ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založený na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů

29.6.2017 - (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) - ***I

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Zpravodaj: Tamás Meszerics


Postup : 2016/0264(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0247/2017
Předložené texty :
A8-0247/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založený na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0551),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0345/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0247/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Statistické údaje a ukazatele jsou páteří zodpovědných, fakticky podložených politik. Za účelem vytváření, analyzování a přizpůsobování unijních, vnitrostátních a regionálních politik a s cílem zabývat se potřebami občanů a přijímat zodpovědná rozhodnutí je zásadní, aby tvůrci politik měli k dispozici včasné, srovnatelné a přesné informace.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V souvislosti se strategií Evropa 202021 a posílením správy ekonomických záležitostí hrají sociální ukazatele významnou úlohu při poskytování informací pro klíčové priority Unie pro růst a vytváření pracovních míst, snižování chudoby a omezování sociálního vyloučení, dovednosti, mobilitu a digitální ekonomiku a při jejich podpoře. Sociální ukazatele musí zejména poskytovat spolehlivý statistický základ pro vypracovávání a monitorování politik, kterými Unie tyto priority uskutečňuje.

(1)  V souvislosti se strategií Evropa 202021 a posílením správy ekonomických záležitostí hrají sociální ukazatele významnou úlohu při poskytování informací pro klíčové priority Unie pro udržitelný růst podporující začlenění a vytváření pracovních míst, pro sociální soudržnost, pro snižování chudoby a nerovnosti a omezování sociálního vyloučení, pro začlenění osob se zdravotním postižením a pro rovnost žen a mužů, dovednosti, mobilitu a digitální ekonomiku a při jejich podpoře. Sociální ukazatele musí zejména poskytovat spolehlivý statistický základ pro vypracovávání a monitorování politik, kterými Unie a členské státy tyto priority uskutečňuje.

__________________

__________________

21 Sdělení Komise EVROPA 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, KOM(2010) 2020 ze dne 3. března 2010.

21 Sdělení Komise EVROPA 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, KOM(2010)2020 ze dne 3. března 2010.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Vyváženost mezi hospodářskými a sociálními cíli v rámci evropského semestru podpořená statistikou vysoké kvality v obou oblastech je zvláště důležitá pro udržitelnost a legitimitu hospodářské a měnové unie. Proto nyní v rámci evropského semestru získaly na důležitosti sociální cíle a cíle v oblasti zaměstnanosti, přičemž zprávy o jednotlivých zemích i doporučení pro jednotlivé země se zabývají sociálními výzvami a výzvami v oblasti zaměstnanosti a podporují politické reformy založené na osvědčených postupech. V tomto ohledu hraje sociální statistika zásadní roli a je nezbytné zlepšit včasnou dostupnost sociálních ukazatelů, aby byly pro příslušné politické rámce, včetně evropského semestru, k dispozici včas.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Při vytváření evropské sociální statistiky by měl být řádně zohledněn článek 10 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je proto nezbytné zajistit sběr kvalitních údajů rozdělených podle pohlaví a věku, a to i pokud jde o osoby starší 74 let, aby bylo možné rozpoznat problémy související s konkrétním pohlavím či věkovou kategorií a získat pevný faktický základ pro posouzení pokroku s ohledem na rovnost žen a mužů a řešení diskriminace na základě pohlaví a věku. Za tímto účelem by měl být náležitě zohledněn zejména referenční manuál „Vytváření genderové statistiky: praktická pomůcka“, který připravila pracovní skupina EHK OSN pro školení statistiků v oblasti genderové statistiky za přispění různých odborníků1a.

 

__________________

 

1ahttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Hrubý domácí produkt (HDP) je základním makroekonomickým ukazatelem, který zobrazuje celkovou hospodářskou činnost. Je však nezbytné jej doplnit o průkazné ukazatele, které zohlední perspektivu domácností, zaměří se na situaci občanů, popíší rozložení materiálních životních podmínek a nerovností a budou rovněž podrobněji zkoumat různé rozměry kvality života. Toto nařízení by tedy mělo zajistit bohatý a rozrůstající se soubor statistik v těchto oblastech.

Odůvodnění

Politická a mediální pozornost věnovaná HDP je vysoká. Jedná se o důležitý ukazatel. Statistika by se však měla zaměřit také na životní podmínky občanů, na nerovnosti, na kvalitu života a na jejich blahobyt, jak je to stanoveno ve SFEU v rámci cílů EU. Údaje v těchto oblastech by tedy měly být posíleny, aby podpořily politiky usilující o lepší život občanů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1d)  V souladu s iniciativou „Více než HDP“1a je důležité překonat rámec hospodářských ukazatelů, jako je HDP, vypracováním ukazatelů na vysoké úrovni zohledňujících další rozměry, zejména sociální aspekty pokroku, jako je kvalita života (včetně rovnováhy mezi pracovním a osobním životem), začlenění, blahobyt a sociální soudržnost, přičemž je třeba zdůraznit, že je důležité zajistit, aby příslušné údaje mohly být rozděleny tak, aby bylo možné rozpoznat například problémy související s genderem.

 

__________________

 

1ahttp://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1e)  Vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky se řídí statistickými zásadami odborné nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spolehlivosti a nákladové efektivnosti.

Odůvodnění

Jedná se o základní zásady, jimiž se řídí vypracovávání a šíření statistiky EU, jak jsou uvedeny v nařízení č. 223/2009.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1f)  Evropský statistický systém (ESS), což je partnerství mezi Komisí (Eurostat), národními statistickými úřady a dalšími vnitrostátními orgány, které jsou v jednotlivých členských státech odpovědné za vývoj, vypracování, zveřejňování a šíření oficiální evropské statistiky, si klade za cíl poskytovat odpovídající, nestranné, spolehlivé, včasné a porovnatelné statistické údaje na unijní úrovni.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1g)  Evropská sociální statistika by měla být poskytována na základě rovných příležitostí pro všechny typy uživatelů, jako jsou tvůrci politik, orgány veřejné správy, výzkumní pracovníci, odbory, studenti a zástupci občanské společnosti, včetně nevládních organizací, kteří by měli mít volný a snadný přístup k údajům prostřednictvím databází Komise (Eurostat) na jejích internetových stránkách. Evropský statistický systém je zavázán k aktivní podpoře zapojení uživatelů a vstřícnému plnění jejich potřeb.

Odůvodnění

Tato zásada je zakotvena v nařízení č. 223/2009. V praxi má každá osoba on-line přístup k databázi Eurostatu, jež obsahuje celou škálu souhrnných údajů veřejně dostupných na jeho stránkách. Jsou překládány ve vícedimenzionálních tabulkách s různými možnostmi výběru a formáty exportu. Výzkumná obec má širší přístup zejména k důvěrným údajům pro účely analýzy prováděné v zájmu vědeckého pokroku. Tento přístup podléhá přísným pravidlům podle nařízení č. 557/2003.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1h)  V zájmu zvýšení odolnosti Unie a jejích cílů soudržnosti a k zachování její úrovně blahobytu je zapotřebí rovnováhy mezi hospodářskými a sociálními cíli v rámci Evropského semestru s podporou vysoce kvalitní statistiky.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1i)  S ohledem na provádění tohoto nařízení by měly členské státy dodržovat Kodex evropské statistiky.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  S ohledem na tyto skutečnosti by sociální ukazatele měly vykazovat nezbytnou vysokou kvalitu, zejména pokud jde o jejich robustnost, jejich včasnost, jejich reevanci, jejich přizpůsobitelnost novým požadavkům uživatelů, jakož i jejich srovnatelnost a účinnost.

(2)  Z tohoto důvodu je zcela zásadní, aby sociální ukazatele vykazovaly nejvyšší kvalitu, zejména pokud jde o jejich robustnost, přesnost, jejich včasnost, jejich použitelnost a dostupnost, jejich relevanci, jejich přizpůsobitelnost novým požadavkům uživatelů, jakož i jejich srovnatelnost, soudržnost a účinnost.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Příjem domácnosti je klíčovým faktorem určujícím životní úroveň a přístup založený na referenčním rozpočtu představuje nejpodrobnější metodiku, jež stanoví minimální výši prostředků potřebných k odpovídajícímu zapojení do společnosti, jakož i cenu nezbytného koše zboží a služeb. Pokud byla jasně zjištěna potřeba zlepšit sběr údajů a metodiku odhadů referenčního rozpočtu na regionálním základě ve spolupráci s mezinárodními partnery prostřednictvím pilotních studií, měla by Komise (Eurostat) poskytnout na tyto pilotní studie odpovídající finanční zdroje.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Při posuzování situace domácností se často používá příjem. Je však důležité měřit také spotřebu, jmění a dluhy, včetně možných dluhů v cizí měně, a to jak z hlediska domácností, tak z makroekonomického pohledu.

Odůvodnění

Příjem, spotřeba a jmění, včetně dluhů, představují materiální životní podmínky domácností. Dluhy, které byly někdy vytvořeny v cizích měnách, mohou pro některé domácnosti představovat značné částky ve srovnání s jejich příjmy. To má dopad na domácnosti, ale jak ukázaly některé nedávné dluhové krize, potenciálně také obecněji na ekonomiku jako celek.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c)  Chudoba je jevem, který má mnoho různých aspektů. Zahrnuje nejen materiální životní podmínky, jako je příjem, spotřeba, jmění nebo dluhy, ale také zdraví, vzdělávání, přístup ke službám a jejich využívání. Kromě toho je třeba na chudobu nahlížet v kontextu společnosti, v níž lidé žijí. Je proto důležité, aby statistické údaje poskytovaly bohatý, spolehlivý, srovnatelný a robustní základ pro nastavení ukazatelů přizpůsobených pro různá možná využití.

Odůvodnění

Musí být umožněny různé způsoby náhledu na chudobu a její analýzy, jako je vícerozměrná chudoba nebo relativní či absolutní chudoba. Statistika musí nabízet základ, který umožní tuto různorodost přístupů.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2d)  Je důležité přesně popsat zdravotní postižení, zejména s ohledem na nezávislý život, přiměřené místo na trhu práce a možné překážky sociálního a pracovního začlenění; proto je důležité lépe pokrýt příslušné skupiny obyvatel a umožnit jim plně se zapojit do sběru údajů prostřednictvím zcela dostupných průzkumů.

Odůvodnění

Průzkumy musí být dostupné pro osoby se zdravotním postižením, protože se tak zajistí jejich účast.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Evropské statistiky týkající se osob a domácností se v současné době sbírají na základě několika legislativních aktů, které upravují zjišťování o osobách a domácnostech, demografickou statistiku, sčítání lidu, domů a bytů a statistiky, které jsou sbírány především z administrativních zdrojů. Některé údaje pocházejí také ze zjišťování u podniků. Navzdory výraznému zlepšení v posledních letech přetrvává potřeba posílit integraci sběru statistických údajů na základě zjišťování o osobách a domácnostech.

(3)  Evropské statistiky týkající se osob a domácností se v současné době sbírají na základě několika legislativních aktů, které upravují zjišťování o osobách a domácnostech, demografickou statistiku, sčítání lidu, domů a bytů a statistiky, které jsou sbírány především z administrativních zdrojů. Některé údaje pocházejí také ze zjišťování u podniků. Uživatelé z řad výzkumných pracovníků zdůraznili problémy se včasností a kvalitou údajů, včetně jejich srovnatelnosti. Navzdory výraznému zlepšení v posledních letech přetrvává potřeba posílit integraci a zjednodušení sběru statistických údajů ucelenějším způsobem a na základě zjišťování o osobách a domácnostech v celé Unii. Aby bylo možné získat spolehlivé údaje pro výzkum a tvorbu politik, je zásadně důležité více investovat do vysoce kvalitního, přesnějšího a uceleného sběru údajů, a nikoli investice omezovat, neboť spolehlivé údaje jsou základním předpokladem pro odpovědnou tvorbu politik.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Díky technologickému pokroku se značně rozšířily možnosti využívat administrativní zdroje pro statistické účely. Využívání administrativních zdrojů by mělo být v oblasti sociální statistiky aktivně podporováno, zároveň by však vždy měla být zajištěna kvalita, přesnost, včasnost a srovnatelnost těchto statistik.

(4)  V zájmu zkvalitnění údajů a zvýšení jejich účinnosti je třeba v rámci možností podporovat využívání administrativních záznamů. Díky rychlému technologickému pokroku se již značně rozšířily možnosti využívat administrativní zdroje pro statistické účely. Využívání administrativních zdrojů by mělo být v oblasti sociální statistiky nadále aktivně podporováno, zároveň by však vždy měla být zajištěna kvalita, přesnost, včasnost a srovnatelnost těchto statistik. Jiné nástroje přizpůsobené osobám či příslušným tématům, k nimž nelze získat přístup prostřednictvím administrativních záznamů, by měly být rovněž zachovány, přičemž by mělo být zabezpečeno právo na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  V roce 2011 schválil Evropský statistický systém (ESS) ve Wiesbadenu své memorandum o nové koncepci statistik o domácnostech a sociální statistiky. Podle tohoto memoranda by měla být evropská šetření, která dodávají údaje o osobách a domácnostech, zjednodušena a tato každoroční sociální šetření by měla být doplňována méně častým sběrem mikrodat. Kromě toho by se měl zlepšit přístup k administrativním údajům a na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU by se mělo rozvíjet opětovné využívání stávajících zdrojů údajů a přístup k novým zdrojům údajů.

(6)  V roce 2011 schválil Evropský statistický systém (ESS) ve Wiesbadenu své memorandum o nové koncepci statistik o domácnostech a sociální statistiky. Podle tohoto memoranda by měla být evropská šetření, která dodávají údaje o osobách a domácnostech, zjednodušena a tato každoroční sociální šetření by měla být doplňována méně častým sběrem mikrodat. Kromě toho by se měl zlepšit přístup k administrativním údajům a uživatelská vstřícnost internetových stránek Eurostatu a na vnitrostátní i unijní úrovni by se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a mělo rozvíjet opětovné využívání stávajících zdrojů údajů a přístup k novým zdrojům údajů. Je naprosto zásadní, aby byly při přizpůsobování a modernizování sociálních šetření náležitě zohledňovány příspěvky všech zainteresovaných stran, včetně tvůrců politik a akademických uživatelů, tvůrců údajů, občanské společnosti a zájmových skupin.

 

___________

 

1a  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Toto nařízení by mělo zejména sloužit jako katalyzátor posílení a podpory spolupráce mezi Komisí (Eurostat), národními centrálními bankami a Statistickým poradním výborem. Mělo by také zavést hlubší integraci s národními statistickými ústavy a zajistit, aby členské státy dodržovaly Kodex evropské statistiky.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Vývoj popsaný výše se musí postupně racionalizovat a statistické právní předpisy v oblasti sociální statistiky modernizovat, aby se zajistilo, že budou vysoce kvalitní sociální ukazatele vypracovávány integrovanějším, flexibilnějším a účinnějším způsobem. Zároveň je třeba věnovat náležitou pozornost potřebám uživatelů, zatížení respondentů, zdrojům členských států, spolehlivosti a přesnosti používaných metod, technické proveditelnosti tvorby statistik a lhůtám, v nichž je lze zpřístupnit, a spolehlivosti výsledků.

(7)  Vývoj popsaný výše se musí postupně racionalizovat a statistické právní předpisy v oblasti sociální statistiky modernizovat, aby se zajistilo, že budou vysoce kvalitní sociální ukazatele vypracovávány integrovanějším, přizpůsobitelnějším, flexibilnějším, účinnějším a rychlejším způsobem, aby se přizpůsobily vývoji společnosti. Zároveň je třeba věnovat náležitou pozornost potřebám uživatelů, respektování potřeb respondentů, kapacitám a zdrojům členských států, spolehlivosti a přesnosti používaných metod, technické proveditelnosti tvorby statistik a lhůtám, v nichž je lze zpřístupnit, a spolehlivosti výsledků, aniž by došlo k jakémukoli snížení kvality, účinnosti nebo včasnosti.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Unijní právní předpisy týkající se údajů založených na sociální statistice na individuální úrovni byly přijaty v reakci na potřeby politik v době jejich přijetí. Pro sociální oblast jsou však typické nové a rychle se měnící skutečnosti. Vznikají nové sociální okolnosti a jevy, které vyžadují aktualizaci stávajícího právního rámce na úrovni Unie. Toto nařízení by proto mělo poskytovat bohatý statistický základ, který odpovídajícím způsobem zahrnuje a odráží současné potřeby a umožňuje rozvoj a vytváření statistických údajů, které reagují na budoucí potřeby tvůrců politik, uživatelů a široké veřejnosti a zohledňují přitom srovnatelnost statistik na mezinárodní úrovni. Jeho právní struktura by tedy měla poskytovat zejména vysokou flexibilitu pro další rozvoj v oblasti statistiky týkající se osob a domácností. Je také zásadní, aby sběr údajů držel krok s potřebami uživatelů a s technickými změnami.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Aby se více zjednodušil a racionalizoval referenční rámec pro evropské sociální statistiky sbírané na základě výběrových souborů, měly by být stávající evropské statistiky o osobách a domácnostech založené na individuálních údajích sloučeny do jediného rámce. Tím by se zaručilo, že by byly evropské sociální statistiky sbírané na základě výběrových souborů, včetně oblastí trhu práce, příjmů a životních podmínek, zdraví, vzdělávání a odborné přípravy a využívání informačních a komunikačních technologií, sestavovány jednotným, soudržným a koordinovaným způsobem.

(9)  Aby se více zjednodušil a racionalizoval referenční rámec pro evropské sociální statistiky sbírané na základě výběrových souborů, měla by být stávající právní ustanovení v oblasti evropských statistik o osobách a domácnostech založených na individuálních údajích sloučena do jediného rámce. Tím by se zaručilo, že by sběr výběrových souborů evropské sociální statistiky, včetně oblastí pracovních sil, příjmů a životních podmínek, využívání času, spotřeby, zdravotního stavu, vzdělávání a odborné přípravy, účasti v procesu celoživotního vzdělávání a využívání informačních a komunikačních technologií, byl prováděn jednotnějším, soudržnějším a koordinovanějším způsobem. Pro účely lepšího vytváření politik by se tím mělo zajistit poskytování relevantních údajů týkajících se nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých lidí, nových trendů zaměstnanosti, zejména v kontextu digitální ekonomiky, chudoby, včetně dětské chudoby, sociálního vyloučení, přístupu ke zdravotní péči a k IKT, rozvoje dovedností a účasti na vzdělávacích aktivitách, výdajů na spotřebu a kupní síly.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  V souladu s cíli tohoto nařízení a za účelem zkvalitnění souborů údajů a sociálních ukazatelů by měla Komise přijmout opatření k provedení studií proveditelnosti a pilotních studií, jejichž cílem je zlepšit kvalitu sociální statistiky, včetně srovnatelnosti, a modernizovat tak sběr údajů a nákladově efektivním a odpovědným způsobem plnit nové požadavky uživatelů. Členské státy by v souvislosti s těmito studiemi proveditelnosti a pilotními studiemi měly spolupracovat a Komise by měla na jejich provádění poskytovat finanční podporu.

Odůvodnění

Jak je uvedeno v článku 13, je třeba provádět studie proveditelnosti a další pilotní studie dříve, než se zásadně změní tento legislativní rámec, a to jak z hlediska metodik, tak i obsahu.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  V oblastech pracovních sil, příjmů a životních podmínek lze v zájmu přizpůsobení se potřebám a novým očekáváním uživatelů shromažďovat údaje o ad hoc tématech v určitém okamžiku, aby bylo možné doplnit soustavně shromažďované proměnné o doplňkové proměnné, čímž se upozorní na neprozkoumané aspekty trhu práce, příjmů a životních podmínek. V odůvodněných případech by se tyto údaje mohly týkat i témat, která toto nařízení nestanoví.

Odůvodnění

Viz článek 4. V zájmu přizpůsobení se novým potřebám je nezbytné zajistit určitou míru přizpůsobitelnosti a flexibility.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9c)  V každé oblasti je třeba shromažďovat základní soubor harmonizovaných proměnných, aby bylo možné lépe využívat a šířit údaje, které má Komise (Eurostat) k dispozici, a zejména jako základní předpoklad pro porovnávání údajů a průřezové analýzy. Pomocí technik modelování to pomůže zvýšit analytický potenciál souborů údajů a dosáhnout úspor z rozsahu.

Odůvodnění

Zahrnutí základního harmonizovaného souboru proměnných umožní uživatelům pracovat průřezově. Podstatně se tak zlepší možnosti analýz bez dodatečných nákladů.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9d)  Prostřednictvím pilotních studií by se mělo metodicky prošetřit, v jakém rozsahu nejsou některé osoby zahrnuty do zjišťování, na něž se vztahuje toto nařízení. V návaznosti na toto šetření by měly být učiněny návrhy, jejichž cílem by bylo upravit a pokud možno přizpůsobit zjišťování, v nichž nejsou některé osoby dostatečně zastoupeny a zahrnuty. Toto šetření by představovalo důležitý podklad pro cíle udržitelného rozvoje a Agendu pro udržitelný rozvoj 2030.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9e)  Vzhledem k tomu, že v rámci zjišťování je obtížné zachytit určité dílčí skupiny obyvatelstva, přičemž tyto dílčí skupiny jsou někdy zranitelnější než většinová populace nebo mají jiné zvláštní charakteristiky, je třeba usilovat o lepší zachycení těchto dílčích skupin prostřednictvím metodických šetření, jejichž cílem je předložit návrhy na úpravu a přizpůsobení rozsahu zjišťování. Členské státy by mezitím měly oznámit rozsah a míru nezachycení osob, jež nežijí v soukromých domácnostech, jako jsou osoby pobývající v pečovatelských domech a osoby bez domova.

Odůvodnění

Údaje by měly vycházet z reprezentativních vzorků, nicméně existují dílčí skupiny obyvatelstva, které je obtížné zachytit (např. osoby bez domova) a jež nejsou ve skutečnosti začleněny, což má pravděpodobně dopad na vytvářené statistiky (např. o chudobě). Je třeba provést metodické šetření a sdílet osvědčené postupy v rámci Evropského statistického systému a obecněji v rámci statistického systému OSN s cílem tyto překážky v dlouhodobém výhledu překonat.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Na základě dohodnutých obecných pokynů provádí nyní řada členských států dobrovolně sběr údajů v oblasti využívání času a spotřeby. Tyto dvě oblasti by měly být modernizovány, tak aby mohl být plně využíván nový technologický pokrok. Sběr údajů v těchto dvou oblastech by měl být organizován v souladu s tímto nařízením, aby se nabídly možnosti a vytvořily příležitosti pro další vývoj v budoucnosti a zajistilo, že údaje budou aktuálnější a relevantnější a že budou tvořeny účinněji. Do té doby by členské státy neměly měnit svůj stávající přístup.

(10)  Na základě dohody a dohodnutých obecných pokynů provádí nyní řada členských států dobrovolně sběr údajů v oblasti využívání času a spotřeby na úrovni Unie. Výzkum založený na šetření o využití času prokázal svůj prvořadý význam mimo jiné při posuzování rovnosti žen a mužů, pokud jde o rozdělení odpovědnosti za práci a péči. Genderový rozměr má rovněž velký význam v oblasti spotřeby domácností. Rovnost žen a mužů jakožto základní zásada Unie je dalším důvodem pro plné začlenění těchto dvou sběrů údajů do souboru evropské sociální statistiky. Tyto dvě oblasti poskytují důležité víceúčelové údaje pro politiky Unie, jež ovlivňují život občanů. Měly by být modernizovány, a to včetně sběru údajů, tak aby mohl být plně využíván nový technologický pokrok, a měly by být plně dostupné na úrovni Unie, aby se tvorba politik mohla opírat o spolehlivý statistický základ. Sběr údajů v těchto dvou oblastech by měl být organizován v souladu s tímto nařízením, aby se nabídly možnosti a vytvořily příležitosti pro další vývoj v budoucnosti a zajistilo, že údaje budou aktuálnější, srovnatelnější a relevantnější a že budou tvořeny účinněji. Kdykoli je to možné, měla by být na modernizaci a provádění tohoto sběru údajů poskytována finanční podpora Unie. Do té doby by stávající přístupy členských států mohly pokračovat, ale postupem času by se měly přizpůsobit novému vývoji a potřebám politik, a to i na úrovni Unie, a vzájemně se sbližovat v zájmu větší srovnatelnosti.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Statistiky již nejsou považovány pouze za jeden z mnoha zdrojů informací pro účely tvorby politik, namísto toho hrají v tomto procesu ústřední roli. Rozhodování založené na faktech vyžaduje statistiky, které v souladu s účely, kterým slouží, splňují vysoká kritéria kvality, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/200925.

(12)  Sociální statistika hraje ústřední roli v rozhodovacím procesu, zejména u politik zaměřených na zlepšení socioekonomických podmínek občanů, zkvalitnění jejich života a zlepšení blahobytu prostřednictvím zajištění nediskriminace a rovnosti žen a mužů. Statistiky již nejsou považovány pouze za jeden z mnoha zdrojů informací pro účely tvorby politik, namísto toho hrají v tomto procesu ústřední roli. Rozhodování založené na faktech vyžaduje statistiky, které v souladu s účely, kterým slouží, splňují vysoká kritéria kvality, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/200925. Statistické údaje mají zásadní význam pro popis a posouzení vývoje životních podmínek a blahobytu občanů, hospodářství a životního prostředí. Spolehlivé údaje jsou mimořádně důležité, neboť slouží jako záštita proti zkreslování skutečnosti, alternativním faktům a dezinformacím.

__________________

__________________

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Příjem, spotřeba a jmění jsou tři rozměry, které určují materiální blahobyt domácností. Je důležité snažit se v rámci stávajících zdrojů údajů lépe popsat tyto rozměry a distribuci každého z nich i jejich celkové rozložení napříč domácnostmi, přičemž je třeba zohlednit skutečnost, že existuje několik zdrojů údajů, a snažit se posílit jejich společné využívání. Toto nařízení by proto mělo zahrnovat a posílit oblast spotřeby a propojení mezi těmito třemi rozměry.

Odůvodnění

Existují vedle sebe různé zdroje údajů, které popisují zvlášť rozměry příjmu, spotřeby nebo jmění. Na úrovni domácnosti je však tyto rozměry třeba zvažovat společně. Oblast spotřeby tedy musí být začleněna do regulačního rámce a musí být rozvíjeny synergie mezi oblastmi příjmu, spotřeby a jmění (jmění je tématem výzkumu, který provádí ECB, a nemělo by tedy být upraveno tímto nařízením), aniž by docházelo ke zdvojování stávajících souborů údajů.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Nařízení (ES) č. 223/2009 poskytuje referenční rámec pro evropskou statistiku a požaduje od členských států, aby dodržovaly statistické zásady a kritéria kvality stanovené v nařízení. Zprávy o kvalitě mají pro posuzování a zlepšování kvality evropských statistik a pro související komunikaci zásadní význam. Výbor pro Evropský statistický systém (ESSC) schválil standard ESS pro strukturu zpráv o kvalitě v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 223/2009. To by mělo přispět k harmonizaci podávání zpráv o kvalitě podle tohoto nařízení.

(14)  Evropská sociální statistika by měla být vyvíjena, vypracovávána a šířena na základě komplexního a harmonizovaného přístupu (s jednotnými normami), aby bylo možné zaručit kvalitu výsledků; při tom by měly být nejen dodržovány politické priority Komise, ale mělo by se jít i nad jejich rámec, a to i na základě „ESS po roce 20201a“, s cílem podpořit politiky, které mohou přispět k posílení procesu integrace Unie. Nařízení (ES) č. 223/2009 poskytuje za tímto účelem referenční rámec pro evropskou statistiku a požaduje od členských států, aby dodržovaly statistické zásady a kritéria kvality stanovené v nařízení. Zprávy o kvalitě mají pro posuzování a zlepšování kvality evropských statistik a pro související komunikaci zásadní význam. Výbor pro Evropský statistický systém (ESSC) schválil standard ESS pro strukturu zpráv o kvalitě v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 223/2009. Evropský statistický systém (ESS) navíc v roce 2014 zveřejnil svoji vizi do roku 2020 s názvem „Vytváření budoucnosti evropských statistik“1b jako hlavní rámec pro rozvoj ESS do roku 2020. V této souvislosti by členské státy měly podávat Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě předávaných údajů s vysvětlením použité metodiky a s uplatněním požadavků na relevantnost, přesnost a spolehlivost, včasnost a dochvilnost, soudržnost a srovnatelnost, dostupnost a srozumitelnost. Komise (Eurostat) by měla posoudit kvalitu předaných údajů a vypracovat a zveřejnit zprávy o kvalitě evropské statistiky. To by mělo přispět k harmonizaci podávání zpráv o kvalitě podle tohoto nařízení.

 

__________________

 

1a http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

 

1b http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Tímto nařízením se zajišťuje právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů, jak je stanoveno v článcích 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie. Tímto nařízením se rovněž zajišťuje ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a pokud jde o evropskou statistiku, upřesňuje pravidla stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES1a.

 

___________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V nařízení (ES) č. 223/2009 jsou obsažena pravidla pro předávání údajů z členských států, včetně předávání důvěrných údajů. Opatření přijatá v souladu s tímto nařízení by měla zajistit, aby byly důvěrné údaje chráněny a aby údaje při tvorbě a šíření evropských statistik nebyly nedovoleně zpřístupňovány ani používány pro jiné než statistické účely.

(15)  V nařízení (ES) č. 223/2009 jsou obsažena pravidla pro předávání údajů z členských států, včetně předávání důvěrných údajů. Opatření přijatá v souladu s tímto nařízení by měla zajistit, aby byly důvěrné údaje chráněny a aby údaje při tvorbě a šíření evropských statistik nebyly nedovoleně zpřístupňovány ani používány pro jiné než statistické účely, v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Statistiky jsou potřebné na národní i regionální úrovni. V souladu s nařízením (ES) č. 1059/200327 by všechny statistiky členských států, které jsou předávány Komisi a které mají být rozčleněny podle územních jednotek, měly používat klasifikaci NUTS. Aby tedy bylo možné vytvářet srovnatelné regionální statistiky, měly by být údaje o územních jednotkách poskytovány podle klasifikace NUTS.

(16)  Spolehlivé statistiky jsou potřebné na národní i regionální úrovni, a pokud je požadována lepší srovnatelnost, je důležité, aby byly agregované údaje zpřístupněny pro srovnatelné územní jednotky, jako například NUTS 2, a aby se přitom zohlednily náklady a členským státům byly poskytnuty odpovídající finanční zdroje. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200327 by všechny statistiky členských států, které jsou předávány Komisi a které mají být rozčleněny podle územních jednotek, měly používat klasifikaci NUTS. Aby tedy bylo možné vytvářet srovnatelné regionální statistiky, měly by být údaje o územních jednotkách poskytovány podle klasifikace NUTS. V dlouhodobějším horizontu by mělo být vyvinuto úsilí o podrobnější geografickou lokalizaci respondentů na základě infrastruktury vytvořené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES27a.

__________________

__________________

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

 

27a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Aby bylo možné vypracovat srovnatelné údaje vysoké kvality na úrovni NUTS 2 a v dlouhodobém výhledu překonat metodické obtíže v souvislosti s geografickou lokalizací, měly by se v tomto směru vypracovat studie proveditelnosti a určit vazby mezi tímto nařízením a vývojem v oblasti sčítání lidu, domů a bytů. Komise (Eurostat) by měla za tímto účelem poskytnout dostatečné finanční zdroje.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Aby se zohlednil hospodářský, sociální a technický vývoj, měla by být v souvislosti s dílčími tématy uvedenými v příloze I Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Komise by rovněž měla mít pravomoc zavádět nebo upravovat osmileté průběžné plánování sběru údajů, na které se vztahuje toto nařízení v souladu s periodicitou stanovenou v příloze IV. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravných prací uskutečnila příslušné konzultace, a to i na úrovni odborníků, a aby tyto konzultace vedla v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, kteří se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(17)  Aby se zohlednil hospodářský, sociální a technický vývoj, měla by být v souvislosti s dílčími tématy uvedenými v přílohách Ib až Ig, konkrétně s počtem, názvem a popisem proměnných, přesnými charakteristikami statistických souborů, jednotek zjišťování a respondentů, s referenčními obdobími a daty, jakož i s určitými výjimkami a povoleními pro členské státy, na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Komise by rovněž měla mít pravomoc zavádět nebo upravovat osmileté průběžné plánování sběru údajů, na které se vztahuje toto nařízení v souladu s periodicitou stanovenou v příloze IV a v souladu s evropským statistickým programem. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravných prací uskutečnila příslušné konzultace, a to i na úrovni odborníků, a aby tyto konzultace vedla v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161a. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, kteří se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

 

____________________

 

1a. Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o technické specifikace konkrétních souborů údajů, technické prvky, jsou-li společné několika souborům údajů, technické standardy potřebné k zjednodušení výměny a sdílení informací mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy, opory výběru, zejména stanovení jejich minimálních požadavků, formy a obsah zpráv o kvalitě a případně o výjimky. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/201128.

(18)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o technické specifikace konkrétních souborů údajů, technické standardy potřebné k zjednodušení výměny a sdílení informací mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy, opory výběru, zejména stanovení jejich minimálních požadavků, formy a formát zpráv o kvalitě. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/201128.

__________________

__________________

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Provádění tohoto nařízení by si mohlo vyžádat rozsáhlé úpravy národních statistických systémů, a Komise tudíž může členským státům udělit výjimky.

(19)  Provádění tohoto nařízení by si mohlo vyžádat rozsáhlé úpravy národních statistických systémů, a členským státům by se tedy měly udělit omezené výjimky. V případě potřeby by měla být rovněž členským státům poskytnuta finanční podpora Unie v podobě grantů, zejména za účelem budování kapacit a na podporu studií proveditelnosti a pilotních studií a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20121a.

 

______________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Na statistické údaje, na které se vztahuje toto nařízení, by se měly uplatňovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES29 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 45/200130. Zejména statistické údaje, které se vyžadují pro účely vypracovávání a monitorování opatření a strategií na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je třeba považovat za údaje zpracovávané z důvodů významného veřejného zájmu.

(20)  Na statistické údaje, na které se vztahuje toto nařízení, by se měly uplatňovat směrnice 95/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 45/200130. Zejména statistické údaje, které se vyžadují pro účely vypracovávání a monitorování opatření a strategií na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je třeba považovat za údaje zpracovávané z důvodů významného veřejného zájmu v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice 95/46/ES.

__________________

__________________

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Za účelem zajištění soudržnosti a srovnatelnosti evropské sociální statistiky vypracovávané ve shodě se zásadami stanovenými v čl. 338 odst. 2 SFEU je třeba posilovat spolupráci a koordinaci mezi orgány v rámci ESS. Jiné orgány Unie i akademická obec rovněž provádějí sběr údajů nad rámec toho, co je stanoveno v tomto nařízení. V zájmu využití součinnosti by proto měla být posílena spolupráce mezi těmito aktéry a aktéry zapojenými do ESS.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b)  V případě zpracování údajů s využitím nových technologií nebo nového způsobu zpracování, u něhož správce dosud neprovedl posouzení dopadu na ochranu údajů, by měla existovat povinnost informovat orgán dohledu o zpracování osobních údajů. Tato povinnost by měla existovat také v případě, že to bude nezbytné vzhledem k času, který uplynul od původního zpracování.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20c)  Při využívání údajů z nových zdrojů, například údajů o lokalizaci získaných ze záznamů mobilních telefonů, by se měla uplatnit směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES1a.

 

_____________

 

1a  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

Odůvodnění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, Úř. věst. L 201,31, 31.7.2002, s. 37; pozměněná směrnicí 2009/136/ES.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Cíle tohoto nařízení, tedy zavedení společného rámce pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale z důvodu harmonizace a srovnatelnosti jej může být lépe dosaženo spíše na úrovni Unie. EU proto může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity, jak stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(21)  Jelikož cíle tohoto nařízení, tedy zavedení společného rámce pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale z důvodu harmonizace a kvality a srovnatelnosti údajů jej může být lépe dosaženo spíše na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity, jak stanoví článek 5 Smlouvy o Evropské unii. Statistické údaje, které jsou shromažďovány jednotným a kvalitním způsobem, poskytují značnou přidanou hodnotu pro tvorbu politik na úrovni Unie a členských států. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Odůvodnění

Jak je uvedeno výše, mají statistické údaje vysoké kvality a zejména srovnatelné údaje zásadní význam pro tvorbu politik založenou na faktech.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Evropská sociální statistika sbíraná na základě výběrových souborů a proces sběru údajů by se měly stát účinnějšími a relevantnějšími. Měla by být zajištěna srovnatelnost a soudržnost údajů v dlouhodobém horizontu. Evropské statistiky o osobách a domácnostech založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů v současnosti upravuje několik samostatných legislativních aktů, které by měly být nahrazeny tímto nařízením. Proto je třeba nařízení Rady (ES) č. 577/9831 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/200332 zrušit.

(22)  Evropská sociální statistika sbíraná na základě výběrových souborů a proces sběru údajů by se měly stát účinnějšími a relevantnějšími. Měla by být zajištěna srovnatelnost a soudržnost údajů v dlouhodobém horizontu. Evropské statistiky o osobách a domácnostech založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů v současnosti upravuje pět samostatných legislativních aktů, které by měly být zcela nebo částečně nahrazeny tímto nařízením. Nařízení Rady (ES) č. 577/9831 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/200332 jsou zcela zahrnuta do tohoto nařízení, a proto je třeba je zrušit. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/200432a, (ES) č. 1338/200832b a (ES) č. 452/200832c zahrnují kromě osob a domácností i další statistické jednotky a rovněž další témata a oblasti nad rámec těch uvedených v tomto nařízení. Tato nařízení by měla být zachována, ovšem měla by být pozměněna tak, aby z oblasti jejich působnosti byly vyloučeny příslušné části týkající se sběru údajů od osob a domácností, které jsou zahrnuty do tohoto nařízení.

__________________

__________________

31 Nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3).

31 Nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1).

 

32a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49).

 

32b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 70).

 

32c Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení (Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 227).

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 1

Článek 1

Předmět

Předmět

1.  Tímto nařízením se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů.

1.  Tímto nařízením se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů v souladu s evropským statistickým programem.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na sčítání lidu, domů a bytů uvedené v nařízení (ES) č. 763/200833.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na sčítání lidu, domů a bytů, jak je uvedeno v nařízení (ES) č. 763/200833.

__________________

__________________

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2

Článek 2

Definice

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 

-a)  „mikrodaty“ neagregovaná pozorování nebo měření charakteristik jednotlivých jednotek;

a)  „předem zkontrolovanými údaji nebo mikrodaty“ údaje nebo mikrodata zkontrolované členskými státy na základě dohodnutých společných pravidel pro ověřování;

a)  „předem zkontrolovanými“ zkontrolované členskými státy na základě dohodnutých společných pravidel pro ověřování;

b)  „oblastí“ jeden nebo několik souborů údajů uspořádaných tak, aby pokryly určitá témata;

b)  „oblastí“ jeden nebo několik souborů údajů uspořádaných tak, aby pokryly určitá témata;

c)  „jednotkou zjišťování“ identifikovatelný subjekt, o němž lze získávat údaje;

c)  „jednotkou zjišťování“ identifikovatelný subjekt, o němž lze získávat údaje;

d)  „tématem“ obsah informací, které mají být sbírány o jednotce zjišťování, přičemž každé téma zahrnuje několik dílčích témat;

d)  „tématem“ obsah informací, které mají být sbírány o jednotce zjišťování, přičemž každé téma zahrnuje několik dílčích témat;

e)  „administrativními záznamy“ údaje vytvořené nestatistickým zdrojem, obvykle veřejným subjektem, které jsou vedeny pro jiný než statistický účel;

e)  „administrativními záznamy“ údaje vytvořené nestatistickým zdrojem (obvykle, ale ne vždy, veřejným subjektem) pro jiný než statistický účel;

f)  „ad hoc tématem“ témata, která mají pro uživatele v určitém okamžiku zvláštní význam, avšak která nejsou obsažena v obvyklých souborech údajů;

f)  „ad hoc tématem“ témata, která mají pro uživatele v určitém okamžiku zvláštní význam, avšak která nejsou obsažena v obvyklých souborech údajů;

g)  „klíčovým ukazatelem“ široce využívaná informace, která slouží k monitorování ústředního cíle politiky EU.

g)  „klíčovým ukazatelem“ široce využívaná informace, která slouží k monitorování ústředního cíle politiky EU;

 

ga)  „metadaty“ informace, které jsou potřebné k tomu, aby bylo možné využívat a interpretovat statistiky, a které popisují údaje strukturovaným způsobem, přičemž vymezují definice aspektů, jako jsou soubory, předměty, proměnné, metodologie a kvalita, a poskytují o nich informace;

 

gb)  „zprávou o kvalitě“ zpráva obsahující informace o všech rozměrech kvality statistického produktu nebo procesu;

 

gc)  „oporami výběru“ seznam, mapa či jiný přesný popis jednotek, které vymezují soubor, jenž má být spočítán jako celek nebo z nějž má být vybrán vzorek;

 

gd)  „soukromou domácností“ samostatně žijící osoba nebo skupina osob žijících společně, které společně obstarávají své základní životní potřeby.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3

Článek 3

Soubory údajů

Soubory údajů

1.  Sběr údajů uvedený v článku 1 se člení do těchto oblastí:

1.  Sběr údajů uvedený v článku 1 se člení do těchto oblastí:

a)  trh práce;

a)  pracovní síla;

b)  příjmy a životní podmínky;

b)  příjmy a životní podmínky;

c)  zdraví;

c)  zdraví;

d)  vzdělávání a odborná příprava;

d)  vzdělávání a odborná příprava;

e)  využívání informačních a komunikačních technologií;

e)  využívání informačních a komunikačních technologií;

f)  využívání času;

f)  využívání času;

g)  spotřeba.

g)  spotřeba.

 

1a.  Soubory údajů se vztahují na všechna témata společná pro všechny oblasti, jak je stanoveno v příloze 1a.

2.  Soubory údajů se vztahují na témata společná pro všechny oblasti a navíc na následující konkrétní témata, dále podrobně uvedená v příloze 1:

2.  Kromě témat, která jsou společná pro všechny oblasti, zahrnují soubory údajů témata specifická pro příslušné oblasti, jak je stanoveno v přílohách 1b až 1g.

a)  charakteristiky osob a domácností;

 

b)  účast na trhu práce;

 

c)  trvání zaměstnání a dosavadní pracovní zkušenosti;

 

d)  pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav;

 

e)  dosažené vzdělání;

 

f)  účast ve vzdělávání a odborné přípravě;

 

g)  zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, zdravotní péče a determinanty;

 

h)  příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů;

 

i)  životní podmínky, včetně materiální deprivace, bydlení, životního prostředí a přístupu k službám;

 

j)  kvalita života včetně účasti na společenském a kulturním životě a dobrých životních podmínek;

 

k)  rozvržení času a

 

l)  zapojení do informační společnosti.

 

3.  Požadavky na přesnost a charakteristiky výběrových souborů používané pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny v přílohách II a III.

3.  Požadavky na přesnost a charakteristiky výběrových souborů používané pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny v přílohách II a III.

 

3a.  Údaje jsou rozděleny tak, aby popisovaly dílčí soubory zájmu, a odrážejí případné nerovnosti. Členské státy a Komise (Eurostat) rovněž předkládají informace, na jejichž základě lze odvozovat informace platné na územní úrovni NUTS 2, aby umožnily lepší srovnatelnost údajů mezi jednotlivými zeměmi, přičemž se zohlední náklady.

4.  Komise je oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 15 s cílem měnit dílčí témata uvedená v příloze I tak, aby zohledňovala příslušný technický, sociální a hospodářský vývoj a reagovala na nové potřeby uživatelů. Při výkonu těchto pravomocí Komise zajistí, aby:

4.  Komise je oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 15 na základě studie proveditelnosti s cílem měnit dílčí témata uvedená v přílohách Ib až Ig tak, aby zohledňovala příslušný legislativní, technický, sociální, občanský a hospodářský vývoj a reagovala na nové potřeby uživatelů, a to i v souladu s evropským statistickým programem, přičemž by neměla respondentům způsobovat dodatečnou zátěž.

a)  uvedené akty v přenesené pravomoci nezpůsobovaly členským státům nebo respondentům výraznou dodatečnou zátěž nebo náklady;

 

b)  pro každou oblast nebylo akty v přenesené pravomoci změněno více než 20 % dílčích témat uvedených v příloze I. U oblastí, pro něž se sbírají údaje s roční nebo kratší periodicitou, mohou tyto změny představovat nejvýše 10 % seznamu dílčích témat. Tyto maximální procentní podíly platí pro čtyři po sobě následující roky. Počet dílčích témat, která mohou být změněna, se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.

Nedávají-li k tomu důvod řádně odůvodněné výjimečné okolnosti, pro každou oblast nebylo akty v přenesené pravomoci změněno více než 20 % dílčích témat uvedených v přílohách Ib až Ig. U oblastí, pro něž se sbírají údaje s roční nebo kratší periodicitou, mohou tyto změny představovat nejvýše 10 % seznamu dílčích témat. Tyto maximální procentní podíly platí pro čtyři po sobě následující roky. Počet dílčích témat, která mohou být změněna, se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.

 

(Oblast „trh práce“ se v celém nařízení mění na oblast „pracovní síla“).

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

Článek 4

Víceleté průběžné plánování

Víceleté průběžné plánování

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15, pokud jde o zavedení nebo úpravu víceletého průběžného plánování na osm let pro sběr údajů, na který se vztahuje toto nařízení, v souladu s periodicitou stanovenou v příloze IV. Komise zajistí, aby uvedené akty v přenesené pravomoci nezpůsobovaly členským státům nebo respondentům výraznou dodatečnou zátěž nebo náklady.

1.  Komisi je přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15, aby toto nařízení doplnila zavedením nebo úpravou víceletého průběžného plánování na osm let pro sběr údajů, na který se vztahuje toto nařízení, v souladu s periodicitou stanovenou v příloze IV a v souladu s evropským statistickým programem.

2.  V tomto víceletém průběžném plánování se stanoví období, během něhož probíhá sběr údajů pro:

2.  V tomto víceletém průběžném plánování se stanoví období, během něhož probíhá sběr údajů pro:

a)  dílčí témata spojená s oblastmi;

a)  dílčí témata spojená s oblastmi;

b)  ad hoc témata vyžádaná uživateli pro oblasti trhů práce a příjmů a životních podmínek podle přílohy IV. Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou tyto údaje pokrývat i jiná dílčí témata, která nejsou v příloze I uvedena.

b)  ad hoc témata vyžádaná uživateli pro oblasti pracovní síly a příjmů a životních podmínek podle přílohy IV. V odůvodněných případech mohou tyto údaje pokrývat i jiná dílčí témata, která nejsou v přílohách Ib až Ig uvedena.

3.  Úpravy plánování zmíněné v odstavci 1 proběhnou nejpozději 24 měsíců před zahájením každého období sběru údajů uvedeného v plánu. Cílem těchto úprav je zajistit účinnost a soudržnost plánování s potřebami uživatelů.

3.  Úpravy plánování zmíněné v odstavci 1 proběhnou nejpozději 24 měsíců před zahájením každého období sběru údajů uvedeného v plánu. Cílem těchto úprav je zajistit účinnost a soudržnost plánování s potřebami uživatelů.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy se snaží rozšířit pokrytí sběru údajů i na jiné subjekty než soukromé domácnosti, za předpokladu, že předávané údaje umožňují identifikovat jednotky zjišťování, které nepatří k soukromým domácnostem a obvykle pobývají v daném členském státě.

Odůvodnění

Členské státy by se měly snažit zahrnout občany mimo soukromé domácnosti. Je to důležitý dlouhodobý cíl, neboť budou-li do sběru údajů zahrnuty i osoby žijící v pečovatelských domech, ať již se jedná o starší osoby, osoby se zdravotním postižením, chronicky nemocné či jiné osoby, a rovněž bezdomovce, statistika se tím zkvalitní.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Specifikace souborů údajů

 

Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15, aby doplnila toto nařízení upřesněním následujících prvků jednotlivých souborů údajů, a to i pokud jsou tyto prvky společné pro několik souborů údajů, za účelem pokrytí potřeb zjištěných v jednotlivých dílčích tématech:

 

a)  počet, název a popis proměnných;

 

b)  přesné charakteristiky statistických souborů, jednotek zjišťování a respondentů;

 

c)  referenční období a data.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

Článek 6

Technické specifikace souborů údajů

Technické specifikace a soubory údajů

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, pokud jde o stanovení těchto technických prvků jednotlivých souborů údajů:

1.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví následující technické prvky jednotlivých souborů údajů:

a)  počet a popis proměnných;

 

b)  statistické klasifikace;

a)  statistické klasifikace;

c)  přesné charakteristiky statistických souborů, jednotek zjišťování a respondentů;

 

d)  referenční období a data;

 

e)  požadavky týkající se geografického pokrytí, charakteristik výběrového souboru včetně dílčích výběrových souborů, technických aspektů práce v terénu, editace, imputace, vážení, odhadu a odhadu rozptylu;

e)  požadavky týkající se geografického pokrytí, charakteristik výběrového souboru včetně dílčích výběrových souborů, technických aspektů práce v terénu, editace, imputace, vážení, odhadu a odhadu rozptylu;

f)  metodiku, která má být použita pro sběr údajů, pokud je třeba dosáhnout vysoké úrovně srovnatelnosti údajů o zaměstnanosti a nezaměstnanosti v oblasti trhu práce. To může případně zahrnovat pořadí a umístění otázek v dotazníku. Tuto potřebu je třeba řádně zdůvodnit.

f)  metodiku, která má být použita pro zajištění srovnatelnosti shromážděných údajů; pokud jde o údaje týkající se zaměstnanosti a nezaměstnanosti v oblasti pracovní síly a materiální deprivace v oblasti příjmů a životních podmínek, může to zahrnovat, v řádně odůvodněných případech, i pořadí otázek v dotazníku. Modelové dotazníky nesmí být povinné, nýbrž musí sloužit pouze jako doporučení.

2.  Pokud jsou prvky společné pro několik souborů údajů, je Komisi svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty za účelem stanovení těchto technických specifikací souborů údajů:

 

a)  seznam a popis proměnných;

 

b)  statistické klasifikace;

 

c)  přesné charakteristiky statistických souborů a jednotek zjišťování.

 

3.  Pro soubory údajů o měsíční nezaměstnanosti týkající se oblasti trhu práce je Komisi svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, pokud jde o popis proměnných a délky časových řad, které mají být předány, požadavky na jejich kvalitu a míru jejich podrobnosti.

3.  Pro soubory údajů o měsíční nezaměstnanosti týkající se oblasti pracovní síly přijme Komisi prováděcí akty, pokud jde o popis proměnných a délky časových řad, které mají být předány, požadavky na jejich kvalitu a míru jejich podrobnosti.

4.  Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2.

4.  Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

Článek 7

Standardy předávání a výměna informací

Standardy předávání a výměna informací

1.  Zavedou se technické standardy s cílem usnadnit výměnu a sdílení informací mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy, zejména pro účely zlepšení řízení kvality a procesu dokumentace v souvislosti se statistikami, na které se vztahuje toto nařízení.

1.  Zavedou se technické standardy s cílem usnadnit výměnu a sdílení informací mezi členskými státy a Komisí (Eurostatem), zejména pro účely zlepšení řízení kvality a procesu dokumentace v souvislosti se statistikami, na které se vztahuje toto nařízení.

2.  Technické standardy se vztahují na statistické pojmy, procesy a produkty, včetně údajů a metadat.

2.  Technické standardy se vztahují na statistické pojmy, procesy a produkty, včetně údajů a metadat.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty za účelem stanovení technických standardů uvedených v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2.

3.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví technické standardy uvedené v pododstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

Zdroje údajů a metody

Zdroje údajů a metody

1.  Členské státy poskytnou údaje uvedené v článku 1 a využijí k tomu jeden z následujících zdrojů nebo jejich kombinaci za předpokladu, že splňují kritéria kvality podle článku 12:

1.  Členské státy poskytnou údaje uvedené v článku 1 a využijí k tomu jeden z následujících zdrojů nebo jejich kombinaci za předpokladu, že splňují kritéria kvality podle článku 12 a jsou shromažďovány a dále zpracovávány v souladu se zárukami stanovenými v platných právních předpisech o ochraně údajů a podle těchto opatření:

a)  informace přímo poskytované respondenty;

a)  informace přímo poskytované respondenty dobrovolně, se souhlasem subjektů údajů poskytujících údaje, pokud poskytování informací není konkrétně vyžadováno podle právních předpisů Unie nebo právních předpisů členského státu, kterému správce podléhá a který zároveň stanoví vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektů údajů;

b)  administrativní záznamy a jakékoli jiné zdroje, metody nebo inovativní přístupy, pokud umožňují tvorbu údajů, které jsou srovnatelné a odpovídají použitelným specifickým požadavkům stanoveným tímto nařízením.

b)  administrativní záznamy a jakékoli jiné zdroje, metody nebo inovativní přístupy, včetně metod odhadu pro malé oblasti za účelem pokrytí územní rozmanitosti, pokud umožňují tvorbu údajů, které jsou srovnatelné a odpovídají použitelným specifickým požadavkům stanoveným tímto nařízením a jsou v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

2.  Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) podrobné informace o použitých zdrojích a metodách.

2.  Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) podrobné informace o použitých zdrojích a metodách a rovněž o souvisejících souborech údajů v souladu s prováděcími akty uvedenými v čl. 7 odst. 3.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

Článek 10

Předávání údajů a lhůty

Předávání údajů a lhůty

1.  Lhůty pro předání údajů se stanoví v příloze V.

1.  Lhůty pro předání údajů se stanoví v příloze V.

2.  Pro každý soubor údajů se předají Komisi (Eurostatu) předem zkontrolovaná mikrodata bez přímé identifikace.

2.  Pro každý soubor údajů se prostřednictvím zabezpečených přenosových kanálů předají Komisi (Eurostatu) předem zkontrolovaná mikrodata bez přímé identifikace.

3.  Odchylně od odstavce 2 se pro sestavování měsíčních statistik o nezaměstnanosti předávají předem zkontrolované souhrnné údaje.

3.  Odchylně od odstavce 2 se pro sestavování měsíčních statistik o nezaměstnanosti předávají předem zkontrolované souhrnné údaje.

4.  Členské státy začnou sbírat a předávat údaje podle tohoto nařízení v roce 2019.

4.  Členské státy začnou sbírat a předávat údaje podle tohoto nařízení v roce 2019.

 

4a.  Komise (Eurostat) zveřejní, s výjimkou řádně odůvodněných případů, na internetových stránkách Eurostatu uživatelsky vstřícným způsobem souhrnné údaje do šesti měsíců od data přijetí konečných mikrodat, a to za předpokladu, že budou údaje od poloviny členských států k dispozici.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

Článek 11

Opory výběru

Opory výběru

1.  Údaje jsou založeny na reprezentativních výběrových souborech získaných z opor výběru na vnitrostátní úrovni, které umožňují náhodný výběr osob nebo domácností se známou pravděpodobností výběru. Opory výběru výlučně a vyčerpávajícím způsobem pokrývají soubory zájmu a jsou pravidelně aktualizovány. Obsahují veškeré informace nezbytné pro tvorbu výběrového souboru, jakými jsou informace potřebné pro stratifikační účely a pro kontaktování osob nebo domácností. Opora výběru zahrnuje rovněž informace potřebné pro vytvoření vazby mezi osobami a dalšími administrativními záznamy, pokud to připouštějí předpisy o ochraně údajů.

1.  Údaje jsou založeny na reprezentativních výběrových souborech získaných z opor výběru na vnitrostátní úrovni, které umožňují náhodný výběr osob nebo domácností se známou pravděpodobností výběru. Opory výběru výlučně a vyčerpávajícím způsobem pokrývají cílové obyvatelstvo, přičemž se přijímá obvyklá chyba pokrytí, a jsou pravidelně aktualizovány. Obsahují veškeré informace nezbytné pro tvorbu výběrového souboru, jakými jsou informace potřebné pro stratifikační účely a pro kontaktování osob nebo domácností. Opora výběru zahrnuje rovněž informace potřebné pro vytvoření vazby mezi osobami a dalšími administrativními záznamy, pokud je vytvoření takové vazby nezbytné a přiměřené a povolené podle všech právních předpisů o ochraně údajů, které by měly rovněž stanovit opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektů údajů. Opora výběru poskytuje subjektům údajů přiměřené záruky.

2.  Pokud v členském státě není žádná taková opora výběru k dispozici, použijí se jiné opory výběru, které splňují následující kritéria. Tyto opory výběru:

2.  Pokud v členském státě není žádná taková opora výběru k dispozici, použijí se jiné opory výběru, které splňují následující kritéria. Tyto opory výběru:

a)  identifikují jednotky výběrového souboru, kterými mohou být osoby, domácnosti, byty nebo adresy;

a)  identifikují jednotky výběrového souboru, kterými mohou být osoby, domácnosti, byty nebo adresy;

b)  umožňují stanovit pravděpodobnost výběru;

b)  umožňují stanovit pravděpodobnost výběru;

 

ba)  poskytují informace o velikosti dílčích skupin, které je obtížné zachytit;

c)  jsou pravidelně aktualizovány.

c)  jsou pravidelně aktualizovány.

 

2a.  Pokud to bude relevantní pro potřeby Unie, Komise umožní přístup k oporám výběru národních statistických úřadů pro šetření mimo ESS.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty za účelem stanovení jednotných podmínek pro opory výběru, zejména stanovení minimálních požadavků. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2.

3.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení jednotných podmínek pro opory výběru, zejména stanovení minimálních požadavků. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12

Článek 12

Kvalita

Kvalita

1.  Členské státy přijmou opatření nutná k zajištění kvality předávaných údajů a metadat.

1.  Členské státy přijmou opatření nutná k zajištění co nejvyšší kvality předávaných údajů a metadat.

2.  Pro účely tohoto nařízení se použijí kritéria kvality vymezená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

2.  Pro účely tohoto nařízení se použijí kritéria kvality vymezená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

3.  Komise (Eurostat) posoudí kvalitu metadat o specifikacích, předávaných údajů a opor výběru.

3.  Komise (Eurostat) posoudí kvalitu metadat o specifikacích, předávaných údajů a opor výběru a patřičně zváží jejich zveřejnění uživatelsky vstřícným způsobem na internetových stránkách Eurostatu.

4.  Za tímto účelem členské státy předávají v souvislosti s údaji a mikrodaty uvedenými v článku 10:

4.  Za tímto účelem členské státy předávají v souvislosti s údaji a mikrodaty uvedenými v článku 10:

a)  metadata popisující použitou metodiku a způsob, jak byly dosaženy technické specifikace odkazem na specifikace stanovené v tomto nařízení;

a)  metadata popisující použitou metodiku, včetně zdrojů údajů a metod uvedených v článku 8, a způsob, jak byly dosaženy technické specifikace odkazem na specifikace stanovené v tomto nařízení;

b)  informace o splnění minimálních požadavků na použité opory výběru, mimo jiné při jejich vývoji a aktualizaci, jak se stanoveno v tomto nařízení.

b)  informace o splnění minimálních požadavků na použité opory výběru, mimo jiné při jejich vývoji a aktualizaci, jak je stanoveno v tomto nařízení.

 

ba)  informace o dílčích skupinách, které nebyly zachyceny při sběru údajů.

5.  Členské státy předají metadata a informace uvedené v odstavci 4 nejpozději tři měsíce po uplynutí lhůty pro předávání údajů a mikrodat. Tyto dodatečné informace se poskytují ve formě zpráv o kvalitě, které zejména dokládají, jak předávané údaje a mikrodata, jakož i metadata a informace splňují požadavky na kvalitu.

5.  Členské státy předají metadata a informace uvedené v odstavci 4 tohoto článku a v článku 11 nejpozději tři měsíce po uplynutí lhůty pro předávání údajů a mikrodat. Tyto dodatečné informace se poskytují ve formě zpráv o kvalitě, které zejména dokládají, jak předávané údaje a mikrodata, jakož i metadata a informace splňují požadavky na kvalitu. Komise (Eurostat) tyto informace zveřejní v souladu s právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů jak na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni.

6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, v nichž stanoví formu a obsah zpráv o kvalitě. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2.

6.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formy a formátu zpráv o kvalitě. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2.

7.  Členské státy informují Komisi (Eurostat) co nejdříve o všech relevantních informacích nebo změnách ohledně provádění tohoto nařízení, které by ovlivnily kvalitu předávaných údajů.

7.  Členské státy informují Komisi (Eurostat) co nejdříve o všech relevantních informacích nebo změnách ohledně provádění tohoto nařízení, které by ovlivnily kvalitu předávaných údajů.

8.  Na žádost Komise (Eurostatu) členské státy poskytnou dodatečné informace nezbytné pro hodnocení kvality statistických informací.

8.  Na žádost Komise (Eurostatu) členské státy poskytnou dodatečné informace nezbytné pro hodnocení kvality statistických informací.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13

Článek 13

Studie proveditelnosti a pilotní studie

Studie proveditelnosti a pilotní studie

Za účelem zlepšení souborů údajů Komise (Eurostat) v případě potřeby iniciuje několik studií proveditelnosti a pilotních studií, na nichž budou spolupracovat členské státy, zejména aby se zlepšila kvalita včetně srovnatelnosti, podpořila modernizace oblastí spotřeby a využívání času, prozkoumaly a zavedly nové způsoby, jak zlepšit schopnost reagovat na potřeby uživatelů, lépe integroval sběr údajů a používání jiných zdrojů údajů a zefektivnil sběr údajů v členských státech s přihlédnutím k technologickému vývoji.

1.  V souladu s cíli tohoto nařízení a za účelem zlepšení souborů údajů a sociálních ukazatelů Komise iniciuje omezený počet reprezentativních studií proveditelnosti a pilotních studií, na nichž budou spolupracovat a podílet se členské státy a v nichž zhodnotí a vypracují alternativní metodologie, přičemž zohlední technologický rozvoj, zejména aby se:

 

a)  zlepšila kvalita a srovnatelnost souborů údajů;

 

b)  rozšířilo pokrytí sběru údajů i na osoby, které nežijí v soukromých domácnostech, nebo na dílčí skupiny, které je obtížné zachytit;

 

c)  vypracovaly, posoudily a provedly techniky, které umožňují lépe zachytit územní rozmanitost na úrovni NUTS 2 a na místní úrovni;

 

d)  přijala návazná opatření týkající se statistického pokrytí migrujících občanů, kteří mění zemi bydliště;

 

e)  stanovila a vyzkoušela nová dílčí témata pro sběr údajů;

 

f)  podpořila modernizace oblastí spotřeby a využívání času, včetně údajů o objemu spotřeby;

 

g)  prozkoumaly a zavedly nové způsoby, jak zlepšit schopnost reagovat na potřeby uživatelů;

 

h)  lépe integroval sběr údajů a používání jiných zdrojů údajů; a

 

i)  zefektivnil sběr údajů v členských státech a aby se zlepšily nástroje využívané na sběr údajů s cílem umožnit osobám se zdravotním postižením, aby se plně zapojily.

 

Pokud budou studie proveditelnosti a pilotní studie povinné, zajistí Komise (Eurostat) odpovídající financování v souladu s pravidly stanovenými v článku 14.

 

2.  Komise (Eurostat) případně vyzve agentury Unie, které provádějí Evropský sociální výzkum mimo rámec ESS, aby přispěly k vytváření nových ukazatelů a ke sběru pilotních údajů v ad hoc tématech, jak je stanoveno v příloze IV, nebo v oblastech budoucího zájmu ESS.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely

 

Komise (Eurostat) může povolit přístup k důvěrným údajům ve svých prostorách nebo zveřejnit soubory anonymizovaných mikrodat pro témata uvedená v článku 3, pro vědecké účely a za podmínek stanovených v nařízení Komise (EU) č. 557/20131a.

 

__________________

 

1aNařízení Komise (EU) č. 557/2013 ze dne 17. června 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 831/2002 (Úř. věst. L 164, 18.6.2013, s. 16).

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  rozvoj a/nebo provádění sběrů údajů nebo metod sběru údajů pro sociální statistiku, včetně opor výběru, během prvních čtyř let sběru souborů údajů;

a)  rozvoj a/nebo provádění sběrů údajů nebo metod sběru údajů pro sociální statistiku, včetně opor výběru, během prvního cyklu sběru souborů údajů pro jednotlivé oblasti zahrnuté v tomto nařízení;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vývoj metodik, včetně studií proveditelnosti a pilotních studií uvedených v článku 13;

b)  vývoj metodik, včetně účasti na studiích proveditelnosti a pilotních studiích uvedených v článku 13;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  Národním statistickým úřadům jsou přiděleny dostatečné finanční a lidské zdroje určené konkrétně na další úkoly vymezené v tomto nařízení, které v současné době neplní. Potřebné zdroje se podle vývoje tohoto nařízení přehodnotí.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Finanční příspěvek Unie se poskytuje v souladu s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/201334, čl. 16 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/201335, článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/201336, článkem 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/201337 nebo článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 282/201438.

2.  Finanční příspěvek Unie v rámci víceletého finančního rámce na období 20142020 se poskytuje v souladu s příslušnými předpisy týkajícími se Evropského statistického programu, programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), programu Horizont 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020), třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) a Programu na podporu strukturálních reforem.

__________________

 

34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 12).

 

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013 ze dne 11. prosince 2013 o programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace („EaSI“) a o změně rozhodnutí č. 283/2010/EU, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 238).

 

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).

 

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

 

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 282/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1350/2007/ES (Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15

Článek 15

Výkon přenesené pravomoci

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 4 a v čl. 4 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 1, článku 5a a čl. 17 odst. 1 až 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [Úřad pro publikace: prosím vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4 a čl. 4 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 1, článku 5a a čl. 17 odst. 1 až 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201639.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4 a čl. 4 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 1, článku 5a a čl. 17 odst. 1 až 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

__________________

 

39Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

 

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17

Článek 17

Výjimky

Výjimky

1.  Pokud by uplatňování tohoto nařízení nebo provedení opatření a aktů v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě vyžadovalo v národním statistickém systému členského státu výrazné úpravy, může Komise udělit formou prováděcích aktů výjimku nejvýše na tři roky. Výjimku lze udělit pouze tehdy, pokud neohrozí srovnatelnost údajů členských států týkajících se klíčových ukazatelů ani nebude bránit výpočtu požadovaných aktuálních a reprezentativních evropských souhrnných údajů.

1.  Pokud by uplatňování tohoto nařízení nebo provedení opatření a aktů v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě vyžadovalo v národním statistickém systému členského státu výrazné úpravy, Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o udělení výjimky až na čtyři roky. Výjimku udělí pouze tehdy, pokud nebylo uděleno povolení uvedené v odstavci 3 a pokud neohrozí srovnatelnost údajů členských států týkajících se klíčových ukazatelů ani nebude bránit výpočtu požadovaných aktuálních a reprezentativních evropských souhrnných údajů.

2.  Pokud je výjimka odůvodněná i po uplynutí období, na které byla udělena, může Komise formou prováděcích aktů udělit další výjimku na období nejvýše tří let.

2.  Pokud je výjimka dostatečně odůvodněná i po uplynutí období, na které byla udělena, Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o udělení následné výjimky na období nejvýše jednoho roku.

3.  Pokud členský stát nemá pro poskytnutí požadovaných souborů údajů k dispozici jiné prostředky než použití jiných metod než metod stanovených v tomto nařízení nebo v prováděcích opatřeních a aktech v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě, může Komise formou prováděcích aktů výjimečně povolit použití takových metod na období nejvýše pěti let.

3.  Pokud členský stát nemá pro poskytnutí požadovaných souborů údajů k dispozici jiné prostředky než použití jiných metod než metod stanovených v tomto nařízení nebo v prováděcích opatřeních a aktech v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě a pokud nebyla udělena žádná výjimka podle odstavce 1, může Komise formou aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 s cílem doplnit toto nařízení výjimečně povolit použití takových metod na období nejvýše pěti let.

4.  Pokud je povolení odůvodněné i po uplynutí období, na které bylo uděleno, může Komise formou prováděcích aktů udělit další povolení na období nejvýše pěti let.

4.  Pokud je povolení dostatečně odůvodněné i po uplynutí období, na které bylo uděleno, může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o udělení dalšího povolení na období nejvýše dvou let.

5.  Pro účely odstavců 1 až 4 předloží členský stát Komisi řádně odůvodněnou žádost ve lhůtě tří měsíců od data vstupu příslušného aktu v platnost, nebo šesti měsíců před uplynutím období, na které byla udělena stávající výjimka nebo povolení. Příslušný členský stát při podávání žádosti uvedené v odstavcích 3 a 4 podrobně popíše použité metody a prokáže, že vedou ke srovnatelným výsledkům.

5.  Pro účely odstavců 1 až 4 předloží členský stát Komisi řádně odůvodněnou žádost ve lhůtě tří měsíců od data vstupu příslušného aktu v platnost, nebo šesti měsíců před uplynutím období, na které byla udělena stávající výjimka nebo povolení. Příslušný členský stát při podávání žádosti uvedené v odstavcích 3 a 4 podrobně popíše použité metody a prokáže, že vedou ke srovnatelným výsledkům.

6.  Komise přijme uvedené prováděcí akty přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Článek 17 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

 

Pozměňovací návrhy k nařízení (ES) č. 808/2004

 

Nařízení (EU) č. 808/2004 se mění takto:

 

1)  Článek 4 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 4

 

Moduly

 

Moduly tohoto nařízení zahrnují tematickou oblast podniků a informačních společností, jak je stanoveno v příloze I.“

 

2)  Příloha II se zrušuje.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Článek 17 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17b

 

Pozměňovací návrhy k nařízení (ES) č. 1338/2008

 

Nařízení (ES) č. 1338/2008 se mění takto:

 

1)  Článek 2 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 2

 

Oblast působnosti

 

Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) statistiky pro následující oblasti:

 

a)  zdravotní péče, jak je stanoveno v příloze II,

 

b)  příčiny smrti, jak je stanoveno v příloze III,

 

c)  pracovní úrazy, jak je stanoveno v příloze IV,

 

d)  nemoci z povolání a další zdravotní problémy související s výkonem povolání, jak je stanoveno v příloze V.“

 

2)  Příloha I se zrušuje.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Článek 17 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17c

 

Pozměňovací návrhy k nařízení (ES) č. 452/2008

 

Nařízení (ES) č. 452/2008 se mění takto:

 

1)  Článek 3 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 3

 

Oblasti

 

Toto nařízení se vztahuje na vytváření statistik ve dvou oblastech:

 

a)  oblast 1 pokrývá statistiky týkající se systémů vzdělávání a odborné přípravy;

 

b)  oblast 2 pokrývá ostatní statistiky týkající se vzdělávání, jako například statistiky týkající se lidského kapitálu a sociálních a ekonomických výhod vzdělávání, které nejsou zahrnuty do oblasti 1 a do nařízení (EU) č. ... [Nařízení, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky, COD 2016/0264];

 

Vytváření statistik v těchto oblastech bude prováděno v souladu s přílohou.“

 

2)  V příloze se zrušuje oddíl s názvem „Oblast 2: účast dospělých v celoživotním vzdělávání“.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Příloha I – Oblast „U všech oblastí“

 

Znění navržené Komisí

Oblast

Dílčí témata

Technické údaje

Informace o sběru údajů

 

Identifikace

 

Váhy

 

Charakteristiky dotazování

 

Místo

Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

 

Státní občanství a přistěhovalecký původ

 

Složení domácnosti

Účast na trhu práce

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

 

Základní charakteristiky zaměstnání

Dosažené vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání

Pozměňovací návrh

Oblast

Dílčí témata

Technické položky

Informace o sběru údajů

 

Identifikace

 

Váhy

 

Charakteristiky dotazování

 

Místo

Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

 

Státní občanství a přistěhovalecký původ

 

Složení domácnosti

Zdravotní postižení

Zdravotní postižení

Účast na trhu práce

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

 

Základní charakteristiky zaměstnání

Dosažené vzdělání, kontinuita vzdělávání a další vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání

 

Kontinuita vzdělávání

Základní charakteristiky příjmu domácnosti

Celkový příjem domácnosti

(Příloha I je rozdělena do jednotlivých příloh podle oblasti)

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Příloha I a (nová) – oblast „Pracovní síla”

 

Znění navržené Komisí

Oblast

Dílčí témata

Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti – podrobné údaje

 

Délka pobytu v zemi

Účast na trhu práce

Postavení v zaměstnání

 

Doba trvání smlouvy/dohody

 

Doba trvání smlouvy/dohody – sekundární informace

 

Práce na plný nebo částečný úvazek – důvod

 

Závislá samostatná výdělečná činnost

 

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců

 

Velikost podniku

 

Místo výkonu práce

 

Práce z domova

 

Hledání zaměstnání

 

Ochota pracovat

 

Dostupnost

 

Vedlejší zaměstnání

 

Hledání dalšího zaměstnání

 

Sladění pracovního a rodinného života

 

Mladí lidé na trhu práce

 

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků

 

Přechod do důchodu

 

Potřeba péče

Trvání zaměstnání a dosavadní pracovní zkušenosti

Doba nástupu do zaměstnání

 

Způsob, jakým respondent našel zaměstnání

 

Předchozí zaměstnání

Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní doba

 

Úpravy pracovní doby

 

Organizace práce a úpravy pracovní doby

Dosažené vzdělání

Dosažené vzdělání – podrobné údaje

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 4 týdny)

 

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

Zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, zdravotní péče a determinanty

Pracovní úrazy a další zdravotní problémy související s výkonem povolání

 

Minimální evropský zdravotní modul

Příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů

Příjmy z pracovní činnosti

Pozměňovací návrh

Oblast

Dílčí témata

Doplňující charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti – další konkrétní podrobné údaje

 

Délka pobytu v zemi

Účast na trhu práce

Postavení v zaměstnání

 

Doba trvání smlouvy/dohody

 

Doba trvání smlouvy/dohody – sekundární informace

 

Práce na plný nebo částečný úvazek – důvod

 

Závislá samostatná výdělečná činnost

 

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců

 

Velikost podniku

 

Místo výkonu práce

 

Práce z domova

 

Hledání zaměstnání

 

Ochota pracovat

 

Dostupnost

 

Vedlejší zaměstnání nebo více vedlejších zaměstnání

 

Hledání dalšího zaměstnání

 

Podzaměstnanost

 

Sladění pracovního a rodinného života

 

Mladí lidé na trhu práce

 

Osoby se zdravotním postižením na trhu práce

 

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků

 

Přechod do důchodu

 

Potřeba péče a povinnosti

Trvání zaměstnání, profesní životopis a dosavadní pracovní zkušenosti

Doba nástupu do zaměstnání

 

Způsob, jakým respondent našel zaměstnání

 

Doba ukončení zaměstnání

 

Kontinuita a přerušení profesionální dráhy

 

Předchozí zaměstnání

Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní doba

 

Úpravy pracovní doby

 

Organizace práce a úpravy pracovní doby

Dosažené vzdělání

Dosažené vzdělání – podrobné údaje

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 4 týdny)

 

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

Zdravotní stav, zdravotní postižení, přístup ke zdravotní péči, její dostupnost a využití a zdravotní determinanty

Pracovní úrazy a další zdravotní problémy související s výkonem povolání

 

Minimální evropský zdravotní modul

Příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů

Příjmy z pracovní činnosti

 

Příjmy z příspěvků a dávek

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Příloha I b (nová) – oblast „Příjmy a životní podmínky”

Oblast

Dílčí témata

Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti – podrobné údaje

 

Délka pobytu v zemi

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálních vzdělávacích činnostech (v současnosti)

Dosažené vzdělání

Dosažené vzdělání – podrobné údaje

Účast na trhu práce

Charakteristiky místa výkonu práce

 

Doba trvání smlouvy/dohody

 

Postavení v zaměstnání

 

Podrobný popis situace na trhu práce

 

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců

Trvání zaměstnání a dosavadní pracovní zkušenosti

Předchozí zaměstnání

Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní kalendář

 

Pracovní doba

Zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, zdravotní péče a determinanty

Minimální evropský zdravotní modul

 

Zdravotní stav a zdravotní postižení

 

Zdraví dětí

 

Přístup ke zdravotní péči

 

Zdravotní péče

 

Přístup ke zdravotní péči (děti)

 

Zdravotní determinanty

Kvalita života, včetně účasti na společenském a kulturním životě a dobrých životních podmínek

Kvalita života

 

Účast na společenském a kulturním životě

 

Dobré životní podmínky

Životní podmínky, včetně materiální deprivace, bydlení, životního prostředí a přístupu ke službám

Materiální deprivace

 

Deprivace dětí

 

Hlavní charakteristiky bydlení

 

Podrobné informace o podmínkách bydlení, včetně deprivace

 

Náklady na bydlení včetně imputovaného nájemného

 

Životní prostředí

 

Využívání služeb včetně služeb v oblasti poskytování péče

 

Finanční dostupnost

 

Neuspokojené potřeby a jejich příčiny

 

Péče o dítě

Příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů

Příjmy z pracovní činnosti

 

Příjmy z příspěvků a dávek

 

Příjmy z penzijního zabezpečení

 

Ostatní příjmy

 

Daně a příspěvky

 

Celkové příjmy

 

Nadměrné zadlužení

 

Nedoplatky

 

Jmění

 

Hlavní složky spotřeby

 

Mezigenerační přenos znevýhodnění

Pozměňovací návrh

Oblast

Dílčí témata

Doplňující charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti – další konkrétní podrobné údaje

 

Domácnosti s více než jednou generací dlouhodobě nezaměstnaných

 

Délka pobytu v zemi

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálních vzdělávacích činnostech (v současnosti)

Dosažené vzdělání

Dosažené vzdělání – podrobné údaje

Účast na trhu práce

Charakteristiky místa výkonu práce

 

Doba trvání smlouvy/dohody

 

Postavení v zaměstnání

 

Podrobný popis situace na trhu práce

 

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců

Trvání zaměstnání, profesní životopis a dosavadní pracovní zkušenosti

Předchozí zaměstnání

Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní kalendář

 

Pracovní doba

Zdravotní stav, zdravotní postižení, přístup ke zdravotní péči, její dostupnost a využití a zdravotní determinanty

Minimální evropský zdravotní modul

 

Zdravotní stav a zdravotní postižení

 

Zdraví dětí

 

Přístup ke zdravotní péči

 

Zdravotní péče

 

Přístup ke zdravotní péči (děti)

 

Zdravotní determinanty

Kvalita života včetně účasti na společenském, občanském, ekonomickém a kulturním životě, začlenění a dobrých životních podmínek

Kvalita života

 

Účast na společenském a kulturním životě

 

Dobré životní podmínky

 

Schopnost osob se zdravotním postižením vést nezávislý život

Životní podmínky, včetně materiální deprivace, bydlení, životního prostředí, zdraví a vzdělání, neuspokojených potřeb a posouzení vlastních potřeb a přístupu ke službám

Materiální deprivace

 

Deprivace dětí

 

Hlavní charakteristiky bydlení

 

Podrobné informace o podmínkách bydlení, včetně deprivace

 

Náklady na bydlení včetně imputovaného nájemného

 

Náklady na bydlení, včetně snížených plateb za služby

 

Přiměřená opatření pro osoby se zdravotním postižením

 

Životní prostředí

 

Potíže s bydlením (včetně potíží s nájmem)

 

Využívání služeb včetně služeb v oblasti poskytování péče

 

Finanční dostupnost

 

Neuspokojené potřeby a jejich příčiny

 

Posouzení vlastních potřeb

 

Péče o dítě

 

Péče

Příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů

Příjmy z pracovní činnosti

 

Příjmy z příspěvků a dávek

 

Příjmy z penzijního zabezpečení

 

Ostatní příjmy

 

Daně a příspěvky, včetně daňového zvýhodnění pro rodiny s dětmi

 

Celkové příjmy – další podrobné údaje (domácnost a respondent)

 

Nadměrné zadlužení včetně příčin

 

Nedoplatky

 

Jmění (včetně všech aktiv)

 

 

 

Hlavní složky spotřeby

 

Mezigenerační přenos znevýhodnění

 

Mezigenerační přenos zvýhodnění

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Příloha I c (nová) – oblast „Zdraví”

 

Znění navržené Komisí

Oblast

Dílčí témata

Zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, zdravotní péče a determinanty

Minimální evropský zdravotní modul

 

Nemoci a chronická onemocnění

 

Nehody a zranění

 

Bolest

 

Duševní zdraví

 

Omezení funkcí

 

Potíže při úkonech péče o vlastní osobu

 

Potíže při úkonech v domácnosti

 

Dočasné omezení aktivit (v důsledku zdravotních potíží)

 

Překážky v zapojení do určitých oblastí života

 

Využívání zdravotní a dlouhodobé péče

 

Užívání léčivých přípravků

 

Preventivní péče

 

Přístup ke zdravotní péči

 

Výška a tělesná hmotnost

 

Fyzická aktivita

 

Stravovací návyky

 

Kouření

 

Konzumace alkoholu

 

Sociální a environmentální faktory

Příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů

Celkové příjmy

Pozměňovací návrh

Oblast

Dílčí témata

Zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, přístup ke zdravotní péči, její dostupnost a využití a zdravotní determinanty

Minimální evropský zdravotní modul

 

Nemoci a chronická onemocnění

 

Nehody a zranění

 

Bolest

 

Duševní zdraví

 

Závislost

 

Omezení funkcí

 

Zdravotní postižení – další konkrétní podrobné údaje

 

Potíže při úkonech péče o vlastní osobu

 

Potíže při úkonech v domácnosti

 

Osoby se zdravotním postižením: nezávislý život

 

Dočasné omezení aktivit (v důsledku zdravotních potíží)

 

Překážky v zapojení do určitých oblastí života

 

Využívání zdravotní a dlouhodobé péče

 

Užívání léčivých přípravků

 

Preventivní péče

 

Přístup ke zdravotní péči

 

Výška a tělesná hmotnost

 

Fyzická aktivita

 

Stravovací návyky

 

Kouření

 

Konzumace alkoholu

 

Sociální a environmentální faktory

 

 

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Příloha I d (nová) – oblast „Vzdělání a odborná příprava”

 

Znění navržené Komisí

Oblast

Dílčí témata

Charakteristiky osob a domácností

Délka pobytu v zemi

Trvání zaměstnání, profesní životopis a dosavadní pracovní zkušenosti

Doba nástupu do zaměstnání

Účast na trhu práce

Velikost podniku

Dosažené vzdělání

Dosažené vzdělání – podrobné údaje

 

Vzdělání

 

Dovednosti uváděné respondenty

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech učení a poradenství (za 12 měsíců)

 

Účast ve formálních vzdělávacích činnostech (za 12 měsíců)

 

Poslední formální vzdělávací činnost – podrobné údaje (za 12 měsíců)

 

Využití IKT v rámci posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

 

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

 

Platby za poslední formální vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

 

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

 

Účast v neformálních vzdělávacích činnostech (za 12 měsíců)

 

Neformální vzdělávací činnosti – podrobné údaje (za 12 měsíců)

 

Využití IKT v rámci neformálních vzdělávacích činností (za 12 měsíců)

 

Důvody pro účast v neformálních vzdělávacích činnostech (za 12 měsíců)

 

Platby za neformální vzdělávací činnosti a počet hodin (za 12 měsíců)

 

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím neformálních vzdělávacích činností (za 12 měsíců)

 

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

 

Informální učení

Příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů

Celkové příjmy

Pozměňovací návrh

Oblast

Dílčí témata

Doplňující charakteristiky osob a domácností

Délka pobytu v zemi

Trvání zaměstnání, profesní životopis a dosavadní pracovní zkušenosti

Doba nástupu do zaměstnání

Účast na trhu práce

Velikost podniku

Dosažené vzdělání

Dosažené vzdělání – podrobné údaje

 

Vzdělání

 

Dovednosti uváděné respondenty

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech učení a poradenství ve formách dostupných i pro osoby se zdravotním postižením (za 12 měsíců)

 

Účast ve formálních vzdělávacích činnostech (za 12 měsíců)

 

Poslední formální vzdělávací činnost – podrobné údaje (za 12 měsíců)

 

Využití IKT v rámci posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

 

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

 

Platby za poslední formální vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

 

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

 

Účast v neformálních vzdělávacích činnostech (za 12 měsíců)

 

Neformální vzdělávací činnosti – podrobné údaje (za 12 měsíců)

 

Využití IKT v rámci neformálních vzdělávacích činností (za 12 měsíců)

 

Důvody pro účast v neformálních vzdělávacích činnostech (za 12 měsíců)

 

Platby za neformální vzdělávací činnosti a počet hodin (za 12 měsíců)

 

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím neformálních vzdělávacích činností (za 12 měsíců)

 

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

 

Informální učení

 

Účast osob se zdravotním postižením ve vzdělávání a odborné přípravě

Příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů

Hodnota všech aktiv bez příjmu

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Příloha I e (nová) – oblast „Využívání informačních a komunikačních technologií”

 

Znění navržené Komisí

Oblast

Dílčí témata

Zapojení do informační společnosti

Přístup k IKT

 

Používání IKT a frekvence

 

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

 

Dopady používání IKT

 

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

 

Připojení k internetu odkudkoli

 

Digitální dovednosti

 

Činnosti na internetu

 

Elektronické obchodování

 

Kontakt s veřejnou správou

Příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů

Celkové příjmy

Pozměňovací návrh

Oblast

Dílčí témata

Zapojení do informační společnosti

Přístup k IKT

 

Používání IKT a frekvence

 

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

 

Dopady používání IKT

 

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

 

Připojení k internetu odkudkoli

 

Digitální dovednosti

 

Činnosti na internetu

 

Elektronické obchodování

 

Kontakt s veřejnou správou

Příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů

Hodnota všech aktiv bez příjmu

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Příloha I f (nová) – oblast „Využívání času”

 

Znění navržené Komisí

Oblast

Dílčí témata

Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti – podrobné údaje

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálních vzdělávacích činnostech (v současnosti)

Zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, zdravotní péče a determinanty

Minimální evropský zdravotní modul

Životní podmínky, včetně materiální deprivace, bydlení, životního prostředí a přístupu ke službám

Vybavení předměty dlouhodobé spotřeby

 

Péče o dítě

 

Péče o nemocné a seniory

Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní doba

 

Úpravy pracovní doby

Příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů

Produkce pro vlastní spotřebu a na prodej, náhrady

 

Příjmy z pracovní činnosti

 

Celkové příjmy

Rozvržení času

Využívání času a druhy činností

 

Souběžné činnosti

 

Místo činnosti

 

Přítomnost dalších osob během činnosti

 

Posouzení činnosti

Pozměňovací návrh

Oblast

Dílčí témata

Doplňující charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti – podrobné údaje

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálních vzdělávacích činnostech (v současnosti)

Zdravotní stav, zdravotní postižení, přístup ke zdravotní péči, její dostupnost a využití a zdravotní determinanty

Minimální evropský zdravotní modul

Životní podmínky, včetně materiální deprivace, bydlení, životního prostředí, zdraví a vzdělání, neuspokojených potřeb a posouzení vlastních potřeb a přístupu ke službám

Vybavení předměty dlouhodobé spotřeby

 

Péče o dítě

 

Péče o nemocné a seniory

Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní doba

 

Úpravy pracovní doby

 

 

Příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů

Produkce pro vlastní spotřebu a na prodej, náhrady

 

Příjmy z pracovní činnosti

 

vypouští se

Rozvržení času

Využívání času a druhy činností

 

Souběžné činnosti

 

Místo činnosti

 

Přítomnost dalších osob během činnosti

 

Posouzení činnosti

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Příloha I g (nová) – oblast „Spotřeba“

 

Znění navržené Komisí

Oblast

Dílčí témata

Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti – podrobné údaje

Životní podmínky, včetně materiální deprivace, bydlení, životního prostředí a přístupu ke službám

Hlavní charakteristiky bydlení

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálních vzdělávacích činnostech (v současnosti)

Účast na trhu práce

Doba trvání smlouvy/dohody

Příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů

Celkové příjmy

 

Daně a příspěvky

 

Naturální příjmy z činnosti bez finanční odměny

 

Imputované nájemné

 

Hlavní zdroj příjmů

 

Jmění

 

Dluhy

 

Nedoplatky

 

Spotřeba podle klasifikace individuální spotřeby podle účelu (COICOP)

 

Výdaje na přeshraniční spotřebu podle COICOP

 

Vlastní spotřeba

Pozměňovací návrh

Oblast

Dílčí témata

Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti – další konkrétní podrobné údaje

Životní podmínky, včetně materiální deprivace, bydlení, životního prostředí, zdraví a vzdělání, neuspokojených potřeb a posouzení vlastních potřeb a přístupu ke službám

Hlavní charakteristiky bydlení

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálních vzdělávacích činnostech (v současnosti)

Účast na trhu práce

Doba trvání smlouvy/dohody

Příjmy, spotřeba a jmění, včetně dluhů

Celkové příjmy – další podrobné údaje (domácnost a respondent)

 

Příjmy z pracovní činnosti

 

Daně a příspěvky

 

Naturální příjmy z činnosti bez finanční odměny

 

Imputované nájemné

 

Náklady na bydlení, včetně snížených plateb za služby

 

Hlavní zdroj příjmů

 

Hodnota všech aktiv bez příjmu

 

Jmění

 

Dluhy

 

Nedoplatky

 

Spotřeba podle klasifikace individuální spotřeby podle účelu (COICOP)

 

Výdaje na přeshraniční spotřebu podle COICOP

 

Vlastní spotřeba

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Páteří kvalitní tvorby politik jsou spolehlivé a kvalitní statistiky. Abychom mohli vytvářet spolehlivé a podložené politiky, potřebujeme jako tvůrci politik dobře podložené informace o situaci na trhu práce, příjmech a životních podmínkách evropských občanů, jejich zdravotním stavu, podmínkách vzdělávání a odborné přípravy, spotřebních návycích, využívání času a technologií. Tento statistický rámec, který sdružuje sedm zjišťování o domácnostech, je pozoruhodným krokem tímto směrem a vytvoří základy pro další zkvalitňování sociální statistiky. Je proto důležité, abychom společně vypracovali právní předpis, který bude kvalitní, bude fungovat v praxi a poskytovat včasné, srovnatelné a spolehlivé údaje vysoké kvality a jenž bude možné přizpůsobit měnícím se potřebám.

V návrhu zprávy Parlamentu jsem posílil prvky a předložil další návrhy s cílem zdůraznit následující cíle. Evropské statistiky by měly shromažďovat spolehlivé a srovnatelné kvalitní údaje přizpůsobené potřebám uživatelů, ať již se jedná o tvůrce politik, výzkumné pracovníky nebo jakékoli jiné zainteresované strany. Rovněž by měly účinně reagovat na sociální výzvy, jimž Unie čelí, aby mohly podpořit řádně podložená politická opatření.

Je důležité zabývat se otázkou rozsahu spolehlivosti údajů. Zjišťování o domácnostech zachycují osoby žijící v soukromých domácnostech, zatímco s osobami pobývajícími v ústavech nebo bezdomovci rozhovory vedeny nebudou, což zejména v případě údajů týkajících se zdraví představuje velký problém. Národní statistické úřady by měly podávat zprávy o rozsahu stávajícího nezachycení osob. V dlouhodobém výhledu by všechny subjekty měly najít alternativní způsoby, jak zachytit občany žijící mimo soukromé domácnosti. Šetření v oblasti příjmů a životních podmínek poskytuje neocenitelné informace o bezdomovectví formou retrospektivních otázek, které je třeba dále rozpracovat tak, že se budeme zabývat tím, co lze nazvat „potížemi s bydlením“.

Z důvodů srovnatelnosti a náležité kvality by úroveň shromažďování statistických údajů měla mít stejnou velikost. Srovnávání Lucemburska a Německa může vykazovat statistické nedostatky, zatímco srovnávání urbanizovaných regionů a venkovských oblastí by zajistilo dodatečné informace zásadního významu. Uvítal bych, kdyby tento rámec nabídl možnost zahájit shromažďování údajů na úrovni NUTS2. NUTS2 byla vymezena jako statistické regiony zeměpisných jednotek srovnatelné velikosti. Lepší srovnatelnost je jedním z hlavních cílů reformy. Doporučil jsem proto, aby členské státy a Eurostat dlouhodobě usilovaly o řešení této problematiky.

Zjišťování prováděná v tomto legislativním rámci mají zásadní význam pro získávání údajů o příjmech a spotřeby, a tyto údaje pak zase poskytují lepší přehled o blahobytu domácností, jakož i vstupy pro hodnocení řádného fungování trhů. Shromažďování údajů a analýzy by musely být více zaměřené na složité ukazatele, jako je vytváření referenčních rozpočtů.

Velice podporuji regulaci na vhodné úrovni. Evropský parlament by měl být subjektem, jenž zaručí úspěch tohoto nařízení z hlediska jeho vymahatelnosti a kvality (např. obsahu a rozsahu zjišťování a výjimek), a proto by tyto prvky měly být stanoveny buď v samotném hlavním legislativním textu, nebo v aktech v přenesené pravomoci. V prováděcích aktech by měly být upraveny pouze čistě technické záležitosti.

Finanční důsledky jsou vyrovnány možnostmi tvorby lépe cílených a kvalitních politik, které toto nařízení umožňuje, jako i úpravou metodik v rané fázi a lepším využíváním nového technologického vývoje. Šetřit na nákladech spojených s vytvářením statistických údajů a vypracováním statistických analýz by přímo vedlo ke vzniku společnosti, v níž by tvůrci politik a subjekty ovlivňující veřejné mínění již nediskutovali na základě podložených poznatků, nýbrž domněnek, strachu a pseudofaktů. Neustále musíme zlepšovat srovnatelnost, včasnost, přesnost a rozsah našeho sběru údajů. Vítám a oceňuji, že Komise je ochotna poskytovat granty národním statistickým úřadům, zejména pak pro účely budování kapacit. Doporučuji vytvořit rámec tak, aby bylo možné jej přizpůsobit, a v dostatečné míře tedy reagoval na nové potřeby a vývoj, v důsledku čehož by pilotní studie měly být koncipovány tak, aby řešily nové problémy.

Statistiky patří k nejlepším nástrojům, které nám umožňují porozumět současnému stavu naší společnosti a hospodářství, a tyto znalosti jsou jediným největším aktivem, jaké tvůrci politik mohou mít.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení společného rámce pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založeného na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů

Referenční údaje

COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)

Datum předložení EP

24.8.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.9.2016

ECON

12.9.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

31.8.2016

ECON

15.9.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tamás Meszerics

18.10.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

25.1.2017

28.2.2017

12.4.2017

 

Datum přijetí

21.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Milan Zver

Datum předložení

29.6.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

41

+

ALDE

ENF

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort

Dominique Martin

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Milan Zver

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Alex Mayer, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Marita Ulvskog

4

-

ECR

Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

2

0

ENF

NI

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se