RAPORT     ***I
PDF 1340kWORD 206k
28.6.2017
PE 599.799v03-00 A8-0245/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Tanja Fajon

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR ȘI A PERSOANELORDE LA CARE A PRIMIT CONTRIBUȚII RAPORTOAREA
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0466),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 78 alineatul (2) literele (a) și (b) și articolul 79 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0324/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 februarie 2017(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0245/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Este necesar ca Directivei 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate31 (reformare) să i se aducă mai multe modificări substanțiale. Pentru a asigura armonizarea și sporirea convergenței deciziilor în materie de azil și a conținutului protecției internaționale, astfel încât să se reducă factorii de încurajare a deplasărilor în interiorul Uniunii Europene și se garanteze egalitatea de tratament în cazul beneficiarilor de protecție internațională, directiva menționată ar trebui să fie abrogată și înlocuită cu un regulament.

(1)  Este necesar ca Directivei 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate31 (reformare) să i se aducă mai multe modificări substanțiale. Pentru a asigura armonizarea și o mai mare convergență a deciziilor în materie de azil, pentru a atinge standarde de protecție comune ridicate în rândul statelor membre și, în ceea ce privește conținutul protecției internaționale, pentru a încuraja beneficiarii de protecție internațională să rămână în statul membru care le-a acordat protecția și pentru a se garanta egalitatea de tratament în cazul beneficiarilor de protecție internațională, directiva menționată ar trebui să fie abrogată și înlocuită cu un regulament.

__________________

__________________

31 JO L 337, 20.12.2011, p. 9.

31 JO L 337, 20.12.2011, p. 9.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  O politică comună în domeniul azilului, cuprinzând un sistem european comun de azil (SECA) bazat pe aplicarea deplină și globală a Convenției de la Geneva privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 („Convenția de la Geneva”), este un element constitutiv al obiectivului Uniunii Europene de a crea în mod progresiv un spațiu de libertate, securitate și justiție deschis celor care, forțați de împrejurări, solicită în mod legitim protecție în Uniune. O astfel de politică ar trebui să fie guvernată de principiul solidarității și al împărțirii echitabile a responsabilității între statele membre, inclusiv pe plan financiar.

(2)  O politică comună în domeniul azilului, cuprinzând un sistem european comun de azil (SECA) bazat pe aplicarea deplină și globală a Convenției de la Geneva privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 („Convenția de la Geneva”), este un element constitutiv al obiectivului Uniunii Europene de a crea în mod progresiv un spațiu de libertate, securitate și justiție deschis celor care, forțați de împrejurări, solicită în mod legitim protecție în Uniune. O astfel de politică ar trebui să fie guvernată de principiul solidarității și al împărțirii echitabile a responsabilității între statele membre. Convenția de la Geneva constituite elementul-cheie al sistemului juridic internațional de protecție a refugiaților.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  SECA se bazează pe standarde comune pentru procedurile de azil, recunoașterea și protecția oferită la nivelul Uniunii, condițiile de primire și un sistem de determinare a statului membru responsabil pentru solicitanții de azil. În pofida progreselor înregistrate în dezvoltarea treptată a SECA, există în continuare diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește tipurile de proceduri utilizate, ratele de recunoaștere, tipul de protecție acordată, nivelul condițiilor materiale de primire și al prestațiilor oferite solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională. Aceste diferențe sunt factori determinanți importanți ai deplasărilor secundare și subminează obiectivul de a asigura că toți solicitanții sunt tratați în mod egal, indiferent de locul în care prezintă o cerere în interiorul Uniunii.

(3)  SECA se bazează pe standarde comune pentru procedurile de azil, recunoașterea și protecția oferită la nivelul Uniunii, condițiile de primire și un sistem de determinare a statului membru responsabil pentru solicitanții de azil. În pofida progreselor înregistrate în dezvoltarea treptată a SECA, există în continuare diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește tipurile de proceduri utilizate, ratele de recunoaștere, tipul de protecție acordată, nivelul condițiilor materiale de primire și al prestațiilor oferite solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională. Aceste diferențe subminează obiectivul de a asigura că toți solicitanții sunt tratați în mod egal, indiferent de locul în care prezintă o cerere în interiorul Uniunii.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  În prezent, statele membre recunosc deciziile în materie de azil emise de alte state membre numai în cazul deciziilor de refuz al acordării protecției internaționale. Adoptarea de către statele membre a unor măsuri în vederea recunoașterii reciproce a deciziilor în materie de azil eliberate de alte state membre care oferă protecție internațională persoanelor care au nevoie de o astfel de protecție ar asigura aplicarea corectă a articolului 78 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care prevede un regim unitar de azil valabil în toată Uniunea.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În comunicarea sa din 6 aprilie 201632, Comisia și-a prezentat opțiunile de îmbunătățire a SECA, și anume introducerea unui sistem sustenabil și echitabil pentru determinarea statului membru căruia îi revine responsabilitatea de a examina cererile de azil, consolidarea sistemului Eurodac, realizarea unei mai mari convergențe în sistemul de azil al UE, prevenirea deplasărilor secundare în interiorul Uniunii Europene și elaborarea unui nou mandat pentru Agenția pentru Azil a Uniunii Europene. Comunicarea respectivă răspunde apelurilor Consiliului European din 18-19 februarie 201633 de a se realiza progrese în sensul reformării cadrului actual din UE, astfel încât să se asigure o politică umană și eficientă în domeniul azilului. De asemenea, comunicarea propune o cale de urmat conformă cu abordarea globală în materie de migrație prezentată de Parlamentul European în raportul său din proprie inițiativă din 12 aprilie 2016.

(4)  În comunicarea sa din 6 aprilie 201632, Comisia și-a prezentat opțiunile de îmbunătățire a SECA, și anume introducerea unui sistem sustenabil și echitabil pentru determinarea statului membru căruia îi revine responsabilitatea de a examina cererile de azil, consolidarea sistemului Eurodac, realizarea unei mai mari convergențe în sistemul de azil al UE, prevenirea deplasărilor secundare în interiorul Uniunii Europene și elaborarea unui nou mandat pentru Agenția pentru Azil a Uniunii Europene (Agenția). Comunicarea respectivă răspunde apelurilor Consiliului European din 18-19 februarie 201633 de a se realiza progrese în sensul reformării cadrului actual din UE, astfel încât să se asigure o politică umană și eficientă în domeniul azilului. Cu toate acestea, comunicarea nu reușește să propună o cale de urmat conformă cu abordarea globală în materie de migrație prezentată de Parlamentul European în raportul său din proprie inițiativă din 12 aprilie 2016.

__________________

__________________

32 COM (2016) 197 final.

32 COM (2016)0197.

33 EUCO 19.2.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.2.2016, SN 1/16.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În vederea asigurării unei bune funcționări a SECA, inclusiv a sistemului Dublin, ar trebui realizate progrese semnificative în ceea ce privește convergența sistemelor naționale de azil, cu o atenție specială pentru ratele de recunoaștere și tipurile de statut de protecție, care diferă de la un stat membru la altul. În plus, ar trebui consolidate normele de revizuire a statutului, astfel încât să se asigure faptul că protecția este acordată numai persoanelor care au nevoie de aceasta și numai pentru perioada în care aceasta continuăfie necesară. De asemenea, ar trebui să se evite utilizarea de practici divergente în ceea ce privește perioada de valabilitate a permisului de ședere și să se explice mai clar și să se armonizeze drepturile acordate beneficiarilor de protecție internațională.

(5)  O politică comună a Uniunii privind protecția internațională ar trebui să se bazeze pe un statut uniform. În vederea asigurării unei bune funcționări a SECA, ar trebui realizate progrese semnificative în ceea ce privește convergența sistemelor naționale de azil, cu o atenție specială pentru ratele de recunoaștere și tipurile de statut de protecție, care diferă de la un stat membru la altul. În același timp, este important să se evite împovărarea administrativă excesivă a autorităților statelor membre. În consecință, ar trebui consolidate normele pentru ca protecția să fie acordată persoanelor care au nevoie de aceasta. Fără a trece cu vederea diferențele juridice dintre statutul de refugiat și statutul conferit prin protecție subsidiară, ar trebuise stabilească o durată armonizată a permiselor de ședere, care ar trebui să țină seama pe deplin de cele mai bune practici existente în statele membre. Pentru a asigura atingerea în toate statele membre a unor standarde de protecție la fel de înalte, ar trebui să se explice mai clar și să se armonizeze drepturile acordate beneficiarilor de protecție internațională.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a se asigura un nivel de armonizare mai uniform pe întregul teritoriu al Uniunii și pentru a se oferi un grad mai ridicat de securitate juridică și de transparență, este nevoie, așadar, de un regulament.

(6)  Pentru a se asigura un nivel de armonizare mai rapid și mai uniform pe întregul teritoriu al Uniunii și pentru a se oferi un grad mai ridicat de securitate juridică și de transparență, este nevoie, așadar, de un regulament.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Obiectivul principal al prezentului regulament este să se asigure că toate statele membre utilizează criterii comune pentru identificarea persoanelor care au o nevoie reală de protecție internațională, pe de o parte, și că respectivele persoane se bucură de un set comun de drepturi în toate statele membre, pe de altă parte.

(7)  Obiectivul principal al prezentului regulament este să se asigure că toate statele membre utilizează criterii comune pentru identificarea persoanelor care au o nevoie reală de protecție internațională, pe de o parte, și că refugiații și beneficiarii de protecție subsidiară se bucură de un set comun de drepturi în toate statele membre, pe de altă parte.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Continuarea apropierii normelor în materie de recunoaștere și a conținutului statutului de refugiat și al statutului conferit prin protecție subsidiară ar trebui să contribuie, de asemenea, la limitarea deplasărilor secundare ale solicitanților de protecție internațională și ale beneficiarilor de protecție internațională dintr-un stat membru în altul, atunci când există probabilitatea ca deplasările de această natură să fi fost cauzate de eventuale diferențe în măsurile juridice naționale adoptate pentru transpunerea Directivei privind condițiile de obținere a protecției internaționale, care este înlocuită cu prezentul regulament.

(8)  Continuarea apropierii normelor în materie de recunoaștere și a conținutului statutului de refugiat și al statutului conferit prin protecție subsidiară ar trebui să contribuie, de asemenea, la limitarea deplasărilor secundare ale solicitanților de protecție internațională și ale beneficiarilor de protecție internațională dintr-un stat membru în altul.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Prezentul regulament nu se aplică altor tipuri de statut umanitar pe care statele membre le acordă, în temeiul dreptului lor intern, persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de obținere a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecție subsidiară. Aceste tipuri de statute, dacă există, trebuie să fie acordate în așa fel încât să nu genereze riscul de confuzie cu protecția internațională.

(9)  Prezentul regulament nu se aplică altor tipuri de statut umanitar pe care statele membre le acordă, în temeiul dreptului lor intern, persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de obținere a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecție subsidiară.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Persoanelor admise pentru relocare ar trebui să li se acorde protecție internațională. În consecință, ar trebui să se aplice dispozițiile referitoare la conținutul protecției internaționale din prezentul regulament, inclusiv normele de descurajare a deplasărilor secundare.

(10)  Persoanelor admise pentru relocare ar trebui să li se acorde protecție internațională. În consecință, ar trebui să se aplice dispozițiile referitoare la conținutul protecției internaționale din prezentul regulament.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”). În particular, prin prezentul regulament se urmărește să se asigure respectarea deplină a demnității umane și a dreptului de azil al solicitanților de azil și al membrilor familiei care îi însoțesc și să se promoveze aplicarea articolelor din Cartă referitoare la demnitatea umană, respectarea vieții private și de familie, libertatea de exprimare și de informare, dreptul la educație, libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul de azil, nediscriminarea, drepturile copilului, dreptul la securitate socială și asistență socială, protecția sănătății. Prin urmare, acesta ar trebui să fie pus în aplicare în consecință.

(11)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”), de Convenția europeană a drepturilor omului și de Carta socială europeană. În particular, prin prezentul regulament se urmărește să se asigure respectarea deplină a demnității umane și a dreptului de azil al solicitanților de azil și al membrilor familiei care îi însoțesc și să se promoveze aplicarea articolelor din Cartă referitoare la demnitatea umană, respectarea vieții private și de familie, libertatea de exprimare și de informare, dreptul la educație, libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul de azil, protecția în caz de strămutare, expulzare sau extrădare, egalitatea în fața legii, nediscriminarea, drepturile copilului, dreptul la securitate socială și asistență socială, protecția sănătății. Prin urmare, acesta ar trebui să fie pus în aplicare în consecință.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a se acorda sprijinul adecvat statelor membre în eforturile lor de punere în aplicare a standardelor stabilite în prezentul regulament, în special statelor membre ale căror sisteme naționale de azil sunt supuse unor presiuni specifice și disproporționate, determinate în principal de poziția lor geografică sau de situația lor demografică, ar trebui utilizate resursele Fondului pentru azil, migrație și integrare.

(13)  Pentru a se acorda sprijinul adecvat statelor membre în eforturile lor de punere în aplicare a standardelor înalte stabilite în prezentul regulament, în mod prioritar statelor membre ale căror sisteme naționale de azil sunt supuse unor presiuni specifice și disproporționate, determinate în principal de poziția lor geografică sau de situația lor demografică, ar trebui utilizate resursele Fondului pentru azil, migrație și integrare. Deși ar trebui respectat principiul general al interzicerii dublei finanțări, statele membre ar trebui să utilizeze la maximum, la toate nivelurile de guvernare, posibilitățile oferite de fondurile care nu sunt legate direct de politica de azil și migrație, dar care pot fi utilizate pentru finanțarea unor acțiuni în acest domeniu - măsurile de integrare, de exemplu - cum ar fi cele disponibile în cadrul Fondului social european, al Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, al programului Orizont 2020, al Fondului european de dezvoltare regională sau al programului „Drepturi, egalitate și cetățenie”. Aceste fonduri ar trebui să fie direct accesibile autorităților locale și regionale pentru acțiuni care se încadrează în mod direct în responsabilitățile ce le revin.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să ofere sprijinul adecvat pentru aplicarea prezentului regulament, în special prin punerea la dispoziție a unor experți care să asiste autoritățile naționale la primirea, înregistrarea și examinarea cererilor de protecție internațională și prin furnizarea de informații actualizate privind țările terțe, inclusiv informații privind țara de origine, și de alte orientări și instrumente relevante. Când aplică prezentul regulament, autoritățile statelor membre ar trebui să țină seama de standardele operaționale, orientările și bunele practici dezvoltate de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene („Agenția”). Când evaluează cererile de protecție internațională, autoritățile statelor membre ar trebui să țină seama, în special, de informațiile, rapoartele, analiza comună și orientările referitoare la situația din țările de origine, elaborate la nivelul Uniunii de către Agenție și rețelele europene de informații privind țara de origine, în conformitate cu articolele 8 și 10 din regulament34.

(14)  Agenția ar trebui să ofere sprijinul adecvat pentru aplicarea prezentului regulament, în special prin punerea la dispoziție a unor experți care să asiste autoritățile naționale la primirea, înregistrarea și examinarea cererilor de protecție internațională și prin furnizarea de informații actualizate privind țările terțe, inclusiv informații privind țara de origine, și de alte orientări și instrumente relevante. Când aplică prezentul regulament, autoritățile statelor membre ar trebui să țină seama de standardele operaționale, orientările și bunele practici dezvoltate de Agenție. Când evaluează cererile de protecție internațională, autoritățile statelor membre ar trebui să țină seama de informațiile, rapoartele, analiza comună și orientările referitoare la situația din țările de origine, elaborate la nivelul Uniunii de către Agenție și rețelele europene de informații privind țara de origine, în conformitate cu articolele 8 și 10 din regulament34. În plus, atunci când evaluează cererile de protecție internațională, autoritățile statelor membre ar trebui să ia în considerare toate informațiile relevante din partea UNHCR și a organizațiilor relevante ale societății civile.

__________________

__________________

34 COM(2016)271 final.

34 COM(2016)0271.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  La aplicarea prezentului regulament ar trebui să se țină seama, în primul rând, de „interesul superior al copilului”, în concordanță cu Convenția din 1989 a Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului. Când evaluează interesul superior al copilului, autoritățile statelor membre ar trebui în special să țină seama în mod corespunzător de principiul unității familiei, de bunăstarea și dezvoltarea socială a minorului, de considerații privind siguranța și securitatea și de opiniile minorului, în conformitate cu vârsta și maturitatea sa.

(15)  La aplicarea prezentului regulament ar trebui să se țină seama, în primul rând, de „interesul superior al copilului”, în concordanță cu Convenția din 1989 a Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului. Când evaluează interesul superior al copilului, autoritățile statelor membre ar trebui în special să țină seama în mod corespunzător de principiul unității familiei, de bunăstarea și dezvoltarea socială a minorului, de originile culturale și de competențele lingvistice ale acestuia, de considerații privind siguranța și securitatea și de opiniile minorului, în conformitate cu vârsta și maturitatea sa. Solicitanții din rândul copiilor care împlinesc 18 ani înainte de adoptarea unei decizii privind cererea lor ar beneficia încă de principiul unității familiei.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Noțiunea de membri ai familiei ar trebui să țină seama de diferitele situații specifice de dependență și de atenția specială care trebuie acordată interesului superior al copilului. Aceasta ar trebui, de asemenea, să oglindească realitatea tendințelor migratorii actuale, conform cărora se întâmplă adesea ca solicitanții să ajungă pe teritoriul statelor membre după ce au petrecut un timp îndelungat în tranzit. Noțiunea ar trebui să includă, prin urmare, familiile formate în afara țării de origine, dar înainte de sosirea lor pe teritoriul statului membru.

(16)  Noțiunea de membri ai familiei ar trebui să țină seama de diversitatea familiei, de diferitele situații specifice de dependență și de atenția specială care trebuie acordată interesului superior al copilului. Aceasta ar trebui, de asemenea, să oglindească realitatea tendințelor migratorii actuale, conform cărora se întâmplă adesea ca solicitanții să ajungă pe teritoriul statelor membre după ce au petrecut un timp îndelungat în tranzit. Noțiunea ar trebui să includă, prin urmare, familiile formate în afara țării de origine, dar înainte de sosirea lor pe teritoriul statului membru, și să excludă, în orice circumstanță, căsătoriile forțate. Noțiunile de soț/soție și partener(ă) necăsătorit(ă) nu ar trebui să introducă o distincție între soți sau parteneri în funcție de gen.

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Deși sarcina probei îi revine, în principiu, solicitantului pentru a-și fundamenta cererea, datoria de a stabili și de a evalua toate faptele relevante este împărțită între solicitant și autoritatea decizională. În cazul în care anumite aspecte din declarațiile solicitantului nu sunt susținute de documente justificative sau de alte dovezi, acestuia ar trebui să i se acorde prezumția de nevinovăție dacă a depus un efort real pentru a-și fundamenta cererea și dacă a prezentat toate elementele relevante aflate la dispoziția sa, precum și dacă se constată că declarațiile sale sunt coerente și plauzibile.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  În particular, este necesar să se definească în mod unitar conceptele de nevoie de protecție care apare în afara țării de origine, origine a vătămării și a protecției, protecție în interiorul țării de origine și persecuție, inclusiv motivele de persecuție.

(22)  În particular, este necesar să se definească în mod unitar conceptele de nevoie de protecție care apare în afara țării de origine, origine a vătămării și a protecției și persecuție, inclusiv motivele de persecuție.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Protecția poate fi acordată, atunci când există dorința și capacitatea de a face acest lucru, fie de către stat, fie de partide sau organizații, inclusiv organizații internaționale, care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament, care controlează o regiune sau o suprafață importantă din teritoriul statului. O astfel de protecție ar trebui să fie efectivă și să nu aibă un caracter temporar.

(23)  Protecția poate fi acordată, atunci când există dorința și capacitatea de a face acest lucru, fie de către stat, fie de partide sau organizații mandatate de stat, inclusiv organizații internaționale, care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament și care controlează o regiune sau o suprafață importantă din teritoriul statului. O astfel de protecție ar trebui să fie efectivă și să nu aibă un caracter temporar.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Protecția în interiorul țării de origine împotriva persecuției sau a vătămărilor grave ar trebui să fie efectiv disponibilă solicitantului într-o parte din țara de origine spre care acesta poate călători în siguranță și în mod legal, în care poate fi admis și în care se poate presupune în mod rezonabil că se va stabili. Verificarea existenței unei astfel de protecții în interiorul țării de origine ar trebui să facă parte integrantă din evaluarea cererii de protecție internațională și să fie efectuată după ce autoritatea decizională a stabilit că în absența unei astfel de protecții sunt aplicabile criteriile de protecție internațională. Sarcina de a demonstra existența protecției în interiorul țării de origine ar trebui să îi revină autorității decizionale.

(24)  Protecția în interiorul țării de origine împotriva persecuției sau a vătămărilor grave ar putea fi efectiv disponibilă solicitantului într-o parte din țara de origine spre care acesta poate călători în siguranță și în mod legal, în care poate fi admis și în care se poate presupune în mod rezonabil că se va stabili. Ar trebui să existe posibilitatea ca verificarea existenței unei astfel de protecții în interiorul țării să facă parte din evaluarea cererii de protecție internațională, cu condiția ca statul sau agenții statului să nu comită acte de persecuție sau vătămare gravă. Fără a aduce atingere obligației solicitantului de a coopera pe parcursul procedurii, sarcina de a demonstra existența protecției în interiorul țării de origine ar trebui să îi revină exclusiv autorității decizionale. Totuși, acest lucru nu ar trebui să împiedice solicitantul să prezinte probe care contrazic concluzia autorității decizionale potrivit căreia protecția în interiorul țării este disponibilă.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În cazul în care vătămările grave sau persecuția sunt cauzate de stat sau de agenții săi, ar trebui să existe prezumția că solicitantul nu dispune de o protecție efectivă. Atunci când solicitantul este un minor neînsoțit, în cadrul evaluării disponibilității efective a protecției ar trebui să se verifice și dacă există modalități de îngrijire și încredințare corespunzătoare, care sunt în interesul superior al minorului neînsoțit.

(25)  În cazul în care vătămările grave sau persecuția sunt cauzate de stat sau de agenții săi, ar trebui să existe prezumția că solicitantul nu dispune de o protecție efectivă și nu ar trebui să se aplice dispoziția privind protecția internă. Evaluarea interesului superior al copilului ar trebui să fie preocuparea principală a autorităților relevante atunci când evaluează condițiile pentru protecția în interiorul țării de origine în cazul minorilor, inclusiv disponibilitatea unor modalități de îngrijire și încredințare corespunzătoare, în cazul solicitantul este un minor neînsoțit.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  La examinarea cererilor de protecție internațională prezentate de minori, este necesar ca autoritățile decizionale din statele membre să țină seama de formele de persecuție specifice copiilor.

(26)  La examinarea cererilor de protecție internațională prezentate de minori, este necesar ca autoritățile decizionale din statele membre să țină seama de formele de persecuție, de traficare și de exploatare de orice tip specifice copiilor sau de absența protecției împotriva unor astfel de acte de persecuție.

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Una dintre condițiile de obținere a statutului de refugiat, în înțelesul articolului 1 secțiunea A din Convenția de la Geneva, este existența unei legături cauzale între motivele de persecuție, și anume cele legate de rasă, religie, naționalitate, opinie politică sau apartenența la un anumit grup social, și actele de persecuție sau lipsa protecției împotriva acestor acte.

(27)  Una dintre condițiile de obținere a statutului de refugiat, în înțelesul articolului 1 secțiunea A din Convenția de la Geneva, este existența unei legături cauzale între motivele de persecuție, și anume cele legate de rasă, religie sau credință, naționalitate, opinie politică sau apartenența la un anumit grup social, și actele de persecuție sau lipsa protecției împotriva acestor acte.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  De asemenea, este necesar să se introducă o definiție comună a motivului de persecuție „apartenență la un anumit grup social”. În scopul definirii unui anumit grup social, ar trebui să se acorde atenția corespunzătoare aspectelor specifice genului solicitantului, cum ar fi identitatea de gen și orientarea sexuală, care ar putea fi legate de anumite tradiții și cutume legale, având ca rezultat, de exemplu, mutilarea genitală, sterilizarea forțată sau avortul forțat, în măsura în care aceste aspecte au legătură cu teama de persecuție bine fondată a solicitantului.

(28)  De asemenea, este necesar să se introducă o definiție comună a motivului de persecuție „apartenență la un anumit grup social”. În scopul definirii unui anumit grup social, ar trebui să se ia în considerare în mod corespunzător aspectele specifice genului solicitantului, cum ar fi identitatea de gen, exprimarea de gen, caracteristicile sexuale și orientarea sexuală, precum și dacă solicitantul a fost victimă a traficului în scopul exploatării sexuale, care ar putea fi legate de anumite tradiții și cutume legale, având ca rezultat, de exemplu, mutilarea genitală, sterilizarea forțată sau avortul forțat, în măsura în care aceste aspecte au legătură cu teama de persecuție bine fondată a solicitantului. Teama de persecuție bine fondată a solicitantului poate fi generată de percepția că acesta aparține unui anumit grup social.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  În conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, autoritățile competente din statele membre ar trebuie să utilizeze, la examinarea cererilor de protecție internațională, metode de evaluare a credibilității solicitantului într-un mod care respectă drepturile garantate de cartă ale persoanei, în special demnitatea umană și respectarea vieții private și de familie. În cazul specific al homosexualității, evaluarea individuală a credibilității solicitantului nu ar trebui să se bazeze pe stereotipuri referitoare la homosexuali, iar solicitantul nu ar trebui să fie supus unor întrebări detaliate sau teste referitoare la practicile sale sexuale.

(29)  În conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului, autoritățile competente din statele membre ar trebuie să utilizeze, la examinarea cererilor de protecție internațională, metode de evaluare a credibilității solicitantului într-un mod care respectă drepturile persoanei garantate de cartă și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în special demnitatea umană și respectarea vieții private și de familie. În cazul specific al orientării sexuale și identității de gen, evaluarea individuală a credibilității solicitantului nu ar trebui să se bazeze pe noțiuni stereotipe privind orientarea sexuală și identitatea de gen, iar solicitantul nu ar trebui să fie supus unor întrebări detaliate sau teste referitoare la practicile sale sexuale. În plus, autoritățile naționale competente nu ar trebui să considere că declarațiile solicitantului sunt lipsite de credibilitate doar din cauză că acesta nu a invocat orientarea sa sexuală, identitatea de gen, expresia de gen sau caracteristicile sexuale când a prezentat inițial detaliile despre persecuția suferită.

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Acțiunile contrare obiectivelor și principiilor Organizației Națiunilor Unite sunt evocate în preambulul Cartei Organizației Națiunilor Unite și la articolele 1 și 2 din aceasta și sunt menționate, printre altele, în rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite privind „măsurile de combatere a terorismului internațional”, care prevăd că „acțiunile, metodele și practicile teroriste sunt contrare obiectivelor și principiilor Organizației Națiunilor Unite” și că „finanțarea și planificarea cu bună știință a acțiunilor teroriste, precum și incitarea la astfel de acțiuni sunt în egală măsură contrare obiectivelor și principiilor Organizației Națiunilor Unite”.

(30)  Acțiunile contrare obiectivelor și principiilor Organizației Națiunilor Unite sunt evocate în preambulul Cartei Organizației Națiunilor Unite și la articolele 1 și 2 din aceasta și sunt menționate, printre altele, în rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite privind „măsurile de combatere a terorismului internațional”, care prevăd că „acțiunile, metodele și practicile teroriste sunt contrare obiectivelor și principiilor Organizației Națiunilor Unite” și că „finanțarea și planificarea cu bună știință a acțiunilor teroriste, precum și incitarea la astfel de acțiuni sunt în egală măsură contrare obiectivelor și principiilor Organizației Națiunilor Unite”. Apartenența la un grup terorist sau participarea la activitățile unui grup terorist este, de asemenea, contrară scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite.

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Comiterea unei infracțiuni politice nu constituie, în principiu, un motiv de excludere de la recunoașterea statutului de refugiat. Cu toate acestea, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, acțiunile deosebit de crude, în cadrul cărora actul în cauză este disproporțional cu pretinsul obiectiv politic, și actele de terorism care se caracterizează prin violența lor asupra populației civile, chiar dacă sunt comise într-un scop pretins politic, ar trebui să fie considerate infracțiuni de drept comun, putând, prin urmare, să determine excluderea de la statutul de refugiat.

(31)  Comiterea unei infracțiuni politice nu constituie, în principiu, un motiv de excludere de la acordarea protecției internaționale. Cu toate acestea, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, acțiunile deosebit de crude, în cadrul cărora actul în cauză este disproporțional cu pretinsul obiectiv politic, și actele de terorism care se caracterizează prin violența lor asupra populației civile, chiar dacă sunt comise într-un scop pretins politic, ar trebui să fie considerate infracțiuni de drept comun, putând, prin urmare, să determine excluderea de la acordarea protecției internaționale.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a)  Recunoașterea statutului de protecție subsidiară este un act declarativ.

Amendamentul     29

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Ar trebui stabilite, de asemenea, standarde pentru definiția și conținutul statutului conferit prin protecția subsidiară. Protecția subsidiară ar trebui să completeze protecția refugiaților consacrată de Convenția de la Geneva.

(32)  Ar trebui stabilite, de asemenea, standarde pentru definiția și conținutul statutului conferit prin protecția subsidiară. Protecția subsidiară ar trebui să completeze protecția refugiaților consacrată de Convenția de la Geneva. Deși temeiul protecției este diferit între statutul de refugiat și protecția subsidiară, nevoia constantă de protecție poate avea o durată similară.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Când se verifică existența riscului de vătămări grave, pe motivul cărora solicitanții pot fi eligibili pentru protecție subsidiară, noțiunea de violență generalizată ar trebuie să cuprindă, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, și violența exercitată asupra oamenilor indiferent de circumstanțele personale ale acestora.

(34)  Când se verifică existența riscului de vătămări grave, pe motivul cărora solicitanții pot fi eligibili pentru protecție subsidiară, noțiunea de violență generalizată ar trebuie să cuprindă, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului, și violența exercitată asupra oamenilor indiferent de circumstanțele personale ale acestora. Printre factorii de luat în considerare la stabilirea existenței violenței generalizate s-ar putea număra agresiunea externă, ocupația, dominația străină, conflictele interne, încălcări grave ale drepturilor omului sau evenimente care perturbă grav ordinea publică în țara de origine sau într-o parte a acesteia.

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  În ceea ce privește dovada necesară legată de existența unei amenințări grave și individuale la adresa vieții sau a persoanei unui solicitant, autoritățile decizionale nu ar trebui, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene36, să îi ceară solicitantului să facă dovada faptului că amenințările îl vizează în mod specific ca urmare a unor elemente proprii situației sale. Cu toate acestea, nivelul de violență generalizată necesar pentru susținerea cererii este mai scăzut dacă solicitantul este în măsură să demonstreze că este afectat în mod specific ca urmare a unor elemente proprii situației sale. În plus, existența unei amenințări grave și individuale ar trebui să fie în mod excepțional stabilită de către autoritățile decizionale pe baza simplei prezențe a solicitantului pe teritoriul sau partea relevantă din teritoriul țării de origine, cu condiția ca gradul de violență generalizată care caracterizează conflictul armat aflat în desfășurare să fie atât de ridicat încât să existe motive serioase și întemeiate de a crede că un civil returnat în țara de origine sau în partea relevantă din țara de origine ar fi expus, ca urmare a simplei sale prezențe pe teritoriul țării sau regiunii respective, unui risc real de a suferi amenințări grave.

(36)  În ceea ce privește dovada necesară legată de existența unei amenințări grave la adresa vieții sau a persoanei unui solicitant, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene36 și a Curții Europene a Drepturilor Omului, nivelul necesar al vătămării nu este nevoie să fie echivalent cu tortura sau cu tratamentele ori pedepsele inumane sau degradante. Cu toate acestea, nivelul de violență generalizată necesar pentru susținerea cererii este mai scăzut dacă solicitantul este în măsură să demonstreze că este afectat în mod specific ca urmare a unor elemente proprii situației sale. În plus, existența unei amenințări grave ar trebui să fie stabilită de către autoritățile decizionale pe baza simplei prezențe a solicitantului pe teritoriul sau partea relevantă din teritoriul țării de origine, cu condiția ca gradul de violență generalizată care caracterizează conflictul armat aflat în desfășurare să fie atât de ridicat încât să existe motive serioase și întemeiate de a crede că un civil returnat în țara de origine sau în partea relevantă din țara de origine ar fi expus, ca urmare a simplei sale prezențe pe teritoriul țării sau regiunii respective, unui risc real de a suferi amenințări grave.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Permisul de ședere și documentele de călătorie eliberate beneficiarilor de protecție internațională pentru prima dată sau reînnoite ca urmare a intrării în vigoare a prezentului regulament ar trebui să respecte normele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 și, respectiv, prin Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului.

(37)  Permisul de ședere și documentele de călătorie eliberate beneficiarilor de protecție internațională ca urmare a intrării în vigoare a prezentului regulament ar trebui să respecte normele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 și, respectiv, prin Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului.

Amendamentul     33

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Membrii familiei riscă în general, pe baza legăturii lor strânse cu refugiatul, să fie expuși la acte de persecuție într-un mod care ar putea constitui un motiv de protecție internațională. Din rațiuni de menținere a unității familiei, aceștia au dreptul să solicite un permis de ședere și aceleași drepturi precum cele acordate beneficiarilor de protecție internațională, dar numai dacă nu îndeplinesc condițiile de obținere a protecției internaționale. Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la menținerea unității familiei din prezentul regulament, dacă situația intră în domeniul de aplicare al Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei și dacă sunt îndeplinite condițiile de reîntregire prevăzute în aceasta, membrilor familiei beneficiarului de protecție internațională care nu îndeplinesc individual condițiile de obținere a unei astfel de protecții ar trebui să li se acorde permise de ședere și drepturi în conformitate cu directiva respectivă. Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere Directivei 2004/38/CE.

(38)  Membrii familiei riscă în general, pe baza legăturii lor strânse cu refugiatul, să fie expuși la acte de persecuție într-un mod care ar putea constitui un motiv de protecție internațională. Din rațiuni de menținere a unității familiei, membrii familiei, inclusiv frații sau surorile, care se află în același stat membru în care a fost depusă cererea de protecție internațională, au dreptul să solicite un permis de ședere și aceleași drepturi precum cele acordate beneficiarilor de protecție internațională, dar numai dacă nu îndeplinesc condițiile de obținere a protecției internaționale. Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la menținerea unității familiei din prezentul regulament, dacă situația intră în domeniul de aplicare al Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei și dacă sunt îndeplinite condițiile de reîntregire prevăzute în aceasta, membrilor familiei beneficiarului de protecție internațională care nu îndeplinesc individual condițiile de obținere a unei astfel de protecții ar trebui să li se acorde permise de ședere și drepturi în conformitate cu directiva respectivă. Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere Directivei 2004/38/CE.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Pentru a stabili dacă beneficiarii de protecție internațională continuă să aibă nevoie de protecția respectivă, autoritățile decizionale din statele membre ar trebui să revizuiască statutul acordat atât în momentul în care acesta trebuie reînnoit, și anume la prima reînnoire în cazul refugiaților și la prima și a doua reînnoire în cazul beneficiarilor statutului conferit prin protecție subsidiară, cât și atunci când în țara de origine a beneficiarilor survine o modificare relevantă semnificativă care este consemnată în analiza comună și orientările referitoare la situația din țara de origine, furnizate la nivelul Uniunii de către Agenție și rețelelor europene de informații privind țara de origine, în conformitate cu articolele 8 și 10 din regulament37.

(39)  Pentru a stabili dacă beneficiarii de protecție internațională au în continuare nevoie de protecția respectivă, autoritățile decizionale din statele membre ar trebui, în special, să revizuiască statutul acordat atunci când în țara de origine a beneficiarilor survine o modificare relevantă semnificativă care este consemnată în analiza comună și orientările referitoare la situația din țara de origine, furnizate la nivelul Uniunii de către Agenție și rețelelor europene de informații privind țara de origine, în conformitate cu articolele 8 și 10 din regulament37.

__________________

__________________

37  COM(2016)271 final.

37  COM(2016)0271.

Amendamentul     35

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Când evaluează eventualele schimbări de circumstanțe din țara terță în cauză, autoritățile competente ale statelor membre verifică, păstrând în vedere situația specifică a refugiatului, dacă agentul sau agenții de protecție din țara respectivă au luat măsuri rezonabile pentru a împiedica persecuția, dacă aceștia utilizează deci, printre altele, un sistem juridic eficace pentru descoperirea, urmărirea penală și sancționarea actelor care constituie persecuție și dacă resortisantul respectiv va avea acces la o astfel de protecție în momentul în care statutul de refugiat încetează să existe.

(40)  Când evaluează eventualele schimbări de circumstanțe din țara terță în cauză, autoritățile competente ale statelor membre verifică, păstrând în vedere situația specifică a beneficiarului de protecție internațională, dacă agentul sau agenții de protecție din țara respectivă au luat măsuri necesare pentru a împiedica persecuția, dacă aceștia utilizează deci, printre altele, un sistem juridic eficace pentru descoperirea, urmărirea penală și sancționarea actelor care constituie persecuție și dacă resortisantul respectiv va avea acces la o astfel de protecție, poate fi primit în țara în cauză în condiții de siguranță și se poate aștepta în mod rezonabil ca acesta să se stabilească acolo în momentul în care statutul de refugiat încetează să existe.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Când statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară încetează să existe, aplicarea deciziei prin care autoritatea decizională dintr-un stat membru revocă statutul, îi pune capăt sau nu îl reînnoiește ar trebui amânată pentru o perioadă de timp rezonabilă după adoptare, astfel încât resortisantul țării terțe sau apatridul în cauză să aibă posibilitatea de a solicita dreptul de ședere pe termen lung pe baza altor motive decât cele care au justificat acordarea protecției internaționale, cum ar fi motive familiale sau motive legate de muncă sau educație, în conformitate cu dreptul relevant al Uniunii și cu dreptul intern.

(41)  Când statutul de beneficiar al protecției internaționale încetează să existe, aplicarea deciziei prin care autoritatea decizională dintr-un stat membru retrage statutul ar trebui amânată pentru o perioadă de timp rezonabilă după adoptare, astfel încât resortisantul țării terțe sau apatridul în cauză să aibă posibilitatea de a solicita dreptul de ședere pe termen lung pe baza altor motive decât cele care au justificat acordarea protecției internaționale, cum ar fi motive familiale sau motive legate de muncă sau educație, în conformitate cu dreptul relevant al Uniunii și cu dreptul intern.

Amendamentul     37

Propunere de regulament

Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(41a)  Principiul prezumției de nevinovăție reflectă recunoașterea dificultăților considerabile cu care se confruntă solicitanții în obținerea și în furnizarea de dovezi pentru a-și susține solicitarea. Principiul juridic general prevede că sarcina probei îi revine solicitantului de protecție internațională, iar obligația de a stabili și de a evalua toate faptele relevante este împărțită între solicitant și autoritatea decizională. Totuși, solicitantului ar trebui să i se acorde prezumția de nevinovăție atunci când aspecte ale declarațiilor sale nu sunt susținute de documente sau de alte dovezi, dacă a depus eforturi reale pentru a-și justifica solicitarea și a depus toate elementele relevante aflate la dispoziția sa și dacă se constată că afirmațiile sale sunt coerente și plauzibile.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Beneficiarii de protecție internațională ar trebui să își aibă reședința în statul membru care le-a acordat protecție. Beneficiarii care sunt titulari ai unui document de călătorie valabil și ai unui permis de ședere eliberat de un stat membru care aplică integral acquis-ul Schengen ar trebui să aibă dreptul de a intra și de a circula liber pe teritoriul statelor membre care aplică integral acquis-ul Schengen, pentru o perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, în conformitate cu Codul frontierelor Schengen38 și cu articolul 21 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen39. Beneficiarii de protecție internațională pot, în egală măsură, să solicite dreptul de ședere pe termen lung în alt stat membru decât statul membru care a acordat protecția, în conformitate cu normele relevante ale UE, în special normele referitoare la condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate40 și normele naționale; acest lucru nu implică însă transferul protecției internaționale și al drepturilor conexe.

(42)  Beneficiarii de protecție internațională ar trebui să își aibă reședința în statul membru care le-a acordat protecție. Beneficiarii care sunt titulari ai unui document de călătorie valabil și ai unui permis de ședere eliberat de un stat membru care aplică integral acquis-ul Schengen ar trebui să aibă dreptul de a intra și de a circula liber pe teritoriul statelor membre care aplică integral acquis-ul Schengen, în cursul perioadei autorizate de ședere, în conformitate cu Codul frontierelor Schengen38 și cu articolul 21 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen39. Beneficiarii de protecție internațională pot, în egală măsură, să solicite dreptul de ședere pe termen lung în alt stat membru decât statul membru care a acordat protecția, în conformitate cu normele relevante ale UE, în special normele referitoare la condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate40 și normele naționale; acest lucru nu implică însă transferul protecției internaționale și al drepturilor conexe.

__________________

__________________

38  Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen).

38  Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen).

39  Acordul Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune.

39  Acordul Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune.

40  COM (2016) 378 final.

40  COM (2016)0378.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  În scopul de a se preveni deplasările secundare în interiorul Uniunii Europene, beneficiarii de protecție internațională care sunt găsiți în alt stat membru decât cel care le-a acordat protecție și nu îndeplinesc condițiile de ședere sau de ședere pe termen lung ar trebui să fie reprimiți de către statul membru responsabil, în conformitate cu procedura stabilită prin Regulamentul41

(43)  Beneficiarii de protecție internațională care sunt găsiți în alt stat membru decât cel care le-a acordat protecție și nu îndeplinesc condițiile de ședere sau de ședere pe termen lung ar trebui să fie reprimiți de către statul membru responsabil, în conformitate cu procedura stabilită prin Regulamentul41. Minorii neînsoțiți care sunt beneficiari de protecție internațională ar trebui să fie reprimiți de către statul membru responsabil numai în conformitate cu procedura stabilită prin Regulamentul [Regulamentul Dublin].

__________________

__________________

41 (UE) [xxx/xxxx noul Regulament Dublin].

41 (UE) [xxx/xxxx noul Regulament Dublin].

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  În scopul de a se descuraja deplasările secundare în interiorul Uniunii Europene, Directiva 2003/109/CE privind rezidenții pe termen lung ar trebui să fie modificată prin introducerea dispoziției ca perioada de 5 ani după care beneficiarii de protecție internațională sunt eligibili pentru statutul de rezident pe termen lung fie recalculată de la zero de fiecare dată când persoana este găsită în alt stat membru decât cel care i-a acordat protecție internațională fără drept de ședere sau de ședere pe termen lung acordat în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern relevant.

(44)  Pentru a încuraja beneficiarii de protecție internațională să rămână în statul membru care le-a acordat protecția, perioada de valabilitate a permiselor de ședere acordate ar trebui să fie armonizată cu o perioadă de timp adecvată.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Noțiunea de siguranță națională și ordine publică cuprinde, de asemenea, cazurile în care un resortisant al unei țări terțe aparține unei asociații care susține terorismul internațional sau care susține o asociație de acest tip.

(45)  Noțiunea de siguranță națională și ordine publică cuprinde cazurile în care un resortisant al unei țări terțe aparține unei asociații care susține terorismul internațional. Noțiunea de infracțiune deosebit de gravă include infracțiuni precum participarea la o organizație criminală, terorismul, traficul de persoane, exploatarea sexuală a copiilor, omorul, vătămarea corporală gravă, traficul ilicit de arme, muniții și materiale explozive, corupția, violul, precum și infracțiunile aflate în competența Curții Penale Internaționale.

Amendamentul     42

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  În limitele stabilite prin obligațiile internaționale, prestațiile legate de accesul la piața muncii și de securitate socială pot fi acordate numai dacă în prealabil s-a eliberat un permis de ședere.

eliminat

Amendamentul     43

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Autoritățile competente pot restrânge accesul la activități salarizate sau independente în cazul posturilor care presupun exercitarea de autoritate publică și răspunderea pentru apărarea intereselor generale ale statului sau ale altor autorități publice. În contextul exercitării dreptului la egalitate de tratament în ceea ce privește afilierea la o organizație care reprezintă lucrătorii sau care desfășoară o activitate specifică, există de asemenea posibilitatea ca beneficiarii de protecție internațională să fie excluși de la participarea la gestionarea organismelor de drept public și de la deținerea de funcții reglementate de dreptul public.

(48)  Autoritățile competente pot restrânge accesul la activități salarizate sau independente în cazul posturilor care presupun exercitarea de autoritate publică și răspunderea pentru apărarea intereselor generale ale statului sau ale altor autorități publice.

Amendamentul     44

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  Pentru ca beneficiarii de protecție internațională să se bucure efectiv de drepturile și prestațiile prevăzute în prezentul regulament, este necesar să se țină cont de nevoile lor specifice și de dificultățile specifice întâmpinate de aceștia în procesul de integrare și să li se faciliteze accesul la drepturile legate de integrare, mai ales în ceea ce privește oportunitățile de formare ocupațională și acțiunile de formare profesională și accesul la procedurilor de recunoaștere a diplomelor, a certificatelor sau a altor titluri oficiale de calificare străine, date fiind în special lipsa de documente justificative și imposibilitatea acestora de a suporta costurile aferente procedurilor de recunoaștere.

(49)  Pentru ca beneficiarii de protecție internațională să se bucure efectiv de drepturile și prestațiile prevăzute în prezentul regulament, este necesar să se țină cont de nevoile lor specifice și de dificultățile specifice întâmpinate de aceștia în procesul de integrare și să li se faciliteze accesul la drepturile legate de integrare, mai ales în ceea ce privește oportunitățile de formare ocupațională și acțiunile de formare profesională și accesul la procedurile de recunoaștere și de autentificare a diplomelor, a certificatelor sau a altor titluri oficiale de calificare străine, date fiind în special lipsa de documente justificative și imposibilitatea acestora de a suporta costurile aferente procedurilor de recunoaștere.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(49a)  Având în vedere faptul că integrarea este un proces bidirecțional, respectarea valorilor pe care se întemeiază Uniunea și a drepturilor fundamentale ale beneficiarilor de protecție internațională ar trebui să fie parte integrantă a procesului de integrare. Integrarea ar trebui să promoveze incluziunea, și nu izolarea, iar participarea tuturor actorilor implicați este esențială pentru succesul său. Statele membre, acționând la nivel național, regional și local, ar trebui să le ofere beneficiarilor de protecție internațională sprijin și oportunități pentru a se integra și a-și construi viața în noua lor societate, care ar trebui să includă o locuință, alfabetizare și cursuri de limbă, dialogul intercultural, educație și formare profesională, precum și un acces efectiv la structurile democratice ale societății.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51)  În plus, mai ales în scopul evitării dificultăților sociale, este indicat ca beneficiarilor de protecție internațională să li se acorde o asistență socială fără discriminare. În ceea ce îi privește însă pe beneficiarii statutului de protecție subsidiară, statele membre ar trebui să dispună de o anumită flexibilitate, în sensul limitării protecției sociale la prestațiile de bază, care cuprind cel puțin ajutorul minim pentru venit, asistența acordată în caz de boală sau de sarcină și asistența pentru creșterea copilului, în măsura în care aceste prestații există și sunt acordate cetățenilor proprii în temeiul dreptului intern. În scopul de a facilita integrarea acestora, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a condiționa accesul la anumite tipuri de asistență socială prevăzute în dreptul intern de participarea efectivă a beneficiarului de protecție internațională la măsurile de integrare, atât în cazul beneficiarilor statutului de refugiat, cât și al beneficiarilor statutului conferit prin protecție subsidiară.

(51)  În plus, mai ales în scopul evitării dificultăților sociale, este indicat ca beneficiarilor de protecție internațională să li se acorde o asistență socială fără discriminare. Deși temeiul protecției poate conduce la determinarea unui statut diferit, nu există diferențe în ceea ce privește nevoile materiale ale persoanei protejate. În scopul de a facilita integrarea acestora, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a condiționa accesul la anumite tipuri de asistență socială prevăzute în dreptul intern de participarea efectivă a beneficiarului de protecție internațională la măsurile de integrare.

Amendamentul     47

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  Beneficiarilor de protecție internațională ar trebui să li se garanteze accesul la îngrijirea sănătății atât fizice, cât și mintale.

(52)  Beneficiarilor de protecție internațională ar trebui să li se garanteze accesul la îngrijirea sănătății atât fizice, cât și mintale, precum și la asistență medicală sexuală și pentru reproducere.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 52 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(52a)  Beneficiarii de protecție internațională ar trebui să aibă acces la bunurile, serviciile și furnizarea de bunuri și servicii puse la dispoziția publicului, inclusiv la servicii de informare și consiliere din partea oficiilor forței de muncă.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53)  În scopul de a se facilita integrarea beneficiarilor de protecție internațională în societate, beneficiarii de protecție internațională au acces la măsuri de integrare, modalitățile urmând să fie stabilite de statele membre. Statele membre pot să stabilească obligativitatea participării la astfel de măsuri de integrare, cum ar fi cursuri de limbă, cursuri de integrare civică, formare profesională și alte cursuri legate de ocuparea forței de muncă.

(53)  În scopul de a se facilita integrarea beneficiarilor de protecție internațională în societate, beneficiarii de protecție internațională ar trebui să aibă acces la măsuri de integrare, modalitățile urmând să fie stabilite de statele membre. Statele membre pot să stabilească obligativitatea participării la astfel de măsuri de integrare, cum ar fi cursuri de limbă, cursuri de integrare civică, formare profesională și alte cursuri legate de ocuparea forței de muncă, cu condiția ca aceste măsuri de integrare să fie ușor accesibile, disponibile și gratuite și să ia în considerare nevoile specifice ale beneficiarilor de protecție internațională, printre care îngrijirea copiilor.

Amendamentul     50

Propunere de regulament

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament în ceea ce privește forma și conținutul informațiilor care trebuie furnizate, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare. Competențele respective ar trebuifie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie42.

(55)  Pentru a completa dispozițiile prezentului regulament prin specificarea formei și conținutului informațiilor care trebuie furnizate beneficiarilor de protecție internațională cu privire la drepturile și obligațiile legate de statutul lor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

_________________

 

42 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

 

Amendamentul     51

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „refugiat” înseamnă orice resortisant al unei țări terțe care, din teama bine fondată de a fi persecutat din cauza rasei sale, a religiei sale, a naționalității sale, a opiniilor sale politice sau a apartenenței sale la un anumit grup social, se află în afara țării de cetățenie și nu poate sau, din cauza acestei temi, nu dorește să solicite protecția respectivei țări sau orice apatrid care, aflându-se din motivele menționate anterior în afara țării în care își avea reședința obișnuită, nu poate sau, din cauza acestei temi, nu dorește să se întoarcă în respectiva țară și căruia nu i aplică articolul 12;

(3)  „refugiat” înseamnă orice resortisant al unei țări terțe care, din teama bine fondată de a fi persecutat din cauza rasei sale, a religiei sale, a naționalității sale, a opiniilor sale politice, a sexului, a orientării sexuale, a identității de gen, a dizabilității sau a apartenenței sale la un anumit grup social, se află în afara țării de cetățenie și nu poate sau, din cauza acestei temi, nu dorește să solicite protecția respectivei țări sau orice apatrid care, aflându-se din motivele menționate anterior în afara țării în care își avea reședința obișnuită, nu poate sau, din cauza acestei temi, nu dorește să se întoarcă în respectiva țară și căruia nu i aplică articolul 12;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  soțul/soția beneficiarului de protecție internațională sau partenerul/partenera său/sa, cu care nu este căsătorit(ă), dar se află într-o relație stabilă, în cazul în care legislația sau practica în vigoare în statul membru în cauză tratează cuplurile necăsătorite în mod similar cu cele căsătorite în temeiul dreptului său privind resortisanții din țările terțe;

(a)  soțul/soția beneficiarului de protecție internațională sau partenerul/partenera său/sa, cu care nu este căsătorit(ă), dar se află într-o relație stabilă, în cazul în care legislația sau practica în vigoare în statul membru în cauză tratează cuplurile necăsătorite în mod similar celor căsătorite în temeiul dispozițiilor pertinente din dreptul național;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  copiii cuplurilor menționate la litera (a) sau ai beneficiarului de protecție internațională, cu condiția să nu fie căsătoriți, fără a se ține seama de faptul că sunt născuți în cadrul ori în afara căsătoriei sau adoptați, în conformitate cu definițiile din dreptul intern;

(b)  copiii minori ai cuplurilor menționate la litera (a) sau ai beneficiarului de protecție internațională, copiii majori pe care aceștia îi au în întreținere, fără a se ține seama de faptul că sunt născuți în cadrul ori în afara căsătoriei sau adoptați, în conformitate cu definițiile sau recunoașterea din dreptul intern, precum și copiii pentru care aceștia dețin răspunderea părintească;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  tatăl, mama sau un alt adult responsabil pentru beneficiarul de protecție internațională, fie prin lege, fie prin practica statului membru în cauză, în cazul în care beneficiarul respectiv este minor și necăsătorit;

(c)  în cazul în care beneficiarul de protecție internațională este minor, tatăl, mama sau alt adult responsabil de acesta, fie prin lege, fie prin practica statului membru în cauză;

Amendamentul     55

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „minor” înseamnă un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid cu vârsta sub 18 ani;

(10)  „minor” înseamnă un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid cu vârsta sub 18 ani; acest aspect se determină, dacă este cazul, în momentul depunerii de către acesta a solicitării de protecție internațională;

Amendamentul     56

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  „cerere ulterioară” înseamnă o nouă cerere de protecție internațională formulată în oricare dintre statele membre după adoptarea unei decizii finale asupra cererii anterioare, inclusiv dacă solicitantul și-a retras în mod explicit cererea sau dacă autoritatea decizională a respins o cerere ca abandonată în urma retragerii sale implicite;

eliminat

Amendamentul     57

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  „autoritate decizională” înseamnă orice organism cvasijudiciar sau administrativ dintr-un stat membru care este responsabil cu examinarea cererilor de protecție internațională și are competența să se pronunțe în primă instanță în astfel de cazuri;

(16)  „autoritate decizională” înseamnă orice organism judiciar, cvasijudiciar sau administrativ dintr-un stat membru care este responsabil cu examinarea cererilor de protecție internațională și are competența să se pronunțe în primă instanță în astfel de cazuri;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  „tutore” înseamnă o persoană sau o organizație desemnată de organismele competente pentru a acorda asistență și a reprezenta minorul neînsoțit în cadrul procedurilor prevăzute în prezentul regulament în vederea asigurării interesului superior al copilului și, dacă este necesar, a exercitării capacității juridice în numele minorului.

(19)  „tutore” înseamnă o persoană sau o organizație desemnată de organismele competente pentru a acorda asistență și a reprezenta minorul neînsoțit în cadrul procedurilor prevăzute în prezentul regulament în vederea protejării interesului superior al copilului și a bunăstării sale și, dacă este necesar, a exercitării capacității juridice în numele minorului.

Amendamentul     59

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la primul paragraf, statele membre își păstrează posibilitatea de a acorda membrilor familiei statutul de refugiat sau statutul de protecție subsidiară, în conformitate cu legile lor naționale, indiferent dacă aceștia sunt supuși unui risc de persecuție sau de vătămări grave, pentru a stabili un statut juridic uniform în cadrul familiei.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Solicitantul prezintă toate elementele de care dispune pentru a-și susține cererea de protecție internațională. Acesta cooperează cu autoritatea decizională și rămâne pe teritoriul statului membru pe durata procedurii.

1.  Solicitantul prezintă toate elementele de care dispune pentru a-și susține cererea de protecție internațională. Solicitantul cooperează cu autoritatea decizională pe tot parcursul procedurii, inclusiv în timpul evaluării elementelor relevante ale cererii. Solicitantul rămâne pe teritoriul statului membru pe durata procedurii. În cazul în care, din cauza unor circumstanțe atenuante, solicitantul nu este disponibil în orice moment pe durata procedurii, respectivele circumstanțe atenuante sunt luate în considerare atunci când se ia o decizie privind solicitantul sau cererea de protecție internațională depusă de acesta.

Amendamentul     61

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Elementele menționate la alineatul (1) cuprind declarațiile solicitantului și toate documentele de care acesta dispune cu privire la vârsta sa, trecutul său și al rudelor relevante, identitatea sa, cetățenia sau cetățeniile sale, țara sau țările și locul sau locurile de reședință anterioară, cererile anterioare [de protecție internațională și rezultatele unei eventuale proceduri accelerate de relocare, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) XXX/XX (Regulamentul privind relocarea)], itinerarul, documentele de călătorie și motivele pentru solicitarea protecției internaționale.

2.  Elementele menționate la alineatul (1) cuprind declarațiile solicitantului și toate documentele de care acesta dispune cu privire la vârsta sa, trecutul său și al rudelor relevante, identitatea sa, cetățenia sau cetățeniile sale, țara sau țările și locul sau locurile de reședință anterioară, cererile anterioare [de protecție internațională și rezultatele unei eventuale proceduri de relocare], itinerarul, documentele de călătorie și motivele pentru solicitarea protecției internaționale.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea decizională examinează elementele relevante ale cererii în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile].

3.  Autoritatea decizională examinează elementele relevante ale cererii de protecție internațională în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile].

Amendamentul     63

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Faptul că solicitantul a făcut deja obiectul persecuției, al unor vătămări grave sau al unor amenințări directe cu persecuția sau vătămări grave reprezintă un indiciu serios al temii de persecuție bine fondate a solicitantului sau al riscului real de vătămări grave, cu excepția cazului în care există motive întemeiate de a se crede că respectiva persecuție sau respectivele vătămări grave nu se vor mai repeta.

4.  Faptul că solicitantul a făcut deja obiectul persecuției, al unor vătămări grave sau al unor amenințări directe cu persecuția sau vătămări grave reprezintă un indiciu serios al temii de persecuție bine fondate a solicitantului sau al riscului real de vătămări grave.

Amendamentul     64

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Pentru aspectele din declarațiile solicitantului care nu sunt susținute de documente sau de probe de altă natură nu se cer dovezi suplimentare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

5.  Pentru aspectele din declarațiile solicitantului care nu sunt susținute de documente sau de probe de altă natură nu se cer dovezi suplimentare, iar solicitantului i se acordă prezumția de nevinovăție dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  solicitantul a depus eforturi reale pentru a-și susține cererea;

(a)  solicitantul a depus eforturi reale pentru a-și susține cererea de protecție internațională;

Amendamentul     66

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  au fost prezentate toate elementele relevante de care dispune solicitantul și s-a furnizat o explicație satisfăcătoare în ceea ce privește absența altor elemente de probă relevante;

(b)  au fost prezentate toate elementele relevante de care dispune solicitantul;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  solicitantul a depus cererea de protecție internațională de îndată ce a fost posibil, cu excepția cazului în care solicitantul poate prezenta un motiv întemeiat pentru care nu a procedat astfel;

eliminat

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fără a aduce atingere Convenției de la Geneva și Convenției europene a drepturilor omului, unui solicitant care depune o cerere ulterioară în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile] nu i se acordă în mod normal statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară dacă riscul de persecuție sau vătămările grave se bazează pe circumstanțe create de solicitant prin propria decizie, după părăsirea țării de origine.

3.  Cu condiția ca toate deciziile privind aplicarea protecției internaționale să fie în deplină conformitate cu Convenția de la Geneva, cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, unui solicitant care depune o cerere ulterioară în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) XXX/XXX [Regulamentul privind procedurile] i se poate refuza statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară dacă riscul de persecuție sau vătămările grave se bazează pe circumstanțe create de solicitant prin propria decizie, după părăsirea țării de origine pentru scopul unic de a-i fi acordată protecție internațională. Acest lucru exclude orice circumstanțe independente de voința solicitantului, inclusiv, dar nu numai, orientarea sa sexuală și convingerile sale religioase, pe care este posibil ca solicitantul să le fi ascuns într-o măsură mai mică sau mai mare pe când se afla în țara de origine.

Amendamentul     69

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenții de persecuție sau vătămări grave pot fi numai:

Agenții de persecuție sau vătămări grave pot fi:

Amendamentul     70

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Protecția împotriva persecuției sau a vătămărilor grave poate fi asigurată numai de următorii agenți:

1.  Protecția împotriva persecuției sau a vătămărilor grave poate fi asigurată numai de:

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  partidele sau organizațiile, inclusiv organizații internaționale, care controlează statul sau o parte importantă din teritoriul acestuia,

(b)  partidele sau organizațiile mandatate de stat și care controlează statul sau o parte importantă din teritoriul acestuia,

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

cu condiția ca acestea să fie dispuse și în măsură să ofere protecție în conformitate cu alineatul (2).

atâta vreme cât acestea sunt dispuse și în măsură să ofere o protecție eficientă și durabilă deplină împotriva persecuției sau a vătămărilor grave.

Amendamentul     73

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Protecția împotriva persecuției sau a vătămărilor grave este efectivă și nu are un caracter temporar. Se consideră că o astfel de protecție este acordată atunci când agenții menționați la alineatul (1) iau măsuri rezonabile pentru a împiedica persecuția sau vătămările grave, cum ar fi, între altele, prin utilizarea unui sistem juridic eficace pentru descoperirea, urmărirea penală și sancționarea actelor care constituie persecuție sau vătămare gravă și atunci când solicitantul are acces la protecția respectivă.

eliminat

Amendamentul     74

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Când examinează dacă o organizație internațională controlează un stat sau o parte importantă din teritoriul acestuia și dacă organizația respectivă oferă protecția menționată la alineatul (2), autoritățile decizionale se bazează pe orientările furnizate în dreptul relevant al Uniunii, în special pe informațiile privind țara de origine disponibile la nivelul Uniunii și pe analiza comună a informațiilor privind țara de origine, menționate la articolele 8 și 10 din Regulamentul (UE) XXX/XX [Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene].

3.  Când examinează dacă o organizație internațională controlează un stat sau o parte importantă din teritoriul acestuia și dacă organizația respectivă oferă protecția menționată la alineatul (2), autoritățile decizionale pot să ia în considerare orientările furnizate în dreptul relevant al Uniunii, în special pe informațiile privind țara de origine disponibile la nivelul Uniunii și pe analiza comună a informațiilor privind țara de origine, menționate la articolele 8 și 10 din Regulamentul (UE) XXX/XX [Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene].

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Când evaluează cererea de protecție internațională, autoritatea decizională stabilește că un solicitant nu are nevoie de protecție internațională dacă acesta poate să călătorească în siguranță și în mod legal și să fie admis în altă parte a țării de origine, dacă se poate presupune în mod rezonabil că acesta se poate stabili în respectiva parte a țării de origine și dacă, în respectiva parte a țării de origine, solicitantul:

1.  Când evaluează cererea de protecție internațională, autoritatea decizională poate stabili, cu condiția ca autorii persecuțiilor sau vătămărilor grave să nu fie statul sau agenții statului, că un solicitant nu are nevoie de protecție internațională dacă acesta poate să călătorească în siguranță și în mod legal și să fie admis în altă parte a țării de origine, dacă se poate presupune în mod rezonabil că acesta se poate stabili în respectiva parte a țării de origine și dacă, în respectiva parte a țării de origine, solicitantul:

Amendamentul     76

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  are acces la protecție împotriva persecuției sau a vătămărilor grave.

(b)  are acces la protecție eficientă și durabilă deplină împotriva persecuției sau a vătămărilor grave.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea existenței protecției în interiorul țării de origine se efectuează după ce autoritatea decizională a stabilit că în absența unei astfel de protecții sunt aplicabile criteriile de protecție internațională. Sarcina de a demonstra existența protecției în interiorul țării de origine îi revine autorității decizionale. Solicitantul nu are obligația de a dovedi că, înainte de a căuta protecție internațională, a epuizat toate posibilitățile de obținere a protecției în țara sa de origine.

2.  Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (1), sarcina de a demonstra existența protecției în interiorul țării de origine îi revine autorității decizionale. Acest lucru nu împiedică solicitantul să prezinte probe care contrazic concluzia autorității decizionale că protecția în interiorul țării este disponibilă. Solicitantul nu are obligația de a dovedi că, înainte de a căuta protecție internațională, a epuizat toate posibilitățile de obținere a protecției în țara sa de origine.

Amendamentul     78

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Când se analizează situația generală predominantă în respectiva parte a țării care este sursa protecției menționate la articolul 7, se ține seama de accesibilitatea, eficacitatea și durabilitatea protecției respective. Când se analizează situația personală a solicitantului, se ține seama, în special, de starea de sănătate, vârsta, sexul, orientarea sexuală, identitatea de gen și statutul social al acestuia și se verifică dacă solicitantul nu ar fi supus unor dificultăți excesive în cazul în care ar trăi în acea parte a țării de origine care este considerată sigură.

4.  Când se analizează situația generală predominantă în respectiva parte a țării care este sursa protecției menționate la articolul 7, se ține seama de accesibilitatea, eficacitatea și durabilitatea protecției respective. Când se analizează situația personală a solicitantului, se ține seama, în special, de starea de sănătate, vârsta, sexul, orientarea sexuală, identitatea de gen, originea etnică, apartenența la o minoritate națională și statutul social al acestuia și se verifică dacă solicitantul nu ar fi supus unor dificultăți excesive în cazul în care ar trăi în acea parte a țării de origine care este considerată sigură.

Amendamentul     79

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Orice decizie de a nu oferi protecție internațională unui minor, care este sau nu însoțit, întemeiată pe existența protecției în interiorul țării de origine este precedată de o procedură oficială de identificare a interesului superior al minorului. În cazul în care solicitantul este un minor neînsoțit, evaluarea disponibilității unor modalități de îngrijire și încredințare corespunzătoare și a unor soluții durabile pentru dezvoltarea sa ar trebui să facă parte din evaluarea măsurii în care protecția este efectiv garantată în zona în care se presupune că există protecție în interiorul țării de origine.

Amendamentul     80

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  este suficient de grav prin natura sau prin caracterul său repetat pentru a constitui o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului, în special a drepturilor de la care nu este posibilă nicio derogare în temeiul articolului 15 alineatul (2) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; or

(a)  este suficient de grav prin natura sau prin caracterul său repetat pentru a constitui o încălcare gravă a drepturilor omului, în special a drepturilor de la care nu este posibilă nicio derogare în temeiul articolului 15 alineatul (2) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; or

Amendamentul     81

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  violențe fizice sau psihice, inclusiv violențe sexuale;

(a)  violențe fizice sau psihice, inclusiv violențe sexuale sau trafic în scopul exploatării sexuale;

Amendamentul     82

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  urmăriri penale sau sancțiuni în cazul refuzului de a efectua serviciul militar în situații de conflict, atunci când serviciul militar ar presupune comiterea unor infracțiuni sau îndeplinirea unor acte care intră sub incidența motivelor de excludere prevăzute la articolul 12 alineatul (2);

(e)  urmăriri penale sau sancțiuni în cazul refuzului de a efectua serviciul militar din motive morale, religioase sau politice sau din cauza apartenenței la un anumit grup etnic sau a deținerii unei anumite cetățenii și, în special, atunci când serviciul militar ar presupune comiterea unor infracțiuni sau îndeplinirea unor acte care intră sub incidența motivelor de excludere prevăzute la articolul 12 alineatul (2);

Amendamentul     83

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  acte împotriva persoanelor din motive legate de gen sau actele împotriva copiilor.

(f)  acte împotriva persoanelor din motive legate de gen sau actele împotriva copiilor, precum recrutarea în rândul minorilor, mutilarea genitală, căsătoria forțată, traficul de copii și munca în rândul copiilor, violența domestică, traficul în scopul exploatării sexuale, încălcări ale drepturilor economice, sociale și culturale.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera d– partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  noțiunea de anumit grup social include, în special, un grup caracterizat prin faptul că:

(d)  noțiunea de apartenență la un anumit grup social se referă, în special, la un grup caracterizat prin faptul că:

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera d – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  membrii săi au în comun o caracteristică înnăscută sau un trecut care nu poate fi schimbat ori au în comun o caracteristică sau o credință atât de fundamentală pentru identitatea sau conștiința lor încât nu ar trebui să fie forțați să renunțe la aceasta; precum și

-  membrii săi au în comun o caracteristică înnăscută sau un trecut care nu poate fi schimbat ori au în comun o caracteristică sau o credință atât de fundamentală pentru identitatea sau conștiința lor încât nu ar trebui să fie forțați să renunțe la aceasta sau

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera d – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

în funcție de situația din țara de origine, noțiunea poate include un grup ai cărui membri au drept caracteristică comună orientarea sexuală (termen care nu poate fi înțeles ca incluzând faptele de natură penală în conformitate cu dreptul intern al statelor membre); aspectelor legate de gen, inclusiv identității de gen, li se acordă atenția corespunzătoare, în vederea stabilirii apartenenței la un anumit grup social sau a identificării caracteristicilor unui astfel de grup;

în funcție de situația din țara de origine, noțiunea include un grup ai cărui membri au drept caracteristică comună orientarea sexuală și aspecte legate de gen, inclusiv identitatea de gen, expresia de gen și caracteristicile sexuale, și faptul de a fi fost victime ale traficului în scopul exploatării sexuale. Acestor aspecte li se acordă atenția corespunzătoare în vederea stabilirii apartenenței la un anumit grup social sau a identificării caracteristicilor unui astfel de grup;

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Când evaluează dacă solicitantul are o teamă de persecuție bine fondată, autoritatea decizională nu se poate aștepta în mod rezonabil ca solicitantul să aibă un comportament discret sau să se abțină de la anumite practici, dacă respectivul comportament sau respectivele practici sunt inerente identității sale, pentru a evita riscul de persecuție în țara sa de origine.

3.  Când evaluează dacă solicitantul are o teamă de persecuție bine fondată, autoritatea decizională nu se poate aștepta în mod rezonabil ca solicitantul să aibă un comportament discret sau să se abțină de la anumite practici, dacă respectivul comportament sau respectivele practici sunt inerente identității sau conștiinței sale, pentru a evita riscul de persecuție în țara sa de origine.

Amendamentul     88

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  se bazează pe informații precise și actualizate care au fost obținute din toate sursele pertinente, inclusiv informațiile privind țara de origine disponibile la nivelul Uniunii și analiza comună a informațiilor privind țara de origine, menționate la articolele 8 și 10 din Regulamentul (UE) XXX/XX [Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] sau informațiile și îndrumările emise de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați.

(b)  ține seama de informații precise și actualizate care au fost obținute din toate sursele pertinente, inclusiv informațiile privind țara de origine disponibile la nivelul Uniunii și analiza comună a informațiilor privind țara de origine, menționate la articolele 8 și 10 din Regulamentul (UE) XXX/XX [Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] sau informațiile și îndrumările emise de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Orice resortisant al unei țări terțe sau orice apatrid este exclus de la statutul de refugiat dacă:

1.  Orice resortisant al unei țări terțe sau orice apatrid este exclus de la recunoașterea statutului de refugiat în temeiul prezentului regulament dacă:

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  s-a făcut vinovat de acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite prevăzute în preambulul Cartei Organizației Națiunilor Unite și la articolele 1 și 2 din aceasta.

(c)  s-a făcut vinovat de acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite prevăzute în preambulul Cartei Organizației Națiunilor Unite și la articolele 1 și 2 din aceasta, inclusiv dacă a fost condamnat pentru participarea la activități ale unui grup terorist.

Amendamentul     91

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea decizională poate aplica prezentul alineat numai după ce a efectuat, în fiecare caz în parte, o evaluare a faptelor specifice care i-au fost aduse la cunoștință, pentru a stabili dacă există motive întemeiate pentru a considera că actele comise de persoana în cauză, care, de altfel, îndeplinește criteriile pentru obținerea statutului de refugiat, se încadrează în domeniul de aplicare al primului paragraf literele (a), (b) sau (c).

Amendamentul     92

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Alineatul (2) nu se aplică minorilor.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În sensul alineatului (2) literele (b) și (c), sunt considerate infracțiuni grave de drept comun următoarele acte:

eliminat

(a)   acțiunile deosebit de crude, atunci când actul în cauză este disproporțional cu pretinsul obiectiv politic,

 

(b)   actele teroriste, care se caracterizează prin violența lor asupra populației civile, chiar dacă sunt comise într-un pretins scop politic.

 

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Excluderea unei persoane de la recunoașterea statutului de refugiat depinde exclusiv de îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatele (1)-(5) și nu face obiectul niciunei evaluări suplimentare a proporționalității în raport cu cazul respectiv.

eliminat

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Situațiile în care statutul de refugiat se revocă, în care acestui statut i se pune capăt sau în care se refuză reînnoirea sa

Retragerea statutului de refugiat

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea decizională revocă statutul de refugiat acordat unui resortisant al unei țări terțe sau unui apatrid, pune capăt acestui statut sau refuză reînnoirea sa dacă:

1.  Autoritatea decizională retrage statutul de refugiat acordat unui resortisant al unei țări terțe sau unui apatrid dacă:

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  există motive rezonabile pentru ca persoana în cauză să fie considerată un pericol pentru securitatea statului membru în care se află;

(d)  există motive rezonabile pentru ca persoana în cauză, condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracțiune deosebit de gravă, să fie considerată un pericol pentru securitatea statului membru în care se află;

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  ca urmare a faptului că a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracțiune deosebit de gravă, persoana în cauză reprezintă un pericol pentru societatea statului membru în care este prezentă;

eliminat

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  se aplică articolul 23 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În situațiile descrise la alineatul (1) literele (d)-(f), autoritatea decizională poate lua decizia să nu acorde statutul de refugiat, dacă o astfel de decizie nu a fost luată încă.

2.  În situația descrisă la alineatul (1) litera (d), autoritatea decizională poate lua decizia să nu acorde statutul de refugiat, dacă o astfel de decizie nu a fost luată încă.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Persoanele cărora li se aplică alineatul (1) literele (d)-(f) sau alineatul (2) au drepturile prevăzute la articolele 3, 4, 16, 22, 31, 32 și 33 din Convenția de la Geneva sau drepturi similare, atâta timp cât se află în statele membre.

3.  Persoanele cărora li se aplică alineatul (1) litera (d) sau alineatul (2) au drepturile prevăzute la articolele 3, 4, 16, 22, 31, 32 și 33 din Convenția de la Geneva sau drepturi similare, atâta timp cât se află în statele membre.

Amendamentul     102

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Fără să aducă atingere obligației refugiatului, prevăzute la articolul 4 alineatul (1), de a declara toate faptele relevante și de a furniza toate documentele justificative relevante de care dispune, autoritatea decizională care a acordat statutul de refugiat demonstrează, pentru fiecare caz în parte, că respectiva persoană a încetat să mai fie sau nu a fost niciodată un refugiat pentru motivele stabilite la alineatul (1) de la prezentul articol.

4.  Fără să aducă atingere obligației refugiatului, prevăzute la articolul 4 alineatul (1), de a declara toate elementele de care dispune pentru a-și susține cererea de protecție internațională, autoritatea decizională care a acordat statutul de refugiat demonstrează, pentru fiecare caz în parte, că respectiva persoană a încetat să mai fie sau nu a fost niciodată un refugiat pentru motivele stabilite la alineatul (1) de la prezentul articol.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Deciziile prin care autoritatea decizională revocă statutul de refugiat, pune capăt acestuia sau refuză reînnoirea sa în temeiul alineatului (1) litera (a) produc efecte după trei luni de la adoptarea deciziei, astfel încât resortisantul țării terțe sau apatridul să aibă posibilitatea de a solicita dreptul de ședere pe termen lung în statul membru din alte motive, în conformitate cu dreptul relevant al Uniunii și cu dreptul intern.

5.  Deciziile prin care autoritatea decizională retrage statutul de refugiat în temeiul alineatului (1) litera (a) produc efecte după trei luni de la adoptarea deciziei, astfel încât resortisantul țării terțe sau apatridul să aibă posibilitatea de a solicita dreptul de ședere pe termen lung în statul membru din alte motive, în conformitate cu dreptul relevant al Uniunii și cu dreptul intern.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea aplicării articolului 14 alineatul (1), autoritatea decizională revizuiește statutul de refugiat, în special:

În aplicarea articolul 14 alineatul (1), autoritatea decizională poate reanaliza statutul de refugiat, în special atunci când informațiile de la nivelul Uniunii privind țările de origine, menționate la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XX [Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] și în analiza comună a informațiilor privind țara de origine, menționate la articolul 10 din regulamentul respectiv, indică o schimbare semnificativă în țara de origine, care are relevanță pentru nevoia de protecție a beneficiarului.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  atunci când din informațiile privind țara de origine disponibile la nivelul Uniunii și din analiza comună a informațiilor privind țara de origine, menționate la articolele 8 și 10 din Regulamentul (UE) XXX/XX [Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene], reiese că în situația din țara de origine a survenit o schimbare semnificativă care are relevanță pentru nevoia de protecție a solicitantului;

eliminat

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  atunci când reînnoiește pentru prima dată permisul de ședere eliberat unui refugiat.

eliminat

Amendamentul     107

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Paragraful 1 nu se aplică minorilor neînsoțiți, cu excepția cazului în care acest lucru este în interesul lor superior.

Amendamentul     108

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Vătămările grave, astfel cum sunt menționate la articolul 2 punctul (5), sunt:

Vătămările grave, astfel cum sunt menționate la articolul 2 punctul (5), sunt exclusiv:

Amendamentul     109

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  tortura ori tratamentele ori pedepsele inumane sau degradante aplicate unui solicitant în țara de origine sau

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul     110

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  amenințările grave și individuale la adresa vieții sau a persoanei unui civil ca urmare a violenței generalizate în caz de conflict armat intern sau internațional.

(c)  amenințările grave la adresa vieții sau a persoanei unui civil ca urmare a violenței generalizate în caz de conflict armat intern sau internațional.

Amendamentul     111

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  se bazează pe informații precise și actualizate care au fost obținute din toate sursele pertinente, inclusiv pe informații privind țara de origine disponibile la nivelul Uniunii și pe analiza comună a informațiilor privind țara de origine, menționate la articolele 8 și 10 din Regulamentul (UE) XXX/XX [Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene], sau pe informațiile și îndrumările emise de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați.

(b)  ia în considerare informații precise și actualizate care au fost obținute din toate sursele pertinente, inclusiv pe informații privind țara de origine disponibile la nivelul Uniunii și pe analiza comună a informațiilor privind țara de origine, menționate la articolele 8 și 10 din Regulamentul (UE) XXX/XX [Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene], sau pe informațiile și îndrumările emise de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați.

Amendamentul     112

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Orice resortisant al unei țări terțe sau orice apatrid este exclus din categoria persoanelor eligibile pentru protecție subsidiară atunci când autoritățile competente ale țării în care și-a stabilit reședința consideră că are drepturile și obligațiile aferente deținerii cetățeniei respectivei țări sau drepturi și obligații echivalente acestora.

Amendamentul     113

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a comis o infracțiune gravă;

(b)  a comis o infracțiune gravă de drept comun în afara țării de refugiere înainte de conferirea statutului de beneficiar de protecție subsidiară;

Amendamentul     114

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  s-a făcut vinovat de acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite prevăzute în preambulul Cartei Organizației Națiunilor Unite și la articolele 1 și 2 din aceasta;

(c)  s-a făcut vinovat de acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite prevăzute în preambulul Cartei Organizației Națiunilor Unite și la articolele 1 și 2 din aceasta, inclusiv că a fost condamnat pentru participarea la activități ale unui grup terorist;

Amendamentul     115

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea decizională poate aplica prezentul alineat numai după ce a efectuat, în fiecare caz în parte, o evaluare a faptelor specifice care i-au fost aduse la cunoștință, pentru a stabili dacă există motive întemeiate pentru a considera că actele comise de persoana în cauză, care, de altfel, îndeplinește criteriile pentru obținerea statutului de refugiat, se încadrează în domeniul de aplicare al primului paragraf literele (a), (b), (c), (d) sau (e).

Amendamentul     116

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Alineatul (2) nu se aplică minorilor.

Amendamentul     117

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Alineatul (1) literele (a)-(d) se aplică persoanelor care instigă sau participă în orice fel la infracțiunile sau actele prevăzute de respectivul alineat.

2.  Alineatul (2) literele (a)-(d) se aplică persoanelor care instigă sau participă în orice fel la infracțiunile sau actele prevăzute de respectivul alineat.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Situațiile în care statutul conferit prin protecție subsidiară se revocă, în care acestui statut i se pune capăt sau în care se refuză reînnoirea sa

Retragerea statutului conferit prin protecție subsidiară

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea decizională revocă statutul conferit prin protecție subsidiară acordat unui resortisant al unei țări terțe sau unui apatrid, pune capăt acestui statut sau refuză reînnoirea sa dacă:

1.  Autoritatea decizională retrage statutul conferit prin protecție subsidiară acordat unui resortisant al unei țări terțe sau unui apatrid dacă:

Amendamentul     120

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  alterarea sau omiterea anumitor fapte, inclusiv utilizarea unor documente false, a jucat un rol hotărâtor în luarea deciziei de acordare a statutului conferit prin protecție subsidiară;

(c)  alterarea sau omiterea anumitor fapte relevante pentru evaluarea cererii de acordare a protecției internaționale a jucat un rol hotărâtor în luarea deciziei de acordare a statutului conferit prin protecție subsidiară;

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  se aplică articolul 23 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul     122

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fără să aducă atingere obligației oricărui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid, în temeiul articolului 4 alineatul (1), de a declara toate faptele relevante și de a furniza toate documentele justificative relevante de care dispune, statul membru care a acordat statutul conferit prin protecție subsidiară demonstrează, pentru fiecare caz în parte, că respectiva persoană a încetat să fie sau nu este eligibilă pentru protecție subsidiară, în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol.

2.  Fără să aducă atingere obligației oricărui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid, în temeiul articolului 4 alineatul (1), de a declara toate elementele de care dispune pentru a-și susține cererea de protecție internațională, statul membru care a acordat statutul conferit prin protecție subsidiară demonstrează, pentru fiecare caz în parte, că respectiva persoană a încetat să fie sau nu este eligibilă pentru protecție subsidiară, în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Deciziile prin care autoritatea decizională revocă statutul conferit prin protecție subsidiară, pune capăt acestuia sau refuză reînnoirea sa în temeiul alineatului (1) litera (a) produc efecte după trei luni de la adoptarea deciziei, astfel încât resortisantul țării terțe sau apatridul să aibă posibilitatea de a solicita dreptul de ședere pe termen lung în statul membru din alte motive, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern relevant.

3.  Deciziile prin care autoritatea decizională retrage statutul conferit prin protecție subsidiară în temeiul alineatului (1) litera (a) produc efecte după trei luni de la adoptarea deciziei, astfel încât resortisantul țării terțe sau apatridul să aibă posibilitatea de a solicita dreptul de ședere pe termen lung în statul membru din alte motive, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern relevant.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea aplicării articolului 20 alineatul (1), autoritatea decizională revizuiește statutul conferit prin protecție subsidiară, în special

În aplicarea articolul 20 alineatul (1), autoritatea decizională poate reanaliza statutul conferit prin protecție subsidiară, în special atunci când informațiile privind țările de origine la nivelul Uniunii, menționate la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XX [Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene] și în analiza comună a informațiilor privind țara de origine, menționate la articolul 10 din regulamentul respectiv, indică o schimbare semnificativă în țara de origine, care are relevanță pentru nevoia de protecție a beneficiarului.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  atunci când din informațiile privind țara de origine disponibile la nivelul Uniunii și din analiza comună a informațiilor privind țara de origine, menționate la articolele 8 și 10 din Regulamentul (UE) XXX/XX [Regulamentul privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene], reiese că în situația din țara de origine a survenit o schimbare semnificativă care are relevanță pentru nevoia de protecție a solicitantului,

eliminat

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  atunci când reînnoiește pentru prima și a doua oară permisul de ședere eliberat unui beneficiar de protecție subsidiară.

eliminat

Amendamentul     127

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Paragraful 1 nu se aplică minorilor neînsoțiți, cu excepția cazului în care acest lucru este în interesul lor superior.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Refugiații și persoanele cărora li s-a acordat statutul conferit prin protecție subsidiară au drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul capitol. Prezentul capitol nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor prevăzute în Convenția de la Geneva.

1.  Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor prevăzute în Convenția de la Geneva, beneficiarii de protecție internațională au drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul capitol.

Amendamentul     129

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În limitele stabilite prin obligațiile internaționale, prestațiile legate de accesul la piața muncii și de securitate socială se acordă numai dacă în prealabil s-a eliberat un permis de ședere.

eliminat

Amendamentul     130

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Atunci când se aplică dispozițiile prezentului capitol, se ține seama de situația specifică a persoanelor cu nevoi speciale, precum minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, femeile însărcinate, părinții singuri cu copii minori, victimele traficului de persoane, persoanele cu afecțiuni mintale și persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală, cu condiția ca în urma unei evaluări individuale a situației lor să se constate că au nevoi speciale.

4.  Atunci când se aplică dispozițiile prezentului capitol, se ține seama de situația specifică a persoanelor cu nevoi speciale, precum minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, femeile însărcinate, părinții singuri cu copii, victimele traficului de persoane, persoanele cu afecțiuni mintale și persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală, cu condiția ca în urma unei evaluări individuale a situației lor să se constate că au nevoi speciale.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Atunci când se aplică dispozițiile prezentului capitol referitoare la minori, interesul superior al copilului reprezintă un considerent primordial pentru autoritățile relevante.

5.  Atunci când se aplică prezentul regulament, interesul superior al copilului reprezintă un considerent primordial pentru statele membre.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 22a

 

Statele membre se asigură că orice decizie luată de autoritatea decizională în temeiul capitolelor II, III, IV, V și VI din prezentul regulament poate face obiectul unei căi de atac în temeiul procedurilor prevăzute în dreptul național. Cel puțin în ultimă instanță, este prevăzută posibilitatea unor căi de atac, în fapt și în drept, în fața unei autorități judiciare.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când acest lucru nu este interzis prin obligațiile internaționale menționate la alineatul (1), un refugiat sau un beneficiar de protecție subsidiară poate fi returnat, indiferent dacă este recunoscut oficial sau nu, în cazul în care:

eliminat

(a)   există motive rezonabile pentru ca persoana în cauză să fie considerată un pericol pentru securitatea statului membru în care se află;

 

(b)   ca urmare a faptului că a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracțiune deosebit de gravă, reprezintă un pericol la adresa societății respectivului stat membru.

 

În aceste cazuri, se retrage și statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară în conformitate cu articolul 14 sau, respectiv, cu articolul 20.

 

Amendamentul     134

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente le furnizează beneficiarilor de protecție internațională informații privind drepturile și obligațiile legate de statutul de refugiat sau de statutul conferit prin protecție subsidiară, cât mai curând posibil după acordarea statutului respectiv. Aceste informații sunt furnizate într-o limbă pe care beneficiarul poate să o înțeleagă sau despre care se presupune în mod rezonabil că o înțelege și fac trimiteri explicite la consecințele nerespectării obligațiilor prevăzute la articolul 28 privind circulația în interiorul Uniunii.

Autoritățile competente le furnizează beneficiarilor de protecție internațională informații privind drepturile și obligațiile legate de statutul de refugiat sau de statutul conferit prin protecție subsidiară, cât mai curând posibil după acordarea statutului respectiv. Aceste informații sunt furnizate într-o limbă pe care beneficiarul poate să o înțeleagă și fac trimiteri explicite la consecințele nerespectării obligațiilor prevăzute la articolul 28 privind circulația în interiorul Uniunii și la toate drepturile legate de integrare prevăzute în capitolul VII secțiunea III din prezentul regulament.

Amendamentul     135

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Forma și conținutul informațiilor respective se stabilesc de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 58 alineatul (1) din Regulamentul (UE) XXX/XXX (Regulamentul privind procedurile).

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 42 în vederea completării prezentului regulament prin specificarea formei și a conținutului informațiilor care trebuie furnizate în conformitate cu primul paragraf.

Amendamentul     136

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Membrii familiei unui beneficiar de protecție internațională care, în mod individual, nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a obține această protecție au dreptul de a solicita un permis de ședere în conformitate cu procedurile de drept intern și în măsura în care acest lucru este compatibil cu statutul juridic personal al respectivului membru al familiei.

1.  În sensul prezentului articol și în conformitate cu dispozițiile acestuia, în categoria membrilor de familie, astfel cum sunt definiți la articolul 2 alineatul (9), intră, de asemenea, frații și surorile beneficiarului de protecție internațională. Respectivii membrii ai familiei unui beneficiar de protecție internațională care, în mod individual, nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a obține această protecție au dreptul de a solicita un permis de ședere în conformitate cu procedurile de drept intern și în măsura în care acest lucru este compatibil cu statutul juridic personal al respectivului membru al familiei.

Amendamentul     137

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre pot refuza să elibereze un permis de ședere pentru soțul/soția beneficiarului de protecție internațională sau partenerul/partenera său/sa, cu care nu este căsătorit(ă), dar se află într-o relație stabilă, în cazul în care se demonstrează că respectiva căsătorie sau respectivul parteneriat au fost realizate numai pentru a permite persoanei în cauză să intre sau să aibă reședința într-un stat membru.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre pot decide că prezentul articol se aplică și altor rude apropiate care trăiau în cadrul familiei la data plecării din țara de origine sau înainte ca solicitantul să fi sosit pe teritoriul statelor membre și care se aflau la momentul respectiv, integral sau parțial, în întreținerea beneficiarului de protecție internațională.

6.  Statele membre pot decide că prezentul articol se aplică și altor rude apropiate care trăiau în cadrul familiei la data plecării din țara de origine sau înainte ca solicitantul să fi sosit pe teritoriul statelor membre.

Amendamentul     139

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult 30 de zile de la acordarea protecției internaționale, se eliberează un permis de ședere utilizând modelul uniform prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1030/2002.

1.  În cel mai scurt timp și, în orice caz, fără să se depășească un termen de cel mult 15 zile de la acordarea protecției internaționale, se eliberează un permis de ședere utilizând modelul uniform prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1030/2002.

(a)  Pentru beneficiarii statutului de refugiat, permisul de ședere are o perioadă de valabilitate de trei ani și poate fi reînnoit ulterior pentru perioade de trei ani.

Permisul de ședere pentru beneficiarii de protecție internațională are o perioadă de valabilitate de cinci ani și poate fi reînnoit ulterior pentru perioade de cinci ani.

(b)  Pentru beneficiarii statutului conferit prin protecție subsidiară, permisul de ședere are o perioadă de valabilitate de un an și poate fi reînnoit ulterior pentru perioade de doi ani.

 

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Permisul de ședere nu se reînnoiește sau se revocă în următoarele situații:

2.  Fără a aduce atingere Directivei 2003/109/CE a Consiliului, permisul de ședere nu se reînnoiește sau se revocă în următoarele situații:

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care autoritățile competente revocă statutul de refugiat al unui resortisant al unei țări terțe, pun capăt acestui statut sau refuză reînnoirea sa în conformitate cu articolul 14 și revocă statutul conferit prin protecție subsidiară, pun capăt acestui statut sau refuză reînnoirea sa în conformitate cu articolul 20;

(a)  în cazul în care autoritățile competente retrag statutul de refugiat al unui resortisant al unei țări terțe în conformitate cu articolul 14 sau statutul conferit prin protecție subsidiară în conformitate cu articolul 20;

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  atunci când se aplică articolul 23 alineatul (2);

eliminat

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  atunci când acest lucru este necesar din motive de securitate națională sau de ordine publică.

(c)  atunci când acest lucru este necesar din motive imperioase de securitate națională sau de ordine publică.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente le eliberează beneficiarilor statutului de refugiat documente de călătorie sub forma stabilită în anexa la Convenția de la Geneva, precum și cu elementele de securitate și elementele biometrice minime definite în Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului45. Aceste documente de călătorie sunt valabile cel puțin un an.

1.  Autoritățile competente le eliberează beneficiarilor statutului de refugiat documente de călătorie sub forma stabilită în anexa la Convenția de la Geneva, precum și cu elementele de securitate și elementele biometrice minime definite în Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului45. Aceste documente de călătorie sunt valabile cel puțin cinci ani.

__________________

__________________

45 Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1).

45 Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1).

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile competente le eliberează beneficiarilor statutului conferit prin protecție subsidiară care nu pot obține un pașaport național documente de călătorie cu elementele de securitate și elementele biometrice minime definite în Regulamentul (CE) nr. 2252/2004. Documentele respective sunt valabile cel puțin un an.

2.  Autoritățile competente le eliberează beneficiarilor statutului conferit prin protecție subsidiară care nu pot obține un pașaport național documente de călătorie cu elementele de securitate și elementele biometrice minime definite în Regulamentul (CE) nr. 2252/2004. Documentele respective sunt valabile cel puțin cinci ani.

Amendamentul     146

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Documentele la care se face referire la alineatele (1) și (2) nu se eliberează, atunci când acest lucru este necesar din motive imperioase de securitate națională sau de ordine publică.

3.  Documentele la care se face referire la alineatele (1) și (2) nu se eliberează, atunci când acest lucru este necesar din motive imperioase de securitate națională.

Amendamentul     147

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Beneficiarii de protecție internațională se bucură de libertatea de circulație pe teritoriul statului membru care le-a acordat protecție internațională, inclusiv de dreptul de a-și alege locul de reședință pe teritoriul respectiv, în aceleași condiții și cu aceleași restricții precum cele prevăzute pentru alți resortisanți ai țărilor terțe care își au reședința legală pe teritoriul în cauză și care se află într-o situație comparabilă.

1.  Beneficiarii de protecție internațională se bucură de libertatea de circulație pe teritoriul statului membru care le-a acordat protecție internațională, inclusiv de dreptul de a-și alege locul de reședință pe teritoriul respectiv, în aceleași condiții și cu aceleași restricții precum cele prevăzute pentru alți resortisanți ai țărilor terțe care își au reședința legală pe teritoriul în cauză.

Amendamentul     148

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În limitele stabilite prin obligațiile internaționale, unui beneficiar de protecție internațională care primește anumite prestații de securitate socială sau de asistență socială nu i se pot impune condiții de ședere pe termen lung decât dacă acestea sunt necesare pentru a facilita integrarea beneficiarului în statul membru care i-a acordat protecția respectivă.

eliminat

Amendamentul     149

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Beneficiarii de protecție internațională nu au dreptul de ședere pe termen lung în alte state membre decât cel care le-a acordat protecție. Acest lucru nu aduce atingere dreptului lor de a solicita și a primi dreptul de ședere pe termen lung în alte state membre în temeiul dispozițiilor relevante din dreptul Uniunii și din dreptul intern și nici dreptului lor de a circula liber în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 21 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen.

1.  Beneficiarii de protecție internațională nu au dreptul de ședere pe termen lung în alte state membre decât cel care le-a acordat protecție. Acest lucru nu aduce atingere dreptului lor de a solicita și a primi dreptul de ședere pe termen lung în alte state membre în temeiul dispozițiilor relevante din dreptul Uniunii, inclusiv din Directiva 2009/50/CE a Consiliului1a, și din dreptul intern și nici dreptului lor de a circula liber în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 21 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen.

 

_________________

 

1a Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (JO L 155, 18.6.2009, p. 17).

 

 

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  condițiile de muncă, inclusiv remunerarea și concedierea, programul de lucru, concediul și zilele libere, precum și cerințele în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă;

(a)  condițiile de muncă, inclusiv remunerarea și concedierea, programul de lucru, concediul de odihnă și zilele libere, concediul pentru motive familiale, precum și cerințele în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă;

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  libertatea de asociere și de afiliere, precum și apartenența la o organizație care reprezintă lucrătorii sau angajatorii ori la orice organizație ai cărei membri desfășoară o ocupație specifică, inclusiv avantajele conferite de astfel de organizații;

(b)  libertatea de asociere și de afiliere, precum și apartenența la o organizație care reprezintă lucrătorii sau angajatorii ori la orice organizație ai cărei membri desfășoară o ocupație specifică, inclusiv drepturile și avantajele conferite de astfel de organizații;

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  posibilitățile de formare ocupațională pentru adulți, acțiunile de formare profesională, inclusiv cursuri de formare pentru perfecționarea competențelor, experiența practică la locul de muncă;

(c)  educația și posibilitățile de formare ocupațională, acțiunile de formare profesională, inclusiv cursuri de formare pentru perfecționarea competențelor, experiența practică la locul de muncă;

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  serviciile de consiliere acordate de oficiile de ocupare a forței de muncă.

(d)  serviciile de consiliere și de monitorizare acordate de oficiile de ocupare a forței de muncă.

Amendamentul     154

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritățile competente, dacă este cazul, facilitează accesul deplin la activitățile menționate la alineatul (2) literele (c) și (d).

3.  Autoritățile competente facilitează accesul deplin la activitățile menționate la alineatul (2) literele (c) și (d).

Amendamentul     155

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Adulții cărora li s-a acordat protecție internațională au acces la sistemul de învățământ general, precum și la perfecționare sau recalificare profesională, în aceleași condiții precum cele aplicate resortisanților țărilor terțe care își au reședința legală în statul membru respectiv și care se află într-o situație comparabilă.

2.  Adulții cărora li s-a acordat protecție internațională au acces la sistemul de învățământ general, precum și la perfecționare sau recalificare profesională, în aceleași condiții precum cele aplicate resortisanților statului membru care le-a acordat protecția respectivă.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Accesul la anumite prestații de asistență socială prevăzute în legislația națională pot fi condiționate de participarea efectivă a beneficiarului de protecție internațională la măsurile de integrare.

Accesul la anumite prestații de asistență socială prevăzute în legislația națională pot fi condiționate de participarea efectivă a beneficiarului de protecție internațională la măsurile de integrare, cu condiția ca măsurile de integrare în cauză să fie ușor accesibile, gratuite și să țină seama de nevoile specifice ale beneficiarului de protecție internațională respectiv.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru beneficiarii statutului conferit prin protecție subsidiară, statele membre pot limita asistența socială la prestațiile de bază.

eliminat

Amendamentul     158

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Beneficiarilor de protecție internațională cu nevoi speciale, precum femeile însărcinate, persoanele cu handicap, persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală ori minorii care au fost victime ale oricărei forme de abuz, neglijență, exploatare, tortură, tratamente crude, inumane și degradante sau care au avut de suferit de pe urma conflictelor armate, li se acordă asistență medicală corespunzătoare, inclusiv tratamentul afecțiunilor mintale, dacă este necesar, în aceleași condiții de eligibilitate precum cele aplicabile resortisanților statului membru care le-a acordat protecție.

(Nu privește versiunea în limba română.)  .

Amendamentul     159

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De îndată ce este posibil după acordarea protecției internaționale și în termen de cel mult cinci zile lucrătoare, astfel cum se prevede la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) xxx/xxx (Regulamentul privind procedurile), autoritățile competente iau măsurile necesare pentru a asigura reprezentarea minorilor neînsoțiți printr-un tutore legal sau, dacă este necesar, printr-un organism responsabil de îngrijirea și bunăstarea minorilor sau prin orice altă formă corespunzătoare de reprezentare, în special cea stabilită de legislație sau printr-o hotărâre judecătorească.

Atunci când nu este posibilă menținerea aceluiași tutore desemnat după sosirea minorului neînsoțit pe teritoriul Uniunii, de îndată ce este posibil după acordarea protecției internaționale și, în orice caz, în termen de cel mult cinci zile de la acordarea acesteia, autoritățile competente iau măsurile necesare pentru a asigura reprezentarea minorilor neînsoțiți printr-un tutore legal sau, dacă este necesar, printr-un organism responsabil de îngrijirea și bunăstarea minorilor sau prin orice altă formă corespunzătoare de reprezentare, în special cea stabilită de legislație sau printr-o hotărâre judecătorească.

Amendamentul     160

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre se asigură că un tutore nu este responsabil în același timp de un număr disproporționat de minori neînsoțiți, care ar putea să-l împiedice să-și îndeplinească sarcinile în mod eficace, și, în orice caz, acest număr nu trebuie să depășească 20. Statele membre desemnează entități sau persoane responsabile de monitorizarea, la intervale regulate, a îndeplinirii sarcinilor de către tutori într-o manieră satisfăcătoare. Entitățile sau persoanele în cauză au, de asemenea, competența de a examina plângerile depuse de minorii neînsoțiți împotriva tutorilor lor. În acest scop, minorii neînsoțiți sunt informați cu privire la cine sunt aceste entități sau persoane și la modul în care pot depune o plângere împotriva tutorilor în condiții de încredere și siguranță, informațiile fiindu-le oferite într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și direct, în formă orală și vizuală, într-o manieră potrivită pentru copii și într-o limbă pe care o înțeleg.

Amendamentul     161

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Tutorele desemnat are obligația de a se asigura că minorul poate avea acces la toate drepturile care decurg din prezentul regulament. Autoritățile respective evaluează cu regularitate activitatea tutorelui desemnat.

2.  Tutorele desemnat are obligația de a se asigura că minorul poate avea acces la toate drepturile care decurg din prezentul regulament. Entitățile sau persoanele responsabile evaluează activitatea tutorelui în prima lună de la desemnarea acestuia și ulterior în mod regulat.

Amendamentul     162

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în centre specializate în cazarea minorilor;

(c)  în centre deschise specializate în cazarea minorilor, care țin seama de vulnerabilitatea lor și care le oferă siguranță;

Amendamentul     163

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  în alte locuri de cazare adecvate pentru minori.

(d)  în alte locuri de cazare deschise adecvate pentru minori, care țin seama de vulnerabilitatea lor și care le oferă siguranță.

Amendamentul     164

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care se acordă protecție internațională unui minor neînsoțit, iar identificarea membrilor familiei acestuia nu a început încă, autoritățile competente încep identificarea lor cât mai curând posibil după acordarea protecției internaționale minorului, protejând, în același timp, interesul superior al acestuia. În cazul în care identificarea membrilor familiei a început deja, aceasta continuă, dacă este necesar. În cazul în care ar fi amenințată viața sau integritatea fizică a unui minor sau a rudelor sale apropiate, în special în cazul în care au rămas în țara de origine, trebuie acționat astfel încât colectarea, prelucrarea și difuzarea informațiilor privind respectivele persoane să se desfășoare în condiții de confidențialitate.

5.  Identificarea membrilor familiei unui minor neînsoțit începe de îndată ce minorul în cauză își înregistrează cererea de protecție internațională. În cazul în care ar fi amenințată viața sau integritatea fizică a unui minor sau a rudelor sale apropiate, în special în cazul în care au rămas în țara de origine, trebuie acționat astfel încât colectarea, prelucrarea și difuzarea informațiilor privind respectivele persoane să se desfășoare în condiții de confidențialitate, astfel încât să se evite periclitarea siguranței acestora.

Amendamentul     165

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Persoanele și organizațiile care lucrează cu minori neînsoțiți beneficiază de cursuri de formare continuă adecvate privind drepturile și nevoile minorilor și se respectă măsurile de salvgardare în favoarea copiilor, astfel cum se menționează la articolul 22 din Regulamentul (UE) xxx/xxx (Regulamentul privind procedurile).

6.  Persoanele și organizațiile care lucrează cu minori neînsoțiți beneficiază de cursuri de formare continuă adecvate privind drepturile și nevoile minorilor și se respectă măsurile de salvgardare în favoarea copiilor, astfel cum se menționează la articolul 22 din Regulamentul (UE) xxx/xxx (Regulamentul privind procedurile). În cazul în care o organizație este numită ca tutore, aceasta desemnează o persoană responsabilă de îndeplinirea sarcinilor tutorelui față de minorul neînsoțit, în conformitate cu prezentul regulament. Tutorele își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu principiul interesului superior al copilului, deține calificările și cunoștințele de specialitate necesare în acest scop și nu are cazier judiciar, în special în ceea ce privește infracțiunile sau delictele comise asupra copiilor. Autoritățile competente reexaminează periodic cazierele judiciare ale tutorilor desemnați, pentru a identifica potențialele incompatibilități cu rolul lor. Pentru a se asigura bunăstarea și dezvoltarea socială a minorului, persoana care acționează în calitate de tutore este înlocuită numai atunci când este necesar. Organizațiile sau persoanele ale căror interese intră în conflict sau ar putea eventual intra în conflict cu cele ale minorului neînsoțit nu se desemnează ca tutori.

Amendamentul     166

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Beneficiarii de protecție internațională au acces la o locuință în condiții echivalente cu cele aplicabile altor resortisanți ai țărilor terțe care își au reședința legală pe teritoriile statelor membre și care se află într-o situație comparabilă.

1.  Beneficiarii de protecție internațională au acces la o locuință în condiții echivalente cu cele aplicabile resortisanților statului membru care le-a acordat protecția respectivă.

Amendamentul     167

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În măsura posibilului, se efectuează practici de dispersare națională a beneficiarilor de protecție internațională, fără discriminarea acestora, asigurându-li-se șanse egale în ceea ce privește accesul la locuință.

2.  Se efectuează practici de dispersare națională a beneficiarilor de protecție internațională, fără discriminarea acestora, asigurându-li-se șanse egale în ceea ce privește accesul la locuință.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a facilita integrarea beneficiarilor de protecție internațională în societate, aceștia au acces la măsurile de integrare oferite de statele membre, în special cursuri de limbă, programe de orientare și integrare civică, precum și cursuri de formare profesională care să țină seama de nevoile lor specifice.

1.  Pentru a promova și facilita integrarea beneficiarilor de protecție internațională în societate, aceștia au acces la măsurile de integrare oferite de statele membre, în special la programe de orientare și integrare civică, precum și la cursuri de formare profesională care să fie gratuite și ușor accesibile și să țină seama de nevoile lor specifice.

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre oferă beneficiarilor de protecție internațională acces efectiv la cursuri de limbă gratuite, începând cu data la care acestora li s-a acordat protecția internațională.

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot decide că participarea la măsurile de integrare este obligatorie.

2.  Statele membre pot decide că participarea la măsurile de integrare este obligatorie, cu condiția ca măsurile de integrare în cauză să fie ușor accesibile, gratuite și să țină seama de nevoile specifice ale beneficiarului de protecție internațională respectiv.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre nu aplică măsuri punitive împotriva beneficiarilor de protecție internațională în cazul în care aceștia se află în imposibilitatea de a participa la măsurile de integrare din cauza unor circumstanțe independente de voința lor sau din cauza naturii necorespunzătoare a măsurilor de integrare în cauză.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 42

eliminat

Procedura comitetului

 

1.  Comisia este asistată de un comitet [instituit prin articolul 58 din Regulamentul (UE) XXX/XXX (Regulamentul privind procedurile). Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

3.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5.

 

 

 

 

 

 

 

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 42a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 24 este conferită Comisiei pentru o perioadă de doi ani de la [data intrării în vigoare a actului legislativ de bază]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de doi ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 24 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 24 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de [două luni] de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul în cauză se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul -1 (nou)

Directiva 2003/109/CE

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  La articolul 4 din Directiva 2003/109/CE, al treilea paragraf de la alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„În cazul persoanelor cărora li s-a acordat protecție internațională, perioada cuprinsă între data depunerii cererii de protecție internațională pe baza căreia aceasta le-a fost acordată și data eliberării permisului de ședere prevăzut la articolul 26 din Regulamentul (UE)..../... [Regulamentul privind condițiile de acordare a protecției] se ia în considerare la calcularea perioadei menționate la alineatul (1)”.

Amendamentul     175

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1

Directiva 2003/109/CE

Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3a.   Atunci când un beneficiar de protecție internațională este găsit în alt stat membru decât cel care i-a acordat protecție internațională fără drept de ședere sau drept de ședere pe termen lung în statul respectiv în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național relevant, la calcularea perioadei prevăzute la alineatul (1) nu se ține seama de perioada de ședere legală anterioară unei astfel de situații.

3a.  Atunci când un beneficiar de protecție internațională este găsit în alt stat membru decât cel care i-a acordat protecție internațională, iar autoritățile acelui stat membru au stabilit că beneficiarul a locuit sau a avut reședința fără drept de ședere sau drept de ședere pe termen lung în statul respectiv în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național relevant, mai mult de două săptămâni și fără o justificare întemeiată și presantă, la calcularea perioadei prevăzute la alineatul (1) nu se ține seama de perioada de ședere legală anterioară unei astfel de situații, cu excepția cazului în care beneficiarul de protecție internațională demonstrează faptul că deplasarea a fost determinată de circumstanțe asupra cărora nu a avut control.

 

Primul paragraf nu se aplică minorilor neînsoțiți.

Amendamentul     176

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2

Directiva 2003/109/CE

Articolul 26 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor articolului 4 alineatul (3a) din prezenta directivă până la [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament]. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor articolului 4 alineatul (3a) din prezenta directivă până la [30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament]. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 46 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament începe să se aplice de la [șase luni de la data intrării în vigoare].

Prezentul regulament începe să se aplice de la [trei luni de la data intrării în vigoare].

(1)

JO C 75, 10.3.2017, p. 97.

(2)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de revizuire a sistemului european comun de azil (SECA) încearcă să răspundă tendințelor migrației din ultimii ani și sosirii unui număr mare de resortisanți din țări terțe în Uniunea Europeană, dintre care mulți au nevoie de protecție internațională. Propunerea unei noi revizuiri a SECA atât de curând după adoptarea ultimei reforme nu este poate modalitatea optimă de a face sistemul să funcționeze întru totul și să fie integrat în politicile și practicile naționale. Cu toate acestea, trebuie profitat de ocazia reformei SECA pentru a îmbunătăți politica comună în domeniul azilului a Uniunii, care ar trebui să se bazeze pe o solidaritate reală și pe partajarea echitabilă a responsabilităților, trecând treptat la un statut uniform de protecție internațională, valabil pe întreg teritoriul Uniunii, conform dispozițiilor articolului 78 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Raportoarea consideră, prin urmare, că propunerea de transformare în regulament a Directivei privind condițiile de obținere a protecției internaționale este o oportunitate de a avansa către o armonizare progresivă, pozitivă și progresistă a standardelor pentru identificarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională și stabilirea drepturilor de care acestea ar trebui să beneficieze. Sistemul fiind sub presiune, este esențial să se reafirme tradiția europeană în materie de azil, pe baza Convenției de la Geneva, și să fie consolidate măsurile suplimentare de protecție pe care Uniunea le-a dezvoltat progresiv, pe fundamentul valorilor sale comune.

Având în vedere cele de mai sus, raportoarea a acordat o atenție specială integrării corespunzătoare a jurisprudenței celor două instanțe europene, de la Luxemburg și Strasbourg, în actul legislativ revizuit, cum ar fi drepturile fundamentale și acquis-ul în materie de combatere a discriminării. Raportoarea a ținut seama de politicile și practicile elaborate până acum de statele membre în temeiul Directivei privind condițiile de obținere a protecției internaționale și a încercat să le îmbunătățească.

Logica apropierii celor două statute de protecție și a unei mai bune armonizări a fost cea care a ghidat alegerea de politică a raportoarei în prezentul raport. Practica actuală din statele membre și conceptul de protecție ca atare nu oferă motive reale pentru a distinge între cele două statute. În special, realitatea arată că protecția subsidiară se întemeiază pe ipoteza nejustificată potrivit căreia această protecție are un caracter temporar și o eficacitate limitată.

În plus, raportoarea a încercat să combine protecția mai degrabă cu integrarea decât cu măsurile punitive, favorizând astfel coeziunea socială pe termen lung și securitatea generală și descurajând deplasările secundare. Amendamentele propuse au la bază o preocupare generală pentru funcționarea viitoare în practică a regulamentului, evitând împovărarea excesivă a administrațiilor statelor membre.

Pe această linie, raportoarea dorește să modifice reexaminarea obligatorie propusă a statutului acordat beneficiarilor de protecție internațională, atât în cazul unei schimbări a circumstanțelor în țara de origine, cât și în momentul reînnoirii. Deși raportoarea admite că evoluțiile din țara de origine, evaluate în mod armonizat de către Agenția UE pentru Azil, pot afecta nevoia de protecție, o reanaliză sistematică ar presupune un consum enorm de resurse pentru autoritățile decizionale din statele membre. În plus, faptul de a putea face oricând obiectul unei astfel de reanalize ar putea afecta negativ perspectivele de integrare a beneficiarilor în societatea gazdă. Raportoarea propune, de aceea, ca reanaliza să rămână o opțiune a statelor membre, fără a constitui o parte automată obligatorie a regimului de azil.

De asemenea, raportoarea nu dorește ca legislația UE revizuită să conducă la o reducere a duratei permiselor de ședere acordate actualmente de statele membre beneficiarilor de protecție internațională care rezidă pe teritoriul lor. Prin urmare, propune modificarea noii perioade standard a UE de valabilitate a permiselor de ședere pentru refugiați și beneficiarii protecției subsidiare, pentru a reflecta mai bine practicile actuale de la nivel național și a oferi beneficiarilor mai multă securitate juridică. Și acest lucru urmărește să încurajeze beneficiarii să se implice în noua lor viață și să-și aducă astfel contribuția la comunitățile gazdă.

În plus, amendamentele referitoare la acest aspect tind să alinieze durata permisului de ședere pentru refugiați și beneficiarii de protecție subsidiară. Într-adevăr, acest din urmă statut nu răspunde unei necesități de protecție care ar avea un caracter mai temporar, ci care este pur și simplu diferită, în măsura în care nu se încadrează în definiția și statutul juridic al refugiatului. Deși nu sunt „refugiați” stricto sensu, aceste persoane se confruntă, de asemenea, cu riscuri mari în țara lor de origine și nu se mai pot întoarce în siguranță, trebuind astfel să își refacă viața într-o țară care le oferă „refugiu”. Este, prin urmare, la fel de esențial pentru ei ca și pentru refugiați să se încerce edificarea unui cadru juridic care să le încurajeze integrarea. Dincolo de perioada de valabilitate a permisului de ședere, această logică a apropierii celor două statute de protecție a stat la baza mai multor amendamente depuse de raportoare.

Pe de altă parte, protecția împotriva actelor de persecuție nu presupune întotdeauna părăsirea țării. Raportoarea recunoaște faptul că, în cazuri individuale, „refugiul” ar putea fi găsit în propria țară de origine, în cazul în care persecuția sau vătămările grave nu provin de la stat sau agenți asociați statului. A obliga statele membre să examineze alternativa protecției interne după ce autoritatea decizională a decis deja că, în caz contrar, solicitantul ar avea nevoie de protecție, este deplasat. Alternativa protecției în interiorul țării de origine ar trebui să rămână, în anumite cazuri, doar o opțiune a statelor membre, și nu o obligație.

În concluzie, modificările propuse de raportoare urmăresc obiectivul general de a se asigura că persoanele care au nevoie de protecție sunt recunoscute în mod corespunzător și beneficiază de drepturi care le facilitează integrarea, indiferent de locul unde își au reședința pe teritoriul Uniunii. Raportoarea dorește să sublinieze că reforma SECA este legată de îmbunătățirea protecției acordate resortisanților țărilor terțe care au nevoie, în conformitate cu tradiția și valorile UE. UE trebuie să-și asigure propria securitate, dar cele două merg împreună - UE trebuie să fie sigură dacă vrea să rămână un refugiu pentru cei care fug de conflicte și de barbarie pentru a căuta protecție. Un accent pe sancțiuni și pe posibila utilizare abuzivă a sistemului nu va face, probabil, decât să adâncească un sentiment general de nesiguranță, atât din partea persoanelor care au nevoie de protecție, cât și din partea cetățenilor UE. Ar trebui trimis un mesaj pozitiv în ambele direcții, astfel încât resortisanții țărilor terțe care nu au ales neapărat să vină în UE să se poată simți rapid integrați într-o societate în care protecția și securitatea sunt reconciliate - aceasta este ceea ce raportoarea încearcă să realizeze prin propunerile sale.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR ȘI A PERSOANELORDE LA CARE A PRIMIT CONTRIBUȚII RAPORTOAREA

Următoarea listă este elaborată cu titlu pur facultativ, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea proiectului de raport:

Entitate și/sau persoană

Salvați Copiii

Consiliul European pentru refugiați și exilați (CERE)

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați

Comisia Meijers

EUROCITIES, rețeaua marilor orașe europene

ILGA-Europa

Grupul pentru politica de migrație

Serviciul Iezuiților pentru Refugiați - Europa

Ajda Mihelčič, Bruxelles


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (8.5.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Raportor pentru aviz: Brando Benifei

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Reforma propusă a sistemului european comun de azil vizează configurarea unei politici a UE pentru migrație mai sustenabilă, mai justă și mai cuprinzătoare, pe baza principiilor unei împărțiri echitabile a responsabilității și a solidarității între statele membre.

În pofida eforturilor legislative și politice depuse în ultimii ani la nivel european sau la nivelul statelor membre, pentru a răspunde în mod eficient la criza refugiaților, mai trebuie încă discutate o serie de aspecte legate de buna funcționare a sistemului de azil. În special, există încă diferențe privind regulile și criteriile de acordare a statutului de refugiat și a protecției subsidiare; în ceea ce privește ratele de recunoaștere între statele membre, precum și cu privire la setul de drepturi și obligații acordate beneficiarilor. Comisia propune abrogarea Directivei anterioare privind condițiile de obținere a protecției internaționale (reformare) și elaborarea unui regulament, mărind astfel posibilitățile de armonizare a noilor instrumente europene comune. Raportorul consideră că este esențială adoptarea de reforme în acest domeniu, pentru a realiza obiectivul general de îmbunătățire a situației actuale, reforme ce ar trebui concepute ca un pas înainte în asigurarea efectivă de drepturi pentru persoanele care au nevoie de protecție, și nu ca o simplă reorganizare funcțional administrativă sau ca o raționalizare a regulilor, practicilor și procedurilor.

În acest sens, este esențială posibilitatea de incluziune socială și de integrare pe piața muncii și în societate a beneficiarilor de protecție internațională.

În consecință, în proiectul său de aviz, raportorul propune o serie de amendamente pentru a se asigura că legislația UE permite folosirea la maxim a potențialului acestor perspective de integrare. În primă instanță, acest lucru înseamnă alinierea drepturilor acordate, pe de o parte, refugiaților și, pe de altă parte, beneficiarilor de protecție subsidiară, așa cum este deja cazul în unele state membre, o astfel de distincție având adesea la bază presupunerea discutabilă că protecția necesară are un caracter mai temporar. Acest lucru creează, în practică, nu numai o complexitate administrativă inutilă, dar le pune în pericol în mod direct șansele lor de integrare, de exemplu, din cauza unei durate prea scurte a permiselor de ședere sau de muncă (cele două fiind adesea conectate intrinsec) sau condiționând reînnoirea unui astfel de permis de ședere de reexaminarea statutului de protecție, care, de asemenea, pare un proces costisitor și inutil. Din motive similare, raportorul propune eliminarea din text a posibilității statelor membre de a limita asistența socială acordată beneficiarilor de protecție subsidiară la prestațiile de bază.

Comisia permite statelor membre să facă obligatorie pentru beneficiarii de protecție participarea la măsuri de integrare, cum ar fi cursurile de limbi străine, formarea profesională și alte măsuri legate de legate de ocuparea forței de muncă, pentru a le facilita integrarea în societate. Deși acest lucru poate fi acceptat ca instrument valoros care transformă provocările pe termen scurt legate de integrare într-o oportunitate pentru întreaga societate, în același timp, trebuie precizat faptul că aceste măsuri trebuie să fie gratuite, disponibile, ușor accesibile și să țină seama de drepturile și valorile beneficiarului de protecție. De asemenea, este necesar să se asigure că neparticiparea sau participarea parțială la astfel de măsuri nu pune niciodată în pericol statutul de protecție a persoanei, pentru că acest fapt va reprezenta în mod direct o încălcare a dreptului internațional al refugiaților.

În cele din urmă, raportorul nu este de acord cu abordarea punitivă aleasă de Comisie pentru a reglementa deplasările secundare, considerând, în schimb că ar fi mai potrivit un sistem de posibile stimulente pentru a rămâne în statul care a acordat protecția.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Este necesar ca Directivei 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate31 (reformare) să i se aducă mai multe modificări substanțiale. Pentru a asigura armonizarea și sporirea convergenței deciziilor în materie de azil și a conținutului protecției internaționale, astfel încât să se reducă factorii de încurajare a deplasărilor în interiorul Uniunii Europene și să se garanteze egalitatea de tratament în cazul beneficiarilor de protecție internațională, directiva menționată ar trebui să fie abrogată și înlocuită cu un regulament.

(1)  Este necesar ca Directivei 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate31 (reformare) să i se aducă mai multe modificări substanțiale. Pentru a asigura armonizarea și o mai mare convergență a deciziilor în materie de azil și a conținutului protecției internaționale pentru a încuraja beneficiarii de protecție internațională să rămână în statul membru care le-a acordat protecția și pentru a garanta egalitatea de tratament în cazul beneficiarilor de protecție internațională, directiva menționată ar trebui să fie abrogată și înlocuită cu un regulament.

__________________

__________________

31 JO L 337, 20.12.2011, p. 9.

31 JO L 337, 20.12.2011, p. 9.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  SECA se bazează pe standarde comune pentru procedurile de azil, recunoașterea și protecția oferită la nivelul Uniunii, condițiile de primire și un sistem de determinare a statului membru responsabil pentru solicitanții de azil. În pofida progreselor înregistrate în dezvoltarea treptată a SECA, există în continuare diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește tipurile de proceduri utilizate, ratele de recunoaștere, tipul de protecție acordată, nivelul condițiilor materiale de primire și al prestațiilor oferite solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională. Aceste diferențe sunt factori determinanți importanți ai deplasărilor secundare și subminează obiectivul de a asigura că toți solicitanții sunt tratați în mod egal, indiferent de locul în care prezintă o cerere în interiorul Uniunii.

(3)  SECA se bazează pe standarde comune pentru procedurile de azil, recunoașterea și protecția oferită la nivelul Uniunii, condițiile de primire și un sistem de determinare a statului membru responsabil pentru solicitanții de azil. În pofida progreselor înregistrate în dezvoltarea treptată a SECA, există în continuare diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește tipurile de proceduri utilizate, ratele de recunoaștere, tipul de protecție acordată, nivelul condițiilor materiale de primire și al prestațiilor oferite solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională. Aceste divergențe, precum și realitățile foarte diferite din statele membre în ceea ce privește situația macroeconomică și situația de pe piața muncii, subminează obiectivul asigurării unor condiții de primire standardizate tuturor solicitanților, indiferent de locul în care prezintă o cerere în Uniune.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În vederea asigurării unei bune funcționări a SECA, inclusiv a sistemului Dublin, ar trebui realizate progrese semnificative în ceea ce privește convergența sistemelor naționale de azil, cu o atenție specială pentru ratele de recunoaștere și tipurile de statut de protecție, care diferă de la un stat membru la altul. În plus, ar trebui consolidate normele de revizuire a statutului, astfel încât să se asigure faptul că protecția este acordată numai persoanelor care au nevoie de aceasta și numai pentru perioada în care aceasta continuă să fie necesară. De asemenea, ar trebui să se evite utilizarea de practici divergente în ceea ce privește perioada de valabilitate a permisului de ședere și să se explice mai clar și să se armonizeze drepturile acordate beneficiarilor de protecție internațională.

(5)  În vederea asigurării unei bune funcționări a SECA, inclusiv a sistemului Dublin, ar trebui realizate progrese semnificative în ceea ce privește convergența sistemelor naționale de azil, cu o atenție deosebită pentru ratele de recunoaștere și tipurile de statut de protecție, care diferă de la un stat membru la altul. În plus, ar trebui consolidate normele de revizuire a statutului, astfel încât să se asigure faptul că protecția este acordată numai persoanelor care au nevoie de aceasta și numai pentru perioada în care aceasta continuă să fie necesară. De asemenea, ar trebui să se evite utilizarea de practici divergente în ceea ce privește perioada de valabilitate a permisului de ședere și să se explice mai clar și să se armonizeze drepturile acordate beneficiarilor de protecție internațională.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a se asigura un nivel de armonizare mai uniform pe întregul teritoriu al Uniunii și pentru a se oferi un grad mai ridicat de securitate juridică și de transparență, este nevoie, așadar, de un regulament.

(6)  Pentru a se asigura un nivel de armonizare rapid și mai uniform pe întregul teritoriu al Uniunii și pentru a se oferi un grad mai ridicat de securitate juridică și de transparență, este nevoie, așadar, de un regulament.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Continuarea apropierii normelor în materie de recunoaștere și a conținutului statutului de refugiat și al statutului conferit prin protecție subsidiară ar trebui să contribuie, de asemenea, la limitarea deplasărilor secundare ale solicitanților de protecție internațională și ale beneficiarilor de protecție internațională dintr-un stat membru în altul, atunci când există probabilitatea ca deplasările de această natură să fi fost cauzate de eventuale diferențe în măsurile juridice naționale adoptate pentru transpunerea Directivei privind condițiile de obținere a protecției internaționale, care este înlocuită cu prezentul regulament.

(8)  Continuarea apropierii normelor în materie de recunoaștere și a conținutului statutului de refugiat și al statutului conferit prin protecție subsidiară ar trebui să contribuie, de asemenea, la limitarea deplasărilor secundare ale solicitanților de protecție internațională și ale beneficiarilor de protecție internațională dintr-un stat membru în altul și la atingerea unor standarde ridicate de protecție în întreaga Uniune.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Persoanelor admise pentru relocare ar trebui să li se acorde protecție internațională. În consecință, ar trebui să se aplice dispozițiile referitoare la conținutul protecției internaționale din prezentul regulament, inclusiv normele de descurajare a deplasărilor secundare.

(10)  Persoanelor admise pentru relocare ar trebui să li se acorde protecție internațională. În consecință, ar trebui să se aplice dispozițiile referitoare la conținutul protecției internaționale din prezentul regulament.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”). În particular, prin prezentul regulament se urmărește să se asigure respectarea deplină a demnității umane și a dreptului de azil al solicitanților de azil și al membrilor familiei care îi însoțesc și să se promoveze aplicarea articolelor din Cartă referitoare la demnitatea umană, respectarea vieții private și de familie, libertatea de exprimare și de informare, dreptul la educație, libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul de azil, nediscriminarea, drepturile copilului, dreptul la securitate socială și asistență socială, protecția sănătății. Prin urmare, acesta ar trebui să fie pus în aplicare în consecință.

(11)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”), de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 1950, de Carta socială europeană din 1961, de Declarația universală a drepturilor omului din 1948, de Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților și de protocolul la aceasta din 1967. În particular, prin prezentul regulament se urmărește să se asigure respectarea deplină a demnității umane și a dreptului de azil al solicitanților de azil și al membrilor familiei care îi însoțesc și să se promoveze aplicarea articolelor din Cartă referitoare la demnitatea umană, respectarea vieții private și de familie, libertatea de exprimare și de informare, dreptul la educație, libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul de azil, nediscriminarea, drepturile copilului, exercitarea drepturilor sociale, inclusiv a dreptului la securitate socială și asistență socială, protecția sănătății. Prin urmare, acesta ar trebui să fie pus în aplicare în consecință.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a se acorda sprijinul adecvat statelor membre în eforturile lor de punere în aplicare a standardelor stabilite în prezentul regulament, în special statelor membre ale căror sisteme naționale de azil sunt supuse unor presiuni specifice și disproporționate, determinate în principal de poziția lor geografică sau de situația lor demografică, ar trebui utilizate resursele Fondului pentru azil, migrație și integrare.

(13)  Pentru a se acorda un sprijin adecvat statelor membre în eforturile lor de punere în aplicare a standardelor stabilite în prezentul regulament, în special a celor referitoare la promovarea integrării pe termen lung a beneficiarilor de protecție internațională și la furnizarea de sprijin statelor membre care se confruntă cu provocări în cadrul sistemelor lor naționale de azil, determinate îndeosebi de situația lor socială, geografică sau de situația lor demografică, ar trebui utilizate resursele Fondului pentru azil, migrație și integrare. În acest scop, ar trebui să fie pusă la dispoziția autorităților locale și regionale, precum și a organizațiilor internaționale și ale societății civile o finanțare adecvată, inclusiv prin posibilitatea ca autoritățile locale și regionale să acceseze în mod direct Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și alte fonduri destinate unor acțiuni care se află în responsabilitatea acestora, într-un mod mai direct și mai eficient.

Amendamentul     9

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  La aplicarea prezentului regulament ar trebui să se țină seama, în primul rând, de „interesul superior al copilului”, în concordanță cu Convenția din 1989 a Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului. Când evaluează interesul superior al copilului, autoritățile statelor membre ar trebui în special să țină seama în mod corespunzător de principiul unității familiei, de bunăstarea și dezvoltarea socială a minorului, de considerații privind siguranța și securitatea și de opiniile minorului, în conformitate cu vârsta și maturitatea sa.

(15)  La aplicarea prezentului regulament ar trebui să se țină seama, în primul rând, de „interesul superior al copilului”, în concordanță cu Convenția din 1989 a Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului. Când evaluează interesul superior al copilului, autoritățile statelor membre ar trebui în special să țină seama în mod corespunzător de principiul unității familiei, de bunăstarea și dezvoltarea socială a minorului, de originile culturale și de competențele lingvistice ale acestuia, de considerații privind siguranța și securitatea și de opiniile minorului, în conformitate cu vârsta și maturitatea sa.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  În conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, autoritățile competente din statele membre ar trebuie să utilizeze, la examinarea cererilor de protecție internațională, metode de evaluare a credibilității solicitantului într-un mod care respectă drepturile garantate de cartă ale persoanei, în special demnitatea umană și respectarea vieții private și de familie. În cazul specific al homosexualității, evaluarea individuală a credibilității solicitantului nu ar trebui să se bazeze pe stereotipuri referitoare la homosexuali, iar solicitantul nu ar trebui să fie supus unor întrebări detaliate sau teste referitoare la practicile sale sexuale.

(29)  În conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, autoritățile competente din statele membre ar trebuie să utilizeze, la examinarea cererilor de protecție internațională, metode de evaluare a credibilității solicitantului într-un mod care respectă drepturile garantate de cartă ale persoanei, în special demnitatea umană și respectarea vieții private și de familie. În cazul specific al orientării sexuale și identității de gen, evaluarea individuală a credibilității solicitantului nu ar trebui să se bazeze pe noțiuni stereotipe privind orientarea sexuală și identitatea de gen, iar solicitantul nu ar trebui să fie supus unor întrebări detaliate sau teste referitoare la practicile sale sexuale. În plus, autoritățile naționale competente nu ar trebui să considere că declarațiile solicitantului sunt lipsite de credibilitate doar din cauză că acesta nu a invocat orientarea sa sexuală, identitatea de gen, expresia de gen sau caracteristicile sexuale când a prezentat inițial detaliile despre persecuția suferită.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Când se verifică existența riscului de vătămări grave, pe motivul cărora solicitanții pot fi eligibili pentru protecție subsidiară, noțiunea de violență generalizată ar trebuie să cuprindă, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, și violența exercitată asupra oamenilor indiferent de circumstanțele personale ale acestora.

(34)  Când se verifică existența riscului de vătămări grave, pe motivul cărora solicitanții pot fi eligibili pentru protecție subsidiară, noțiunea de violență generalizată ar trebuie să cuprindă, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și cea a Curții Europene a Drepturilor Omului, și violența exercitată asupra oamenilor, indiferent de circumstanțele personale ale acestora. Printre factorii de luat în considerare la stabilirea existenței violenței generalizate s-ar putea număra agresiunea externă, ocupația, dominația străină, conflictele interne, încălcări grave ale drepturilor omului sau evenimente care perturbă grav ordinea publică în țara de origine sau într-o parte a acestuia.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Permisul de ședere și documentele de călătorie eliberate beneficiarilor de protecție internațională pentru prima dată sau reînnoite ca urmare a intrării în vigoare a prezentului regulament ar trebui să respecte normele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 și, respectiv, prin Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului.

(37)  Permisul de ședere și documentele de călătorie eliberate beneficiarilor de protecție internațională ca urmare a intrării în vigoare a prezentului regulament ar trebui să respecte normele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 și, respectiv, prin Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 39

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Pentru a stabili dacă beneficiarii de protecție internațională continuă să aibă nevoie de protecția respectivă, autoritățile decizionale din statele membre ar trebui să revizuiască statutul acordat atât în momentul în care acesta trebuie reînnoit, și anume la prima reînnoire în cazul refugiaților și la prima și a doua reînnoire în cazul beneficiarilor statutului conferit prin protecție subsidiară, cât și atunci când în țara de origine a beneficiarilor survine o modificare relevantă semnificativă care este consemnată în analiza comună și orientările referitoare la situația din țara de origine, furnizate la nivelul Uniunii de către Agenție și rețelelor europene de informații privind țara de origine, în conformitate cu articolele 8 și 10 din regulament37.

(39)  Pentru a stabili dacă beneficiarii de protecție internațională continuă să aibă nevoie de protecția respectivă, autoritățile decizionale din statele membre pot reexamina statutul acordat atunci când în țara de origine a beneficiarilor survine o modificare relevantă semnificativă care este consemnată în analiza comună și orientările referitoare la situația din țara de origine, furnizate la nivelul Uniunii de către Agenție și de către rețelele europene de informații privind țara de origine, în conformitate cu articolele 8 și 10 din regulament37.

_________________

_________________

37 COM(2016)0271.

37 COM(2016)0271.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Când statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară încetează să existe, aplicarea deciziei prin care autoritatea decizională dintr-un stat membru revocă statutul, îi pune capăt sau nu îl reînnoiește ar trebui amânată pentru o perioadă de timp rezonabilă după adoptare, astfel încât resortisantul țării terțe sau apatridul în cauză să aibă posibilitatea de a solicita dreptul de ședere pe termen lung pe baza altor motive decât cele care au justificat acordarea protecției internaționale, cum ar fi motive familiale sau motive legate de muncă sau educație, în conformitate cu dreptul relevant al Uniunii și cu dreptul intern.

(41)  Când statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară încetează să existe, aplicarea deciziei prin care autoritatea decizională dintr-un stat membru revocă statutul, îi pune capăt sau nu îl reînnoiește ar trebui amânată pentru o perioadă de timp rezonabilă după adoptare, astfel încât resortisantul țării terțe sau apatridul în cauză să aibă posibilitatea de a solicita dreptul de ședere pe termen lung pe baza altor motive decât cele care au justificat acordarea protecției internaționale, cum ar fi motive familiale, medicale sau motive legate de muncă sau educație, în conformitate cu dreptul relevant al Uniunii și cu dreptul intern.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  În scopul de a se preveni deplasările secundare în interiorul Uniunii Europene, beneficiarii de protecție internațională care sunt găsiți în alt stat membru decât cel care le-a acordat protecție și nu îndeplinesc condițiile de ședere sau de ședere pe termen lung ar trebui să fie reprimiți de către statul membru responsabil, în conformitate cu procedura stabilită prin Regulamentul41.

(43)  În scopul descurajării deplasărilor secundare în interiorul Uniunii Europene, beneficiarii de protecție internațională care sunt găsiți în alt stat membru decât cel care le-a acordat protecție și nu îndeplinesc condițiile de ședere sau de ședere pe termen lung ar trebui să fie reprimiți de către statul membru responsabil, în conformitate cu procedura stabilită prin Regulamentul41.

_________________

_________________

41 (UE) [xxx/xxxx noul Regulament Dublin].

41 (UE) [xxx/xxxx noul Regulament Dublin].

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  În scopul de a se descuraja deplasările secundare în interiorul Uniunii Europene, Directiva 2003/109/CE privind rezidenții pe termen lung ar trebui să fie modificată prin introducerea dispoziției ca perioada de 5 ani după care beneficiarii de protecție internațională sunt eligibili pentru statutul de rezident pe termen lung să fie recalculată de la zero de fiecare dată când persoana este găsită în alt stat membru decât cel care i-a acordat protecție internațională fără drept de ședere sau de ședere pe termen lung acordat în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern relevant.

eliminat

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  În limitele stabilite prin obligațiile internaționale, prestațiile legate de accesul la piața muncii și de securitate socială pot fi acordate numai dacă în prealabil s-a eliberat un permis de ședere.

(47)  În limitele stabilite prin obligațiile internaționale, prestațiile legate de accesul la piața muncii și de securitate socială pot fi condiționate de eliberarea prealabilă a unui permis de ședere.

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Autoritățile competente pot restrânge accesul la activități salarizate sau independente în cazul posturilor care presupun exercitarea de autoritate publică și răspunderea pentru apărarea intereselor generale ale statului sau ale altor autorități publice. În contextul exercitării dreptului la egalitate de tratament în ceea ce privește afilierea la o organizație care reprezintă lucrătorii sau care desfășoară o activitate specifică, există de asemenea posibilitatea ca beneficiarii de protecție internațională să fie excluși de la participarea la gestionarea organismelor de drept public și de la deținerea de funcții reglementate de dreptul public.

(48)  Autoritățile competente pot restrânge accesul la activități salarizate sau independente în cazul posturilor care presupun exercitarea de autoritate publică și răspunderea pentru apărarea intereselor generale ale statului sau ale altor autorități publice.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  Pentru ca beneficiarii de protecție internațională să se bucure efectiv de drepturile și prestațiile prevăzute în prezentul regulament, este necesar să se țină cont de nevoile lor specifice și de dificultățile specifice întâmpinate de aceștia în procesul de integrare și să li se faciliteze accesul la drepturile legate de integrare, mai ales în ceea ce privește oportunitățile de formare ocupațională și acțiunile de formare profesională și accesul la procedurilor de recunoaștere a diplomelor, a certificatelor sau a altor titluri oficiale de calificare străine, date fiind în special lipsa de documente justificative și imposibilitatea acestora de a suporta costurile aferente procedurilor de recunoaștere.

(49)  Pentru ca beneficiarii de protecție internațională să se bucure efectiv de drepturile și prestațiile prevăzute în prezentul regulament, este necesar să se țină cont de nevoile lor specifice și de dificultățile specifice întâmpinate de aceștia în procesul de integrare și să li se faciliteze accesul la drepturile și măsurile legate de integrare, mai ales în ceea ce privește educația și oportunitățile de formare ocupațională și acțiunile de formare profesională și accesul la procedurilor de recunoaștere a diplomelor, a certificatelor sau a altor titluri oficiale de calificare străine, date fiind în special lipsa de documente justificative și imposibilitatea acestora de a suporta costurile aferente procedurilor de recunoaștere.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 50

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50)  Ar trebui să se asigure egalitatea de tratament în ceea ce privește securitatea socială între beneficiarii de protecție internațională și cetățenii statului membru care le acordă protecție.

(50)  Ar trebui să se aplice principiul nediscriminării și egalitatea de tratament în ceea ce privește securitatea socială beneficiarilor de protecție internațională în raport cu cetățenii statului membru care le acordă protecție.

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Considerentul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51)  În plus, mai ales în scopul evitării dificultăților sociale, este indicat ca beneficiarilor de protecție internațională să li se acorde o asistență socială fără discriminare. În ceea ce îi privește însă pe beneficiarii statutului de protecție subsidiară, statele membre ar trebuidispună de o anumită flexibilitate, în sensul limitării protecției sociale la prestațiile de bază, care cuprind cel puțin ajutorul minim pentru venit, asistența acordată în caz de boală sau de sarcină și asistența pentru creșterea copilului, în măsura în care aceste prestații există și sunt acordate cetățenilor proprii în temeiul dreptului intern. În scopul de a facilita integrarea acestora, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a condiționa accesul la anumite tipuri de asistență socială prevăzute în dreptul intern de participarea efectivă a beneficiarului de protecție internațională la măsurile de integrare, atât în cazul beneficiarilor statutului de refugiat, cât și al beneficiarilor statutului conferit prin protecție subsidiară.

(51)  În plus, mai ales în scopul evitării dificultăților sociale și al facilitării integrării beneficiarilor de protecție internațională și de protecție subsidiară este adecvatli se acorde acestora asistență socială și juridică fără discriminare.

Amendamentul     22

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  Beneficiarilor de protecție internațională ar trebui să li se garanteze accesul la îngrijirea sănătății atât fizice, cât și mintale.

(52)  Beneficiarilor de protecție internațională ar trebui să li se garanteze accesul la îngrijirea sănătății, inclusiv a celei fizice, mintale, sexuale și reproductive.

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Considerentul 52 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(52a)  De asemenea, beneficiarii de protecție internațională ar trebui să se bucure de accesul la bunuri și servicii și la furnizarea de bunuri și servicii aflate la dispoziția publicului, inclusiv la serviciile de informare și consiliere oferite de oficiile pentru ocuparea forței de muncă.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 53

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53)  În scopul de a se facilita integrarea beneficiarilor de protecție internațională în societate, beneficiarii de protecție internațională au acces la măsuri de integrare, modalitățile urmând să fie stabilite de statele membre. Statele membre pot să stabilească obligativitatea participării la astfel de măsuri de integrare, cum ar fi cursuri de limbă, cursuri de integrare civică, formare profesională și alte cursuri legate de ocuparea forței de muncă.

(53)  În scopul de a se facilita integrarea beneficiarilor de protecție internațională în societate, beneficiarii de protecție internațională ar trebui să aibă acces liber și eficient la măsurile de integrare, modalitățile urmând să fie stabilite de statele membre. Statele membre pot să stabilească obligativitatea participării la astfel de măsuri de integrare, cum ar fi cursuri de limbă, cursuri de integrare civică, formare profesională și alte cursuri legate de ocuparea forței de muncă, cu condiția ca aceste măsuri de integrare să fie ușor accesibile și gratuite. Participarea la măsurile respective ar trebui să se facă fără a se aduce atingere drepturilor și obligațiilor stabilite prin prezentul regulament și nu ar trebui să constituie un motiv de reexaminare, revocare, terminare, refuzare sau refuzare a reînnoirii statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecție subsidiară. Orice sancțiuni instituite de statele membre în legislația națională, legate de neparticiparea la măsurile de integrare obligatorii, trebuie întotdeauna să fie proporționale.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  atunci când reînnoiește pentru prima dată permisul de ședere eliberat unui refugiat.

eliminat

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  atunci când reînnoiește pentru prima și a doua oară permisul de ședere eliberat unui beneficiar de protecție subsidiară.

eliminat

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În limitele stabilite prin obligațiile internaționale, prestațiile legate de accesul la piața muncii și de securitate socială se acordă numai dacă în prealabil s-a eliberat un permis de ședere.

3.  În limitele stabilite prin obligațiile internaționale, acordarea prestațiilor legate de accesul la piața muncii și de securitate socială poate fi condiționată de eliberarea în prealabil a unui permis de ședere.

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Atunci când se aplică dispozițiile prezentului capitol, se ține seama de situația specifică a persoanelor cu nevoi speciale, precum minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, femeile însărcinate, părinții singuri cu copii minori, victimele traficului de persoane, persoanele cu afecțiuni mintale și persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală, cu condiția ca în urma unei evaluări individuale a situației lor să se constate că au nevoi speciale.

4.  Atunci când se aplică dispozițiile prezentului capitol, se ține seama de situația specifică a persoanelor cu nevoi speciale, precum minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, femeile însărcinate, părinții singuri cu copii, victimele traficului de persoane, persoanele cu afecțiuni mintale și persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală, cu condiția ca în urma unei evaluări individuale a situației lor să se constate că au nevoi speciale.

Amendamentul     29

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente le furnizează beneficiarilor de protecție internațională informații privind drepturile și obligațiile legate de statutul de refugiat sau de statutul conferit prin protecție subsidiară, cât mai curând posibil după acordarea statutului respectiv. Aceste informații sunt furnizate într-o limbă pe care beneficiarul poate să o înțeleagă sau despre care se presupune în mod rezonabil că o înțelege și fac trimiteri explicite la consecințele nerespectării obligațiilor prevăzute la articolul 28 privind circulația în interiorul Uniunii.

Autoritățile competente le furnizează beneficiarilor de protecție internațională informații privind drepturile și obligațiile legate de statutul de refugiat sau de statutul conferit prin protecție subsidiară, cât mai curând posibil după acordarea statutului respectiv. Aceste informații sunt furnizate în scris într-o limbă pe care beneficiarul poate să o înțeleagă și fac trimiteri explicite la consecințele nerespectării obligațiilor prevăzute la articolul 29 privind circulația în interiorul Uniunii.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Pentru beneficiarii statutului de refugiat, permisul de ședere are o perioadă de valabilitate de trei ani și poate fi reînnoit ulterior pentru perioade de trei ani.

(a)  Pentru beneficiarii statutului de refugiat, permisul de ședere are o perioadă de valabilitate de cinci ani și poate fi reînnoit ulterior pentru perioade de cinci ani.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Pentru beneficiarii statutului conferit prin protecție subsidiară, permisul de ședere are o perioadă de valabilitate de un an și poate fi reînnoit ulterior pentru perioade de doi ani.

(b)  Pentru beneficiarii statutului conferit prin protecție subsidiară, permisul de ședere are o perioadă de valabilitate de cinci ani și poate fi reînnoit ulterior pentru perioade de cinci ani.

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Beneficiarii de protecție internațională se bucură de libertatea de circulație pe teritoriul statului membru care le-a acordat protecție internațională, inclusiv de dreptul de a-și alege locul de reședință pe teritoriul respectiv, în aceleași condiții și cu aceleași restricții precum cele prevăzute pentru alți resortisanți ai țărilor terțe care își au reședința legală pe teritoriul în cauză și care se află într-o situație comparabilă.

1.  Beneficiarii de protecție internațională se bucură de libertatea de circulație pe teritoriul statului membru care le-a acordat protecție internațională, inclusiv de dreptul de a-și alege locul de reședință pe teritoriul respectiv, în aceleași condiții și cu aceleași restricții precum cele prevăzute pentru alți resortisanți ai țărilor terțe care își au reședința legală pe teritoriul în cauză.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  condițiile de muncă, inclusiv remunerarea și concedierea, programul de lucru, concediul și zilele libere, precum și cerințele în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă;

(a)  condițiile de muncă, inclusiv remunerarea și concedierea, programul de lucru, concediul de odihnă și zilele libere, concediul pentru motive familiale, precum și cerințele în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  libertatea de asociere și de afiliere, precum și apartenența la o organizație care reprezintă lucrătorii sau angajatorii ori la orice organizație ai cărei membri desfășoară o ocupație specifică, inclusiv avantajele conferite de astfel de organizații;

(b)  libertatea de asociere și de afiliere, precum și apartenența la o organizație care reprezintă lucrătorii sau angajatorii ori la orice organizație ai cărei membri desfășoară o ocupație specifică, inclusiv drepturile și avantajele conferite de astfel de organizații;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  posibilitățile de formare ocupațională pentru adulți, acțiunile de formare profesională, inclusiv cursuri de formare pentru perfecționarea competențelor, experiența practică la locul de muncă;

(c)  educația și posibilitățile de formare ocupațională, acțiunile de formare profesională, inclusiv cursuri de formare pentru perfecționarea competențelor, experiența practică la locul de muncă;

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  serviciile de consiliere acordate de oficiile de ocupare a forței de muncă.

(d)  serviciile de consiliere și de monitorizare acordate de oficiile de ocupare a forței de muncă.

Amendamentul     37

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritățile competente, dacă este cazul, facilitează accesul deplin la activitățile menționate la alineatul (2) literele (c) și (d).

3.  Autoritățile competente facilitează accesul deplin la activitățile menționate la alineatul (2) literele (c) și (d).

Amendamentul     38

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Adulții cărora li s-a acordat protecție internațională au acces la sistemul de învățământ general, precum și la perfecționare sau recalificare profesională, în aceleași condiții precum cele aplicate resortisanților țărilor terțe care își au reședința legală în statul membru respectiv și care se află într-o situație comparabilă.

2.  Adulții cărora li s-a acordat protecție internațională au acces la sistemul de învățământ general, precum și la perfecționare sau recalificare profesională, în aceleași condiții precum cele aplicate resortisanților statului membru respectiv.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Accesul la anumite prestații de asistență socială prevăzute în legislația națională pot fi condiționate de participarea efectivă a beneficiarului de protecție internațională la măsurile de integrare.

Accesul la anumite prestații de asistență socială prevăzute în legislația națională pot fi condiționate de participarea efectivă a beneficiarului de protecție internațională la măsurile de integrare, care sunt gratuite, disponibile și ușor accesibile.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru beneficiarii statutului conferit prin protecție subsidiară, statele membre pot limita asistența socială la prestațiile de bază.

eliminat

Amendamentul     41

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Beneficiarilor de protecție internațională cu nevoi speciale, precum femeile însărcinate, persoanele cu handicap, persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală ori minorii care au fost victime ale oricărei forme de abuz, neglijență, exploatare, tortură, tratamente crude, inumane și degradante sau care au avut de suferit de pe urma conflictelor armate, li se acordă asistență medicală corespunzătoare, inclusiv tratamentul afecțiunilor mintale, dacă este necesar, în aceleași condiții de eligibilitate precum cele aplicabile resortisanților statului membru care le-a acordat protecție.

2.  Beneficiarilor de protecție internațională cu nevoi speciale, precum femeile însărcinate, persoanele cu handicap, persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală ori minorii care au fost victime ale oricărei forme de abuz, neglijență, exploatare, tortură, tratamente crude, inumane și degradante sau care au avut de suferit de pe urma conflictelor armate, li se acordă asistență medicală adecvată, inclusiv tratamentul afecțiunilor mintale, dacă este necesar, în aceleași condiții de eligibilitate precum cele aplicabile resortisanților statului membru care le-a acordat protecție.

Amendamentul     42

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De îndată ce este posibil după acordarea protecției internaționale și în termen de cel mult cinci zile lucrătoare, astfel cum se prevede la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) xxx/xxx (Regulamentul privind procedurile), autoritățile competente iau măsurile necesare pentru a asigura reprezentarea minorilor neînsoțiți printr-un tutore legal sau, dacă este necesar, printr-un organism responsabil de îngrijirea și bunăstarea minorilor sau prin orice altă formă corespunzătoare de reprezentare, în special cea stabilită de legislație sau printr-o hotărâre judecătorească.

De îndată ce este posibil și în termen de cel mult cinci zile, astfel cum se prevede la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) xxx/xxx (Regulamentul privind procedurile), autoritățile competente iau măsurile necesare pentru a asigura reprezentarea minorilor neînsoțiți printr-un tutore legal sau, dacă este necesar, printr-un organism responsabil de îngrijirea și bunăstarea minorilor sau prin orice altă formă corespunzătoare de reprezentare, în special cea stabilită de legislație sau printr-o hotărâre judecătorească.

Amendamentul     43

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  în alte locuri de cazare adecvate pentru minori.

eliminat

Amendamentul     44

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În măsura posibilului, frații nu se separă, ținând seama de interesul superior al minorului în cauză și, în special, de vârsta sa și de gradul său de maturitate. În cazul minorilor neînsoțiți, schimbarea locului de reședință se limitează la minimum.

4.  În măsura posibilului, frații nu se separă, ținând seama de interesul superior al minorului în cauză și, în special, de vârsta sa și de gradul său de maturitate. În cazul minorilor neînsoțiți, schimbarea locului de reședință se limitează la minimum și se evită plasarea în custodie publică.

Amendamentul     45

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Beneficiarii de protecție internațională au acces la o locuință în condiții echivalente cu cele aplicabile altor resortisanți ai țărilor terțe care își au reședința legală pe teritoriile statelor membre și care se află într-o situație comparabilă.

1.  Beneficiarii de protecție internațională au acces la o locuință în condiții echivalente cu cele aplicabile resortisanților.

Amendamentul     46

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În măsura posibilului, se efectuează practici de dispersare națională a beneficiarilor de protecție internațională, fără discriminarea acestora, asigurându-li-se șanse egale în ceea ce privește accesul la locuință.

2.  Se efectuează practici de dispersare națională a beneficiarilor de protecție internațională, fără discriminarea acestora, asigurându-li-se șanse egale în ceea ce privește accesul la locuință.

Amendamentul     47

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a facilita integrarea beneficiarilor de protecție internațională în societate, aceștia au acces la măsurile de integrare oferite de statele membre, în special cursuri de limbă, programe de orientare și integrare civică, precum și cursuri de formare profesională care să țină seama de nevoile lor specifice.

1.  Pentru a facilita integrarea beneficiarilor de protecție internațională în societate, aceștia au acces la măsurile de integrare oferite de statele membre, în special cursuri de limbă, programe de orientare și integrare civică, precum și cursuri de formare profesională care ar trebui fie gratuite și ușor accesibile și care țin seama de nevoile lor specifice.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot decide că participarea la măsurile de integrare este obligatorie.

2.  Statele membre pot decide că participarea la măsurile de integrare este obligatorie, cu condiția ca măsurile de integrare în cauză să fie gratuite, ușor accesibile și să țină seama de nevoile specifice ale beneficiarului de protecție internațională. Participarea la măsurile de integrare se face fără a se aduce atingere drepturilor și obligațiilor instituite prin prezentul regulament și nu constituie un motiv de reexaminare, revocare, terminare, refuzare sau nereînnoire a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecție subsidiară și a drepturilor și obligațiilor aferente.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

Referințe

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

EMPL

12.9.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Brando Benifei

9.9.2016

Examinare în comisie

22.3.2017

 

 

 

Data adoptării

3.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

7

4

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

41

+

ALDE

PPE

Verts/ALE

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

7

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

ENF

PPE

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND ()

Titlu

Standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

Referințe

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Data prezentării la PE

13.7.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

26.1.2017

JURI

5.9.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Tanja Fajon

31.8.2016

 

 

 

Examinare în comisie

31.8.2016

9.3.2017

25.4.2017

15.6.2017

Data adoptării

15.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

13

4

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli

Data depunerii

28.6.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

13

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

4

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Emil Radev

Legenda simbolurilor:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate