Διαδικασία : 2016/0264(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0247/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0247/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.29

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0387

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1199kWORD 140k
29.6.2017
PE 599.576v02-00 A8-0247/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Tamás Meszerics

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0551),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0345/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0247/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Τα στατιστικά στοιχεία και οι στατιστικοί δείκτες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των υπεύθυνων και τεκμηριωμένων πολιτικών. Για τους σκοπούς της κατάρτισης, της ανάλυσης και της προσαρμογής των ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών κατά τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των πολιτών και να λαμβάνονται υπεύθυνες αποφάσεις, είναι σημαντικό οι φορείς χάραξης πολιτικής να διαθέτουν έγκαιρες, συγκρίσιμες και ακριβείς πληροφορίες.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»21 και της ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης, οι κοινωνικοί δείκτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και τη στήριξη των βασικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση των δεξιοτήτων, την κινητικότητα και την ψηφιακή οικονομία. Ειδικότερα, οι κοινωνικοί δείκτες πρέπει να παρέχουν μια έγκυρη στατιστική βάση για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των πολιτικών που θεσπίζονται από την Ένωση για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων αυτών.

(1)  Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»21 και της ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης, οι κοινωνικοί δείκτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και τη στήριξη των βασικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική συνοχή, τη μείωση της φτώχειας, των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, και την ισότητα των φύλων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων, την κινητικότητα και την ψηφιακή οικονομία. Ειδικότερα, οι κοινωνικοί δείκτες πρέπει να παρέχουν μια έγκυρη στατιστική βάση για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των πολιτικών που θεσπίζονται από την Ένωση και τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων αυτών.

__________________

__________________

21 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» COM (2010) 2020 της 3ης Μαρτίου 2010.

21 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» COM (2010) 2020 της 3ης Μαρτίου 2010.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α)  Μια καλή ισορροπία μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών στόχων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία θα υποστηρίζεται από υψηλής ποιότητας στατιστικές και στους δύο τομείς, είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη βιωσιμότητα και τη νομιμοποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Συνεπώς, οι κοινωνικοί στόχοι και οι στόχοι για την απασχόληση έχουν λάβει περισσότερο εξέχουσα θέση στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με εκθέσεις ανά χώρα και με συγκεκριμένες συστάσεις ανά χώρα, που αξιολογούν τις προκλήσεις στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης και προωθούν μεταρρυθμίσεις των πολιτικών με βάση τις βέλτιστες πρακτικές. Οι κοινωνικές στατιστικές διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο εν προκειμένω, και είναι απαραίτητο να σημειωθεί βελτίωση όσον αφορά την επικαιρότητα των κοινωνικών δεικτών, ώστε να διατίθενται εγκαίρως για τη διαμόρφωση των σχετικών πλαισίων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β)  Κατά τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών κοινωνικών στατιστικών πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στο άρθρο 10 ΣΛΕΕ. Είναι, επομένως, ουσιαστικό να εξασφαλιστεί η συλλογή δεδομένων υψηλής ποιότητας, ανά φύλο και ηλικία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 74 ετών, προκειμένου να εντοπίζονται τα ζητήματα που σχετίζονται ειδικά με το φύλο και την ηλικία, και να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πραγματολογικό υπόβαθρο για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας και φύλου. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει ειδικότερα να δοθεί η δέουσα προσοχή στο εγχειρίδιο αναφοράς «Developing Gender Statistics: a practical tool» (Ανάπτυξη στατιστικών ανά φύλο: ένα πρακτικό εργαλείο) που εκπόνησε η Ειδική ομάδα για την εκπαίδευση των στατιστικολόγων στις στατιστικές βάσει φύλου, της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ), με τη συμμετοχή διαφόρων εμπειρογνωμόνων.

 

__________________

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ)  Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) είναι ένας θεμελιώδης μακροοικονομικός δείκτης για τη συγκεντρωτική οικονομική δραστηριότητα. Είναι ωστόσο απαραίτητο να συμπληρώνεται με ισχυρούς δείκτες που ενσωματώνουν τη διάσταση των νοικοκυριών, δίνουν έμφαση στην κατάσταση των πολιτών, περιγράφουν την κατανομή των υλικών συνθηκών διαβίωσης και τις ανισότητες, και διερευνούν καλύτερα τις πολλαπλές διαστάσεις της ποιότητας ζωής. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προβλέπεται ένα πλούσιο και αναπτυσσόμενο σύνολο στατιστικών στους εν λόγω τομείς.

Αιτιολόγηση

Η πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης δίνουν μεγάλη σημασία στο ΑΕγχΠ. Πρόκειται για σημαντικό δείκτη. Ωστόσο, οι στατιστικές πρέπει να επικεντρώνονται και στις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, τις ανισότητες, την ποιότητα ζωής και την ευημερία τους, κάτι που αναφέρεται στη ΣΛΕΕ ως ένας από τους στόχους της ΕΕ. Επομένως, τα στοιχεία για αυτούς τους τομείς θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να υποστηρίζουν πολιτικές με στόχο μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1δ)  Σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Πέραν του ΑΕγχΠ», είναι σημαντικό οι οικονομικοί δείκτες όπως το ΑΕγχΠ να συμπληρωθούν με υψηλού επιπέδου δείκτες που αποτυπώνουν άλλες διαστάσεις, και ιδίως κοινωνικές πτυχές της προόδου, όπως π.χ. η ποιότητα ζωής (συμπεριλαμβανομένης της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής), η κοινωνική ένταξη, η ευημερία και η κοινωνική συνοχή, ενώ πρέπει να υπογραμμιστεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνεται μέριμνα για την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων αυτών προκειμένου να διαπιστώνονται, για παράδειγμα, ζητήματα σε σχέση με το φύλο.

 

__________________

 

http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1ε)  Η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών διέπονται από τις στατιστικές αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας, και της οικονομικής αποδοτικότητας.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τις βασικές αρχές που διέπουν την παραγωγή και τη διάδοση στατιστικών της ΕΕ, όπως παρατίθενται στον κανονισμό αριθ. 223/2009.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1στ)  Το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ), που συνίσταται σε εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat), των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών (ΕΣΥ) και άλλων εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες σε κάθε κράτος μέλος για την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη δημοσίευση και τη διάδοση επίσημων ευρωπαϊκών στατιστικών, αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμων, αμερόληπτων, αξιόπιστων, επίκαιρων και συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1ζ)  Οι ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές θα πρέπει να παρέχονται με βάση την ισότητα των ευκαιριών σε όλες τις κατηγορίες χρηστών, όπως π.χ. σε φορείς χάραξης πολιτικής, δημόσιες διοικήσεις, ερευνητές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοιτητές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία μέσω των βάσεων δεδομένων της Επιτροπής (Eurostat) που βρίσκονται στον ιστότοπό της. Το ΕΣΣ έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει με ενεργό τρόπο τη συμμετοχή των χρηστών και να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά τους.

Αιτιολόγηση

Η αρχή αυτή κατοχυρώνεται στον κανονισμό αριθ. 223/2009. Στην πράξη, οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει ηλεκτρονική πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Eurostat, η οποία περιέχει το σύνολο των συγκεντρωτικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα για το κοινό στην Eurostat. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε πολυδιάστατους πίνακες που περιέχουν πολλές λειτουργίες επιλογής και μορφότυπους εξαγωγής. Η ερευνητική κοινότητα απολαμβάνει ευρύτερη πρόσβαση σε εμπιστευτικά κυρίως στοιχεία με σκοπό την ανάλυση και προς όφελος της επιστημονικής προόδου – η πρόσβαση αυτή υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες βάσει του κανονισμού αριθ. 557/2003.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1η)  Μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών στόχων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία θα υποστηρίζεται από υψηλής ποιότητας στατιστικές, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της Ένωσης και των στόχων συνοχής της, και για τη διατήρηση των επιπέδων ευημερίας της.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1θ)  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τον Κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Με βάση τα ανωτέρω, οι κοινωνικοί δείκτες θα πρέπει να είναι απαραίτητα υψηλής ποιότητας, ιδίως ως προς την αρτιότητά τους, την έγκαιρη υποβολή τους, τη συνάφειά τους, την προσαρμοστικότητά τους στα νέα αιτήματα των χρηστών, καθώς και τη συγκρισιμότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

(2)  Έχει επομένως καθοριστική σημασία, οι κοινωνικοί δείκτες να είναι ύψιστης ποιότητας, ιδίως ως προς την αρτιότητά τους, την ακρίβειά τους, την έγκαιρη υποβολή τους, τη χρησιμότητα και την προσβασιμότητά τους, τη συνάφειά τους, την προσαρμοστικότητά τους στα νέα αιτήματα των χρηστών, καθώς και τη συγκρισιμότητα, τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α)  Το εισόδημα των νοικοκυριών αποτελεί τον βασικό παράγοντα που καθορίζει το επίπεδο διαβίωσης, και ο προϋπολογισμός αναφοράς αποτελεί την πιο αναλυτική μεθοδολογική προσέγγιση για τον καθορισμό τόσο του ελάχιστου επιπέδου πόρων που απαιτούνται για την επαρκή συμμετοχή στην κοινωνία, όσο και της τιμής του αναγκαίου καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών. Αν υπάρχει σαφώς προσδιορισμένη ανάγκη για βελτίωση της συλλογής δεδομένων και της μεθοδολογίας για τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού αναφοράς σε περιφερειακή βάση σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους μέσω πιλοτικών μελετών, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να χορηγεί οικονομική στήριξη για τις πιλοτικές αυτές μελέτες.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β)  Το εισόδημα είναι μια παράμετρος που χρησιμοποιείται ευρέως κατά την αξιολόγηση της κατάστασης των νοικοκυριών. Ωστόσο, η κατανάλωση, ο πλούτος και τα χρέη, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχομένων χρεών σε ξένο νόμισμα, είναι επίσης σημαντικό να μετρηθούν, τόσο από τη σκοπιά των νοικοκυριών όσο και από μακροοικονομική σκοπιά.

Αιτιολόγηση

Το εισόδημα, η κατανάλωση και ο πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών, συνιστούν τις υλικές συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών. Τα χρέη, ενίοτε σε ξένο νόμισμα, μπορεί να αντιπροσωπεύουν σημαντικά ποσά για κάποια νοικοκυριά σε σχέση με το εισόδημά τους. Εκτός από τα νοικοκυριά, αυτό μπορεί να επηρεάσει και την οικονομία γενικότερα, όπως έδειξαν πρόσφατα διάφορες κρίσεις χρέους.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ)  Η φτώχεια είναι ένα φαινόμενο με πολλές πτυχές. Δεν περιλαμβάνει μόνο υλικές συνθήκες διαβίωσης όπως το εισόδημα, η κατανάλωση, ο πλούτος ή τα χρέη, αλλά και την υγεία, την παιδεία, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και τη χρήση τους. Επιπλέον, η φτώχεια πρέπει επίσης να εξετάζεται στο πλαίσιο της κοινωνίας στην οποία ζουν οι άνθρωποι. Είναι επομένως σημαντικό τα στατιστικά στοιχεία να παρέχουν μια πλούσια, υγιή, συγκρίσιμη και στέρεη βάση για τη δημιουργία δεικτών προσαρμοσμένων σε διάφορες πιθανές χρήσεις.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνονται δεκτές διάφορες θεωρήσεις και αναλύσεις της φτώχειας, όπως η πολυδιάστατη φτώχεια ή η σχετική και απόλυτη φτώχεια. Οι στατιστικές θα πρέπει να προσφέρουν μια βάση που θα επιτρέπει αυτήν την πολλαπλότητα των προσεγγίσεων.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2δ)  Είναι σημαντικό η αναπηρία να περιγράφεται με ακρίβεια, ιδίως σε συνάρτηση με την ανεξάρτητη διαβίωση, την εύλογη προσαρμογή στην αγορά εργασίας και τα πιθανά εμπόδια όσον αφορά την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Για τον λόγο αυτό έχει σημασία να εξασφαλιστεί καλύτερη κάλυψη των συγκεκριμένων πληθυσμών και να τους δοθεί η δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στη συγκέντρωση δεδομένων μέσω πλήρως προσβάσιμων ερευνών.

Αιτιολόγηση

Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν πρόσβαση στις έρευνες, γιατί έτσι εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά συλλέγονται επί του παρόντος με βάση μια σειρά νομοθετικών πράξεων που καλύπτουν τις έρευνες σχετικά με πρόσωπα και νοικοκυριά, δημογραφικές στατιστικές, απογραφές πληθυσμού και στέγασης και στατιστικές που συλλέγονται κυρίως από διοικητικές πηγές. Ορισμένα στοιχεία συγκεντρώνονται επίσης από έρευνες για επιχειρήσεις. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις κατά τα τελευταία έτη είναι αναγκαία η περαιτέρω ενοποίηση της συλλογής των στατιστικών στοιχείων με βάση τις έρευνες που διενεργούνται σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά.

(3)  Οι ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά συλλέγονται επί του παρόντος με βάση μια σειρά νομοθετικών πράξεων που καλύπτουν τις έρευνες σχετικά με πρόσωπα και νοικοκυριά, δημογραφικές στατιστικές, απογραφές πληθυσμού και στέγασης και στατιστικές που συλλέγονται κυρίως από διοικητικές πηγές. Ορισμένα στοιχεία συγκεντρώνονται επίσης από έρευνες για επιχειρήσεις. Οι χρήστες των ερευνών έχουν επισημάνει προβλήματα σε σχέση με την επικαιρότητα και την ποιότητα των στοιχείων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συγκρισιμότητά τους. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις κατά τα τελευταία έτη είναι αναγκαία η περαιτέρω ενοποίηση και ο εξορθολογισμός της συλλογής των στατιστικών στοιχείων με πιο ολιστικό τρόπο, με βάση τις έρευνες που διενεργούνται σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ένωση. Προκειμένου να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα για την έρευνα και τη χάραξη πολιτικής, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας, ακριβέστερες και πιο ολιστικές συλλογές δεδομένων και να μη μειωθούν οι επενδύσεις, δεδομένου ότι τα αξιόπιστα στοιχεία αποτελούν προϋπόθεση για την υπεύθυνη χάραξης πολιτικής.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η δυνατότητα χρήσης διοικητικών πηγών για στατιστικούς σκοπούς έχει διευρυνθεί αισθητά, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις. Η χρήση διοικητικών πηγών θα πρέπει να προωθείται ενεργά στον τομέα των κοινωνικών στατιστικών, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται πάντα η ποιότητα, η ακρίβεια, η επικαιρότητα και η συγκρισιμότητα των εν λόγω στατιστικών.

(4)  Για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δεδομένων, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η χρήση διοικητικών αρχείων. Η δυνατότητα χρήσης διοικητικών πηγών για στατιστικούς σκοπούς έχει ήδη διευρυνθεί αισθητά, χάρη στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Η χρήση διοικητικών πηγών θα πρέπει να συνεχίσει να προωθείται ενεργά στον τομέα των κοινωνικών στατιστικών, ενώ παράλληλα θα πρέπει πάντα να διασφαλίζεται η ποιότητα, η ακρίβεια, η επικαιρότητα και η συγκρισιμότητα των εν λόγω στατιστικών. Θα πρέπει επίσης να διατηρούνται και άλλα μέσα που είναι ειδικά προσαρμοσμένα στα άτομα ή σε σχετικά θέματα, στα οποία η πρόσβαση μέσω διοικητικών αρχείων είναι αδύνατη, με παράλληλη διασφάλιση του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το 2011, το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ) ενέκρινε στο Wiesbaden το μνημόνιό του για έναν νέο εννοιολογικό σχεδιασμό για τις οικιακές και κοινωνικές στατιστικές. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να εξορθολογιστούν οι ευρωπαϊκές έρευνες που παρέχουν στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά και να χρησιμοποιούνται πρόσθετες, λιγότερο συχνές συλλογές μικροδεδομένων για τη συμπλήρωση των βασικών αυτών κοινωνικών ερευνών. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση σε διοικητικά στοιχεία, ενώ επίσης θα πρέπει να αναπτυχθεί σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υφιστάμενων πηγών στοιχείων και η πρόσβαση σε νέες πηγές στοιχείων.

(6)  Το 2011, το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ) ενέκρινε στο Wiesbaden το μνημόνιό του για έναν νέο εννοιολογικό σχεδιασμό για τις οικιακές και κοινωνικές στατιστικές. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να εξορθολογιστούν οι ευρωπαϊκές έρευνες που παρέχουν στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά και να χρησιμοποιούνται πρόσθετες, λιγότερο συχνές συλλογές μικροδεδομένων για τη συμπλήρωση των βασικών αυτών κοινωνικών ερευνών. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση σε διοικητικά στοιχεία, να είναι πιο φιλικός προς τον χρήστη ο ιστότοπος της Eurostat, ενώ επίσης θα πρέπει να αναπτυχθεί σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υφιστάμενων πηγών στοιχείων και η πρόσβαση σε νέες πηγές στοιχείων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Έχει καίρια σημασία να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συμβολή όλων των ενδιαφερομένων, μεταξύ άλλων των φορέων χάραξης πολιτικής και των ακαδημαϊκών χρηστών, της κοινωνίας των πολιτών και ομάδων συμφερόντων, κατά την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών ερευνών.

 

___________

 

  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α)  Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να δράσει ως καταλύτης προκειμένου να ενισχυθεί και να υποστηριχτεί η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat), των εθνικών κεντρικών τραπεζών και της στατιστικής συμβουλευτικής επιτροπής. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπει μεγαλύτερη ενσωμάτωση με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τον Κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Οι εξελίξεις που περιγράφονται ανωτέρω πρέπει να εξορθολογιστούν σταδιακά, όπως επίσης πρέπει να εκσυγχρονιστεί η στατιστική νομοθεσία στον τομέα των κοινωνικών στατιστικών, ώστε να διασφαλίζεται ότι παράγονται κοινωνικοί δείκτες υψηλής ποιότητας, κατά τρόπο πιο ολοκληρωμένο, πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό. Παράλληλα, πρέπει να δοθεί δέουσα προσοχή στις ανάγκες των χρηστών, στην επιβάρυνση των ερωτώμενων, στους πόρους των κρατών μελών, στην αξιοπιστία και στην ακρίβεια των χρησιμοποιούμενων μεθόδων, στην τεχνική εφικτότητα της παραγωγής των στατιστικών, στο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να είναι διαθέσιμες, καθώς και στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

(7)  Οι εξελίξεις που περιγράφονται ανωτέρω πρέπει να εξορθολογιστούν σταδιακά, όπως επίσης πρέπει να εκσυγχρονιστεί η στατιστική νομοθεσία στον τομέα των κοινωνικών στατιστικών, ώστε να διασφαλίζεται ότι παράγονται κοινωνικοί δείκτες υψηλής ποιότητας, κατά τρόπο πιο ολοκληρωμένο, πιο προσαρμόσιμο, πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό και πιο ταχύ, με στόχο την προσαρμογή στις κοινωνικές εξελίξεις. Παράλληλα, χωρίς να υποβαθμιστεί σε καμία περίπτωση η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα ή η έγκαιρη υποβολή, πρέπει να δοθεί δέουσα προσοχή στις ανάγκες των χρηστών, στον σεβασμό των αναγκών των ερωτώμενων, στις ικανότητες και στους πόρους των κρατών μελών, στην αξιοπιστία και στην ακρίβεια των χρησιμοποιούμενων μεθόδων, στην τεχνική εφικτότητα της παραγωγής των στατιστικών, στο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να είναι διαθέσιμες, καθώς και στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α)  Η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα δεδομένα που βασίζονται σε στατιστικές σε ατομικό επίπεδο εγκρίθηκε με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών χάραξης πολιτικής που υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Ο κοινωνικός τομέας χαρακτηρίζεται, ωστόσο, από νέες και γρήγορα μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η εμφάνιση νέων κοινωνικών συνθηκών και φαινομένων καθιστά αναγκαία την επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σε ενωσιακό επίπεδο. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επομένως να προβλέπει μια πλούσια στατιστική βάση η οποία θα καλύπτει επαρκώς και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει την ανάπτυξη και παραγωγή στατιστικών στοιχείων που συνεκτιμούν τις μελλοντικές ανάγκες των φορέων χάραξης πολιτικής, των χρηστών και του κοινού γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκρισιμότητα των στατιστικών σε διεθνές επίπεδο. Η νομική αρχιτεκτονική του θα πρέπει, ιδίως, να παρέχει μεγάλη ευελιξία προσαρμογής σε περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της στατιστικής που αφορά πρόσωπα και νοικοκυριά. Είναι επίσης απαραίτητο η συλλογή δεδομένων να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές αλλαγές.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του πλαισίου αναφοράς για τις ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές που συλλέγονται από δείγματα, οι υφιστάμενες ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά βάσει στοιχείων που συλλέγονται σε ατομικό επίπεδο θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Αυτό θα διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές που συλλέγονται από δείγματα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της αγοράς εργασίας, του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, της υγείας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, θα πραγματοποιούνται κατά τρόπο συνεπή, συνεκτικό και συντονισμένο.

(9)  Για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του πλαισίου αναφοράς για τις ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές που συλλέγονται από δείγματα, οι υφιστάμενες νομικές διατάξεις για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά βάσει στοιχείων που συλλέγονται σε ατομικό επίπεδο θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Αυτό θα διασφαλίζει ότι η συλλογή δειγμάτων των ευρωπαϊκών κοινωνικών στατιστικών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του εργατικού δυναμικού, του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, της χρήσης του χρόνου, της κατανάλωσης, της κατάστασης της υγείας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση, καθώς και της χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, θα πραγματοποιούνται κατά τρόπο πιο συνεπή, συνεκτικό και συντονισμένο. Με τον τρόπο αυτόν θα διασφαλίζεται, με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας χάραξης πολιτικής, η παροχή αντιπροσωπευτικών στοιχείων για την ανεργία, ειδικά των νέων, για τις νέες τάσεις στην απασχόληση, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας, για τη φτώχεια, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, για τον κοινωνικό αποκλεισμό, για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ΤΠΕ, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και για τις καταναλωτικές δαπάνες και την αγοραστική δύναμη.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α)  Σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού και προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των συνόλων στοιχείων και των κοινωνικών δεικτών, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίζει μέτρα για την υλοποίηση μελετών σκοπιμότητας και πιλοτικών μελετών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών στατιστικών, περιλαμβανομένης της συγκρισιμότητας, τον εκσυγχρονισμό της συλλογής στοιχείων και την εκπλήρωση των νέων αιτημάτων των χρηστών με οικονομικά αποδοτικό και άμεσο τρόπο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται σε αυτές τις μελέτες σκοπιμότητας και τις πιλοτικές μελέτες και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την υλοποίησή τους.

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες σκοπιμότητας και άλλες πιλοτικές μελέτες θα πρέπει να διενεργηθούν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13, πριν τροποποιηθεί σημαντικά το παρόν νομοθετικό πλαίσιο, τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο περιεχομένου.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9β)  Όσον αφορά τους τομείς του εργατικού δυναμικού, του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, προκειμένου τα στοιχεία να προσαρμόζονται στις ανάγκες και στις νέες προσδοκίες των χρηστών, μπορούν να συλλέγονται για συγκεκριμένα θέματα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ώστε να είναι δυνατόν οι μεταβλητές που συλλέγονται σε μόνιμη βάση να συμπληρώνονται με πρόσθετες μεταβλητές και να αναδεικνύονται έτσι αδιερεύνητες πτυχές των συνθηκών αγοράς εργασίας, εισοδήματος και διαβίωσης. Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν επίσης να καλύπτουν θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 4. Για να είναι δυνατή η προσαρμογή σε νέες ανάγκες, είναι απαραίτητο να υπάρχει σε ορισμένο βαθμό προσαρμοστικότητα και ευελιξία.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9γ)  Για κάθε τομέα θα πρέπει να συλλέγεται ένα βασικό σύνολο εναρμονισμένων μεταβλητών, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση και διάδοση των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή (Eurostat), και ιδίως ως προϋπόθεση για την αντιστοίχιση δεδομένων και τη διενέργεια εγκάρσιων αναλύσεων. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι δυνατότητες ανάλυσης που προσφέρουν τα σύνολα στοιχείων μέσω της εφαρμογής τεχνικών μοντελοποίησης, και επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας.

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη ενός βασικού, εναρμονισμένου συνόλου μεταβλητών επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν εγκάρσιες έρευνες. Χωρίς επιπλέον κόστος, το γεγονός αυτό αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες ανάλυσης.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9δ)  Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια μεθοδολογική διερεύνηση, μέσω πιλοτικών μελετών, του βαθμού στον οποίο κάποιοι άνθρωποι δεν εκπροσωπούνται στις έρευνες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η διερεύνηση αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί από προτάσεις για τη διόρθωση και την προσαρμογή, όπου αυτό είναι εφικτό, της υποεκπροσώπησης και της μη κάλυψης ορισμένων ατόμων από τις μελέτες, ενώ θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και το θεματολόγιο του 2030.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9ε)  Δεδομένου ότι είναι δύσκολο οι έρευνες να καλύπτουν συγκεκριμένους υποπληθυσμούς και οι εν λόγω υποπληθυσμοί είναι ενίοτε πιο ευάλωτοι από τον γενικό πληθυσμό ή παρουσιάζουν άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθίσταται αναγκαίο να επιδιωχθεί η ευρύτερη κάλυψη αυτών των υποπληθυσμών μέσω μεθοδολογικής διερεύνησης η οποία θα αποσκοπεί στη διατύπωση προτάσεων για τη διόρθωση και την προσαρμογή του πεδίου κάλυψης των ερευνών. Στο μεταξύ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με το εύρος και τον βαθμό της μη κάλυψης ατόμων που δεν ζουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά, όπως π.χ. τα άτομα που ζουν σε ιδρύματα μέριμνας και οι άστεγοι.

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία θα πρέπει να βασίζονται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα. Ωστόσο, ορισμένοι υποπληθυσμοί είναι δύσκολο να καλυφθούν (π.χ. άστεγοι) και εξαιρούνται εκ των πραγμάτων από τις έρευνες, γεγονός το οποίο επηρεάζει πιθανότατα τις παραγόμενες στατιστικές (π.χ. τις στατιστικές για τη φτώχεια). Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια μεθοδολογική διερεύνηση και να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο εσωτερικό του ΕΣΣ και, ευρύτερα, στο στατιστικό σύστημα του ΟΗΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν μακροπρόθεσμα αυτά τα εμπόδια.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι συλλογές στοιχείων στους τομείς της χρήσης χρόνου και της κατανάλωσης διενεργούνται επί του παρόντος οικειοθελώς από πολλά κράτη μέλη, με βάση τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν συμφωνηθεί. Οι δύο αυτοί τομείς θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, έτσι ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι συλλογές στοιχείων στους δύο αυτούς τομείς θα πρέπει να οργανωθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για περαιτέρω εξελίξεις στο μέλλον, εξασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία είναι πιο έγκαιρα και συναφή, και παράγονται με αποδοτικότερο τρόπο. Εν τω μεταξύ, οι παρούσες προσεγγίσεις των κρατών μελών δεν θα πρέπει να μεταβληθούν.

(10)  Οι συλλογές στοιχείων στους τομείς της χρήσης χρόνου και της κατανάλωσης σε επίπεδο Ένωσης διενεργούνται επί του παρόντος οικειοθελώς από πολλά κράτη μέλη, με βάση συμφωνίες και τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Έρευνες βασισμένες στη «Μελέτη για τη χρήση του χρόνου» έδειξαν την εξέχουσα σημασία που έχει η χρήση του χρόνου για την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, της ισότητας των φύλων όσον αφορά την κατανομή των εργασιών και των ευθυνών φροντίδας. Η διάσταση του φύλου έχει επίσης μεγάλη σημασία στο πεδίο της κατανάλωσης των νοικοκυριών. Η ισότητα των φύλων ως θεμελιώδης αρχή της Ένωσης συνιστά άλλον έναν λόγο για την πλήρη ενσωμάτωση αυτών των δύο συλλογών στοιχείων στο σύνολο των ευρωπαϊκών κοινωνικών στατιστικών. Οι δύο αυτοί τομείς παρέχουν σημαντικά στοιχεία πολλαπλών χρήσεων για πολιτικές της Ένωσης που επηρεάζουν τις ζωές των πολιτών. Θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων, έτσι ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, και να είναι πλήρως διαθέσιμοι σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να παρέχουν έγκυρη στατιστική βάση για τη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Οι συλλογές στοιχείων στους δύο αυτούς τομείς θα πρέπει να οργανωθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για περαιτέρω εξελίξεις στο μέλλον, εξασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία είναι πιο έγκαιρα, συγκρίσιμα και συναφή, και παράγονται με αποδοτικότερο τρόπο. Όπου αυτό είναι δυνατό, θα πρέπει να παρέχεται ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη για τον εκσυγχρονισμό και την υλοποίηση των εν λόγω συλλογών στοιχείων. Εν τω μεταξύ, οι παρούσες προσεγγίσεις των κρατών μελών θα μπορούσαν να συνεχιστούν, αλλά θα πρέπει σταδιακά να προσαρμοστούν στις νέες εξελίξεις και ανάγκες χάραξης πολιτικής, μεταξύ άλλων σε επίπεδο Ένωσης, και θα πρέπει να συγκλίνουν με σκοπό την ενίσχυση της συγκρισιμότητας.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Τα στατιστικά στοιχεία δεν θεωρούνται πλέον ως μία απλώς από τις πολλές πηγές πληροφοριών για σκοπούς χάραξης πολιτικής, αλλά, αντιθέτως, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων απαιτεί στατιστικές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια υψηλής ποιότητας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, ανάλογα με τους σκοπούς που εξυπηρετούν.

(12)  Οι κοινωνικές στατιστικές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και της ζωής και της ευημερίας των πολιτών με την εξασφάλιση της αποφυγής των διακρίσεων και την εγγύηση της ισότητας των φύλων. Τα στατιστικά στοιχεία δεν θεωρούνται πλέον ως μία απλώς από τις πολλές πηγές πληροφοριών για σκοπούς χάραξης πολιτικής, αλλά, αντιθέτως, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων απαιτεί στατιστικές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια υψηλής ποιότητας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, ανάλογα με τους σκοπούς που εξυπηρετούν. Τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να περιγραφεί και να αξιολογηθεί η ανάπτυξη των συνθηκών διαβίωσης και της ευημερίας των πολιτών, της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Τα αξιόπιστα στοιχεία έχουν εξέχουσα σημασία ως ανάχωμα στη διάδοση χαλκευμένων γεγονότων, εναλλακτικών γεγονότων και ψευδών ειδήσεων.

__________________

__________________

25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).

25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

13α)  Το εισόδημα, η κατανάλωση και ο πλούτος είναι τρεις διαστάσεις που καθορίζουν την υλική ευημερία των νοικοκυριών. Είναι σημαντικό να επιδιώκεται, σε όλες τις υφιστάμενες πηγές στοιχείων, ο στόχος να περιγράφονται καλύτερα οι εν λόγω διαστάσεις, η κατανομή της καθεμίας και η συνδυασμένη κατανομή τους μεταξύ των νοικοκυριών, στο πλαίσιο δε αυτό να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη διαφόρων πηγών στοιχείων και να επιδιώκεται η ενίσχυση της συνδυασμένης χρήσης τους. Ως εκ τούτου, στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και να ενισχυθεί ο τομέας της κατανάλωσης και να βελτιωθεί η σύνδεση αυτών των τριών διαστάσεων.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ταυτόχρονα διάφορες πηγές στοιχείων που περιγράφουν τις διαστάσεις του εισοδήματος, της κατανάλωσης και του πλούτου. Ωστόσο, αυτές οι διαστάσεις πρέπει να εξετάζονται από κοινού σε επίπεδο νοικοκυριών. Συνεπώς, ο τομέας της κατανάλωσης πρέπει να εισαχθεί στο κανονιστικό πλαίσιο, ενώ πρέπει να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των τομέων του εισοδήματος, της κατανάλωσης και του πλούτου (δεδομένου ότι η διάσταση του πλούτου αποτελεί θέμα έρευνας που διεξάγεται από την ΕΚΤ, δεν θα πρέπει να υπόκειται αυτή καθαυτή στο πεδίο ρύθμισης του παρόντος κανονισμού), χωρίς επικάλυψη με τις υφιστάμενες συλλογές στοιχείων.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς και επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις στατιστικές αρχές και τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Οι εκθέσεις ποιότητας είναι ουσιώδεις για την αξιολόγηση, τη βελτίωση και την πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών. Η επιτροπή ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΕΣΣ) έχει εγκρίνει μια τυποποίηση του ΕΣΣ για τη δομή των εκθέσεων ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Αυτό θα συμβάλει στην εναρμόνιση της υποβολής εκθέσεων ποιότητας δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(14)  Οι ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές θα πρέπει να αναπτύσσονται, να παράγονται και να διαδίδονται με βάση μια ολοκληρωμένη και εναρμονισμένη προσέγγιση (με ενιαία πρότυπα), προκειμένου να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων· η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει απλώς να συμμορφώνεται με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, αλλά και να προχωρεί πέρα από αυτές, μεταξύ άλλων βάσει του εγγράφου για την εξέλιξη του ΕΣΣ πέραν του 2020, προκειμένου να υποστηρίζονται πολιτικές που ευνοούν την περαιτέρω ολοκλήρωση της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις στατιστικές αρχές και τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Οι εκθέσεις ποιότητας είναι ουσιώδεις για την αξιολόγηση, τη βελτίωση και την πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών. Η επιτροπή ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΕΣΣ) έχει εγκρίνει μια τυποποίηση του ΕΣΣ για τη δομή των εκθέσεων ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Επιπλέον, το 2014, το ΕΣΣ δημοσίευσε έγγραφο με τίτλο «ESS Vision 2020, Building the future of European statistics», το οποίο αποτελεί το καθοδηγητικό πλαίσιο ανάπτυξης του ΕΣΣ για την περίοδο μέχρι το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων, με επεξήγηση της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, και εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις συνάφειας, ακρίβειας και αξιοπιστίας, επικαιρότητας και έγκαιρης διάθεσης, συνεκτικότητας και συγκρισιμότητας, προσβασιμότητας και σαφήνειας. Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων, και να συντάσσει και να δημοσιεύει εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών. Αυτό θα συμβάλει στην εναρμόνιση της υποβολής εκθέσεων ποιότητας δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

 

__________________

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

 

1β http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

14α)  Ο παρών κανονισμός διασφαλίζει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, καθώς και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον παρόντα κανονισμό διασφαλίζεται επίσης η προστασία των φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προσδιορίζονται, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές, οι κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

___________________

 

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων από τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της διαβίβασης εμπιστευτικών στοιχείων. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εγγυώνται την προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων και να αποτρέπουν τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης στοιχείων ή χρησιμοποίησης στοιχείων για μη στατιστικούς σκοπούς, κατά την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών.

(15)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων από τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της διαβίβασης εμπιστευτικών στοιχείων. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εγγυώνται την προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων και να αποτρέπουν τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης στοιχείων ή χρησιμοποίησης στοιχείων για μη στατιστικούς σκοπούς, κατά την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι στατιστικές είναι απαραίτητες σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/200327, όλες οι στατιστικές των κρατών μελών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή και οι οποίες ταξινομούνται ανά εδαφικές μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ονοματολογία NUTS. Συνεπώς, για την κατάρτιση συγκρίσιμων περιφερειακών στατιστικών, τα στοιχεία των εδαφικών μονάδων θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την ταξινόμηση NUTS.

(16)  Οι αξιόπιστες στατιστικές είναι απαραίτητες σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Στις περιπτώσεις που απαιτείται καλύτερη συγκρισιμότητα, είναι σημαντικό να διατίθενται συγκεντρωτικά δεδομένα για συγκρίσιμες εδαφικές μονάδες, π.χ. σε επίπεδο NUTS2, και παράλληλα να λαμβάνεται υπόψη το κόστος και να παρέχονται στα κράτη μέλη κατάλληλα οικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, όλες οι στατιστικές των κρατών μελών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή και οι οποίες ταξινομούνται ανά εδαφικές μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ονοματολογία NUTS. Συνεπώς, για την κατάρτιση συγκρίσιμων περιφερειακών στατιστικών, τα στοιχεία των εδαφικών μονάδων θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την ταξινόμηση NUTS. Μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη πιο λεπτομερούς γεωγραφικού εντοπισμού των ερωτώμενων, με βάση την υποδομή που δημιουργήθηκε με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27a.

__________________

__________________

27 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

27 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

 

27α Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

16α)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η παραγωγή υψηλής ποιότητας και συγκρίσιμων στοιχείων σε επίπεδο NUTS2 και να αντιμετωπιστούν μακροπρόθεσμα οι μεθοδολογικές δυσκολίες που συνδέονται με τον γεωγραφικό εντοπισμό, θα πρέπει να προβλεφθεί η διενέργεια μελετών σκοπιμότητας προς την κατεύθυνση αυτή, όπως επίσης και η σύνδεση του παρόντος κανονισμού με τις εξελίξεις που σημειώνονται στο πλαίσιο των απογραφών πληθυσμού και στέγασης. Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να παρέχει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα θέματα που παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα I. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσιοδότηση να θέτει σε εφαρμογή ή να προσαρμόζει τον οκταετή πολυετή κυλιόμενο σχεδιασμό για τη συλλογή στοιχείων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με την περιοδικότητα που καθορίζεται στο παράρτημα IV. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(17)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα θέματα που παρατίθενται αναλυτικά στα παραρτήματα Iβ έως Iζ, και συγκεκριμένα τον αριθμό, τον τίτλο και την περιγραφή των μεταβλητών, τα ακριβή χαρακτηριστικά των πληθυσμών των στατιστικών, τις μονάδες παρακολούθησης και τους ερωτώμενους, τις περιόδους και ημερομηνίες αναφοράς, καθώς και όσον αφορά ορισμένες παρεκκλίσεις και εξουσιοδοτήσεις για τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσιοδότηση να θέτει σε εφαρμογή ή να προσαρμόζει τον οκταετή πολυετή κυλιόμενο σχεδιασμό για τη συλλογή στοιχείων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με την περιοδικότητα που καθορίζεται στο παράρτημα IV και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

____________________

 

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων συνόλων στοιχείων, τα τεχνικά στοιχεία όταν αυτά είναι κοινά σε διάφορα σύνολα στοιχείων, τα τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής και του διαμοιρασμού πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών, τα πλαίσια δειγματοληψίας, ιδίως όταν καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις λεπτομέρειες και το περιεχόμενο των εκθέσεων ποιότητας, μεταξύ άλλων και σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/201128.

(18)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων συνόλων στοιχείων, τα τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής και του διαμοιρασμού πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών, τα πλαίσια δειγματοληψίας, ιδίως για τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεών τους, καθώς και όσον αφορά τις λεπτομέρειες και τη μορφή των εκθέσεων ποιότητας. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/201128.

__________________

__________________

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Δεδομένου ότι η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να απαιτήσει σημαντικές προσαρμογές στα εθνικά στατιστικά συστήματα, η Επιτροπή ενδέχεται να επιτρέπει παρεκκλίσεις στα κράτη μέλη.

(19)  Δεδομένου ότι η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να απαιτήσει σημαντικές προσαρμογές στα εθνικά στατιστικά συστήματα, θα πρέπει να επιτραπούν περιορισμένες παρεκκλίσεις στα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, θα πρέπει επίσης να παρέχεται ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη, υπό μορφή επιδοτήσεων, ιδίως για σκοπούς δημιουργίας ικανοτήτων και για την υποστήριξη μελετών σκοπιμότητας και πιλοτικών μελετών, και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

______________

 

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, θα πρέπει να εφαρμόζονται για τα στατιστικά στοιχεία που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των ενωσιακών και εθνικών δράσεων και στρατηγικών στους τομείς της δημόσιας υγείας και της εργασιακής υγείας και ασφάλειας θα πρέπει να θεωρούνται ως στοιχεία που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος.

(20)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, θα πρέπει να εφαρμόζονται για τα στατιστικά στοιχεία που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των ενωσιακών και εθνικών δράσεων και στρατηγικών στους τομείς της δημόσιας υγείας και της εργασιακής υγείας και ασφάλειας θα πρέπει να θεωρούνται ως στοιχεία που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

__________________

__________________

29 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

 

30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

20α)  Θα πρέπει να ενισχυθούν η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των αρχών στο πλαίσιο του ΕΣΣ, προκειμένου να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών κοινωνικών στατιστικών που παράγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 338 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. Στοιχεία συλλέγονται επίσης από άλλους οργανισμούς της Ένωσης καθώς και την ακαδημαϊκή κοινότητα, πέραν των φορέων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η συνεργασία μεταξύ αυτών των παραγόντων και των φορέων που συμμετέχουν στο ΕΣΣ θα πρέπει, συνεπώς, να ενισχυθεί προκειμένου να αξιοποιηθούν τυχόν συνέργειες.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

20β)  Θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εποπτικές αρχές σε περίπτωση δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που περιλαμβάνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών ή αποτελούν νέο είδος για το οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει διενεργήσει στο παρελθόν εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων, ή σε περίπτωση που αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει από την αρχική επεξεργασία.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

20γ)  Όταν χρησιμοποιούνται στοιχεία από νέες πηγές, για παράδειγμα δεδομένα θέσης από αρχεία κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_____________

 

  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

Αιτιολόγηση

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/ΕΚ

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, απεναντίας, για λόγους εναρμόνισης και συγκρισιμότητας, δύναται να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, η ΕΕ ενδέχεται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(21)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, για λόγους εναρμόνισης, ποιότητας στοιχείων και συγκρισιμότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στατιστικές που συλλέγονται με ομοιόμορφο και ποιοτικό τρόπο, προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Αιτιολόγηση

Όπως προαναφέρθηκε, τα υψηλής ποιότητας και σε μεγάλο βαθμό συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία έχουν καίρια σημασία για τη χάραξη τεκμηριωμένων πολιτικών.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Οι ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές που συλλέγονται από δείγματα και η διαδικασία συλλογής στοιχείων θα πρέπει να καταστούν αποτελεσματικότερες και συναφέστερες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα και η συνοχή των στοιχείων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, βάσει στοιχείων που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, ρυθμίζονται επί του παρόντος σε μια σειρά χωριστών νομοθετικών πράξεων, οι οποίες θα πρέπει να αντικατασταθούν από τον παρόντα κανονισμό. Επομένως, είναι αναγκαία η κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου31 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32.

(22)  Οι ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές που συλλέγονται από δείγματα και η διαδικασία συλλογής στοιχείων θα πρέπει να καταστούν αποτελεσματικότερες και συναφέστερες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα και η συνοχή των στοιχείων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, βάσει στοιχείων που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, ρυθμίζονται επί του παρόντος σε πέντε χωριστές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες θα πρέπει να αντικατασταθούν εν όλω ή εν μέρει από τον παρόντα κανονισμό. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/9831 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32 καλύπτονται πλήρως από τον παρόντα κανονισμό και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η κατάργησή τους. Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ 808/200432α, (ΕΚ) αριθ. 1338/200832β και (ΕΚ) αριθ. 452/200832γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καλύπτουν άλλες στατιστικές μονάδες εκτός των προσώπων και των νοικοκυριών, καθώς και άλλους τομείς και θέματα εκτός αυτών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Οι κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ, αλλά με κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής τους τα αντίστοιχα μέρη που αφορούν τη συλλογή στοιχείων από άτομα και νοικοκυριά τα οποία καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

__________________

__________________

31 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3).

31 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3)

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) (ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 1).

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) (ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 1).

 

32α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 49).

 

32β Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 70).

 

32γ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση (ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 227).

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, βάσει στοιχείων ατομικού επιπέδου, που συλλέγονται από δείγματα των εν λόγω προσώπων και νοικοκυριών.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, βάσει στοιχείων ατομικού επιπέδου, που συλλέγονται από δείγματα των εν λόγω προσώπων και νοικοκυριών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/200833.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/200833.

__________________

__________________

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Ορισμοί

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

-α)  «μικροδεδομένα»: μη συγκεντρωτικές παρατηρήσεις ή μετρήσεις χαρακτηριστικών ατομικών μονάδων·

α)  «προελεγμένα στοιχεία ή μικροδεδομένα»: τα στοιχεία ή μικροδεδομένα που έχουν επαληθευτεί από τα κράτη μέλη, με βάση τους συμφωνημένους κοινούς κανόνες επικύρωσης·

α)  «προελεγμένο»: οτιδήποτε έχει επαληθευτεί από τα κράτη μέλη, με βάση τους συμφωνημένους κοινούς κανόνες επικύρωσης·

β)  «τομέας»: ένα ή περισσότερα σύνολα στοιχείων που έχουν οργανωθεί για την κάλυψη συγκεκριμένων ζητημάτων·

β)  «τομέας»: ένα ή περισσότερα σύνολα στοιχείων που έχουν οργανωθεί για την κάλυψη συγκεκριμένων ζητημάτων·

γ)  «μονάδα παρατήρησης»: μια προσδιορίσιμη οντότητα για την οποία δύνανται να ληφθούν στοιχεία·

γ)  «μονάδα παρατήρησης»: μια προσδιορίσιμη οντότητα για την οποία δύνανται να ληφθούν στοιχεία·

δ)  «θέμα»: το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται σχετικά με τις μονάδες παρατήρησης, όπου κάθε θέμα καλύπτει μια σειρά λεπτομερών θεμάτων·

δ)  «θέμα»: το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται σχετικά με τις μονάδες παρατήρησης, όπου κάθε θέμα καλύπτει μια σειρά λεπτομερών θεμάτων·

ε)  «διοικητικά αρχεία»: τα στοιχεία που παράγονται από μη στατιστική πηγή, συνήθως από δημόσιο οργανισμό, σκοπός του οποίου δεν είναι η παροχή στατιστικών, για ίδιους σκοπούς·

ε)  «διοικητικά αρχεία»: τα στοιχεία που παράγονται από μη στατιστική πηγή (συνήθως, αλλά όχι πάντα, από δημόσιο οργανισμό), για άλλους, μη στατιστικούς σκοπούς·

στ)  «θέμα ad hoc»: θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά σύνολα στοιχείων·

στ)  «θέμα ad hoc»: θέματα ή ζητήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά σύνολα στοιχείων·

ζ)  «πρωταρχικός δείκτης»: οι ευρέως χρησιμοποιούμενες πληροφορίες που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση ενός κεντρικού στόχου πολιτικής της ΕΕ.

ζ)  «πρωταρχικός δείκτης»: οι ευρέως χρησιμοποιούμενες πληροφορίες που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση ενός κεντρικού στόχου πολιτικής της ΕΕ·

 

ζ α)  «μεταδεδομένα»: πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να είναι δυνατή η χρήση και η ερμηνεία στατιστικών, και οι οποίες περιγράφουν δεδομένα με διαρθρωμένο τρόπο παρέχοντας ορισμούς και πληροφορίες για ζητήματα όπως πληθυσμοί, αντικείμενα, μεταβλητές, μεθοδολογία και ποιότητα·

 

ζ β)  «έκθεση ποιότητας»: έκθεση που περιλαμβάνει πληροφορίες για όλες τις διαστάσεις της ποιότητας στατιστικών προϊόντων ή διαδικασιών·

 

ζ γ)  «πλαίσια δειγματοληψίας»: κατάλογος, χάρτης ή άλλη προδιαγραφή των μονάδων που ορίζουν έναν πληθυσμό ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί σε πλήρη απαρίθμηση ή σε δειγματοληψία·

 

ζ δ)  «ιδιωτικό νοικοκυριό»: ένα πρόσωπο που ζει μόνο του ή μια ομάδα ατόμων που ζουν μαζί και εξασφαλίζουν τα προς το ζην.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Σύνολα στοιχείων

Σύνολα στοιχείων

1.  Η συλλογή στοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 1 οργανώνεται στους ακόλουθους τομείς:

1.  Η συλλογή στοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 1 οργανώνεται στους ακόλουθους τομείς:

α)  αγορά εργασίας,

α)  εργατικό δυναμικό·

β)  εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης,

β)  εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης·

γ)  υγεία,

γ)  υγεία·

δ)  εκπαίδευση και κατάρτιση,

δ)  εκπαίδευση και κατάρτιση·

ε)  χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών,

ε)  χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών·

στ)  χρήση χρόνου,

στ)  χρήση χρόνου·

ζ)  κατανάλωση.

ζ)  κατανάλωση.

 

1α.  Τα σύνολα στοιχείων καλύπτουν θέματα κοινά σε όλους τους τομείς, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ια.

2.  Τα σύνολα στοιχείων καλύπτουν θέματα κοινά σε όλους τους τομείς, επιπροσθέτως των ακόλουθων ειδικών θεμάτων, όπως περαιτέρω ορίζονται στο παράρτημα Ι:

2.  Εκτός από τα θέματα που είναι κοινά σε όλους τους τομείς, τα σύνολα στοιχείων καλύπτουν θέματα που αφορούν ειδικά τους αντίστοιχους τομείς, όπως ορίζονται στα παραρτήματα Ιβ έως Ιζ.

α)  χαρακτηριστικά προσώπου και νοικοκυριού,

 

β)  συμμετοχή στην αγορά εργασίας,

 

γ)  κατοχή θέσεως εργασίας και πρότερη εργασιακή εμπειρία,

 

δ)  συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων χρόνου εργασίας,

 

ε)  μορφωτικά προσόντα και υπόβαθρο,

 

στ)  συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση,

 

ζ)  υγεία: κατάσταση και αναπηρία, περίθαλψη και καθοριστικοί παράγοντες,

 

η)  εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών,

 

θ)  συνθήκες διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες,

 

ι)  ποιότητα ζωής, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή και της ευημερίας,

 

ια)  κατανομή του χρόνου και

 

ιβ)  συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας.

 

3.  Οι απαιτήσεις ακρίβειας και τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τους διάφορους τομείς προσδιορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα.

3.  Οι απαιτήσεις ακρίβειας και τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τους διάφορους τομείς προσδιορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα.

 

3α.  Τα στοιχεία αναλύονται περαιτέρω έτσι ώστε να περιγράφουν υποπληθυσμούς ενδιαφέροντος, και αποτυπώνουν, κατά περίπτωση, τις ανισότητες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή (Eurostat) παράγουν επίσης στοιχεία από τα οποία προκύπτουν πληροφορίες που αφορούν το εδαφικό επίπεδο NUTS2, με στόχο τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των στοιχείων μεταξύ των χωρών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κόστος.

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15, προκειμένου να τροποποιεί τα λεπτομερή θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα I, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις σχετικές τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις και να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των χρηστών. Κατά την άσκηση αυτής της εξουσιοδότησης, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι:

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 15 και βάσει μελέτης σκοπιμότητας, προκειμένου να τροποποιεί τα λεπτομερή θέματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα Iβ έως Iζ, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις σχετικές νομοθετικές, τεχνικές, κοινωνικές, διοικητικές και οικονομικές εξελίξεις και να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των χρηστών, μεταξύ άλλων σε συμφωνία με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα, αποφεύγοντας την περαιτέρω επιβάρυνση των ερωτώμενων.

α)  οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν επιβάλλουν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή κόστος στα κράτη μέλη ή στους ερωτώμενους·

 

β)  δεν τροποποιείται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις περισσότερο από το 20 τοις εκατό των λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, για κάθε τομέα. Για τους τομείς για τους οποίους τα στοιχεία συλλέγονται με υποετήσια ή ετήσια συχνότητα, οι αλλαγές αυτές αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 10 τοις εκατό της λίστας λεπτομερών θεμάτων. Τα εν λόγω μέγιστα ποσοστά θα ισχύουν για τέσσερα συναπτά έτη. Ο αριθμός των λεπτομερών θεμάτων που δύνανται να τροποποιηθούν στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.

Εφόσον αυτό δεν δικαιολογείται δεόντως από έκτακτες περιστάσεις, δεν τροποποιείται περισσότερο από το 20 τοις εκατό των λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Iβ έως Iζ, για κάθε τομέα. Για τους τομείς για τους οποίους τα στοιχεία συλλέγονται με υποετήσια ή ετήσια συχνότητα, οι αλλαγές αυτές αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 10 τοις εκατό της λίστας λεπτομερών θεμάτων. Τα εν λόγω μέγιστα ποσοστά θα ισχύουν για τέσσερα συναπτά έτη. Ο αριθμός των λεπτομερών θεμάτων που δύνανται να τροποποιηθούν στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.

 

(Στο σύνολο του κειμένου του κανονισμού, ο τομέας «αγορά εργασίας» αντικαθίσταται από τον τομέα «εργατικό δυναμικό»)

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Πολυετής κυλιόμενος σχεδιασμός

Πολυετής κυλιόμενος σχεδιασμός

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15, με στόχο τη θέσπιση ή την προσαρμογή ενός πολυετούς κυλιόμενου σχεδιασμού επί οκτώ έτη για τη συλλογή στοιχείων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με την περιοδικότητα που καθορίζεται στο παράρτημα IV. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή κόστος για τα κράτη μέλη ή τους ερωτώμενους.

1.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση ή την προσαρμογή ενός πολυετούς κυλιόμενου σχεδιασμού επί οκτώ έτη για τη συλλογή στοιχείων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με την περιοδικότητα που καθορίζεται στο παράρτημα IV και σε συμφωνία με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα.

2.  Αυτός ο πολυετής κυλιόμενος σχεδιασμός προσδιορίζει την περίοδο κατά την οποία συλλέγονται στοιχεία για:

2.  Αυτός ο πολυετής κυλιόμενος σχεδιασμός προσδιορίζει την περίοδο κατά την οποία συλλέγονται στοιχεία για:

α)  τα λεπτομερή θέματα που συνδέονται με τους τομείς,

α)  τα λεπτομερή θέματα που συνδέονται με τους τομείς,

β)  τα θέματα ad hoc που ζητούνται από τους χρήστες, για τους τομείς της αγοράς εργασίας και του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV. Σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα στοιχεία αυτά μπορούν να καλύπτουν λεπτομερή θέματα που δεν αναφέρονται στο παράρτημα I.

β)  τα θέματα ad hoc που ζητούνται από τους χρήστες, για τους τομείς του εργατικού δυναμικού και του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα στοιχεία αυτά μπορούν να καλύπτουν λεπτομερή θέματα που δεν αναφέρονται στα παραρτήματα Iβ έως Iζ.

3.  Οι προσαρμογές του σχεδιασμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται το αργότερο 24 μήνες πριν από την έναρξη της εκάστοτε περιόδου συλλογής στοιχείων, όπως ορίζεται στον σχεδιασμό. Οι εν λόγω προσαρμογές αποσκοπούν στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της συνέπειας του σχεδιασμού ως προς τις ανάγκες των χρηστών.

3.  Οι προσαρμογές του σχεδιασμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται το αργότερο 24 μήνες πριν από την έναρξη της εκάστοτε περιόδου συλλογής στοιχείων, όπως ορίζεται στον σχεδιασμό. Οι εν λόγω προσαρμογές αποσκοπούν στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της συνέπειας του σχεδιασμού ως προς τις ανάγκες των χρηστών.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη θέτουν ως στόχο να επεκτείνουν την κάλυψη των συλλογών στοιχείων πέραν των ιδιωτικών νοικοκυριών, υπό την προϋπόθεση ότι τα διαβιβαζόμενα στοιχεία επιτρέπουν τον εντοπισμό των μονάδων παρατήρησης που δεν ανήκουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά και έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο εκάστοτε κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθούν να καλύπτουν και άλλους πολίτες πέραν των ιδιωτικών νοικοκυριών. Πρόκειται για έναν σημαντικό μακροπρόθεσμο στόχο, καθώς οι στατιστικές θα βελτιωθούν αν καταστεί δυνατό να συμπεριληφθούν στις συλλογές στοιχείων τα άτομα που ζουν σε ιδρύματα μέριμνας —ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις ή άλλα άτομα— και οι άστεγοι.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Προδιαγραφές συνόλων στοιχείων

 

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τα ακόλουθα δεδομένα των διαφόρων συνόλων στοιχείων, μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις που τα δεδομένα αυτά είναι κοινά σε διάφορα σύνολα στοιχείων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που διαπιστώνονται στα αντίστοιχα αναλυτικά θέματα:

 

α)  τον αριθμό, τον τίτλο και την περιγραφή των μεταβλητών·

 

β)  τα ακριβή χαρακτηριστικά των στατιστικών πληθυσμών, των μονάδων παρατήρησης και των ερωτώμενων·

 

γ)  τις περιόδους και ημερομηνίες αναφοράς.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Τεχνικές προδιαγραφές συνόλων στοιχείων

Τεχνικές προδιαγραφές συνόλων στοιχείων

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό του προσδιορισμού των ακόλουθων τεχνικών στοιχείων για τα επιμέρους σύνολα στοιχείων:

1.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να προσδιορίσει τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία για τα επιμέρους σύνολα στοιχείων:

α)  τον αριθμό και την περιγραφή των μεταβλητών·

 

β)  τις στατιστικές ταξινομήσεις·

α)  τις στατιστικές ταξινομήσεις·

γ)  τα ακριβή χαρακτηριστικά των στατιστικών πληθυσμών, των μονάδων παρατήρησης και των ερωτώμενων·

 

δ)  τις περιόδους και ημερομηνίες αναφοράς·

 

ε)  απαιτήσεις σχετικά με τη γεωγραφική κάλυψη, τα χαρακτηριστικά του δείγματος συμπεριλαμβανομένης της μερικής δειγματοληψίας, τις τεχνικές παραμέτρους του επιτόπιου έργου, την επεξεργασία και τον καταλογισμό, τη στάθμιση και τον υπολογισμό, την εκτίμηση και την εκτίμηση της διακύμανσης,

ε)  απαιτήσεις σχετικά με τη γεωγραφική κάλυψη, τα χαρακτηριστικά του δείγματος συμπεριλαμβανομένης της μερικής δειγματοληψίας, τις τεχνικές παραμέτρους του επιτόπιου έργου, την επεξεργασία και τον καταλογισμό, τη στάθμιση και τον υπολογισμό, την εκτίμηση και την εκτίμηση της διακύμανσης·

στ)  όπου είναι απαραίτητο να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο συγκρισιμότητας των στοιχείων για την απασχόληση και την ανεργία στον τομέα της αγοράς εργασίας, τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συλλογή στοιχείων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, τη σειρά και τη θέση των ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο. Η αναγκαιότητα αυτή πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.

στ)  τη μεθοδολογία που παρέχει δυνατότητα σύγκρισης των συλλεγόμενων στοιχείων· όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία στον τομέα του εργατικού δυναμικού, και τις υλικές στερήσεις στον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης, μπορεί να περιλαμβάνεται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η σειρά των ερωτήσεων. Τα υποδείγματα ερωτηματολογίου παρέχονται ως απλή σύσταση και δεν είναι υποχρεωτικά.

2.  Όταν τα στοιχεία είναι κοινά για διάφορα σύνολα στοιχείων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό του προσδιορισμού των ακόλουθων τεχνικών χαρακτηριστικών για τα σύνολα στοιχείων:

 

α)  λίστα και περιγραφή μεταβλητών·

 

β)  τις στατιστικές ταξινομήσεις·

 

γ)  ακριβή χαρακτηριστικά των στατιστικών πληθυσμών και των μονάδων παρατήρησης.

 

3.  Για τα σύνολα στοιχείων σχετικά με τα μηνιαία ποσοστά ανεργίας που αφορούν τον τομέα της αγοράς εργασίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό της περιγραφής των μεταβλητών και της διάρκειας, των απαιτήσεων ποιότητας και του επιπέδου λεπτομέρειας των χρονολογικών σειρών που πρέπει να διαβιβάζονται.

3.  Για τα σύνολα στοιχείων σχετικά με τα μηνιαία ποσοστά ανεργίας που αφορούν τον τομέα του εργατικού δυναμικού, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό της περιγραφής των μεταβλητών και της διάρκειας, των απαιτήσεων ποιότητας και του επιπέδου λεπτομέρειας των χρονολογικών σειρών που πρέπει να διαβιβάζονται.

4.  Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

4.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Πρότυπα διαβίβασης και ανταλλαγής πληροφοριών

Πρότυπα διαβίβασης και ανταλλαγής πληροφοριών

1.  Θα τεθούν σε εφαρμογή τεχνικά πρότυπα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής και του διαμοιρασμού πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών, ιδίως με σκοπό την υποστήριξη της διαχείρισης ποιότητας και την τεκμηρίωση των διαδικασιών σε σχέση με τις στατιστικές που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

1.  Θα τεθούν σε εφαρμογή τεχνικά πρότυπα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής και του διαμοιρασμού πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής (Eurostat), ιδίως με σκοπό την υποστήριξη της διαχείρισης ποιότητας και την τεκμηρίωση των διαδικασιών σε σχέση με τις στατιστικές που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

2.  Τα τεχνικά πρότυπα θα καλύπτουν τις στατιστικές έννοιες, τις διεργασίες και τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και των μεταδεδομένων.

2.  Τα τεχνικά πρότυπα θα καλύπτουν τις στατιστικές έννοιες, τις διεργασίες και τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και των μεταδεδομένων.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Πηγές στοιχείων και μέθοδοι

Πηγές στοιχείων και μέθοδοι

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 χρησιμοποιώντας μία ή έναν συνδυασμό από τις ακόλουθες πηγές, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 12:

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 χρησιμοποιώντας μία ή έναν συνδυασμό από τις ακόλουθες πηγές, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 12 και συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία βάσει, και με την επιφύλαξη, των εγγυήσεων που προβλέπονται στο εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων:

α)  πληροφορίες που παρέχονται ευθέως από τους ερωτώμενους,

α)  πληροφορίες που παρέχονται ευθέως από τους ερωτώμενους σε εθελοντική βάση, βάσει της συναίνεσης των υποκειμένων των δεδομένων, εκτός εάν η παροχή πληροφοριών απαιτείται ρητά από το δίκαιο της ΕΕ ή τη νομοθεσία κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, και η οποία θεσπίζει επίσης κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και του έννομου συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων·

β)  διοικητικά αρχεία και οποιεσδήποτε άλλες πηγές, μέθοδοι ή καινοτόμοι προσεγγίσεις, εφόσον αυτές επιτρέπουν την παραγωγή στοιχείων τα οποία είναι συγκρίσιμα και συμβατά με τις ισχύουσες ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

β)  διοικητικά αρχεία και οποιεσδήποτε άλλες πηγές, μέθοδοι ή καινοτόμοι προσεγγίσεις, περιλαμβανομένων τεχνικών εκτίμησης μικρών εκτάσεων με τις οποίες επιδιώκεται η κάλυψη της εδαφικής πολυμορφίας, εφόσον αυτές επιτρέπουν την παραγωγή στοιχείων τα οποία είναι συγκρίσιμα και συμβατά με τις ισχύουσες ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, και συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679.

2.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες πηγές και μεθόδους.

2.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες πηγές και μεθόδους και τα οικεία σύνολα στοιχείων σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Διαβίβαση στοιχείων και προθεσμίες

Διαβίβαση στοιχείων και προθεσμίες

1.  Οι προθεσμίες διαβίβασης καθορίζονται στο παράρτημα V.

1.  Οι προθεσμίες διαβίβασης καθορίζονται στο παράρτημα V.

2.  Για κάθε σύνολο στοιχείων, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) προελεγμένα μικροδεδομένα χωρίς άμεση αναγνώριση.

2.  Για κάθε σύνολο στοιχείων, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat), μέσω ασφαλών διαύλων διαβίβασης, προελεγμένα μικροδεδομένα χωρίς άμεση αναγνώριση.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, διαβιβάζονται προελεγμένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την κατάρτιση των μηνιαίων στατιστικών ανεργίας.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, διαβιβάζονται προελεγμένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την κατάρτιση των μηνιαίων στατιστικών ανεργίας.

4.  Τα κράτη μέλη συλλέγουν και διαβιβάζουν στοιχεία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αρχής γενομένης από το 2019.

4.  Τα κράτη μέλη συλλέγουν και διαβιβάζουν στοιχεία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αρχής γενομένης από το 2019.

 

4α.  Η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιεύει, εκτός εάν πρόκειται για δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα συγκεντρωτικά δεδομένα στον ιστότοπο της Eurostat με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των τελικών μικροδεδομένων, υπό τον όρο ότι είναι διαθέσιμα τα στοιχεία από τα μισά κράτη μέλη.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Πλαίσια δειγματοληψίας

Πλαίσια δειγματοληψίας

1.  Τα στοιχεία βασίζονται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα που λαμβάνονται από πλαίσια δειγματοληψίας που ορίζονται σε εθνικό επίπεδο και επιτρέπουν την τυχαία επιλογή προσώπων ή νοικοκυριών, με γνωστή πιθανότητα επιλογής. Τα πλαίσια δειγματοληψίας αποσκοπούν στην κάλυψη αποκλειστικά και μόνο του πληθυσμού-στόχου και επικαιροποιούνται τακτικά. Περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό του δείγματος, όπως πληροφορίες που απαιτούνται για σκοπούς διαστρωμάτωσης και σκοπούς επικοινωνίας με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά. Το πλαίσιο δειγματοληψίας περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνδεση των ατόμων με άλλα διοικητικά αρχεία, στον βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

1.  Τα στοιχεία βασίζονται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα που λαμβάνονται από πλαίσια δειγματοληψίας που ορίζονται σε εθνικό επίπεδο και επιτρέπουν την τυχαία επιλογή προσώπων ή νοικοκυριών, με γνωστή πιθανότητα επιλογής. Τα πλαίσια δειγματοληψίας αποσκοπούν στην κάλυψη αποκλειστικά και μόνο του πληθυσμού-στόχου, με αποδοχή του συνήθους σφάλματος κάλυψης, και επικαιροποιούνται τακτικά. Περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό του δείγματος, όπως πληροφορίες που απαιτούνται για σκοπούς διαστρωμάτωσης και σκοπούς επικοινωνίας με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά. Το πλαίσιο δειγματοληψίας περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνδεση των ατόμων με άλλα διοικητικά αρχεία, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο και αναλογικό και επιτρέπεται σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει επίσης να θεσπίζονται μέτρα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων. Το πλαίσιο δειγματοληψίας προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις για τα υποκείμενα των δεδομένων.

2.  Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο πλαίσιο δειγματοληψίας στο κράτος μέλος, χρησιμοποιούνται άλλα πλαίσια δειγματοληψίας, τα οποία πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια. Τέτοια πλαίσια δειγματοληψίας:

2.  Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο πλαίσιο δειγματοληψίας στο κράτος μέλος, χρησιμοποιούνται άλλα πλαίσια δειγματοληψίας, τα οποία πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια. Τέτοια πλαίσια δειγματοληψίας:

α)  προσδιορίζουν τις μονάδες του δείγματος, που μπορεί να είναι άτομα, νοικοκυριά, κατοικίες ή διευθύνσεις·

α)  προσδιορίζουν τις μονάδες του δείγματος, που μπορεί να είναι άτομα, νοικοκυριά, κατοικίες ή διευθύνσεις·

β)  είναι σε θέση να παράσχουν πιθανότητα επιλογής·

β)  είναι σε θέση να παράσχουν πιθανότητα επιλογής·

 

β α)  παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος ορισμένων υποπληθυσμών που είναι δύσκολο να καλυφθούν·

γ)  επικαιροποιούνται σε τακτική βάση.

γ)  επικαιροποιούνται σε τακτική βάση.

 

2α.  Στις περιπτώσεις που αυτό είναι σκόπιμο για την Ένωση, η Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση στα πλαίσια δειγματοληψίας των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών για έρευνες εκτός του ΕΣΣ.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό ενιαίων όρων για τα πλαίσια δειγματοληψίας, ιδίως θεσπίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό ενιαίων όρων για τα πλαίσια δειγματοληψίας, ιδίως θεσπίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Ποιότητα

Ποιότητα

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων και μεταδεδομένων.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων και μεταδεδομένων.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

3.  Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των μεταδεδομένων σε σχέση με τις προδιαγραφές, των διαβιβαζόμενων στοιχείων και των πλαισίων δειγματοληψίας.

3.  Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των μεταδεδομένων σε σχέση με τις προδιαγραφές, των διαβιβαζόμενων στοιχείων και των πλαισίων δειγματοληψίας, μεριμνώντας επίσης δεόντως για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της Eurostat με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη.

4.  Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν, σε σχέση με τα στοιχεία και τα μικροδεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 10:

4.  Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν, σε σχέση με τα στοιχεία και τα μικροδεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 10:

α)  μεταδεδομένα που περιγράφουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές με αναφορά σε εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό

α)  μεταδεδομένα που περιγράφουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, περιλαμβανομένων των πηγών δεδομένων και των μεθόδων που αναφέρονται στο άρθρο 8, και τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές με αναφορά σε εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

β)  πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα πλαίσια δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και ως προς την ανάπτυξη και την ενημέρωση αυτών, όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

β)  πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα πλαίσια δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και ως προς την ανάπτυξη και την ενημέρωση αυτών, όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό·

 

β α)  πληροφορίες σχετικά με τους υποπληθυσμούς που δεν καλύφθηκαν από τη συλλογή δεδομένων.

5.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα μεταδεδομένα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4, το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη διαβίβαση των στοιχείων και των μικροδεδομένων. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται υπό τη μορφή εκθέσεων ποιότητας που καταδεικνύουν, ιδίως, με ποιον τρόπο τα στοιχεία και τα μικροδεδομένα που διαβιβάζονται, καθώς και τα μεταδεδομένα και οι πληροφορίες, πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας.

5.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα μεταδεδομένα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 11, το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη διαβίβαση των στοιχείων και των μικροδεδομένων. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται υπό τη μορφή εκθέσεων ποιότητας που καταδεικνύουν, ιδίως, με ποιον τρόπο τα στοιχεία και τα μικροδεδομένα που διαβιβάζονται, καθώς και τα μεταδεδομένα και οι πληροφορίες, πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας. Η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες ορίζουν τις λεπτομέρειες και το περιεχόμενο των εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2.

6.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες ορίζουν τις λεπτομέρειες και τη μορφή των εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2.

7.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) το συντομότερο δυνατόν για κάθε σχετική πληροφορία ή αλλαγή όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, που θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

7.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) το συντομότερο δυνατόν για κάθε σχετική πληροφορία ή αλλαγή όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, που θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

8.  Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή (Eurostat), τα κράτη μέλη παρέχουν τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας της στατιστικής πληροφόρησης.

8.  Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή (Eurostat), τα κράτη μέλη παρέχουν τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας της στατιστικής πληροφόρησης.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Μελέτες σκοπιμότητας και πιλοτικές μελέτες

Μελέτες σκοπιμότητας και πιλοτικές μελέτες

Με σκοπό τη βελτίωση των συνόλων στοιχείων, η Επιτροπή (Eurostat) θεσπίζει, εφόσον απαιτείται, ποικίλες μελέτες σκοπιμότητας και πιλοτικές μελέτες και τα κράτη μέλη συνεργάζονται σε αυτές, ιδίως για τη βελτίωση της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της συγκρισιμότητας, τη συμβολή στον εκσυγχρονισμό των τομέων κατανάλωσης και χρήσης χρόνου, τη διερεύνηση και την εφαρμογή νέων τρόπων βελτίωσης της ικανότητας προσαρμογής τους στις ανάγκες των χρηστών, την καλύτερη ολοκλήρωση της συλλογής στοιχείων και της χρήσης άλλων πηγών στοιχείων και την επίτευξη αποδοτικότερης συλλογής στοιχείων στα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων.

1.  Σε συμμόρφωση με τους στόχους του παρόντος κανονισμού και με σκοπό τη βελτίωση των συνόλων στοιχείων και των κοινωνικών δεικτών, η Επιτροπή θεσπίζει περιορισμένο αριθμό αντιπροσωπευτικών μελετών σκοπιμότητας και πιλοτικών μελετών, στις οποίες συνεργάζονται και συμμετέχουν τα κράτη μέλη, για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθοδολογιών, λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων, προκειμένου κυρίως:

 

α)  να βελτιωθούν η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των συνόλων στοιχείων·

 

β)  να επεκταθεί η κάλυψη της συλλογής στοιχείων σε άτομα που δεν ζουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε υποπληθυσμούς που είναι δύσκολο να καλυφθούν·

 

γ)  να αναπτυχθούν, να αξιολογηθούν και να εφαρμοστούν τεχνικές που επιτρέπουν την καλύτερη κάλυψη της εδαφικής πολυμορφίας σε επίπεδο NUTS2 και σε τοπικό επίπεδο·

 

δ)  να δοθεί συνέχεια στη στατιστική κάλυψη των πολιτών που μεταναστεύουν και αλλάζουν χώρα διαμονής·

 

ε)  να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν νέα λεπτομερή θέματα για τη συλλογή στοιχείων·

 

στ)  να υπάρξει συμβολή στον εκσυγχρονισμό των τομέων της κατανάλωσης και της χρήσης χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τον όγκο κατανάλωσης·

 

ζ)  να διερευνηθούν και να υλοποιηθούν νέοι τρόποι βελτίωσης της ανταπόκρισης στις ανάγκες των χρηστών·

 

η)  να υπάρξει καλύτερη ενσωμάτωση της συλλογής στοιχείων και της χρήσης άλλων πηγών στοιχείων· και

 

θ)  να καταστεί πιο αποτελεσματική η συλλογή στοιχείων στα κράτη μέλη και να βελτιωθούν τα μέσα συλλογής στοιχείων προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.

 

Σε περίπτωση υποχρεωτικής διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας ή πιλοτικής μελέτης, η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει την κατάλληλη χρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 14.

 

2.  Η Επιτροπή (Eurostat) καλεί, κατά περίπτωση, οργανισμούς της Ένωσης που διεξάγουν ευρωπαϊκές κοινωνικές έρευνες εκτός του ΕΣΣ να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων δεικτών και στη συλλογή πιλοτικών στοιχείων για θέματα ad hoc, όπως αναφέρονται στο παράρτημα IV, ή θέματα μελλοντικού ενδιαφέροντος για το ΕΣΣ.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Πρόσβαση σε εμπιστευτικά στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς

 

Η Επιτροπή (Eurostat) δύναται να παρέχει πρόσβαση, στις εγκαταστάσεις της, σε εμπιστευτικά στοιχεία ή να καθιστά διαθέσιμα σύνολα μικροδεδομένων σε ανώνυμη μορφή από τα σύνολα στοιχείων-πηγές, για τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 3, για επιστημονικούς σκοπούς και υπό τους όρους που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 557/2013.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2013 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2013, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όσον αφορά την πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 831/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 164 της 18.6.2013, σ. 16).

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την ανάπτυξη και/ή την εφαρμογή των συλλογών στοιχείων ή των μεθόδων συλλογής στοιχείων για κοινωνικές στατιστικές, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων δειγματοληψίας, κατά τα πρώτα τέσσερα έτη της συλλογής των συνόλων στοιχείων·

α)  την ανάπτυξη και/ή την εφαρμογή των συλλογών στοιχείων ή των μεθόδων συλλογής στοιχείων για κοινωνικές στατιστικές, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων δειγματοληψίας, κατά τον πρώτο κύκλο της συλλογής των συνόλων στοιχείων, για κάθε τομέα που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ανάπτυξη μεθοδολογιών, συμπεριλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας και των πιλοτικών μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 13·

β)  την ανάπτυξη μεθοδολογιών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις μελέτες σκοπιμότητας και τις πιλοτικές μελέτες που αναφέρονται στο άρθρο 13·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών λαμβάνουν επαρκείς χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους προοριζόμενους για τον ακριβή σκοπό των επιπλέον καθηκόντων που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό, τα οποία δεν αναλαμβάνουν επί του παρόντος. Οι απαιτούμενοι πόροι επαναξιολογούνται ανάλογα με την εξέλιξη του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, το άρθρο 58 του κανονισμού αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37 ή το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38.

2.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δυνάμει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 παρέχεται σύμφωνα με αντίστοιχους κανονισμούς που αφορούν το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI»), το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020), το τρίτο πρόγραμμα για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) και το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

__________________

 

34 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12).

 

35 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ( ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238)

 

36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

 

37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

 

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση τρίτου Προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1350/2007/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 1).

 

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άσκηση της εξουσιοδότησης

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 3 παράγραφος 4 και 4 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από τις [Γραφείο Δημοσιεύσεων: παρακαλούμε συμπληρώστε την ακριβή ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού].

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 4, στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στο άρθρο 5α και στο άρθρο 17 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: παρακαλούμε συμπληρώστε την ακριβή ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 3 παράγραφος 4 και 4 παράγραφος 1 εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στο άρθρο 5α και στο άρθρο 17 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 201639.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 3 παράγραφος 4 και 4 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 4 παράγραφος 1, του άρθρου 5α και του άρθρου 17 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

__________________

 

39ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

 

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Παρεκκλίσεις

Παρεκκλίσεις

1.  Εάν η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ή των εκτελεστικών μέτρων και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, στο εθνικό στατιστικό σύστημα ενός κράτους μέλους απαιτεί σημαντικές αναπροσαρμογές, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει, με εκτελεστικές πράξεις, παρέκκλιση για διάστημα έως τριών ετών. Δυνατότητα παρέκκλισης μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν αυτό δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη συγκρισιμότητα των στοιχείων των κρατών μελών σχετικά με τους πρωταρχικούς δείκτες ή να παρεμποδίσει τον υπολογισμό των απαιτούμενων έγκαιρων και αντιπροσωπευτικών ευρωπαϊκών συγκεντρωτικών στοιχείων.

1.  Εάν η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ή των εκτελεστικών μέτρων και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, στο εθνικό στατιστικό σύστημα ενός κράτους μέλους απαιτεί σημαντικές αναπροσαρμογές, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη χορήγηση παρέκκλισης για διάστημα έως τεσσάρων ετών. Δυνατότητα παρέκκλισης χορηγείται μόνο εάν η έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν έχει χορηγηθεί, και εάν αυτό δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη συγκρισιμότητα των στοιχείων των κρατών μελών σχετικά με τους πρωταρχικούς δείκτες ή να παρεμποδίσει τον υπολογισμό των απαιτούμενων έγκαιρων και αντιπροσωπευτικών ευρωπαϊκών συγκεντρωτικών στοιχείων.

2.  Όταν η παρέκκλιση εξακολουθεί να είναι αιτιολογημένη κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία επιτράπηκε, η Επιτροπή μπορεί να παραχωρήσει νέα δυνατότητα παρέκκλισης για μέγιστη περίοδο τριών ετών, με εκτελεστικές πράξεις.

2.  Όταν η παρέκκλιση εξακολουθεί να είναι αιτιολογημένη, βάσει επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία χορηγήθηκε, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη χορήγηση πρόσθετης παρέκκλισης για μέγιστη περίοδο ενός έτους.

3.  Όταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο ένα κράτος μέλος δύναται να παράσχει τα απαιτούμενα σύνολα στοιχείων είναι η χρήση μεθόδων διαφορετικών από εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ή στα εκτελεστικά μέτρα και στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, η Επιτροπή δύναται κατ’ εξαίρεση να εγκρίνει τη χρήση των μεθόδων αυτών για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, με εκτελεστικές πράξεις.

3.  Όταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο ένα κράτος μέλος δύναται να παράσχει τα απαιτούμενα σύνολα στοιχείων, είναι η χρήση μεθόδων διαφορετικών από εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ή στα εκτελεστικά μέτρα και στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού, και δεν έχει χορηγηθεί παρέκκλιση δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή δύναται κατ’ εξαίρεση να εγκρίνει τη χρήση των μεθόδων αυτών για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 15.

4.  Όταν η έγκριση αυτή εξακολουθεί να είναι αιτιολογημένη κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία επιτράπηκε, η Επιτροπή μπορεί να παραχωρήσει νέα έγκριση για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, με εκτελεστικές πράξεις.

4.  Όταν η έγκριση αυτή εξακολουθεί να είναι αιτιολογημένη, βάσει επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία χορηγήθηκε, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη χορήγηση πρόσθετης έγκρισης για μέγιστη περίοδο δύο ετών.

5.  Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 έως 4, το κράτος μέλος υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οικείας πράξης ή έξι μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί η παρούσα δυνατότητα παρέκκλισης ή έγκρισης. Κατά την αίτηση της έγκρισης που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, το οικείο κράτος μέλος οφείλει να περιγράφει λεπτομερώς τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και αποδεικνύει ότι αυτές οδηγούν σε συγκρίσιμα αποτελέσματα.

5.  Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 έως 4, το κράτος μέλος υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οικείας πράξης ή έξι μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί η παρούσα δυνατότητα παρέκκλισης ή έγκρισης. Κατά την αίτηση της έγκρισης που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, το οικείο κράτος μέλος οφείλει να περιγράφει λεπτομερώς τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και αποδεικνύει ότι αυτές οδηγούν σε συγκρίσιμα αποτελέσματα.

6.  Η Επιτροπή εγκρίνει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

 

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17α

 

Τροποποιήσεις του κανονισμού (EΕ) αριθ. 808/2004

 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2004 τροποποιείται ως εξής:

 

(1)  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Άρθρο 4

 

Ενότητες

 

Οι ενότητες στον παρόντα κανονισμό καλύπτουν τις επιχειρήσεις του τομέα και την κοινωνία της πληροφορίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.»

 

(2)  Το παράρτημα II διαγράφεται.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17β

 

Τροποποιήσεις του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1338/2008

 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 τροποποιείται ως εξής:

 

(1)  Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Άρθρο 2

 

Πεδίο εφαρμογής

 

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στατιστικές για τους εξής τομείς:

 

α)  υγειονομική περίθαλψη, όπως ορίζεται στο Παράρτημα II·

 

β)  αιτίες θανάτου, όπως ορίζεται στο Παράρτημα III·

 

γ)  εργατικά ατυχήματα, όπως ορίζεται στο Παράρτημα IV·

 

δ)  επαγγελματικές ασθένειες και λοιπά προβλήματα υγείας και νόσοι που συνδέονται με την εργασία, όπως ορίζονται στο Παράρτημα V.»

 

(2)  Το παράρτημα I διαγράφεται.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17γ

 

Τροποποιήσεις του κανονισμού (EΕ) αριθ. 452/2008

 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 τροποποιείται ως εξής:

 

(1)  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Άρθρο 3

 

Τομείς

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην παραγωγή στατιστικών σε δύο τομείς:

 

α)  Ο τομέας 1 καλύπτει στατιστικές για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

 

β)  Ο τομέας 2 καλύπτει άλλες στατιστικές για την εκπαίδευση, όπως οι στατιστικές για το ανθρώπινο κεφάλαιο και για τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από τον τομέα 1 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ... [κανονισμός για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, COD 2016/0264]·

 

Η παραγωγή στατιστικών στους τομείς αυτούς διεξάγεται σύμφωνα με το παράρτημα.»·

 

(2)  Στο παράρτημα διαγράφεται η ενότητα με τίτλο «Τομέας 2: Συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση».

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – τομέας «Για όλους τους τομείς»

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Τεχνικά στοιχεία

Πληροφορίες συλλογής στοιχείων

 

Ταυτοποίηση

 

Στάθμιση

 

Χαρακτηριστικά συνέντευξης

 

Θέση

Χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Δημογραφία

 

Ιθαγένεια και μεταναστευτικό ιστορικό

 

Σύνθεση νοικοκυριού

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Κατάσταση κύριας δραστηριότητας (βάσει ιδίας εκτίμησης)

 

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης εργασίας

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο

Τροπολογία

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Τεχνικά στοιχεία

Πληροφορίες συλλογής στοιχείων

 

Ταυτοποίηση

 

Στάθμιση

 

Χαρακτηριστικά συνέντευξης

 

Θέση

Βασικά χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Δημογραφία

 

Ιθαγένεια και μεταναστευτικό ιστορικό

 

Σύνθεση νοικοκυριού

Αναπηρία

Αναπηρία

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Κατάσταση κύριας δραστηριότητας (βάσει ιδίας εκτίμησης)

 

Βασικά χαρακτηριστικά θέσης εργασίας

Μορφωτικό επίπεδο, εκπαιδευτική συνέχεια και υπόβαθρο

Μορφωτικό επίπεδο

 

Εκπαιδευτική συνέχεια

Βασικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος του νοικοκυριού

Συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού

(Το παράρτημα I χωρίζεται σε ξεχωριστά παραρτήματα βάσει των τομέων)

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I α (νέο) – τομέας «Εργατικό δυναμικό»

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού — λεπτομέρειες

 

Διάρκεια διαμονής στη χώρα

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Καθεστώς απασχόλησης

 

Διάρκεια σύμβασης

 

Διάρκεια σύμβασης — δευτερεύουσες πληροφορίες

 

Καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης — λόγος

 

Οικονομικά εξαρτώμενη αυτοαπασχόληση

 

Αρμοδιότητες εποπτείας

 

Μέγεθος μονάδας

 

Τόπος εργασίας

 

Εργασία κατ’ οίκον

 

Αναζήτηση εργασίας

 

Επιθυμία για εργασία

 

Διαθεσιμότητα

 

Δεύτερη απασχόληση

 

Αναζήτηση άλλης απασχόλησης

 

Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

 

Νέοι στην αγορά εργασίας

 

Κατάσταση των μεταναστών και των άμεσων κατιόντων τους όσον αφορά την αγορά εργασίας

 

Μετάβαση σε καθεστώς συνταξιοδότησης

 

Ανάγκες φροντίδας

Αρχαιότητα στη θέση εργασίας και προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Έναρξη της εργασίας

 

Τρόπος εύρεσης της εργασίας

 

Προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας

Ωράριο εργασίας

 

Ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

 

Οργάνωση της εργασίας και ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο — λεπτομέρειες

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (4 εβδομάδες)

 

Συμμετοχή σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (12 μήνες)

Υγεία: κατάσταση και αναπηρία, περίθαλψη και καθοριστικοί παράγοντες

Εργατικά ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία

 

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Εισόδημα από εργασία

Τροπολογία

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού — πρόσθετες συγκεκριμένες λεπτομέρειες

 

Διάρκεια διαμονής στη χώρα

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Καθεστώς απασχόλησης

 

Διάρκεια σύμβασης

 

Διάρκεια σύμβασης — δευτερεύουσες πληροφορίες

 

Καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης — λόγος

 

Οικονομικά εξαρτώμενη αυτοαπασχόληση

 

Αρμοδιότητες εποπτείας

 

Μέγεθος μονάδας

 

Τόπος εργασίας

 

Εργασία κατ’ οίκον

 

Αναζήτηση απασχόλησης

 

Επιθυμία για εργασία

 

Διαθεσιμότητα

 

Δεύτερη ή πολλαπλή απασχόληση

 

Αναζήτηση άλλης απασχόλησης

 

Υποαπασχόληση

 

Συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

 

Νέοι στην αγορά εργασίας

 

Άτομα με αναπηρία στην αγορά εργασίας

 

Κατάσταση των μεταναστών και των άμεσων κατιόντων τους όσον αφορά την αγορά εργασίας

 

Μετάβαση σε καθεστώς συνταξιοδότησης

 

Ανάγκες και υποχρεώσεις φροντίδας

Αρχαιότητα στη θέση εργασίας, επαγγελματικό βιογραφικό και προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Έναρξη της εργασίας

 

Τρόπος εύρεσης της εργασίας

 

Λήξη της εργασίας

 

Συνέχεια σταδιοδρομίας και διαλείμματα

 

Προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας

Ωράριο εργασίας

 

Ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

 

Οργάνωση της εργασίας και ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο — λεπτομέρειες

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (4 εβδομάδες)

 

Συμμετοχή σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (12 μήνες)

Κατάσταση υγείας, αναπηρία, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, διαθεσιμότητα και χρήση της υγειονομικής περίθαλψης, και καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Εργατικά ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία

 

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Εισόδημα από εργασία

 

Εισόδημα από επιδόματα

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I β (νέο) – τομέας «Εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης»

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού — λεπτομέρειες

 

Διάρκεια διαμονής στη χώρα

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (τρέχουσα)

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο — λεπτομέρειες

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Χαρακτηριστικά του τόπου εργασίας

 

Διάρκεια σύμβασης

 

Καθεστώς απασχόλησης

 

Λεπτομερής κατάσταση όσον αφορά την αγορά εργασίας

 

Αρμοδιότητες εποπτείας

Αρχαιότητα στη θέση εργασίας και προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας

Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων

 

Ωράριο εργασίας

Υγεία: κατάσταση και αναπηρία, περίθαλψη και καθοριστικοί παράγοντες

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

 

Κατάσταση υγείας και αναπηρία

 

Υγεία των παιδιών

 

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

 

Υγειονομική περίθαλψη

 

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (παιδιά)

 

Καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Ποιότητα ζωής, συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και της ευημερίας

Ποιότητα ζωής

 

Συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

 

Ευημερία

Συνθήκες διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Υλικές στερήσεις

 

Στερήσεις των παιδιών

 

Κύρια χαρακτηριστικά στέγασης

 

Λεπτομέρειες συνθηκών στέγασης, συμπεριλαμβανομένων των στερήσεων

 

Δαπάνες στέγασης, συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών μισθωμάτων στέγασης

 

Περιβάλλον διαβίωσης

 

Χρήση υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φροντίδας

 

Προσιτό κόστος

 

Ανάγκες που δεν καλύπτονται και λόγοι

 

Φροντίδα των παιδιών

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Εισόδημα από εργασία

 

Εισόδημα από επιδόματα

 

Εισόδημα από συντάξεις

 

Άλλα εισοδήματα

 

Φόροι και εισφορές

 

Συνολικό εισόδημα

 

Υπερχρέωση

 

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

 

Πλούτος

 

Κύρια στοιχεία κατανάλωσης

 

Διαγενεαλογική μεταβίβαση μειονεκτημάτων

Τροπολογία

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού — πρόσθετες συγκεκριμένες λεπτομέρειες

 

Νοικοκυριά με μακροχρόνια ανέργους που ανήκουν σε περισσότερες από μία γενιές

 

Διάρκεια διαμονής στη χώρα

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (τρέχουσα)

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο — λεπτομέρειες

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Χαρακτηριστικά του τόπου εργασίας

 

Διάρκεια σύμβασης

 

Καθεστώς απασχόλησης

 

Λεπτομερής κατάσταση όσον αφορά την αγορά εργασίας

 

Αρμοδιότητες εποπτείας

Αρχαιότητα στη θέση εργασίας, επαγγελματικό βιογραφικό και προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας

Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων

 

Ωράριο εργασίας

Κατάσταση υγείας, αναπηρία, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, διαθεσιμότητα και χρήση της υγειονομικής περίθαλψης, και καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

 

Κατάσταση υγείας και αναπηρία

 

Υγεία των παιδιών

 

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

 

Υγειονομική περίθαλψη

 

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (παιδιά)

 

Καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Ποιότητα ζωής, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή, της κοινωνικής ένταξης και της ευημερίας

Ποιότητα ζωής

 

Συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

 

Ευημερία

 

Ικανότητα ατόμων με αναπηρία για διαβίωση με αυτονομία

Συνθήκες διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης, της υγείας και εκπαίδευσης, των αναγκών που δεν καλύπτονται και της εκτίμησης των ατομικών αναγκών, και της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Υλικές στερήσεις

 

Στερήσεις των παιδιών

 

Κύρια χαρακτηριστικά στέγασης

 

Λεπτομέρειες συνθηκών στέγασης, συμπεριλαμβανομένων των στερήσεων

 

Δαπάνες στέγασης, συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών μισθωμάτων στέγασης

 

Δαπάνες στέγασης, συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου κόστους υπηρεσιών κοινής ωφελείας

 

Εύλογες προσαρμογές για άτομα με αναπηρία

 

Περιβάλλον διαβίωσης

 

Προβλήματα στέγασης (συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών ενοικίασης)

 

Χρήση υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φροντίδας

 

Προσιτό κόστος

 

Ανάγκες που δεν καλύπτονται και λόγοι

 

Εκτίμηση ατομικών αναγκών

 

Φροντίδα των παιδιών

 

Φροντίδα

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Εισόδημα από εργασία

 

Εισόδημα από επιδόματα

 

Εισόδημα από συντάξεις

 

Άλλα εισοδήματα

 

Φόροι και εισφορές, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων φόρου για οικογένειες με παιδιά

 

Συνολικό εισόδημα — πρόσθετες λεπτομέρειες (νοικοκυριό και ερωτώμενος)

 

Υπερχρέωση περιλαμβανομένων των λόγων

 

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

 

Πλούτος (συμπεριλαμβανομένων όλων των περιουσιακών στοιχείων)

 

 

 

Κύρια στοιχεία κατανάλωσης

 

Διαγενεαλογική μεταβίβαση μειονεκτημάτων

 

Διαγενεαλογική μεταβίβαση πλεονεκτημάτων

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I γ (νέο) – τομέας «Υγεία»

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Υγεία: κατάσταση και αναπηρία, περίθαλψη και καθοριστικοί παράγοντες

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

 

Νόσοι και χρόνιες παθήσεις

 

Ατυχήματα και τραυματισμοί

 

Πόνος

 

Ψυχική υγεία

 

Λειτουργικοί περιορισμοί

 

Δυσκολίες όσον αφορά τις δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας

 

Δυσκολίες όσον αφορά τις οικιακές δραστηριότητες

 

Προσωρινός περιορισμός δραστηριοτήτων (λόγω προβλημάτων υγείας)

 

Εμπόδια στη συμμετοχή σε συγκεκριμένους τομείς της ζωής

 

Χρήση υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας

 

Χρήση φαρμάκων

 

Προληπτική ιατρική

 

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

 

Ύψος και βάρος

 

Σωματική άσκηση

 

Διατροφικές συνήθειες

 

Κάπνισμα

 

Κατανάλωση οινοπνεύματος

 

Κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Συνολικό εισόδημα

Τροπολογία

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Υγεία: κατάσταση και αναπηρία, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, διαθεσιμότητα και χρήση της υγειονομικής περίθαλψης, και καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

 

Νόσοι και χρόνιες παθήσεις

 

Ατυχήματα και τραυματισμοί

 

Πόνος

 

Ψυχική υγεία

 

Εθισμός

 

Λειτουργικοί περιορισμοί

 

Αναπηρία — πρόσθετες συγκεκριμένες λεπτομέρειες

 

Δυσκολίες όσον αφορά τις δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας

 

Δυσκολίες όσον αφορά τις οικιακές δραστηριότητες

 

Άτομα με αναπηρία: διαβίωση με αυτονομία

 

Προσωρινός περιορισμός δραστηριοτήτων (λόγω προβλημάτων υγείας)

 

Εμπόδια στη συμμετοχή σε συγκεκριμένους τομείς της ζωής

 

Χρήση υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας

 

Χρήση φαρμάκων

 

Προληπτική ιατρική

 

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

 

Ύψος και βάρος

 

Σωματική άσκηση

 

Διατροφικές συνήθειες

 

Κάπνισμα

 

Κατανάλωση οινοπνεύματος

 

Κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες

 

 

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I δ (νέο) – τομέας «Εκπαίδευση και κατάρτιση»

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Διάρκεια διαμονής στη χώρα

Αρχαιότητα στη θέση εργασίας, επαγγελματικό βιογραφικό και προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Έναρξη της εργασίας

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Μέγεθος μονάδας

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο — λεπτομέρειες

 

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο

 

Δεξιότητες βάσει ιδίας δήλωσης

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες μάθησης και σε καθοδήγηση (12 μήνες)

 

Συμμετοχή σε δραστηριότητες τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Πλέον πρόσφατη δραστηριότητα τυπικής εκπαίδευσης - λεπτομέρειες (12 μήνες)

 

Χρήση των ΤΠΕ στην πλέον πρόσφατη τυπική εκπαίδευση (12 μήνες)

 

Λόγοι συμμετοχής στην πλέον πρόσφατη τυπική εκπαίδευση (12 μήνες)

 

Πληρωμή και ώρες της πλέον πρόσφατης τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Αποτελέσματα και χρήση των δεξιοτήτων από την πλέον πρόσφατη τυπική εκπαίδευση (12 μήνες)

 

Συμμετοχή σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Πλέον πρόσφατη δραστηριότητα μη τυπικής εκπαίδευσης - λεπτομέρειες (12 μήνες)

 

Χρήση των ΤΠΕ σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Λόγοι συμμετοχής σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Πληρωμή και ώρες δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Αποτελέσματα και χρήση των δεξιοτήτων από δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Εμπόδια στη συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση (12 μήνες)

 

Άτυπη μάθηση

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Συνολικό εισόδημα

Τροπολογία

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Διάρκεια διαμονής στη χώρα

Αρχαιότητα στη θέση εργασίας, επαγγελματικό βιογραφικό και προηγούμενη επαγγελματική πείρα

Έναρξη της εργασίας

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Μέγεθος μονάδας

Μορφωτικό επίπεδο και ιστορικό

Μορφωτικό επίπεδο — λεπτομέρειες

 

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο

 

Δεξιότητες βάσει ιδίας δήλωσης

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες μάθησης και σε καθοδήγηση, μεταξύ άλλων για άτομα με αναπηρία (12 μήνες)

 

Συμμετοχή σε δραστηριότητες τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Πλέον πρόσφατη δραστηριότητα τυπικής εκπαίδευσης - λεπτομέρειες (12 μήνες)

 

Χρήση των ΤΠΕ στην πλέον πρόσφατη τυπική εκπαίδευση (12 μήνες)

 

Λόγοι συμμετοχής στην πλέον πρόσφατη τυπική εκπαίδευση (12 μήνες)

 

Πληρωμή και ώρες της πλέον πρόσφατης τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Αποτελέσματα και χρήση των δεξιοτήτων από την πλέον πρόσφατη τυπική εκπαίδευση (12 μήνες)

 

Συμμετοχή σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Πλέον πρόσφατη δραστηριότητα μη τυπικής εκπαίδευσης - λεπτομέρειες (12 μήνες)

 

Χρήση των ΤΠΕ σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Λόγοι συμμετοχής σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Πληρωμή και ώρες δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Αποτελέσματα και χρήση των δεξιοτήτων από δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (12 μήνες)

 

Εμπόδια στη συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση (12 μήνες)

 

Άτυπη μάθηση

 

Συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων εκτός του εισοδήματος

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I ε (νέο) – τομέας «Χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Συμμετοχή στην κοινωνία των πληροφοριών

Πρόσβαση στις ΤΠΕ

 

Χρήση και συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ

 

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

 

Αποτέλεσμα της χρήσης

 

Ασφάλεια, ιδιωτικό απόρρητο, εμπιστοσύνη

 

Σύνδεση με το διαδίκτυο από οπουδήποτε

 

Ψηφιακές δεξιότητες

 

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

 

Ηλεκτρονικό εμπόριο

 

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Συνολικό εισόδημα

Τροπολογία

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Συμμετοχή στην κοινωνία των πληροφοριών

Πρόσβαση στις ΤΠΕ

 

Χρήση και συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ

 

Εμπόδια και προβλήματα στη χρήση

 

Αποτέλεσμα της χρήσης

 

Ασφάλεια, ιδιωτικό απόρρητο, εμπιστοσύνη

 

Σύνδεση με το διαδίκτυο από οπουδήποτε

 

Ψηφιακές δεξιότητες

 

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

 

Ηλεκτρονικό εμπόριο

 

Συναλλαγές με δημόσιες αρχές

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων εκτός του εισοδήματος

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Πqαράρτημα I στ (νέο) – τομέας «Χρήση του χρόνου»

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού — λεπτομέρειες

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (τρέχουσα)

Υγεία: κατάσταση και αναπηρία, περίθαλψη και καθοριστικοί παράγοντες

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

Συνθήκες διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Κατοχή διαρκών καταναλωτικών αγαθών

 

Φροντίδα των παιδιών

 

Φροντίδα ασθενών και ηλικιωμένων

Συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας

Ωράριο εργασίας

 

Ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Παραγωγή για ιδιοκατανάλωση και πώληση, αποζημιώσεις

 

Εισόδημα από εργασία

 

Συνολικό εισόδημα

Κατανομή του χρόνου

Χρήση του χρόνου, είδη δραστηριοτήτων

 

Παράλληλες δραστηριότητες

 

Τόπος δραστηριότητας

 

Παρουσία άλλων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας

Τροπολογία

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού — λεπτομέρειες

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (τρέχουσα)

Κατάσταση υγείας, αναπηρία, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, διαθεσιμότητα και χρήση της υγειονομικής περίθαλψης, και καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Ευρωπαϊκό μέτρο ελάχιστης υγείας

Συνθήκες διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης, της υγείας και εκπαίδευσης, των αναγκών που δεν καλύπτονται και της εκτίμησης των ατομικών αναγκών, και της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Κατοχή διαρκών καταναλωτικών αγαθών

 

Φροντίδα των παιδιών

 

Φροντίδα ασθενών και ηλικιωμένων

Συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του ωραρίου εργασίας και των ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας

Ωράριο εργασίας

 

Ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας

 

 

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Παραγωγή για ιδιοκατανάλωση και πώληση, αποζημιώσεις

 

Εισόδημα από εργασία

 

διαγράφεται

Κατανομή του χρόνου

Χρήση του χρόνου, είδη δραστηριοτήτων

 

Παράλληλες δραστηριότητες

 

Τόπος δραστηριότητας

 

Παρουσία άλλων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας

 

Αξιολόγηση της δραστηριότητας

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I ζ (νέο) – τομέας «Κατανάλωση»

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού — λεπτομέρειες

Συνθήκες διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης και της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Κύρια χαρακτηριστικά στέγασης

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (τρέχουσα)

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Διάρκεια σύμβασης

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Συνολικό εισόδημα

 

Φόροι και εισφορές

 

Εισόδημα σε είδος από μη μισθωτές δραστηριότητες

 

Τεκμαρτό μίσθωμα

 

Κύρια πηγή εισοδήματος

 

Πλούτος

 

Χρέη

 

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

 

Κατανάλωση κατά COICOP

 

Διασυνοριακές καταναλωτικές δαπάνες κατά COICOP

 

Ιδιοκατανάλωση

Τροπολογία

Θέμα

Λεπτομερή θέματα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά ατόμων και νοικοκυριού

Σύνθεση νοικοκυριού — πρόσθετες συγκεκριμένες λεπτομέρειες

Συνθήκες διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερήσεων, της στέγασης, του περιβάλλοντος διαβίωσης, της υγείας και εκπαίδευσης, των αναγκών που δεν καλύπτονται και της εκτίμησης των ατομικών αναγκών, και της πρόσβασης σε υπηρεσίες

Κύρια χαρακτηριστικά στέγασης

Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση

Συμμετοχή σε τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (τρέχουσα)

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Διάρκεια σύμβασης

Εισόδημα, κατανάλωση και πλούτος, συμπεριλαμβανομένων των χρεών

Συνολικό εισόδημα — πρόσθετες λεπτομέρειες (νοικοκυριό και ερωτώμενος)

 

Εισόδημα από εργασία

 

Φόροι και εισφορές

 

Εισόδημα σε είδος από μη μισθωτές δραστηριότητες

 

Τεκμαρτό μίσθωμα

 

Δαπάνες στέγασης, συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου κόστους υπηρεσιών κοινής ωφελείας

 

Κύρια πηγή εισοδήματος

 

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων εκτός του εισοδήματος

 

Πλούτος

 

Χρέη

 

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

 

Κατανάλωση κατά COICOP

 

Διασυνοριακές καταναλωτικές δαπάνες κατά COICOP

 

Ιδιοκατανάλωση


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι αξιόπιστες και ποιοτικές στατιστικές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μιας χρηστής διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Ως φορείς χάραξης πολιτικής, οφείλουμε να διαθέτουμε τεκμηριωμένες πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, τις συνθήκες διαβίωσης, την εισοδηματική κατάσταση των ευρωπαίων πολιτών, την κατάσταση της υγείας τους, τις συνθήκες εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις καταναλωτικές τους συνήθειες, τη διάθεση του χρόνου τους και τη χρήση της τεχνολογίας προκειμένου να είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε άρτιες και τεκμηριωμένες πολιτικές. Το παρόν στατιστικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από επτά μελέτες νοικοκυριών, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και θα προλειάνει το έδαφος για την περαιτέρω ποιοτική ανάπτυξη των κοινωνικών στατιστικών. Είναι επομένως σημαντικό να καταρτίσουμε από κοινού νομοθεσία που θα είναι άρτια, λειτουργική, θα παράγει υψηλής ποιότητας, έγκαιρα, συγκρίσιμα και αξιόπιστα στοιχεία και θα μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σε βάθος χρόνου.

Στο σχέδιο έκθεσης του Κοινοβουλίου ενίσχυσα τα στοιχεία αυτά και ανέπτυξα περαιτέρω προτάσεις προκειμένου να δώσω έμφαση στους ακόλουθους στόχους. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές θα πρέπει να συλλέγουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα ποιοτικά στοιχεία που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των χρηστών, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητές ή άλλες κατηγορίες ενδιαφερομένων. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση προκειμένου να υποστηρίζουν τεκμηριωμένα μέτρα πολιτικής.

Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του πεδίου εφαρμογής των ερευνών που συνδέεται με την αξιοπιστία των στοιχείων. Οι έρευνες των νοικοκυριών καλύπτουν άτομα που ζουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά, αλλά την ίδια στιγμή εκείνοι που ζουν σε ιδρύματα ή είναι άστεγοι δεν συμμετέχουν, γεγονός που δημιουργεί πολλά προβλήματα, ιδίως στην περίπτωση των στοιχείων που συνδέονται με την υγεία. Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την έκταση της υφιστάμενης ελλιπούς κάλυψης πληθυσμιακών κατηγοριών. Μακροπρόθεσμα, όλοι οι φορείς θα πρέπει να αναπτύξουν εναλλακτικούς τρόπους για να καλύπτουν και άλλους πολίτες πέραν των ιδιωτικών νοικοκυριών. Η έρευνα σχετικά με το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τους αστέγους υπό τη μορφή αναδρομικών ερωτήσεων, οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω της εξέτασης του περιεχομένου του όρου «προβλήματα στέγασης».

Για λόγους συγκρισιμότητας και καλής ποιότητας το επίπεδο συγκέντρωσης των στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να έχει παρόμοιο μέγεθος. Η σύγκριση του Λουξεμβούργου με τη Γερμανία μπορεί να παρουσιάζει προβλήματα από στατιστική άποψη, ενώ από τη σύγκριση αστικών και αγροτικών περιοχών μπορούν να προκύψουν ουσιώδεις πρόσθετες πληροφορίες. Θα ήταν ιδιαίτερα θετικό αν το συγκεκριμένο πλαίσιο άνοιγε τον δρόμο για τη συγκέντρωση στοιχείων σε επίπεδο NUTS2. Ως NUTS2 ορίζονται οι στατιστικές περιφέρειες γεωγραφικών μονάδων συγκρίσιμου μεγέθους. Η βελτίωση της συγκρισιμότητας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης. Ως εκ τούτου, συνέστησα στα κράτη μέλη και στην Eurostat να επικεντρωθούν στην επίτευξη αυτού του στόχου μακροπρόθεσμα.

Οι έρευνες στο παρόν νομοθετικό πλαίσιο παράγουν καίριας σημασίας στοιχεία για το εισόδημα και την κατανάλωση, και τα στοιχεία αυτά έχουν καθοριστικό ρόλο για τη διαμόρφωση σαφέστερης εικόνας για την ευημερία των νοικοκυριών, καθώς και ως δεδομένα για την αξιολόγηση της ορθής λειτουργίας των αγορών. Η συλλογή και ανάλυση στοιχείων πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο σε σύνθετους δείκτες, όπως π.χ. στον προϋπολογισμό αναφοράς.

Τάσσομαι αναφανδόν υπέρ της νομοθετικής ρύθμισης στο κατάλληλο επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ο φορέας που θα κατοχυρώσει την επιτυχία του κανονισμού σε επίπεδο επιβολής και ποιότητας (π.χ. περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής ερευνών και παρεκκλίσεων) και, για τον λόγο αυτό, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να καθοριστούν είτε στην κύρια νομοθετική πράξη καθαυτή είτε σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Μόνο αμιγώς τεχνικά ζητήματα θα πρέπει να ρυθμίζονται σε εκτελεστικές πράξεις.

Οι οικονομικές επιπτώσεις αντισταθμίζονται από τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη βελτίωση της στόχευσης της διαδικασίας χάραξης πολιτικών, όπως επίσης και από τις έγκαιρες προσαρμογές των μεθόδων και την καλύτερη χρήση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων. Η εξοικονόμηση κόστους όσον αφορά την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και τη στατιστική ανάλυση θα οδηγήσει άμεσα σε μια κοινωνία όπου οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης δεν θα μπορούν πλέον να επιχειρηματολογούν στη βάση τεκμηριωμένων γνώσεων, αλλά θα επικαλούνται αντί αυτού πεποιθήσεις, φόβους και ψευδή γεγονότα. Πρέπει διαρκώς να βελτιώνονται η συγκρισιμότητα, η έγκαιρη υποβολή, η ακρίβεια και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής στοιχείων. Επικροτώ και υπογραμμίζω το γεγονός ότι η Επιτροπή μπορεί να προσφέρει επιδοτήσεις στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, ιδίως για σκοπούς ανάπτυξης ικανοτήτων. Θεωρώ ότι το πλαίσιο πρέπει να είναι προσαρμόσιμο ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις νέες ανάγκες και εξελίξεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταρτιστούν πιλοτικές μελέτες για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων.

Οι στατιστικές συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας για να κατανοήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση της κοινωνίας και της οικονομίας μας, και η γνώση αυτή είναι από μόνη της το σημαντικότερο μέσο που μπορεί να διαθέτει ένας φορέας χάραξης πολιτικής.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

24.8.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

12.9.2016

ECON

12.9.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

31.8.2016

ECON

15.9.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Tamás Meszerics

18.10.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.1.2017

28.2.2017

12.4.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Milan Zver

Ημερομηνία κατάθεσης

29.6.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

ENF

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort

Dominique Martin

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Milan Zver

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Alex Mayer, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Marita Ulvskog

4

-

ECR

Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

2

0

ENF

NI

Mara Bizzotto

Λάμπρος Φουντούλης

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου