BETÄNKANDE     ***I
PDF 988kWORD 150k
28.6.2017
PE 599.799v03-00 A8-0245/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Tanja Fajon

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT BIDRAG FRÅN
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0466),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 78.2 a och b och 79.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0324/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 december 2016(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 februari 2017(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0245/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Ett antal väsentliga ändringar bör göras av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet31 (omarbetning). För att säkerställa harmonisering och ökad samstämmighet i asylbesluten och vad gäller innehållet i internationellt skydd i syfte att minska incitament att förflytta sig inom Europeiska unionen och för att säkerställa att personer som beviljats internationellt skydd behandlas lika bör det direktivet upphävas och ersättas med en förordning.

(1)  Ett antal väsentliga ändringar bör göras av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet31 (omarbetning). För att säkerställa harmonisering och ökad samstämmighet i asylbesluten, för att uppnå höga gemensamma skyddsnormer i samtliga medlemsstater och, vad gäller innehållet i internationellt skydd, för att uppmuntra personer som beviljats internationellt skydd att stanna i den medlemsstat som beviljat dem detta skydd och för att säkerställa att personer som beviljats internationellt skydd behandlas lika bör det direktivet upphävas och ersättas med en förordning.

__________________

__________________

31 EGT L 337, 20.12.2011, s. 9.

31 EUT L 337, 20.12.2011, s. 9.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  En gemensam asylpolitik, som omfattar ett gemensamt europeiskt asylsystem grundat på en fullständig och absolut tillämpning av Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951 (nedan kallad Genèvekonventionen), i dess lydelse enligt New York-protokollet av den 31 januari 1967, utgör en integrerad del av Europeiska unionens mål att gradvis inrätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet för personer som tvingade av omständigheterna, söker skydd inom unionen på laglig väg. En sådan politik bör bygga på principerna om solidaritet och rättvis fördelning av ansvar, inklusive dess ekonomiska konsekvenser, mellan medlemsstaterna.

(2)  En gemensam asylpolitik, som omfattar ett gemensamt europeiskt asylsystem grundat på en fullständig och absolut tillämpning av Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951 (nedan kallad Genèvekonventionen), i dess lydelse enligt New York-protokollet av den 31 januari 1967, utgör en integrerad del av Europeiska unionens mål att gradvis inrätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet för personer som tvingade av omständigheterna, söker skydd inom unionen på laglig väg. En sådan politik bör bygga på principerna om solidaritet och rättvis fördelning av ansvar mellan medlemsstaterna. Genèvekonventionen utgör grundstenen i det folkrättsliga systemet för skydd av flyktingar.

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Det gemensamma europeiska asylsystemet bygger på gemensamma normer för asylförfaranden, för erkännande och skydd på unionsnivå och för mottagningsvillkor samt ett system för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för asylsökande. Trots de framsteg som uppnåtts hittills i den successiva utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet, finns det fortfarande betydande skillnader mellan medlemsstaterna vad gäller de förfaranden som används, erkännandegrader, den typ av skydd som beviljas och nivån på de materiella mottagningsvillkor och förmåner som ges de som söker om och beviljas internationellt skydd. Dessa skillnader är viktiga drivkrafter för sekundära förflyttningar och undergräver målet att säkerställa att alla sökande behandlas lika oavsett var i unionen de ansöker.

(3)  Det gemensamma europeiska asylsystemet bygger på gemensamma normer för asylförfaranden, för erkännande och skydd på unionsnivå och för mottagningsvillkor samt ett system för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för asylsökande. Trots de framsteg som uppnåtts hittills i den successiva utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet, finns det fortfarande betydande skillnader mellan medlemsstaterna vad gäller de förfaranden som används, erkännandegrader, den typ av skydd som beviljas och nivån på de materiella mottagningsvillkor och förmåner som ges de som söker om och beviljas internationellt skydd. Dessa skillnader undergräver målet att säkerställa att alla sökande behandlas lika oavsett var i unionen de ansöker.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  För närvarande erkänner medlemsstaterna andra medlemsstaters asylbeslut endast om dessa innebär nekat internationellt skydd. För att säkerställa ett korrekt genomförande av artikel 78.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), där det förordas en enhetlig asylstatus som ska gälla i hela unionen, bör medlemsstaterna gå i riktning mot ett ömsesidigt erkännande av asylbeslut som utfärdas av andra medlemsstater som beviljar behövande personer internationellt skydd.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I sitt meddelande av den 6 april 201632 redogjorde kommissionen för sina alternativ för förbättring av det gemensamma europeiska asylsystemet, nämligen att inrätta ett hållbart och rättvist system för att avgöra vilken medlemsstat som ansvarar för att pröva asylansökan, att förstärka Eurodacsystemet, att åstadkomma mer konsekvens i EU:s asylsystem, att förebygga sekundär förflyttning inom Europeiska unionen, och ett nytt uppdrag för EU:s stödkontor för asylfrågor. Meddelandet ligger i linje med uppmaningarna från Europeiska rådet den 18–19 februari 201633 om att göra framsteg i riktning mot en reformering av EU:s befintliga regelverk så att en human och effektiv asylpolitik kan säkerställas. Det föreslås också en väg framåt i linje med den övergripande strategi för migration som Europaparlamentet angav i sitt initiativbetänkande av den 12 april 2016.

(4)  I sitt meddelande av den 6 april 201632 redogjorde kommissionen för sina alternativ för förbättring av det gemensamma europeiska asylsystemet, nämligen att inrätta ett hållbart och rättvist system för att avgöra vilken medlemsstat som ansvarar för att pröva asylansökan, att förstärka Eurodacsystemet, att åstadkomma mer konsekvens i EU:s asylsystem, att förebygga sekundär förflyttning inom Europeiska unionen, och ett nytt uppdrag för EU:s stödkontor för asylfrågor. Meddelandet ligger i linje med uppmaningarna från Europeiska rådet den 18–19 februari 201633 om att göra framsteg i riktning mot en reformering av EU:s befintliga regelverk så att en human och effektiv asylpolitik kan säkerställas. I meddelandet föreslås dock ingen väg framåt i linje med den övergripande strategi för migration som Europaparlamentet angav i sitt initiativbetänkande av den 12 april 2016.

__________________

__________________

32 COM(2016) 197 final.

32 COM(2016) 197 final.

33 EUCO 19.2.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.2.2016, SN 1/16.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet Dublinsystemet, ska fungera väl bör avsevärda framsteg göras i fråga om samstämmigheten i de nationella asylsystemen, med särskild hänsyn tagen till skillnaderna i erkännandegrad och typ av skyddsstatus i medlemsstaterna. Dessutom bör regler om omprövning av beviljad status stärkas för att säkerställa att skydd endast beviljas de som behöver det och under den tid det fortfarande behövs. Vidare bör skillnader i praxis i fråga om giltighetstiden för uppehållstillstånd undvikas, och de rättigheter som tillerkänns de personer som beviljats internationellt skydd bör ytterligare klargöras och harmoniseras.

(5)  En gemensam unionspolitik om internationellt skydd bör baseras på en enhetlig status. För att gå i riktning mot ett välfungerande gemensamt europeiskt asylsystem bör avsevärda framsteg göras i fråga om samstämmigheten i de nationella asylsystemen, med särskild hänsyn tagen till skillnaderna i erkännandegrad och typ av skyddsstatus i medlemsstaterna. Samtidigt är det viktigt att inte överhopa medlemsstaternas myndigheter med administrativa uppgifter. Därför bör reglerna stärkas för att säkerställa att skydd beviljas dem som behöver det. Även om det finns rättsliga skillnader mellan flyktingstatus och status som subsidiärt skyddsbehövande bör det fastställas en harmoniserad giltighetstid för uppehållstillstånd, där fullständig hänsyn bör tas till medlemsstaternas befintliga bästa praxis. För att säkerställa att samma höga skyddsnormer uppnås i samtliga medlemsstater bör de rättigheter som tillerkänns de personer som beviljats internationellt skydd ytterligare klargöras och harmoniseras.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  En förordning är därför nödvändig för att säkerställa en enhetligare harmoniseringsnivå i hela unionen och för att tillhandahålla en högre nivå av rättssäkerhet och öppenhet.

(6)  En förordning är därför nödvändig för att säkerställa en snabbare och enhetligare harmonisering i hela unionen och för att tillhandahålla en högre nivå av rättssäkerhet och öppenhet.

Ändringsförslag     8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Huvudsyftet med denna förordning är dels att säkerställa att medlemsstaterna tillämpar gemensamma kriterier för att fastställa vilka personer som har ett verkligt behov av internationellt skydd, dels att säkerställa att en gemensam uppsättning rättigheter är tillgänglig för dessa personer i samtliga medlemsstater.

(7)  Huvudsyftet med denna förordning är dels att säkerställa att medlemsstaterna tillämpar gemensamma kriterier för att fastställa vilka personer som har ett verkligt behov av internationellt skydd, dels att säkerställa att en gemensam uppsättning rättigheter är tillgänglig för flyktingar och personer som beviljats internationellt skydd i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Den vidare tillnärmningen av reglerna om erkännande och innebörd av flyktingstatus och status som subsidiärt skyddsbehövande bör också bidra till att begränsa sekundära förflyttningar mellan medlemsstaterna för personer som ansöker om internationellt skydd, när sådana förflyttningar endast motiverats av skillnader i de nationella rättsliga åtgärder som vidtagits för att införliva det skyddsdirektiv som ersätts genom denna förordning.

(8)  Den vidare tillnärmningen av reglerna om erkännande och innebörd av flyktingstatus och status som subsidiärt skyddsbehövande bör också bidra till att begränsa sekundära förflyttningar mellan medlemsstaterna för personer som ansöker om internationellt skydd.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Denna förordning är inte tillämplig på andra typer av nationell humanitär status som medlemsstaterna beviljar enligt sin nationella rätt till de som inte uppfyller kraven för att betecknas som flykting eller subsidiärt skyddsbehövande. Om sådan status beviljas bör det ske på ett sådant sätt att det inte medför risk för förväxling med internationellt skydd.

(9)  Denna förordning är inte tillämplig på andra typer av nationell humanitär status som medlemsstaterna beviljar enligt sin nationella rätt till de som inte uppfyller kraven för att betecknas som flykting eller subsidiärt skyddsbehövande.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Personer som sökt och beviljats vidarebosättning bör beviljas internationellt skydd. Bestämmelserna i denna förordning om innehållet i internationellt skydd bör således gälla, inbegripet reglerna som avskräcker från sekundära förflyttningar.

(10)  Personer som sökt och beviljats vidarebosättning bör beviljas internationellt skydd. Bestämmelserna i denna förordning om innehållet i internationellt skydd bör således gälla.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan). Denna förordning syftar särskilt till att säkerställa full respekt för den mänskliga värdigheten och de asylsökandes och deras medföljande familjemedlemmars rätt till asyl, och till att främja tillämpningen av stadgans artiklar om människans värdighet, respekt för privatlivet och familjelivet, yttrandefrihet och informationsfrihet, rätt till utbildning, fritt yrkesval och rätt att arbeta, näringsfrihet, rätt till asyl, icke-diskriminering, barnets rättigheter, social trygghet och socialt stöd samt hälsoskydd, och bör därför genomföras på ett sätt som överensstämmer med detta ändamål.

(11)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt den europeiska sociala stadgan. Denna förordning syftar särskilt till att säkerställa full respekt för den mänskliga värdigheten och de asylsökandes och deras medföljande familjemedlemmars rätt till asyl, och till att främja tillämpningen av stadgans artiklar om människans värdighet, respekt för privatlivet och familjelivet, yttrandefrihet och informationsfrihet, rätt till utbildning, fritt yrkesval och rätt att arbeta, näringsfrihet, rätt till asyl, skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning, likhet inför lagen, icke-diskriminering, barnets rättigheter, social trygghet och socialt stöd samt hälsoskydd, och bör därför genomföras på ett sätt som överensstämmer med detta ändamål.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Resurser från asyl-, migrations- och integrationsfonden bör användas för att på lämpligt sätt stödja medlemsstaternas arbete med att genomföra de normer som fastställs genom förordningen, särskilt de medlemsstater vars asylsystem utsätts för ett särskilt och oproportionerligt hårt tryck, främst på grund av deras geografiska eller demografiska situation.

(13)  Resurser från asyl-, migrations- och integrationsfonden bör användas för att på lämpligt sätt stödja medlemsstaternas arbete med att genomföra de höga normer som fastställs genom förordningen, med prioritering av de medlemsstater vars asylsystem utsätts för ett särskilt och oproportionerligt hårt tryck, främst på grund av deras geografiska eller demografiska situation. Samtidigt som den allmänna principen om undvikande av dubbelfinansiering bör respekteras bör medlemsstaterna, på alla styresnivåer, till fullo utnyttja de möjligheter som ges genom medel som inte är direkt kopplade till asyl- och migrationspolitiken men som kan användas för att finansiera åtgärder på området, till exempel integrationsåtgärder, såsom medel som är tillgängliga inom Europeiska socialfonden, fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, Horisont 2020, Europeiska regionala utvecklingsfonden och programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. Lokala och regionala myndigheter bör få direkt tillgång till dessa medel för åtgärder som direkt omfattas av deras ansvarsområden.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Europeiska unionens asylbyrå bör ge lämpligt stöd för tillämpningen av denna förordning, särskilt genom att tillhandahålla experter för att bistå medlemsstaternas myndigheter med att ta emot, registrera och pröva ansökningar om internationellt skydd, lämna uppdaterad information om tredjeländer, inbegripet information om ursprungsländer, och andra relevanta riktlinjer och verktyg. När medlemsstaternas myndigheter tillämpar denna förordning bör de beakta operativa standarder, vägledande riktlinjer och bästa praxis som utvecklats av Europeiska unionens asylbyrå. Vid bedömningen av ansökningar om internationellt skydd bör medlemsstaternas myndigheter ta särskild hänsyn till den information, de rapporter, den gemensamma analys och den vägledning om situationen i ursprungsländer som utvecklats av Europeiska unionens asylbyrå och de europeiska nätverken för information om ursprungsländer i enlighet med artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX [Förordning om Europeiska unionens asylbyrå]34.

(14)  Europeiska unionens asylbyrå bör ge lämpligt stöd för tillämpningen av denna förordning, särskilt genom att tillhandahålla experter för att bistå medlemsstaternas myndigheter med att ta emot, registrera och pröva ansökningar om internationellt skydd, lämna uppdaterad information om tredjeländer, inbegripet information om ursprungsländer, och andra relevanta riktlinjer och verktyg. När medlemsstaternas myndigheter tillämpar denna förordning bör de beakta operativa standarder, vägledande riktlinjer och bästa praxis som utvecklats av Europeiska unionens asylbyrå. Vid bedömningen av ansökningar om internationellt skydd bör medlemsstaternas myndigheter ta hänsyn till den information, de rapporter, den gemensamma analys och den vägledning om situationen i ursprungsländer som utvecklats av Europeiska unionens asylbyrå och de europeiska nätverken för information om ursprungsländer i enlighet med artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX [Förordning om Europeiska unionens asylbyrå]34. När medlemsstaternas myndigheter bedömer ansökningar om internationellt skydd bör de dessutom ta hänsyn till all relevant information från FN:s flyktingkommissariat och berörda organisationer i det civila samhället.

__________________

__________________

34 COM(2016) 271 final.

34 COM(2016) 271 final.

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Vid tillämpningen av denna förordning bör i första hand hänsyn tas till barnets bästa, i enlighet med Förenta nationernas konvention från 1989 om barnets rättigheter. Vid en bedömning av barnets bästa bör medlemsstaternas myndigheter särskilt beakta principen om sammanhållning av familjer, den underåriges välfärd och sociala utveckling, överväganden om trygghet och säkerhet och den underåriges åsikter i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

(15)  Vid tillämpningen av denna förordning bör i första hand hänsyn tas till barnets bästa, i enlighet med Förenta nationernas konvention från 1989 om barnets rättigheter. Vid en bedömning av barnets bästa bör medlemsstaternas myndigheter särskilt beakta principen om sammanhållning av familjer, den underåriges välfärd och sociala utveckling, den underåriges kulturella ursprung och språkkunskaper, överväganden om trygghet och säkerhet och den underåriges åsikter i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Ansökande barn som sedan fyller 18 innan ett beslut fattats om deras ansökan skulle på så sätt fortfarande omfattas av principen om sammanhållning av familjer.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Begreppet familjemedlemmar bör ta hänsyn till de särskilda omständigheter av olika slag som kan förekomma vid fall av beroendeställning och till den särskilda omsorg som bör ägnas åt att tillvarata barnets bästa. Det bör också återspegla hur de nuvarande migrationstendenserna verkligen ser ut, nämligen att sökande ofta anländer till medlemsstaternas territorium efter en längre transitperiod. Begreppet bör därför omfatta familjer som har bildats utanför ursprungslandet, men före ankomsten till medlemsstens territorium.

(16)  Begreppet familjemedlemmar bör ta hänsyn till olika familjekonstellationer, till de särskilda omständigheter av olika slag som kan förekomma vid fall av beroendeställning och till den särskilda omsorg som bör ägnas åt att tillvarata barnets bästa. Det bör också återspegla hur de nuvarande migrationstendenserna verkligen ser ut, nämligen att sökande ofta anländer till medlemsstaternas territorium efter en längre transitperiod. Begreppet bör därför omfatta familjer som har bildats utanför ursprungslandet, men före ankomsten till medlemsstatens territorium, med undantag för tvångsäktenskap i samtliga fall. När det gäller begreppen make/maka och ogift partner bör ingen åtskillnad göras mellan makar eller partner på grund av kön.

Ändringsförslag     17

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Bevisbördan ligger i princip på sökanden när det gäller att underbygga ansökan, medan skyldigheten att kontrollera och utvärdera alla relevanta fakta delas mellan sökanden och den beslutande myndigheten. Om aspekter av sökandens utsagor inte kan styrkas av skriftliga eller andra bevis bör sökanden hellre frias än fällas om han eller hon har gjort en genuin ansträngning för att underbygga sin ansökan och lagt fram alla relevanta faktorer som han eller hon förfogar över och om sökandens utsagor befinns vara sammanhängande och rimliga.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Det är särskilt nödvändigt att införa en gemensam uppfattning av följande begrepp: skyddsbehov på plats (sur place), upphov till skada och källor till skydd, internt skydd samt begreppet förföljelse, inklusive orsakerna till förföljelse.

(22)  Det är särskilt nödvändigt att införa en gemensam uppfattning av följande begrepp: skyddsbehov på plats (sur place), upphov till skada och källor till skydd samt begreppet förföljelse, inklusive orsakerna till förföljelse.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Skydd kan ges antingen av staten eller av sådana parter eller organisationer, inklusive internationella organisationer, som uppfyller villkoren i denna förordning och som kontrollerar en region eller ett större område på statens territorium, samt har viljan och förmågan att erbjuda skydd. Skyddet bör vara verksamt och av icke-tillfällig natur.

(23)  Skydd kan ges antingen av staten eller av sådana parter eller organisationer, på uppdrag av staten, inklusive internationella organisationer, som uppfyller villkoren i denna förordning och som kontrollerar en region eller ett större område på statens territorium, samt har viljan och förmågan att erbjuda skydd. Skyddet bör vara verksamt och av icke-tillfällig natur.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Internt skydd mot förföljelse eller allvarlig skada bör vara faktiskt tillgängligt för sökanden i en del av ursprungslandet som han eller hon på ett säkert och lagligt sätt kan resa till och beviljas rätt till inresa i samt där han eller hon rimligen kan förväntas bosätta sig. Bedömningen av om sådant internt skydd finns bör vara en integrerad del av bedömningen av ansökan om internationellt skydd och bör genomföras när den beslutande myndigheten väl har fastställt att kriterierna för att vara berättigad till internationellt skydd annars skulle tillämpas. Det bör ankomma på den beslutande myndigheten att visa att internt skydd finns tillgängligt.

(24)  Internt skydd mot förföljelse eller allvarlig skada kan vara faktiskt tillgängligt för sökanden i en del av ursprungslandet som han eller hon på ett säkert och lagligt sätt kan resa till och beviljas rätt till inresa i samt där han eller hon rimligen kan förväntas bosätta sig. Bedömningen av om sådant internt skydd finns bör kunna utgöra en del av bedömningen av ansökan om internationellt skydd, förutsatt att staten eller statens företrädare inte är de aktörer som utövar förföljelse eller ger upphov till allvarlig skada. Trots sökandens skyldighet att samarbeta under förfarandet bör det endast ankomma på den beslutande myndigheten att visa att internt skydd finns tillgängligt. Detta bör emellertid inte hindra sökanden från att lägga fram bevis för att motbevisa eventuella uppgifter från den beslutande myndigheten att internt skydd finns tillgängligt.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  I de fall då staten eller statens företrädare är de aktörer som utövar förföljelse eller ger upphov till allvarlig skada bör det finnas en presumtion för att sökanden inte kan ges effektivt skydd. Om sökanden är ett ensamkommande barn bör tillgången till lämpliga omsorgs- och förmyndararrangemang som är till det ensamkommande barnets bästa utgöra en del av bedömningen av om effektivt skydd är tillgängligt.

(25)  I de fall då staten eller statens företrädare är de aktörer som utövar förföljelse eller ger upphov till allvarlig skada bör det finnas en presumtion för att sökanden inte kan ges effektivt skydd och att bestämmelsen om internt skydd inte bör tillämpas. De relevanta myndigheterna bör när det gäller underåriga i första hand se till barnets bästa vid bedömningen av villkoren för internt skydd, inbegripet tillgången till lämpliga omsorgs- och förmyndararrangemang om sökanden är ett ensamkommande barn.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  När underåriga ansöker om internationellt skydd är det nödvändigt att medlemsstaterna vid sin prövning beaktar former av förföljelse som är specifika för barn.

(26)  När underåriga ansöker om internationellt skydd är det nödvändigt att medlemsstaterna vid sin prövning beaktar former av förföljelse, människohandel och utnyttjande av alla slag som är specifika för barn eller avsaknaden av skydd mot sådan förföljelse.

Ändringsförslag     23

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Ett av villkoren för att kunna betraktas som flykting i den mening som avses i artikel 1 A i Genèvekonventionen är att det finns ett orsakssamband mellan förföljelsegrunderna, nämligen ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och förföljelsen eller avsaknaden av skydd mot förföljelse.

(27)  Ett av villkoren för att kunna betraktas som flykting i den mening som avses i artikel 1 A i Genèvekonventionen är att det finns ett orsakssamband mellan förföljelsegrunderna, nämligen ras, religion eller övertygelse, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och förföljelsen eller avsaknaden av skydd mot förföljelse.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Det är också nödvändigt att införa ett gemensamt begrepp för förföljelsegrunden ”tillhörighet till viss samhällsgrupp”. Vid definitionen av viss samhällsgrupp bör hänsyn tas till faktorer som hänger samman med sökandens kön, inbegripet könsidentitet och sexuell läggning, som kan ha samband med vissa rättstraditioner eller seder som leder till t.ex. könsstympning, tvångssterilisering eller tvångsabort, i den mån de har samband med den sökandes välgrundade fruktan för förföljelse.

(28)  Det är också nödvändigt att införa ett gemensamt begrepp för förföljelsegrunden ”tillhörighet till viss samhällsgrupp”. Vid definitionen av viss samhällsgrupp bör hänsyn tas till faktorer som hänger samman med sökandens kön, inbegripet könsidentitet, könsuttryck, könsegenskaper och sexuell läggning, och det faktum att sökanden har varit utsatt för människohandel för sexuellt utnyttjande, som kan ha samband med vissa rättstraditioner eller seder som leder till t.ex. könsstympning, tvångssterilisering eller tvångsabort, i den mån de har samband med den sökandes välgrundade fruktan för förföljelse. Sökandens välgrundade fruktan för förföljelse kan uppstå till följd av uppfattningen att han eller hon tillhör en viss samhällsgrupp.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  I enlighet med relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol bör de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna när de bedömer ansökningar om internationellt skydd använda metoder för bedömning av sökandens trovärdighet på ett sätt som respekterar den enskildes rättigheter som garanteras genom stadgan, särskilt rätten till människans värdighet och rätten till respekt för privatlivet och familjelivet. Vad särskilt gäller homosexuella bör den individuella bedömningen av sökandens trovärdighet inte baseras på stereotypa uppfattningar om homosexuella och sökanden bör inte utsättas för detaljerade förhör eller tester om sina sexuella vanor.

(29)  I enlighet med relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna bör de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna när de bedömer ansökningar om internationellt skydd använda metoder för bedömning av sökandens trovärdighet på ett sätt som respekterar den enskildes rättigheter som garanteras genom stadgan och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt rätten till människans värdighet och rätten till respekt för privatlivet och familjelivet. Särskilt vad gäller sexuell läggning och könsidentitet bör den individuella bedömningen av sökandens trovärdighet inte baseras på stereotypa uppfattningar om sexuell läggning och könsidentitet och sökanden bör inte utsättas för detaljerade förhör eller tester om sina sexuella vanor. Vidare bör inte de behöriga nationella myndigheterna anse att sökandens utsagor saknar trovärdighet endast eftersom han eller hon inte åberopade sin sexuella läggning eller könsidentitet, sitt könsuttryck eller sina könsegenskaper när han eller hon lade fram skälen till förföljelsen för första gången.

Ändringsförslag     26

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Handlingar som är oförenliga med Förenta nationernas syften och principer anges i inledningen och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga och ingår bland annat i Förenta nationernas resolutioner om åtgärder för terrorismbekämpning, enligt vilka handlingar, metoder och bruk som utgör terrorism strider mot Förenta nationernas syften och principer och enligt vilka även avsiktlig finansiering, planering och anstiftan av terroristhandlingar är oförenliga med Förenta nationernas syften och principer.

(30)  Handlingar som är oförenliga med Förenta nationernas syften och principer anges i inledningen och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga och ingår bland annat i Förenta nationernas resolutioner om åtgärder för terrorismbekämpning, enligt vilka handlingar, metoder och bruk som utgör terrorism strider mot Förenta nationernas syften och principer och enligt vilka även avsiktlig finansiering, planering och anstiftan av terroristhandlingar är oförenliga med Förenta nationernas syften och principer. Medlemskap i en terroristgrupp eller deltagande i en terroristgrupps verksamhet strider också mot Förenta nationernas syften och principer.

Ändringsförslag     27

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Att begå ett politiskt brott är i princip inte en grund som berättigar till uteslutning från flyktingstatus. I enlighet med relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol bör emellertid särskilt grymma handlingar, där handlingen i fråga är oproportionerlig i förhållande till det påstådda politiska syftet, och terroristhandlingar, som kännetecknas av våld riktat mot civilbefolkningen, även om de begås i ett förment politiskt syfte, anses utgöra icke-politiska brott, och kan därför ge upphov till uteslutning från flyktingstatus.

(31)  Att begå ett politiskt brott är i princip inte en grund som berättigar till uteslutning från internationellt skydd. I enlighet med relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol bör emellertid särskilt grymma handlingar, där handlingen i fråga är oproportionerlig i förhållande till det påstådda politiska syftet, och terroristhandlingar, som kännetecknas av våld riktat mot civilbefolkningen, även om de begås i ett förment politiskt syfte, anses utgöra icke-politiska brott, och kan därför ge upphov till uteslutning från internationellt skydd.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a)  Erkännandet av status som subsidiärt skyddsbehövande är en fastställelse av redan existerande rättigheter.

Ändringsförslag     29

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Det bör även fastställas normer för definitionen och innebörden av status som subsidiärt skyddsbehövande. Status som subsidiärt skyddsbehövande bör fungera som ett komplement och tillägg till den status för skydd av flyktingar som finns i Genèvekonventionen.

(32)  Det bör även fastställas normer för definitionen och innebörden av status som subsidiärt skyddsbehövande. Status som subsidiärt skyddsbehövande bör fungera som ett komplement och tillägg till den status för skydd av flyktingar som finns i Genèvekonventionen. Medan grunderna för skydd av flyktingar och subsidiärt skydd skiljer sig åt, kan det rådande behovet av skydd vara detsamma i termer av varaktighet.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  För bedömningen av allvarlig skada som kan innebära att sökanden uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, bör begreppet urskillningslöst våld, i enlighet med relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol, omfatta våld som kan riktas mot människor utan hänsyn till deras personliga situation.

(34)  För bedömningen av allvarlig skada som kan innebära att sökanden uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, bör begreppet urskillningslöst våld, i enlighet med relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, omfatta våld som kan riktas mot människor utan hänsyn till deras personliga situation. Faktorer som bör beaktas vid fastställandet av huruvida urskillningslöst våld föreligger är bland annat yttre angrepp, ockupation, främmande styre, interna konflikter, allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller händelser som allvarligt stör den allmänna ordningen i ursprungslandet eller i en del av detta.

Ändringsförslag     31

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Vad gäller de bevis som krävs i fråga om förekomsten av ett allvarligt och personligt hot mot en sökandes liv eller lem, bör beslutande myndigheter, i enlighet med relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol36, inte kräva att sökanden visar att hoten är specifikt riktade mot honom på grund av omständigheter som är hänförliga till hans personliga situation. Nivån på det urskillningslösa våld som krävs för att styrka ansökan är dock lägre om sökanden kan visa att hoten är specifikt riktade mot honom på grund av omständigheter som är hänförliga till hans situation. Vidare bör de beslutande myndigheterna i undantagsfall fastställa att det föreligger ett allvarligt och personligt hot genom sökandens blotta närvaro på territoriet eller den aktuella delen av territoriet i ursprungslandet, när det urskillningslösa våld som kännetecknar den pågående väpnade konflikten är så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda att en civilperson, om han eller hon återsändes till ursprungslandet eller till den aktuella delen av ursprungslandet, genom sin blotta närvaro där skulle löpa en verklig risk att utsättas för det allvarliga hotet.

(36)  Vad gäller de bevis som krävs i fråga om förekomsten av ett allvarligt hot mot en sökandes liv eller lem, måste nivån på det våld som krävs, i enlighet med relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol36 och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, inte motsvara tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Nivån på det urskillningslösa våld som krävs för att underbygga ansökan är dock lägre om sökanden kan visa att hoten är specifikt riktade mot honom på grund av omständigheter som är hänförliga till hans situation. Vidare bör de beslutande myndigheterna fastställa att det föreligger ett allvarligt hot genom sökandens blotta närvaro på territoriet eller den aktuella delen av territoriet i ursprungslandet, när det urskillningslösa våld som kännetecknar den pågående väpnade konflikten är så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda att en civilperson, om han eller hon återsändes till ursprungslandet eller till den aktuella delen av ursprungslandet, genom sin blotta närvaro där skulle löpa en verklig risk att utsättas för det allvarliga hotet.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  De uppehållstillstånd och de resehandlingar som efter ikraftträdandet av denna förordning utfärdas till personer som beviljats internationellt skydd för första gången eller förnyas bör iaktta reglerna i förordning (EG) nr 1030/2002 respektive rådets förordning (EG) nr 2252/2004.

(37)  De uppehållstillstånd och de resehandlingar som efter ikraftträdandet av denna förordning utfärdas till personer som beviljats internationellt skydd bör iaktta reglerna i förordning (EG) nr 1030/2002 respektive rådets förordning (EG) nr 2252/2004.

Ändringsförslag     33

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Familjemedlemmar kommer, med hänsyn till sin nära relation till flyktingen, normalt vara sårbara för förföljelse på ett sätt som kan utgöra grund för internationellt skydd. Om de inte uppfyller kraven för att erhålla internationellt skydd bör de, i syfte att uppnå sammanhållning av familjer, ha rätt att ansöka om ett uppehållstillstånd och åtnjuta samma rättigheter som de som tillerkänns personer som beviljats internationellt skydd. Utan att det påverkar bestämmelserna om sammanhållning av familjer i denna förordning, bör familjemedlemmar till en person som beviljats internationellt skydd vilka inte enskilt uppfyller kraven för sådant skydd beviljas uppehållstillstånd och rättigheter i enlighet med direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening, om situationen omfattas av dess tillämpningsområde och om villkoren för återförening i det direktivet är uppfyllda. Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av direktiv 2004/38/EG.

(38)  Familjemedlemmar kommer, med hänsyn till sin nära relation till flyktingen, normalt vara sårbara för förföljelse på ett sätt som kan utgöra grund för internationellt skydd. Familjemedlemmar, inbegripet syskon, som befinner sig i samma medlemsstat i fråga om ansökan om internationellt skydd och som inte uppfyller kraven för att erhålla internationellt skydd bör, i syfte att uppnå sammanhållning av familjer, ha rätt att ansöka om ett uppehållstillstånd och åtnjuta samma rättigheter som de som tillerkänns personer som beviljats internationellt skydd. Utan att det påverkar bestämmelserna om sammanhållning av familjer i denna förordning, bör familjemedlemmar till en person som beviljats internationellt skydd vilka inte enskilt uppfyller kraven för sådant skydd beviljas uppehållstillstånd och rättigheter i enlighet med direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening, om situationen omfattas av dess tillämpningsområde och om villkoren för återförening i det direktivet är uppfyllda. Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av direktiv 2004/38/EG.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  I syfte att säkerställa huruvida personer som beviljats internationellt skydd fortfarande är i behov av skyddet, bör beslutande myndigheter ompröva den beviljade statusen när uppehållstillståndet måste förnyas, första gången för flyktingar och första och andra gången för personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande, liksom när en väsentlig ändring av betydelse i personens ursprungsland inträffar, enligt den gemensamma analys och den vägledning om situationen i ursprungsländer som tillhandahålls på unionsnivå av Europeiska unionens asylbyrå och de europeiska nätverken för information om ursprungsländer i enlighet med artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX37.

(39)  I syfte att säkerställa huruvida personer som beviljats internationellt skydd fortfarande är i behov av skyddet, bör beslutande myndigheter särskilt ompröva den beviljade statusen när en väsentlig ändring av betydelse i personens ursprungsland inträffar, enligt den gemensamma analys och den vägledning om situationen i ursprungsländer som tillhandahålls på unionsnivå av Europeiska unionens asylbyrå och de europeiska nätverken för information om ursprungsländer i enlighet med artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX37.

__________________

__________________

37 COM(2016) 271 final.

37 COM(2016) 271 final.

Ändringsförslag     35

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Vid bedömningen av en ändring av omständigheterna i det berörda tredjelandet bör medlemsstatens behöriga myndigheter kontrollera att den eller de aktörer som ger skydd i det landet har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra förföljelsen, att de för detta ändamål bland annat ombesörjer att det finns ett effektivt rättssystem för avslöjande, åtal och bestraffning av handlingar som innebär förföljelse och att den berörda medborgaren har tillgång till detta skydd om flyktingstatusen upphör.

(40)  Vid bedömningen av en ändring av omständigheterna i det berörda tredjelandet bör medlemsstatens behöriga myndigheter, med beaktande av den specifika situationen för den person som beviljats internationellt skydd, kontrollera att den eller de aktörer som ger skydd i det landet har vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra förföljelsen, att de för detta ändamål bland annat ombesörjer att det finns ett effektivt rättssystem för avslöjande, åtal och bestraffning av handlingar som innebär förföljelse och att den berörda medborgaren har tillgång till detta skydd, på ett säkert sätt kan resa till landet i fråga och rimligen kan förväntas bosätta sig där om flyktingstatusen upphör.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  När flyktingstatusen eller statusen som subsidiärt skyddsbehövande upphör, bör tillämpningen av det beslut genom vilket en medlemsstats beslutande myndighet återkallar, upphäver eller vägrar att förnya statusen skjutas upp under en rimlig period efter det att beslutet har fattats, så att tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen ges möjlighet att ansöka om rätt att vistas i medlemsstaten på andra grunder än de som motiverade det internationella skyddet, såsom familjeskäl eller skäl som rör sysselsättning eller studier, i enlighet med relevant unionsrätt och nationell rätt.

(41)  När statusen som internationellt skyddsbehövande upphör, bör tillämpningen av det beslut genom vilket en medlemsstats beslutande myndighet återkallar statusen skjutas upp under en rimlig period efter det att beslutet har fattats, så att tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen ges möjlighet att ansöka om rätt att vistas i medlemsstaten på andra grunder än de som motiverade det internationella skyddet, såsom familjeskäl eller skäl som rör sysselsättning eller studier, i enlighet med relevant unionsrätt och nationell rätt.

Ändringsförslag     37

Förslag till förordning

Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(41a)  Principen om att hellre fria än fälla ger uttryck för ett erkännande av de avsevärda svårigheter som sökande ställs inför när det gäller att ta fram och tillhandahålla bevis till stöd för sin ansökan. Den allmänna rättsprincipen innebär att bevisbördan ligger på den som ansöker om internationellt skydd, medan skyldigheten att kontrollera och utvärdera alla relevanta fakta delas mellan sökanden och den beslutande myndigheten. Sökanden bör emellertid hellre frias än fällas om aspekter av hans eller hennes utsagor inte kan styrkas av skriftliga eller andra bevis, om sökanden har gjort en genuin ansträngning för att underbygga sin ansökan och lagt fram alla relevanta faktorer som han eller hon förfogar över och om sökandens utsagor befinns vara sammanhängande och rimliga.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Personer som beviljats internationellt skydd bör vara bosatta i den medlemsstat som beviljade skyddet. Personer som beviljats internationellt skydd och som innehar en giltig resehandling och ett uppehållstillstånd som utfärdats av en medlemsstat som tillämpar Schengenregelverket fullt ut bör tillåtas att resa in i och vistas fritt på territoriet i de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut för en period av upp till 90 dagar under en period på 180 dagar i enlighet med kodexen om Schengengränserna38 och artikel 21 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet39. Personer som beviljats internationellt skydd kan även ansöka om rätt att vistas i en annan medlemsstat än den som beviljade skyddet i enlighet med relevanta unionsregler, särskilt reglerna om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning40 och nationella regler; detta innebär dock inte en överföring av det internationella skyddet och därtill hörande rättigheter.

(42)  Personer som beviljats internationellt skydd bör vara bosatta i den medlemsstat som beviljade skyddet. Personer som beviljats internationellt skydd och som innehar en giltig resehandling och ett uppehållstillstånd som utfärdats av en medlemsstat som tillämpar Schengenregelverket fullt ut bör tillåtas att resa in i och vistas fritt på territoriet i de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut inom den tillåtna vistelsetiden i enlighet med kodexen om Schengengränserna38 och artikel 21 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet39. Personer som beviljats internationellt skydd kan även ansöka om rätt att vistas i en annan medlemsstat än den som beviljade skyddet i enlighet med relevanta unionsregler, särskilt reglerna om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning40 och nationella regler; detta innebär dock inte en överföring av det internationella skyddet och därtill hörande rättigheter.

__________________

__________________

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna).

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna).

39 Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna.

39 Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna.

40 COM(2016) 378 final.

40 COM(2016) 378 final.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  För att förhindra sekundära förflyttningar inom Europeiska unionen bör personer som beviljats internationellt skydd, om de påträffas i en annan medlemsstat än den medlemsstat som har beviljat dem skydd utan att de uppfyller villkoren för vistelse eller bosättning, återtas av den ansvariga medlemsstaten i enlighet med det förfarande som föreskrivs i förordning (EU) xxx/xxxx [Nya Dublinförordningen]41.

(43)  Personer som beviljats internationellt skydd bör, om de påträffas i en annan medlemsstat än den medlemsstat som har beviljat dem skydd utan att de uppfyller villkoren för vistelse eller bosättning, återtas av den ansvariga medlemsstaten i enlighet med det förfarande som föreskrivs i förordning (EU) xxx/xxxx [Nya Dublinförordningen]41. Ensamkommande barn som beviljats internationellt skydd bör endast återtas av den ansvariga medlemsstaten i enlighet med det förfarande som föreskrivs i förordning (EU) xxx/xxx [Nya Dublinförordningen].

__________________

__________________

41 Förordning (EU) xxx/xxxx [Nya Dublinförordningen].

41 Förordning (EU) xxx/xxxx [Nya Dublinförordningen].

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  För att avskräcka från sekundära förflyttningar inom Europeiska unionen bör direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta ändras så att det föreskriver att den femårsperiod efter vilken en person som beviljats internationellt skydd kan beviljas ställning som varaktigt bosatt bör börja löpa på nytt varje gång personen påträffas i en annan medlemsstat än den som beviljade det internationella skyddet, utan att ha rätt att vistas eller bosätta sig där i enlighet med relevant unionsrätt eller nationell rätt.

(44)  För att uppmuntra en person som beviljats internationellt skydd att stanna kvar i den medlemsstat som beviljade skyddet, bör uppehållstillstånden harmoniseras så att de gäller under en lämplig tidsperiod.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  Begreppet nationell säkerhet och allmän ordning omfattar också fall där en tredjelandsmedborgare är medlem i en sammanslutning som stöder internationell terrorism eller stöder en sådan sammanslutning.

(45)  Begreppet nationell säkerhet och allmän ordning omfattar fall där en tredjelandsmedborgare är medlem i en sammanslutning som stöder internationell terrorism. Begreppet synnerligen allvarligt brott omfattar brott som deltagande i en kriminell organisation, terrorism, människohandel, sexuellt utnyttjande av barn, mord, grov misshandel, olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen, korruption, våldtäkt och brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens behörighet.

Ändringsförslag     42

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  Inom de gränser som följer av internationella åtaganden bör beviljande av förmåner avseende tillträde till sysselsättning och social trygghet förutsätta att ett uppehållstillstånd har utfärdats.

utgår

Ändringsförslag     43

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Behöriga myndigheter får begränsa tillträdet till anställning eller verksamhet som egenföretagare vad gäller anställning i offentlig tjänst och ansvar för att skydda statens eller andra offentliga myndigheters allmänna intressen. Även i samband med utövandet av rätten till likabehandling i fråga om medlemskap i en arbetstagarorganisation eller avseende utövande av ett visst yrke, kan personer som beviljats internationellt skydd uteslutas från deltagande i ledningen av organisationer som regleras av offentlig rätt och från att inneha en tjänst som regleras av offentlig rätt.

(48)  Behöriga myndigheter får begränsa tillträdet till anställning eller verksamhet som egenföretagare vad gäller anställning i offentlig tjänst och ansvar för att skydda statens eller andra offentliga myndigheters allmänna intressen.

Ändringsförslag     44

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  För att öka möjligheterna för personer som beviljats internationellt skydd att faktiskt utöva de rättigheter och förmåner som föreskrivs i denna förordning, är det nödvändigt att ta hänsyn till deras specifika behov och de integrationsproblem de ställs inför och underlätta deras tillgång till integrationsrelaterade rättigheter. Det gäller särskilt arbetsmarknadsrelaterade utbildningsmöjligheter och yrkesutbildning och tillgång till förfaranden för erkännanden av utländska utbildnings- och andra behörighetsbevis, särskilt när dessa svårigheter beror på att personerna i fråga saknar nödvändig dokumentation och inte kan täcka de kostnader som är förknippade med erkännandeförfarandena.

(49)  För att öka möjligheterna för personer som beviljats internationellt skydd att faktiskt utöva de rättigheter och förmåner som föreskrivs i denna förordning, är det nödvändigt att ta hänsyn till deras specifika behov och de integrationsproblem de ställs inför och underlätta deras tillgång till integrationsrelaterade rättigheter. Det gäller särskilt arbetsmarknadsrelaterade utbildningsmöjligheter och yrkesutbildning och tillgång till förfaranden för erkännande och autentisering av utländska utbildnings- och andra behörighetsbevis, särskilt när dessa svårigheter beror på att personerna i fråga saknar nödvändig dokumentation och inte kan täcka de kostnader som är förknippade med erkännandeförfarandena.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(49a)  Eftersom integration är en tvåvägsprocess, bör respekt för de värden som unionen bygger på och respekt för de grundläggande rättigheterna för personer som beviljats internationellt skydd utgöra en integrerad del i integrationsprocessen. Integration bör främja inkludering snarare än isolering, och alla involverade parter måste delta för att integrationen ska bli framgångsrik. Medlemsstaterna bör på nationell, regional och lokal nivå erbjuda personer som beviljats internationellt skydd stöd och möjligheter till integration och ett liv i det nya samhället. Detta bör omfatta bostad, alfabetisering och språkkurser, interkulturell dialog, utbildning och yrkesutbildning samt verklig tillgång till demokratiska strukturer i samhället.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51)  Särskilt för att undvika socialt lidande är det dessutom lämpligt att personer som beviljats internationellt skydd tillhandahålls socialt bistånd utan diskriminering. För personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande bör medlemsstaterna dock ges viss flexibilitet att begränsa sådana rättigheter till grundläggande förmåner, vilket bör förstås så att rättigheterna omfattar åtminstone minimiinkomststöd, bistånd vid sjukdom eller graviditet samt föräldraersättning, i den mån dessa förmåner beviljas medborgare i enlighet med nationell rätt. För att underlätta deras integration bör medlemsstaterna ges möjlighet att, för både flyktingar och personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande, villkora tillgången till vissa typer av socialt bistånd som fastställs i nationell rätt av att personen som beviljats internationellt skydd faktiskt deltar i integrationsåtgärder.

(51)  Särskilt för att undvika socialt lidande är det dessutom lämpligt att personer som beviljats internationellt skydd tillhandahålls socialt bistånd utan diskriminering. Grunden för skydd kan leda till att olika status fastställts, men det finns ingen skillnad mellan de skyddade personernas materiella behov. För att underlätta deras integration bör medlemsstaterna ges möjlighet att villkora tillgången till vissa typer av socialt bistånd som fastställs i nationell rätt av att personen som beviljats internationellt skydd faktiskt deltar i integrationsåtgärder.

Ändringsförslag     47

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  Tillträde till hälso- och sjukvård, såväl fysisk som psykisk vård, bör säkerställas för personer som beviljats internationellt skydd.

(52)  Tillträde till hälso- och sjukvård, såväl fysisk som psykisk vård och även sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård, bör säkerställas för personer som beviljats internationellt skydd.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(52a)  Personer som beviljats internationellt skydd bör ha tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster, inklusive information och rådgivningstjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53)  För att underlätta integrationen i samhällslivet av personer som beviljats internationellt skydd bör dessa personer ha tillgång till integrationsåtgärder, enligt de former som medlemsstaterna bestämmer. Medlemsstaterna får göra deltagandet i sådana integrationsåtgärder, såsom språkkurser, kurser i samhällsintegration, yrkesutbildning och andra sysselsättningsrelaterade kurser, obligatoriskt.

(53)  För att underlätta integrationen i samhällslivet av personer som beviljats internationellt skydd bör dessa personer ha tillgång till integrationsåtgärder, enligt de former som medlemsstaterna bestämmer. Medlemsstaterna får göra deltagandet i sådana integrationsåtgärder, såsom språkkurser, kurser i samhällsintegration, yrkesutbildning och andra sysselsättningsrelaterade kurser, obligatoriskt, förutsatt att dessa integrationsåtgärder är lättillgängliga, kostnadsfria och beaktar de särskilda behoven hos personer som beviljats internationellt skydd, bland annat barnomsorg.

Ändringsförslag     50

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning när det gäller form och innehåll i den information som ska tillhandahållas, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter42.

(55)  I syfte att komplettera denna förordning genom att närmare ange formen för och innehållet i den information som ska tillhandahållas personer som beviljats internationellt skydd om de rättigheter och skyldigheter som är förbundna med deras status, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

_________________

 

42 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

 

Ändringsförslag     51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  flykting: en tredjelandsmedborgare som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av det landets skydd, eller en statslös person som av samma skäl befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit och som inte omfattas av artikel 12.

(3)  flykting: en tredjelandsmedborgare som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning, kön, sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av det landets skydd, eller en statslös person som av samma skäl befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit och som inte omfattas av artikel 12.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Make eller maka till den person som beviljats internationellt skydd eller hans/hennes ogifta partner i en stadigvarande relation, om lag eller praxis i den berörda medlemsstaten behandlar ogifta par på samma sätt som gifta enligt dess lagstiftning om tredjelandsmedborgare.

(a)  Make eller maka till den person som beviljats internationellt skydd eller hans/hennes ogifta partner i en stadigvarande relation, om lag eller praxis i den berörda medlemsstaten behandlar ogifta par på samma sätt som gifta enligt dess tillämpliga nationella lagstiftning.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Underåriga barn till sådana par som avses i led a eller till den person som beviljats internationellt skydd, på villkor att de är ogifta, och oavsett om de fötts inom eller utom äktenskapet eller adopterats enligt nationell lagstiftning.

(b)  Underåriga barn till sådana par som avses i led a eller till den person som beviljats internationellt skydd, vuxna barn som de har ansvar för, oavsett om de fötts inom eller utom äktenskapet eller adopterats enligt nationell lagstiftning eller om detta erkänns i sådan lagstiftning, samt barn som de har föräldraansvar för.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Fadern, modern eller någon annan vuxen som ansvarar för den person som beviljats internationellt skydd enligt lag eller praxis i den berörda medlemsstaten om den som beviljats internationellt skydd är underårig och ogift.

(c)  Fadern, modern eller någon annan vuxen som enligt lag eller praxis i den berörda medlemsstaten ansvarar för den person som beviljats internationellt skydd, om denna person är underårig.

Ändringsförslag     55

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  underårig: en tredjelandsmedborgare eller statslös person under 18 år.

(10)  underårig: en tredjelandsmedborgare eller statslös person under 18 år. Detta ska i tillämpliga fall bedömas när han eller hon lämnar in sin ansökan om internationellt skydd lämnas in.

Ändringsförslag     56

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  efterföljande ansökan: en ytterligare ansökan om internationellt skydd som görs i någon medlemsstat efter det att ett slutligt beslut har fattats om en tidigare ansökan, inklusive fall där sökanden uttryckligen har återkallat sin ansökan eller där den beslutande myndigheten har avslagit en ansökan såsom avstådd från sedan den återkallats implicit.

utgår

Ändringsförslag     57

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  beslutande myndighet: en myndighet med domstolsliknande uppgifter eller en administrativ myndighet i en medlemsstat som är ansvarig för att pröva ansökningar om internationellt skydd och behörig att fatta beslut i första instans i sådana ärenden.

(16)  beslutande myndighet: en rättslig myndighet, en myndighet med domstolsliknande uppgifter eller en administrativ myndighet i en medlemsstat som är ansvarig för att pröva ansökningar om internationellt skydd och behörig att fatta beslut i första instans i sådana ärenden.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  förmyndare: en person eller organisation som utsetts av behöriga organ för att bistå och företräda ett ensamkommande barn i förfaranden som föreskrivs i denna förordning för att tillgodose barnets bästa och vid behov företräda det ensamkommande barnet rättsligt.

(19)  förmyndare: en person eller organisation som utsetts av behöriga organ för att bistå och företräda ett ensamkommande barn i förfaranden som föreskrivs i denna förordning för att garantera barnets bästa och hans eller hennes välbefinnande och vid behov företräda det ensamkommande barnet rättsligt.

Ändringsförslag     59

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna ha kvar möjligheten att bevilja familjemedlemmar flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande i enlighet med nationell lag, oavsett risk för förföljelser eller allvarlig skada, i syfte att upprätta en enhetlig rättslig status inom familjen.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Sökanden ska lägga fram alla faktorer som han eller hon har tillgång till som styrker ansökan om internationellt skydd. Han eller hon ska samarbeta med den beslutande myndigheten och ska förbli närvarande och tillgänglig under hela förfarandet.

1.  Sökanden ska lägga fram alla faktorer som han eller hon har tillgång till som underbygger ansökan om internationellt skydd. Sökanden ska samarbeta med den beslutande myndigheten under hela förfarandet, även under bedömningen av de relevanta faktorerna i ansökan. Sökanden ska förbli närvarande och tillgänglig under hela förfarandet. Om sökanden på grund av förmildrande omständigheter inte är tillgänglig alls under förfarandet, ska hänsyn tas till dessa förmildrande omständigheter när beslut fattas om sökanden eller hans eller hennes ansökan om internationellt skydd.

Ändringsförslag     61

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De faktorer som avses i punkt 1 ska utgöras av sökandens utsagor och alla handlingar som sökanden förfogar över angående sökandens ålder, bakgrund, inklusive relevanta släktingars bakgrund, identitet, nationalitet(er), tidigare bosättningsland(-länder) och -ort(er), tidigare ansökningar [om internationell skydd och resultatet av eventuella påskyndade vidarebosättningsförfaranden enligt definitionen i förordning (EU) XXX/XX [Vidarebosättningsförordningen]], resvägar och resehandlingar samt orsakerna till ansökan om internationellt skydd.

2.  De faktorer som avses i punkt 1 ska utgöras av sökandens utsagor och alla handlingar som sökanden förfogar över angående sökandens ålder, bakgrund, inklusive relevanta släktingars bakgrund, identitet, nationalitet(er), tidigare bosättningsland(-länder) och -ort(er), tidigare ansökningar [om internationell skydd och resultatet av eventuella vidarebosättningsförfaranden], resvägar och resehandlingar samt orsakerna till ansökan om internationellt skydd.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den beslutande myndigheten ska bedöma de relevanta faktorerna i ansökan i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) XXX/XXX [Förfarandeförordningen].

3.  Den beslutande myndigheten ska bedöma de relevanta faktorerna i ansökan om internationellt skydd i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) XXX/XXX [Förfarandeförordningen].

Ändringsförslag     63

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Det faktum att en sökande redan har varit utsatt för förföljelse eller allvarlig skada, eller för direkta hot om sådan förföljelse eller sådan skada, ska betraktas som en allvarlig indikation på att sökandens fruktan för förföljelse är välgrundad eller att det finns en verklig risk för att han eller hon kommer att lida allvarlig skada, såvida det inte finns goda skäl att anta att sådan förföljelse eller allvarlig skada inte kommer att upprepas.

4.  Det faktum att en sökande redan har varit utsatt för förföljelse eller allvarlig skada, eller för direkta hot om sådan förföljelse eller sådan skada, ska betraktas som en allvarlig indikation på att sökandens fruktan för förföljelse är välgrundad eller att det finns en verklig risk för att han eller hon kommer att lida allvarlig skada.

Ändringsförslag     64

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om aspekter av sökandens utsagor inte kan styrkas av skriftliga eller andra bevis, ska inga ytterligare bevis krävas avseende dessa aspekter om följande villkor är uppfyllda:

5.  Om aspekter av sökandens utsagor inte kan styrkas av skriftliga eller andra bevis, ska inga ytterligare bevis krävas avseende dessa aspekter och sökanden ska hellre frias än fällas om följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Sökanden har gjort en genuin ansträngning för att styrka sin ansökan.

(a)  Sökanden har gjort en genuin ansträngning för att underbygga sin ansökan om internationellt skydd.

Ändringsförslag     66

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Alla relevanta faktorer som sökanden förfogar över har lagts fram och en tillfredsställande förklaring har lämnats till varför andra relevanta faktorer saknas.

(b)  Alla relevanta faktorer som sökanden förfogar över har lagts fram.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Sökanden har ansökt om internationellt skydd så tidigt som möjligt, såvida inte sökanden kan framföra goda skäl till varför han eller hon inte gjort det.

utgår

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar Genèvekonventionen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ska en sökande som lämnar in en efterföljande ansökan i enlighet med artikel 42 i förordning (EU) XXX/XXX [Förfarandeförordningen] normalt inte beviljas flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande om risken för förföljelse eller allvarlig skada grundar sig på omständigheter som sökanden genom eget beslut har skapat efter att ha lämnat ursprungslandet.

3.  Förutsatt att samtliga beslut om ansökan om internationellt skydd fattas helt i linje med Genèvekonventionen, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, kan en sökande som lämnar in en efterföljande ansökan i enlighet med artikel 42 i förordning (EU) XXX/XXX [Förfarandeförordningen] vägras flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande om risken för förföljelse eller allvarlig skada grundar sig på omständigheter som sökanden genom eget beslut har skapat efter att ha lämnat ursprungslandet med det enda syftet att beviljas internationellt skydd. Detta ska inte omfatta omständigheter som är oberoende av sökandens vilja, inbegripet men inte begränsat till sökandens sexuella läggning eller religiösa övertygelse, som han eller hon mer eller mindre kan ha dolt i ursprungslandet.

Ändringsförslag     69

Förslag till förordning

Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Aktörer som utövar förföljelse eller tillfogar allvarlig skada kan endast vara följande:

Aktörer som utövar förföljelse eller tillfogar allvarlig skada kan vara följande:

Ändringsförslag     70

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Skydd mot förföljelse eller allvarlig skada kan endast ges av följande aktörer:

1.  Skydd mot förföljelse eller allvarlig skada kan endast ges av följande:

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  parter eller organisationer, inklusive internationella organisationer, som kontrollerar staten eller en betydande del av statens territorium,

(b)  parter eller organisationer, som agerar på uppdrag av staten och kontrollerar staten eller en betydande del av statens territorium,

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

förutsatt att dessa är villiga och förmögna att erbjuda skydd i enlighet med punkt 2.

så länge dessa är villiga och förmögna att ge fullständigt, verksamt och varaktigt skydd mot förföljelse eller allvarlig skada.

Ändringsförslag     73

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Skydd mot förföljelse eller allvarlig skada ska vara verksamt och av icke-tillfällig natur. Detta skydd ska anses ges när de aktörer som avses i punkt 1 vidtar rimliga åtgärder för att förhindra att en person förföljs eller lider allvarlig skada, bland annat genom att ombesörja att det finns ett effektivt rättssystem för avslöjande, åtal och bestraffning av handlingar som innebär förföljelse eller allvarlig skada, och när sökanden har tillgång till detta skydd.

utgår

Ändringsförslag     74

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När beslutande myndigheter bedömer om en internationell organisation kontrollerar en stat eller en betydande del av dess territorium och ger skydd enligt punkt 2, ska de basera sig på varje vägledning som ges i relevant unionslagstiftning, särskilt den tillgängliga information på unionsnivå om ursprungsländer och den gemensamma analys av information om ursprungsländer som avses i artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX [Förordning om Europeiska unionens asylbyrå].

3.  När beslutande myndigheter bedömer om en internationell organisation kontrollerar en stat eller en betydande del av dess territorium och ger skydd enligt punkt 2, kan de beakta varje vägledning som ges i relevant unionslagstiftning, särskilt den tillgängliga information på unionsnivå om ursprungsländer och den gemensamma analys av information om ursprungsländer som avses i artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX [Förordning om Europeiska unionens asylbyrå].

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Som en del av bedömningen av ansökan om internationellt skydd ska den beslutande myndigheten fastställa att en sökande inte är i behov av internationellt skydd om han eller hon på ett säkert och lagligt sätt kan resa till och beviljas rätt till inresa i en del av ursprungslandet och rimligen kan förväntas bosätta sig där, om han eller hon i den delen av landet

1.  Som en del av bedömningen av ansökan om internationellt skydd, och förutsatt att staten eller statens företrädare inte är de aktörer som utövar förföljelse eller ger upphov till allvarlig skada, kan den beslutande myndigheten fastställa att en sökande inte är i behov av internationellt skydd om han eller hon på ett säkert och lagligt sätt kan resa till och beviljas rätt till inresa i en del av ursprungslandet och rimligen kan förväntas bosätta sig där, om han eller hon i den delen av landet

Ändringsförslag     76

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  har tillgång till skydd mot förföljelse eller allvarlig skada.

(b)  har tillgång till fullständigt, verksamt och varaktigt skydd mot förföljelse eller allvarlig skada.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Bedömningen av tillgången till internt skydd ska göras när den beslutande myndigheten har fastställt att kriterierna för att vara berättigad till skydd annars skulle tillämpas. Det ska ankomma på den beslutande myndigheten att visa att internt skydd finns tillgängligt. Det ska inte krävas att sökanden bevisar att han eller hon har uttömt alla möjligheter att få skydd i sitt ursprungsland innan han eller hon ansökte om internationellt skydd.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.1 ska det ankomma på den beslutande myndigheten att visa att internt skydd finns tillgängligt. Detta ska inte hindra sökanden från att lägga fram bevis för att motbevisa eventuella uppgifter från den beslutande myndigheten att internt skydd finns tillgängligt. Det ska inte krävas att sökanden bevisar att han eller hon har uttömt alla möjligheter att få skydd i sitt ursprungsland innan han eller hon ansökte om internationellt skydd.

Ändringsförslag     78

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vid bedömningen av de allmänna omständigheter som råder i den del av det land som är källan till det skydd som avses i artikel 7, ska skyddets tillgänglighet, effektivitet och varaktighet beaktas. Vid bedömningen av sökandens personliga förhållanden ska särskilt hälsa, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet och social status beaktas tillsammans med en bedömning av huruvida det inte skulle innebära en oskälig belastning för sökanden att bo i den del av ursprungslandet som betraktas som säker.

4.  Vid bedömningen av de allmänna omständigheter som råder i den del av det land som är källan till det skydd som avses i artikel 7, ska skyddets tillgänglighet, effektivitet och varaktighet beaktas. Vid bedömningen av sökandens personliga förhållanden ska särskilt hälsa, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet, etniskt ursprung, tillhörighet till en nationell minoritetsgrupp och social status beaktas tillsammans med en bedömning av huruvida det inte skulle innebära en oskälig belastning för sökanden att bo i den del av ursprungslandet som betraktas som säker.

Ändringsförslag     79

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Varje beslut om att inte ge internationellt skydd åt en underårig, ensamkommande eller inte, utifrån tillgången till internt skydd, ska föregås av ett formellt förfarande för fastställande av den underåriges bästa. Om sökanden är ett ensamkommande barn ska tillgången till lämplig omsorg, förmyndararrangemang och hållbara lösningar för hans eller hennes utveckling ingå i bedömningen av om ett effektivt skydd kan garanteras inom det område där internt skydd antas finnas.

Ändringsförslag     80

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  den är tillräckligt allvarlig till sin natur eller på grund av sin upprepning för att innebära en allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga rättigheterna, särskilt de rättigheter från vilka det inte går att göra undantag enligt artikel 15.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, eller

(a)  den är tillräckligt allvarlig till sin natur eller på grund av sin upprepning för att innebära en allvarlig överträdelse av de mänskliga rättigheterna, särskilt de rättigheter från vilka det inte går att göra undantag enligt artikel 15.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, eller

Ändringsförslag     81

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  fysiskt eller psykiskt våld, inklusive sexuellt våld,

(a)  fysiskt eller psykiskt våld, inklusive sexuellt våld eller människohandel för sexuellt utnyttjande,

Ändringsförslag     82

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  åtal eller straff för vägran att utföra militärtjänst i en konflikt, om fullgörandet av militärtjänst skulle innefatta brott eller handlingar som omfattas av skälen för uteslutning i artikel 12.2,

(e)  åtal eller straff för vägran att utföra militärtjänst av moraliska, religiösa eller politiska skäl eller på grund av tillhörighet till en viss etnisk grupp eller innehavet av ett visst medborgarskap och särskilt om fullgörandet av militärtjänst skulle innefatta brott eller handlingar som omfattas av skälen för uteslutning i artikel 12.2,

Ändringsförslag     83

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  köns- eller barnspecifika handlingar.

(f)  könsspecifika eller barnspecifika handlingar, såsom rekrytering av minderåriga, könsstympning, tvångsäktenskap, handel med barn eller barnarbete, våld i nära relationer, människohandel för sexuellt utnyttjande samt kränkning av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led d – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Begreppet viss samhällsgrupp ska särskilt omfatta en grupp där

(d)  Begreppet tillhörighet till en viss samhällsgrupp ska särskilt omfatta en grupp där

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led d – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  medlemmarna har en gemensam väsentlig egenskap eller en gemensam bakgrund som inte kan ändras eller har en gemensam egenskap eller övertygelse som är så grundläggande för identiteten eller samvetet att de inte bör tvingas avsvära sig den, och

–  medlemmarna har en gemensam medfödd egenskap eller en gemensam bakgrund som inte kan ändras eller har en gemensam egenskap eller övertygelse som är så grundläggande för identiteten eller samvetet att de inte bör tvingas avsvära sig den, eller

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beroende på omständigheterna i ursprungslandet kan begreppet omfatta en grupp som har sexuell läggning som gemensam egenskap (en term som inte får tolkas så att det innefattar handlingar som anses brottsliga enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning); vid bedömningen av om en person ska anses tillhöra en viss samhällsgrupp eller när ett karakteristiskt drag hos en sådan grupp ska fastställas ska vederbörlig hänsyn tas till könsrelaterade aspekter, inbegripet könsidentitet.

Beroende på omständigheterna i ursprungslandet ska begreppet omfatta en grupp som har sexuell läggning och genusrelaterade aspekter, inbegripet könsidentitet, könsuttryck och könsegenskaper, som gemensam egenskap, och det faktum att sökanden har varit utsatt för människohandel för sexuellt utnyttjande. Vid bedömningen av om en person ska anses tillhöra en viss samhällsgrupp eller när ett karakteristiskt drag hos en sådan grupp ska fastställas ska vederbörlig hänsyn tas till dessa aspekter.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid bedömningen av om en sökande har en välgrundad fruktan för förföljelse kan den beslutande myndigheten inte rimligen förvänta sig att en sökande ska bete sig diskret eller iaktta återhållsamhet i fråga om vissa vanor, när sådant beteende eller sådana vanor är inneboende i hans eller hennes identitet, för att undvika risken för förföljelse i hans eller hennes ursprungsland.

3.  Vid bedömningen av om en sökande har en välgrundad fruktan för förföljelse kan den beslutande myndigheten inte rimligen förvänta sig att en sökande ska bete sig diskret eller iaktta återhållsamhet i fråga om vissa vanor, när sådant beteende eller sådana vanor är inneboende i hans eller hennes identitet eller samvete, för att undvika risken för förföljelse i hans eller hennes ursprungsland.

Ändringsförslag     88

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  basera sig på exakt och uppdaterad information som erhållits från alla relevanta källor, inbegripet den information på unionsnivå om ursprungsländer och den gemensamma analys av information om ursprungsländer som avses i artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX [Förordning om Europeiska unionens asylbyrå] eller information och vägledning som utfärdats av Förenta nationernas flyktingkommissariat.

(b)  ta hänsyn till exakt och uppdaterad information som erhållits från alla relevanta källor, inbegripet den information på unionsnivå om ursprungsländer och den gemensamma analys av information om ursprungsländer som avses i artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX [Förordning om Europeiska unionens asylbyrå] eller information och vägledning som utfärdats av Förenta nationernas flyktingkommissariat.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En tredjelandsmedborgare eller en statslös person ska vara utesluten från att vara flykting om

1.  En tredjelandsmedborgare eller en statslös person ska vara utesluten från att vara flykting enligt denna förordnings tillämpningsområde om

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  han eller hon har gjort sig skyldig till gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser enligt inledningen och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga.

(c)  han eller hon har gjort sig skyldig till gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser enligt inledningen och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga, inbegripet fällande domar avseende deltagande i en terroristgrupps verksamhet.

Ändringsförslag     91

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den beslutande myndigheten får tillämpa denna punkt först efter att i varje enskilt fall ha gjort en bedömning av de särskilda uppgifter som har framkommit, i syfte att avgöra om det finns allvarliga skäl att anse att de gärningar som har begåtts av den berörda personen, som i övrigt uppfyller kriterierna för flyktingstatus, omfattas av första stycket led a, b eller c.

Ändringsförslag     92

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Punkt 2 ska inte tillämpas på underåriga.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid tillämpningen av punkt 2 b och c ska följande handlingar betecknas som allvarliga icke-politiska brott:

utgår

(a)   Särskilt grymma handlingar, där handlingen i fråga är oproportionerlig i förhållande till det påstådda politiska syftet.

 

(b)   Terroristhandlingar, som kännetecknas av våld riktat mot civilbefolkningen, även om de begås i ett förment politiskt syfte.

 

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Uteslutandet av en person från flyktingstatus ska endast vara beroende av huruvida villkoren i punkterna 1–5 är uppfyllda och ska inte vara föremål för någon ytterligare proportionalitetsprövning i det enskilda fallet.

utgår

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Återkallande av, upphävande av eller vägran att förnya flyktingstatus

Återkallande av flyktingstatus

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den beslutande myndigheten ska återkalla, upphäva eller vägra att förnya en tredjelandsmedborgares eller en statslös persons flyktingstatus om

1.  Den beslutande myndigheten ska återkalla en tredjelandsmedborgares eller en statslös persons flyktingstatus om

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  det finns skälig anledning att betrakta honom eller henne som en fara för säkerheten i den medlemsstat där han eller hon befinner sig,

(d)  det finns skälig anledning att betrakta honom eller henne som en fara för säkerheten i den medlemsstat där han eller hon befinner sig, med hänsyn till att han eller hon genom en lagakraftvunnen dom har dömts för ett synnerligen allvarligt brott,

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  han eller hon utgör en samhällsfara i den medlemsstat där han eller hon befinner sig, med hänsyn till att han eller hon genom en lagakraftvunnen dom har dömts för ett synnerligen allvarligt brott,

utgår

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  artikel 23.2 tillämpas.

utgår

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I de situationer som avses i punkt 1 d–f får den beslutande myndigheten besluta att inte bevilja status till en flykting om ett sådant beslut ännu inte har fattats.

2.  I den situation som avses i punkt 1 d får den beslutande myndigheten besluta att inte bevilja status till en flykting om ett sådant beslut ännu inte har fattats.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Personer på vilka punkt 1 d–f eller punkt 2 är tillämpliga ska ha de rättigheter som anges i eller som liknar dem som anges i artiklarna 3, 4, 16, 22, 31, 32 och 33 i Genèvekonventionen om de befinner sig i medlemsstaten.

3.  Personer på vilka punkt 1 d eller punkt 2 är tillämpliga ska ha de rättigheter som anges i eller som liknar dem som anges i artiklarna 3, 4, 16, 22, 31, 32 och 33 i Genèvekonventionen om de befinner sig i medlemsstaten.

Ändringsförslag     102

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Utan att det påverkar flyktingens skyldighet enligt artikel 4.1 att uppge alla relevanta fakta och lämna alla relevanta handlingar som han eller hon förfogar över, ska den beslutande myndighet som har beviljat flyktingstatus i varje enskilt fall visa att den berörda personen inte längre är eller aldrig har varit flykting av de skäl som anges i punkt 1 i den här artikeln.

4.  Utan att det påverkar flyktingens skyldighet enligt artikel 4.1 att uppge alla faktorer som han eller hon har tillgång till som underbygger ansökan om internationellt skydd, ska den beslutande myndighet som har beviljat flyktingstatus i varje enskilt fall visa att den berörda personen inte längre är eller aldrig har varit flykting av de skäl som anges i punkt 1 i den här artikeln.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den beslutande myndighetens beslut om att återkalla, upphäva eller vägra att förnya flyktingstatus i enlighet med punkt 1 a ska få verkan först tre månader efter det att beslutet har fattats, så att tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen ges möjlighet att ansöka om rätt att vistas i medlemsstaten på andra grunder i enlighet med relevant unionsrätt och nationell rätt.

5.  Den beslutande myndighetens beslut om att återkalla flyktingstatus i enlighet med punkt 1 a ska få verkan först tre månader efter det att beslutet har fattats, så att tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen ges möjlighet att ansöka om rätt att vistas i medlemsstaten på andra grunder i enlighet med relevant unionsrätt och nationell rätt.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 15 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För tillämpningen av artikel 14.1 ska den beslutande myndigheten ompröva flyktingstatusen särskilt

Vid tillämpningen av artikel 14.1 får den beslutande myndigheten ompröva flyktingstatusen, särskilt om sådan information på unionsnivå om ursprungsländer som avses i artikel 8 i förordning (EU) XXX/XX [förordningen om Europeiska unionens asylbyrå] och den gemensamma analys av information om ursprungsländer som avses i artikel 10 i samma förordning påvisar en väsentlig ändring i ursprungslandet som är av betydelse för sökandens skyddsbehov.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 15 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  om information på unionsnivå om ursprungsländer och gemensam analys av information om ursprungsländer som avses i artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX [Förordning om Europeiska unionens asylbyrå] påvisar en väsentlig ändring i ursprungslandet som är av betydelse för sökandens skyddsbehov,

utgår

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  vid första förnyelsen av det uppehållstillstånd som utfärdats till en flykting.

utgår

Ändringsförslag     107

Förslag till förordning

Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Första stycket ska inte tillämpas på ensamkommande barn, om det inte är för deras bästa.

Ändringsförslag     108

Förslag till förordning

Artikel 16 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Allvarlig skada som avses i artikel 2.5 består av

Allvarlig skada som avses i artikel 2.5 består enbart av

Ändringsförslag     109

Förslag till förordning

Artikel 16 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av en sökande i ursprungslandet, eller

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag     110

Förslag till förordning

Artikel 16 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  ett allvarligt och personligt hot mot en civilpersons liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i situationer av internationell eller intern väpnad konflikt.

(c)  ett allvarligt hot mot en civilpersons liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i situationer av internationell eller intern väpnad konflikt.

Ändringsförslag     111

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  basera sig på exakt och uppdaterad information som erhållits från alla relevanta källor, inbegripet den information på unionsnivå om ursprungsländer och den gemensamma analys av information om ursprungsländer som avses i artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX [Förordning om Europeiska unionens asylbyrå] eller information och vägledning som utfärdats av Förenta nationernas flyktingkommissariat.

(b)  ta hänsyn till exakt och uppdaterad information som erhållits från alla relevanta källor, inbegripet den information på unionsnivå om ursprungsländer och den gemensamma analys av information om ursprungsländer som avses i artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX [Förordning om Europeiska unionens asylbyrå] eller information och vägledning som utfärdats av Förenta nationernas flyktingkommissariat.

Ändringsförslag     112

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  En tredjelandsmedborgare eller en statslös person ska vara utesluten från att uppfylla kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande om han eller hon av de behöriga myndigheterna i bosättningslandet tillerkänns samma rättigheter och skyldigheter som följer med medborgarskap i det landet eller rättigheter och skyldigheter som motsvarar dessa.

Ändringsförslag     113

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  han eller hon har begått ett allvarligt brott,

(b)  han eller hon har begått ett allvarligt icke-politiskt brott utanför det land som ger skydd innan han eller hon fick tillträde till det landet som subsidiärt skyddsbehövande,

Ändringsförslag     114

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  han eller hon har gjort sig skyldig till gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser enligt inledningen och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga,

(c)  han eller hon har gjort sig skyldig till gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser enligt inledningen och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga, inbegripet fällande domar avseende deltagande i en terroristgrupps verksamhet,

Ändringsförslag     115

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den beslutande myndigheten får tillämpa denna punkt först efter att i varje enskilt fall ha gjort en bedömning av de särskilda uppgifter som har framkommit, i syfte att avgöra om det finns allvarliga skäl att anse att de gärningar som har begåtts av den berörda personen, som i övrigt uppfyller kriterierna för flyktingstatus, omfattas av första stycket led a, b, c, d eller e.

Ändringsförslag     116

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Punkt 2 ska inte tillämpas på underåriga.

Ändringsförslag     117

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Punkt 1 a–d ska tillämpas på personer som anstiftar eller på annat sätt deltar i att begå de brott eller gärningar som nämns däri.

2.  Punkt 2 a–d ska tillämpas på personer som anstiftar eller på annat sätt deltar i att begå de brott eller gärningar som nämns däri.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Återkallande av, upphävande av eller vägran att förnya status som subsidiärt skyddsbehövande

Återkallande av status som subsidiärt skyddsbehövande

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den beslutande myndigheten ska återkalla, upphäva eller vägra att förnya en tredjelandsmedborgares eller en statslös persons status som subsidiärt skyddsbehövande om

1.  Den beslutande myndigheten ska återkalla en tredjelandsmedborgares eller en statslös persons status som subsidiärt skyddsbehövande om

Ändringsförslag     120

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  han eller hon har förvrängt eller utelämnat fakta, inklusive användning av falska handlingar, och detta varit avgörande för att bevilja status som subsidiärt skyddsbehövande,

(c)  han eller hon har förvrängt eller utelämnat fakta som är relevanta för ansökan om internationellt skydd, och detta varit avgörande för att bevilja status som subsidiärt skyddsbehövande,

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  artikel 23.2 tillämpas.

utgår

Ändringsförslag     122

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utan att det påverkar tredjelandsmedborgarens eller den statslösa personens skyldighet enligt artikel 4.1 att uppge alla relevanta fakta och lämna alla relevanta handlingar som han eller hon förfogar över ska den medlemsstat som har beviljat status som subsidiärt skyddsbehövande i varje enskilt fall visa att den berörda personen inte längre uppfyller eller inte uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande i enlighet med punkt 1 i den här artikeln.

2.  Utan att det påverkar tredjelandsmedborgarens eller den statslösa personens skyldighet enligt artikel 4.1 att uppge alla faktorer som han eller hon har tillgång till som underbygger ansökan om internationellt skydd, ska den medlemsstat som har beviljat status som subsidiärt skyddsbehövande i varje enskilt fall visa att den berörda personen inte längre uppfyller eller inte uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande i enlighet med punkt 1 i den här artikeln.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den beslutande myndighetens beslut om att återkalla, upphäva eller vägra att förnya status som subsidiärt skyddsbehövande i enlighet med punkt 1 a ska få verkan först tre månader efter det att beslutet har fattats, så att tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen ges möjlighet att ansöka om rätt att vistas i medlemsstaten på andra grunder i enlighet med relevant unionsrätt och nationell rätt.

3.  Den beslutande myndighetens beslut om att återkalla status som subsidiärt skyddsbehövande i enlighet med punkt 1 a ska få verkan först tre månader efter det att beslutet har fattats, så att tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen ges möjlighet att ansöka om rätt att vistas i medlemsstaten på andra grunder i enlighet med relevant unionsrätt och nationell rätt.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För tillämpningen av artikel 20.1 ska den beslutande myndigheten ompröva statusen som subsidiärt skyddsbehövande särskilt

Vid tillämpningen av artikel 20.1 får den beslutande myndigheten ompröva statusen som subsidiärt skyddsbehövande, särskilt om sådan information på unionsnivå om ursprungsländer som avses i artikel 8 i förordning (EU) XXX/XX [förordningen om Europeiska unionens asylbyrå] och den gemensamma analys av information om ursprungsländer som avses i artikel 10 i samma förordning påvisar en väsentlig ändring i ursprungslandet som är av betydelse för sökandens skyddsbehov.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 21 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  om information på unionsnivå om ursprungsländer och gemensam analys av information om ursprungsländer som avses i artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX [Förordning om Europeiska unionens asylbyrå] påvisar en väsentlig ändring i ursprungslandet som är av betydelse för sökandens skyddsbehov,

utgår

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 21 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  vid första och andra förnyelsen av det uppehållstillstånd som utfärdats till en person som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande.

utgår

Ändringsförslag     127

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Första stycket ska inte tillämpas på ensamkommande barn, om det inte är för deras bästa.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Flyktingar och personer som har beviljats status som subsidiärt skyddsbehövande ska ha de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i detta kapitel. Detta kapitel ska inte påverka de rättigheter och skyldigheter som följer av Genèvekonventionen.

1.  Utan att det påverkar de rättigheter och skyldigheter som följer av Genèvekonventionen, ska personer som beviljats internationellt skydd ha de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i detta kapitel.

Ändringsförslag     129

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inom de gränser som följer av internationella åtaganden ska beviljande av förmåner avseende tillträde till sysselsättning och social trygghet kräva att ett uppehållstillstånd först har utfärdats.

utgår

Ändringsförslag     130

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vid tillämpningen av detta kapitel ska den särskilda situationen för personer med särskilda behov, såsom underåriga, ensamkommande barn, funktionshindrade, äldre, gravida, ensamstående föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel, personer med mentala störningar och personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld beaktas, under förutsättning att det vid en individuell utvärdering av deras situation fastställs att de har särskilda behov.

4.  Vid tillämpningen av detta kapitel ska den särskilda situationen för personer med särskilda behov, såsom underåriga, ensamkommande barn, funktionshindrade, äldre, gravida, ensamstående föräldrar med barn, offer för människohandel, personer med mentala störningar och personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld beaktas, under förutsättning att det vid en individuell utvärdering av deras situation fastställs att de har särskilda behov.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid tillämpningen av de bestämmelser i detta kapitel som rör underåriga ska de relevanta myndigheterna i första hand se till barnets bästa.

5.  Vid tillämpningen av denna förordning ska medlemsstaterna i första hand se till barnets bästa.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22a

 

Medlemsstaterna ska se till att alla beslut som fattas av den beslutande myndigheten enligt kapitlen II, III, IV, V och VI i denna förordning får överklagas i enlighet med de förfaranden som fastställs i nationell rätt. Åtminstone i sista instans ska möjlighet ges till överklagande eller prövning av de faktiska och rättsliga omständigheterna inför en rättslig myndighet.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det inte är förbjudet enligt de internationella åtaganden som avses i punkt 1 får en flykting eller en person som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande avvisas, vare sig denne formellt erkänts eller ej, om

utgår

(a)   det finns skälig anledning att betrakta honom eller henne som en fara för säkerheten i den medlemsstat där han eller hon befinner sig,

 

(b)   han eller hon utgör en samhällsfara i den medlemsstaten med hänsyn till att han eller hon genom en lagakraftvunnen dom har dömts för ett synnerligen allvarligt brott.

 

I dessa fall ska också flyktingstatusen eller statusen som subsidiärt skyddsbehövande återkallas i enlighet med artikel 14 respektive artikel 20.

 

Ändringsförslag     134

Förslag till förordning

Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska ge personer som beviljats internationellt skydd information om de rättigheter och skyldigheter som är förbundna med flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, så snart som möjligt efter det att skyddet har beviljats. Denna information ska lämnas på ett språk som personen som beviljats internationellt skydd förstår eller rimligen kan förväntas förstå och ska uttryckligen hänvisa till följderna av att inte uppfylla de skyldigheter som anges i artikel 28 om förflyttning inom unionen.

De behöriga myndigheterna ska ge personer som beviljats internationellt skydd information om de rättigheter och skyldigheter som är förbundna med flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, så snart som möjligt efter det att skyddet har beviljats. Denna information ska lämnas på ett språk som personen som beviljats internationellt skydd kan förstå och ska uttryckligen hänvisa till följderna av att inte uppfylla de skyldigheter som anges i artikel 28 om förflyttning inom unionen och till alla rättigheter avseende integration som anges i avsnitt III i kapitel VII i denna förordning.

Ändringsförslag     135

Förslag till förordning

Artikel 24 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Formen för och innehållet i denna information ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.1 i förordning (EU) XXX/XXX [Förfarandeförordningen].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 42 för att komplettera denna förordning genom att närmare ange formen för och innehållet i den information som ska tillhandahållas i enlighet med första stycket.

Ändringsförslag     136

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Familjemedlemmar till en person som beviljats internationellt skydd vilka för egen del inte uppfyller kraven för att erhålla sådant skydd ska ha rätt att ansöka om ett uppehållstillstånd i enlighet med nationella förfaranden och i den mån detta överensstämmer med familjemedlemmens personliga rättsliga status.

1.  Vid tillämpningen av denna artikel och dess bestämmelser ska familjemedlemmar enligt definitionen i artikel 2.9 också omfatta syskon till den person som beviljats internationellt skydd. De familjemedlemmar till en person som beviljats internationellt skydd vilka för egen del inte uppfyller kraven för att erhålla sådant skydd ska ha rätt att ansöka om ett uppehållstillstånd i enlighet med nationella förfaranden och i den mån detta överensstämmer med familjemedlemmens personliga rättsliga status.

Ändringsförslag     137

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna får vägra att utfärda uppehållstillstånd till en make/maka eller en ogift partner i ett stabilt förhållande om det visar sig att äktenskapet eller partnerskapet ingicks enbart för att den berörda personen skulle kunna resa in i eller bosätta sig i medlemsstaten.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna får besluta att denna artikel också ska tillämpas på andra nära släktingar som levde tillsammans som en del av familjen vid tidpunkten för avfärden från ursprungslandet eller innan sökanden anlände till medlemsstaternas territorium, och som då för sin försörjning var helt eller delvis beroende av den person som beviljats internationellt skydd.

6.  Medlemsstaterna får besluta att denna artikel också ska tillämpas på andra nära släktingar som levde tillsammans som en del av familjen vid tidpunkten för avfärden från ursprungslandet eller innan sökanden anlände till medlemsstaternas territorium.

Ändringsförslag     139

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast 30 dagar efter det att internationellt skydd har beviljats ska ett uppehållstillstånd utfärdas med användning av den enhetliga utformning som anges i förordning (EG) nr 1030/2002.

1.  Så snart som möjligt och under alla omständigheter senast 15 dagar efter det att internationellt skydd har beviljats ska ett uppehållstillstånd utfärdas med användning av den enhetliga utformning som anges i förordning (EG) nr 1030/2002.

(a)  För personer som innehar flyktingstatus ska uppehållstillståndet ha en giltighetstid på tre år och ska därefter kunna förnyas för perioder av tre år.

Uppehållstillståndet för personer som beviljats internationellt skydd ska ha en giltighetstid på fem år och ska därefter kunna förnyas för perioder av fem år.

(b)  För personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande ska uppehållstillståndet ha en giltighetstid på ett år och ska därefter kunna förnyas för perioder av två år.

 

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett uppehållstillstånd ska inte förnyas eller ska återkallas i följande fall:

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 2003/109/EG ska ett uppehållstillstånd inte förnyas eller ska återkallas i följande fall:

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Om behöriga myndigheter återkallar, upphäver eller vägrar att förnya en tredjelandsmedborgares flyktingstatus i enlighet med artikel 14 och status som subsidiärt skyddsbehövande i enlighet med artikel 20.

(a)  Om behöriga myndigheter återkallar en tredjelandsmedborgares flyktingstatus i enlighet med artikel 14 eller status som subsidiärt skyddsbehövande i enlighet med artikel 20.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Om artikel 23.2 tillämpas.

utgår

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Om hänsyn som rör nationell säkerhet eller allmän ordning kräver det.

(c)  Om tvingande hänsyn som rör nationell säkerhet eller allmän ordning kräver det.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Behöriga myndigheter ska utfärda resehandlingar till personer som innehar flyktingstatus, i den form som anges i bilagan till Genèvekonventionen och med de minimisäkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken som anges i rådets förordning (EG) nr 2252/200445. Dessa resehandlingar ska vara giltiga i minst ett år.

1.  Behöriga myndigheter ska utfärda resehandlingar till personer som innehar flyktingstatus, i den form som anges i bilagan till Genèvekonventionen och med de minimisäkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken som anges i rådets förordning (EG) nr 2252/200445. Dessa resehandlingar ska vara giltiga i minst fem år.

__________________

__________________

45 Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EUT L 385, 29.12.2004, s. 1).

45 Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EUT L 385, 29.12.2004, s. 1).

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Behöriga myndigheter ska utfärda resehandlingar med de minimisäkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken som anges i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 till personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande och som inte kan få ett nationellt pass. Dessa handlingar ska vara giltiga i minst ett år.

2.  Behöriga myndigheter ska utfärda resehandlingar med de minimisäkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken som anges i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 till personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande och som inte kan få ett nationellt pass. Dessa handlingar ska vara giltiga i minst fem år.

Ändringsförslag     146

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De handlingar som avses i punkterna 1 och 2 ska inte utfärdas om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver det.

3.  De handlingar som avses i punkterna 1 och 2 ska inte utfärdas om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten kräver det.

Ändringsförslag     147

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Personer som beviljats internationellt skydd ska ha rätt att röra sig fritt inom territoriet i den medlemsstat som beviljade det internationella skyddet, inbegripet rätt att välja sin bosättningsort inom det territoriet, på samma villkor och med samma begränsningar som de som gäller för andra tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta inom det territoriet och som är i en jämförbar situation.

1.  Personer som beviljats internationellt skydd ska ha rätt att röra sig fritt inom territoriet i den medlemsstat som beviljade det internationella skyddet, inbegripet rätt att välja sin bosättningsort inom det territoriet, på samma villkor och med samma begränsningar som de som gäller för andra tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta inom det territoriet.

Ändringsförslag     148

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom de gränser som följer av internationella åtaganden får villkor i fråga om bosättningsort åläggas en person som beviljats internationellt skydd och som mottar vissa specifika sociala förmåner eller visst specifikt socialt bistånd endast om dessa villkor i fråga om bosättningsort är nödvändiga för att underlätta integrationen av personen i den medlemsstat som beviljat skyddet.

utgår

Ändringsförslag     149

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Personer som beviljats internationellt skydd ska inte ha rätt att bosätta sig i andra medlemsstater än den som beviljade skyddet. Detta ska inte påverka deras rätt att ansöka om och tillåtas bosätta sig i andra medlemsstater i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrätten och nationell rätt och deras rätt att fritt röra sig i enlighet med villkoren i artikel 21 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet.

1.  Personer som beviljats internationellt skydd ska inte ha rätt att bosätta sig i andra medlemsstater än den som beviljade skyddet. Detta ska inte påverka deras rätt att ansöka om och tillåtas bosätta sig i andra medlemsstater i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrätten, bland annat rådets direktiv 2009/50/EG1a, och nationell rätt och deras rätt att fritt röra sig i enlighet med villkoren i artikel 21 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet.

 

_________________

 

1a Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17).

 

 

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  arbetsvillkor, inbegripet lön och uppsägning, arbetstider, ledighet och allmänna helgdagar, samt hälso- och säkerhetskrav på arbetsplatsen,

(a)  arbetsvillkor, inbegripet lön och uppsägning, arbetstider, ledighet och allmänna helgdagar, familjeledighet samt hälso- och säkerhetskrav på arbetsplatsen,

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  föreningsfrihet och frihet att tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller någon annan organisation vars medlemmar utövar ett visst yrke, inbegripet de förmåner som sådana organisationer tillhandahåller,

(b)  föreningsfrihet och frihet att tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller någon annan organisation vars medlemmar utövar ett visst yrke, inbegripet de rättigheter och förmåner som sådana organisationer tillhandahåller,

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  arbetsmarknadsrelaterad utbildning för vuxna, yrkesutbildning, inbegripet fortbildningskurser för uppdatering av yrkeskunskaper, arbetsplatspraktik,

(c)  utbildning och arbetsmarknadsrelaterad utbildning, yrkesutbildning, inbegripet fortbildningskurser för uppdatering av yrkeskunskaper, arbetsplatspraktik,

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  rådgivningstjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar.

(d)  rådgivningstjänster och uppföljningstjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar.

Ändringsförslag     154

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Behöriga myndigheter ska om nödvändigt underlätta en fullständig tillgång till de verksamheter som avses i punkt 2 c och d.

3.  Behöriga myndigheter ska underlätta en fullständig tillgång till de verksamheter som avses i punkt 2 c och d.

Ändringsförslag     155

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vuxna som beviljats internationellt skydd ska ha tillträde till det allmänna utbildningssystemet, fortbildning eller omskolning, på samma villkor som tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i den medlemsstaten och som är i en jämförbar situation.

2.  Vuxna som beviljats internationellt skydd ska ha tillträde till det allmänna utbildningssystemet, fortbildning eller omskolning, på samma villkor som medborgare i den medlemsstat som har beviljat skyddet.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillgång till visst socialt bistånd som fastställs i nationell rätt får villkoras av att personen som beviljats internationellt skydd faktiskt deltar i integrationsåtgärder.

Tillgång till visst socialt bistånd som fastställs i nationell rätt får villkoras av att personen som beviljats internationellt skydd faktiskt deltar i integrationsåtgärder, förutsatt att integrationsåtgärderna i fråga är lättillgängliga och kostnadsfria samt beaktar de särskilda behoven hos den person som beviljats internationellt skydd.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande får medlemsstaterna begränsa socialt bistånd till grundläggande förmåner.

utgår

Ändringsförslag     158

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Personer som beviljats internationellt skydd och som har särskilda behov, såsom gravida kvinnor, personer med funktionshinder, personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller underåriga som varit utsatta för någon form av övergrepp, försummelse, utnyttjande, tortyr eller grym, omänsklig och förnedrande behandling eller som har drabbats av väpnade konflikter, ska ges lämplig hälso- och sjukvård, inbegripet behandling av mentala störningar när så behövs, på samma villkor som medborgare i den medlemsstat som har beviljat skydd.

2.  Personer som beviljats internationellt skydd och som har särskilda behov, såsom gravida kvinnor, personer med funktionshinder, personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller underåriga som varit utsatta för någon form av övergrepp, försummelse, utnyttjande, tortyr eller grym, omänsklig och förnedrande behandling eller som har drabbats av väpnade konflikter, ska ges adekvat hälso- och sjukvård, inbegripet behandling av mentala störningar när så behövs, på samma villkor som medborgare i den medlemsstat som har beviljat skydd.

Ändringsförslag     159

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

snart som möjligt efter det att internationellt skydd har beviljats och senast inom fem arbetsdagar, såsom anges i artikel 22.1 i förordning (EU) xxx/xxx [Förfarandeförordningen], ska behöriga myndigheter vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ensamkommande barn företräds av en förmyndare eller, vid behov, av en organisation som är ansvarig för underårigas vård och välbefinnande, eller av varje annan lämplig representation, inbegripet den som grundas på lagstiftning eller ett rättsligt avgörande.

Om det inte är möjligt att behålla samma förmyndare som utsågs efter det ensamkommande barnets ankomst till unionens territorium ska de behöriga myndigheterna, snart som möjligt efter det att internationellt skydd har beviljats och under alla omständigheter senast inom fem dagar, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ensamkommande barn företräds av en förmyndare eller, vid behov, av en organisation som är ansvarig för underårigas vård och välbefinnande, eller av varje annan lämplig representation, inbegripet den som grundas på lagstiftning eller ett rättsligt avgörande.

Ändringsförslag     160

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska se till att en förmyndare inte samtidigt ges ansvar för ett oproportionerligt stort antal ensamkommande barn, och under alla omständigheter högst 20 barn, så att han eller hon blir oförmögen att utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Medlemsstaterna ska utse enheter eller personer med ansvar för att regelbundet kontrollera att vårdnadshavarna fullgör sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Dessa enheter eller personer ska också ha befogenhet att granska klagomål som ensamkommande barn har lämnat in mot sina förmyndare. För detta ändamål ska ensamkommande barn ges information både muntligen och i visuell form i en koncis, tydlig, begriplig och lättillgänglig form med användning av ett klart och tydligt språk, på ett barnvänligt sätt och på ett språk som de förstår, om vilka dessa enheter eller personer är och hur man i förtroende och under säkra former lämnar in klagomål mot sina förmyndare.

Ändringsförslag     161

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den utsedda förmyndaren ska ha i uppdrag att säkerställa att den underårige har tillgång till alla rättigheter som följer av denna förordning. Lämpliga myndigheter ska regelbundet bedöma den utsedda förmyndarens prestationer.

2.  Den utsedda förmyndaren ska ha i uppdrag att säkerställa att den underårige har tillgång till alla rättigheter som följer av denna förordning. Ansvariga enheter eller personer ska bedöma förmyndarens prestationer under den första månaden efter det att han eller hon blivit utsedd och därefter regelbundet.

Ändringsförslag     162

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  I förläggningar som utformats särskilt för att ta emot underåriga.

(c)  I öppna förläggningar som utformats särskilt för att ta emot underåriga och i vilka hänsyn tas till deras utsatthet och deras trygghet garanteras.

Ändringsförslag     163

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  I andra typer av inkvartering som är lämpliga för underåriga.

(d)  I andra typer av öppen inkvartering som är lämpliga för underåriga och i vilka hänsyn tas till deras utsatthet och deras trygghet garanteras.

Ändringsförslag     164

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om ett ensamkommande barn beviljas internationellt skydd och spårningen av hans eller hennes familjemedlemmar inte redan har påbörjats, ska behöriga myndigheter börja spåra dem så snart som möjligt efter det att internationellt skydd har beviljats, och i detta sammanhang värna om den underåriges bästa. Om spårningen redan har påbörjats ska den om lämpligt fortsätta. Om den underåriges eller dennes nära släktingars liv eller integritet hotas, särskilt om dessa nära släktingar är kvar i ursprungslandet, måste det säkerställas att insamling, behandling och spridning av uppgifter om dessa personer sker konfidentiellt.

5.  Spårningen av familjemedlemmar till ett ensamkommande barn ska påbörjas så snart som han eller hon registrerar sin ansökan om internationellt skydd. Om den underåriges eller dennes nära släktingars liv eller integritet hotas, särskilt om dessa nära släktingar är kvar i ursprungslandet, måste det säkerställas att insamling, behandling och spridning av uppgifter om dessa personer sker konfidentiellt, för att inte äventyra deras säkerhet.

Ändringsförslag     165

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  De personer och organisationer som arbetar med ensamkommande barn ska motta fortlöpande lämplig utbildning om underårigas rättigheter och behov och normer till skydd för barn kommer att respekteras såsom avses i artikel 22 i förordning (EU) XXX/XXX [Förfarandeförordningen].

6.  De personer och organisationer som arbetar med ensamkommande barn ska motta fortlöpande lämplig utbildning om underårigas rättigheter och behov och normer till skydd för barn kommer att respekteras såsom avses i artikel 22 i förordning (EU) XXX/XXX [Förfarandeförordningen]. Om en organisation utses till förmyndare ska denna utse en person som ansvarar för att utföra skyldigheterna som förmyndare gentemot det ensamkommande barnet, i enlighet med denna förordning. Förmyndaren ska fullgöra sitt uppdrag i enlighet med principen om barnets bästa, ska ha de kvalifikationer och kunskaper som krävs för detta ändamål och får inte förekomma i kriminalregister, särskilt inte i samband med barnrelaterade brott eller överträdelser. De behöriga myndigheterna ska regelbundet granska utnämnda förmyndares kriminalregister för att identifiera möjliga oförenligheter som är i strid med deras roll. För att säkerställa den underåriges välbefinnande och sociala utveckling ska den som agerar förmyndare endast bytas ut om det är nödvändigt. Organisationer eller personer vars intressen står i strid med, eller kan komma att stå i strid med, det ensamkommande barnets intressen, ska inte utses till förmyndare.

Ändringsförslag     166

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Personer som beviljats internationellt skydd ska ha tillgång till bostad på likvärdiga villkor som de som gäller för andra tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium och som är i en likvärdig situation.

1.  Personer som beviljats internationellt skydd ska ha tillgång till bostad på likvärdiga villkor som de som gäller för medborgare i den medlemsstat som har beviljat skydd.

Ändringsförslag     167

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Nationell utplaceringspraxis för personer som beviljats internationellt skydd ska i möjligaste mån genomföras utan diskriminering av personer som beviljats internationellt skydd och ska säkerställa lika möjligheter när det gäller tillgång till bostad.

2.  Nationell utplaceringspraxis för personer som beviljats internationellt skydd ska genomföras utan diskriminering av personer som beviljats internationellt skydd och ska säkerställa lika möjligheter när det gäller tillgång till bostad.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att underlätta integrationen i samhällslivet av personer som beviljats internationellt skydd ska dessa personer ha tillgång till integrationsåtgärder som tillhandahålls av medlemsstaterna, särskilt språkkurser, program för samhällsorientering och samhällsintegration samt yrkesutbildning som beaktar deras särskilda behov.

1.  För att främja och underlätta integrationen i samhällslivet av personer som beviljats internationellt skydd ska dessa personer ha tillgång till integrationsåtgärder som tillhandahålls av medlemsstaterna, särskilt program för samhällsorientering och samhällsintegration samt yrkesutbildning, som ska vara kostnadsfria och lättillgängliga samt beakta deras särskilda behov.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska ge personer som beviljats internationellt skydd verklig tillgång till språkkurser, som ska vara kostnadsfria, från den dag de beviljas internationellt skydd.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får göra deltagandet i integrationsåtgärder obligatoriskt.

2.  Medlemsstaterna får göra deltagandet i integrationsåtgärder obligatoriskt, förutsatt att integrationsåtgärderna i fråga är lättillgängliga och kostnadsfria samt beaktar de särskilda behoven hos den person som beviljats internationellt skydd.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska inte vidta straffåtgärder mot personer som beviljats internationellt skydd om de inte kan delta i integrationsåtgärder på grund av omständigheter som ligger utom deras kontroll eller på grund av att integrationsåtgärderna i fråga är av olämplig karaktär.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 42

utgår

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté [som inrättats genom artikel 58 i förordning (EU) XXX/XXX [Förfarandeförordningen]. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

 

 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 42a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 42a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 24 ska ges till kommissionen för en period på två år från och med den [den dag så den grundläggande lagstiftningsakten träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på två år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 24 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 24 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt -1 (ny)

Direktiv 2003/109/EG

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  I artikel 4.2 i direktiv 2003/109/EG ska tredje stycket ersättas med följande:

 

”I fråga om personer som beviljats internationellt skydd ska hänsyn tas till perioden mellan datumet för ansökan om internationellt skydd utifrån vilken internationellt skydd beviljats och datumet för beviljande av uppehållstillstånd enligt artikel 26 i förordning (EU) …/... [skyddsförordningen] vid beräkningen av den period som avses i punkt 1.”

Ändringsförslag     175

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1

Direktiv 2003/109/EG

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3a.   Om en person som beviljats internationellt skydd påträffas i en annan medlemsstat än den som beviljade skyddet, utan att ha rätt att vistas eller bosätta sig där i enlighet med relevant unionsrätt eller nationell rätt, ska den period för laglig vistelse som föregår en sådan situation inte beaktas vid beräkningen av den period som avses i punkt 1.”

”3a.  Om en person som beviljats internationellt skydd påträffas i en annan medlemsstat än den som beviljade skyddet och myndigheterna i den medlemsstaten konstaterar att personen har vistats eller bosatt sig där, utan att ha rätt att vistas eller bosätta sig där i enlighet med relevant unionsrätt eller nationell rätt, i mer än två veckor och utan allvarlig och skyndsam motivering ska den period för laglig vistelse som föregår en sådan situation inte beaktas vid beräkningen av den period som avses i punkt 1, såvida inte den person som beviljats internationellt skydd visar att skälet till förflyttningen berodde på omständigheter som låg utanför hans eller hennes kontroll.

 

Första stycket ska inte tillämpas på ensamkommande barn.

Ändringsförslag     176

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2

Direktiv 2003/109/EG

Artikel 26a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 4.3a i detta direktiv senast den [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande]. De ska genast underrätta kommissionen om detta.”

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 4.3a i detta direktiv senast den [30 dagar efter denna förordnings ikraftträdande]. De ska genast underrätta kommissionen om detta.”

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas från och med den [sex månader från dess ikraftträdande].

Denna förordning ska tillämpas från och med den [tre månader från dess ikraftträdande].

(1)

EUT C 75, 10.3.2017, s. 97.

(2)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Den föreslagna översynen av det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) syftar till att svara på de senaste årens migrationstrender och mottagandet av ett stort antal tredjelandsmedborgare i Europeiska unionen, varav många är i behov av internationellt skydd. Att föreslå en ny översyn av Ceas så snart efter att den senaste reformen antagits är kanske inte det bästa sättet för att säkerställa att systemet fungerar fullt ut och får rotfäste i nationell politik och praxis. Man bör dock ta tillfället i akt att reformera Ceas för att förbättra unionens gemensamma asylpolitik, som bör grundas på verklig solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning, genom att gradvis övergå till en enhetlig status för internationellt skydd som gäller i hela unionen, liksom anges i artikel 78.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Föredraganden ser därför förslaget om att omvandla skyddsdirektivet till en förordning som en möjlighet att ta ytterligare ett steg mot en fortlöpande, positiv och ökad harmonisering av normerna för att fastställa vilka personer som är i behov av internationellt skydd och de rättigheter som dessa ska åtnjuta. Eftersom systemet är ansträngt är det viktigt att slå fast den europeiska asyltraditionen som baseras på Genèvekonventionen och stärka andra former av skydd som unionen successivt har tagit fram utifrån dess gemensamma värden.

Det var med detta i åtanke som föredraganden särskilt ville se till att rättspraxis vid två europeiska domstolar, i Luxemburg och Strasbourg, integrerades på riktigt sätt i den omarbetade lagstiftningen, t.ex. regelverket om grundläggande rättigheter och antidiskriminering. Föredraganden tog hänsyn till den politik och praxis som medlemsstaterna hittills utformat utifrån skyddsdirektivet och försökte förbättra detta.

Vägledande för föredragandens politiska val i betänkandet var logiken att tillnärma de båda skyddsstatusarna och vidta ytterligare harmoniseringsåtgärder. Medlemsstaternas nuvarande praxis och själva grundidén med skydd ger inte några verkliga skäl till att göra åtskillnad mellan de båda statusarna. Verkligheten är den att det subsidiära skyddet baseras på det ogrundade antagandet att skyddet är av en mer tillfällig och mindre effektiv karaktär.

Vidare försökte föredraganden kombinera skydd med integration i stället för med straffåtgärder, vilket därmed främjar en långsiktig social sammanhållning och trygghet för alla och avskräcker från sekundära förflyttningar. Vägledande för de föreslagna ändringarna var den allmänna oron för hur förordningen skulle fungera i praktiken framöver utan att överhopa medlemsstaterna med administrativa uppgifter.

Föredraganden vill på samma sätt ändra den föreslagna obligatoriska omprövningen av beviljad status som internationellt skyddsbehövande, både om nya omständigheter råder i ursprungslandet och vid själva förnyelsen. Föredraganden håller med om att händelser i ursprungslandet, vilka bedöms på ett harmoniserat sätt av Europeiska unionens asylbyrå, kan påverka skyddsbehoven, men att en systematisk omprövning skulle visa sig vara mycket resursintensiv för de beslutande myndigheterna i medlemsstaterna. Om en person som beviljats skydd ständigt och potentiellt kan bli föremål för en sådan omprövning kan detta dessutom undergräva utsikterna till integration i värdsamhället. Föredraganden föreslår därför att omprövningen ska vara valfri för medlemsstaterna i stället för att ingå som en automatisk och obligatorisk del i asylförfarandet.

Föredraganden vill på samma sätt inte se att den omarbetade EU-lagstiftningen leder till kortare giltighetstider för uppehållsstånd än de som medlemsstaterna för närvarande erbjuder personer som beviljats internationellt skydd och som vistas på deras territorium. Hon föreslår därför att EU:s nya standardperiod för uppehållstillståndens giltighet ändras såväl för flyktingar som för personer som beviljats internationellt skydd, så att den bättre återspeglar befintlig nationell praxis och ger personerna större rättssäkerhet. Även detta syftar till att uppmuntra personerna att investera i sig själva och därmed bidra till värdsamhällena.

Ändringarna i detta avseende syftar vidare till att harmonisera uppehållstillståndens giltighet för flyktingar och personer som beviljats subsidiärt skydd. Den sistnämnda statusen innebär inte att ett mer tillfälligt skydd behövs utan ett annat slags skydd eftersom den inte ingår i den rättsliga definitionen av och statusen som flykting. Dessa personer är inte flyktingar i egentlig mening, men de utsätts dock också för stora risker i ursprungslandet, kan inte återvända hem på ett säkert sätt och måste skapa sig ett nytt liv i ett land som ger dem skydd. Det är därför lika viktigt för dem som för flyktingar att man försöker skapa en rättslig ram för att uppmuntra till integration. Bortsett från uppehållstillståndens giltighetstid, var logiken med att tillnärma de båda skyddsstatusarna vägledande för en rad ändringsförslag från föredraganden.

Skydd mot förföljelse innebär dock kanske inte alltid att man måste lämna sitt land. Föredraganden medger att man i särskilda fall kan vara flykting i sitt eget land, om staten eller företrädare med koppling till staten utövar förföljelsen eller ger upphov till den allvarliga skadan. Det vore att gå för långt om man tvingade medlemsstater att undersöka alternativet med internt skydd efter att den beslutande myndigheten redan har beslutat att sökanden annars skulle vara i behov av skydd. Alternativet med internt skydd bör finnas kvar i vissa fall, men bara som en valmöjlighet och inte som ett krav för medlemsstaterna.

Avslutningsvis syftar de ändringar som föredraganden föreslagit allmänt till att säkerställa att skyddsbehövande erkänns på vederbörligt sätt och åtnjuter rättigheter som kommer att underlätta deras integration, oavsett var de vistas i unionen. Föredraganden vill betona att en reformering av Ceas innebär en förbättring av det skydd som ges till behövande tredjelandsmedborgare, i enlighet med EU:s traditioner och värden. EU måste sörja för sin egen säkerhet, men båda dessa aspekter går hand i hand: EU måste vara säkert om det ska kunna fortsätta vara en fristad för de som flyr från konflikter och grymheter och söker skydd. Om tonvikt läggs vid påföljder och eventuellt utnyttjande av systemet, kommer detta antagligen endast att stärka den allmänna känslan av otrygghet, såväl hos skyddsbehövande som hos EU-medborgare. Ett positivt budskap bör sändas i båda riktningar, så att tredjelandsmedborgare som inte nödvändigtvis har valt att komma till EU snabbt kan känna sig som en del av samhället om både skydd och trygghet ges. Detta är vad föredraganden vill åstadkomma med sina förslag.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT BIDRAG FRÅN

Denna förteckning har upprättats på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har mottagit synpunkter från följande enheter eller personer under det att förslaget till betänkande utarbetades:

Enhet och/eller person

Rädda barnen

Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna (ECRE)

Förenta nationernas höge flyktingkommissarie

Meijerskommittén

Eurocities (nätverk av större städer inom EU)

ILGA-Europe

Migration Policy Group

Jesuiternas flyktingtjänst i Europa

Ajda Mihelčič (Bryssel)


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (8.5.2017)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Föredragande av yttrande: Brando Benifei

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med den föreslagna reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet är att skapa en mer hållbar, rättvis och helhetsinriktad migrationspolitik inom EU, utifrån principer om en rättvis ansvarsfördelning och solidaritet mellan medlemsstaterna.

Trots de lagstiftningsmässiga och politiska ansträngningar som gjorts under de senaste åren på unions- och medlemsstatsnivå för att effektivt möta flyktingkrisen, kvarstår fortfarande flera aspekter relaterade till asylsystemet som måste besvaras för att systemets ska fungera väl. Det finns fortfarande skillnader i fråga om regler och kriterier för beviljande av flyktingstatus och status som subsidiärt skyddsbehövande, och även i fråga om andelen godkända asylansökningar i medlemsstaterna samt om vilka rättigheter och skyldigheter som åläggs dem som tas emot. Kommissionen föreslår att det tidigare dokumentet, det omarbetade skyddsdirektivet, ska ersättas med en förordning, vilket ökar harmoniseringspotentialen i nya EU-instrument. Föredraganden anser att reformerna på detta område måste kunna uppnå det övergripande målet att förbättra nuvarande situation, vilket ska förstås som ett steg framåt i de reella rättigheter som ges de människor som är i behov av skydd, och inte bara som en administrativ funktionell omorganisering eller rationalisering av bestämmelser, rutiner och förfaranden.

I detta syfte är möjligheterna till social integrering och arbetsmarknadsintegrering av dem som får internationellt skydd en nyckelfaktor.

I förslaget till yttrande lägger föredraganden därför fram förslag i syfte att säkerställa att unionslagstiftningen öppnar för största möjliga utnyttjande av dessa integrationsmöjligheter. I första hand innebär detta att de rättigheter som beviljas flyktingar och de som beviljas personer med status som subsidiärt skyddsbehövande anpassas efter varandra, vilket redan görs i vissa medlemsstater. Distinktionen baseras ofta på en föreställning, som kan ifrågasättas, om att det skydd som behövs för de senare är av mer tillfällig karaktär. Detta skapar i praktiken inte endast onödigt administrativt krångel utan riskerar faktiskt att äventyra de berörda människornas integrationschanser, till exempel på grund av att deras uppehållstillstånd eller arbetstillstånd gäller en alltför kort period – och dessa två tillstånd är ofta starkt sammankopplade – eller genom att förnyelsen av ett uppehållstillstånd knyts till en översyn av personens status som subsidiärt skyddsbehövande, vilket även det känns kostsamt och onödigt. Av liknande skäl föreslår föredraganden en strykning i texten av medlemsstaternas möjlighet att begränsa det sociala bistånd som ges personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande till grundläggande förmåner.

Kommissionen möjliggör för medlemsstaterna att göra deltagande i integrationsåtgärder såsom språkkurser, yrkesutbildning och andra sysselsättningsrelaterade kurser obligatoriskt för personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande, för att underlätta deras integrering i samhället. Detta kan ses som ett värdefullt verktyg för att omvandla de kortsiktiga utmaningarna med integrationen till en möjlighet för samhället i stort, men det måste samtidigt specificeras att sådana åtgärder måste vara kostnadsfria, finnas att tillgå och vara lättillgängliga samt alltid ta hänsyn till de skyddsbehövandes rättigheter och värden. Det är även nödvändigt att se till att ett obefintligt eller halvt deltagande i sådana åtgärder aldrig äventyrar den berörda personens skyddsstatus, eftersom det direkt skulle utgöra en kränkning av internationell flyktinglagstiftning.

Slutligen är inte föredraganden enig med kommissionens bestraffande synsätt avseende reglering av sekundära förflyttningar, utan anser det vara lämpligare att inrätta ett system med möjliga incitament till att stanna i den stat som beviljat skydd.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Ett antal väsentliga ändringar bör göras av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet31 (omarbetning). För att säkerställa harmonisering och ökad samstämmighet i asylbesluten och vad gäller innehållet i internationellt skydd i syfte att minska incitament att förflytta sig inom Europeiska unionen och för att säkerställa att personer som beviljats internationellt skydd behandlas lika bör det direktivet upphävas och ersättas med en förordning.

(1)  Ett antal väsentliga ändringar bör göras av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet31 (omarbetning). För att säkerställa harmonisering och ökad samstämmighet i asylbesluten och vad gäller innehållet i internationellt skydd i syfte att uppmuntra personer som beviljats internationellt skydd att stanna i den medlemsstat som beviljat dem detta skydd och för att säkerställa att personer som beviljats internationellt skydd behandlas lika bör det direktivet upphävas och ersättas med en förordning.

__________________

__________________

31 EGT L 337, 20.12.2011, s. 9.

31 EUT L 337, 20.12.2011, s. 9.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Det gemensamma europeiska asylsystemet bygger på gemensamma normer för asylförfaranden, för erkännande och skydd på unionsnivå och för mottagningsvillkor samt ett system för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för asylsökande. Trots de framsteg som uppnåtts hittills i den successiva utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet, finns det fortfarande betydande skillnader mellan medlemsstaterna vad gäller de förfaranden som används, erkännandegrader, den typ av skydd som beviljas och nivån på de materiella mottagningsvillkor och förmåner som ges de som söker om och beviljas internationellt skydd. Dessa skillnader är viktiga drivkrafter för sekundära förflyttningar och undergräver målet att säkerställa att alla sökande behandlas lika oavsett var i unionen de ansöker.

(3)  Det gemensamma europeiska asylsystemet bygger på gemensamma normer för asylförfaranden, för erkännande och skydd på unionsnivå och för mottagningsvillkor samt ett system för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för asylsökande. Trots de framsteg som uppnåtts hittills i den successiva utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet, finns det fortfarande betydande skillnader mellan medlemsstaterna vad gäller de förfaranden som används, erkännandegrader, den typ av skydd som beviljas och nivån på de materiella mottagningsvillkor och förmåner som ges de som söker om och beviljas internationellt skydd. Dessa skillnader, tillsammans med de mycket olikartade makroekonomiska och arbetsmarknadsmässiga förhållandena mellan medlemsstaterna, undergräver målet med standardiserade mottagningsvillkor för alla sökande, oavsett var i unionen de ger in sin ansökan.

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet Dublinsystemet, ska fungera väl bör avsevärda framsteg göras i fråga om samstämmigheten i de nationella asylsystemen, med särskild hänsyn tagen till skillnaderna i erkännandegrad och typ av skyddsstatus i medlemsstaterna. Dessutom bör regler om omprövning av beviljad status stärkas för att säkerställa att skydd endast beviljas de som behöver det och under den tid det fortfarande behövs. Vidare bör skillnader i praxis i fråga om giltighetstiden för uppehållstillstånd undvikas, och de rättigheter som tillerkänns de personer som beviljats internationellt skydd bör ytterligare klargöras och harmoniseras.

(5)  För att det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet Dublinsystemet, ska fungera väl bör avsevärda framsteg göras i fråga om samstämmigheten i de nationella asylsystemen, särskilt med hänsyn tagen till skillnaderna i erkännandegrad och typ av skyddsstatus i medlemsstaterna. Dessutom bör regler om omprövning av beviljad status stärkas för att säkerställa att skydd endast beviljas de som behöver det och under den tid det fortfarande behövs. Vidare bör skillnader i praxis i fråga om giltighetstiden för uppehållstillstånd undvikas, och de rättigheter som tillerkänns de personer som beviljats internationellt skydd bör ytterligare klargöras och harmoniseras.

Ändringsförslag     4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  En förordning är därför nödvändig för att säkerställa en enhetligare harmoniseringsnivå i hela unionen och för att tillhandahålla en högre nivå av rättssäkerhet och öppenhet.

(6)  En förordning är därför nödvändig för att säkerställa en snabbare och enhetligare harmonisering i hela unionen och för att tillhandahålla en högre nivå av rättssäkerhet och öppenhet.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Den vidare tillnärmningen av reglerna om erkännande och innebörd av flyktingstatus och status som subsidiärt skyddsbehövande bör också bidra till att begränsa sekundära förflyttningar mellan medlemsstaterna för personer som ansöker om internationellt skydd, när sådana förflyttningar endast motiverats av skillnader i de nationella rättsliga åtgärder som vidtagits för att införliva det skyddsdirektiv som ersätts genom denna förordning.

(8)  Den vidare tillnärmningen av reglerna om erkännande och innebörd av flyktingstatus och status som subsidiärt skyddsbehövande bör också bidra till att begränsa sekundära förflyttningar mellan medlemsstaterna för personer som ansöker om internationellt skydd, och för att uppnå skyddsstandarder på en hög nivå i hela unionen.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Personer som sökt och beviljats vidarebosättning bör beviljas internationellt skydd. Bestämmelserna i denna förordning om innehållet i internationellt skydd bör således gälla, inbegripet reglerna som avskräcker från sekundära förflyttningar.

(10)  Personer som sökt och beviljats vidarebosättning bör beviljas internationellt skydd. Bestämmelserna i denna förordning om innehållet i internationellt skydd bör således gälla.

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan). Denna förordning syftar särskilt till att säkerställa full respekt för den mänskliga värdigheten och de asylsökandes och deras medföljande familjemedlemmars rätt till asyl, och till att främja tillämpningen av stadgans artiklar om människans värdighet, respekt för privatlivet och familjelivet, yttrandefrihet och informationsfrihet, rätt till utbildning, fritt yrkesval och rätt att arbeta, näringsfrihet, rätt till asyl, icke-diskriminering, barnets rättigheter, social trygghet och socialt stöd samt hälsoskydd, och bör därför genomföras på ett sätt som överensstämmer med detta ändamål.

(11)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna från 1950 (nedan kallad stadgan), den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950, Europeiska sociala stadgan från 1961, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948, flyktingkonventionen från 1951 och tilläggsprotokollet till den från 1967. Denna förordning syftar särskilt till att säkerställa full respekt för den mänskliga värdigheten och de asylsökandes och deras medföljande familjemedlemmars rätt till asyl, och till att främja tillämpningen av stadgans artiklar om människans värdighet, respekt för privatlivet och familjelivet, yttrandefrihet och informationsfrihet, rätt till utbildning, fritt yrkesval och rätt att arbeta, näringsfrihet, rätt till asyl, icke-diskriminering, barnets rättigheter, åtnjutande av sociala rättigheter inklusive social trygghet och socialt stöd samt hälsoskydd, och bör därför genomföras på ett sätt som överensstämmer med detta ändamål.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Resurser från asyl-, migrations- och integrationsfonden bör användas för att på lämpligt sätt stödja medlemsstaternas arbete med att genomföra de normer som fastställs genom förordningen, särskilt de medlemsstater vars asylsystem utsätts för ett särskilt och oproportionerligt hårt tryck, främst på grund av deras geografiska eller demografiska situation.

(13)  Resurser från asyl-, migrations- och integrationsfonden bör användas för att på lämpligt sätt stödja medlemsstaternas arbete med att genomföra de normer som fastställs genom denna förordning, särskilt när det gäller att främja hållbar integration av personer som beviljats internationellt skydd och ge stöd till de medlemsstater som står inför utmaningar i samband med sina asylsystem, främst på grund av deras sociala, geografiska eller demografiska situation. I detta syfte bör adekvat finansiering göras tillgänglig för lokala och regionala myndigheter, internationella organisationer och organisationer från det civila samhället, även genom en möjlighet för de lokala och regionala myndigheterna att få tillgång till asyl-, migrations- och integrationsfonden och andra fonder för åtgärder som direkt omfattas av deras ansvarsområden på ett mer direkt och effektivt sätt.

Ändringsförslag     9

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Vid tillämpningen av denna förordning bör i första hand hänsyn tas till barnets bästa, i enlighet med Förenta nationernas konvention från 1989 om barnets rättigheter. Vid en bedömning av barnets bästa bör medlemsstaternas myndigheter särskilt beakta principen om sammanhållning av familjer, den underåriges välfärd och sociala utveckling, överväganden om trygghet och säkerhet och den underåriges åsikter i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

(15)  Vid tillämpningen av denna förordning bör i första hand hänsyn tas till barnets bästa, i enlighet med Förenta nationernas konvention från 1989 om barnets rättigheter. Vid en bedömning av barnets bästa bör medlemsstaternas myndigheter särskilt beakta principen om sammanhållning av familjer, den underåriges välfärd och sociala utveckling, den underåriges kulturella ursprung och språkkunskaper, överväganden om trygghet och säkerhet och den underåriges åsikter i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  I enlighet med relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol bör de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna när de bedömer ansökningar om internationellt skydd använda metoder för bedömning av sökandens trovärdighet på ett sätt som respekterar den enskildes rättigheter som garanteras genom stadgan, särskilt rätten till människans värdighet och rätten till respekt för privatlivet och familjelivet. Vad särskilt gäller homosexuella bör den individuella bedömningen av sökandens trovärdighet inte baseras på stereotypa uppfattningar om homosexuella och sökanden bör inte utsättas för detaljerade förhör eller tester om sina sexuella vanor.

(29)  I enlighet med relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol bör de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna när de bedömer ansökningar om internationellt skydd använda metoder för bedömning av sökandens trovärdighet på ett sätt som respekterar den enskildes rättigheter som garanteras genom stadgan, särskilt rätten till människans värdighet och rätten till respekt för privatlivet och familjelivet. Särskilt vad gäller sexuell läggning och könsidentitet bör den individuella bedömningen av sökandens trovärdighet inte baseras på stereotypa uppfattningar om sexuell läggning och könsidentitet och sökanden bör inte utsättas för detaljerade förhör eller tester om sina sexuella vanor. Vidare bör inte de behöriga nationella myndigheterna anse att sökandens uppgifter saknar trovärdighet endast eftersom han eller hon inte åberopade sin sexuella läggning eller könsidentitet, sitt könsuttryck eller sina könsegenskaper när han eller hon lade fram skälen till förföljelsen för första gången.

Ändringsförslag     11

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  För bedömningen av allvarlig skada som kan innebära att sökanden uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, bör begreppet urskillningslöst våld, i enlighet med relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol, omfatta våld som kan riktas mot människor utan hänsyn till deras personliga situation.

(34)  För bedömningen av allvarlig skada som kan innebära att sökanden uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, bör begreppet urskillningslöst våld, i enlighet med relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, omfatta våld som kan riktas mot människor utan hänsyn till deras personliga situation. Faktorer som bör beaktas vid fastställandet av om huruvida urskillningslöst våld föreligger är bland annat yttre angrepp, ockupation, främmande styre, interna konflikter, allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller händelser som allvarligt stör den allmänna ordningen i ursprungslandet eller i en del av detta.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  De uppehållstillstånd och de resehandlingar som efter ikraftträdandet av denna förordning utfärdas till personer som beviljats internationellt skydd för första gången eller förnyas bör iaktta reglerna i förordning (EG) nr 1030/2002 respektive rådets förordning (EG) nr 2252/2004.

(37)  De uppehållstillstånd och de resehandlingar som efter ikraftträdandet av denna förordning utfärdas till personer som beviljats internationellt skydd bör iaktta reglerna i förordning (EG) nr 1030/2002 respektive rådets förordning (EG) nr 2252/2004.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 39

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  I syfte att säkerställa huruvida personer som beviljats internationellt skydd fortfarande är i behov av skyddet, bör beslutande myndigheter ompröva den beviljade statusen när uppehållstillståndet måste förnyas, första gången för flyktingar och första och andra gången för personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande, liksom när en väsentlig ändring av betydelse i personens ursprungsland inträffar, enligt den gemensamma analys och den vägledning om situationen i ursprungsländer som tillhandahålls på unionsnivå av Europeiska unionens asylbyrå och de europeiska nätverken för information om ursprungsländer i enlighet med artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX37.

39.  I syfte att säkerställa huruvida personer som beviljats internationellt skydd fortfarande är i behov av skydd, kan beslutande myndigheter ompröva den beviljade statusen när en väsentlig ändring av betydelse i personens ursprungsland inträffar, enligt den gemensamma analys och den vägledning om situationen i ursprungsländer som tillhandahålls på unionsnivå av Europeiska unionens asylbyrå och de europeiska nätverken för information om ursprungsländer i enlighet med artiklarna 8 och 10 i förordning (EU) XXX/XX37.

_________________

_________________

37 COM(2016) 271 final.

37 COM(2016) 271 final.

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  När flyktingstatusen eller statusen som subsidiärt skyddsbehövande upphör, bör tillämpningen av det beslut genom vilket en medlemsstats beslutande myndighet återkallar, upphäver eller vägrar att förnya statusen skjutas upp under en rimlig period efter det att beslutet har fattats, så att tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen ges möjlighet att ansöka om rätt att vistas i medlemsstaten på andra grunder än de som motiverade det internationella skyddet, såsom familjeskäl eller skäl som rör sysselsättning eller studier, i enlighet med relevant unionsrätt och nationell rätt.

(41)  När flyktingstatusen eller statusen som subsidiärt skyddsbehövande upphör, bör tillämpningen av det beslut genom vilket en medlemsstats beslutande myndighet återkallar, upphäver eller vägrar att förnya statusen skjutas upp under en rimlig period efter det att beslutet har fattats, så att tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen ges möjlighet att ansöka om rätt att vistas i medlemsstaten på andra grunder än de som motiverade det internationella skyddet, såsom familjeskäl, medicinska skäl eller skäl som rör sysselsättning eller studier, i enlighet med relevant unionsrätt och nationell rätt.

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  För att förhindra sekundära förflyttningar inom Europeiska unionen bör personer som beviljats internationellt skydd, om de påträffas i en annan medlemsstat än den medlemsstat som har beviljat dem skydd utan att de uppfyller villkoren för vistelse eller bosättning, återtas av den ansvariga medlemsstaten i enlighet med det förfarande som föreskrivs i förordning (EU) xxx/xxxx [Nya Dublinförordningen]41.

(43)  För att minska incitamenten för sekundära förflyttningar inom Europeiska unionen bör personer som beviljats internationellt skydd, om de påträffas i en annan medlemsstat än den medlemsstat som har beviljat dem skydd utan att de uppfyller villkoren för vistelse eller bosättning, återtas av den ansvariga medlemsstaten i enlighet med det förfarande som föreskrivs i förordning (EU) xxx/xxxx [Nya Dublinförordningen]41.

_________________

_________________

41 (EU)No [xxx/xxxx Nya Dublinförordningen].

41 (EU)No [xxx/xxxx Nya Dublinförordningen].

Ändringsförslag     16

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  För att avskräcka från sekundära förflyttningar inom Europeiska unionen bör direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta ändras så att det föreskriver att den femårsperiod efter vilken en person som beviljats internationellt skydd kan beviljas ställning som varaktigt bosatt bör börja löpa på nytt varje gång personen påträffas i en annan medlemsstat än den som beviljade det internationella skyddet, utan att ha rätt att vistas eller bosätta sig där i enlighet med relevant unionsrätt eller nationell rätt.

utgår

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  Inom de gränser som följer av internationella åtaganden bör beviljande av förmåner avseende tillträde till sysselsättning och social trygghet förutsätta att ett uppehållstillstånd har utfärdats.

(47)  Inom de gränser som följer av internationella åtaganden kan beviljande av förmåner avseende tillträde till sysselsättning och social trygghet förutsätta att ett uppehållstillstånd har utfärdats.

Ändringsförslag     18

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Behöriga myndigheter får begränsa tillträdet till anställning eller verksamhet som egenföretagare vad gäller anställning i offentlig tjänst och ansvar för att skydda statens eller andra offentliga myndigheters allmänna intressen. Även i samband med utövandet av rätten till likabehandling i fråga om medlemskap i en arbetstagarorganisation eller avseende utövande av ett visst yrke, kan personer som beviljats internationellt skydd uteslutas från deltagande i ledningen av organisationer som regleras av offentlig rätt och från att inneha en tjänst som regleras av offentlig rätt.

(48)  Behöriga myndigheter får begränsa tillträdet till anställning eller verksamhet som egenföretagare vad gäller anställning i offentlig tjänst och ansvar för att skydda statens eller andra offentliga myndigheters allmänna intressen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  För att öka möjligheterna för personer som beviljats internationellt skydd att faktiskt utöva de rättigheter och förmåner som föreskrivs i denna förordning, är det nödvändigt att ta hänsyn till deras specifika behov och de integrationsproblem de ställs inför och underlätta deras tillgång till integrationsrelaterade rättigheter. Det gäller särskilt arbetsmarknadsrelaterade utbildningsmöjligheter och yrkesutbildning och tillgång till förfaranden för erkännanden av utländska utbildnings- och andra behörighetsbevis, särskilt när dessa svårigheter beror på att personerna i fråga saknar nödvändig dokumentation och inte kan täcka de kostnader som är förknippade med erkännandeförfarandena.

(49)  För att öka möjligheterna för personer som beviljats internationellt skydd att faktiskt utöva de rättigheter och förmåner som föreskrivs i denna förordning, är det nödvändigt att ta hänsyn till deras specifika behov och de integrationsproblem de ställs inför och underlätta deras tillgång till integrationsrelaterade rättigheter och åtgärder. Det gäller särskilt utbildning och arbetsmarknadsrelaterade utbildningsmöjligheter, yrkesutbildning och tillgång till förfaranden för erkännanden av utländska utbildnings- och andra behörighetsbevis, särskilt när dessa svårigheter beror på att personerna i fråga saknar nödvändig dokumentation och inte kan täcka de kostnader som är förknippade med erkännandeförfarandena.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 50

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50)  Personer som beviljats internationellt skydd bör åtnjuta samma behandling som medborgare i den medlemsstat som har beviljat skyddet med avseende på social trygghet.

(50)  Personer som beviljats internationellt skydd bör åtnjuta samma behandling som medborgare i den medlemsstat som har beviljat skyddet med avseende på social trygghet, och de bör inte diskrimineras.

Ändringsförslag     21

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51)  Särskilt för att undvika socialt lidande är det dessutom lämpligt att personer som beviljats internationellt skydd tillhandahålls socialt bistånd utan diskriminering. För personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande bör medlemsstaterna dock ges viss flexibilitet att begränsa sådana rättigheter till grundläggande förmåner, vilket bör förstås så att rättigheterna omfattar åtminstone minimiinkomststöd, bistånd vid sjukdom eller graviditet samt föräldraersättning, i den mån dessa förmåner beviljas medborgare i enlighet med nationell rätt. För att underlätta deras integration bör medlemsstaterna ges möjlighet att, för både flyktingar och personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande, villkora tillgången till vissa typer av socialt bistånd som fastställs i nationell rätt av att personen som beviljats internationellt skydd faktiskt deltar i integrationsåtgärder.

(51)  Särskilt för att undvika socialt lidande och för att underlätta integration av personer som åtnjuter internationellt skydd och som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande är det lämpligt att erbjuda dem socialt och juridiskt bistånd utan diskriminering.

Ändringsförslag     22

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  Tillträde till hälso- och sjukvård, såväl fysisk som psykisk vård, bör säkerställas för personer som beviljats internationellt skydd.

(52)  Tillträde till hälso- och sjukvård, såväl fysisk som psykisk vård och även sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård, bör säkerställas för personer som beviljats internationellt skydd.

Ändringsförslag     23

Förslag till förordning

Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(52a)  Personer som beviljats internationellt skydd bör även ha tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster, inklusive information och rådgivningstjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 53

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53)  För att underlätta integrationen i samhällslivet av personer som beviljats internationellt skydd bör dessa personer ha tillgång till integrationsåtgärder, enligt de former som medlemsstaterna bestämmer. Medlemsstaterna får göra deltagandet i sådana integrationsåtgärder, såsom språkkurser, kurser i samhällsintegration, yrkesutbildning och andra sysselsättningsrelaterade kurser, obligatoriskt.

(53)  För att underlätta integrationen i samhällslivet av personer som beviljats internationellt skydd bör dessa personer ha kostnadsfri och fungerande tillgång till integrationsåtgärder, enligt de former som medlemsstaterna bestämmer. Medlemsstaterna får göra deltagandet i sådana integrationsåtgärder, såsom språkkurser, kurser i samhällsintegration, yrkesutbildning och andra sysselsättningsrelaterade kurser, obligatoriskt, förutsatt att dessa åtgärder är lättillgängliga och kostnadsfria. Deltagandet i sådana åtgärder får aldrig ha någon inverkan på de rättigheter eller skyldigheter som fastställs genom denna förordning, och får aldrig utgöra grund för översyn, återkallande, upphörande, nekande eller icke-förnyelse av flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande. De påföljder som medlemsstaterna inför i sin nationella lagstiftning, vid underlåtenhet att delta i obligatoriska integrationsåtgärder, bör alltid vara proportionerliga.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  vid första förnyelsen av det uppehållstillstånd som utfärdats till en flykting.

utgår

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  vid första och andra förnyelsen av det uppehållstillstånd som utfärdats till en person som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande.

utgår

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inom de gränser som följer av internationella åtaganden ska beviljande av förmåner avseende tillträde till sysselsättning och social trygghet kräva att ett uppehållstillstånd först har utfärdats.

3.  Inom de gränser som följer av internationella åtaganden kan beviljande av förmåner avseende tillträde till sysselsättning och social trygghet kräva att ett uppehållstillstånd först har utfärdats.

Ändringsförslag     28

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vid tillämpningen av detta kapitel ska den särskilda situationen för personer med särskilda behov, såsom underåriga, ensamkommande barn, funktionshindrade, äldre, gravida, ensamstående föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel, personer med mentala störningar och personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld beaktas, under förutsättning att det vid en individuell utvärdering av deras situation fastställs att de har särskilda behov.

4.  Vid tillämpningen av detta kapitel ska den särskilda situationen för personer med särskilda behov, såsom underåriga, ensamkommande barn, funktionshindrade, äldre, gravida, ensamstående föräldrar med barn, offer för människohandel, personer med mentala störningar och personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld beaktas, under förutsättning att det vid en individuell utvärdering av deras situation fastställs att de har särskilda behov.

Ändringsförslag     29

Förslag till förordning

Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska ge personer som beviljats internationellt skydd information om de rättigheter och skyldigheter som är förbundna med flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, så snart som möjligt efter det att skyddet har beviljats. Denna information ska lämnas på ett språk som personen som beviljats internationellt skydd förstår eller rimligen kan förväntas förstå och ska uttryckligen hänvisa till följderna av att inte uppfylla de skyldigheter som anges i artikel 28 om förflyttning inom unionen.

De behöriga myndigheterna ska ge personer som beviljats internationellt skydd information om de rättigheter och skyldigheter som är förbundna med flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande, så snart som möjligt efter det att skyddet har beviljats. Denna information ska lämnas skriftligen på ett språk som personen som beviljats internationellt skydd förstår och ska uttryckligen hänvisa till följderna av att inte uppfylla de skyldigheter som anges i artikel 29 om förflyttning inom unionen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  För personer som innehar flyktingstatus ska uppehållstillståndet ha en giltighetstid på tre år och ska därefter kunna förnyas för perioder av tre år.

(a)  För personer som innehar flyktingstatus ska uppehållstillståndet ha en giltighetstid på fem år och ska därefter kunna förnyas för perioder av fem år.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  För personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande ska uppehållstillståndet ha en giltighetstid på ett år och ska därefter kunna förnyas för perioder av två år.

(b)  För personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande ska uppehållstillståndet ha en giltighetstid på fem år och ska därefter kunna förnyas för perioder av fem år.

Ändringsförslag     32

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Personer som beviljats internationellt skydd ska ha rätt att röra sig fritt inom territoriet i den medlemsstat som beviljade det internationella skyddet, inbegripet rätt att välja sin bosättningsort inom det territoriet, på samma villkor och med samma begränsningar som de som gäller för andra tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta inom det territoriet och som är i en jämförbar situation.

1.  Personer som beviljats internationellt skydd ska ha rätt att röra sig fritt inom territoriet i den medlemsstat som beviljade det internationella skyddet, inbegripet rätt att välja sin bosättningsort inom det territoriet, på samma villkor och med samma begränsningar som de som gäller för andra tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta inom det territoriet.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  arbetsvillkor, inbegripet lön och uppsägning, arbetstider, ledighet och allmänna helgdagar, samt hälso- och säkerhetskrav på arbetsplatsen,

(a)  arbetsvillkor, inbegripet lön och uppsägning, arbetstider, ledighet och allmänna helgdagar, familjeledighet samt hälso- och säkerhetskrav på arbetsplatsen,

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  föreningsfrihet och frihet att tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller någon annan organisation vars medlemmar utövar ett visst yrke, inbegripet de förmåner som sådana organisationer tillhandahåller,

(b)  föreningsfrihet och frihet att tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller någon annan organisation vars medlemmar utövar ett visst yrke, inbegripet de rättigheter och förmåner som sådana organisationer tillhandahåller,

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  arbetsmarknadsrelaterad utbildning för vuxna, yrkesutbildning, inbegripet fortbildningskurser för uppdatering av yrkeskunskaper, arbetsplatspraktik,

(c)  utbildning och arbetsmarknadsrelaterade utbildningsmöjligheter, yrkesutbildning, inbegripet fortbildningskurser för uppdatering av yrkeskunskaper, arbetsplatspraktik,

Ändringsförslag     36

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  rådgivningstjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar.

(d)  rådgivningstjänster och uppföljningstjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar.

Ändringsförslag     37

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Behöriga myndigheter ska om nödvändigt underlätta en fullständig tillgång till de verksamheter som avses i punkt 2 c och d.

3.  Behöriga myndigheter ska underlätta en fullständig tillgång till de verksamheter som avses i punkt 2 c och d.

Ändringsförslag     38

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vuxna som beviljats internationellt skydd ska ha tillträde till det allmänna utbildningssystemet, fortbildning eller omskolning, på samma villkor som tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i den medlemsstaten och som är i en jämförbar situation.

2.  Vuxna som beviljats internationellt skydd ska ha tillträde till det allmänna utbildningssystemet, fortbildning eller omskolning, på samma villkor som landets medborgare.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillgång till visst socialt bistånd som fastställs i nationell rätt får villkoras av att personen som beviljats internationellt skydd faktiskt deltar i integrationsåtgärder.

Tillgång till visst socialt bistånd som fastställs i nationell rätt får villkoras av att personen som beviljats internationellt skydd faktiskt deltar i integrationsåtgärder, som ska vara kostnadsfria, finnas att tillgå och vara lättillgängliga.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande får medlemsstaterna begränsa socialt bistånd till grundläggande förmåner.

utgår

Ändringsförslag     41

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Personer som beviljats internationellt skydd och som har särskilda behov, såsom gravida kvinnor, personer med funktionshinder, personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller underåriga som varit utsatta för någon form av övergrepp, försummelse, utnyttjande, tortyr eller grym, omänsklig och förnedrande behandling eller som har drabbats av väpnade konflikter, ska ges lämplig hälso- och sjukvård, inbegripet behandling av mentala störningar när så behövs, på samma villkor som medborgare i den medlemsstat som har beviljat skydd.

2.  Personer som beviljats internationellt skydd och som har särskilda behov, såsom gravida kvinnor, personer med funktionshinder, personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller underåriga som varit utsatta för någon form av övergrepp, försummelse, utnyttjande, tortyr eller grym, omänsklig och förnedrande behandling eller som har drabbats av väpnade konflikter, ska ges adekvat hälso- och sjukvård, inbegripet behandling av mentala störningar när så behövs, på samma villkor som medborgare i den medlemsstat som har beviljat skydd.

Ändringsförslag     42

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Så snart som möjligt efter det att internationellt skydd har beviljats och senast inom fem arbetsdagar, såsom anges i artikel 22.1 i förordning (EU) xxx/xxx [Förfarandeförordningen], ska behöriga myndigheter vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ensamkommande barn företräds av en förmyndare eller, vid behov, av en organisation som är ansvarig för underårigas vård och välbefinnande, eller av varje annan lämplig representation, inbegripet den som grundas på lagstiftning eller ett rättsligt avgörande.

Så snart som möjligt och senast inom fem dagar, såsom anges i artikel 22.1 i förordning (EU) xxx/xxx [Förfarandeförordningen], ska behöriga myndigheter vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ensamkommande barn företräds av en förmyndare eller, vid behov, av en organisation som är ansvarig för underårigas vård och välbefinnande, eller av varje annan lämplig representation, inbegripet den som grundas på lagstiftning eller ett rättsligt avgörande.

Ändringsförslag     43

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  I andra typer av inkvartering som är lämpliga för underåriga.

utgår

Ändringsförslag     44

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Så långt det är möjligt ska syskon hållas samman, med beaktande av den berörde underåriges bästa, särskilt hans eller hennes ålder och mognad. Ensamkommande barn ska byta inkvartering så sällan som möjligt.

4.  Så långt det är möjligt ska syskon hållas samman, med beaktande av den berörde underåriges bästa, särskilt hans eller hennes ålder och mognad. Ensamkommande barn ska byta inkvartering så sällan som möjligt och placering i administrativt försvar ska undvikas.

Ändringsförslag     45

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Personer som beviljats internationellt skydd ska ha tillgång till bostad på likvärdiga villkor som de som gäller för andra tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium och som är i en likvärdig situation.

1.  Personer som beviljats internationellt skydd ska ha tillgång till bostad på likvärdiga villkor som de som gäller för landets medborgare.

Ändringsförslag     46

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Nationell utplaceringspraxis för personer som beviljats internationellt skydd ska i möjligaste mån genomföras utan diskriminering av personer som beviljats internationellt skydd och ska säkerställa lika möjligheter när det gäller tillgång till bostad.

2.  Nationell utplaceringspraxis för personer som beviljats internationellt skydd ska genomföras utan diskriminering av personer som beviljats internationellt skydd och ska säkerställa lika möjligheter när det gäller tillgång till bostad.

Ändringsförslag     47

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att underlätta integrationen i samhällslivet av personer som beviljats internationellt skydd ska dessa personer ha tillgång till integrationsåtgärder som tillhandahålls av medlemsstaterna, särskilt språkkurser, program för samhällsorientering och samhällsintegration samt yrkesutbildning som beaktar deras särskilda behov.

1.  För att underlätta integrationen i samhällslivet av personer som beviljats internationellt skydd ska dessa personer ha tillgång till integrationsåtgärder som tillhandahålls av medlemsstaterna, särskilt språkkurser, program för samhällsorientering och samhällsintegration samt yrkesutbildning, som ska vara kostnadsfria och lättillgängliga och som ska beakta deras särskilda behov.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får göra deltagandet i integrationsåtgärder obligatoriskt.

2.  Medlemsstaterna får göra deltagandet i integrationsåtgärder obligatoriskt, förutsatt att integrationsåtgärderna i fråga är kostnadsfria och lättillgängliga samt tar hänsyn till de särskilda behoven hos den person som beviljats internationellt skydd. Deltagandet i integrationsåtgärder får inte ha någon inverkan på de rättigheter eller skyldigheter som fastställs genom denna förordning, och får inte utgöra grund för översyn, återkallande, upphörande, nekande eller icke-förnyelse av flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande eller av de rättigheter och skyldigheter som omfattas av sådan status.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Referensnummer

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

12.9.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Brando Benifei

9.9.2016

Behandling i utskott

22.3.2017

 

 

 

Antagande

3.5.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

7

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

41

+

ALDE

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

7

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

ENF

EPP

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Referensnummer

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Framläggande för parlamentet

13.7.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

26.1.2017

JURI

5.9.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tanja Fajon

31.8.2016

 

 

 

Behandling i utskott

31.8.2016

9.3.2017

25.4.2017

15.6.2017

Antagande

15.6.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

13

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Anna Hedh, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli

Ingivande

28.6.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Maria Grapini, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

13

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Gerard Batten, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

4

0

ECR

Daniel Dalton, John Procter

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Emil Radev

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy