SPRÁVA     ***I
PDF 1302kWORD 190k
28.6.2017
PE 599.799v03-00 A8-0245/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Tanja Fajon

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0466),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 78 ods. 2 písm. a) a b) a článok 79 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0324/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. decembra 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. februára 2017(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0245/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V smernici 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) je potrebné vykonať viaceré podstatné zmeny. S cieľom zabezpečiť harmonizáciu a väčšiu mieru zblíženia rozhodnutí o azyle a obsahu medzinárodnej ochrany, aby sa obmedzila motivácia na pohyb v rámci Európskej únie a zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s osobami, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by sa uvedená smernica mala zrušiť a nahradiť nariadením.

(1)  V smernici 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) je potrebné vykonať viaceré podstatné zmeny. S cieľom zabezpečiť harmonizáciu a väčšiu mieru zblíženia rozhodnutí o azyle, dosiahnuť prísne spoločné normy ochrany vo všetkých členských štátoch a – pokiaľ ide o obsah medzinárodnej ochrany – motivovať osoby, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana, aby zostali v členskom štáte, ktorý im poskytol ochranu, a s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s osobami, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by sa uvedená smernica mala zrušiť a nahradiť nariadením.

__________________

__________________

31 Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9.

31 Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Spoločná azylová politika vrátane spoločného európskeho azylového systému (ďalej aj „CEAS“), ktorá je založená na plnom a všestrannom uplatňovaní Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 zmeneného Newyorským protokolom z 31. januára 1967 (ďalej len „Ženevský dohovor“), je neoddeliteľnou súčasťou cieľa Európskej únie postupne vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti otvorený pre tých, ktorí z donútenia okolnosťami oprávnene hľadajú ochranu v Únii. Takáto politika by sa mala riadiť zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti (aj z toho plynúcich finančných dôsledkov) medzi členské štáty.

(2)  Spoločná azylová politika vrátane spoločného európskeho azylového systému (ďalej aj „CEAS“), ktorá je založená na plnom a všestrannom uplatňovaní Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 zmeneného Newyorským protokolom z 31. januára 1967 (ďalej len „Ženevský dohovor“), je neoddeliteľnou súčasťou cieľa Európskej únie postupne vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti otvorený pre tých, ktorí z donútenia okolnosťami oprávnene hľadajú ochranu v Únii. Takáto politika by sa mala riadiť zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členské štáty. Ženevský dohovor je základným kameňom medzinárodného právneho režimu na ochranu utečencov.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Spoločný európsky azylový systém je založený na spoločných normách pre konania o azyle, uznávanie a ochranu poskytované na úrovni Únie, podmienky prijímania a systém na určenie členského štátu zodpovedného za žiadateľov o azyl. Napriek pokroku, ktorý sa doteraz dosiahol v postupnom vytváraní spoločného európskeho azylového systému, stále existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o druhy používaných postupov, mieru uznaných žiadostí, druh poskytovanej ochrany, úroveň materiálnych podmienok prijímania a dávky poskytované žiadateľom o medzinárodnú ochranu a osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana. Tieto rozdiely sú významnou pohnútkou na sekundárne pohyby a zároveň maria dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečiť, aby sa so všetkými žiadateľmi zaobchádzalo rovnako, bez ohľadu na to, kde v Únii podajú žiadosť.

(3)  Spoločný európsky azylový systém je založený na spoločných normách pre konania o azyle, uznávanie a ochranu poskytované na úrovni Únie, podmienky prijímania a systém na určenie členského štátu zodpovedného za žiadateľov o udelenie azylu. Napriek pokroku, ktorý sa doteraz dosiahol v postupnom vytváraní spoločného európskeho azylového systému, stále existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o druhy používaných postupov, mieru uznaných žiadostí, druh poskytovanej ochrany, úroveň materiálnych podmienok prijímania a dávky poskytované žiadateľom o medzinárodnú ochranu a osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana. Tieto rozdiely maria dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečiť, aby sa so všetkými žiadateľmi zaobchádzalo rovnako, bez ohľadu na to, kde v Únii podajú žiadosť.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  V súčasnosti členské štáty uznávajú rozhodnutia iných členských štátov o azyle len v prípade, že tieto rozhodnutia zamietajú udelenie medzinárodnej ochrany. Ak by členské štáty začali vzájomne uznávať rozhodnutia o azyle vydané inými členskými štátmi, ktorými sa udeľuje medzinárodná ochrana osobám, ktoré ju potrebujú, zabezpečilo by sa tým riadne vykonávanie článku 78 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom sa požaduje jednotný štatút azylu platný v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Komisia vo svojom oznámení zo 6. apríla 201632 uvádza možnosti na zlepšenie CEAS, konkrétne vytvoriť trvalo udržateľný a spravodlivý systém na určenie členského štátu zodpovedného za žiadateľov o azyl, posilniť systém Eurodac, dospieť k väčšiemu zblíženiu v rámci azylového systému EÚ, predchádzať sekundárnym pohybom v rámci Európskej únie, a dať nový mandát Agentúre Európskej únie pre azyl. Uvedené oznámenie je v súlade s výzvami, ktoré Európska rada vzniesla v dňoch 18. až 19. februára 201633, aby sa pokročilo v reforme existujúceho rámca EÚ v záujme zabezpečenia humánnej a účinnej azylovej politiky. Zároveň sa v ňom navrhuje spôsob napredovania v súlade s uceleným prístupom k migrácii, ktorý uviedol Európsky parlament vo svojej iniciatívnej správe z 12. apríla 2016.

(4)  Komisia vo svojom oznámení zo 6. apríla 201632 uvádza možnosti na zlepšenie CEAS, konkrétne vytvoriť trvalo udržateľný a spravodlivý systém na určenie členského štátu zodpovedného za žiadateľov o udelenie azylu, posilniť systém Eurodac, dospieť k väčšiemu zblíženiu v rámci azylového systému EÚ, predchádzať sekundárnym pohybom v rámci Európskej únie, a dať nový mandát Agentúre Európskej únie pre azyl (ďalej aj „agentúra“). Uvedené oznámenie je v súlade s výzvami, ktoré Európska rada vzniesla v dňoch 18. až 19. februára 201633, aby sa pokročilo v reforme existujúceho rámca EÚ v záujme zabezpečenia humánnej a účinnej azylovej politiky. V oznámení sa však nenavrhuje ďalší postup v súlade s uceleným prístupom k migrácii, ktorý uviedol Európsky parlament vo svojej iniciatívnej správe z 12. apríla 2016.

__________________

__________________

32 COM(2016) 197 final.

32 COM(2016) 197 final.

33 EUCO 19.2.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.2.2016, SN 1/16.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V záujme dobrého fungovania CEAS vrátane dublinského systému by sa malo dospieť k výraznému pokroku, pokiaľ ide o zbližovanie vnútroštátnych azylových systémov, s osobitným zreteľom na odlišné miery uznaných žiadostí a druh postavenia ochrany v členských štátoch. Okrem toho by sa mali posilniť pravidlá týkajúce sa preskúmania postavenia, aby sa zabezpečilo, že ochrana sa poskytne len tým, ktorí ju potrebujú, a len na tak dlho, ako bude potrebná. Navyše by sa malo zabrániť rozdielnym postupom, pokiaľ ide o trvanie povolení na pobyt, a mali by sa lepšie objasniť a harmonizovať.práva udeľované osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana.

(5)  Spoločná politika Únie v oblasti medzinárodnej ochrany by sa mala zakladať na jednotnom štatúte. V záujme priblíženia sa k dobre fungujúcemu CEAS by sa malo dospieť k výraznému pokroku, pokiaľ ide o zbližovanie vnútroštátnych azylových systémov, s osobitným zreteľom na odlišné miery uznaných žiadostí a druh postavenia ochrany v členských štátoch. Zároveň je dôležité, aby sa orgány členských štátov administratívne nepreťažili. Preto by sa mali posilniť pravidlá, aby sa zabezpečilo, že ochrana sa poskytne tým, ktorí ju potrebujú. So zreteľom na právne rozdiely medzi postavením utečenca a postavením osoby s doplnkovou ochranou by sa mala stanoviť harmonizovaná dĺžka platnosti povolení na pobyt, ktorá by mala plne zohľadňovať súčasné najlepšie postupy v členských štátoch. S cieľom zabezpečiť dosiahnutie rovnako prísnych noriem ochrany vo všetkých členských štátoch by sa mali lepšie objasniť a harmonizovať práva udeľované osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Aby sa zabezpečila konzistentnejšia úroveň harmonizácie v celej Únii a poskytol vyšší stupeň právnej istoty a transparentnosti, je teda potrebné nariadenie.

(6)  Aby sa zabezpečila rýchlejšie harmonizácia a jej konzistentnejšia úroveň v celej Únii a poskytol vyšší stupeň právnej istoty a transparentnosti, je teda potrebné nariadenie.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Hlavným cieľom tohto nariadenia je na jednej strane zaistiť, aby členské štáty uplatňovali spoločné kritériá na identifikáciu osôb, ktoré skutočne potrebujú medzinárodnú ochranu, a na druhej strane zaistiť, aby bol pre tieto osoby k dispozícii vo všetkých členských štátoch spoločný súbor práv.

(7)  Hlavným cieľom tohto nariadenia je na jednej strane zaistiť, aby členské štáty uplatňovali spoločné kritériá na identifikáciu osôb, ktoré skutočne potrebujú medzinárodnú ochranu, a na druhej strane zaistiť, aby bol pre utečencov a osoby, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, k dispozícii vo všetkých členských štátoch spoločný súbor práv.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Ďalšia aproximácia pravidiel o priznaní a obsahu postavenia utečenca a postavenia doplnkovej ochrany by navyše mala pomôcť obmedziť sekundárne pohyby žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, medzi členskými štátmi v prípade, keď takýto pohyb môže byť spôsobený rozdielmi vo vnútroštátnych právnych opatreniach, ktoré boli prijaté na transpozíciu smernice o oprávnení na medzinárodnú ochranu nahradenej týmto nariadením.

(8)  Ďalšia aproximácia pravidiel o uznaní a obsahu postavenia utečenca a postavenia osoby s doplnkovou ochranou by navyše mala pomôcť obmedziť sekundárne pohyby žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Toto nariadenie sa neuplatňuje na iné vnútroštátne humanitárne postavenia priznávané členskými štátmi podľa ich vnútroštátneho práva tým osobám, ktoré nespĺňajú podmienky na postavenie utečenca alebo postavenie doplnkovej ochrany. Takéto postavenia, ak sa vydávajú, sa majú vydať takým spôsobom, aby nevznikalo riziko zámeny s medzinárodnou ochranou.

(9)  Toto nariadenie sa neuplatňuje na iné vnútroštátne humanitárne postavenia priznávané členskými štátmi podľa ich vnútroštátneho práva tým osobám, ktoré nespĺňajú podmienky na postavenie utečenca alebo postavenie osoby s doplnkovou ochranou.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Vyhovujúcim kandidátom na presídlenie by sa mala poskytnúť medzinárodná ochrana. Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa obsahu medzinárodnej ochrany vrátane pravidiel zameraných na odradenie od sekundárneho pohybu by sa mali uplatňovať zodpovedajúcim spôsobom.

(10)  Vyhovujúcim kandidátom na presídlenie by sa mala poskytnúť medzinárodná ochrana. Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa obsahu medzinárodnej ochrany by sa mali uplatňovať zodpovedajúcim spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“). Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a práva na azyl žiadateľov o azyl a rodinných príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú, ako aj podporiť uplatňovanie článkov charty týkajúcich sa ľudskej dôstojnosti, rešpektovania súkromného a rodinného života, slobody prejavu a práva na informácie, práva na vzdelanie, slobodnej voľby povolania a práva na prácu, slobody podnikania, práva na azyl, nediskriminácie, práv detí, sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, a malo by sa preto vykonávať zodpovedajúcim spôsobom.

(11)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), Európskym dohovorom o ľudských právach (EDĽP) a Európskou sociálnou chartou. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a práva na azyl žiadateľov o udelenie azylu a rodinných príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú, ako aj podporiť uplatňovanie článkov charty týkajúcich sa ľudskej dôstojnosti, rešpektovania súkromného a rodinného života, slobody prejavu a práva na informácie, práva na vzdelanie, slobodnej voľby povolania a práva na prácu, slobody podnikania, práva na azyl, ochrany v prípade vysťahovania, vyhostenia alebo extradície, rovnosti pred zákonom, nediskriminácie, práv detí, sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, a malo by sa preto vykonávať zodpovedajúcim spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na poskytnutie primeranej podpory úsiliu členských štátov pri zavádzaní noriem stanovených týmto nariadením, a to najmä tých členských štátov, ktoré predovšetkým z dôvodu ich geografickej alebo demografickej situácie čelia osobitnému a neúmernému tlaku na ich azylové systémy, by sa mali použiť zdroje Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

(13)  Na poskytnutie primeranej podpory úsiliu členských štátov pri zavádzaní prísnych noriem stanovených týmto nariadením, a to prednostne tých členských štátov, ktoré predovšetkým z dôvodu svojej geografickej alebo demografickej situácie čelia osobitnému a neúmernému tlaku na ich azylové systémy, by sa mali použiť zdroje Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. V súlade so všeobecnou zásadou zákazu dvojitého financovania by členské štáty mali na všetkých úrovniach správy plne využívať možnosti, ktoré ponúkajú fondy, ktoré nie sú priamo späté s azylovou a migračnou politikou, ale možno ich využívať na financovanie opatrení v tejto oblasti, ako sú integračné opatrenia. Ide napríklad o finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, programu Horizont 2020, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z programu Práva, rovnosť a občianstvo. Tieto fondy by sa mali sprístupniť priamo miestnym a regionálnym orgánom na financovanie opatrení, za ktoré tieto orgány priamo zodpovedajú.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala poskytovať primeranú podporu pri uplatňovaní tohto nariadenia, najmä poskytovaním expertov, ktorí budú pomáhať orgánom členských štátov pri prijímaní, registrácii a posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, poskytovaním aktualizovaných informácií o tretích krajinách vrátane informácií o krajine pôvodu a iných príslušných usmernení a nástrojov. Pri uplatňovaní tohto nariadenia by orgány členských štátov mali zohľadniť operačné normy, orientačné usmernenia a najlepšie postupy vypracované Agentúrou Európskej únie pre azyl (ďalej len „agentúra“). Pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu by orgány členských štátov mali zohľadňovať predovšetkým informácie, správy, spoločnú analýzu a usmernenia o situácii v krajinách pôvodu, ktoré na úrovni Únie vypracúva agentúra a európske siete pre informácie o krajine pôvodu v súlade s článkami 8 a 10 nariadenia34.

(14)  Agentúra by mala poskytovať primeranú podporu pri uplatňovaní tohto nariadenia, najmä poskytovaním expertov, ktorí budú pomáhať orgánom členských štátov pri prijímaní, registrácii a posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, poskytovaním aktualizovaných informácií o tretích krajinách vrátane informácií o krajine pôvodu a iných príslušných usmernení a nástrojov. Pri uplatňovaní tohto nariadenia by orgány členských štátov mali zohľadniť operačné normy, orientačné usmernenia a najlepšie postupy vypracované agentúrou. Pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu by orgány členských štátov mali zohľadňovať informácie, správy, spoločnú analýzu a usmernenia o situácii v krajinách pôvodu, ktoré na úrovni Únie vypracúva agentúra a európske siete pre informácie o krajine pôvodu v súlade s článkami 8 a 10 nariadenia34. Okrem toho by pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu mali orgány členských štátov brať do úvahy všetky relevantné informácie od Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a príslušných organizácií občianskej spoločnosti.

__________________

__________________

34 COM(2016) 271 final.

34 COM(2016) 271 final.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Pri vykonávaní tohto nariadenia by sa mal v prvom rade zohľadňovať „najlepší záujem dieťaťa“ v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989. Pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa by orgány členských štátov mali náležite zohľadňovať najmä zásadu celistvosti rodiny, blaho a sociálny rozvoj maloletej osoby, hľadiská ochrany a bezpečnosti a názory maloletej osoby s ohľadom na jej vek a vyspelosť.

(15)  Pri vykonávaní tohto nariadenia by sa mal v prvom rade zohľadňovať „najlepší záujem dieťaťa“ v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989. Pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa by orgány členských štátov mali náležite zohľadňovať najmä zásadu celistvosti rodiny, blaho a sociálny rozvoj maloletej osoby, jej kultúrny pôvod a jazykové schopnosti, hľadiská ochrany a bezpečnosti a názory maloletej osoby s ohľadom na jej vek a vyspelosť. Maloletí žiadatelia, ktorí dosiahnu vek 18 rokov, budú pred prijatím rozhodnutia o ich žiadosti aj tak požívať výhody jednoty rodiny.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Pojem rodinní príslušníci by mal zohľadňovať rôzne konkrétne okolnosti týkajúce sa závislého postavenia a osobitnú pozornosť treba venovať presadzovaniu najlepšieho záujmu dieťaťa. Mal by tiež odzrkadľovať realitu súčasných migračných trendov, podľa ktorých žiadatelia často prichádzajú na územie členských štátov po dlhšom období tranzitu. Tento pojem by mal preto zahŕňať rodiny, ktoré boli založené mimo krajiny pôvodu, ale pred ich vstupom na územie členského štátu.

(16)  Pojem rodinní príslušníci by mal zohľadňovať rozmanitosť rodín, rôzne konkrétne okolnosti týkajúce sa závislého postavenia a osobitnú pozornosť treba venovať presadzovaniu najlepšieho záujmu dieťaťa. Mal by tiež odzrkadľovať realitu súčasných migračných trendov, podľa ktorých žiadatelia často prichádzajú na územie členských štátov po dlhšom období tranzitu. Tento pojem by mal preto zahŕňať rodiny, ktoré boli založené mimo krajiny pôvodu, ale pred ich vstupom na územie členského štátu, v každom prípade však s výnimkou manželstiev vynútených násilím. Pri pojme manželského a nezosobášeného partnera (partnerky) by sa nemali uplatňovať žiadne rozdiely na základe ich rodovej príslušnosti.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Kým dôkazné bremeno spočíva v zásade na žiadateľovi, aby zdôvodnil svoju žiadosť, povinnosť zistiť a zhodnotiť všetky dôležité skutočnosti sa delí medzi žiadateľa a rozhodujúci orgán. V prípadoch, keď aspekty vyhlásení žiadateľa nie sú podložené dokumentmi ani inými dôkazmi, sa uplatní pochybnosť vykladaná v prospech osoby za predpokladu, že žiadateľ skutočne vynaložil snahu zdôvodniť svoju žiadosť, predložil všetky dôležité náležitosti, ktoré mal k dispozícii, a keď sa ukáže, že jeho tvrdenia sú zrozumiteľné a vierohodné.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Osobitne je potrebné zaviesť spoločné koncepcie potreby ochrany vznikajúcej na mieste, zdrojov bezprávia a ochrany, vnútroštátnej ochrany a prenasledovania vrátane dôvodov pre prenasledovanie.

(22)  Osobitne je potrebné zaviesť spoločné koncepcie potreby ochrany vznikajúcej na mieste, zdrojov bezprávia a ochrany a prenasledovania vrátane dôvodov pre prenasledovanie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Pri spĺňaní podmienok stanovených v tomto nariadení môžu ochranu poskytovať buď štát alebo strany či organizácie vrátane medzinárodných organizácií, ak o to majú záujem a je to v ich možnostiach, ktoré kontrolujú región alebo väčšiu oblasť v rámci územia štátu. Takáto ochrana by mala byť účinná a nemala by byť dočasná.

(23)  Ochranu môže poskytovať buď štát, alebo strany či organizácie poverené štátom vrátane medzinárodných organizácií, ktoré sú ochotné a schopné poskytnúť ochranu, spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení a kontrolujú región alebo väčšiu oblasť v rámci územia štátu. Takáto ochrana by mala byť účinná a nemala by byť dočasná.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Vnútroštátna ochrana pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím by mala byť žiadateľovi účinne dostupná v časti krajiny pôvodu, kam môže bezpečne a legálne odcestovať, získať možnosť prijatia a kde možno reálne očakávať, že sa usadí. Posúdenie, či takáto vnútroštátna ochrana existuje, by malo byť neoddeliteľnou súčasťou posúdenia žiadosti o medzinárodnú ochranu, a malo by sa vykonať po tom, čo rozhodujúci orgán stanovil, že inak by sa uplatňovali kvalifikačné kritériá. Bremeno preukázania, že vnútroštátna ochrana je dostupná, by malo spočívať na rozhodujúcom orgáne.

(24)  Vnútroštátna ochrana pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím môže byť žiadateľovi účinne dostupná v časti krajiny pôvodu, kam môže bezpečne a legálne odcestovať, získať možnosť prijatia a kde možno reálne očakávať, že sa usadí. Malo by byť možné, aby posúdenie toho, či takáto vnútroštátna ochrana existuje, bolo súčasťou posúdenia žiadosti o medzinárodnú ochranu, pokiaľ pôvodcami prenasledovania alebo vážneho bezprávia nie sú verejné subjekty alebo štát. Bez ohľadu na povinnosť žiadateľa spolupracovať v priebehu konania by dôkazné bremeno, pokiaľ ide o preukázanie dostupnosti vnútroštátnej ochrany, malo spočívať výlučne na rozhodujúcom orgáne. To by však nemalo žiadateľovi brániť v tom, aby predložil dôkazy, ktorými by vyvrátil akékoľvek zistenie rozhodujúceho orgánu o dostupnosti vnútroštátnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Keď sú pôvodcami prenasledovania alebo vážneho bezprávia štát alebo verejné subjekty, malo by sa predpokladať, že účinná ochrana nie je žiadateľovi dostupná. Ak je žiadateľom maloletá osoba bez sprievodu, súčasťou posúdenia, či je ochrana účinne dostupná, by mala byť dostupnosť primeraných opatrení v oblasti starostlivosti a opatery, ktoré sú v najlepšom záujme maloletej osoby bez sprievodu.

(25)  Keď sú pôvodcami prenasledovania alebo vážneho bezprávia štát alebo verejné subjekty, malo by sa predpokladať, že účinná ochrana nie je žiadateľovi dostupná, a ustanovenie o vnútroštátnej ochrane by sa nemalo uplatňovať. Pri posudzovaní podmienok na poskytnutie vnútroštátnej ochrany v prípade neplnoletých osôb by mali príslušné orgány v prvom rade zohľadňovať posúdenie najlepšieho záujmu dieťaťa vrátane dostupnosti primeraných opatrení v oblasti starostlivosti a opatery, pokiaľ je žiadateľom maloletá osoba bez sprievodu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Pri posudzovaní žiadostí maloletých osôb o medzinárodnú ochranu je potrebné, aby rozhodujúce orgány zohľadňovali osobitné formy prenasledovania detí.

(26)  Pri posudzovaní žiadostí maloletých osôb o medzinárodnú ochranu je nevyhnutné, aby rozhodujúce orgány zohľadňovali osobitné formy prenasledovania detí, obchodovania s deťmi a všetky formy využívania detí alebo absenciu ochrany pred takýmito aktmi prenasledovania.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Jednou z podmienok, ktoré treba splniť na priznanie postavenia utečenca v zmysle článku 1 písm. A Ženevského dohovoru je existencia príčinnej súvislosti medzi dôvodmi prenasledovania, ako sú rasa, náboženstvo, národnosť, politické názory alebo príslušnosť k určitej sociálnej skupine, a aktmi prenasledovania alebo chýbajúcou ochranou pred takýmito aktmi.

(27)  Jednou z podmienok, ktoré treba splniť na priznanie postavenia utečenca v zmysle článku 1 písm. A Ženevského dohovoru je existencia príčinnej súvislosti medzi dôvodmi prenasledovania, ako sú rasa, náboženstvo alebo viera, národnosť, politické názory alebo príslušnosť k určitej sociálnej skupine, a aktmi prenasledovania alebo chýbajúcou ochranou pred takýmito aktmi.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Rovnako je potrebné zaviesť spoločnú koncepciu prenasledovania z dôvodu „príslušnosti k určitej sociálnej skupine“. Na účely vymedzenia pojmu určitej sociálnej skupiny je potrebné náležite zohľadniť skutočnosti vyplývajúce z rodovej príslušnosti žiadateľa vrátane rodovej identity a sexuálnej orientácie, ktoré môžu súvisieť s určitými právnymi tradíciami a zvykmi a ktorých dôsledkom môže byť napríklad mrzačenie pohlavných orgánov, nútená sterilizácia či nútené potraty, a to do tej miery, do akej súvisia s opodstatnenou obavou žiadateľa z prenasledovania.

(28)  Rovnako je potrebné zaviesť spoločnú koncepciu prenasledovania z dôvodu „príslušnosti k určitej sociálnej skupine“. Na účely vymedzenia pojmu určitej sociálnej skupiny je potrebné náležite zohľadniť skutočnosti vyplývajúce z rodovej príslušnosti žiadateľa vrátane rodovej identity, rodového vyjadrenia, pohlavných znakov a sexuálnej orientácie, a skutočnosť, či ide o obeť obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, ktoré môžu súvisieť s určitými právnymi tradíciami a zvykmi a ktorých dôsledkom môže byť napríklad mrzačenie pohlavných orgánov, nútená sterilizácia či nútené potraty, a to do tej miery, do akej súvisia s opodstatnenou obavou žiadateľa z prenasledovania. Opodstatnené obavy žiadateľa z prenasledovania môžu vyplývať z vnímania svojej príslušnosti k určitej sociálnej skupine.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  V súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu by mali príslušné orgány členských štátov používať metódy na posúdenie dôveryhodnosti žiadateľa spôsobom, ktorý rešpektuje práva jednotlivca zaručené chartou, najmä práva na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a rešpektovanie súkromného a rodinného života. Najmä pokiaľ ide o homosexualitu, individuálne posúdenie dôveryhodnosti žiadateľa by nemalo vychádzať zo stereotypných predstáv o homosexuáloch a žiadateľ by nemal byť vystavený podrobným otázkam alebo vyšetreniam v súvislosti s jeho sexuálnymi praktikami.

(29)  V súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu by mali príslušné orgány členských štátov používať metódy na posúdenie dôveryhodnosti žiadateľa spôsobom, ktorý rešpektuje práva jednotlivca zaručené chartou a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä právo na ľudskú dôstojnosť a rešpektovanie súkromného a rodinného života. Najmä pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, individuálne posúdenie dôveryhodnosti žiadateľa by nemalo vychádzať zo stereotypných predstáv o sexuálnej orientácii a rodovej identite a žiadateľ by nemal byť vystavený podrobným otázkam alebo vyšetreniam v súvislosti s jeho sexuálnymi praktikami. Navyše, príslušné vnútroštátne orgány by nemali vyvodiť záver, že vyhlásenia žiadateľa nie sú dôveryhodné, len na základe toho, že žiadateľ sa pri prvom uvedení podrobností o svojom prenasledovaní neopieral o svoju sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, rodové vyjadrenie alebo pohlavné znaky.

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Činy, ktoré sú v rozpore s účelmi a zásadami Organizácie Spojených národov, sú uvedené v preambule a článkoch 1 a 2 Charty Organizácie Spojených národov a sú okrem iného začlenené v rezolúciách Organizácie Spojených národov týkajúcich sa opatrení na boj proti terorizmu, ktoré vyhlasujú, že „činy, metódy a praktiky terorizmu sú v rozpore s účelmi a zásadami Organizácie Spojených národov“ a že „vedomé financovanie, plánovanie a podnecovanie teroristických činov je takisto v rozpore s účelmi a zásadami Organizácie Spojených národov“.

(30)  Činy, ktoré sú v rozpore s účelmi a zásadami Organizácie Spojených národov, sú uvedené v preambule a článkoch 1 a 2 Charty Organizácie Spojených národov a sú okrem iného začlenené v rezolúciách Organizácie Spojených národov týkajúcich sa opatrení na boj proti terorizmu, ktoré vyhlasujú, že „činy, metódy a praktiky terorizmu sú v rozpore s účelmi a zásadami Organizácie Spojených národov“ a že „vedomé financovanie, plánovanie a podnecovanie teroristických činov je takisto v rozpore s účelmi a zásadami Organizácie Spojených národov“. Členstvo v teroristickej skupine alebo účasť na aktivitách teroristickej skupiny je takisto v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov.

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Spáchanie politického trestného činu nie je v zásade dôvod na vylúčenie z postavenia utečenca. V súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie najmä neľudské trestné činy, ak je predmetný čin neprimeraný vo vzťahu k údajnému politickému cieľu, a teroristické činy, ktoré sa vyznačujú násilím voči civilnému obyvateľstvu, hoci sú spáchané s údajne politickým cieľom, by sa mali kvalifikovať ako nepolitické trestné činy, a preto môžu vyústiť do vylúčenia z postavenia utečenca.

(31)  Spáchanie politického trestného činu nie je v zásade dôvod na vylúčenie z medzinárodnej ochrany. V súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie najmä neľudské trestné činy, ak je predmetný čin neprimeraný vo vzťahu k údajnému politickému cieľu, a teroristické činy, ktoré sa vyznačujú násilím voči civilnému obyvateľstvu, hoci sú spáchané s údajne politickým cieľom, by sa mali kvalifikovať ako nepolitické trestné činy, a preto môžu vyústiť do vylúčenia z medzinárodnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a)  Priznanie postavenia osoby s doplnkovou ochranou je deklaratórny akt.

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Mali by sa stanoviť aj normy pre vymedzenie pojmu postavenie doplnkovej ochrany a jeho obsah. Doplnková ochrana by mala byť doplnková a dodatočná k ochrane utečenca zakotvenej v Ženevskom dohovore.

(32)  Mali by sa stanoviť aj normy pre vymedzenie pojmu postavenie osoby s doplnkovou ochranou a jeho obsah. Doplnková ochrana by mala byť doplnková a dodatočná k ochrane utečenca zakotvenej v Ženevskom dohovore. Kým dôvod ochrany sa v prípade ochrany utečenca a doplnkovej ochrany líši, pretrvávajúca potreba ochrany môže mať podobnú dĺžku trvania.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Na účely posúdenia vážneho bezprávia, na základe ktorého môžu žiadatelia spĺňať podmienky na oprávnenie na doplnkovú ochranu, by mal pojem neselektívne násilie v súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie zahŕňať násilie, ktoré môže zasiahnuť osoby bez ohľadu na ich osobnú situáciu.

(34)  Na účely posúdenia vážneho bezprávia, na základe ktorého môžu žiadatelia spĺňať podmienky na oprávnenie na doplnkovú ochranu, by mal pojem neselektívne násilie v súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva zahŕňať násilie, ktoré môže zasiahnuť osoby bez ohľadu na ich osobnú situáciu. Medzi faktory, ktoré by sa mali brať do úvahy pri rozhodovaní o tom, či dochádza k neselektívnemu násiliu, by mohli patriť vonkajšia agresia, okupácia, cudzia nadvláda, vnútorné konflikty, závažné porušovanie ľudských práv alebo udalosti vážne narúšajúce verejný poriadok v krajine pôvodu alebo jej časti.

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Pokiaľ ide o požadovaný dôkaz o existencii vážneho a individuálneho ohrozenia života alebo osoby žiadateľa v súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie36, rozhodujúce orgány by nemali vyžadovať, aby žiadateľ predložil dôkaz o tom, že je špecificky dotknutý z dôvodu okolností vlastných jeho osobnej situácii. Avšak miera neselektívneho násilia vyžadovaná na zdôvodnenie žiadosti je nižšia, ak je žiadateľ schopný preukázať, že je špecificky dotknutý z dôvodu okolností vlastných jeho osobnej situácii. Okrem toho existenciu vážneho a individuálneho ohrozenia života by mali rozhodujúce orgány výnimočne stanoviť len zo samotného dôvodu prítomnosti žiadateľa na území alebo v príslušnej časti územia krajiny pôvodu, pokiaľ miera neselektívneho násilia charakterizujúca prebiehajúci ozbrojený konflikt dosiahne takú vysokú úroveň, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že civilná osoba, vrátená do krajiny pôvodu alebo príslušnej časti krajiny pôvodu, by zo samotného dôvodu svojej prítomnosti na území danej krajiny alebo regiónu čelila reálnemu riziku, že bude vystavená takémuto vážnemu ohrozeniu.

(36)  Pokiaľ ide o požadovaný dôkaz o existencii vážneho ohrozenia života alebo osoby žiadateľa v súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie36 a Európskeho súdu pre ľudské práva, vyžadovaná miera bezprávia sa nemusí rovnať mučeniu alebo neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Avšak miera neselektívneho násilia vyžadovaná na zdôvodnenie žiadosti je nižšia, ak je žiadateľ schopný preukázať, že je špecificky dotknutý z dôvodu okolností vlastných jeho osobnej situácii. Okrem toho existenciu vážneho ohrozenia života by mali rozhodujúce orgány stanoviť len zo samotného dôvodu prítomnosti žiadateľa na území alebo v príslušnej časti územia krajiny pôvodu, pokiaľ miera neselektívneho násilia charakterizujúca prebiehajúci ozbrojený konflikt dosiahne takú vysokú úroveň, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že civilná osoba, vrátená do krajiny pôvodu alebo príslušnej časti krajiny pôvodu, by zo samotného dôvodu svojej prítomnosti na území danej krajiny alebo regiónu čelila reálnemu riziku, že bude vystavená takémuto vážnemu ohrozeniu.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Povolenie na pobyt a cestovné doklady vydané po prvý raz osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, alebo obnovené po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia by mali byť v súlade s pravidlami stanovenými nariadením (ES) č. 1030/2002, resp. nariadením Rady (ES) č. 2252/2004.

(37)  Povolenie na pobyt a cestovné doklady vydané osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia by mali byť v súlade s pravidlami stanovenými nariadením (ES) č. 1030/2002, resp. nariadením Rady (ES) č. 2252/2004.

Pozmeňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Rodinní príslušníci sú z dôvodu blízkeho vzťahu k utečencovi obvykle zraniteľní, čo sa týka vystavenia prenasledovaniu, takým spôsobom, že by mohol predstavovať dôvod na medzinárodnú ochranu. Za predpokladu, že nespĺňajú podmienky na poskytnutie medzinárodnej ochrany, majú na účely zachovania celistvosti rodiny nárok na to, aby požiadali o povolenie na pobyt a rovnaké práva, aké boli priznané osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa zachovania celistvosti rodiny v tomto nariadení, ak situácia patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny a podmienky na zlúčenie, ktoré sú v nej stanovené, sú splnené, rodinným príslušníkom osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, ktorí jednotlivo nespĺňajú podmienky na takúto ochranu, by sa mali udeliť povolenia na pobyt a priznať práva v súlade s uvedenou smernicou. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá smernica 2004/38/ES.

(38)  Rodinní príslušníci sú z dôvodu blízkeho vzťahu k utečencovi obvykle zraniteľní, čo sa týka vystavenia prenasledovaniu, takým spôsobom, že by mohol predstavovať dôvod na medzinárodnú ochranu. Za predpokladu, že nespĺňajú podmienky na poskytnutie medzinárodnej ochrany, majú rodinní príslušníci vrátane súrodencov, ktorí sa v súvislosti so žiadosťou o medzinárodnú ochranu zdržujú v rovnakom členskom štáte, na účely zachovania celistvosti rodiny nárok na to, aby požiadali o povolenie na pobyt, a rovnaké práva, aké boli priznané osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa zachovania celistvosti rodiny v tomto nariadení, ak situácia patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny a podmienky na zlúčenie, ktoré sú v nej stanovené, sú splnené, rodinným príslušníkom osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, ktorí jednotlivo nespĺňajú podmienky na takúto ochranu, by sa mali udeliť povolenia na pobyt a priznať práva v súlade s uvedenou smernicou. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá smernica 2004/38/ES.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Pokiaľ ide o to zistiť, či osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, naďalej potrebujú túto ochranu, rozhodujúce organy by mali preskúmať priznané postavenie v čase, keď sa má obnoviť povolenie na pobyt, a to po prvý raz v prípade utečencov a prvý a druhý raz v prípade osôb, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, ako aj v prípade, že v krajine pôvodu týchto osôb dôjde k významnej relevantnej zmene uvedenej v spoločnej analýze a usmerneniach o situácii v krajine pôvodu, ktoré na úrovni Únie poskytujú agentúra a európske siete pre informácie o krajine pôvodu v súlade s článkami 8 a 10 nariadenia37.

(39)  Pokiaľ ide o to zistiť, či osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, ochranu naďalej potrebujú, rozhodujúce orgány by mali predovšetkým preskúmať priznané postavenie v prípade, že v krajine pôvodu týchto osôb dôjde k významnej relevantnej zmene uvedenej v spoločnej analýze a usmerneniach o situácii v krajine pôvodu, ktoré na úrovni Únie poskytujú agentúra a európske siete pre informácie o krajine pôvodu v súlade s článkami 8 a 10 nariadenia37.

__________________

__________________

37  COM(2016) 271 final.

37  COM(2016) 271 final.

Pozmeňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Pri posudzovaní zmeny okolností v dotknutej tretej krajine príslušné orgány členských štátov overia so zreteľom na individuálnu situáciu utečenca, že aktér alebo aktéri ochrany v danej krajine prijali primerané opatrenia na zabránenie prenasledovaniu, že okrem iného majú funkčný účinný právny systém na odhaľovanie, stíhanie a potrestanie činov predstavujúcich prenasledovanie a že dotknutý štátny príslušník bude mať prístup k takejto ochrane v prípade, že mu zanikne postavenie utečenca.

(40)  Pri posudzovaní zmeny okolností v dotknutej tretej krajine príslušné orgány členských štátov overia so zreteľom na individuálnu situáciu osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, že aktér alebo aktéri ochrany v danej krajine prijali potrebné opatrenia na zabránenie prenasledovaniu, že okrem iného majú funkčný účinný právny systém na odhaľovanie, stíhanie a potrestanie činov predstavujúcich prenasledovanie a že dotknutý štátny príslušník bude mať prístup k takejto ochrane, môže bezpečne získať možnosť prijatia do krajiny a dá sa primerane očakávať, že sa v tejto krajine usadí v prípade, že mu zanikne postavenie utečenca.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Ak postavenie utečenca alebo postavenie doplnkovej ochrany zanikne, uplatňovanie rozhodnutia, ktorým rozhodujúci orgán členského štátu zruší, ukončí alebo neobnoví dané postavenie, by sa malo odložiť na primeraný čas po jeho prijatí, aby dotknutý štátny príslušník tretej krajiny alebo dotknutá osoba bez štátnej príslušnosti mali možnosť požiadať o povolenie na pobyt na základe iných dôvodov, než tých, ktoré opodstatnili poskytnutie medzinárodnej ochrany, ako sú napr. rodinné dôvody alebo dôvody týkajúce sa zamestnania alebo vzdelávania, v súlade s príslušným právom Únie a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(41)  Ak postavenie osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, zanikne, uplatňovanie rozhodnutia, ktorým rozhodujúci orgán členského štátu odníme dané postavenie, by sa malo odložiť na primeraný čas po jeho prijatí, aby dotknutý štátny príslušník tretej krajiny alebo dotknutá osoba bez štátnej príslušnosti mali možnosť požiadať o povolenie na pobyt na základe iných dôvodov, než tých, ktoré opodstatnili poskytnutie medzinárodnej ochrany, ako sú napr. rodinné dôvody alebo dôvody týkajúce sa zamestnania alebo vzdelávania, v súlade s príslušným právom Únie a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(41a)  Zásada pochybnosti vykladaná v prospech žiadateľa ukazuje, že sa uznáva, že žiadateľ čelí značným ťažkostiam pri získavaní a poskytovaní dôkazov, ktoré podložia jeho žiadosť. Podľa všeobecnej právnej zásady dôkazné bremeno spočíva na žiadateľovi o poskytnutie medzinárodnej ochrany a povinnosť zistiť a zhodnotiť všetky dôležité skutočnosti sa delí medzi žiadateľa a rozhodujúci orgán. V prípadoch, keď aspekty vyhlásení žiadateľa nie sú podložené dokumentmi ani inými dôkazmi, by sa mala uplatniť pochybnosť vykladaná v prospech žiadateľa za predpokladu, že skutočne vynaložil snahu zdôvodniť svoju žiadosť a predložil všetky dôležité prvky, ktoré mal k dispozícii, a keď sa ukáže, že jeho vyhlásenia sú zrozumiteľné a vierohodné.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by mali mať pobyt v členskom štáte, ktorý im poskytol ochranu. Uvedeným osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, ktoré sú držiteľmi platného cestovného dokladu a povolenia na pobyt vydaného v členskom štáte, v ktorom sa uplatňuje schengenské acquis v plnom rozsahu, by sa mal umožniť vstup na územie členských štátov uplatňujúcich schengenské acquis v plnom rozsahu a voľný pohyb ich území na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia v súlade s Kódexom schengenských hraníc38 a článkom 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda39. Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, môžu rovnako požiadať o povolenie na pobyt v inom členskom štáte, než je členský štát, ktorý poskytol ochranu, v súlade s príslušnými pravidlami EÚ, najmä o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretej krajiny na účely vysoko kvalifikovaného zamestnania40 a vnútroštátnymi právnymi predpismi, neznamená to však žiadny prenos medzinárodnej ochrany a súvisiacich práv.

(42)  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by mali mať pobyt v členskom štáte, ktorý im poskytol ochranu. Uvedeným osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, ktoré sú držiteľmi platného cestovného dokladu a povolenia na pobyt vydaného v členskom štáte, v ktorom sa uplatňuje schengenské acquis v plnom rozsahu, by sa mal umožniť vstup na územie členských štátov uplatňujúcich schengenské acquis v plnom rozsahu a voľný pohyb na ich území v rámci povolenej dĺžky pobytu v súlade s Kódexom schengenských hraníc38 a článkom 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda39. Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, môžu rovnako požiadať o povolenie na pobyt v inom členskom štáte, než je členský štát, ktorý poskytol ochranu, v súlade s príslušnými pravidlami EÚ, najmä o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysoko kvalifikovaného zamestnania40 a vnútroštátnymi právnymi predpismi, neznamená to však žiadny prenos medzinárodnej ochrany a súvisiacich práv.

__________________

__________________

38  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice.

38  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice.

39  Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach.

39  Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach.

40  COM(2016) 378 final.

40  COM(2016) 378 final.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  S cieľom odradiť od sekundárnych pohybov v rámci Európskej únie, ak sa zistí, že osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, sa nachádzajú v inom členskom štáte, než členskom štáte, ktorý im poskytol ochranu, bez toho, aby spĺňali podmienky na právo zdržiavať sa tam alebo právo na pobyt, zodpovedný členský štát by ich mal prijať späť v súlade s postupom stanoveným v novom dublinskom nariadení41.

(43)  Ak sa zistí, že osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, sa nachádzajú v inom členskom štáte, než v členskom štáte, ktorý im poskytol ochranu, bez toho, aby spĺňali podmienky na právo zdržiavať sa tam alebo právo na pobyt, zodpovedný členský štát by ich mal prijať späť v súlade s postupom stanoveným v nariadení41. Maloleté osoby bez sprievodu, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana, by mal vziať späť len členský štát zodpovedný v súlade s postupom uvedeným v nariadení [dublinské nariadenie].

__________________

__________________

41 (EÚ) [XXX/XXXX nové dublinské nariadenie].

41 (EÚ) [XXX/XXXX nové dublinské nariadenie].

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  S cieľom odradiť od sekundárnych pohybov v rámci Európskej únie by sa mala smernica 2003/109/ES o dlhodobom pobyte zmeniť tak, aby stanovovala, že 5-ročné obdobie, po uplynutí ktorého sú osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, oprávnené na postavenie osoby s dlhodobým pobytom, by malo začať znovu plynúť vždy, keď sa zistí, že daná osoba sa nachádza v inom členskom štáte, než členskom štáte, ktorý jej poskytol medzinárodnú ochranu, v ktorom v súlade s príslušným právom Únie alebo príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi nemá právo na pobyt ani právo zdržiavať sa na jeho území.

(44)  S cieľom podporiť osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, aby ostali v členskom štáte, ktorý im poskytol túto ochranu, by sa dĺžka trvania povolení na pobyt, ktoré sa im udeľujú, mala harmonizovať na vhodné časové obdobie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  Pojem národnej bezpečnosti a verejného poriadku sa vzťahuje aj na prípady, keď štátny príslušník tretej krajiny patrí k združeniu, ktoré podporuje medzinárodný terorizmus, alebo podporuje takéto združenie.

(45)  Pojem národnej bezpečnosti a verejného poriadku sa vzťahuje na prípady, keď štátny príslušník tretej krajiny patrí k združeniu, ktoré podporuje medzinárodný terorizmus. Pojem obzvlášť závažného trestného činu zahŕňa trestné činy, ako je účasť na zločinnom spolčení, terorizmus, obchodovanie s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie detí, vražda, ťažká ujma na zdraví, nedovolené obchodovanie so zbraňami, muníciou a výbušninami, korupcia, znásilnenie a trestné činy v rámci jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu.

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  V rámci limitov stanovených medzinárodnými záväzkami si priznanie výhod, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu a sociálnemu zabezpečeniu, vyžaduje, aby mu predchádzalo vydanie povolenia na pobyt.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Príslušné orgány môžu obmedziť prístup k zamestnaniu alebo samostatnej zárobkovej činnosti, keď ide o pracovné miesta, ktoré zahŕňajú výkon verejnej moci a zodpovednosť za ochranu všeobecných záujmov štátu alebo iných verejných orgánov. V kontexte uplatňovania ich práva na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o členstvo v organizácii zastupujúcej pracovníkov alebo výkon určitého povolania, osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, môžu byť takisto vylúčené z účasti na riadení verejnoprávnych inštitúcií a z vykonávania funkcie, ktorá sa riadi verejným právom.

(48)  Príslušné orgány môžu obmedziť prístup k zamestnaniu alebo samostatnej zárobkovej činnosti, keď ide o pracovné miesta, ktoré zahŕňajú výkon verejnej moci a zodpovednosť za ochranu všeobecných záujmov štátu alebo iných verejných orgánov.

Pozmeňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  S cieľom zabezpečiť, aby osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, účinnejšie využívali práva a výhody stanovené v tomto nariadení, je nevyhnutné zohľadniť ich osobitné potreby a konkrétne problémy s integráciou, ktorým čelia, a uľahčiť im prístup k právam súvisiacim s integráciou, najmä pokiaľ ide o možnosti vzdelávania a odbornej prípravy súvisiace so zamestnaním a prístup k postupom uznávania zahraničných diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, predovšetkým z dôvodu chýbajúcich listinných dôkazov a skutočnosti, že nie sú schopní znášať náklady súvisiace s postupmi uznávania takýchto dokladov.

(49)  S cieľom zabezpečiť, aby osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, účinnejšie využívali práva a výhody stanovené v tomto nariadení, je nevyhnutné zohľadniť ich osobitné potreby a konkrétne problémy s integráciou, ktorým čelia, a uľahčiť im prístup k právam súvisiacim s integráciou, najmä pokiaľ ide o možnosti vzdelávania a odbornej prípravy súvisiace so zamestnaním a prístup k postupom uznávania a overovania zahraničných diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, predovšetkým z dôvodu chýbajúcich listinných dôkazov a skutočnosti, že nie sú schopní znášať náklady súvisiace s postupmi uznávania takýchto dokladov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(49a)  Vo svetle skutočnosti, že integrácia je obojsmerný proces, by neoddeliteľnou súčasťou procesu integrácie malo byť rešpektovanie hodnôt, na ktorých je Únia založená, a tiež rešpektovanie základných práv osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana. Integrácia by mala podporovať začlenenie, nie izoláciu, a pre jej úspešnosť je veľmi dôležitá účasť všetkých zapojených aktérov. Členské štáty by mali konať na vnútroštátnej, regionálnej aj miestnej úrovni a ponúknuť osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná kontrola, podporu a príležitosti integrovať sa a budovať si život v novej spoločnosti, čo by malo zahŕňať ubytovanie, gramotnosť a jazykové kurzy, medzikultúrny dialóg, vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj účinný prístup k demokratickým štruktúram v spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51)  Okrem toho, najmä s cieľom zabrániť sociálnej núdzi je vhodné, aby sa osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, poskytla sociálna pomoc bez diskriminácie. V prípade osôb, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, by sa členským štátom mala umožniť určitá flexibilita obmedziť takéto práva na základné dávky, čo treba chápať tak, že pokrývajú aspoň podporu minimálneho príjmu, pomoc v prípade choroby alebo tehotenstva a rodičovskú pomoc, pokiaľ sa takéto dávky poskytujú štátnym príslušníkom podľa vnútroštátneho práva. S cieľom uľahčiť ich integráciu by členské štáty mali mať možnosť podmieniť prístup utečencov a osôb, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, k určitým typom sociálnej pomoci stanovenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch efektívnou účasťou osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, na integračných opatreniach.

(51)  Okrem toho, najmä s cieľom zabrániť sociálnej núdzi je vhodné, aby sa osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, poskytla sociálna pomoc bez diskriminácie. Kým základ ochrany môže viesť k rôznemu určeniu postavenia, v materiálnych potrebách jednotlivca, ktorému sa poskytla ochrana, nie je rozdiel. S cieľom uľahčiť ich integráciu by členské štáty mali mať možnosť podmieniť prístup k určitým typom sociálnej pomoci stanovenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch efektívnou účasťou osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, na integračných opatreniach.

Pozmeňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by sa mal zaistiť prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti o fyzické a duševné zdravie.

(52)  Osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by sa mal zaistiť prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti o fyzické a duševné zdravie, ako aj sexuálne a reprodukčné zdravie.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(52a)  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by mali mať prístup k tovaru a službám a poskytovaniu tovaru a služieb dostupných pre verejnosť vrátane informačných a poradenských služieb poskytovaných úradmi práce.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53)  Aby sa uľahčila integrácia osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, do spoločnosti, osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú mať prístup k integračným opatreniam, pričom podrobné podmienky stanovia členské štáty. Členské štáty môžu stanoviť, že účasť na takýchto integračných opatreniach, napríklad jazykových kurzoch, kurzoch občianskej integrácie, odbornej prípravy a iných kurzoch súvisiacich so zamestnaním, je povinná.

(53)  Aby sa uľahčila integrácia osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, do spoločnosti, osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by mali mať prístup k integračným opatreniam, pričom podrobné podmienky stanovia členské štáty. Členské štáty môžu stanoviť, že účasť na takýchto integračných opatreniach, napríklad jazykových kurzoch, kurzoch občianskej integrácie, odbornej prípravy a iných kurzoch súvisiacich so zamestnaním, je povinná, a to za predpokladu, že tieto integračné opatrenia sú ľahko prístupné, dostupné a bezplatné a že zohľadňujú špecifické potreby osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, vrátane starostlivosti o deti.

Pozmeňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie ustanovení tohto nariadenia, pokiaľ ide o formu a obsah informácií, ktoré sa majú poskytovať, by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie42.

(55)  S cieľom doplniť toto nariadenie stanovením formy a obsahu informácií, ktoré sa majú poskytovať osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, o právach a povinnostiach súvisiacich s ich postavením, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

_________________

 

42 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

 

Pozmeňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „utečenec“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa pre opodstatnenú obavu z prenasledovania z rasových dôvodov, náboženských dôvodov, dôvodov štátnej príslušnosti, dôvodu zastávania určitého politického názoru alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine nachádza mimo krajiny štátnej príslušnosti a nemôže prijať alebo v dôsledku uvedených obáv odmieta ochranu tejto krajiny, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá sa nachádza mimo krajiny svojho predchádzajúceho obvyklého pobytu z rovnakých dôvodov, aké sú uvedené vyššie, a ktorá sa tam v dôsledku uvedených obáv nemôže alebo odmieta vrátiť, a na ktorých sa neuplatňuje článok 12;

(3)  „utečenec“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa pre opodstatnenú obavu z prenasledovania z rasových dôvodov, náboženských dôvodov, dôvodov štátnej príslušnosti, dôvodu zastávania určitého politického názoru, rodovej príslušnosti, sexuálnej orientácie, rodovej identity, zdravotného postihnutia alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine nachádza mimo krajiny štátnej príslušnosti a nemôže prijať alebo v dôsledku uvedených obáv odmieta ochranu tejto krajiny, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá sa nachádza mimo krajiny svojho predchádzajúceho obvyklého pobytu z rovnakých dôvodov, aké sú uvedené vyššie, a ktorá sa tam v dôsledku uvedených obáv nemôže alebo odmieta vrátiť, a na ktorých sa neuplatňuje článok 12;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  manžel (manželka) osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, alebo jej nezosobášený partner (nezosobášená partnerka) v stálom zväzku v prípade, že právo alebo postupy dotknutého členského štátu pristupujú k nezosobášeným párom porovnateľným spôsobom ako k manželským párom podľa jeho zákona týkajúceho sa štátnych príslušníkov tretej krajiny;

a)  manžel (manželka) osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, alebo jej nezosobášený partner (nezosobášená partnerka) v stálom zväzku v prípade, že právo alebo postupy dotknutého členského štátu pristupujú k nezosobášeným párom porovnateľným spôsobom ako k manželským párom podľa jeho príslušného vnútroštátneho právneho predpisu;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  maloleté deti párov uvedených v písmene a) alebo osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, pod podmienkou, že sú nezosobášené, a bez ohľadu na to, či sa narodili v manželskom zväzku alebo mimo neho alebo boli osvojené podľa vymedzenia vo vnútroštátnom práve,

b)  maloleté deti párov uvedených v písmene a) alebo osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, plnoleté deti, za ktoré zodpovedajú, bez ohľadu na to, či sa narodili v manželskom zväzku alebo mimo neho,, alebo boli osvojené, ako to vymedzuje alebo uznáva vnútroštátne právo, ako aj deti, voči ktorým majú rodičovskú zodpovednosť;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  otec, matka alebo iný dospelý, ktorý je podľa práva alebo praxe dotknutého členského štátu zodpovedný za osobu, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, ak ide o nezosobášenú maloletú osobu;

c)  ak osobou, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, je maloletá osoba, otec, matka alebo iný dospelý, ktorý je podľa práva alebo praxe dotknutého členského štátu zodpovedný za príslušnú chránenú osobu;

Pozmeňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  „maloletá osoba“ je štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mladší(-ia) ako 18 rokov;

(10)  „maloletá osoba“ je štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mladší(-ia) ako 18 rokov; toto treba posúdiť v príslušných prípadoch v čase podania žiadosti tejto osoby o medzinárodnú ochranu;

Pozmeňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  „následná žiadosť“ je ďalšia žiadosť o medzinárodnú ochranu uskutočnená v ktoromkoľvek členskom štáte po prijatí konečného rozhodnutia o predchádzajúcej žiadosti, a to vrátane prípadu, keď žiadateľ svoju žiadosť výslovne vzal späť alebo prípadu, keď rozhodujúci orgán po konkludentnom späťvzatí žiadosti túto žiadosť zamietol ako žiadosť, od ktorej sa odstúpilo;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  „rozhodujúci orgán“ je akýkoľvek kvázisúdny alebo správny orgán v členskom štáte zodpovedný za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu a príslušný prijímať rozhodnutia na prvom stupni v takýchto veciach;

(16)  „rozhodujúci orgán“ je akýkoľvek súdny, kvázisúdny alebo správny orgán v členskom štáte zodpovedný za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu a príslušný prijímať rozhodnutia na prvom stupni v takýchto veciach;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  „opatrovník“ je osoba alebo organizácia, ktorú príslušné orgány určili, aby pomáhala maloletej osobe bez sprievodu a zastupovala ju v konaniach stanovených v tomto nariadení s cieľom zabezpečiť najlepší záujem dieťaťa, a v prípade potreby robiť za danú maloletú osobu právne úkony.

(19)  „opatrovník“ je osoba alebo organizácia, ktorú príslušné orgány určili, aby pomáhala maloletej osobe bez sprievodu a zastupovala ju v konaniach stanovených v tomto nariadení s cieľom chrániť najlepší záujem a blaho dieťaťa a v prípade potreby robiť za danú maloletú osobu právne úkony.

Pozmeňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, členské štáty si ponechajú možnosť udeliť rodinným príslušníkom postavenie utečenca alebo postavenie osoby s doplnkovou ochranou v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi bez ohľadu na to, či týmto osobám hrozí prenasledovanie alebo vážne bezprávie, aby sa v rámci rodiny zaviedlo jednotné právne postavenie.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Žiadateľ predloží všetky náležitosti, ktoré má k dispozícii a ktoré zdôvodňujú žiadosť o medzinárodnú ochranu. Spolupracuje s rozhodujúcim orgánom a zostane prítomný a k dispozícii počas celého postupu.

1.  Žiadateľ predloží všetky náležitosti, ktoré má k dispozícii a ktoré zdôvodňujú žiadosť o medzinárodnú ochranu. Žiadateľ spolupracuje s rozhodujúcim orgánom počas celého postupu, ako aj počas posudzovania príslušných náležitostí žiadosti. Žiadateľ zostane prítomný a k dispozícii počas celého postupu. Ak žiadateľ kedykoľvek počas postupu nie je k dispozícii z dôvodu poľahčujúcich okolností, tieto poľahčujúce okolnosti sa zohľadnia pri prijímaní rozhodnutia týkajúceho sa žiadateľa alebo jeho žiadosti o medzinárodnú ochranu.

Pozmeňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Náležitosti uvedené v odseku 1 pozostávajú z vyhlásení žiadateľa a celej dokumentácie, ktorú má žiadateľ k dispozícii, ktoré sa týkajú veku žiadateľa a základných informácií vrátane tých, ktoré sa týkajú príslušných príbuzných, totožnosti, štátnej príslušnosti (štátnych príslušností), krajiny (krajín) a miesta (miest) predchádzajúceho pobytu, predchádzajúcich žiadostí [o medzinárodnú ochranu a výsledkov každého zrýchleného postupu presídlenia, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) XXX/XX [nariadenie o presídlení]], cestovných trás, cestovných dokladov a dôvodov pre požadovanie medzinárodnej ochrany.

2.  Náležitosti uvedené v odseku 1 pozostávajú z vyhlásení žiadateľa a celej dokumentácie, ktorú má žiadateľ k dispozícii, ktoré sa týkajú veku žiadateľa a základných informácií vrátane tých, ktoré sa týkajú príslušných príbuzných, totožnosti, štátnej príslušnosti (štátnych príslušností), krajiny (krajín) a miesta (miest) predchádzajúceho pobytu, predchádzajúcich žiadostí [o medzinárodnú ochranu a výsledkov každého postupu presídlenia], cestovných trás, cestovných dokladov a dôvodov pre požadovanie medzinárodnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Rozhodujúci orgán posúdi príslušné náležitosti žiadosti v súlade s článkom 33 nariadenia (EÚ) XXX/XXX [procedurálne nariadenie].

3.  Rozhodujúci orgán posúdi príslušné náležitosti žiadosti o medzinárodnú ochranu v súlade s článkom 33 nariadenia (EÚ) XXX/XXX [procedurálne nariadenie].

Pozmeňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Skutočnosť, že žiadateľ už bol vystavený prenasledovaniu alebo vážnemu bezpráviu alebo priamym hrozbám takéhoto prenasledovania alebo takéhoto bezprávia, je závažnou známkou opodstatnenosti žiadateľovej obavy z prenasledovania alebo reálneho rizika utrpenia vážneho bezprávia, pokiaľ neexistujú primerané dôvody domnievať sa, že takéto prenasledovanie alebo vážne bezprávie sa nebude opakovať.

4.  Skutočnosť, že žiadateľ už bol vystavený prenasledovaniu alebo vážnemu bezpráviu alebo priamym hrozbám takéhoto prenasledovania alebo takéhoto bezprávia, je závažnou známkou opodstatnenosti žiadateľovej obavy z prenasledovania alebo reálneho rizika utrpenia vážneho bezprávia.

Pozmeňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípade, že niektoré prvky vyhlásení žiadateľa nie sú podložené listinnými alebo inými dôkazmi, nevyžadujú sa v súvislosti s týmito prvkami žiadne ďalšie dôkazy, ak sú splnené tieto podmienky:

5.  V prípade, že niektoré prvky vyhlásení žiadateľa nie sú podložené listinnými alebo inými dôkazmi, nevyžadujú sa v súvislosti s týmito prvkami žiadne ďalšie dôkazy a uplatní sa pochybnosť vykladaná v prospech žiadateľa, ak sú splnené tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  žiadateľ skutočne vynaložil snahu zdôvodniť svoju žiadosť;

a)  žiadateľ skutočne vynaložil snahu zdôvodniť svoju žiadosť o medzinárodnú ochranu;

Pozmeňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  žiadateľ predložil všetky príslušné náležitosti, ktoré má k dispozícii, a podal uspokojivé vysvetlenie týkajúce sa prípadných chýbajúcich iných príslušných náležitostí;

b)  žiadateľ predložil všetky príslušné náležitosti, ktoré má k dispozícii;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  žiadateľ požiadal o medzinárodnú ochranu v najskoršom možnom čase, alebo v opačnom prípade žiadateľ môže preukázať primeraný dôvod, prečo tak neurobil;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby bol dotknutý Ženevský dohovor a Európsky dohovor o ľudských právach, žiadateľovi, ktorý podá následnú žiadosť v súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) XXX/XXX [procedurálne nariadenie], sa spravidla neprizná postavenie utečenca alebo postavenie doplnkovej ochrany, ak sa riziko prenasledovania alebo vážneho bezprávia zakladá na okolnostiach, ktoré žiadateľ vytvoril svojím vlastným rozhodnutím, odkedy opustil krajinu pôvodu.

3.  Pokiaľ sú všetky prijaté rozhodnutia o žiadosti o medzinárodnú ochranu plne v súlade so Ženevským dohovorom, Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Chartou základných práv Európskej únie, žiadateľovi, ktorý podá následnú žiadosť v súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) XXX/XXX [procedurálne nariadenie], sa môže zamietnuť postavenie utečenca alebo postavenie osoby s doplnkovou ochranou, ak sa riziko prenasledovania alebo vážneho bezprávia zakladá na okolnostiach, ktoré žiadateľ vytvoril svojím vlastným rozhodnutím, odkedy opustil krajinu pôvodu len s cieľom získať medzinárodnú ochranu. To vylučuje všetky okolnosti nezávislé od vôle žiadateľa vrátane, ale nie výlučne jeho sexuálnej orientácie a náboženského presvedčenia, ktoré žiadateľ mohol v rôznej miere skrývať, kým bol ešte v krajine pôvodu.

Pozmeňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pôvodcami prenasledovania alebo vážneho bezprávia môžu byť len:

Pôvodcami prenasledovania alebo vážneho bezprávia môžu byť:

Pozmeňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ochranu pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím môžu poskytovať iba:

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  strany alebo organizácie vrátane medzinárodných organizácií, ktoré kontrolujú štát alebo podstatnú časť územia štátu,

b)  strany alebo organizácie, ktoré sú poverené štátom a kontrolujú štát alebo podstatnú časť územia štátu,

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

za predpokladu, že sú ochotní a schopní poskytovať ochranu v súlade s odsekom 2.

pokiaľ sú ochotní a schopní poskytnúť plnú, účinnú a trvalú ochranu pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím.

Pozmeňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ochrana pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím musí byť účinná a nesmie byť dočasná. Takáto ochrana sa považuje za poskytnutú, keď aktéri uvedení v odseku 1 prijmú primerané opatrenia na zabránenie prenasledovaniu alebo utrpeniu vážneho bezprávia, okrem iného zabezpečením fungovania účinného právneho systému na odhalenie, stíhanie a potrestanie činov predstavujúcich prenasledovanie alebo vážne bezprávie, a keď má žiadateľ prístup k takejto ochrane.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Rozhodujúce orgány sa pri posudzovaní toho, či medzinárodná organizácia kontroluje štát alebo podstatnú časť jeho územia a poskytuje ochranu, ako sa uvádza v odseku 2, opierajú o akékoľvek usmernenia stanovené v príslušnom práve Únie, najmä o dostupné informácie o krajine pôvodu a spoločnú analýzu informácií o krajine pôvodu na úrovni Únie uvedené v článkoch 8 a 10 nariadenia (EÚ) XXX/XX [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl].

3.  Rozhodujúce orgány pri posudzovaní toho, či medzinárodná organizácia kontroluje štát alebo podstatnú časť jeho územia a poskytuje ochranu, ako sa uvádza v odseku 2, môžu zohľadňovať akékoľvek usmernenia stanovené v príslušnom práve Únie, najmä o dostupné informácie o krajine pôvodu a spoločnú analýzu informácií o krajine pôvodu na úrovni Únie uvedené v článkoch 8 a 10 nariadenia (EÚ) XXX/XX [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl].

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ako súčasť posudzovania žiadosti o medzinárodnú ochranu rozhodujúci orgán určí, že žiadateľ nepotrebuje medzinárodnú ochranu, ak môže bezpečne a oprávnene vycestovať do niektorej časti krajiny pôvodu a získať možnosť prijatia v niektorej časti krajiny pôvodu a je možné reálne očakávať, že sa tam usadí, a ak v tejto časti krajiny:

1.  Ako súčasť posudzovania žiadosti o medzinárodnú ochranu a pokiaľ pôvodcami prenasledovania alebo vážneho bezprávia nie sú verejné subjekty alebo štát, rozhodujúci orgán môže určiť, že žiadateľ nepotrebuje medzinárodnú ochranu, ak môže bezpečne a oprávnene vycestovať do niektorej časti krajiny pôvodu a získať možnosť prijatia v niektorej časti krajiny pôvodu a je možné reálne očakávať, že sa tam usadí, a ak v tejto časti krajiny:

Pozmeňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  má prístup k ochrane pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím.

b)  má prístup k plnej, účinnej a trvalej ochrane pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Posúdenie dostupnosti vnútroštátnej ochrany sa vykonáva po tom, čo rozhodujúci orgán stanovil, že inak by sa uplatňovali kvalifikačné kritériá. Bremeno preukázania skutočnosti, že vnútroštátna ochrana je dostupná, spočíva na rozhodujúcom orgáne. Od žiadateľa sa nevyžaduje, aby dokázal, že skôr, ako sa usiloval o medzinárodnú ochranu, vyčerpal všetky možnosti získať ochranu vo svojej krajine pôvodu.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 1, bremeno preukázania skutočnosti, že vnútroštátna ochrana je dostupná, spočíva na rozhodujúcom orgáne. To nebráni žiadateľovi, aby predložil dôkazy, ktorými by vyvrátil akékoľvek zistenie rozhodujúceho orgánu o dostupnosti vnútroštátnej ochrany. Od žiadateľa sa nevyžaduje, aby dokázal, že skôr, ako sa usiloval o medzinárodnú ochranu, vyčerpal všetky možnosti získať ochranu vo svojej krajine pôvodu.

Pozmeňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pri posudzovaní celkových okolností prevládajúcich v danej časti krajiny pôvodu, ktorá je zdrojom ochrany podľa článku 7, sa zohľadňuje dostupnosť, účinnosť a trvalosť tejto ochrany. Pri posudzovaní osobnej situácie žiadateľa sa zohľadňuje predovšetkým zdravotný stav, vek, pohlavie, sexuálna orientácia, rodová identita a spoločenské postavenie spolu s posúdením toho, či život v časti krajiny pôvodu považovanej za bezpečnú by nepredstavoval pre žiadateľa neprimerané ťažkosti.

4.  Pri posudzovaní celkových okolností prevládajúcich v danej časti krajiny pôvodu, ktorá je zdrojom ochrany podľa článku 7, sa zohľadňuje dostupnosť, účinnosť a trvalosť tejto ochrany. Pri posudzovaní osobnej situácie žiadateľa sa zohľadňuje predovšetkým zdravotný stav, vek, pohlavie, sexuálna orientácia, rodová identita, etnický pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine a spoločenské postavenie spolu s posúdením toho, či život v časti krajiny pôvodu považovanej za bezpečnú by nepredstavoval pre žiadateľa neprimerané ťažkosti.

Pozmeňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Akémukoľvek rozhodnutiu neposkytnúť medzinárodnú ochranu maloletej osobe, či už so sprievodom, alebo bez sprievodu, na základe dostupnosti vnútroštátnej ochrany musí predchádzať formálny postup na určenie najlepších záujmov tejto maloletej osoby. Ak je žiadateľom maloletá osoba bez sprievodu, súčasťou posúdenia toho, či je v oblasti, kde sa predpokladá existencia vnútroštátnej ochrany, táto ochrana aj skutočne zaručená, by malo byť posúdenie dostupnosti primeranej starostlivosti, opatrení v oblasti opatery a trvalých riešení pre vývoj uvedenej maloletej osoby.

Pozmeňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  je svojou povahou dostatočne vážny alebo opakovaný tak, aby predstavoval závažné porušovanie základných ľudských práv, najmä práv, na ktoré sa nevzťahuje výnimka podľa článku 15 ods. 2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, alebo

a)  je svojou povahou dostatočne vážny alebo opakovaný tak, aby predstavoval závažné porušovanie ľudských práv, najmä práv, na ktoré sa nevzťahuje výnimka podľa článku 15 ods. 2 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, alebo

Pozmeňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  činov fyzického alebo duševného násilia vrátane činov sexuálneho násilia;

a)  činov fyzického alebo duševného násilia vrátane činov sexuálneho násilia alebo obchodovania na účely sexuálneho vykorisťovania;

Pozmeňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  stíhania alebo trestania z dôvodu odmietnutia vykonať vojenskú službu v čase konfliktu v prípade, že vykonávanie vojenskej služby by zahŕňalo trestné činy alebo akty, na ktoré sa vzťahujú dôvody na vylúčenie uvedené v článku 12 ods. 2;

e)  stíhania alebo trestania z dôvodu odmietnutia vykonať vojenskú službu z morálnych, náboženských alebo politických dôvodov, alebo z dôvodu príslušnosti ku konkrétnemu etniku alebo vlastníctva konkrétneho občianstva, a predovšetkým v prípade, že vykonávanie vojenskej služby by zahŕňalo trestné činy alebo akty, na ktoré sa vzťahujú dôvody na vylúčenie uvedené v článku 12 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  činov osobitne zameraných na určité pohlavie alebo na deti.

f)  činov osobitne zameraných na určité pohlavie alebo na deti, ako je nábor neplnoletých osôb, mrzačenie pohlavných orgánov, manželstvo vynútené násilím, obchodovanie s deťmi a detská práca, domáce násilie, obchodovanie na účely sexuálneho vykorisťovania a porušovanie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  pojem určitej sociálnej skupiny zahŕňa najmä skupinu:

d)  pojem príslušnosti k určitej sociálnej skupine zahŕňa najmä skupinu:

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno d – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  ktorej príslušníci majú vrodenú charakteristiku alebo spoločné zázemie, ktoré sa nedajú zmeniť, alebo zdieľajú charakteristiku alebo presvedčenie, ktoré sú také zásadné pre identitu alebo svedomie, že osoba by nemala byť nútená, aby sa ich zriekla, a

-  ktorej príslušníci majú vrodenú charakteristiku alebo spoločné zázemie, ktoré sa nedajú zmeniť, alebo zdieľajú charakteristiku alebo presvedčenie, ktoré sú také zásadné pre identitu alebo svedomie, že osoba by nemala byť nútená, aby sa ich zriekla, alebo

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno d – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v závislosti od okolností v krajine pôvodu tento pojem môže zahŕňať skupinu založenú na spoločnej charakteristike sexuálnej orientácie (termín, ktorý sa nemôže chápať ako zahŕňajúci činy považované za trestné v súlade s vnútroštátnym právom členských štátov); na účely určenia príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zisťovania charakteristík takejto skupiny sa venuje náležitá pozornosť aspektom týkajúcim sa rodu vrátane rodovej identity;

v závislosti od okolností v krajine pôvodu tento pojem zahŕňa skupinu založenú na spoločnej charakteristike sexuálnej orientácie a aspektov týkajúcich sa rodovej príslušnosti vrátane rodovej identity, rodového vyjadrenia a pohlavných znakov, a skutočnosť, či ide o obeť obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania; na účely určenia príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zisťovania charakteristík takejto skupiny sa venuje náležitá pozornosť týmto aspektom;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri posudzovaní, či žiadateľ má opodstatnenú obavu z prenasledovania, rozhodujúci orgán nemôže odôvodnene očakávať, že žiadateľ sa bude správať diskrétne alebo sa zdrží určitého konania, ak takéto správanie alebo konanie je príznačné pre jeho identitu, aby sa vyhol riziku prenasledovania vo svojej krajine pôvodu.

3.  Pri posudzovaní, či žiadateľ má opodstatnenú obavu z prenasledovania, rozhodujúci orgán nemôže odôvodnene očakávať, že žiadateľ sa bude správať diskrétne alebo sa zdrží určitého konania, ak takéto správanie alebo konanie je príznačné pre jeho identitu alebo svedomie, aby sa vyhol riziku prenasledovania vo svojej krajine pôvodu.

Pozmeňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vychádza z presných a aktuálnych informácií získaných zo všetkých príslušných zdrojov vrátane informácií o krajine pôvodu a spoločnej analýzy informácií o krajine pôvodu na úrovni Únie uvedených v článkoch 8 a 10 nariadenia (EÚ) XXX/XX [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] alebo informácií a usmernení vydaných Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov.

b)  zohľadňuje presné a aktuálne informácie získané zo všetkých príslušných zdrojov vrátane informácií o krajine pôvodu a spoločnej analýzy informácií o krajine pôvodu na úrovni Únie uvedených v článkoch 8 a 10 nariadenia (EÚ) XXX/XX [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] alebo informácií a usmernení vydaných Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti sú vylúčení z postavenia utečenca, ak:

1.  Štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti sú vylúčení z postavenia utečenca v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ak:

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  sú vinní za činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov uvedenými v preambule a článkoch 1 a 2 Charty Organizácie Spojených národov.

c)  sú vinní za činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov uvedenými v preambule a článkoch 1 a 2 Charty Organizácie Spojených národov, vrátane odsudzujúcich rozsudkov z dôvodu účasti na aktivitách teroristickej skupiny;

Pozmeňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Rozhodujúci orgán môže tento odsek uplatniť až po tom, čo v každom individuálnom prípade uskutoční posúdenie konkrétnych skutočností, na ktoré bol upozornený, s cieľom zistiť, či existujú závažné dôvody domnievať sa, že skutky spáchané predmetnou osobou, ktorá inak plní kvalifikačné podmienky pre získanie štatútu utečenca, patria do rozsahu pôsobnosti prvého pododseku písm. a), b) alebo c).

Pozmeňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Odsek 2 sa nevzťahuje na maloleté osoby.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na účely odseku 2 písm. b) a c) sa za závažné nepolitické trestné činy považujú:

vypúšťa sa

a)   obzvlášť neľudské činy, keď je predmetný čin neúmerný údajnému politickému cieľu,

 

b)   teroristické činy, ktoré sa vyznačujú násilím voči civilnému obyvateľstvu, aj keď boli spáchané s údajne politickým cieľom.

 

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Vylúčenie osoby z postavenia utečenca závisí výlučne od toho, či sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 1 až 5 a nepodlieha žiadnemu ďalšiemu posúdeniu proporcionality vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 14 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zrušenie, ukončenie alebo odmietnutie obnovenia postavenia utečenca

Odňatie postavenia utečenca

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Rozhodujúci orgán zruší, ukončí alebo odmietne obnoviť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti postavenie utečenca, ak:

1.  Rozhodujúci orgán odníme štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti postavenie utečenca, ak:

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  existujú primerané dôvody na to, aby boli považovaní za nebezpečenstvo pre bezpečnosť členského štátu, v ktorom sú prítomní;

d)  existujú primerané dôvody na to, aby po tom, ako boli odsúdení právoplatným rozsudkom za obzvlášť závažný trestný čin, boli považovaní za nebezpečenstvo pre bezpečnosť členského štátu, v ktorom sú prítomní;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  po tom, ako boli odsúdení právoplatným rozsudkom za obzvlášť závažný trestný čin, predstavujú nebezpečenstvo pre spoločnosť členského štátu, v ktorom sú prítomní;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  sa uplatňuje článok 23 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V situáciách uvedených v odseku 1 písm. d) až f) môže rozhodujúci orgán rozhodnúť o nepriznaní postavenia utečenca, ak takéto rozhodnutie ešte nebolo prijaté.

2.  V situácii uvedenej v odseku 1 písm. d) môže rozhodujúci orgán rozhodnúť o nepriznaní postavenia utečenca, ak takéto rozhodnutie ešte nebolo prijaté.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Osoby, na ktoré sa uplatňuje odsek 1 písm. d) až f) alebo odsek 2, majú nárok na práva uvedené v článkoch 3, 4, 16, 22, 31, 32 a 33 Ženevského dohovoru alebo na podobné práva, ak sú prítomné v danom členskom štáte.

3.  Osoby, na ktoré sa uplatňuje odsek 1 písm. d) alebo odsek 2, majú nárok na práva uvedené v článkoch 3, 4, 16, 22, 31, 32 a 33 Ženevského dohovoru alebo na podobné práva, ak sú prítomné v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť utečenca v súlade s článkom 4 ods. 1 oznámiť všetky príslušné skutočnosti a poskytnúť všetku príslušnú dokumentáciu, ktorú má k dispozícii, rozhodujúci orgán, ktorý priznal postavenie utečenca, jednotlivo preukáže, že dotknutej osobe zaniklo postavenie utečenca alebo nikdy nebola utečencom z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku.

4.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť utečenca v súlade s článkom 4 ods. 1 oznámiť všetky náležitosti, ktoré má k dispozícii a ktoré zdôvodňujú žiadosť o medzinárodnú ochranu, rozhodujúci orgán, ktorý priznal postavenie utečenca, jednotlivo preukáže, že dotknutej osobe zaniklo postavenie utečenca alebo nikdy nebola utečencom z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Rozhodnutia rozhodujúceho orgánu o zrušení, ukončení alebo odmietnutí obnovenia postavenia utečenca podľa odseku 1 písm. a) nadobúdajú účinnosť až tri mesiace po prijatí rozhodnutia, aby sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti poskytla možnosť podať žiadosť o povolenie na pobyt v členskom štáte z iných dôvodov v súlade s príslušným právom Únie a vnútroštátnymi právom.

5.  Rozhodnutia rozhodujúceho orgánu o odňatí postavenia utečenca podľa odseku 1 písm. a) nadobúdajú účinnosť až tri mesiace po prijatí rozhodnutia, aby sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti poskytla možnosť podať žiadosť o povolenie na pobyt v členskom štáte z iných dôvodov v súlade s príslušným právom Únie a vnútroštátnymi právom.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatňovania článku 14 ods. 1 rozhodujúci orgán preskúma postavenie utečenca, najmä:

Pri uplatňovaní článku 14 ods. 1 rozhodujúci orgán môže preskúmať postavenie utečenca, najmä v prípade, keď informácie o krajine pôvodu na úrovni Únie uvedené v článku 8 nariadenia (EÚ) č. XXX/XX [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] a spoločná analýza informácií o krajine pôvodu uvedená v článku 10 toho istého nariadenia poukazujú na významnú zmenu v krajine pôvodu, ktorá je relevantná z hľadiska potrieb žiadateľa súvisiacich s ochranou.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v prípade, keď informácie o krajine pôvodu a spoločná analýza informácií o krajine pôvodu na úrovni Únie uvedené v článkoch 8 a 10 nariadenia (EÚ) XXX/XX [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] poukazujú na významnú zmenu v krajine pôvodu, ktorá je relevantná z hľadiska potreby ochrany žiadateľa;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pri prvom obnovovaní povolenia na pobyt vydaného utečencovi.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     107

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odsek 1 sa neuplatňuje na maloleté osoby bez sprievodu s výnimkou prípadu, keď to je v ich najlepšom záujme.

Pozmeňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vážne bezprávie, ako sa uvádza v článku 2 ods. 5, spočíva v:

Vážne bezprávie, ako sa uvádza v článku 2 ods. 5, spočíva iba v:

Pozmeňujúci návrh     109

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  mučení alebo neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní žiadateľa v krajine pôvodu, alebo

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh     110

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vážnom a individuálnom ohrození života alebo osoby civilistu z dôvodu neselektívneho násilia v situáciách medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu.

c)  vážnom ohrození života alebo osoby civilistu z dôvodu neselektívneho násilia v situáciách medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu.

Pozmeňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vychádza z presných a aktuálnych informácií získaných zo všetkých príslušných zdrojov vrátane informácií o krajine pôvodu a spoločnej analýzy informácií o krajine pôvodu na úrovni Únie uvedených v článkoch 8 a 10 nariadenia (EÚ) XXX/XX [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] alebo informácií a usmernení vydaných Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov.

b)  zohľadňuje presné a aktuálne informácie získané zo všetkých príslušných zdrojov vrátane informácií o krajine pôvodu a spoločnej analýzy informácií o krajine pôvodu na úrovni Únie uvedených v článkoch 8 a 10 nariadenia (EÚ) XXX/XX [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] alebo informácií a usmernení vydaných Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov.

Pozmeňujúci návrh     112

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti sú vylúčení z oprávnenia na doplnkovú ochranu, ak ich príslušné orgány krajiny, v ktorej sa usídlili, uznávajú za osoby s právami a povinnosťami spojenými so štátnou príslušnosťou k danej krajine alebo s rovnocennými právami a povinnosťami.

Pozmeňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sa dopustili závažného trestného činu;

b)  sa dopustili závažného nepolitického trestného činu mimo krajiny, ktorá poskytla ochranu, pred tým, ako v nej boli prijatí ako osoby s doplnkovou ochranou;

Pozmeňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  sú vinní za činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov uvedenými v preambule a článkoch 1 a 2 Charty Organizácie Spojených národov;

c)  sú vinní za činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov uvedenými v preambule a článkoch 1 a 2 Charty Organizácie Spojených národov, vrátane odsudzujúcich rozsudkov z dôvodu účasti na aktivitách teroristickej skupiny;

Pozmeňujúci návrh     115

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Rozhodujúci orgán môže tento odsek uplatniť až po tom, čo v každom individuálnom prípade uskutoční posúdenie konkrétnych skutočností, na ktoré bol upozornený, s cieľom zistiť, či existujú závažné dôvody domnievať sa, že skutky spáchané predmetnou osobou, ktorá inak plní kvalifikačné podmienky pre získanie štatútu utečenca, patria do rozsahu pôsobnosti prvého pododseku písm. a), b), c), d) alebo e).

Pozmeňujúci návrh     116

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Odsek 2 sa nevzťahuje na maloleté osoby.

Pozmeňujúci návrh     117

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odsek 1 písm. a) až d) sa uplatňujú na osoby, podnecujú páchanie trestných činov alebo činov v ňom uvedených alebo sa na ich páchaní inak podieľajú.

2.  Odsek 2 písm. a) až d) sa uplatňujú na osoby, podnecujú páchanie trestných činov alebo činov v ňom uvedených alebo sa na ich páchaní inak podieľajú.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 20 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zrušenie, ukončenie alebo odmietnutie obnovenia postavenia doplnkovej ochrany

Odňatie postavenia osoby s doplnkovou ochranou

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Rozhodujúci orgán zruší, ukončí alebo odmietne obnoviť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti postavenie doplnkovej ochrany, ak:

1.  Rozhodujúci orgán odníme štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti postavenie osoby s doplnkovou ochranou, ak:

Pozmeňujúci návrh     120

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pre priznanie postavenia doplnkovej ochrany bolo rozhodujúce jeho (jej) skresľovanie alebo neuvedenie skutočností vrátane použitia sfalšovaných dokladov;

c)  pre priznanie postavenia osoby s doplnkovou ochranou bolo rozhodujúce jeho (jej) skresľovanie alebo neuvedenie skutočností relevantných pre posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu;

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  sa uplatňuje článok 23 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     122

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti v súlade s článkom 4 ods. 1 oznámiť všetky príslušné skutočnosti a poskytnúť všetku príslušnú dokumentáciu, ktorú má k dispozícii, členský štát, ktorý priznal postavenie doplnkovej ochrany, jednotlivo preukáže, že dotknutej osobe zaniklo oprávnenie alebo nie je oprávnená na doplnkovú ochranu v súlade s odsekom 1 tohto článku.

2.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti v súlade s článkom 4 ods. 1 oznámiť všetky náležitosti, ktoré má k dispozícii a ktoré zdôvodňujú žiadosť o medzinárodnú ochranu, členský štát, ktorý priznal postavenie osoby s doplnkovou ochranou, jednotlivo preukáže, že dotknutej osobe zaniklo oprávnenie alebo že nie je oprávnená na doplnkovú ochranu v súlade s odsekom 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Rozhodnutia rozhodujúceho orgánu o zrušení, ukončení alebo odmietnutí obnovenia postavenia doplnkovej ochrany podľa odseku 1 písm. a) nadobúdajú účinnosť až tri mesiace po prijatí rozhodnutia, aby sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti poskytla možnosť podať žiadosť o povolenie na pobyt v členskom štáte z iných dôvodov v súlade s príslušným právom Únie a vnútroštátnym právom.

3.  Rozhodnutia rozhodujúceho orgánu o odňatí postavenia osoby s doplnkovou ochranou podľa odseku 1 písm. a) nadobúdajú účinnosť až tri mesiace po prijatí rozhodnutia, aby sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti poskytla možnosť podať žiadosť o povolenie na pobyt v členskom štáte z iných dôvodov v súlade s príslušným právom Únie a vnútroštátnym právom.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatňovania článku 20 ods. 1 rozhodujúci orgán preskúma postavenie doplnkovej ochrany najmä:

Pri uplatňovaní článku 20 ods. 1 rozhodujúci orgán môže preskúmať postavenie osoby s doplnkovou ochranou najmä v prípade, keď informácie o krajine pôvodu na úrovni Únie uvedené v článku 8 nariadenia (EÚ) č. XXX/XX [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] a spoločná analýza informácií o krajine pôvodu uvedená v článku 10 toho istého nariadenia poukazujú na významnú zmenu v krajine pôvodu, ktorá je relevantná z hľadiska potrieb žiadateľa súvisiacich s ochranou.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v prípade, keď informácie o krajine pôvodu a spoločná analýza informácií o krajine pôvodu na úrovni Únie uvedené v článkoch 8 a 10 nariadenia (EÚ) XXX/XX [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] poukazujú na významnú zmenu v krajine pôvodu, ktorá je relevantná z hľadiska potreby ochrany žiadateľa;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pri prvom a druhom obnovovaní povolenia na pobyt vydaného osobe, ktorej sa poskytla doplnková ochrana.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     127

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odsek 1 sa neuplatňuje na maloleté osoby bez sprievodu s výnimkou prípadu, keď to je v ich najlepšom záujme.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Utečenci a osoby, ktorým bolo priznané postavenie doplnkovej ochrany, majú práva a povinnosti stanovené v tejto kapitole. Touto kapitolou nie sú dotknuté práva a povinnosti stanovené v Ženevskom dohovore.

1.  Bez toho, aby tým boli dotknuté práva a povinnosti stanovené v Ženevskom dohovore, majú osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, práva a povinnosti stanovené v tejto kapitole.

Pozmeňujúci návrh     129

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V rámci limitov stanovených medzinárodnými záväzkami sa vyžaduje, aby udeleniu výhod týkajúcich sa prístupu k zamestnaniu a sociálnemu zabezpečeniu predchádzalo vydanie povolenia na pobyt.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     130

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pri uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly sa zohľadňuje osobitná situácia osôb s osobitnými potrebami, ako sú maloleté osoby, maloleté osoby bez sprievodu, osoby so zdravotným postihnutím, starí ľudia, tehotné ženy, osamelí rodičia s maloletými deťmi, obete obchodovania s ľuďmi, osoby s duševnými poruchami a osoby, ktoré boli vystavené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia, za predpokladu, že na základe individuálneho posúdenia ich situácie sa zistí, že majú osobitné potreby.

4.  Pri uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly sa zohľadňuje osobitná situácia osôb s osobitnými potrebami, ako sú maloleté osoby, maloleté osoby bez sprievodu, osoby so zdravotným postihnutím, starí ľudia, tehotné ženy, osamelí rodičia s deťmi, obete obchodovania s ľuďmi, osoby s duševnými poruchami a osoby, ktoré boli vystavené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia, za predpokladu, že na základe individuálneho posúdenia ich situácie sa zistí, že majú osobitné potreby.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pri uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly, ktoré sa týkajú maloletých osôb, príslušné orgány zohľadňujú v prvom rade najlepší záujem dieťaťa.

5.  Pri uplatňovaní tohto nariadenia členské štáty zohľadňujú v prvom rade najlepší záujem dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 22a

 

Členské štáty zabezpečia, aby proti každému rozhodnutiu prijatému rozhodujúcim orgánom podľa kapitol II, III, IV, V a VI tohto nariadenia bolo možné podať opravný prostriedok v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve. Možnosť podať opravný prostriedok alebo žiadosť o preskúmanie rozhodnutia z hľadiska skutkového a právneho stavu pred súdnym orgánom sa zaručí aspoň v poslednom stupni konania.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak to nie je zakázané medzinárodnými záväzkami uvedenými v odseku 1, utečenec alebo osoba, ktorej sa poskytla doplnková ochrana, môžu byť vyhostení alebo vrátení bez ohľadu na to, či sú oficiálne uznaní, ak:

vypúšťa sa

a)   existujú primerané dôvody na to, aby boli považovaní za nebezpečenstvo pre bezpečnosť členského štátu, v ktorom sú prítomní;

 

b)   po tom, ako boli odsúdení právoplatným rozsudkom za obzvlášť závažný trestný čin, predstavujú nebezpečenstvo pre spoločnosť uvedeného členského štátu.

 

V týchto prípadoch sa odníme aj postavenie utečenca alebo postavenie doplnkovej ochrany v súlade s článkom 14, resp. článkom 20.

 

Pozmeňujúci návrh     134

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány poskytnú osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, informácie o právach a povinnostiach týkajúcich sa postavenia utečenca alebo postavenia doplnkovej ochrany, čo najskôr po priznaní takéhoto postavenia. Tieto informácie sa poskytujú v jazyku, ktorému daná osoba rozumie alebo o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumie, a výslovne sa v nich uvedú odkazy na dôsledky v prípade nedodržiavania povinností uvedených v článku 28 o pohybe v rámci Únie.

Príslušné orgány poskytnú osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, informácie o právach a povinnostiach týkajúcich sa postavenia utečenca alebo postavenia osoby s doplnkovou ochranou, čo najskôr po priznaní takéhoto postavenia. Tieto informácie sa poskytujú v jazyku, ktorému daná osoba rozumie, a výslovne sa v nich uvedú odkazy na dôsledky v prípade nedodržiavania povinností uvedených v článku 28 o pohybe v rámci Únie a na všetky práva súvisiace s integráciou uvedené v kapitole VII oddiele III tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh     135

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Formu a obsah týchto informácií stanoví Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 1 nariadenia (EÚ) XXX/XXX [procedurálne nariadenie].

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 42 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením formy a obsahu informácií, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s prvým pododsekom.

Pozmeňujúci návrh     136

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Rodinní príslušníci osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, ktorí jednotlivo nespĺňajú podmienky na takúto ochranu, majú nárok požiadať o povolenie na pobyt v súlade s vnútroštátnymi postupmi, a pokiaľ je to zlučiteľné s ich osobným právnym postavením rodinného príslušníka.

1.  Na účely tohto článku a v súlade s jeho ustanoveniami rodinní príslušníci, ako je vymedzené v článku 2 ods. 9, zahŕňajú aj súrodencov osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana. Tí rodinní príslušníci osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, ktorí jednotlivo nespĺňajú podmienky na takúto ochranu, majú nárok požiadať o povolenie na pobyt v súlade s vnútroštátnymi postupmi, a pokiaľ je to zlučiteľné s ich osobným právnym postavením rodinného príslušníka.

Pozmeňujúci návrh     137

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty môžu odmietnuť vydať povolenie na pobyt pre manžela (manželku) alebo nezosobášeného partnera (nezosobášenú partnerku) v stálom zväzku, pokiaľ sa preukáže, že manželstvo alebo partnerstvo bolo uzatvorené iba s cieľom umožniť dotknutej osobe vstúpiť na územie členského štátu alebo sa na ňom zdržiavať.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že tento sa článok uplatňuje aj na ostatných blízkych príbuzných, ktorí žili spolu ako súčasť rodiny v čase opustenia krajiny pôvodu alebo pred tým, ako žiadateľ prišiel na územie členských štátov, a ktorí boli v tom čase úplne alebo podstatne závislí od osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana.

6.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že tento sa článok uplatňuje aj na ostatných blízkych príbuzných, ktorí žili spolu ako súčasť rodiny v čase opustenia krajiny pôvodu alebo pred tým, ako žiadateľ prišiel na územie členských štátov.

Pozmeňujúci návrh     139

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr do 30 dní po poskytnutí medzinárodnej ochrany sa vydá povolenie na pobyt v jednotnom formáte stanovenom v nariadení (ES) č. 1030/2002.

1.  Čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 15 dní po poskytnutí medzinárodnej ochrany sa vydá povolenie na pobyt v jednotnom formáte stanovenom v nariadení (ES) č. 1030/2002.

a)  Povolenie na pobyt pre osoby, ktorým bolo priznané postavenie utečenca, má platnosť tri roky a je obnoviteľné na ďalšie obdobia troch rokov.

Povolenie na pobyt pre osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, má platnosť päť rokov a je obnoviteľné na ďalšie obdobia piatich rokov.

b)  Povolenie na pobyt pre osoby, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, má platnosť jeden rok a je obnoviteľné na ďalšie obdobia dvoch rokov.

 

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Povolenie na pobyt sa neobnoví alebo sa zruší v týchto prípadoch:

2.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 2003/109/ES, sa povolenie na pobyt neobnoví alebo sa zruší v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ak príslušné orgány zrušia, ukončia alebo odmietnu obnoviť postavenie utečenca štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v súlade s článkom 14 a postavenie doplnkovej ochrany v súlade s článkom 20;

a)  ak príslušné orgány odnímu postavenie utečenca štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v súlade s článkom 14 alebo postavenie osoby s doplnkovou ochranou v súlade s článkom 20;

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak sa uplatňuje článok 23 ods. 2;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ak sa to vyžaduje z dôvodov národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku.

c)  ak sa to vyžaduje z presvedčivých dôvodov národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány vydávajú cestovné doklady osobám, ktorým bolo priznané postavenie utečenca, vo forme uvedenej v prílohe k Ženevskému dohovoru a s minimálnymi ochrannými prvkami a biometriou uvedenými v nariadení Rady (ES) č. 2252/200445. Platnosť týchto cestovných dokladov je aspoň jeden rok.

1.  Príslušné orgány vydávajú cestovné doklady osobám, ktorým bolo priznané postavenie utečenca, vo forme uvedenej v prílohe k Ženevskému dohovoru a s minimálnymi ochrannými prvkami a biometriou uvedenými v nariadení Rady (ES) č. 2252/200445. Platnosť týchto cestovných dokladov je aspoň päť rokov.

__________________

__________________

45 Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1).

45 Nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Osobám, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, ktoré nemajú možnosť získať cestovný pas krajiny, vydávajú príslušné orgány cestovné doklady s minimálnymi ochrannými znakmi a biometriou uvedenými v nariadení (ES) č. 2252/2004. Platnosť týchto dokladov je aspoň jeden rok.

2.  Osobám, ktorým bolo priznané postavenie osoby s doplnkovou ochranou, ktoré nemajú možnosť získať cestovný pas krajiny, vydávajú príslušné orgány cestovné doklady s minimálnymi ochrannými znakmi a biometriou uvedenými v nariadení (ES) č. 2252/2004. Platnosť týchto dokladov je aspoň päť rokov.

Pozmeňujúci návrh     146

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď si to vyžadujú presvedčivé dôvody národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku, dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevydajú.

3.  Keď si to vyžadujú presvedčivé dôvody národnej bezpečnosti, dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevydajú.

Pozmeňujúci návrh     147

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú právo na voľný pohyb v rámci členského štátu, ktorý im poskytol medzinárodnú ochranu, vrátane práva zvoliť si miesto pobytu na tomto území, za rovnakých podmienok a obmedzení, ako sú tie, ktoré sú stanovené pre ostatných štátnych príslušníkov tretej krajiny s oprávneným pobytom na jeho území, ktorí sa nachádzajú v porovnateľnej situácii.

1.  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú právo na voľný pohyb v rámci členského štátu, ktorý im poskytol medzinárodnú ochranu, vrátane práva zvoliť si miesto pobytu na tomto území, za rovnakých podmienok a obmedzení, ako sú tie, ktoré sú stanovené pre ostatných štátnych príslušníkov tretích krajín s oprávneným pobytom na jeho území.

Pozmeňujúci návrh     148

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V rámci limitov stanovených medzinárodnými záväzkami možno osobe, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, ktorá prijíma určité osobitné dávky sociálneho zabezpečenia alebo sociálnej pomoci, uložiť podmienky pobytu len v prípade, ak sú tieto podmienky pobytu nevyhnutné na uľahčenie integrácie danej osoby v členskom štáte, ktorý poskytol takúto ochranu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     149

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, nemajú právo na pobyt v iných členských štátoch, než je členský štát, ktorý poskytol ochranu. Nie je tým dotknuté ich právo požiadať o pobyt a získať právo na pobyt v iných členských štátoch podľa príslušných ustanovení práva Únie a vnútroštátneho práva ani ich právo na voľný pohyb v súlade s podmienkami článku 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda.

1.  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, nemajú právo na pobyt v iných členských štátoch, než je členský štát, ktorý poskytol ochranu. Nie je tým dotknuté ich právo požiadať o pobyt a získať právo na pobyt v iných členských štátoch podľa príslušných ustanovení práva Únie vrátane smernice Rady 2009/50/ES1a a vnútroštátneho práva ani ich právo na voľný pohyb v súlade s podmienkami článku 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda.

 

_________________

 

1a Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 17).

 

 

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pracovné podmienky vrátane odmeny a prepustenia, pracovného času, dovolenky a sviatkov, ako aj požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

a)  pracovné podmienky vrátane odmeny a prepustenia, pracovného času, dovolenky a sviatkov, rodinnej dovolenky, ako aj požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  slobodu združovania a spolčovania sa a členstvo v organizácii zastupujúcej zamestnancov alebo zamestnávateľov alebo v akejkoľvek organizácii, ktorej členovia vykonávajú určité povolanie, vrátane výhod poskytovaných takýmito organizáciami;

b)  slobodu združovania a spolčovania sa a členstvo v organizácii zastupujúcej zamestnancov alebo zamestnávateľov alebo v akejkoľvek organizácii, ktorej členovia vykonávajú určité povolanie, vrátane práv a výhod poskytovaných takýmito organizáciami;

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  možnosti vzdelávania dospelých súvisiaceho so zamestnaním, odbornú prípravu vrátane kurzov odbornej prípravy zameraných na zlepšenie zručností, praktické skúsenosti na pracovisku;

c)  vzdelávanie a možnosti vzdelávania súvisiaceho so zamestnaním, odbornú prípravu vrátane kurzov odbornej prípravy zameraných na zlepšenie zručností, praktické skúsenosti na pracovisku;

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  poradenské služby poskytované úradmi práce.

d)  poradenské a monitorovacie služby poskytované úradmi práce.

Pozmeňujúci návrh     154

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príslušné orgány v prípade potreby uľahčia plnohodnotný prístup k činnostiam, ktoré sú uvedené v odseku 2 písm. c) a d).

3.  Príslušné orgány uľahčia plnohodnotný prístup k činnostiam, ktoré sú uvedené v odseku 2 písm. c) a d).

Pozmeňujúci návrh     155

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dospelí, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú prístup k systému všeobecného vzdelávania, ďalšej odbornej príprave alebo preškoleniu, a to za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tretej krajiny s oprávneným pobytom v tomto členskom štáte, ktorí sa nachádzajú v porovnateľnej situácii.

2.  Dospelí, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú prístup k systému všeobecného vzdelávania, ďalšej odbornej príprave alebo preškoleniu, a to za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci členského štátu, ktorý poskytol ochranu.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prístup k určitej sociálnej pomoci bližšie určenej vo vnútroštátnom práve môže byť podmienený účinnou účasťou osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, na integračných opatreniach.

Prístup k určitej sociálnej pomoci bližšie určenej vo vnútroštátnom práve môže byť podmienený účinnou účasťou osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, na integračných opatreniach, pokiaľ sú príslušné integračné opatrenia ľahko prístupné, bezplatné a zohľadňujú osobitné potreby príslušnej osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Osobám, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, môžu členské štáty obmedziť sociálnu pomoc na základné dávky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     158

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, ktoré majú osobitné potreby, ako sú tehotné ženy, osoby so zdravotným postihnutím, osoby, ktoré boli vystavené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia, alebo maloleté osoby, ktoré boli obeťami akejkoľvek formy zneužitia, zanedbania, využívania, mučenia, krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo ktoré trpeli v dôsledku ozbrojeného konfliktu, sa poskytne primeraná zdravotná starostlivosť vrátane liečby duševných porúch, ak je potrebná, a to za rovnakých podmienok oprávnenosti ako štátnym príslušníkom členského štátu, ktorý poskytol ochranu.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh     159

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány prijmú hneď, ako je to možné po poskytnutí medzinárodnej ochrany, a najneskôr do piatich pracovných dní, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) XXX/XXX [procedurálne nariadenie], potrebné opatrenia na zaistenie zastúpenia maloletých osôb bez sprievodu zákonným opatrovníkom alebo v prípade potreby organizáciou zodpovednou za starostlivosť a blaho maloletých osôb, alebo akýmkoľvek iným vhodným zastúpením vrátane toho, ktoré sa zakladá na právnych predpisoch alebo súdnom nariadení.

Ak nie je možné ponechať po príchode maloletej osoby bez sprievodu na územie Únie stanoveného rovnakého opatrovníka, príslušné orgány prijmú hneď, ako je to možné po poskytnutí medzinárodnej ochrany a v každom prípade najneskôr do piatich dní, potrebné opatrenia na zaistenie zastúpenia maloletých osôb bez sprievodu zákonným opatrovníkom alebo v prípade potreby organizáciou zodpovednou za starostlivosť a blaho maloletých osôb, alebo akýmkoľvek iným vhodným zastúpením vrátane toho, ktoré sa zakladá na právnych predpisoch alebo súdnom nariadení.

Pozmeňujúci návrh     160

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby opatrovníkovi nebolo pridelené neprimerane veľké množstvo maloletých osôb bez sprievodu súčasne, ktoré by mu znemožňovalo účinne plniť svoje úlohy, pričom toto množstvo by v žiadnom prípade nemalo byť vyššie ako 20 osôb. Členské štáty určia subjekty alebo osoby zodpovedné za pravidelné monitorovanie toho, či opatrovníci plnia svoje úlohy uspokojivo. Tieto subjekty alebo osoby majú takisto právomoc posudzovať sťažnosti podávané maloletými osobami bez sprievodu na svojho opatrovníka. Na tento účel sa maloletým osobám bez sprievodu stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom a prostredníctvom jasných a jednoduchých formulácií poskytnú ústne aj vizuálne informácie spôsobom vhodným pre deti a v jazyku, ktorému rozumejú, o tom, kto sú tieto subjekty alebo osoby a ako dôverne a bezpečne podať sťažnosť na svojich opatrovníkov.

Pozmeňujúci návrh     161

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Stanovený opatrovník má povinnosť zabezpečiť, aby daná maloletá osoba mala prístup ku všetkým právam plynúcim z tohto nariadenia. Príslušné orgány pravidelne posudzujú výkon stanoveného opatrovníka.

2.  Stanovený opatrovník má povinnosť zabezpečiť, aby daná maloletá osoba mala prístup ku všetkým právam plynúcim z tohto nariadenia. Zodpovedné subjekty alebo osoby posudzujú výkon opatrovníka v priebehu prvého mesiaca po jeho stanovení, a potom pravidelne.

Pozmeňujúci návrh     162

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v zariadeniach špecializovaných na ubytovávanie maloletých osôb;

c)  v otvorených zariadeniach špecializovaných na ubytovávanie maloletých osôb, ktoré zohľadňujú ich zraniteľnosť a zaisťujú ich bezpečnosť;

Pozmeňujúci návrh     163

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v inom ubytovacom zariadení vhodnom pre maloleté osoby.

d)  v inom otvorenom ubytovacom zariadení vhodnom pre maloleté osoby, ktoré zohľadňuje ich zraniteľnosť a zaisťuje ich bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh     164

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak sa maloletej osobe bez sprievodu poskytla medzinárodná ochrana a vyhľadávanie rodinných príslušníkoch sa ešte nezačalo, príslušné orgány začnú s ich vyhľadávaním čo najskôr po poskytnutí medzinárodnej ochrany, pričom chránia najlepší záujem tejto maloletej osoby. Ak sa vyhľadávanie už začalo, pokračuje sa v ňom podľa potreby. V prípadoch možného ohrozenia života alebo nedotknuteľnosti osoby alebo jej blízkych príbuzných, najmä ak zostali v krajine pôvodu, sa musí venovať pozornosť tomu, aby sa zaistilo dôverné vykonávanie zhromažďovania, spracúvania a obehu informácií týkajúcich sa takýchto osôb.

5.  Vyhľadávanie rodinných príslušníkov maloletej osoby bez sprievodu sa začne ihneď po tom, ako maloletá osoba zaregistruje svoju žiadosť o medzinárodnú ochranu. V prípadoch možného ohrozenia života alebo nedotknuteľnosti osoby alebo jej blízkych príbuzných, najmä ak zostali v krajine pôvodu, sa musí venovať pozornosť tomu, aby sa zaistilo dôverné vykonávanie zhromažďovania, spracúvania a obehu informácií týkajúcich sa takýchto osôb, aby sa predišlo ohrozeniu ich bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh     165

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Osoby a organizácie pracujúce s maloletými osobami bez sprievodu absolvujú primeranú kontinuálnu odbornú prípravu o právach a potrebách maloletých osôb a osobitných zárukách na ochranu detí sa budú dodržiavať podľa článku 22 nariadenia (EÚ) XXX/XXX [procedurálne nariadenie].

6.  Osoby a organizácie pracujúce s maloletými osobami bez sprievodu absolvujú primeranú kontinuálnu odbornú prípravu o právach a potrebách maloletých osôb a osobitných zárukách na ochranu detí sa budú dodržiavať podľa článku 22 nariadenia (EÚ) XXX/XXX [procedurálne nariadenie]. Ak je za opatrovníka ustanovená organizácia, určí osobu zodpovednú za vykonávanie úloh opatrovníka vo vzťahu k maloletej osobe bez sprievodu v súlade s týmto nariadením. Opatrovník vykonáva svoje povinnosti v súlade so zásadou najlepšieho záujmu dieťaťa, musí mať na tento účel potrebnú kvalifikáciu a odbornosť a nesmie mať záznam vedený v registri trestov, najmä pokiaľ ide o trestnú činnosť v súvislosti s deťmi. Príslušné orgány pravidelne preverujú registre trestov ustanovených opatrovníkov, aby mohli identifikovať prípadné faktory nezlučiteľné s ich úlohou. S cieľom zabezpečiť blaho a sociálny rozvoj maloletej osoby sa osoba konajúca ako opatrovník mení len v nevyhnutnom prípade. Organizácie alebo jednotlivci, ktorých záujmy sú alebo by prípadne mohli byť v rozpore so záujmami maloletých osôb bez sprievodu, nesmú byť ustanovené alebo ustanovení za opatrovníkov.

Pozmeňujúci návrh     166

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú prístup k ubytovaniu za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na ostatných štátnych príslušníkov tretej krajiny s legálnym pobytom na územiach členských štátov, ktorí sa nachádzajú v porovnateľnej situácii.

1.  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú prístup k ubytovaniu za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý túto ochranu poskytol.

Pozmeňujúci návrh     167

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vnútroštátne mechanizmy rozptýlenia osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, sa vykonávajú v čo najväčšej miere bez diskriminácie osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a zaisťujú im rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o prístup k ubytovaniu.

2.  Vnútroštátne mechanizmy rozptýlenia osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, sa vykonávajú bez diskriminácie osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a zaisťujú im rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o prístup k ubytovaniu.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom uľahčiť integráciu osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, do spoločnosti, majú osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, prístup k integračným opatreniam poskytovaným členskými štátmi, najmä k jazykovým kurzom, programom občianskej náuky a integračným programom a odbornej príprave, ktoré zohľadňujú ich osobitné potreby.

1.  S cieľom podporiť a uľahčiť integráciu osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, do spoločnosti, majú osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, prístup k integračným opatreniam poskytovaným členskými štátmi, najmä k programom občianskej náuky a integračným programom a odbornej príprave, ktoré sú bezplatné, ľahko prístupné a zohľadňujú ich osobitné potreby.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, účinný prístup k jazykovým kurzom, ktoré sú bezplatné, a to odo dňa, keď im bola priznaná medzinárodná ochrana.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že účasť na integračných opatreniach je povinná.

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že účasť na integračných opatreniach je povinná, pokiaľ sú príslušné integračné opatrenia ľahko prístupné, bezplatné a zohľadňujú osobitné potreby príslušnej osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty neuplatňujú voči osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, represívne opatrenia, ak sa nemôžu zúčastniť na integračných opatreniach vplyvom okolností, ktoré nie sú pod ich kontrolou alebo vzhľadom na nevhodnú povahu predmetných integračných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 42

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha výbor [zriadený článkom 58 nariadenia (EÚ) XXX/XXX [procedurálne nariadenie]]. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s článkom 5 uvedeného nariadenia.

 

 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 42 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 42a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 24 sa Komisii udeľuje na obdobie dvoch rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti základného legislatívneho aktu]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto dvojročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 24 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 24 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek -1 (nový)

Smernica 2003/109/ES

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  V článku 4 smernice 2003/109/ES sa tretí pododsek odseku 2 nahrádza takto:

 

„Pokiaľ ide o osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, pri výpočte obdobia uvedeného v odseku 1 sa berie do úvahy obdobie od dátumu podania žiadosti o medzinárodnú ochranu, na základe ktorého sa medzinárodná ochrana poskytla, do dátumu udelenia povolenia na pobyt podľa článku 26 nariadenia (EÚ) …/... [nariadenie o oprávnení na medzinárodnú ochranu].“

Pozmeňujúci návrh     175

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

Smernica 2003/109/ES

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a.   Keď sa zistí, že osoba, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, sa nachádza v inom členskom štáte, než je členský štát, ktorý jej poskytol medzinárodnú ochranu, bez toho, že by v súlade s príslušným právom Únie alebo vnútroštátnym právom mala právo zdržiavať sa na jeho území alebo právo na pobyt na jeho území, obdobie oprávneného pobytu, ktoré predchádzalo takejto situácii, sa neberie do úvahy pri výpočte obdobia uvedeného v odseku 1.

3a.  Keď sa zistí, že osoba, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, sa nachádza v inom členskom štáte, než je členský štát, ktorý jej poskytol medzinárodnú ochranu, a orgány tohto iného členského štátu zistia, že táto osoba sa na tomto území zdržiavala alebo mala na ňom pobyt bez toho, že by v súlade s príslušným právom Únie alebo vnútroštátnym právom mala právo zdržiavať sa na jeho území alebo právo na pobyt na jeho území počas obdobia dlhšieho než dva týždne a bez závažného a naliehavého dôvodu, obdobie oprávneného pobytu, ktoré predchádzalo takejto situácii, sa neberie do úvahy pri výpočte obdobia uvedeného v odseku 1, pokiaľ osoba, ktorej sa poskytla medzinárodná pomoc, nepreukáže, že dôvod jej pohybu bol spôsobený okolnosťami mimo jej kontroly.

 

Prvý pododsek sa nevzťahuje na maloleté osoby bez sprievodu.

Pozmeňujúci návrh     176

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2

Smernica 2003/109/ES

Článok 26a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 4 ods. 3a tejto smernice najneskôr do [šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 4 ods. 3a tejto smernice najneskôr do [30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa začne uplatňovať od [šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti].

Toto nariadenie sa začne uplatňovať od [tri mesiace po nadobudnutí účinnosti].

(1)

Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 97.

(2)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Účelom predloženej revízie spoločného európskeho azylového systému (CEAS) je odpovedať na migračné trendy v uplynulých rokoch a na príchod veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín do Európskej únie, z ktorých mnohí potrebujú medzinárodnú ochranu. Predloženie ďalšej revízie CEAS tak skoro po prijatí najnovšej reformy zrejme nie je najlepším riešením, ak má systém plne fungovať a etablovať sa vo vnútroštátnych politikách a praxi. Príležitosť na reformu CEAS však treba využiť na zlepšenie spoločnej azylovej politiky Únie, ktorá by sa mala zakladať na skutočnej solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti a postupne sa posúvať k jednotnému postaveniu medzinárodnej ochrany platnému v celej Únii, ako je zakotvené v článku 78 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Spravodajkyňa preto vidí návrh nahradiť smernicu o oprávnení na medzinárodnú ochranu nariadením ako príležitosť posunúť sa ďalej smerom k progresívnej, pozitívnej harmonizácii sprísnených noriem, podľa ktorých sa určuje, či osoby potrebujú medzinárodnú ochranu, a ktorými sa vymedzujú práva, ktoré by tieto osoby mali požívať. Aj keď je dnes systém preťažený, má zásadný význam opätovne potvrdiť európsku azylovú tradíciu vychádzajúcu zo Ženevského dohovoru a posilniť doplnkovú ochranu, ktorú Únia progresívne rozvinula na základe svojich spoločných hodnôt.

Vzhľadom na to sa spravodajkyňa obzvlášť usilovala zabezpečiť, aby sa do revidovaného právneho predpisu riadne integrovala judikatúra vytvorená dvomi európskymi súdmi v Luxemburgu a Štrasburgu, ako je acquis v oblasti základných práv a boja proti diskriminácii. Spravodajkyňa zohľadnila politiky a postupy, ktoré sa doteraz rozvinuli v členských štátoch na základe smernice o oprávnení na medzinárodnú ochranu, a pokúsila sa o ich zlepšenie.

Voľba politiky v tejto správe zo strany spravodajkyne sa riadila logikou aproximácie a ďalšej harmonizácie dvoch rôznych postavení ochrany. Súčasná prax v členských štátoch a samotná koncepcia ochrany neposkytujú účinným spôsobom základ pre rozlišovanie týchto dvoch postavení. V praxi sa najmä ukazuje, že doplnková ochrana vychádza z nepodloženého predpokladu dočasnejšej povahy ochrany a má len obmedzenú účinnosť.

Okrem toho sa spravodajkyňa snažila spojiť ochranu s integráciou, nie s represívnymi opatreniami, čím sa prihovára za dlhodobú sociálnu súdržnosť a bezpečnosť pre všetkých a odrádza od sekundárnych pohybov. Predložené pozmeňujúce návrhy vyplývajú zo všeobecnej obavy, aby administratívy členských štátov neboli v budúcnosti pri uplatňovaní nariadenia v praxi preťažené.

V tomto ohľade si spravodajkyňa želá zmeniť navrhované povinné preskúmanie postavenia prideleného osobám s medzinárodnou ochranou, a to aj v prípade zmeny okolností v krajine pôvodu, aj pri obnovovaní ochrany. Aj keď spravodajkyňa súhlasí s tým, že vývoj v krajine pôvodu, ktorý harmonizovaným spôsobom posudzuje Agentúra Európskej únie pre azyl, môže mať vplyv na potrebu ochrany, systematické skúmanie by bolo pre rozhodujúce orgány v členských štátoch veľmi náročné na zdroje. Okrem toho, neustále potenciálne vystavenie takémuto skúmaniu môže ohroziť vyhliadky na integráciu chránenej osoby v hostiteľskej spoločnosti. Spravodajkyňa preto navrhuje ponechať toto preskúmanie pre členské štáty ako možnosť a neukladať ho ako automatickú a povinnú súčasť štatútu azylanta.

Spravodajkyňa takisto nechce, aby revízia právnych predpisov EÚ viedla k skráteniu platnosti povolení na pobyt, ktoré udeľujú členské štáty osobám s medzinárodnou ochranou s pobytom na ich území. Navrhuje preto zmeniť nové štandardné obdobie platnosti povolení na pobyt v EÚ pre utečencov aj osoby, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, tak, aby lepšie zodpovedalo súčasnej praxi na vnútroštátnej úrovni a poskytovalo chráneným osobám väčšiu právnu istotou. Cieľom toho je opäť podporiť chránené osoby v tom, aby investovali do svojho života a boli tak prínosom pre svoje hostiteľské komunity.

Okrem toho, v pozmeňujúcich návrhoch k tomuto bodu sa objavuje tendencia zosúladiť obdobie platnosti povolenia na pobyt pre utečencov a osoby, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Štatút doplnkovej ochrany v praxi nezodpovedá potrebe ochrany dočasnejšieho charakteru a líši sa len v tom, že nespadá pod zákonné vymedzenie a štatút utečenca. Aj keď tieto osoby nie sú utečencami stricto sensu, taktiež čelia vo svojej krajine pôvodu veľkému riziku, nemôžu sa tam bezpečne vrátiť a musia začať nový život v krajine, ktorá im poskytne útočisko. Preto má pre nich rovnako zásadný význam ako pre utečencov, aby sa vytvoril právny rámec na podporu ich integrácie. Okrem témy obdobia platnosti povolenia na pobyt sa mnohé pozmeňujúce návrhy predložené spravodajkyňou riadia logikou aproximácie týchto dvoch postavení ochrany.

Ochrana pred aktmi prenasledovania však nemusí vždy znamenať nutnosť opustiť krajinu. Spravodajkyňa uznáva, že v individuálnych prípadoch možno útočisko nájsť v rámci krajiny pôvodu, aj pokiaľ prenasledovanie alebo vážne bezprávie hrozí od štátu alebo verejného subjektu. Zaviazať členské štáty, aby skúmali alternatívnu možnosť vnútroštátnej ochrany po tom, ako rozhodujúci orgán už prijal rozhodnutie, že žiadateľ by v opačnom prípade potreboval ochranu, je však krokom, ktorý zachádza príliš ďaleko. Alternatívna možnosť vnútroštátnej ochrany by mala vo vymedzených prípadoch ostať pre členské štáty len ako možnosť, nie ako povinnosť.

Na záver možno povedať, že pozmeňujúce návrhy predložené spravodajkyňou sú motivované základným cieľom zabezpečiť, aby sa osoby, ktoré potrebujú ochranu, správne rozpoznávali a aby mohli využívať práva, ktoré uľahčia ich integráciu, a to na ktoromkoľvek mieste pobytu v Únii. Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť, že reforma CEAS súvisí so skvalitňovaním ochrany poskytovanej štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí ju potrebujú, v súlade s tradíciou a hodnotami EÚ. EÚ si musí zaistiť svoju vlastnú bezpečnosť, ale tieto dve veci idú ruka v ruke – EÚ musí byť bezpečná, ak má ostať útočiskom pre osoby, ktoré utekajú pred konfliktmi a barbarskými činmi a hľadajú ochranu. Zdôrazňovanie sankcií a možného zneužívania systému by pravdepodobne len posilnilo všeobecný pocit neistoty na strane osôb, ktoré potrebujú ochranu, aj na strane občanov EÚ. Obom stranám treba vyslať pozitívne posolstvo, aby sa štátni príslušníci tretích krajín, ktorí si možno príchod do EÚ sami nevybrali, mohli rýchlo zžiť so spoločnosťou, v ktorej sa poskytovanie ochrany spája s bezpečnosťou – a presne to sa spravodajkyňa svojimi návrhmi usiluje dosiahnuť.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Počas prípravy návrhu správy prijala spravodajkyňa podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Save the Children

Európska rada pre utečencov a exulantov (ECRE)

Vysoký komisár OSN pre utečencov

Výbor Meijers

EUROCITIES, sieť európskych veľkomiest

ILGA-Europe

Skupina pre migračnú politiku

Jezuitská služba pre utečencov v Európe

Ajda Mihelčič, Brusel


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (8.5.2017)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Brando Benifei

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom navrhovanej reformy spoločného európskeho azylového systému (ďalej len „CEAS“) je sformovať udržateľnejšiu, spravodlivejšiu a ucelenejšiu migračnú politiku EÚ založenú na zásadách spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity medzi členskými štátmi.

Napriek legislatívnemu i politickému úsiliu, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch vyvinulo na úrovni Európskej únie a členských štátov s cieľom účinne reagovať na utečeneckú krízu, treba stále vyriešiť niekoľko aspektov týkajúcich sa dobrého fungovania azylového systému. Rozdiely pretrvávajú predovšetkým v súvislosti s pravidlami a kritériami pre priznávanie postavenia utečenca a ochranu subsidiarity, v súvislosti s mierou uznaných žiadostí medzi členskými štátmi, ako aj v súvislosti so súbormi práv a povinností priznaných osobám, ktorým sa poskytla ochrana. Komisia navrhuje zrušiť predchádzajúce prepracované znenie smernice o oprávnení na medzinárodnú ochranu nariadením, čím sa zvýši potenciál harmonizácie nových spoločných európskych nástrojov. Spravodajca sa domnieva, že reformami v tejto oblasti je nevyhnutné dosiahnuť hlavný cieľ v podobe zlepšenia súčasnej situácie, čo by malo predstavovať krok smerom dopredu k zabezpečeniu účinných práv osobám, ktoré potrebujú ochranu, a nielen funkčnú administratívnu reorganizáciu alebo racionalizáciu pravidiel, praktík a postupov.

Vzhľadom na túto skutočnosť je kľúčová možnosť sociálneho začlenenia osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, do spoločnosti a ich integrácia do trhu práce.

Spravodajca preto vo svojom návrhu stanoviska predkladá pozmeňujúce návrhy s cieľom zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ umožňovali využívať maximálny potenciál takýchto vyhliadok na integráciu. V prvom rade to znamená zosúladenie práv priznaných na jednej strane utečencom, na druhej strane osobám, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, ako už platí v niektorých členských štátoch, pričom takéto rozlíšenie sa často zakladá na spornom predpoklade, že potrebná ochrana má dočasnejší charakter. Toto v praxi vedie nielen k tomu, že administratívna stránka je zbytočne zložitá, ale vzniká takisto riziko, že budú priamo ohrozené možnosti integrácie týchto osôb, napríklad v dôsledku príliš krátkeho trvania ich povolenia na pobyt alebo pracovného povolenia, pričom tieto dve povolenia sú často navzájom prepojené, alebo prepojením predĺženia platnosti takéhoto povolenia na pobyt s preskúmaním postavenia ochrany, čo sa takisto javí ako finančne nákladné a zbytočné. Z podobných dôvodov spravodajca navrhuje, aby sa z textu vypustila možnosť pre členské štáty obmedziť sociálnu pomoc určenú osobám, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, na základné dávky.

Komisia umožňuje členským štátom stanoviť, že účasť na integračných opatreniach, napríklad jazykových kurzoch, odbornej príprave a iných opatreniach súvisiacich so zamestnaním, je povinná pre osoby, ktorým sa poskytla ochrana, aby sa uľahčilo ich začlenenie do spoločnosti. Hoci toto možno prijímať ako cenný nástroj, vďaka ktorému sa z krátkodobých výziev týkajúcich sa integrácie stane príležitosť pre celú spoločnosť, je zároveň potrebné spresniť, že tieto opatrenia musia byť bezplatné, dostupné, ľahko prístupné a vždy musia zohľadňovať práva a hodnoty osoby, ktorej sa poskytla ochrana. Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť, aby neúčasť alebo len čiastočná účasť na takýchto opatreniach nikdy neohrozila postavenie ochrany osoby, keďže by to predstavovalo priame porušenie medzinárodného utečeneckého práva.

Napokon spravodajca vyjadruje nesúhlas s represívnym prístupom, pre ktorý sa rozhodla Komisia, na reguláciu sekundárnych pohybov, na druhej strane však považuje systém možnej motivácie, aby tieto osoby zostali v štáte, ktorý im priznal ochranu, za vhodnejší.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V smernici 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) je potrebné vykonať viaceré podstatné zmeny31. S cieľom zabezpečiť harmonizáciu a väčšiu mieru zblíženia rozhodnutí o azyle a obsahu medzinárodnej ochrany, aby sa obmedzila motivácia na pohyb v rámci Európskej únie a zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s osobami, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by sa uvedená smernica mala zrušiť a nahradiť nariadením.

(1)  V smernici 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) je potrebné vykonať viaceré podstatné zmeny31. S cieľom zabezpečiť harmonizáciu a väčšiu mieru zblíženia rozhodnutí o udelení azylu a obsahu medzinárodnej ochrany, aby boli osoby, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana, motivované zostať v členskom štáte, ktorý im poskytol takúto ochranu, a zabezpečilo sa rovnaké zaobchádzanie s osobami, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by sa uvedená smernica mala zrušiť a nahradiť nariadením.

__________________

__________________

31 Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9.

31 Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Spoločný európsky azylový systém je založený na spoločných normách pre konania o azyle, uznávanie a ochranu poskytované na úrovni Únie, podmienky prijímania a systém na určenie členského štátu zodpovedného za žiadateľov o azyl. Napriek pokroku, ktorý sa doteraz dosiahol v postupnom vytváraní spoločného európskeho azylového systému, stále existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o druhy používaných postupov, mieru uznaných žiadostí, druh poskytovanej ochrany, úroveň materiálnych podmienok prijímania a dávky poskytované žiadateľom o medzinárodnú ochranu a osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana. Tieto rozdiely sú významnou pohnútkou na sekundárne pohyby a zároveň maria dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečiť, aby sa so všetkými žiadateľmi zaobchádzalo rovnako, bez ohľadu na to, kde v Únii podajú žiadosť.

(3)  Spoločný európsky azylový systém je založený na spoločných normách pre konania o azyle, uznávanie a ochranu poskytované na úrovni Únie, podmienky prijímania a systém na určenie členského štátu zodpovedného za žiadateľov o udelenie azylu. Napriek pokroku, ktorý sa doteraz dosiahol v postupnom vytváraní spoločného európskeho azylového systému, stále existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o druhy používaných postupov, mieru uznaných žiadostí, druh poskytovanej ochrany, úroveň materiálnych podmienok prijímania a dávky poskytované žiadateľom o medzinárodnú ochranu a osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana. Tieto rozdiely spolu so skutočnosťou, že členské štáty sa výrazne líšia z hľadiska makroekonomickej situácie a situácie na trhu práce, ohrozujú dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečenie štandardizovaných podmienok prijímania pre všetkých žiadateľov bez ohľadu na to, kde v Únii podajú svoju žiadosť.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V záujme dobrého fungovania CEAS vrátane dublinského systému by sa malo dospieť k výraznému pokroku, pokiaľ ide o zbližovanie vnútroštátnych azylových systémov, s osobitným zreteľom na odlišné miery uznaných žiadostí a druh postavenia ochrany v členských štátoch. Okrem toho by sa mali posilniť pravidlá týkajúce sa preskúmania postavenia, aby sa zabezpečilo, že ochrana sa poskytne len tým, ktorí ju potrebujú, a len na tak dlho, ako bude potrebná. Navyše by sa malo zabrániť rozdielnym postupom, pokiaľ ide o trvanie povolení na pobyt, a mali by sa lepšie objasniť a harmonizovať.práva udeľované osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana.

(5)  V záujme dobrého fungovania CEAS vrátane dublinského systému by sa malo dospieť k výraznému pokroku, pokiaľ ide o zbližovanie vnútroštátnych azylových systémov, najmä so zreteľom na odlišné miery uznaných žiadostí a druh postavenia ochrany v členských štátoch. Okrem toho by sa mali posilniť pravidlá týkajúce sa preskúmania postavenia, aby sa zabezpečilo, že ochrana sa poskytne len tým, ktorí ju potrebujú, a len na tak dlho, ako bude potrebná. Navyše by sa malo zabrániť rozdielnym postupom, pokiaľ ide o trvanie povolení na pobyt, a mali by sa lepšie objasniť a harmonizovať.práva udeľované osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Aby sa zabezpečila konzistentnejšia úroveň harmonizácie v celej Únii a poskytol vyšší stupeň právnej istoty a transparentnosti, je teda potrebné nariadenie.

(6)  Aby sa zabezpečila rýchla harmonizácia a jej konzistentnejšia úroveň v celej Únii a poskytol vyšší stupeň právnej istoty a transparentnosti, je teda potrebné nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Ďalšia aproximácia pravidiel o priznaní a obsahu postavenia utečenca a postavenia doplnkovej ochrany by navyše mala pomôcť obmedziť sekundárne pohyby žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, medzi členskými štátmi v prípade, keď takýto pohyb môže byť spôsobený rozdielmi vo vnútroštátnych právnych opatreniach, ktoré boli prijaté na transpozíciu smernice o oprávnení na medzinárodnú ochranu nahradenej týmto nariadením.

(8)  Ďalšia aproximácia pravidiel o uznaní a obsahu postavenia utečenca a postavenia osoby s doplnkovou ochranou by navyše mala pomôcť pri obmedzení sekundárnych pohybov žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, medzi členskými štátmi a dosiahnutí prísnych noriem ochrany v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Vyhovujúcim kandidátom na presídlenie by sa mala poskytnúť medzinárodná ochrana. Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa obsahu medzinárodnej ochrany vrátane pravidiel zameraných na odradenie od sekundárneho pohybu by sa mali uplatňovať zodpovedajúcim spôsobom.

(10)  Vyhovujúcim kandidátom na presídlenie by sa mala poskytnúť medzinárodná ochrana. Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa obsahu medzinárodnej ochrany by sa mali uplatňovať zodpovedajúcim spôsobom.

Pozmeňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“). Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a práva na azyl žiadateľov o azyl a rodinných príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú, ako aj podporiť uplatňovanie článkov charty týkajúcich sa ľudskej dôstojnosti, rešpektovania súkromného a rodinného života, slobody prejavu a práva na informácie, práva na vzdelanie, slobodnej voľby povolania a práva na prácu, slobody podnikania, práva na azyl, nediskriminácie, práv detí, sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, a malo by sa preto vykonávať zodpovedajúcim spôsobom.

(11)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950, Európskou sociálnou chartou z roku 1961, Všeobecnou deklaráciou ľudských práv z roku 1948 a Ženevským dohovorom o právnom postavení utečencov z roku 1951 a protokolom k nemu z roku 1967. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a práva na azyl žiadateľov o udelenie azylu a rodinných príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú, ako aj podporiť uplatňovanie článkov charty týkajúcich sa ľudskej dôstojnosti, rešpektovania súkromného a rodinného života, slobody prejavu a práva na informácie, práva na vzdelanie, slobodnej voľby povolania a práva na prácu, slobody podnikania, práva na azyl, nediskriminácie, práv detí, využívania sociálnych práv vrátane sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, a preto by sa malo vykonávať zodpovedajúcim spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na poskytnutie primeranej podpory úsiliu členských štátov pri zavádzaní noriem stanovených týmto nariadením, a to najmä tých členských štátov, ktoré predovšetkým z dôvodu ich geografickej alebo demografickej situácie čelia osobitnému a neúmernému tlaku na ich azylové systémy, by sa mali použiť zdroje Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

(13)  Na poskytnutie primeranej podpory úsiliu členských štátov pri zavádzaní noriem stanovených týmto nariadením, a to najmä vo vzťahu k presadzovaniu udržateľnej integrácie osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a na poskytnutie podpory tým členským štátom, ktoré čelia výzvam v rámci svojich azylových systémov, a to predovšetkým z dôvodu ich sociálnej, geografickej alebo demografickej situácie, by sa mali použiť zdroje Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Na tento účel by sa miestnym a regionálnym orgánom a medzinárodným organizáciám a organizáciám občianskej spoločnosti mali poskytnúť primerané finančné prostriedky, a to aj prostredníctvom možnosti poskytnúť miestnym a regionálnym orgánom priamejší a efektívnejší prístup k Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a ďalším fondom pre opatrenia priamo spadajúce do ich právomoci.

Pozmeňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Pri vykonávaní tohto nariadenia by sa mal v prvom rade zohľadňovať „najlepší záujem dieťaťa“ v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989. Pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa by orgány členských štátov mali náležite zohľadňovať najmä zásadu celistvosti rodiny, blaho a sociálny rozvoj maloletej osoby, hľadiská ochrany a bezpečnosti a názory maloletej osoby s ohľadom na jej vek a vyspelosť.

(15)  Pri vykonávaní tohto nariadenia by sa mal v prvom rade zohľadňovať „záujem dieťaťa“ v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989. Pri posudzovaní záujmu dieťaťa by orgány členských štátov mali náležite zohľadňovať najmä zásadu celistvosti rodiny, blaho a sociálny rozvoj maloletej osoby, jej kultúrny pôvod a jazykové schopnosti, hľadiská ochrany a bezpečnosti a názory maloletej osoby s ohľadom na jej vek a vyspelosť.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  V súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu by mali príslušné orgány členských štátov používať metódy na posúdenie dôveryhodnosti žiadateľa spôsobom, ktorý rešpektuje práva jednotlivca zaručené chartou, najmä práva na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a rešpektovanie súkromného a rodinného života. Najmä pokiaľ ide o homosexualitu, individuálne posúdenie dôveryhodnosti žiadateľa by nemalo vychádzať zo stereotypných predstáv o homosexuáloch a žiadateľ by nemal byť vystavený podrobným otázkam alebo vyšetreniam v súvislosti s jeho sexuálnymi praktikami.

(29)  V súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu by mali príslušné orgány členských štátov používať metódy na posúdenie dôveryhodnosti žiadateľa spôsobom, ktorý rešpektuje práva jednotlivca zaručené chartou, najmä práva na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a rešpektovanie súkromného a rodinného života. Najmä pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, individuálne posúdenie dôveryhodnosti žiadateľa by nemalo vychádzať zo stereotypných predstáv o sexuálnej orientácii a rodovej identite a žiadateľ by nemal byť vystavený podrobným otázkam alebo vyšetreniam v súvislosti s jeho sexuálnymi praktikami. Okrem toho, príslušné vnútroštátne orgány by nemali vyvodiť záver, že vyhlásenia žiadateľa nie sú dôveryhodné, len na základe toho, že žiadateľ sa pri prvom uvedení podrobností o svojom prenasledovaní neopieral o svoju sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, rodové vyjadrenie alebo pohlavné znaky.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Na účely posúdenia vážneho bezprávia, na základe ktorého môžu žiadatelia spĺňať podmienky na oprávnenie na doplnkovú ochranu, by mal pojem neselektívne násilie v súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie zahŕňať násilie, ktoré môže zasiahnuť osoby bez ohľadu na ich osobnú situáciu.

(34)  Na účely posúdenia vážneho bezprávia, na základe ktorého môžu žiadatelia spĺňať podmienky na oprávnenie na doplnkovú ochranu, by mal pojem neselektívne násilie v súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva zahŕňať násilie, ktoré môže zasiahnuť osoby bez ohľadu na ich osobnú situáciu. Medzi faktory, ktoré by sa mali brať do úvahy pri rozhodovaní o tom, či dochádza k neselektívnemu násiliu, by mohli patriť vonkajšia agresia, okupácia, cudzia nadvláda, vnútorné konflikty, závažné porušovanie ľudských práv alebo udalosti vážne narúšajúce verejný poriadok v krajine pôvodu alebo jej časti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Povolenie na pobyt a cestovné doklady vydané po prvý raz osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, alebo obnovené po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia by mali byť v súlade s pravidlami stanovenými nariadením (ES) č. 1030/2002, resp. nariadením Rady (ES) č. 2252/2004.

(37)  Povolenie na pobyt a cestovné doklady vydané osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia by mali byť v súlade s pravidlami stanovenými nariadením (ES) č. 1030/2002, resp. nariadením Rady (ES) č. 2252/2004.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Pokiaľ ide o to zistiť, či osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, naďalej potrebujú túto ochranu, rozhodujúce organy by mali preskúmať priznané postavenie v čase, keď sa má obnoviť povolenie na pobyt, a to po prvý raz v prípade utečencov a prvý a druhý raz v prípade osôb, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, ako aj v prípade, že v krajine pôvodu týchto osôb dôjde k významnej relevantnej zmene uvedenej v spoločnej analýze a usmerneniach o situácii v krajine pôvodu, ktoré na úrovni Únie poskytujú agentúra a európske siete pre informácie o krajine pôvodu v súlade s článkami 8 a 10 nariadenia37.

(39)  Pokiaľ ide o to zistiť, či osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, naďalej potrebujú túto ochranu, rozhodujúce orgány môžu preskúmať priznané postavenie v prípade, že v krajine pôvodu týchto osôb dôjde k významnej relevantnej zmene uvedenej v spoločnej analýze a usmerneniach o situácii v krajine pôvodu, ktoré na úrovni Únie poskytujú agentúra a európske siete pre informácie o krajine pôvodu v súlade s článkami 8 a 10 nariadenia37.

_________________

_________________

37 COM(2016)271 final.

37 COM(2016)271 final.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Ak postavenie utečenca alebo postavenie doplnkovej ochrany zanikne, uplatňovanie rozhodnutia, ktorým rozhodujúci orgán členského štátu zruší, ukončí alebo neobnoví dané postavenie, by sa malo odložiť na primeraný čas po jeho prijatí, aby dotknutý štátny príslušník tretej krajiny alebo dotknutá osoba bez štátnej príslušnosti mali možnosť požiadať o povolenie na pobyt na základe iných dôvodov, než tých, ktoré opodstatnili poskytnutie medzinárodnej ochrany, ako sú napr. rodinné dôvody alebo dôvody týkajúce sa zamestnania alebo vzdelávania, v súlade s príslušným právom Únie a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(41)  Ak postavenie utečenca alebo postavenie osoby s doplnkovou ochranou zanikne, uplatňovanie rozhodnutia, ktorým rozhodujúci orgán členského štátu zruší, ukončí alebo neobnoví dané postavenie, by sa malo odložiť na primeraný čas po jeho prijatí, aby dotknutý štátny príslušník tretej krajiny alebo dotknutá osoba bez štátnej príslušnosti mali možnosť požiadať o povolenie na pobyt na základe iných dôvodov než tých, ktoré opodstatnili poskytnutie medzinárodnej ochrany, ako sú napríklad rodinné alebo zdravotné dôvody alebo dôvody týkajúce sa zamestnania alebo vzdelávania, v súlade s príslušným právom Únie a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  S cieľom odradiť od sekundárnych pohybov v rámci Európskej únie, ak sa zistí, že osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, sa nachádzajú v inom členskom štáte, než členskom štáte, ktorý im poskytol ochranu, bez toho, aby spĺňali podmienky na právo zdržiavať sa tam alebo právo na pobyt, zodpovedný členský štát by ich mal prijať späť v súlade s postupom stanoveným v novom dublinskom nariadení41.

(43)  S cieľom odradiť od sekundárnych pohybov v rámci Európskej únie, ak sa zistí, že osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, sa nachádzajú v inom členskom štáte než členskom štáte, ktorý im poskytol ochranu bez toho, aby spĺňali podmienky na právo zdržiavať sa tam alebo právo na pobyt, zodpovedný členský štát by ich mal prijať späť v súlade s postupom stanoveným v nariadení41.

_________________

_________________

41 (EÚ) [XXX/XXXX nové dublinské nariadenie].

41 (EÚ) [XXX/XXXX nové dublinské nariadenie].

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  S cieľom odradiť od sekundárnych pohybov v rámci Európskej únie by sa mala smernica 2003/109/ES o dlhodobom pobyte zmeniť tak, aby stanovovala, že 5-ročné obdobie, po uplynutí ktorého sú osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, oprávnené na postavenie osoby s dlhodobým pobytom, by malo začať znovu plynúť vždy, keď sa zistí, že daná osoba sa nachádza v inom členskom štáte, než členskom štáte, ktorý jej poskytol medzinárodnú ochranu, v ktorom v súlade s príslušným právom Únie alebo príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi nemá právo na pobyt ani právo zdržiavať sa na jeho území.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  V rámci limitov stanovených medzinárodnými záväzkami si priznanie výhod, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu a sociálnemu zabezpečeniu, vyžaduje, aby mu predchádzalo vydanie povolenia na pobyt.

(47)  V rámci limitov stanovených medzinárodnými záväzkami si priznanie výhod, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu a sociálnemu zabezpečeniu, môže vyžadovať, aby mu predchádzalo vydanie povolenia na pobyt.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Príslušné orgány môžu obmedziť prístup k zamestnaniu alebo samostatnej zárobkovej činnosti, keď ide o pracovné miesta, ktoré zahŕňajú výkon verejnej moci a zodpovednosť za ochranu všeobecných záujmov štátu alebo iných verejných orgánov. V kontexte uplatňovania ich práva na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o členstvo v organizácii zastupujúcej pracovníkov alebo výkon určitého povolania, osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, môžu byť takisto vylúčené z účasti na riadení verejnoprávnych inštitúcií a z vykonávania funkcie, ktorá sa riadi verejným právom.

(48)  Príslušné orgány môžu obmedziť prístup k zamestnaniu alebo samostatnej zárobkovej činnosti, keď ide o pracovné miesta, ktoré zahŕňajú výkon verejnej moci a zodpovednosť za ochranu všeobecných záujmov štátu alebo iných verejných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  S cieľom zabezpečiť, aby osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, účinnejšie využívali práva a výhody stanovené v tomto nariadení, je nevyhnutné zohľadniť ich osobitné potreby a konkrétne problémy s integráciou, ktorým čelia, a uľahčiť im prístup k právam súvisiacim s integráciou, najmä pokiaľ ide o možnosti vzdelávania a odbornej prípravy súvisiace so zamestnaním a prístup k postupom uznávania zahraničných diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, predovšetkým z dôvodu chýbajúcich listinných dôkazov a skutočnosti, že nie sú schopní znášať náklady súvisiace s postupmi uznávania takýchto dokladov.

(49)  S cieľom zabezpečiť, aby osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, účinnejšie využívali práva a výhody stanovené v tomto nariadení, je nevyhnutné zohľadniť ich osobitné potreby a konkrétne problémy s integráciou, ktorým čelia, a uľahčiť im prístup k právam a opatreniam súvisiacim s integráciou, najmä pokiaľ ide o vzdelávanie možnosti vzdelávania a odbornej prípravy súvisiace so zamestnaním a prístup k postupom uznávania zahraničných diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, predovšetkým z dôvodu chýbajúcich listinných dôkazov a skutočnosti, že nie sú schopní znášať náklady súvisiace s postupmi uznávania takýchto dokladov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50)  V oblasti sociálneho zabezpečenia by sa malo osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, poskytnúť rovnaké zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom členského štátu, ktorý poskytuje ochranu.

(50)  V oblasti sociálneho zabezpečenia by sa malo osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, poskytnúť rovnaké zaobchádzanie ako štátnym príslušníkom členského štátu, ktorý poskytuje ochranu, a mala by platiť rovnaká zásada nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51)  Okrem toho, najmä s cieľom zabrániť sociálnej núdzi je vhodné, aby sa osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, poskytla sociálna pomoc bez diskriminácie. V prípade osôb, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, by sa členským štátom mala umožniť určitá flexibilita obmedziť takéto práva na základné dávky, čo treba chápať tak, že pokrývajú aspoň podporu minimálneho príjmu, pomoc v prípade choroby alebo tehotenstva a rodičovskú pomoc, pokiaľ sa takéto dávky poskytujú štátnym príslušníkom podľa vnútroštátneho práva. S cieľom uľahčiť ich integráciu by členské štáty mali mať možnosť podmieniť prístup utečencov a osôb, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, k určitým typom sociálnej pomoci stanovenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch efektívnou účasťou osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, na integračných opatreniach.

(51)  Okrem toho, najmä s cieľom zabrániť sociálnej núdzi a uľahčiť integráciu osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana a doplnková ochrana, je vhodné poskytnúť im sociálnu a právnu pomoc bez akejkoľvek diskriminácie.

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by sa mal zaistiť prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti o fyzické a duševné zdravie.

(52)  Osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by sa mal zaistiť prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti o fyzické a duševné, sexuálne a reprodukčné zdravie.

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(52a)  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by takisto mali mať prístup k tovaru a službám a poskytovaniu tovaru a služieb dostupných pre verejnosť vrátane informačných a poradenských služieb poskytovaných úradmi práce.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53)  Aby sa uľahčila integrácia osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, do spoločnosti, osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú mať prístup k integračným opatreniam, pričom podrobné podmienky stanovia členské štáty. Členské štáty môžu stanoviť, že účasť na takýchto integračných opatreniach, napríklad jazykových kurzoch, kurzoch občianskej integrácie, odbornej prípravy a iných kurzoch súvisiacich so zamestnaním, je povinná.

(53)  Aby sa uľahčila integrácia osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, do spoločnosti, osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, by mali mať bezplatný a účinný prístup k integračným opatreniam, pričom podrobné podmienky stanovia členské štáty. Členské štáty môžu stanoviť, že účasť na takýchto integračných opatreniach, napríklad jazykových kurzoch, kurzoch občianskej integrácie, odbornej prípravy a iných kurzoch súvisiacich so zamestnaním, je povinná, pokiaľ sú tieto integračné opatrenia ľahko prístupné a bezplatné. Účasťou na príslušných opatreniach by nikdy nemali byť dotknuté práva a povinnosti stanovené v tomto nariadení a táto účasť by nikdy nemala predstavovať dôvod na preskúmanie, zrušenie, ukončenie, odmietnutie alebo neobnovenie postavenia utečenca alebo postavenia osoby s doplnkovou ochranou. Akákoľvek sankcia, ktorú stanovia členské štáty vo vnútroštátnom práve pre neúčasť na povinných integračných opatreniach, by mala byť vždy primeraná.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pri prvom obnovovaní povolenia na pobyt vydaného utečencovi.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pri prvom a druhom obnovovaní povolenia na pobyt vydaného osobe, ktorej sa poskytla doplnková ochrana.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V rámci limitov stanovených medzinárodnými záväzkami sa vyžaduje, aby udeleniu výhod týkajúcich sa prístupu k zamestnaniu a sociálnemu zabezpečeniu predchádzalo vydanie povolenia na pobyt.

3.  V rámci limitov stanovených medzinárodnými záväzkami sa môže vyžadovať, aby udeleniu výhod týkajúcich sa prístupu k zamestnaniu a sociálnemu zabezpečeniu predchádzalo vydanie povolenia na pobyt.

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pri uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly sa zohľadňuje osobitná situácia osôb s osobitnými potrebami, ako sú maloleté osoby, maloleté osoby bez sprievodu, osoby so zdravotným postihnutím, starí ľudia, tehotné ženy, osamelí rodičia s maloletými deťmi, obete obchodovania s ľuďmi, osoby s duševnými poruchami a osoby, ktoré boli vystavené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia, za predpokladu, že na základe individuálneho posúdenia ich situácie sa zistí, že majú osobitné potreby.

4.  Pri uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly sa zohľadňuje osobitná situácia osôb s osobitnými potrebami, ako sú maloleté osoby, maloleté osoby bez sprievodu, osoby so zdravotným postihnutím, starí ľudia, tehotné ženy, osamelí rodičia s deťmi, obete obchodovania s ľuďmi, osoby s duševnými poruchami a osoby, ktoré boli vystavené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia, za predpokladu, že na základe individuálneho posúdenia ich situácie sa zistí, že majú osobitné potreby.

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány poskytnú osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, informácie o právach a povinnostiach týkajúcich sa postavenia utečenca alebo postavenia doplnkovej ochrany, čo najskôr po priznaní takéhoto postavenia. Tieto informácie sa poskytujú v jazyku, ktorému daná osoba rozumie alebo o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumie, a výslovne sa v nich uvedú odkazy na dôsledky v prípade nedodržiavania povinností uvedených v článku 28 o pohybe v rámci Únie.

Príslušné orgány poskytnú osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, informácie o právach a povinnostiach týkajúcich sa postavenia utečenca alebo postavenia osoby s doplnkovou ochranou, čo najskôr po priznaní takéhoto postavenia. Tieto informácie sa poskytujú písomne v jazyku, ktorému daná osoba rozumie, a výslovne sa v nich uvedú odkazy na dôsledky v prípade nedodržiavania povinností uvedených v článku 29 o pohybe v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Povolenie na pobyt pre osoby, ktorým bolo priznané postavenie utečenca, má platnosť tri roky a je obnoviteľné na ďalšie obdobia troch rokov.

a)  Povolenie na pobyt pre osoby, ktorým bolo priznané postavenie utečenca, má platnosť päť rokov a je obnoviteľné na ďalšie obdobia piatich rokov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Povolenie na pobyt pre osoby, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, má platnosť jeden rok a je obnoviteľné na ďalšie obdobia dvoch rokov.

b)  Povolenie na pobyt pre osoby s postavením osoby s doplnkovou ochranou má platnosť päť rokov a je obnoviteľné na ďalšie obdobia piatich rokov.

Pozmeňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú právo na voľný pohyb v rámci členského štátu, ktorý im poskytol medzinárodnú ochranu, vrátane práva zvoliť si miesto pobytu na tomto území, za rovnakých podmienok a obmedzení, ako sú tie, ktoré sú stanovené pre ostatných štátnych príslušníkov tretej krajiny s oprávneným pobytom na jeho území, ktorí sa nachádzajú v porovnateľnej situácii.

1.  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú právo na voľný pohyb v rámci členského štátu, ktorý im poskytol medzinárodnú ochranu, vrátane práva zvoliť si miesto pobytu na tomto území, za rovnakých podmienok a obmedzení, ako sú tie, ktoré sú stanovené pre ostatných štátnych príslušníkov tretích krajín s oprávneným pobytom na jeho území.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pracovné podmienky vrátane odmeny a prepustenia, pracovného času, dovolenky a sviatkov, ako aj požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

a)  pracovné podmienky vrátane odmeny a prepustenia, pracovného času, dovolenky a sviatkov, rodinnej dovolenky, ako aj požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  slobodu združovania a spolčovania sa a členstvo v organizácii zastupujúcej zamestnancov alebo zamestnávateľov alebo v akejkoľvek organizácii, ktorej členovia vykonávajú určité povolanie, vrátane výhod poskytovaných takýmito organizáciami;

b)  slobodu združovania a spolčovania sa a členstvo v organizácii zastupujúcej zamestnancov alebo zamestnávateľov alebo v akejkoľvek organizácii, ktorej členovia vykonávajú určité povolanie, vrátane práv a výhod poskytovaných takýmito organizáciami;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  možnosti vzdelávania dospelých súvisiaceho so zamestnaním, odbornú prípravu vrátane kurzov odbornej prípravy zameraných na zlepšenie zručností, praktické skúsenosti na pracovisku;

c)  vzdelávanie a možnosti vzdelávania súvisiaceho so zamestnaním, odbornú prípravu vrátane kurzov odbornej prípravy zameraných na zlepšenie zručností, praktické skúsenosti na pracovisku;

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  poradenské služby poskytované úradmi práce.

d)  poradenské a monitorovacie služby poskytované úradmi práce.

Pozmeňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príslušné orgány v prípade potreby uľahčia plnohodnotný prístup k činnostiam, ktoré sú uvedené v odseku 2 písm. c) a d).

3.  Príslušné orgány uľahčia plnohodnotný prístup k činnostiam, ktoré sú uvedené v odseku 2 písm. c) a d).

Pozmeňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dospelí, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú prístup k systému všeobecného vzdelávania, ďalšej odbornej príprave alebo preškoleniu, a to za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tretej krajiny s oprávneným pobytom v tomto členskom štáte, ktorí sa nachádzajú v porovnateľnej situácii.

2.  Dospelí, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú prístup k systému všeobecného vzdelávania, ďalšej odbornej príprave alebo preškoleniu, a to za rovnakých podmienok ako domáci štátni príslušníci.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prístup k určitej sociálnej pomoci bližšie určenej vo vnútroštátnom práve môže byť podmienený účinnou účasťou osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, na integračných opatreniach.

Prístup k určitej sociálnej pomoci bližšie určenej vo vnútroštátnom práve môže byť podmienený účinnou účasťou osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, na integračných opatreniach, ktoré sú bezplatné, dostupné a ľahko prístupné.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Osobám, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, môžu členské štáty obmedziť sociálnu pomoc na základné dávky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Osobám, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, ktoré majú osobitné potreby, ako sú tehotné ženy, osoby so zdravotným postihnutím, osoby, ktoré boli vystavené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia, alebo maloleté osoby, ktoré boli obeťami akejkoľvek formy zneužitia, zanedbania, využívania, mučenia, krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo ktoré trpeli v dôsledku ozbrojeného konfliktu, sa poskytne primeraná zdravotná starostlivosť vrátane liečby duševných porúch, ak je potrebná, a to za rovnakých podmienok oprávnenosti ako štátnym príslušníkom členského štátu, ktorý poskytol ochranu.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány prijmú hneď, ako je to možné po poskytnutí medzinárodnej ochrany, a najneskôr do piatich pracovných dní, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) XXX/XXX [procedurálne nariadenie], potrebné opatrenia na zaistenie zastúpenia maloletých osôb bez sprievodu zákonným opatrovníkom alebo v prípade potreby organizáciou zodpovednou za starostlivosť a blaho maloletých osôb, alebo akýmkoľvek iným vhodným zastúpením vrátane toho, ktoré sa zakladá na právnych predpisoch alebo súdnom nariadení.

Príslušné orgány prijmú hneď, ako je to možné, a najneskôr do piatich dní, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) XXX/XXX [procedurálne nariadenie], potrebné opatrenia na zaistenie zastúpenia maloletých osôb bez sprievodu zákonným opatrovníkom alebo v prípade potreby organizáciou zodpovednou za starostlivosť a blaho maloletých osôb, alebo akýmkoľvek iným vhodným zastúpením vrátane toho, ktoré sa zakladá na právnych predpisoch alebo súdnom nariadení.

Pozmeňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v inom ubytovacom zariadení vhodnom pre maloleté osoby.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pokiaľ je to možné, súrodenci sa ponechajú spolu, pričom sa zohľadní najlepší záujem dotknutej maloletej osoby a najmä jej vek a stupeň vyspelosti. Zmeny miesta pobytu maloletých osôb bez sprievodu sa obmedzia na minimum.

4.  Pokiaľ je to možné, súrodenci sa ponechajú spolu, pričom sa zohľadní záujem dotknutej maloletej osoby a najmä jej vek a stupeň vyspelosti. Zmeny miesta pobytu maloletých osôb bez sprievodu sa obmedzia na minimum a zaistenie sa nevyužíva.

Pozmeňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú prístup k ubytovaniu za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na ostatných štátnych príslušníkov tretej krajiny s legálnym pobytom na územiach členských štátov, ktorí sa nachádzajú v porovnateľnej situácii.

1.  Osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, majú prístup k ubytovaniu za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na domácich štátnych príslušníkov.

Pozmeňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vnútroštátne mechanizmy rozptýlenia osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, sa vykonávajú v čo najväčšej miere bez diskriminácie osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a zaisťujú im rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o prístup k ubytovaniu.

2.  Vnútroštátne mechanizmy rozptýlenia osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, sa vykonávajú bez diskriminácie osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a zaisťujú im rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o prístup k ubytovaniu.

Pozmeňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom uľahčiť integráciu osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, do spoločnosti, majú osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, prístup k integračným opatreniam poskytovaným členskými štátmi, najmä k jazykovým kurzom, programom občianskej náuky a integračným programom a odbornej príprave, ktoré zohľadňujú ich osobitné potreby.

1.  S cieľom uľahčiť integráciu osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, do spoločnosti, majú osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, prístup k integračným opatreniam poskytovaným členskými štátmi, najmä k jazykovým kurzom, programom občianskej náuky a integračným programom a odbornej príprave, ktoré by mali byť bezplatné a ľahko prístupné a ktoré zohľadňujú ich osobitné potreby.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že účasť na integračných opatreniach je povinná.

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že účasť na integračných opatreniach je povinná, pokiaľ sú príslušné integračné opatrenia bezplatné a ľahko prístupné a zohľadňujú osobitné potreby osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana. Účasťou na integračných opatreniach nie sú dotknuté práva a povinnosti stanovené v tomto nariadení a táto účasť nepredstavuje dôvod na preskúmanie, zrušenie, ukončenie, odmietnutie alebo neobnovenie postavenia utečenca alebo postavenia osoby s doplnkovou ochranou a s tým súvisiacich práv a povinností.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Normy pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a zmena smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom

Referenčné čísla

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

12.9.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Brando Benifei

9.9.2016

Prerokovanie vo výbore

22.3.2017

 

 

 

Dátum prijatia

3.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

7

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

41

+

ALDE

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

7

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

ENF

EPP

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Normy pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a zmena smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom

Referenčné čísla

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Dátum predloženia v EP

13.7.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

26.1.2017

JURI

5.9.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Tanja Fajon

31.8.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

31.8.2016

9.3.2017

25.4.2017

15.6.2017

Dátum prijatia

15.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

13

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli

Dátum predloženia

28.6.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

13

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

4

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Emil Radev

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia