Iš prašytojo nereikalaujama įrodyti, kad prieš kreipdamasis dėl tarptautinės apsaugos jis išnaudojo visas galimybes gauti apsaugą savo kilmės šalyje.

2.  Nepažeidžiant 4 straipsnio 1 dalies, prievolė įrodyti, kad apsauga kilmės šalyje galima, tenka sprendžiančiajai institucijai. Taip prašytojui neturėtų būti užkertamas kelias pateikti įrodymų, kuriais būtų nuginčijami bet kokie sprendžiančiosios institucijos nustatyti faktai, kad apsauga kilmės šalyje yra galima. Iš prašytojo nereikalaujama įrodyti, kad prieš kreipdamasis dėl tarptautinės apsaugos jis išnaudojo visas galimybes gauti apsaugą savo kilmės šalyje.

Pakeitimas     78

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nagrinėjant toje šalies dalyje, kurioje suteikiama apsauga, kaip nurodyta 7 straipsnyje, vyraujančias bendrąsias aplinkybes, atsižvelgiama į apsaugos prieinamumą, veiksmingumą ir ilgalaikį pobūdį. Nagrinėjant asmenines prašytojo aplinkybes, visų pirma atsižvelgiama į sveikatos būklę, amžių, lytį, seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę ir socialinę padėtį, taip pat įvertinama, ar gyvendamas saugia laikomoje kilmės šalies dalyje prašytojas nepatirs pernelyg didelių sunkumų.

4.  Nagrinėjant toje šalies dalyje, kurioje suteikiama apsauga, kaip nurodyta 7 straipsnyje, vyraujančias bendrąsias aplinkybes, atsižvelgiama į apsaugos prieinamumą, veiksmingumą ir ilgalaikį pobūdį. Nagrinėjant asmenines prašytojo aplinkybes, visų pirma atsižvelgiama į sveikatos būklę, amžių, lytį, seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę, etninę kilmę, priklausymą tautinei mažumai ir socialinę padėtį, taip pat įvertinama, ar gyvendamas saugia laikomoje kilmės šalies dalyje prašytojas nepatirs pernelyg didelių sunkumų.

Pakeitimas     79

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Prieš priimant bet kokį sprendimą nesuteikti tarptautinės apsaugos nepilnamečiui, ar jis būtų lydimas ar nelydimas, remiantis apsaugos nuo persekiojimo pavojaus prieinamumu, turi būti atlikta oficiali nepilnamečio interesų nustatymo procedūra. Jei prašytojas yra nelydimas nepilnametis, tinkamos priežiūros prieinamumas, globos sąlygos ir ilgalaikiai sprendimai dėl jo vystymosi turėtų būti įvertinti nustatant, ar apsauga yra veiksmingai garantuojama teritorijoje, kurioje, kaip manoma, užtikrinama apsauga nuo persekiojimo pavojaus.

Pakeitimas     80

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pakankamai rimtas dėl savo pobūdžio arba kartojimosi, kad būtų smarkiai pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės, visų pirma tos, kurioms pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 15 straipsnio 2 dalį negali būti taikoma nukrypti leidžianti nuostata, arba

a)  pakankamai rimtas dėl savo pobūdžio arba kartojimosi, kad būtų smarkiai pažeidžiamos žmogaus teisės, visų pirma tos, kurioms pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 15 straipsnio 2 dalį negali būti taikoma nukrypti leidžianti nuostata, arba

Pakeitimas     81

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  fizinio arba psichologinio smurto veiksmai, įskaitant lytinės prievartos veiksmus;

a)  fizinio arba psichologinio smurto veiksmai, įskaitant lytinės prievartos veiksmus arba prekybą žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais;

Pakeitimas     82

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  baudžiamasis persekiojimas ar baudimas dėl atsisakymo atlikti karo tarnybą konflikto metu, jeigu atliekant karo tarnybą reikėtų daryti nusikaltimus ar veiksmus, dėl kurių taikomi 12 straipsnio 2 dalyje nustatyti statuso nesuteikimo pagrindai;

e)  baudžiamasis persekiojimas ar baudimas dėl atsisakymo atlikti karo tarnybą dėl etinių, religinių ar politinių įsitikinimų ar dėl priklausomybės tam tikrai etninei grupei arba tam tikros pilietybės, ypač jeigu atliekant karo tarnybą reikėtų daryti nusikaltimus ar veiksmus, dėl kurių taikomi 12 straipsnio 2 dalyje nustatyti statuso nesuteikimo pagrindai;

Pakeitimas     83

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  veiksmai, susiję su lytimi arba su tuo, kad asmuo yra vaikas.

f)  veiksmai, susiję su lytimi arba su tuo, kad asmuo yra vaikas, pavyzdžiui, nepilnamečių ėmimas į karo tarnybą, lytinių organų žalojimas, priverstinės santuokos, prekyba vaikais ir vaikų darbas, smurtas šeimoje, prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais ir ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pažeidimai.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  tam tikros socialinės grupės sąvoka visų pirma apima grupes, kurių:

d)  tam tikros socialinės grupės nario sąvoka visų pirma apima grupes, kurių:

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies d punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  nariai turi tokias pačias įgimtas savybes ar bendrą istoriją, kurių negalima pakeisti, arba tokias pačias savybes ar įsitikinimus, kurie yra tokie svarbūs to asmens tapatybei ar sąžinei, kad jis neturėtų būti verčiamas jų atsisakyti, ir

–  nariai turi tokias pačias įgimtas savybes ar bendrą istoriją, kurių negalima pakeisti, arba tokias pačias savybes ar įsitikinimus, kurie yra tokie svarbūs to asmens tapatybei ar sąžinei, kad jis neturėtų būti verčiamas jų atsisakyti, arba

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies d punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atsižvelgiant į aplinkybes kilmės šalyje, ši sąvoka gali apimti grupę, kuriai būdinga tokia pati seksualinė orientacija (negali būti suprantama, kad pastaroji sąvoka apima ir veiksmus, kurie pagal valstybių narių nacionalinę teisę laikomi nusikalstamais). Siekiant nustatyti, ar asmuo priklauso prie tam tikros socialinės grupės, arba apibrėžti tokiai grupei būdingas savybes, tinkamai atsižvelgiama į su lytimi susijusius aspektus, įskaitant lytinę tapatybę;

Atsižvelgiant į aplinkybes kilmės šalyje, ši sąvoka apima grupę, kuriai būdinga tokia pati seksualinė orientacija ir su lytimi susiję aspektai, įskaitant lytinę tapatybę, lyties raišką ir lytines savybes, ir tai, kad prašytojas yra tapęs prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais auka. Siekiant nustatyti, ar asmuo priklauso prie tam tikros socialinės grupės, arba apibrėžti tokiai grupei būdingas savybes, tinkamai atsižvelgiama į tuos aspektus;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vertindama, ar prašytojo baimė būti persekiojamam yra visiškai pagrįsta, sprendžiančioji institucija negali pagrįstai tikėtis, kad, siekdamas išvengti persekiojimo pavojaus savo kilmės šalyje, prašytojas elgsis apdairiai arba nebedarys tam tikrų įprastų veiksmų, jei toks elgesys ar veiksmai yra neatsiejama jo tapatybės dalis.

3.  Vertindama, ar prašytojo baimė būti persekiojamam yra visiškai pagrįsta, sprendžiančioji institucija negali pagrįstai tikėtis, kad, siekdamas išvengti persekiojimo pavojaus savo kilmės šalyje, prašytojas elgsis apdairiai arba nebedarys tam tikrų įprastų veiksmų, jei toks elgesys ar veiksmai yra neatsiejama jo tapatybės ar savimonės dalis.

Pakeitimas     88

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remiasi iš visų susijusių šaltinių gauta tikslia ir naujausia informacija, įskaitant Reglamento (ES) XXX/XX [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros reglamento] 8 ir 10 straipsniuose nurodytą Sąjungos lygmens informaciją apie kilmės šalis ir bendrą kilmės šalių informacijos analizę arba Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro pateiktą informaciją ir gaires.

b)  atsižvelgia į iš visų susijusių šaltinių gautą tikslią ir naujausią informaciją, įskaitant Reglamento (ES) XXX/XX [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros reglamento] 8 ir 10 straipsniuose nurodytą Sąjungos lygmens informaciją apie kilmės šalis ir bendrą kilmės šalių informacijos analizę arba Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro pateiktą informaciją ir gaires.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės pabėgėlio statusas nesuteikiamas, jeigu:

1.  Trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės pabėgėlio statusas taikant šį reglamentą nesuteikiamas, jeigu:

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  jis yra pripažintas kaltu dėl Jungtinių Tautų Chartijos preambulėje ir 1 bei 2 straipsniuose nurodytiems Jungtinių Tautų tikslams ir principams prieštaraujančių veiksmų.

c)  jis yra pripažintas kaltu dėl Jungtinių Tautų Chartijos preambulėje ir 1 bei 2 straipsniuose nurodytiems Jungtinių Tautų tikslams ir principams prieštaraujančių veiksmų, be kita ko, paskelbus nuosprendžius dėl dalyvavimo teroristų grupuotės veikloje.

Pakeitimas     91

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sprendžiančioji institucija gali taikyti šią dalį tik kiekvienu konkrečiu atveju įvertinusi konkrečias faktines aplinkybes, į kurias buvo atkreiptas jos dėmesys, siekiant nustatyti, ar yra rimtų priežasčių manyti, kad atitinkamo asmens, kuris kitais atžvilgiais atitinka kvalifikacinius reikalavimus pabėgėlio statusui suteikti, įvykdyta veika patenka į pirmos pastraipos a, b arba c punktų taikymo sritį.

Pakeitimas     92

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  2 dalis netaikoma nepilnamečiams.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Laikantis 2 dalies b ir c punktų, prie sunkių nepolitinių nusikaltimų priskiriami šie veiksmai:

Išbraukta.

a)   itin žiaurūs veiksmai, kai nagrinėjamas veiksmas yra neproporcingas tariamam politiniam tikslui;

 

b)   teroro aktai, kuriems būdingas smurtas prieš civilius gyventojus, net jei jie atliekami siekiant tariamai politinio tikslo.

 

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Atsisakymas asmeniui suteikti pabėgėlio statusą grindžiamas tik tuo, ar yra tenkinamos 1–5 dalyse nustatytos sąlygos, ir jokio su konkrečiu atveju susijusio papildomo proporcingumo vertinimo neatliekama.

Išbraukta.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pabėgėlio statuso panaikinimas, galiojimo nutraukimas ar atsisakymas pratęsti galiojimą

Pabėgėlio statuso panaikinimas

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sprendžiančioji institucija panaikina trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pabėgėlio statusą arba nutraukia ar atsisako pratęsti jo galiojimą, jeigu:

1.  Sprendžiančioji institucija panaikina trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pabėgėlio statusą, jeigu:

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jis kelia pavojų valstybės narės, kurioje yra, saugumui;

d)  yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jis yra galutiniu nuosprendžiu nuteistas už itin sunkų nusikaltimą ir kelia pavojų valstybės narės, kurioje yra, saugumui;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  jis yra galutiniu nuosprendžiu nuteistas už itin sunkų nusikaltimą ir kelia pavojų valstybės narės, kurioje yra, visuomenei;

Išbraukta.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  taikoma 23 straipsnio 2 dalis.

Išbraukta.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalies d–f punktuose nurodytose situacijose sprendžiančioji institucija gali nuspręsti nesuteikti pabėgėlio statuso, jeigu toks sprendimas dar nėra priimtas.

2.  1 dalies d punkte nurodytoje situacijoje sprendžiančioji institucija gali nuspręsti nesuteikti pabėgėlio statuso, jeigu toks sprendimas dar nėra priimtas.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Asmenys, kuriems taikomi 1 dalies d–f punktai arba 2 dalis, turi teisę naudotis Ženevos konvencijos 3, 4, 16, 22, 31, 32 ir 33 straipsniuose nustatytomis arba panašiomis teisėmis, kol yra valstybėje narėje.

3.  Asmenys, kuriems taikomas 1 dalies d punktas arba 2 dalis, turi teisę naudotis Ženevos konvencijos 3, 4, 16, 22, 31, 32 ir 33 straipsniuose nustatytomis arba panašiomis teisėmis, kol yra valstybėje narėje.

Pakeitimas     102

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nedarydama poveikio pabėgėlio pareigai pagal 4 straipsnio 1 dalį atskleisti visus susijusius faktus ir pateikti visus turimus susijusius dokumentus, pabėgėlio statusą suteikusi sprendžiančioji institucija kiekvienu atveju atskirai įrodo, kad atitinkamas asmuo dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių nustojo būti arba niekada nebuvo pabėgėliu.

4.  Nedarydama poveikio pabėgėlio pareigai pagal 4 straipsnio 1 dalį atskleisti visą savo turimą informaciją, kuria pagrindžiamas tarptautinės apsaugos prašymas, pabėgėlio statusą suteikusi sprendžiančioji institucija kiekvienu atveju atskirai įrodo, kad atitinkamas asmuo dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių nustojo būti arba niekada nebuvo pabėgėliu.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Sprendžiančiosios institucijos sprendimai pagal 1 dalies a punktą panaikinti pabėgėlio statusą arba nutraukti ar atsisakyti pratęsti jo galiojimą įsigalioja tik praėjus trims mėnesiams po jų priėmimo, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės pagal susijusią Sąjungos ir nacionalinę teisę galėtų prašyti leidimo gyventi valstybėje narėje dėl kitų priežasčių.

5.  Sprendžiančiosios institucijos sprendimai pagal 1 dalies a punktą panaikinti pabėgėlio statusą įsigalioja tik praėjus trims mėnesiams po jų priėmimo, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės pagal susijusią Sąjungos ir nacionalinę teisę galėtų prašyti leidimo gyventi valstybėje narėje dėl kitų priežasčių.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad galėtų taikyti 14 straipsnio 1 dalį, sprendžiančioji institucija peržiūri pabėgėlio statusą, ypač kai:

Taikydama 14 straipsnio 1 dalį, sprendžiančioji institucija gali peržiūrėti pabėgėlio statusą, ypač kai Reglamento (ES) XXX/XX [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros reglamento] 8 ir straipsnyje nurodytoje Sąjungos lygmens informacijoje apie kilmės šalis ir to reglamento 10 straipsnyje nurodytoje bendroje kilmės šalių informacijos analizėje nurodoma, kad kilmės šalyje įvyko reikšmingas pokytis, susijęs su gavėjo apsaugos poreikiais.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a)  Reglamento (ES) XXX/XX [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros reglamento] 8 ir 10 straipsniuose nurodytoje Sąjungos lygmens informacijoje apie kilmės šalis ir bendroje kilmės šalių informacijos analizėje nurodoma, kad atitinkamoje kilmės šalyje įvyko reikšmingas pokytis, susijęs su prašytojo apsaugos poreikiais;

Išbraukta.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pirmą kartą pratęsia pabėgėliui išduoto leidimo gyventi šalyje galiojimą.

Išbraukta.

Pakeitimas     107

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1 dalis netaikoma nelydimiems nepilnamečiams, nebent tai atitinka jų interesus.

Pakeitimas     108

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnio 5 punkte nurodyta didelė žala yra:

2 straipsnio 5 punkte nurodyta didelė žala yra tik:

Pakeitimas     109

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prašytojo kankinimas, nežmoniškas ar žeminantis elgesys arba baudimas kilmės šalyje, arba

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas     110

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  didelė ir asmeninė grėsmė civilio gyvybei ar asmeniui, kylanti dėl neselektyviojo smurto tarptautinio ar vidaus ginkluoto konflikto metu.

c)  didelė grėsmė civilio gyvybei ar asmeniui, kylanti dėl neselektyviojo smurto tarptautinio ar vidaus ginkluoto konflikto metu.

Pakeitimas     111

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remiasi iš visų susijusių šaltinių gauta tikslia ir naujausia informacija, įskaitant Reglamento (ES) XXX/XX [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros reglamento] 8 ir 10 straipsniuose nurodytą Sąjungos lygmens informaciją apie kilmės šalis ir bendrą kilmės šalių informacijos analizę arba Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro pateiktą informaciją ir gaires.

b)  atsižvelgia į iš visų susijusių šaltinių gautą tikslią ir naujausią informaciją, įskaitant Reglamento (ES) XXX/XX [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros reglamento] 8 ir 10 straipsniuose nurodytą Sąjungos lygmens informaciją apie kilmės šalis ir bendrą kilmės šalių informacijos analizę arba Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro pateiktą informaciją ir gaires.

Pakeitimas     112

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės papildomą apsaugą galinčio gauti asmens statusas nesuteikiamas, jei šalies, kurioje jis apsigyveno, kompetentingos institucijos yra pripažinusios, kad jis turi teises ir pareigas, kurios siejamos su tos šalies pilietybės turėjimu, arba joms prilygstančias teises ir pareigas.

Pakeitimas     113

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jis padarė sunkų nusikaltimą;

b)  jis padarė sunkų nepolitinį nusikaltimą ne apsaugą suteikiančioje šalyje prieš priimant jį kaip tarptautinės apsaugos gavėją.

Pakeitimas     114

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  jis yra pripažintas kaltu dėl Jungtinių Tautų Chartijos preambulėje ir 1 bei 2 straipsniuose nurodytiems Jungtinių Tautų tikslams ir principams prieštaraujančių veiksmų;

c)  jis yra pripažintas kaltu dėl Jungtinių Tautų Chartijos preambulėje ir 1 bei 2 straipsniuose nurodytiems Jungtinių Tautų tikslams ir principams prieštaraujančių veiksmų, be kita ko, paskelbus nuosprendžius dėl dalyvavimo teroristų grupuotės veikloje;

Pakeitimas     115

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sprendžiančioji institucija gali taikyti šią dalį tik kiekvienu konkrečiu atveju įvertinusi konkrečias faktines aplinkybes, į kurias buvo atkreiptas jos dėmesys, siekiant nustatyti, ar yra rimtų priežasčių manyti, kad atitinkamo asmens, kuris kitais atžvilgiais atitinka kvalifikacinius reikalavimus pabėgėlio statusui suteikti, įvykdyta veika patenka į pirmos pastraipos a, b, c, d arba e punktų taikymo sritį.

Pakeitimas     116

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  2 dalis netaikoma nepilnamečiams.

Pakeitimas     117

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalies a–d punktai taikomi ir asmenims, kurstantiems juose nurodytus nusikaltimus ar veiksmus arba kitaip dalyvaujantiems juos vykdant.

2.  2 dalies a–d punktai taikomi ir asmenims, kurstantiems juose nurodytus nusikaltimus ar veiksmus arba kitaip dalyvaujantiems juos vykdant.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Papildomos apsaugos statuso panaikinimas, galiojimo nutraukimas ar atsisakymas pratęsti galiojimą

Papildomos apsaugos statuso panaikinimas

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sprendžiančioji institucija panaikina trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės papildomos apsaugos statusą arba nutraukia ar atsisako pratęsti jo galiojimą, jeigu:

1.  Sprendžiančioji institucija panaikina trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės papildomos apsaugos statusą, jeigu:

Pakeitimas     120

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  jo klaidingai pateikti arba nutylėti faktai, taip pat panaudoti suklastoti dokumentai buvo lemiami suteikiant papildomos apsaugos statusą;

c)  jo klaidingai pateikti arba nutylėti faktai, svarbūs nagrinėjant tarptautinės apsaugos prašymą, buvo lemiami suteikiant papildomos apsaugos statusą;

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  taikoma 23 straipsnio 2 dalis.

Išbraukta.

Pakeitimas     122

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nedarydama poveikio trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pareigai pagal 4 straipsnio 1 dalį atskleisti visus susijusius faktus ir pateikti visus turimus susijusius dokumentus, papildomos apsaugos statusą suteikusi valstybė narė kiekvienu atveju atskirai įrodo, kad atitinkamas asmuo pagal šio straipsnio 1 dalį nustojo būti arba nėra papildomą apsaugą galinčiu gauti asmeniu.

2.  Nedarydama poveikio trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pareigai pagal 4 straipsnio 1 dalį atskleisti visą savo turimą informaciją, kuria pagrindžiamas tarptautinės apsaugos prašymas, papildomos apsaugos statusą suteikusi valstybė narė kiekvienu atveju atskirai įrodo, kad atitinkamas asmuo pagal šio straipsnio 1 dalį nustojo būti arba nėra papildomą apsaugą galinčiu gauti asmeniu.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sprendžiančiosios institucijos sprendimai pagal 1 dalies a punktą panaikinti papildomos apsaugos statusą arba nutraukti ar atsisakyti pratęsti jo galiojimą įsigalioja tik praėjus trims mėnesiams po jų priėmimo, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės pagal susijusią Sąjungos ir nacionalinę teisę galėtų prašyti leidimo gyventi valstybėje narėje dėl kitų priežasčių.

3.  Sprendžiančiosios institucijos sprendimai pagal 1 dalies a punktą panaikinti papildomos apsaugos statusą įsigalioja tik praėjus trims mėnesiams po jų priėmimo, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės pagal susijusią Sąjungos ir nacionalinę teisę galėtų prašyti leidimo gyventi valstybėje narėje dėl kitų priežasčių.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad galėtų taikyti 20 straipsnio 1 dalį, sprendžiančioji institucija peržiūri papildomos apsaugos statusą, ypač kai:

Taikydama 20 straipsnio 1 dalį, sprendžiančioji institucija gali peržiūrėti papildomos apsaugos statusą, ypač kai Reglamento (ES) XXX/XX [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros reglamento] 8 ir straipsnyje nurodytoje Sąjungos lygmens informacijoje apie kilmės šalis ir to reglamento 10 straipsnyje nurodytoje bendroje kilmės šalių informacijos analizėje nurodoma, kad kilmės šalyje įvyko reikšmingas pokytis, susijęs su gavėjo apsaugos poreikiais.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Reglamento (ES) XXX/XX [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros reglamento] 8 ir 10 straipsniuose nurodytoje Sąjungos lygmens informacijoje apie kilmės šalis ir bendroje kilmės šalių informacijos analizėje nurodoma, kad atitinkamoje kilmės šalyje įvyko reikšmingas pokytis, susijęs su prašytojo apsaugos poreikiais;

Išbraukta.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pirmą ir antrą kartus pratęsia papildomos apsaugos gavėjui išduoto leidimo gyventi šalyje galiojimą.

Išbraukta.

Pakeitimas     127

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1 dalis netaikoma nelydimiems nepilnamečiams, nebent tai atitinka jų interesus.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pabėgėliai ir asmenys, kuriems suteiktas papildomos apsaugos statusas, turi šiame skyriuje nustatytas teises ir pareigas. Šiuo skyriumi nedaroma poveikio Ženevos konvencijoje nustatytoms teisėms ir pareigoms.

1.  Nedarant poveikio Ženevos konvencijoje nustatytoms teisėms ir pareigoms, tarptautinės apsaugos gavėjai turi šiame skyriuje nustatytas teises ir pareigas.

Pakeitimas     129

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nepažeidžiant tarptautiniais įsipareigojimais nustatytų apribojimų, skiriant su galimybe įsidarbinti ir socialine apsauga susijusias išmokas reikalaujama, kad pirmiau būtų išduotas leidimas gyventi šalyje.

Išbraukta.

Pakeitimas     130

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Taikant šio skyriaus nuostatas atsižvelgiama į konkrečią specialių poreikių turinčių asmenų, pvz., nepilnamečių, nelydimų nepilnamečių, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių, nėščiųjų, nepilnamečių vaikų turinčių vienišų tėvų, prekybos žmonėmis aukų, psichikos sutrikimų turinčių asmenų ir asmenų, kurie buvo kankinami, prievartaujami ar patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, padėtį, jeigu atskirai įvertinus jų padėtį nustatoma, kad jie turi specialių poreikių.

4.  Taikant šio skyriaus nuostatas atsižvelgiama į konkrečią specialių poreikių turinčių asmenų, pvz., nepilnamečių, nelydimų nepilnamečių, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių, nėščiųjų, vaikų turinčių vienišų tėvų, prekybos žmonėmis aukų, psichikos sutrikimų turinčių asmenų ir asmenų, kurie buvo kankinami, prievartaujami ar patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, padėtį, jeigu atskirai įvertinus jų padėtį nustatoma, kad jie turi specialių poreikių.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Taikydamos su nepilnamečiais susijusias šio skyriaus nuostatas, atitinkamos institucijos pirmiausia paiso vaiko interesų.

5.  Taikydamos šį reglamentą, valstybės narės pirmiausia paiso vaiko interesų.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22a straipsnis

 

Valstybės narės užtikrina, kad sprendžiančiosios institucijos pagal šio reglamento II, III, IV, V ir VI skyrius priimtus sprendimus būtų galima apskųsti pagal nacionalinę teisę nustatyta tvarka. Bent jau paskutinėje instancijoje turi būti suteikta galimybė kreiptis į teisminę instituciją apskundžiant sprendimą arba dėl jo faktinio ir teisinio peržiūrėjimo.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei tai nėra draudžiama pagal 1 dalyje nurodytus tarptautinius įsipareigojimus, oficialiai pripažintas ar nepripažintas pabėgėlis arba papildomos apsaugos gavėjas gali būti grąžintas, jeigu:

Išbraukta.

a)   yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jis kelia pavojų valstybės narės, kurioje yra, saugumui;

 

b)   jis yra galutiniu nuosprendžiu nuteistas už itin sunkų nusikaltimą ir kelia pavojų tos valstybės narės visuomenei.

 

Tokiais atvejais atitinkamai pagal 14 arba 20 straipsnį taip pat panaikinamas pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusas.

 

Pakeitimas     134

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos institucijos tarptautinės apsaugos gavėjams kuo greičiau suteikia informacijos apie teises ir pareigas, susijusias su pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusu, kai tik toks statusas suteikiamas. Tokia informacija teikiama kalba, kurią apsaugos gavėjas supranta arba, kaip pagrįstai manoma, turėtų suprasti; joje aiškiai nurodomos pasekmės, jeigu bus nevykdomos 28 straipsnyje dėl judėjimo Sąjungoje išdėstytos prievolės.

Kompetentingos institucijos tarptautinės apsaugos gavėjams kuo greičiau suteikia informacijos apie teises ir pareigas, susijusias su pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusu, kai tik toks statusas suteikiamas. Tokia informacija teikiama kalba, kurią apsaugos gavėjas supranta; joje aiškiai nurodomos pasekmės, jeigu bus nevykdomos 28 straipsnyje dėl judėjimo Sąjungoje išdėstytos prievolės, taip pat nurodomos visos šio reglamento VII skyriuje numatytos su integracija susijusios teisės.

Pakeitimas     135

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokios informacijos formą ir turinį nustato Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais laikantis Reglamento (ES) XXX/XXX [Procedūrų reglamento] 58 straipsnio 1 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisijai pagal 42 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant papildyti šį reglamentą tiksliai apibrėžiant pagal pirmą pastraipą teikiamos informacijos formą ir turinį.

Pakeitimas     136

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarptautinės apsaugos gavėjo šeimos nariams, kurie patys neturi teisės į tokią apsaugą, suteikiama teisė prašyti leidimo gyventi šalyje laikantis nacionalinių procedūrų, kiek tai suderinama su šeimos nario asmeniniu teisiniu statusu.

1.  Šio straipsnio tikslais ir atsižvelgiant į jo nuostatas 2 straipsnio 9 dalyje apibrėžti šeimos nariai taip pat apima tarptautinės apsaugos gavėjo brolius ir seseris. Tiems tarptautinės apsaugos gavėjo šeimos nariams, kurie patys neturi teisės į tokią apsaugą, suteikiama teisė prašyti leidimo gyventi šalyje laikantis nacionalinių procedūrų, kiek tai suderinama su šeimos nario asmeniniu teisiniu statusu.

Pakeitimas     137

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės gali atsisakyti išduoti leidimą gyventi šalyje sutuoktiniui arba nesantuokiniam partneriui, su kuriuo jį sieja stabilūs santykiai, jei įrodyta, kad santuoka ar partnerystė buvo sudaryta tik tam, kad atitinkamas asmuo galėtų atvykti ar gyventi valstybėje narėje.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad šis straipsnis taikomas ir kitiems artimiems giminaičiams, kurie išvykstant iš kilmės šalies arba prieš prašytojui atvykstant į valstybių narių teritoriją gyveno kartu kaip šeimos nariai ir tuo metu buvo visiškai ar daugiausia priklausomi nuo tarptautinės apsaugos gavėjo.

6.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad šis straipsnis taikomas ir kitiems artimiems giminaičiams, kurie išvykstant iš kilmės šalies arba prieš prašytojui atvykstant į valstybių narių teritoriją gyveno kartu kaip šeimos nariai.

Pakeitimas     139

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip per 30 dienų po to, kai buvo suteikta tarptautinė apsauga, išduodamas Reglamente (EB) Nr. 1030/2002 nustatytos vienodos formos leidimas gyventi šalyje.

1.  Kuo greičiau ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 15 dienų po to, kai buvo suteikta tarptautinė apsauga, išduodamas Reglamente (EB) Nr. 1030/2002 nustatytos vienodos formos leidimas gyventi šalyje.

a)  Pabėgėlio statuso turėtojams išduotas leidimas gyventi šalyje galioja trejus metus ir jo galiojimas gali būti pratęsiamas trejų metų laikotarpiams.

Tarptautinės apsaugos gavėjams išduotas leidimas gyventi šalyje galioja penkerius metus ir jo galiojimas gali būti pratęsiamas penkerių metų laikotarpiams.

b)  Papildomos apsaugos statuso turėtojams išduotas leidimas gyventi šalyje galioja vienus metus ir jo galiojimas gali būti pratęsiamas dvejų metų laikotarpiams.

 

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Leidimo gyventi šalyje galiojimas nepratęsiamas arba leidimas gyventi šalyje panaikinamas, jeigu:

2.  Nepažeidžiant Tarybos direktyvos 2003/109/EB, leidimo gyventi šalyje galiojimas nepratęsiamas arba leidimas gyventi šalyje panaikinamas, jeigu:

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kompetentingos institucijos pagal 14 straipsnį panaikina trečiosios šalies piliečio pabėgėlio statusą arba nutraukia ar atsisako pratęsti jo galiojimą arba pagal 20 straipsnį panaikina tokio asmens papildomos apsaugos statusą arba nutraukia ar atsisako pratęsti jo galiojimą;

a)  kompetentingos institucijos pagal 14 straipsnį panaikina trečiosios šalies piliečio pabėgėlio statusą arba pagal 20 straipsnį panaikina tokio asmens papildomos apsaugos statusą;

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  taikoma 23 straipsnio 2 dalis;

Išbraukta.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  tai būtina dėl su nacionaliniu saugumu ar viešąja tvarka susijusių priežasčių.

c)  tai būtina dėl su nacionaliniu saugumu ar viešąja tvarka susijusių įtikinamų priežasčių.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingos institucijos pabėgėlio statuso turėtojams išduoda Ženevos konvencijos papildomame dokumente nustatytos formos kelionės dokumentus, turinčius Tarybos reglamente (EB) Nr. 2252/200445 nurodytas būtinąsias apsaugines savybes ir biometrinius požymius. Tokie kelionės dokumentai galioja bent vienus metus.

1.  Kompetentingos institucijos pabėgėlio statuso turėtojams išduoda Ženevos konvencijos papildomame dokumente nustatytos formos kelionės dokumentus, turinčius Tarybos reglamente (EB) Nr. 2252/200445 nurodytas būtinąsias apsaugines savybes ir biometrinius požymius. Tokie kelionės dokumentai galioja bent penkerius metus.

__________________

__________________

45 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, 2004 12 29, p. 1).

45 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (OL L 385, 2004 12 29, p. 1).

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kompetentingos institucijos papildomos apsaugos statuso turėtojams, kurie negali gauti nacionalinio paso, išduoda kelionės dokumentus, turinčius Reglamente (EB) Nr. 2252/2004 nurodytas būtinąsias apsaugines savybes ir biometrinius požymius. Tokie dokumentai galioja bent vienus metus.

2.  Kompetentingos institucijos papildomos apsaugos statuso turėtojams, kurie negali gauti nacionalinio paso, išduoda kelionės dokumentus, turinčius Reglamente (EB) Nr. 2252/2004 nurodytas būtinąsias apsaugines savybes ir biometrinius požymius. Tokie dokumentai galioja bent penkerius metus.

Pakeitimas     146

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 ir 2 dalyse nurodyti dokumentai neišduodami, jeigu tai būtina dėl įtikinamų su nacionaliniu saugumu ar viešąja tvarka susijusių priežasčių.

3.  1 ir 2 dalyse nurodyti dokumentai neišduodami, jeigu tai būtina dėl įtikinamų su nacionaliniu saugumu susijusių priežasčių.

Pakeitimas     147

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarptautinės apsaugos gavėjai turi teisę laisvai judėti tarptautinę apsaugą suteikusios valstybės narės teritorijoje, taip pat teisę toje teritorijoje pasirinkti gyvenamąją vietą tokiomis pat sąlygomis ir laikydamiesi tokių pat apribojimų, kokie yra nustatyti kitiems jos teritorijoje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams, kurių padėtis panaši.

1.  Tarptautinės apsaugos gavėjai turi teisę laisvai judėti tarptautinę apsaugą suteikusios valstybės narės teritorijoje, taip pat teisę toje teritorijoje pasirinkti gyvenamąją vietą tokiomis pat sąlygomis ir laikydamiesi tokių pat apribojimų, kokie yra nustatyti kitiems jos teritorijoje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams.

Pakeitimas     148

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nepažeidžiant tarptautiniais įsipareigojimais nustatytų apribojimų, tam tikras specialias socialinės apsaugos ar socialinės paramos išmokas gaunančiam tarptautinės apsaugos gavėjui gyvenimo šalyje sąlygos gali būti nustatytos tik jei tokios sąlygos būtinos apsaugos gavėjo integracijai apsaugą suteikusioje valstybėje narėje palengvinti.

Išbraukta.

Pakeitimas     149

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarptautinės apsaugos gavėjai neturi teisės gyventi kitose valstybėse narėse nei ta, kuri jiems suteikė apsaugą. Tai nedaro poveikio jų teisei pagal susijusias Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatas prašyti leidimo ir gauti leidimą gyventi kitose valstybėse narėse ir jų teisei laisvai judėti laikantis Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 21 straipsnyje nustatytų sąlygų.

1.  Tarptautinės apsaugos gavėjai neturi teisės gyventi kitose valstybėse narėse nei ta, kuri jiems suteikė apsaugą. Tai nedaro poveikio jų teisei pagal susijusias Sąjungos teisės, įskaitant Tarybos direktyvą 2009/50/EB1a, ir nacionalinės teisės nuostatas prašyti leidimo ir gauti leidimą gyventi kitose valstybėse narėse ir jų teisei laisvai judėti laikantis Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 21 straipsnyje nustatytų sąlygų.

 

_________________

 

1a 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL L 155, 2009 6 18, p. 17).

 

 

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  darbo sąlygų, įskaitant darbo užmokestį ir atleidimą iš darbo, darbo valandas, atostogas ir poilsio dienas, taip pat su sveikata ir sauga darbo vietoje susijusių reikalavimų;

a)  darbo sąlygų, įskaitant darbo užmokestį ir atleidimą iš darbo, darbo valandas, atostogas ir poilsio dienas, atostogos dėl šeiminių priežasčių, taip pat su sveikata ir sauga darbo vietoje susijusių reikalavimų;

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  asociacijų laisvės ir laisvės jungtis į sąjungas, taip pat stoti į darbuotojams ar darbdaviams atstovaujančias organizacijas ar į bet kurias kitas organizacijas, kurių nariai yra konkrečios profesijos atstovai, įskaitant teisę naudotis tokių organizacijų teikiamomis privilegijomis;

b)  asociacijų laisvės ir laisvės jungtis į sąjungas, taip pat stoti į darbuotojams ar darbdaviams atstovaujančias organizacijas ar į bet kurias kitas organizacijas, kurių nariai yra konkrečios profesijos atstovai, įskaitant tokių organizacijų teikiamas teises ir privilegijas;

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  su įsidarbinimu susijusių suaugusiųjų švietimo galimybių, profesinio mokymo, įskaitant kvalifikacijos kėlimo kursus, taip pat galimybių įgyti praktinės patirties darbo vietoje;

c)  su švietimu ir įsidarbinimu susijusių švietimo galimybių, profesinio mokymo, įskaitant kvalifikacijos kėlimo kursus, taip pat galimybių įgyti praktinės patirties darbo vietoje;

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  įdarbinimo tarnybų teikiamų konsultavimo paslaugų.

d)  įdarbinimo tarnybų teikiamų konsultavimo ir stebėjimo paslaugų.

Pakeitimas     154

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kompetentingos institucijos prireikus sudaro palankesnes sąlygas visapusiškai dalyvauti 2 dalies c ir d punktuose nurodytų rūšių veikloje.

3.  Kompetentingos institucijos sudaro palankesnes sąlygas visapusiškai dalyvauti 2 dalies c ir d punktuose nurodytų rūšių veikloje.

Pakeitimas     155

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Suaugusiesiems, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, sudaromos sąlygos naudotis bendrąja švietimo sistema ir tolesnio profesinio mokymo ar perkvalifikavimo galimybėmis tokiomis pat sąlygomis kaip toje valstybėje narėje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams, kurių padėtis panaši.

2.  Suaugusiesiems, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, sudaromos sąlygos naudotis bendrąja švietimo sistema ir tolesnio profesinio mokymo ar perkvalifikavimo galimybėmis tokiomis pat sąlygomis kaip apsaugą suteikusios valstybės narės piliečiams.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Galimybė naudotis pagal nacionalinę teisę nustatyta tam tikra socialine parama gali būti susieta su tarptautinės apsaugos gavėjo veiksmingu dalyvavimu integracijos programose.

Galimybė naudotis pagal nacionalinę teisę nustatyta tam tikra socialine parama gali būti susieta su tarptautinės apsaugos gavėjo veiksmingu dalyvavimu integracijos programose, jeigu tos integracijos programos yra lengvai prieinamos, nemokamos ir jas rengiant atsižvelgiama į atitinkamo tarptautinės apsaugos gavėjo specialius poreikius.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Papildomos apsaugos statuso turėtojams valstybės narės gali riboti socialinės paramos teikimą ir skirti tik būtinąsias išmokas.

Išbraukta.

Pakeitimas     158

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Specialių poreikių turintiems tarptautinės apsaugos gavėjams, pvz., nėščiosioms, neįgaliesiems, asmenims, kurie buvo kankinami, prievartaujami ar patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, arba nepilnamečiams, kurie patyrė bet kokį smurtą, nepriežiūrą, išnaudojimą, kankinimą, žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį arba nukentėjo nuo ginkluoto konflikto, tinkamos sveikatos priežiūros paslaugos, įskaitant, jei reikia, psichinių sutrikimų gydymą, teikiamos tokiomis pat reikalavimų atitikimu grindžiamomis sąlygomis kaip apsaugą suteikusios valstybės narės piliečiams.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas     159

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suteikus tarptautinę apsaugą, kuo greičiau ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, kaip nurodyta Reglamento (ES) XXX/XXX [Procedūrų reglamento] 22 straipsnio 1 dalyje, kompetentingos institucijos imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad nelydimiems nepilnamečiams atstovautų teisinis globėjas, ar, jei reikia, už nepilnamečių priežiūrą ir gerovę atsakinga organizacija arba būtų atstovaujama bet kokiu kitu tinkamu būdu, įskaitant atstovavimą remiantis teisės aktais arba teismo sprendimu.

Kai nėra galimybės išlaikyti tą patį globėją, paskirtą po nelydimo nepilnamečio atvykimo į Sąjungos teritoriją, suteikus tarptautinę apsaugą, kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per penkias dienas kompetentingos institucijos imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad nelydimiems nepilnamečiams atstovautų teisinis globėjas, ar, jei reikia, už nepilnamečių priežiūrą ir gerovę atsakinga organizacija arba būtų atstovaujama bet kokiu kitu tinkamu būdu, įskaitant atstovavimą remiantis teisės aktais arba teismo sprendimu.

Pakeitimas     160

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad globėjas vienu metu nebūtų atsakingas už neproporcingai didelį skaičių nelydimų nepilnamečių, kas trukdytų jam veiksmingai vykdyti savo užduotis; bet kuriuo atveju jis gali būti atsakingas ne daugiau kaip už 20 nelydimų nepilnamečių. Valstybės narės paskiria subjektus arba asmenis, kurie reguliariai įvertina, ar globėjai tinkamai atlieka savo užduotis. Šie subjektai arba asmenys taip pat įgalioti nagrinėti nelydimų nepilnamečių skundus dėl globėjų. Šiuo atveju nelydimiems nepilnamečiams glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, žodžiu ir vaizdine forma, vaikams tinkamu būdu ir jiems suprantama kalba turi būti suteikta informacija apie tai, kas yra šie subjektai arba asmenys ir kaip konfidencialiai ir saugiai pateikti skundus prieš savo globėjus.

Pakeitimas     161

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Paskirtasis globėjas privalo užtikrinti, kad nepilnametis galėtų naudotis visomis šiuo reglamentu nustatytomis teisėmis. Paskirtojo globėjo veiklą reguliariai vertina atitinkamos institucijos.

2.  Paskirtasis globėjas privalo užtikrinti, kad nepilnametis galėtų naudotis visomis šiuo reglamentu nustatytomis teisėmis. Atsakingi subjektai ar asmenys įvertina globėjo veiklą per pirmą mėnesį nuo jo paskyrimo, o vėliau ją vertina reguliariai.

Pakeitimas     162

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  specialiuose nepilnamečių apgyvendinimo centruose;

c)  atviruose specialiuose nepilnamečių apgyvendinimo centruose, kuriuose atsižvelgiama į jų pažeidžiamumą ir užtikrinamas jų saugumas;

Pakeitimas     163

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kitose nepilnamečiams gyventi tinkamose vietose.

d)  kitose atvirose nepilnamečiams gyventi tinkamose vietose, kuriose atsižvelgiama į jų pažeidžiamumą ir užtikrinamas jų saugumas;

Pakeitimas     164

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu nelydimam nepilnamečiui suteikiama tarptautinė apsauga, o jo šeimos narių paieška dar nepradėta, kompetentingos institucijos kuo greičiau po tarptautinės apsaugos suteikimo pradeda jų paiešką, kartu saugodamos nepilnamečio interesus. Jeigu paieška jau pradėta, prireikus ji tęsiama. Jeigu nepilnamečio arba jo artimų giminaičių, ypač jei jie liko kilmės šalyje, gyvybei ar sveikatai gali grėsti pavojus, būtina pasirūpinti, kad informacija apie tuos asmenis būtų renkama, tvarkoma ir siunčiama konfidencialiai.

5.  Nelydimų nepilnamečių šeimos narių paieška pradedama kuo greičiau po jo tarptautinės apsaugos prašymo užregistravimo. Jeigu nepilnamečio arba jo artimų giminaičių, ypač jei jie liko kilmės šalyje, gyvybei ar sveikatai gali grėsti pavojus, būtina pasirūpinti, kad informacija apie tuos asmenis būtų renkama, tvarkoma ir siunčiama konfidencialiai, kad nebūtų pakenkta jų saugumui.

Pakeitimas     165

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Su nelydimais nepilnamečiais dirbantys asmenys ir organizacijos nuolat dalyvauja tinkamuose mokymuose, susijusiuose su nepilnamečių teisėmis ir poreikiais, taip pat laikomasi Reglamento (ES) XXX/XXX [Procedūrų reglamento] 22 straipsnyje nurodytų vaikų saugumo užtikrinimo standartų.

6.  Su nelydimais nepilnamečiais dirbantys asmenys ir organizacijos nuolat dalyvauja tinkamuose mokymuose, susijusiuose su nepilnamečių teisėmis ir poreikiais, taip pat laikomasi Reglamento (ES) XXX/XXX [Procedūrų reglamento] 22 straipsnyje nurodytų vaikų saugumo užtikrinimo standartų. Kai nepilnamečio globėju paskiriama organizacija, ji paskiria atsakingą asmenį, kuris vykdytų globėjo pareigas nelydimo nepilnamečio atžvilgiu pagal šį reglamentą. Globėjas savo pareigas vykdo laikydamasis vaiko interesų principo, turi būtiną kvalifikaciją ir tam reikiamos patirties šioje srityje ir neturi patvirtintų įrašų apie nusikaltimus ar pažeidimus vaikų atžvilgiu. Po to, kai paskiriami globėjai, informaciją apie jų teistumą reguliariai stebi kompetentingos institucijos, siekdamos nustatyti galimą nesuderinamumą su jų pareigomis. Siekiant užtikrinti nepilnamečio gerovę ir socialinę raidą, asmuo, kuris veikia kaip globėjas, pakeičiamas tik tuo atveju, kai būtina. Organizacijos arba asmenys, kurie turi arba potencialiai galėtų turėti interesų konfliktą su nelydimų nepilnamečių interesais, globėjais neskiriami.

Pakeitimas     166

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiama galimybė būti apgyvendintiems tokiomis pat sąlygomis kaip kitiems valstybių narių teritorijose teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams, kurių padėtis panaši.

1.  Tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiama galimybė būti apgyvendintiems tokiomis pat sąlygomis kaip valstybės narės, kuri suteikė apsaugą, piliečiams.

Pakeitimas     167

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nacionalinė tarptautinės apsaugos gavėjų paskirstymo tvarka taikoma, kiek įmanoma, nediskriminuojant tarptautinės apsaugos gavėjų ir užtikrinant lygias galimybes būti apgyvendintiems.

2.  Nacionalinė tarptautinės apsaugos gavėjų paskirstymo tvarka taikoma nediskriminuojant tarptautinės apsaugos gavėjų ir užtikrinant lygias galimybes būti apgyvendintiems.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant palengvinti tarptautinės apsaugos gavėjų integraciją į visuomenę, tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiama galimybė dalyvauti valstybių narių rengiamose jų specialius poreikius atitinkančiose integracijos programose, visų pirma lankyti kalbos kursus, dalyvauti pilietinio ugdymo ir integracijos programose ir gauti profesinį mokymą.

1.  Siekiant skatinti ir palengvinti tarptautinės apsaugos gavėjų integraciją į visuomenę, tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiama galimybė dalyvauti valstybių narių rengiamose nemokamose, lengvai prieinamose ir jų specialius poreikius atitinkančiose integracijos programose, visų pirma dalyvauti pilietinio ugdymo ir integracijos programose ir gauti profesinį mokymą.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės tarptautinės apsaugos gavėjams suteikia veiksmingas galimybes nuo tarptautinės apsaugos suteikimo jiems dienos lankyti kalbos kursus, kurie turi būti nemokami.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės gali nustatyti, kad dalyvauti integracijos programose yra privaloma.

2.  Valstybės narės gali nustatyti, kad dalyvauti integracijos programose yra privaloma, jeigu atitinkamos integracijos programos yra lengvai prieinamos, nemokamos ir jas rengiant atsižvelgiama į atitinkamo tarptautinės apsaugos gavėjo specialius poreikius.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės netaiko baudžiamųjų priemonių prieš tarptautinės apsaugos gavėjus, jeigu jie negali dalyvauti integracijos programose dėl aplinkybių, kurių jie negali kontroliuoti, arba dėl atitinkamų integracijos priemonių netinkamo pobūdžio.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

42 straipsnis

Išbraukta.

Komiteto procedūra

 

1.  Komisijai padeda [Reglamento (ES) XXX/XXX [Procedūrų reglamento] 58 straipsniu įsteigtas] komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

 

3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

42 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

42a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  Įgaliojimai priimti 24 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami dvejų metų laikotarpiui nuo [pagrindinio teisės akto įsigaliojimo diena]. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki dvejų metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 24 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su ekspertais, kiekvienos valstybės narės paskirtais laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 24 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio -1 dalis (nauja)

Direktyva 2003/109/EB

4 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Direktyvos 2003/109/EB 4 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

 

„Asmenų, kuriems suteiktas tarptautinės apsaugos statusas, atžvilgiu laikotarpis nuo tos dienos, kurią pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas, kurio pagrindu suteikta tarptautinė apsauga, iki dienos, kurią buvo išduotas Reglamento (ES) ..../... [Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų reglamentas] 26 straipsnyje nurodytas leidimas gyventi šalyje, yra įtraukiamas apskaičiuojant 1 dalyje nurodytą laikotarpį.“

Pakeitimas     175

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalis

Direktyva 2003/109/EB

4 straipsnio 3a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a.   Nustačius, kad tarptautinės apsaugos gavėjas yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri jam suteikė tarptautinę apsaugą, nors pagal susijusią Sąjungos ar nacionalinę teisę ten būti ar gyventi neturi teisės, skaičiuojant 1 dalyje nurodytą laikotarpį į teisėto buvimo šalyje laikotarpį iki minėtosios situacijos neatsižvelgiama.

3a.  Nustačius, kad tarptautinės apsaugos gavėjas yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri jam suteikė tarptautinę apsaugą, ir tos valstybės narės valdžios institucijos nustatė, kad apsaugos gavėjas iš tikrųjų buvo ir gyveno joje, nors pagal susijusią Sąjungos ar nacionalinę teisę ten būti ar gyventi neturi teisės, daugiau nei dvi savaites ir be pagrįsto ir neatidėliotino pagrindo, skaičiuojant 1 dalyje nurodytą laikotarpį į teisėto buvimo šalyje laikotarpį iki minėtosios situacijos neatsižvelgiama, nebent tarptautinės apsaugos gavėjas įrodo, kad persikėlimo priežastis buvo nuo jo valios nepriklausančios aplinkybės.

 

Pirmoji pastraipa netaikoma nelydimiems nepilnamečiams.

Pakeitimas     176

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 dalis

Direktyva 2003/109/EB

26a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos 4 straipsnio 3a dalies būtų laikomasi ne vėliau kaip [praėjus šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos 4 straipsnio 3a dalies būtų laikomasi ne vėliau kaip [praėjus 30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas nuo [po šešių mėnesių nuo jo įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas taikomas nuo [po trijų mėnesių nuo jo įsigaliojimo dienos].

(1)

OL C 75, 2017 3 10, p. 97.

(2)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Siūloma bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) peržiūra siekiama reaguoti į pastarųjų kelerių metų migracijos tendencijas ir didelio skaičiaus trečiųjų šalių piliečių atvykimą į Europos Sąjungą – daugeliui tų piliečių reikia tarptautinės apsaugos. Siūlymas dar kartą persvarstyti BEPS taip greitai po paskutinės reformos patvirtinimo – nebūtinai geriausias būdas užtikrinti, kad sistema visapusiškai veiktų ir būtų įtvirtinta nacionalinėse politikos priemonėse ir praktikoje. Vis dėlto reikėtų pasinaudoti galimybe reformuoti BEPS, kad būtų galima pagerinti bendrą Sąjungos prieglobsčio politiką, kuri turėtų būti grindžiama tikru solidarumu ir sąžiningu atsakomybės pasidalijimu, laipsniškai pereinant prie vienodo tarptautinės apsaugos statuso, galiojančio visoje Sąjungoje, kaip įtvirtinta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 78 straipsnio 2 dalyje.

Todėl pranešėja mano, kad pasiūlymas Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyvą paversti reglamentu yra galimybė toliau siekti laipsniškai, pozityviai ir aukštesnių standartų linkme vienodinti šiuos standartus ir jais nustatyti, ar asmenims reikia tarptautinės apsaugos, ir apibrėžti teises, kuriomis tie asmenys turėtų naudotis. Nors sistema veikia įtemptai, būtina dar kartą patvirtinti Ženevos konvencija grindžiamą Europos prieglobsčio tradiciją ir sustiprinti papildomas apsaugos priemones, kurias Sąjunga laipsniškai parengė remdamasi savo bendromis vertybėmis.

Turėdama tai omenyje, pranešėja ypač pasistengė užtikrinti, kad į persvarstytą teisės aktą būtų tinkamai integruota dviejų Europos teismų, esančių Liuksemburge ir Strasbūre, praktika, pvz., pagrindinių teisių ir kovos su diskriminacija acquis. Pranešėja atsižvelgė į valstybių narių pagal Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyvą iki šiol parengtas politikos priemones ir susiformavusią praktiką ir siekė ją patobulinti.

Pranešėja šiame pranešime politikos priemones rinkosi vadovaudamasi dviejų apsaugos statusų vienodinimo ir tolesnio derinimo logika. Dabartinė valstybių narių praktika ir pati apsaugos sąvoka nesuteikia veiksmingų pagrindų vieną statusą atskirti nuo kito. Ypač tikrovė rodo, kad papildoma apsauga grindžiama nepagrįsta prielaida, esą apsaugos pobūdis yra laikinesnis, o jos veiksmingumas – ribotas.

Be to, pranešėja bandė apsaugą suderinti su integracija, o ne baudžiamosiomis priemonėmis, taip pirmenybę teikdama ilgalaikei socialinei sanglaudai ir saugumui visiems asmenims ir siekdama atgrasyti nuo antrinio judėjimo. Siūlant pakeitimus buvo vadovaujamasi bendru suinteresuotumu, kad reglamentas ateityje veiktų praktikoje, ir buvo vengiama perkrauti valstybių narių administravimo institucijas.

Vadovaudamasi panašiu požiūriu, pranešėja pageidauja iš dalies pakeisti siūlomą privalomą suteikto tarptautinės apsaugos gavėjų statuso peržiūrą pasikeitus aplinkybėms kilmės šalyje ir statuso atnaujinimo momentu. Pranešėja sutinka, kad įvykiai kilmės šalyje, kuriuos suderintai įvertintų ES prieglobsčio agentūra, gali turėti poveikį apsaugos poreikiams, tačiau sisteminė peržiūra iš valstybių narių sprendžiančiųjų institucijų pareikalautų daug išteklių. Be to, nuolat peržiūrint gavėjo statusą arba nuolat esant tokiai galimybei, gali būti pakirstos gavėjo integracijos perspektyvos priimančiojoje visuomenėje. Todėl pranešėja siūlo peržiūrą palikti valstybėms narėms kaip galimybę, o ne primesti ją kaip savaiminę, privalomą prieglobsčio statuso dalį.

Analogiškai pranešėja nenori, kad persvarstytu ES teisės aktu būtų sumažinta leidimų gyventi šalyje, šiuo metu valstybių narių išduotų jų teritorijoje gyvenantiems tarptautinės apsaugos gavėjams, galiojimo trukmė. Todėl ji siūlo iš dalies pakeisti naująjį standartinį ES leidimų gyventi šalyje galiojimo laikotarpį ir pabėgėliams, ir papildomos apsaugos gavėjams, kad būtų geriau atsižvelgiama į dabartinę nacionalinio lygmens praktiką ir gavėjams būtų suteikiama daugiau teisinio saugumo. Tokiu siūlymu taip pat siekiama skatinti gavėjus investuoti į savo gyvenimą ir taip prisidėti prie savo priimančiosios visuomenės gyvenimo.

Be to, šiuo aspektu pakeitimais linkstama suderinti leidimo gyventi šalyje galiojimo trukmę pabėgėliams ir papildomos apsaugos gavėjams. Beje, pastaruoju statusu tenkinamas ne laikinesnis, o tiesiog kitoks apsaugos poreikis, nes jis nepatenka į teisinę pabėgėlio apibrėžtį ir statusą. Nors tie asmenys nėra pabėgėliai stricto sensu, jie savo kilmės šalyje taip pat susiduria su didele rizika, negali ten saugiai grįžti ir turi atkurti savo gyvenimą jiems prieglobstį suteikusioje šalyje. Todėl būtina stengtis jiems, kaip ir pabėgėliams, sukurti teisinę sistemą, kuria būtų skatinama jų integracija. Teikdama tam tikrus pakeitimus, pranešėja vadovavosi ne tik leidimo gyventi šalyje galiojimo trukmės, bet ir šių dviejų apsaugos statusų vienodinimo logika.

Vis dėlto apsauga nuo persekiojimo veiksmų ne visada reiškia, kad būtina išvykti iš šalies. Pranešėja pripažįsta, kad individualiais atvejais prieglobstį būtų galima rasti asmens kilmės šalyje, jeigu valstybė arba su ja susiję subjektai vykdytų persekiojimą arba darytų didelę žalą. Įpareigojant valstybes nares išnagrinėti apsaugos kilmės šalyje alternatyvą, kai sprendžiančioji institucija jau nusprendė, kad priešingu atveju prašytojui reikėtų apsaugos, nueita jau šiek tiek per toli. Apsaugos kilmės šalyje alternatyva ribotais atvejais turėtų likti tik kaip valstybių narių galimybė, o ne kaip pareiga.

Apibendrinant pasakytina, kad siūlomais pakeitimais pranešėja reaguoja į bendrą poreikį užtikrinti, kad asmenys, kuriems reikia apsaugos, būtų tinkamai pripažįstami ir naudotųsi teisėmis, kuriomis bus palengvinta jų integracija, nesvarbu, kurioje Sąjungos vietoje jie gyvena. Pranešėja nori pabrėžti, kad BEPS reforma susijusi su nelaimėn patekusiems trečiųjų šalių piliečiams teikiamos apsaugos tobulinimu, vadovaujantis ES tradicija ir vertybėmis. ES turi pasirūpinti savo pačios saugumu, tačiau abu dalykai turi būti daromi kartu – ES turi būti saugi, jeigu ji nori likti prieglauda tiems, kurie bėga nuo konfliktų ir barbariškumo ir siekia apsaugos. Tikėtina, kad, pabrėžiant sankcijas ir galimą piktnaudžiavimą sistema, ir asmenims, kuriems reikia apsaugos, ir ES piliečiams bus tik sustiprintas bendras nesaugumo jausmas. Pozityvi žinia turėtų būti siunčiama abiem kryptimis, kad trečiųjų šalių piliečiai, kurie nebūtinai savo noru atvyko į ES, galėtų greitai pasijusti priklausantys visuomenei, kurioje apsauga suderinama su saugumu – to pranešėja savo pasiūlymais ir siekia.


PRIEDAS. PRANEŠĖJAI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą vien savo noru ir tik savo atsakomybe parengė pranešėja. Pranešėja, rengdama pranešimo projektą, sulaukė šių subjektų ar asmenų pagalbos:

Subjektas ir (arba) asmuo

Organizacija „Gelbėkit vaikus“

Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba

Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras

H. Meijerso komitetas

EUROCITIES, didžiųjų Europos miestų tinklas

Asociacija „ILGA-Europe“

Migracijos politikos grupė

Europos jėzuitų tarnyba pabėgėliams

Ajda Mihelčič, Briuselis


Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (8.5.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo pabėgėlių arba papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio standartų, kuriuo iš dalies keičiama 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso

(COM(2016) 0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Nuomonės referentas: Brando Benifei

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siūloma bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma siekiama suformuoti tvaresnę, sąžiningesnę ir labiau kompleksinę ES migracijos politiką, pagrįstą sąžiningu valstybių narių tarpusavio atsakomybės pasidalijimu ir solidarumu.

Nepaisant pastaraisiais metais Europos ir valstybių narių mastu dėtų teisėkūros srities ir politinių pastangų, siekiant veiksmingai reaguoti į pabėgėlių krizę, dar reikia atsižvelgti į keletą aspektų, susijusių su tinkamu prieglobsčio sistemos veikimu. Vis dar esama skirtumų, ypač susijusių su pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos suteikimo taisyklėmis ir kriterijais, patenkintų prieglobsčių prašymų procentu, taip pat su prieglobstį gavusių asmenų teisėmis ir prievolėmis. Komisija siūlo šiuo reglamentu panaikinti ankstesnės Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyvos naują redakciją, taip padidinant naujų bendrų Europos priemonių suderinimo galimybes. Nuomonės referentas mano, jog svarbu, kad reformos šioje srityje pasiektų bendrą dabartinės padėties pagerinimo tikslą, ir jos turėtų būti įgyvendinamos tam, kad asmenims, kuriems reikalinga apsauga, tikrai būtų suteiktos teisės, o ne tiesiog siekiant atlikti funkcinę administracinę reorganizaciją ar supaprastinti taisykles, praktiką ir procedūras.

Atsižvelgiant į tai, ypač svarbu tarptautinės apsaugos gavėjams užtikrinti socialinės įtraukties ir integracijos į darbo rinką galimybę.

Šiame nuomonės projekte nuomonės referentas siūlo pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad ES teisės aktai sudarytų sąlygas kuo geriau išnaudoti šias integracijos galimybes. Tai visų pirma reiškia, kad reikia suderinti pabėgėliams ir papildomos apsaugos gavėjams suteikiamas teises, kaip jau padaryta kai kuriose valstybėse narėse, nes jų skirtumai dažnai grindžiami ginčytina prielaida, kad antruoju atveju apsauga reikalinga tik laikinai. Tai praktikoje ne tik lemia nereikalingus administracinius sunkumus, bet ir gali tiesiogiai pakenkti jų integracijos galimybėms, pvz., dėl pernelyg trumpos jų leidimų gyventi ar dirbti šalyje – jie dažnai būna iš esmės susiję – trukmės arba dėl to, kad leidimo gyventi atnaujinimas susiejamas su apsaugos statuso peržiūra, o ji irgi brangi ir nereikalinga. Dėl panašių priežasčių nuomonės referentas siūlo išbraukti iš teksto valstybių narių galimybę riboti socialinės paramos teikimą papildomos apsaugos gavėjams ir skirti tik būtinąsias išmokas.

Komisija leidžia valstybėms narėms nustatyti, kad dalyvauti integracijos programose, pvz., lankyti kalbos, profesinio mokymo ir kitus su įsidarbinimu susijusius kursus, apsaugos gavėjams būtų privaloma, kad jiems būtų lengviau integruotis į visuomenę. Tai galima laikyti vertinga priemone, kuria integracijos trumpojo laikotarpio problemos paverčiamos galimybėmis visai visuomenei, tačiau tuo pat metu reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šios programos turi būti nemokamos, fiziškai ir kitaip lengvai prieinamos ir jomis visada turi būti atsižvelgiama į apsaugos gavėjo teises ir vertybes. Be to, būtina užtikrinti, nedalyvavimas arba tik dalinis dalyvavimas tokiose programose niekada neturi kelti pavojaus asmens apsaugos statusui, nes tai būtų tiesioginis tarptautinės pabėgėlių teisės pažeidimas.

Nuomonės referentas nesutinka su Komisijos pasirinktu baudžiamaisiais veiksmais grindžiamu požiūriu reglamentuojant antrinį judėjimą ir mano, kad galimų paskatų likti apsaugą suteikusioje valstybėje sistema yra tinkamesnė.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  turi būti atlikta 2011 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų31 (naujos redakcijos) esminių pakeitimų. Siekiant suderinti sprendimus dėl prieglobsčio bei tarptautinės apsaugos pobūdžio aspektus ir užtikrinti didesnę jų konvergenciją, kad būtų sumažinta paskatų judėti Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti, kad su tarptautinės apsaugos gavėjais būtų elgiamasi vienodai, tą direktyvą reikėtų panaikinti ir pakeisti reglamentu;

(1)  turi būti atlikta 2011 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų31 (naujos redakcijos) esminių pakeitimų. Siekiant suderinti sprendimus dėl prieglobsčio bei tarptautinės apsaugos pobūdžio aspektus ir užtikrinti didesnę jų konvergenciją, kad tarptautinės apsaugos gavėjai būtų skatinami likti jiems tokią apsaugą suteikusioje valstybėje narėje, taip pat užtikrinti, kad su tarptautinės apsaugos gavėjais būtų elgiamasi vienodai, tą direktyvą reikėtų panaikinti ir pakeisti reglamentu;

__________________

__________________

31 OL L 337, 2011 12 20, p. 9.

31 OL L 337, 2011 12 20, p. 9.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  BEPS grindžiama bendrais prieglobsčio procedūrų, pripažinimo ir Sąjungos lygmeniu suteikiamos apsaugos, priėmimo sąlygų ir sistemos, pagal kurią nustatoma už prieglobsčio prašytojus atsakinga valstybė narė, standartais. Nors iki šiol laipsniškai plėtojant BEPS padaryta pažanga, valstybėse narėse taikomų procedūrų tipai, pripažinimo rodikliai, suteikiamos apsaugos pobūdis, materialinių priėmimo sąlygų lygis ir tarptautinės apsaugos prašytojams ir gavėjams skiriamos išmokos vis dar gerokai skiriasi. Šie skirtumai yra reikšmingos antrinio judėjimo paskatos ir trukdo užtikrinti, kad su visais prašytojais būtų elgiamasi vienodai, kad ir kur Sąjungoje jie pateiktų prašymą;

(3)  BEPS grindžiama bendrais prieglobsčio procedūrų, pripažinimo ir Sąjungos lygmeniu suteikiamos apsaugos, priėmimo sąlygų ir sistemos, pagal kurią nustatoma už prieglobsčio prašytojus atsakinga valstybė narė, standartais. Nors iki šiol laipsniškai plėtojant BEPS padaryta pažanga, valstybėse narėse taikomų procedūrų tipai, pripažinimo rodikliai, suteikiamos apsaugos pobūdis, materialinių priėmimo sąlygų lygis ir tarptautinės apsaugos prašytojams ir gavėjams skiriamos išmokos vis dar gerokai skiriasi. Šie skirtumai ir labai skirtinga makroekonominė bei darbo rinkų padėtis valstybėse narėse trukdo siekti standartizuotų priėmimo sąlygų visiems prašytojams, nesvarbu kurioje Sąjungos vietoje jie pateikia prašymą, tikslo;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  kad BEPS, taip pat Dublino sistema gerai veiktų, reikėtų padaryti nemažą pažangą užtikrinant nacionalinių prieglobsčio sistemų konvergenciją, ir ypač daug dėmesio skirti skirtingiems pripažinimo rodikliams ir valstybėse narėse suteikiamo apsaugos statuso tipams. Be to, siekiant užtikrinti, kad apsauga būtų suteikiama tik tiems, kuriems jos reikia, ir tol, kol ji būtina, reikėtų sugriežtinti statuso peržiūros taisykles. Taip pat reikėtų vengti taikyti skirtingą leidimų gyventi šalyje galiojimo trukmės nustatymo tvarką, o tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiamos teisės turėtų būti dar aiškiau apibrėžtos ir suvienodintos;

(5)  kad BEPS, taip pat Dublino sistema gerai veiktų, reikėtų padaryti nemažą pažangą užtikrinant nacionalinių prieglobsčio sistemų konvergenciją, visų pirma kalbant apie skirtingus pripažinimo rodiklius ir valstybėse narėse suteikiamo apsaugos statuso tipus. Be to, siekiant užtikrinti, kad apsauga būtų suteikiama tik tiems, kuriems jos reikia, ir tol, kol ji būtina, reikėtų sugriežtinti statuso peržiūros taisykles. Taip pat reikėtų vengti taikyti skirtingą leidimų gyventi šalyje galiojimo trukmės nustatymo tvarką, o tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiamos teisės turėtų būti dar aiškiau apibrėžtos ir suvienodintos;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  todėl, siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti vienodesnį suderinimo lygį ir suteikti daugiau teisinio tikrumo ir skaidrumo, būtinas reglamentas;

(6)  todėl, siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti greitesnį ir vienodesnį suderinimo lygį ir suteikti daugiau teisinio tikrumo ir skaidrumo, būtinas reglamentas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  dar labiau suvienodinus pripažinimo ir su pabėgėlio bei papildomos apsaugos statusų pobūdžiu susijusias taisykles, taip pat turėtų būti labiau apribotas tarptautinės apsaugos prašytojų ir gavėjų antrinis judėjimas tarp valstybių narių, galbūt kylantis dėl to, kad skiriasi nacionalinės teisinės priemonės, kurių imtasi Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyvai (kuri pakeičiama šiuo reglamentu) perkelti į nacionalinę teisę;

(8)  dar labiau suvienodinus pripažinimo ir su pabėgėlio bei papildomos apsaugos statusų pobūdžiu susijusias taisykles, taip turėtų būti labiau apribotas tarptautinės apsaugos prašytojų ir gavėjų antrinis judėjimas tarp valstybių narių ir užtikrintas aukštų apsaugos standartų laikymasis visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kandidatams, kuriuos nuspręsta perkelti į ES, reikėtų suteikti tarptautinę apsaugą. Taigi jiems turėtų būti taikomos šio reglamento nuostatos dėl tarptautinės apsaugos pobūdžio, įskaitant taisykles, skirtas atgrasyti nuo antrinio judėjimo;

(10)  kandidatams, kuriuos nuspręsta perkelti į ES, reikėtų suteikti tarptautinę apsaugą. Taigi jiems turėtų būti taikomos šio reglamento nuostatos dėl tarptautinės apsaugos pobūdžio;

Pakeitimas     7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija). Visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti visišką pagarbą žmogaus orumui ir prieglobsčio prašytojų bei juos lydinčių šeimos narių teisę į prieglobstį, taip pat sudaryti sąlygas taikyti Chartijos straipsnius, susijusius su žmogaus orumu, teise į privatų ir šeimos gyvenimą, saviraiškos ir informacijos laisve, teise į mokslą, laisve pasirinkti profesiją ir teise dirbti, laisve užsiimti verslu, teise į prieglobstį, nediskriminavimu, vaiko teisėmis, socialine apsauga bei socialine parama ir sveikatos priežiūra, taigi jis turėtų būti atitinkamai įgyvendinamas;

(11)  šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažįstamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija), 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, 1961 m. Europos socialinėje chartijoje, 1948 m. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir 1951 m. Ženevos konvencijoje ir jos 1967 m. protokole. Visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti visišką pagarbą žmogaus orumui ir prieglobsčio prašytojų bei juos lydinčių šeimos narių teisę į prieglobstį, taip pat sudaryti sąlygas taikyti Chartijos straipsnius, susijusius su žmogaus orumu, teise į privatų ir šeimos gyvenimą, saviraiškos ir informacijos laisve, teise į mokslą, laisve pasirinkti profesiją ir teise dirbti, laisve užsiimti verslu, teise į prieglobstį, nediskriminavimu, vaiko teisėmis, naudojimusi socialinėmis teisėmis, įskaitant socialinę apsaugą bei socialinę paramą, ir sveikatos priežiūra, taigi jis turėtų būti atitinkamai įgyvendinamas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kad būtų tinkamai remiamos valstybių narių pastangos įgyvendinti reglamentu nustatytus standartus, visų pirma parama teikiama toms valstybėms narėms, kurių prieglobsčio sistemoms – ypač dėl jų geografinės arba demografinės padėties – tenka ypatingas ir neproporcingas krūvis, turėtų būti naudojami Prieglobsčio, migracijos ir pabėgėlių fondo ištekliai;

(13)  kad būtų tinkamai remiamos valstybių narių pastangos įgyvendinti reglamentu nustatytus standartus, visų pirma susijusius su tvarios tarptautinės apsaugos gavėjų integracijos skatinimu ir paramos teikimu toms valstybėms narėms, kurios susiduria su sunkumais – ypač dėl jų socialinės, geografinės arba demografinės padėties, susijusius su jų prieglobsčio sistemomis, turėtų būti naudojami Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ištekliai. Tam vietos ir regionų valdžios institucijoms, taip pat tarptautinėms ir pilietinės visuomenės organizacijoms turėtų būti teikiamas pakankamas finansavimas, įskaitant galimybę vietos ir regionų valdžios institucijoms tiesiogiai ir veiksmingiau naudotis Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bei kitų fondų lėšomis jų kompetencijai tiesiogiai priklausantiems veiksmams finansuoti;

Pakeitimas     9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  taikant šį reglamentą, pagal 1989 m. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją svarbiausia turėtų būti vaiko interesai. Vertindamos, kas geriausiai atitinka vaiko interesus, valstybių narių institucijos visų pirma turėtų tinkamai atsižvelgti į šeimos vientisumo principą, nepilnamečio gerovę ir socialinę raidą, saugumo ir apsaugos aspektus ir į nepilnamečio nuomonę pagal jo amžių ir brandą;

(15)  taikant šį reglamentą, pagal 1989 m. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją svarbiausia turėtų būti vaiko interesai. Vertindamos, kas geriausiai atitinka vaiko interesus, valstybių narių institucijos visų pirma turėtų tinkamai atsižvelgti į šeimos vientisumo principą, nepilnamečio gerovę ir socialinę raidą, kultūrinę kilmę ir kalbos įgūdžius, saugumo ir apsaugos aspektus ir į nepilnamečio nuomonę pagal jo amžių ir brandą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  pagal susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, vertindamos tarptautinės apsaugos prašymus, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų prašytojo patikimumą vertinti tokiais metodais, kad būtų paisoma pagal Chartiją užtikrinamų asmens teisių, visų pirma teisės į pagarbą žmogaus orumui ir teisės į privatų ir šeimos gyvenimą. Visų pirma dėl homoseksualumo konkretaus prašytojo patikimumas neturėtų būti vertinamas remiantis stereotipinėmis pažiūromis į homoseksualus ir prašytojo neturėtų būti išsamiai klausinėjama apie jo lytinį gyvenimą arba atliekami su tuo susiję tyrimai;

(29)  pagal susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, vertindamos tarptautinės apsaugos prašymus, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų prašytojo patikimumą vertinti tokiais metodais, kad būtų paisoma pagal Chartiją užtikrinamų asmens teisių, visų pirma teisės į pagarbą žmogaus orumui ir teisės į privatų ir šeimos gyvenimą. Visų pirma dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės konkretaus prašytojo patikimumas neturėtų būti vertinamas remiantis stereotipinėmis pažiūromis į seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę ir prašytojo neturėtų būti išsamiai klausinėjama apie jo lytinį gyvenimą arba atliekami su tuo susiję tyrimai. Be to, kompetentingos nacionalinės institucijos prašytojų teiginių neturėtų laikyti nepatikimais vien dėl to, kad prašytojas, pirmą kartą išdėstydamas išsamią informaciją apie savo persekiojimą, nesirėmė savo seksualine orientacija, lytine tapatybe, lyties raiška ar lytinėmis savybėmis;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  vertinant didelę žalą, dėl kurios prašytojai gali įgyti teisę gauti papildomą apsaugą, neselektyviojo smurto sąvoka pagal susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką turėtų apimti smurtą, kurį žmonės gali patirti, kad ir kokios būtų jų asmeninės aplinkybės;

(34)  vertinant didelę žalą, dėl kurios prašytojai gali įgyti teisę gauti papildomą apsaugą, neselektyviojo smurto sąvoka pagal susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką turėtų apimti smurtą, kurį žmonės gali patirti, kad ir kokios būtų jų asmeninės aplinkybės. Nustatant neselektyviojo smurto buvimą būtų galima atsižvelgti į įvairius veiksnius, pvz., išorinę agresiją, okupaciją, užsienio dominavimą, vidinius konfliktus, šiukščius žmogaus teisių pažeidimus arba įvykius, smarkiai trikdančius viešąją tvarką kilmės šalyje arba jos dalyje;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  leidimas gyventi šalyje ir kelionės dokumentai, kurie tarptautinės apsaugos gavėjams pirmą kartą išduoti arba jų galiojimas pratęstas įsigaliojus šiam reglamentui, turėtų atitikti atitinkamai Reglamente (EB) Nr. 1030/2002 ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2252/2004 nustatytas taisykles;

(37)  leidimas gyventi šalyje ir kelionės dokumentai, išduoti tarptautinės apsaugos gavėjams įsigaliojus šiam reglamentui, turėtų atitikti atitinkamai Reglamente (EB) Nr. 1030/2002 ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2252/2004 nustatytas taisykles;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  kad įsitikintų, jog tarptautinės apsaugos gavėjams tokios apsaugos vis dar reikia, sprendžiančiosios institucijos turėtų peržiūrėti suteiktą statusą, kai turi būti pratęstas leidimo gyventi šalyje galiojimas: pabėgėliams – pirmą kartą, papildomos apsaugos gavėjams – pirmą ir antrą kartus, taip pat apsaugos gavėjų kilmės šalyje įvykus susijusiam reikšmingam pokyčiui, nurodomam Agentūros ir naudojantis europiniais kilmės šalių informacijos tinklais pagal Reglamento37 8 ir 10 straipsnius Sąjungos lygmeniu atliktoje padėties kilmės šalyje bendroje analizėje ir pateiktose atitinkamose gairėse;

(39)  kad įsitikintų, jog tarptautinės apsaugos gavėjams tokios apsaugos vis dar reikia, sprendžiančiosios institucijos gali peržiūrėti suteiktą statusą apsaugos gavėjų kilmės šalyje įvykus susijusiam reikšmingam pokyčiui, nurodomam Agentūros ir naudojantis europiniais kilmės šalių informacijos tinklais pagal Reglamento (ES) XXX/XX [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros reglamentas] 37 8 ir 10 straipsnius Sąjungos lygmeniu atliktoje padėties kilmės šalyje bendroje analizėje ir pateiktose atitinkamose gairėse;

_________________

_________________

37 COM(2016) 271 final.

37 COM(2016) 271 final.

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  praradus pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusą, sprendimo, kuriuo valstybės narės sprendžiančioji institucija panaikina statusą arba nutraukia ar atsisako pratęsti jo galiojimą, taikymas turėtų būti atidėtas pagrįstam laikotarpiui po priėmimo, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės pagal susijusią Sąjungos ir nacionalinę teisę galėtų prašyti leidimo gyventi šalyje dėl kitų priežasčių, nei tos, dėl kurių jam buvo suteikta tarptautinė apsauga, t. y. dėl priežasčių, susijusių su šeima, darbu ar mokymusi;

(41)  praradus pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusą, sprendimo, kuriuo valstybės narės sprendžiančioji institucija panaikina statusą arba nutraukia ar atsisako pratęsti jo galiojimą, taikymas turėtų būti atidėtas pagrįstam laikotarpiui po priėmimo, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės pagal susijusią Sąjungos ir nacionalinę teisę galėtų prašyti leidimo gyventi šalyje dėl kitų priežasčių, nei tos, dėl kurių jam buvo suteikta tarptautinė apsauga, t. y. dėl priežasčių, susijusių su šeima, gydymu, darbu ar mokymusi;

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  siekiant užkirsti kelią antriniam judėjimui Europos Sąjungoje, nustačius, kad tarptautinės apsaugos gavėjai yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri jiems suteikė apsaugą, nors neatitinka buvimo ar gyvenimo joje sąlygų, jie turėtų būti sugrąžinti į atsakingąją valstybę narę laikantis Reglamente41 nustatytos tvarkos;

(43)  siekiant atgrasyti nuo antrinio judėjimo Europos Sąjungoje, nustačius, kad tarptautinės apsaugos gavėjai yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri jiems suteikė apsaugą, nors neatitinka buvimo ar gyvenimo joje sąlygų, jie turėtų būti sugrąžinti į atsakingąją valstybę narę laikantis Reglamente41 nustatytos tvarkos;

_________________

_________________

41 Reglamentas (ES) [XXX/XXX – Naujasis Dublino reglamentas].

41 Reglamentas (ES) [XXX/XXX – Naujasis Dublino reglamentas].

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  siekiant atgrasyti nuo antrinio judėjimo Europos Sąjungoje, reikėtų iš dalies pakeisti Ilgalaikių gyventojų direktyvą 2003/109/EB ir nustatyti, kad 5 metų laikotarpis, kuriam pasibaigus tarptautinės apsaugos gavėjai gali gauti ilgalaikio gyventojo statusą, būtų skaičiuojamas iš naujo kaskart, kai tik būtų nustatoma, kad asmuo yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri jam suteikė tarptautinę apsaugą, nors pagal susijusią Sąjungos ar nacionalinę teisę ten būti ar gyventi neturi teisės;

Išbraukta.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  nepažeidžiant tarptautiniais įsipareigojimais nustatytų apribojimų, skiriant su galimybe įsidarbinti ir socialine apsauga susijusias išmokas reikalaujama, kad pirmiau būtų išduotas leidimas gyventi šalyje;

(47)  nepažeidžiant tarptautiniais įsipareigojimais nustatytų apribojimų, skiriant su galimybe įsidarbinti ir socialine apsauga susijusias išmokas gali būti reikalaujama, kad pirmiau būtų išduotas leidimas gyventi šalyje;

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  kompetentingos institucijos gali riboti galimybę pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbti einant pareigas, susijusias su viešosios valdžios funkcijų vykdymu ir atsakomybe už valstybės ar kitų valdžios institucijų bendrųjų interesų užtikrinimą. Atsižvelgiant į galimybę naudotis savo teise į vienodą požiūrį, susijusia su naryste darbuotojams atstovaujančioje organizacijoje arba vertimusi konkrečia profesija, tarptautinės apsaugos gavėjams taip pat gali būti neleidžiama dalyvauti viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų valdyme ir eiti viešosios teisės reglamentuojamas pareigas;

(48)  kompetentingos institucijos gali riboti galimybę pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbti einant pareigas, susijusias su viešosios valdžios funkcijų vykdymu ir atsakomybe už valstybės ar kitų valdžios institucijų bendrųjų interesų užtikrinimą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  kad tarptautinės apsaugos gavėjai galėtų veiksmingiau naudotis šiuo reglamentu nustatytomis teisėmis ir gauti išmokas, būtina atsižvelgti į jų specialius poreikius ir jiems kylančius konkrečius integracijos sunkumus ir jiems sudaryti palankesnes sąlygas naudotis su integracija susijusiomis teisėmis, visų pirma su įsidarbinimu susijusiomis mokymosi ir profesinio mokymo galimybėmis, taip pat užsienio diplomų, sertifikatų ir kitų oficialios kvalifikacijos įrodymų pripažinimo procedūromis, ypač atsižvelgiant į tai, kad trūksta dokumentais pagrįstų įrodymų ir su pripažinimo procedūromis susijusios išlaidos jiems yra per didelės;

(49)  kad tarptautinės apsaugos gavėjai galėtų veiksmingiau naudotis šiuo reglamentu nustatytomis teisėmis ir gauti išmokas, būtina atsižvelgti į jų specialius poreikius ir jiems kylančius konkrečius integracijos sunkumus ir jiems sudaryti palankesnes sąlygas naudotis su integracija susijusiomis teisėmis ir priemonėmis, visų pirma su švietimu ir įsidarbinimu susijusiomis mokymosi ir profesinio mokymo galimybėmis, taip pat užsienio diplomų, sertifikatų ir kitų oficialios kvalifikacijos įrodymų pripažinimo procedūromis, ypač atsižvelgiant į tai, kad trūksta dokumentais pagrįstų įrodymų ir su pripažinimo procedūromis susijusios išlaidos jiems yra per didelės;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(50)  socialinės apsaugos srityje su tarptautinės apsaugos gavėjais turėtų būti elgiamasi taip pat kaip su apsaugą suteikusios valstybės narės piliečiais;

(50)  socialinės apsaugos srityje tarptautinės apsaugos gavėjams turėtų būti taikomas tokių pat sąlygų kaip apsaugą suteikusios valstybės narės piliečiais taikymo ir jų nediskriminavimo principas;

Pakeitimas     21

Pasiūlymas dėl reglamento

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51)  be to, ypač siekiant išvengti socialinių sunkumų, tikslinga tarptautinės apsaugos gavėjams nediskriminacinėmis sąlygomis skirti socialinę paramą. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė su tarptautinės apsaugos gavėjais elgtis šiek tiek lanksčiau ir apriboti tokias teises skiriant tik būtinąsias išmokas, kurios apima bent minimalias remiamas pajamas, taip pat paramą ligos arba nėštumo atveju ir tėvystės paramą, jeigu pagal nacionalinę teisę tokios išmokos yra skiriamos piliečiams. Kad būtų palengvinta tokių asmenų integracija, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pagal nacionalinę teisę nustatytos tam tikros socialinės paramos teikimą pabėgėliams ir papildomos apsaugos gavėjams susieti su šių tarptautinės apsaugos gavėjų veiksmingu dalyvavimu integracijos programose;

(51)  be to, ypač siekiant išvengti socialinių sunkumų ir palengvinti tarptautinės apsaugos ir papildomos apsaugos gavėjų integraciją, tikslinga nediskriminacinėmis sąlygomis skirti jiems socialinę ir teisinę paramą;

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52)  tarptautinės apsaugos gavėjams turėtų būti užtikrinta galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant ir fizinės, ir psichinės sveikatos priežiūrą;

(52)  tarptautinės apsaugos gavėjams turėtų būti užtikrinta galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant fizinės ir psichinės sveikatos priežiūrą, taip pat lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūrą;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

52 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(52a)  tarptautinės apsaugos gavėjai taip pat turėtų naudotis prekėmis ir paslaugomis bei visuomenei prieinamų prekių ir paslaugų pasiūla, įskaitant įdarbinimo tarnybų teikiamą informaciją ir konsultavimo paslaugas;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(53)  siekiant palengvinti tarptautinės apsaugos gavėjų integraciją į visuomenę, tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiama galimybė dalyvauti integracijos programose, o sąlygas nustato valstybės narės. Valstybės narės gali nustatyti, kad dalyvauti tokiose integracijos programose, pvz., lankyti kalbos, pilietinės integracijos, profesinio mokymo ir kitus su įsidarbinimu susijusius kursus, yra privaloma;

(53)  siekiant palengvinti tarptautinės apsaugos gavėjų integraciją į visuomenę, tarptautinės apsaugos gavėjams turėtų būti suteikiama galimybė nemokamai ir veiksmingai dalyvauti integracijos programose, o sąlygas nustato valstybės narės. Valstybės narės gali nustatyti, kad dalyvauti tokiose integracijos programose, pvz., lankyti kalbos, pilietinės integracijos, profesinio mokymo ir kitus su įsidarbinimu susijusius kursus, yra privaloma, jeigu tos integracijos programos yra lengvai prieinamos ir nemokamos. Dalyvavimas šiose programose niekada neturi turėti įtakos šiame reglamente nustatytoms teisėms ir prievolėms ir niekada neturi suteikti pagrindo peržiūrėti, panaikinti pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusą, nutraukti jo galiojimą, atsisakyti jį suteikti arba atsisakyti pratęsti jo galiojimą. Valstybių narių nacionalinėje teisėje nustatytos sankcijos už privalomų integracijos priemonių nesilaikymą visada turėtų būti proporcingos;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pirmą kartą pratęsia pabėgėliui išduoto leidimo gyventi šalyje galiojimą.

Išbraukta.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pirmą ir antrą kartus pratęsia papildomos apsaugos gavėjui išduoto leidimo gyventi šalyje galiojimą.

Išbraukta.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nepažeidžiant tarptautiniais įsipareigojimais nustatytų apribojimų, skiriant su galimybe įsidarbinti ir socialine apsauga susijusias išmokas reikalaujama, kad pirmiau būtų išduotas leidimas gyventi šalyje.

3.  Nepažeidžiant tarptautiniais įsipareigojimais nustatytų apribojimų, skiriant su galimybe įsidarbinti ir socialine apsauga susijusias išmokas gali būti reikalaujama, kad pirmiau būtų išduotas leidimas gyventi šalyje.

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Taikant šio skyriaus nuostatas atsižvelgiama į konkrečią specialių poreikių turinčių asmenų, pvz., nepilnamečių, nelydimų nepilnamečių, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių, nėščiųjų, nepilnamečių vaikų turinčių vienišų tėvų, prekybos žmonėmis aukų, psichikos sutrikimų turinčių asmenų ir asmenų, kurie buvo kankinami, prievartaujami ar patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, padėtį, jeigu atskirai įvertinus jų padėtį nustatoma, kad jie turi specialių poreikių.

4.  Taikant šio skyriaus nuostatas atsižvelgiama į konkrečią specialių poreikių turinčių asmenų, pvz., nepilnamečių, nelydimų nepilnamečių, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių, nėščiųjų, vaikų turinčių vienišų tėvų, prekybos žmonėmis aukų, psichikos sutrikimų turinčių asmenų ir asmenų, kurie buvo kankinami, prievartaujami ar patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, padėtį, jeigu atskirai įvertinus jų padėtį nustatoma, kad jie turi specialių poreikių.

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos institucijos tarptautinės apsaugos gavėjams kuo greičiau suteikia informacijos apie teises ir pareigas, susijusias su pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusu, kai tik toks statusas suteikiamas. Tokia informacija teikiama kalba, kurią apsaugos gavėjas supranta arba, kaip pagrįstai manoma, turėtų suprasti; joje aiškiai nurodomos pasekmės, jeigu bus nevykdomos 28 straipsnyje dėl judėjimo Sąjungoje išdėstytos prievolės.

Kompetentingos institucijos tarptautinės apsaugos gavėjams kuo greičiau suteikia informacijos apie teises ir pareigas, susijusias su pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusu, kai tik toks statusas suteikiamas. Tokia informacija raštu teikiama kalba, kurią apsaugos gavėjas supranta arba, kaip pagrįstai manoma, turėtų suprasti; joje aiškiai nurodomos pasekmės, jeigu bus nevykdomos 29 straipsnyje dėl judėjimo Sąjungoje išdėstytos prievolės.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Pabėgėlio statuso turėtojams išduotas leidimas gyventi šalyje galioja trejus metus ir jo galiojimas gali būti pratęsiamas trejų metų laikotarpiams.

a)  Pabėgėlio statuso turėtojams išduotas leidimas gyventi šalyje galioja penkerius metus ir jo galiojimas gali būti pratęsiamas penkerių metų laikotarpiams.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Papildomos apsaugos statuso turėtojams išduotas leidimas gyventi šalyje galioja vienus metus ir jo galiojimas gali būti pratęsiamas dvejų metų laikotarpiams.

b)  Papildomos apsaugos statuso turėtojams išduotas leidimas gyventi šalyje galioja penkerius metus ir jo galiojimas gali būti pratęsiamas penkerių metų laikotarpiams.

Pakeitimas     32

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarptautinės apsaugos gavėjai turi teisę laisvai judėti tarptautinę apsaugą suteikusios valstybės narės teritorijoje, taip pat teisę toje teritorijoje pasirinkti gyvenamąją vietą tokiomis pat sąlygomis ir laikydamiesi tokių pat apribojimų, kokie yra nustatyti kitiems jos teritorijoje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams, kurių padėtis panaši.

1.  Tarptautinės apsaugos gavėjai turi teisę laisvai judėti tarptautinę apsaugą suteikusios valstybės narės teritorijoje, taip pat teisę toje teritorijoje pasirinkti gyvenamąją vietą tokiomis pat sąlygomis ir laikydamiesi tokių pat apribojimų, kokie yra nustatyti kitiems jos teritorijoje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  darbo sąlygų, įskaitant darbo užmokestį ir atleidimą iš darbo, darbo valandas, atostogas ir poilsio dienas, taip pat su sveikata ir sauga darbo vietoje susijusių reikalavimų;

a)  darbo sąlygų, įskaitant darbo užmokestį ir atleidimą iš darbo, darbo valandas, atostogas ir poilsio dienas, atostogos dėl šeiminių priežasčių, taip pat su sveikata ir sauga darbo vietoje susijusių reikalavimų;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  asociacijų laisvės ir laisvės jungtis į sąjungas, taip pat stoti į darbuotojams ar darbdaviams atstovaujančias organizacijas ar į bet kurias kitas organizacijas, kurių nariai yra konkrečios profesijos atstovai, įskaitant teisę naudotis tokių organizacijų teikiamomis privilegijomis;

b)  asociacijų laisvės ir laisvės jungtis į sąjungas, taip pat stoti į darbuotojams ar darbdaviams atstovaujančias organizacijas ar į bet kurias kitas organizacijas, kurių nariai yra konkrečios profesijos atstovai, įskaitant tokių organizacijų teikiamas teises ir privilegijas;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  su įsidarbinimu susijusių suaugusiųjų švietimo galimybių, profesinio mokymo, įskaitant kvalifikacijos kėlimo kursus, taip pat galimybių įgyti praktinės patirties darbo vietoje;

c)  su švietimu ir įsidarbinimu susijusių švietimo galimybių, profesinio mokymo, įskaitant kvalifikacijos kėlimo kursus, taip pat galimybių įgyti praktinės patirties darbo vietoje;

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  įdarbinimo tarnybų teikiamų konsultavimo paslaugų.

d)  įdarbinimo tarnybų teikiamų konsultavimo ir stebėjimo paslaugų.

Pakeitimas     37

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kompetentingos institucijos prireikus sudaro palankesnes sąlygas visapusiškai dalyvauti 2 dalies c ir d punktuose nurodytų rūšių veikloje.

3.  Kompetentingos institucijos sudaro palankesnes sąlygas visapusiškai dalyvauti 2 dalies c ir d punktuose nurodytų rūšių veikloje.

Pakeitimas     38

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Suaugusiesiems, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, sudaromos sąlygos naudotis bendrąja švietimo sistema ir tolesnio profesinio mokymo ar perkvalifikavimo galimybėmis tokiomis pat sąlygomis kaip toje valstybėje narėje teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams, kurių padėtis panaši.

2.  Suaugusiesiems, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, sudaromos sąlygos naudotis bendrąja švietimo sistema ir tolesnio profesinio mokymo ar perkvalifikavimo galimybėmis tokiomis pat sąlygomis kaip piliečiams.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Galimybė naudotis pagal nacionalinę teisę nustatyta tam tikra socialine parama gali būti susieta su tarptautinės apsaugos gavėjo veiksmingu dalyvavimu integracijos programose.

Galimybė naudotis pagal nacionalinę teisę nustatyta tam tikra socialine parama gali būti susieta su tarptautinės apsaugos gavėjo veiksmingu dalyvavimu nemokamose bei fiziškai ir kitaip lengvai prieinamose integracijos programose.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Papildomos apsaugos statuso turėtojams valstybės narės gali riboti socialinės paramos teikimą ir skirti tik būtinąsias išmokas.

Išbraukta.

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Specialių poreikių turintiems tarptautinės apsaugos gavėjams, pvz., nėščiosioms, neįgaliesiems, asmenims, kurie buvo kankinami, prievartaujami ar patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, arba nepilnamečiams, kurie patyrė bet kokį smurtą, nepriežiūrą, išnaudojimą, kankinimą, žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį arba nukentėjo nuo ginkluoto konflikto, tinkamos sveikatos priežiūros paslaugos, įskaitant, jei reikia, psichinių sutrikimų gydymą, teikiamos tokiomis pat reikalavimų atitikimu grindžiamomis sąlygomis kaip apsaugą suteikusios valstybės narės piliečiams.

2.  Specialių poreikių turintiems tarptautinės apsaugos gavėjams, pvz., nėščiosioms, neįgaliesiems, asmenims, kurie buvo kankinami, prievartaujami ar patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, arba nepilnamečiams, kurie patyrė bet kokį smurtą, nepriežiūrą, išnaudojimą, kankinimą, žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį arba nukentėjo nuo ginkluoto konflikto, atitinkamos sveikatos priežiūros paslaugos, įskaitant, jei reikia, psichinių sutrikimų gydymą, teikiamos tokiomis pat reikalavimų atitikimu grindžiamomis sąlygomis kaip apsaugą suteikusios valstybės narės piliečiams.

Pakeitimas     42

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suteikus tarptautinę apsaugą, kuo greičiau ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, kaip nurodyta Reglamento (ES) XXX/XXX [Procedūrų reglamento] 22 straipsnio 1 dalyje, kompetentingos institucijos imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad nelydimiems nepilnamečiams atstovautų teisinis globėjas, ar, jei reikia, už nepilnamečių priežiūrą ir gerovę atsakinga organizacija arba būtų atstovaujama bet kokiu kitu tinkamu būdu, įskaitant atstovavimą remiantis teisės aktais arba teismo sprendimu.

Kuo greičiau ir ne vėliau kaip per penkias dienas, kaip nurodyta Reglamento (ES) XXX/XXX [Procedūrų reglamento] 22 straipsnio 1 dalyje, kompetentingos institucijos imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad nelydimiems nepilnamečiams atstovautų teisinis globėjas, ar, jei reikia, už nepilnamečių priežiūrą ir gerovę atsakinga organizacija arba būtų atstovaujama bet kokiu kitu tinkamu būdu, įskaitant atstovavimą remiantis teisės aktais arba teismo sprendimu.

Pakeitimas     43

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kitose nepilnamečiams gyventi tinkamose vietose.

Išbraukta.

Pakeitimas     44

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei įmanoma, broliai ir (arba) seserys neišskiriami, atsižvelgiant į atitinkamo nepilnamečio interesus, ypač į jo amžių ir brandą. Nelydimų nepilnamečių gyvenamoji vieta keičiama kuo rečiau.

4.  Jei įmanoma, broliai ir (arba) seserys neišskiriami, atsižvelgiant į atitinkamo nepilnamečio interesus, ypač į jo amžių ir brandą. Nelydimų nepilnamečių gyvenamoji vieta keičiama kuo rečiau ir vengiama juos paskirti į administracines sulaikymo įstaigas.

Pakeitimas     45

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiama galimybė būti apgyvendintiems tokiomis pat sąlygomis kaip kitiems valstybių narių teritorijose teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams, kurių padėtis panaši.

1.  Tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiama galimybė būti apgyvendintiems tokiomis pat sąlygomis kaip piliečiams.

Pakeitimas     46

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nacionalinė tarptautinės apsaugos gavėjų paskirstymo tvarka taikoma, kiek įmanoma, nediskriminuojant tarptautinės apsaugos gavėjų ir užtikrinant lygias galimybes būti apgyvendintiems.

2.  Nacionalinė tarptautinės apsaugos gavėjų paskirstymo tvarka taikoma nediskriminuojant tarptautinės apsaugos gavėjų ir užtikrinant lygias galimybes būti apgyvendintiems.

Pakeitimas     47

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant palengvinti tarptautinės apsaugos gavėjų integraciją į visuomenę, tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiama galimybė dalyvauti valstybių narių rengiamose jų specialius poreikius atitinkančiose integracijos programose, visų pirma lankyti kalbos kursus, dalyvauti pilietinio ugdymo ir integracijos programose ir gauti profesinį mokymą.

1.  Siekiant palengvinti tarptautinės apsaugos gavėjų integraciją į visuomenę, tarptautinės apsaugos gavėjams suteikiama galimybė dalyvauti valstybių narių rengiamose nemokamose, lengvai prieinamose ir jų specialius poreikius atitinkančiose integracijos programose, visų pirma lankyti kalbos kursus, dalyvauti pilietinio ugdymo ir integracijos programose ir gauti profesinį mokymą.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės gali nustatyti, kad dalyvauti integracijos programose yra privaloma.

2.  Valstybės narės gali nustatyti, kad dalyvauti integracijos programose yra privaloma, jeigu atitinkamos integracijos programos yra nemokamos, lengvai prieinamos ir jomis atsižvelgiama į konkrečius tarptautinės apsaugos gavėjo poreikius. Dalyvavimas integracijos programose neturi įtakos šiame reglamente nustatytoms teisėms ir prievolėms ir nesuteikia pagrindo peržiūrėti, panaikinti pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusą ir su juo susijusias teises ir pareigas, nutraukti jo galiojimą, atsisakyti jį suteikti arba atsisakyti pratęsti jo galiojimą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimai ir 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvos 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2016) 0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

12.9.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Brando Benifei

9.9.2016

Svarstymas komitete

22.3.2017

 

 

 

Priėmimo data

3.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

7

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

41

+

ALDE

PPE

Verts/ALE

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

7

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

ENF

PPE

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo pabėgėlių arba papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio standartai ir 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvos 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.7.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

26.1.2017

JURI

5.9.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tanja Fajon

31.8.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

31.8.2016

9.3.2017

25.4.2017

15.6.2017

Priėmimo data

15.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

13

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli

Pateikimo data

28.6.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

13

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

4

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Emil Radev

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika